Page 99

her türden ulusal bask›, zulüm ve tahakküme karfl›; ulusal demokratik hak-talep ve özgürlükler u¤runa, ulusal ba¤›ms›zl›k ya da göreli di¤er statüler (özerklik, otonomi gibi…) elde etme hedefiyle yola ç›k›p, hakim ulus hakim s›n›flar›n›n tahakkümünü ortadan kald›rmaya dönük geliflen bir hareket olmas›, (bu, program›na ba¤›ms›zl›k hedefini somut olarak koymas› anlam›na gelmez. Örne¤in, somut program›nda özerklik talebiyle yola ç›kan bir ulusal hareket de, bütün bu özelliklere sahiptir, sahip olabilir. Dolay›s›yla, pratik-politik olarak devrimcidir, devrimci olabilir.) ve g) hepsinin bir araya gelerek besledi¤i ve oturttu¤u yer olarak, bu hareketin bütün bu özellikleriyle birlikte, gerici dünyadan kopuk veya kopmufl olmakla, onun karfl›s›nda, ama dünya proleter devriminin bir parças› olup ona hizmet etmesi niteli¤i ve karakteriyle onun saflar›nda olmas›; aranmas› gerekenler olarak, ulusal devrimci hareketin bir arada olmas› gereken ve görülece¤i gibi birbiriyle ba¤›nt›l› genel ortak özellikleridir.

098 SINIF TEOR‹S‹ HAZ‹RAN 2010 SAYI 14

Burada, tekrar da olsa eski say›lar›m›zda uzunca aktard›¤›m›z, Lenin’in ulusal hareketin devrimci ve reformist ayr›fl›m›n› yap›p, dolay›s›yla da destekleyip desteklemeyecekleri üzerine yürüttü¤ü tart›flmadan, konumuza denk düflüp aç›kl›k getirece¤inden dolayl› k›sa bir pasaj aktaral›m:

“Komünistler olarak biz, sömürgelerdeki burjuva kurtulufl hareketlerini, bu hareketler ancak gerçekten devrimci oldu¤u ve bizim, sömürülen y›¤›nlarla köylüleri devrimci bir ruhla örgütleyip e¤itme çal›flmalar›m›z› engellemedi¤i ölçüde desteklemeliyiz ve destekleyece¤iz. E¤er bu koflullar yoksa, bu ülkelerdeki komünistler, ‹kinci enternasyonalin kahramanlar›n› da kapsayan reformcu burjuvaziyle savaflmal›d›rlar.” (Lenin. Ulusal Sorun ve Ulusal Kurtulufl Savafllar›. Sf:405) Görüldü¤ü gibi, Lenin, “E¤er bu koflullar…” diyerek, bunlar›n koflul oldu¤unu aç›kça söylüyor. Yani Partizan’›n, S›n›f Teorisi’ni elefltirirken, “S›n›f Teorisi’nin k›staslar› nedenleri de¤il, kimi sonuçlar› içeriyor.” elefltirisi, Lenin taraf›ndan bofla ç›kar›l›yor. Al›nt›da görüldü¤ü gibi, Lenin, e¤er bu koflullar yoksa, komünistler reformcu burjuvaziye karfl› savaflmal›d›rlar derken, örgütlenmemiz önünde engel olup olmaman›n ne kadar temel bir koflul oldu¤unu son derece çarp›c› biçimde ortaya koymaktad›r. Partizan ise karfl› ç›kmakta ve sadece UKKTH ilkesine endekslemektedir meseleyi. “Burjuva-demokratik” terimi yerine “ulusal-devrimci” terimini koyarken de sömürge ülkelerdeki reformcu burjuvazinin-ulu-

sal hareketin genel olarak devrimci (ve desteklenmesi gereken) oldu¤unu kararlaflt›rd›klar›n› anlatmaktad›r. Bunlar, bizlerin tan›mlar›n›-k›staslar›n› do¤rularken Partizan’›n elefltirilerine kesin itiraz etmektedirler. Reformist ulusal hareket: ‹ster UKKTH ve isterse özerklik, otonomi gibi ilkelerden yola ç›ks›n, (UKKTH ile federasyon, özerklik, otonomi savunusu ya da programlar› aras›nda ilkesel fark olsa da!) e¤er söz konusu ulusal hareket mücadelesiyle emperyalizm ve dolay›s›yla da yerli hakim s›n›flara darbe vurmuyorsa ve/veya onunla iflbirli¤i içinde-maflas› durumunda da de¤ilse; ulusal demokratik hak ve özgürlükleri u¤runa mücadeleyi, ilkesel olarak düzen içi s›n›rlarda yasal mücadele ve örgütlenmelerle formüle ediyor, politik niteli¤ini böyle oluflturuyorsa; öte yandan taleplerini son derece belirgin flekilde daralt›p kufla çevirerek program›n› adeta “oyunca¤a” endeksliyorsa; ve komünistlerin çal›flmalar›n› bilfiil engellemiyor, gerici dünyan›n parças› de¤ilse; tüm bunlarla birlikte ulusal hak ve taleplerini düzen içi iyilefltirmelerle kesin s›n›rl›yor, hedeflerini böyle mutlaklaflt›r›yorsa; bu özellikleri bir arada bulunduran her hareket aç›ktan reformisttir, bundan ileri gitmez. Elbette reformist programla devrimci program› birbirinden ay›ran temel unsurlardan biri, ayr›lma özgürlü¤ü ile özerklik vb. ilkeleridir. Bu komünistlerin program› aç›s›ndan kesinlikle böyledir. Ama ulusal hareketin program› aç›s›ndan böyle olmaz. Ayr›lma ilkesi ulusal program aç›s›ndan rol oynar ama bu ayr›m› yapmaya tek bafl›na yetmez, di¤er özelliklere de bakmak gerekir. Bunlarla anlam kazan›r-kazanabilir. Örne¤in, yukar›daki reformist hareket tan›m›n›n tüm özelliklerini bir arada tafl›yan bir ulusal hareket, sadece bunlardan farkl› olarak program›na ayr›lma hakk› ilkesini koymufl olsun; bu durumda, bu harekete, salt ilgili program ilkesinden ötürü reformist de¤il, devrimci diyebilir miyiz? Bizce hay›r. Ayn› biçimde program›n›n içeri¤ine bakmakla birlikte; eyleminin içeri¤ine, yani politik eylem ve iradesine, bu anlamda somut politik hedef ve niteli¤ine bakmak gerekir. Program›na ayr›lma hakk›n› koymakla birlikte, buna tezat bir do¤rultu izleyebilir. Ya da tersinden, program›na ayr›lma hakk›n› koymamas›na karfl›n; politik hedefleri, eyleminin içeri¤i ve genel do¤rultusuyla birlikte, örgütlenme ve mücadelesiyle emperyalizme darbe vurmakta, proleter dünya devrimine hizmet etmektedir-edebilir. Bu durumda, salt ayr›lma ilkesi de¤il de özerkli vb var diye bu hareketi reformist de¤erlendirebilir miyiz? Dolay›s›yla, bir

Sınıf Teorisi - Sayı 14  

2002’den bu yana yayınlanan, Marksist-Leninist-Maoist teorik dergi.

Advertisement