Page 53

tedir. Bunlar›n görülmemesi, Devrimci Demokrasi’nin kusuru de¤il, görmeyen-görmek istemeyenlerin kusurudur! Ki, yazar Devrimci Demokrasi’nin Köfle yaz›lar›ndan bile al›nt›lar yapmaktad›r ama ne hikmetse Devrimci Demokrasi’nin ilgili bafll›klar›n› görmezden gelmektedir.

Politik Mücadele mi Onun Sa¤ ‹¤difli mi Kürt ulusal sorununda Türkiye-Kuzey Kürdistan proletaryas› platformu olarak esasta görevlerimizi yerine getiremedi¤imizi kabul etmekle birlikte, yapmam›z gerekenlere de iflaret ettik. Görev ve sorumluluklar›m›z› yetersizliklerimizle birlikte ve yetersizliklerimize vurup bunlar› aflma ad›na hat›rlatmakta herhangi bir problem görmeden, bilakis gerekli ve ihtiyaç olarak tespit ederek tart›flt›k. Bundan böyle de tart›flmaktan sak›nmayaca¤›z. Zira kayg›m›z devrimdir-devrimcidir; dar örgütçülük savunusu ve örgüt böbürlenmesiyle gerçe¤e s›rt dönme k›skançl›¤› kadar basit de¤ildir.

052 SINIF TEOR‹S‹ HAZ‹RAN 2010 SAYI 14

Görev ve sorumluluklar›m›z ba¤lam›nda yapmam›z gerekenleri dillendirirken; do¤ru siyaset ve taktik ile do¤ru strateji ve ilkeler aras›nda gerekli olan uyum veya dengenin kaç›r›lmamas›na gayet ola¤an olarak dikkat çektik. Bu dikkati, reel politikayla ufku daral›p tasfiyecili¤e yamanan, meyleden politik hareketleri elefltirme ihtiyac› anlam›nda yapt›¤›m›z gibi, kendi noksanl›klar›m›z› gidermenin gere¤i olarak da biçimlendirdik. Söz konusu politik yap›lar iyi s›nav vermiyor, ulusal hareketin tasfiyesine hatal› politik tutumlar›yla objektif olarak destek sunan duruma düflüyorlard›. Yaz›k ki ayn› do¤rultu hala devam etmektedir. Yazar›n mevcut yaz›s›ndaki pozisyonu da bu anlamda gölgelidir. Yan› s›ra, takti¤in stratejiyi/siyasetin ilkeyi yemesi-kemirmesi gibi bir tehlike vard›r. Genellikle taktik ve siyasetler, stratejiyi beslerler. Ama bunlar, yani taktik ve siyaset, belirli ilkelere sad›k kalmaz, stratejik güzergahtan kayarlarsa; iflte bu durumda stratejiyi de, ilkeleri de yerler. Yine, bizlerin politikay› hor gördü¤ümüz ve benzeri fleklindeki elefltiri do¤ru bir yak›flt›rma de¤ildir. Bizlerin hangi kayg›larla ve neye dikkat çekti¤imiz, yukar›da söyledi¤imiz gibidir. Buna uygun olarak da, genel olarak ya da kat›ks›z haliyle politikaya karfl› temkinli durdu¤umuz, ondan korktu¤umuz söz konusu de¤il, bilakis reel politika ya da politik mücadele ad›na gelifltirilen ilkesiz ve bir o kadar da tasfiyeci reformist, k›r›lgan-kaygan politikalara elefltiri yürüttük. Bunun-

la da birlikte, salt strateji ve ilkeler argüman›yla politika yap›lamayaca¤›n›, dolay›s›yla da somut geliflmelere müdahale edecek siyaset-araçlar kullan›lmas› gerekti¤ine iflaret ettik. O halde aç›k ki, taktik siyaset, güncel-reel politika ile strateji ve ilkeler aras›ndaki ba¤ ve tutarl›l›¤a dikkat çekmemiz her bak›mdan gerekli ve do¤ruydu-do¤rudur. Yani, yaklafl›m›m›z politika yapmaktan kayg› duyup korktu¤umuz fleklinde de¤erlendirilemez. Ya da politikas›zl›¤›n politikas› olarak lanse edilemez ve benzeri. Yazar, “… politik mücadeleyi küçümseyen, afla¤›layan, hor gören bir tav›r tak›namazs›n›z.” diyerek bunu yapt›¤›m›z› iddia ediyor. Tabii ki tak›namay›z, tak›nm›yoruz da. Bu iddian›n gerçek olmad›¤›n›, asla böyle bir tutum içinde olmad›¤›m›z› ve tutumumuzun içeri¤inin yukar›da anlatt›¤›m›z gibi oldu¤unu tekrarlayal›m. ‹thaf etti¤iniz yerde-pozisyonda olmad›¤›m›z halde öyle gösterilmemizi kuvvetle reddediyoruz.

“Fakat politik mücadeleyi neden afla¤›l›yor, küçük görüyor, gösteriyor, önemsizlefltirmeye çal›flarak sald›r›yorsunuz?” demekte yazar. Hay›r politik mücadeleye sald›rm›yoruz, bizzat onu yürütüyoruz. Dikkat ederseniz t›rnak içinde politik mücadele diyor ve “ad›na” sözünü kullan›yoruz. Bunun bir anlam› olmal›… Ancak siz, t›rnak iflaretini yok say›p “ad›na” sözcü¤ünü kald›rarak, direkt politik mücadele biçiminde elefltirinizi biçimlendiriyorsunuz. Yani, do¤ru davranm›yorsunuz. Kast›m›z›n ne oldu¤u aç›k; “… ‘politik mücadele’ ad› alt›nda, burjuva liberal sa¤ do¤aya sahip…” olan politikadan bahsediyoruz. Özcesi ve görüldü¤ü gibi, “sald›rd›¤›m›z” ve benzeri politik mücadele de¤il, burjuva liberal sa¤ mantaliteye sahip politikad›r. Buna her zaman “sald›r›r›z.” Sizin gocunman›z isabetli ama çarp›tman›z talihsizdir. Burjuva liberal sa¤ politikaya elefltirilerimiz, politik mücadeleye sald›r› olarak ters yüz edilemezler… “Sald›rd›¤›m›z” fley “politik mücadele” argüman›yla onun yozlaflt›r›larak tasfiyeci reformist sulara gömülmesi halidir. Politik mücadelenin sa¤a do¤ru i¤difl edilmesidir.

“Bar›fl”a Karfl› Bar›fl Görüflümüz! Çeflitli yaz›lar›m›zda yan›tlam›fl oldu¤umuz ve elefltiri konusu yap›lan yaz›lar›m›zda da bu yan›tlar› özetlemifl oldu¤umuz halde, yazar›n sorarak yan›t istemesi üzerine biz kez daha yan›tlayal›m. Öncelikle, yazar›n okuyup elefltirdi¤i yaz›larda vermifl oldu¤umuz ve arkas›nda durdu¤umuz ilgili paragraflar› yeniden aktaral›m:

“… ulusal hareket karfl›s›ndaki görevimiz; bu

Sınıf Teorisi - Sayı 14  

2002’den bu yana yayınlanan, Marksist-Leninist-Maoist teorik dergi.

Sınıf Teorisi - Sayı 14  

2002’den bu yana yayınlanan, Marksist-Leninist-Maoist teorik dergi.

Advertisement