Page 104

karfl› yönelmifl olan genel demokratik muhteva tafl›r ve bizim, ulusal imtiyazlar› sa¤lama e¤iliminden bunu kesin olarak ayr›ddederek… kay›ts›z flarts›z destekledi¤imiz iflte budur.” (Hani, desteklemeyi tart›fl›rken ancak gerçekten devrimci olduklar› takdirde destekleriz derken bundan UKKTH talebiyle hareket edenleri kastediyordu, bu anlafl›lmal› diyordunuz!) San›r›z demokratik muhtevan›n ne oldu¤u hakk›nda daha fazla konuflmaya gerek yoktur. Dönelim bafla, peki neden bunu anlamal›y›z, siz nerden ç›kar›yorsunuz? Lenin öyle bir fley mi söylüyor? Lenin (özellikle yaklafl›m›n›za at›f olsun diye söylüyoruz) destekleme tutumunu tart›fl›yor, hiç de gerçekten devrimci olmas›n›n UKKTH ilkesiyle alakal› oldu¤unu söylemiyor. Tersini kan›tlayabilir misiniz? Hay›r. Özellikle Lenin’in bu tart›flmay› yürüttü¤ü koflullarda somut ba¤›ms›zl›k hedefi-UKKTH ilkesiyle hareket eden hareketlerden söz edilemez. Dahas›, her ulusal hareketin de¤iflik muhteva, de¤iflik karakter ve taleplerle ortaya ç›kt›¤› bilinmektedir. Evet, her milli hareketin genel e¤ilimi ulusal bütünlü¤ü olarak devletini kurmakt›r, ama buna karfl›n ulusal hareketin somut olarak formüle etti¤i talepler baflka baflka olurlar. Bunun çok de¤iflik sebepleri vard›r. Bunlar› Stalin ve ‹brahim yoldafllar çok aç›k bir flekilde beyan etmektedirler. Peki somut hedef ya da talep olarak UKKTH de¤il de özekli¤i vb formüle ettiklerinde bu hareketler otomatikman reformist olup devrimci olmaktan ç›karlar m›, ç›kmaktad›rlar m›? MLM’ye ve elbette ki bize göre hay›r! Komünistlerin program› aç›s›ndan bak›l›rsa evet, ama ulusal hareket aç›s›ndan bak›l›rsa hay›r. Çünkü bu, onun özgünlü¤üdür, bu özgünlü¤ünden ileri gelir. Ulusal hareket, komünist hareketten tamamen farkl›d›r. Dolay›s›yla, onun devrimcili¤i ile proleter devrimcilik ayn› özellikleri tafl›mad›¤› gibi ayn› ölçüleri bar›nd›rmaz-talep etmez. Ulusal hareketin devrimcili¤i, dünya devrimi karfl›s›ndaki pozisyonu, emperyalizm ve hakim s›n›flara darbe vuran bir hareket olup olmamas›nda a盤a ç›kar daha çok. Çünkü onlar›n politik olarak devrimci olufllar› ayr› fley ama UKKTH’yi somut olarak ileri sürüp sürmemeleri ayr› fleylerdir. E¤er böyle olmasayd›; “Her milli hareketin genel e¤iliminin, milli bütünlü¤ü olan devletler kurulmas› yönünde oldu¤unu, meta üretiminin ve kapitalizmin ihtiyaçlar›n› en iyi bu devletlerin karfl›lad›¤›n›, en güçlü ekonomik etkenlerin bu yönde iflledi¤ini…” (‹.K. Seçme Yaz›lar II. Sf:213. Ocak Yay›nlar›) diyen ‹brahim yoldafl›n,

bilimsel olarak tespit etti¤i bu genel e¤ilimle, her milli hareketi devrimci de¤erlendirdi¤ini, politik aç›dan bakmadan her ulusal hareketi devrimci de¤erlendirdi¤ini iddia etme durumunda kalmaz m›y›z? Öyle ya, Partizan herhangi bir ulusal hareketin de¤erlendirilmesi, ancak, UKKTH hedefli mücadelesine, bu ilkeyi benimseyip benimsemedi¤ine sabitliyor. Bunun kendi devletini kurma oldu¤unu biliyoruz. O halde ‹brahim’in her ulusal hareketin genel e¤ilimi devletini kurma yönündedir demesi, her ulusal hareketi devrimci de¤erlendirdi¤i anlam›na gelir! Tabiî ki Partizan›n mant›¤›na göre… Ya da her milli hareketin genel e¤ilimini böyle de¤erlendiren ‹brahim yoldafl, bu genel e¤ilime karfl›n neden politik pozisyonu-somut olarak formüle etti¤i isteklerini ayr› fleyler olarak de¤erlendirme gere¤i duysun ki? “Somut istekler, bu genel e¤ilime ters düflmezler.” derken de yan›lm›yordu ve somutta formüle edilen fleyin UKKTH fleklinde formüle edilmifl olmasa da o hareketin devrimci olaca¤›na-olabilece¤ine ihtimal sunmufl olmuyor mu? Yani, somut olarak baflka fleyler formüle edilmifl olsa bile, bütün bu formüle edilenlerin o genel e¤ilime yönelik, onun ad›mlar›, parçalar› vb. olarak aç›klam›fl olmuyor mu, bu anlama gelmez mi? Bizce öyledir. Demek ki, söz konusu ulusal hareketin UKKTH ilkesi somut hedefiyle pratik program›n› formüle etmesi flart de¤ildir ve gerçek devrimcilikten kas›t UKKTH somut talebi de¤ildir-bu anlafl›lmaz. Bir baflka aç›dan yaklafl›rsak; e¤er UKKTH talepli mücadele aç›s›ndan somut tutumu, o ulusal hareketin devrimci ya da reformist de¤erlendirilmesinde tek ç›k›fl noktas› olsayd› Partizan’›n ileri sürdü¤ü gibi… evet e¤er böyle olsayd›; yeryüzünde kaç tane ulusal devrimci hareket gösterebiliriz-çok aramam›z gerekti¤i aç›kt›r. Ama emperyalizm ve yerli hakim s›n›flara darbe vuran, ayn› zamanda örgütlemelerimizin önünde engel olmayan ve böylece dünya devrimine hizmet eden ulusal hareketleri (UKKTH somut mücadelesi-talebiyle yola ç›kmamalar›na ama bu genel e¤ilimi tafl›d›klar› halde) nereye yerlefltirece¤iz? ‹flte, zaman›nda bunlar›n en önemlilerinden biri olan PKK (KOGRA-GEL)’ye ne derdik? Partizan’a göre reformist, S›n›f Teorisi’ne göre devrimci. Aç›k ki, sekter siyaset Partizan’a yön veren özürlü siyasettir. ‹deolojik çizginin tayin edici oldu¤unu söylemek anlams›z de¤ildir! ‹deolojik çizgide yaflanan k›r›lman›n, siyasi çizgiye yans›mamas› düflünülemezdi. Evet e¤er Partizan’›n dedi¤i gibi (ayr›ms›z olarak

103 SINIF TEOR‹S‹ HAZ‹RAN 2010 SAYI 14

Sınıf Teorisi - Sayı 14  

2002’den bu yana yayınlanan, Marksist-Leninist-Maoist teorik dergi.