Page 94

dir. Devrimci olmas›n›n d›fl›nda ba¤›ms›z ayr› bir flart de¤il, onunla bir ve ayn› flartt›r-vurgudur özünde. Burada kast edilen devrimcili¤in, “ayr›lma hakk›” meselesi olmad›¤› aç›kt›r. fiayet böyle olmasayd›, yani kastedilen bu devrimcilik “ayr›lma hakk›” meselesi olsayd›, bu flartla birlikte ikinci vurgu olarak örgütlememize engel olmamalar›n› vurgu-flart olarak koymazd›. Zira, devrimci ulusal hareketin örgütlenmemiz önünde engel olmas› genel olarak söz konusu olmazd›, çünkü ayn› paralelde-ayr›lma temelinde birleflen bir programda birleflilmektedir. Bu durumda neden engel olsunlar ki? Tekrar da olsa söylemek gerekir ki, ulusal mücadelede demokratik hareket denen fley ulusal anlamdaki devrimcilik ya da devrimcili¤in bir biçimidir. fiayet böyle olmasayd›, gerçekten devrimci olduklar› takdir de destekleriz diyen Lenin’in ulusal demokratik hareketi desteklemesi söz konusu olamazd›. Ulusal demokratik hareketin ya da bu tan›mda kabul edilen ulusal hareketin, demokratiklik niteli¤i ayr›lma özgürlü¤ü (UKKTH) flart›na ba¤l› de¤ildir. Olmad›¤›na göre, devrimci hareket diye ifade etti¤imiz de yani ulusal hareketi devrimci de¤erlendirmemizde neden bu flart olsun ki? Ulusal hareketlerde demokratik de¤erlendirilenlerin genellikle politik olarak devrimci olanlar oldu¤unu Lenin’in anlat›mlar›ndan anlamaktay›z. “… hemen her durumda, ‘burjuva-demokratik’ terimi yerine ‘ulusal-devrimci’ terimini koymak oldu¤una karar verdik.” sözünü Lenin’in dedi¤ini bilmeyen yok ama anlamayan›n oldu¤unu anlam›fl oluyoruz. Demokratik hareketlerin dünya devrimci hareketinin parçalar› oldu¤u kan›tlanmaya gerek olmayacak kadar aç›kt›r. Ulusal devrimci kavram›-tan›m› ile proleter sosyalist devrimcilik kavram› ve tan›m› ölçülerinin illa da farkl› fleyler oldu¤u gözden kaç›r›lamaz önemdedir.

093

Ulusal hareketin devrimcili¤i-politik devrimcili¤i noktas›ndaki kafa kar›fl›kl›¤›na dönerek aç›kl›k getirmek için, yukar›da esasta açt›¤›m›z tan›mlar› yeniden ama zorunlu olarak ve bir özetleme anlam›nda bir kez daha ifade edelim.

SINIF TEOR‹S‹ HAZ‹RAN 2010 SAYI 14

Birkaç Bafll›k Alt›nda Tan›mlarla Elefltirilere Yan›t Mücadele varl›¤› ve politik çizgisine ba¤l› olmak kayd›yla, UKKTH ilkesini somut program›na koyup koymad›¤›na bak›lmaks›z›n; a) emperyalizm ve yerli hakim s›n›flara veya yerli hakim s›n›flara ve onlar flahs›nda emperyalizme, direkt ya da dolayl› olarak herhangi bir biçimde darbe vuruyorsa (ve bunun mant›ki sonucu olarak pek tabii emperyalizmle veya gerici hakim s›n›flarla kukla vb. iliflkisi içinde de¤ilse ve yine bunun ikinci mant›ki sonucu olarak ve esasta baflka temel bir flart olarak, proleter dünya devrimine hizmet ediyorsa); b) komünist ve devrimcilerin kitleleri örgütlemesinin -ya da genel devrimci çal›flmalar›-eylemleri önünde esasta ve genel olarak engel olmuyorsa (ve bunun mant›ki gere¤i olarak, Komünist ya da devrimcilere karfl› esasta fiziki zor-fliddet uygulam›yorsa); iflte bu ulusal hareket çok aç›k bir flekilde devrimcidir. Devrimci ulusal hareketin tan›m›n› böyle yapmakta hiçbir sak›nca yoktur-görmüyoruz da. Devrimci ulusal hareketin kriterleri de göstergeleri de bunlard›r esasta. (‹leride bu tan›m› yeniden, daha derli toplu yapmaya çal›flaca¤›z) fiimdi yapt›¤›m›z tan›ma k›sa birkaç aç›l›m ekleyelim: Bir; bu hareketin ulusal ayr›cal›k ve imtiyazlar sa¤lama e¤ilimini-yan›n› kesinlikle demokratik muhtevas›ndan-devrimci yan›ndan ay›rmak ve böyle yaklaflmak olmazsa olmazd›r. Komünistlerin kesin aç›kl›kla bu ay›r›m› yaparak, birinci e¤ilime karfl› mücadele etmesi, ama ikinci yan› kay›ts›z flarts›z desteklemesi ertelenemez-ihmal edilemez.

Sistemli ve genel bir politika ve pratik olarak komünist ve devrimcilere fliddet uygulayan, örgütleme veya çal›flmalar›n› gerçek anlamda engelleyen bir ulusal hareket (isterse UKKTH ilkesiyle hareket etsin), dünya devrimine hizmet eden olamaz, devrimci olarak de¤erlendirilemez. Bu pratik bir gerçektir.

Sınıf Teorisi - Sayı 14  

2002’den bu yana yayınlanan, Marksist-Leninist-Maoist teorik dergi.

Advertisement