Page 125

nifl, 12 devrimcinin yaflam›n› yitirmesi-flehit düflmesi sonras› 63. gününde zaferini ilan etti. Hat›rlanaca¤› gibi, 1996 y›l›nda Diyarbak›r zindan›nda 10 yurtsever devrimci hunharca katledildi… Yine 1996’da Buca ve Ümraniye’de toplam 7 devrimci katledilmiflti. Nitekim 1997 y›l›nda, yay›nlanan A¤ustos genelgesiyle F tipi tabutluklar›n›n inflaatlar› bafllat›larak sald›r› süreci h›zland›r›ld›. Hâkim s›n›flar direnifller karfl›s›nda ald›klar› yenilgilerle geri ad›mlar atsalar da stratejik hedeflerinden vazgeçmediler. Bilindi¤i gibi, 2000 Ölüm Orucu öncesi dönemde, siyasi tutsaklar›n bulunduklar› hapishanelere ciddi sald›r›lar gerçeklefltirilerek katliamlar yap›lm›flt›. Ulucanlar ile Diyarbak›r zindanlar›nda gerçeklefltirilen vahfli katliamlar, bu sald›r›lar›n o güne kadarki en büyükleriydi. Türkiye-Kuzey Kürdistan zindanlar tarihi, kuflkusuz ki, iflkenceli kanl›katliaml›, bir o kadar da direnifl dolu bir tarihtir. Ancak böylesine barbar ve böylesine aç›k yürütülen toplu katliamlara, tutsaklara dönük pervas›z k›y›m›n bu düzeyine-böylesine ilk olarak tan›k olunuyordu.

124 SINIF TEOR‹S‹ HAZ‹RAN 2010 SAYI 14

20 Ekim 2000 tarihinde MKP, TK‹P ve DHKP-C taraf›ndan bafllat›l›p, 19 Aral›k sald›r›s› sonras› hapishanelerde bulunan di¤er devrimci hareketlerin kat›l›m›yla, (PKK hariç) tüm devrimci-komünist parti ve örgütleri kapsayarak geniflleyen; parçal› bafllama biçimiyle tafl›d›¤› kusura uygun olarak yine parçal› ve ayr› durufllarla muhtelif tarihlerde bitirilen büyük Ölüm Orucu direnifline iliflkin söylemek gerekir ki, bu parçal› durumlardan kaynakl› her bir parti ve örgüt farkl› farkl› yaklaflmaktad›r.

De¤iflik türden ateflli silahlar, gaz bombalar›, yang›n bombalar› ve di¤er öldürücü tesire sahip bombalar, zehirli kimyasallar gibi zengin yo¤unlaflm›fl gazlar ve savafl araçlar› kullan›larak, “devletin güvenli¤inde” hapishanede tutulan devrimci ve komünist tutsaklar vahfli katliamlardan geçirildiler. Binlerce asker-polis-kontra tak›m› devlet talimat›yla sald›r› gerçeklefltirip canice katliamlar gerçeklefltirdiler. 1999 Ulucanlar zindan›nda 10 komünist ve devrimci, iflkenceler eflli¤inde ve otomatik silahlarla katledildi, onlarcas› yaraland›… F tipleri sald›r›s› esasta bu sald›r›yla bafllam›flt›. 2000 Temmuz’unda Burdur zindan›nda gerçeklefltirilen sald›r›larda kimi a¤›r olmak üzere onlarca devrimci ve komünist yaraland›, tutsaklar iflkenceden geçirildi, bir devrimcinin kolu ifl makinesiyle kopar›ld›. Burdur’da kopan kolu, Isparta çöplü¤ünde köpekler bulup insan müsvettelerine gösterdi. Di¤er birçok hapishanede ayn› bilançolar oluflmasa da benzer sald›r›lar gerçeklefltirildi… Bu kapsaml› sald›r›lar; “F tipi-hücre sistemi” ya da tabutluk modeli olan zindanlara geçifl için gerçeklefltirilecek olan daha büyük sald›r›n›n haz›rl›k provalar›yd›. F tipi inflaatlar› da h›zla devam ediyordu. Büyük sald›r›n›n di¤er haz›rl›klar› da devletçe yap›l›yor, yo¤un propaganda faaliyetleri yürütülüyordu. Komünist ve devrimci tutsaklar bu geliflmeleri anlamland›rm›fl, genel geliflmelerle birlikte büyük sald›r›y› öngörmüfllerdi. Tart›flmalar bafllay›p yo¤unlaflm›flt›. Ölüm orucu direniflinin kaç›n›lmaz oldu¤u anlafl›lm›fl, görülmüfltü. Stratejik bir sald›r›, ancak güçlü bir direniflle püskürtülebilinirdi… Bunun biçimi elbette ölüm orucu olacakt›. Buna ba¤l› olarak sald›r›y› genifl bir direnifl cephesiyle gö¤üsleyip püskürtmek için haz›rl›klara bafllanm›flt›. Belli çal›flmalar yürütülse de direnifl cephesinin tam olarak örülmesi sa¤lanamad›. Hatta devrimci ve komünist tutsaklar aras›nda bile, direniflin niteli¤i ve zamanlamas› anlam›nda hemfikir olunamam›flt›. Zira sürecin içeri¤i ve ciddiyeti tam olarak ve herkes taraf›ndan tam olarak anlafl›lamam›flt›… Tutsaklar aras›nda, yani, zindanlarda bulunan komünist ve devrimci parti-örgütler aras›nda genel bir uzlafl›n›n sa¤lanamamas› nedeniyle direnifl cephesinin örülmesi, genifl dinamiklerin duyarl› hale getirilerek harekete geçirilmesi ve aktif direnifle kat›lmalar› tam ve esas ola-

Sınıf Teorisi - Sayı 14  

2002’den bu yana yayınlanan, Marksist-Leninist-Maoist teorik dergi.

Advertisement