Page 14

dünya ölçe¤inde emek-sermaye zemininde baflat çeliflki olarak hüküm sürmektedir. Dünyada temel çeliflme, proletarya ile burjuvazi aras›ndaki çeliflmedir. Emperyalizm ile dünya halklar› ve ezilen uluslar› aras›ndaki çeliflme dünyada bafl çeliflmedir. ABD emperyalizmi, dünya halklar› ve ezilen uluslar›n›n bafl düflman›d›r. Emperyalist bafl düflman ve en genel anlamda emperyalizm; “terörizmle mücadele”, “demokrasi götürme”, gibi demagojilerle sürdürülen emperyalist sald›rganl›k ve talan savafllar›nda, ezilen ulus ve dünya halklar›na kan kusturmaktad›r. Di¤er emperyalist güçler ise, esasta ABD’den daha geri durumda ve fiili iflgal sald›r›lar›nda ancak ABD denen dünya jandarmas›na yedeklenmifl flekilde ortak emperyalist örgütlemeler vas›tas›yla yer almakta, bunun d›fl›nda esasta “yumuflak” yol ve yöntemlerle, komplolarla, ekonomik yapt›r›mlarla ve bazen de kaç›n›lmaz iç e¤ilimlerine uygun sald›rganl›klar›yla nüfuz alanlar›n› elinde tutup korumakta, güç olduklar›n› hissettirerek gücünü gelifltirmektedirler. Bu güçler aç›kça, “biz de var›z” demekte ve dünya jandarmas›na kafa tutmaya bafllam›fl durumdad›rlar. AB’li emperyalistler Çin-HindistanRusya ve hatta Japonya faktörlerine karfl›n ABD’ye yak›n durmay› tercih etmektedirler. Ama hepsi de esasta nüfuz alanlar›n› muhafaza etme ve geniflletme projeleri gelifltirmekte, uygun f›rsatlar› kollamaktad›rlar. ABD tüm geliflmelerin yönünü sezmekte, buna uygun ad›mlar atmaktad›r. Bu noktada en s›k karfl› karfl›ya geldi¤i Rusya olmaktad›r. Rusya, ABD ile dalafl›n› daha keskin ve askeri sahaya dökerek yürütme tutumuyla, mevcut durumda di¤erlerinden bir nebze de olsa önde bulunmaktad›r. Yaln›zca “terör” konseptlerinde birleflebilen emperyalist güçler, ortak düflman› olan devrimler ve devrimci mücadeleler karfl›s›nda köklü bir tasfiyecili¤i gelifltirip yürütmektedirler. Bu mesele d›fl›nda, bu belli emperyalist güçlerin uyum içinde olmay›p, bilakis örtülü ya da aç›k çeliflki içinde olduklar› her bak›mdan aç›kt›r. En son Danimarka’da gerçeklefltirilen “‹klim Zirvesi” de emperyalistler aras› çeliflkiler birçok alanda kendisini, çok aç›k bir flekilde göstermektedir. Irak iflgalinde son derece teflhir olup y›pranan, bir bak›ma burnu sürtülen ABD, dünya kamuoyu nezdinde ciddi bir prestij kayb›na u¤rad›. Dünya kamuoyunda küçümsenemeyecek bir karfl›tl›k toplamay› hakl› olarak sa¤lad›. ‹ç kamuoyu ve destek de Irak’tan giden ABD askerlerinin cenazeleriyle birlikte iyice gerileyip iktidar› zor duruma düflürdü. Talan ve ya¤maya dayal› emperya-

list sald›rganl›k ve iflgal savafl›, karfl› tepkiyi ve iç muhalefeti güçlendirdi. Ekonomik krizin de etkileyerek zay›flatt›¤› ABD, hâkim s›n›flar›n›n zay›flayan devlet konumu ve bozulan prestijini tazelemek amac›yla bilinçli bir politika olarak siyahî lider olarak Obama’y› bafla getirerek durumunu düzeltme çabas› içine girdi. K›sacas›, dünya kamuoyuna ve tabi iç kamuoyuna da yönelik “de¤iflim” mesajlar› vermek üzere genel bir proje gelifltirdi. Tüm bunlara uygun olarak daha ›l›ml› gözükmeye önem verdi. Fakat ›l›ml›l›k ve hofl görünme çabas›na karfl›n ya da toplam konjonktürel flartlar›n zorlad›¤› “geri çekilme” e¤ilimine karfl›n, Afganistan’› barbarca bombalay›p, Pakistan’da canice katliamlar gerçeklefltirmekten kendini geri tutamad›…

‹maj›n› Yenilemeye Çal›flan ABD ve Rusya-Çin Faktörü Ekonomik kriz ve yaflanan di¤er geliflmeler sonras›, emperyalist has›mlar› karfl›s›nda nispeten gerileme e¤ilimine giren ve pozisyonunu düzeltmek için giriflti¤i re-organizasyon prati¤i ile bozulan imaj›n› tazelemek üzere gelifltirdi¤i taktik süreç, ABD’yi amaçlar› ve sald›rgan niteli¤inden uzaklaflt›rmam›flt›r. Fakat, özellikle Rusya’n›n nüfuz alanlar›ndaki etkisinin k›r›lmas›na ve oralara müdahalesini zay›flatmaya yol açm›flt›r. ABD’nin son konjonktürdeki zay›fl›klar›n› iyi de¤erlendiren ve uzun zamand›r belli bir toparlanma sürecini gelifltiren Rusya aç›ktan meydan okuma tavr› gelifltirerek karfl› ataklara geçip eskisine oranla daha da güçlü duruma geçti. Rusya’n›n belli bir emperyalist baflar› gösterdi¤i aç›kt›r. Rusya ile Çin’in bafl›n› çektikleri fiengay Befllisi ad›ndaki emperyalist örgütlenmeyle, ABD’nin sald›rganl›¤› karfl›s›nda bir emperyalist kamp oluflturularak varl›¤›n› emperyalist ç›karlar› temelinde sürdürmektedir. Bu kamptaki aktörlerin yak›n gelecekteki geliflmesini hesaplayan ABD ve AB ço¤u kez ortak hareket etmeyi tercih etmektedir. Ancak, AB blo¤unun kendi bafl›na bir kamp oldu¤u ve yeri geldi¤inde emperyalist ç›karlar› temelinde ABD ile de ters düfltü¤ü inkâr edilemez bir realitedir. Rusya-Çin eksenli geliflmeden rahats›zl›k duymalar› ortaklaflt›klar› nokta olsa da esasta temel emperyalist ç›karlar›, örgütlenmeleri ba¤lam›nda ve her bak›mdan da söylemeye gerek yok ki AB ayr› bir kampt›r. Esas ihtiyaç duyularak oluflturulmas›n›n koflullar› ise, ABD emperyalizmine karfl› kendi nüfuzlar›n› veya ç›karlar›n› temsil edip bunun karfl›s›nda esas güç haline gelme arzular›d›r.

013 SINIF TEOR‹S‹ HAZ‹RAN 2010 SAYI 14

Sınıf Teorisi - Sayı 14  

2002’den bu yana yayınlanan, Marksist-Leninist-Maoist teorik dergi.

Advertisement