Page 44

de¤il, kiflili¤i asla de¤il; onun sahip oldu¤u fikirler ve temsil etti¤i çizgidir.

“Tarihi F›rsat” Argüman› Neden Geçifltirilmifltir Dikkatimizi çeken bir yan da flu; Devrimci Demokrasi’nin ilgili yaz›s›nda Tük hakim s›n›flar›n›n emelleri paralelinde gündemlefltirdikleri “Tarihi f›rsat” argüman› de¤erlendirilmifl ve bu lügat› aymazca savunan siyasal yap›lar da hakl› olarak elefltirilmiflti! Yazar›n savundu¤u çizgi, devrimci yap›lara dönük yap›lan bu elefltirilerin hedefinin bafl›nda geleni idi. Yaz›k ki, yazar bu meseleyi sükunet içinde geçifltirmifltir. Ne savunmufl, ne de karfl› elefltiri getirmifltir. O halde yorum hakk›m›z› kullanarak, yazar›n bu zaaf› eflme yerine saklad›¤›n› söyleyebiliriz. Kuflku ve kanaatimiz bununla s›n›rl› de¤il. Yine yorum hakk›m›z› kullanarak söylüyoruz ki, öyle san›yoruz ki yazar bu zay›f yerini saklamaya çal›flm›fl ama zaaf› efleleyen elefltiriyi hazmedememifltir. Bundan olsa gerek, Devrimci Demokrasi’yi yerden yere vurmaya ant etmiflçesine ve gözünü kaparcas›na e¤reti salvolara sürüklenmifltir. Zira, hem “ne yapmas› gerekti¤ini ortaya koymamakta” dedikten sonra dönüp “görevleri flöyle tespit etmifltir” diyerek kendisini de yads›yan inkarc›l›¤a düflmesi baflka türlü nas›l izah edilecektir? Hem de özetleme yaparken, yaz›l› belge durumundaki gerçe¤i ters yüz etme-farkl› yans›tma pahas›na hareket etme durumuna düflmüfl olmas›... “Günah” yazar olarak kiflinin de¤il, ideolojik-siyasi çizginindir. Kürt ulusu ve hareketinin üzerinde yo¤unlafl(t›r›l)an kara bulutlar›, hakim s›n›flar “tarihi f›rsat” diye pazarlarken; bizler bunun “tarihe kara çalmak” oldu¤unu söyledik. Siz, “tarihi f›rsat” dediniz. Hakim s›n›flar aldatmacas› olan “Demokratikleflme” ve “Kürt çözümü” teranelerine, emperyalist tasfiye ve karfl›-devrimci karabasan dedik; tasfiyeci öze ›srarla vurgu yapt›k… Siz, “tarihi f›rsat kaç›r›lmamal›d›r” ö¤üdünde bulundunuz. Biz; “bar›fl-kardefllik” türküsünün sahte ve temelsiz oldu¤unu öne ç›kararak haz›rlanan bu hi leli tuza¤a düflülmemesi için çaba sarf ettik ve Kürt ulusunun özgürlü¤ü u¤runa devrimci savafl› sürdürmesini istedik… “Kiminle, niçin bar›fl” sorusunu bir bilinci uyarmak-uyand›rmak için sorduk… Siz; faflist ordunun, (o ordu ki, TürkiyeKuzey Kürdistan halklar› ve özellikle de Kürt ulusuna kan-katliam ve imhadan baflka bir fley götürmemifl olan ordudur) askerlerine “flehit” di -

yerek, “bar›fl” tamtamlar› çal›p, ayr›ms›z olarak savafl karfl›tl›¤›n› pohpohlayarak, fiilen Kürt ulusal hareketinin devrimci savafl-gerilla savafl›n› tasfiye ederek uzlaflma sürecine girmesini alk›fl lad›n›z. Her fley reel politika de¤il dedik; ilke ve amaçlar karart›lmas›n, reformlar u¤runa mücadele amaçlaflt›r›lmas›n; taktik siyasetler stratejik de¤erde ele al›nmas›n, stratejik de¤erler takti¤e kurban edilmesin dedik… Siz; politika ad›na-re el politika ad›na taktik siyasetleri esaslaflt›rd›n›z söz ve prati¤inizde… Daha uzatabiliriz bunlar› ama yeter. Peki, ne oldu? Kim hakl› ç›kt›? Bugünkü durum nedir? Sürece kim nas›l yaklaflt›, kimin yaklafl›m› pratik taraf›ndan do¤ruland›? Kim hangi görevini nas›l yerine getirdi?

Yazar›n Öznelcilik Ç›karsamas› Üzerine Devrimci Demokrasi’yi “öznelcilikle” elefltiren yazar›n kurgusu sa¤lam temellere dayanmad›¤› gibi, de¤erlendirmesi hatal› ve haks›zd›r. Tart›flma konusu olan tasfiyeci süreci hatal› de¤erlendiren yazar, aç›kça subjektivizm özrü tafl›maktad›r asl›nda. Bilimsel teoriye has bak›fl aç›s›n›, ML’den etkilenmenin ötesine geçiremeyip, hele Maoizm evresine ç›karamad›¤›ndan nesnel olarak geri düflmektedir. Gereksiz sataflmalar da yazar›n bir di¤er kusuruna iflaret etmektedir. “ ‘Kabul edilebilir egemen güç’ kavram›na bir anlam veremedi¤imizi belirtmekle yetiniyoruz.” demektedir yazar. Birincisi; aktar›lan paragraf› iyi okursa bunun nas›l söylendi¤i, ne kast edildi¤i ve ne anlama geldi¤ini rahatl›kla anlayabilirdi. Zira, hakim s›n›flardan beklentiler içinde olan anlay›fllar elefltirilmektedir. Bu yaklafl›m ve anlay›fllar›n Türk hakim s›n›flar›n›n egemenli¤ini ve benzeri belli haklar›n tan›nmas› flart›yla kabul ettikleri elefltirilmektedir. Mevcut birçok anlay›fl›n Türk hakim s›n›flar›n› egemen güç olarak kabul etme görüflüne yatk›n-yak›n olduklar› söylenmekte, Türk hakim s›n›flar›n›n Kürt ulusunun ç›karlar›n› düflüneceklerini sanmak… o anlay›fla sahip olmak anlam›na gelir demektedir. Her fley aç›k ve anlafl›l›r. ‹kincisi; “Kabul edilir egemen güç” fleklindeki ifade bir ayr›m› yapma bak›m›ndan da kullan›labilir bir kavramd›r. Diyelim ki, proletarya iktidar› kabul edilebilir egemen güçtür … Geçiyoruz. Bir “ayr›nt›y›” daha konu edinelim. Ki bu “ayr›n-

043 SINIF TEOR‹S‹ HAZ‹RAN 2010 SAYI 14

Sınıf Teorisi - Sayı 14  

2002’den bu yana yayınlanan, Marksist-Leninist-Maoist teorik dergi.

Advertisement