Page 65

ki, proleter sa¤laml›¤a-s›n›f karakterine (ideolojik ve s›n›fsal nitelik olarak) sahip olmayan bilumum burjuva çevrenin devrim karfl›s›nda sa¤lam durmad›¤›, bunun tersine daha kolay yolu tercih etmesi anlafl›l›rd›r. K›sacas› revizyonizmin, ideolojik-politik y›lg›nl›klar, inançs›zl›klar, zay›fl›klara seslenerek buralarda yay›l›p serpildi¤i ve bu kesimler içinde etkin olarak benimsendi¤i do¤rudur. Revizyonizmin önemli bir sosyal taban›n›n, devrimin do¤as› karfl›s›nda siyasi-ideolojik k›r›lmalar yaflayan bölüklerden olufltu¤unu söylemek isabetli olacakt›r. Revizyonizm taban olarak buradan da beslenir. Onun devrime ideolojik düflmanl›¤› devrimin s›n›f düflmanlar›yla ortaklaflmas›na ç›kar. Karfl›-devrim revizyonizmin bu özelli¤ini kullanarak devrimi çeflitli biçimlerde baltalar. Bu iliflki içinde revizyonizmin karfl›-devrimci eylemleri azg›nca serpilir. Bu bak›mdan devrime ihanet zemininin revizyonizm için ideal bir zemin olup buradan da beslendi¤ini söylemek do¤ru olacakt›r.

064 SINIF TEOR‹S‹ HAZ‹RAN 2010 SAYI 14

Stalin’in sarih biçimde tespit ederek bir kez daha iffla etti¤i bir gerçe¤i ondan dinleme mutlulu¤unun önüne geçemeyiz: “…Devrim dalgas›n›n f›rt›nal› kabar›fl› s›ras›nda burjuva çevrelerden gelip devrim saflar›na kat›lan ‘yol arkadafllar›’, gericilik günlerinde partiyi terk ettiler. Bunlar›n bir kesimi devrimin aç›k düflmanlar›n›n kamp›na geçti, bir baflka kesimi, iflçi s›n›f›n›n ayakta kalabilmifl olan legal derneklerinde mevzilenip, proletaryay› devrim yolundan sapt›rmak, proletaryan›n devrimci partisini gözden düflürmek gayretine girifltiler. Devrimi terk eden yol arkadafllar›, kendilerini gericili¤e uydurmaya, çarl›kla bar›flmaya gayret ettiler.

Çarl›k hükümeti, devrimin yenilgisinden yararlanarak, devrimin en korkak ve ç›karc› yol arkadafllar›n› ajan-provokatör kaydetti. Bu afla¤›l›k dönekler, çarl›k Okhrana’s›n›n iflçi-ve parti örgütlerine gönderdi¤i bu provokatörler, buralarda hafiyelik hizmeti yapt›lar ve devrimcileri ele verdiler.” (Stalin Eserler- Cilt 15- Sayfa: 122) Revizyonizmin çürüklerden beslenmesi rastlant› olmay›p özünün karfl› ç›k›lmaz buyurganl›¤›n›n icab›d›r. Kutsal birliklerinin tercihten de öteye zorunlulu¤u; hepsinin devrime karfl› kin besleyen gerici ideolojik odaklar olmas›ndan ileri gelmektedir. Devrim karfl›s›ndaki düflmanca tutum, Marksizm’in di¤er ilkeleri karfl›s›ndaki tutumu da do¤ru orant›l› olarak koflullar. Ayn› karfl›-devrimci sald›r›lar ideolojik ve felsefi cephede de kaç›n›lmaz olarak devreye girip t›rman›fl gösterir. Marksizm’i alaya alarak iflini bitirme giriflimleri, büyük deha edalar›yla sefil

“elefltirileriler”-teoriler piyasaya sürme, devrime kara çalarak övgüyle ihaneti yücelten ve kah dogmatizm, kah “kifliye tapmac›l›k” vb maskeleri alt›nda burjuva ideolojik cephede eserlerken; Marksizm’i “elefltirme” boyas› alt›nda onu revizyondan geçirme çabalar› ve bilimsel teori örtüsü alt›nda çeflitli idealist ak›mlar moda rüzgar›yla uçuflurlar. Ama revizyonizmin en keskin olarak yüklendi¤i tasfiyecilik noktas›nda hepsi birleflirler. Revizyonizmin hem ortaya ç›k›fl koflullar› ve hem de beslendi¤i önemli zemin Marksizm’den kurutulmufl olan bu felsefi ve ideolojik çamurdur. Revizyonizm buradan tecrit edilerek anlafl›lamaz. Bu bak›mdan onun en gerçek sosyal forumu, idealist dünya görüflüyle zehirlenip burjuva dünyayla birleflen s›n›fsal dokusunda tam anlam›n› bulur. Kayna¤› liberal burjuvazi olan reformculu¤un “iyilefltirme” demagojisini besin edinerek, bu hileyi Marksist teori flahs›na uyarlay›p, ona karfl› mantaliteyle ideoloji ve teorinin çarp›t›lmas› özüyle çizgilefltirir. Tarihsel kayna¤› liberal burjuvazidir yani. Emperyalist kapitalistler eliyle gelifltirilen iflçi aristokrasisi revizyonizmin en büyük sosyal-s›n›fsal dayanaklar›ndand›r. Burjuva-küçük burjuva s›n›f katmanlar› ve iflçi s›n›f› içindeki ideolojik etki alan› onun genifl sosyal zeminidir. S›n›f iflbirlikçisi teori onun teorik dayana¤›; liberal burjuva ideoloji ise ideolojik yata¤›d›r. Hiç kuflkusuz ki, revizyonizmi döneklik, kaçk›nl›k ve ihanetçilik olarak tarif etmek mümkün ama revizyonizmin dayanak bünyesini “korkaklarla”, “zora gelemeyenlerle” vb. aç›klamak, buna indirgemek do¤ru anlay›fl ve bilimsel yaklafl›m olamaz. Burjuva dünyan›n pratik nimetlerine ifltah› kabar›k duran, bencil ç›karlarla daralan ve kans›zl›kla titrek olan bu burjuva ideolojik tür; burjuva ç›karlara yönelen devrimin “büyük karmafla” ve “huzursuzluk” yaratan “düzen bozucu” alt-üst olufllar eylemi karfl›s›nda tedirgin olan; devrimin tüm “huzur-rahat bozucu ç›lg›nl›klar›n›”, anlams›z-yersiz ve anarflist-terörist eylem, hatta ça¤d›fl› gerilikte hareketlerden ibaret gören; burjuva dünyan›n “muazzam” düzenini muhafaza ederek bu düzen içindeki art›klarla yetinen ve ayn› düzenin kaç›n›lmaz olarak kendili¤inden “özgür topluma” evirilece¤i safsatas›na sar›larak, s›n›flar mücadelesini beyhude bir ifl olarak ö¤ütleyen; böylece burjuvazinin ebedi varl›¤›n› garantilemeye kalk›flarak onun kutsall›¤›n› vaaz eden; proletarya enternasyonalizmini reddederek ve s›n›f iflbirlikçili¤ini alçakça gerçeklefltirerek burjuvaziyle ebedi bar›fl›n› imzalay›p tamamlayan; burjuva hakim s›n›flar›n ideolojik yönlendiricili¤ine giren ve burjuva hakim s›n›f

Sınıf Teorisi - Sayı 14  

2002’den bu yana yayınlanan, Marksist-Leninist-Maoist teorik dergi.

Advertisement