Page 60

Devrim Semalar›nda Dolaflan Kara Bir Bulut: Revizyonizm “Marksist felsefenin iki önemli özelli¤i vard›r: Birincisi; onun s›n›fsal niteli¤idir: Diyalektik materyalizmin proletaryan›n hizmetinde oldu¤unu aç›kça ilan eder. ‹kincisi; uygulanabilir olufludur: Teorinin prati¤e ba¤›ml› oldu¤unu, teorinin prati¤e dayand›¤›n› ve prati¤e hizmet etti¤ini vurgular. Herhangi bir bilgi ya da teorinin do¤rulu¤u öznel duygular taraf›ndan de¤il, toplumsal pratikteki nesnel sonuçlar taraf›ndan belirlenir. Do¤rulu¤un biricik ölçütü toplumsal pratiktir. Diyalektik materyalist bilgi teorisinde bafll›ca ve temel bak›fl aç›s›, prati¤in Mao ZEDUNG -Pratik Üzerinebak›fl aç›s›d›r.” Revizyonizm Hakk›nda Baz› Teorik Hat›rlatmalar Marksizm, kendisine yabanc› ideoloji ve ideolojik ak›mlar karfl›s›nda kay›ts›zl›k sergileyemez, asla nötr de¤ildir. Bilakis bunlarla mücadeleyi, hem kendi gelifliminin bir unsuru ve hem de genel zaferini mümkün k›lan bütünlüklü mücadelenin üçlü sacayaklar›ndan biri sayar. Dahas›, bunlara karfl› ilgisiz kalmas›, eflyan›n tabiat›na ayk›r› olup, onun ideoloji olarak kendi varl›k gerekçelerinin inkar› anlam›na gelir. Marksizm bunu yapmaz; bunlar›n tam bir kemirgen oldu¤unu unutmadan belle¤ine ekler, onlarla savafl›m›n› ertelemez. Burjuva ideolojik ak›m ve bu özdeki problemleri etkin mücadele konusu format›nda kavrar-de¤erlendirir. Aksi görüflün en nihayetinde “renk de¤ifltirme” yolu oldu¤unu kabul ederek hat›rlat›r. ‹deolojik mücadelenin nesnel kaç›n›lmazl›k yata¤› ve bu mücadelenin önemi hakk›nda Mao flöyle demektedir: “Parti içinde durmadan farkl› türden düflünceler aras›nda karfl›tl›k ve mücadele ortaya ç›kar. Bu, toplumdaki s›n›flar aras›ndaki ve eski ile yeni aras›ndaki çeliflmelerin Parti içindeki bir yans›mas›d›r. parti içinde çeliflmeler ve bu çeliflmeleri çözmek için verilen ideolojik mücadeleler olmasayd›, partinin hayat› sona ererdi.” (Mao. Çeliflme Üzerine) Komünistler hakl› olarak, ideolojik savafl›m›n en uzun, en tehlikeli ve en zorlu etab› olarak revizyonizm kulvar›n› tespit ederler. Revizyonizm, devrim fleridinde ters yönden gelen burjuva ideolojik katar›n bafl›nda yer alan h›zl›, ama motoru iflas etmifl bir vas›tad›r. Tek kelimeyle revizyonizmi, Marksizm’in tahrif edilmesi ya da Marksizm’in “Marksizm” tabelas› alt›nda çarp›t›lmak suretiyle yorumlanmas› olarak tarif etmek mümkündür. Neden ve nas›l ortaya ç›kt›¤› ise, tarifinde de geçen amaca sahip olup, uzun ve keskin antagonist s›n›f karfl›tl›¤›yla boy gösteren s›n›flar çat›flmas›n›n ideolojik yans›madaki tezahürü olarak anlam kazanmaktad›r. Revizyonizmin, Bernstein taraf›ndan reformizmin biçimlendirilifliyle ortaya ç›kt›¤›n› ve reformizmden türedi¤ini tekraren söyleyelim. Sorunun genifl ve ayr›nt›l› çerçevede ortaya konmas› gerekli ve zorunludur. Çünkü, revizyonizm, her devrimin bütünlüklü mücadelesini en genel ölçekte sekteye u¤ratma çabas›yla ve her dönem tasfiyeci tahrifat oda¤› olma realitesiyle tam bir stratejik mücadele konusu olma vas›flar›na sahip burjuva ideolojik bir ak›md›r. Özü bir de olsa, beslendi¤i topraklar ve kulland›¤› biçimler oldukça genifl-çeflitlidir. MLM’ye düflman sataflman›n bafl›nda gelen bu ideolojik ak›m tan›nmadan, karfl›-mücadelenin temsil edilmesi düflünülemez. Hiçbir devrim, revizyonizmle muhatap olmadan gerçekleflmemifltir. Revizyonizmin musallat olmad›¤› bir tek devrimci iktidar da olmam›flt›r. Tüm bunlar bile bizi, revizyo-

059 SINIF TEOR‹S‹ HAZ‹RAN 2010 SAYI 14

Sınıf Teorisi - Sayı 14  
Sınıf Teorisi - Sayı 14  

2002’den bu yana yayınlanan, Marksist-Leninist-Maoist teorik dergi.

Advertisement