Page 2

güncel

2 3-16 fiubat 2009

“Siz öldürmeyi iyi bilirsiniz…”

’den

Bu sözleri Davos zirvesinde ‹srail Cumhurbaflbakan› Peres'e yönelten Erdo¤an, bir anda ülke bas›n›n›n büyük ço¤unlu¤u taraf›ndan ve kendi partisi üyelerince 'kahraman'l›k koltu¤una oturtuldu. Erdo¤an'›n sözlerine alk›fl tutan ve dayan›flma sergileyen ülkemiz boyal› bas›n›, 'haddini bildirdi', 'mazlumlar› savundu' yorum haberleri bu alk›fllama faaliyetine genifl halk kitlelerini de yedeklemeye soyundu Tayyip Erdo¤an’›n Davos’ta estirdi¤i suni rüzgür, kimi Ortado¤u ülkelerinde de etki yaratt›. Pekiyi, onlar›n deyimiyle 'mazlumlar›n kahraman›' Baflbakan Erdo¤an, bu yarat›lan metaforda nas›l bir nesnel zeminde ilerliyor? Erdo¤an gerçekten samimi ve dürüst bir flekilde Filistin halk›n›n çekti¤i ac›lar› paylaflarak ve onlar›n refah› için mi bu kadar gürledi? Gerçekten Erdo¤an, bu sözleri sarf ederken, Filistin’de tank paletlerinin alt›nda kalan çocuklar›n, yavrusunun bedeninden elleriyle, flarapnel parçalar›n› ay›ran annelerin hissettiklerini mi hissetti? ABD emperyalizminin bütün gücünü arkas›na alan ve kendisine verilen iflgalcilik ve katliam ödevlerini yerine getiren ‹srail’in Cumhurbaflkan› Peres'e 'haddini bildiren' Erdo¤an 'mazlumun' mu yan›nda idi? Bu ülkede yaflayan ve daha do¤rusu yaflamaya çal›flan insanlar biraz gözlerini kapat›p ülkede neler olup bitti¤ini hat›rlay›n-

ca, Erdo¤an'›n bir tiyatro skecinde rolünü iyi canland›rm›fl bir sahne oyuncusundan baflka bir fley olmayaca¤› gerçe¤i ile yüz yüze kalacakt›r. Tayyip Erdo¤an’›n; Bir köylünün yakar›fllar›na, “anan› da al git” gürlemesini, 2006 y›l›n›n Mart ay›n›n sonlar›nda Amed ve bölge illerinde gerilla cenazelerindeki gösterilerde asker ve polisler taraf›ndan katledilen en büyü¤ü 9 yafl›ndaki çocuklar›n ard›ndan sarf eti¤i “Kad›n da olsa, çocuk da olsa gereken yap›lacakt›r” gürlemesini, 12 yafl›nda bedenine askerler taraf›ndan 13 kurflun s›k›lan U¤ur Kaymaz için neler dile getirdi¤ini ve ne yapt›¤›n›, Haklar› için alanlara ç›kan insanlara çevik polisi nas›l sald›rtt›¤›n› ve terör estirdi¤ini, Kürt illerinde ‘kaybolan’ ve ölüm çukurlar›nda bulunanlar için ne yapt›¤›n›, köylülerin “terörist’ diye vurularak katledilmesine nas›l alk›fl tuttu¤unu, ‹nsanlar›n polisler taraf›ndan katledilmesine bizzat onay veren polis kanunu için, çaba harcay›fllar›n› hat›rlayal›m. Tayyip’in, bizzat bu ülkede demokrasi mücadelesi veren insanlara yönelik devletin tüm ayg›tlar›n› nas›l seferber etti¤i unutulmad›. fiimdi gözlerimizi açal›m!

Ortado¤u’da de¤iflen dengelere hizmet etmesi için bizzat emperyalist ABD taraf›ndan yol haritas› çizilen ve “›l›ml› ‹slam” ile ABD’nin Ortado¤u’daki maskesi olacak Türk devleti ve flu anki AKP hükümetinin baflkan› Tayyip Erdo¤an’›n, ABD’nin ufla¤› ‹srail Cumhuraflbakan› Peres’e “siz öldürmeyi iyi bilirsiniz” söylemlerinden Filistin halk›n› ya da ‘mazlumlar›’ düflündü¤ü gerçekli¤i ç›kmaz. Bu tiyatro oyunundan bizzat ABD emperyalizminin katliamlar›na ortakl›¤›n ve çizilen yol haritas›na göre oynanan senaryonun arka plan› ortaya ç›kar. De¤iflen ABD baflkan›n›n ve stratejik politikalar›n›n, uflaklar› taraf›ndan nas›l izlenece¤i ç›kar. Tayyip istedi¤i kadar ç›rp›ns›n ve demokrasi kisvesi ile kendisini farkl› tan›tmaya çal›fls›n, gerçek; net ve yal›nd›r: Türk devleti ve AKP hükümeti, ‹srail’le yapt›¤› gizli askeri ve ekonomik anlaflmalar› ile ‹srail’in Filistin’de yapt›¤› katliamlarda en büyük müttefik konumundad›r. ‹srail devletinin askerleri taraf›ndan dökülen her kana Türk devleti ortakt›r. Ve unutulmamas› gereken, ABD’nin de¤iflen sömürü politikalar›n› biçim ve uflaklar›n› yükledikleri yeni ödevler. Bu ödevin Türk devletine düflen taraf› yaflama geçirilmeye h›zla devam ediyor. Tayyip’in Davos’ta sergilenen oyunda canland›rd›¤› ‘mazlum’lar›n yan› da görünen ‘karakterin’ ve senaryonun mimar› ABD’dir. Sahne tasar›mc›s› ise AB emperyalistleridir. Evet, flimdi bu kurgunun ard›ndan, ABD’nin Ortado¤u co¤rafyas›nda, yaratt›¤›

Müslüman ve mazlum görüntüsündeki Truva at› olan Türk devleti yola ç›km›fl durumda. ‹lk görevi Filistin ve di¤er benzeri ülkelerde halk›n güvenini kazanmakt›. Baflar›l› da oldu. Ve flimdi ABD’nin en iyi ö¤rencisinin ‘bar›fl’ gücü askerleri yola ç›kabilir. Türk devletinin baflbakan› bir yandan demokrasi kavram›n›n içine s›¤›narak emperyalist katliamlara sözde karfl› ç›karken, ülkemizde ise devlet, ‘hukukun’ ve ‘demokrasinin’ korunmas› ve iflletilmesi kapsam›nda üzerine düfleni görevi yerine getiriyor. Tutuklu bulunan gazetemizin Konya, Malatya muhabirleri ve Demokratik Haklar Federasyonu çal›flanlar› devletin bu konudaki hassasiyetleri kapsam›nda 'Hrant Dink katliam› sonras›, “Yaflas›n halklar›n kardeflli¤i” slogan›n› hayk›rd›klar› için, ‹srail'in Lübnan'› iflgal etmesine karfl› ç›kt›klar› için, 1 May›s'ta haklar›n› savunduklar› için 'terörist' ilan edildiler ve tutuklaand›lar. Bu vesileyle Türk devletinin hukuk ve demokrasi anlay›fl›n›n kime hizmet etti¤i daha rahat anlafl›l›r. Devrimci Demokrasi gazetesi olarak gerçekleri olabildi¤i kadar yal›n ve berrak bir flekilde; olabildi¤i kadar cesurca ve y›lmadan söylemeye devam edece¤iz. Bize düflen bedellerini tartmadan, düflünmeden. Ve Türk devletinin yap›sall›¤› içerisinde hareket eden ve misyonunu iyi oynayan Tayyip Erdo¤an, siyonist ‹srail ve emperyalist ABD’nin ufla¤› kokuflmufl iktidarlar; halk için, demokratik haklar için mücadele yürütenleri tutuklay›p iflkenceden geçirmeyi, polis ve askerinizle yok edip katletmeyi “iyi bilirsiniz”!

Hapishanelerde hak ihlalleri sürüyor

‹SRA‹L’‹N KATL‹AMLARINI PROTESTO ETMEK SUÇMUfi ADANA- TC mahkemeleri, ‹srail’in Filistin’de yapt›¤› katliam› ve Hrant Dink’in katledilmesini protesto edenleri ve 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü kutlamalar›na kat›lanlar› “suçlu” olarak görüyor.

Pir Sultan dernekleri ve DHF illegalmifl!

Gazetemizin ve Demokratik Haklar Federasyonu’nun çal›flanlar›n›n yarg›lanmas›na devam edildi Mahkeme, gazetemizin Konya çal›flanlar› ve DHF çal›flanlar›n›n 8 aya yak›nd›r tutuklu bulunmalar›na neden olan “terör örgütü üyesi olmak” “suç”una delil olarak, Lübnan iflgalini protesto etmeyi, Hrant Dink’in katledilmesini protesto etmeyi ve 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü kutlamalar›na kat›lmay› gösterdi. 26 Ocak Pazartesi günü Adana 7. A¤›r Ceza Mahkemesi’nde, Türk devletinin hukuk anlay›fl› gözler önüne serildi. Davaya konu olan polis fezlekesinde Demokratik Kad›n Hareketi bülteni, Özgür Düflün dergisi, DHP bülteni gibi yay›nlar örgütsel döküman olarak gösterilirken, 8 Mart etkinli¤i, Hrant Dink anmas›, 1 May›s mitingi, Lübnan iflgalini k›nama eylemleri, Y›lmaz Güney Kültür Sanat Festivali, ‹brahim Kaypakkaya’n›n mezar anmas› gibi eylem ve etkinlikler de yan yana getirilerek örgütsel bir flema çizilmek isteniyor.

fiiflirilmifl polis fezlekesi

“telefon dinleme”yi ve buradan yola ç›karak insanlar›n normal sohbetlerini ve paylafl›mlar›n› dava dosyas›na eklenmesi yine davan›n niteli¤ini gösterirken, ayr›ca dosyada yer alan birçok bilgi “suç dosyas›n›” ço¤altma görüntüsünden baflka bir anlama gelmedi¤ini kan›tl›yor.

Dava ertelendi

Demokrasi mücadelesi veren kiflilere yönelik sindirme amaçl› gözalt›lar›n ard›ndan tutuklamaya konu olan polis fezlekesinde, meflru ve yasal eylemlerin suç olarak lanse edilmesinin yan› s›ra kiflilerin özel yaflamlar›n›n da ihlal edildi¤i ortaya ç›kt›. ‹nsan›n yaflam hakk›n› ihlal eden ve özel yaflamlar›na kadar giren

‹fade vermeye gelmedikleri gerekçesiyle 2 kiflinin zorla getirilmesine ve ele geçen “yasaklanm›fl yay›nlar” hakk›nda bilirkifli raporunun bir di¤er duruflmaya kadar getirilmesine karar verilen du-

Demokratik Haklar Federasyonu, Demokratik Gençlik Hareketi, Partizan, Yeni Demokrat Gençlik, Al›nteri, Odak ve Sosyalist Gençlik Derne¤i üyeleri, Yüksel Caddesi’nde bir araya gelerek, gözalt› sald›r›s›n›n ve gerçeklefltirilen tutuklamalar›n, örgütlü mücadeleyi engellemek amac›yla yap›ld›¤›n› belirtti. Kitle ad›na bas›n aç›klamas›n› okuyan Nurten Karatafl, demokratik, meflru zeminde örgütlenen kurumlara yönelik bask›lar›n devam etti¤ine dikkat çekti. Karatafl, bu sald›r›lar›n, demokratik hak ve taleplerine sahip ç›kan iflçi, köylü, ö¤renci, emekçileri ve onlar›n demokratik kitle örgütlerini sindirmeye hizmet etti¤ini aç›klad›. TRT fiefl’i açarak “demokrasi” 盤l›¤› atanlar›n bugün en meflru ve demokratik

Halk Cephesi: Adalet istiyoruz

taleplere tahammül edemedi¤ini aç›klayan Karatafl, tutuklamalar›n gayri hukuki oldu¤unu dile getirdi. “Gözalt›lar, tutuklamalar bizi y›ld›ramaz”, “Ö¤renciler de¤il, katiller yarg›lans›n” gibi sloganlar›n at›ld›¤› bas›n aç›klamas›nda kitle, tutuklananlar›n serbest b›rak›lmas›n› istedi.

DHF: Demokrasi mücadelesi geriye düflmeyecek Sivas Halkevi’nde bas›n aç›klamas› yapan DHF, egemenlerin kendi ç›karlar›na hizmet eden demokrasi anlay›fllar›n›n, her türlü hukuksuzlu¤u, bask›y› ve fliddeti kullanmaktan geri durmad›¤›n› belirtti. DHF taraf›ndan Halkevi’nde gerçeklefltirilen bas›n toplant›s›na, Cumhuriyet Üniversitesi’nden ö¤renciler, KESK, E¤itimSen, BTS Sivas fiubesi üyeleri ve tutuklu yak›nlar› kat›ld›.

‹STANBUL- ‹flkence ile katledilen Engin Çeber’in davas› Bak›rköy Adliyesi’nde görüldü. 900 avukat›n müdahil olmak için baflvuru yapt›¤› dava öncesi, Halk Cephesi üyeleri adliye önünde bir araya gelerek, “Adalet istiyoruz” talebinde bulundular. KESK, D‹SK, TMMOB, TTB, Uluslararas› Avukatlar Birli¤i gibi kurumlar›n da kat›larak destek verdi¤i duruflmaya, ‹stanbul, ‹zmir, Ankara, fi›rnak, Van, Amed, Mersin gibi illerdeki baro avukatlar› da dahil olmak üzere 900’e yak›n avukat dilekçe vererek müdahil oldu.

ÇHD: ‹flkence sistemli bir devlet gerçe¤i- Duruflma bafllamadan önce ilk aç›klamay› Ça¤dafl Hukukçular Derne¤i (ÇHD) yapt›. ÇHD ad›na aç›klama yapan Nazan Yaman, bugüne kadar hapishanelerde, karakollarda ve so-

YURT‹Ç‹ HESAP NO: Ertafl ÖZTÜRK Yap› Kredi Bankas› ‹st. Aksaray fiubesi: 0094208-6 ‹fl Bankas› ‹st. Aksaray fiubesi: 1002 30000 1153314

Malatya’da 18 Haziran 2008 tarihinde gözalt›na al›nan ve tutuklanan muhabirimiz H›d›r Gürz ve Dersim Demokratik Haklar Derne¤i üyesi Sinan Atefl, ikinci kez mahkemeye ç›kar›ld›. Dava dosyas›nda Ufuk Kandemir adl› kiflinin ifadesi delil olarak gösterilirken, savc›l›k Pir Sultan Abdal Kültür Derne¤i, Demokratik Haklar Federasyonu, Demokratik Kad›n Hareketi ve Demokratik Gençlik Hareketi’ni keyfi bir flekilde ‘illegal’ ve ‘yasad›fl›’ olarak ifade ediyor. Hiçbir somut delil olmadan, sadece üzerlerine verilen bir ifade ile MKP/HKO örgütüne üye olduklar› iddias›yla yarg›lanan gazetemiz Malatya muhabirimiz H›d›r Gürz ve Dersim DHD üyesi Sinan Atefl, ç›kar›ld›klar› ikinci duruflmada savunma yapt›lar. Gürz ve Atefl, hiçbir somut delile dayanmadan verilen bu ifade ile ifadeyi alan kolluk güçlerinin mant›k d›fl› hareket etmeleri nedeni ile keyfi bir flekilde tutukland›klar›n› aç›klayarak, mahkemeden, “Keyfi bir flekilde içeride tutuluyoruz. Bu nedenle tahliyemizi istiyoruz” talebinde bulundular. Ancak mahkeme tahliye talebini reddederek, bir sonraki duruflmay› 26 fiubat tarihine erteledi. Gazetemiz çal›flan› Gürz ve Dersim DHD üyesi Atefl, Malatya E tipi Hapishanesi’ne götürüldü.

Hapishanelerde sorunlar devam ediyor

ruflma, 9 Mart tarihine ertelendi.

“Ö¤renciler de¤il, katiller yarg›lans›n” Sivas, Kayseri ve Ankara’da, 15 Ocak günü efl zamanl› olarak üniversiteli ö¤rencilerin evine ve çeflitli kitle örgütlerine yap›lan bask›nlar Ankara’da yap›lan bas›n aç›klamas› ile protesto edildi.

Hapishanelerde siyasi tutsaklar›n yaflam alanlar› iyice daralt›l›yor. Devlet, siyasi tutsaklar› teslim almak için art›k kaba iflkence yerine, a¤›rl›kl› olarak, tutsaklar›n yaflamsal ihtiyaçlar›n› (sa¤l›k, ›s›nma, su) k›s›tl›yor ve psikolojik iflkence gibi metodlara baflvuruyor. Hapishanelerde siyasi tutuklu ve hükümlülere yönelik devlet bask›s› flekil de¤ifltirerek devam ediyor. Sa¤l›k sorunlar› yaflayan ve tedavi edilmeyen tutuklu ve hükümlüler, hapishanelerde yaflamsal ihtiyaçlar›na k›s›tl› bir flekilde ulaflabiliyor. K›fl›n kalöriferleri yanmayan, tek kiflilik hücrelerde tutularak insanlarla iliflkileri kesilen, kitap, dergi gibi yay›nlardan uzak tutulan, disiplin cezalar› ile aileleri ve arkadafllar› ile görüfltükleri iletiflim araçlar›na yasak getirilen siyasi tutsaklar, devletin tüm bask›lar›na karfl›n hapishanelerde yaflam savafl› veriyor. Hapishanelerde siyasi tutuklu ve hükümlülere yönelik devletin uygulad›¤› yasaklar›n listesi uzad›kça uzuyor. Konuyla ilgili haz›rlanan ve hapishanelerdeki hak ihlallerini belgeleyen raporlarda öna ç›kan ise, devletin tutsaklara “ya yavafl yavafl ölürsünüz ya da yaflamak için teslim olursunuz” dayatmas› oluuyor. ‹flte son zamanlarda hapishanelerde devltin, tutuklu ve hükümlülere yönelik uygulad›¤› yeni teslim alma metodunun icraatlar›:

Demokratikleflme, fakl› fikirlere sayg› duyma yalanlar›n› diline pelesenk eden AKP’nin, öte yandan halk›n demokratik haklar›n› savunan ve bunun için mücadele edenleri tutuklamay› sürdürdü¤ünü hat›rlatan DHF temsilcisi, tutuklanan ö¤rencilerin, “ekonomik, siyasi, kültürel y›k›ma karfl› durduklar›; iflkenceleri, tutuklamalar› teflhir ettikleri; hükümet ve devletin yalanlar›n› halka anlatt›klar› ve halk›, haklar›n› korumaya ve gelifltirmeye ça¤›rd›klar› için” bu sald›r›ya maruz b›rak›ld›klar›na dikkat çekti. Aç›klamada son olarak, tutuklananlar›n derhal serbest b›rak›l›p okullar›na geri dönmelerinin sa¤lanmas› talebi dile getirilirken, “Gözalt›, tutuklama ve bask›lar›n yeni demokrasi mücadelesini geriye düflürmeyece¤ini bir kez daha hayk›r›yoruz!” denildi. Sivas, Ankara ve Kayseri’de 15 Ocak Perflembe günü polisin efl zamanl› olarak yapt›¤› ev ve kurum bask›nlar›nda gözalt›na al›nan 25 kifli içerisinde bulunan Cihan Kirsiz, Onur Akdeniz, Aysun Düflkün, Ünal Günal, Mustafa Sar›ca, Orhan Y›ld›r›m ve Ali Abbas Y›lmaz Sivas 2. Sulh Ceza Mahkemesi'ne ç›kart›larak tutukland›.

kakta iflkenceyle ölüm vakalar›n›n çoklu¤unun nedenini, iflkencecilerin yarg›lanmam›fl olmas›na ba¤layarak, “iflkencenin sistemli bir devlet gerçe¤i oldu¤u yüzümüze çarp›yor” dedi.

Halk Cephesi: Adalet istiyoruz- Duruflman›n bafllamas›ndan sonra Halk Cephesi ad›na da saat 12.00’da bas›n aç›klamas› gerçeklefltirildi. Halk Cephesi ad›na aç›klama yapan Nurzet Günal, özürlerle suçlar›n üstünün örtülemeyece¤ini, adaletin yerini bulmas› için iflkencecilerin, iflence emrini verenlerin, buna hukuki zemin haz›rlayanlar›n cezaland›r›lmas›n› istedi.

Duruflmalardandan notlar- 60 kiflinin yarg›land›¤› davan›n ilk duruflmas›na 6's› tutuklu toplam 41 kifli kat›l-

YURTDIfiI HESAP NO: Ertafl ÖZTÜRK Yap› Kredi Bankas› ‹st. Aksaray fiubesi: (Euro) 3013710-9 ‹fl Bankas› ‹st. Aksaray fiubesi: (Euro) 1002 301000 1107308 Emlak Bankas› ‹st. Atatürk Bulvar› fiubesi: (FRF) 00235699

d›. ‹ddianamede 4 gardiyan hakk›nda “iflkence sonucu adam öldürmek” suçundan müebbet hapis cezas› istenirken, 56 kifli ise “kasten yaralama” ve “eziyet”le yarg›land›. ‹kinci ve üçüncü günkü duruflmalarda otopsi raporunun tekrar incelenmesi talebini reddeden mahkeme heyeti, Engin Çeber'in avukatlar›n›n ›srarla, eziyetten ve yaralamadan haklar›nda dava aç›lan bu kiflilerin kamu görevlisi oldu¤u için haklar›nda iflkence davas› aç›lmas›n› vurgulamas› sonucu, 17 san›¤›n daha iflkenceden yarg›lanmas›na karar verdi. Böylece iflkence yapmaktan yarg›lananlar›n say›s› 23'e ç›kt›. Mahkeme, tutuklu san›klar›n tutukluluklar›n›n devam›na, duruflmaya kat›lmayan san›k polislerin bir sonraki duruflmaya zorla getirilmelerine karar verilerek bir sonraki duruflma 4 Mart 2009 tarihine ertelendi.

ABONE OL - ABONE BUL OKU - OKUT

Tutsaklar›n baflvurular›n›n yans›d›¤› raporlarda hapishanelerde yaflanan sorunlar ve hak ihlalleri flöyle: *K›r›kkale F Tipi Hapishanesi’nde bulunan tutuklu ve hükümlülere uzun süredir çeflmeden içme suyu verilmemektedir. ‹çme suyunu kantinden sat›n almak zorunda kalan tutuklu ve hükümlüler ayl›k ortalama 50 YTL su paras› ödemektedir. *Birçok hapishanede Kürtçe konuflma yasa¤› devam etmektedir. Kürtçe konufluldu¤unda da telefon ve ziyaretçi görüflü engellenmektedir. Kürtçe konuflanlar›n Türkçe bilmedi¤ini ispatlamas› istenmektedir. *Sincan 1 No’lu F Tipi Hapishanesi’nde tutuklu bulunan Tahir Laçin, Erol Zavar, Ali Gülmez, Zeynel Karabulut ve Ercan Akp›nar, adli tutuklular›n, siyasi tutuklulara a¤›r küfürler edip, 'Kürtlere ölüm' slogan› at›p, siyasilerin hücrelerine havaland›rmadan cam eflyalar ve kaynar su att›klar›n›, insan onurunu k›r›c› hareketlerde bulunduklar›n› belirtmektedirler. * Di¤er hapishanelerde 45 günde bir yap›lan genel aramalar, K›r›kkale F Tipi Hapishanesi’nde idarenin keyfi tutumuna ba¤l› olarak 15 günde bir yap›lmaktad›r. * Hapishanelerde haftal›k gazete ve dergilere sansür uygulanmaktad›r. Bolu F Tipi Hapishanesi’nde Mehmet Kulaks›z’›n bulundu¤u hücredeki gazete eklerine el konulmufltur. * Hapishanelerdeki kötü koflullar nedeni ile sa¤l›k sorunlar› yaflayan tutuklu ve hükümlülerin tedavisi idare taraf›ndan engellenerek, basit hastal›klar kronikleflerek ölüm tehlikesine yol aç›yor. * Hapishanelerde kadrolu doktor olmad›¤› için ve geçici görevlendirmeyle gelen doktorlar›n haftada iki gün gelmesi nedeniyle tutuklu ve hükümlüler sa¤l›k hizmetlerinden düzenli olarak yararlanam›yor. Tutuklu ve hükümlülerin sa¤l›k sorunlar›n›n tedavisi için gerekli ilaçlar tam olarak verilmiyor. * Tutuklu ve hükümlülerden a¤›r sa¤l›k sorunlar› olanlar, acil hastaneye götürülmeleri gereken durumlarda bile bir a¤r› kesici verilerek hücrelerine geri gönderilmektedirler. * Uzun süreli takip edilmesi gereken rahats›zl›klar› bulunan tutuklu ve hükümlüler hiç hastaneye götürülmeyerek, tedavileri engellenmekte, gidebilenler de tedavi s›ras›nda kelepçe ve askerlerin odada bulunmas› dayat›lmaktad›r. Bu uygulama reddedildi¤inde genelde doktorun odas›ndan zorla ç›kart›lmaktad›rlar.Revire ç›kabilen tutuklu ve hükümlülere de rahats›zl›klar›n›n “psikolojik” oldu¤u söylenerek ya da bir aspirin verilerek geri gönderilmektedirler.

Abonelik Süresi 6 AYLIK 1 YILLIK

Yurtiçi 12 YTL 24. YTL

Yurtd›fl› 35 EURO 70 EURO

3 - 16 Şubat 2009 - Sayı 148  

2001-2010 yılları arasında yayınlanan, Devrimci Demokrasi gazetesi.