Page 75

çal›fl›r. Bar›fl›n mant›¤›, iflte bu do¤rultuda anlaml› olur ve ifller. Bunun ötesindeki bir bar›fl anlay›fl› kesinlikle ezilenlerin lehine olmad›¤› gibi burjuva ufku da aflmaz.

074 SINIF TEOR‹S‹ HAZ‹RAN 2010 SAYI 14

Tek bafl›na bar›fl›n ya da tek bafl›na savafl›n olamayaca¤› aç›kt›r. T›pk› karanl›kla ayd›nl›k gibi. Bir fley salt kendi bafl›na tam bir anlam ifade etmez, ancak karfl›t›yla birlikte var olabilir. Zira evrendeki her fley iki karfl›t yandan oluflur. Monolitik olan, bir fleyden meydana gelen, tek yanl›, çeliflkisiz-çat›flmas›z olan hiçbir fley yoktur, var olamaz. Savafl ile bar›fl da bunun içinde ifade bulurlar. Aksi halde olamazlar. Olmalar› ancak nitelik de¤iflimi ile dönüflmelerinde mümkündür. Savafl›n içinde bar›fl, bar›fl›n içinde savafl vard›r. Aksi halde bunlar yok yere sebepsiz bir flekilde ve birden bire ortaya ç›kmazlar. Biri egemen yan olarak sürece damgas›n› vurarak esas hale gelir, di¤eri “gizli-görünmeyen” yan olarak varl›¤›n› sürdürür. Ve bunlar belli flartlar alt›nda birbirlerine dönüflürler. ‹flte varl›klar› böyle gerçekleflir. Yani savafl bar›fla dönüflerek bar›fl var olur, tersinden de bar›fl savafla dönüflerek savafl var olabilir. Baflka bir halde var olamazlar. Özetle; savafl gerekçeleriyle birlikte yürürlükte olup geçerli bir durumken, bunu yok sayarak bar›fl›n flartlar› varm›fl gibi somut-pratik olarak bar›fl gerçeklefltirmek mümkün olmay›p, bar›fl› hemen ve geçerli taktik olarak savunmak do¤ru olamaz. Burada, bar›fl ancak savaflla yani gerici hakim s›n›flar›n yenilgiye u¤rat›lmas›yla elde edilebilir. Bar›fl anlay›fl› stratejik ve taktik anlamda iki biçimde savunulur. Stratejik bar›fl anlay›fl›, savafl koflullar›n›n en genel biçimde ortadan kald›r›larak; yani gerici s›n›f iktidarlar›na son vererek dünya ölçe¤inde bar›fl flartlar›n› haz›rlamakt›r. Ve kuflkusuz ki, komünistler bunun için u¤rafl›r, savafl›r, gerçek ve kal›c› bar›fl› böyle öngörürler. Böyle bir bar›fl›n en kararl› ve samimi savunucular› hiç kuflkusuz ki komünistlerdir. Ne var ki, stratejik bar›fl anlay›fl›, asla gerici s›n›flar›n imtiyazlar›n› tan›yan, iktidarlar›n›n hüküm sürdü¤ü flartlarda olanakl› sayan ve bunlarla herhangi bir uzlaflma ya da ittifak ve gerici s›n›f egemenli¤ini tan›ma biçiminde de¤ildir, olamaz. Mutlaka bunlar›n yenilgiye u¤rat›lmas›yla ortaya ç›kan zemine dayan›r. Dünya çap›nda yenilgiye u¤rat›lmalar›yla birlikte dünya bar›fl›n›n koflullar› yarat›lm›fl olur. Dolay›s›yla gerici egemen s›n›flarla böyle bir bar›fl telaffuz edilemez. Taktik bar›fl ise, formel olup devrimin koflullar›na veya ihtiyaçlar›na ba¤l› olarak nispeten k›sa süren ve geçici bir anlaflma biçimidir. Devrimin toparlan›p güçlerini organize etme, soluklanma

veya burjuvazinin demagojisini bofla ç›karma gibi amaçlarla baflvurulan taktiktir. Ve bunda ilkelerden ve amaçtan taviz vermek, ba¤›ms›zl›k ilkesinden vazgeçmek gibi ideolojik uzlaflmalara düflen zafiyet vb kabul edilemez. Ayn› zamanda taktik bar›fl, her zaman geçerli say›labilecek bir taktik de¤ildir. Genel olarak söyleyecek olursak, söz konusu bar›fl ya da bar›fl slogan› devrimin gelifltirilmesi fonksiyonuna sahip de¤il de burjuvazinin ifline yar›yorsa, bu durumda taktik bar›fl› savunmak do¤ru de¤il, yanl›flt›r. Taktik bar›fl ilkesel olarak elbette reddedilemez ama taktik e¤er stratejimize hizmet etmiyor ise o takti¤in o anda kullan›lmas› savunulamaz-desteklenemez. Taktik bar›fl anlay›fl›n›n stratejik bar›fl siyaseti anlam›nda savunuya dönüfltürülmesi hali ise, tamamen reformist-revizyonist siyaset tarz›d›r. Bugün Kürt ulusal hareketi aç›s›ndan gündemlefltirilen bar›fl›n bu zeminde dile getirildi¤ini de söyleyelim. Bar›fl› dillerinden düflürmeyen en genifl çevre esasta bu olumsuzluk içindedir. Bar›fl›n ortal›kta eksilmeyen görünürdeki tüm “sevdal›lar›na”, hatal› savunuyla yüklenmifl olduklar› bu vazifenin derin bir kay›fl› ifade etti¤ini söylemek gerekmektedir. Devamla söylemeliyiz ve bilinmelidir ki, hangi savafla karfl› ç›kt›klar›n› ve hangi bar›fl› istediklerini aç›k izah etmeleri temel bir ihtiyaçt›r. Çünkü, flartlar›ndan mahrumiyetle sahte ve bilimsel olmayan bar›fl anlay›fl›, s›n›f iflbirlikçi zeminde bulunmakla tehlikelidir. Savafla karfl› ç›kma anlay›fl› da e¤er do¤ru temellerde de¤ilse, hakl› devrimci savafllara karfl› ç›kma kusuruyla burjuva yard›mc›s›d›r. Do¤ru ve yanl›fl bar›fl savunusu, ayn› biçimde do¤ru ve yanl›fl savafl karfl›tl›¤›; ayr›flt›rarak içeri almam›z gereken kap›daki ikili niteliklerdir. Bar›fl savunuculu¤unun öteki yüzü olan savafl karfl›tl›¤› da bar›fl anlay›fl› gibi bilimsel do¤ru zemine oturtulmak durumundad›r. Aksi halde gerçek bar›fl anlay›fl› savunulamaz. Birine yaklafl›m›m›z ötekine yaklafl›m›m›z› tayin eder. Bu bak›mdan savafl karfl›tl›¤›n› bar›fl savunusundan ay›ramayaca¤›m›z gibi, savafl karfl›tl›¤›n› bilimsel ölçülerle aç›klamak ve bu zeminde ele almak zorunday›z. Yani bar›fl› savunup savafla karfl› ç›karken, savafl karfl›tl›¤›n› nerede ifade edece¤imizi bilmek durumunday›z. S›n›flar üstü bir yaklafl›mla her türlü savafla karfl› ç›kmak, tabiidir ki devrimci savafla karfl› ç›kmakla burjuvazinin borusunu çalmakt›r. K›sacas›, savafl›, hakl› ve haks›z olmak üzere ikiye ay›rmal› ve haks›z savafllara karfl› ç›kmakla birlikte hakl› savafllar› sonuna kadar savunup desteklemeliyiz. Tersi durumda, gerçek savafl karfl›tl›¤› mümkün olamayaca¤› gi-

Sınıf Teorisi - Sayı 14  

2002’den bu yana yayınlanan, Marksist-Leninist-Maoist teorik dergi.

Sınıf Teorisi - Sayı 14  

2002’den bu yana yayınlanan, Marksist-Leninist-Maoist teorik dergi.

Advertisement