Page 4

‹Ç‹NDEK‹LER

GÜNCEL-S‹YAS‹ DURUM VE GÖREVLER‹M‹Z

009

Dünyada Durum............................................................................... Ba¤›ml› Ülkeler Aç›s›ndan Emperyalizm Bir ‹ç Olgu mu?.................... Emperyalizme Biçilen “‹lericilik” Rolü Neo-liberal Safsatad›r............ ‹maj›n› Yenilemeye Çal›flan ABD ve Rusya-Çin Faktörü ABD-Rusya Aras›ndak› Çeliflki ve Öne Ç›kan Üç Kamp Devrimlerin F›rt›na Merkezleri Ve Maoist Halk Savafllar› Emperyalizmin Diriltilmesinde “YDD” Ve Bunun Belli Yans›malar› Türkiye-Kuzey Kürdistan Nesnel Durum Halk Savafl›’nda Derinleflmeyi Zorunlu K›lmaktad›r Maoist Komünistler ve Devrimci Hareketin Durumu Önü Aç›lan Yasalc›l›k ve Derinlefltirilen Tasfiyecilik Devrimci Dinamikler Hedef Tahtas›ndad›r Devrimci Durum Tespiti Üzerine K›sa Bir Kritik Sürecin Öne Ç›kan Görevleri

“MARKS‹ST TEOR‹” YAZARININ ELEfiT‹R‹S‹NE YANIT

009 010 011 013 015 016 018 022 022 023 024 025 027 028

031

“Kimlik Krizi” Nerededir?.................................................................. 032 Karfl› Ç›kmak ‹çin Karfl› Ç›kman›n Dinmeyen Tahrifat›..................... 035 Ezen Ulus Devrimcili¤i Pozisyonuna Çekilmek ‹steniyoruz............... 037 Yazar Neden Çürük-Pasl› Silah Tutmufltur....................................... 042 “Tarihi F›rsat” Argüman› Neden Geçifltirilmifltir............................... 043 Yazar›n Öznelcilik Ç›karsamas› Üzerine............................................ 043 Yazar Politik Rengini Diliyle Belirledi............................................... 046 Sürecin Kavranmas› ve Tan›mlanmas›nda Ayr›fl›yoruz..................... 047 Uygulanan Sürecin ‹çeri¤i Uluslararas› Geliflmelerden Besleniyor... 048 Politik Tökezleme Uzuyor................................................................... 048 Ulusal Harekete Hasrolmufl Ezilen Ulus Milliyetçili¤i Bak›fl Aç›s›..... 050 Politik Mücadele mi Onun Sa¤ ‹¤difli mi.......................................... 052 “Bar›fl”a Karfl› Bar›fl Görüflümüz!...................................................... 052 Devrimci Teori Üzerine Somut Bir Tart›flma...................................... 055

Sınıf Teorisi - Sayı 14  
Sınıf Teorisi - Sayı 14  

2002’den bu yana yayınlanan, Marksist-Leninist-Maoist teorik dergi.

Advertisement