Page 42

geri çekmek üzere elinde bir kart olarak tutmaktan, yine bu ç›karlar u¤runa de¤iflik uluslardan emekçi halklar› birbirine k›rd›rmaktan ve “bölparçala-yönet” siyasetinden baflka bir amaçla kullanmam›flt›r. Onun hayas›zca “ulusal sorunlar› çözme” misyonuyla ortaya ç›kmas›n›n, ikiyüzlülü¤ünden ve emperyalist sald›rganl›¤›n yeni “av”lara göz dikmesinden baflka bir anlam tafl›mad›¤›, ezilen dünya halklar› ve mazlum uluslar nezdinde kan›tlanm›fl bir sahtekarl›kt›r. Tarihin tüm tan›kl›¤›, sosyalist çözüm d›fl›nda, ezilen ulus milliyetçili¤inin “çözümü” de dahil olmak üzere hiçbir “çözümün”, gerçekçi ve kal›c› olmayaca¤›, ulusal sorunun devrimci yolla hal edilmesinin ise ancak proletarya partisi önderli¤inde geliflen devrimlerle geliflebilece¤ini göstermektedir.” Hemen hat›rlatal›m ki, özellikle bu son paragraflar ulusal sorunla ilgili genel yaklafl›m olup, Kürt ulusal sorunuyla da ilgili yaklafl›m› ifade etmektedir. Ulusal sorun veya Kürt ulusal sorununda öz fikir olarak, proletarya partisi önderli¤inde devrimci çözümü-kurtuluflu öngörmekte, konu etti¤i di¤er yol ve biçimleri reddetmektedir. Aktar›m›n üst bölümlerinde de uluslar›n eflitli¤i, kaderlerini tayin etme hakk› ilkesini ve benzeri temel bak›fl aç›s› olarak belirtmektedir… Kürt ulusunun gerçek kurtuluflunun nereden geçti¤ine vurgu yapmaktad›r. Üstelik görevler de tespit etmekte ve hatta kararl› bir savafl›m yürütme ödevini benimsemektedir. Özellikle Kürt ulusal sorunuyla ilgili görevlerin politik-pratik ajitasyon-propaganda ve aktivitemizin birer parças› olarak kullan›lmas›n› benimsemektedir. Görüldü¤ü gibi, durum yazar›n aksetti gibi de¤ildir. Dolay›s›yla yazar›n inkar etti¤i gibi, Kürt ulusal sorunuyla ilgili ne yap›lmas› gerekti¤ini ortaya koyma tutumu yok denemez. Bir fley ekleyelim; Devrimci Demokrasi’nin tespit etti¤i görevlerin ideolojik mücadele ve elefltiriyle s›n›rl› kal›p, gerici hakim s›n›flar›n sald›r›lar›na ve benzeri karfl› mücadele etmeye dönük bir fleylerin olmad›¤›n› ima eden- “söyleyen” yaklafl›m da temelsiz ve kabad›r. Devrimci Demokrasi’den aktard›¤›m›z uzun bölüm, yazara ve iddialar›na gerekli cevab› verdi¤inden daha fazla uzatm›yoruz.

Demokrasi’nin … politikas›n›n merkezinde Türk egemen s›n›flar›na karfl› mücadeleyi gelifltirme hedef ve amac›n›n durmad›¤› görülüyor!” Yani, salt dostlar›m›zla ideolojik mücadeleyi, elefltiriyi mücadele merkezimize koydu¤unu söylüyor. Peki, Devrimci Demokrasi Ne Diyor? Afla¤›da Görelim

“Denek tafl›, tasfiyecili¤e karfl› irade-eylem birli¤i içinde emperyalist ‘çözüm’ projesine karfl› al›nacak tav›rd›r.” “Tek cümleyle ifade edersek, bunlar›n kendi görevlerini gerçeklefltirmenin yöntemlerini gelifltirerek gerekli pratik mücadeleyi yeterince uygulamamalar› ve tasfiyecili¤e karfl› mücadelenin pratik mücadele cephesini örememeleridir.” “Tasfiyeci sald›r›n›n bofla ç›kar›lmas› için yürütülmesi gereken görevler tespit edilmeli, etkin mücadele prati¤i ortaya konulmal›d›r. Tespit edilen görevlerin bir yöntemi olarak devrimci platformlar oluflturularak; emperyalist tasfiyecilikle mücadele amac›yla gerçeklerin aç›klanmas› temelinde birçok etkinlik gerçeklefltirilmelidir. Emperyalist ve gerici faflist amaç, hedef ve gerçek yüz teflhir edilerek, halk kitleleri ve Kürt ulusunun aldat›lmas› önlenmeye çal›fl›lmal›-önlenmelidir.” “Maoistlerin tasfiyeci dalgaya verece¤i en anlaml› ve en temel yan›t›; hiç flüphesiz ki Yeni Demokratik ‹ktidar, Sosyalizm ve Komünizm perspektifiyle Maoist Halk Savafl› stratejisinin günümüzdeki özgün biçimi ve devrimimizin merkezi halkas› olan Köylü Gerilla Savafl›’n›n yükseltilmesinde ifade bulacakt›r. Daha genifl anlamda ise, tasfiyeci sürece karfl› tüm devrimci dinamikleri ortak paydada buluflturarak devrimci hareketi gelifltirmek ve gelifltirilmesine ön ayak olarak öncülük misyonunun yükümlülü¤ünü yerine getirmektir.

fiimdi de, Devrimci Demokrasi’nin 1-16 Eylül 2009, yani bir sonraki say›s›ndan baz› aktar›mlar yapal›m

Bize ra¤men ve önderli¤imiz d›fl›nda milliyetçi önderlik alt›nda da olsa geliflen ulusal hareket karfl›s›ndaki görevimiz; bu hareketin devrimcidemokratik muhtevas› ve tüm hakl› taleplerini desteklemektir. Bu ba¤lamda, ezilen ba¤›ml› ulusun, gerici ya da ulusal imtiyazlar edinme yan›n› ay›r›p bu yöne karfl› ideolojik mücadele yürütmekle birlikte, ulusal demokratik mücadele ve taleplerini temsil eden yönünü sahiplenerek desteklemek tek do¤ru tutumdur.

Önce yazar›n dikkatini kendi flu sözleri özerinde odaklamas›n› isteriz, okuyucunun da... Çünkü afla¤›da Devrimci Demokrasi’den aktaraca¤›m›z bölümler, yazar›n elefltirdi¤i, okudu¤u yaz›dand›r. Elefltirisi nedir yazar›n; “Ancak, Devrimci

Tasfiyeci e¤ilim ve geliflen süreç karfl›s›nda ise; devrimci s›n›f savafl›m›na tabi olarak ve s›n›f bak›fl aç›s› perspektifiyle, Yeni Demokratik Devrim program›m›z kapsam›nda-program›m›z›n bir parças›, görevi ve içeri¤ine uygun olarak, çeflitli

041 SINIF TEOR‹S‹ HAZ‹RAN 2010 SAYI 14

Sınıf Teorisi - Sayı 14  

2002’den bu yana yayınlanan, Marksist-Leninist-Maoist teorik dergi.

Advertisement