Page 10

Güncel-Siyasi Durum ve Görevlerimiz Emperyalist güçler dünyay› yeniden dizayn ederken insan haklar› ve demokratik yönetimler safsatas› alt›nda daha büyük ve kapsaml› sald›r›lar haz›rlay›p gerçeklefltirmektedirler. Dünya sistemi ve buna ba¤l› tek tek toplumsal sistemler vahfli talan ve tahakküm prensibine uygun güçlendirilmekte, yoksul dünya “demir yumruk” alt›nda azametli kölelik koflullar›na gömülmektedir. Dünya halklar› ve ezilen mazlum uluslar›n sosyal ve ulusal kurtulufl mücadelelerini yükselterek emperyalist illeti bafllar›ndan def etmeleri zorunludur.

Dünyada Durum Emperyalizm dünya sistemidir. Dünyam›z emperyalizmin hükmetti¤i siyasi ve ekonomik sistemlerin de¤iflik biçimlerde devlet ve iktidar yap›lar› alt›nda bulunmaktad›r. Emperyalist dünya sistemi koflullar› alt›nda emperyalist güçler dünyan›n ekonomik çark›na damgas›n› vurdu¤u gibi, devletlerin siyasi örgütlenmesini de tayin etmektedir. Devrimci özdeki Halk Cumhuriyeti ve Sosyalist Cumhuriyet biçimleri mevcut de¤ildirler. Bugün dünya topraklar› üzerinde bulunan devlet nitelikleri, burjuva cumhuriyetleri ve faflist devlet biçimleridir. Hepsinin s›n›fsal karakteri ve ideolojik özü burjuva-feodal ve gerici olup, son tahlilde faflizmden beslenmektedirler. Yönetim biçimleri ise, geliflmifl ülkeler olan emperyalist-kapitalist ülkelerde genellikle burjuva demokrasisi, ba¤›ml› geri ülkelerde ise faflizmdir. Faflist diktatörlüklerin hüküm sürdü¤ü ülkeler, yar› sömürge-yar› feodal ülkelerdir esasta. Ba¤›ml› geri kapitalist ülkelerde faflizm yerine burjuva demokrasisi uygulanmakla birlikte; buralar›n burjuva demokrasisi anlam›ndaki demokrasi normlar› çok daha c›l›zd›r. Büyük emperyalist güçler, buralardaki nüfuzlar› ve buralara aktard›klar› krizleriyle, bu ülke halklar› üzerindeki sömürüyü art›rmakta, buna ba¤l› olarak demokratik hak ve özgürlükler günbegün budanmaktad›r. Mevcut koflullarda geliflmifl kapitalist-emperyalist ülkelerde de burjuva demokrasisinin k›rp›ld›¤› ve birçok faflist yönetim yasas›n›n yürürlü¤e girdi¤i de bilinmektedir. Bu, gerici öze sahip olan her devletin burjuva demokrasisine koflut olarak faflizmi uygulayabilece¤ini ya da belli koflullarda faflizmi uygulayaca¤›n› da aç›klamaktad›r. Yar› sömürge-yar› feodal geri ülkelerde ise, devlet-iktidar ve yönetim biçimi sürekli faflizm biçimindedir. Bu tamamen emperyalizme ba¤›ml›l›k düzeyinin a¤›rl›¤›n›n sonucudur. Burjuva demokrasisine duyulan hayranl›¤a karfl› söylemek gerekir ki ister faflist diktatörlükler olsun, isterse de burjuva demokrasileri olsun, hepsi gerici s›n›f egemenlikleri olarak bask› ve sömürüye dayanmakta ve burjuva egemenli¤in de¤iflik biçimlerini anlatmaktan öteye geçmemektedirler. Burjuva demokrasisinin faflist diktatörlüklerden s›n›fsal temsil veya öz aç›s›ndan hiçbir fark› yoktur. Yaln›zca yönetim biçiminde ve belli bir nitelik anlam›nda fark vard›r. Ama hepsinin özü ve s›n›fsal karakteri istisnas›z olarak halk düflman›, bask›c›, sömürücü ve gericidir. Dünya alenen emperyalizmin tahakkümü ve terörü alt›nda bulunmaktad›r. Emperyalist-kapitalist niteli¤e sahip olmamakla birlikte, demokratik ya da sosyalist olmayan devletler de gerici dünyan›n parçalar›d›r. Bunlar emperyalizmin ideolojisiyle nitelik al›p buradan yönetilmekte ve emperyalizmin ekonomik-siyasi-askeri bask›s› taraf›ndan biçimlendirilerek genellikle ileri karakollar› haline getirilmifl bu-

009 SINIF TEOR‹S‹ HAZ‹RAN 2010 SAYI 14

Sınıf Teorisi - Sayı 14  

2002’den bu yana yayınlanan, Marksist-Leninist-Maoist teorik dergi.

Advertisement