Page 119

politik dokusu da öz olarak budur. K›sacas› ulusal burjuva bir hareketin kendi ulusundan halk›n kurtuluflunu gelifltirip güçlendirmesi beklenemez. E¤er ulusal harekete halk hareketi yak›flt›rmas› yap›lm›yorsa, burjuva ulusal harekat ve kurtuluflun halk›n kurtulufluna ciddi katk›lar sunaca¤› beklenemez. Ama Partizan bekliyorsa, ya ulusal hareketi halk hareketi olarak tasavvur ediyor ya da ulusal hareketlerin burjuva milliyetçi ideolojisini tam olarak do¤ru saptayam›yor demektir. Veya politik aç›dan devrimcili¤ini proleter devrimcilikle kar›flt›r›yor demektir. Ulusal hareketin politik devrimcili¤i ölçütleriyle komünist hareketin ölçütlerini kar›flt›r›yor. Ki, bu konuda (komünistlerin program›yla ulusal hareketin program›n› ayn› görerek…) sorunlu yanlar›n›n oldu¤unu geçti¤imiz bölümlerde ifade etmifltik. Böylece Partizan’›n bu anlay›fl›yla, genel olarak hiçbir ulusal hareketi desteklemeyece¤i de bir kez daha ortaya ç›km›fl olmaktad›r. Dikkate de¤erdir ve görülmelidir ki, bir anlay›fl sorunu varsa, bu, yans›ma yaparak birçok noktada karfl›m›za ç›kar, kal›plar› içine çekilip beklemez.

118 SINIF TEOR‹S‹ HAZ‹RAN 2010 SAYI 14

Elbette ki ulusun ayr›lma tutumu ya da talebi, proleter devrimin ya da halk›n ç›karlar› aç›s›ndan de¤erlendirilir. Ayr›lma tavr› buna uygun olarak desteklenir ya da desteklenmez. Hepsi bu. Ama Partizan’›n dedi¤i bunun ötesinde bir fleydir. Sanki ulusal hareket, kendi ulusundan halk›n ç›karlar› ya da kurtuluflu güdülerine sahiptir-bu temelde geliflir gibi beklentilere girip, ulusal harekete adeta halk hareketi pozu yüklüyor. B›rakal›m ideolojik özünü, ulusal hareketin üzerinde boy verdi¤i zemin olan ulusal sorun realitesinin özü pazar sorunu de¤il miydi? Ve bunun da aç›ktan burjuvazinin meselesi oldu¤u, halk›n böyle bir sorununun olmayaca¤› aç›k de¤il miydi? Ulus ayr›lma yönelimini ortaya koysayd› bu desteklenmezdi dendikten sonra, sebep olarak da ulusunun devletini kurma yöneliminin “Kürt halk›n›n kurtuluflunu sa¤lamada” ciddi bir avantaj olmayaca¤› ekleniyor! Bu yönelimin Kürt halk›n›n kurtuluflunu sa¤lamada ciddi bir geliflime neden olamayaca¤› nerden ç›kar›l›yor ve nas›l anlafl›labiliyor? Bu yönelimin (dikkat çekiyoruz yönelim!) halk›n kurtulufluna hizmet edip etmeyece¤i neye göre kararlaflt›r›lmaktad›r? Partizan bunu nas›l yapm›flt›r? Hem de sadece bir “yönelim”!? Hani bu yönelimli (talepli) mücadele yürütmeden devrimci olam›yordu ulusal hareket? fiimdi bu yönelim halk›n kurtulufluna yarar sa¤lamaz denilerek desteklenmekten imtina ediliyor! Son derece garip bir girdap… Bir baflka al›nt›: 3) “Ayr› bir devlet kurman›n cid-

di bir olas›l›k olmad›¤› koflullarda komünistler nas›l olur da Kürt ulusunu ‘ayr› bir devlet kurma’lar› yönünde destekleyebilir ki?” (Partizan. Say› :67 Sf.59-60) Ya da ayn› muhtevada baflka sözleriniz: “Halihaz›rda Kürt ulusal hareketinin bir ayr›lma talebi olmad›¤›ndan ve halen devrimin geliflimi ayr›lma ile beraber ileri seviyelere ç›kmayaca¤›ndan Partizan Kürt ulusunun ayr›lmas› yönündeki politikalar› elefltirmektedir.” (Partizan. Say› :67 Sf:59) Do¤ru olmayan bir fley desteklenemez. Peki bu desteklemeyece¤iniz fleyi, neden “ulusal hareketlerin” politik nitelik bak›m›ndan devrimci olabilmesinin k›stas› olarak zorluyordunuz? Öyle ya, ba¤›ms›zl›k talepli mücadele yürütmesini flart kofluyordunuz. Ne için flart kofluyordunuz? (66.say›da). Devrimci, hatta en tam ifadeyle “gerçekten devrimci” olmas› için ve elbette desteklenebilmesi için UKKTH talepli mücadeleyi flart kofluyordunuz. Gariptir ama di¤er sözlerinizde ise (67. say›da), “ciddi bir olas›l›k” olmama kofluluyla da olsa, “… ayr› bir devlet kurmalar›” yönünde destekleyebiliriz diyorsunuz. Yani devrimci de¤erlendirmenin k›stas› ve desteklemenizin belki tek unsuru olan ba¤›ms›zl›k talepli mücadele flart›n›, bu kez de flartl› da olsa nas›l oluruz da destekleriz diyerek, onun o devrimci olmas›n›n kriterini desteklemekten feragat etmifl olmuyor musunuz? Kürt ulusunun ayr›lmas› yönündeki politikalar› desteklememeniz, e¤er di¤er tezlerinize tak›lmam›fl olsayd›, son derece s›n›f bilinçli bir tav›r olurdu. Lakin bir önceki tart›flmada ileri sürdükleriniz, do¤ru tezlerinizin güvenilirli¤ine gölge düflürmektedir. Sonuç olarak; Partizan’›n, Uluslar›n Kendi Kaderini Tayin Hakk›n›n ayr› ama bu hakk›n kullan›lmas›n›n ayr› fleyler oldu¤una ve ayn› zamanda birincisini kay›ts›z flarts›z savunurken, ikincisi olan bu hakk›n kullan›lmas›n› flartlara ba¤l› olarak de¤erlendirmek gerekti¤ine hakl› ve do¤ru olarak dikkat çekip bu bilimsel ayr›fl›m› yaparken, ulusal hareketlerin politik niteli¤inin de¤erlendirmesinde “… UKKTH talepli mücadele…” ediyor olmalar›n› flart koyarak, yukar›daki do¤ru yaklafl›mlar›n› bofla ç›kard›¤›n› fark etmemesi ve bu flart›n do¤urdu¤u çarp›kl›klarla objektif olarak “kendi kendisine fakirlik belgesi” ç›karmas› anlafl›l›r gibi de¤ildir.

Sınıf Teorisi - Sayı 14  

2002’den bu yana yayınlanan, Marksist-Leninist-Maoist teorik dergi.

Sınıf Teorisi - Sayı 14  

2002’den bu yana yayınlanan, Marksist-Leninist-Maoist teorik dergi.

Advertisement