Page 148

fley, ölüm orucunun sonucunu bir zafer olarak de¤erlendirmememizdir. Oysa bizler ölüm orucunu de¤erlendirdi¤imizde, bugün geçerli olan tespitler yapm›fl›z. Devam ettirilen ve 2007'de bitirilen direniflde mevcut durumu de¤ifltirmeye yeterli olmam›flt›r. Gerçe¤i kabul etmeyenler eninde sonunda onun gücü karfl›s›nda ezilirler. Ayr›ca reformizm ve oportünizmin iflas etti¤i de yok, görece devrimci hareketin geriledi¤i, reformizmin güç kazand›¤›, tasfiyecili¤in geliflti¤i bir süreçten geçiyoruz. Devrimci hareketin her zamankinden çok birlikte hareket etmeye ihtiyac› vard›r. Belli bir toparlanma ve s›n›f hareketinin canlanmaya bafllad›¤› bu dönemde, siper yoldafll›¤›n gereklerini yerine getirmeliyiz. Devrimci baflar›lar›n sadece baflar›y› yaratan partileri de¤il genel anlamda tüm devrimci cepheyi güçlendirdi¤i bilinmektedir. Bu nedenle Maoist hareketin somut bir kazan›m› görmezden gelmesi düflünülemez. DHKP-C de kalk›p bize, olmayan bir fleyi “al›n size zafer” diyerek kabul ettiremez. Teslimiyet ve kaçk›nl›kla suçlad›klar› devrimci hareketle ayn› noktadayken kendini zorlayarak bir zafer havas› yaratmas›yla kendi gerçekli¤ini cesaretle de¤erlendirmekten uzaklaflt›rm›flt›r DHKP-C, çareyi kendi d›fl›ndaki devrimci hareketleri suçlamakta bulmufltur. Oysa akl›selim düflünülen 2002'de devrimci hareketler ölüm orucunu sonuçland›rd›. Koflullar›m›z nas›ld›? Neydi? 5 saatlik sohbet hakk›n›n tan›nmas›na dönüp bakan m› vard›? Ya da bu hakk› kabul edip bir zafer ilan etmek hangi hareketin akl›ndan geçiyordu?

147

Peki, 2007'de DHKP-C ölüm Orucu’nu bitirdi¤inde F tiplerinde ne de¤iflti? Hiçbir fley de¤iflmedi! Elbet 5 saate 5 saat daha eklenmiflti... Ama bu bir zafer de¤ildi. Tecrit boynumuza as›l› duruyordu. Daha önce var olan sohbet hakk›n› da 5 saatin üzerine 5 saatin eklenmesini devrimci harekete zafer olarak dayat›yor ve halk›m›z› yan›lt›yorsan›z, sizi zaferinizle bafl bafla b›rak›yoruz. Kald› ki, 5 saat esprisi flartl› bir hak kullan›m› olarak, idarenin keyfiyetindedir… Türkiye-Kuzey Kürdistan'da uzun y›llar›n mücadele deneyiminde kararl›l›¤›n› ortaya koymufl hareketlerin “biz direniriz, baflkalar› direnemez”, “biz direndik, baflkalar› teslim oldu” vb. gerçek d›fl› ve devrimci olmayan tarz ve ikilemden bir an önce kurtulmalar› gerekiyor. Ne olursa olsun F tipi sald›r›s›na karfl› 19-22 Aral›k sald›r›s›ndan bafllayarak tüm olumsuzluk ve yalpalamalar›na ra¤men can bedeli bir kararl›l›kla uzun sürece yay›lan bir direnifli örmesi, bedeller ödemesi, devrimin gelece¤i aç›s›ndan da önemlidir. Bizler ölüm orucunun siyasi zaferinin yan›nda F tiplerinde kazan›lan haklar›n tümünün direniflimizin birer kazan›m› oldu¤unu gördük ve öyle de görmeye devam edece¤iz. fiehitlerimizin düfltükleri siperler bizim devrald›¤›m›z ve ileriye tafl›yaca¤›m›z siperlerdir. DHKP-C resistanceometre (direnifl ölçer) aletiyle gezinmeyi b›rakmal›d›r. Süreç devam ediyor. Polemik tarz›ndan kurtulup sürecin eksikliklerini ortaya ç›kartmak baflar›n›n kriteridir. Maoistler, ölüm orucunun görkemli, bükülmez iradesine ideolojik gücüne sar›lm›flt›r. Hatalar›n›, taktik yenilgilerini asla gizlemeden gelece¤i kazanma, devrimci iktidar u¤runa mücadelede proleter devrimci perspektife sahiptiler.

SINIF TEOR‹S‹ HAZ‹RAN 2010 SAYI 14

Dostlar›ndan ö¤renmesini bilmeyen, d›fl›ndaki deney ve tecrübelere kapal› durarak salt kendi dar prati¤ine dayanan dar deneyci anlay›fl›n çap›, bafl›nda oturdu¤u çark›n büyüklü¤ünü geçemez. “Elefltiren düflman›md›r” fleklindeki kör ufuk asla önünü görme becerisini gösteremez.

Sınıf Teorisi - Sayı 14  

2002’den bu yana yayınlanan, Marksist-Leninist-Maoist teorik dergi.

Advertisement