Page 15

014 SINIF TEOR‹S‹ HAZ‹RAN 2010 SAYI 14

Mevcut durumda dünyada belli bafll› üç emperyalist kamp vard›r. ABD’nin ba¤›ml›l›¤› çerçevesinde toparlad›¤› ülkelerle bafl›n› çekti¤i kamp, AB ve fiangay Befllisi esas kamplard›r. BMBMGK (Birleflmifl Milletler Güvenlik Konseyi), NATO, IMF, Dünya Bankas›, NAFTA ve benzeri örgütlemeler bunlar›n kurumlar›n› ifade ederler.

Hat›rlanaca¤› gibi, ABD’li Soros sivil toplum örgütleri çal›flmalar› ve benzeri örgütlenmelerle Rusya’n›n ön bahçesinde ABD’nin güç kazanmas› ve Rusya’n›n zay›flat›lmas› ere¤iyle örgütlenmelere girdi. Sonras›nda (1993) ABD Gürcistan’da “gül devrimi” ve Ukrayna’da “turuncu devrimi”ni gerçeklefltirerek Rusya’y› iyice s›n›rlay›p ablukaya ald›. Rusya bunlar› bir süre sonra esasta geri püskürttü denebilir. Gürcistan’da Osetya ve Abazya’n›n ba¤›ms›z özerk yap›s›n› tan›d›. Sonra gaz keserek Ukrayna üzerindeki bask›s›n› sürdürdü. AB’li emperyalistlerle ABD’ye mesaj vererek elindeki kozu etkili biçimde kulland›. En son Osetya’da yaflanan çat›flmayla hem ABD’ye mesaj›n› verdi, hem de orada “bar›fl gücü” olarak kalmay› bir zemine oturttu. Hemen her tarafta yaratt›¤› sorunlar, özellikle Irak ve Afganistan iflgallerinin yaratt›¤› sonuçlar›n a¤›rl›¤› alt›nda kalan ABD, Küba eksenli Venezuella ve Bolivya’daki karfl›t› geliflmelere istedi¤i gibi müdahale edemedi ve ‹ran’la ciddi bir gerilim düzeyine gelerek BM’de Rusya ile Çin’in kat›lmamas›yla istedi¤i yapt›r›m› uygulayamamakla birlikte belli bir yapt›r›m karar› ald›rmas›na karfl›n ‹ran’la bir savafl› göze alamad›. Özellikle Afganistan’da Taliban önderli¤inde gerçeklefltirilen darbeleme ve güçlü eylemlerle baflta ABD olmak üzere AB emperyalist iflgalci devletlerin savafl makinas› NATO güçleri a¤›r kay›plar almaktad›r. Bu durum ayn› emperyalistlerce dolayl› da olsa Taliban ile görüflme ve anlaflmalar›n mümkün olabilirli¤inin dillendirilmesini beraberinde getirmektedir. Afganistan’da emperyalist planl› seçim aldatmacas› da tam karfl›l›¤›n› bulamam›fl ve gerici ‹slami önderlikli Taliban güçlerinin hakl› ve meflru olarak emperyalist askeri NATO güçlerini hala darbeleyen eylemleriyle ABD ve AB emperyalistlerini flaflk›na çevirerek yeni aray›fllara itmifltir. Rusya özellikle Putin ile birlikte ABD’ye karfl› baflar›l› bir geliflme sa¤lad›. Daha önceden, Yugoslavya’da yaratt›¤› etnik çat›flma ve parçalamalar mizanseninde de S›rplar ile Rusya özellikle Kosova sorununda ABD ve NATO’ya aç›ktan karfl› ç›kt›lar. ABD ve NATO amaçlar›na tam ulaflamad›lar. AB belli bir e¤ilim gösterip örgütlenme ve etki alan›n› geniflletmeye devam etse de gerek iç durumu, gerek Rusya’ya enerjideki ba¤›ml›l›¤› ve gerekse de ABD’nin çöküntüsüyle kapitalist dünya sisteminde yaflanacak zafiyet ve bofllu¤un hali haz›rda doldurulamayaca¤›n› ve bunun kendisini de etkileyece¤i gerçe¤inden hareketle denge siyaseti gütmekte, çat›flman›n derinleflmesini kendi aç›s›ndan tercih etmemektedir. Dolay›s›yla esasta çat›flma Rusya ile ABD aras›nda sürmektedir. Ama aç›k ki, her emperyalist kamp nüfuzunu koruyarak toparlanmakta ve iyice güçlenerek gelecekteki çat›flmaya haz›rlanmakta ve olas› bir denge de¤ifliminde kendisinin imtiyazlar›n› korumakla birlikte bunlar› gelifltirme peflindedir. ABD’nin renkli devrimler ad›m›na karfl› Rusya’n›n gelifltirdi¤i strateji, ABD’nin arka bahçesi durumunda görülen Latin Amerika ülkelerinde özellikle Venezuella, Bolivya, Küba (Çavez, Morales, Kastro) ekseninde geliflen anti-ABD’ci harekete uzanmaktad›r. Buralar aç›ktan ABD’nin arka bahçesi de¤iliz diyerek “halkç›” söyleme sar›lmaktad›rlar. Bu geliflmenin anti-ABD’cilikten öteye herhangi bir “halkç›” ve “demokratik” niteli¤i olmad›¤› gibi, Küba-Venezuella ç›k›fl›n›n, Rusya’n›n ABD’nin renkli devrimlerinin karfl›t› olarak gelifltirdi¤i bir giriflim ve ters yönden bir türevi oldu¤u saklanamaz. Ne Çavez, ne Kastro, ne de bir baflkas› sosyalist ve de demokratik bir özellik tafl›mamaktad›r. “Halkç›” ve “sol” argümanlar›n kullan›lmas› tamamen ABD karfl›tl›¤›n›n ve hatta dünya ölçe¤inde geliflmekte olan anti-emperyalist hareketin suistimal edilmesini ifade etmektedir. Öte yandan gerçek devrimci ve sosyalist hareketin geliflmesi olana¤›na karfl› da hileli bir takti¤i anlatmaktad›r, “sol-sosyalist ve halkç›” söylemler.

Sınıf Teorisi - Sayı 14  

2002’den bu yana yayınlanan, Marksist-Leninist-Maoist teorik dergi.

Sınıf Teorisi - Sayı 14  

2002’den bu yana yayınlanan, Marksist-Leninist-Maoist teorik dergi.

Advertisement