Page 19

kalmamal›, nerede devrimci bir hareket varsa onunla yak›ndan ilgilenip önderlik etmesini baflarmal›d›r. Geliflen anti-emperyalist e¤ilim ve devrimci-demokratik hareket DEH’in daha faal ve donan›ml› olmas›n› flart koflmaktad›r. Salt aç›klamalar yapmak ya da elefltiriler yürütmekle kendi görevini s›n›rlamamal›, dünyan›n her taraf›ndaki devrimci geliflme ve hareketle bir komite düzeyinde de olsa somut iliflki biçimiyle iliflkilenip somut dayan›flma ve perspektif sunma yeterlili¤inde kendisini konumland›rmal›d›r.

018 SINIF TEOR‹S‹ HAZ‹RAN 2010 SAYI 14

Devrimci geliflmelerin t›rman›fl e¤ilimi DEH’e görev yüklemekte ve bu görevlere haz›rl›kl› olmas›n› emretmektedir. Kabararak geliflmesi muhtemel olan devrimci durum ve dalga devrimin objektif koflullar›n› daha fazla sunacakt›r. Bu durum, devrimin subjektif güçlerini haz›rlay›p tesis etmesini her zamankinden daha fazla önemli k›lmakta ve zorunlu hale getirmektedir. 21. yüzy›l›n Halk Savafllar› veya sosyal patlamalar yüzy›l› olmas› ancak devrimin subjektif güçlerinin devrimci durumu do¤ru yönetip devrimlere yürümesiyle mümkün olacakt›r. Bu yap›lmadan tüm tespitler hükümsüz kal›p gevezelikten öte anlam tafl›maz. Dünyada devrimci durum mevcut olup yükselifl e¤ilimi göstermektedir. Yoksul dünya devrim istemektedir. Emperyalizm ve yerel karakollar› durumundaki hâkim s›n›f iktidarlar›n› alafla¤› edecek devrimler, MLM ideolojiyle donanm›fl proletarya partisi önderli¤inde anlaml› hedeflerine var›p ilerleyecektir. Proletarya partileri önderli¤inde komünizm hedefli yeni demokratik devrim ve sosyalist devrimler geçerli olup gündemdedir. Dünya koflullar›n›n sosyal devrimlere aç›lan önümüzdeki dönemi ve içinde bulundu¤umuz flartlar sadece DEH’e sorumluluk yüklememektedir. Her devrimci ve komünist hareket gibi, bizlere de önemli görevler düflmektedir. Proletarya enternasyonalizmini benimsemifl ve bunun ödevleriyle karfl› karfl›ya olan her komünist parti üstüne düflen yükümlülü¤ü tafl›mak durumundad›r. Her ne kadar enternasyonalist görevin somut ifadesi, her komünist partinin bulundu¤u co¤rafyada devrimi gerçeklefltirmesi, emperyalizmi fiilen darbeleyip geriletmesi biçiminde anlam kazansa da salt bununla yetinilemez. Bu ba¤lamda, uluslararas› tek tek parti ve örgütler aras›nda enternasyonalist iliflki ve dayan›flmalar›n gelifltirilmesi, uluslararas› mücadele ve örgütlenmelerin desteklenip gelifltirilmesi, komünist ve devrimci hareketlerin teflvik edilerek yayg›nlaflt›r›lmas› ve benzeri ihmal edilemez görev ve çal›flmalard›r. Anti-emperyalist mücadelele-

rin desteklenmesi, yürütülmesi ve gelifltirilmesi, bu zemin üzerinde bulunan hareketlerle ortak mücadele ve eylem birliklerinin gerçeklefltirilmesi es geçilecek görevler de¤ildir. Özetle, daha etkin bir uluslararas› çizginin benimsenerek uygulanmas›, bugün çok daha yak›c› bir ödev olarak önümüzde durmaktad›r. Emperyalist birliklerin, kurulufl ve örgütlemelerin gerçek yüzünün teflhir edilerek uluslararas› devrimci dünyaya aç›klanmas› her zamanki daimi görev olup, bugün özellikle yo¤unlaflt›r›lmas› gereken bir eylem plan›n›n hedefi olmak durumundad›r. ABD emperyalizminin dünya halklar›n›n ve ezilen uluslar›n›n bafl düflman› oldu¤u tüm fiilleriyle ortada olmakla birlikte, buraya somut örneklerle yüklenip teflhir etmek ve bununla birlikte emperyalizm karfl›tl›¤›n› gelifltirme siyaseti es geçilmeden yürütülmelidir. AB, BMGK, NATO, G-8, G-20’ler, fiangay Befllisi ve di¤erlerinin halk düflman› yüzleri, tüm kanl› eylem, karar ve sald›r›lar› somut olarak sistemli bir teflhire tabi tutulmal›, bunlara karfl› mücadele önemsenmelidir. “Küreselleflme” karfl›t›, çevreci ve di¤er emperyalist kurulufllar karfl›t› eylemlerde yer almak da önemsenmelidir. Tüm bunlarda, uluslararas› örgütlenmeler içinde yer alarak hareket etmek zorunluyken, flartlara ba¤l› olarak kendi inisiyatifimizde de bu mücadeleleri örgütleyip yürütmek gerekmektedir.

Emperyalizmin Diriltilmesinde YDD” Ve Bunun Belli Yans›malar› Emperyalist “Yeni Dünya Düzeni” stratejisi, uzun bir tarihe yay›lan kapsaml› bir pland›r. Korkunç yüzü her geçen gün daha da belirerek felaketlere do¤ru h›zla ilerlemektedir. Emperyalizmin kendisi bir felaketken, onun somut felaket senaryosu “Yeni Dünya Düzeni” stratejisidir. Bu melanetin 1970’lerde ilk nüvelerinin gündeme geldi¤ini söylemek yanl›fl olmaz. Somut ya da aç›k dille, “baba Bush” döneminde “so¤uk savafl” sonras›nda gündeme getirildi. 2. Emperyalist Paylafl›m Savafl›’n›n ertesinde, 1947’de ABD baflkan› Truman taraf›ndan, “Truman Doktrini” olarak bilinen Sovyet karfl›tl›¤›yla belirledi¤i d›fl politikas› ve yine, ABD’nin 1947’de gündeme getirip, 1948-1951’de yürürlü¤e konulan “Marshal Plan›” ile yürütülen d›fl politika ve stratejileriyle devam eden “so¤uk savafl” y›llar›, “Sovyetler Birli¤i’nin” aç›ktan emperyalist kampa iltihak etmesi ya da bunu ilan etmesiyle birlikte ortaya ç›kan “tek kutuplu dünya” flartlar›nda, özellikle “baba Bush” döneminde “Yeni Dünya Düzeni”

Sınıf Teorisi - Sayı 14  

2002’den bu yana yayınlanan, Marksist-Leninist-Maoist teorik dergi.

Advertisement