Page 95

‹ki, bu hareketin, söz konusu ulusun en gerici kesimleri olan büyük burjuvazisi, büyük toprak a¤alar› ve büyük feodal beyleri vb önderli¤inde olmamas›; gerici hakim s›n›flar önderli¤inde olmamas› mutlak bir önemdir. Üç; bu hareketin mutlak bir flekilde ayr›lma hedefiyle yola ç›kmamas› meselesi, tek bafl›na onun politik olarak devrimci olup olmad›¤›n› kan›tlamaz-kan›tlamaya yetmez. Ayr›lma hedefiyle hareket etmeyen bir ulusal hareket ve hareketin politik program› devrimci olabilir. Ayr›lma özgürlü¤ü ilkesi devrimcidir, ama somut politik program›n devrimcili¤inin tek ölçütü de¤ildir. Ayr›lma hakk› hiçbir flartla tart›fl›lamazken, bu hakk›n kullan›lmas›n›n desteklenmesi ise flartl›d›r. Dört; bu hareketin komünist ve devrimcilere karfl› sistemli veya genel-kapsaml›, merkezi siyaset olarak bir sald›r› politikas› ve prati¤i olmamal›d›r. Ama tek tek münferit eylemler, davran›fllar vb. ciddi olumsuzluklar olmas›na karfl›n, bunlar onun genel niteli¤ini belirlememize yetmez.

094 SINIF TEOR‹S‹ HAZ‹RAN 2010 SAYI 14

Befl; isterse UKKTH ilkesini program›na alm›fl olsun, bu hareketin önderli¤ini gerici-en gerici olan s›n›flar çekiyor olmas›n. Büyük toprak a¤alar›, büyük afliret reisleri, feodal bey ve büyük burjuvazi ulusal hareketin önderli¤ini çekiyorsa, harekete damgas›n› vuruyor demektir. Bunlar tamamen ulusal ayr›cal›klar e¤ilimini, burjuva milliyetçi ç›karlar›n› temsil ederler. Biz ulusal hareketin bu yan›n› kesinlikle ay›r›rken ve bunu desteklemeyece¤imizi söylerken proleter bir siyaset benimsemifl oluyoruz. Tersini yapanlar ise, burjuva milliyetçili¤iyle körelmifl oportünistler olabilirler. Alt›; bu hareket, mutlaka proleter dünya devriminin bir parças› olma vasf›n› alma-temsil etme durumunda olmal›d›r. Dolay›s›yla da proleter dünya devrimine hizmet eden olmak zorundad›r. Bu özellikleri bar›nd›rm›yorsa, proleter devrimlerle hiçbir iliflkisi kalmay›p, devrimci olarak de¤erlendirilme hakk›n› en bafl›ndan kaybetmifl demektir. Dünya proleter devrimiyle ilgisi olmayan ve dolay›s›yla da ona hizmet etmeyen, emperyalizm ve gerici s›n›flar› zay›flatmayan bir hareket ne olabilir, nas›l devrimci olabilir ki? O, kesinlikle gerici-gerici s›n›flar önderli¤inde bir harekettir ki, bunun için devrimcilik tart›flmas› yürütmek abesle ifltigaldir. Burada hemen dikkat çekelim! Partizan dergisinin S›n›f Teorisi’ni elefltirirken karfl› ç›kt›¤› ve sadece sonuçtur dedi¤i, hemen yukar›da yapt›¤›m›z tan›mda “a” fl›kk›n›n bir mant›ki sonucunda ve “b” fl›kk›nda koydu¤umuz ölçüt neden ve

niçin gerekli ya da isabetlidir? Çünkü, herhangi bir ulusal hareket di¤er politik ve benzeri genel niteli¤ine ve hatta UKKTH ilkesini program›na koymas›na ra¤men; komünist ve devrimcilerin faaliyetlerini engelleyebilir, dahas› bunlara genel-sistemli bir fliddet uygulayabilir. Bu, burjuva milliyetçi ideolojik özden ileri geldi¤i ya da daha baflka de¤iflik sebepleri olabilece¤i gibi; bu, birçok aç›dan olas›l›k olarak veya teorik olarak tamamen mümkündür. Öte yandan, söz konusu ulusal hareket pek tabiidir ki, gerici dünyan›n bir parças› olarak boy verebilir ve dünya devriminin bir parças› olup ona hizmet etmek yerine, karfl›s›na dikilebilir. (Bu dikilifliyle örgütlenmemizi de engeller…) ‹flte, e¤er böyle bir realite söz konusu olur ise, o ulusal hareketi devrimci de¤erlendirmek oldukça zordur-ak›l d›fl›d›r. S›n›f Teorisi’nin aranmas› gereken özellikler olarak, “neye bakar›z” diyerek bu ölçülere bakmas›-bunlar› saymas› hatal› de¤ildir, isabetlidir. Dolay›s›yla bu k›stas› koymak tamamen bilimseldir. Sistemli ve genel bir politika ve pratik olarak komünist ve devrimcilere fliddet uygulayan, örgütleme veya çal›flmalar›n› gerçek anlamda engelleyen bir ulusal hareket (isterse UKKTH ilkesiyle hareket etsin), dünya devrimine hizmet eden olamaz, devrimci olarak de¤erlendirilemez. Bu pratik bir gerçektir. Ayr›ca, bazen, bir fleyin hem sebep hem de sonuç olabilece¤i unutulmamal›d›r. Sonucu do¤uran sebepler ise, bunlar aras›nda kopmaz bir ba¤ var ise, bu söyledi¤imiz do¤rudur. Herhangi bir ulusal hareketin devrimcilerin örgütlenmelerine engel olmamas›-onlara sald›rmamas›, bir bak›mdan o ulusal hareketin devrimci oluflunun sonucudur, ama ikinci bir bak›mdan da o ulusal hareketin komünist ve devrimcilerin örgütlenmesini engellememesi-onlara fliddet uygulamamas› onun devrimci olup olmamas›n›n bir flart›nedenidir, nedeni haline gelir. S›n›f Teorisi’nin buna bakmas› da son derece hakl› ve anlafl›l›rd›r. Lenin, bir örgütün niteli¤ini belirleyen fley, onun eyleminin içeri¤idir derken haks›z-hatal› de¤ildi. Yukar›da yapt›¤›m›z tan›m referans al›nd›¤›nda; S›n›f Teorisinin 5. say›s›nda (ve tabiî ki Kürt ulusal Hareketinin o günkü -2004- durumunda) Kürt ulusal hareketini politik olarak devrimci de¤erlendirerek, devrimci olmas›n›n kriterleri olarak da ortaya koydu¤u görüfllerin (Partizan’›n elefltiri konusu etti¤i S›n›f Teorisi’nin görüfllerinin) do¤ru oldu¤u, ama Partizan dergisinin elefltirilerinin ise yanl›fl oldu¤u a盤a ç›kmaktad›r.

Sınıf Teorisi - Sayı 14  
Sınıf Teorisi - Sayı 14  

2002’den bu yana yayınlanan, Marksist-Leninist-Maoist teorik dergi.

Advertisement