Page 142

yap›lmas› yönünde sürecin haz›rlanmas›na MKP ve DHKP-C öncülük yapm›flt›r. Maoist parti bu kapsaml› sald›r›n›n ancak ölüm orucu direnifli ile geri püskürtülebilece¤i konusunda nettir. Maoist parti 1. Kongresinde gerek ölüm orucuna bafllamay›, gerekse de zamanlamas›n› do¤ru de¤erlendirmifltir. Yaflanan süreç o tarihi anda Maoist partinin do¤ru tav›r tak›nd›¤›n› ortaya ç›kartm›flt›r. CMK içindeki di¤er örgütlerin 19 Aral›k öncesi direnifle kat›lmamalar› do¤ru de¤ildi. Gerekçeleri günü kurtarmaya yönelik ve oportünistçeydi. MKP, DHKP-C ve TK‹P’in kat›l›m›yla 20 Ekim 2000 ölüm orucu direnifli bafllat›ld›. (TK‹P ayn› tarihte direnifle kat›lm›flt›r.) Üç örgüt d›fl›nda kalan devrimci hareketlerin direnifle kat›lmamas› olumsuzluktu. Direnifl cephesini zay›flatan bir pratiktir. MKP 1. Kongresinde ölüm orucu direnifli süreci sadece olumluluklar›yla de¤erlendirmekle kal›nmam›fl kendi hatalar›n›n da özelefltirisini yapm›flt›r. Konumuzu ilgilendirdi¤i için sadece iflaret etti¤i hatalardan birisini aktaral›m:

“Devletin ‘operasyon yapar›z’ tehditine karfl›l›k 19 Aral›k'›n öngünlerinden DHKP-C ile birlikte ‘sald›r›rsan›z kendimizi yakar›z’ yönlü dilekçelerin yaz›l›p idareye verilmesi yanl›fl ve hatal›yd›. Her ne kadar intihar eylemlerini savunmasak da ancak savunulmayan bu tür anlay›fllar›n tehdit amaçl› da olsa yaz›lmas› do¤ru bir siyaset de¤ildi. Bu ciddiyetsiz yaklafl›m›n birinci dereceden sorumlusu Cezaevleri Parti Komitesi (CPK)'dir.” (S›n›f Teorisi 2003 Haziran-Temmuz) Ölüm orucu direnifli F tipi sald›r›s›n› püskürtmeye yeterli olamad›. Direnifl gerek ülkede, gerekse uluslararas› alanda henüz ikinci ay›nda önemli etkiler b›rakm›flt› bile. Direniflin 60. gününde 19 Aral›k'ta devletin bafllatm›fl oldu¤u sald›r›larda baflta ölüm orucu direniflini sürdüren hareketler olmak üzere, hapishanelerdeki tüm devrimci harekete yöneldi. Sald›r›ya karfl› tüm devrimci hareket (PKK d›fl›nda) fiili olarak kahramanca direnerek bir tarih yazm›flt›r. 28 flehit ve onlarca yaral›... Kuflku yok ki ölüm orucu sürdürülüyorken yaflan›lan bu sald›r› ve ortaya konulan destans› direnifl dünya devrim tarihine kanla yaz›lm›flt›r. 19 Aral›k kitlesel kahramanl›k örne¤idir. Hiçbir küçük hesap, dar görüfllü de¤erlendirme bu devrimci gerçe¤i de¤ifltiremez. Eylem do¤ru,

direnmek meflrudur! Halka, iflçi s›n›f›na karfl› sorumlulu¤un yerine getirdi¤i için tutsaklar sald›r›n›n hedefi oldular. 19 Aral›k engellenemezdi! Maoistler bu tarihi geliflmenin bilincindedir. Baz› küçük burjuva örgütler ufuksuz teorilerle, sonradan yak›n›r gibi, direnenleri suçlar gibi “flöyle olsayd› engellenebilirdi”, “böyle olsayd› engellenebilirdi”, “direnifl b›rak›lsayd› engellenebilirdi”, “zamans›z baflland› da böyle oldu” söylemlerini öne sürmektedirler. Bu söylemler temelsiz ve bilimsel olmayan söylemlerdir. Maoistler tüm bu liberal sa¤ teorileri derinlemesine mahküm etmifltir. Bu tarih bizim ve tarihimizi hakk›yla sahiplenme onurunu kimse elimizden alamaz. Sadece fiili direnifl bak›m›ndan de¤il, onlarca ölüm orucu direniflçisinin oldu¤u koflullarda ve sald›r›n›n içerisinde flehit düflmeleriyle, kitlesel kahramanca direnifl örne¤iyle 19 Aral›k devrim tarihine örne¤i olmayan bir deneyim ve bir tarih b›rakm›flt›r. Evet, 19 Aral›k'ta Ölüm Orucu direnifl ruhu vard›r. Devrimci hareketin bu görkemli direnifli s›n›f mücadelesi tarihine unutulmaz bir sayfa eklemifltir. F-tiplerine fiili olarak geçifl sa¤land›ktan sonra da artarak devam eden direnifl, tecrit sald›r›s›n› geri püskürtmeye yeterli olamad›. Bu süreçteki iç ve d›fl geliflmeler herkes taraf›ndan bilinmektedir. Bu yüzden tekrar etmeyece¤iz. Maoistler, iç ve d›fl koflullar› kendi mevcut durumunu de¤erlendirerek geri çekilme karar› alm›flt›r. Düflman›n› elindeki güç ve araçlarla yenemiyorsan ve güç kaybediyorsan geri çekilmek zorundas›n. Yeni ve daha güçlü sald›r›lar yapmak için bu zorunlu bir kurald›r. F tiplerinde politik teslimiyet gibi bir durum hiç olmad›. Bu geri çekilme de olsa teslimiyet anlam›na gelmez. Maoistlerin d›flar›da sürdürdükleri Ölüm Orucu direnifli 11 Ocak 2002'de hapishanelerde sürdürdükleri Ölüm Orucu direnifli ise 28 May›s 2002'de Ölüm Orucu’nu sürdüren di¤er örgütlerle birlikte sonland›rm›flt›r. ‹ki örgüt Ölüm Orucu’nu sürdürüyordu. Gelinen aflamada 22 Ocak 2007 itibariyle direnifl sonland›r›lm›flt›. Her parti ve grup kendileri aç›s›ndan de¤erlendirmeler yapm›flt›r, genel hatalara yönelik elefltiriler yap›lmaktad›r-yap›lacakt›r da. Fakat gerçeklerden sapmadan, do¤rular› çarp›tmadan elefltiri yap›lmal›d›r.

141 SINIF TEOR‹S‹ HAZ‹RAN 2010 SAYI 14

Sınıf Teorisi - Sayı 14  

2002’den bu yana yayınlanan, Marksist-Leninist-Maoist teorik dergi.

Advertisement