Page 108

flartta do¤ru bulmay›p desteklemeyece¤imiz de aç›kt›r. O halde nas›l olur da ulusal hareketin politik olarak devrimci olmas›n› somut olarak UKKTH talepli bir mücadeleye kilitleyebiliriz? Öyle ya bu ulusal hareket bunu kötü yönde kullan›rsa veya devrimin ç›karlar›na ters olarak kullan›rsa, biz bunu desteklemez ve devrimci bir tercih olarak de¤erlendirmeyiz. Yoksa, Partizan; o hareket ayr›lma hakk›n› kötü yönde, devrimin ç›karlar›na zarar veren tarzda kulland›¤›nda da biz bunu destekleriz-bu tercih devrimcidir mi diyecek?! E¤er, “De¤erlendirme konusu ulusal hareketlerin politik niteli¤i olunca bu de¤erlendirmelerde mihenk tafl› olarak UKKTH’nin al›nmas› gerekir.” (Partizan. Sf:13) diyorsa, ayr›lma hakk›n› olumsuz yönde-devrimci olmayan tercihle kullanan ulusal harekete elbette devrimci diyip hakk›n böyle kullan›lmas›n› destekliyor, destekler demektir. Neden mi? Çünkü Partizan, bu hakk› ulusal hareketin politik niteli¤i aç›s›ndan mihenk tafl› görüyor ve UKKTH’nin al›nmas›n› flart koflarken bunu kullanmamas› için de¤il, kullanmas› için veriyor, kullanmamas› flart›yla vermiyor herhalde. Politik olarak devrimci olmas›n›n flart› olarak ileri sürdü¤ü fleyi, kullanmas› için bir istemde bulunamaz, kulland›¤›nda da bu kez kalk›p bu hakk› kullanmak devrimci de¤il diyerek elefltiremez. Zira devrimci olman›n tek flart› olan bir fley, kullan›ld›¤›nda, kullanan özneyi devrimci olmaktan ç›karmaz. Ayr›lma hakk›n› kullanman›n devrimci olup olmamas›n› tamamen flartlar belirler. O zaman bu hakta politik olarak devrimci olman›n mihenk tafl› olamaz, flartlara ba¤l› olarak de¤iflir. Bir durumda veya genellikle bu hak devrimci olman›n bir gere¤iyken, baz› durumlarda buna gerek olmadan da ulusal hareket devrimci olabilir. (Bunlar› ulusal hareket aç›s›ndan tart›flt›¤›m›z ve komünistler aç›s›ndan bu tart›flman›n absürt olaca¤›n› tekrar hat›rlatal›m.) Ulusal hareketin farkl› taleplerle vb. belirece¤ini, bazen dil, bazen toprak, bazen kültür biçimlerinde gündeme gelece¤ini ustalar›n söylediklerinden biliyoruz. Hatta emperyalizmin k›flk›rtmas› ve kuklas› olarak tamamen gerici dünyan›n parças› birer karfl› devrimci hareketler olarak da patlak verip gündeme gelebileceklerini biliyoruz. Bunlar›n “ba¤›ms›zl›k” talebi de olabilir-olur. KafkasBalkan co¤rafyas› bu tür örnekler bak›mdan zengindir. ‹flte politik niteli¤i ve tüm realiteleriyle gerici, karfl›-devrimci olan bu hareketler söz konusu oldu¤unda nas›l olur da bunlar›n niteli¤ini, reformist mi devrimci mi olduklar›n› tart›flabilir ve her fleyi atlayarak, politik nitelikleri söz konusu oldu¤unda mihenk tafl› UKKTH

talepli mücadele etmesidir diyebiliriz! Bu tart›flmadan flu sonucu ç›karmak hem mümkün ve hem de isabetlidir: Ulusal hareketlerin politik niteli¤ini belirleyen (bunda mihenk tafl› olan) UKKTH talepli mücadele de¤il, aksine UKKTH talebini-talepli mücadeleyi devrimci k›lan ulusal hareketin politik niteli¤idir! Politik olarak devrimci olmayan bir ulusal hareketin kullanaca¤› ayr›lma talebi ya da UKKTH talepli mücadelesi nas›l devrimci olabilir? (Ayr›lma hakk›n›n kullan›lmas›n› kay›ts›z flarts›z tan›mak do¤ru, fakat kullan›lan bu ayr›lman›n do¤ru olup olmad›¤› ve desteklenip desteklenmeyece¤inin ayr› fleyler oldu¤unu söyleyelim. Ayr›ca, söylediklerimizden bu hakk› ya da hakk›n kullan›lmas›n› tan›mad›¤›m›z ç›kar›lmamal›d›r.) Evet, ulusal hareketin kayna¤›n›n pazar meselesi-sorunu oldu¤u, dolay›s›yla da kendi devletini kurmaya dönük oldu¤u fleklindeki genel e¤iliminin oldu¤u bilinmektedir. Milli zulme yönelmifl olmakla vb. genel bir demokratik muhteva tafl›d›¤› yine bilinmektedir. Tüm bunlara ra¤men ulusal hareketin politik niteli¤ini tayin eden etkenlerin; kendi devletlerini kurma e¤ilimini de belli koflullarla kapsayan (ama belli flartlarda, her durumda ve mutlak de¤il) ve demokratik muhtevas›yla birlikte; bunlarla birlikte ama esasta da somut pratikte emperyalizm ve gerici hakim s›n›flara darbe vurmas›, örgütlenmelerimizin önünde engel olmamas› ve dolay›s›yla da dünya devrimine hizmet edip etmemesinin yan› s›ra gerici dünyan›n parças› olmamas› flartlar› oldu¤u aç›kt›r. Yukar›daki anlat›mlar›m›z bunu do¤rulamaktad›r. Kendi devletini kurma gibi genel bir e¤ilim olmas›na karfl›n, ulusal hareket bu di¤er flartlara uymazsa politik olarak devrimci olamaz. Bizce, ulusal hareketin politik niteli¤i de¤erlendirildi¤inde UKKTH’nin mihenk tafl› al›namayaca¤› kan›tlanm›fl bulunmaktad›r. Genel olarak ulusal hareketin ayr›lma hakk›n› kullan›p-kullanmamas› hakk›ndaki tavr›m›z› somut koflullara (s›n›f mücadelesinin ç›karlar› aç›s›ndan) ba¤l› olarak kararlaflt›r›rken, söz konusu Kürt ulusal hareketinin (PKK’nin) UKKTH ilkesi veya hedefinden kopmas›n›, ulusal demokratik taleplerini daraltmas›n›, burjuva milliyetçi çizgisindeki derinleflme ve reformist e¤ilimini hiçbir bak›mdan tasvip etmiyoruz. Ve çok aç›k belirtiyoruz ki PKK’nin yönelimini do¤ru bulmuyor, ciddi k›r›lmalar-gerilemeler olarak elefltirip onaylam›yoruz. (Konumuz özel olarak PKK’nin de¤erlendirilmesi olmad›¤› için bu bölümü geçiyoruz.)

107 SINIF TEOR‹S‹ HAZ‹RAN 2010 SAYI 14

Sınıf Teorisi - Sayı 14  
Sınıf Teorisi - Sayı 14  

2002’den bu yana yayınlanan, Marksist-Leninist-Maoist teorik dergi.

Advertisement