Page 147

panlar o koflullarda direnifli b›rakman›n teslimiyet oldu¤unu bilmiyor olamazlar. Çünkü tam bir bozgundur yaflad›klar›.” (Yürüyüfl ) DHKP-C'nin ideolojik yaklafl›m›na göre de¤erlendirildi¤inde 2007'de DHKP-C'nin ölüm orucunu b›rakmas› teslimiyettir. Arada zaman fark›n›n olmas› hiçbir fley de¤ifltirmez. Direniflin fiziki (somut) talepleri bak›m›ndan zafer olarak de¤erlendirilebilecek bir fley yoktur. Hiçbir devrimci örgütde bu geliflmeye zafer demiyor. Direniflin siyasi ve ideolojik zaferi devrimci mücadelenin tarihine yaz›lm›flt›r. Tart›fl›lan fley, direniflin temel taleplerinin karfl›lanmamas› anlam›ndaki zaferdir.

146 SINIF TEOR‹S‹ HAZ‹RAN 2010 SAYI 14

2007'den 2010'a geldik. F tiplerinde var m› (10 y›ll›k süreçte) bir de¤ifliklik? Daha önce 5 saatlik sohbet genelgesi ne idiyse -saatlerin artt›r›lmas› elbet direniflin bir kazan›m›d›r- bugün 10 saatlik sohbet genelgesi de odur. Bugün içeride 10 y›ld›r tecrit alt›nda olan, yaflayarak gözlemleyen tüm devrimci tutsaklar da çok iyi biliyorlar ki zafer olarak nitelendirilebilecek somut ad›mlar söz konusu de¤ildir. Bu bir inkâr de¤ildir. Somut bir durumdur. Olmayan bir fleyi abartarak kitlelere sunmak bizim iflimiz de¤ildir. Direniflin temel amac› tecridi k›rmakt›. Bu baflar›lamad›. Günümüzde de tecrit karfl›t› mücadele çeflitli flekillerde devam etmektedir. fiayet bu sald›r›y› geri püskürtseydik, flu anda tecrit karfl›t› mücadele gündemimiz olmazd›. Evet, F tiplerinde kazan›lan tüm haklar direniflimizin bir sonucudur. Ama bu direniflin temel amac›n› düflündü¤ümüzde ölüm orucu direnifli -tecridin k›r›lmas›, somut flartlar›n›n kal›c› de¤iflmesi talebi bak›m›ndan- yenilgiyle sonuçlanm›flt›r. Bu tespiti yapmak direnifl karfl›t› olmak de¤ildir. Gerçekçi olmak ve do¤ru sonuçlar ç›kar›p yeni muharebelere daha güçlü haz›rlanmakt›r. Maoistler, 19-22 Aral›k öncesi ve sonras› devrimci hareketin ideolojik yan›lg›lar›na hatal› politik yönelimlerine karfl› elefltiri yürütmektedir, ama teslim olanlar ve direnenler ikileminde de¤il, böyle bir durum da yoktur. Maoistler, elefltirilerini somut ve dostça, olumlu ve olumsuz yanlar›yla yaparlar. MKP, bedellerle yürüyen bir harekettir. Kendi tarihi görevlerinin bilincindedir. Uzun zamana yay›lan direniflin eksiklikleri, taktik hatalar›n›

do¤ru de¤erlendirmek yerine tüm devrimci hareketi hiçe alarak suçlamak bir de¤erlendirmedir, ama bir fley söyleyen bir de¤erlendirme de¤ildir. Savafl›mda zaferin gücü, kazand›¤› de¤erlerden gelir, uzun tan›mlamalara ihtiyac› yoktur. DHKP-C'nin sürecin sonunu zafer olarak tan›mlamas›na ra¤men, kendisi de bu tespitinden pek memnun de¤ildir:

“Direnifle kat›lmayanlar, direnifli b›rakanlar F tiplerinin mevcut uygulamalar›n› (tecrit-tredman baflta olmak üzere) nesnel olarak kabul etmifllerdir. Çünkü yerine baflka bir etkili direnifl gelifltirememifller, adeta y›llarca direniflin gölgesinde yaflamlar›n› idame ettirmifllerdir. 'Biz de benzer koflullarda yaflad›k', 'Biz de direndik' iddialar› gerçekçi de¤ildir.” (Yürüyüfl-say›:20317 Ocak 2010) Yine bu mat›¤a göre ölüm orucunu b›rakan DHKP-C, nesnel olarak (tretman›, tecriti) kabul etmifltir. 2000'den 2010'a geldik, ama 19 Aral›k'tan günümüze F tipinde somut de¤ifliklikler yok. Tüm devrimci tutsaklar da ayn› koflullarda yaflamaktad›r. Peki, bu nas›l somut zaferdir ki görülüp hissedilmiyor? DHKP-C ölüm orucunu sonland›rd› “fiimdi bu kadar direniflin gölgesinde yaflayan” devrimci hareket bundan sonra neyin gölgesinde yaflayacak? Fark›nda olmadan hepimiz “teslimiyetçi ve kaçk›n” olmufl olmayal›m! Kullan›lan üslup, yaklafl›m birlefltirici de¤il, parçalay›c›d›r. Nesnel de¤il özneldir, kurguya dayal›d›r. DHKP-C öylesine gözü kapal› bir flekilde tüm devrimci hareketi teslimiyetçilikle suçluyor ki somut durumlar› b›rak›p varsay›mlara baflvuruyor. “DHKP-C'nin olmad›¤› bir 19 Aral›k ve F tipi gerçe¤i düflünün” devrimci tutsaklar teslim olmam›flsa “bizim sayemizdedir.” Olmasaylarm›fl hepsi teslim olurmufl! Bire bin aktarmak istemiyoruz ama dönüp vard›¤› nokta tam olarak budur. Bu bak›fl aç›s›n›n kaba ve inkârc› olmas›n›n yan›nda politik ve ideolojik bir de¤eri de yoktur. Gerçekleri halktan gizlemeyin, dürüst olun!... Diyorlar ki direniflin somut zaferini kabul etmek devrimci hareketin söylediklerinin iflas› demektir. “Bu iflas pratikte gerçekleflmifltir zaten” bu durumda dostlar›m›z›n pek u¤raflaca¤› bir fley yok-kalmam›flt›r. Oysa bizler ilk de¤erlendirmelerimizden itibaren F tiplerindeki tüm kazan›mlar› direniflin birer ürünü olarak de¤erlendirdik. Burada DHKP-C'yi tatmin etmeyen

Sınıf Teorisi - Sayı 14  

2002’den bu yana yayınlanan, Marksist-Leninist-Maoist teorik dergi.

Advertisement