Page 102

meyeceklerini kararlaflt›rmak nas›l mümkün olabilir!? Nitekim, tart›flmaya bak›ld›¤›nda-Lenin’in söylediklerine ve tabiî ki Partizan’›n aktard›klar›na bak›ld›¤›nda da bu aç›k de¤il midir? Burjuva-demokratik terimi yerine ulusal-devrimci terimini kullanmay› do¤ru bulduk-kararlaflt›rd›k derken, bir niteli¤i ifade edip tart›flm›fl olmuyorlar m›? Ve bu nitelik üzerine destekleyip desteklemeyeceklerini kararlaflt›rm›yorlar m›? Ancak gerçekten devrimci olduklar› taktirde destekleriz derken niteli¤i tart›flm›fl olmuyorlar m›? vb. Partizan’›n aktard›klar›ndan da al›nt›layarak bunun böyle oldu¤unun örneklerini ço¤altmak mümkün. Ama gerek yok, zira her fley aç›k. Lenin ve di¤erlerinin Komünist Enternasyonal’de mant›ks›z bir tart›flma yürüttüklerini düflünmüyoruz. Ama elbette ki, komünistlerin desteklemesi gereken ulusal hareketler meselesi tart›fl›lmakta ve somut-tek hareketin politik niteli¤i tart›flma konusu yap›lmay›p, genel ulusal hareketin niteli¤inin tart›fl›lmas› yürütülmektedir. Bu o kadar aç›k ki, karfl› ç›kmaman›n yanl›fll›¤›n› kan›tlamak sadece zaman kayb› olacakt›r. ‹kinci nokta olarak; Lenin’in “… ilke ve teori aç›s›ndan do¤ru mu, yanl›fl m› oldu¤unu tart›flt›k.” demesi, baflka fleyleri tart›flmad›k (politik niteliklerini tart›flmad›k) anlam›na m› geliyor-bu anlamda m› söylüyor? Yani, “bofluna ç›rp›nmay›n biz onu tart›flmad›k” demek için mi öyle söylüyor? Böyle bir ihtiyaçla m› söylüyor yoksa tart›flma sonucu salt var›lan karar›n (destekleme flartlar› ya da karar›) nas›l geliflti¤ini anlatmak için mi söylüyor?! Ve dahas›, “flunu tart›flt› demekle” baflka fleyi tart›flmad›klar›n› (sizin yapt›¤›n›z gibi) kan›tlamak için mi söylüyor? Bak›n söylenenler nedir ve nerde tart›fl›l›p, nas›l söyleniyor: Tart›flman›n “Uluslar ve Sömürgeler Komisyonunun Raporu” ile ilgili olup, bu raporun tart›fl›lmas›nda ya da yeni tezler sunularak yürütülen ve sonuçland›r›lan bir tart›flma oldu¤unu bilmek son derece önemlidir! Lenin kendilerinin tezlerini madde madde aç›kl›yor ve aç›klarken üçüncü maddede flunu söylüyor; “Üçüncüsü, ben, burada, dikkatleri özellikle geri kalm›fl ülkelerdeki burjuva demokratik hareket sorunu üzerine çekmek istiyorum. Aram›zda baz› görüfl ayr›l›klar›na neden olan sorun, iflte budur. III. Enternasyonal’in ve komünist partilerin geri kalm›fl ülkelerdeki burjuva demokratik hareketi desteklediklerini ilan etmelerinin, ilkelerde ve teoride do¤ru olup olmad›¤›n› aram›zda tart›flt›k; bu tart›flma sonunda ‘burjuva demokratik’ hareket teriminin yerine ‘devrimci-ulusal hareket’ terimini kullanmay› oybirli¤iyle kararlaflt›rd›k. …” (Lenin. Uluslar›n Kaderlerini Tayin Hakk›. Sf:222) Evet, ne için ve nas›l-nerede söyledi¤i aç›kl›¤a kavuflmufltur. Ki, bundan Partizan’›n ispatlamaya çal›flt›¤› sonuç ç›kmamaktad›r. Lenin’in rapor olarak ileri sürdü¤ü yeni tezler, hiç kuflkusuz ki, bu ülkelerdeki ulusal hareketlerin emperyalizm ça¤›nda ne özellikler gösterdi¤i ve tabiî ki niteliklerini incelemekte ve buna binaen desteklenmelerinin ve ayn› zamanda yeni biçimde “ulusal-devrimci hareket” fleklinde ifade edilmelerini oybirli¤iyle kararlaflt›r›ld›¤›n› içermektedir, Partizan’›n dedi¤i gibi de¤il. Aç›k ki, bu, yürütülen tart›flman›n bir bölümüydü. Ve, Lenin o sözlerine bitiflik olarak devam ederek, “Kuflkusuz, her ulusal hareket, ancak burjuva demokratik bir hareket olabilir,…” derken bir niteli¤i tart›fl›yordu. Dolay›s›yla Lenin’in bu sözünü bir iddia için ileri sürmek yerinde de¤ildir. Elbette tart›flma bafll› bafl›na ulusal hareketin politik niteli¤i de¤il, ama bunu tamamen yads›yor mu? Hay›r. Zira ayn› sözlerinde-biraz ileride terim de¤iflikli¤inin anlam›n› aç›klarken; “… biz, sömürge ülkelerin burjuva kurtulufl hareketlerini, ancak bu

Lenin; “burjuvademokratik” terimi yerine “ulusaldevrimci” terimini do¤ru bulduk derken, genel olarak ulusal hareketlerin istisnas›z demokratik bir muhteva tafl›d›klar›ndan ötürü ve gelinen aflamada ulusaldevrimci hareketler fleklinde de¤erlendirilmelerinin en do¤ru oldu¤unu söylerken, genel bir do¤ruyu, yani genel ulusal hareketlerin niteli¤ini aç›kl›yordu, her hangi somut bir ulusal hareketi de¤il. Bu bak›mdan, Partizan’›n, bu de¤erlendirmeyi bofla ç›karma gayesiyle zorlamaya girip, hem de Lenin’in aç›k sözlerini karfl› karfl›ya getirme suretiyle, bir çaba içerisine girmesi son derece anlams›zd›r.

101 SINIF TEOR‹S‹ HAZ‹RAN 2010 SAYI 14

Sınıf Teorisi - Sayı 14  

2002’den bu yana yayınlanan, Marksist-Leninist-Maoist teorik dergi.