Page 145

Maoistler, 20 Ekim'in, 19 Aral›k'›n ruhunu tafl›d›, tafl›yor; ondan uzaklaflamaz, bu ruhun yarat›lmas›nda ideolojik öncülü¤ümüz, savaflç›lar›m›z›n kan›, can›, unutulmaz eme¤i vard›r. Buna sayg› gösterilmelidir. DHKP-C önce sayg› göstermeyi ö¤renmelidir. Gerek 19-22 Aral›k öncesi, gerekse de sonras› ölüm oruçlar› direnifli kavray›fl›m›z› özetledik. DHKP-C'nin bu söylemlerini devrimci ve dostça bulmuyoruz. Maoistlerin ölüm orucunu sonland›rm›fl olmas›ndan sonra da baz› küçük burjuva ayd›nlara, liberallere ve ak›l almaz demagoji ve karalamalarla direnifli bafllatan örgütleri hedefleyen Selim Açan ve T‹KB'ye yöneltdi¤i elefltiriler birer belgedir. Onlar›n yalanlar›n› ortaya ç›karan sa¤ liberal çizgisini mahkûm eden yaz› (2005-10 Ocak-fiubat S›n›f Teorisi) yay›nlanm›flt›r. Özetle hat›rlatal›m. Bakal›m Maoistler hapishanelerde direnmeyelim mi diyor? Bakal›m “Direndik bu yüzden bafl›m›za bunlar geldi, suçlu biziz” mi diyor?

“19-22 Aral›k bir tarihtir. Önlenemezdi!” demifliz-diyoruz! Peki, baflka ne yazm›flt›r Maoistler hat›rlatal›m: - Devlet neden sald›rd›?

- F tipi stratejik plan›n› gerçeklefltirmek için - Devlet silah ve bombalarla, niçin bombalad›, yak›p y›kt›! - Teslim olmad›klar› için! - Devlet ne zaman sald›rmaz? - Onun saf›nda yer tuttu¤un zaman!

144 SINIF TEOR‹S‹ HAZ‹RAN 2010 SAYI 14

DHKP-C öylesine gözü kapal› bir flekilde tüm devrimci hareketi teslimiyetçilikle suçluyor ki somut durumlar› b›rak›p varsay›mlara baflvuruyor. “DHKP-C'nin olmad›¤› bir 19 Aral›k ve F tipi gerçe¤i düflünün” devrimci tutsaklar teslim olmam›flsa “bizim sayemizdedir.” Olmasaylarm›fl hepsi teslim olurmufl! Bire bin aktarmak istemiyoruz ama dönüp vard›¤› nokta tam olarak budur. Bu bak›fl aç›s›n›n kaba ve inkârc› olmas›n›n yan›nda politik ve ideolojik bir de¤eri de yoktur.

- Düflman ne zaman katletmez? - Politik olarak direnip, savaflmad›¤›n zaman! - K›sac›s› devlet neden katletti? - Direnifl k›rmak ve F tipine geçmek için... Biri direnen ve teslim olmayan devrimci güç, di¤eri ise bu güçleri teslim almak isteyen düflman güç. O halde direnmek ve savaflmak m› suç, ya da teslim olmak m›? ‹flte H. Selim Açan'›n “19 Aral›k'› önlemek mümkündü” sözünü gerçekli¤e dönüfltürmek için geriye tek bir fley kal›yor: O da direnmemek ve teslim olmak.” Bunlar› 2005'te söyleyen Maoistlerin, nas›l oluyor da sizler “Radikal militan direnifller olmasa F tiplerine gerek kalmazd›” dedi¤ini iddia edebiliyorsunuz? Biraz dürüstlük!... Maoistlerin, 19-22 Aral›k ve 20 Ekim ölüm orucu direnifline yönelik de¤erlendirmelerinde bir de¤iflim yoktur. Bu düflüncelerimizi DHKPC bilmiyor da olamaz, ama küçük-burjuva, ben-merkezci sol çizgisiyle tek direniflçi olarak kendisini gördü¤ü için tüm hareketleri ayn› tarafa koyup, teslimiyetle ve savrulmayla suçluyor. Söylediklerimiz aç›kt›r. Bizler do¤rular›m›z› savunmaya da devam edece¤iz. Bu tarih bizim! Tarihimize s›rt›m›z› dönerek de¤il, köklerimize sar›larak yürüyoruz. fiöyle devam ediyorlar: “MKP de 19 Aral›k öncesi al›nan, feda eyleminin alt›na att›¤› imzay› 'blöf' olarak tan›mlamas› ve feda eylemlerine karfl› ç›kmas› baflta olmak üzere direniflin ilerleyen günlerinde yaflad›¤› savrulmalarla di¤erleriyle ayn› platforma düflmüfltür” (Yürüyüfl Say›: 200-27 Aral›k 2009)

Sınıf Teorisi - Sayı 14  

2002’den bu yana yayınlanan, Marksist-Leninist-Maoist teorik dergi.

Sınıf Teorisi - Sayı 14  

2002’den bu yana yayınlanan, Marksist-Leninist-Maoist teorik dergi.

Advertisement