Page 109

Ulusal Hareketlerin Niteli¤i Tart›fl›l mad› ‹ddias› ve Ulusal Hareketin De ¤erlendirilmesinde Bilimsel K›staslar Üzerine Bir Kez Daha Partizan, “O bölüm S›n›f Teorisi’nin anlad›¤› ve zannetti¤i gibi ulusal hareketlerin niteli¤i sorununa de¤il geri ve ezilen ba¤›ml› ve sömürge ülkelerde komünistlerin ve Komünist Enternasyonal’in desteklemesi gereken ulusal hareketleri içeriyor.” demektedir. Lenin’e, baflvurup: “… ilke ve teori aç›s›ndan do¤ru mu, yanl›fl m› oldu¤unu tart›flt›k.” diye biten sözlerini aktararak, S›n›f Teorisi’nin zannetti¤i gibi ulusal hareketin niteli¤inin tart›fl›lmad›¤›n›, yani reformist mi, devrimci mi tart›flmas›n›n yürütülmedi¤ini vb. kan›tlamaya çal›fl›yor. Bunun böyle olup olmad›¤›na bakal›m: Bak›n ayn› yerde (Lenin’in sundu¤u rapor üzerine konuflmas›nda!) neler söyleniyor-tart›fl›l›yor.

108 SINIF TEOR‹S‹ HAZ‹RAN 2010 SAYI 14

“… Ama flöyle itirazlar olmufltur: E¤er biz, burjuva demokratik hareketten söz edersek, reformist hareketle devrimci hareket aras›ndaki ayr›m silinmifl olacakt›r. Oysa, son zamanlarda, bu ayr›m, geri kalm›fl ülkelerde ve sömürgelerde bütün aç›kl›¤›yla belirli bir hal alm›flt›r, çünkü emperyalist burjuvazi bütün araçlara bafl vurarak, reformcu hareketi, ezilen halklar aras›na da ekmeye çal›flmaktad›r. Sömürücü ülkelerin burjuvazisiyle sömürgelerin burjuvazisi aras›nda bir ölçüde yak›nlaflma olmufltur, öyle ki, s›k s›k ve belki de ço¤u durumda, ezilen ülkelerin burjuvazisi, bir yandan ulusal hareketleri desteklerken, ayn› zamanda, emperyalist burjuvaziyle anlaflma halindedir, yani emperyalist burjuvaziyle birlikte devrimci hareketlere karfl› savafl›m vermektedir. Bu, komisyonda yads›namaz bir biçimde tan›tlanm›flt›r ve bu yüzden, bu ay›r›m›n (dikkat edin ay›r›mdan bahsediliyor! Aktaran›n notudur.) göz önünde tutulmas›n›n ve hemen her yerde ‘burjuva demokratik’ terimi yerine ‘devrimci-ulusal’ teriminin kullan›lmas›n› tek do¤ru davran›fl sayd›k. …” Al›nt›y› uzatmaya gerek yok, bu söylenenler yeterli yan›t› verip, hangi iddian›n do¤ru oldu¤unu aç›klamaya yeterlidir. Büyük bir önemle bu ay›r›ma dikkat çekildi¤i yerde, tersini söylemek anlams›z gelmektedir! Karar al›n›p (oybirli¤iyle hem de) “devrimci-ulusal” hareket demenin kararlaflt›r›ld›¤› bir tart›flma, ancak, bu niteli¤in tart›fl›lmas›n› konu edinerek karara varabilir, baflka türlü de¤il. fiimdi, bu al›nt› ve tart›flmada a盤a ç›kan ikinci fleye bakal›m. Ki bu da S›n›f Teorisi ile Partizan

aras›nda (tart›flma flahs›nda) önemli bir niza yeridir. Nedir bu ikilem? Ulusal hareketin politik olarak devrimci olmas›n›n k›staslar›… S›n›f Teorisi Lenin yoldafl›n yukar›daki sözlerini temel alarak bu k›staslar› belirliyor ve bu yap›lmadan ulusal hareket hakk›nda do¤ru tutum belirlenemez diyor! Partizan buna fliddetle karfl› ç›k›yor! Orada o tart›fl›lmad› diyerek, o tart›flmada o k›staslar yok vb. demeye getiriyor-diyor. fiimdi yukar›daki Lenin’in sözlerini büyüteç alt›na al›p bakal›m: Ne diyor; “… Sömürücü ülkelerin burjuvazisiyle sömürgelerin burjuvazisi aras›nda bir ölçüde yak›nlaflma olmufltur, öyle ki, s›k s›k ve belki de ço¤u durumda, ezilen ülkelerin burjuvazisi, bir yandan ulusal hareketleri desteklerken, ayn› zamanda, emperyalist burjuvaziyle anlaflma halin,dedir, yani emperyalist burjuvaziyle birlikte devrimci hareketlere karfl› savafl›m vermektedir.” Ulusal hareketler için yap›lan bu temel tespitten ve hayati belirlemeden yola ç›karak ve bunu temel bir ay›r›m noktas›-k›stas› olarak da kabul ederek, hangi ulusal hareketlerin devrimci, hangilerinin reformist ya da devrimci de¤il ayr›fl›m›n› yapmak yani, devrimci mi, de¤il mi sorusuna yan›t vermek için ola¤anüstü bir dayanak de¤il midir? Bir hareketin devrimci mi, reformist mi oldu¤una karar verirken veya bunlar› ayr›flt›r›rken ve bunlar› ay›rman›n flartlar›-ölçütleri olarak; bunlar›n “… emperyalist burjuvaziyle birlikte devrimci hareketlere karfl› savafl›m …” vermelerini almak nas›l Partizan’›n o elefltirilerine maruz kalmaya sebep olabilir ki? Çok aç›k, S›n›f Teorisi k›staslar›n› olufltururken ve bunlarda Lenin’e dayan›rken son derece hakl› ve bilimseldir. Partizan’›n itiraz› Lenin’in bu sözlerinin gerçe¤i yans›tmayan anlams›z sözler oldu¤u kan›s›na dayanm›yorsa nedir? E¤er, bu ad› geçen ülkelerdeki burjuvazi bir taraftan ulusal hareketleri desteklerken, di¤er yandan emperyalist ülkelerin burjuvazisiyle iliflki-anlaflma içinde bulunup emperyalist burjuvaziyle birlikte devrimci hareketlere karfl› savafl›yorsa; tüm bunlardan hareketle, ulusal hareketin devrimci mi reformist mi oldu¤unun k›staslar›n› S›n›f Teorisi’nin yapt›¤› gibi tespit etmek:

“Kilit nokta; yürüttükleri ulusal mücadelenin devrimci bir karakter tafl›y›p tafl›mad›¤› politik gerçekli¤i olmal›d›r.” (sf:10) “Yani, ad› geçen ulusal hareketlerin niteli¤i ‘dünya proleter devrimine hizmet ediyor mu, etmiyor mu ve ‘komünistlerin propaganda ve örgütlenme çal›flmas›n›

Sınıf Teorisi - Sayı 14  

2002’den bu yana yayınlanan, Marksist-Leninist-Maoist teorik dergi.

Sınıf Teorisi - Sayı 14  

2002’den bu yana yayınlanan, Marksist-Leninist-Maoist teorik dergi.

Advertisement