Page 89

MLM teorinin mutlak gere¤idir. UKKTH ilkesinin somut talep olarak savunulmamas› ulusal hareketin politik olarak devrimci ol mas›n›n önünde engel midir? Lenin’in gerçektende devrimci olan ulusal hareketleri destekledi¤ini kendi sözlerinden hat›rlamaktay›z. Bu sözlerinde flunu ifade etmektedir: “…dünya demokratik hareketinin (bugün sosyalist hareketinin)…” fleklindeki sözlerinden, demokratik hareketin devrimci hareket oldu¤u bir bak›ma a盤a ç›kmaktad›r ki, bu, kan›tlanmaya gerek duymayan bir do¤rudur da.

088 SINIF TEOR‹S‹ HAZ‹RAN 2010 SAYI 14

Gelmek istedi¤imiz yer flu: Lenin, “devrimci olduklar› taktirde” destelenece¤ini söylerken, ve di¤er yerde ulusal hareketlerdeki demokratik muhtevay› desteklemekten ve bu demokratik muhteva unsurlar›n›n devrim yönünde at›lm›fl ad›mlar oldu¤unu söylerken; bu durumda devrimci dedi¤i ulusal hareketin bir anlamda demokratik muhteva ve yan tafl›yan demokratik hareketler oldu¤unu bir bak›ma söylemifl oluyor. Bu hareketlerin dünya devriminin bir parças› durumunda olmalar› anlam›nda devrimci olduklar› inkar edilemez. Burjuva milliyetçi çizgilerine ra¤men ulusal hareketin devrimci olmas› mümkündür ve bu devrimcilik milliyetçi ideolojiden baflka bir fleydir. Hem burjuva milliyetçi çizgide olup hem de politik olarak devrimci olmas› son derece anlafl›l›rd›r. Yani devrimci ulusal hareket derken, bundan demokratik muhtevaya sahip olan ulusal hareketi d›fllamam›z ya da bunu devrimcilik tan›m› d›fl›nda tutmam›z gerekti¤i sonucu ç›kmaz-ç›kmamal›d›r. Hele hele komünist ilke ve program de¤il de ulusal program ve çizgiden bahsedildi¤i yerde devrimcili¤in ölçütü bir ve ayn› görülmemelidir. Elbette, ulusal hareketin devrimci olup olmad›¤›, yaln›zca sahip oldu¤u demokratik taleplere indirgenemez, bilakis bunun daha birincil olan ö¤eleri vard›r. Politik pozisyonu, oynad›¤› rol ve hakim s›n›flar karfl›s›ndaki tutumu önemlidir. Ve kuflkusuz ki demokratik muhteva denen fley, muhteva kavram›n› karfl›lamayacak kadar s›n›rl› bir kaç ulusal demokratik taleple ayn›laflt›r›lamaz. Ama esas itibariyle demokratik nitelikte olan ulusal hareketin ayn› zamanda genel olarak devrimci oldu¤u söylenebilir-söylenmelidir de. Politik olarak somut durumda devrimci olmas› ise bu taleplerle birlikte baflka özellikleri ihtiva eder ki, bu tan›m› ileride yapmaya çal›flaca¤›z. Uluslar›n Kaderlerini Tayin Etme Hakk› ilkesi (ayr› devlet kurma hakk›) ve bu ilkeye ba¤l› ilkeler özüne dayanan proleter çözümü atlayan hiç bir çözüm, gerçek ve devrimci bir çözüm olamaz.

Komünistlerin program› UKKTH ilkesine dayan›r, bu temelden feyiz al›r. Ne var ki, komünistler flartlara ba¤l› olarak ya da gerekli oldu¤u durumlarda di¤er çözümleri de tercih edebilirler. Bu tamamen somut tarihsel durum ve di¤er birçok sebep ve geliflmeye ba¤l›d›r. Örne¤in; Marks ‹rlanda sorununda böyle yapm›flt›r. Ya da Norveç örne¤ini verirken Lenin flunu söylüyor:

“Reform olarak özerklik ile devrimci bir önlem olarak ayr›lma özgürlü¤ü aras›nda ilke fark› vard›r. Bu tart›flma götürmez. Ama herkesin bildi¤i gibi, reform, pratikte, devrim do¤rultusunda bir ad›md›r. Bir devletin s›n›rlar› içinde zorla tutulan bir ulusun, kesin olarak uluslaflma sürecini tamamlamas›na, kuvvetlerini toplay›p onlar› tan›may› ve örgütlendirmeyi ö¤renmesine, ve Norveçlilerin yapt›¤› gibi, en uygun zaman› seçerek, ‘biz falan ulusun ya da falan bölgenin özerk meclisi olarak, bütün Rusya çar›n›n bundan böyle Polanya kral› vb. olmad›¤›n›’ ilan etmesine dayanak sa¤layan, özerkli¤in kendisidir.” (Uluslar›n Kaderlerini Tayin Hakk›. Sf:168) Elbette bizlerin program› UKKTH ilkesine ba¤l› biçimlenip içerik al›r. Özerkli¤i program›m›za alarak savunamay›z, onu gerici olarak de¤erlendiririz. Genel olarak buna karfl› ç›k›lamaz. Ama tarihsel somut flartlara ba¤l› olarak özerkli¤i bir ulusun edinmesini benimseyebiliriz. Çünkü bizler, Kürt ulusunun tüm haklar›ndan yoksun olarak Türk ulusu hakim s›n›flar›n›n milli bask› ve zulmü alt›nda kalmas›ndansa, özerk bir statüye kavuflmas›n› isteriz. Bu çok aç›kt›r. Fakat bunu tercih etmek, Kürt ulusunun ayr›lma hakk›n›n tan›nmamas› ya da savunulmamas› anlam›na m› gelir? Kesinlikle hay›r. Ya da Kürt ulusunun özerk statü elde etmesini kabul etmek, bir biçimiyle desteklemek; UKKTH ilkesinden vazgeçmeyi mi gerektirir? Bizce hay›r. Ama ayr›lma özgürlü¤ü ya da hakk›n› kay›ts›z flarts›z savunarak ve hatta bunun için özerk statüyü benimseyebiliriz, tabiî ki ba¤›ms›zl›k hakk›n› ortadan kald›rma pahas›na de¤il. Demek ki, komünistler ilhak›n söz konusu oldu¤u koflullardaki ve en genel anlam›yla ulusal ba¤›ml›l›k flartlar›ndaki tüm ulusal meselede, ayr›lma-ba¤›ms›z devlet kurma hakk›n› birinci temel ilke ve görüfl olarak sahiplenirken, bundan asla vazgeçmemesi, tersine bunu yak›nlaflt›r›p mümkün k›lmas› ve f›rsat yakalay›p flartlar›n› oluflturmas› kayd›yla ba¤›ms›zl›ktan daha geri mevzileri de (ama bir öncekine göre ileri) kerhen tercih ederler. Hiçbir hakka sahip olmadan ezen ulus hakim s›n›flar›n›n milli bask›s› alt›nda zorla bir devlet s›n›rlar› içinde tutulan herhangi bir ulu-

Sınıf Teorisi - Sayı 14  

2002’den bu yana yayınlanan, Marksist-Leninist-Maoist teorik dergi.