Page 92

bilece¤i aç›kt›r. Bizlerin de¤erlendirmesi, devrimci olmaktan reformist olmaya çekildi¤i fleklinde olacakt›r. Fakat Partizan, bu uzlaflma ve yeni flartlardan önce reformist de¤erlendirmekteydi, peki bu nitelik de¤iflikli¤ini gerektiren yeni flartlarda de¤erlendirmesi ne olacakt›r? Dün de reformistti, bugün de reformisttir diyemez. Zira hakim s›n›flarla bir uzlaflma gerçekleflti¤inde (gerçekleflecek gibi görünüyor) çok daha ciddi nitelik farklar› ortaya ç›kacakt›r. Hem de “ba¤›ms›zl›k çizgisini-hedefini terk etti” vb. gerekçelere dayanarak politik niteli¤inde de¤ifliklik oldu dendi¤i flartlardan çok daha ciddi de¤ifliklikler olacakt›r. Bu durumda iki durum ayn›laflt›r›larak, “de¤iflen bir fley yok”, “dün reformistti, bugün de reformisttir” diyemez. Bu soruyu sormam›z›n önemi, tespit ve tahlillerin tutarl›l›¤›n› a盤a ç›karmak içindir.

set ve ajitasyon unsurundan öteye derin bir gerçe¤e sahip olmasa; “Tarihi f›rsat›n efli¤indeyiz, kaç›r›l›rsa çok kan dökülür” tarz›nda samimi ve ayn› beklenti-inanç paralelinde iç tutarl›l›¤a sahip çözüm paketi-öneriler, dahas› bu önerilerin bir içeri¤i olarak çözüm f›rsat›n›n oldu¤u inanc› beyan edilebilir mi? Yani, “biçimdir, taktiktir, önemli de¤il” deyip geçmek istesek bile, geçemeyiz, çünkü, ileri sürülen çözüm önerilerinde bu biçimle birleflen bir samimiyet-tutarl›l›k ve dedi¤imiz gibi, ifade ettikleri “tarihi çözüm f›rsat›” inançlar› yatmaktad›r ki, bu, içeri¤in de çürük olarak taktikle bütünleflti¤ini göstermektedir. At›l›m’›n tüm iddialar›na ra¤men pratikte savunduklar›yla düfltü¤ü durum tam bir tutars›zl›k arz etmektedir. Ve elbette ki, ulusal sorun konusunda s›n›fta kalan Maoist komünistler de¤il, bu oportünist politika temsilcileridir.

At›l›m’›n paradoksu

Lenin, Partizan ’›n ‹ddia Etti¤ini Do¤ruluyor mu?

Kürt ulusal sorununda somut güncel geliflmeler karfl›s›nda, “çözüm” ve “bar›fl” politikas›n› politik program haline getiren çevrelere (EMEP’i saymazsak, özellikle At›l›m çizgisine) k›saca gelirsek; belli ilkeler ifade edilmekle beraber, di¤er taraftan ve gerçekte ise ilkesiz politika yap›ld›¤› rahatl›kla izlenebilmektedir. Bar›fl›n flartlar› ve zeminine, ilkeler ve devrimci normlar içinde gerçek koflullar›na vb. bak›lmaks›z›n oportünist-belirsiz bir tarzda ve tüm burjuva liberal, ekonomist-reformist çevrelerle a¤›z birli¤i yaparak gerçekte hiçbir karfl›l›¤› olmayan “bar›fl” ya¤murlar› ya¤d›rmak için duaya ç›km›flt›r, At›l›m. ‹lkelerden bahsedilmekte ama garip bir safdillilikle, hakim s›n›flar›n demagojisi tekrar edilerek, ulusal hareketin tasfiye plan›nda sinsi ve aldat›c› argüman olarak öne ç›kar›lan “tarihi f›rsat” safsatas› inan›larak sahiplenilmektedir. Çözüm paketleri aç›klanmakta, vaatlerde bulunulmasa da umut da¤›t›lmaktad›r. Belirsiz ifadelerle burjuva hümanist çizgide savafl karfl›tl›¤›n› ilan etmekte, devrimci ve hakl› savafl› olumlama tutumunu reddetmektedir. “Asker flehitleri ve gerilla mezarl›klar›” ifadeleriyle bir yerlere el uzatmaktad›r. “Çözüm f›rsat› heba edilmemelidir” nasihatlerinde bulunarak, tasfiyeci süreci desteklemekte ve “çözüme” gizli-aç›k bir inanç beslemektedir. Bütün bunlar› anlamak oldukça zor. Politik ajitasyon, taktik olarak siyasi meselelerde münakafla yürütmek akla yatk›n olup anlafl›l›r bir gerekliliktir de. Ama böyle kamufle edilmeye çal›fl›lsa da iflin özünde çürük bir siyasetin oldu¤u her bak›mdan ortadad›r. E¤er çözüm ve bar›fl beklentisi ciddi olmasa, taktik siya-

UKKTH ‹lkesi Ulusal Hareketin Politik Niteli¤ini n Ölçütü mü? Komünistler kendi ulusal programlar›n› ilhak veya sömürgeci tahakkümün biçimleri alt›ndaki ulusun ayr›lma hakk›n› savunma ve tan›ma temelinde tespit ederken, reformist programdan elbette kökten ayr›l›rlar. Ve elbette ki, tamamen iki ayr› aç› olan bu fleyleri, s›k› bir flekilde birbirinden yal›tmal›y›z. Ki, reformist sular devrimci havuza s›zmas›n, berrak suyu buland›rmas›n. Komünistler bu iki program aras›ndaki en özlü farka iflaret ettiklerinde ve tabiî ki, kendi programlar›n› aç›klarken, UKKTH noktas›ndaki tutumu-ayr›lma özgürlü¤ünü esas alarak gösterirler. Tart›flmalar ba¤lam›nda Lenin’den baflvurulan al›nt›y› biz de (ama daha eksiksiz olarak!) aktar›p devrimci ulusal programla reformist program aras›ndaki farka ve komünistlerin ulusal program›n›n ne olmas› gerekti¤i, ne oldu¤u sorununa aç›kl›k getirmeye çal›flal›m:

“Polonyal› sosyal-demokratlar, bizim program›m›z›, ‘ulusal reformist’ buluyorlar. fiu iki pratik öneriyi k›yaslay›n›z: (1) özerklik için (III, 4, Polonyal›lar›n tezleri) ve (2) ayr›lma özgürlü¤ü için. Program›m›z özellikle ve yaln›zca bu noktada birbirinden ayr›lmaktad›r! Bunlardan birincisinin reformist oldu¤u ve onu ikinciden ay›rt eden fleyin, bu reformizm oldu¤u aç›k de¤il mi? Reformist bir de¤ifliklik, egemen s›n›f iktidar›n›n temellerini sarsmayan, bu s›n›f›n bir ödünü olan ve onun tahakkümünü sürdüren bir de¤iflikliktir. Devrimci bir de¤ifliklik ise, bu iktidar› temelleri-

091 SINIF TEOR‹S‹ HAZ‹RAN 2010 SAYI 14

Sınıf Teorisi - Sayı 14  

2002’den bu yana yayınlanan, Marksist-Leninist-Maoist teorik dergi.

Advertisement