Page 143

19-22 Aral›k Ve 20 Ekim Ölüm Orucu De¤erlendirmesi MKP’nin 19-22 Aral›k direniflini “kahramanl›k haftas›” ad›yla anmas›, bu direnifle yükledi¤i anlam› ve verdi¤i önemi anlamam›za yeter. Devrimci hareketin, sald›r› karfl›s›nda fiili tarihi direnifli; devrim mücadelemizin önemli ve unutulmaz bir tarihi olarak de¤erlendirmektedir. fiehitlerin verildi¤i ve onlarca gazinin oldu¤u ölüm orucu direniflini tarihi bir eylem ve direnifl olarak de¤erlendirmifltir. Ölüm Orucu direnifli s›n›f bilinçli proletaryay› ve halklar› politik ve ideolojik olarak etkilemifltir. Direniflin Türkiye-Kuzey Kürdistan ve dünya devrim mücadelesindeki ideolojik siyasi zaferini kimse silemez. Direniflin siyasi zaferini belirtirken somut kazan›mlar› bak›m›ndan da de¤erlendirmeyi unutmamal›y›z.

142 SINIF TEOR‹S‹ HAZ‹RAN 2010 SAYI 14

MKP 2002’de gerçeklefltirdi¤i 1. kongresinde flu de¤erlendirmeleri yap›lm›flt›r: “Direnifl, direniflin talepleri bak›m›ndan esas› elde edilmedi¤inden baflar›s›zd›r. Bu ba¤lamda yani (ÖO) direnifli eylemi (DHKP-C'nin sürdürmesini saymazsak) taktik aç›dan yenilgiye u¤ram›flt›r fakat bu direniflin bitti¤i anlam›na gelmez. Ölüm Orucu direniflinin sonuç al›c› olmamas› bak›m›ndan yenilgi ald›k diyoruz.” (S›n›f Teorisi-2003-Haziran-Temmuz) Direniflin kazan›mlar› olmad› m›? Elbette oldu. MKP, bugün F tiplerindeki mevcut statünün direniflin bir sonucu oldu¤unu de¤erlendirmektedir. Direnifl olmasayd› teslimiyet, ihanet ve siyasi ölüm olurdu. Dün oldu¤u gibi bugün de bu kazan›mlar› sahiplenmektedir. Bugün F tipinde bafl e¤meyen devrimci irade, dünün temeli üzerinde kendisini halk›na sunmaya devam ediyor. Direniflin temel amac› somut olarak tecridin k›r›lmas›yd›. Ortak alanlar›n kal›c› biçimde oluflmas›yd›. Bu baflar›lamad›. Adalet Bakanl›¤›n 01/ 01/2006 tarihli 45 No’lu genelgesinin 13. Maddesinde daha önce “haftada 10 kiflinin 5 saat sohbet etme” hakk›n›n 2007 y›l›nda 10 saate ç›kar›lmas› elbette direniflin bir kazan›m›d›r. Ama tüm bunlar -aç›k görüfl, telefon, sohbet hakk› vs. direniflin temel talebini karfl›lamaktan uzakt›r. Taleplerin esas›n› oluflturmad›¤› ve karfl›layamad›¤› için 2002'de yap›lan tespit bugün de do¤rudur. Sohbet hakk›na 5 saatin eklenmesini direniflin maddi talepleri aç›s›ndan bir zafer olarak de¤erlendiremeyiz. Bu direniflin kazan›lmar›n› görmezden gelmek, inkâr etmek anlam›na asla gelmez. Maoistler ölüm orucunu sonland›rd›ktan sonra tüm kazan›mlar› sahiplendi¤i gibi bundan sonra-

ki tüm kazan›mlar› sahiplenmeyi bilecektir. Maoistler, grupçu ç›karlarla tüm hareketlerin direniflteki duruflunu görmezden gelerek, küçük hesaplar yapmaktan uzakt›rlar Direnifl çizgisini savunmak devrimci gelene¤i savunmakt›r. Bu ideolojik bilinçle hareket edilmektedir. Ama somut durumu gere¤inden fazla abartarak bir zafer havas›na büründürmek do¤ru bir politika de¤ildir. Kald› ki somut durum ve ortada duran mevcut realite direniflin büyüklü¤ü, kapsam› ve talepleriyle örtüflmüyor. DHKP-C, bu sonucu zafer olarak de¤erlendirebilir, bu de¤erlendirme kendisini ba¤lar, ama bu subjektif, yüzeysel de¤erlendirmeye kat›lmayanlar› “hazmedemiyorlar, teslimiyetçi, direnifl k›r›c›lar›” vb. olarak niteleyemez.

DHKP-C Elefltiri Mi Yürütüyor, ‹nkârc› M› Davran›yor? Yaz›n›n bafl›nda belirtti¤imiz de¤erlendirme dizisinde o kadar çok sald›r› var ki nereden tutsan elinde kal›yor. Maoistler, nas›l ki dün Ölüm O Oruçlar›na önderlik eden direnifl çizgisini kararl›ca yükseltenlere yönelik iftira, karalama ve her türlü ideolojik politik sald›r›ya karfl› tutarl›ca mücadele yürüttüyse, bugün de direnifl ad›na sol sekter çizgiye düflen hatal› yaklafl›mlara karfl› ideolojik mücadele yürütecektir. Abartmadan, inkar etmeden ve sald›rmadan!... Belirtti¤imiz gibi ölüm orucu direniflinin örülmesinde MKP ve DHKP-C önderlik etmifllerdir. De¤erlendirmenin bafl›nda da “direnifl karar› MKP ile al›nd›” diyor, fakat DHKP-C hemen ikinci bölümde bunu “unutuyor” ve flöyle yaz›yor: “... gerek 20 Ekim 2000'de gerek F tipi öncesi bafllayan direnifle kat›lan MKP ve TK‹P…” Sanki direnifli baflkalar› bafllatm›fl da MKP sonradan kat›lm›fl, MKP'nin sürece önderli¤i yokmufl gibi... Bu, do¤ru bir yaklafl›m de¤ildir. DHKP-C direnmeyi tekeline ald›¤› için kendisi d›fl›ndaki devrimci-komünist partilerin direndi¤ini, direnifl bafllatabilece¤ini söylemekte bile zorlan›yor. Bu bak›fl aç›s› de¤erlendirmelerinin tümüne damgas›n› vurmaktad›r. Kelime oyununa gerek yok, do¤rular› aktar›n. Devrimci sorumluluk bunu gerektirir. Biraz daha açal›m; “Gerek 20 Ekim 2000'de Ftipleri öncesi bafllayan direnifle kat›lan MKP ve TK‹P, gerekse de 19-22 Aral›k katliam› sonras› sürgün-sevk edildikleri F tiplerinde direnifle bafllamak zorunda kalanlar›n direnifl d›fl›na düflmelerinin nedeni karmafl›k de¤ildir. En baflta geleni de F tiplerinin “devlet politikas› oldu¤u” tes-

Sınıf Teorisi - Sayı 14  

2002’den bu yana yayınlanan, Marksist-Leninist-Maoist teorik dergi.

Advertisement