Page 39

ne bir türlü karar verememektedir say›n Günefl. Bu anlamda bundan önceki aflamalarda birini ya da ötekini kan›tlamaya çal›fl›rken tam bir beyhude emek harcam›fl olmaktad›r yazar. Ancak eme¤ine kaba yaklaflmamak ad›na, burada verdi¤i eme¤i es geçmeyece¤iz.

038 SINIF TEOR‹S‹ HAZ‹RAN 2010 SAYI 14

Ezen ulus devrimcili¤i olarak “ulusal kimlik”imizi kan›tlarken yine Devrimci Demokrasiden al›nt›lar almaktad›r. Örne¤in flu sözleri kan›t olarak almaktad›r; “…Geliflmelerin Kürt ulusal hareketi ve ülkemiz devrimci hareketi aleyhine…” Buradaki Kürt ulusal hareketi ile ülkemiz devrimci hareketi fleklindeki ayr›m›m›z, birinin ulusal hareket, di¤erinin s›n›f hareketi olmas› gerçe¤inden ileri gelmektedir. Dahas›, ulusal hareketi de politik olarak devrimci de¤erlendirdi¤imiz için, yaln›zca devrimci hareket ifadesini kullanmaktan sak›nd›k. Zira bu ifade durumunda, “ulusal hareket devrimci de¤il mi ki?” sorusu hakl› olarak ortaya ç›kacakt›. Buna mahal vermemek için Kürt ulusal hareketi ve ülkemiz devrimci hareketi tarz›nda ifade etmeyi uygun bulduk ve do¤rudur da. Öte yandan dedi¤imiz gibi, politik bak›mdan devrimci de olsa biri ulusal hareketti, öteki s›n›fsal özellikteki devrimci hareketti ve bu iki ayr› niteli¤in ayr› ifade edilmesi gerekmekteydi-gerekmektedir. Özcesi, bu ifade biçimimiz yazar›n iddia etti¤i gibi, ezen ulus devrimcili¤i konumundan konufltu¤umuzu kan›tlayan bir delil de¤ildir. ‹kinci al›nt› fludur: “a) Kürt ulusu ve Kürt ulusal hareketini uyarmak, tehlikeye iflaret ederek…” Bu ifade de yazar›n iddias›n› do¤rulamaz. Çünkü, Türkiye-Kuzey Kürdistan proletaryas› ad›na konufltu¤umuz halde, d›fl›m›zdaki ulusal hareket ve dolay›s›yla da ulusu uyarmak anlafl›l›r olmakla birlikte, ezen ulus devrimcili¤i pozisyonundan konufltu¤umuz anlam›na gelmez. Pek ala enternasyonalist proletarya görüfl aç›s›nda oldu¤umuz halde, reel gerçek olan hareketi uyarabiliriz-uyar›r›z. Bize ra¤men bir gerçeklik var, bunu görmezden gelemeyiz. Al›nt› olarak verilen üçüncü cümle de, Kürt ulusal sorununda devrimci çözüm aç›m›z› korumakla birlikte, Kürt ulusal hareketi ve Kürt ulusunun hakl› mücadelesinin de kazan›mlar› olarak gündeme gelen-tan›nan haklar›n kullan›lmas›na karfl› olmad›¤›m›z› aç›klayan makul bir yaklafl›md›r. Ki, bunda da Türkiye-Kuzey Kürdistan proletaryas› penceresinden bakmay› terk ederek, ezen ulus devrimcili¤i kefenine girdi¤imiz söylenemez. Dolay›s›yla yazar›n mant›ki sonuca götürece¤i bir fley yoktur. Yazar›n yapmas› gereken fley, ›srarla savunup do¤ru buldu¤u ezen ulus devrimcili¤i konumu biçimindeki tek ayakl› milli-

yetçi devrimcili¤i terk edip, Türk-Kürt ve de¤iflik milliyetlerden proletaryan›n ortak mücadele ve örgütlülü¤ünü savunmakt›r. ‹nkar ve ‹tiraf Yazar Devrimci Demokrasi’yi mahkum etme gayretiyle, Kürt ulusal sorunu ve “Kürt aç›l›m›” sorunuyla ilgili bir fley ortaya koyamad›¤›n› ileri sürüyor. Sözleri flöyledir: “…, flu anda Kürt ulusal sorunuyla ve ‘Kürt aç›l›m›’ süreciyle ilgili ne yapmas› gerekti¤ini ortaya koymamakta, koyamamaktad›r…” (sf: 37) Bu inkard›r. fiimdi de yine yazar›n aktar›mlar›ndan vererek itiraf›n› gösteren sat›rlar›na bakal›m. 46. sayfada flunlar› söylüyor:

“DD’nin belirledi¤i görevleri özetleyelim: -Türkiye devrimci hareketinin elefltirisi ve uyar›lmas›, onlara tehlikeyi göstermeye, kavratmaya çal›flmak; -Kürt ulusal hareketini elefltirmek, uyarmak; -Kürt ulusunu uyarmak; -Türk egemen s›n›flar›n›n karakterini ve gelifltirmekte olduklar› ‘Kürt aç›l›m›’ siyasetinin tasfiyeci, karfl›-devrimci karakterini sergilemek…” Evet bu sözler de yazara ait. “Marksist Teori” dergisinin 37. sayfas›nda Devrimci Demokrasi’nin “Kürt ulusal sorunuyla ve ‘Kürt aç›l›m›’ süreciyle ilgili ne yap›lmas› gerekti¤ini ortaya koymad›¤›n›” söyleyen yazar, yaz›s›n›n 47. sayfas›na geldi¤inde, 37. sayfada söylediklerini unutarak “D.D’nin belirledi¤i görevleri özetleyelim” diyerek, inkarc›l›¤›n› kendi a¤z›yla itiraf etmifl oluyor. ‹tiraf ediyor çünkü al›nt› yaparak aktard›klar›ndan görülüyor ki, görevler belirlenmifl ve ne yap›lmas› gerekti¤i ortaya konmufltur. (‹ster yanl›fl, ister do¤ru/ister yeterli, ister yetersiz olsun; her ne olursa olsun, ama öyle ama böyle, en kötü ihtimalle bile yap›lmas› gerekenleri ortaya koyuyor. Ki, bunlar›n neler oldu¤unu yazar›n özetinde yer almayan kapsam›yla afla¤›da aktaraca¤›z.) Kuflkusuz ki, ortaya konan görevlerin elefltirisi farkl› bir fleydir. Devrimci Demokrasi’nin belirledi¤i görevleri yetersiz, hatal›, yanl›fl, hatta kendince bofl da görebilir. Fakat bu ayr›, ama “ne yap›lmas› gerekti¤ini ortaya koymamakta, koyamamakta…” demek ayr› fleydir. Birincisi elefltiridir, ikincisi inkard›r. Bunu geçelim. Yazar Devrimci Demokrasi’nin ne yap›lmas› gerekti¤ini ortaya koymad›¤›n› söyledikten bir süre sonra, Devrimci Demokrasi’nin belirledi¤i görevleri özetlerken, haks›zl›k yap›yor ve iyi özetle-

Sınıf Teorisi - Sayı 14  
Sınıf Teorisi - Sayı 14  

2002’den bu yana yayınlanan, Marksist-Leninist-Maoist teorik dergi.

Advertisement