Page 69

genel bir sorun oldu¤u ve son derece hayati sorun olarak her devrimci partinin önünde oldu¤uolaca¤› do¤rusunu da dile getirmektedir. Tasfiyecili¤in revizyonizmle ayn›laflt›¤› (ki, revizyonizm ayn› zamanda tasfiyeciliktir) veya tasfiyecili¤in revizyonizmle birlikte tart›fl›lmas›n›n gereklili¤i, ikisinin en içkin amaçlar›nda a盤a ç›kan soysuz kabahatlerinden ileri gelir. Bunun için Lenin’in tasfiyecilik hakk›ndaki flu tan›m›na bakmak yeterli olacakt›r: “Sözcü¤ün dar anlam›yla tasfiyecilik, Menfleviklerin güttü¤ü tasfiyecilik, genel olarak sosyalist proletaryan›n verdi¤i devrimci s›n›f savafl›m›n›n ideolojik yönden yads›nmas›, özel olarak da burjuva demokratik devrimimize proletaryan›n egemenli¤inin kabul edilmemesidir. Bu yads›ma, kuflkusuz, de¤iflik biçimler alm›flt›r, ancak, az ya da çok bilinçlidir, keskindir, kararl›d›r.” (Age. Sf:49-50)

068 SINIF TEOR‹S‹ HAZ‹RAN 2010 SAYI 14

Bunun, yani tasfiyecilik için söylenen bu temel unsurlar›n (devrim ve diktatörlü¤ün reddi) revizyonizmin özü oldu¤unu söylemeye gerek yoktur. Yine, tasfiyecilerin Rusya’da “yasa-d›fl›” komünist parti ve “RSD‹P’ne gerek olmad›¤›n› savunan” “çok cesur oportünistler” oldu¤unu söylerken Lenin, tasfiyecilerin komünist parti noktas›nda da revizyonizm ile ayn› soysuz amaca sahip olduklar›n› göstermektedir. Elefltirilen revizyonizmdir de elbette. Burada söylemekten sak›namay›z ki ülkemizdeki tasfiyeciler tasfiyeci olduklar›n› kabul etmek durumundad›rlar. Devrimci savafl› nerde-nas›l savunmaktad›rlar? Proletarya diktatörlü¤ünü ve komünist partisini nas›l-hangi aç›dan savunmaktad›rlar? ‘Yasad›fl›’ bir partiyi hesaplar›ndan ebedi olarak silip yasal partinin kul-köle e¤ilimi içinde de¤il midirler? Devrimci savafl›ma hesapl›-kitapl› bir sahtecilik, karfl› durufl ve hatta inceltilmifl sald›rlar içinde de¤il midirler? Proletarya diktatörlü¤üne inat, burjuva demokrasisi ve mevcut egemen s›n›flardan dilenme prati¤i ve anlay›fl› içinde ve tastamam anadan do¤ma oportünistler gibi konuflmamakta m›d›rlar? O halde kabul etmelerini beklemeden bunlar› teflhir tahtas›na koymak görevdir, “soylu bir öfke” göstermenin gere¤idir. Bunlar tasfiyeciliklerini kabul etsinler; onlar›n revizyonist oldu¤unu kan›tlamak süt difllerini dökmüfl çocu¤un ifli olacakt›r.

Tasfiyecilik, Özellikle Sa¤ Tasfiyecilik Tasfiyecili¤e kesinlikle özel yer verilmelidir. Emperyalizmin tasfiyeci sald›r›lar› çok yönlü ve komplike olarak bugün her zamankinden daha azg›n olup h›z kazanm›fl ve etki yapm›fl durum-

dad›r. Devrimci dünya genel bir da¤›n›kl›k içinde olman›n da pay›yla, yaflad›¤› gerilemeyi tam olarak atlatamam›fl ve devrimci hareket bunun adeta bunal›m sonuçlar› içinde (baz› durum ve özgüller hariç) k›vranmaktad›r. Dünya ölçe¤inde, özellikle ulusal kurtulufl mücadeleleri, dokular› gere¤i emperyalizmin bu sald›r›s›ndan birebir etkilenmifl durumda olup, di¤er devrimci hareketler genel olarak bu etkilerle içinde meflgul durumdad›r. Da¤›n›k, zay›f ve tart›flmal› durumdad›r. Neyse ki, Maoist hareket için bu durumun daha farkl› oldu¤unu ve genel olarak ciddi geliflmeler içinde olundu¤unu izlemekteyiz. Tasfiyeci sald›r› koflullar›yla bo¤uflan genel devrimci hareket, bundan kurtulma bir yana önemli oranda negatif bir de¤iflim içindedir. Tüm bu etkilenmeler proleter dünya devrim cephesi için büyük kay›p ve talihsiz geliflmelerdir. Ezilen ulus ve halklar›n kurtuluflunun burjuvaziye havale edilmesine varan bu etki, son derece üzücüdür. Ülkemiz devrimci hareketinin durumu da dünya çap›ndaki geliflmelerle paralel bir e¤ilim gösterip ayn› a¤›r yaralar› tafl›maktad›r. Revizyonistrevizyonist tasfiyeci e¤ilim ve söylem; genel s›n›f mücadelesi unsurlar›nda köklü bir e¤ilim olarak yerleflmiflken, özellikle Kürt ulusal sorununda tam bir uçurum politikas›na yol açmakta, dönüflmektedir. “XX. yy demokrasisi”, “demokratik çözüm”, “bar›fl”, “demokratikleflme” gibi mu¤lak olarak kullan›lan birçok kavram ve liberal anlay›flla; yasal zemine hapsolan ufuk ve burjuvaziden medet bekleyen özsüzlükle adeta, Marksizm ve s›n›f mücadelesi ötelenmekte, devrim unutturulmakta-unutulmaktad›r. Tekraren söyleyelim ki, bunlar›n hiç biri masum de¤ildir. Öyle ya da böyle, her halükarda ciddi bir karfl› yükselifl ve mücadele flartt›r. Gözler önünde cereyan eden bu tasfiyeci politika, argüman ve yaygaralar› daha iyi anlamak için Lenin’den bir al›nt› yapmay› gerekli görüyoruz. Bu gün yap›lanlar›n-yap›l›yor olanlar›n hiç de Lenin’in dedikleri d›fl›nda fleyler olmad›¤›n› görmek yararl› olacakt›r: “TASF‹YEC‹L‹K, kökü derinlerde olan toplumsal bir olgudur, liberal burjuvazinin karfl›-devrimci ruh haliyle, demokratik küçük burjuvazideki da¤›lma ve parçalanmayla ayr›lmaz biçimde ba¤l›d›r. Liberallerle küçük burjuva demokratlar, devrimci sosyal-demokrat partinin maneviyat›n› bozmak, onu alttan kundaklay›p devirmek, çat›s› alt›nda baflar› sa¤layabilecekleri yasal iflçi örgütleri için yolu temizleyip açmak amac›yla her çareye baflvuruyorlar, bin bir türlü yol deniyorlar. Yaflad›¤›m›z flu günlerde tasfiyeciler, ideolojik ve örgütsel yön-

Sınıf Teorisi - Sayı 14  

2002’den bu yana yayınlanan, Marksist-Leninist-Maoist teorik dergi.

Advertisement