Page 81

ratan s›n›f çeliflkisinin yegane çözüm biçimi olan s›n›f mücadelesini ve rolünü inkar ederek gerici tutuculukla tafl›d›¤› derin dogmatizm yan›na karfl›n (ki, mücadele ve örgütlenme ilkelerinde de yasal biçimi teklefltirerek dogmatizme düflüyorlar), revizyonizmin; Marksizm’i dogmatiklikle suçlayan küstahl›¤› ve en önemlisi de bilinç buland›ran demagojik safsatac›l›¤›yla yaratt›¤› tahrifatlar›; onun mercek alt›na al›n›p teflhirinin büyütülmesi ve ideolojik minderde yere serilerek ayaklar› alt›ndaki topra¤›n al›nmas›yla önlenebilir. Mao Zedung yoldafl, MLM’ler ile dogmatikler aras›nda ayr›fl›m› bir ilkeyle aç›klayarak, revizyonizmin dogmatiklik suçlamas›na net olarak yan›t vermektedir: “Farkl› çeliflmeleri çözmek için farkl› yöntemler kullanma ilkesi, Marksist Leninistlerin kesinlikle uymalar› gereken bir ilkedir. Dogmac›lar bu ilkeye uymazlar;…” (Mao Zedung. Çeliflme Üzerine.)

080 SINIF TEOR‹S‹ HAZ‹RAN 2010 SAYI 14

Lenin, Marksizm’in en temel olan iki özelli¤inin, Marksizm’in yaflayan ruhunun, somut koflullar›n somut tahlili oldu¤unu söylüyordu. Marksizm’in yaflayan canl› özü, onun “somut koflullar›n somut tahlili” ilkesinden ileri gelir. Bu ilke, ölü-donuk de¤il, canl› ruhu temsil eder. Ve bu, idealist revizyonizmin aksine, materyalist Marksizm’e aittir. Onun, “z›tlar›n birli¤i” ve mücadelesi (yasas›) diyalekti¤inde özetledi¤i çeliflki-geliflim yasas› ve çeliflkinin evrenselli¤i-uyumun (birli¤in) izafili¤i ve çeliflki yasas›n› do¤ada oldu¤u gibi, topluma da uyarlayarak tek geçerli temel saymas›; d›fl faktörlerin etkileyici-iç çeliflkinin belirleyicili¤i esas›yla ve olumlama-yads›maolumlama helezonu fleklinde geliflmenin sonsuzlu¤unu tan›yan felsefi bilim niteli¤i, onun dogmatizme do¤ufltan düflman oldu¤unun en aç›k kan›t›d›r. Demagojiye yer b›rakmayacak kadar kuvvetli olan bu kan›t e¤er revizyonizmin dar ufkuna s›¤m›yorsa; Marksizm’in bilimsel-felsefi savunusuna uygun yol izleyerek, Leninizm ve orada da kalmayarak Maoizm’e kadar geliflip ilerlemesi, revizyonizmin asla kaç›p karartamayaca¤›, Marksizm’in de¤iflimi görerek geliflmeyi uygulad›¤›n›n bir baflka aç›k kan›t›d›r. Böylece, revizyonizmin söyleyecek tek sözü kalmam›flt›r art›k. Buna ra¤men, revizyonizmden bilimsel dürüstlü¤e ba¤l› kalmas› beklenemez-bekleyemeyiz.

Dogmatizm, MLM’nin Do¤as›na Ayk›r›d›r E¤er Marksizm (MLM), her aflamada dikte etti¤i çeliflki-geliflim yasas›n› illüzyonist cambazl›kla flafl›rt›c› flekilde unutup, kendisinin geliflmesi

veya gelifltirilmesinin olanakl› olmad›¤›n›, kesin bir reçete olarak sonsuz bir geçerlili¤e sahip oldu¤unu vb. paradoksa düflerek söyleseydi ve böylece diyalektik ve tarihi materyalist özelli¤inin önüne bent çekmifl olsayd›, yani ironik biçimde tüm özüne ayk›r› bir buyruk önümüze koymufl olsayd›, bu durumda dogmatizm suçlamas› fevkalade hakl› olurdu. Bunu desteklemekte bir an bile tereddüt edilemezdi. Ancak Marksizm de¤iflim ve geliflime karfl› ç›kma bir yana, tam tersini ileri sürüp temsil ederek, tüm suçlamalar› çürütmektedir. Ve e¤er tasfiyeci blok ve revizyonizm, Marksizm’in üzerinde yükseldi¤i temel tafllar›na dokunmadan onun gelifltirilmesinden genel olarak söz etmifl olsayd›, buna Marksizm’in itiraz› yoktu, kimsenin de olmazd›. Lakin, Marksizm’in dogmatiklik suçlamas›na maruz kalmas›n› sa¤layan “de¤ifltirme-yenileme” arzusundaki iddia Marksizm’in özünü terk edip kendisi olmaktan ç›kmas›na dayanan istemdir. Zaten revizyonizm de burada ortaya ç›kmaktad›r, budur. O halde bahis konusu gelifltirme veya yenilenmeye karfl› ç›kmaktan daha anlaml›, daha hakl› ve zorunlu bir fley olamaz. Revizyonizmin Marksizm-Leninizm-Maoizm’e atfen “dogmatizm” suçlamas›, Marksizm’in temel ilkelerini revizyonizm yarar›na terk etmesi veya özünden ar›narak revizyonist posaya dönüflmesi istemi üzerinde yükselmektedir. Bu bak›mdan anlaml› ve önemlidir. Dolay›s›yla, klasik bayatl›ktaki dogmatizm iftiras›na devrimci cevap vermek, MLM ilkelerin sahiplenilmesiyle direkt ilgili olup devrimci ilkelerin korunmas› anlam›na gelir. Bu tart›flma, yoksul dünyan›n vars›l dünyaya (proletaryan›n burjuvaziye) karfl› hakl› devrimci savafl›m›nda, ezilen yoksul dünyan›n “silahs›zland›r›lmas› ya da tersini yapma” aras›nda tercih yapma de¤erinde bir tart›flmad›r. Yani, dogmatizm demagojisinin do¤ru kabul edilmesi en temel devrimci ilkelerin terk edilmesi anlam›nda, proletaryan›n elindeki yenilgi tan›mayan tek silah›n›n al›nmas› demektir. Marksizm’le dogmatizmi bir arada düflünmek, akl›n ve tüm gerçe¤in soy-sap›na yabanc›laflmakla eflde¤erdir. Dogmatizmle Marksizm’in do¤as›, birbiriyle uyuflmayan en keskin ve dinamik tezatl›klardan birini temsil eder hiç kuflkusuz. Revizyonizmin kendisini var etme çabas›n›n yo¤unlaflt›¤› ve edepsizce ç›kard›¤› dogmatizm gürültüsünün sonuç vermedi¤i her bak›mdan aflikard›r. Büyük bir gayret ve h›fl›mla daimilefltirilen bu klasik sald›r›lar›n en iyi halli sonucu; tek kelimeyle “da¤ fare do¤urdu” tabirini geçmez.

Sınıf Teorisi - Sayı 14  

2002’den bu yana yayınlanan, Marksist-Leninist-Maoist teorik dergi.

Advertisement