Page 5

DEVR‹M SEMALARINDA DOLAfiAN KARA B‹R BULUT: REV‹ZYON‹ZM

059

Revizyonizm Hakk›nda Baz› Teorik Hat›rlatmalar.............................. 059 S›n›f Mücadelesi ve Revizyonizm...................................................... 060 ‹nkar ve Tasfiye Hareketi................................................................... 061 Burjuvazinin Karfl›-Devrimci Silah›.................................................... 062 Revizyonizmin Dayand›¤› Zemin ve Özellikleri.................................. 063 Siyasi Mücadele ile Silahl› Mücadelenin Karfl› Karfl›ya Getirilmesi... 065 Markisizm’i “Gelifltirme” Sahtekarl›¤›.............................................. 066 Revizyonizmin Özelliklerinden Birisi Tasfiyeci ‹fllevi ve Niteli¤idir... 067 Tasfiyecilik, Özellikle Sa¤ Tasfiyecilik.............................................. 068 Revizyonist Üretici Güçler Teorisi..................................................... 070 Revizyonizmin “Bar›flç›l Geçifl” Teorisi.............................................. 071 Bar›fl ile Savafl ‹liflkisi Hakk›nda Ay›r›m Noktalar›m›z...................... 073 Revizyonizmin Genel Hat ve Unsurlar›.............................................. 076 Sadece Sivil Toplumculuk Mu?......................................................... 077 “Globalizm” ve “Küreselleflme”........................................................ 079 Revizyonizmin Dogmatizm ‹ftiras›na Yan›t........................................ 079 Dogmatizm, MLM’nin Do¤as›na Ayk›r›d›r......................................... 080 Revizyonizmin T›kad›¤› Devrim Damarlar› Aç›lmal›d›r...................... 081 Sonuç Olarak...................................................................................... 082

PART‹ZAN DERG‹S‹N‹N ELEfiT‹R‹S‹ ÜZER‹NE

085

UKKTH ‹lkesi ve UH Politik Niteli¤i Karfl›s›ndaki Rolü..................... 086 Ulusal Sorunda S›n›fta Kalan Kimlerdir............................................ 089 At›l›m’›n paradoksu............................................................................ 091 Lenin, Partizan’›n ‹ddia Etti¤ini Do¤ruluyor mu?............................... 091 Birkaç Bafll›k Alt›nda Tan›mlarla Elefltirilere Yan›t........................... 093 Toptanc› Yaklaflan Partizan’›n “Tutars›zl›k” Elefltirisi!..................... 095 Partizan, Eksik Al›nt› Yaparak Yanl›fl Sonuca Gitmektedir............... 096 Ulusal Hareketlerin Üç Niteli¤inin Tan›mlanmas›............................ 097 Partizan Dergisinden Al›nt›larla Elefltirilerine Yan›t......................... 099 Önemli Bir Tart›flma Yeri.................................................................... 104 Ulusal Hareketlerin Niteli¤i Tart›fl›lmad› ‹ddias› ve......................... 108

Sınıf Teorisi - Sayı 14  

2002’den bu yana yayınlanan, Marksist-Leninist-Maoist teorik dergi.

Advertisement