Page 132

ketlerde ve kitlesinde çözülme ve da¤›lmalar›n, moral bozukluklar›n›n derinleflmesi sonucuyla karfl› karfl›ya kal›nm›flt›r. En nihayetinde, sürecin do¤ru yönetilmemesi ve tahribat›n derinlefltirilmesiyle; elde edilmifl olan siyasi zaferin kazan›mlar› da do¤ru orant›l› sonuçlar›na ulaflt›r›lamam›fl, bu süreç devrimci cephenin moral bozuklu¤u ve mücadelenin kan kayb›yla sonuçlanm›flt›r. *** Ölüm Orucu’nun yönetilmesindeki hatal› tutumlardan biri de, taleplerin somut duruma uygun olarak formüle edilememesi tarz›ndaki sol subjektif yaklafl›md›. Ortaya ç›kan kimi f›rsatlarda bu talepler do¤ru formüle edilmifl olsayd›, kamuoyu nezdinde daha fazla meflru zemin elde edilmifl ve hâkim s›n›flar daha fazla s›k›flt›r›lm›fl olacakt›. Kald› ki, daha sonraki aflamalarda taleplerde belli bir düzenlemeye gidilmesine karfl›n, yine de nesnelli¤e denk düflmeyen talepler bafla koyulup, hakim s›n›f sözcülerinin bunlar üzerinden demagoji yürütmelerine zemin sunulmaktayd›. Siyasi talepler abart›l›p öne ç›kar›larak, son derece insani, kamuoyunca duyarl›l›k gösterilen somut talepler göz ard› edilmekteydi. Böylece, taleplerin genifl kitlelerce sahiplenilmesi fiilen engellenmifl ve hatta düflman›n direnifl aleyhine kullanabilece¤i savunma-sald›r› kozlar› eline verilerek manevra ve manipülasyon yapmas›na flans tan›nmaktayd›. Adeta direnifle devrim görevleri yüklenmekteydi. Oysa daha makul taleplerle direnifl zemini güçlendirilip, taleplerin en genifl kesimlerde meflruluk ve destek bulmas› sa¤lanabilirdi. “Üç kap›-üç kilit” talebine odaklanm›fl bir ç›k›fl›n uygun zamanda öne ç›kar›lmas› gerekiyordu ki, bunda hatal› davran›lm›flt›r. F tiplerinin kapat›lmas› vb gibi nesnel gerçeklikten uzak talepler hatal› olarak bu dönemde de öne ç›kar›lm›flt›r… Elbette siyasal talepler olmal›d›r. Ancak bunlar daha uygun ve flartlara ba¤l› olarak düzenlenip, somut taleplerin önüne ç›kar›lmaya bilinirdi. En az›ndan belli bir aflamadan sonra, yani flartlar direniflin aleyhine geliflti¤i koflullarda, direniflin belli somut kazan›mlarla sonuçland›r›lmas› için siyasal talepler öne ç›kar›lmayabilirdi. Ama flartlar›n tamamen direnifl aleyhine döndü¤ü ve söz konusu taleplerin elde edilemeyece¤inin a盤a ç›kt›¤› en a¤›r koflullarda da bu siyasi talepler ileri sürüldü. Önderli¤in gerekli manevralar-taktikler gelifltiremedi¤i burada da görülmüfltür.

Duvarlar› Aflan Ölüm Orucu Mevzisinde Alibeyköy ve Armutlu Direniflleri Büyük Ölüm Orucu direniflinin kararl›l›¤› tart›flmas›z bir gerçekti. Her ne kadar kimi dostlar›m›z sonradan direnifli inkâr edip yok saysa da direniflin kararl›l›¤› ve direnifl tavr› kendisini kan›tlayan ç›plak bir gerçektir. Direniflin kararl› do¤as› tüm süreciyle ortadayken, direniflin tahliye rüflvetiyle bofla ç›kar›lmas› takti¤iyle ve direniflin bir kazan›m› olarak b›rak›lan tutsaklar›n d›flar›da da Ölüm Orucu direniflini sürdürme prati¤i ve d›flar›da bulunan gönüllü militanlar›n kat›l›m›yla da örgütlenip yürütülmesi, direniflteki berrak bilinci ve kararl›l›¤› sergilemektedir. Bu direniflten flu veya bu sebeple kuflku duyanlar veya bu direnifli yok sayanlar, inkârc›lar ve politik körlerden baflkalar› olamazlar. Evet, Ölüm Orucu direniflinin tüm ihtiflam›yla birlikte; zindan direniflleri veya ölüm oruçlar› tarihinde, d›flar›da ölüm orucu direnifl evlerinin

Ölüm Orucu direniflinin d›flar›da, içeriye ba¤l› olarak sürdürülmesi son derece isabetli bir tav›r ve ad›md›. Fakat bu direnifle daha önce içeride k›r›lma yaflayan direniflçilerin dâhil edilmesi hatal›yd›. K›r›lma yaflayan direniflçiler kendilerini yeniden ispatlama ve ald›klar› yenilgiden duyduklar› eziklikten ötürü duygusal yaklafl›p ölüm orucuna d›flar›da yeniden bafllama tutumu gelifltirebilirler. Bu anlafl›l›rd›r. Ne var ki, bir kere yenilgi alm›fl direniflçilerin k›sa zamanda ayn› s›nava tabi tutulmas› do¤ru bir yaklafl›m de¤ildi.

131 SINIF TEOR‹S‹ HAZ‹RAN 2010 SAYI 14

Sınıf Teorisi - Sayı 14  

2002’den bu yana yayınlanan, Marksist-Leninist-Maoist teorik dergi.

Sınıf Teorisi - Sayı 14  

2002’den bu yana yayınlanan, Marksist-Leninist-Maoist teorik dergi.

Advertisement