Page 130

Yenilgi Teslimiyet De¤ildir; ‹hanet Hiç De¤ildir Herhangi bir mücadele ya da direniflte, pratik manada yenilgi almak veya örgütsel aç›dan yenilgiye u¤ramak asla teslimiyet de¤ildir. Mücadele yürüten herhangi bir parti-örgüt bak›m›ndan olsun ya da direnifl yürüten bir komünistdevrimci bak›m›ndan olsun, düflman›n taktik güç üstünlükleri karfl›s›nda geçici-taktik olarak yenilgiye u¤ramas› ne teslimiyet, ne de ihanet anlam›na gelmez. Taktik, pratik geçici yenilgi; mevcut durumdaki güçler dengesi ve di¤er koflullar bak›m›ndan zay›f durumda olan taraf›n hasm› karfl›s›nda göreli olarak yenik düflmesi ve mücadeleyi kaybetmesi demektir. Bu bitmifl bir mücadele veya direnifl de¤il; ileriye ertelenmifl bir hesaplaflma veya geri çekilme halidir. Oysa teslimiyet, daha çok direnilmeden veya direnifli öngörmeyen, içermeyen nitelikte düflman›n tüm dayatma ve koflullar›n› kabul etme tutumudur. Dahas›, iddia ve hedeflerinden vazgeçme ve tamamen düflman›n belirledi¤i kural veya flartlar› tan›yarak benimsemektir. fiayet yenilgi, yenilen taraf›n kendi iradesini, niteli¤ini, hakl›l›¤›n›, amaç ve hedeflerini yok sayarak ve en önemlisi de düflman›n belirledi¤i kimlik ya da statüyü gönüllü, isteyerek ve kendisini inkarla kabul ediliyor-edilmifl ise, yani istem ve iradesi d›fl›nda geçici olarak ve zorla-zorunlu olarak kabul edilmifl de¤il de, yenilgi flartlar›yla bir entegrasyon temelinde içsellefltirilmifl ise, bu durumdaki yenilginin teslimiyet oldu¤undan bahsetmek hakl› ve yerindedir. En nihayetinde e¤er yenilgi, ideolojik-politik amaç, hedef ve zeminden kopmay›-kaymay›-de¤iflimi içermiyor ve sadece subjektif zemine oturuyor ise, yani izlenen çizgi ve hatalardan ya da objektif güç dengesindeki flartlar›n sundu¤u reel durumdan ileri gelen bir yenilgi ise, bu yenilgi taktik-geçici bir yenilgi olup, stratejik yenilgi ve teslimiyet de¤ildir.

Fakat buradaki flartlarda da flayet yenilgi geçici olarak kabul edilmifl ve ama yenilgiyi kabul eden taraf aç›k bir biçimde ba¤›ms›z siyasi kimlik ve iradesinden vazgeçmeden koruyor, buna uygun olarak ideal ve amaçlar›n› koruyor ise, karfl›l›kl› bir anlaflma sa¤lanmadan da olsa direniflin b›rak›lmas› teslimiyet biçiminde asla de¤erlendirilemez. ‹hanet ise, mücadele-direnifl yürüten örgütlü güç veya bireyin mücadeleyi kaybetmesi (veya kaybetmemesi) durumunda, çeflitli biçimlerde düflman saf›na geçerek kendi ideolojik-politik de¤erlerine düflmanlaflmas›, kendi taraf›na karfl› düflmanca hareket veya mücadeleye girmesi anlam›na gelir. Yani, birey veya örgütün kendisini, davas›n› inkâr ederek bundan kopmas› ve kendine düflmanlaflmas›, direnifle-mücadeleye, devrime ve halka düflmanlaflmas› anlam›na gelir. Bir ayr›nt›y› daha belirtelim ki, ihanet verilen pratik-maddi zararlarla ölçülemez. Daha do¤rusu, davaya-direnifle-mücadeleye veya baflka türlüsünden her zarar verme ve zarar verme biçimi ihanet olarak tan›mlanamaz. Kiflinin istemi d›fl›nda, zorunlu kalarak yani, zay›f düflerek zarar vermesi ciddi bir olumsuzluktur fakat ihanet de¤ildir. Bu zarar› bilerek, isteyerek veriyor ise ya da davadan-direniflten vazgeçmekle birlikte davaya düflmanl›k temelinde veya düflman saf›na geçerek zarar veriyor ise (esasta da bir zaaf an›nda de¤il, sistemli olarak zarar veriyor, vermeyi sürdürüyorsa), bu aç›k ihanet ve düflmanl›kt›r. Ki bunun nedeni ya da temeli tamamen ideolojiktir. ‹deolojik-politik temele oturmayan, ayn› biçimde bu zemine oturarak tutarl›l›k arz etmeyen, fakat anl›k veya geçici zaaf, zay›fl›k ve yenilgi ruh haliyle geçici, tekil davran›fl, içsellefltirilmemifl, zor alt›nda kalarak ve sürdürülmeyen türden verilen zararlar ciddi suç veya kusurlar olsalar da ihanet olarak görülemezler.

‹deolojik-politik-örgütsel hedefler ve ideallerden s›yr›lm›fl bir yenilgi durumu, yenilginin teslimiyetle bütünleflmesi anlam›na gelir. Tersi durumda yani ideolojik-politik hedef ve kimlik korunuyor ise, bir teslimiyetten söz etmek bilimsel bir yaklafl›m olamaz.

Ne yaz›k ki, zaaf ve zay›fl›k gösteren, direnifli b›rakan ama teslim olmayan ve özellikle de ihanet etmeyen-düflmanlaflmayan birçok devrimcinin, baz› dostlar›m›z taraf›ndan ihanetçi gibi kaba ve a¤›r ithamlarla teflhir edilip d›flland›klar›na tan›k olduk. ‹lgili devrimcilerin büyük bir haks›zl›k ve hakarete maruz kald›¤› herkesçe aflikârd›r. Benzer haks›zl›klar komünist ve devrimci örgütlere de yap›ld›-yap›lmaktad›r.

Tek tarafl› flartlar›n geçerli olmas› ve bu anlamda da taraflar aras›nda karfl›l›kl› bir anlaflmaya vararak mevcut mücadelenin durdurulmas› veya direniflin b›rak›lmas› elbette aç›k bir yenilgidir.

Dahas›, örgütsel-taktik yenilgiyi kabul ederek ama düflman›n dayatt›¤› koflullar› fiziki flartlar d›fl›ndaki esas boyutlar›yla, yani tretman politikas›, siyasi kimlikten ar›nmay› ve teslimiyeti ka-

129 SINIF TEOR‹S‹ HAZ‹RAN 2010 SAYI 14

Sınıf Teorisi - Sayı 14  

2002’den bu yana yayınlanan, Marksist-Leninist-Maoist teorik dergi.