Page 87

flaca¤›z. Ama bu, genel anlay›fllardan ba¤›ms›z olmayacakt›r. Kürt ulusal hareketinin de¤erlendirilmesinde göz ard› edemeyece¤imiz bir gerçeklik hiç kuflkusuz ki onun direkt emperyalizmin müdahalesiyle yüz yüze olmay›p tek devlet s›n›rlar› içindeki yerli hakim s›n›flar›n tahakkümü alt›nda bulunuyor olufludur. Bu, onun direkt anti-emperyalist temelde geliflmesi yan›n› zay›flatmakta ve daha çok yerli hakim s›n›flara karfl› tutum almas›n› sa¤lamaktad›r. Oysa direkt emperyalizmin iflgali alt›nda bulunan sömürge ülke-uluslardaki ulusal hareketlerde anti-emperyalist tutum ve nitelik daha aç›k ve güçlüdür.

086 SINIF TEOR‹S‹ HAZ‹RAN 2010 SAYI 14

Bizlerin program› UKKTH ilkesine ba¤l› biçimlenip içerik al›r. Özerkli¤i program›m›za alarak savunamay›z, onu gerici olarak de¤erlendiririz. Genel olarak buna karfl› ç›k›lamaz. Ama tarihsel somut flartlara ba¤l› olarak özerkli¤i bir ulusun edinmesini benimseyebiliriz. Çünkü bizler, Kürt ulusunun tüm haklar›ndan yoksun olarak Türk ulusu hakim s›n›flar›n›n milli bask› ve zulmü alt›nda kalmas›ndansa, özerk bir statüye kavuflmas›n› isteriz. Bu çok aç›kt›r. Fakat bunu tercih etmek, Kürt ulusunun ayr›lma hakk›n›n tan›nmamas› ya da savunulmamas› anlam›na m› gelir! Kesinlikle hay›r.

Ulusal sorunda bilimsel, do¤ru ve ilkeli (ayn› zamanda özgünlüklerden kaynakl› olarak somut) bir politika ve prati¤e sahip olmam›z, MLM inisiyatifindeki devrim(ler) ve komünizm perspektifli mücadelemize uygun olup, bu do¤rultumuzun önündeki görevlerin yerine getirilerek son hedefine tafl›nmas› bak›m›ndan kaç›n›lamaz bir zorunluluktur. MLM teoriye bilimsel anlamda hakim olunmadan, elbette ulusal sorunda do¤ru kavray›fl ve teori temsil edilemez. Teorinin bir k›sm›nda do¤ru olmak, di¤er bir k›sm›nda ise hatal› olmak eklektizmin en kat›ks›z›d›r. Teori cetvelinde oldu¤u gibi, teorinin yön verdi¤i tahlil ve tespitler ve bunlarla alakal› taktik siyasetler ve sosyal pratikte de tutarl› bir çizgide bulunmak aranan düzlemdir. Dolay›s›yla, ulusal sorunda, teoride yaflanan hatalara dikkat çekmek ve her aflamada tutarl› bütünlük flart›n› oluflturmak, bu anlamda da belli bir eksikli¤e dikkat çekmek için, Lenin yoldafl› referans almay› do¤ru buluyoruz:

“Siyasal demokrasinin istemlerinden bir tekini bu bak›mdan ay›rt etmek, özellikle de uluslar›n kaderini tayin etme hakk›n› ele al›p, geri kalan demokratik istemlerin karfl›s›na dikmek, teoride temel bir yanl›flt›r.” (Uluslar›n Kaderlerini Tayin Hakk›. Sf:147) Düflülen hatalar›n en önemlilerden baz›lar›n›n; ilkeyle siyasetin karfl› karfl›ya getirilmesi ve demokratik mücadelenin unsuru olan reformlar için mücadelenin bir türlü do¤ru ele al›n›p kavranmamas› ya da tersinden reformlar›n esaslaflt›r›lmas› ve ilkeler ihmal edilerek siyasetin ilkesizlefltirilmesi vb. oldu¤u do¤ru olarak kabul edilirse, Lenin’in bu sözlerindeki mana anlafl›lacakt›r.

UKKTH ‹lkesi ve Ulusal Hareketin Politik Niteli¤i Karfl›s›nda ki Rolü Bütün anlay›fl, pratik ve politikalar›n belirli ilkelere dayand›¤›-dayanmas› gerekti¤i, hangi aç›dan olursa olsun illa da ilkelere ba¤lanaca¤› muhakkakt›r. ‹lkeler belirlenip saptanmadan, bilimsel politika, taktik ve stratejilerin belirlenmesi ya da herhangi bir tezin kan›tlanmas› çabalar›, ayaklar› havada kalmaktan kurtulamaz. Uluslar›n (Kendi) Kaderlerini Tayin Etme Hakk› ve uluslararas›nda tam hak eflitli¤i (bütün uluslar›n tam hak eflitli¤i) ilkesi savunulmadan, bu ilkeye dayanmadan, ulusal sorunda tamamen kal›c› veya demokratik bir çözüm baflta olmak üzere, do¤ru ve bilimsel bir çizgi temsil edilebilir mi? Soruya evet demek paradokstan baflka bir de¤er tafl›maz. Genel olarak, devrimci ilkeler olmadan devrimci siyasetten bahsetmek sadece gülünç duruma düflmek olur. Proleter devrimcilik ve siyaset anlam›nda bu böyleyken, ayn› fley ulusal hareketin politik olarak devrimci olup olmamas›nda geçerli olmaz. Zira onun özgünlü¤ü daha farkl› olup devrimci oluflunun ölçütleri daha baflkad›r. Dolay›s›yla ayn› devrimci ilkelerle onun politik olarak devrimcili¤i ölçülemez. En baflta o, ideolojik özü ve ilkeleri anlam›nda temelde burjuvad›r. Ama pratik durufl, mücadele, iliflkileri ve siyasi pozisyonu itibariyle, bu özüne ra¤men devrimci ilkelere sahip olup devrimci olabilir. Aç›k ki, ilke ayn› kalmakla birlikte, bunun her somut koflulda uygulanmas› de-

Sınıf Teorisi - Sayı 14  

2002’den bu yana yayınlanan, Marksist-Leninist-Maoist teorik dergi.

Sınıf Teorisi - Sayı 14  

2002’den bu yana yayınlanan, Marksist-Leninist-Maoist teorik dergi.

Advertisement