Page 123

içeriden yönetilmifl, buraya endeksli yürütülmüfltür esasta. Hapishaneler sorunu s›n›flar mücadelesi boyunca devam eden kal›c› bir sorundur. Hiç flüphesiz ki, hapishaneler mücadelesi s›n›f mücadelesinde rol oynayan bir çat›flma cephesidir. Bu bak›mdan ihmal edilemez de¤erde bir örgütlenme ve mücadele alan›d›r. Fakat tüm önemine karfl›n, hapishane merkezli bir s›n›f mücadelesi düflünülemez; s›n›f mücadelesinin kumanda merkezine hapishaneler yerlefltirilemez. ‹çeriden, d›flar›n›n yönetilmesi politika haline getirilemez.

Ölüm Orucunu Koflullayan Etmenler Olarak; Faflist ‹ktidar ve Emperyalist Ekonomik Politikalar Çiller-Erbakan koalisyon hükümeti 28 fiubat (“post modern”) darbesi sonras›nda son bulurken; bunun yerine DSP-ANAP-MHP koalisyon hükümeti 28 May›s 1999’da kuruldu. (Yap›lan erken seçimle birlikte 18 Kas›m 2002’de bu hükümet yerini AKP’ye b›rakm›flt›…)

122 SINIF TEOR‹S‹ HAZ‹RAN 2010 SAYI 14

Büyük Ölüm Orucu süreci, Bülent Ecevit baflbakanl›¤›ndaki DSP-ANAP-MHP hükümeti döneminde gündeme geldi. Adalet bakan› DSP’den Hikmet Sami Türk, ‹çiflleri bakan› ANAP’tan Sadettin Tantan idi… Eklemek gerekir ki, bu iki faflist bakan›, MHP’li sa¤l›k bakan› Osman Durmufl da tamaml›yordu. Adalet bakan›, hapishanelere katliam sald›r›s›n›n gerçeklefltirilmesine-müdahale edilmesine onay ve direktif vererek; içiflleri bakan› ilgili sald›r› güçlerini temin edip yöneterek; sa¤l›k bakan› ise denetimindeki sa¤l›k ekipmanlar›yla sald›r›y› destekleyen ve kendi cephesinden katliamdaki görevlerini üstlenerek, ittifak içinde katliam sald›r›s›nda gerekli güçleri organize edip flartlar› oluflturdular. Üçlü konseptle sald›r›n›n sorumlulu¤u ve planlamas› üstlenildi. Bülent Ecevit baflbakanl›¤›ndaki bu üç faflist partili koalisyon hükümeti uyum ve ittifakla sald›r›n›n yürütücü aktörleriydi. Kuflkusuz ki, bu sürecin arka plan›ndaki mimarlar, her zamanki gibi yine emperyalist güçlerdi. Emperyalist tekellerin sömürü cenneti olan ülkede, komprador bürokrat burjuvazinin emperyalist tekelci burjuvaziyle kol kola yürüttü¤ü vahfli sömürü ve talan›n daha iyi-karl› koflullarda at oynatmas› için, iflçi-köylü halk ve emek düflman› yeni yasalar›n ç›kar›lmas› gerekiyordu. IMF ve Dünya Bankas›yla yap›lan anlaflmalar ve

bunlar›n dayatt›¤› ekonomik politikalar›n uygulan›p, bu emperyalist tekelci kurulufllar›n menfaatlerinin korunmas›, daha fazla bask› ve sömürü yasalar›yla tekelci sermayenin önünün hoyratça aç›lmas›, Türk hâkim s›n›flar›na toplumu sindirip toplumsal muhalefeti bast›rmalar›n› emrediyordu. Toplumsal muhalefet bast›r›l›p, toplum korku ve terör iklimi alt›na al›nmadan tüm bunlar›n yürütülmesi ve ihtiyaç duyulan faflist yasalar›n ç›kar›lmas› kolay olmayacakt›… Emperyalizme uflakl›k ve gönüllü hizmetkârl›k baflka türlü yerine getirilemez, IMF ve Dünya Bankas›’n›n dayatt›¤› ekonomik programlar› uygulanamazd›. Mezarda emeklilik yasas› ile di¤er iflçi ve emekçilerin temel ve yaflamsal haklar›n› gasp eden faflist yasalar eflli¤inde a¤›razg›n sömürü faflist teröre baflvurmadan yürütülemezdi… Nitekim faflist yasalar ç›kar›lmadan önce veya bu yasalar› ç›kar›p dayat›lan yeni emperyalist ekonomik politikalar›n uygulanmas› için sald›r› iflareti verildi. Sald›r›n›n ilk dalgas› fiziksel sald›r› olarak, toplumun en dinamik devrimci güçlerinden olan komünist ve devrimci tutsaklar›, ve tabii ki hapishaneleri hedef al›nd›… F Tipi hapishaneler denen tabutluklar sald›r›s› bu dinamiklerin bast›r›lmas›-susturulmas› için yeniden aç›l›p devreye sokuldu. Gerçeklefltirilen hapishaneler katliam›yla, ç›kar›lacak faflist bask› ve sömürü yasalar›na karfl› buralardan geliflen veya gelifltirilen muhalefet-direnifl önceden ezilip yok edilmek istendi. Bununla, toplumsal yaflam da denetim alt›na al›n›p sindirilerek hapishaneler modelindeki gibi hücrelefltirilip karanl›¤a gömülmek isteniyordu. Özetle 19 Aral›k katliam operasyonu böyle gündeme geldi. 19-22 Aral›k katliam sald›r›s›nda kahramanca bir direnifl gösteren tutsaklardan 28 devrimci ve komünist katledildi. Katliam operasyonu televizyonlardan yay›nlanarak, uygulanan vahflet üzerinden topluma mesaj verildi. 20 hapishaneye ayn› gece gerçeklefltirilen sald›r›da tutsaklar yak›larak, kurflunlan›p bombalanarak, gazlarla ve iflkencelerle katledilip, tüm görüntüler yay›nlanarak toplum tam bir korku ve terör atmosferine al›nmak istendi. Sonras›ndaki faflist bask› ve yasalarla toplumsal muhalefet üzerindeki kuflatma iyice derinlefltirildi, Ölüm Oruçlar› karfl›s›ndaki duyarl› tüm kesimlerin önemli bir bölümü sindirilerek susturuldu, susturalamayanlar da sert müdahale ve sald›r›larla engellenip yine bir k›sm› F tipi hücrelere konulmaya devam edildi. ***

Sınıf Teorisi - Sayı 14  

2002’den bu yana yayınlanan, Marksist-Leninist-Maoist teorik dergi.