Page 105

104 SINIF TEOR‹S‹ HAZ‹RAN 2010 SAYI 14

hem de), UKKTH talepli mücadele söz konusu ulusal hareketin devrimci olmas› için kesin bir kural-mihenk tafl› ise, emperyalizmin en vahfli ç›kar ve emellerle Balkanlar’da, Kafkaslar’da k›flk›rtt›¤› ulusal hareketler, hatta renkli “devrimler” politik olarak devrimci olmal›(!?) Zira bunlar, “ba¤›ms›zl›klar›” için mücadele ediyorlar(?!) Evet evet, bu ba¤›ms›zl›kla ancak alay edilebilir! Onun için savafl›yorlar ama ABD ve AB emperyalizmine köle olmak üzere savafl›yorlar. Ba¤›ms›zl›k talebiyle mücadele ediyorlar, ama bu ba¤›ms›zl›k hangi flartlardaki ba¤›ms›zl›k içindir, nas›l bir ba¤›ms›zl›kt›r, gerçekte ba¤›ms›zl›k m›d›r, de¤il midir, bu hiç de gizli de¤il. Buradan flu sonuç kesinlikle ç›kar: Ba¤›ms›zl›k talebi, Lenin’in de dedi¤i gibi, mutlak bir fley de¤il. Dahas› bu, ulusal hareket aç›s›ndan (yine dikkat edin ulusal hareket aç›s›ndan tart›fl›yoruz, komünistler ve programlar› için de¤il), ulusal hareketin politik niteli¤i aç›s›ndan flart olmamakla birlikte, de¤iflkendir-flartlara ve koflullara ba¤l›d›r. (Bazen baflka biçimlere bürünür, di¤er bir koflulda baflka bir biçime bürünür.) Dahas›, bu ilke (UKKTH talebi), ulusal hareketin niteli¤ine ba¤l› olarak anlam kazan›r. Demin verdi¤imiz örneklerde (bu gibi hareketler bak›m›ndan) ba¤›ms›zl›k hedefi (UKKTH talebi) sözde kalmakta veya gerici bir isteme bürünmektedir. Ama böyle bir hareket de¤il de politik olarak devrimci olan bir hareket bu ilkeyi kullanm›fl olsayd›, bunun fevkalede bir anlam›-de¤eri olurdu. Yani bu politik olarak devrimci olan hareket, emperyalizme darbe vuran, dolay›s›yla onun güdümünde olmayan bir harekettir vb dolay›s›yla bunun bu taleple hareket etmesi anlaml› olurdu. Ama Kafkas ve Balkan örneklerinin birço¤unda kullan›lan bu talepilkenin hiçbir de¤eri olabilir mi? Var ama nedir bu? Aç›k ki, devrimci de¤il bu de¤er. Her fleyden anlafl›l›yor ki, UKKTH talebiyle hareket etmesi, ancak o hareketin politik olarak devrimci oldu¤u koflulda de¤erli-anlaml›d›r, ama politik olarak devrimci olmayan bu kukla hareketlerin elinde adeta bir oyuncak ve sahtekarl›k arac›d›r. Demek ki, ulusal hareketlerin politik niteli¤ini (özellikle her durumda diyelim) belirleyen UKKTH-ba¤›ms›zl›k talepli mücadele de¤il, tersine UKKTH-ba¤›ms›zl›k talebinin devrimcili¤ini belirleyen ulusal hareketin politik niteli¤idir. Bu, aç›kça görülmektedir. K›sacas›; Lenin’in, “ancak gerçekten devrimci oldu¤u” taktirde desteklemeliyiz-destekleriz sözünden, Partizan’›n iddia etti¤i gibi, UKKTH talepli mücadele anlafl›lamaz-anlafl›lmaz. Ve bundan da hareketle, S›n›f Teorisi’nin PKK’yi reformist de¤il, devrimci de¤erlendirmesi do¤ru ama

Partizan’›nki hatal›d›r. E¤er Lenin’in o söylediklerinden (“gerçekten devrimci oldu¤u” sözünden) ulusal hareketlerin UKKHT talepli ulusal mücadeleyi yürütmeleri sonucu ç›km›yorsa, o zaman aç›kt›r ki, Lenin, onu kast etmiyor, tersine ondan ba¤›ms›z olarak gerçekten devrimci olmalar›n› söylerken, somut talepleriyle birlikte politik olarak devrimci olmalar›n› kast ediyor. Dolay›s›yla da ulusal hareketin politik niteli¤ini de tart›fl›yor-konu ediniyor. Baflka türlü olamaz.

Önemli Bir Tart›flma Yeri Yukar›daki bölümün sonunda bu tart›flma ihtiyaçt›r: Lenin yoldafl›n yukar›daki sözlerini buraya alarak tart›flmam›z› yürütelim.

“…Her ezilen ulusun burjuva milliyetçili¤i, zulme karfl› yönelmifl olan genel demokratik muhteva tafl›r ve bizim, ulusal imtiyazlar› sa¤lama e¤iliminden bunu kesin olarak ay›rt ederek… kay›ts›z flarts›z destekledi¤imiz iflte budur.” Evet, Lenin demokratik muhtevadan ulusal imtiyazlar sa¤lama e¤ilimini kesin olarak ay›rarak kay›ts›z flarts›z desteklememiz gereken yan olarak bu demokratik muhtevay› iflaret ediyor. Yani, her ulusal harekette bir arada bulunan “ulusal imtiyazlar sa¤lama” yan›n› “demokratik muhtevadan” ay›rmam›z gerekti¤ini söylüyor-ay›r›yor. Zira zaten her ulusal hareket bu e¤ilimi (ba¤›ms›zl›k e¤ilimini) tafl›yordu. Ama her ulusal hareket politik olarak devrimci de¤ildi-desteklenemezdi. O zaman ay›rmam›z gereken ulusal imtiyazlar sa¤lama e¤ilimi hangisidir ve bu nedir-nas›l anlafl›lmal›d›r? Bu aktar›mlarda ortaya koydu¤umuz al›nt›larda görülmektedir ve ilerleyen bu anlat›mlar›m›zda da aç›klanacakt›r. Ulusal hareketin politik olarak de¤erlendirilmesinde ulusal ayr›cal›klar yan›yla demokratik-devrimci muhteva yan› ve devrimci-reformist özelli¤i meseleleri üzerinde duraca¤›z vb. Dikkat çekmek, tart›flmak istedi¤imiz fley flu; açal›m: Ulusal imtiyazlar sa¤lama e¤ilimini-yan›n› kesinlikle (evet kesinlikle!) demokratik muhtevadan ay›rmam›z gerekir! diyor Lenin. Bu durumda flu soruyu sormak gerekiyor. Ulusal imtiyazlar sa¤lama e¤ilimi (demokratik muhtevadan kesin ay›rmam›z gereken yan›), acaba ba¤›ms›zl›k e¤ilimiyle yani istemiyle alakal› m›d›r-alakal› olabilir mi? Bunlar aras›nda bir ba¤-iliflki var m›d›r? Yan›tlayal›m. Olmad›¤›n› söylemek, bunlar› birbirinden ay›rmak fazlas›yla akla ayk›r› olur. Yani aralar›nda kesin bir akrabal›k, alaka-ba¤ vard›r. En büyük ulusal ayr›cal›k ulusal ba¤›ms›z-

Sınıf Teorisi - Sayı 14  

2002’den bu yana yayınlanan, Marksist-Leninist-Maoist teorik dergi.