Page 1

SINIF TEORİSİ DEVRİMCİ TEORİ OLMADAN, DEVRİMCİ PRATİK OLMAZ!

2 00 8 n AĞ U ST OS -E Y LÜ L-E KİM n T E O R İK D ER G İ n F İY AT I: 4 Y T L

MAO‹ST KOMÜN‹ST PART‹S‹ II. KONGRE’S‹N‹ “MAO‹ZM’LE ‹LERLEY‹P HALK SAVAfiI’YLA KAZANACA⁄IZ” fi‹ARIYLA GERÇEKLEfiT‹RD‹! HALK SAVAfiI’NIN SOMUT ÖRGÜTLENMES‹ YEREL SEÇ‹MLERE ‹L‹fiK‹N TAKT‹K POL‹T‹KAMIZ ÜZER‹NE!

12


SINIF TEORİSİ

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim

İÇİNDEKİLER MAO‹ST KOMÜN‹ST PART‹S‹ II. KONGRE’S‹N‹ “MAO‹ZM’LE ‹LERLEY‹P HALK SAVAfiI’YLA KAZANACA⁄IZ” fi‹ARIYLA GERÇEKLEfiT‹RD‹! ----------7 Dünya’da, Türkiye-Kuzey Kürdistan’da Güncel Politik Durum...................................................................................11 Maoist Parti ve Farkl› Fikirlere Yaklafl›m.........................................................................................................19 I. Kongre’nin De¤erlendirilmesi..................................................................................................................20 17’ler De¤erlendirmesi............................................................................................................................22 KÖK De¤erlendirmesi...............................................................................................................................24 II.Kongre’mizin, I.Kongre’mizin Önemli Baz› Belge ve Kararlar›na ‹liflkin De¤erlendirmeleri...................................................25 Bafll›ca Çeliflkiler..................................................................................................................................29 Ulusal Sorun, Az›nl›klar ve PKK De¤erlendirmesi................................................................................................29 ‹flçi Partisi De¤erlendirmesi........................................................................................................................31 Komünistlerin Birli¤i..............................................................................................................................32 II. Kongre’nin Önüne Koydu¤u Temel Görevler...................................................................................................34 Önderlik Sorunu....................................................................................................................................39 Önderlik Kurumlar›ndan Biri Olarak Merkezi Denetleme Komisyonu............................................................................43 Halk Savafl›n›n Somut Örgütlenmesi..............................................................................................................43 Halk Kurtulufl Ordusu Yönetmeli¤i ve Savafl Bildirgesi..............................................................................................45 Karfl› Devrimin Özel Savafl Yöntemlerine Karfl› Mücadele..........................................................................................46 Hapishaneler Sorunu ve Ölüm Orucu Direniflimiz...................................................................................................46 Enternasyonal Alan....................................................................................................................................47 Yurt D›fl› Faaliyeti ve Örgütlenmesi.......................................................................................................................48 Demokratik Kitle Örgütleri.............................................................................................................................49 Sendikal Çal›flma......................................................................................................................................51 Kooperatif Örgütlenmesi................................................................................................................................51 Ayd›n, Sanatç› Örgütlenmesi ve Kültür Merkezleri.................................................................................................52 Gençlik Örgütlenmesi.................................................................................................................................54 Kad›n Örgütlenmesi....................................................................................................................................55 TEORİK DERGİ Ağustos-Eylül-Ekim 2008

SINIF TEORİSİ

KARDELEN BASIM YAYIM REKLAM GÖSTER‹ ORGAN‹ZASYON LTD. fiT‹. Sahibi ve Yaz›iflleri Müdürü: Hakan ERTEN Yönetim yeri:Yönetim Yeri: Katip Mustafa Çelebi Mah. Tel Sok. No:20 Daire:2 Beyo¤lu/‹stanbul Tel: (0212) 243 91 92 Dizgi: Kardelen Yay›nc›l›k Bask›: SM. Matbaac›l›kÇobançeflme Mah. Sanayi Cad. Altay Sokak. No:10 (A blok) Yenibosna-Bahçelievler/‹ST. Tel: 0212 654 94 18


2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim SINIF TEORİSİ

Do¤a ve insan......................................................................................................................................56 Sosyo-Ekonomik Yap›ya ‹liflkin............................................................................................................................57 Devlet ve Demokrasi...............................................................................................................................58 Eylem Birli¤i Politikam›z..........................................................................................................................60 II. Kongre’mizin Kararlaflt›rd›¤› Adalet Anlay›fl› Ana Hatlar›yla fiöyledir.....................................................................62 Mali Politika........................................................................................................................................63 Parti ve Devrim fiehitlerini Anma Tarihleri Bir Tarihte Birlefltirildi............................................................................63 Kurulufl Kongresi...................................................................................................................................64 Genel Sekreterlerimiz..............................................................................................................................64 fiehit Kavram›......................................................................................................................................64 Partide, Kad›n-Erkek ‹liflkisi.......................................................................................................................65 Çocuk Yasa¤›:.......................................................................................................................................65 Sokak çocuklar›.....................................................................................................................................65 Eflcinsellere ‹liflkin De¤erlendirme................................................................................................................66 Halk›n Birleflik Cephesine ‹liflkin Öneri............................................................................................................66 Halk Savafl› Kavram›na ‹liflkin Öneri..............................................................................................................66 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Gününe ‹liflkin Öneri..............................................................................................67 Parti ‹smi, Parti Marfl› ve Parti Bayra¤›n›n De¤ifltirilmesi Önerileri...........................................................................67 Parti Kongre ve Konferanslar›na ‹liflkin Öneriler................................................................................................68 Ölüm Cezas› ve Genel Affa ‹liflkin Öneriler.......................................................................................................68 Yasal Parti Önerisi..................................................................................................................................69 Seçimler Üzerine De¤erlendirme..................................................................................................................69

HALK SAVAfiI’NIN SOMUT ÖRGÜTLENMES‹ ------------------------------71 Halk Savafl›-Halk Savaflç›s› ‹liflkisi...............................................................................................................72 1-Önderli¤i Kurumsallaflt›rmak ve Derinlefltirmek..............................................................................................75 2-‹deolojik ve Siyasi Seviyenin Yükseltilmesi...................................................................................................77 Reformizme Karfl› Etkin Bir ‹deolojik Mücadele ............................................................................................79 Bilinçlerde Politik ‹ktidarlaflmay› Örgütlemek ............................................................................................79 3-Parti Örgütlenmesini Oturtmak ve Derinlefltirmek............................................................................................80 ‹llegal Örgütlenme ve Çal›flma ‹lkesinden Asla Taviz Verilmemelidir.....................................................................81 Örgütsel ‹lkelerin Toplam› Olan Tüzü¤e, Önemle Uyulmal›d›r..............................................................................81 Örgütlülüklerin Oturtulmas›nda Rapor Sisteminin Önemi .................................................................................81 Komite ve Kolektif Çal›flma Tarz› Esas Al›nmal›d›r.........................................................................................82 Tüm Örgütlenmelerin Askerileflmifl Politik Bir Yap› Haline Gelmesi Hedeflenmelidir....................................................82 4-Gerillan›n Nicel ve Nitel Olarak Seviyesini Yükseltmek.......................................................................................82 Merkez-Ana Bölgelerde Yo¤unlaflman›n Önemi.............................................................................................83 Bütün Faaliyetler Merkezi Halkan›n Hizmetinde, Onu Güçlendirecek fiekilde Ele Al›nmal›d›r............................................84 Gerilla Alan›nda Yerel Örgütlenmeler ve Di¤er Tüm Örgütlenmelerden Yararlanmak.....................................................85 Köylük Alanlarda Kad›n Faaliyetinin Önemi................................................................................................86 5-Düflman›n Marjinallefltirme Politikalar›na Karfl› Kitleselleflmek:............................................................................86 6-Araflt›r›lmas› Gereken Görevleri Tamamlamak................................................................................................89 Ülke ve Dünya Tarihi.........................................................................................................................90 4


SINIF TEORİSİ

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim

7-Deflifrasyonun Önüne Geçmek:.................................................................................................................90 Yedi Temel Göreve Ba¤l› Olarak Kurumsallaflt›r›lmas› Gereken Örgütlenmeler...............................................................92 E¤itim Akademileri ..........................................................................................................................92 Esas-Tali Ayr›m› ve Öncelikli Hedefler......................................................................................................92 ‹flçi S›n›f› ‹çerisinde Çal›flmay› Esas Almak................................................................................................93 Köylük Bölgelerde Yoksul Köylülük ‹çinde Çal›flma Yürütmek.............................................................................93 Yoksul Semtlerde Kitle Faaliyeti............................................................................................................93 Her Yönlü Bas›n Yay›n Olanaklar›ndan Faydalanmak.......................................................................................94 Özel Savaflla Mücadele.......................................................................................................................95 Yerel Yönetimler.............................................................................................................................96 fiehit ve tutsak aileleri.....................................................................................................................96 Gençlik ve Kad›nlar ‹çerisinde Çal›flma.....................................................................................................98

YEREL SEÇ‹MLERE ‹L‹fiK‹N TAKT‹K POL‹T‹KAMIZ ÜZER‹NE --------------99 Tarihten Günümüze Yerel Yönetimler, Merkezi Otoritenin Bask›s›ndan Kurtulamam›flt›r.............................................................101 Türk Devletinde Yerel Yönetimlerin “Özerkli¤i”, Sistemin Bekas›na Göre Ele Al›nmaktad›r..........................................................101 Belediyenin Yetkileri ve ‹mtiyazlar›.....................................................................................................................101 Yerel Yönetimler, Merkezi Otoriteyle ‹liflkisi ve Bir Taktik Araç Olarak Belirli F›rsatlar Sunmaktad›r...............................................102 Merkezi Otoriteden Ba¤›ms›z Bir Özerk-Demokratik Yerel Yönetim Ne Kadar Mümkündür?............................................................102 Seçilmifllerin Üzerindeki, Atanm›fllar›n ‹mtiyaz› Kabul Edilemez......................................................................................103 Yerel Yönetimlere Devletin Yeni Yönelimi...............................................................................................................103 Yerel Seçimleri Do¤ru Ele Al›rsak Baflar›l› Sonuçlar Ç›kartabiliriz.....................................................................................109 Adaylar›n Belirlenmesi, Kitlelerin Kat›l›m›yla Yap›lmal›d›r...........................................................................................111 Seçim ‹ttifaklar› ve Ortak Yönetimler Hedeflenmelidir.................................................................................................111 ‹ttifak Yapaca¤›m›z Güçlerle Eylemde Birlik, Ajitasyon-Propagandada Özgürlük ‹lkesiyle Hareket Edilecektir.....................................113 Merkezden Atama De¤il, Kitlelerin Seçimi ve Bölgelerin ‹nisiyatifi...................................................................................114 Pilot Merkezler Belirlenerek, Çal›flmalar Yürütülmelidir...............................................................................................115 ‹ttifaklarda, Kendisini Dayatan Olmayaca¤›z, Ama Sürüklenen de De¤iliz............................................................................115 Güçlü Oldu¤umuz Alanlarda Kendi Adaylar›m›z›, Olmad›¤›m›z Alanlarda Dostlar›m›z› Destekliyoruz..............................................116 Yeni Demokratik Cumhuriyet Program›, Uygun ‹fllenmelidir............................................................................................117 Kitlelerden Kitlelere Çizgisi ‹lkemizdir..................................................................................................................117 Seçimlerde amaç ve hedeflerimize uygun sloganlar kullanmal›y›z....................................................................................119 Bir Siyasal Kampanya Olarak Ele Al›nmas› Gereken Yerel Seçimlerde, Propagandam›z›n Merkezinde Yeni Demokratik Cumhuriyet Program›n› Kitlelere Götürmek Olmal›d›r...............................................................................120

5


2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim

SINIF TEORİSİ

Uzun say›labilecek bir aradan-gecikmeden sonra yeni bir say›yla daha birilikteyiz. Birden fazla neden say›labilecek gecikmeyle de olsa SINIF TEOR‹S‹ ile “yeniden” okurlar›m›zla buluflman›n sevinci içerisindeyiz… Sevincimizi ve ›srar›m›z› dile getiren yeni bir say›yla merhaba diyoruz… Zira 2005’ten bu yana sadece bir say› ç›kart›p, s›n›f mücadelesinin önemli alanlar›ndan biri olan ideolojik-teorik mücadele konusunda 3 y›l gibi bir zaman zarf›nda SINIF TEOR‹S‹ gibi ideolojik-teorik bir silahtan mahrum kalmak, yeniden okurla buluflmam›zdaki mutlulu¤un buruklaflmas›na ister istemez vesile olmufltur.

SUNU

Uzun zaman zarf› diliminde gerek dünya genelinde, gerekse de ülkemiz özgülünde son derece önemli siyasi-ekonomik geliflmeler kaydedildi. Konjonktürel de¤iflimin ve emperyalist sald›r› ç›pas›n›n yo¤un bir flekilde yafland›¤› bu süreçte ciddi ideolojik-teorik tart›flmalar yafland›. Nitekim bu sürece dair ideolojik ve teorik görüfllerimizin, tespitlerimizin, politik yönelimlerimizin; misyonu gayet aç›k ve bu misyonun do¤ru bir flekilde yerine getirmesinde önemli bir yol kat etmifl olan SINIF TEOR‹S‹ gibi bir araçta yans›t›lamamas› hem önemli bir eksiklik, hem de bu araca ihtiyaç duyanlar› mahrum etme aç›s›ndan burukluktur. Yukar›da da belirtmeye çal›flt›k; bu gecikmenin-eksikli¤in objektif ve sübjektif birden fazla nedeni vard›r kuflkusuz. Fakat bir keyfiyetin sonucu asla de¤ildir. ‹flbu zorunluluklar SINIF TEOR‹S‹’ni geciktirmemize sebebiyet vermifltir. Ne var ki gecikmemizdeki nedenler bizler için hiçbir zaman ne bir s›¤›nma, ne bir gerekçe olamaz, bir rehavet getiremez. Bu bilinçten hareketle bütün okurlar›m›zdan özür dileyerek bizi anlay›flla karfl›lamalar›n›-karfl›layacaklar›n› umut ediyoruz. Bu say›m›zda üç uzun yaz›ya yer verdik. Bunlardan ilkini ayn› zamanda esas›n› Maoist partinin 17’lerin kayb› gibi önemli bir süreçten sonra II. Kongre’lerini gerçeklefltirerek kamuoyuna deklare ettikleri sonuçlara ay›rd›k. “MAO‹ST KOMÜN‹ST PART‹S‹ II. KONGRE’S‹N‹ MAO‹ZM’LE ‹LERLEY‹P HALK SAVAfiI’YLA KAZANACA⁄IZ fi‹ARIYLA GERÇEKLEfiT‹RD‹” bafll›¤›yla verdi¤imiz yaz› Maoist partinin II. Kongre’sinin k›sa sonuçlar›d›r. HALK SAVAfiI’NIN SOMUT ÖRGÜTLENMES‹ bafll›¤›yla verdi¤imiz yaz›, yar› feodal-yar› sömürge ve sömürge ülkeler için evrensel olan Maoist devrim stratejisi olan Halk Savafl›’n›n bütünlüklü olarak ele al›n›fl› ve bunun bütün mücadele alanlar›nda somut örgütlenmesini konu edinmektedir. Üçüncü yaz›m›z, çal›flmalar›na start verilmifl olan önümüzdeki yerel seçimlere iliflkin taktik politikam›z›n aç›l›m›n› konu edinen ‘YEREL SEÇ‹MLERE ‹L‹fiK‹N TAKT‹K POL‹T‹KAMIZ ÜZER‹NE’ bafll›kl› yaz›m›zd›r.

Bir sonraki say›m›zda görüflmek dile¤iyle... 6


2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim

SINIF TEORİSİ

MAO‹ST KOMÜN‹ST PART‹S‹ II. KONGRE’S‹N‹ “MAO‹ZM’LE ‹LERLEY‹P HALK SAVAfiI’YLA KAZANACA⁄IZ” fi‹ARIYLA GERÇEKLEfiT‹RD‹! Partimiz Maoist Komünist Partisi, II. Kongre’sini Vartinik’ten Mercan’a... Geleceği Kazanma Azmiyle Gerçekleştirerek, I. Kongre’mizin Mimarları Arasında Olan ve II. Kongre’mizin de Planlayıcıları Olan Ölümsüz 17’lere Atfeder! Dünya Proletaryas›, Ezilen Ulus ve Halk-lar›na, Türkiye-Kuzey Kürdistan’›n Her Milli-yetten iflçi, Emekçi ve Ezilenlerine! Enternasyonal proletaryan›n Türkiye-Kuzey Kürdistan parças›n›n komünist mevzisi olan parti-miz Maoist Komünist Partisi, Yeni Demokratik Devrim, Sosyalizm ve Komünizm yürüyüflündeki netli¤ini, gerçeklefltirdi¤i II. Kongre’yle bir kez da-ha yineleyerek, üstlenmifl oldu¤u bu tarihsel göre-vi yakalanan birlik seviyesi ve büyük bir sorumlu-lukla yerine getirme baflar›s›n› ilan eder. S›n›flar mücadelesinin yengi ve yenilgiler so-nucu ezilen ve sömürülenlerin lehine sonuçlana-ca¤›n›n bilincinde olan partimiz, gerçeklefltirmifl oldu¤u II. Kongresi’yle mütevazi, ancak politik ik-tidar›n zapt edilmesi meselesindeki bilinç berrak-l›¤›yla tarihimizde partimiz ve devrim aç›s›ndan Maoizm’in kumandas›nda, Kaypakkaya Güzerga-h›’nda I. Kongre’’mizin katetmifl oldu¤u nitel afla-man›n devam› ve bu tarihsel miras üzerinden yük-selen ileri bir seviyeyi ifade etmektedir. Emperyalizm ve ufla¤› faflist diktatörlü¤ün sal-d›r›s›n›n mahiyeti, kuruluflundan beri partimizin rehber ald›¤› ideoloji, temsil edip uygulamaya ça--

l›flt›¤› genel siyasal çizgi ve bunun hayata geçiril-mesini ifade eden komünizmi kazanmak için Halk Savafl›’nda cüret ve ›srarla iliflkilidir. Bu kazanma azmiyle Halk Savafl›’nda Marksizm-LeninizmMaoizm (MLM) rehberli¤inde cüret ve ›srar, parti-mizin aksayan II. Kongresi’’nin 2007 tarihinde top-lanm›fl olmas› ile bir kez daha teyit edilmifltir. Kongre’miz, partinin tüm faaliyet alanlar›nda Kongre gündemleri çerçevesinde sürdürülen yo-¤un iki çizgi mücadelesi temelinde parti iradesinin tümünün harekete geçirilmesiyle gerçeklefltirildi. Kongre’’nin seçti¤i Merkez Komite’’mizin II. top-lant›s›nda kararlaflt›r›lan gündem maddeleri ola-rak Faaliyet Raporu, Halk Savafl›’n›n Örgütlenme-si, Önderlik Sorunu, Uluslararas› Komünist Hare-ket, Birlik Sorunu, Kad›n Örgütlenmesi, ElefltiriÖzelefltiri ve Seçim kapsam›nda onlarca konu tar-t›fl›larak karar alt›na al›nd›. Parti tarihimizde I. Kongre’miz, partimiz ve devrim aç›s›ndan önemli sorunlar›m›z›n tart›fl›l›p karar alt›na al›nd›¤› nitel bir seviyeyi ifade etmek-tedir. Parti I. Kongre’’mizin mimarlar› ve toplan-mas› 17 Haziran 2005’te engellenen II. Kongre’mi-zin de planlay›c›lar› olan baflta parti önderlerimiz yoldafl Cangöz ve Hanbayat olmak üzere di¤er

7


SINIF TEORİSİ ölümsüz flehitlerimizi manevi delegeleri olarak gö-ren II. Kongre’’miz, bu tarihsel rolleri nedeniyle ölümsüz Mercan fiehitleri’’ne atfedildi. 17’ler, II. Kongre’mizin manevi, ölümsüz delegeleriydiler. Kongre’miz, güncel tarihsel önemi itibariyle 17’lerin “görevi tamamlay›n” talimat›n›n yerine getirilmesi ça¤r›lar›na cevap olarak, partimizin içe-risinde bulundu¤u sorunlardan devrimin, do¤an›n ve insanl›¤›n sorunlar›na kadar önemli tart›flmalar yapt›, gerekli olan›n sadece söylem de¤il, devredi-len görevlerin üstesinden gelmek oldu¤u bilincini iradelefltirerek ileri sentezlere ulaflt›. Partimiz içerisinde farkl› fikirler aras›nda, par-ti disiplini temelinde ve Kongre zemininde sürdü-rülen Maoist iki çizgi mücadelesi sonucu ulafl›lan sentezlerle, eflitsizlikler dünyas›n›n Türkiye-Kuzey Kürdistan parças›nda siyasi iktidar› ele geçirme-nin yegane yolu olan Halk Savafl› stratejisi daha berrak bir flekilde bilince ç›kart›lm›flt›r. II. Kon-gre’miz, bu yolda sebatla ilerleyerek yak›n devrim hedefimiz olan Yeni Demokratik Devrim ve dur-maks›z›n Sosyalizm ve Komünizm’e kadar müca-dele azminde oldu¤unu aç›kça beyan eder. Parti olarak 35 y›l› aflk›n mücadele tarihimizde büyük bedeller ödeyerek bugünlere geldik. Gerek faflist Türk devletinin bütün imha ve kuflatma ha-rekatlar›na karfl›, gerekse her türden tasfiyeci ve oportünist çizgilere karfl›, partimiz Marksizm-Leni-nizm-Maoizm (MLM)’in rehberli¤inde ba¤›ms›z-l›k, Yeni Demokrasi, Sosyalizm ve Komünizm’e yürüyüflünde herhangi bir tereddüte düflmeden kritik dönemlerden MLM’in bayra¤›n› yükselterek, s›n›f mücadelesi içerisindeki yürüyüflünü kesinti-siz bir flekilde sürdürmüfltür. 17’ler gibi büyük bir kayb›n ard›ndan düflman›n bütün imha ve kuflat-ma sald›r›lar›na, yürüttü¤ü psikolojik savafla, esti-rilen tasfiyecili¤e karfl› baflar›l› bir flekilde gerçek-lefltirdi¤imiz II. Kongre’miz, Komünizm’i kazan-mak için savaflma kararl›l›¤› ve ça¤r›s›d›r. Dolay›s›yla düflman›n “bittiler” dedi¤i, dost ve kardefl güçlerimizin büyük bir tereddüt içerisinde olduklar› böylesi bir süreçte partimizin kongresini yapm›fl olmas› dahi siyasi iktidar›n ele geçirilmesi konusundaki kararl›l›¤›n›n aç›k bir göstergesi ola-rak de¤erlendirilmelidir. Partimiz, düflman›n tamamen tasfiye planlar›n› bofla ç›kartmak, k›s›r döngüyü aflmak, ülke ve dün--

8

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim ya devrim tarihi ile somut durumu tekrar tekrar in-celeyerek, devrimci teorimizi sürekli gelifltirip yeni-lemek suretiyle onu kitlelerin elinde güçlü bir silah haline getirmek, devrimci teorinin ›fl›¤›nda devrim mücadelesini ve özel olarak da Halk Savafl›’n› bü-tün görevleriyle birlikte örgütlemek, partiyi bu mü-cadele içersinde ön plana ç›kan kadro, üye ve mi-litanlardan daha da güçlendirerek toparlamak, sa-vafl gücümüzü korumak, yenilemek, taze kuvvet-lerle güçlendirerek e¤itmek ve yeniden seferber et-mek, bütün yoldafllar› ve partiden kopmufl bütün komünist örgüt ve bireyleri birlefltirerek daha bü-yük bir birlik kurmak, onun da yard›m›yla Sosya-lizm’in güçleriyle ortak çal›flmalar örgütleyerek ger-çek bir halk hareketi yaratmak ve Halk Savafl›’na hizmet eder hale getirmek, uluslararas› alanda da-ha s›k› bir birli¤e sahip, daha ileri ve etkin bir ko-münist enternasyonalin örgütlenmesi ve her ülke-deki devrim mücadelesinin daha etkin bir flekilde desteklenmesi için sistemli ve etkin bir flekilde ça-l›flmak, bütün bu görevleri bütünlüklü olarak ba-flarmak üzere büyük bir seferberlik bafllatmak ve bunlar› kararl› bir flekilde yürütecek süreklili¤i sa¤-lanm›fl kolektif bir önderlik kurumunu oluflturmak amac›yla II. Kongre’sini gerçeklefltirmifltir. Bilindi¤i gibi 17 Haziran 2005’te II. Kon-gre’mizin toplanmas› haz›rl›klar› içerisindeyken partimiz, düflman›n stratejik bir imha ve kuflatma operasyonunda, içlerinde II. Kongre delegelerinin bir bölümü olmak üzere önder kadro, üye ve sa-vaflç›lar›m›z›n da bulundu¤u 17 yoldafl›m›z›n kat-ledilmesiyle a¤›r bir örgütsel darbeyle karfl› karfl›-ya kalm›flt›. Bu a¤›r kay›p vesilesiyle II. Kon-gre’miz o dönem toplanamad›. Gerici hakim s›n›flar, Mercan katliam›yla parti-mizi tamamen çökertmek istedi. Bunu baflarama-y›nca hem askeri sald›r›lara, hem de karalama kampanyas›yla psikolojik savafla a¤›rl›k verdi. Bu çifte kuflatma; baflta Türkiye-Kuzey Kürdistan’dan emekçi halk›m›z olmak üzere parti kadro, üye ve militanlar›m›z›n, parti d›fl›nda kalm›fl eski kadrola-r›n, taban›m›z›n, ayd›nlar›m›z›n, di¤er devrimci ör-gütlerin ve uluslararas› alanda DEH üyesi Maoist komünist partilerin sergiledikleri dayan›flma ve bir-lik ruhuyla afl›labildi. Bu yüksek sahiplenme ve da-yan›flmadan ötürü II. Kongre irademiz bir kez daha bu dost kifli ve kurumlara teflekkürlerini ifade eder.


2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim 17’ler II. Kongre’mizin Manevi Delegele-riydiler, Komünizm’i Kazanma Yönelimleriy-le Parti II. Kongre Görevi Baflar›lm›flt›r! Zaferimizin teminat› olan flehitlerimizden ve parlayan savafl siperlerimiz ölümsüz 17’lerden al-d›¤›m›z güçle gerçeklefltirdi¤imiz II. Kongre’miz, enternasyonal proletaryan›n k›z›l bayra¤›n›, düfl-man›n kale burçlar›na dikme kararl›l›¤›d›r. II. Kongre’miz; devletin, Milli Güvenlik Kurulu ve Genelkurmay önderli¤inde M‹T ve J‹TEM’in özel savafl seferberli¤i içinde Mercan katliam›yla gerçeklefltirmeye çal›flt›¤› partimizi tamam›yla çö-kertme plan›na verilmifl stratejik devrimci bir yan›t-t›r. Düflman›n, askeri sald›r›lar, karalama ve spe-külasyonlar eflli¤inde sürdürdü¤ü psikolojik savafl, kuflatma ve çökertme sald›r›s›; parti kadro, üye, sa-vaflç› ve aktivistlerinin, çeflitli sebeplerle örgütsel olarak parti d›fl›nda kalm›fl olsalar da partimizin eski kadro ve militanlar›n›n Yeni Demokratik Dev-rim, Sosyalizm mücadelemizin güçleri aras›nda gördü¤ümüz dost-devrimci örgütlerin, uluslararas› komünist hareketin bugün itibariyle embriyonik merkezi olan Devrimci Enternasyonalist Hareket (DEH)’in ve Maoist saflardaki di¤er partilerin, an-ti-emperyalist müttefik güçlerin, halka hizmet eden ayd›n ve sanatç›lar›m›z›n, en baflta da tarihin yara-t›c›s› ezilen ve sömürülen kitlelerin kenetlenme ru-huyla yenilgiye u¤rat›ld›. Düflman›n partiyi bölme, birbirine düflürme oyunu bofla ç›kart›ld›. Parti ira-desi harekete geçirilerek, Kongre Örgütleme Komi-tesi (KÖK) ile parti h›zla merkezilefltirildi. Yoldafl-lar›m›z›n devretti¤i kongreyi tamamlama görevi üstlenilerek yerine getirildi. Tafl›d›¤› tarihsel önem itibariyle II. Kongre’miz, Komünizm için proleter dünya devriminin ve onun bir parças› olan Türki-ye-Kuzey Kürdistan devriminin, enternasyonal proletarya, dünya halklar› ve ezilen uluslar›n›n bü-yük bir baflar›s›d›r. Büyük Proleter Kültür Devri-mi’nin ürünü olan partimiz, daha kuruluflunda, burjuva-feodal iktidar taraf›ndan “ihtilalci komü-nizmin ülkedeki en tehlikeli savunucusu” olarak tan›mlanm›fl, temsil etti¤i ideoloji ve siyasi çizgi ne-deniyle devletin stratejik imha sald›r›lar›na maruz kalm›flt›r. Düflman, partimizin ürünü oldu¤u ide-olojinin ve bunun ülkemiz özgülünde ald›¤› biçim olan ve Kaypakkaya Güzergah› olarak tan›mlanan genel siyasal çizgimizin kendileri aç›s›ndan ne ka--

SINIF TEORİSİ dar büyük bir tehlike oldu¤unun bilincindedir. Ku-rucu önderimiz, baflkomutan ‹brahim Kaypakkaya yoldafl› katlederek bu tehlikeyi savuflturaca¤›n› dü-flünen düflman, her seferinde ‘bu çeli¤in ald›¤› su-yu unutmad›¤›n›’ görmüfltür, görecektir. S›n›f sava-fl›m›n›n zorunlu bir sonucu olarak geçmiflten bugü-ne büyük bedeller ödedik, bundan sonra da ödeye-ce¤iz. ‘Kanla yaz›lan tarih silinmez’ gerçekli¤inin bilincinde olan II.Kongre’miz, flehitlerimizden dev-rald›¤›m›z kavga bayra¤›n›n daha da yükseltilmesi-nin yolunun, ideolojik-siyasi çizgimizin do¤ru tak-tik politikalar ile halk kitlelerine tafl›nmas›ndan geçti¤ini, gerçek kahraman›n kitleler oldu¤unu bir kez daha beyan eder. Siyasal co¤rafyam›z ve dün-ya ölçe¤inde önemli geliflmelerin yafland›¤› tarihsel bir süreçten geçmekteyiz. Devrimin sorunlar›na yan›t olabilmenin, ulusal ve uluslararas› alandaki tüm bu geliflmeleri bilimsel bir flekilde analiz et-mekle mümkün oldu¤u gerçekli¤inden hareket eden partimiz, II. Kongresi’nde bu meseleleri MLM ideoloji rehberli¤inde analiz ederek, s›n›f mücade-lesinin önümüzdeki dönemde izlemesi gereken ro-tas›n› çizmifltir. ABD emperyalizmi baflta olmak üzere emperyalist güçlerin, ezilen uluslara ve halk-lara dönük sald›r›lar› t›rmanmaktad›r. Emperyalist bloklar, kendi ç›karlar› do¤rultusunda dünyay› ye-niden paylaflmak için, dünyay› do¤an›n ve onun parças› olan insanl›¤›n mahv›na yol açacak daha büyük felaketlere sürüklemektedir. fiimdilik bölge-sel düzeyde süren bu savafl›n bundan sonraki he-defi ‹ran ve di¤er alanlard›r. Ortado¤u ve dünyan›n de¤iflik alanlar›n›n devrimini birlikte körükleyerek gerici savafllar› devrimci savafllara çevirebiliriz. Ka-pitalist tahrip ve geçmiflteki emperyalist savafllar ve hala devam eden iflgaller nedeniyle bütün evre-ni tehdit eden büyük do¤al felaketler kader de¤il-dir. Bu gidiflata bir son vermek için insanl›¤› ve do-¤ay› koruma mücadelesini örgütleyerek gelifltirmek ve devrim mücadelesini körüklemek ertelenemez bir görevdir. Gelece¤i kazanma hedefiyle hareket eden komünist partileri, sorunlar› ertelemeden ce-saretle ele al›p çözmek zorundad›r. Devrimi gerçeklefltirmek için geçmifl tarihi tec-rübelerimizin toplam›yla yetinemeyiz, yeni süreç ve sorunlara cevap verecek daha ileri bir sentez flartt›r. Her dönemin olumlu ve olumsuz pratikle-rinden, ülkemizdeki di¤er devrimci ve komünist örgütlerin ve dünya devrimci ve komünist hareke--

9


SINIF TEORİSİ tinin prati¤inden ö¤renerek daha ileri bir sentez ortaya ç›karmak zorunlu bir görevdir. Geçmifl sos-yalist devletler ve komünist partileri, esasen ba¤-r›nda tafl›d›¤› ideolojik hastal›klar nedeniyle çök-tü. Gerici hakim s›n›flar bunu kullanarak kitlelerin kafas›n› kar›flt›rd›. Bu geçici yenilginin dersleri ›fl›-¤›nda gelecek toplum projemizin çok daha ileri ve berrak bir flekilde ortaya konmas› gerekir ki; halk kitleleri ikna edilebilsin, güvenle ve cesaretle se-ferber olabilsin. II. Kongre’miz, partimizin öncü bir güç olmaktan önder bir güç olmaya tafl›nmas› görevini kararl›l›kla sürdürmeye iflaret etmektedir. Bu noktada iflçi s›n›f› ve genifl emekçi y›¤›nlar›yla mevcut durumdaki zay›f ba¤lar›m›z› güçlendirme-nin, kitleleri do¤ru bir siyasetle harekete geçirerek partimiz önderli¤inde örgütlemenin; genel siyasi çizgimiz ve stratejimiz do¤rultusunda güncel gelifl-melere iliflkin somut politikalar üretmek, süreklili-¤i sa¤lanm›fl örgütsel kurumlar infla etmek, Mao-izm ile donanm›fl ideolojik-politik önderli¤i küçük-ten büyü¤e her bir alanda kurumsallaflt›rmakla mümkün oldu¤una iflaret ederek tüm parti güçleri-ni bu do¤rultuda seferber olmaya ça¤›rmaktad›r. Ci¤erlerimizi zorlayarak bu ça¤r›ya yan›t olmak, asgari program›m›z Yeni Demokratik Devrim ve ona ulaflman›n yolu olan Halk Savafl›’n› gelifltir-mek için konumlanmak ertelenemez bir görevdir. Emperyalistler ve emir eri Türk hakim s›n›flar›, yaklaflan devrimci dalgaya karfl› ciddi bir haz›rl›k içindedir. Amatör çal›flmalarla baflar›l› olmak bir yana, ayakta kalmak bile mümkün de¤ildir. Eski çal›flma tarz› kesinlikle afl›lmal›d›r. Tüm bu gelifl-meler incelendi¤inde Türkiye-Kuzey Kürdistan devrimci hareketi ile dünya devrimci ve komünist hareketi büyük tehlikelerle ve ayn› zamanda bü-yük f›rsatlarla da karfl› karfl›yad›r. Fakat devrimci ve komünist hareket önemli oranda parçal› durumdad›r. Kitlelere güven verip, onlar› birlefltirerek önderlik edememektedir. Ayr›-l›kç›l›k, grupçuluk, klikçilik, bofl didiflme, rekabet, kariyerizm vb rahats›zl›klar partileri y›llarca güç-ten düflürdü ve hala büyük bir tehlike olarak ken-disini hissettirmektedir. Bu tehlike güçlü bir ide-olojik mücadeleyle h›zla bertaraf edilmelidir. Gü-cünü do¤ru çizgisinden ve bu do¤ru çizgi temelin-de infla olmufl sars›lmaz birlikten alan büyük bir parti, devrimci kitlelerin ve her komünistin en bü-yük hayallerinden biridir. Böyle bir birlik kesinlik--

10

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim le mümkündür. Statükoculu¤a düflmeden kendi köklerimize do¤ru yönelerek, eski bütün yoldafl-larla birleflmeye özel önem vererek partide büyük bir birlik kurmal›, bunu bilim insanlar›yla, ayd›n ve sanatç›larla ve bizi kitlelerle birlefltirecek yeni örgütsel mekanizmalarla güçlendirerek kitlelere gitmeli, partiye kitlesel bir karakter kazand›rmal›, önünde durulamaz büyük bir güç haline getirme-liyiz. Büyük tehlikeleri savuflturmak ve büyük f›r-satlar› de¤erlendirmek bizim ellerimizdedir. Parti II. Kongre’miz; ideolojik-politik-örgütsel-askeri ve kültürel olarak halk›m›z›n, devrimin ve partimizin, insanl›¤›n ve do¤an›n sorunlar›n› tart›flmak ve çö-zümler gelifltirmek aç›s›ndan mütevazi bir ad›m olarak de¤erlendirmek gerekiyor. Devrimin a¤›r sorunlar› karfl›s›nda her fleyi çö-zemedik, ama tarihsel ilerleyiflimiz ve I. Kon-gre’nin izinde önemli bir ad›m daha atm›fl bulun-maktay›z. Kongre’miz gelece¤i kazanman›n önem-li dinamiklerini tafl›maktad›r. Bu süreçte II. Kon-gre’nin önüne koydu¤u görevleri yerine getirebilir-sek, bir sonraki kongrede daha ileri ad›mlar atma-n›n zeminini yaratm›fl olaca¤›z. Sorunlar›m›z›n fark›nday›z ve sab›rl› bir çal›flmayla, aceleci ka-zanma hastal›¤›n› bir kenara b›rakarak, her alan-da ad›m ad›m somut gücümüze uygun hareket ederek kazanaca¤›m›za inan›yoruz. Parti II. Kon-gre’’mizin gerçeklefltirilmesinde eme¤i geçen baflta halk›m›z olmak üzere partili ve partisiz tüm faali-yetçi yoldafllar›m›za teflekkürlerimizi bir kere daha belirtmek isteriz. Partimiz, bu aç›klamayla, II. Kongre’de ideolojik, siyasal olarak al›nan kararla-r›n k›sa sonuçlar›n› kitlelere açarak ön bir bilgilen-dirmeyi hedeflemektedir. K›sa sürede II. Kongre belgeleri gerekli boyut-lar›yla kamuoyuyla paylafl›lacakt›r. Bu aç›klamay-la birlikte toplum ve parti içerisinde irademiz d›-fl›nda var olan iki çizgi mücadelesine ba¤l› olarak, baflta tüm yoldafllar olmak üzere duyarl› devrimci kamuoyu ve halk›m›z›n do¤ru-yanl›fl mücadelesi temelinde II. Kongre aç›klama ve kararlar›na yö-nelik düflünce, elefltiri ve önerilerini sürdürerek partimizi gelifltirme ve daha ileri bir düzeyde sa-hiplenmelerini beklemekteyiz. II. Kongre irademi-zin ayr›nt›l› bir flekilde ele al›p kararlaflt›rd›¤› gün-demler k›sa özetler halinde afla¤›da belirtilmifltir:


SINIF TEORİSİ

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim

Dünya’da, Türkiye-Kuzey Kürdis-tan’da Güncel Politik Durum: Dünya’da Durum: Kapitalizmin, serbest rekabetçi döneminin ka-rakteristik özelli¤i olan ulusal pazarlar biçiminde-ki örgütlülü¤ü, afl›r› yo¤unlaflan ve ulusal s›n›rlara s›¤mayan sermayesinin, kendi do¤as› gere¤i tafl›-d›¤› sürekli geniflleme ve yo¤unlaflma dinami¤inin sonucu olarak en yüksek aflamas› olan emperya-lizme ulaflmas› ile birlikte dünya çap›nda bir ör-gütlülü¤e dönüflmüfltür. Kapitalizmi lokal s›n›rlar içerisine hapsolmufl, de¤iflmeyen, statik bir kategori olarak ele almak eflyan›n tabiat›na ayk›r›d›r. Dolay›s›yla yeni bir aflama olarak gösterilmeye çal›fl›lan “küresellefl-me”, kapitalizmin ve emperyalizmin özünde var-d›r. Bugün çok daha büyük bir merkezileflme ve yo¤unlaflma evresiyle karfl› karfl›yay›z. Her fley gi-bi emperyalist-kapitalist sistem de kendisini her yönüyle tekrar eden bir olgu de¤il, dinamik bir sü-reçtir. Bu aç›dan uluslararas› sermayenin günü-müz dünyas›ndaki afl›r› merkezileflme ve yo¤un-laflma seviyesinin ortaya ç›kard›¤› geliflmelerin tahlil edilmesi, do¤ru sentezlere ulafl›lmas› ihtiya-c›na I. Kongre’miz yo¤un tart›flmalar temelinde iflaret etmiflti. Kapitalizmin temel çeliflmesi özde de¤iflmedi. Emperyalizmin bafll›ca çeliflmeleri ba-z›lar›n›n iddia etti¤i gibi tarih olmad›. “Küresellefl-me”yi bu tür safsatalara vitrin yapan neo-liberal teorisyenler ve bu teorilere kaynakl›k eden burju-va ideolojiler ve ideologlar elbette gö¤üslenmeli-dirler. Ancak emperyalizmin dünya çap›ndaki ör-gütlülü¤ünün bugün itibar›yla ulaflt›¤› seviye mu-azzam bir “küreselleflme” gerçe¤ini de ifade et-mektedir. sermayenin yo¤unlaflmas›nda ve mer-kezleflmesinde ulafl›lan seviye, kapitalizmin krizi-ne çözüm için gelifltirilen neo-liberal stratejiler es-kinin kaba bir tekrar› fleklinde yorumlanamaz. De-¤iflen, kapitalist üretim tarz›- iliflkileri ve art› de¤er de¤ildir. Bunlar›n özü ve niteli¤inde bir de¤ifliklik olmamakla birlikte yeni biçimler ald›klar› da nes-nel bir gerçekliktir. Bunu anlamak için diyalektik yaklafl›m ve tarihsel materyalizm bize gerekli reh-berli¤i yapmaktad›r. Tarihsel koflullardan ba¤›m-s›z, ondan kopuk, hareketsiz, de¤iflimsiz, kal›c›, daim bir gerçeklik yoktur.

Her fleyin özü olan çeliflkiyi anlamak, meseleyi kavramak aç›s›ndan önemlidir. Uluslararas› em-peryalist kurumlar bugünün dünyas›nda esas be-lirleyici durumdad›rlar. Her direnç ve engel, neo-li-beral sald›rganl›kla y›k›lmak üzere hedeftir. Bar-barl›k, gerekti¤inde kendi hukuklar›n› da bir kena-ra atan sald›rganl›kla devrededir. Bu, emperyalist sermayenin ihtiyaçlar›na ve bunun uygulanmas›-n›n stratejisine göre dünyay› yeniden “küresel” fle-killendirme sald›r›s›d›r. Emperyalist iflgaller, sald›r-ganl›klar, toplumsal iliflkilerin bu ihtiyaca göre ye-niden flekillendirilmesi tamam›yla bununla ilgilidir. ‹flte sosyal devlet hikayeleri de bunlarla ba¤lant›l› olarak art›k rafa kald›r›lmaktad›r. Sermayenin flim-diki birikim süreci modellerine göre her yer biçim-lendirilmek üzere emperyalist ameliyat masas›na yat›r›lm›flt›r. Sanayi, tar›m, e¤itim, sa¤l›k, sosyal politikalar, kültür, bilgi gibi her fley bu birikim sü-reci modeline göre flekillendirilmektedir. Özellefltirme politikalar› da ayn› ihtiyac›n so-nucudur. fiimdinin dünyas›, art›k 1970-’80-’90'lar dünyas›n›n birebir ayn›s› de¤ildir, olamaz. De¤i-flen kapitalizmin özü de¤il, emperyalist kapitaliz-min yaflad›¤› yeni bir yap›lanma sürecidir. Çok uluslu flirketler sadece ekonomik iliflkileri de¤il, toplumsal iliflkileri de yönlendiriyor, yaratt›¤› ulus-lararas› kurumlarla her bir yeri biçimlendiriyor. Sermayeler elbette rekabetsiz düflünülemezler. Muazzam bir yutma, yede¤e alma fleklinde önem-li yap›land›rma yönelimleri de ortadad›r. Leninist emperyalizm tahlili temeli üzerinde yükselerek ye-ni sorunlar› daha derinden kavramak, do¤ru mü-dahale ve de¤ifltirme için ihtiyaçt›r. ABD, emper-yalizm d›fl›nda bir dünya imparatorlu¤u olarak te-lakki edilemez. Burjuvazinin imparatorluk tezleri, rakipsiz tek imparatorluk ve tekel tan›mlamalar› gerçe¤i ifade etmekten uzakt›r. Emperyalist dünya nizam›n›n tepesinde bugün itibariyle ABD'nin du-ruflu da bir gerçektir. Kuflkusuz ABD emperyalizmi, dünya pazarlar› üzerinde oynad›¤› jandarmal›k görevinden dolay› mazlum dünya halklar›n›n bafl düflman›d›r. Maz-lum halklar›n ve uluslar›n bafl düflman› olma ger-çekli¤i nedeniyle emperyalist haydutlar içinde esasta okun sivri ucunun bu tiran (ABD emperya-lizmi) devlete yöneltilmesi gerekmektedir. Okun sivri ucunun ABD emperyalizme yöneltilmesi di--

11


SINIF TEORİSİ ¤er emperyalist devletlerin hedeflenmemesi anla-m›na gelmez, bilakis onlar› da niflangaha oturtur. Aralar›ndaki tek fark, düflmanlar aras›nda önceliksonral›k iliflkisini do¤ru kurarak ilk darbeyi nerde ve hangisine vuraca¤›n› tespit etmektir. Dolay›s›y-la bu, niyetlerden ba¤›ms›z nesnel bir gerçeklik ol-du¤u için uluslararas› geliflmelerde bu yan› hesa-ba katmak olmazsa olmaz bir yönü içerir. Bu yön gözlerden ›rak tutulamaz. Uluslararas› sermayenin egemenli¤i ve bunda ABD emperyalistlerinin yönlendiricili¤i bir gerçek-tir. Evrim; bütün iflletmeleri ve devletleri de içine alarak dünya çap›nda tek bir tröste do¤ru gitme e¤ilimi içermektedir. Ama emperyalizm gerçekli¤i antagonizmas›z, çat›flmas›z, bar›flç›l ve adil payla-fl›m fleklinde bir trend göstermez, gösteremez. Bu onun do¤as›na terstir. Dolay›s›yla Kautsky’ci ul-tra-emperyalizm teorileri bir çarp›tmad›r. Eflit ol-mayan geliflme ve rekabet kapitalizmin yasas›d›r. Sermaye rakipsiz olamaz, rekabetsiz düflünüle-mez. “Küresel” emperyalizm dünya çap›ndaki ko-flullara ba¤l› olarak boyunduruk alt›ndaki ülkeleri de yeni emperyalist birikim süreci modellerine gö-re dizayn etmektedir. Bu adaptasyona direnenle-rin bafl›na emperyalist balyoz geçirilmektedir. Irak'ta, Afganistan'da, Filistin'de ve di¤er yerlerde yaflanan budur. Yerli uflaklara geçmiflte nispeten tan›nm›fl k›r›nt›sal ayr›cal›klara art›k eskisi kadar flans tan›nmamaktad›r. Uflak devletler, emperya-list efendilerin s›radan bir memuru gibidirler. Da-yat›lan “ya uyacaks›n›z ya da gideceksinizdir”. Boyunduruk alt›ndaki ezilen ülkelerde bir dönem-lerin "kalk›nmac›", "ithal ikameci" modelleri flimdi yerini, ad›na "d›fla dönük yap›land›rma" denilen, IMF ve Dünya Bankas› yönlendiricili¤indeki yap›-land›rmalara b›rakt›. K‹T'lerin özellefltirilme ope-rasyonu ile tasfiyesi, tar›m ve köylülü¤ün ulusla-raras› sermayenin ihtiyaçlar›na göre yeniden flekil-lendirilmesi bu çerçevede gerçekleflmektedir. Ta-r›m ve köylü sorunlar› afl›lmakta m›d›r? Hay›r. Bu sorunlar› köklü çözmeye ancak devrim alternatif olabilir. Ancak de¤ifliklikler de görülmek duru-mundad›r. Emperyalizm, dinamizmi olmayan sta-tik bir kategori de¤ildir, koflullara ba¤l› olarak bi-çimlenmektedir. Onu yeni biçimsel de¤iflikliklere götüren de afl›r› derecede yo¤unlaflan sermaye bi-rikimidir. Her fley bölündü¤ü gibi emperyalizm de çeliflkiden muaf, hareketsiz, dura¤an bir durum

12

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim arz etmez, edemez. Sermayeyi yeni alanlara ya-yan, yeni özgül durumlara yol açan geliflmeler, bizzat sermayenin kendi dinamizmiyle iliflkilidir. Do¤an›n, düflüncenin ve toplumun geliflme süre-cinde her bir özel süreç genel içerisinde izafidir. Oluflma, geliflme ve yok olma; çeliflme temelinde sonsuz bir süreçtir. Eksilme ve artma temelinde bir tekrar de¤il, geliflim karfl›tlar›n birli¤i olarak di-yalektik kavrand›¤›nda, mücadele yoluyla fleylerin kendi kendilerini tekrar etmedikleri ve nitel an-lamda dönüflümü de içerdikleri anlafl›lacakt›r. Bu aç›dan hareketin her biçiminin özel niteli¤i kav-ranmazsa yeni sorunlara cevap olunamaz, teori ilerletilemez. Lenin'in emperyalizm tahliline Marksizm ad›na karfl› ç›kan II. Enternasyonalcile-rin Marksizm'in özüne de¤il, lafz›na sar›larak Le-ninist proleter dünya devrim teorisine karfl› dire-nen gerici statükoculu¤una düflmemek için yeni sorunlara cevap olmak, bilimimizi bu sorunlar›n üstesinden gelecek seviyeye ç›kartmada nitel bir s›çrama sa¤lamak ihtiyac› kendisini dayatmakta-d›r. Parti II. Kongre’miz bu bilinçtedir. Ulusal ve uluslararas› geliflmelere iliflkin teorik düzlemde yürütülecek iki çizgi mücadelesiyle ve kitlelerin seferberli¤iyle kolektif ilerleme azmindedir. Emperyalizmin neo-liberal ideolojik, siyasi, ör-gütsel, askeri, kültürel ve ekonomik sald›r›s›na karfl› dünya proletaryas› ve halklar›n›n direnifli ye-ni bir devrimci mayalanmaya da iflaret ediyor. Te-röre karfl› mücadele ad›na dünya proletaryas›, ezi-len ulus ve halklar›na karfl› pervas›zca sürdürülen emperyalist terör sald›rganl›¤›n›n bir parças› da Afganistan, Irak ve di¤er yerlerde devreye sokulan iflgallerdir. ‹flgal ve sald›rganl›k, emperyalizm ile mazlum dünya halklar› ve ezilen uluslar› aras›n-daki mevcut çeliflkiden muaf de¤ildir. Yani dünya çap›nda hüküm süren bafl çeliflki nedeniyle dünya mazlum halklar› ve ezilen uluslar› ile emperya-lizm aras›ndaki çeliflkinin nas›l ve hangi düzeyler-de cereyan etti¤ini gösteren bir sürecin iflledi¤ini aç›kça göstermektedir. Di¤er bir deyiflle bu çeliflki, gelinen aflamada daha bir fliddetlenmifltir. Emperyalist sald›rganl›¤›n bu denli boyutlan-mas› kuflkusuz emperyalizmin içinde bulundu¤u ekonomik-siyasi krizden ba¤›ms›z de¤ildir. ‹çinde bulundu¤u krizi atlatmak için bir dizi idari tedbir-lere baflvurmufltur. Yani yo¤un iflten ç›kartma, halk


SINIF TEORİSİ

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim kitlelerinin ekonomik-sosyal haklar›n› t›rpanlama, bir süreli¤ine pazara mal sürümünü durdurma, elindeki stoklar› imha etme, pazar açmak için lokal ve bölgesel savafllar ç›kartma vb gibi yöntemlere baflvurarak krizi bir biçimde atlatmak ister. Son y›l-larda emperyalist-kapitalist devletler her y›l %8 ile %10 aras›nda bir küçülme sürecini yafl›yordu. Em-peryalist-kapitalist sistem; ekonomik küçülmeden dolay› yaflanan bu dura¤anl›¤› atlatamad›¤› için do¤all›¤›nda bu süreç krize evirilmifltir. Enternasyonal proletarya herkesten önce ve en önde bu iflgallere karfl› anti-emperyalist politik du-ruflla meydan okumay› kazanma azmiyle birlefltir-melidir. Bu iflgaller, yeni bir emperyalist paylafl›m savafl› provalar›d›r. Esas olarak da dünya proletar-yas›, ezilen ulus ve halklar›n›n mücadelesini bo¤-ma gayretleridir. fiimdi s›rada ABD öncülü¤ünde di¤er müttefiklerle ‹ran'a bir askeri sald›r› haz›rl›¤› sürdürülmektedir. Emekçiler ve ezilenler 'emperya-list haydutlar m›? Yoksa gerici-uflak-dinci funda-mentalistler mi?' ikilemi aras›nda tercihe zorunlu de¤ildir. Devrimci proletaryan›n ezilen ulus ve halklarla birli¤ini içeren proleter enternasyonalist bayra¤› her soruna çözüm olabilecek program›yla her bir yerde devreye girmelidir. Böyle bir öncüden yoksunluk, ezilenleri ve sömürülenleri gerici odak-lar›n kuyru¤u olmaya götürmektedir. Burada ezi-lenleri ve sömürülenleri, emperyalist sald›rganl›¤›n kurbanlar›n› suçlamadan, onlar›n hakl›-meflru ta-lep ve direnifllerini sahiplenen proleter devrimci bir çözüm alternatifiyle ifllevli olmam›z flartt›r. Biliyo-ruz ki, ezilenler ve sömürülenler kendi kendilerine ve kendili¤inden direnifllerinin seyri içerisinde do¤-ru bilinçle buluflamazlar, gerçek çözüm yoluna gi-remezler. Girmeleri için gerekli olan Maoist komü-nist öncülüktür. Bu görevin gereklerine cevap ol-mak yerine sa¤› solu suçlayarak ve damgalayarak idare etmek, Maoist bir tutum olamaz. Bugün sürmekte olan; emperyalist ve gerici dincilerin iddia etti¤i gibi asl›nda ayn› ideolojide birlefltikleri bir "medeniyetler savafl›", bir "dinler bo¤azlaflmas›" de¤ildir. Parti I. Kongre’miz, "s›n›f mücadelelerinin sonu" ve "medeniyetler çat›flmas›" gibi gerici tezleri bilimsel olarak deflifre etti. Parti II. Kongre’mizin yürüdü¤ü yol da budur. Politik ekonominin sonunun geldi¤ini, meta üretiminin tarih oldu¤unu söyleyen post modern safsatay›,

kapitalizmin vahfleti aratmayan barbarl›¤› zaten cevaplanmaktad›r. “Küresel” emperyalist-kapita-list toplumsal koflullar› yok sayan post modern fi-gürlerin gerçeklikle ve bilimsellikle alakas› yoktur. Pratik her defas›nda Marksizm-Leninizm-Mao-izm’in bilimselli¤ini ispatlamaktad›r. Kongre’miz neo-liberal ideolojik sald›r›ya ve post-modern yak-lafl›mlara karfl› mücadele görevinin önemine iflaret etti. fiimdi dünyadaki emperyalist sald›rganl›¤›n cebelleflmek zorunda kald›¤› Taliban, ‹ran molla-lar› gibi mevziler onlar›n eseridirler. Emperyalist yay›lma siyasetinde Yeflil Kuflak Projesi çerçeve-sinde beslenen bu uflaklarla didiflme, gerici mahi-yetlidir. Bu mahiyeti gölgelemek için sald›rganl›¤›, “demokrasi” diye pazarlama yalan› ve bunun “Il›ml› ‹slam Projesi” ile hayata geçirilmesi ve böy-lece kitleleri dinci bayrak alt›nda, emperyalist po-litikalar›n yan›nda saf tutmaya sürükleyen gericili-¤i reddederken, ezilen ulus ve halklar›n emperya-list sald›rganl›k ve iflgale karfl› direnifl mücadele-siyle dayan›flma gereklili¤ine de parti II. Kon-gre’miz vurgu yapmaktad›r. Bu direnifl hareketle-rinde önderliklerin gerici s›n›f ç›karlar› deflifre edi-lirken, halklar›n meflru müdafaa görevi de anlafl›l-mal› ve desteklenmelidir.

Emperyalistler Aras›ndaki Çeliflki ve ‹liflkiler: Emperyalist yay›lmac›l›¤›n; fütursuzca gelifl-mesinin kendi iç çat›flmalar› neticesinde daha kontrollü bir geliflim seyretti¤i bir döneme tan›kl›k ediyoruz. ABD emperyalizmi karfl›s›nda yeniden güç toplamaya bafllayan AB emperyalistleri, Çin ve Rusya emperyalizmi farkl› boyutlarda da olsa direnç göstermektedirler. Bu ba¤lamda Rusya-Çin ittifak›ndan ve AB blo¤undan k›saca bahsetmek yerinde olacakt›r.

ABD ve AB ‹liflkileri: AB ortaya ç›kt›¤› zamandan bu yana ABD’nin kontrolü d›fl›na ç›kamam›flt›r. Aralar›ndaki ç›kar çat›flmalar›n› büyük oranda karfl›l›kl› ç›kar anlafl-malar› ile sonuçland›rm›fllard›r. Tarihsel ve kültü-rel olarak benzer bir niteli¤e sahip olan her iki ta-raf söz konusu ezilen halklar ve bu halklara reh-berlik eden ideoloji oldu¤u zaman ortak ideolojik manipülasyonlara medeniyetler çat›flmas› ya da it-tifak› gibi; ekonomik yapt›r›m ve politikalara IMF,

13


SINIF TEORİSİ Dünya Bankas›, Dünya Ticaret Örgütü ile çeflitli ambargolar ve neo-liberalizm; askeri yöntemlerle Irak iflgali, Fildifli sahilleri sald›r›s› gibi yöntemlere baflvurmufllard›r. Bu iki emperyalist gücün birlikte hareket etmesini sa¤layan en önemli etmen sosyal emperyalizm döneminde de var olan AB blo¤u-nun, ekonomik ve siyasi konjonktürden kaynakl› do¤al olarak ABD’yi kendisine daha yak›n görmüfl olmas›d›r. Bunun yan›nda AB blo¤u emperyalist-leri ve kapitalistleri kendi içinde de yekpare bir bütünlük sergileyememektedir. Çok say›da üye ül-ke, ABD lehine tav›r sergileme potansiyeline sa-hiptir. Bunu son Yugoslavya, Afganistan ve Irak iflgallerinde çok rahat görmek mümkündür. Özel-likle ABD emperyalizmi önderli¤inde Ortado¤u'da gerçeklefltirilen iflgallere kendi ç›karlar› gere¤i ilk baflta karfl› ç›kan AB'nin iki büyük gücü Almanya ve Fransa emperyalistleri bugün gelinen aflamada ABD ile belli bir ortakl›k yakalam›fl görünmekte-dirler. K›sacas› kendi içyap›s›, ABD’nin nüfuzu gi-bi farkl› birçok etmenden dolay› AB’nin ABD ile ezilen dünya halklar›n›n lehine olabilecek ciddi bir karfl›tl›¤›n içine girmesi en az›ndan k›sa vade-de beklenmemelidir. Bunun yan›nda, ç›karlar›n› korumak ad›na ABD yay›lmac›l›¤›n› frenleme-ya-vafllatma ifllevi görmektedir ve görecektir.

ABD ve Çin-Rusya ‹liflkileri: Rus sosyal emperyalizmi döneminden sonra ABD, esas olarak eski "Sovyet" blo¤unun nüfuz alanlar›nda var olma çabas›na giriflmifltir. Sosya-lizm maskeli Rus sosyal emperyalizminin y›k›lma-s›yla birlikte ABD emperyalizminin, da¤›lan bu ül-keler üzerindeki hâkimiyet aray›fl›na en sert tepkiyi veren ülke de beklendi¤i gibi ve do¤all›¤›nda Rusya olmal›yd› ve bugün olan da budur. D›fl pazarlar›n› kaybetmek istemeyen Rusya emperyalizmi, ABD’ye karfl› bir blok halinde hareket etmenin yollar›n› zor-larken, ABD’nin faaliyet alanlar›nda da bireysel gi-riflimleri ihmal etmemektedir. Bir yandan ‹ran, Irak gibi ülkelerle s›k› iliflkiler kurmaya çal›fl›rken, di¤er taraftan da Çin ve Hindistan ile blok faaliyetleri yü-rütmektedir. fianghay Befllisi esas itibariyle ABD’nin Ortado¤u ve Asya’daki yay›lmac›l›¤›na ce-vap niteli¤i tafl›yan askeri, siyasi ve ekonomik bir bloktur. Bu blok içerisinde, Çin ve Rusya'n›n belir-leyicili¤inde kontrollü bir geliflim söz konusudur.

14

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim Söz konusu oluflum, dünya emperyalist ekonomisi-nin esas kontrolörü olan ABD’nin k›sa vadede çö-küflünü de¤il, gelifliminin frenlenmesini hedeflemifl-tir. Çünkü bugün ABD’nin çöküflü bir bütün olarak emperyalist sistemin krize girmesini beraberinde ge-tirecektir. Genel ekonomik-siyasi krizin yan›s›ra bir ahtapot misali dünya pazarlar› üzerinde jandarma-l›k görevi yapan ABD emperyalizminin çöküflü, di-¤er emperyalist güçlerin ciddi tehditlerle karfl› karfl›-ya kalmas›na sebep olacakt›r. Hali haz›rda güçler dengesindeki eflitsizlikler, ABD emperyalizminin olas› çöküflü ile do¤acak boflluklar› dolduracak ve zaman›nda-yerinde müdahalelerde bulunacak her-hangi bir emperyalist güce imkân tan›mamaktad›r. AB ve Asya blo¤unun, ABD emperyalizmi karfl›s›n-daki geliflimi, dünyan›n yeniden flekillendirilmesini zorunluluk haline getirmiflken, bu flekilleniflte söz sahibi olabilecek Latin Amerika ve uzak Asya'daki geliflmeler de ayr› bir öneme sahiptir. Latin Amerika’daki Geliflmeler: Venezüella öncülü¤ünde yeniden canland›r›l-maya çal›fl›lan Latin Amerika’daki bütünleflme sü-reci ABD için ciddi bir tehlike arz etmektedir. Bu-radaki geliflmeler özellikle Çin-Rusya blo¤unun elini güçlendirmektedir. Vaktiyle Rus sosyal em-peryalizminin uflaklar› Küba ve Nikaragua bugün farkl› bir boyutta Rusya-Venezüella kaynaflmas› biçimini almaktad›r. Aradaki en önemli fark Kü-ba’yla Nikaragua’n›n yerine Venezüella’n›n yer de¤ifltirmifl olmas›d›r. Bugünkü yak›nlaflma ise esas olarak askeri ve ekonomik pazar iflbirli¤ini hedeflemektedir. Venezüella’n›n geliflme çabalar›-n›n emperyalist sistem d›fl›nda de¤il, içinde oldu-¤unu görmek gerekir. Bu durum, emperyalistler aras›ndaki çeliflkilerin bir sonucu olarak ABD’ye karfl› giriflilen bir ittifak olarak görülmelidir. Ba-¤›ml›l›ktan kurtulamam›fl bu çabalar›n uzun vade-de halklar›n yarar›na olmas› ise büyük oranda dünyadaki devrimci geliflmelere, özellikle de Mao-ist hareketlerin buralarda geliflmesine ba¤l›d›r.

Uzak Asya’daki Geliflmeler ve Maoist Hareketler: Dünya halklar› için gerçek kurtulufl hareketle-rinin bafl gösterdi¤i Nepal ve Hindistan’daki gelifl-meler, örnek almam›z gereken esas geliflmelerdir.


SINIF TEORİSİ

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim Bu geliflmelerin Nepal ve Hindistan gibi yar›-feo-dal, yar›-sömürge ülkelerde meydana gelmesi ke-sinlikle tesadüf de¤ildir. Bu durum ülkemizde de k›sa vadede ayn› geliflmelerin yaflanaca¤› sonucu-na götürmese de, do¤ru yolda oldu¤umuzun en büyük kan›t›d›r. Di¤er blok faaliyetlerinin aksine bu geliflmeyi de¤erli k›lan en önemli faktör, dünya emperyalist-kapitalist sistemi içinde k›sa vadede askeri ve ekonomik olarak ciddi sars›lmalara se-bep olmasa da, sisteme vurulmufl en büyük ide-olojik darbe olmas›d›r. Bunun yan›nda Nepal’le birlikte Hindistan ve di¤er Asya ülkelerinde göre-bilece¤imiz ciddi Maoist ilerleyifl kuflkusuz emper-yalist sistem aç›s›ndan çok daha büyük ve belirle-yici askeri, ekonomik bir darbe niteli¤i tafl›yacak-t›r. Dünya çap›nda Maoist hareketlerle çok daha s›k› ve yap›c› bir iflbirli¤i içine girilmesi zorunlulu-¤u ortadad›r. Asya’daki Maoistlerin oluflturduklar› ortak örgütlenme, bu sebeple önemle ele al›n›p güçlendirilmelidir. Ayr›ca sosyo-ekonomik benzer-liklerimiz, pazar büyüklü¤ünün dünya emperya-list sistemi içindeki pay› ve co¤rafik konumu dik-kate al›nd›¤›nda; Asya’daki devrimlerin k›sa vade-de dünya sistemine rengini verecek olan temel be-lirleyen olaca¤› gözden kaç›r›lmamal›d›r. Parti II. Kongre’miz, sosyalist ülkelerdeki geri-ye dönüfllerin ard›ndan Nepal devrimini, enter-nasyonal proletarya ve ezilen dünya halklar› için yeni bir tecrübe olarak görmektedir. Bu ad›m› bü-yütmek, korumak ve gelifltirmek için ideolojik mü-cadeleyi kesinlikle elden b›rakmadan yak›n ilgi göstermeli ve daha somut desteklemeliyiz. Onu destekten mahrum b›rakan yanl›fl anlay›fllara ve çizgilere karfl› önemle mücadele etmeliyiz. Nepal halk›n›n Nepal Komünist Partisi (Maoist) önderli-¤inde Yeni Demokrasi yolunda yürütmüfl oldu¤u mücadeleyi, II. Kongre irademiz selamlamaktad›r. Parti II. Kongre’miz Filistin, Afganistan ile Irak'taki emperyalist iflgale, Asya, Afrika, Latin Amerika ve dünyan›n di¤er bölgelerindeki emper-yalist sald›rganl›¤a karfl› ezilenlerin ve sömürülen-lerin hakl› direniflleriyle dayan›flma içerisinde ol-du¤unu aç›kça beyan eder. Emperyalist sald›rgan-l›¤›n sözde çözüm için diyalog siyasetleriyle ezi-lenlerin mücadelesini bo¤maya çal›flt›¤›n› göz ard› etmeden, emperyalistlerden dost olmaz perspekti-fiyle ezilenleri, müttefiki olduklar› enternasyonal

proletaryayla birleflmeye ça¤›r›r. IMF ve Dünya Bankas›'n›n sözde yard›mlar› ve iyilik oyunlar›yla halklar›n nas›l kölelefltirildi¤ine dikkat çeker. Ezi-len dünya halklar›n›, kendi güçlerine güvenerek, devrim bayra¤›n› yükseltmeye ça¤›r›r.

Ortado¤u ve Türkiye-Kuzey Kürdistan’daki Geliflmeler: Ulusal ba¤lamda Türkiye-Kuzey Kürdistan’da-ki geliflmeleri, Ortado¤u’daki geliflmelerden ba-¤›ms›z ele almak neredeyse imkâns›z hale gelmifl-tir. Ortado¤u’nun bugün emperyalist pazarl›klar›n en ateflli biçimde vuku buldu¤u alan olmas›, yeni-den flekillenen dünyan›n ifllem üssü niteli¤i tafl›-mas›, Türk devletini de emperyalizmin iyi bir ufla-¤› olarak zorunlu bir biçimde bu girdab›n içerisine çekmifltir. Türk hakim s›n›flar›n›n bu girdab›n içe-risinde yer almalar›n› zorunlu k›lan di¤er bir etken ise Kürt ulusal sorunudur. Hem Afganistan’›n, hem de Irak’›n iflgalinde Türk devleti ciddi bir rol üstlenmifltir. Irak’taki geliflmeler Türk hakim s›n›f-lar›n› ve kliklerini ciddi ayr›l›klara sürüklemifl olsa da ülke içi bu çat›flmal› durum burjuva-feodal ik-tidar›n Ortado¤u üzerindeki politikalar›nda bir or-taklaflmay› engellememifltir. Türk devleti, Irak’›n üç parçaya ayr›lma olas›-l›¤›ndan oldukça rahats›zd›r. Parçalanm›fl bir Irak Türk devletinin üniter yap›s› için bir tehlike olarak görülmektedir. Bu durum ise Kürt ulusal hareketi-nin bugünkü talepleriyle örtüflmektedir. Öte yan-dan ABD’ nin Filistin ‘’devleti’’ inflas›na karfl›l›k, ‹srail, M›s›r, Ürdün, Arabistan gibi Arap ülkeleri aras›ndaki iliflkileri güçlendirme çabalar› görül-mektedir. Kendi içinde Hamas’a karfl› mücadele veren bir Filistin “devleti’’, ABD deste¤ine her za-mankinden daha fazla ihtiyaç duyacakt›r. Böylesine Amerikanlaflt›r›lmaya çal›fl›lan bir Ortado¤u’da Türk devletinin bu haliyle Çin-Rusya blo¤u ile ittifak içine girmesi son derece zay›f bir ihtimaldir. Sadece üniter yap›s›n›n korunmas› pa-has›na bile olsa Türk devleti Amerikanlaflt›r›lmaya çal›fl›lan Ortado¤u’nun parças›d›r ve bu yönde ilerlemeye devam edecektir. Buna karfl›n daha uzun y›llar boyunca Amerikan karfl›tl›¤›n›n emper-yalizme karfl› bir cephe örülmesinde dayan›lacak temel teorik dayanak noktas› olaca¤› aç›kt›r.

15


SINIF TEORİSİ Amerikanl›laflt›r›lmaya çal›fl›lan Ortado¤u sü-recinde uflak Türk devletinin önemi azalm›fl de¤il-dir. Amerika, Türk devletinin sadece ‹ran ve Suri-ye ile yak›nlaflmamas› pahas›na da olsa Türk dev-leti üzerindeki etkisini sürdürmeye çal›flacakt›r. PKK’nin sivil bir harekete dönüfltürülerek bitirilme politikalar› ve üniter yap›n›n korunmas› ABD ve Türk devletinin flu anki iliflkilerinin çerçevesini oluflturmaktad›r.

Türkiye-Kuzey Kürdistan’daki Geliflmeler: Siyasal ve ekonomik ba¤›ms›zl›¤›n› yitirmifl bir ülkenin iç meselelerini emperyalist güçlerden ve müdahalelerden ba¤›ms›z bir biçimde ele almak neredeyse imkâns›zd›r. Türk hakim s›n›flar›nda son dönemde dikkat çeken iç kamplaflma yukar›-da ortaya konulan uluslararas› çerçeveden ba¤›m-s›z de¤ildir. Özellikle Irak iflgalinden sonra t›rmanan Ame-rikan karfl›tl›¤›, emperyalizm karfl›tl›¤›na dönüfltü-rülememifltir. Yönetici klikler emperyalizme hiz-met etme yar›fl› içinde esasta iki kampa bölün-müfltür. Emperyalizme karfl› 'milli mücadele' söy-lemini hayata geçirmesi beklenemeyecek yönetici klikler, fleriatç›-laik karfl›tl›¤›n› kullanarak ABD karfl›tl›¤› temelinde büyük oranda politize olmufl toplumun deste¤ini iç politika malzemesi yaparak arkalar›na almaya çal›flm›fllard›r. Bu vesileyle hem ABD karfl›tl›¤›n› temel argüman olmaktan ç›karta-rak emperyalizme hizmet etmifl, hem de ABD’ye kendilerini tercih etmesi gerekti¤i mesaj›n› vermifl-lerdir. Bu zeminde ABD’nin tercihi Müslüman Or-tado¤u’yu ehlilefltirirken, kendisiyle hareket etme-si son derece manidar olan Amerikanc› ›l›ml› ‹s-lam modelini bir alternatif olarak kullanabilece¤i klikten yana olmufltur. Son seçimlerle birlikte bu durum daha da netlefltirilmifltir. Bunun yan›nda güç bahfletti¤i kli¤in kontrol edilebilmesi için de muhalif kli¤i tamamen d›fltalamam›flt›r. Her halü-karda bu iki klik aras›ndaki karfl›tl›k ABD karfl›tl›-¤›n› beslemedi¤i sürece emperyalistler aç›s›ndan olumlu bir durumdur. Hiçbir aç›dan milli ve halkç› karaktere sahip olmayan yönetici kli¤in d›fl›nda hala bu özellikle-rini korudu¤u düflünülen Türk ve Kürt milli burju-vazilerinin kendi ç›karlar› için mücadeleleri özel-likle Türk milli burjuvazisi aç›s›ndan güdük kal--

16

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim m›flt›r. Bu süreçte Türk milli burjuvazisinin sa¤ ve sol kanatlar› her zamankinden çok daha fazla bir-birine yak›nlaflm›flt›r. Ancak bu yak›nlaflma ciddi bir anti-emperyalist bloklaflmaya evirilememifltir. Bunun en önemli sebebi hala Türk ordusunun ciddi bir “milli öze” sahip oldu¤u yönündeki kan›-d›r. Aksine Türk ordusu bafl›ndan beri emperyaliz-min stratejik uflakl›¤› noktas›nda bafl aktör olarak emperyalizme hizmet etme yar›fl›nda olan Kema-list yönetici kli¤in taraf›nda saf tutmufltur. Bir di-¤er önemli sebebi ise anti-emperyalist söyleme Kürt halk›n› dahil edememeleridir. Tam aksine an-ti-emperyalizm söylemi bir bak›ma Kürt ulusunun d›fllanmas›na vesile olmufl, bu da Kürt ulusal ha-reketinin, emperyalist 'çözüm' planlar›na daha fazla meyletmesine maddi zemin haz›rlam›flt›r. Ve dolay›s›yla bu tav›r, dolayl› yönden de olsa, esa-s›nda emperyalizme hizmet etmifltir. Kürt milli burjuvazisi kendi s›n›f›n›n ç›karlar› pahas›na antiemperyalist herhangi bir giriflimde bulunmam›fl, aksine ABD’nin Ortado¤u’daki durumunu kendi lehine kullanmaya çal›flm›flt›r.

Dünya Koflullar›yla ‹liflkisi ‹çinde Türkiye-Kuzey Kürdistan Gerçekli¤i: ‹çinde bulundu¤umuz co¤rafya dünya koflul-lar›ndan ba¤›ms›z ele al›namaz. fiimdinin dünyas› kendi bafl›na bu co¤rafyay› parçac› ele almaya, emperyalist sermayenin sald›rganl›¤› sonucunda daha bir hegemonya kurma bölümü d›fl›nda de-¤erlendirmeye imkân tan›mamaktad›r. Dolay›s›yla devrim de dünyadaki koflullardan ba¤›ms›z, kendi bafl›na, dar ulusalc› bir yaklafl›mla ele al›namaz. Örne¤in, 1980 öncesi 24 Ocak kararlar› ve bunun uygulanmas› için acil bir ihtiyaç olan 12 Eylül fa-flist darbesi Türk hakim s›n›flar›n›n keyfi bir tasar-rufu de¤il, esas olarak uluslararas› sermayenin ih-tiyaçlar›n›n bir sonucuydu. Uluslararas› sermaye birikim modeli ve dünyan›n o günkü koflullar› em-peryalizmin kontrolünde ve yönlendiricili¤inde Türk hakim s›n›flar›n› böyle bir darbeye yönelt-miflti. D›fla dönük ekonomik model fleklinde ta-n›mlanan yap›lanman›n temelinde yatan buydu. 1960 ve 1970'lerin yine o günün dünya koflullar›-na göre biçimlenen kalk›nmac›, ithal ikameci poli-tikalar›n›n, yani sosyal devlet modelinin tasfiye edilerek yerine yenisinin geçirilmesi ihtiyac›na da


2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim yol açan, uluslararas› sermayenin talepleridir. Emperyalist kapitalizmin 1970 dünya ekonomik krizinden ç›k›fl için her tür pazar korumalar›n›n kald›r›lmas›, tüm kap›lar›n uluslararas› sermayeye engelsiz aç›lmas›n› emrediyordu. Yar›-feodal, yar›sömürge ve sömürge ülkelerde yürürlü¤e konulan ve d›fla dönük model olarak tabir edilen fley, em-peryalist sermayenin dünya çap›ndaki bu strateji de¤iflikli¤inin ihtiyaçlar›na cevap olacak flekilde flekillendirilmesiydi. Bu neo-liberal emperyalist düzenlemelerle eski yap›da birçok de¤ifliklik ger-çeklefltirilmifltir. Türkiye-Kuzey Kürdistan’da insanlar›n ya-flamlar›n› idame ettirmelerinde hayati öneme sa-hip tar›msal üretime bakt›¤›m›zda, 1960 ve 1970'lerdeki durumu görmek mümkün de¤ildir. Verimli ve genifl topraklar “Tar›msal Dönüflüm Projesi” ad› alt›nda emperyalist sermayeye, kom-prador bürokrat burjuvaziye ve büyük toprak a¤a-lar›na s›n›rs›z bir biçimde sunulmufltur. Bunun ya-n›s›ra IMF, Dünya Bankas› ve AB gibi emperyalist kurulufllar›n direktifleri do¤rultusunda tar›ma ilifl-kin çeflitli kotalar›n konulmas› ve sübvansiyonun kesilmesi sonucunda, küçük ve orta ölçekli tar›m-sal üretim yap›lamayacak duruma getirilmifltir. Tar›m ticaret hadleri muazzam gerilemeler gösteriyor. Kaynaklar aç›s›ndan büyük zenginlik-lere sahip co¤rafyam›z, flimdi g›da yoksulu. Tar›m-da emperyalist çok uluslu flirketlerin kölesi haline gelme durumu gittikçe derinleflmekte; tohum, güb-re, ilaç gibi üretim girdilerinin tamam›na yak›n›n-da çok uluslu flirketlerin egemenli¤i gün geçtikçe pekiflmektedir. Sözde kendi topra¤›na sahip 'ba-¤›ms›z' çiftçi, tüm bu geliflmeler sonucunda ulus-lararas› tekeller karfl›s›nda savunmas›z hale gel-mifltir. Sözleflmeli tar›mla köylülü¤ün büyük bir k›sm› çökertilmifl, tekellerin köleleri haline getiril-mifllerdir. IMF, Dünya Bankas›, AB tar›m politika-lar› nedeniyle tar›msal ürünlerde, varl›k içinde yoklu¤u yafl›yoruz. Türkiye-Kuzey Kürdistan’da genel durum yu-kar›daki tablodan ba¤›ms›z de¤ildir. Yaflanan gelifl-meleri hükümet politikalar›yla s›n›rl› bir flekilde ele almak, meselinin özünü ve bafloyuncusunu es geç-mektir. Geliflmeler emperyalizm ve onun ufla¤› burjuva-feodal iktidar›n neo-liberal yeniden yap›-land›rma hamlelerinin ekonomik alandaki yans›--

SINIF TEORİSİ malar›d›r. I. Emperyalist Paylafl›m Savafl› sonras›n-da kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nin, ekonomik-si-yasi-askeri yap›lanmas› esasta, o dönemin hakim emperyalist güçlerinin dönemsel politikalar›na uy-gun olarak flekillendirildi. Osmanl›’da da var olan kapitalizme ve emperyalizme ba¤›ml›l›k, efendiler de¤iflmekle birlikte bugüne kadar hiç de¤iflmeden devam etti. Osmanl›'n›n yar›-sömürge, yar›-feodal sosyo-ekonomik yap›s› TC'nin kuruluflundan son-ra da varl›¤›n› devam ettirdi. Hükümetler, ülkemiz-de nüfuz sahibi tekeller ve yerli uflaklar› olan kom-prador bürokrat burjuvalar›n etkisinde flekillenerek bugüne kadar geldi. Bütün yönlendirmeler, karar-lar, ekonomik planlar tamamen bu tekeller ve yer-li uflaklar›n›n ihtiyaçlar› do¤rultusunda flekillendi-rildi. Bugün ise Türkiye-Kuzey Kürdistan, emper-yalist sermayenin ihtiyac›na göre yeniden flekillen-dirilmektedir. I. ve II. AKP hükümetiyle getirilmek istenen bütün yasalar, seçim aldatmacalar›yla halk ad›na, halka aç›k bir flekilde ilan edilerek ç›kart›ld› ve ç›kart›lmaya da devam edilecek. Türk hakim s›-n›flar›n›n, ABD emperyalizminin Büyük Ortado¤u Projesi (BOP)'nde somutlanan emperyalist sald›r-ganl›k konseptine eksiksiz uyum sa¤lamak nokta-s›nda ortak görüfle sahip olan önemli bir kesimi, daha büyük kazan›mlar için aradaki çeliflkileri bir kenara b›rak›p birleflerek harekete geçti, halk› yön-lendirerek emperyalizmin politika ve savafl siyase-tinin ihtiyaçlar›na cevap verecek tek parti hüküme-tini oluflturdu. Söz konusu bu güçler, ilk ad›m ola-rak hükümet arac›l›¤›yla AB üyeli¤i müzakereleri sürecinde ç›kart›lan uyum yasalar›yla emperyalist sermayenin ihtiyaç duydu¤u düzenlemeleri gerçek-lefltirdi. Tar›m, ulafl›m, iletiflim, e¤itim, sa¤l›k ve maden sektörü gibi birçok alanda büyük ölçekli özellefltirmeler gerçeklefltirildi. Ülkemiz halklar›na Avrupa Birli¤i'ni refah-demokrasi-kurtulufl kap›s› olarak gösteren hakim s›n›flar, bu emperyalist bir-li¤e "uyum yasalar›" ad› alt›nda yapt›¤› düzenleme-lerle emperyalist sermayenin ülkemize giriflinin önündeki mevcut kimi küçük engelleri dahi kald›-rarak, IMF ve Dünya Bankas›’n›n ekonomik plan-lar›na azami derecede entegre olan yap›sal dönü-flümleri hayata geçirdi. Bu ekonomik ve sosyal y›-k›m projeleri de "s›k›nt›lar AB ile ortadan kalkacak, bu yasalar da AB’ye girmemiz için gerekli" denile-rek halk›n karfl› duruflunun önü al›narak hayata geçirildi.

17


SINIF TEORİSİ Türkiye-Kuzey Kürdistan’da hükümet politika-lar› emperyalist sermayenin ihtiyac› ve egemenli-¤ine göre biçimlenmektedir. TC tarihinde "seçilen" hiçbir hükümet bunun istisnas› olmam›flt›r. Fakat AKP hükümeti ile birlikte emperyalist sermayenin ihtiyaçlar› ve egemenli¤i do¤rultusunda gerçeklefl-tirilen yap›sal dönüflümlerin en üst seviyeye ulafl-t›¤›n› söyleyebiliriz. Özellefltirmeler konusunda AKP hükümeti döneminde k›r›lan "rekor" buna bir örnektir. Ekonomik politik krizler farkl› seviyeler gösterse de bu durum, devletin yap›sal karakteris-ti¤idir. ABD’ye stratejik uflakl›k ve emperyalist Av-rupa Birli¤i politikalar›, Türk hakim s›n›flar›n›n ka-ç›n›lmaz politikalar›d›r. TC’nin her hükümeti em-peryalist hegemonyan›n özel savafl taburudur. ABD’nin Irak iflgali döneminde de icra edilen gö-rev buydu. Ülkemizdeki geliflmelere iliflkin tahlil-lerimizde bu temel gerçe¤i hiçbir flekilde görmez-den gelemeyiz. Milliyetçi bir reaksiyonla alt› bofl bir antiAB(D)’cilik de¤il, "ba¤›ms›z bir ülkede özgür bir halk olarak yaflamak istiyoruz" temel slogan›yla, emperyalizmin ve yerli uflaklar› komprador feodal iktidar›n gerici ve faflist temel politik konumlan›fl›-na cepheden karfl› koyan anti-emperyalist, antifeodal, anti-faflist programatik siyasi ve askeri du-ruflla devrimci alternatifi yükseltmek komünistle-rin görevidir. ABD kontrollü dünyan›n ve özellikle Ortado-¤u'nun yeniden yap›land›r›lmas› stratejisinin bir parças› olarak tahkim edilip "›l›ml› ‹slam" ya da emperyalizmin ihtiyac›na denk düflecek uflak bir araç olarak mevzilendirilen AKP taraf›ndan temsil edilen pragmatist siyasal ‹slam, bunun yürümedi-¤i durumlar için laik paket diye el alt›nda bulun-durulan statükocu, gelenekçi, "sosyal demokrat" etiketli Kemalist rejim bekçisi faflist CHP ve türev-leri gibi devletçi “solculuk” da deflifre edilmelidir. Kitlelerin, esasta egemen s›n›flar aras› ç›kar çat›fl-malar›n›n ürünü olan bu kamplardan birini terci-he zorland›¤› günümüz koflullar›nda, baflta ABD emperyalizminin uflakl›¤›n› yapan hakim klik ol-mak üzere tüm kafl›-devrimci güçleri politik ko-numlan›fl›yla karfl›s›na alan alternatif bir durufl sergilenmesi zorunludur. Tüm Türk hakim s›n›fla-r› proletaryaya ve emekçilere, ezilen Kürt ulusu ve az›nl›klara düflmanl›kta stratejik ortakt›rlar. Ve

18

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim her birinin hükümet olduklar›nda nas›l özel savafl mevzisi olduklar› tekrar tekrar görülmüfltür. Bu-gün Genelkurmay-hükümet-M‹T-J‹TEM koordine-li 1993-94'te de bildi¤imiz özel savafl konsepti devrededir. ‹ran, Suriye gibi gerici bölge devletleri eksenli baflta Kürt ulusu olmak üzere, ezilen ulus ve halklara düflmanl›k projeleri planlanarak uygu-lanmaktad›r. Bir yandan faflist askeri sald›r› do¤-rultusunda y›¤›naklar yap›l›rken di¤er yandan "ye-ni aç›l›mlar" piyasaya sürülmektedir. "Üniter yap› içinde farkl›l›klara sayg›", "bireysel yaflam ve kül-türü bir zenginlik olarak alg›lama", "düz ovada si-yaset" tan›ml› Kürt ulusu ve az›nl›klar saflar›nda yan›lsamalar yaratma amaçl› yaklafl›mlar ne yaz›k ki yanl›fl reformist çizgilere bel ba¤lam›fl güçler ta-raf›ndan da ifltahlanarak olumlan›lmaktad›r. Psikolojik harp taktikleriyle yap›lan askeri y›-¤›naklar ve çok yönlü haks›z savafl seferberli¤iyle devreye sokulmak istenen planlar›n dayand›¤› emperyalist gerici politikalar›n deflifre edilmesinin önemine, Kürt ezilenleriyle eylem birli¤i politika-lar›n›n hayata geçirilmesine Parti II. Kongre’miz iflaret etmifltir. Organize edilen profesyonel özel ordu gibi bordo berelilerle, yüz binleri aflan askeri y›¤›naklarla Kürt ulusal hareketinin ehlilefltirilerek devletle, bar›flt›r›lmas› ad›na tarikatlar arac›l›¤›yla devreye sokulan oyunlarla sonuç al›nmaya çal›fl›l-maktad›r. "Tek millet, tek devlet, tek bayrak" fa-flist-flövenist çizgisini kendisine rota edinmifl olan bu imhac›, katliamc› çeteler blo¤una karfl› müca-dele özel önemdedir. II. Kongre irademiz bunu vurgulayarak, Kürt ulusu ve az›nl›klar›n demokra-tik taleplerinin desteklenmesine dikkat çekti. Biz diyalektik materyalistleriz. Bu perspektifle evren, toplum ve dünyay› yorumlar materyalist bilgi teorisinin ulaflt›¤› gerçe¤i hiçbir koflulda kitle-lere göstermeyi ihmal etmeyiz. Fakat en tutarl› de-mokratlar olarak da egemen-gerici güçlerin ezilen inanç gruplar›na yönelik sald›r›s›na da karfl› duru-ruz. Co¤rafyam›zda bugün Alevi ve di¤er baz› inanç gruplar› bask› alt›ndad›rlar. Anadolu Alevili-¤inin tarihte imparatorluk saraylar›na boyun e¤-meyen meydan okuyuflunu Pir Sultanlar›n, Baba ‹shaklar›n önderlik etti¤i ilerici sosyal hareketlerin "laiklik", "cumhuriyetçilik" ad›na düzene yedek-lenmesi onlara objektif ihanettir. Alevilerin her alanda kendilerini özgürce ifade etmeleri, kültür


2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim ve inançlar›n› yaflatmalar› konusundaki tüm en-gellemelerin ve bask›n›n kald›r›lmas› biz komü-nistlerin önemsedi¤i bir görevdir. Sözde laik olan devletin zorunlu din dersi uygulamas›, Diyanet ‹fl-leri Baflkanl›¤› gibi resmi devlet kurumunun varl›-¤› resmi bir dinden öte, resmi bir mezhep olarak Sünnili¤in kabul edildi¤ini göstermektedir. Alevi-ler, Zerdüfltler, Yezidiler, H›ristiyanlar, gibi birçok inanca mensup kesimler de devletin resmi dini ideolojisinin bask›s› alt›ndad›rlar. Bu bask›ya kar-fl› kararl› düflmanl›¤›m›z› ifade eden Parti II. Kon-gre’miz gerek ezilen de¤iflik inanç gruplar›n›, gerek ezilen Kürt ulusu ve Ermeni, Keldani, Arap, Laz, Boflnak, Çerkez, Gürcü ve di¤er az›nl›klar›n, ge-rekse sistemin bask› ve sömürü çark›n›n difllileri aras›nda ili¤ine kadar sömürülen emekçi halklar›-m›z›n gerçek kurtulufllar›n›n kendilerini özgürce ifade etmelerinin, proletarya bayra¤› alt›nda müm-kün olaca¤›n› vurgulamaktad›r. II. Kongre çizgimiz eflitsizliklerin her türüne karfl› oldu¤unu aç›kça ilan ederek halklar›m›z›, bütün bu eflitsizliklerin kayna¤› olan burjuva-feo-dal sisteme karfl› mücadeleye ça¤›rmaktad›r.

Maoist Parti ve Farkl› Fikirlere Yaklafl›m: Do¤a, toplum ve düflünce alan›nda her fley çe-liflki halindedir. Çeliflkisiz hiçbir varl›ktan söz edi-lemeyece¤i gibi hiçbir hareketten de söz edilemez. fieylerdeki hareket, ilerleme ve gerilemeler tama-men çeliflkinin bir sonucudur. Kuflkusuz ki parti-miz de bu evrensel yasadan, çeliflkiden muaf de-¤ildir. O da her fley gibi ikiye bölünür ve içerisin-deki farkl› düflünceler aras›ndaki çat›flman›n ifa-desi olan iki çizgi mücadelesini kendi gelifliminin dinami¤i olarak görür. Buradan hareketle II. Kon-gre irademiz, partimiz içerisindeki farkl› fikirlerin, kongremizin resmi kararlar›yla birlikte kamuoyu-na sunularak kitleler içerisinde de tart›fl›lmas›n› Maoist kitle çizgisinin bir gere¤i olarak görmekte-dir. Toplumdaki s›n›f farkl›l›klar›n›n bir yans›mas› ve parças› olarak partimiz içerisinde vücut bulan az›nl›k durumundaki farkl› fikirlerin bir zenginlik olarak görülmesi, teorik-pratik geliflmenin loko-motifi olarak kavranmas› sebebiyle kitlelere su-nulmaktad›r.

SINIF TEORİSİ Do¤ru ve yanl›fl fikirler ilk ortaya ç›kt›klar›nda, genellikle bir ya da birkaç kifli taraf›ndan savunu-lurlar. Tarihsel materyalizm bize tüm fikirlerin bu flekilde geliflti¤ini göstermektedir. Bu geliflme yasa-s›na ba¤l› olarak partimizin do¤ru-yanl›fl mücade-lesi temelinde az›nl›k ve farkl› fikirleri kamuoyuna yay›nlamas›, ulusal ve uluslararas› alandaki gelifl-melere ba¤l› olarak partimize yans›yan do¤ru ve yanl›fl fikirlerin en bafl›ndan fark edilerek, yanl›fl fi-kirlere karfl› bütünlüklü mücadele koflullar›n› orta-ya ç›karmas› ve do¤ru fikirleri de destekleme ola-na¤›n›n yarat›lmas› aç›s›ndan önemlidir. Partimiz içerisindeki az›nl›k ve farkl› fikirlerin kitlelerin bilmesi yoluyla garanti alt›na al›nmas›, muhalif düflüncelerin yay›nlanmas› ve kitleler içe-risinde tart›fl›lmas› demokrasi anlay›fl›m›z›n bir parças›d›r. Yeryüzünde yekpare hiçbir fley olmad›-¤› gibi partimiz de yekpare de¤il, çeliflkili bir bü-tündür, monolitik de¤ildir, olamaz. Kitlelerde par-tiyi çeliflkisiz bir organizma olarak görme yan›lg›s›, partiye ve onun ideolojik-siyasi-askeri-örgütsel vb kararlar›na elefltirel yaklaflamama sonucunu gös-terir. Parti içerisindeki do¤ru ve yanl›fl bütün gö-rüfllerin kamuoyuna aç›lmas›, Maoizm’in ve onun eseri partimizin Maoist olmayan anlay›fllarla ay-r›m noktas›d›r. Parti içerisindeki yanl›fl düflüncele-re ve oluflabilecek bürokratik mekanizmaya karfl› daha aktif bir flekilde mücadele edilebilmesi, par-timizin kitleler taraf›ndan denetlenebilmesi ile ola-s›d›r. Maoist parti anlay›fl›nda Büyük Proleter Kül-tür Devrimi ruhu vard›r ve Kültür Devrimi ile nitel olarak ilerletilen Maoist kitle çizgisi, kitleleri üst yap›da da devrimin bizzat yap›c›s› olarak görür ve kitlelerin siyasetin aktif unsurlar› haline gelmesi için çaba harcar. Kitleleri, yönetilmesi gereken y›-¤›nlar olarak görmez, aksine Maoist çizgisi gere¤i onlar› iktidar›n ve yönetimin esas sahibi olarak kabul eder. Devrimin, kitlelerin eseri oldu¤u bilim-sel gerçekli¤ini kabul eden partimiz, bu anlay›fl›n bir gere¤i olarak kitlelerin ad›m ad›m kendi yöne-timlerini kendi ellerine almalar›n›n zeminini olufl-turur. Büyük Proleter Kültür Devrimi'nin muaz-zam tecrübeleri de ö¤retmifltir ki; niha-i amaç olan Komünizm’e ulaflmas›n›n yegâne yo-lu; partinin, do¤rudan kitlelerin denetiminde ol-mas›ndan geçmektedir. Partimiz, kitlelerin devrim mücadelesini ve kendilerinin eseri olan devrimi bilinçli bir flekilde sahiplenmelerini amaçlamakta,

19


SINIF TEORİSİ bu do¤rultuda kitlelere Maoist ideoloji rehberli¤in-de bilinç tafl›may› esas görevi olarak bilmektedir. Unutulmamal› Komünizm’i yaflayabilmenin ve özgürleflebilmenin yolu; yönetenler-yönetilenler çeliflkisi üzerinden yükselen devletin sönümlen-mesi ve buna paralel olarak partinin tarih sahne-sinden silinmesi ile mümkündür. Kitleler yönetil-meye ne kadar az ihtiyaç duyarlarsa o kadar öz-gürleflecek ve devlet de o kadar gereksizleflecek, Komünizm’e o denli yak›nlafl›lacakt›r. II. Kongre’mizin ald›¤› ve Büyük Proleter Kül-tür Devrimi ruhunun bir yans›mas› olan "parti içe-risindeki farkl› fikirlerin kitlelere aç›lmas›" karar›; kitlelerin, partimizin resmi görüfllerinin yan› s›ra parti içerisindeki farkl› görüflleri de bilip tart›flabil-mesidir. Bunun anlam›; demokratik merkeziyetçi-lik ilkesi temelinde isteyen herkesin bu tart›flmala-ra dahil olarak siyasetin bir parças› olmas›d›r. Bu anlay›fl bugünden bafllayarak Kültür Devrimi yö-nelimiyle Komünizm’i yaratma giriflimidir. Kitleler üst yap›n›n bir parças› olma bilincini kavramal›-d›rlar, yönetenle yönetilen aras›ndaki çeliflki, kit-lelerin yüzy›llar alacak bir zaman dilimi içerisinde üstyap› unsuru olmalar›yla çözülecek ve böylece insanl›k kendisini yönetebilecek duruma gelecek-tir. Devrim kitlelerin eseridir ve devrimin sa¤laml›-¤› kitlelerin devrimi üst yap› unsuru olarak ne ka-dar sahiplendi¤iyle do¤rudan ilgilidir. Ötesinde geliflmenin motoru çeliflkidir ve farkl› fikirler aras›ndaki do¤ru yanl›fl çat›flmas› olmaks›-z›n geliflme olmaz. Bu gerçeklikten hareketle farkl› fikirler bütün yönleriyle a盤a ç›kar›l›p tart›fl›ld›kça ideolojik-siyasi bütünlük ve ilerleme sa¤lanabilir.

I. Kongre’nin De¤erlendirilmesi: Bilindi¤i gibi parti I. Kongre’’mizin bafllad›¤› süreç, ayn› zamanda hakim s›n›flar›n erken genel seçim sürecine girdi¤i dönemdi. ABD, Irak iflgali ve sömürgelefltirme savafl›nda kendisine politik ve askeri bak›mdan destek sunacak bir “savafl hükü-metine” ihtiyaç duyuyordu ve ABD’nin istemiyle, onun kontrolünde erken genel seçim sürecine gi-rildi. Dünyada, özellikle de 90’l› y›llardan sonra estirilen reformist-tasfiyeci dalga Kongre’mizin ön-günlerine kadar ülkemizde de yo¤un olarak etkisi-ni sürdürüyordu.

20

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim ‹flte parti tarihimiz aç›s›ndan 15 Eylül 2002’de gereklefltirdi¤imiz büyük bir öneme sahip olan I. Kongre’miz, tasfiyeci rüzgar›n fliddetlendi¤i, em-peryalist ekonomik ve siyasi politikalar›n daha da katlanarak hayata geçirilmesi için devletin strate-jik sald›r›lar›n› artt›rd›¤›, ABD öncülü¤ünde em-peryalist sald›rganl›¤›n boyutland›¤›, devrimcili¤in yeniden s›nand›¤› zorlu ve çetin bir dönemde Marksist-Leninist-Maoist (MLM) ideoloji ve Kay-pakkaya çizgisinde ›srar temelinde var olarak “Maoizm ile Yüklen, Halk Savafl›’yla ilerle” fliar›n-da billurlaflan Türkiye-Kuzey Kürdistan proletar-yas› ve halklar›n›n gerçek kurtulufl yolunu tarihi tecrübelerden de faydalanarak bilimsel cesaretle aç›klam›fl ve ona uygun bir durufl örgütleyerek yö-neliminin pratik ayaklar›n› önemle vurgulam›flt›r. I. Kongre irademiz, parti tarihinin tecrübeleri-nin muhasebesi sonucu teorik ve pratik alanda Maoist kavray›fl›n nitel anlamda üst seviyeye ulaflmas›n› sa¤lam›flt›r. Parti tarihi ve dönemsel konjonktür aç›s›ndan büyük bir ad›m olan I. Kon-gre’’miz savaflma ve kazanma ›srar›nda partiyi da-ha yüksek irade ve eylem birli¤ine tafl›m›flt›r. Em-peryalizmin ve yerli uflaklar›n›n ideolojik, politik, ekonomik, askeri, kültürel vs topyekun sald›r›lar›-na karfl› ba¤›ms›zl›k, Yeni Demokrasi, Sosyalizm ve Komünizm perspektifiyle enternasyonal prole-taryan›n k›z›l bayra¤›n›, Maoizm bayra¤›n› yük-seltmifltir. Parti tarihini Maoist bir ideolojik bak›fl aç›s›yla muhasebe ederek hatalardan-yanl›fllar-dan do¤ru dersler ç›kartman›n gelece¤i kazanma-n›n yolu oldu¤unu, bunun da Maoist iki çizgi mü-cadelesiyle baflar›labilece¤ini teorik ve pratik ele al›fl›yla göstermifltir. ‹nkarc›, ben merkezci, dog-matik yaklafl›mlar mahkum edilerek parti tarihi Maoist ideolojik kavray›flla elefltiriye tabi tutul-mufl, parti tarihine iliflkin oportünist yaklafl›mlar mahkum edilmifltir. Eskiye körü körüne ba¤lan-man›n dogmatizm, statükoculuk ve sa¤ oportü-nizm oldu¤unu söylerken, yeniyi infla etmenin yo-lunun olmazsa olmaz kurucu unsurunun ise Mao-izm oldu¤unu kararl› bir flekilde belirtmifltir. Öncü partiden önder parti düzeyine ulaflman›n yolunun programa uygun do¤ru bir örgütsel politikadan, bunun yolunun ise Maoist ideolojinin kumanda-s›nda süreklili¤i sa¤lanm›fl pratik-politik önderli-¤in kurumsallaflmas›ndan geçti¤i tayin edici gerçe-¤ini ortaya koymufltur. “Tek ideoloji, tek program


2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim ama bin bir türlü politika ve taktik” anlay›fl›yla devrimin çeliflkilerini çözmenin yolunu, bu bilim-sel ele al›flla do¤ru bir flekilde özetlemifltir. Kurucu önderimiz ‹brahim Kaypakkaya tara-f›ndan teorik temeli at›lan genel siyasi çizgimizin do¤rulu¤u I. Kongre’yle birlikte daha derinlikli kavray›flla iradelefltirilmifl, bunun yan› s›ra tarih-sel olarak eksikli¤i hissedilen do¤ru politik önder-lik kurumunun oluflturulmas› ve bunun süreklili-¤inin sa¤lanmas› gereklili¤i ayr›ca önemle vurgu-lanm›flt›r. Hatalar›n, eksikliklerin ideolojik-s›n›f-sal-siyasal ve örgütsel arka plan›n›n sorgulanma-s›n›n gerekti¤ini teorik ve pratik ad›mlar›yla ortaya koymufl, parti içi ideolojik mücadelenin önemine vurgu yaparken bunun yol ve yöntemlerinin neler oldu¤unu, parti içi disiplin ve demokratik merke-ziyetçilik ilkesine uygun olarak nas›l bir fikir mü-cadelesi verilmesi gerekti¤ini göstermifltir. Partimizin ideolojik, siyasi, örgütsel ve askeri olarak ayaklar› üzerine sa¤lam bir flekilde oturma-s›nda parti içi iki çizgi mücadelesinin tayin edicili-¤ini her defas›nda vurgulam›flt›r. Parti I. Kon-gre’mizin Tarihi Muhasebe ekseninde önüne koy-du¤u üç temel görev olan; faal ideolojik mücadele yürütmek, partinin program-tüzük ve kararlar›na uymak kofluluyla her yoldaflla birlik kurmak ve do¤ru bir politik önderlik kurumunu oluflturmak için bunun temelini atmak, demokratik merkezi-yetçilik ilkesi etraf›nda bütün güçleri demir disip-linle örgütlemek bugün de bilimselli¤ini korumak-tad›r ve yeni dönem faaliyetimizde de önümüzde yap›lmas› gereken temel görevler olma gerçekli¤i-ne sahiptir. Bütünlüklü olarak I. Kongre’mizin or-taya koydu¤u temel teorik tezler Türkiye-Kuzey Kürdistan devriminin temel manifestosu olma ni-teli¤ini korumaktad›r. Kurucu önderimiz yoldafl Kaypakkaya’n›n kayb›yla oluflan stratejik önderlik bofllu¤u parti tarihimiz boyunca kendisini hep his-settirmifltir. Parti I. Kongre’miz, bu stratejik bofllu-¤u sözde doldurma ad›na parti tarihimizde Kay-pakkaya çizgisinden sapmalar›n bilimsel arka pla-n›n› a盤a ç›kartarak bunlar› mahkum etmifl, hi-zipçi, grupçu yaklafl›mlar›n ideolojik, s›n›fsal, si-yasal ve örgütsel nedenlerini bilimsel analize tabi tutarak bunlara karfl› mücadele yol ve yöntemleri-ni Maoist temelde aç›klam›flt›r. Bugünkü ideolojik mücadele yöntemimizde, iki çizgi mücadelesini

SINIF TEORİSİ kavray›fl›m›zda belirleyici rol oynayan etmen; I. Kongre’mizin bu aç›l›m›d›r. Parti I. Kongre’miz, rehber ideolojimiz MLM’nin parti tarihimiz aç›s›n-dan kavran›fl›n›n derinleflmesini ifade eder. Bu kavray›flla parti tarihimiz titiz bir muhasebeye tabi tutulmufl, bilimsel sonuçlara ulafl›lm›fl, hatalar›n kayna¤› ideolojik, politik, örgütsel ve askeri boyut-lar›yla ortaya konulmufltur. ‹brahim yoldafl sonra-s› uzun süre yakalayamad›¤›m›z bilimsel tutum, Tarihi Muhasebe ile yeniden partimize kazand›r›l-m›flt›r. Yine I. Kongre’miz, yoldafl Kaypakkaya ta-raf›ndan ortaya konulan programatik görüfllerin Maoizm’in co¤rafyam›z flartlar›na bilimsel bir fle-kilde uyarlanmas› oldu¤unu, Büyük Proleter Kül-tür Devrimi’nden ve dolay›s›yla MLM’den kopuk Kaypakkayac›l›k savunuculu¤unun olamayaca¤›-n›, Kaypakkaya’n›n temel teorik tezlerinden sap-man›n hangi k›l›fla olursa olsun Maoizm’den ve bi-limsel sosyalist teoriden sapma oldu¤unu aç›kça belirtmifltir. I. Kongre’miz partinin kendi içindeki birli¤inin yan› s›ra siyasal co¤rafyam›zdaki tüm gerçek Maoistlerin tek bir parti çat›s› alt›nda birlefl-melerini devrim mücadelesinde taktik bir mesele de¤il, stratejik bir mesele oldu¤unu vurgulam›flt›r. Partimiz tarihi içerisindeki ilkesiz oportünist birlik anlay›fl›n› mahkum ederek; ideolojik birlik, asgari ve azami devrim program›nda birlik, devrimin stra-tejik ve temel taktiklerinde birlik, örgütsel ilkelerde birlik anlay›fllar›n› ilkeli birlik için olmazsa olmaz kriterler olarak belirtmifltir. II. Kongre irademiz, I. Kongre ve önderli¤ini tüm belge ve kararlar›yla ele alarak parti tarihimizde at›lan nitel ad›mlardan bi-ri olarak de¤erlendirmifltir. 1972’den I. Kongre’mi-ze kadar otuz y›ll›k mücadele tarihinde hatalar›m›-z›n esasta Maoizm’den k›r›lmadan kaynakl› oldu-¤unu do¤ru olarak tespit etmifltir. ‹deolojik, siyasi, örgütsel ve askeri yönleriyle I. Kongre ve önderli¤i ayr›nt›l› olarak muhasebe edilerek Tarihi Muhase-be belgesine eklenecektir. Sonuç olarak; I. Kongre çizgimiz ve önderli¤i-nin genel siyasal ideolojik hatt›n›n MLM oldu¤u-nu özellikle vurgulamak isteriz. Dünyada ve Tür-kiye-Kuzey Kürdistan’da siyasi durum tespiti I. Kongre’miz taraf›ndan bilimsel bir flekilde tahlil edilmiflti. Ayr›ca subjektif durumumuz ve gücü-müzle do¤rudan iliflkili olarak politik-taktik yöne-limimizi temkinli ilerleme ve bu ana siyasetimizin ise befl sacaya¤› üzerinden derinlefltirilerek geliflti--

21


SINIF TEORİSİ rilmesi karar› yerinde ve do¤ruydu. Ancak do¤ru olarak belirlenen temkinli ilerle-me takti¤ine uygun bir siyasi, askeri ve örgütsel hat izlenmedi ve bir dizi hatal› pratikler gerçeklefl-tirildi. Karadeniz ve Dersim’deki kay›plar ve en a¤›r bir flekilde kendisini gösteren 17’lerin kayb› partimizin siyasi, örgütsel ve askeri zaafiyetleri olarak gösterilebilir. Ana görev olarak ortaya ko-nulan merkezileflme ve kitleselleflme siyasetinde kitleselleflmede baz› baflar›lar sa¤lansa da, yakala-nan kitleselli¤in parti önderli¤inde merkezilefltiril-mesinde ve bunun stratejik yönelime hizmet etme-sinin sa¤lanmas›nda yetersiz kal›nm›flt›r. Bütün bu noktalara iliflkin ayr›nt›l› bir de¤erlendirme Muhasebe belgesine eklenece¤i için flimdilik bu aç›klamalar ile s›n›rland›r›yoruz.

Karadeniz Darbesi ve Geri Çekilme Takti¤i Üzerine: Bu konuyu da ele alan II. Kongre’miz flu sonu-ca vard›: Karadeniz’de içlerinde MK üyelerimiz-den Cemal Keser ve ‹smail Arslan’›n da yer ald›¤› 4 yoldafl›m›z›n flehit düfltü¤ü örgütsel kayb›m›z›n nedenleri irdelendi¤inde, I. Kongre’nin önüne koydu¤u yo¤unlaflarak yayg›nlaflma ve temkinli ilerleme siyasetine denk düflmeyen pratik hatala-r›m›zdan kaynakl› oldu¤u görülmektedir. Önderli¤in öneminin bilince ç›kar›lmamas› ve yeterli düzeyde önlem al›namamas› sonucunda ortaya ç›kan askeri ve örgütsel hatalar›n bu kay›p-ta önemli rol oynad›¤› söylenebilir. Bölge komitesinin teknik bir sorunu çözmek için yönetim kademesinin tümünü güvenliksiz bir flekilde hareket ettirerek bu sonuca neden olmas› daha sonraki kay›plar›m›z›n da oluflmas›na tali düzeyde de olsa sebebiyet vermifltir. II. Kon-gre’miz tüm bu sonuçlardan hareket ederek, Kara-deniz’de ald›¤›m›z örgütsel darbelerde planlama-m›zdaki hatalar›n rolüne iflaret etti. Yap›lmas› ge-reken üs bölgesi olarak seçti¤imiz alandan yak›n çevresine do¤ru ad›m, ad›m yay›lmak olmal›yd›. Karadeniz’deki örgütsel darbeden sonra tesis edil-meye çal›fl›lan Erzincan Bölge Komitesi faaliyeti, asl›nda I. Kongre’de planlanmal› ve hemen I. Kon-gre sonras› gündemlefltirilmeliydi. Tecrübeyi özet-leyen II. Kongre’miz, önümüzdeki süreçte merkez--

22

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim den etrafa do¤ru temkinli, ad›m ad›m ve planl› yü-rüme siyasetine önemle iflaret etti. Bu siyaseti ha-yata geçirirken üs bölgelerinde, üs çal›flmalar›n›n esas al›nmas› gerekti¤ine dikkat çeken II. Kon-gre’miz, tüm birliklerimizin ortak bir ideolojik, po-litik, askeri, örgütsel ve kültürel flekilleniflinin ya-rat›lmas› perspektifiyle akademi, okul ve benzeri çal›flmalar› önemle vurgulam›flt›r. Karadeniz kay-b›ndan ç›kartt›¤›m›z örgütsel ve askeri derslerin kavranmas› oldukça önemlidir. ‹lerlemek için ba-zen geri çekilmek, yeni bir at›l›m için nefeslenmek anlafl›labilir bir fleydir. Geliflmeler ve ilerlemeler dümdüz bir rota izlemez. Her bir somut durumun somut tahlilini ve bu tahlil sonucu ç›karsad›¤›m›z taktik politikalar›n stratejiye ba¤l› olarak objektif gerçek temelinde yükselmesi bilimsel metodu tüm çal›flmalar›m›zda yol gösterici olmal›d›r. Bazen objektif koflullar son derece elveriflli olmas›na ra¤-men subjektif ö¤enin karfl›laflt›¤› yenilgiler, al›nan örgütsel kay›plar ya da darbeler sebebiyle geri çe-kilmek zorunda kal›nabilir.

17’ler De¤erlendirmesi: Partimiz II. Kongre haz›rl›klar› içerisindeyken, içlerinde Genel Sekreterimiz Cafer Cangöz, Sekre-ter Yard›mc›s› Ayd›n Hanbayat yoldafllar›n da bu-lundu¤u 17 önder kadro, üye ve savaflç›s›n› yafla-nan Mercan çat›flmas›nda yitirdi. Parti tarihinde yaflad›¤›m›z en önemli kay›plardan birisi olan 17’ler, üzerinde hassasiyetle durulmas› gereken ve bu yönüyle de önemli dersler ç›kart›lmas› gereken tarihsel bir süreçtir. Partimiz, önderlik kurumu baflta olmak üzere, yaflad›¤› sorunlar›n afl›lmas› ve önderli¤in bilince ç›kart›lmas›, 17’ler olay›n›n ide-olojik-siyasi-örgütsel-askeri tüm yönleriyle bilim-sel flekilde analiz edilmesinden geçti¤ini kabul et-mektedir. Aksi halde kriminal bir olay› ayd›nlat-man›n ilerisine gidilemeyecek, bu hatalar›n tekrar-lanmas›na yol açan zemin ortadan kald›r›lamaya-cakt›r. Bu durumda kaybeden kitleler ve parti ola-cakt›r. I. Kongre ile birlikte ideoloji-program-genel siyasi çizgi ve bunlar›n pratik ifadesi olan stratejik yönelim mücadele-örgüt-savafl hatt›na iliflkin par-ti tarihinde yakalanan nitel anlamda üst seviyeye ra¤men, parti önderli¤inin bilimsel bir flekilde mu-hasebe ederek mahkum etti¤i ve ideolojik g›das›n› öznelcilikten alan parti tarihimizdeki hatalara tek--


SINIF TEORİSİ

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim rar düflülmesi, I. Kongre çizgisinin baflta önderlik olmak üzere parti taraf›ndan yeterince kavrana-mad›¤›n›, daha do¤rusu pratikle bütünlefltirileme-di¤ini göstermektedir. Çok aç›kt›r ki düflman›n ger-çeklefltirdi¤i bu katliam onun baflar›s›ndan de¤il, tamamen bizim taktik hatalar›m›zdan kaynaklan-m›flt›r. Bu hatalardan do¤ru dersler ç›kararak ha-reket etmedi¤imiz takdirde ayn› sonlar› yaflama-m›z kaç›n›lmazd›r. Yaflanan kay›ptan önderli¤imiz baflta olmak üzere tüm parti sorumludur. Partimizin hiçbir ör-gütlülü¤ü sonuçtan hareket ederek, kendisini bu sürecin d›fl›nda tutamaz. II. Kongre’miz Mercan kayb›n›n ideolojik-siya-si-askeri ve örgütsel nedenlerini k›saca flöyle tes-pit etmifltir: Örgütsel Olarak: Düflman taraf›ndan bilinen örgütlenmeler üzerinden hareket edilmesi, gerilla bölgesinde di¤er alanlara göre daha zay›f olan bir alan›n kongre alan› olarak seçilmesi, bask›n yön-temiyle kadrolar›n toplu olarak efl zamanl› faaliyet alanlar›n› boflaltarak kongre alan›na gitmeleri, te-lefonun kongre faaliyetlerinde önemli derecede kullan›lmas›, toplu vedalaflmalar ve deflifrasyonla kongrenin genifl kesimlere deflifre edilmesi, legal alan ve illegal alan›n birlikte hareket etmesi, kon-gre yerinin deflifre olmas›na ra¤men ›srarla ayn› alandaki farkl› bir yerin kullan›lmas› konusundaki ›srar bu süreci haz›rlayan örgütsel hatalar olarak öne ç›kmaktad›r. Askeri Olarak: S›n›rl› bir güvenlik gücünün kullan›lmas›, kadrolar›n toplu olarak yine yetersiz olan bu güçle tafl›nmas›, uygun olmayan arazide hareket edilmesi ve gerilla güçlerinin uygun biçim-de konumlanmamas› askeri hatalar olarak öne ç›kmaktad›r. Siyasal Olarak: Partinin objektif ve subjektif koflullar› de¤erlendirildi¤inde; ulusal ve uluslara-ras› durum, devletin politikalar›, hakim s›n›f klik-lerinin kendi aralar›ndaki dalafl, partimizin duru-mu, devrimci güçlerin durumu, devrimci durum konular›nda kongre belgelerindeki biçimiyle ve sonras›nda Siyasi Büro’nun (SB) iç tart›flma ve ya-y›n organlar›na yans›d›¤› biçimiyle yap›lan siyasal tespitler esasta do¤ru olsa da, buna uygun davra-n›lmad›¤› pratik hareket tarz›ndan görülmektedir. Bu da do¤ru olarak yap›lan siyasal tespitlerin pra--

ti¤e yans›t›lmad›¤› ve teoride kald›¤›n› göstermek-tedir. Pratikte ise yap›lan; siyasal tespitlerin tersi-ne, kendi gücünü abartan; düflman›n gücünü kü-çümseyen siyasal yönelimler aç›k olarak görül-mektedir. ‹deolojik Olarak: Siyasal, askeri ve örgütsel alanlarda yap›lan hatalar› bir bütün olarak incele-di¤imizde bütün bu hatalara partiyi sürükleyen nedenlerin ideolojik arka plan›nda sübjektivizmin yatt›¤›n› görmekteyiz. Objektif olanla subjektif ola-n› birlefltirememe, somut gerçekli¤i do¤ru tespit edememe, düflman› küçümseme, kendi gücümüzü abartma gibi somut durumun hatal› tahlili; k›saca öznelcilik hatlar›m›z›n ideolojik kayna¤›n› olufltur-maktad›r. Nesnel gerçekli¤in ilerisinde ya da gerisinde tespitler yapmak öznelciliktir. Hayat›n›n hiçbir dö-neminde ya da aflamas›nda öznelcili¤e düflmeden mükemmeliyetçi bir hatla, hata yapmadan düz bir flekilde yaflayan hiçbir birey, hiçbir grup ya da par-ti yoktur. Fakat somut tespitlerden çok öznelci tes-pitlerin herhangi bir somut örgütlenmeye bafltan sona kadar ya da belirli aflamalarda hakim olmas› baflar›s›zl›¤›n nedeni olmaktad›r. 17 ler kayb›yla gerçeklefltirilemeyen kongre örgütlenmesinde; nesnel gerçekli¤in ilerisinde bir hat izlenerek öz-nelcili¤e düflülmüfltür. Tamamen partimizin içine düflü¤ü subjektivizmden dolay› ald›¤›m›z darbe bir kader ya da ‘mutlak al›nacakt›’ biçiminde bir kay›p de¤ildir. Parti; düflman sald›r›lar›n› görerek önlem alabilseydi, düflman› küçümsemeseydi, kendi gücüne göre planlama ve hareket tarz› uy-gulasayd›, alaca¤› önlemlerle bütün bu sald›r›lar› az bir kay›pla atlatabilirdi. II. Kongre’miz, Kongre Örgütleme Komite-si’nin (KÖK) 17’ler olay›na iliflkin yapt›¤› aç›kla-may›; partinin belli alan-örgüt ve kiflilerine ba¤la-yarak aç›klamas›n› hatal› bularak mahküm etmifl-tir. Yaflanan hatalarda baz› yoldafllar›n ya da ör-gütlülüklerin pay› di¤erlerinden fazla olsa da, bundan esas olarak tüm parti sorumludur. Yine II. Kongre’miz, KÖK taraf›ndan 17’ler olay›na iliflkin haz›rlanan söz konusu belgeyi inceleyerek, yuka-r›daki nokta d›fl›ndaki bölümlerini esasta do¤ru bularak onaylam›flt›r. Kongre irademiz 17’ler ola-y›n›n bugüne kadar yap›lan araflt›rmas›n›n devam ettirilmesi ve ulafl›lan sonuçlar›n, tamamlan›nca

23


SINIF TEORİSİ gerekli boyutlar›yla kitlelere aç›klanmas›n› karar-laflt›rd›. II. Kongremiz, partimizin Mercan’da ald›-¤› kay›pla girdi¤i sürecin örgütsel yenilgiye neden olacak sebepler içermedi¤i tespitine vararak, 17’lerin kayb›n› a¤›r darbe olarak tespit etti. Örgütsel yenilgi, bir örgütün herhangi bir se-beple ald›¤› bir darbeyle fiili olarak ifllerli¤ini yitir-mesi, bölgesel dönem ya da da¤›lma sürecine gire-rek da¤›l›p örgüt olmaktan ç›kmas›d›r. Parti irade-miz Mercan’da al›nan darbeyle ortaya ç›kan bofllu-¤a an›nda KÖK örgütlenmesiyle müdahale etmifl, parti güçlerinin da¤›lmas›n› engelleyerek I. Kongre görevlerini yaparak, II. Kongre örgütlenme sürecini iflletmifltir. Örgütsel yenilgi olarak tan›mlanan dö-nemlerde örgüt ya tümden da¤›larak yok olmufltur ya da en az›ndan bir veya birkaç y›l bölgesel dö-nem yaflam›flt›r. Bu tür durumlarda tek bir görev vard›r; o da bölgeleri toparlamak, merkezi bir ör-gütlenme oluflturmakt›r. K›saca örgüt yok olmufl-tur, görev örgütü kurmakt›r. Dolay›s›yla yaflad›¤›-m›z Mercan kayb›n›n ard›ndan oluflturulan KÖK ve onun müdahalesi, parti güçlerini merkezi bir önderlik etraf›nda toplam›fl oldu¤undan bu süreç örgütsel yenilgi olarak tan›mlanamaz. Örgütümüz oldukça zay›flasa da bir bütün olarak örgüt olmak-tan ç›kmam›fl, var olan bileflenleriyle fiili olarak ör-gütsel iflleyiflini sürdürmüfl, KÖK’ün müdahalesi ile de iflleyifl merkezi denetim alt›na al›nm›flt›r. Mu-hasebe belgemizde de buna iflaret edilmifltir. A¤›r darbe durumlar›nda yenilgiden farkl› olarak yap›l-mas› gereken al›nan darbeden, bir daha tekrarlan-mamas› için dersler ç›kartmak, var olan gücümüzü tespit etmek ve önümüzdeki sürecin görevlerini ona uygun belirleyerek ilerlemektir. Kongremizde 17’lerin kayb› ile birlikte baflta Merkez Komitesi’nin ço¤unlu¤u olmak üzere par-tinin tüm yönetici organlar›n›n ve merkezi iradesi-nin yitirilmifl olmas› sebebiyle Muhasebe belge-sinde de belirtildi¤i üzere “örgütsel yenilgi” olarak tan›mlanmas› gerekti¤i görüflü de söz konusudur.

KÖK De¤erlendirmesi: Partimiz II. Kongre haz›rl›¤› içerisindeyken Mercan’’da ald›¤› a¤›r darbeyle, içerisinde sekreter ve yard›mc›s›n›n da yer ald›¤› 4 Merkez Komite üyesini yitirmesiyle, merkezi irade ço¤unlu¤unu

24

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim yitirerek önderliksiz kalm›flt›r. Geriye kalan MK üyeleri üzerinden iradeye dan›fl›larak her bölge-den bölge iradelerinin seçimiyle merkezi önderlik oluflturuldu. Partinin yar›m kalan ifli olan II. Kon-gre’yi tamamlamak için görevlendirilen bu merke-zi önderli¤e irademizce Kongre Örgütlenme Komi-tesi (KÖK) ismi verildi. Düflman, parti tarihimizde al›nm›fl en büyük kay›plardan biri olarak Mercan sonras› da¤›laca¤›-m›z› düflünmekteydi. Fakat geçmifl tecrübelerin bi-linciyle hareket eden irademiz, bu sürece müda-hale ederek mevcut olumsuzlu¤u, oluflturdu¤u merkezi örgütlenmesiyle aflmay› baflard›. Bu nok-tada irademiz taraf›ndan KÖK’ün oluflturulmas›, at›lan do¤ru bir ad›md› ve KÖK’ün sürece bütün-lüklü müdahalesi oldukça önemliydi. Parti irade-mizin, Mercan kayb› sonras› oluflturdu¤u önderli-¤ini Kongre Örgütleme Komitesi ismiyle belirleyip görevlerini s›n›rlamaya çal›flmas› yanl›flt›. Kongre Örgütleme Komitesi (KÖK) isimlendirmesi yerine Merkez Komitesi isimlendirmesi yap›lmas› do¤ru oland›. “KÖK geçici ve kongreyi örgütlemekle görevli oldu¤undan böyle isimlendirilmeli” anlay›fl› yan-l›flt›r. Normal olarak her merkezi önderlik geçici-dir. Her merkezi önderli¤in görevi partiyi tüzük ge-re¤i kongreye götürmektir. Her merkezi önderlik son kongre ya da konferans›n kararlar›na uymak ve uygulamak zorundad›r. KÖK’de bunlar›n hep-sini yapmak zorundad›r. Bunun d›fl›nda hareket edemez, etti¤i takdirde kongre ya da konferans ka-rarlar›n› çi¤nemifl olacakt›r. KÖK’ün di¤er merkez komitelerinden tek fark› ola¤anüstü koflullarda oluflmas›d›r. Parti irademizin oluflturdu¤u Kongre Örgütle-me Komitesi, isimlendirmesi sebebiyle de zaman zaman ç›kan “görevlerinin k›s›tlanmas›” anlay›fl›-na ra¤men tüm iradeden alm›fl oldu¤u merkezi yetkilerini kullanarak, görev ve sorumluluklar›n› imkanlar› dahilinde yerine getirmeye çal›flm›flt›r. II. Kongre’miz, Kongre Örgütleme Komitesi’ni; örgütsel iflleyifl, pratik önderlik boyutuyla ciddi olumsuzluklar içerse de, II.Kongre’yi örgütleme hususunda üzerine düflen görevleri esasta yerine getirmesinden ve Kongre’nin baflar›l› flekilde ta-mamlanmas›na sundu¤u katk›dan dolay› esasta olumlu de¤erlendirmifltir. O süreçte partinin içeri--


SINIF TEORİSİ

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim sinde bulundu¤u durumu göz önüne ald›¤›m›zda Kongre Örgütleme Komite’mizin mevcut faaliyet-lerin bir k›sm›n› daha iyi yürütme koflullar› olma-s›na ra¤men de¤iflik sebeplerle bunu yapamamas› bir eksikliktir.

KÖK Sürecinin Baz› Hatalar› ve Ç›kart›lmas› Gereken Dersler: KÖK’ün, kurulduktan çok k›sa bir süre sonra üyesi Murat Güzel yoldafl› yitirmesi ve buna ilifl-kin aç›klama yapmamas› önemli eksikliklerinden birisidir. KÖK’ün üstlendi¤i acil ve merkezi görev-lerinin yo¤un olmas› bu duruma etki eden bir fak-törken, iç iflleyiflinde tam anlam›yla oturtamad›¤› kolektif çal›flma ise di¤er bir etkendir. Bu durum partinin genel yönlendirmesini, merkezi örgütsel müdahale ve denetimini zay›f k›lm›flt›r. Ayn› za-manda Kongre Örgütleme Komitesi, örgütsel ön-derlik görevi gere¤i ülkemizde ve dünyada yafla-nan güncel geliflmeler ve partinin merkezi çal›fl-malar›na iliflkin gerekli yeterlilikte siyasal belirle--

parti derhal merkezi önderlik etraf›nda örgütlen-meli, yukar›dan afla¤›ya merkezi müdahale ve de-netimlerle demokratik merkeziyetçilik iflleyifli kap-sam›nda örgütsel faaliyetler sürdürülmelidir. Böy-lece parti birli¤i en üst düzeyde korunmufl, her alanda da¤›lma engellenmifl, irade ve eylem birli¤i sa¤lanm›fl olur. Ayr›ca, partinin tüm kurumlar›nda oldu¤u gibi, oluflturulacak merkezi önderli¤in ko-lektif çal›flma koflular›n›n yarat›lmas› bu tür süreç-lerin atlat›lmas›nda hayati rol oynamaktad›r. Kongremizde KÖK sürecinin baz› olumlu yan-lar› olsa da, örgüte önderlik etmede ve süreci omuzlamada esasta olumsuz bir hat izlendi¤i gö-rüflü de söz konusudur.

II. Kongre’mizin, I. Kongre’mizin Önemli Baz› Belge ve Kararlar›na ‹liflkin De¤erlendirmeleri: Muhasebe Belgesi:

yonlar› engellemelidir. Ne var ki Mercan kayb› sonras› parti komiteleri, bu sürece pratik müdaha-lede yetersiz kalm›flt›r.

II. Kongre irademiz, I. Kongre’mizin Muhase-be belgesini ele alarak inceledi. Muhasebe belge-miz, parti tarihimizin 30 y›ll›k sürecini sadece kro-nolojik olarak s›ralayan bir belge de¤il dir. II. Kon-gre’miz, partimizin tarihsel geliflimini tüm dönem-leriyle objektif ve bilimsel bir flekilde ele alarak her yönlü inceleyen, ideolojik, siyasi, örgütsel ve aske-ri yönden analiz edip dersler ç›kartan Tarihi Mu-hasebe’mizi tarihimiz aç›s›ndan oldukça önemli bir belge sayarak esasta onaylam›flt›r. Tarihi Mu-hasebe belgemiz, partimizin tarihinde yaflanan ideolojik-siyasi-örgütsel ve askeri sapmalar› görüp bunlar›n objektif ve subjektif nedenlerini ortaya koyarak afl›lmas›n›n yolunu gösteren, yine parti içi iki çizgi mücadelesinin üst boyutta kavranmas›n› sa¤layan Maoist kavray›fl›m›z›n tarihimiz aç›s›n-dan en üst düzeye vard›¤›n›n tarihsel bir belgesi-dir. Muhasebe belgemiz, yaflanan tarihsel bir sü-recin bilimsel analizinin yap›lmas› ve ondan do¤-ru dersler ç›kart›larak gelece¤e iliflkin ad›m at›lma-s›nda partimize oldukça önemli bilimsel bir metot kazand›rm›flt›r. Partimizin bugün ulaflt›¤› aflama-da en büyük katk›lardan birinin Tarihi Muhasebe belgemiz oldu¤u aç›kt›r. Parti kitlemizde uyand›r-d›¤› tarih bilinci; olumsuzluklar› aflma, olumluluk-lar› kazanman›n silah› olmufltur.

Bu süreçten ç›kart›lan en önemli ders fludur ki;

Muhasebe Belgemiz, parti tarihimizi eklektik,

melerde bulunmam›fl ve geliflen süreçlere iliflkin yaz›l› aç›klamalar ile müdahalede de oldukça za-y›f kalm›flt›r. Örgütlülükte yaflanan yo¤un deflifrasyona ra¤-men bu soruna karfl› pratik düzeyde yeterli önlem al›namamas›, Mercan kayb› sonras›nda özel önem verilen örgütsel tedbirler, zamanla düflman›n yete-rince dikkate al›nmamas› sonucu kendili¤indenci bir hatta evirilmifltir. Bu süreçte örgütsel iflleyifl kurallar› bütünüyle esasta KÖK düzleminde yete-rince hayata geçirilseydi ve illegal çal›flma, örgüt-sel ilkeler ile ilgili bir genelge yay›nlansayd›, ko-lektif çal›flma tarz› ve kültürü yukar›dan afla¤›ya partinin tüm kademelerinde oturtulabilinirdi. Yaflanan böylesi ola¤anüstü durumlarda mer-kezileflme sa¤lanana kadar tüm parti organlar› kendi konumlar›n› ve s›n›rlar›n› aflmayan, çal›flma alanlar›na zarar vermeyen uygun yaz›l› aç›klama-lar yaparak kendi faaliyet alanlar›na müdahale et-meli, olas› duygusal giriflimleri, deflifrasyonu, ör-gütsel da¤›lmalar›, düflman oyunlar›n›, spekülas--

25


SINIF TEORİSİ dönemci, grupçu yöntemle de¤il, olumlu ve olum-suz bütün yönlerini birinci dereceden sahiplene-rek, hata ve yanl›fllar›m›z› baflkalar›na havale et-meden tüm sorumlulu¤uyla ele alm›flt›r. Parti tari-himizde içine düflülen hatal› yaklafl›mlara karfl› özelefltirel bir tutum sergilemifl ve bunlardan kök-lü bir kopufl sa¤layarak partimizi yeniden kitlelere güven veren bir düzeye ulaflt›rm›flt›r. Parti Tarihi Muhasebe’miz; geçmiflte partimiz-de de var olan, halen Türkiye-Kuzey Kürdistan devrimci hareketi ve uluslararas› komünist hare-ketin de en büyük hastal›klar›ndan olan; sorunla-r›n nedenlerini d›flta arama yöntemini mahkum ederek, partimize ve kitlelere büyük bir silah ka-zand›rm›flt›r. Ve bu güçlü yan›ndan kaynakl› ola-rak II. Kongre’miz, Tarihi Muhasebe’’mizi, derin-likli bir flekilde kavranmas› gereken, tarihimiz aç›-s›ndan büyük bir öneme sahip tarihsel bir belge olarak gördü¤ünü ve bu belgeden ›srarla ö¤renil-mesi gereklili¤ini vurgulamaktad›r. II. Kongre’miz, Muhasebe belgemizi yine onun ö¤rettiklerinden yola ç›karak ele alm›flt›r. Hiçbir tarihi kesite ve belgemize dogmatik yaklaflmama anlay›fl›yla hare-ket eden II. Kongre’miz, Muhasebe belgemizi esasta onaylarken, baz› tali hatalar›na da iflaret ederek düzeltmifltir.

II. Kongre ‹rademiz Muhasebe belgesinde-ki Hatalar› fiu fiekilde Tespit Etti: 1) Muhasebe belgemizde Gerilla Savafl›’n›n parti önderli¤inde1987’de bafllad›¤›na iliflkin gö-rüfl yanl›flt›r. 1987’de devrimci savafl›n nicel ola-rak daha yüksek bir seviyeye ulaflt›¤› do¤rudur. Ancak sorun nicelik de¤il, niteliktir. Partimiz ön-derli¤inde Halk Savafl› atefli do¤uflundan itibaren tutuflturuldu. Sonraki dönemlerde önemli zay›fl›k-lar ve k›r›lmalar yaflansa da bu devam edegeldi. Bu konuya dair Kongre’mizde Gerilla Sava-fl›’n›n parti önderli¤inde 1987’de bafllad›¤›na ilifl-kin Muhasebe belgemizde yer alan belirlemenin do¤ru oldu¤u görüflü de söz konusudur. 2) Partimizdeki 1994 ayr›l›¤›n›n sadece Askeri Komisyon kli¤i ile (...) kli¤i aras›ndaki çekiflmeye ba¤lanmas› yanl›flt›r. Yaflanan ayr›l›ktan esasta partinin önderli¤i baflta olmak üzere tüm partiyi sorumlu tutmak yerine sadece iki isime ve etraf›n-daki kliklere ba¤lamak yanl›flt›r, bu yönüyle Mu--

26

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim hasebe belgesinin bilimsel yöntemiyle de örtüflme-mektedir. Baz›lar›n›n birinci derecede rolü olsa da, ayr›l›ktan MLM kadrolar›n da dahil oldu¤u önder-lik baflta olmak üzere tüm parti sorumludur. 3) Muhasebe belgemizde; partimizin kurulu-flunun ve sonras› baz› dönemlerin, bu dönemlere tan›kl›k etmifl eski kadrolar›n an›-roman kitapla-r›ndan yararlan›larak aç›klanmas› yanl›flt›r. Mu-hasebe’deki al›nt›lar do¤ru olsa da, romana daya-l› aç›klama bundan sonra yöntem olarak kullan›l-mayacakt›r. Yap›lmas› gereken yöntem; do¤ru an-lat›lmama olas›l›¤› da olan romanlara de¤il, gerçek kaynaklara ya da kiflilerin somut anlat›m›na daya-l› aç›klama olmal›d›r. 4) Partimiz; Muhasebe belgemizde kimi sorun-lar›, içlerinde halen mücadele içerisinde olan baz› kiflilerin de bulundu¤u, isimler vererek aç›klam›fl-t›r. Bu durum söz konusu kiflilerin uzun süre ma¤-dur olmalar›na neden olmufltur. ‹simleri verildi¤i için partimiz söz konusu kiflilerden özür diler. 5) Kongre irademiz; Muhasebe belgemizin, 1994’ten 2002’ye kadarki sürecin baz› yönlerini eksik olarak ele ald›¤› düflüncesindedir. Bahsi ge-çen süreç ayr›nt›l› ele al›narak muhasebe edile-cektir. Bu konuya dair Kongre’mizde 1994 ve sonras› sürecin de¤erlendirilmesinin, var olan karar ve resmi belgelere dayan›larak yap›ld›¤›, baz› nokta-lar› eksik olsa da bunlar› eklemek yerine tümden Muhasebe etmenin yanl›fl oldu¤u görüflü de söz konusudur. 6) Muhasebemizde yer alan 3. Konferans’›n DABK’a iliflkin de¤erlendirmesi eksiktir. 1987 DABK ve Konferans ayr›l›¤› de¤erlendirmesi DABK ç›k›fl›n›n Maoist parti anlay›fl›ndan kopufl gerçe¤i do¤ru olarak ortaya konulmufl olmas›na ra¤men, DABK’›n, partimizin sadece askeri bir gü-cü olarak de¤erlendirilmesi yanl›flt›r. Yanl›fl çizgi-ye sahip olsa da DABK, partimizin bölgedeki güç-lerinden biriydi. Problemler ideolojik, politik çizgi sorunlar›n› içeriyordu. Basit bir askeri güç de¤il, partimizin bir parças›yd›. Bu konuya dair kongremizde muhasebedeki de-¤erlendirmeyi do¤ru bulan fikir de söz konusuydu. 7) 1996’da Kardelen Hareketi sürecinde iflken-ceyle al›nan ifadelerin geçersiz say›lmas› ve yarg›--


SINIF TEORİSİ

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim lananlar›n, partinin elindeki di¤er deliller üzerin-den nitelendirilmesi önerisi Kongre irademiz tara-f›ndan reddedilmifl, I. Kongre’deki biçimiyle kal-mas› onaylanm›flt›r. 8) Tarihi Muhasebe belgemizin ‘afl›r› detayl›, eklektik ve hatal› oldu¤undan dolay› geri çekilip yeni bir muhasebenin yap›lmas›’önerisi irade tara-f›ndan reddedilmifltir.

‹deoloji Belgesi: I. Kongre’mizin önemli belgelerinden birisi de ideoloji belgesidir. II. Kongre’miz bu belgeyi esas-ta olumlu bularak onaylam›flt›r. II. Kongre’miz ›deoloji belgesinin olumlu yön-lerine iflaret ederken, sadece partimizle ilgili lokal bir belgeyle s›n›rl› kal›nmadan uluslararas› alanda ideoloji sorunlar›n› tüm yönleriyle ele alarak ulus-lararas› bir belge haz›rlanmas› karar› alm›flt›r. Bu bak›fl aç›s›yla haz›rlanacak belge genel olarak uluslararas› alanda Marksizm-Leninizm-Maoizm’i tarihsel tüm kökleriyle; ekonomi-politik, felsefe ve sosyal sistemler alan›nda ele alan, buna karfl›l›k MLM’nin ideolojik düflmanlar› olan anarflizm, Troçkizm, reformizm, sendikalizm, sivil toplumcu-luk, fokoculuk vb ak›mlar ve ara ak›mlarla birlikte Bernstein, Kautsky, Enver Hoca, Deng Siao Ping vb bireyler flahs›ndaki sapmalar› da tarihsel tüm geliflmeleriyle içermesini hedeflemektedir. Geriye dönüfller, devlet-demokrasi-parti-önderlik-Kültür Devrimi gibi Sosyalizm’in tüm sorunlar›n› incele-yen, geçmifl sosyalist tecrübeleri de dikkate alarak uluslararas› alanda ideolojik düzlemde sürdürülen tart›flmalar sonucu ulaflt›¤›m›z sentezler de belge-mizde yer alacakt›r. Komünist enternasyonaller ve belgeleri incele-nerek, bunun sonucu enternasyonal harekete ›fl›k tutacak teorik aç›l›mlar söz konusu belgede yer alacakt›r. Haz›rlanacak ideoloji belgesinin, sadece Türkiye-Kuzey Kürdistan devrimci ve komünist ha-reketinin de¤il, uluslararas› komünist hareketin de faydalanaca¤› bir belge olmas› hedeflenmektedir. II. Kongre’miz tüm bu konular üzerinden olufl-turulacak olan belgemizin; gerek parti içerisinde, gerekse de uluslararas› alanda genifl ve kolektif bir tart›flma sürecinden sonra sonuçland›r›lmas›n›n en do¤ru yöntem oldu¤u düflüncesindedir. II.

Kongre’miz ayr›ca ideoloji belgesinde ve teorik ya-y›n organlar›nda Halk Savafl›’n›n denge aflamas›-na iliflkin savafl biçimini “bu aflamada mücadele biçimimiz (savafl) esas olarak hareketli savaflla desteklenen gerilla savafl› olacakt›r” biçiminde ya-z›m hatas›ndan dolay› yanl›fl formüle etmifltir. Kongremiz bunu flu flekilde düzeltmifltir: Stratejik savunma aflamas›nda gerilla savafl› esas, hareketli savafl tamamlay›c›d›r. Stratejik denge aflamas›nda hareketli savafl esas, gerilla savafl› ve mevzi savafl› tamamlay›c›d›r. Stratejik sald›r› aflamas›nda hareketli savafl esas, mevzi savafl› ve gerilla savafl› tamamlay›c›d›r.

Tüzük: II. Kongre’miz parti tüzü¤üne iliflkin Kongre delegelerinin önerileri üzerine yapt›¤› tart›flmalar sonucunda tüzü¤ün örgütsel faaliyette karfl›lafla-ca¤›m›z sorunlar karfl›s›nda zay›f kalan yanlar›n›n güçlenmesi temelinde afla¤›daki maddelerin ek-lenmesine karar vermifltir.

Tüzü¤e Eklenmesi Kararlaflt›r›lan Maddeler: 1) Partimiz iki çizgi mücadelesinin niyetten ba¤›ms›z nesnel bir gerçeklik oldu¤unu kabul eder. Do¤ru yanl›fl mücadelesi, bilgi teorisinin ge-liflme yasas›d›r. ‹ki çizgi, irademiz d›fl›nda yafla-m›n her alan›nda vard›r. Parti de bunlardan muaf de¤ildir. Partimiz iki çizgi mücadelesini geliflmesi-nin dinami¤i olarak görür. Saflar›m›zda bulunan herkes parti disiplini temelinde, olanaklar çerçe-vesinde fikir mücadelesi yürütme hakk›na sahip-tir. Parti bu mücadelenin do¤ru araçlarla yürütül-mesinin koflullar›n› yaratmakla yükümlüdür. Kim-se fikirlerinden kaynakl› parti saflar›m›zda bask› alt›na al›namaz, engellenemez. Parti içerisinde yer alan herkesin fikirlerini demokratik merkeziyetçi-lik ilkesi s›n›rlar›nda ifade etmesini garanti alt›na al›r. Farkl› fikirler, do¤ru temelde ele al›nd›¤›nda partimizin birli¤ini bozan de¤il, tam aksine geliflti-ren bir güç olarak kavranmal›d›r. 2) Alt› ay, düflman engellenmesi ya da Merkez Komitesi ço¤unlu¤u taraf›ndan kabul edilen en-gelleyici a¤›r hastal›k veya uygun gerekçeler d›fl›n--

27


SINIF TEORİSİ da gerekçeli ya da gerekçesiz görev yapmayan, gö-rev alan›na gitmeden verilen göreve herhangi bir sebeple itirazda bulunarak bekleyen üye veya Merkez Komite üyesi otomatik olarak üyelikten ve Merkez Komite üyeli¤inden düfler. Alt› ay geçtik-ten sonra isterse tekrar parti üyelik baflvurusunda bulunabilir. Kongre’mizde bu maddeye iliflkin karar›n par-ti tüzü¤üne ayk›r› oldu¤u, peflin hüküm anlay›fl›n-dan dolay› yanl›fl oldu¤u, üye suç iflliyor ve disip-line uymuyorsa önce uyar›lmas›, o da yeterli de¤il-se a¤›r ihtar yap›lmas›, düzelmezse görevden al›n-mas› gerekti¤i, yarg›lama yap›lmadan görevden al-man›n yanl›fl oldu¤u fikri de söz konusudur. 3) Herhangi bir sebeple parti önderli¤inin tü-münün ya da bir k›sm›n›n yitirilmesi halinde; par-ti, kalan Merkez Komite üyeleri önderli¤inde, Mer-kez Komite üyesi yoksa kalan organ sorumlular› iradeyi derhal iflleterek bölgelerin iradesini alarak, e¤er bölge iradesi al›nam›yorsa geriye kalan parti organlar›n›n iradesi al›narak Merkez Komitesi oluflturulmal›d›r. Kurulan bu yeni önderlik ve mevcut parti organlar›n›n görevi ise yap›lan son kongre ve konferanslar›n kararlar›n› eksiksiz yeri-ne getirerek, tüzü¤e uygun flekilde partiyi kongre-ye tafl›makt›r. 4) Özgünlükleri dikkate al›narak kad›nlar›n partiye kazand›r›lmas› ve yetifltirilmesi için özel politikalar uygulanmal›d›r. 5) Herhangi bir faaliyet alan›na iliflkin üyelik s›n›rlamas› getirilmesi tüzük kurallar›na ayk›r›d›r. Hak ve görevleri kabul ederek tüzük kurallar›na uyan herkes, her alanda eflit flartlarda partiye üye-lik baflvurusunda bulunabilir. ‹lgili organlar tüzük kurallar›na göre üyeli¤i kabul ya da rededer. Kon-gre’mizin tüzü¤e iliflkin bir karar› da tüzü¤ün III. kongreye kadar ÇKP’nin IX. Kongresi’nde onayla-nan tüzük ve benzer belgeler temel al›narak yeni-den haz›rlan›p iradeye sunulmas›d›r. Program: II. Kongre’miz parti program›n› esasta do¤ru bularak onaylarken, yap›lan öneriler sonucu parti program›nda da ifade edildi¤i gibi sürekli progra-m›n› güçlendirme ve yenilemenin bilimsel tutum oldu¤undan hareketle programa iliflkin ayr›nt›l› bir düzenlemenin III. kongrede yap›lmas›n› kararlafl-t›rm›flt›r. II. Kongre’miz bu karar›n›n yan› s›ra üç

28

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim maddenin aciliyetinden dolay› III. kongreyi bekle-meden de¤ifltirilmesini gerekli gördü. 1) Program›n 61. maddesinde, ‘kentlerde az›msanmayacak derecede bir bafl›bofllar ordusu yarat›lm›flt›r. Bunlar›n bafl›nda h›rs›zlar, fahifleler, homoseksüeller, lezbiyenler, gangsterler, dilenci-ler...’ biçimindeki belirlemeye ra¤men yukar›da say›lan her tabakan›n içerisinde bir bölümünün oluflan bu bafl›bofllar ordusuna dahil oldu¤u bir gerçeklikken, genelleme yap›lmas› do¤ru de¤ildir. Bu madde buna uygun bir flekilde düzenlenerek programa eklenecektir. 2) Programa, ev içi eme¤in bireysel harcanan de¤il toplumsal üretimin parças› olmas›ndan dola-y›, kad›n-erkek ayr›m› yap›lmadan verilen emek karfl›l›¤›nda ücretlendirilmesinin, flimdiden savu-nulmas› ve bunun programa bu flekilde eklenmesi kabul edilmifltir. Demokratik Halk Devrimi ve Sosyalizm’de de bu eme¤in toplumsal eme¤in par-ças› olarak kabul edilmesi gerekti¤i de ayr›ca prog-rama eklenmifltir. K›saca cevaplamam›z gereken soru ev içinde harcanan emek toplumsal emek mi-dir, de¤il midir? Çocuk bak›m›, çocuk e¤itimi, ev içi ifller vb sayaca¤›m›z daha birçok nokta incelen-di¤inde keyfi harcanan emek de¤il, toplumsal üre-timin bir parças› oldu¤u görülebilir. Buradaki emek olmadan bugünkü koflullarda, Sosyalizm de dahil, toplumun devam› sa¤lanamad›¤› gibi alt ya-p› ve üst yap› kurumlar› da ifllemez hale gelecek-tir. Çocuk bak›c›s›, çocuk e¤iticisi, ev ifllerinde ça-l›flan iflçiler vb gibi ifl kollar›nda çal›flanlar›n har-cad›klar› eme¤i nas›l toplumsal eme¤in bir parça-s› olarak görüp ücret almalar›n› savunuyorsak, tüm bu iflleri çok daha fazlas›yla ,daha büyük emek harcayarak yapan anne, baba ya da di¤er emek harcay›c›lar›n da emeklerini görmeliyiz. “Ev içi eme¤in ücretlendirilmesi bu toplumsal koflullarda Sosyalizm de dahil özellikle kad›n› eve ba¤layan bir roloynayaca¤›ndan dolay›” kabul edilmemesi gerekti¤i yönündeki öneri kongre ira-demiz taraf›ndan reddedilmifltir. 3) II. Kongre’miz, I. Kongre’mizin bafll›ca çe-liflkilerden biri olarak belirledi¤i “ezen ulus burju-vazisiyle ezilen ulus burjuvazisi aras›ndaki çeliflki-yi” eksik bularak, “ezen ulus burjuvazisiyle ezilen ulus aras›ndaki çeliflki” biçiminde düzenlenerek programa eklenmesini karara ba¤lam›flt›r.


2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim Bu konuya iliflkin II. Kongre’’mizde I. Kon-gre’nin tespitinin do¤ru oldu¤unu savunan görüfl de söz konusudur.

Bafll›ca Çeliflkiler: Bilindi¤i gibi I. Kongre’miz, co¤rafyam›zdaki bafll›ca çeliflmelerden birisinin de “Ezen ulus (Türk) burjuvazisiyle ezilen ulus (Kürt) burjuvazi-si aras›nda” oldu¤u tespitini yapm›flt›. II. Kon-gre’miz bu tespitin eksik oldu¤u kan›s›ndad›r. Bu tespitin, Türk hakim s›n›flar›yla Kürt ulusu aras›n-daki bafll›ca çeliflki biçiminde de¤ifltirilmesi gerek-lili¤ine II. Kongre’miz iflaret etmifltir. Zira, Kürt ulusu bir avuç milli hain d›fl›nda genel olarak Türk hakim s›n›flar›n›n milli bask›s›na maruz kalmakta-d›r. Ekonomik özü itibariyle bir pazar sorunu ol-mas›ndan hareketle Kürt ulusal sorununu sosyal ve siyasal yönlerini hiçe sayarak ele alamay›z. Sa-dece ekonomik özüyle bak›p bir Türk-Kürt burju-vazisi sorununa indirgeyemeyiz. Türk hakim s›n›f-lar›n›n milli bask›s› ezilen tüm Kürt ulusu ve az›n-l›k milliyetlere uygulanan bir bask›d›r. Ulusal so-runun ekonomik özü aç›s›ndan Kürt milli burjuva-zisi bask›n›n birinci hedefi durumundad›r. Fakat, bu durum Kürt ulusunun genelde bu bask›n›n he-defi olma gerçe¤ini de görmemeyi gerektirmez. Hatta bu bask› onlar üzerinde daha katmerli bir hal alm›flt›r. Kürt milleti, Türk hakim s›n›flar›n›n milli bask›s›n›n tümden hedefidir. Ekonomik özü itibar›yla bir pazar sorunu olan milli meselenin, sosyal özü itibar›yla bir köylü, siyasal olarak da emperyalizme ve kontrolündeki egemen ulus ha-kim s›n›flar›n›n siyasal ve askeri ilhak›na karfl› bir mücadele sorunu oldu¤u derinden kavranmal›d›r. II. Kongre’mizde, I. Kongre’nin tespitinin do¤-ru oldu¤unu savunan görüfl de söz konusudur.

Ulusal Sorun, Az›nl›klar ve PKK De¤erlendirmesi: II.Kongre irademiz, I. Kongre’mizin PKK’nin ulusal devrimci bir hareket oldu¤u görüflünün bu-gün de geçerli oldu¤unu kabul ederek onaylam›fl-t›r. Bu özelli¤inden ötürü PKK önemli bir ittifak gücüdür. PKK’nin; TC’nin uygulad›¤› milli bask›, k›s›tla--

SINIF TEORİSİ ma, asimilasyon, katliam politikalar›na karfl› yü-rüttü¤ü mücadele görmezden gelinemez. Proletar-yan›n, Kürt ulusal hareketiyle ba¤›ms›z proleter bayra¤›n› yere düflürmeden, dayan›flma ve eylem birli¤i içerisinde olmas› flartt›r. Ayn› flekilde gerici ç›karlarla flekillenmifl sözde emperyalist “çözüm planlar›”na ve düzen içi, uzlaflmac› “çözüm”lere karfl› ç›k›larak mücadele edilmelidir. ‹flgal ve ilhaka karfl› ezilen uluslar gerçekli¤in-de Uluslar›n Kendi Kaderini Tayin Hakk›, yurt sa-vunmas›, yurtseverlik tarihsel olarak anlaml›, meflru ve demokratiktir. Gerek Kuzey Kürdistan, gerekse de Güney Kürdistan’a yönelik Türk hakim s›n›flar›n›n stratejik sald›r› politikalar›na karfl› du-rulmal›d›r. Proletarya, ezilen ulus ve halklar›n bir-li¤i, tüm uluslar için tam hak eflitli¤i, ezilen ulusun kendi kaderini tayin hakk› perspektifiyle kararl› bir flekilde en önde yerini almal›d›r. Komünist-devrimci hareketin bu noktadaki politikas›zl›¤›, dünya üzerinde yükselen en ileri düzeydeki ulusal kurtulufl hareketlerinin dahi da-ha geri noktalara h›zla savrulmas›na etkide bulun-maktad›r. Bu soruna do¤ru politikalarla müdahale edilerek süreci tersine çevirmek için devrimci poli-tik duruflta ›srar önemlidir. Üniter devletçi, “tek vatan, tek millet, tek bayrak”ç›, K›z›l Elmac›, Türk flovenisti sald›rganl›¤a karfl› mücadele, günümüz siyasal geliflmeleri aç›s›ndan önemli bir görevdir. Kongre’mizde, PKK’nin s›n›fsal olarak Kürt ulusal burjuvazisinin devrimci kanad›n› temsil et-ti¤ini, ancak içinden geçilen süreçte izledi¤i siya-sal çizginin ulusal reformist oldu¤unu savunan gö-rüfl de söz konusudur.

II.Kongremiz PKK ile ‹liflkileri de Ele Ald›: Bilindi¤i gibi gerilla bölgemizde, karfl›-devrim-ci baz› ajanlar›n cezaland›r›lmas› nedeniyle PKK ile sorunlar yaflanm›flt›. Partimiz tüm çözüm öne-rilerinin bofla ç›kmas›ndan sonra iliflkileri ask›ya alm›flt›. Bu noktada düfltükleri tutumlar› itibar›yla PKK ile “iliflkileri kesme” biçimindeki söz konusu döneme iliflkin politikam›z› Kongre’miz gözden ge-çirdi. Biz, dost devrimci güçler aras›nda fliddet ve her türlü sald›rganl›k politikalar›n› reddediyoruz. Halk içindeki çeliflkileri ele almadaki yöntemimiz birlik-elefltiri-dönüfltürme metodudur. Fakat aç›k-t›r ki; dost gördü¤ümüz baz› devrimci güçler olum--

29


SINIF TEORİSİ suz tutumlara düflebilmektedirler. Bu durumda bi-le Maoist metot asla terk edilemez. Devrimci ör-gütler sald›rgan, olumsuz tutumlara düfltüklerinde bu durumu aflmak için diyalog, di¤er devrimci ör-gütlerle birlikte sorunlar› çözme perspektifi do¤ru-dur. PKK’ye iliflkin o dönem yap›lan elefltirilerimiz do¤ruydu, yürüttü¤ümüz diyalog çal›flmalar› ve dostlarla birlikte sorunu çözme giriflimi önemse-nerek sürdürülmesine ra¤men PKK buna cevap vermemiflti. Ancak tüm bu giriflim ve çözüm öne-rileri sonuç vermese de iliflkileri kesmek biçiminde çözüm aramak ve bu biçimde ele almak do¤ru de-¤ildi. Yap›lmas› gereken tüm elefltiri ve çözüm gi-riflimlerini devam ettirmek ve iliflkiyi sürdürmek olmal›yd›. Bu dönemsel politikay› II. Kongre ira-demiz kald›rm›flt›r.

II. Kongremiz Kürt Ulusu ve Az›nl›klara Yönelik Görevlerimizdeki Zay›fl›¤a da Dik-kat Çekti: I.Kongre’miz, Kürt ulusu ve az›nl›klar nokta-s›nda isim de¤iflikli¤inden Kuzey Kürdistan’a, si-yasi ve askeri ilhak meselesinden bafll›ca çeliflki-ye, ana dilde e¤itim kampanyas›ndan ulusal hare-ketle iliflkilere kadar önemli ve do¤ru belirlemeler yapm›flt›. Ulusal sorun ve az›nl›klar meselesinde partimiz taraf›ndan genel do¤rular teorik düzlem-de savunulsa da, pratikte yetersiz kal›nm›flt›r. II. Kongre’miz, bu noktadaki yetersizliklerimizi afla-rak, çal›flmalar›m›z› daha somut politikalarla güç-lendirmemiz gerekti¤ine dikkat çekmifltir.

II. Kongremiz, Ulusal Sorun ve Az›nl›k Milliyetler Konusunda fiu Karara Varm›flt›r: “Ezilen ulus ve az›nl›klar›n maruz kald›¤› bas-k›lara karfl› ç›k›larak bu kesimlerin sorunlar›na iliflkin özgül politikalar oluflturulmal›, floven anla-y›fllara karfl› halklar›n birli¤i ve kardeflli¤i temelin-de mücadele bayra¤› yükseltilmelidir. Yeni De-mokratik Devrim program›n›n her özgülde alaca¤› biçime ve bu biçimin gerektirdi¤i özgül politikala-ra önem verilmelidir.” Bunun anlam› aç›kt›r. Yeni Demokratik Dev-rim asgari program›m›z her bir bölgenin koflulla-r›ndaki farkl›l›klar itibar›yla içerikte de¤il, görev-lerdeki özgünlükler aç›s›ndan de¤iflik biçimler ala--

30

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim cakt›r. Her bir yerde genel program›n, koflullarda-ki farkl›l›klar›n bir sonucu olarak özel programlar-la hayata geçirilmesi bilimsel oland›r. S›n›f müca-delesi dümdüz bir rota izlemez. Objektif koflullara ba¤l› biçimlenir. ‹ktisadi, siyasi, tarihsel koflullara ba¤l› olarak her bir yerde ald›¤› özgün biçimi anla-mayanlar, proleter dünya devrimi ortak stratejisi-nin, komünizm ortak amac›n›n somutta silah› ola-mazlar, burjuva-milliyetçi yollar›n yükselifline ob-jektif olarak hizmet ederler. Partimiz, ulusal düz-lemde örgütlenen ve ulusal bir devlet infla etmeyi hedefleyen bir parti de¤ildir. Ulusal eflitsizlikler gi-bi s›n›f, cins, ›rk, din her tür eflitsizli¤in kararl› düflman› ve program›yla da kitlelere dayanan çö-züm bayra¤›d›r. MKP, her ulus ve az›nl›ktan iflçilerin birleflik stratejik silah›d›r. Dar bir ulusal bayrak, ulusal devlet hareketi de¤il, devrim ve komünizm silah›-d›r. Bu, ulusal eflitsizliklere kay›ts›zl›¤› de¤il, afl-mada herkesten önde kararl› bir karfl› ç›k›fl› ve çö-züm gücü olmay› hedeflemektedir. Partimizin çözüm program›ndaki Bölgesel Özerklik yönelimi do¤rudur. Bu yönelimde imti-yazl› bir ulusa, ayr›cal›kl› bir dile yer yoktur. Mer-kez-çeper, abi-kardefl, ana-yavru biçiminde ulu-sal, kültürel dayatmalara, ayr›cal›klara yer yoktur. Bu perspektifle ulusal her türlü eflitsizlikleri aflma kararl›l›¤›n› ifade eden Demokratik Halk Devrimi, Sosyalizm ve Komünizm için proletarya ve emek-çiler iktidar› kararl›l›¤› vard›r. Bölgeler aras› de¤i-flik koflullardaki farkl›l›klar›n görevlerde dayatt›¤› ve kesinlikle atlanmamas› gereken özgün biçimler, proletarya ve emekçiler davas›n›n içerikteki ortak-l›¤›n› gölgelememelidir. Uluslar ve az›nl›klar eflit-sizli¤i devrimimizin çözece¤i önemli ve temel bir sorundur. Bölgesel özerklik sadece bu sorunun de¤il, ayn› zamanda di¤er aç›lardan da önemli farkl›l›klar içeren bölgeler aras› dengesizli¤i çöz-mede genifl tabanl› bir özyönetim projesidir. Birleflik-demokratik yönetimin yolu budur. Arap, Laz, Çerkez, Gürcü vd bölgeler bu çerçeve-de ele al›nmal›d›r. Resmi dilli, resmi inançl›, tek ulus kimlikli devletleri aflacak proje budur. Bir ulus olma özelliklerine soyk›r›m ve asimilasyonla son verilmifl co¤rafyam›z›n Ermeni gibi kadim mil-liyetlerin her türlü hakk›n› garantiye alacak, Türk flovenisti sald›r›lara, emperyalist oyunlara gö¤üs


2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim

SINIF TEORİSİ

gerecek çizgi de budur. Co¤rafyam›zda, Kuzey Kürdistan da dahil hiçbir yerde Türkmen, Süryani, Keldani vb gibi hiçbir toplulu¤a flu veya bu ulusdil-kültür dayatmas› yap›lamaz. Bu sadece bir yanl›fl de¤il, bir suçtur. Ulusal sorun ve az›nl›klar konusunu, dayan›flmac› durumdan ç›karak kendi sorunumuz olarak görüp hareket etmeliyiz. Görev sadece Uluslar›n Kendi Kaderini Tayin Hakk›’n›n kay›ts›z flarts›z savunulmas› de¤ildir. Bu iflin bir yan›d›r. As›l yan› ise proletaryan›n çözüm progra-m›yla sahnede olmas›, görevi çözmek üzere ön-derlik rolünü üstlenmesidir. Her ulus ve milliyet-ten yoldafl, ortak davam›z›n d›fl›nda kendi ulus ve milliyetine iliflkin görevlerini program›m›za uygun ele alarak partiye bilinç ve çözüm tafl›mal›d›r. Bafl-ta ürt ulusu olmak üzere milliyetlerin kimliklerinin tan›nmas› için meflru mücadeleler yükseltilmeli-dir. Az›nl›klar›n ifllendi¤i belgeler, belgeseller önemle üzerinde durularak oluflturulmal›, toplum bu belge ve bilgiler üzerinden bilinçlendirilerek in-kara dayal› asimilasyon k›r›larak, flovenizm zay›f-lat›larak, halklar›n kaynaflmas› sa¤lanmal› ve çok kültürlü toplumun geliflme dinamikleri korunmal›-d›r. Ana dilde e¤itim, ulus ve az›nl›klar için bir hak olarak her yönlü savunulmal›, sadece kurslar›n aç›lmas› de¤il meflru bir mücadelede halklar bir-lefltirilerek e¤itim sisteminin parças› yap›lmal›d›r. Bunun yap›lmamas› halinde birçok dil, devrim olana kadar yok olup gidecektir.

linçlendirilmelidir. Bu noktada yap›lacak görevler-den biri konferanslar yoluyla bilinç aç›kl›¤›, somut örgütlenme ve çözümlerin üretilmesine katk›da bulunmakt›r. Ulus ve az›nl›klara iliflkin mücadele yürüten tüm ilerici kurumlar desteklenmelidir. Bu noktada görevlerini yapmayanlar var olan müca-delelerin reformizme kaymas›ndan kendilerini so--

Kuzey Kürdistan’›n T.C. taraf›ndan askeri ve siyasi olarak ilhak, Kürt ulusunun ise inkar edildi-¤i nesnel bir gerçekliktir. Ayn› inkar durumu az›n-l›klar aç›s›ndan da geçerlidir. Bu nedenle az›nl›k-lar da inkar edilerek asimile edilmeye çal›fl›lan milliyetlerdir. Bilimsel araflt›rmalara dayal› bir ça-l›flma yap›larak Türkiye-Kuzey Kürdistan’da var olan az›nl›klar net olarak tespit edilmeli, bunlara uygun politikalar uygulanmal›d›r. Ulusal sorun ve az›l›klar meselesinde yerel yönetimlerin önemi özenle görülmelidir. Nüfus yo¤unlu¤u dikkate al›-narak özgün programlar yerel yönetimlerde öne ç›-kart›lmal›, flovenizm engellenmelidir. Çeliflkilerin derin oldu¤u alanlara iliflkin özel politika ve prog-ramlar uygulanmal›d›r. Bu alanlara iliflkin savu-nulan reformlar desteklenmelidir. Az›nl›klar›n inanç gruplar›yla kar›flt›r›l›p ele al›nmas› sonucu ortaya ç›kan bilinç bulan›kl›¤›na dikkat edilmeli ve buna karfl› mücadele yürütülerek toplum bi--

II. Kongre’miz, I. Kongre’nin de do¤ru flekil-de tespit etti¤i flekliyle, ‹flçi Partisi’nin (‹P) Türk milli burjuvazisinin sol kanad›n›n siyasal temsilci--

rumlu hissetmelidirler. Ulusçu, milliyetçi çizgilere karfl› keskin ideolojik mücadele görevi yads›nma-dan, bu tarihsel sürecin ortaya ç›kard›¤› enternas-yonalizm ve yurtseverlik iliflkisini bilimsel ele al-mak proletaryan›n s›rt›na yüklenen görevlerden birisidir. Bu konuya ba¤l› olarak II. Kongre’mizde “Za-za, Arap ve Lazlar›n da ulus olduklar› ve tüm bu alanlarda proletaryan›n ayr› partiler biçiminde ör-gütlenerek, eflitlerin birli¤i ekseninde, birleflik par-tide merkezilefltirilmeleri gerekti¤i” görüflü de söz konusuydu. Kongre iradesi ise bu topluluklar›n ulusu olufl-turan temel niteliklerin bir k›sm›n› yitirdikleri ve az›nl›k konumunda olduklar› fikrindedir. Bu nok-talarda bilimsel araflt›rmalarla ortaya ç›kart›lm›fl, bilimsel verilerle ispatlanm›fl fikirlere de partimi-zin aç›k oldu¤u bilinmelidir.

‹flçi Partisi De¤erlendirmesi:

si oldu¤unu kabul etmektedir. Fakat ‹P’nin bugün itibariyle izlemifl oldu¤u temel taktik yönelim, ide-olojik dokusunu Türk flovenizminden alan karfl›devrimci bir niteli¤e sahiptir. Milli burjuvazinin temsilcisi olan ‹P’nin bu dönemde izlemifl oldu¤u söz konusu karfl›-devrimci taktik politikalar bu ha-reketin karfl›-devrimci ilan edilmesini gerektirmez. Herhangi bir parti ve hareket için yap›lacak de¤er-lendirme onun program›n›n ve eylem çizgisinin bir bütün olarak göz önünde bulundurulmas›yla ya-p›l›r. ‹P’nin bugünkü durumu, s›n›f karakteri gere-¤i milli burjuvazi aç›s›ndan s›kça görülen bir du-rumdur. Ancak bu çizgi, temsil etti¤i s›n›f›n karfl› devrimci oldu¤u anlam›na gelmez. ‹flçi Partisi’nin dönemsel karfl› devrimci çizgisi, komünist-devrim-ci mücadelenin bugünkü zay›fl›¤›yla do¤rudan

31


SINIF TEORİSİ iliflkili bir durumdur. Üç dünya teorisi temelinde yükselen ‹flçi Partisi’nin, hakim s›n›flar›n temel ideolojik dayana¤› Kemalizm’i ve burjuva-feodal iktidar›n en önemli bask› arac› ve koruyucusu olan orduyu devrimci ilan etmesi, ayn› flekilde Türk flovenisti Kemalist tarih anlay›fl›ndan kopa-mamas›, aksine onunla kuflanmas›; onu daha da olumsuz roller icra etmeye yönelttmektedir. Kongre’mizde ‹flçi Partisi’nin bugün aç›s›ndan devrimin güçlerinin zay›fl›¤›ndan dolay› baz› politi-kalar› karfl›-devrimci olsa da, temsilcisi oldu¤u s›n›-f›n ç›karlar› gere¤i bütünlüklü politikalar›nda em-peryalizme karfl› ç›kma yönlerinin daha a¤›r bas-mas›ndan ötürü dönemsel taktik yönelimlerinin de esasta devrimci oldu¤u görüflü de mevcuttur.

Komünistlerin Birli¤i: II. Kongre’miz, birlik sorununa iliflkin partimi-zin mevcut karar ve anlay›fl›n› ayr›nt›l› ele alarak de¤erlendirdi. Her bir dönem somut koflullara ba¤l› olarak özgül planlamalar gerektirse de parti, s›n›f ve halk›n birli¤i gibi stratejik görevler, taktik bir mesele olarak ele al›namaz. Komünistlerin bir-li¤i çerçevesinde I. Kongre’mizin TKP/ML ve Mao-ist saflarda de¤erlendirdi¤i di¤er gruplarla birlik karar› ve bu konuda önüne koydu¤u yönelim do¤-ruydu. Komünist ve devrimcilerin birli¤ine strate-jik yaklaflmama anlay›fl›, komünist ve devrimci hareketi oldukça parçal› duruma düflürerek hakim s›n›flara karfl› mücadelede güçsüz k›lmaktad›r. Komünistlerin ve sosyalizmin güçlerinin her co¤-rafyada birlefltirilmesi stratejik bir sorun olarak ele al›nmal›d›r. Do¤ru ideolojik temelde iki çizgi mü-cadelesi yöntemiyle komünist ve devrimci hareke-ti her alanda birlefltirme mücadelesi tüm komü-nistlerin birincil görevlerindendir. Komünist ve devrimci hareket birlefltirilmeden s›n›f›n ve halk›n birli¤i baflar›lamaz. Bu bilinçten hareketle görevimiz ulusal ve uluslararas› alanda komünist ve devrimci hareket içerisinde birlik sorununun stratejik bir mesele ol-du¤unun kavranmas› için yo¤un ideolojik mücade-le yürütmektir. Komünist ve devrimci hareketler bu-lunduklar› co¤rafyalarda ilkeli birliklere ulaflmak için, do¤ru ideolojik temeller üzerinden iki çizgi mü-cadelesiyle birlik amaçl› faaliyet yürütmelidirler.

32

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim II. Kongre’miz de¤iflik örgütsel yap›lanmalar›n örgütsel birli¤inin de farkl›l›klar içerdi¤ini ve do¤-ru uygulanmas› gerekti¤ini ifade etti. Birlik olufltu-rulurken örgütsel yöntem s›radan ele al›nmamal›-d›r. Bireyle, grupla ve partiyle birlik biçimlerinin ayn› olmayaca¤›n› ifade eden Kongre’miz, flu be-lirlemeleri yapm›flt›r: Partinin bireyle birli¤i; disipline tabi olma, parti program-tüzü¤ündeki hak ve görevleri kabul-lenme biçiminde olmal›d›r. Bu ilkeye ba¤l› olarak birey patiye iliflkin bütün görüfl ve önerilerini ken-di organ›nda ve tart›flma süreçlerinde yaz›l› ve sözlü olarak dile getirme hakk› olaca¤›ndan dola-y› ayr› bir uygulamaya ihtiyaç yoktur. Partinin grup ya da hareketle birli¤i; iki çizgi mücadelesiyle birlik zemininin oluflmas› son-ras›nda grubun kendi varl›¤›n› ortadan kald›rarak partiye program-tüzük kurallar›n›n kabulü üzerin-den kat›lmas› biçiminde olmal›d›r. Daha farkl› bir deyiflle; gelen yoldafllar›n partinin uygun alanlar›-na program-tüzük kurallar›na uygun olarak ve ör-gütsel faaliyetin ihtiyaçlar› zemininde entegrasyo-nudur. Grup ya da hareketle birlik, bireyle birlik-ten farkl› olmal›d›r. Grup ya da hareket, birlik ka-rar›ndan sonra parti içerisinde görevlendirilerek “grup” olmaktan ç›karak parti disiplinine tabi ola-ca¤›ndan dolay›, bu görevlendirme yap›lmadan önce bir hak olarak grubun ya da hareketin fikirle-ri yaz›l› bir belgeyle partiye aç›larak bütün parti iradesinin bu fikirleri ö¤renmesi sa¤lanmal›d›r. Grubun hakk›n›n, sadece dahil olduklar› organda fikir belirtme fleklinde kabul edilmesi; grup veya hareket fiili olarak ortadan kalkaca¤›ndan dolay› bireyle birlikten fark› kalmayacakt›r. Partinin, partilerle birli¤i; uygun flartlarda ayr›nt›l› ve derinlikli bir tart›flma süreciyle, ideolo-jik, siyasi, örgütsel, askeri, kültürel yönleriyle tüm politika ve belirlemeler ve MLM ideoloji, asgari ve azami devrim program›, devrim stratejisi ve temel taktikler ve örgütsel ilkelerde gerekli tart›flma ve muhasebeleri yapan kongreyle birleflme fleklinde olmal›d›r. Yine II. Kongre’miz TKP/ML ile birlik anlay›fl›na parti tarihi muhasebesinin mutlak flart olarak koflulmas›n› yanl›fl bularak de¤ifltirdi. TKP/ML’nin muhasebesini yapmamas› flu anda birli¤imizin önünde engel de¤ildir. Ayr›ca TKP/ML’nin yapaca¤› tarihi muhasebe bizimkinin


2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim tam z›tt› da olabilir. Bu koflullarda birlik yapma-m›z yeni ayr›l›ktan baflka bir fley olmaz. TKP/ML’den birlik noktas›nda istenmesi gereken, yenilgilerden önderliklere de¤iflik dönemlerin de-¤erlendirilmesini sa¤layan muhasebe olmamal›-d›r. TKP/ML’nin; biz do¤ru bulsak da, bulmasak da bizim muhasebe etti¤imiz tüm süreçlere iliflkin muhasebesi zaten vard›r. ‹deolojide esasta birlik, asgari ve azami devrim program›nda esasta birlik, devrim stratejisi ve te-mel taktiklerde esasta birlik, örgütsel ilkelerde esasta birlik olan bir partiden kopman›n yanl›fll›¤›-n› mahküm etmeleri istenmelidir. Di¤er tüm nokta-lar, muhasebe ve di¤er belgeler de dahil, birlikten sonrada sürecek olan, partimiz içerisinde flu anda süren ve sürecek olan iki çizgi mücadelesinin sade-ce konular›ndan biri olacaklard›r. Sorunun temel noktas› fludur; bu ayr›l›klar› partimiz gereksiz ve yanl›fl ayr›l›klar olarak görmektedir. TKP/ML veya baflka anlay›fllar bu ayr›l›klar› do¤ru gördü¤ü müd-detçe ilkesiz ayr›l›klar› meflrulaflt›rarak her zaman ayr›lacaklard›r. Çünkü daha önceki ilkesiz ve yan-l›fl temeller üzerinden gerçekleflen ayr›l›klar›m›za neden olan sebepler, partilerde biz istesek de iste-mesek de sürekli gündeme gelecek sorunlard›r. Bunlar mahküm edilmeden muhasebe ya da baflka bir belge üzerinden yap›lacak birlik, olas› ayr›l›¤›n zeminini daha da güçlendirecektir. Muhasebenin mutlak flart olarak konulmama-s›, onun önemli olmad›¤› anlam›na gelmemelidir. Birli¤in en önemli temellerinden bir tanesi partile-rin kendi tarihlerini bilimsel muhasebe etmesidir. Bizim karfl› ç›kt›¤›m›z olmazsa olmaz flart olarak sunulmas›d›r. Bunun yan›s›ra II. Kongre’miz, I. Kongre’mi-zin kamuoyu önünde TKP/ML ile tart›flmama ka-rar›n› kald›rm›flt›r. Deflifrasyon, y›pratma, karala-ma gibi anlay›fllara düflmeden, yoldaflça bir tutum içerisinde, kamuoyu önünde aç›k tart›flman›n bir-lik zeminini güçlendirece¤ine iflaret etmifltir. Nite-kim I. Kongre’nin bu karara ra¤men kamuoyu önünde tart›flmalar zorunlu olarak kendisini da-yatm›fl ve yap›lm›flt›r. Çok aç›kt›r ki; birlik, iki çiz-gi mücadelesi ile yanl›fllar›n afl›l›p do¤ru sentezle-re ulafl›lmas›yla sa¤lanabilir. ‹deolojik mücadele-nin kamuoyundan gizlenmesi yanl›flt›r. Büyük Proleter Kültür Devrimi’nin ürünü olan bir parti

SINIF TEORİSİ aç›s›ndan, kitlelerin iki çizgi mücadelesinden d›fl-lanmas›, onlara seyirci rolü biçilmesi kesinlikle do¤ru de¤ildir.‹ki çizgi mücadelesi temelinde kitle-lerin ve komünizm mücadelesi aktivistlerinin bir-lik sürecine söz ve kararlar›yla do¤rudan kat›l›m-lar› sa¤lanmal›d›r. TKP/ML ve di¤er Maoist grup-larla birlik yanlar›m›z› anlat›rken bu yap›larla hiç ayr›l›klar›m›z olmad›¤› anlam› ç›kar›lmamal›d›r. Herhangi bir olguda sadece birlik yan›n›n oldu¤u-nu savunmak, bilimsel bir tutum olamaz. TKP/ML ile birlik zeminimizin d›fl›nda önemli ayr›l›klar›m›z da vard›r. I. Kongre’miz ve sonras› MK’m›z›n çeflitli aç›klamalar›nda da ifade etti¤i bu ayr›l›klar›m›z: Tarihi Muhasebe, Örgüt ve devrim program›, MLM örgütlerin örgütsel birli¤i, Devrim-ci Enternasyonal Hareket ve Deklarasyonu, Halk Savafl› ve k›r-flehir diyalekti¤i, “illa da Maoizm”, iki çizgi mücadelesi anlay›fl›, örgütsel ayr›l›k ilan edenlere yönelik siyaset, halk s›n›f ve tabakalar›-na karfl› izlenen siyaset, ilkemizdeki bafll›ca çelifl-kiler, parti, ordu ve gençlik isimleri, PKK de¤erlen-dirmesi, ola¤anüstü konferanslar›n ola¤an konfe-ranslar olarak belirlenmesi ve kurulufl kongresi, Halk›n Birleflik Cephesi’nin kurulufl zamanlamas›, mali politika, Parti program ve tüzü¤ünde yer alan di¤er baz› farkl›l›klar. Yukar›da belirtilenler TKP/ML ile ayr›l›klar›m›-z›n bir k›sm›n› oluflturmaktad›r. Yaflad›¤›m›z bu ayr›l›klar yoldafllar›n MLM’yi tek yanl› ele alan öz-nelcilik hatalar›ndan kaynakl›d›r. TKP/ML, bilimimizin Büyük Proleter Kültür Devrimi’yle ulaflt›¤› yeni bir nitel aflama olan ve topyekün bir ilerlemeyi ifade eden Marksizm-Le-ninizm-Maoizm’le yeterince donanamamas›ndan kaynakl› yoldafl Stalin ve Komintern’in hatalar›n-dan kopamamaktad›r. Bu eklektik ve benmerkezci ideolojik hatalar, onu eklektik ve ortac› enternasyonal çizgiye it-mekte, DEH ve ideolojik, politik, örgütsel bir mer-kez olarak UKH’n›n inflas› görevinin yerine bir tür uluslararas› eklektik ittifak› geçirmektedir. 24 Nisan 1972’de kurulan TKP-ML ve Kay-pakkaya çizgisinin Büyük Proleter Kültür Devri-mi’nin ürünü oldu¤unu göremeyip Maoizm’den ba¤›ms›z olarak iflçi, köylü ve ö¤renci gençli¤in mücadelelerinden do¤du¤u fleklinde kendili¤in-denci hatalardan kopamayan bir yaklafl›m da gös--

33


SINIF TEORİSİ termektedir. Ve yine partinin tarihsel gelifliminin bütünlüklü bir flekilde ideolojik, siyasi, örgütsel ve askeri olarak bilimsel muhasebesini yapma ve do¤ru sonuçlara ulaflm›fl de¤ildir. Grupçu anlay›fllardan ötürü komünistlerin, s›-n›f›n ve halk›n birli¤i meselelerinde de sekter bir politika izlemektedirler. Parti ve halk içerisinde sorunlar›n ele al›nmas›nda Marksizm-LeninizmMaoizm’e yabanc›laflmaya, y›k›c›l›¤a ve hatta yer yer fliddete varan k›r›lmalara düflmektedir. TKP/ML ile partimiz aras›nda var olan bu ciddi gö-rüfl ayr›l›klar›n› inkardan veya görmezlikten gele-meyiz. Aram›zdaki görüfl ayr›l›klar›n› ne oldu¤un-dan büyük gösterece¤iz, ne de küçümseyece¤iz. Sorunlar›m›z ciddi, fakat afl›lmayacak düzeyde de¤il. Tüm bu ayr› yanlar›m›z TKP/ML ile birlik yapmam›z›n önünde engel olan temel ilkesel ayr›-l›klar de¤ildir. TKP/ML ile birlik zeminimiz halen mevcuttur. Bundand›r ki TKP/ML ile birlik soru-numuzun oldu¤unu dün oldu¤u gibi bugün de sa-b›rla, ›srarla ve inatla savunmaya devam edece¤iz. TKP/ML ile ayr›l›klar›m›z yeniden kamuoyu önünde aç›k ideolojik mücadelenin konusu ola-cakt›r. Komünistlerin birli¤i bir rekabet, damgala-ma ve alt etme de¤il, yanl›fllar› sebepleriyle göste-rip dönüfltürme ve MLM ideoloji, asgari ve azami devrim program›, devrim stratejisi ve temel taktik-ler ve örgütsel ilkelerde birleflme amac›yla iki çiz-gi mücadelesi yoluyla ele al›n›p kazan›lacakt›r. TKP/ML ve Maoist saflarda gördü¤ümüz parti ve gruplarla birlik çal›flmalar›n›n önünde olan engel-lerin afl›lmas› için ›srarl› bir flekilde teorik ve pra-tik çal›flmalarla birli¤e iliflkin görevimizi kararl›l›k-la sürdürece¤iz. TKP/ML ve di¤er Maoist gruplarla birlik teme-linde iki çizgi mücadelesi verirken, tüm do¤rular›n bizim tekelimizde olmad›¤›, karfl›l›kl› ö¤renme te-melinde ideolojik mücadelenin yürütülece¤i do¤ru ve bilimsel yöntemdir. Bugün aç›s›ndan ayr›l›kla-r›m›z ele al›nd›¤›nda analiz ve sentezlerimiz bizle-re do¤ru geldi¤i için savunmaktay›z. Ama bunlar›n yüzde yüz do¤rular oldu¤unu savunmak bilimsel de¤ildir. Yoldafllar›m›zla ulusal ve uluslararas› alanda yürütülecek mücadelede karfl›l›kl› birbiri-mizin hatalar›n› sürekli a盤a ç›kartarak bunlar-dan ö¤renip yürüyece¤imiz bilinmelidir. II. Kon-gre’miz birlik çal›flmalar› neticesinde, birli¤in tesis

34

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim edilmesi durumunda da parti ve gruplar›n ulafl›l-m›fl birlik sentezi ve ayr› görüfllerinin illegalite ve deflifrasyon dikkate al›narak gerekli olan tüm bo-yutlar›yla partiye ve kamuoyuna yay›nlanmas›n› do¤ru bularak onaylam›flt›r. Sadece yönetici or-ganlar aras›nda sürdürülen birlik görüflmelerinin ve iki çizgi mücadelesinin do¤ru ve ilkeli bir birli-¤in tesisinde oldukça yetersiz olaca¤› ve içsellefl-meyen, üstten birlikle sonuçlanaca¤› aç›k olarak bilinmelidir. TKP/ML gibi II. Kongre’mizin birlik ça¤r›s›n› yineledi¤i parti ve gruplara kongre de¤er-lendirmelerimiz özel olarak da iletilecektir. II. Kongre’mizin partinin, birey-grup ya da bir parti ile birli¤inin yine partinin s›n›f ve halkla birli¤i ko-nusundaki görüfllerini içeren kongre dokümanlar›-m›z kamuoyuna ayr›ca sunulacakt›r.

II. Kongre’nin Önüne Koydu¤u Temel Görevler: Halk Savafl› diyalektik bütünlü¤ü içinde, gerek merkezi halka olan k›z›l siyasi iktidarlar için köy-lü gerilla savafl› ve gerekse de onun bir parças› olarak her bir görev da¤›n›k de¤il, ideolojik ve si-yasal çizginin somutla birlefltirilmesi çerçevesinde bir planlamay› flart koflar. Plans›z yürüyüfl kör bir yürüyüfltür. Karanl›kta el yordam›yla görevler ye-rine getirilemez. Parti ve önderli¤indeki güçlerin faaliyetlerini merkezilefltiremeyen ve merkezi gö-rev dinamizmi etraf›nda koordine edemeyen dört bir yana yumruk sallay›fllar, komünist faaliyetin ruhuyla çeliflir. Devrimci savafl ve onun her bir so-mutta ele al›n›fl› da elbette esnekli¤i yads›mayan, somut geliflmelere ba¤l› olarak flekillendirmesini bilen, yeni geliflmelerle ilerleten bir plan dahilinde ele al›nmal›d›r. II. Kongre çizgimizin her alanda iktidarlaflmas› için temkinli ilerleme takti¤ine uy-gun, partimizin tüm örgütlü alanlar›n›n önüne gö-rev olarak koydu¤u bu yedi politik-taktik görevi do¤ru kavray›p pratikte uygulad›¤›m›zda görece¤iz ki en baflta halk›m›z›n, flehitlerimizin ve yoldaflla-r›m›z›n bizlerden bekledikleri hakl› istemlerini ye-rine getirmifl olaca¤›z. I. Kongre’mizin iflaret etti¤i befl temel nokta eksenindeki görevlere iki temel görev daha ekleye-rek II. Kongre önderli¤imiz, her alana iliflkin uygu-layaca¤› yedi ana görevi belirledi;


SINIF TEORİSİ

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim 1. Önderli¤i Kurumsallaflt›rmak ve Derinlefltir-mek, 2. Partinin ideolojik ve Siyasi Seviyesini Yük-seltmek, 3. Düflman›n Marjinallefltirme Politikas›na Karfl› Kitleselleflmek, 4. Parti Örgütlenmesini Oturtmak ve Derinlefl-tirmek, 5. Gerilla Birliklerinin Nicel ve Nitel Olarak Seviyesini Yükseltmek, 6. Araflt›r›lmas› Gereken Görevleri Sonuçlan-d›rmak, 7. Deflifrasyonun Önüne Geçmek,

1. Önderli¤i Kurumsallaflt›rmak ve Derin-lefltirmek: Parti olarak ileri bir teoriyi savunuyoruz. On milyonlara önderlik, ileri bir ideolojinin k›lavuzluk etti¤i bir parti ile yerine getirilebilir. Parti II. Kon-gre irademiz, stratejik düzlemde tayin edici bir he-def olarak süreklilefltirilmifl kolektif bir önderlik kurumunun gerçeklefltirilmesi ve derinlefltirilmesi-ni vazgeçilmez bir görev olarak belirledi. Ne yaz›k ki ‹brahim’den bu yana istikrarl› ve süreklili¤i sa¤-lanm›fl bir önderler örgütünü yaratamad›k. Dola-y›s›yla do¤ru bir politik-taktik önderlik çizgisi al-t›nda partiye ve kitlelere önderlik yapamad›k. I. Kongre’miz önderli¤in stratejik önemini bi-lince ç›kartm›fl olmas›na karfl›n pratikte baflar›la-mad›¤›ndan kolektif önderlik kurumunun yarat›la-rak süreklilefltirilmesi hala önemli bir sorun olarak karfl›m›zda durmaktad›r. Bu sorunun özü nas›l bir kadro tipini yarataca¤›m›zla do¤rudan iliflkilidir. Bunun için ise özel politikalara ihtiyaç vard›r. E¤i-tim, üyelik, yetenek ve nitelik, inisiyatif, yönetme ve yönlendirme, davaya ba¤l› ve profesyonel ve daha birçok noktada donan›ml› kadrolar yetifltir-mek için pratik politikalar gelifltirmeliyiz, Devrime önderlik edecek kadrolard›r ve bu ifli küçümseye-meyiz. Belirledi¤imiz perspektifler ›fl›¤›nda yeni kadrolar yetifltirmeliyiz. Kad›n, gençlik, iflçi ve köylülük içerisinde binlerce taraftar›m›z olmas›na ra¤men büyük bölümü örgütsüz durumdad›r. Ön-derlik bir yanda, kitleler di¤er yanda durmaktad›r ve bu olumsuz nesnel gerçeklik kabul edilemez. Ulaflabildi¤imiz ve ulaflabilece¤imiz herkesi örgüt--

lemeli ve içerisinden ise yeni kadrolar yetifltirmeli-yiz. Bu konuda öncelikle sa¤lam bir ideoloji ve ka-rarl›l›kla önümüze koydu¤umuz pratik görevlerde yo¤unlaflt›¤›m›z oran›nda kurumsallaflabilece¤iz. II. Kongre çizgimiz bu süreçte gerçek elemanlar›y-la buluflacak ve ad›m ad›m süreklili¤i sa¤lanm›fl kolektif önderlik kurumunu ete kemi¤e büründü-rece¤iz. Sürekli geliflen ve ilerleyen bu stratejik ön-derlik kurumunu her geçen gün daha fazla kolek-tiflefltirerek bal›k ve deniz iliflkisindeki diyalektik ba¤› gerçeklefltirece¤iz. ‹stikrarl› ve süreklili¤i sa¤-lanm›fl stratejik kolektif önderlik kurumunun teo-rik-pratik temellerini II. Kongre irademizle daha da sa¤lamlaflt›rm›fl bulunuyoruz. Gerek ülkemiz, gerekse dünya konjonktüründe tasfiyecili¤in ol-dukça yo¤un yaflanmas› karfl›s›nda parti II. Kon-gre’’mizi gerçeklefltirmifl bulunuyoruz. Bir yandan olumsuzluklar, öte yandan ideolojik ve teorik ola-rak üst düzeyde bir s›çramay› ayn› zaman dilimle-rinde yafl›yoruz. II. Kongre’mizi anlaml› k›lan en belirgin geliflmelerden birisini de bu gerçeklik oluflturmaktad›r. Önderlik sorununda I. Kon-gre’mizle yakalad›¤›m›z seviye flimdi daha da yük-seltilmifl durumdad›r. Hata ve zaafiyetlerimizi ka-ramsarl›¤›n ve yetmezliklerimizin gerekçesi yapa-may›z ve gizleyemeyiz. Kongre irademiz, önümüz-deki dönemin en önemli görevlerinden biri olarak önderlik sorunundaki açmazl›klar›m›z› ortadan kald›rmay› belirlemifltir. II. Kongre’’miz süreklili¤i sa¤lanm›fl stratejik kolektif önderlik kurumunu gerçeklefltirme kararl›l›¤›ndad›r.

2. Partinin ideolojik ve Siyasi Seviyesini Yükseltmek: Partimizin ideolojik ve siyasi seviyesinin 17’le-rin kayb›ndan sonra geriledi¤i inkar edilemez bir gerçekliktir. Bu sorun, partinin ideolojik-politik te-melde sa¤lam ve nitel aç›dan ilerletilmesiyle afl›la-cakt›r. Böyle bir nitel ilerleme, kendi nicel gücünü yaratmada ana meseledir. Ne yapt›¤›n› bilen bir ilerleme partinin kitleler içinde tesis edilmesinin ana halkas›d›r. Bütün çal›flmalar›m›zda politik ça-l›flmay› gözard› etmemeliyiz. Partimizin bütün or-ganlar›nda ve alanlar›nda komünist nitel ilerleme-yi derinlefltirme zemininde partinin, aktivistlerinin ve kitlelerin siyasi seviyesini yükseltmek önemli bir görevdir. Bu göreve ba¤l› olarak okullar, aka--

35


SINIF TEORİSİ demiler, sözlü ve yaz›l› propaganda ve ajitasyon araçlar› özenle üzerinde durulmas› gereken mese-lelerdir. Kongre’miz, yukar›dan afla¤›ya parti akti-vistlerini de¤iflik araçlarla e¤itime alma görevine iflaret etmifltir. ‹deolojik ve politik seviyenin yükseltilmesi gö-revinin bir aya¤›n› da ideolojik mücadele olarak belirleyen II. Kongre’miz, reformizme ve revizyo-nizme karfl› mücadelenin özellikle bu süreçte can al›c› oldu¤unu belirtmifltir. Ulusal ve uluslararas› planda bugün de revizyonizm ve reformizmle mü-cadele ideolojik alanda esas görevdir.

II. Kongre’miz Bu Göreve Ba¤l› Olarak Ya-p›lmas›Gereken Somut Baz› Görevleri de Afla-¤›daki Gibi Belirledi: -Statükoculuk ve dogmatizme karfl› mücadele ivedilikle ele al›nacakt›r. -Metafizik idealist düflünce anlay›fl›na, yaban-c›laflmaya, ekonomizme, pragmatizme, çetecili¤e ve geleneksel gerici ahlaka karfl› partiyi e¤itmek için bir kampanya bafllat›lacakt›r. -Gerek partimizde, gerekse de uluslararas› ko-münist hareket içerisinde yap›lan ideolojik-siyasi tart›flmalar di¤er çal›flmalar›m›z› aksatmadan belli bir sistematik içerisinde uygun araç ve yöntemler-le sürdürülecek ve bu görev temelinde parti ilerle-tilecektir. -II. Kongre’miz, I. Kongre’mizin seçti¤i Merkez Komitesi’nin önderli¤inde haz›rlanan “Maoizm’i Kavra Kavrat” doküman›n›n yer ald›¤› parti içi teo-rik yay›n organ›nda gerekli düzenlemeleri yaparak kamuoyuyla paylaflacakt›r. -Kültür Devrimi ayr›nt›l› olarak, var olan bel-geler üzerinden tart›fl›larak bu noktadaki bilinç yükseltilecek ve Kültür Devrimi’nin günümüz ko-flullar›nda uygulanmas›na iliflkin tart›flmalar ger-çeklefltirilecektir. -Gerek Merkezi Konferans›’m›z›n, gerekse I. Kongremizin parti saflar›ndaki çal›flma tarz›na ilifl-kin belirledi¤i sorunlar› “Düflünce Yöntemimizi ve Çal›flma Tarz›m›z› Düzeltelim ve Halk Savafl›’na Daha Güçlü Hizmet Edelim” kampanyas› ile aflma görevini II. Kongre’miz de devam ettirme karar› al-m›flt›r. Düflünce yönteminde tek yanl›l›k ve süb-jektivizm, örgütlenmede sekterizm, siyasette sa¤

36

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim ya da sol oportünizm, parti içinde ve d›fl›nda aktif bir seferberlikle gö¤üslenmelidir. Parti ve kitleler içerisinde bu kampanya II. Kongremizin belirledi-¤i plan çerçevesinde gerçeklefltirilecektir. Tüm faaliyetler “kitlelerden kitlelere” çizgisine uygun olarak sürdürülmelidir. Kitlelerin bilincini gelifltirmek, devrim için örgütlemek ve onlardan ö¤renmesini bilmek Maoist kitle siyaseti ve örgüt-lenme tarz› onlar› iktidara tafl›yacak merkezi görev Halk Savafl›’na hizmet edecek flekilde ele al›na-cakt›r. ideolojik güzergah›m›z Marksizm-Leni-nizm-Maoizm, tarih yap›c› kayna¤›m›z kitleler, si-yasi stratejimiz ise Halk Savafl› yoluyla faflist dik-tatörlü¤ü parça parça y›k›p bunun yerine Yeni De-mokratik Cumhuriyet’i kurmakt›r. Bütün ideolojik, politik, örgütsel, askeri, ekonomik, kültürel vb fa-aliyetlerimizi bunlar›n ›fl›¤›nda yürüttmek ve bun-lara hizmet edecek flekilde ele almak zorunludur.

3. Düflman›n Marjinallefltirme Politikas›-na Karfl› Kitleselleflmek: I. Kongre’mizin de iflaret etti¤i gibi kitlesellefl-me partimizin önündeki bir baflka önemli görev-dir. Bu görev; Maoist ideoloji rehberli¤inde ve Halk Savafl› stratejisi do¤rultusunda tüm alanlara iliflkin yap›lan k›sa-orta-uzun vadeli merkezi plan-lama do¤rultusunda ve süreklili¤i sa¤lanm›fl alan-lar›n infla edilmesi ile yerine getiriletecektir. ‹ktidar bilinciyle donanm›fl kadrolar›n yarat›lmas›, nitel ve nicel seviyenin yükseltilmesi perspektifiyle hareket edilmelidir. Güçlü bir MLM donan›mla kampanya-lar düzenleyerek s›n›f mücadelesine bilinçli önder-lik prati¤iyle kitleler devrimin güçlü öznesi haline getirilebilinir. Partinin tüm örgütleri ve aktivistleri-nin k›rda, flehirde, yurtd›fl›nda nitel ve nicel ilerle-tilmesi için bilinçli mevzilendirilmeleri gerekmekte-dir. Tüm alan örgütlenmeleri, kolektif komiteler te-melinde merkezilefltirilecektir. Partimiz dost mütte-fik güçlerle dönemsel eylem birliktelikleri temelin-de kurulan, platformlar gibi, devrimci mücadelenin ihtiyac› olan tüm araçlarda birlik siyasetini daha fazla önemseyecektir. Do¤ru çizgi önderli¤inde kit-leselleflme mücadelesinde radyo, televizyon, ba-s›n, internet gibi araçlar›n kullan›lmas› oldukça önemlidir. Kitlelerin sorunlar›na ilgisiz, genel ama-c›yla birlefltirmede somut sorunlar›na kay›ts›z bir mücadele, sadece pedagoji olur. Dolay›s›yla dar,


SINIF TEORİSİ

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim kendili¤indenci bir yaklafl›mla de¤il, kitlelerin so-mut sorunlar› temelinde ve bunlar›n ihtiyac› ko-operatifler, sendikalar, köylü-ö¤renci-ayd›n-kad›n alanlar›ndaki örgütlülükler arac›l›¤›yla seferber et-me konusunda II. Kongre irademiz partimizin önü-ne önemli görevler koymufltur. Geneli özelle, parti-yi kitlelerle birlefltirme siyaseti asla ak›ldan ç›kar›l-mamal›d›r. Halk y›¤›nlar›na olan sevgimiz, güveni-miz ve ba¤l›l›¤›m›z sürekli güçlü k›l›nmal›d›r. Mev-cut durum partinin halk kitlelerinden büyük oran-da kopuk oldu¤unu göstermektedir. Do¤ru bir gö-rev, do¤ru bir siyaset ve do¤ru bir çal›flma tarz› her zaman için halk›m›z›n, devrimin ve partinin istek ve ihtiyaçlar›na uygundur. Yine üstlendikleri görevler itibar›yla d›fl›m›zda-ki de¤iflik kitle örgütlerinin devrimci, demokratik bir çizgide merkezileflmifl çat› alt›nda birlefltirilme-si sorumlulu¤unu da üstlenmeliyiz. Kuyrukçu, re-formist bir çizgiyle de¤il, devrimci kitle çizgisiyle ileri kitlelerle bütünleflmek, ortay› ilerletmek ve ge-ri kitleleri ise tarafs›zlaflt›rmak asla ihmal edile-mez. Bizler, “bana bir profesyonel devrimciler ör-gütü verin dünyan›n alt›n› üstüne getiririm” diyen Lenin’in ö¤rencileriyiz ve onun bu ö¤retisi do¤rul-tusunda, kitleleri yeri gö¤ü sarsma ruhuyla devrim için aya¤a kald›racak bir parti olma yolunda iler-lemekteyiz. Her bir aktivist, savaflç›, kadro, her yerde bu partileflme ruhunu yaflatmal›d›r. Yine örgütsel olarak saflar›m›zda olmasalar da tarihimizin bir parças› olan partisiz kadrolara, kit-lelerin tecrübelerine büyük önem verme, onlar› genç-dinamik inisiyatifle birlefltirme görevini önemsiyoruz. Çeflitli sebeplerle k›rda, flehirde ya da yurtd›fl›nda gerilemifl durumda olsalar da dev-rime karfl› sorumlu, partiyle yeniden birleflme di-namizmi içerisindeki güçleri ileriye çekme görevi-ni omuzluyoruz. Her türlü marjinalleflmenin pan-zehiri, politik baflar›n›n anahtar› “kitlelerden kitle-lere” çizgisidir.

4. Parti Örgütlenmesini Oturtmak ve De-rinlefltirmek: Parti örgütlenmesini oturtmak derken partinin yukar›dan afla¤›ya MLM donan›mla örgütlenmesi-ni kastediyoruz. Parti taban kitlemizden önemli oranda kopmufl durumday›z ve bu hiç de kabulle-nilecek bir durum de¤ildir. Bunlar›n yüzde birinin

dahi örgütlenmesi demek partimizin onlarca ko-miteye kavuflmas› demektir. Önemli bir güç elimizde olmas›na ra¤men çal›fl-ma tarz›m›zdaki önemli zafiyetlerimizden dolay› ge-rekli verimi alamamaktay›z. Bunun bilincinde olan II. Kongre’miz, parti içerisindeki mevcut gücümüze do¤ru bir önderlik yaparak onlar› Kongre çizgimizle bütünlefltirecek ve böylece parti örgütlülü¤ümüz güçlendirilecektir. Örgütsel yap›n›n nicel ve nitel olarak güçlendirilmesi için tüm partililer her alanda düflman yönelimini de dikkate alarak bir ad›m da-ha ileri at›lmal›d›r. Örgütsel ilkelerimizi gevfleten, düflman karfl›s›nda bizi zay›flatan eski çal›flma tar-z›m›zdan ad›m ad›m koparak ilerlemeliyiz. Do¤ru çizgi, onunla birleflmifl bir örgüt gerekti-rir. Bu anlamda komünist çizgiyle birleflmifl ifllev-sel bir örgüt ve onun kitlelerle birlefltirilmesi, ol-mazsa olmaz bir meseledir. Do¤ru çizgi temelinde yoldafllar ve kitlelerle birleflme bir ilke sorunudur. Her bir yerde merkezin bir parças› olarak komite sistemi oturtulacakt›r. Keza partimizin geliflmesi-nin önünde engel teflkil eden nedenlerden biri olan rapor sistemi yukar›dan afla¤›ya kesinlikle uygulanmal›d›r, uygulanacakt›r. Zorunlu haller d›-fl›nda komite sistemine ayk›r› hiçbir tutum kabul edilemez. Parti kolektif bir araçt›r. Onun ruhu her bir yere yans›mak durumundad›r. Her alan kendi faaliyetlerinin geçici ele al›nmas›n› aflarak, sürek-lileflmifl bir çal›flmayla faaliyetlerini merkezileflti-rerek kurumsallaflt›rmal›d›r. Parti örgütlenmesini oturtmak ve derinlefltir-mek için; parti komitelerinin iyi bir yönetime sahip olmas› gerekmektedir. Partinin bütün komite üye-lerinin kolektif olarak sorunlar›n› çözmesi, bilgi ve haber ak›fl›nda bulunulmas›, anlafl›lmayan ve bi-linmeyen konularda örgütsel disiplin kurallar› çer-çevesinde yoldafllara dan›fl›lmas› süreklilefltirilme-lidir. Merkezi göreve dört elle sar›l›rken öteki alan-lardaki çal›flmalar›n da gelifltirilmesi, sadece nite-lik de¤il bir sorunun nicelik yan›n› da önemseme-si bir bütünlük içerisinde ele al›nmal›d›r. Toplant›-lar›n önceden bilgilendirilmesi ve toplant›lara ha-z›rl›kl› gelinmesi, konuflmalar›n-söylevlerin-yaz›-lar›n ve kararlar›n k›sa özlü ve anlafl›l›r olmas›, ay-n› fikirde olmayan yoldafllarla birleflmeye ve on-larla birlikte çal›flmaya dikkat edilmesi, kibirlilik-ten sak›n›lmas› ve devrim ile karfl› devrim aras›n--

37


SINIF TEORİSİ da kesin s›n›r çizgisinin çekilmesi gerekmektedir. Parti örgütlenmesini oturtmak ve güçlendir-mek için; bütün parti faaliyetçilerinin demokratik merkeziyetçilik ilkesini içsellefltirerek kolektif fa-aliyeti hayata geçirmesi, illegalite kurallar›na uyulmas›, elefltiri-özelefltiri mekanizmas›n›n sü-rekli k›l›nmas›, parti hukuku ve disiplinine azami ölçüde riayet edilmesi gerekmektedir.

5. Gerilla Birliklerinin Nicel ve Nitel Ola-rak Seviyesini Yükseltmek: Gerilla güçlerinin nitel ve nicel ilerletilmesi, savafl tecrübelerimizin özetlenmesi, ulusal ve uluslararas› devrimci savafl tecrübelerinden ö¤re-nilmesi temelinde kolektif bir sorumlulukla halk›n silahl› kuvvetlerinin güçlendirilmesinin özel önemde oldu¤unu vurgulayan II. Kongre irade-miz, bu görev do¤rultusunda Merkez Komite’mizi baz› planlamalarla özel olarak görevlendirdi. Gerilladaki nicel ve nitel anlamdaki gerileme esasta kendi hatalar›m›zdan kaynakl›d›r. Objektif ve subjektif koflullar bu konuda büyük bir ilerleme sa¤lamak için oldukça elverifllidir. Otuz befl y›ll›k bir tarih ve tecrübe karfl›s›nda hedefimizi do¤ru bir çal›ma siyasetiyle çok rahat yerine getirebiliriz. Ancak hedeflerimize ad›m ad›m varman›n yolu II. Kongre çizgimizin do¤ru kavranmas›ndan geç-mektedir. Kongre çizgimiz Halk Savafl›’nda ›srarc›-l›¤›n iradeleflmifl en üst seviyesidir. Gerilla birliklerinin nitelik seviyesi derken bun-dan birliklerin politik faaliyetle ve politik kiflilikle ne kadar iliflkili olup olmad›¤›n› kastediyoruz. Bu-nun için ordu saflar›nda ideolojik ve politik çal›fl-may› hiçbir zaman aksatmamal›y›z. Seviyeyi yük-seltmenin çeflitli pratik politikalar› söz konusudur.

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim lere gerek yok” diyemeyiz. Bu tutum komünist ön-derimizin kendisine k›lavuz edindi¤i materyalist bilimin ve MLM’nin ruhuna ayk›r›d›r. Bilimsellik üzerine kurulan partimizin her alanda araflt›rma ve incelemelerini derinlefltirerek günümüzün ihti-yaçlar›na cevap olmas› ertelenemez bir görevdir. Parti II. Kongre’miz, UKH ve onun bir parças› ola-rak partimizin sorunlar›na iliflkin belirledi¤i arafl-t›rma görevlerinin yerine getirilerek, partimiz içeri-sinde ve kitlelerle tart›fl›l›p sonuçland›r›lmas› göre-vinin ciddiyetle ele al›nmas›n› öngörmektedir. Bu görevler Türkiye-Kuzey Kürdistan’da sosyo-eko-nomik yap›, sosyalizmin sorunlar›, uluslar ve az›n-l›k milliyetler, inanç sistemleri ve mezhepler, ha-pishaneler, gelecek için nas›l bir toplum-nas›l bir devlet ve demokrasi meselesi, dünya ve TC tarihi, nas›l bir Halk Savafl›, kad›n ve devrim gibi daha önce de iflaret etti¤imiz sorunlard›r. Kongre’’mizin ortaya koydu¤u irade temelinde tam bir birlik ru-huyla hareket ederken parti ve kitleler içerisindeki tart›flmay› da yads›yamay›z. Parti II. Kongremiz, hareketimizin birli¤inin temelini belirlemifltir. Fa-kat yine biz biliyoruz ki, birlik mücadele yoluyla ilerletilir. Yekpare bölünmez bir birlik, diyalektik de¤ildir. Birlik temeli mücadele ile yeni sorunlar›n üstesinden gelme perspektifiyle sürekli ilerletilebi-linir. ‹flte tam da bu ruhla parti ve kitlelerle irade ve eylem birli¤imizi zaafa u¤ratmadan tart›flmaya ve daha ileri birlikler yaratmaya devam edece¤iz.

7. Deflifrasyonun Önüne Geçmek: II. Kongre’miz, partimizin örgütlenme nokta-s›nda en önemli olumsuzluklar›ndan birinin de deflifrasyon sorunu oldu¤unu belirleyerek, afl›lma-s› noktas›nda köklü bir çal›flman›n yap›lmas›n› ka--

Hata yapa yapa savaflmas›n› ö¤rendik, flimdi ise daha birikimli ve tecrübeliyiz. Bunlar› do¤ru bir taktikle harekete geçirdi¤imizde bugün yüz, yar›n binleri bulaca¤›z. Bundan eminiz ve kazanaca¤›z.

rarlaflt›rd›. ‹letiflimden örgütlenme biçimlerine, araçlara yaklafl›mdan sorunlar›n çözüm yöntemi-ne kadar her alanda deflifrasyona karfl› çözümün örgütlenmesi sa¤lanmal›d›r. Bu olumsuzluk, tüm devrimci hareketin ortak sorunudur ve ancak or--

6. Araflt›r›lmas› Gereken Görevleri Sonuç-land›rmak:

tak bir çal›flmayla köklü baflar›lar sa¤lanabilir. Partinin tüm kademeleri baflta olmak üzere tüm dostlar›m›z ve halk›m›z eski al›flkanl›klar›m›z› bir kenara b›rakarak devrimci hareketi düflman karfl›--

Her komünist bilmeli ki; Marksizm-LeninizmMaoizm’in yaflayan canl› ruhu, somut koflullar›n somut tahlilidir. “1972’de komünist önderimiz ‹b-rahim Kaypakkaya her fleyi tahlil etti, yeni tahlil--

38

s›nda zay›flatan bu zaaf› yenmede tam bir bilinçle hareket etmelidir. Merak, deflifrasyon, yatay iliflki, gereksiz bilgilendirme, baflka görevlere müdahale


2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim vb gibi daha sayabilece¤imiz birçok zaaflar›m›z› kesinlikle yenmeliyiz. Esas sorunun partimizin bileflenlerinin düflün-me ve çal›flma tarz›ndan kaynakland›¤›n› bilmek-te ve sorunu d›flar›da aramamaktay›z. Fakat geli-nen aflamada tüm bileflenlerle ortak mücadele yü-rütülmezse sorunu aflamayaca¤›m›z da aç›k görül-mektedir. Sorun, bir Kültür Devrimi biçiminde ele al›nmal›d›r. Tüm kitleler ve partimiz bu noktadaki zaaflar›m›z› elefltirerek, a盤a ç›kan tüm zay›fl›kla-r› uygun parti kanallar›ndan yay›lmas›na izin ver-meden engellenmesi noktas›nda kendisini sorum-lu hissetmelidir. Hiçbir anlay›fl baflta önderlik ol-mak üzere a盤a ç›km›fl iliflkileri gerekçe yaparak rahat davranmamal› ve tüm illegalite kurallar›na uymal›d›r. Yaflanan dejenerasyon öyle ileri boyut-lara varm›fl durumdad›r ki; gelinen aflamada sade-ce e¤itim çal›flmas›yla sorunu aflmak mümkün gö-rünmemektedir. Deflifrasyonun esasta e¤itim yo-luyla afl›lma flans› olsa da, gelinen aflamada idari tedbirler uygulamam›z› da gerekli k›lma aflamas›-na var›lm›fl durumdad›r. Hiçbir hataya karfl› hoflgörülü olma flans›m›z kalmam›flt›r. Baflta önderlik olmak üzere ,tüm yol-dafllar bu noktay› bilerek hareket etmelidirler. Ak-si halde devrim çok daha gecikecektir. Her bir ko-münist devrimci ve bütün komiteler s›n›f mücade-lesinin ac›mas›z kurallar›na göre davranmak zo-rundad›rlar. Kitlelerle s›k› ba¤lar kurarak deflifras-yona yol açan zaaflar›m›z› da yoldafllar›m›z›n ve kitlelerin denetimine sunmal›y›z. Söz ve davran›fl-lar›m›za olabildi¤ince dikkat etmeli ve her yoldafl›-m›z kendi çal›flma alan›nda bu noktada da birer önder olmal›d›r.

Önderlik Sorunu Önderlik, s›n›fl› toplumlar gerçe¤inin tarihsel bir olgusu ve ihtiyac› olmakla birlikte s›n›f müca-delesinin de zorunlu bir gerçe¤idir. Kuyrukçu ve kendili¤inden yaklafl›mlarla bu tarihsel zorunlu-luk yok say›lamaz. Uluslararas› Komünist Hareket (UKH) ve par-timizin tarihsel tecrübesi bu konuda stratejik bir önderlik kurumunun hayati önemini anlamam›z gerekti¤ini ö¤retmektedir. iyi ve do¤ru bir beyne sahip olmayan bir parti, komünizm mücadelesine

SINIF TEORİSİ önderlik edemez ve Halk Savafl› ilerletemez. Ön-derlik; partiye, kitlelere ve iki çizgi mücadelesine ra¤men ayr›cal›kl› bir topluluk olarak kutsanacak bir mevzi de¤ildir ve Komünizm’e kadar mücade-lenin araçlar›ndan bir tanesidir. ‹lkemizde ve UKH’da önderli¤i, hata yapmaz, ikiye bölünmez bir flekilde idealize ederek ele al›p kutsayan anla-y›fllar söz konusudur. Bu karfl›tlar›n birli¤i temel yasas›n›n, parti ve önderli¤e uygulanmamas› ha-tas›d›r. Kolektif önderlik gelene¤ine sahip parti-mizde bu konuda önemli ve yüksek bir görüfl bir-li¤i vard›r. Önderli¤in basit bir seçim meselesine indirgenmeden, tarihsel olarak izlenmifl roller, temsil edilmifl çizgi, kapasite, inisiyatif ve dona-n›m itibariyle gerçekler temelinde bilinçli ve somut olarak ifade edilmesi aç›s›ndan stratejik düflünü-lüp program, tüzük, parti ve kongreye tabi olmak flart›yla sürekli bir kurum olarak bilinçlice formüle edilmesini savunan görüfl II. Kongre’mizde ele al›-n›p tart›fl›ld› ve de¤erlendirilerek kabul edildi. Partimizin di¤er önemli bir problemi ise gü-venlik ve ard›l›n› yetifltirememe ve bundan dolay› da süreklili¤i sa¤lanm›fl kolektif önderlik kurumu-nun yarat›lamamas›d›r. Yaflanan geliflmeler ve güvenli¤i dikkate ald›¤›-m›zda illegaliteye dikkat etmek, önderli¤imizi ye-terli güvenli¤in olmad›¤› durum ve alanlarda bir arada tutmayarak toplu imhas›n› engellemeye ça-l›flmak, güvenlik çizgisini oturtarak kongre, konfe-rans ve merkez komite toplant›lar› için en güveni-lir alan› kayg›s›z kullanmak, düflman plan›m›z› a盤a ç›karsa ya da bilinmeyen gizli ajan örgütlen-mesi olsa da önderli¤i en az›ndan büyük bölümü-nü sald›r› karfl›s›nda kaybetmeyecek planlamalar yapmak, ola¤anüstü koflullarda gerekirse bir araya gelmeden uygun sentezleme yöntemleriyle konfe-ranslar yaparak parti t›kand›¤›nda önünü açmak, önderli¤in baz› k›sa vadeli baflar›lar için rizikoya at›lmas›n› engellemek ve önderli¤e yap›lan gerici bask›lanmay› ortadan kald›rmak, illegal koflullar ayarlanarak kadrolar›n yerleri noktas›nda düflma-n› flafl›rtmak, bu konuda deflifrasyona ya da zaafa düflenler noktas›nda kesin önlem almak, önderle-rimizi görev alan›na alt yap› ayarlamadan gönde-rerek “git kendin yarat” anlay›fl›yla düflmana aç›k hale getiren tutumlardan vazgeçmek, illegal ve le-gal alanlar› organizede birbirine kar›flt›rmamak vb

39


SINIF TEORİSİ daha birçok yöntem ve önlemlerle sald›r›lar› bofla ç›kartarak devrimci ve komünist hareketin bu so-rununu aza indirmeye çal›flmal›y›z. Teknik olarak bir güvenlik a¤› yaratmak, önderli¤i korumak önemli bir çözümdür ve yukar›da ifade edilen ve daha birçok yöntemler ile bütün güvenlik önlem-lerini daha da gelifltirmek durumunday›z. Fakat bafltan belirtmek gerekir ki bütün bu uy-gulamalar› yerine getirsek de düflmanlar›m›z elle-rindeki olanaklarla bizlere bu noktada darbe vur-maya çal›flacaklard›r. Bizler öyle bir yöntem uygu-lamal›y›z ki en büyük darbeler karfl›s›nda bile hiç aksatmadan mevcut iflleyiflimizi ve mücadelesimi-zi kesintisiz sürdürebilelim. Buradan yola ç›karak önderli¤in süreklilefltiril-mesi, buna uygun siyasetle mümkün olabilir. Bi-rinci olarak parti, hatal› anlay›fllardan kaynakl› dünya komünist hareketinin bafl›na bela olmufl burjuva hastal›ktan kurtularak kendi ard›llar›n› yetifltirmeli sürekli yeni insan› önderli¤e tafl›ma anlay›fl›n› oturtmal›d›r. Marks, Engels, Lenin, Sta-lin ve Mao gibi ustalar baflta olmak üzere, di¤er devrim önderlerinin her biri yirmi, otuz y›l iktidar-da kalm›fl ve kendi ard›l›n› yetifltirmemifltir. Birçok devrimci önder ölmeden burjuvalafl›rken, büyük bir bölümü de öldü¤ünde parti ya da devrim h›zl› bir flekilde geriye dönerek yenilmifltir. Bunun önemli sebeplerinden birisi yukar›da bahsini etti-¤imiz ard›l›n› yetifltirememe sorunudur. Bugünün devrimci ve komünist hareketi de bu olumsuz mi-ras› sürdürmekte ve insanlar›n dengesiz geliflmesi-ni bahane ederek önderli¤i bilinçli bir siyaset uy-gulayarak ortaya ç›kartmak yerine “pratikte kendi-li¤inden oluflsun” denmektedir. Ben bilirim anlay›-fl›yla partimizin birçok kadrolar› hemen hemen hiçbir plan uygulamayarak kendi yerlerini koruma egoizmiyle hareket etmifllerdir. Yetifltirildi¤inde partiye çok yararl› olacak insanlar, e¤itilmeyip önü aç›lmad›¤›ndan b›rak›p gitmifllerdir ya da iste-nilen geliflmeyi gösterememifllerdir. “Parti kimseyi engellemiyor” diye hep savunma yap›yoruz, görü-nürde gerçekten de engelleme yok ama uygulanan siyasete bak›ld›¤›nda büyük bir engelleme söz ko-nusudur. Çünkü önderlik kademeleri uygulad›kla-r› yanl›fl siyasetten dolay› insanlar›n› dar pratikte bo¤arak e¤itmiyor, ileri tafl›m›yor, korumuyor ve yard›mc› olmuyor. Bu anlay›fl partimizin önderlik--

40

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim te yaflad›¤› en büyük problemdir. Art›k partimiz bunu aflarak derhal partili bütün insanlar› partinin ulaflt›¤› en yüksek seviye derecesinde e¤itmek akademiler kurmal› ve sürekli önderli¤inin halefle-rini partinin bütünüyle birlikte ortaya ç›kartarak süreklili¤i sa¤lanm›fl önderli¤ini yaratmal›d›r. Bu yöntem uyguland›¤›nda hem önderliklerimiz orta-ya ç›kacak, hem de partiyi o günkü bilinç seviye-siyle bütünlüklü ileri tafl›yarak siyasal seviye sü-rekli ilerletilmifl olacakt›r. ‹kinci olarak, bizler bütün toplumun geliflerek kendisini yönetece¤i, yöneten ve yönetilenin orta-dan kalkt›¤› toplumsal sistem olan Komünizm’e ulaflaca¤›n› bilmekte ve bu noktada mücadele yü-rütmekteyiz. Fakat tarih incelendi¤inde sosyalist hareketin, bunun tam tersini uygulad›¤›n› görmek-teyiz. Sosyalist görünümlü bürokratik ülkelerde, komünist parti üye say›s›n›n milyon oldu¤u ancak milyara yak›n halk›n bulundu¤u bir ülkede, yöne-timi yüz kifli ve bunun da içerisinde befl on kifli yü-rütmüfltür. Bu yönetim biçimi bir avuç olan büyük burjuvazinin yönetiminden de geri bir durumdur. Devrimlerin geri gitmesi de bu bürokrat ve elit ön-derlerin bulunduklar› konumun do¤al sonucu ola-rak burjuvalaflmas›yla yaflanm›flt›r. Bütün devrim-lerin önderlik kademelerinin yüzde doksan› burju-valaflm›flt›r ve bu tesadüf olamaz, buna “art niyet-liydiler, ondan de¤ifltiler” gibi bilimsel olmayan bir cevapla da geçifltiremeyiz. Kruflçev ve Deng Siao Ping bizim geriye dönüflleri aç›klamam›z için ge-rekçe yap›lmamal›d›r. Çünkü önderliklerin ezici ço¤unlu¤u burjuvalaflm›flt›r. Bunlara devrim yapa-mayan ülkelerin komünist partilerinin önderlikleri de dahildir. Tüm sosyalist ülkeler, yüzlerce komü-nist partisi bu yanl›fl siyasetten dolay› burjuvala-flarak gericilefltiler. Bireylere dayal› aç›klamalarla ancak kendimizi oyalayabiliriz. Gerçekte bu in-sanlar devrime kendi do¤rular›yla inanmaktad›rlar ve geriye dönüfllerde esas sorun uygulanan önder-lik siyasetindedir. Bir avuç az›nl›¤›n yönetimi han-gi biçimde olursa olsun, içerisinde ister Mao ister-se ‹brahim olsun, burjuva yanlar kesinlikle mev-cuttur ve bu kurum insanlar› do¤as› gere¤i burju-valaflt›racakt›r. Tabi ki istisnalar sonucu de¤ifltir-mez. ‹yi incelendi¤inde devrimlerin gerçeklefltiril-di¤i ülkelerde bir kaç önder haricinde zamanla kimse bu devrimleri savunmamaktad›r. Onlar öl-dü¤ünde de ifl bitmekte ve devrim geri dönmekte--


2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim dir. Komünist partiler ve partimiz bu bilinçle hare-ket ederek daha bu günden kitle derneklerinde, et-kili oldu¤umuz yerel yönetimlerde, önderlik birim-lerinde ve parti kurumlar›nda mutlaka giderek uy-gun yöntemlerle kolektif yönetimin uygulanmas› gereken biçimini ortaya ç›kararak sürekli gelifltir-melidir. Partimiz yönetici kademeleri baflta olmak üzere, tüm birim ve kurumlar›n› say›sal olarak sü-rekli artt›r›p kolektiflefltirerek kad›n erkek dengesi ve genç, orta yafll› iliflkisi temelinde ele alarak iler-letmelidir. Hantallaflma ya da güvenlik gerekçe yap›lmamal›d›r. Baz› dezavantajlar olsa da kolek-tifin geniflli¤i esasta bir parti için ve gelecek top-lum için avantajd›r. Bu ayn› zamanda parti güven-lik a¤›n›n afl›larak önderli¤in darbe almas› halinde bir k›sm›n›n da kalmas›ndan dolay› düflman yöne-limini o anda bofla ç›kararak ifllevsizleflmesini sa¤-layabilir. Partimiz uluslararas› alanda sürekli var olan dar çekirdekle partileri, devletleri, toplumlar›, devrimleri ve yönetimleri, yönlendirme anlay›fl›na devrim olmadan flimdiden karfl› ç›karak merkez komitelerini ve önderlik kademelerini sürekli belir-li say›da ço¤altarak kolektif mücadeleyi daha da geniflleterek ilerlemelidir. Örne¤in 10 kiflilik MK, bir sonraki kongrede en az›ndan 15 üyeye ç›kart-ma perspektifiyle hareket ederek haleflerini yetifl-tirmelidir. Sald›r› ve kay›plar dikkate al›narak ön-derlik kurumunun as›l üyeleri sürekli geniflletilme-li ayn› zamanda yedek üyeler oldukça genifl tutul-mal› ve tüm kay›plara ra¤men önderlik iradesini yitirmemelidir. Kolektif önderlik anlay›fl› bu pers-pektifle süreklilefltirildi¤i oranda ancak önderli¤in korunmas› ve yaflat›lmas› sa¤lanabilir. Üçüncü olarak, partili ve partisiz bütün insan-lar›n gelece¤e iliflkin bütün noktalarda fikir belirle-mesini sa¤layan kitlelerden kitlelere ilkemizi, ön-derlik kademeleri baflta olmak üzere partinin bü-tün kurumlar›n›n çal›flma ilkesi haline getirmeli-yiz. Baflta Merkez Komitesi, sürekli olarak içeri-sinden seçildi¤i iradeye her sorunda mutlak olma-mak kayd›yla olanaklar çerçevesinde hem hesap vermeli, hem de dan›flmal›d›r. Ayr›ca her noktada illegal ve legal çal›flma alanlar›n›n iflleyifl ve çal›fl-ma prensiplerine uygun olarak ifllevselleflmesini sa¤layarak toplumun ve parti taban›n›n yap›lacak çal›flmalar›nda karar sahibi olmas›n› sa¤lamal›y›z. Partinin, legal ve illegal bütün kurumlar› olanaklar olmas›na ra¤men küçük birer yönetim seçilerek

SINIF TEORİSİ kolektiften uzak bir flekilde yönetilmektedir. Basi-tinden bir dernek, bir yönetim seçmekte ve üyeler art›k sorunlarla ilgilenmemektedir. Yönetim, ola-naklar olmas›na ra¤men bütün üyelerine dan›fla-rak etkinlikler ve program yapmak yerine kendisi yapmaktad›r. Böylece yönetici ve üyeler birbirin-den kopmakta bir dahaki kongreye kadar üyeler kurumun iflleyifline iliflkin fakir söylememekte, söyleyememektedir. Bu anlay›fl esasta partide de oldu¤undan, do¤al olarak bütün parti ile flu ya da bu flekilde iliflki halinde olan kurumlara da yans›-maktad›r. Bu s›k›nt›n›n afl›lmas› için Merkez Ko-mite’miz bütün noktalarda Parti Birlikleri, Komü-nist ya da baflka yaz›l› organ ve araçlar› kullana-rak her kademeye uygun fikir tart›flmas› yürütme ve bu yöntemle karar alma yöntemini uygulamal›-d›r. Konferanslar, halk toplant›lar›, yay›nlar ve iç tart›flmalarla her alanda uygun koflullar yarat›la-rak kitlelerden kitlelere politikas› hayata geçiril-melidir. ‹rade ve kitleler, bu yöntemler kullan›la-rak kararlar›n uygulanmas›nda bu araçlar üzerin-den partiyi sürekli denetleme, destekleme ve yap›-lan ifllerde fikir belirlemelidir. Aç›k olarak önderli¤in partide nitelik olarak de¤il, iflleyifl olarak rolünü küçültme yöntemi, ya-ni mümkün oldu¤unca kolektif yönetimi uygula-yamazsak, bir avuç önderle bu ifli baflarmak müm-kün olmayacak ve partide önderlik sorunu afl›la-mayacakt›r. Korunmas› da oldukça güç olacakt›r. Bütün bu sonuçlardan hareketle önderli¤i e¤i-tir, geniflletir ve kolektiflefltirirsek, düflman bize sald›rmaz demiyoruz. Belki de daha fazla sald›ra-cak ve bugün ald›¤›m›zdan daha büyük kay›plar verdirecektir. Bizim burada ifade etti¤imiz; ne ka-dar güvenlik önlemi varsa al›nmal›d›r. Bunun ya-n›nda da önderli¤i kolektiflefltirerek, sürekli ön-derli¤imizi yaratmakt›r. Bu biçim oluflturulursa; kay›plar ne kadar yüksek olursa olsun, kolektif iradenin kararlar› hiç aksamadan devam edecek ve bu kararlar bir sonraki kongrede de¤erlendirile-rek önemli sonuçlar ç›kart›lacakt›r. Bugüne kadar birçok kez karfl›laflt›¤›m›z üzere bir grup arkadafl seçiliyor ve bütün kararlar bunlara emanet edili-yor, üç befl y›l sonra hesap sorulmaya çal›fl›l›yor, büyük olas›l›kla önceki önderlik içerisinde düfl-man engellemesi, b›rakma ya da ayr›l›k oldu¤un-dan kongre ya da konferansa da gelememifl olu--

41


SINIF TEORİSİ yor. Ve mahkum edilerek sayfa kapat›l›yor ve tek-rar bafla dönülüyor. Partimiz bu konuyu ayr›nt›l› tart›flarak somut pratik içerisinde çözüp, art›k ba-fla dönmemelidir. “Kongre yapmazsak darbe yemeyiz” yanl›fl›n-dan kurtulmal›y›z. Kongre yapmazsak esas darbe-yi sorunlar›m›z çözülmedi¤inden dolay› süreçten yeriz. Bizim ald›¤›m›z darbeler kesinlikle kongre-lerle alakal› de¤ildir. Düflman için tehlike oldu¤u-muz sürece kongre yapal›m ya da yapmayal›m düflman bizi gözetleyerek imha etmeye çal›flacak-t›r. Kongreler ve MK toplant›lar› bu durumu sade-ce biraz daha riskli k›lmaktad›r. Bu anlay›fla ba¤l› olarak kongrede seçilen yü-rütme komitemiz olan Merkez Komitesi, Siyasi Büro, Askeri Komisyon ve ihtiyaç olursa bir de Ör-gütleme Komitesi biçiminde örgütlenmeli ve bun-lar her an kolektif olarak sorunlara müdahale ede-cek biçimde konumland›r›lmal›d›rlar. Ayr›ca bir partide olmas› gereken biçimiyle ya-sama organ›m›z kongre, yürütme organ›m›z Mer-kez Komitesi ve bunlara ba¤l› olarak yarg› organ›-m›z da Denetleme Kurulu olmal›d›r. Tüm bu ku-rumlar, tüzükte belirtildi¤i ve kongrenin belirledi¤i kararlar biçimiyle faaliyet yürütmelidir. Partimizin I. Kongre’de tam olarak flekillenen kadro politika-s›na uygun 6 noktadaki tan›ma-konumland›rmayerlefltirme-atama-yard›m ve koruma ilkelerimize uygun bir kadro siyaseti, e¤itim akademileriyle pratik bir ad›ma çevrilmeli ve MK’n›n birincil gö-revi olarak kongre çizgisine uygun kadro yetifltiril-melidir. Bu politikayla yine I. Kongre’deki kadro siyasetine paralel olarak hedeflenen 4 noktadaki ilkelerimize uygun MLM bilinciyle donan›ml›, da-vaya ba¤l›, kitlelerle s›k› ba¤lar› olan ve inisiyatif-li kadrolar yetifltirilmelidir. Ayn› zamanda bu e¤i-tim çal›flmalar›yla bugüne kadar partide olan, bi-reye göre flekillenme y›k›larak, partiye göre flekil-lenme yarat›lmal›d›r. Gerek MK’da, gerekse de di¤er önderlik birim-lerinde bilinçli bir önderlik seçimi uygulamal›y›z. Bilinçli bir ad›mla küçük ayr›l›klar› ve kayg›lar› bir tarafa b›rakarak davam›za bir sonraki kongreye kadar en yararl› oldu¤una inand›¤›m›z insanlar› yönetici organlara seçmeliyiz. Kad›nlara iliflkin, durumlar› dikkate al›narak hem önderlik kuru-munda, hem de di¤er organlarda yer almalar›n›

42

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim sa¤layacak özel politikalar uygulanmal›d›r. Daimi Komite adland›rmas›yla da savunulup önerilen bir baflka görüfl ise parti II. Kongre irade-miz taraf›ndan reddedildi. Bu yanl›fl anlay›fl›n, ko-lektif önderli¤i ve iki çizgi mücadelesini yads›d›¤›, “partinin kolektif önderli¤i savunarak, Daimi Ko-mite ve Baflkanl›k Sistemi’ni reddetmesi gerekti¤i” görüflü Kongre’’miz taraf›ndan yüksek bir iradeyle benimsendi. “Partinin ulusal ve uluslararas› alan-da kolektif önderli¤i savunarak Daimi Komite ve Baflkanl›k Sistemi anlay›fllar›na karfl› kardefl parti-ler ve devrimci örgütler içerisinde ideolojik müca-dele yürütmesi” görevine iflaret edildi. Daimi Komite ve buna ba¤l› olarak Baflkanl›k Sistemi; partimiz aç›s›ndan iki çizgi mücadelesini ortadan kald›ran, az›nl›¤›n diktatörlü¤ünü garanti-leyen, denetime tabi olmayan, kongre iradesini hi-çe sayan, siyaset yapmay› bir grubun tekeline hapseden, yeni önderlerin yetiflmesini engelleyen, kitlelerden kitlelere ilkemizi reddeden, kiflileri ya-n›lmaz otorite gören ve bilimsel olmayan bir ön-derlik anlay›fl› oldu¤undan kesinlikle reddedilme-lidir. Kolektif olan ve sürekli ihtiyaç temelinde ge-niflleyen, parti iradesince sürekli seçim yoluyla de-netime tabi olan önderli¤i savunmal›y›z. Parti tü-zü¤üne ve örgütsel ilkelerimize belirtilen biçimiyle tabi bir önderlik anlay›fl› bizim önderlik anlay›fl›-m›zd›r. Daimi Komite ve Baflkanl›k Sistemi Mao-izm’den k›r›lmad›r. Daimi Komite noktas›nda ül-kemizde ve uluslararas› alanda ideolojik mücade-le yürüterek kardefl partilerimiz ve devrimci parti-lerde k›r›lmalar›n da önüne geçilmesi sa¤lanmal›-d›r. Bir önderli¤in korunmas› daimi olup olmama-s›yla alakal› de¤ildir ve bu Daimi Komite’ye gerek-çe yap›lmamal›d›r. Stratejik önderlik, kolektif stratejik önderlik ku-rumu olarak anlafl›lmal›d›r. Bu noktada partimiz yukar›dan afla¤›ya bir bütünsellik içerisinde e¤itil-melidir. Çünkü parti kitlelerin efendisi, önderlikde partinin efendisi ve flefleri de¤illerdir. Yönetimde tekelci anlay›fl› kesinlikle reddeder. S›n›fl› toplum-lar›n zorunlu bir parças› olan önderlik bir yönetme sevdas› ile de¤il, kitleleri bilinçli olarak devrime se-ferber etme ihtiyac›n›n gere¤idir. Bir ayr›cal›k de¤il, zorunlu bir görev ve iflbölümü meselesidir. Kitle kuyrukçusu ve parti önderli¤inin nitel inflas›n› önemsemeyen, çizginin rolünü yads›yarak bilinçli


2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim önderli¤in önemini göremeyen kendili¤indenci, artç›, popülist ve Menflevik anlay›fl kabul edile-mez. Böyle bir anlay›fl Lenin’in Ne Yapmal›’da iza-hetti¤i komünist kitle çizgisinin tasfiyesidir. Nas›l bir parti ve önderlik meselesinde aç›k ol-mal›y›z. “‹çüncü yol, üçüncü alan” gibi politik ve toplum d›fl› bir sivil toplumculuk olan burjuva tas-fiyecili¤iyle, parti, proletarya ve emekçiler iktidar›-n›n önemini d›fltalayarak burjuva topluma secde-yi içeren anlay›fl› II. Kongre’miz reddetti. Üretimin toplumsal niteli¤i ile üretim araçlar›n›n özel mül-kiyeti aras›ndaki çeliflkiyi, burjuva sivil toplum ütopyalar›yla kabul etmeyen anlay›fl sahipleri, devrimi de gereksiz ilan etmektedirler. Devrime bu tövbe statükocular›n›n özgürlük, hukuk ad›na önerdikleri; gerici düzene boyun e¤medir. S›n›fl› toplumlarda sivilcilik ad›na talep edilenler, dev-rimden, gerçek kurtulufltan, yani s›n›fs›z ve sömü-rüsüz bir toplum mücadelesinden vazgeçifltir. I. Kongre’miz neo-liberal savrulufllara meydan oku-yufltu, II. Kongre’miz de bu yolda yürümektedir. MLM’yi her yönüyle kavramak görevimizdir. Ta-rihsel koflullar aç›s›ndan do¤ru olsa bile; bunca tecrübeden sonra eskinin tekrar› ile yetinmek, ye-niden bafllamaya cüret etmemektir. Dünün parti, devlet ve önderlik anlay›fl›ndaki hatal› yanlara tekrar düflülemez. Parti, devlet ve toplumun kar-fl›tlar›n birli¤i d›fl›nda homojen bir kavray›fl› ça¤-r›flt›ran yanl›fl anlay›fllar›, yasaklar› savunamay›z. Savunacaksak, düflünme, örgütlenme özgürlü¤ü beyanlar›n›n ne de¤eri olabilir? fiimdi düflünce ya-saklar›na, idamlara karfl› ç›kanlar yar›n uygulaya-caklarsa, bu gerici düzenden nas›l kopabilecekler? fiimdi oligarfliye, burjuva diktatörlü¤ünün her biçi-mine karfl› olanlar yar›n yönetimi parti tekeli ola-rak göreceklerse, nas›l gelenekselden kopmufl ola-caklard›r? Maoist parti, Leninist partiden, onu sa-vunurken ayn› zamanda ilerletme anlam›nda bir kopufltur. Parti II. Kongre’miz bunun ilerletilmesi ve gelifltirilmesi kararl›l›¤›ndad›r.

Önderlik Kurumlar›ndan Biri Olarak Merkezi Denetleme Komisyonu: Partimiz 1978 I. Konferans’›nda böyle bir ku-ruma olan ihtiyaca dikkat çekmesine, görev olarak belirlemesine ra¤men bugüne kadar hayata geçir--

SINIF TEORİSİ me noktas›nda baflar›l› olamam›flt›r. II. Kongre ira-demiz Merkezi Denetleme Kurulu’nun (MDK) oluflturulmas›n›n planlanmas›, bunun için Maoist çizgi temelinde proleter devrimci adalet anlay›fl›, hukuk, yarg›lama sistemi konusunda bir karara vard›. Tüm bunlar›n tart›fl›larak merkezilefltirilme-si, gerekli alt yap›n›n haz›rlanarak bu kurumun oluflturulmas›n›n bir sonraki kongrede mutlaka baflar›lmas› gerekti¤ini ifade etti. Merkezi Denetleme Kurulu ya da baz› yoldafl-lar›n Merkezi Disiplin Kurulu fleklindeki adland›r-malar›yla MDK, Merkez Komitesi’ne ba¤l› olarak de¤il, Kongre’ye karfl› sorumlu olarak ba¤›ms›z ic-ra edilmek durumundad›r. Bir yürütme ve yasama organ› de¤il, Kongre’nin belirledi¤i çizgi önderli-¤inde ba¤›ms›z iflleyifle sahip bir temelde tüzük ve kararlar›n uygulanmas›n› denetleyen ve uymayan-lar› tüzükçe belirlenen çerçevelerde yarg›layan or-gan olarak düflünülen MDK’n›n bugüne kadar ya-rat›lmay›fl› parti ve halk içi sorunlar›n parti örgüt-lerine y›¤›lmas›na yol açm›flt›r. Yine böyle bir ku-rumun ve üzerinde yükseldi¤i ortak adalet, hukuk anlay›fl›n›n olmamas›, her bir yerde sorunlar›n ele al›nmas›nda önemli problemlere vesile olmufltur. Yürütme, yarg› ve yasama tek bafl›na parti komite-lerinde toplanamaz. Bu görevler aras›ndaki özgün farkl›l›klara ba¤l› olarak ortak davam›z›n hizme-tinde ayr›flt›r›lm›fl görevlerin araçlar›n›n yarat›lma-s› zaruridir. K›sacas› kongre bir yasama, Merkez Komitesi ve onun önderli¤indeki parti komiteleri yürütme, Merkezi Denetleme Kurulu ise bir yarg› kurumudur. Görevleri parti tüzü¤ünde belirtildi¤i temelde ayr›flt›r›lmal›d›r.

Halk Savafl›n›n Somut Örgütlenmesi: Merkezi görev do¤rultusunda halk› sefer-ber etmek için halkla birlefl, partiyle bütün-lefl, Halk Savafl›’na hizmet et! Türkiye-Kuzey Kürdistan’›n ekonomik ve sos-yal gerçeklili¤inin bir sonucu olan Halk Savafl›, sa-dece gerilla alan›nda sürdürülen faaliyetten ibaret de¤ildir. Sadece k›rda bir mevzilenme meselesi olarak da görülmemelidir. K›sacas› sadece gerilla savafl› olarak ele al›namaz. Kuflkusuz öncü siper-ler olarak bunlar›n esas öneme sahip olduklar› aç›kt›r. II. Kongre’miz, partimizin tüm faaliyet

43


SINIF TEORİSİ alanlar›n› görevlerin büyüklü¤ü ve küçüklü¤ü an-lay›fl›na düflmeden, devrimci savafl›n faal siperleri olarak kavrama bilincindedir. Tüm alanlar Halk Savafl›’n›n gelifltirilmesinden sorumludur. Merkezi görev dinamizminin gerektirdi¤i ortak bir ideolo-jik, siyasal, örgütsel ve kültürel flekillenme içeri-sinde olmal›y›z. Her bir alandaki görevlerin öz-günlü¤ündeki biçimsel farkl›l›klar› yads›madan bu merkezi göreve hizmet etmeliyiz. Dolay›s›yla k›r, flehir, hapishaneler, yurtd›fl›, enternasyonal alan, yerel yönetimler, sendikalar, kooperatifler, kad›n, gençlik vd bütün faaliyet alanlar› Komünizm için Halk Savafl› mücadelemizin birer parças›d›rlar. Merkezi plan, raporlar ve denetimler ile ortak amaçlarda tüm savafl siperlerinin, görevlerindeki özgünlükler dikkate al›narak koordine edilmesi ih-tiyac›na II. Kongre’miz iflaret etmifltir. II. Kongre’miz, Halk Savafl›’n›n somut örgütlen-mesini de tart›flm›flt›r. Bu hakl› savafl›, çeflitli zaman dilimlerini kapsayan planlamalar biçiminde özetle-di. Güvenlik gerekçesiyle ayr›nt›l› aç›klamaya bura-da yer verilmeyecektir. Her bir bölgedeki etkinlikler ile özgün görevler daha da somut belirlenecektir. Halk Kurtulufl Ordusu (HKO) örgütlenmesi, gerilla, milis, kitleler vs hepsi yeni iktidar perspektifi yürü-yüflüyle ele al›nacakt›r. Fokocu, kendili¤indenci çizgilerden kesin olarak kopulmal›d›r. Türkiye-Kuzey Kürdistan’da Yeni ‹ktidarlar (K›z›l Siyasi ‹ktidarlar-KS‹), Çin’deki gibi de¤il, ta-mamen kendine özgü biçimler alacakt›r. Kopya devrimlerin olamayaca¤›n› ve devrimlerin ithal edilemeyece¤ini art›k anlamal›y›z. Sovyet modelini kaba tekrar etseydi, Çin’de devrim olamazd›. Nitekim tekrarc›lar›n çizgisi ye-nildi. Objektif ve somut dünyan›n gerçeklerine s›r-t›m›z› dönemeyiz. Yeni geliflmeler mutlaka tahlil edilmelidir. Devrimci savafl›n Türkiye-Kuzey Kür-distan somutuna uyarlanmas› önemli bir görevdir. Bunun yayg›n bir gerilla savafl› fleklinde ele al›n-mas› zaruridir. Halk Savafl› kör bir fliddet ve eylemler muha-rebesi fleklinde anlafl›lmamal›d›r. Öyle olsayd› yer-küredeki fliddet ve askeri eylemlerin hepsine bu ad› takmam›z gerekirdi. Onun tüfe¤ini MLM yön-lendirir. Halka bask›n›n, Halk Ordusu içinde bi-linçli ve gönüllü disiplin yerine kaba uygulamala-r›n, düflmana benzeme siyasetlerinin orda yeri

44

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim yoktur. Dost ve düflman ayr›m› yapmayan, rastge-le korkutma amaçl›, sansasyon ve komplo hedefli bir eylem çizgisini Halk Savafl› reddeder. Halk Sa-vafl› kör bir terör eylemi de¤il, adresini bilen ve Komünizm’e ulaflma yürüyüflünde önemli bir ad›md›r. Böyle bir yürüyüfl, komünist ideolojinin ku-mandaya geçirilerek, araçlar›n amaca uygun flekil-de ele al›nmas›yla, pragmatizm, ekonomizm ve re-vizyonizmle ayr›m çizgileri buland›r›lmadan sa¤-lam ilerleyebilir. Tam da bu aç›dan Halk Savafl›; flekilsel basit bir askeri rota olarak görülmemeli, devrimin görevlerinin KP önderli¤i arac›l›¤›yla ye-rine getirilmesi fleklinde anlafl›lmal›d›r. Bu aç›dan en özlü ifadesiyle Halk Savafl›, Maoist komünist partiler önderli¤inde yürütülen sömürge, yar›-sö-mürge, yar›-feodal ülkelerde askerileflmifl bütün-lüklü politik bir stratejidir. Kitlelerin seferberli¤ini önemsemeyen, kitleler ad›na öncülerin savafl›n› içeren, kitlelere seyircilik ve destekçi rolü biçen bir savafl, Halk Savafl› ola-rak adland›r›lamaz. Bizimki gibi co¤rafyalarda mücadelenin esas biçiminin silahl› olmas›, objek-tif olan di¤er tüm mücadele ve örgüt biçimlerinin reddini gerektirmez. Hareket kendi objektif seyri içinde de¤iflik ör-güt ve mücadele biçimleri ortaya ç›kart›r. Bunlar merkezi görevi güçlendirme perspektifiyle ele al›n-mak, bilinçli k›l›narak örgütlendirilmek durumun-dad›rlar. Stratejide kat›l›k ve taktiklerde esneklik yöneliminde ›srar edilmelidir. Halk Savafl›’n›n iler-letilmesinde, üs alanlar›n›n ve gerilla bölgelerinin gelifltirilmesinde planlaman›n özel bir yeri vard›r. Kitlelerin savafla bizzat kat›lmalar› için gerekli araçlar›n yarat›lmas› ihmal edilemez. Halk Savafl›, bafltan itibaren iktidar perspektifine sahip olmal›-d›r. Ve bu perspektifte, parti önderli¤inde kitleler ana güçtür. ‹ktidar gelece¤e ertelenen de¤il, bafl-tan itibaren parça parça örülmesi gereken bir yö-nelimdir. Parti devrim yapmaz, yapamaz. Devrim kitlelerin eseridir. Parti bu eserin yarat›lmas›nda kitlelere yard›mc› ve öncü bir silaht›r. Eskinin y›-k›lmas›, yeninin yarat›lmas› objektif dünyan›n ka-ç›n›lmaz sonucudur. Halk Savafl› bunu bilinçli ele almakt›r. Devrim için halk› seferber ederek, hiz-met etmektir. Halk Savafl› kitlelerin savafl›d›r, on-lara dayan›r. Ayn› flekilde mali politikada da hal--


SINIF TEORİSİ

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim ka dayanma esast›r. Y›k›lmaz olan kale ve tarihi yaratacak olan kitlelerdir. Halk Savafl› sadece düflman› yenmek de¤il, ayn› zamanda halk›n saf-lar›ndaki tüm kiri de temizleme eylemidir. Dolay›-s›yla ideolojik, politik, askeri, örgütsel ve kültürel bir bütünlük içerisinde düflünülmelidir. Halk Sa-vafl›’n›n somut örgütlenmesi için her alanda ko-lektif ifl yapma kültürünü ve komiteleflmeleri gelifl-tirmeliyiz. Halk Savafl›’’n›n bugün ald›¤› biçim; k›-z›l siyasi iktidarlar hedefli köylü gerilla savafl›d›r. Yürüttü¤ümüz savafl›n esas›n› köylü gerilla savafl› oluflturmaktad›r. Parti II. Kongre’mizin önümüze koydu¤u 7 temel görev ve buna ba¤l› olarak orta-ya konulan onlarca siyaset, mücadele takti¤i biçi-mi gerilla savafl›n›n daha üst düzeyde verilebilme-sinin koflullar›n› haz›rlamak için somut ihtiyaçlar-dan yola ç›k›larak belirlenmifltir. I. Kongre’’mizin do¤ru gerilla savafl› mant›¤›ndan ö¤rendi¤imiz gi-bi, gerilla savafl›nda gerileme yaratan birçok yan-l›fl siyasetinden de yine I. Kongre’nin muhasebe ruhuyla dersler ç›kartan parti II. Kongre’mizin ulaflt›¤› sentezler k›lavuzumuzdur. Merkezi halka-n›n gelifltirilip güçlendirilmesi bugün için her za-mankinden daha fazla önem tafl›maktad›r. Gerilla faaliyeti, üst bölge yaratma prensibine uygun ola-rak temkinli hareket tarz›yla, yedi temel görevin baflar›yla yerine getirilmesi prati¤iyle orta vadede daha üst düzeyde savafl verebilecek duruma gele-cektir. Bunun için öncelikli olarak parti II. Kon-gre’’mizin belirledi¤i ve buna uygun planlaman›n yap›ld›¤› politik-taktik yönelimi yarat›c› tarzda uy-gulayarak yaflamsallaflt›rmal›y›z. Halk Kurtulufl Ordusu Yönetmeli¤i ve Sa-vafl Bildirgesi: Yeni Demokratik Devrim, Sosyalizm ve Komü-nizm için mücadelede Halk Kurtulufl Ordusu (HKO), Maoist Komünist Partisi önderli¤inde hal-k›n silahl› kuvvetlerini ifade eder. Dolay›s›yla, HKO’nun faaliyetini parti ilkeleri ve tüzü¤ü yön-lendirir. Bu temelde HKO, belirli yönetmeliklere de sahip olmal›d›r. Gerilla alanlar›nda somut ko-flullardaki de¤iflikliklere ba¤l› olarak HKO yönet-meli¤i, kongre anlay›fl›na ba¤l› kalarak, Bölge Ko-mitesi’nin MK’ya önerisi ya da bizzat MK’n›n ona-y›yla flekillendirilebilinir bir esnekli¤e sahip ola-cak flekildeki bir HKO yönetmeli¤i, Kongre’’miz ta-raf›ndan yay›nlanmak üzere onaylam›flt›r. Bu yö--

netmelik parti tüzü¤üyle çeliflti¤i durumlarda, par-ti tüzü¤ü geçerlidir. Devrimci savafl bildirgesinin de yeni bir bafllatma plan› temelinde MK önderli-¤inde ilan edilmesi kararlaflt›r›ld›. Ordu Genel Ko-mutanl›¤›, MK Askeri Komisyonu e¤er oluflturul-mam›flsa yine MK önderli¤inde Bölge Komiteleri üzerinden ele al›nacakt›r. Halk Kurtulufl Ordumuz, Kongre’mizin onay-lad›¤› flu yönelimle hareket eder: “HKO, enternas-yonal proletaryan›n ortak amac› Komünizm mü-cadelesinin silah› proleter dünya devriminin bir parças› olarak Yeni Demokratik Devrim, Sosya-lizm ve Komünizm mücadelesinin öncüsü MKP önderli¤indeki halk ordusudur. HKO silahlar›na komünist partisi siyaseti önderlik eder”. HKO, Ko-münizm amac›na ters hiçbir araç ve metodu be-nimsemez. Halk›n tek bir çöpüne bile zarar ver-mez. Halka dayanan, halka hizmet eden, devrim için seferber eden üretici bir güç olarak her tür çe-tecili¤e, halk üzerinde sopa olma anlay›fl›na, hal-ka yabanc›laflmaya karfl› durur. Komünist partisi önderli¤inde halk›n ba¤r›nda do¤an HKO’nun yö-nelimi “Halk› sevelim, e¤itelim, devrim için sefer-ber edelim” fliar›d›r. Halk› sevmek, ona güvenmek, devrim için seferber etmek, elbette Komünizm ide-olojisi ve bunun rehberlik etti¤i devrimci kitle çiz-gisi ile mümkün olabilir. Halk Kurtulufl Ordusu saflar›nda ve onun ça-l›flma siyasetinde daya¤›n, feodal-burjuva uygula-malar›n her biçiminin hiçbir flekilde yeri yoktur. Onun bilinçli disiplini, komutan ve savaflç›lar ara-s›ndaki iliflkiyi düzenleyen emir-komuta anlay›fl› hiçbir flekilde kitlelere ve savaflç›lara bir yabanc›-laflma noktas›na götürülemez. HKO, yoldafllar›n bilinçli kolektif birli¤idir. Sevinç ve hüznün birlik-te paylafl›ld›¤›, kitlelerin örgütlenmesi ve sorunla-r›na yard›mc› olma, ordu ve halk›n birli¤ini sürek-li ilerletme perspektifindedir. Düflmana karfl› dev-rimci savafl “her yol mubaht›r” mant›¤›yla sürdü-rülmez. Savafl esirlerine karfl› hiçbir bask›, haka-ret, korkutmaya saflar›m›zda yer yoktur. Yine dev-rimci savaflta iflkence gibi insani olmayan hiçbir uygulamaya saflar›m›zda yer yoktur. Halk Kurtulufl Ordumuz, uluslararas› savafl ku-rallar›na uymak durumundad›r. Düflman› imha et-me, proletarya önderli¤inde halk› iktidarlaflt›rma savafl›nda halka zarar veren, pragmatist, bask›c›,

45


SINIF TEORİSİ y›ld›r›c›, korkutucu hiçbir metot devrimci savafl ad›-na benimsenemez. Devrimci eylem; kitlelerin ç›kar-lar›na yabanc›laflan, amaçs›z, hedefsiz, kendili¤in-den bir eylem olamaz. O, proletaryan›n iktidar›n›n yarat›lmas›n›n hizmetindedir. Buna yeterli dikkatin gösterilmedi¤i dünyan›n bütün alanlar›nda da gö-rülmektedir ki; kontra eylemleri devrimcilere fatura edilebilmektedir. Keskin ayr›m çizgilerimizin netli-¤ine vurgu yapan II. Kongre’miz s›n›f çizgisi, dost ve düflman ayr›m› meselesine özenle dikkat çeke-rek, karfl›-devrimcileri bast›r›rken bile devrimci kitle çizgisinin uygulanmas›n›n önemine iflaret etti. HKO, suç iflleyenlere kat› intikamc› bir flekil-de yaklaflmaz, bu tür duruma düflenlere karfl› e¤it-me ve dönüfltürme yöntemiyle hareket eder. Suçun oldu¤u yerde ceza elbette vard›r. Fakat bu kestirme bir flekilde koflullar› dikkate almadan, ne götürüp getirece¤ine bak›lmadan, kitleleri iler-letiyor mu geriletiyor mu meselesinden ba¤›ms›z flekilde ele al›namaz. Karfl›-devrimci suçlara bu-laflmaktan vazgeçirme, iflkence ve zora dayal› iti-raflarla de¤il, suça bulaflanlar›n bunu aflmalar›na yard›mc› olma, aflma e¤iliminde ve aflma yolunda yürümeyi ifade eden ve piflman olanlar› devrimci adalet anlay›fl›m›z, e¤itme, kazanma ve affetme perspektifiyle hareket eder. Biz, bir intikam ve öç alma taburu de¤iliz. Devrim diye bir görevimiz vard›r. Bu görevin icras›nda zorunlu olan fliddet kör bir flekilde kullan›lamaz. Halka fliddet mese-lesine gelince; bunun hiçbir gerekçesi olamaz ve bu suçtur. Halk içerisindeki ve dostlarla aram›z-daki çeliflkilerin ele al›nmas›nda partimizin ay›rt edici ve tüm kitleler taraf›ndan bilinen sa¤lam ve do¤ru bir çizgisi vard›r. Düflülen baz› hatalar bu temelde sahip oldu¤umuz do¤ru çizgi gerçe¤imizi görmemeyi gerektirmez. Yine de keskin bir flekilde bütün zay›fl›klar›m›z›n üzerine yürümeli, do¤ru çizgimizi her alanda etkin bir silah haline getirme-liyiz. Her HKO savaflç›s›, parti tüzü¤ü ve parti ta-raf›ndan belirlenen yönetmelik ve genelgelere ba¤-l› olarak gönüllü disiplin temelinde bilinçli bir fle-kilde faaliyetlerini yürütecektir. II. Kongre’nin yukar›daki anlay›fla uygun onaylad›¤› savafl bildirgesi ve HKO yönetmeli¤i, kongre belgeleriyle birlikte yay›nlanacakt›r. Ayr›ca II. Kongre’miz partide ve orduda bir ka-rar biçiminde olmasa da uygulanan ant içmenin

46

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim do¤ru olmad›¤›n› vurgulayarak kullan›lmamas›n› bir anlay›fl olarak benimsedi. Bilinç ö¤esini en kü-çük bir flekilde d›fllamak, insanlar› e¤itmek yerine yemin ettirerek mücadele yürütmelerini sa¤lamak geri ve anlams›z bir durumdur.

Karfl› Devrimin Özel Savafl Yöntemlerine Karfl› Mücadele: Parti II. Kongre irademiz, emperyalizm ve ufla-¤› faflist Türk hakim s›n›flar›n›n, proletaryaya, emekçilere, ezilen ulus ve az›nl›klara, bölge halk-lar›na karfl› yürüttü¤ü özel savafla karfl› mücadele-nin özel bir görev olarak ele al›nmas› gerekti¤ini kararlaflt›rm›flt›r. Mafya, kontra özelli¤i askeri fa-flist cumhuriyetin münferit de¤il, niteliksel bir ka-rakteristi¤idir. Faflist askeri sald›r›lar; psikolojik harp sald›r›lar›yla, flövenist k›flk›rtmalarla, köy yakma, katliam, zoraki sürme gibi özel savafl yön-temleriyle birlikte sürdürülmektedir. Öncü hareket içerisindeki zay›fl›klar› kullanmak, dedikodularla parti kadro ve savaflç›lar›n› halk›n gözünden dü-flürmek, devrimci savafl›n ailelerini spekülasyon-larla etkileyip güvensizlik yaratmak, devrimci sa-vafl cephesini birbirine düflürerek bölmek, halkla-r› birbirine düflürerek ç›karlar› do¤rultusunda kul-lanmak gibi oyunlar onlar›n bilinen klasik yön-temleridir. Buna ba¤l› olarak kitlelerin seferberli-¤iyle düflman›n özel harbine karfl› mücadele göre-vinin Merkez Komitesi’nin önderli¤inde ele al›n-mas› Kongre’’nin belirledi¤i bir görevdir.

Hapishaneler Sorunu ve Ölüm Orucu Direniflimiz: Hapishaneler, devrimimizin önemli alanlar›n-dan biridir. Karfl› devrimin hapishaneler gerçekli-¤iyle her zaman yüzleflece¤iz. Hapishanelerin bir savafl siperi olarak devri-mimizdeki rolünü gerek 12 Eylül dönemi, gerek 96, gerekse de sonraki büyük ölüm orucu direni-flinde gördük. II. Kongre’miz, partimizin hapisha-nelere yönelik duyars›z yaklafl›m›n›n ölüm oruçla-r› sonras› giderek daha da artarak derinleflti¤i ve gelinen aflamada neredeyse unutulma aflamas›na geldi¤i görüflündedir. Bu durum derhal afl›lmal›d›r. Hapishanelerde yoldafllar›m›z› ve devrimci tutsak--


SINIF TEORİSİ

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim lar› düflman karfl›s›nda yaln›z b›rakmak, devrimci hareket aç›s›ndan sürekli önemli kay›plar› berabe-rinde getirmifltir. Bu gerçeklikle hareket ederek hapishanelere iliflkin somut politikalarla müdahale edilmesi bir zorunluluktur. II. Kongre’miz hapishaneler ve d›-flar›y› koordine edecek bir örgütlenmenin gereklili-¤ine iflaret ederek hapishanelere müdahalede özellikle süreci yaflayan tecrübeli yoldafllar›n ön-derli¤inde oluflturulacak örgütlenmelerle bilinçli bir yönelim sa¤lanmas› gerekti¤ine vurgu yapm›fl-t›r. Hapishaneye düflen devrimcilerin y›llarca ifl-levsiz beklemektense, uygun görevlerle devrimin yarar›na konumland›rmalar›n›n devrimi güçlendi-rece¤ini belirlemifltir. Bu örgütlenmeler arac›l›¤›yla belli aral›klarla kitlemizin bilinçlendirilmesi için bizzat yoldafllar›m›z ve devrimci tutsaklar›n verdi-¤i raporlar ve bilgilendirmeler do¤rultusunda olufl-turulan aç›klamalar yap›lmal›d›r. Hapishanelerin, koflullar›ndan kaynakl› önemli oranda d›flar›dan desteklenmesi gerekmek-tedir. Geçmiflteki biçimiyle destek belli hapishane-lerle s›n›rl› kalmamal›, hangi hapishanede olursa olsun, tüm yoldafllar›m›za sahip ç›karak sorunlar›-n› çözmeliyiz. II. Kongre’miz hapishanelere düflen her yoldafl›m›z›n durumunun polis, mahkeme, ha-pishane gibi her etapta ele al›nmas›n›, hapishane-lerde yaflam biçiminden düflman karfl›s›ndaki du-rufla kadar partinin genel çizgisiyle donanm›fl or-tak ruh ve flekillenmenin ifllevsellefltirilmesini, yol-dafllar›n durumunun ne oldu¤unun belirsizli¤e b›-rak›lmamas›n›, durumlar›na uygun mevzilendiril-melerinin devrimin önemli görevi oldu¤unu ifade etmektedir. Tüm demokratik kurumlar›n ortak hu-kuk bürolar› ve de¤iflik araçlar› oluflturarak, hapis-hanelerin tüm sorunlar›na sahip ç›kmalar›n›n, toplumun ilerlemesini sa¤layan dinamiklerin ko-runmas›nda hayati önemde oldu¤unu vurgulayan Kongre’miz, hapishanelerde kaybedilen haklar›n geri al›nmas› için tüm kurumlar›n adli ve siyasi olarak ay›rmadan genel hapishaneler politikas›na iliflkin ortak hareket ederek, ad›m ad›m tüm hak-lar›n tekrar kazanmas›n› sa¤lamalar›n›n önemli bir görev oldu¤unun alt›n› çizdi. II. Kongre’miz, hapishanelerdeki tutsaklar›n ve devrim u¤runa yaflam›n› de¤iflik alanlarda yiti-ren devrimcilerin ailelerinin örgütlenmesinin,

halklar›n kurtulufl davas›n›n önemli bir parças› ol-du¤una dikkat çekmifltir. Bu tür kurumlar›n ide-olojik, politik ve sosyal bir dayan›flma hareketi olarak devrede bulunmalar› özel önemdedir. Hapishanelere iliflkin sürekli de¤iflik boyut ve kat›l›mlarla konferanslar yap›larak çözümler üreti-lip, mücadeleler yükseltilmelidir. F tipi hapishanelerle toplumda yarat›lmaya çal›fl›lan korku ve bast›rma, kitleler ve devrimci kamuoyu bilinçlendirilerek mücadelenin her tür zorlu¤u yenece¤i gerçe¤i öne ç›kart›lmal›d›r. Dev-rimci irade hapishanelerde her tür zorlu¤u yene-cektir. II. Kongre’mizde Ölüm Oruçlar› da ele al›nd›. Ölüm Orucu direnifline iliflkin I. Kongre’mizin yapm›fl oldu¤u k›sa de¤erlendirme daha önce ya-y›nlanm›flt›. Fakat Ölüm Orucu’’nun devrimci bir yap› taraf›ndan devam ettirilmesi nedeniyle parti-miz süreci ayr›nt›l› de¤erlendirmemifl, sadece bi-zimle ilgili boyutunu ele alm›flt›. Gelinen aflama-da bu devrimci yap› da eylemi sona erdirdi. Yap›l-mas› gereken baflta kat›l›mc›lar olmak üzere ilgili tüm çevrelerle birlikte inkarc› yaklaflmadan, gele-ce¤i kazanmada kavray›fl›m›z› ilerletmek, ileride benzeri eylemlerin yap›lmas› halinde ç›karmam›z gereken derslerin özetlenmesi için Ölüm Oru-cu’’nun genifl bir de¤erlendirmesinin yap›lmas› ge-rekti¤ine karar verilmifltir. De¤iflik araç ve kat›l›m-larla ele al›nacak hapishaneler konferans›nda, Ölüm Oruçlar› ve hapishanelere iliflkin politikala-r›m›z›n daha somut olarak belirlenmesi sa¤lana-rak gerekli boyutlar› kamuoyuyla paylafl›lacakt›r.

Enternasyonal Alan: Partimizin önemli faaliyet alanlar›ndan birisi de enternasyonal alan faaliyetidir. Partimiz MKP, ulus-lararas› komünist hareketin bir parças› ve ortak amac›m›z olan Komünizm için proleter dünya dev-riminin Türkiye-Kuzey Kürdistan’daki savafl siperi-dir. Üyesi oldu¤u ve onur duydu¤u Devrimci Enter-nasyonalist Hareket (DEH), yeni uluslararas› bir ko-münist enternasyonal yürüyüflünde stratejik önem-de nitel bir ad›md›r. Ancak baz› eksiklikler ve zaafi-yetlerimiz de söz konusudur. Gerek partimiz içeri-sinde, gerekse UKH içerisindeki ideolojik-siyasi ge-liflmeleri parti kitlemize tafl›yarak kolektif kavray›fl›--

47


SINIF TEORİSİ m›z› yükseltmek zorunday›z. Özellikle DEH içerisin-deki tart›flmalar›n partimize aktar›lmas› oldukça önemlidir. UKH içerisindeki birli¤in iki çizgi teme-linde aç›k ideolojik mücadele yoluyla nitel olarak ilerletilmesi gerekmektedir. UKH’n›n embriyonik merkezi olarak DEH, kendi d›fl›ndaki komünist güç-leri de basit bir antlaflma platformu de¤il, aç›k, aktif iki çizgi mücadelesi yoluyla birlefltirme göreviyle de karfl› karfl›yad›r. DEH’in program› ve ona üyelik al›mlar› ilkelerinde oldukça kazan›c› bir mücadele yürütmeliyiz. DEH’in d›fl›ndaki Maoist komünist partilerin harekete kat›l›m› için parti II. Kongre ira-demiz gerekli hassasiyetin gösterilmesini önemle vurgulam›flt›r. Partimiz gerek hareket, gerekse ulus-lararas› komünist hareketin sorunlar›n›n ortak bir flekilde tart›fl›l›p daha yüksek birlikteliklerin yaka-lanmas›na iliflkin daha fazla ›srarl› olacakt›r. Prole-tarya hiçbir yerde “benim ulusum, benim devrimim” dar perspektifine, “benim iç meselem de¤il” dar yak-lafl›m›na sahip olamaz ve onun yönelimi proleter dünya devriminde “benim görevim” bak›fl aç›s›d›r. Her bir ülkede karfl› karfl›ya bulundu¤u biçimde farkl›l›klar gösteren özel görevler bu yönelimi yads›-mamal›d›r. Parti II. Kongre irademiz, Komünizm mücadelemizdeki görevinin bilinciyle DEH’i ve UKH’n›n her bir yerdeki savafl siperlerini selamlar. Dünya proletaryas›, ezilen uluslar› ve halklar›n›n birli¤inin öneminin bilincinde olan II. Kongre’’miz uluslararas› alanda anti-emperyalist dost güçlerin mücadelelerini de önemsemektedir. Anti-emperya-list, anti-faflist, anti-feodal güçlerle çeflitli mücadele araçlar› içerisinde ideolojik mücadeleyi de aksatma-dan yer almal›y›z. Bugüne kadar uluslararas› alanda iliflkimiz esasta DEH ile s›n›rl› kald›. Bu anlay›fl afl›-larak komflu ülke devrimci ve komünist partileri baflta olmak üzere, dünyadaki ilerici ve devrimci çevrelerle iletiflim kurulmal›, konferanslar vb etkin-lik ve toplant›larla bilgi al›flverifli sa¤lanmal›, bu yol-la de¤iflik alanlardaki komünist ve devrimci partile-rin oluflmas›na katk›da bulunulmal› ve onlar›n tec-rübelerinden ö¤renilmelidir. Komflu ülke komünist ve devrimci partileri baflta olmak üzere, tüm dünya devrimci ve komünist partileri birbirlerinin üs, tek-nik olanaklar ve e¤itim kamplar›ndan koflullar çer-çevesinde karfl›l›kl› olarak yararlanmal›d›r. II. Kongre’miz, Dünya Halklar› Direnifl Hare-keti, Anti-Emperyalist Ortado¤u ve Balkanlar Ko-ordinasyonu’ndaki görevlerin daha güçlü ele al›n--

48

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim mas›na, her yerde anti-emperyalist birli¤in ilerle-tilmesi ihtiyac›na dikkat çekmektedir. UKH’n›n bütün sorunlar› tüm komünistlerin sorunudur. Bu sorunlar›n tart›fl›lmas›na aktif kat›l›m sa¤lanmas›, uluslararas› belgelerin çevrilerek partiye mal edil-mesi ve parti belgelerinin yine ayn› flekilde sunul-mas›, bunun için gerekli örgütsel kurumlar›n olufl-turulmas› gerekmektedir. Parti II. Kongre’miz, Ne-pal Komünist Partisi (Maoist) önderli¤inde iktida-ra yürüyen Nepal halk›n›n mücadelesi ile proleter enternasyonalist dayan›flma ve birli¤ini aç›kça be-yan eder. Yoldaflça elefltiriyi d›fltalamadan, bugün her zamankinden daha güçlü flekilde Nepal devri-minin yan›nda olmak durumunday›z. Halk Sava-fl›’n›n amac› siyasal iktidar› tümden zapt etmektir. Bunun Nepal’daki anlam› proletarya önderli¤inde Yeni Demokratik Cumhuriyet’i tesis etmektir. An-cak durmaks›z›n Sosyalizm ve s›n›fs›z topluma ka-dar da ilerlemek durumunday›z. UKH ve DEH içinde ele al›n›p tart›fl›lmas› ge-reken konulardan biri de önderlik sorunu kapsa-m›nda Daimi Komite ve Baflkanl›k Sistemi anlay›-fl› ve uygulamas›d›r. Daimi Komite ve Baflkanl›k Sistemi Maoizm’den k›r›lmad›r. Uluslararas› alan-da ideolojik mücadele yürüterek kardefl partileri-miz ve devrimci partilerdeki bu k›r›lmalar›n mah-kum edilerek reddedilmesi sa¤lanmal›d›r. DEH ve Sosyalizm’in sorunlar› içerisinde yafla-nan sorunlara iliflkin tav›rs›z kalamay›z ve özellik-le parti kitlemiz e¤itilmelidir. Ülkemiz baflta olmak üzere, Gonzalo’nun durumu, Nepaldeki geliflme-ler, Hindistan’daki birlik, TKP/ML, Filipinler, Sos-yalizm’de nas›l bir devlet ve demokrasi, revizyo-nizm-reformizm-sendikalizm vd ideolojik ak›mlara karfl› mücadele, UKH’n›n tarihindeki hata ve zaafi-yetler ve daha birçok alandaki geliflmeler partimizi yak›ndan ilgilendirmektedir ve kay›ts›z kalamay›z. UKH içerisindeki hali haz›rda var olan ve ortaya ç›kacak yeni tart›flmalar› parti II. Kongre’miz ciddi-yetle ele alm›fl ve aç›k ideolojik mücadelenin sü-reklilefltirilerek yürütülmesi karar›na varm›flt›r.

Yurt D›fl› Faaliyeti ve Örgütlenmesi: Partimizin önemli alanlar›ndan bir de¤eri de enternasyonal alan ile iliflkili olarak yurt d›fl› alan faaliyetidir.


2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim Her fleyden önce belirtmek gerekir ki; biz Tür-kiye-Kuzey Kürdistan’›n bir partisiyiz. Yurt d›fl›n›n somut gerçekli¤i dikkate al›narak siyasetimizi be-lirlemeliyiz. ‹zerinde yükseldi¤imiz kitle mülteci-dir, geçici iflçi ve göçmenlerden oluflmaktad›r. Pa-timizin ve devrimci hareketin bu alanda dayand›-¤› kitle de esasta ayn›d›r. Partimiz, göçmenler me-selesini kitlelerle birlikte tart›flarak ele almal›d›r. Bugün bunlar›n az›nl›k olup olmad›¤› da tart›fl›l-maktad›r. Bu tart›flmada faal olarak yer almal›y›z. Mülteci kesimin di¤er katmanlara göre iki önemli özelli¤i öne ç›kmaktad›r. Bu özelliklerden bi-ri olumlu iken, di¤eri de olumsuzdur. Avantajl› olan yan›; partiyi daha önceki faaliyetlerinden dolay› iyi tan›malar› ve politik çal›flmaya ve örgütsel yaflama al›fl›k olmalar› aç›s›ndan k›sa sürede örgütlenmele-rini kolaylaflt›rmaktad›r. Olumsuz olan yönü ise; de-¤iflik mücadele alanlar›ndan önemli k›r›lmalar yafla-yarak mücadeleyi terk edip yurt d›fl›na gelmeleridir. Bu nesnel gerçeklikten yola ç›karak örgütlenme ya-p›lmal›d›r. Devrim mücadelemizde oldukça ciddi bir mevzi olan yurtd›fl› alan›nda yaflayan kitlemizin önemli sorunlar› olsa da, davam›z aç›s›ndan olduk-ça önemli bir potansiyel tafl›maktad›r. Yurt d›fl› ala-n›nda yaflayan, partinin de¤iflik alanlar›nda farkl› dönem ve düzeylerde faaliyet yürütmüfl fakat flu an-da esasta partinin yanl›fl politikalar›ndan dolay› kopmufl insanlar›m›z baflta olmak üzere, tarihsel olarak bizlerle ba¤lar› olan kitlelerle de¤iflik araç ve siyasetler vas›tas›yla birleflerek, yoldafllar›m›zla kaynafl›p partinin ilerlemesinde pratik ve teorik kat-k›lar›n› sunmalar›n› sa¤lamal›y›z. Partimiz, yurt d›fl›nda do¤ru politikalar› haya-ta uygulad›¤›nda ve genel olarak di¤er alanlarda da geliflme gösterdi¤inde flu anda mücadele yürü-ten yoldafllar›n tamam›na yak›n› bu k›r›lma ve gü-vensizliklerini çabuk aflarak çok ileri mevzilerde, halk›n devrim mücadelesine önemli katk›lar su-nup ileriye tafl›mada küçümsenmeyecek görevler üstleneceklerdir. Yurt d›fl› alan›, parti II. Kongre irademizin or-taya ç›kard›¤› dersler ›fl›¤›nda merkezi planlamaya ba¤l› olarak kurumsallaflt›r›l›p örgütlenecektir. Bu alan yukar›dan afla¤›ya partimizin ihtiyaçlar› ve Halk Savafl› perspektifine göre örgütlendirilecek-tir. Parti illegal örgütlenmesi yurtd›fl›nda da esas-t›r. Ayr›ca faaliyetler legal alan, ajitasyon-propa--

SINIF TEORİSİ ganda, yay›n, mali olanaklar, teknik ve ihtisas ör-gütlenmeleri, e¤itim akademileri ve enternasyonal alan üzerine oturtulmal›d›r. Parti II. Kongre’miz, yurt d›fl› alan›n› her nok-tada tart›flmak ve kitlesini tan›yarak burada bulu-nan sorunlar›n çözümüne iliflkin konferans vb et-kinlikler düzenlenmesi gerekti¤ini belirtmifltir. Yurt d›fl›ndaki faaliyetlerin partimiz aç›s›ndan da-ha do¤ru ve sa¤l›kl› verim al›nmas›n› sa¤lamak için bu oldukça önemlidir. Buradan ç›kan sonuca göre nas›l bir örgütlenme yap›laca¤›na dair parti iradesi karar vermelidir. Uygulama, buradaki so-runlara iliflkin bir tart›flma konferans› olarak tüm kitlemize aç›klanarak yap›lmal›d›r. Karar ç›karan ve uygulayan bir konferans vb fleklinde alg›lanma-mal› ve de¤erlendirilmemelidir. Bunu yapmam›z›n temel nedeni, yurt d›fl› çal›flmas›n› tam olarak aç›-¤a ç›kartmakt›r. Yaflad›¤›m›z tarihsel tecrübeleri de dikkate ald›¤›m›zda tümü için oldu¤u gibi yurt d›fl› da kongrelerde ele al›n›rken sadece yönetici organlar›n rapor ve fikirleri ile s›n›rl› kal›nmamal›-d›r. Alt kademelerin fikir ve raporlar› da sonuca gitmede dikkate al›nmal›d›r. Her alan için temel il-kemiz, Maoist kitle çizgisi olmal›d›r. Herhangi bir faaliyet alan›na iliflkin üyelik s›-n›rlamas› getirilmesi tüzü¤e ters oldu¤undan, yurt d›fl› aç›s›ndan da bu yanl›fl görülerek reddedilmifl-tir. Parti Merkez Komitelerin zay›f iflleyiflinden kaynaklanan sorunlar, bir alana fatura edilemez, edilmemelidir. Parti tarihimizde yurt d›fl›ndaki üyelerle ilgili önemli sorunlar yaflanm›flt›r. Bu so-runlar, özgül politikalarla ve bölgeci anlay›fllarla de¤il, ancak tüzü¤ün uygulanmas› ve do¤ru pratik önderlikle afl›labilir. Yurt d›fl›, devrimi finanse etmesi gereken bir bankadan ibaret görülemez. Kendi özgünlükleri-nin bilincinde Halk Savafl›’yla bütünleflmesi gere-ken bir devrimci savafl cephesidir. Cephe gerisi gi-bi anlay›fllarla bu ifllevsellik küçümsenmemeli ve buland›r›lmamal›d›r. Yurt d›fl› örgütümüz parti ön-derli¤inde II. Kongre irademizin belirledi¤i görev çerçevesinde tüm örgütlülüklerini harekete geçire-rek, yurt d›fl› politikas›n› daha da ilerletme göre-viyle harekete geçirilecektir.

Demokratik Kitle Örgütleri: Demokratik kitle örgütlerinin de¤iflik biçimler--

49


SINIF TEORİSİ deki örgütlenmeleri devrimde önemli yer tutmakta-d›r. Kitlelerin akademik, demokratik, ekonomik ta-lepleri üzerinden flekillenen demokratik kitle örgüt-leri do¤ru ele al›nd›klar› takdirde devrimin tüm itici güçlerinin örgütlenmesinin arac› haline gelerek bü-yük kazan›mlar›n yaflanmas›n› sa¤larlar. Do¤ru ele al›nmamas› ise mücadeleyi gelifltiren de¤il, onun önünde t›kaç görevi gören, içten içe kemirerek yoz-laflt›ran ve en nihayetinde de devrimin onulmaz ya-ralar almas›n› sa¤layan bir süreci iflletir. Ve devri-min uzun y›llar ertelenmesine neden olur. Her örgütlenmenin disiplin anlay›fl› ayn› de¤il-dir. Demokratik kitle örgütlerine proletarya partisi gibi yaklaflamay›z. Bu kurumlar›n, farkl› yap›lar›n ifllerini yapmamalar› ve kendi alanlar›na iliflkin çal›flma yapmalar› y›llard›r vurgulanmas›na ra¤-men hala da görev ve ifllevler kar›flt›r›lmakta ve kitlelerden kopuk kitle örgütleri ortaya ç›kar›lmak-tad›r. Bu noktada teorik söylem ve pratik durufl farkl› olmas›ndan dolay› baflar›s›z sonuçlar al›n-m›flt›r. Demokratik kitle örgütlerinin en büyük so-runlar›ndan biri dar grup ç›karlar›na feda edilerek ayn› sorunlarla u¤raflan kurumlar›n birlikte hare-ket etmek, ortak politik hedefler noktas›nda bilefl-mek yerine da¤›n›k,, kendili¤indenci bir çizgi izle-nerek fark›nda olunmadan kitlelerin güçleri parça-lanmaktad›r. Ayn› anlay›fl ve durufla sahip yap›-lanmalar›n bile Türkiye-Kuzey Kürdistan’da mer-kezileflerek her yerde ortak hareket etme, tecrübe--

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim yapma ve bu yola kolektif yönetim seçme anlay›fl›-n› uygulamamaktad›r. Komünist ve devrimci örgüt-lerde bile en az üç kifliden oluflan kolektif komite biçiminin d›fl›ndaki örgütlenmeler kabul edilmez-ken, demokratik kitle örgütlerinde atama usulü tek kiflilik yönetim kesinlikle kabul edilmemeli, en ge-nifl kat›l›m›n sa¤land›¤› kolektif yönetim biçimleri, eflit koflullarda temsil ya da kongrelerle seçim biçi-minde belirlenmelidir. Kongrelerini yapmayan, fa-aliyetlerini muhasebe etmeyen ,demokratik kat›-l›mla sürekli bünye sini geniflletmeyen kurumlar dar ve baflar›s›z olmaktan ileri gidemezler. Demokratik kitle örgütlerine yaklafl›m hangi amaçla kurulursa kurulsun toplumun sorunlar›na yaklafl›m› içerdi¤i sürece sitemle uyuflmayan bi-çimlerde olanlarla sürekli diyalog kurma, dayan›fl-malarda bulunma ve yap›lar›n› bozmadan uygun bir flekilde içerisinde çal›flarak uzun süreli birlikte-likler yaratma hedefiyle hareket etmeliyiz. Demokratik kitle örgütleri dar pratik çal›flmala-ra hapsolmufl durumdad›r. Y›llara varan periyodik çal›flmalar zamanla al›flkanl›¤a dönüflerek k›s›r bir faaliyet biçimi ortaya ç›karm›flt›r. Demokratik kitle örgütlerini sadece belli uluslararas› günler ve ka-y›plar› anmalarla u¤raflan kurumlar olmaktan ç›-kartmal›y›z. Bunlar da yap›labilir, fakat esas haline getirilmemelidir. Bu kurumlar; sokak çocuklar›n-dan savafla, engellilerden do¤ay› korumaya, e¤itim hakk›n›n paras›z hale getirilmesinden sa¤l›¤a, sos--

lerden ve olanaklardan yararlanma, özgünlüklere ba¤l› olarak ortak ses ç›karma anlay›fl› oldukça za-y›f ifllemektedir. Bu derhal afl›lmal›, tüm kurumlar ortakl›klar›na göre uygun disiplin anlay›fllar› çer-çevesinde dernek, platform, federasyon, konfede-rasyon, koordinasyon, inisiyatif, birlik vb gibi bi--

yal haklardan ifle, tar›mdan ekonomik taleplere, kad›n haklar›ndan ulus ve az›nl›k haklar›na, din is-tismar›ndan inanca sayg›ya, kültürden haber alma hakk›na, adalet sisteminden, hapishanelerden ve ceza sistemine kadar halk›n acil talepleri üzerin-den siyasal ve pratik eylem ve etkinlik kampanya--

çimlerde bir araya getirilerek, kitleler örgütlü güce dönüfltürülmelidir.

lar› düzenleyerek mücadele etmelidirler.

Demokratik kitle örgütleri; demokratik yönleri-nin merkeziyetçili¤e göre daha fazla ön planda ol-mas›ndan dolay› daha genifl kat›l›ml› olmalar›n›n getirdi¤i yönetim biçimleriyle yönetilmektedirler. Fakat Türkiye-Kuzey Kürdistanl› hareketler bu noktada önemli s›k›nt›lar yaflamaktad›rlar. Dev-rimci ve komünist hareketlerin atama usulü yöne-tim biçimi tam olmasa da dönem dönem bu ku-rumlara da yans›maktad›r. Ayr›ca birçok kurum kendi faaliyetlerini muhasebe edecek kongreler

50

Demokratik kitle örgütlerinin en büyük prob-lemlerinden birisi de iletiflim araçlar›na önem ve-rilmemesidir. Bu da toplumun yaflanan olumlu ve-ya olumsuz geliflmelerden haberdar olamamas›na neden olmaktad›r. Demokratik kitle örgütleri, tele-vizyon, radyo, internet, panel, seminer, konferans, sempozyum, afifl, bas›n aç›klamas›, bildiri, sine-ma, tiyatro, müzik vb gibi tüm araçlar› yayg›n kul-lanarak, tüm siyasal kampanyalar›n› genifl halk y›-¤›nlar›na tafl›yarak, hem onlar›n sorunlar›na sahip ç›k›lmal›, hem de onlardan ö¤renilmelidir.


2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim

Sendikal Çal›flma: Partimiz, s›n›f mücadelesi noktas›nda kurulu-flundan bugüne kadar proletaryan›n örgütlemesi için genel hatlar›yla do¤rular› ifade etse de, iflçi s›-n›f›n›n sar› sendikalar›n güdümünde y›llarca siste-min yede¤i durumuna düflürülmesine seyirci kal-d›. Bu durum gelinen aflamada çok daha belirgin bir hal alm›flt›r. Örgütlenmede bir iki insan›n gö-revlendirilmesiyle sorun çözülmeye çal›fl›lm›fl ve her defas›nda örgütleneme yar›da kalm›flt›r. S›n›-f›n örgütlenmesi sa¤lanmadan devrim yapmak mümkün de¤ildir. Örgütlenmeyi sa¤lamak için ise stratejimize uygun bin bir taktik araç ve yöntemi kullanarak ancak baflar›l› bir sonuç ortaya ç›kar›-labilir. Kitlelerin ve s›n›f›n örgütlenmesi için en önemli araç, onlar›n somut sorunlar› üzerinden flekillenen araçlard›r. Kitlelerin somut sorunlar›na sahip ç›kmayan, onlar›n yaflam düzeyini yükselt-mek için çal›flmayan hiçbir hareket devrim müca-delesinde baflar›ya ulaflamaz. Politik iktidar› zapt etme bilincini kaç›rmadan iflçilerin refah düzeyini yükseltmek, onlar›n ekonomik ve di¤er sorunlar›n› çözmek için örgütlenmelerini sa¤lamak en önemli görevlerimizden biridir. Bu yolla iflçilere siyasal bi-linç verilerek devrime seferber edilmelidir. ‹flçi s›-n›f› içerisinde örgütlenmede bu kadar zay›f olma-m›z› s›radan ele almamal›y›z. Her örgütlenme bu-lundu¤u alanda iflçi s›n›f›n›n örgütlenmesi için tüm olanaklar› seferber etmelidir. Sendikalar›n bu derece sistemle bütünleflmele-ri ve iflçi s›n›f›n›n önemli oranda reformizmin etki-sine girmesi, bizlerin bu araçlara gereken önemi vermememizden kaynakl›d›r. ‹flçi s›n›f›n›n örgüt-lenmesi sa¤lanarak sendikal çal›flma var olan sar› sendikalar›n de¤ifltirilmesi biçiminde ele al›nmal›, koflulu kalmayan yerlerde ise tüm kesimlerin genifl kat›l›m› sa¤lanarak ortak sendikalar kurulmal›d›r. ‹flçi s›n›f›n›n örgütlenmesi dar grupçu hesapla-ra feda edilmemelidir. Y›llard›r iflçi s›n›f›n›n parça-lanmas›n›n en büyük sebeplerinden birisi de kufl-kusuz dar grup hesaplar›d›r. Basit grup ç›karlar›-m›za uymayan anlarda s›n›f›n burjuvazi karfl›s›n-da ç›karlar›n› gözard› ederek parçalamas›n›, güç-süz düflmesini sa¤layarak bizlerden uzaklaflmala-r›na sebep olduk. Bu biçimde yaklaflan tüm anla-y›fllarla önemle mücadele edilerek s›n›f›n, s›n›f ç›-karlar› temelinde birlefltirilmesi sa¤lanmal›d›r. Bu

SINIF TEORİSİ parçal› durufl y›llard›r Türkiye-Kuzey Kürdistan’da yaflanan Kürt ulusu ve az›nl›klara yap›lan flöve-nist ›rkç› sald›rganl›ktan faili meçhullere, hapisha-ne sald›r›lar›ndan hak gasplar›na, do¤a katliamla-r›ndan emperyalist boyunduru¤a, halklara karfl› bafllat›lan savafllardan ekonomik y›k›mlara kadar yaflanan topyekün sald›r›lar karfl›s›nda iflçi s›n›f›-n›n üretimden gelen gücünü kullanarak topluma sahip ç›kmas› engellendi. ‹flçi s›n›f›n›n bu zay›f duruflu burjuva-feodal iktidar›n birçok noktada is-tediklerini hiç engele tak›lmadan ve çekinmeden yapmas›na olanak tan›m›flt›r. Her devrimci hareket iflçi s›n›f›n›n bu duruma düflmesinde kendisine düflen pay› görerek, derhal harekete geçmeli ideolojik mücadeleyi yads›ma-dan s›n›f›n birli¤ini ve güçlü örgütlenmesini sa¤la-mak için mücadele etmelidir. Tüm devrimci güç-lerle ön koflulsuz ajitasyon ve propagandada ser-bestlik ilkesiyle tam bir birlik savunulmal›d›r. Sendikal çal›flmada iflçi temsilcilerinin seçil-mesi ve sendika yönetimlerinin oluflturulmas› için iflçilerin ortak kat›l›m› sa¤lanarak sar› yönetimlere karfl› güçlü birlikler oluflturulmal›d›r. Sendika se-çimlerinde “benim adam›m”, “senin adam›n” tar-t›flmas› yap›larak iflçilerin genel ç›karlar› feda edil-memelidir. Seçim süreçlerinde ortak aday belirlen-meli, aday seçme ifli mümkün oldu¤unca iflçilere b›rak›lmal›d›r. Sendikal çal›flma; Türkiye-Kuzey Kürdistan bütünlüklü ele al›narak yap›lmal›d›r. Bölgesel çer-çeveye hapsedilmifl bir çal›flma asla baflar›l› ola-maz. Tüm sendikal çal›flmalarda ve örgütlenme fa-aliyetlerinde sendikal› ve sendikas›z tüm iflçilerin durumu göz önünde bulundurulmal›d›r. Yine uluslararas› alanda devrimci iflçi sendikalar›yla or-takl›klar kurma ve sar› sendikalarla her alanda mücadele yürütme bir görev olarak görülmelidir. Dünyada at›lacak gerçek kurtulufl ad›mlar› proletaryan›n örgütlenmifl bir güç haline gelerek tüm müttefikleriyle birleflmesiyle ancak baflar›la-bilir. Komünistler bu görevlerini asla göz ard› et-memelidirler.

Kooperatif Örgütlenmesi: Devrimin temel gücü olarak gördü¤ümüz köy-lülerin sorunlar›na bugüne kadar partimiz yeteri

51


SINIF TEORİSİ düzeyde e¤ilmemifltir. 35 y›ll›k bir partinin köylük alanlar› savunmas›na ra¤men yap›lan kooperatif gi-riflimlerinde pay›n›n olmamas›, durumumuzu aç›k-lamaktad›r. Bu noktada en kötü durum ise koope-ratif girifliminin d›fl›nda, bilgi birikiminin dahi olma-mas›d›r. Tüm kadro ve aktivistlerimiz kooperatifler noktas›nda oldukça yetersiz bilgiye sahiptirler. Temel güç köylülük olarak do¤ru tespit edil-mesine ra¤men bu alanda at›lan ad›mlar oldukça c›l›z kalm›flt›r. Kooperatifler; köylülerin yaflam dü-zeylerini yükseltme, yap›lan sald›r›lara karfl› ç›k-ma, tefeci tüccarlara karfl› ürünlerini korumada en önemli araçlardan biridir. Bunlar›n oluflturulmas› kesinlikle küçümsenmemelidir. Köylülerin bu ör-gütlenmelerinde do¤rudan denetimimizi flart kofl-mak oldukça geri bir yaklafl›md›r. Tüm parti örgütleri, köylülerin örgütlenmesine özel önem vermelidir. Kendi alan›nda bulunan ko-operatiflerii tespit etmeli ve çal›flmalar›na yard›mc› olarak kat›l›m sa¤lamal›d›r. Kooperatiflerin olma-d›¤› alanlarda uzun süreli bir çal›flmayla köylülerin denetiminde kendi sorunlar›na sahip ç›kmalar› için bilgilendirme ve gerekli çal›flmalar yap›larak üre-tim ve tüketim kooperatiflerinin kurulmas› sa¤lan-mal›d›r. Kooperatifler ilk elden köylülü¤ü bilinçlen-dirmek için kooperatif çal›flmas›n›n avantajlar› ve dezavantajlar› baflta olmak üzere emperyalist poli-tikalar›n tar›m ve köylük üzerindeki etkileri, bunla-r›n yol açaca¤› zararlar ve buna karfl› mücadelenin demokratik boyutunu iflleyen panel, seminer, bro-flür, televizyon programlar›, internet vb araçlarla çal›flmalar yürütmelidirler. Kooperatif örgütlenme-leri her alanda düz bir hat izleyemez. Bölgeler, ih-tiyaçlar, pazarlama vb bütün sorunlar tespit edile-rek, her alanda özgül çal›flmalar yürütülmelidir. Dar grup ç›karlar› öne ç›kar›lmadan tüm yel-paze birlefltirilmelidir. Köylülü¤e yap›lan sald›r›lar karfl›s›nda Türkiye-Kuzey Kürdistan’da var olan kooperatifler aras› iliflkilerin oluflturulmas› sa¤la-narak, ortak ç›karlar temelinde ortak eylemler dü-zenlenmeli köylülerin haklar› korunup yaflam dü-zeyleri yükseltilmeye çal›fl›lmal›d›r. Kooperatifler aras› yard›mlaflmalar sa¤lanmal›d›r. Köylülerin kendi inisiyatiflerinde konferanslar düzenlenerek sorunlar a盤a ç›kar›lmal› ve bunlara müdahale edilmelidir. Zamanla köylü kooperatiflerinin ortak çat› kurumlar› alt›nda birlefltikleri kal›c›, uzun sü--

52

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim reli kooperatif inisiyatifleri örgütlenmeleri sa¤lan-mal›d›r. Köylü kooperatifleri yasal anlamda meflru bir mücadele yürüterek tüm olanaklar› zorlayarak köylülerin yaflam koflullar›n› iyilefltirmek için çaba harcamal›d›r. Yerel yönetimlerde özellikle beledi-yeler kullan›larak yasal tüm olanaklar harekete geçirilmelidir. Yerel yönetimlerle yap›lacak çal›fl-malar köylülerin kat›l›m›n›n sa¤land›¤›, sorunlar›-n›n tart›fl›ld›¤› ve ortaya ç›kan önerilerin araflt›r›la-rak zamanla tüm olanaklar›n harekete geçirilmesi ile sorunlar›n çözümü için projeler üretilmelidir. Tüm sorunlar› devrimle çözme anlay›fl›ndan vazgeçmeliyiz, her sorunu flimdiden çözmek için u¤raflmal›y›z. Devrimle çözülecek sorunlar›n d›-fl›nda flimdiden çözülecek sorunlara derhal do¤ru ve objektif projelerle müdahale edilmelidir. Tabi ki bofl vaatlerle de köylüler kand›r›lmamal›d›r. Yap›l-mas› gereken köylülerin kendi sorunlar› do¤rultu-sunda harekete geçirilmesidir.

Ayd›n, Sanatç› Örgütlenmesi ve Kültür Merkezleri: Co¤rafyam›zda ve partimizde ayd›n ve ayd›n-lanma sorununa iliflkin önemli tart›flmalar yaflan-maktad›r. Ayd›nlanma ve ayd›n tart›flmalar›n› da-ha da derinlefltirerek co¤rafyam›z aç›s›ndan tarih-sel geliflim ve rolleri noktas›nda bilinçlenme sa¤-lanmal›d›r. Partimizin tüm kurumlar›, ayd›n ve sa-natç›lara iliflkin çal›flmalar›n› daha da güçlendire-rek bu kesimden devrimimiz ve halklar›n ç›karlar› do¤rultusunda yararlanmal›d›r. Ayd›n ve sanatç›-lar›n bugün içerisinde bulunduklar› durumu do¤ru analiz etmeyen hareketler, do¤ru sonuçlar ç›karta-rak bu kesimlerden yararlanamaz. Co¤rafyam›z ayd›nlar›n› da Türkiye-Kuzey Kürdistan’daki gelifl-melerden ba¤›ms›z ele alamay›z. Türkiye-Kuzey Kürdistan’da ayd›n ve sanatç›-lar›n durumunu esasta komünist ve devrimci ha-reketin tarihiyle ele al›rsak daha do¤ru sonuçlara ulafl›r›z. Buradan hareketle sorunlara bakt›¤›m›z-da ayd›nlar›n bu duruma gelmesinde kendi pay›-m›z› da görerek hareket etmeliyiz. Türkiye-Kuzey Kürdistan’da yaflananlar› da birbirinden kopuk düflünemeyiz. Komünist ve devrimcilerin do¤ru


2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim politika uygulamamalar›ndan kaynakl› gerilemele-ri, ayd›nlar› ve sanatç›lar› da sistem karfl›s›nda yaln›z b›rakarak, sitem içine kaymalar›na neden olmufltur. Ayd›nlar›n düfltükleri bu duruma bilimsel yak-laflmak gerekir. Türkiye-Kuzey Kürdistan’da, da yap›lan bu tart›flmalar bu bilinçle ele al›nmal›d›r. Ayd›n ve sanatç›lar›n durumunu iki nokta üzerin-den ele almak gerekir. Birinci aya¤›n›; k›r›lma ya-flayan insanlar› tekrar aya¤a kald›rmak, kurtar›la-mayacak kadar sistem yanl›s› olanlar› da a盤a ç›-kararak halklar› etkilemelerini engellemek olufltu-rurken, ikinci aya¤›n› da; bundan sonra koflullar› gere¤i ayd›n olan insanlar›n ya da ayd›n olmak is-teyen insanlar›n ezen-sömüren ve ezilen-sömürü-len aç›s›ndan bir tav›r belirlemeleri gerekti¤i bilin-cini yaymakt›r. Bizler aç›s›ndan toplumu bilinçlendirmek için herhangi bir alanda çal›flma yürüten yaz›l› ya da sözlü topluma ilerleme bilgileri tafl›yan, emperya-lizme, feodalizme, faflizme ve her türden gericili¤e karfl› ç›kan, Uluslar›n Kendi Kaderini Tayin Hak-k›’n› kay›ts›z flarts›z savunan, kad›na iliflkin cins ayr›m›na karfl› ç›kan, din, dil, ›rk ayr›m› gözetme-yen, belirli noktalarda kendilerini yetifltirmifl ya da mesleki durumdan kaynakl› yetkinleflmifl insanla-r›n, sistemin halk›n zarar›na flekillenen yanlar›n› bilinçli bir hareketle her ortam, olanak ve arac› kullanarak toplumu bilinçlendirme do¤rultusunda ç›kar gözetmeden çaba harcayan insanlar gerçek anlamda ayd›nd›r. Co¤rafyam›zda dar anlamda ön plana ç›km›fl tan›nan say›l› ayd›n varken, fakat tan›nmayan ol-dukça fazla ayd›n mevuttur. Ayd›n ve sanatç›larla buluflma esasta tan›nmayan bu insanlar› kapsama biçiminde bir politika fleklinde olmal›d›r. Yoksa sadece birkaç tan›nm›fl ayd›n ve sanatç›yla s›n›r-lanm›fl çal›flma, ayd›n ve sanatç›lar›n birlefltirilme-sinde s›n›rl› kalacakt›r. Ayd›n ve sanatç›lar da kendi içerisinde farkl› nitelikler tafl›rlar. Her alanda oldu¤u gibi bu alan-da da bedel ödemede çok üst boyutta durufl sergi-leyenler olabilece¤i gibi, bedel ödemeyi göze ala-mayanlar da olabilir. Bunu bilmeliyiz, fakat hede-fimiz en genifl kesimi kapsamak olmal›d›r. Bir di¤er nokta ise; bir ayd›n kendisini pekala bir partiye yak›n görerek onun disiplini çerçeve--

SINIF TEORİSİ sinde hareket edebilir, ayn› zamanda partilerden ba¤›ms›z da çal›flma yürütebilir. Biz, tüm ayd›n ve sanatç›lar›n mutlaka bizim partiden olmalar› ya da olmamalar› anlay›fl›na karfl› ç›kmal›y›z. Bu nes-nel bir gerçeklik olarak, niyetimiz d›fl›nda, objektif bir durum olarak sürekli var olacakt›r. Bizim yapmam›z gereken; birbirinden farkl› noktalarda çal›flma yürüten, farkl› fikirlere ve ba-k›fl aç›lar›na sahip uzmanlaflm›fl, yetkinleflmifl tüm ayd›n ve sanatç›lar›n ortak sorunlar karfl›s›nda or-tak tav›r belirleyebilecekleri bir birlik kriteri teme-linde örgütlenmelerini sa¤lamakt›r. Bu örgütlen-meye en uygun araç ayd›nlar›n içerisinde bireysel tav›r ve durufllar›n› etkilemeyecek demokratik kri-terlere sahip, ortak ayd›n platformu ya da inisiya-tifidir. Bizim d›fl›m›zda ortaya ç›km›fl ister bireysel çal›flmayla olsun, isterse de kurumlar nezdindeki çal›flmalarla ortaya ç›ks›n tüm ayd›n hareket ve inisiyatifini böyle bir amaçla birlefltirerek halklar›n hakl› talepleri için bir güce dönüfltürmek görevle-rimizden biri olmal›d›r. Bu, ayd›n ve sanatç›lar›n devlet karfl›s›ndaki demokratik haklar›n› savun-malar›n› sa¤layacak, ihtiyaç olan noktalarda bir-birlerine yard›m etmelerinin koflullar›n› olufltura-cakt›r. Ayr›ca toplumda ortaya ç›kan sorunlara or-tak tav›r almalar› sa¤lanarak toplum bilinçlendiri-lecektir. Bizim inisiyatifimizde olmas› biçiminde bir an-lay›fl› kesinlikle kabul etmemeliyiz, bu bafl›ndan kaybetmek, birkaç ayd›nla bafl bafla kalmak ve kendi ç›karlar›m›z› toplumun genel ç›karlar›n›n önüne ç›karmak olacakt›r. Bütün bu anlat›lanlardan flöyle bir sonuç ç›-kart›lmamal›d›r: Toplumu; sadece bireysel hareket eden ayd›n-lar ayd›nlat›yor ya da ayd›nlatacak. Bu anlay›fl yanl›flt›r. Normal olarak en büyük reform savunu-cusu, en büyük ayd›n hareketi ve ayd›nlatma ara-c›, en büyük renk ve farkl›l›klar bahçesi komünist partilerdir. Komünist hareketler yanl›fl politikalar-dan kurutulduklar›nda toplumu ayd›nlatan en bü-yük güce dönüfleceklerdir. Çünkü kitlesellefltikçe binlerce, yüz binlerce ayd›n› kendi bünyesinde ör-gütleme durumu ortaya ç›kacakt›r. Bu gerçeklikle komünist partileri incelersek en büyük ayd›nlan-ma arac› olmalar› normal bir durumdur. Kürt ulu-sal hareketi on binlerce ayd›n ve sanatç›y› bünye--

53


SINIF TEORİSİ sinde örgütleyen ve binlerce bedel ödeyerek Kürt gerçekli¤ini tüm dünyaya kabul ettiren, ayn› za-manda Kürtlerde ve di¤er az›nl›klarda ulusal bilin-ci gelifltiren, bu noktadaki en büyük ayd›nlanma arac›d›r. Bizim burada savundu¤umuz bize ra¤-men en güçlü ya da en zay›f oldu¤umuz anlarda bile bireysel olarak öne ç›kan ayd›nlardan da ya-rarlanmam›z gereklili¤idir. En büyük ayd›nlanma gücü olsak da komünist partisinin d›fl›nda farkl› düflünen örgütlü ya da bireysel hareket eden ay-d›n ve sanatç›lar olacakt›r, bunlar› kabul etmeli ve onlar›n insanl›¤›n ilerlemesindeki paylar›n› göre-rek birlikte hareket etmeliyiz. Bu örgütlenmeler baflar›labilirse parti olarak bu süreçten bafllayarak güçlü bir ayd›nlanma sü-recine girebiliriz. Toplumun ayd›nlat›lmas›nda da daha güçlü etki yapabiliriz. Ayd›n ve sanatç›lar ele al›n›rken sadece Na-z›m ve Y›lmaz Güney’le s›n›rl› kalan anlay›fl yan-l›flt›r. Bu da afl›lmas› gereken bir t›kanma noktas›-d›r. Y›lmaz Güney ve Naz›m’›n günümüzün so-runlar›n› ele alan ard›llar›n› yaratmak zorunday›z. Bu bak›fl aç›m›za uygun olarak yap›lmas› gere-ken en önemli çal›flmalardan biri ayd›n ve sanat-ç›lar›n kültür kurumlar› baflta olmak üzere, tüm kurumlarda kendi fikirlerini koruyarak, bask› alt›-na al›nmadan üretimlerini yapmalar›n› sa¤layarak sahip ç›kmakt›r. Ayd›n ve sanatç›lar›n ürünlerini iflleyecekleri, sergileyecekleri ve örgütlenecekleri kurumlar ola-rak kültür merkezleri önemli araçlard›r. Kültürel dönüflümler için en önemli kurumlardan birisi olan kültür merkezleri, binlerce y›ll›k burjuva-feo-dal kültürü y›kmak ve toplumu yeni insan kültü-rüyle donatmada önemli rol oynamaktad›rlar. Bundan dolay› bu kurumlar farkl› kültürel, sanat-sal araçlar›n ifllendi¤i bir üretim atölyesi biçimin-de ele al›nmal›d›r. Kültür merkezleri asl›nda sanat merkezleridir. Kültür en genifl kavramd›r, bu nokta önemle ayr›fl-t›r›lmal›d›r. Bizim kültür merkezlerinde yapt›¤›m›z çal›flmalar müzik, resim, sinema, tiyatro ve edebi-yat›n çeflitleridir. Bunlar›n tümü sanat›n dallar›d›r. Kültürün çok küçük bir parças›n› oluflturmaktad›r. Kültür ele al›nd›¤›nda geleneklerden mimariye, inançtan kavgaya, yiyecekten giyime, hukuktan ideolojiye, sanat›n tüm dallar›ndan insan iliflkileri--

54

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim ne, hapishanelerden savafl biçimlerine kadar her fleyi içerisine alan insanl›¤›n kulland›¤› en genifl kavramd›r. Bundan dolay› bu çal›flma alanlar›na kültür merkezleri desek de, esasta yükleyece¤imiz anlam sanat merkezleri ve üretim atölyeleri biçi-minde olmaktad›r, olacakt›r. Türkiye-Kuzey Kürdistan’da kurulan de¤iflik motiflerdeki kültür merkezleri sadece müzik çal›fl-ma alan› olma s›n›rl›l›¤›ndan kurtar›lmal›; sinema, edebiyat, resim, müzik, tiyatro, yerel kültürler, heykel vb çal›flmalarla güçlendirilmelidir. Bu çal›fl-malar atölyeler biçiminde ele al›nmal›d›r. Bu ku-rumlarda bulunan sanat üreticilerinin ortak eme-¤iyle bir kültür sanat yay›n› ç›kart›larak kitlelere üretilen ürünler ve ortaya ç›kan kültürel bilinç ta-fl›nmal›d›r. Sanat üretimi ve geliflmelere karfl› tav-r›m›z netlefltirilmelidir. Burjuva-feodal kültüre kar-fl› Yeni Demokratik Kültür h›zla büyütülmelidir. Toplum bu kurumlar olmadan burjuva-feodal kül-türe karfl› uyan›k olamaz. Bu kurumlar›n de¤eri önemle bilinmeli, her mücadele alan› bu kurumla-r›n oluflturulmas› ve var olanlar›n yaflat›lmas›na katk›da bulunmal›d›r. Kültür merkezleri ve ayd›n sanatç› inisiyatifle-rinin çözülmesi gereken en önemli sorunlar›ndan birisi de dönemsel inisiyatifler ya da parçal› bo-yutlarda kalan kurumlar olarak hareket etmeleri-dir. Ayn› dünya görüflüyle hareket eden kurumla-r›n bile birbirleriyle iliflkisi oldukça düflük düzey-de sürmektedir. Bu biçimde bir örgütlenmeyle fle-killenen parçal› kurumlar›n toplumu de¤ifltirme güçleri zay›f ve baflar›s›z olacakt›r. ‹letiflim ve ula-fl›m›n oldukça geliflti¤i günümüz koflullar›nda ya-p›lmas› gereken Türkiye-Kuzey Kürdistan’da mer-kezileflmelerini sa¤layarak her alanda dayan›flma-lar›n› güçlendirmek, tecrübelerin aktar›m›n› sürek-lilefltirmek ve ortak flekillenme yaratmakt›r. Sade-ce ayn› dünya görüflünde olanlar de¤il, tüm dost kurumlar›n de¤iflik koflullarda birlikte hareket et-meleri baflar›lmal›d›r. Her örgütlenmede oldu¤u gibi, bu alan›n da en acil ihtiyaç ve çözülmesi ge-reken görevi merkezileflme ve yayg›nlaflmad›r.

Gençlik Örgütlenmesi: Devrimin gerçekleflmesinde gençlik en önemli potansiyel olarak rol oynamaktad›r. Bizimki gibi


SINIF TEORİSİ

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim co¤rafyalarda genç nüfusun oldukça yo¤un olma-s›, bunu daha da hayati k›lmaktad›r. Gençli¤in ka-zan›lmas›; onlar›n sorunlar›n›n do¤ru kavranmas› ve do¤ru araçlarla yaklafl›lmas›yla mümkün olabi-lir. Devrimci ve komünist hareketlerin sadece dev-rimde gerekli olan dinamik rolleri üzerinden bak-t›klar› müddetçe gençli¤in kazan›lmas›nda baflar›-l› olamazlar. Gençler gelece¤in sahipleri olarak gö-rülerek ele al›nmal›d›r. Genç nüfus d›fl›nda var olan orta ve yafll› nüfusun yaflad›¤› sorunlar ileri-de bugünün gençlerinin sorunlar› olacakt›r. Genç-lerin bu bilinçle yetifltirilip kendi sorunlar›na sa-hip ç›kmalar› ve yar›n için haz›rl›kl› olmalar› sa¤-lanmal›d›r. Aksi bak›fl aç›s› dönemsel olmaktan ve baflar›s›zl›ktan ileri gidemez. Burjuva-feodal ha-kim s›n›flar›n bu kadar baflar›l› bir biçimde iktidar-lar›n› sürdürmelerinin en büyük nedeni; insanlar› çocuklu¤undan bafllayarak, de¤iflik araçlar› kulla-narak kendi ç›kar ve düflünceleri do¤rultusunda e¤itmelerinden geçmektedir. Özellikle gençlik y›l-lar›nda onlar›n dinamik rolünü kullanmak d›fl›n-da, yar›n›n sisteme uygun insanlar›n› yetifltirmek için de binlerce arac›yla yönlendirmekte ve e¤it-mektedirler. Devrimci hareket sorunlar› ele almada soruna sürekli tek yanl› yaklaflarak, gençli¤in yar›n›n tafl›-y›c›lar› olma rolünü göremeyen, dönemsel yakla-fl›mlar› öne ç›karmaktad›r. Bu bak›fl aç›s›d›r ki, gençli¤i bafl›ndan bafllayarak sistematik bir yöne-limle uzun y›llara varan bir pratik-teorik e¤itim so-nucunda davaya uygun yetifltirmek ve konumlan-d›rmak yerine dönemsel, kendili¤indenci politika-larla gençlik sisstemin inisiyatifine b›rak›lmaktad›r. Her mücadele örgütü, devrimin ihtiyaçlar›n› çözecek flekilde yar›n›n teorik-pratik kadrolar›n›n yetifltirilmesi ve bu yolla toplumun her gözene¤in-de önderlik eden dava insanlar›n›n yetifltirilmesi için planl› bir politikayla gençli¤e yaklaflmay›, en önemli görevlerden biri olarak görmelidir. Ayn› zamanda dinamik rolün devrimci müca-delede davam›z›n stratejik yönüne göre flekillendi-rilmesini de macerac›, bilinçsiz, günü birlik, keyfi-yetçi biçimlerini do¤ru bir müdahaleyle ortadan kald›ran, ne yapt›¤›n›, ne için yapt›¤›n› bilen bi-linçli bir devrimci dinamik ortaya ç›karan bir poli-tikay› her alanda hakim k›lmal›y›z. Gençlik, iflçi, köylü, ö¤renci gibi her bir yerde--

ki özgüllükleri bilinçte tutularak Halk Savafl›’n›n birleflik eyleminin muazzam bir potansiyeli olarak tecrübenin aktar›lmas›, pratik-teorik bütünlü¤ün sa¤lanmas›, do¤ru ve bütünlüklü konumland›rma ve yönlendirme aç›s›ndan her alanda oldu¤u gibi gençlik alan›nda da sürekli¤i sa¤lanan merkezilefl-menin önemli bir görev oldu¤u bilinmelidir. II. Kongre’miz bu perspektifle Merkez Komite-si’nin önderli¤inde Gençlik Komisyonu arac›l›¤›y-la bu görevin ele al›nmas›n› kararlaflt›rd›.

Kad›n Örgütlenmesi: II. Kongre’mizin gündemlerinden birisi de ka-d›n sorunuydu. Komünist partiler dil, din, cins, ›rk ve milliyete dayal› flekillenen yap›lar olmamas›na ra¤men toplumsal sistem ve komünist partilerin uygulad›¤› yanl›fl politikalar, partilerin de erkek egemen sistemin etkisiyle genelde erkek anlay›fl›n hakim oldu¤u alanlar haline gelmelerine neden ol-mufltur. Tüm partiler gibi partimiz de kad›nlar›n kaza-n›lmas›n›n hayati önemde oldu¤unu ›srarla söyle-mesine ra¤men tarihsel geliflimi içerisinde bunun pratik ad›mlar›n› ne yaz›k ki yeteri düzeyde ata-mam›flt›r. Dünyan›n yar›s›n› örgütleyemeyen, kad›nlar›n deste¤ini kazanamayan bir hareketin baflar›l› ol-mas› mümkün de¤ildir. II. Kongre’miz, partimizin bu noktadaki zay›f ve güçlü yanlar›n› a盤a ç›kartmak, partide kad›-n›n tarihsel geliflimi ve uygulad›¤›m›z politikalar›-m›z› analiz etmek için parti tarihi muhasebemizde ayr›nt›l› ifllenmeyen kad›n›n partimizdeki durumu-nu muhasebe etme karar› alm›flt›r. Bununla, parti-mizde kad›n sorununa iliflkin güçlü ve zay›f yönle-rin tespit edilerek do¤ru sentezlere ulafl›lmas› amaçlanmaktad›r. II. Kongre’miz, kad›n›n partide aktif hale geti-rilmesi için gerekli olan tüm pratik ve teorik ad›m-lar›n bütünlük içerisinde bir politikaya çevrilmesi-ni somut hedef olarak önüne koymufltur. Kongre’’de, seçilen önderli¤in bu karara göre planlamalar ve somut politikalar uygulamas› göre-vi de belirlenmifltir. Tüm örgütlenmelerimiz, kad›-n›n her çal›flma alan›nda aktiflefltirilmesi için so--

55


SINIF TEORİSİ mut ad›mlar atarak, kad›n›n devrimde gerçek yeri-ni almas›n› sa¤lamay› en önemli görevlerden biri olarak görmelidir. Ayr›ca partide ve devrimci mücadelede kad›-n›n yaflad›¤› zorluklar, partide kad›na biçilen rol, kad›n›n partide olmas› gereken yere ulaflmas› için yap›lmas› gerekenler, uygulanacak özgün örgüt-lenme ve çal›flma biçimleri üzerine tüm örgütlü kad›n yoldafllar›n de¤iflik biçimlerde kat›l›m›n›n sa¤land›¤› kad›n konferanslar›n›n yap›lmas› ve bu yolla kad›na iliflkin somut politikalar üretilmesi hedeflenmelidir. Kad›n›n meflru tüm mücadele biçimlerini gelifl-tirerek partide ve toplumda kad›na uygulanan k›-s›tlama ve haks›zl›klar›n ortadan kald›r›lmas› için kullan›labilecek tüm araçlar› kullanarak kad›n›n ileri ç›kmas› sa¤lanmal›d›r. Tüm faaliyet alanlar›nda, her bir yerdeki öz-güllükler hesaba kat›larak devrimin as›l güçlerin-den biri olarak kad›n örgütlenmesi önemli görev-lerden biri olarak görülmelidir. Bu çal›flmada tec-rübenin aktar›lmas›, teorik-pratik bütünlü¤ün sa¤-lanmas›, do¤ru ve bütünlüklü konumland›rma ve yönlendirme aç›s›ndan her alanda oldu¤u gibi ka-d›n alan›nda da sürekli¤i sa¤lanan merkezileflme-nin de önemli bir görev oldu¤u bilinmelidir. II. Kongre’miz bu perspektifle Merkez Komite-si’nin önderli¤inde kad›n komisyonu arac›l›¤›yla bu görevin ele al›nmas›n› kararlaflt›rd›. Kongre’de, gençlik örgütlenmesi gibi Maoist Ka-d›nlar Birli¤i biçiminde ayr› bir illegal özgül örgüt-lenmenin olmas› gerekti¤i önerisi kongre iradesince reddedilmesine ra¤men parti içerisinde bu konu üzerine tart›flmalar›n yap›lmas› kararlaflt›r›ld›.

Do¤a ve insan: Kapitalist-emperyalist sitemin kar h›rs› insan› da, do¤ay› da tahrip etmektedir. Buna karfl› müca-dele devrimci ve komünistlerin görevidir. Partimi-zin bugüne kadar do¤aya iliflkin yap›lan tahribat-lara yaklafl›m› tamamen kendili¤indenci bir süreç izlemifltir. Do¤a sorunu adeta devrim sonras›na havale edilmifl, program ve baz› durumlar d›fl›nda ifllenmeyen bir konu haline gelmifltir. Partimizin do¤a tahribatlar› noktas›nda baz› giriflimlerde bu-lunmas›, do¤a tahribat›na mudahak etti¤imiz so--

56

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim nucunu ç›karmaz. Küresel ›s›nma ve tüm nükleer tahribat baflta olmak üzere, insan›n da parças› ol-du¤u her tür do¤a tahribat› art›k göz ard› edilme-yecek aflamaya gelmifl durumdad›r. “Dünyan›n kirlenmesi, hayvanlar›n öldürülmesi bizi ilgilen-dirmez” diyerek ikincil duruma düflürmek sorunu kavramamakt›r. Do¤ay› koruma derken sadece akl›m›za bitkiler gelmemelidir. Do¤ay› koruma mücadelesi derken bir iki belediyenin köpek av› ya da bilinçsiz insanlar›n hayvanlara yapt›¤› nor-mal olmayan davran›fllar› ya da üç y›lda bir a盤a ç›kan radyoaktif madde tafl›yan gemilerin batma-s›n› bekleyen tamamen medyatik burjuva bak›fl aç›s›na sahip kurumlar›n sergiledikleri gibi bir mü-cadele de anlafl›lmamal›d›r. Bu sorunlar› da kü-çümsemeden ciddiyetle ele alan, ama esas olarak emperyalist politikalar sonucunda ülkemiz baflta olmak üzere, bütün dünyada ve evrende do¤aya karfl› kar ve ç›kar amaçl› tahribatlar› a盤a ç›karta-rak insanlara tafl›yan, bilinçlendiren ve aktif karfl› ç›kan do¤ay› koruma anlay›fl› bizim anlay›fl›m›z olmal›d›r. Burjuva anlay›fltan dolay› do¤ay› koru-mak bilinçlerde daha çok hayvanlar› ve çevreyi koruma fleklinde dar bir biçimde ön plana ç›km›fl-t›r. Do¤a, insan da dahil bütün canl› ve cans›z var-l›klar›n kendisine özgü yaflam ve varl›k alanlar›n› içerisine alan yaflam›n bütünüdür. Do¤ay› koru-ma, bafll› bafl›na insan baflta olmak üzere, dünya-y› ve evreni korumad›r. Tüm kurumlar›m›z bugü-ne kadar aksatt›¤›m›z oldukça önemli olan bu gö-revimizi sözde de¤il, pratik ve teorik olarak somut gücümüz çerçevesinde yerine getirerek do¤aya sa-hip ç›kmal›d›r. II. Kongre’’miz bu bilinçle gerek uluslararas›, gerekse ulusal alanda inisiyatif alma ve var olan mücadele örgütleri içerisinde çal›flma-y› görev olarak belirledi. Gerekli araçlar›n yarat›l-mas›na ve var olanlar›n içerisine girerek ya da da-yan›flma temelinde birlikte çal›flarak bu noktadaki mücadelenin acilen güçlendirilmesi gerekti¤ine dikkat çekti. Art›klarla çöplü¤e çevrilen çevre, kir-letilen denizler, köy yakmalarla mahvedilen or-manlar, pazar h›rs›yla soyu tüketilmifl canl›lar, emperyalist kar merkezli müdahalelerle dengesi bozulmufl eko-sistemler, kara ve denizden, nükle-er denemelerin sebep oldu¤u tahribatlar, kapita-lizmin insan ve do¤a için yaratt›¤› felaketlerin an-lafl›lmas› için yeterlidir. Küresel ›s›nma tüm sonuçlar›yla insanl›¤› üst


SINIF TEORİSİ

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim boyutta tehdit eder duruma gelmifltir. Kongre’miz ekoloji konusunda komünist ve devrimci hareke-tin hem dün, hem bugünkü zay›fl›k ve hatalar›n› elefltirerek do¤a ve üzerindeki varl›klar bilincinin kapitalizme karfl› mücadeledeki yerini vurgulaya-rak, meselenin özenle ele al›nmas› gerekti¤inin al-t›n› çizdi. Tüm insanl›k “evreni istiyorum” bilinciy-le hareket etmelidir. Emperyalist tekeller ve yerli dayanaklar›n›n eliyle kar amaçl› do¤ay› tahrip eden binlerce iliflki-ye karfl› ç›k›lmal›, kendimiz baflta olmak üzere in-sanlar› bu noktada bilinçlendirmeli, e¤itmeli ve her alanda do¤ru araçlarla aktif tav›r örgütlenme-lidir. Ayr›ca emperyalistlerin do¤aya sald›r›lar› sa-dece kar amaçl› de¤ildir. Do¤aya sald›r›lar de¤iflik boyutlarda ve de¤iflik ihtiyaçlara göre her yönlü hedefi içerisinde bar›nd›rmaktad›r. Co¤rafyam›z aç›s›ndan Bergama, Hasankeyf, Munzur sald›r›la-r› kapitalist-emperyalist sistemin do¤aya düflman-l›¤›n›n yan› s›ra ayn› zamanda egemen s›n›flar›n devrimi bo¤azlamak için askeri politik amaçlar›y-la da iliflkilidir. Dolay›s›yla do¤aya sald›r› çok kap-saml› ele al›nmal›d›r. Bütün çevre örgütlerini ayn› çat› alt›nda toplama giriflimiyle kurulacak bir çev-re kurumlar› platformu savunulmal›d›r. Do¤a sa-dece bize ait bir sorun de¤ildir. Biz bu yüzden bu tür kurumlar›n iflleyifl olarak bize ait olmas›n› sa-vunmamal›y›z. Bu tür kurumlar dostlarla ve di¤er demokratik kurumlarla ortak örgütlenmelidir. Ga-zete-radyo-televizyon-internet; bir partinin politi-kalar›n› kitlelere ulaflt›rmak, güncel geliflmelere müdahale etmek, kitlelerin yaflad›¤› sorunlara sa-hip ç›kmak, her alanda ortak flekillenifl yaratarak tüm güçleri birlefltirmek için bir partinin vazgeçil-mez araçlar›d›rlar. Komünist partilerin kuruluflun-dan beri en önemli sorunlar›ndan biri bas›n soru-nudur. Ekim ve Çin devrimi baflta olmak üzere tüm devrimlerde bas›n›n önemli yeri vard›r. Partimiz bugüne kadar bu alana yeteri kadar önem vermemifltir. Sürekli yetinmeci bir siyaset bu alan›n çal›flmalar›na damgas›n› vurmufltur. Türkiye-Kuzey Kürdistan’da onlarca y›ld›r burju-va-feodal sistemin en üst boyutta kullanarak kitle-leri yönlendirdi¤i bu araçlara alternatif araçlar ya-ratma çal›flmalar› neredeyse sürdürülmemifltir. Olanaklar›m›z›n k›s›tl› olmas› çok üst boyutta bu olanaklardan yararlanmam›z› engellese de, do¤ru

politikalar uygulansayd›; bugün içerisinde bulun-du¤umuz durumdan oldukça ileri olabilirdik. II. Kongre’miz bu tür araçlar›n uygun koflullar-la yayg›n kullan›lmas›n›n bugünkü koflullarda bir zorunluluk oldu¤unu belirlemifltir. Tüm alanlar›n, kitlelerin sorunlar›n›n propagandas›n›n yap›lmas›, örgütlenmesi ve bilinçlenmesi için bu araçlardan önemle yararlanarak kitlelerin sorunlar›na sahip ç›kmalar›n›n hayati önemde oldu¤unu vurgulad›. Di¤er birçok sorun gibi bu sorun da partimizin tek bafl›na çözece¤i bir sorun de¤ildir. Hakim s›n›flar kitlelerin mücadelelerini bo¤mak ve örgütsüzleflti-rerek kendi kontrolüne almak için önemli oranda medyas› arac›l›¤›yla halklar› yan›ltmaya çal›flarak, tüm de¤erlerine sald›rmaktad›r. Bu sald›r›lar›n püskürtülmesi tüm devrimci demokrat kurumla-r›n, baflta da devrimci bas›n ve iletiflim kurumlar›-n›n görevi olarak ortada durmaktad›r. fiimdiye ka-dar devletin sald›r›lar› karfl›s›nda haklar› için mü-cadele içerisinde say›s›z bedel ödemifl devrimci bas›n› bundan sonra daha a¤›r görevler beklemek-tedir. Devrimci bas›n›n sahiplenilmesi önemli bir görev olarak sürekli gündemimizde olacakt›r. Dev-rimci bas›n, üzerindeki görevin a¤›r yükünün far-k›nda olarak hareket etmelidir. Yaflanan güncel geliflmelere yetiflebilmek, kitlelere daha fazla bilgi tafl›mak ve bu yolla onlar› örgütlemek her zaman-kinden daha fazla çal›flmay› gerektirmektedir. Her alanda oldu¤u gibi bu alanda da merkezi-leflme ve yayg›nlaflma sa¤lanmal›d›r. Her kurum gibi bu alandaki örgütlenmelerde kolektif iflletil-meli ve tüm çal›flmalar›n› muhasebe ederek gelifl-meleri yakalamak için daha güçlü ad›mlarla ilerle-melidirler. Tüm faaliyet alanlar› bu araçlar›n oluflturul-mas› ve yayg›n kullan›lmas› için çal›flma yürüterek bu alandaki zay›fl›¤›n afl›lmas› sa¤lanmal›d›r.

Sosyo-Ekonomik Yap›ya ‹liflkin: Y›llard›r partimizin en önemli görevlerinden birisi olarak önümüzde duran sosyo-ekonomik ya-p› tahlilini II. Kongre’miz belli bir plan dahilin de çözme karar› ald›. Kongre’miz, sosyo-ekonomik yap› tahlilini bilimsel çal›flmalara dayanarak, so-runlar›n tespiti ve buna uygun çözüm müdahalesi temelinde ele almaktad›r.

57


SINIF TEORİSİ Partimizin sosyo-ekonomik yap› konusundaki resmi görüflleri bellidir. II. Kongre’miz dünyada ve Türkiye-Kuzey Kürdistan’da gündeme gelen de¤ifl-me ve geliflmelere daha iyi vak›f olabilmek, buna uygun politika ve mücadele araçlar›n› gelifltirmek, de¤iflik bölgelerdeki özgün çeliflki ve farkl›l›klar› somut tespit edebilmek ve buna bilinçli müdaha-lede daha yetkinleflmek için bilimsel verilere daya-l› bir araflt›rman›n yap›lmas›n›n hayati önemde ol-du¤unu kararlaflt›rd›. Araflt›rma sadece birkaç il ya da konu bafll›¤› baz al›narak de¤il mümkün olan en genifl biçimiy-le ve dayanaks›z olmayan belgeler dikkate al›na-rak yap›lacakt›r. Partimiz, ortaya ç›kar›lacak bel-genin tüm Türkiye-Kuzey Kürdistan devrimci ha-reketi aç›s›ndan da kullan›lacak bir belge olmas› hedefiyle hareket edecektir. Kitlelerin, devrimci kitle önderlerinin, bilim in-sanlar›n›n, ayd›nlar›n ve devrimci örgütlerin bu tart›flmaya kat›l›mlar› sa¤lanmaya çal›fl›lacak, araflt›rmadan esas olarak sorumlu olan komisyon arac›l›¤›yla tart›flmalardan gelen sonuçlar ve yap›-lan araflt›rmalar sonunda elde edilen bilgiler bir-lefltirecek ve sonuçta oluflacak sosyo-ekonomik yap› belgesi partiye sunularak III. kongrede kara-ra ba¤lanacakt›r. Ülke ve dünya tarihine iliflkin; dünya ve onun bir parças› olarak kendi co¤rafya-lar›n›n tarihinden bihaber devrim olamaz. Tarihi geliflmeyi, olaylar› ,tarihsel materyalist ve diyalek-tik bir yöntemle bilince ç›karmak flartt›r. Gericili-¤in resmi tarih yaz›m›n›, çarp›tmalar›n› deflifre et-mek aç›s›ndan da bu gereklidir. Tarih soyut bir medeniyetler meselesi de¤il, s›n›f mücadeleleri ta-rihidir. I. Kongre’miz bu meselede önemli ad›mlar att›. Ayn› temelde ilerlememizi sürdürmeliyiz. II. Kongre’miz tam da bu ihtiyac›n bir ifadesi olarak ülke ve dünya tarihinin diyalektik tarihsel mater-yalist yorumlanmas›n› ifade edecek silahlarla par-ti ve kitlelerin e¤itilmesi için gerekli dokümanlar›n yarat›lmas› karar› ald›. Marksist tarih anlay›fl› kar-fl›s›nda “bu dünya böyle gelmifl, böyle gider” diye-rek ezilen ve sömürülenleri gerici iktidarlar›na itaate ça¤›ran, gerici idealist tarih anlay›fl›n›n iflas etti¤i, sürekli kitlelere kavrat›lmal›d›r. Kongre’mi-zin iflaret etti¤i görev bunun hizmetindedir. Partimizde Türkiye-Kuzey Kürdistan ve dünya halklar›n›n tarihine iliflkin önemli bilgisizlikler mev--

58

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim cuttur. Bunun e¤itim ve araflt›rmalarla giderilmesi en önemli görevlerimizden biridir. Tarihsel geliflme-lerin bilinmesi, gelece¤i kurmam›z›n tarihsel daya-naklar›n› oluflturacakt›r. Partide verilen e¤itimlerin gündemlerinden biri de ülke ve dünya tarihine ilifl-kin ele al›narak, daha sonra bu e¤itim materyalleri birlefltirilerek bir belge haline getirilecektir.

Devlet ve Demokrasi: II. Kongre’miz, I. Kongre’mizin ortaya koydu-¤u temele dayanman›n öneminin alt›n› çizdi. UKH içerisinde bu konudaki tart›flmada aktif yer alma, bu tart›flmay› kamuoyu içerisinde de ele alma gö-revini önüne koydu. Konuya iliflkin Kongre’mizin dokümanlar› da kamuoyuna yay›nlanacakt›r. Ko-münizm mücadelesinde katetti¤imiz aflama içeri-sinde ortaya ç›kan tecrübeleri inceledi¤imizde devlet ve demokrasi anlay›fl› net olmayan bir ha-reketin devrim yapsa bile bunu sürdüremeyerek y›k›laca¤› görülmektedir. Sosyalist devrimlerin ge-riye dönüfllerinin sebeplerini tam olarak aç›klaya-mayan bir hareket, geçmifl sosyalist ülkelerin y›k›l-d›¤›n› bilen insanlar› devrime iliflkin ikna edemez. fiimdiye kadar her noktada oldu¤u gibi, özellikle sosyalist devlet ve demokrasi noktas›n›n tart›fl›l-mas›ndaki tutuculu¤un k›r›larak tüm geçmifl tec-rübelerin analiz edildi¤i, ayr›nt›l› incelendi¤i ve yeni flartlara uyarlanmaya çal›fl›ld›¤› bir yöntemin uygulanmas› bizlerin bu noktada sa¤l›kl› sonuç ç›-karmam›z›n ilk ad›m› olacakt›r. Geriye dönüflleri tart›fl›rken geriye dönüfllerin nedenlerini yüzeysel ele alarak meseleyi çözemeyiz. fiunu kabul etme-liyiz; karfl›m›zda y›k›lan son derece güçlü ve hey-betli devletler söz konusu. Ya bu toplumlar›n çö-küfl nedenlerini temelden tart›fl›p köklü ele alaca-¤›z ya da tart›flmay› yüzeysel düzeyde yürüterek esasta somut bir bilinç netli¤i yakalayamayaca¤›z. Bizim esas olarak çözmemiz gereken sorun komü-nist partileri ve devrimleri bu sonuca götüren ne-denlerin neler oldu¤unu ayr›nt›lar›yla çözümle-mek olmal›d›r. Yoksa ortaya ç›kacak sorunlar›n sonuçlar›na iliflkin binlerce çözüm ve uygulama ortaya ç›karabiliriz. Hiçbir fley imkans›z de¤ildir. Çok zor olsa da do¤aüstü bir durum olmayan s›n›f mücadelesine ait olan bütün sebepler ortaya ç›ka-r›larak çözülebilir, azalt›labilir, ortadan kald›r›la-bilir. Do¤ru yöntem olgular› kendi koflullar› içeri--


SINIF TEORİSİ

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim sinde ele almak, uygulanabilir çözümler üretmek-tir. Toplumsal sistemlerin yasalar›n› ayr›nt›l› ince-lersek, ortaya ç›kan bu sorunlar›n sebeplerine ine-bilir ve bugün aç›s›ndan mutlak olmayacak flekil-de esasta çözerek ilerleyebilir ve sonuçlarla u¤rafl-maktan kurtulabiliriz. Komünizm; parti, devlet ve önderli¤i aflma ni-hai amac›ndad›r. Öyleyse tarihsel zorunlu araçlar bu amaca göre biçimlenmek, tarihsel zorunluluk-lar itibar›yla izlenmifl siyasetler teorilefltirilmemek zorundad›r. Biz partici ve devletçi de¤iliz, komü-nistiz. Komünizm mücadelesinde bir silah olarak parti ve devlete tarihsel olarak ihtiyac›m›z var. Tam da bu noktada nas›l bir parti ve devlet önem-li bir meseledir. Kitlelerin bizzat yönetime kat›lmas›na barikat teflkil eden, onu parti ve uzman bir bürokrasinin ifli olarak gören bir devlet ve parti tekeli anlay›fl› hiçbir suretle kabul edilemez. Bunu yar›na ertele-mek olmaz, bunu bugünden her aç›dan keskin ay-r›m noktalar›m›zla göstermeliyiz. Biz bir uzman bürokrasiye itaat eden de¤il, Maoist önderlikle bir-leflmifl iktidar icra eden, devrimi Komünizm’e ka-dar sürdüren kitleler istiyoruz. Biz eski düzenlerin her biçimini köküne kadar y›kmak istiyoruz. Onun de¤iflik biçimlerde yeniden üretilmesine karfl›, ye-ni de¤iflik yöntemlerle mücadele etmeliyiz. Önder-li¤in bir tarihsel zorunluluk olarak rolünü yads›-yan liberalizm de¤ildir savundu¤umuz. Kitleleri devrimin merkezine koymayan, k›ymeti kendin-den menkul, hünerli beyinlere karfl›y›z. Kitleleri söz-karar-yetki sahibi olmalar› gereken yerel ve bunlar›n koordinasyonu temelinde yükselmesi ge-reken komün sisteminden d›fltalayarak, yönetme-yi partinin tekeline devreden anlay›fllara karfl›y›z. Biz komünistler e¤er Sosyalizm’de s›n›flar›n varl›¤›n› kabul ediyorsak, Sosyalizm’deki s›n›f mücadelesinin nas›l sürdürülece¤ini geçmifl bü-yük tecrübelerimizin ortaya ç›kartt›¤› deneyimleri dikkatle ele alarak, gelecekte kuraca¤›m›z Sosya-lizm’deki di¤er s›n›f ve tabakalar›n nas›l örgütlene-ce¤ini ve Sosyalizm’deki komünist partisinin rolü-nü belirlemeliyiz. Seçimler ve çok partililik halk›n iktidara kat›l›-m›n›n yerine basit bir seçim rekabeti oyununa dö-nüfltürülmeden Mao’nun yüz çiçek açs›n fikriyle ve on büyük iliflkide izah etti¤i parti ve kitleler ilifl--

kisi çerçevesinde ele al›nmal›d›r. Sosyalizm’’de s›-n›flar varsa, onlar›n ç›karlar›n› temsil eden örgüt-ler de vard›r. Bunlar yasaklarla ortadan kald›r›lamaz. Kon-gre’miz bu anlay›flla bir lütuf de¤il, bir gerçeklik olarak Sosyalizm’de çok partilili¤i anlamaya çal›fl-t›. Biliyoruz ki, her demokrasi özünde bir devlet ve diktatörlüktür. Proletarya demokrasisi de bir dev-let ve diktatörlüktür. Ama bizim devletimiz eski devlet gibi olmamal›d›r. Komünizm için tarihsel olarak son derece gerekli öncülük hizmeti kitleleri iktidardan d›fltalayan, seyirci ve seçim görevlisi k›-lan, yönetmeyi parti tekeline dönüfltüren bir duru-ma getirilmemelidir. Biz yasama, yürütme ve yarg›y› üstlenmifl bir komünal sistem savunucusuyuz. Biz Maoizm’den daha geri gitmeyi de¤il, ilerletmeyi savunuyoruz. Paris Komünü’nün Marks ve Lenin’in ifade etti¤i hatalar›n› da biliyoruz. Geriye dönüflleri sadece Kültür Devrimi’nin yakalad›¤› seviyeyi tekrarlayarak da aflamay›z. Kültür Devrimi’’mizin zay›fl›klar›n› da tart›flarak kitleleri partide burjuva anlay›fllar›n yo¤unlaflt›¤› aflamada, arada bir devrime sahip ç›kmaya ça¤›-ran düzeyden ileriye tafl›yarak, kitleleri devrimimi-zin gerçek özneleri haline getirmeliyiz. “Çok partili sistem savunulmal›d›r. Proletarya-n›n devrim sonras› iktidarda yasama, yürütme ve yarg› alanlar›nda söz sahibi olmas› gereken nokta-larda uygulamas› gereken yöntemlerin ulusal ve uluslararas› alanda tart›fl›lmas› sa¤lanarak ilerletil-melidir. Bu konuda Parti içerisinde sürdürülen tar-t›flma devam ettirilmelidir. Tart›flma MK önderli¤in-de, uygun araçlar yarat›larak yönlendirilmelidir.” UKH’n›n tecrübesi ve uygulad›klar›m›z masum de¤ildir. De¤erlendirme ve aflma göreviyle Kon-gre’’miz parti Merkez Komitesi’nin dikkatini çekti. Sosyalizm’de partinin yönetici rolü, toplumsal sistem, devletçi ekonomik politika, sistemde kitle-lerin yeri, Kültür Devrimi’nin zay›fl›klar›, özel ola-rak baflta kad›nlar olmak üzere insana yaklafl›mda politika, ekolojik sorunlara yaklafl›m ve uygula-malar, ordu ve güvenlik politikalar› gibi tüm mese-lelerin tart›fl›lmas› Kongre’mizin iradesidir. Eskiyi mekanik tekrar edemeyiz. ‹ktidarlar›m›z nas›l düfltü biliyoruz. “Her fley yolunda” misali de--

59


SINIF TEORİSİ vam edemeyiz. Emperyalist askeri iflgallerle mi y›-k›ld›k? Hay›r. Beynimizin içinden vurulduk. “Na-s›l vurulduk, ne yapmal›y›z” sorusunu önemle ele almal›y›z. Ö¤renemezsek, sadece y›k›lmaya aday olabiliriz. Oysa kazanmal›y›z, kazanabiliriz. Kay-betmenin sebeplerini tart›flarak, aflabiliriz. Kaza-n›mlar›m›z› ›srarla müdafaa edece¤iz ama eski se-viyeye, tekrara kilitlenmifl bir yürüyüflün asla esiri olmayaca¤›z. MLM; yürüyüflümüzün rehber ide-olojisidir. Kökleri toplumun derinliklerinde olsa da Sos-yalizm’de yeni burjuva tehlike esasta parti ve dev-let iktidar› içerisinden gelmektedir. Yaflanan geriye dönüfllerde pratik olarak ispatlanm›fl olan da bu-dur. Yani devlet ve partinin kendisini zorunlu ola-rak kuflansak da, bafll› bafl›na bir burjuva belad›r. Bu kaç›n›lmaz bela onlar›n do¤as›nda vard›r. Do¤-ru kullan›lmalar›, Komünizm’in silah› haline geti-rilmeleri ancak komünist bir çizgi yönlendiricili¤i, kitlelerin yönetime kat›l›mlar›n›n sa¤lanmas› ve devrime seferber edilmeleriyle, devlet ve partiyi yönetme ifllevlerini büyütmek de¤il, onlar› var eden koflullar›n her yönlü de¤ifltirilmesi prati¤iyle, yani devrimin aksat›lmadan sonuna kadar sürdü-rülmesi ile mümkündür. Biz s›n›f niteli¤i proleter olsa bile yöneten-yönetilen çeliflmesini aflmada devrimi sürdürmeyi asla ihmal etmemeleri gere-ken keskin bir bilince sahip olmak zorunday›z. Çözüm; ne Paris Komünü tecrübesini aç›k olan zay›fl›klar›n› bile bile tekrar etmek, ne de Kül-tür Devrimi seviyesine çak›l›p kalmak de¤ildir. Mesele komün ya da Sovyetler gibi bir ad ve biçim meselesi de de¤ildir. Komünizm’e uygun biçim el-bette önemlidir. Komün fikri ve partinin, devletin komünal fikir ekseninde biçimlenmesi önemlidir. Elbette kitleler kendili¤inden ve kendi kendine Komünizm’e gidemeyecekler. Önderli¤in, iktidar›n rolünün bilincindeyiz. Sorun tam da nas›l bir ön-derlik ve iktidar meselesidir. Önderlik ve iktidar ad›na, parti; kitleleri tam da burjuvazinin yapt›¤› gibi yönetimden d›fltalayan, elitleri seçme ile mü-kellef bir oy deposu durumuna m› hapsedece¤iz, yoksa toplumun temel tüm yasalar›n› kitlelerin de-netiminde tutarak öncülü¤ü kitlelere hamall›k ru-huyla iktidar› bizzat icraa etmelerinin mevzisi ola-rak m› ele alaca¤›z. Profesyonel parti, ordu, bürok-rasi sistemi mi, tüm bu ifllevlerin kitlelere devredil--

60

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim mesi (yürütme, yarg›, yasama) temelinde yükselen bir komünal birleflme meselesi mi? Evet, Kon-gre’miz kitlelerin kaderlerine sahip ç›kma, devrimi sürdürme meselesinde iktidarlar›n›n do¤rudan öz-neleri olmalar› gerekti¤i düflüncesindedir. S›n›fs›z, yekpare bir kitleden bahsetmiyoruz. Tarihsel zo-runluluklar› atlamadan ve buradan ç›kan politik uygulamalar› teorize ve idealize etmeden, kitleleri d›fltalayan parti, devlet ve önderlik sevdas›na ka-p›lmayan bir yürüyüflün önemine vurgu yap›yoruz. K›sacas› proletarya ve emekçilerin iktidar›; on-lar ad›na bir avuç profesyoneller yönetimi de¤ildir. Emekçiler iktidar›; onlara karfl› sorumsuz bir par-lamenter organ ve uzman bürokratlar sistemi de-¤ildir. Halktan, onun denetiminden kopuk bir pro-fesyonel bürokrasi, polis ve ordu sistemi ile Komü-nizm’e de¤il, eskiye gidilir. Çözüm ne anarflizm, ne Kautskyst ihanet, ne sosyal demokrasidir. Pro-letarya ve emekçiler iktidar› devrimi sürdürmek, kitleleri bizzat yönetime katmaya hizmet ederek yöneten-yönetilen çeliflmesini aflmak, geriletmek için bir ihtiyaçt›r. Seçimler ve çok partililik prole-tarya diktatörlü¤üne gereksinimi d›fltalamayan, halk›n iktidara kat›l›m›n›n yerine basit bir seçim rekabeti oyununa dönüfltürülmeden Mao’nun yüz çiçek açs›n fikriyle ve on büyük iliflki de izah etti-¤i parti ve kitleler iliflkisi çerçevesinde ele al›nma-l›d›r. Sosyalizm’de s›n›flar varsa onlar›n ç›karlar›-n› temsil eden örgütler de vard›r. Bunlar yasaklar-la ortadan kald›r›lamaz. Devrimi sürdürme ve bu temelde Marks’›n dört bütünü devirme diye tarif etti¤i ,yani bütün s›n›f ayr›l›klar›, üretim iliflkileri, toplumsal ya da sosyal iliflkiler ve bunlarla ba¤-lant›l› bütün fikirleri komünist önderlik alt›nda dö-nüfltürme görevinde devrimi sürdürmeyi rafa kal-d›rmadan, çok partililik ve seçimi sosyalizm haya-ta geçirebilir.

Eylem Birli¤i Politikam›z: II. Kongre’miz eylem birli¤i politikam›z› ele alarak de¤erlendirdi. Mücadelenin baflar›ya ulafl-mas›n›n, ortaya ç›kan sorunlara do¤ru araçlarla müdahaleyle mümkün olaca¤›n› vurgulayan Kon-gre’miz, partimizin savundu¤u Sosyalizm’de çok partili sistem temelinde var olmas› öngörülen dev-rimci parti ve güçlerin bugünün Yeni Demokratik Devrim ve Sosyalizm’in güçleri olarak görülmesini


SINIF TEORİSİ

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim ve eylem birli¤i politikam›z›n da buna göre flekil-lendirilmesini karara ba¤lam›flt›r. Program›m›zda da ifade edildi¤i gibi partimiz, devrimci s›n›flar›n Yeni Demokratik Devrim ve Sosyalizm’in mütte-fikleri-güçleri olarak belirlerken, onlar›n ç›karlar›-n› temsil eden devrimci örgütleri de Sosyalizm’in güçleri olarak görmektedir. Temsil ettikleri çizgile-rinin yanl›fl olmas›, onlar›n sosyalizmin güçleri aras›nda görülmemesi sonucunu do¤urmaz, bu sekter ve yanl›fl bir anlay›flt›r. Sosyalizm’i isteyen, gerici sisteme karfl› olan ve bu u¤urda mücadele eden güçler devrim ve Sosyalizm’in güçleridirler. Bunlarla sadece bugün devrim ve sosyalizm mücadelesi için birleflmek de¤il, yar›n da proletar-ya önderli¤inde birlikte yürüyece¤imiz gerçe¤ini unutmamal›y›z. Gelecek toplumda (ideolojik mü-cadele ve devrimin görevlerini aksatmadan, Ko-münizm’in ba¤›ms›z bayra¤›n› düflürmeden) birbi-rimizin örgütsel ve siyasi varl›¤›na sayg› gösterece-¤iz. Partimiz de dahil olmak üzere tüm devrimci hareket eylem birli¤i noktas›nda baflar›s›z bir ta-rihsel geçmifle sahiptir. Bunun nedeni dar grupçu ç›karlar› ön plana ç›kararak kendi ç›kar ve istem-lerini dayatmadan kaynakl›d›r. Bu durumdan sadece Türkiye-Kuzey Kürdis-tan’daki örgütler de¤il, DEH bileflenleri de dahil uluslararas› komünist-devrimci hareket de pay›n› almaktad›r. Devrimin güçlerinin birlefltirilmesinde zay›f davran›larak burjuvazi karfl›s›nda halklar› önemli bir silahtan mahrum b›rakmaktad›rlar. Komünist hareket ve di¤er tüm devrimci örgüt-lerin savundu¤u eylem birli¤inin baflar›s›z bir hat izlemesinin arka plan›nda yatan ideolojik hata; Sosyalizm’in güçlerini reddeden, onlar› devrimin geliflmesinin güçleri de¤il de, devrimi engelleyen güçler olarak görülmesidir. Tüm hareketler devrim aflamas›nda di¤er güçlerin zay›flayarak bitece¤ini ve bitmemesi halinde de devrimin düflman› olaca-¤› hatal› görüflünden dolay› eylem birli¤ine dar grupçu ve geçici bakmaktad›r. Eylem birli¤i kendi isteklerimize göre ele al›-nan bir mesele de¤ildir. S›n›f mücadelesinde de¤i-flik boyutlarda ortak ç›karlar temelinde ortaya ç›-kan bir zorunluluktur. Bu kavranmadan eylem birli¤i gerçek yerine oturtulamaz. Eylem birli¤i ideolojik, politik, örgütsel, askeri, ekonomik, kültürel herhangi bir sorunu çözmek

için ortaya ç›kan irade sonucu giriflilen kolektif bir hareket birli¤idir. ‹rade birli¤i ise bir politika, bir eylem, bir fikir, bir planlama, bir toplant›, bir hareket tarz› vb gibi konulara iliflkin tart›fl›lan fikirlerin merkezileflme-sidir. Belli amaçlar için bir araya gelerek oluflturulan eylem ve irade birli¤inin bir örgütteki biçimiyle, farkl› örgütler aras›ndaki biçimi farkl› olmak zo-rundad›r. Sosyalizm’in güçleri aras›nda yap›lan eylem birliklerinde ideolojik mücadele yürütmenin, ba-¤›ms›z yap›lar›n örgütsel ilkelerinde birbirlerinin üzerinde dayatmac› olmamas›n› sa¤layan; Ajitas-yon ve propagandada serbestlik, eylemde birlik anlay›fl›d›r. Ajitasyon ve propagandada serbestlik ilkesi grup ç›karlar›n› öne alan biçimde de¤il, tüm kurumlar›n ortak ç›kar› temelinde planlanan, eyle-min amac›n›n öne ç›kar›lmas› biçiminde ele al›n-mal›d›r. Eylem birlikleri, ma¤dur duruma düflen bir ha-reket ya da toplumsal bir kesimle dayan›flma ya da birkaç tane önemli gün ve düflman sald›r›s›yla bir araya gelmeyle s›n›rland›r›lmamal›. Eylem bir-li¤i politikas› noktas›nda partimizin cephe anlay›-fl› ve Sosyalizm’de çok partili sistem anlay›fl›ndan dolay› do¤ru bir yaklafl›m› olsa da, bunun kavra-n›p gerekli pratik ad›mlar›n›n at›lmas›nda di¤er hareketlerden çok da farkl› bir politika uygulad›¤› söylenemez. Sosyalizm’in güçleri olarak herhangi bir faali-yetimizi de¤erlendirirken bile kendi baflar› ve ba-flar›s›zl›klar›m›z› dostlar›m›z›n baflar›s›zl›klar›n›n üzerinden aç›klamak bile ne durumda oldu¤umu-zu aç›klamaya yetmektedir. Sosyalizm’in güçleri-nin k›yaslama yapmalar› elbette olmal›d›r, ama örgütlerin zay›fl›klar›n›n sürekli kendi kitlelerimiz içerisinde öne ç›kar›lmas› yanl›flt›r. Eylem birliklerine iliflkin daha sayabilece¤imiz birçok eksiklik mevuttur. Bütün bu yaklafl›mlar par-timizde h›zla afl›lmal› ve Sosyalizm’in güçlerinin s›-n›f mücadelesinin ihtiyaçlar› temelinde de¤iflik öz-günlükler biçiminde örgütlenesi sa¤lanmal›d›r. Bu bilinçle, parti ideolojik mücadeleyi kesin-likle aksatmadan tüm güçleri de¤iflik irade ve ey-lem birlikleri disiplini temelinde birlefltirmeyi ko--

61


SINIF TEORİSİ münistlerin en önemli görevlerinden biri olarak görmektedir. Sadece takvimsel günlere iliflkin ey-lem birlikteliklerini de¤il, Sosyalizm’in güçleriyle legal ve illegal alanlardaki çal›flmalara ve örgüt-lenme biçimlerine göre sendika, kooperatif, yerel yönetimler, kad›n, gençlik koordinasyonlar› ve as-keri eylemler de dahil her alanda örgütlenmeler kurarak uzun vadeli devrim yürüyüflünde birlikte yürümeyi, devrimin önemli bir arac› olarak gör-mektedir. Ayn› zamanda partimiz, s›n›f mücadele-si içerisinde de¤iflik alanlarda ortaya ç›kan tecrü-belerin paylafl›lmas›, önemli süreçlerin de¤erlendi-rilmesi ve fikir al›flverifli yap›lmas›n›n devrimci güçleri gelifltirmenin ve güçlendirmenin önemli araçlar›ndan biri oldu¤unu savunmaktad›r. II. Kongre’miz, ilkelerimize ba¤l› kal›narak po-litikada esneklik anlay›fl›m›za uygun belirlenen eylem birli¤i siyaseti do¤rultusunda ulusal ve uluslararas› alanda Sosyalizm’in tüm güçleriyle hem ideolojik mücadele yürütülmesi, hem de pra-tik ad›mlar›n at›lmas› için çal›flmalar›n önemle ele al›nmas› gerekti¤ini partinin tüm kurumlar›n›n önüne görev olarak koymaktad›r. Tüm faaliyet alanlar› bu bilinçle hareket etmelidir. Adalet Anlay›fl›; adalet anlay›fl›m›z ne kadar güçlü ve eksiksiz olursa o kadar az hata yap›la-cakt›r. ‹nsan amaçt›r, bundan dolay› yarg›lanmas› çok dikkatli yap›lmal›d›r. Komünist partiler, dev-rim mücadelesinde yapt›klar› yarg›lamalarda za-mana, duruma ve kifliye göre de¤iflen belirsiz key-fiyetçi tutumlar› anti-bilimsel görerek reddetmeli-dir. Her komünist partisi mutlaka kendi hukuk sis-temine uygun bir adalet anlay›fl›na sahip olmal›-d›r. Belli çerçevelerle oluflturulan yarg›lama mad-deleri tüm yarg›lama ve uygulamalarda keyfiyetçi-li¤i ortadan kald›rarak daha sa¤l›kl› bir adalet an-lay›fl› ortaya ç›karacakt›r. Partimiz de; gerek kendi tarihinde, gerekse de Türkiye-Kuzey Kürdistan ve dünya komünist ha-reketlerinin tarihinde yaflanan bu konuya iliflkin zay›fl›klar›n olufltu¤u ve devrimcilerin adalet anla-y›fl›n›n tart›fl›l›r hale geldi¤i bilinmektedir, bu afl›l-mal›d›r. Parti olarak her ne kadar prensipte benimsedi-¤imiz ve do¤ru buldu¤umuz bir adalet anlay›fl›m›z olsa da, bu anlay›fl›m›z geçmifl konferans ve kon-gremizde belirli maddelerle sistemli hale getirilme--

62

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim di¤inden dolay› dönem dönem, gerek baz› dönem-sel önderliklerimiz, gerekse de baz› yönetici organ-lar›m›z›n bu adalet anlay›fl›m›z› uygulamada önemli eksiklikler içerisine düflmesi engelleneme-mifltir. Tüm bu yaflananlar da partimizin adalet anlay›fl›n› gelinen aflamada tart›fl›l›r hale getirmifl-tir. II. Kongre’’mizde, esasta geçmiflte prensip ola-rak savundu¤umuz bu adalet anlay›fl›m›z› siste-matize ederek maddeler halinde merkezi bir yarg›-lama ve adalet anlay›fl› ortaya ç›kar›lm›flt›r.

II. Kongre’mizin Kararlaflt›rd›¤› Adalet Anlay›fl› Ana Hatlar›yla fiöyledir: -Yarg›lamada, mutlaka kolektif iflleyifl oturtul-mal›, hangi düzeyde bir yarg›lama olacaksa ilgili organ›n tüm bileflenlerinin bilgisi sa¤lanarak ve organ›n karar yeter say›s› üzerinden sonuca gidil-melidir. -Yarg›lamada, suçlanan›n kendisini serbest ifade etme hakk› kay›ts›z flarts›z tan›nmal›d›r, za-man darl›¤›, koflullar ve güvenlik gerekçe yap›la-rak yarg›s›z infaz yap›lmamal›d›r. Bu yöntem sa-dece ölümle sonuçlanacak yarg›lamalar için de¤il, tüm yarg›lamalar için geçerlidir. -Suçun ifllendi¤i koflullar göz önünde bulun-durulmal›d›r. Yarg›lama yap›lan süreçteki koflullar de¤il, sorunun yafland›¤› koflullar yarg›lamada göz önünde bulundurulmal›d›r. -Hiçbir burjuva-feodal yöntem (iflkence, haka-ret, tehdit, flantaj, kand›rma, flafl›rtmaca vb ) kul-lan›lmamal›, bu yöntemlerle al›nan ifade veya yar-g›lamalar kesinlikle reddedilmeli, ayr›ca bunu ya-pan yoldafllar bu süreçten dolay› derhal görevden al›narak köklü bir de¤iflim olmaks›z›n partiye geri al›nmamal›d›rlar.‹flkence bir insanl›k suçudur. Partide bu suçu iflleyenler s›radan ele al›namaz. Bu noktada pasif tutum insanlar›n bu uygulamay› yap›p özelefltiri vermeleriyle kurtulmalar›n› sa¤la-yacakt›r. -Kiflinin kapasitesi ve suça iliflkin kavray›fl› göz önüne al›nmal›d›r. Bilmeden ya da bilse de bunun tam olarak sonuçlar›n› kestiremeyen in-sanlar bu çerçevede yarg›lanarak ölüm cezas› gündeme geldi¤inde öldürülmemeli, genifl teflhir


2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim cezas› uygulanmal›d›r. -fiüphe yarg›lamada delil olarak kullan›lamaz. Herkes herkesten flüphelenebilir, hatta bu flüphe-lerin baz›lar› süreç içerisinde do¤ru da ç›kabilir. Ama bizim adalet anlay›fl›m›zda kan›t d›fl›nda e¤i-lim, flüphe ve kanaat kullan›lamaz. -Halka, devrime ve partiye yarar› olaca¤› flekil-de cezan›n verilmesi sa¤lanarak ifli duygusal inti-kama vard›rmamal›y›z. fiüpheliler ya da a盤a ç›k-m›fl suçlular güçlerimizce sorgulanmak üzere tu-tukland›¤›nda, adil sorgu sürecinde samimi itiraf-larda bulundu¤unda, bu dikkate al›narak ceza ve-rilmelidir. Samimi itirafta bulunup bu ifli yapmak-tan vaz geçenlere ölüm baflta olmak üzere di¤er a¤›r cezalar›n uygulanmas›ndan kaç›n›lmal›d›r. -‹ntikam de¤il engelleme, kendimizi rahatlat-ma de¤il affetme, düzeltme ve kazanma bizim yöntemimiz olmal›d›r. -Sürdürdü¤ü tüm karfl› devrimci faaliyetlerden vaz geçip kendi iste¤iyle gelip partiye aç›k beyan-da bulunan kifliler ölümle cezaland›r›lmamal›d›r. Zaman ilerledikçe kongreler bilimsel eklerle bu adalet anlay›fl›n› insan› merkezde tutarak sü-rekli güçlendirmelidir. Adalet anlay›fl›m›z daha da geniflletilerek kon-gre belgeleriyle kamuoyuna yay›nlanacakt›r.

Mali Politika: Temel prensibimiz kitlelere dayanmak ve ken-di gücüne güven ilkesidir. S›k› çal›fl›p sade yaflama, tutumlu olma anlay›fl›m›z çizgimizdir. Her tür pragmatizme karfl› ç›karak, çeteci, burjuva, feodal, faydac›, her yol mubah anlay›fl›na karfl› amaçlar› her bir durumda önde tutma, insan› merkeze alma mali politikam›z›n temellerini oluflturmaktad›r. Mali politika devrimci bir kitle çizgisi sorunudur. Mesele basit bir para temini, teknik teçhizata sahip olma sorunu de¤il, her tür ihtiyac›n komünist amaçlar›m›z do¤rultusunda devrime sar›larak bi-linçli bir flekilde yarat›lmas› ve kullan›lmas› mese-lesidir. Düflman› her alanda baflar›s›zl›¤a u¤ratarak halk› güçlendirme, devrime sar›larak halk› seferber etme, her fleyi bu yolla yaratma devrimci mali po-litikam›z›n esas›d›r. Bu esas kavranmazsa Halk Sa-vafl› sürdürülemez. Bizim kitlelerden istedi¤imiz “bize para, yiyecek, giyecek verin, biz sizler ad›na

SINIF TEORİSİ savafl›yoruz” anlay›fl› de¤ildir. Öncelikli iste¤imiz parti önderli¤inde kendi davalar› olan devrime biz-zat sahip ç›kmalar›, kendi iflleri olan devrimi sür-dürmeleri ve kendi devrimci savafllar›n›n öznesi haline gelmeleridir. Parti öncülü¤ünde halk kitlele-rinin emek seferberli¤i harekete geçirilmelidir. Partimizin mali kaynaklar› tüzü¤ünde aç›kça ifade edilmifltir. Bunlar; aidatlar, kitlelerin gönüllü deste¤i, devrimci savafl› ilerletme perspektifiyle düflmandan ele geçirmeler ve amaçlar›m›za uygun araçlarla yarat›lan di¤er gelirlerdir. Bunun gerekle-ri her bir bölgede yerine getirilmeli, partinin fi-nansman ihtiyac› sadece yurt d›fl›na havale edil-memelidir. Tabii ki yurt d›fl› merkeze ba¤l› olarak üzerine düflen tüm görevleri yapacak, partinin ma-li politikas› do¤rultusunda en verimli flekilde çal›-flacakt›r. Fakat yurtd›fl› her fleyi karfl›layacak bir fi-nans merkezi de¤ildir. Sadece yurt d›fl›ndan besle-nen bir mücadele sürecin ihtiyaçlar›n› karfl›laya-maz, kurumsallaflamaz ve baflar›l› olamaz. Bu aç›-dan “kendi gücüne güven” temelinde her bir alan kitleleri seferber ederek her fleyi yaratabilir pers-pektifiyle hareket etmelidir. Bütün alanlar merke-zi maliyeyi güçlendirme konusundaki sorumlulu-¤unu, çabalar›n› ileriye tafl›mal›d›r. Söyledi¤imiz fludur ki, her bölge harekete geçmelidir. Emek se-ferberli¤i olarak adland›rd›¤›m›z ba¤›fl kampanya-lar› sadece yurt d›fl›na özgü bir görev de¤ildir, her yerde özgün biçimleriyle ele al›nmal›d›r. Parti ma-liyesi, merkezi her bir faaliyete ayr›lm›fl planl› büt-çe ekseninde düzenlenmelidir. Partinin ve örgüt-sel deflifrasyona mahal vermeden kitlelerin dene-timine aç›k olan bir mali politika sürdürülmelidir. “Nas›l olsa devrim içindir” deyip amaçlar› yiyen kirli siyasetlere karfl› olan partimizin yönelimini II. Kongre’miz onaylam›flt›r.

Parti ve Devrim fiehitlerini Anma Tarihleri Bir Tarihte Birlefltirildi: Parti ve Devrim fiehitlerini Anma Haftas› bir tarihte birlefltirildi. Devrim ve komünizm kay›plar›-n› anmak; onlar›n idealleri olan kitlelerin kurtulufl mücadelesini somut politika ve talepler üzerinden örgütleyerek kitleleri iktidara tafl›maktan baflka bir fley de¤ildir. Partimiz de dahil Türkiye-Kuzey Kür-distan devrimci hareketi bütün faaliyetlerini esasta

63


SINIF TEORİSİ anmalara çevirmifl durumdad›r. Siyasal kampan-yalar›n esas› bu anmalar üzerinden yap›lmaktad›r. Hareketlerin büyük ço¤unlu¤u güncel geliflmeler ve toplumun yaflad›¤› genel sorunlar› gündeme alarak kitlelere gitmek yerine, genelde flehit düflen insanlar ya da yaflan›lan devrimci katliamlar›n üzerinden kitlelere gitmektedirler. Bu çal›flma tarz› devrimcilerin de parças› oldu¤u kitlelerin sorunla-r›n› çözmek yerine, sadece devrimcilerin sorunlar›-n› dile getirerek çözmeye bizleri yönlendirmekte-dir. Yarat›lan her direniflin an›lmas›, bunlar›n unu-tulmamas›, buradaki kay›plar›m›z›n bir bilince çev-rilmesi tabii ki önemlidir. Ama bu mücadelenin uzun erimli olmas› hesaba kat›ld›¤›nda, y›l›n her gününde bir direnifl, her gününde yüzlerce kay›p olaca¤› bilinmektedir. Kay›plar›m›z› mutlaka an-mal›y›z, ama tüm çal›flmalar›m›z› ya da esasl› bö-lümünü bu tür etkinliklerle s›n›rland›rmamal›y›z. Anma etkinliklerini birlefltirerek y›l›n tek bir döne-minde özgül olarak ele almak daha yararl› olacak-t›r. Kalan zaman diliminde de genel siyasal kam-panyalarla kitlelerin sorunlar›na ve örgütlenmesi-ne zaman ay›rarak daha büyük kazan›mlar elde edebiliriz. II. Kongre’miz Parti ve Devrim fiehitleri-ni Anma Haftalar›n› tek tarihte birlefltirdi. Bundan sonraki y›llarda May›s›n 3. haftas› de¤iflik araç ve biçimlerde yap›lacak faaliyetlerle Parti ve Devrim fiehitlerini Anma Haftas› olarak kararlaflt›r›ld›. Bu karar bundan önceki flehitlerimizi kapsad›¤› gibi, bundan sonraki flehitlerimizi de kapsamaktad›r. Kongre’’mizde anma etkinliklerinin eski tarih-leriyle kalmas› yönünde fikir de söz konusuydu.

Kurulufl Kongresi: II. Kongre’miz komünist önder Kaypakkaya ve yoldafllar›n›n yap›l›fl fleklini bir kongre biçiminde ele almasalar bile 1972 Nisan’›nda Büyük Proleter Kül-tür Devrimi’’nin ürünü olarak Marksizm-LeninizmMaoizm rehberli¤inde TKP(ML)’nin ilan edilmesinin “Kurulufl Kongresi” biçiminde de¤erlendirilmesi ge-rekti¤ini ifade ederek, partinin kurulufl tarihini; Parti Kurulufl Kongresi olarak kararlaflt›rm›flt›r. Partimizi var eden ideolojik temel ve tarihsel dayanaklar›n temelleri bu dönemde at›lm›flt›r. Me-seleye biçimsel, teknik ya da sadece örgütsel yakla-fl›lamaz.

64

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim Partimiz içerisinde TKP(ML)’nin ilan›n›n Kurulufl Kongresi olarak gösterilmesinin tart›fl›lmas› gerekti¤i-ni, o dönem kurucu önderlerinden baz›lar›n›n yafla-d›klar›n›, bu yoldafllarla meselenin paylafl›lmas› yeri-ne 72 Nisan’›n›n Kurulufl Kongresi olarak ilan edil-mesinin subjektif olaca¤› görüflü de söz konusudur.

Genel Sekreterlerimiz: Partimiz bugüne kadar sürdürmüfl oldu¤u müca-dele tarihinde 5 genel sekreterini mücadelenin de¤i-flik alanlar›nda yitirdi. Onlar›n tarihsel rollerini bay-raklaflt›rmaya devam edece¤iz. Fakat partimizin ge-nel sekreterleri devrim için can›n› severek veren befl genel sekreterden ibaret de¤ildir. Partimizde, parti kongre ve konferanslar›m›z›n seçti¤i, parti irademi-zin belirledi¤i Merkez Komitelerimiz içerisindeki gö-rev da¤›l›m›nda seçilen baflka genel sekreterleri de olmufltur, olacakt›r. Dolay›s›yla, bundan sonraki ta-n›mlamalarda genel de¤il, devrim için can›n› vermifl befl genel sekreterimiz ibaresi kullan›lacakt›r.

fiehit Kavram›: II. Kongre’miz flehit kavram›n› da tart›flt›. Baz› yoldafllar›m›z iki sebepten dolay› bu kavram›n de¤ifl-tirilmesini önerdiler. Birincisi; komünist ve devrimci-lerin kendi görevlerini yaparken yaflam›n› yitirmele-rinin bu davaya hizmet etmifl fakat örgütsüz kalm›fl insanlar baflta olmak üzere halktan üstün tutulma-malar› gerekti¤i, ikincisi ise; bu kavram›n dinler ide-olojisiyle alakal› oldu¤una, dolay›s›yla kald›r›lmas›-na, ideolojimize ve amaçlar›m›za uygun tan›mlama-larla ele al›nmas›na vurgu yapm›flt›r. Elbette partimi-zin bu kavrama yükledi¤i manan›n bilincindeyiz. Kongre’miz bu meselenin daha do¤ru terimle ifade edilmesi için d›fl›m›zda olan fikir ve önerilerin parti-ye aktar›lmas› için tart›flma sürdürecektir. O zamana kadar devrim için canlar›n› veren yoldafllar›m›z flehit olarak an›lmaya devam edecektir. Yaflam ve ölüm di-yalektik bir birliktir. Biri olmadan di¤eri olmaz. Bu temelde sorun kavram düzeyinde de aç›kl›¤a kavufl-turulmal›d›r. ‹dealistçe yaklafl›lmamal›, ayn› flekilde devrim için mücadele verenlerin an›lmas› ve müca-delelerinden ö¤renilmesi konusunun da tafl›d›¤› an-lam buland›r›lmamal›d›r. Kongre’mizde eski yaklafl›-m›n devam ettirilmesinin do¤ru oldu¤u görüflü de söz konusudur.


SINIF TEORİSİ

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim

Partide, Kad›n-Erkek ‹liflkisi: Partimizde kad›n erkek iliflkisi üzerinde organla-r›n karar alma hakk› parti II. Kongre’mizce geri bulu-narak kald›r›lm›flt›r. Hangi düzeyde olursa olsun par-ti saflar›m›zda yaflanan kad›n-erkek iliflkisi herhangi bir organ›n karar›yla tescilli hale getirilemez. Parti yönetici organlar›n›n, yoldafllar›n iliflkisine iliflkin fi-kir söylemesi, belli noktalarda önerilerde bulunarak uyarmas› do¤ru iken, ba¤lay›c› karar almas› yanl›flt›r. Kongre’mizde kad›nla erkek aras›ndaki iliflkinin nikah fleklinde ele al›nmas› yanl›fl bulunmufltur. Ama kad›nla erkek aras›nda yaflanan iliflkinin do¤ru geli-flebilmesi için partinin yönlendiricili¤i gereklidir. Çün-kü geçmiflte bu tür iliflkiler partiye zarar vermifltir. Kongre’’mizde parti üyeleri için önceki karar›n geçerli olmas›n›n daha do¤ru olaca¤›n›n savunuldu-¤u fikir de söz konusudur.

Çocuk Yasa¤›: II. Kongre’’miz, parti I. Kongre’’mizin “Parti üye-lerinden tüm aktivistlerine kadar profesyonel faali-yetçiler için çocuk yapmak yasaklanm›flt›r. Bu kara-ra uymayanlar çeflitli cezalara çarpt›r›lacakt›r” flek-linde alm›fl oldu¤u çocuk yapma yasa¤›n›n do¤ru ol-mad›¤› anlay›fl›yla kald›r›lmas› ve bu sorunun e¤itim yoluyla afl›lmas› gerekti¤i karar›na varm›flt›r. I. Kon-gre’miz, partililer ve Halk Kurtulufl Ordusu savaflç›-lar› için; parti faaliyetinde büyük zorluklar getirece¤i ve devrimin ihtiyaçlar›na göre mevzilenmede objek-tif olarak baz› olumsuzluklar yarataca¤› ve de en önemlisi bak›mlar›na-e¤itimlerine cevap olmada ye-tersizlikler yaflanaca¤› sebepleriyle çocuk yapmay› yasaklam›flt›. Özgül bir politika olarak yukar›da de-¤indi¤imiz sebeplerden ötürü bu anlafl›lamaz bir ka-rar de¤ildir. Ancak bu, yasaklama biçimindeki yakla-fl›mlarla gerçek anlamda çözüme ulaflt›r›lamaz. Ge-rekli olan e¤itim ve ikna yoluyla iflin bilinçli ele al›n-mas›d›r. Bu perspektifle II. Kongre’miz söz konusu yasaklama karar›n› kald›rm›flt›r. Yasak karar›n› kal-d›r›rken parti, komünizm mücadelesi savaflç›lar›n›n neden çocuklar› dünyaya getirmemenin gerekli oldu-¤unun bilince ç›kar›lmas› gerekti¤ine de iflaret et-mektedir. Ki bugünün dünyas›nda bak›m› ve e¤itim-lerinin kamusal bir sorumluluk bilinciyle ele al›nma-d›¤›n›, egemen s›n›flar toplumunun gerici düflüncele-rinin yol açt›¤› bencillikler aç›s›ndan halk saflar›nda

da çocuklar›n sorumlulu¤unun kolektif paylafl›lmas›-n›n zay›f oldu¤unu bilince ç›kar›rsak, profesyonel fa-aliyet içerisindeki yoldafllar›n omuzlad›klar› sorum-luluklar›n a¤›rl›klar›n› göz önünde bulundurursak çocuklar›n dünyaya getirilmesinin neden tercih edil-memesi gerekti¤ini kavrayabiliriz. Bu hem yoldaflla-r›m›z›n, hem de çocuklar›n ihtiyaçlar› göz önüne al›nd›¤›nda, yasakç› yaklafl›mla de¤il, bilinçli kavra-y›flla bunun bir zorunluluk oldu¤u anlafl›lmal›d›r. Kongre’mizde çocuk yasa¤›n›n bugünkü müca-dele koflullar›nda gerekli oldu¤u ve I. Kongre’deki bi-çimiyle kalmas› gerekti¤i görüflü de söz konusudur. Sokak çocuklar›: Kentleflme, aile içi bask› ve cinsel istismar, yok-sulluk ve ailenin da¤›lmas›, zorla göç vb sebeplerden ötürü sokak çocuklar›n›n say›s›, faflist Türk devleti-nin tarihinin en yüksek rakam›na vard›. Kuzey Kür-distan’daki bask›lar ve zorla göçettirmeler bu rakam-lar›n önemli bir k›sm›n› oluflturmaktad›r. Bugün bir milyon civar›nda olduklar› tahmin ediliyor. Bu kor-kunç bir rakam ve toplumsal bir yarad›r. Bu yaran›n tamamen tedavisi kesinlikle devrimci bir halk iktida-r› alt›nda mümkündür. Fakat bu, bugünden yap›labi-lecek bir fleyler olmad›¤› anlam›na gelmez. Partimiz bütün görevlerine sahip ç›kmak zorundad›r. Sorun bir tek örgütün yürütece¤i çal›flmalarla ve onun im-kanlar›yla yetinilmeyecek kadar büyüktür. Halkta genel bir duyarl›l›k ve ortak çaban›n a盤a ç›kar›lma-s› flartt›r. Sokak çocuklar›n›n yaflayabilecekleri, orda bar›nma, beslenme, e¤itim ve ö¤retim ihtiyaçlar›n› giderebilece¤i koflullara sahip çocuk evlerinin haz›r-lanmas› gerekir. Bu bir kampanya fleklinde, tüm demokratik ku-rumlar arac›l›¤›yla sokak çocuklar›n›n yo¤unlukta bulundu¤u flehirler baflta olmak üzere sorunun oldu-¤u bütün illerde yürütülmelidir. Partinin hedefi de¤i-flik kurumlar› harekete geçirerek, bütün devrimci ör-gütlerin ve genifl halk kitlelerinin duyarl›l›¤›n› artt›ra-rak toplumsal bir çabay› ortaya ç›karmakt›r. Büyük bir kampanyayla çocuklar hem sokaktan kurtar›labi-lir, hem sa¤l›kl› yetifltirilmesi sa¤lanabilir, hem de ai-leleri e¤itilerek çocuklar›n soka¤a düflmesi önlenebi-lir. Kampanya bu üç hedefi amaçlamal›d›r. Kampan-ya kapsam›nda genifl halk kitlelerinin, devrimci bü-tün partilerin, bütün demokratik kurum ve kurulufl-lar›n, ayd›nlar›n dikkati bu soruna çekilmeli, çocuk--

65


SINIF TEORİSİ lar›n haklar›n› koruyup gelifltirecek düzenleme ve yard›mlar›n yap›lmas› sa¤lanmal›d›r. Halk›n yard›m-lar›yla da ciddi fleyler baflar›labilir. Çocuk sorunlar›-n› çözen kurumlar›n oluflturulmas› için halk inisiya-tifi ortaya ç›kar›larak, devletin ad›m atmaya zorlan-mas› hedeflenmelidir.

Eflcinsellere ‹liflkin De¤erlendirme: II. Kongre’miz gerek parti program›nda, gerekse de parti bileflenleri içerisinde eflcinsellerle ilgili yanl›fl bak›fl aç›lar›n›n mevcut oldu¤unu, bunun afl›lmas› ve partinin bu noktada e¤itilerek toplumun bu kesimine iliflkin bilinçlendirilmesi için genel bir bilgilenmenin gerekli oldu¤unu vurgulam›flt›r. Eflcinsellerin tümü-nün sitemin politikalar›ndan dolay› büyük flehirlerde oluflan toplumsal üretim ve ifl bölümü d›fl›nda yaflam-lar›n› geçindiren “bafl›bofllar ordusu” içerisinde de¤er-lendirilmesi yanl›flt›r. Bir k›sm› bu orduya dahil olsa da önemli bir k›sm› da de¤iflik alanlarda toplumun normal yaflant›s›n› sürdürmektedir. ‹flçisinden patro-nuna, ayd›n›ndan memuruna, iflsizinden gencine, ö¤-rencisinden yafll›s›na kadar birçok insan cinsel tercih olarak eflcinsel durumundad›r. Bu gerçekli¤e ba¤l› ola-rak cinsel tercih ve kimliklere bask›n›n her türüne kar-fl› ç›k›lmal›d›r. Kongre’’mizin ald›¤› bir karar gere¤i program maddesi buna uygun yeniden düzenlenecek-tir. Eflcinsellik ve farkl› cinsel tercihler, oldukça yayg›n geleneksel ahlakç› zihniyetlerin, dinden kopamayan düflüncelerin gösterdi¤i gibi kesinlikle bir sapk›nl›k meselesi de¤ildir. Kapitalizmin çürümüfl, yoz kültü-rüyle ifade edilemez. Böyle yaklafl›mlar ideolojik aç›-dan gericidir, bask›c›d›r, d›fllay›c›d›r. Ve bu ayn› za-manda bask› ve sald›r›n›n hedefi durumundaki kad›n ve erkek eflcinseller üzerindeki zulmü deyim yerindey-se objektif olarak meflrulaflt›rmaya hizmet eder. Eflcin-selli¤i bir “hastal›k”, bir “bafl›bofl serserilik” gören an-lay›fl, evet bir kez daha söyleyelim ki geleneksel sömü-rücü burjuva-feodal ahlaktan, sömürücü egemenlerin geleneksel aile anlay›fl›ndan kopamamay› ifade eder. Eflcinsellik tarihsel olarak bakt›¤›m›zda insan toplu-luklar›nda bafltan itibaren var olmufl erkek ya da ka-d›n›n kendi cinsinden bireye, cinsel, erotik, duygusal yönelimini ifade eden bir olgudur. Bir cinsel tercih me-selesidir. Pozitif bilimlerle, örne¤in modern psikiyatri ile görülebilecek bu objektif durum ne yaz›k ki bask›-n›n, eflitsizli¤in her türüne karfl› olmalar› gereken baz› devrimci güçler taraf›ndan bile bir saplant›, düflkünlük

66

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim örne¤i olarak gösterilmektedir. Eflcinsel ve di¤er tüm cinsel tercihlerinden dolay› d›fllanan bütün emekçile-rin, ezilenlerin s›n›f kardeflleriyle birli¤ini baltalayan bu düflünce sistemine karfl› mücadele görevine Kon-gre’miz vurgu yaparken, toplumsal bir hareket olarak cinsel kimliklerine sald›r›ya karfl› mücadele eden Dev-rimci Eflcinsel Hareket gibi kitle hareketlerinin hakla-r› ve yap›lan bask›lara karfl› mücadelelerinin de des-teklemesi gereklili¤ine iflaret etti. Devrim için birleflme meselesinin önemine dikkat çekeriz. Eflitsizli¤in her türüne karfl› mücadele devrimci proletaryan›n görevi-dir. “Sorunlu ve yoldan ç›km›fl” diye adland›r›larak ya da “tedavi edilmesi gereken bir hastal›k” gibi gösteri-lip bask› ve afla¤›lanmaya maruz b›rak›larak d›fllanan-lar devrimin dostlar› ve güçleridirler.

Halk›n Birleflik Cephesine ‹liflkin Öneri: II. Kongre’miz gelen öneriler üzerine Halk›n Bir-leflik Cephesi (HBC) konusunda partimizin resmi gö-rüfllerini yeniden tart›flt›. Birleflik Cephe; parti ve ordu gibi devrimin üç stratejik silah›d›r. Proletarya önderli¤inde komünist partisi arac›l›¤›yla böyle bir cephenin tesis edilmesi öncelikli olarak ciddi bir politik güç olmay› gerektirir. Tam da bu nedenden ötürü Kaypakkaya yoldafl cep-henin gerçek anlamda tesis edilmesinin k›z›l siyasi iktidarlarla mümkün olaca¤›n› ortaya koymufltu. II. Kongre irademiz bir veya birkaç bölgede k›z›l siyasi iktidar kurulmadan HBC’nin kurulamayaca¤› resmi tespitlerimizin do¤ru oldu¤u görüflünü ifade etti. Bu anlay›fltan hareketle HBC’ye iliflkin çal›flmam›z›n ol-mayaca¤› anlam› ç›kart›lmamal›d›r. Cephe için çal›fl-mak ayr›, ama cephenin kurulmas› ise ayr› fleylerdir. Bu konuda partimizin resmi görüflü geçerlidir. Kongre’’mizde bu konuya iliflkin yoldafl Kaypak-kaya’n›n yaklafl›m›n›n esas›yla hemfikirken, Halk›n Birleflik Cephesi’nin kurulmas›n›n k›z›l siyasi iktidar-lar›n kurulmas›na mutlak flartla ba¤lanmas›n›n yan-l›fl oldu¤unu ifade eden görüfl de söz konusudur.

Halk Savafl› Kavram›na ‹liflkin Öneri: II. Kongre gelen öneriler üzerine Halk Savafl› kav-ram› konusunda uluslararas› tart›flmalara ba¤l› olarak Halk Savafl› kavram›n› teorik çerçevede tart›flarak I. Kongre’nin anlay›fl›n› do¤ru bularak onaylam›flt›r. I. Kongre’mizin görüflü fluydu: “Halk Savafl› en özlü ifa--


SINIF TEORİSİ

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim deyle yar›-feodal, yar›-sömürge, sömürge ülkelerde anti-emperyalist, anti-feodal mücadelede ifadesini bu-lan iflçi s›n›f›n›n Maoist komünist partileri arac›l›¤›yla politik olarak önderlik etti¤i, özünde uzun süreli köy-lü savafl›n›n ekonomik, politik iktidarlaflma ve askeri savafl stratejisidir.” I. Kongre’nin ideoloji belgesinde bu aç›l›m MLM rehberlik ve KP önderli¤i, anti-feodal, anti-emperyalist mücadele, toprak devrimi, Yeni De-mokratik Devrim, k›z›l siyasi iktidarlar, silahl› müca-delenin ve ordunun parti önderli¤inde esas mücadele ve örgüt biçimi oldu¤u, KP önderli¤inde Halk›n Birle-flik Cephesi, feodal üretim iliflkilerinin hakim olmas› olgular›ndan kaynaklanmaktad›r. Halk Savafl› tek ba-fl›na bir mücadele, örgüt, örgütlenme ve askeri bir sa-vafla indirgenerek ele al›nmamal›d›r. Emperyalist-ka-pitalist ülkelerde toplu ayaklanma, yar›-feodal, yar›sömürge ve sömürge ülkelerde Halk Savafl› stratejisi-nin evrenselli¤i geçerlidir. Kongre’’miz her k›ra dayal› gerilla savafl›n›n Halk Savafl› olarak adland›r›lamayaca¤›n› bir kez daha vur-gulam›flt›r. MLM’nin rehberlik etmedi¤i, KP önderli¤i d›fl›ndaki gerilla savafllar›n›n bugün gerici düzenlerden baz› ödünler kopartmaya, bu düzenleri tamire odak-lanmalar› yani silahl› ekonomist çizgileri bafltan itiba-ren Halk Savafl› perspektifine sahip olmamalar›yla ilgi-lidir. Halk Savafl›’nda hiçbir zaman diplomasinin yeri yoktur ve ateflkes olmaz demiyoruz bu taktik manevra-lar yap›l›rken bile, Halk Savafl›’n›, iktidar›n tümden al›nmas›nda zorunlu bir yol olarak görür. Siyasetin te-oriyi, takti¤in stratejiyi yemesine izin vermez. Kongre’mizde uluslararas› tart›flmalara ba¤l› ola-rak Halk Savafl›’n›n teorik aç›l›m›na iliflkin flu farkl› görüfller de tart›fl›ld›. Bu tart›flmalarda öne ç›kan gö-rüfllerden biri fluydu: “Sadece Mao’nun yar›-feodal, yar›-sömürge ve yar› feodal, sömürge ülkelerde uygu-lanan devrim stratejisine de¤il, ayn› zamanda Le-nin’in kapitalist-emperyalist ülkelerde uygulanan toplu ayaklanma mücadele ve savafl biçimine de Halk Savafl› denmelidir. Tarihsel geliflmelere bak›ld›-¤›nda MLM ideolojinin üç sacaya¤› olan felsefe, eko-nomi politik ve Sosyalizm nas›l bir birikimle tarihsel olarak geliflmiflse, tüm nitel ad›mlara ra¤men isimleri nas›l ayn›ysa, savafl ve devrim biçimleri de Komü-nizm’e yürümenin mücadele biçimleri olmas›ndan dolay› ayn› isimlendirme ile adland›r›lmal›d›r. ‹sim olarak bu her iki de¤iflik biçimdeki savafla da Halk Savafl› denmesi en do¤ru isimlendirmedir.” Ayr›ca II.

Kongre’mizde Nepal’deki Halk Savafl› tecrübelerinde de ifade edilen k›r merkezli uzun süreli savafl ile top-lu ayaklanman›n birlefltirilmesi meselesinin tart›fl›l-mas›n›n yan›nda uluslararas› alanda Halk Savafl› kavram›na iliflkin sürdürülen tart›flmalar›n gerek UKH saflar›nda, gerekse de partimizde iki çizgi mü-cadelesi temelinde yürütülmesine karar verilmifltir.

8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Gününe ‹liflkin Öneri: II. Kongre’’mizde kad›n sorunuyla ba¤lant›l› 8 Mart dünya emekçi kad›nlar gününe iliflkin isim de-¤iflikli¤i önerisi de tart›fl›ld›. Bu öneriye göre, “8 Mart Dünya Emekçi Kad›n-lar Günü sadece emekçi kad›nlar› kapsamamal›d›r. Ulusal sorun gibi ayr›m yap›lmadan cins temelinde ele al›nmal›, erkek egemen anlay›fltan dolay› kad›n-lar aras›nda ayr›m yapmadan cins olarak ezilen bü-tün kad›nlar savunulmal›d›r. Komünistler ister zengin, isterse fakir olsun tüm insanlar›n en kötüleri de dahil, ulusal haklar›n› sa-vundu¤u gibi tüm kad›nlar› da, en kötüleri olsa da, cins olarak ezilmiflli¤ine karfl› ç›kmal›d›r. Zengin ka-d›n dayak yedi¤inde, mal olarak görüldü¤ünde “ba-na ne” diyemeyiz. Kad›n mal ve zevk arac› olarak esasta burjuva kesimde, yani ezen kesimde görül-mektedir. Bu bak›fl aç›s›yla 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü 8 Mart dünya kad›nlar mücadele ve dayan›flma günü olarak de¤ifltirilmelidir.” Öneri, kongre irademizce kabul edilmedi¤inden partimizin resmi görüflü olan 8 Mart Dünya Emekçi Kad›nlar Günü isimlendirilmesi de¤iflmeyerek de-vam etmektedir. Partimizin resmi görüflüne göre 8 Mart’›n emekçi belirlemesi s›n›f bak›fl aç›s›n› yans›tmas› ve yarat›c›-lar›n›n emekçi kad›nlar olmas› nedeniyle daha an-laml› oldu¤u fleklindedir. Emekçi belirlemesinin ol-mas›, di¤er kad›nlar›n savunulmad›¤› anlam›na gel-memekle birlikte, tam tersine s›n›f bak›fl aç›s›yla tüm kad›nlar›n ezilmiflli¤ini savunmay› ifade eder.

Parti ‹smi, Parti Marfl› ve Parti Bayra¤›n›n De¤ifltirilmesi Önerileri: II. Kongre’miz de Parti isimlendirmesinde en do¤ru olan›n komünist partisi oldu¤unu, her yerde

67


SINIF TEORİSİ proleter partilerinin kendilerini bu isimle ifade etme-leri gerekti¤i düflüncesindedir. Evet, ortak amac›m›z Komünizm’dir. Her yerde parti öncelikle bu ortak amac›n› ifade etmelidir. Biliyoruz ki, Marksizm-Leni-nizm-Maoizm söz konusu seviyede durmayarak iler-leyecektir. Ki Marksizm-Leninizm-Maoizm bir ide-oloji, siyaset, bilimdir. K›saca ona ilerlemesi sonsuz bir rehberlik olarak da bakabiliriz. Partimizin I. Kon-gre’’de komünist partisi ekine yapt›¤› Maoist belirle-mesi bilimimizin bugünkü durumda en ileri seviyesi-ni, nitel yeni üçüncü aflamay› ifade etmesi gerçe¤iy-le iliflkiliydi. Parti tarihimizde bu konudaki k›r›lmala-r›n yaratt›¤› savrulmalar› daha derinden kavramak ve aflmak ve sadece partide de de¤il, uluslararas› ko-münist harekette yine Stalin yoldafl›n hatalar›n› afl-mak, bu hatalar›n neden oldu¤u Komintern’deki za-y›fl›klardan kopmak ve bilimimizin topyekün yeni bir ilerleme seviyesini oluflturan Kültür Devrimi’’nin dersleriyle donanmak aç›s›ndan Maoist Komünist Partisi do¤ru görülmüfltü. Kongre irademiz bu görü-flün devam ettirilmesi karar›ndad›r.

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim

Parti Kongre ve Konferanslar›na ‹liflkin Öneriler: II. Kongre’mize, parti konferanslar› ve kongrele-rine iliflkim iki tane öneri sunularak tart›fl›ld›. Bu ko-nulara iliflkin öneri ve kararlar afla¤›daki gibidir. Birinci öneri; “Delegelerin toplanmas›, parti siyase-tini tayin etmesi ve MK’y› seçmesi parti kongresinin ifli-dir. Konferans ise partinin bir veya birkaç konuda yap-t›¤› toplu tart›flmad›r. Bu nedenle bütün konferanslar parti kongresinin görevini yapm›fl. Yani asl›nda parti kongreyi toplam›fl, fakat ad›na da konferans demifltir. Mükemmeliyetçi ve geri bir yaklafl›m›n ürünü olan bu yanl›fl düzeltilmelidir.” Kongre irademiz bu öneriyi reddederek flimdiye kadarki tan›mlamalar›n do¤ru oldu¤unu kabul et-mifltir. ‹kinci öneri; “Parti kongresi, parti meclisi olarak de¤ifltirilmelidir” Kongre irademiz, meclis ve kongrenin birbirin-den farkl› amaç ve fonksiyonlar›n›n olmas›ndan do-lay› sözkonusu öneriyi yanl›fl bularak reddetmifltir.

Kongre’’mizde Komünist partilerinin her alanda enternasyonal proletaryan›n Komünizm ortak müca-delesinin mevzileri oldu¤u düflüncesiyle “Komünist partileri bayra¤›n›n orakl› çekiçli ayn› bayra¤› ifade etmesi gerekti¤ini, Enternasyonal Marfl›n›n da tüm partilerin ortak marfl› olmas› gerekti¤ini, ayr› parti ve ordu marfllar›na gerek olmad›¤›” önerisi yap›ld›. Fa-kat Komünistlerin dünya çap›ndaki vazgeçilemez komünist birli¤i karmafl›k bir süreç olan dünya dev-riminin ele al›nmas›nda her bir yerde komünist par-tisine özel görevler ve inisiyatifler yükler. Bu dünya devriminin karmafl›k süreciyle alakal›d›r. Bu özgün-lü¤ü vurgulamak, karar alma ve uygulamada özel so-rumlulu¤u, inisiyatifi de anlamak için gereklidir. Afl›-r› merkezileflme ve her yerdeki komünist partilerin strateji ve takti¤ini tespit etmede Komintern’in prati-¤i ö¤renilmesi gereken önemli tecrübedir. Proletarya-n›n davas› ortakt›r, bayra¤› tektir. Ama di¤eri de pro-letaryan›n her bir yerde, biçimde özgül görevlerle karfl› karfl›ya oldu¤udur. Bu anlay›flla Kongre irade-miz söz konusu tart›flman›n yürütülmesini, ancak mevcut parti ve ordu bayra¤›n›n ve marfl›n›n devam ettirilmesinin do¤ru oldu¤unu kararlaflt›rd›.

68

Ölüm Cezas› ve Genel Affa ‹liflkinÖneriler: II. Kongre’mizde, partimizin yarg›lamalar›nda ölüm cezas›n›n kald›r›lmas› yönündeki öneri, devrim güçlerinin bulundu¤u durumda uygun görülmedi¤in-den reddedildi. Karfl›-devrimci unsurlar›n cezaland›-r›lmas›nda kullan›lan ölüm cezas› flimdilik kald›r›l-mamal›d›r; fakat flimdiye kadar uygulad›¤›m›z daha az ölüm cezas› siyasetimiz sürdürülmelidir. “Ölüm cezas›na baflvurulmamas› için, flimdiden gerekli ön-lemler al›nmal›d›r. Yine partimizin tarihinde yaflanan hatal› cezaland›rmalar ve son olarak da 96’da yap›-lan iflkence olay›ndan dolay› adalet anlay›fl›n›n tart›-fl›l›r hale geldi¤i ve bu durumun bundan önce verilen cezalar› da tart›fl›l›r hale getirdi¤i, do¤ru bir adalet sistemi oluflturularak bir defaya mahsus devletin res-mi güçleri d›fl›nda kalan kesime genel af getirilmesi, suç ifllemeye devam edenlerin aileleri ve toplum üze-rinden uyar›larak teflhir edilmesi ve kitleler de ikna edilerek tekrar hedefler aras›na al›narak yönelinme-si, bu biçimde yeni bir adalet sürecine girilmesi” öne-risi Kongre irademizce reddedildi. ‹çinden geçilen süreç ve devrimci hareketin du-rumundan dolay› genel af yarardan çok zarar getire--


2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim

SINIF TEORİSİ

cektir. Partinin genel af getirmemesi düzelen insan-lar› affetmeyece¤i, toplum ve aileleri üzerinden bu insanlar› vazgeçirmeye çal›flmayaca¤› anlam›na gel-memelidir. Partimiz yay›nlad›¤› adalet anlay›fl› te-melinde bundan sonra yarg›lamalar›n› yaparken bundan önce suç ifllemifl ya da araflt›r›lmaya tabi tu-tulmufl insanlar› da de¤erlendirerek son andaki du-rumlar›na göre yeniden gözden geçirerek sonuçlan-d›racakt›r.

le, kitlelerin devrim için seferber edilmesine hizmet ruhuyla hareket edilmesi yönelimini belirledi. Gerek yeni iktidarlar anlay›fl›m›z ve gerekse de onun hiz-metinde flimdiki yerel seçimlerde alternatif yerel yö-netim anlay›fl›m›z›n ne oldu¤u, nas›l ele al›nmas› ge-rekti¤i kapsaml› bir flekilde ele al›narak kamuoyuna sunulacakt›r. Ayr›ca bu konuya iliflkin nas›l bir yol izlenece¤i yönündeki dönemsel taktik politikalar›m›-z› da somut olarak ele alaca¤›z.

Yasal Parti Önerisi:

II. Kongre ‹radesiyle Partiyi Kitlelerle Bir-lefltirerek Seferber Olma Kampanyas›n› Her Alanda Yürütelim!

II. Kongre’mizde yasal partiye iliflkin bir tart›flma da yürütüldü. Parti ve ordu örgütlenmeleri stratejik olarak göz ard› edilmeden, di¤er tüm araçlar›n uygun konumlan›fllarla bunlara hizmet temelinde ele al›n-mas› gerekti¤i, taktik bir araç olarak da yasal partiye ilke olarak karfl› ç›k›lamayaca¤› yönünde genel bir görüfl mevcuttur. II. Kongre’mizde taktik bir örgüt biçimi olarak bunun bir ihtiyaç oldu¤unu, ancak subjektif gücü-müzün bugünden bunu oluflturmaya el vermedi¤i, kendi öz gücünü esas alarak di¤er güçlerle birleflme temelinde yasal partinin haz›rlanmas› gerekti¤i görü-flü oldu¤u gibi, yasal partiye ilkesel olarak karfl› ç›k-mamakla birlikte bugün aç›s›ndan ihtiyaç olmad›¤› görüflü de söz konusudur. Subjektif gücümüz ve devrimci duruma göre, bu tür taktik örgütlenmelerin ihtiyaç olup olmad›¤› süre-ce ba¤l› olarak irademizce belirlenecektir. Kongre’mizde yasal partinin günümüz koflulla-r›nda “taktik de¤il, stratejik bir araç oldu¤u” görüflü de söz konusudur.

Seçimler Üzerine De¤erlendirme: Asgari program›m›z Yeni Demokratik Cumhuri-yet’tir. Buna bizi ulaflt›racak Halk Savafl›’d›r. Onun hizmetinde olmas› ve bizi amaçlar›m›za yak›nlaflt›r-mas› potansiyeli tafl›mas› kriteriyle di¤er mücadele biçim ve örgütlülüklerini II. Kongre’miz önemle ele ald›. Genel ve yerel seçimler meselesini her bir du-rumda somut ele almam›z gereklili¤ine iflaret etti. Parlamentarizme, parlamentonun gerici mahiyetine dikkat çekerken her bir dönem stratejinin hayata ge-çirilmesinde taktik esnekli¤in de gerekli oldu¤unu ifade etti. Bu ba¤lamda; önümüzdeki yerel seçimler-de Demokratik Halk ‹ktidar›’na hizmet perspektifiy--

‹ki çizgi mücadelesi, birbirlerinin olmazsa olmaz koflulu olarak demokrasi ve merkeziyetçili¤in, de-mokrasi temelinde yükselen disiplinin ve bunun ön-derli¤inde garantiye al›nmas› gereken demokrasi ek-senli demokratik merkeziyetçilik çerçevesinde parti Kongre’mizin tüm parti ve militanlar›n›n iradesinin kitlelerden de al›nan görüfllerle bütünlefltirilerek orta-ya konulmas›n› ifade eder. Kongre’de al›nan kararlar partinin irade ve eylem birli¤idir. Parti iflleyifli teme-linde tart›flma özgürlü¤ünü yads›madan tüm partinin kenetlenmesi, Maoist parti anlay›fl›n›n bir sonucu-dur. Kald› ki, araflt›r›l›p sonuca ba¤lanmas› gereken konular ve Kongre’mizde de¤iflik görüfllerin burada ifade edilmesini içeren aç›klamalar ve tüm bu görüfl-lerin dokümanlar›yla düzenlenerek kamuoyuna su-nulmas›, kitlelerin tart›flmaya dahil edilmesi planla-mas›, fikirler üzerinde bask› kurmak de¤il, parti ve kitlelerin düflünme, davranma ve konuflmaya cüret etmelerini anlat›r. Büyük Proleter Kültür Devrimi’nin ürünü bir partinin yapmas› gereken budur. ‹rade ve eylem birli¤i temelinde tam bir kenetlen-meyle hareket ederken, parti ve kitleler içerisinde iki çizgi mücadelesini koordine eden parti planlamas›-n›n önemi aç›kt›r. “Kongre iradesiyle parti ve kitlele-ri birlefltirerek devrim için seferber et, 17’lerin komü-nist gelece¤i kazanma azmini her alanda yükselt” parolas›yla planlanm›fl olan Kongre çizgisi temelinde irade ve eylem birli¤imiz kitlelerin denetimine ve tar-t›flmas›na sunulan görüfllerimizle birlikte merkezi bir kampanya fleklinde ele al›nacakt›r. Sözlü ve yaz›l› uluslararas› ve ulusal bu kampanya merkezi önder-lik alt›nda tüm partinin seferberli¤iyle sürdürülecek-tir. Uluslararas› konferanslar, toplant›lar gibi çok yönlü araçlarla sürdürülecek kampanyam›z›n bayra--

69


SINIF TEORİSİ ¤›n› her alanda yükselterek ve bunu kitlelerin emek seferberli¤ini harekete geçiren bir pratikle birlefltire-rek, “Can›m›z Halk Savafl›’na Feda Olsun” sentezi-mizi komünist devrimci bir sorumlulukla harekete geçirerek temsil etmeliyiz. Hedeflenen Kongre iradesiyle birleflmifl ve onu uygulamada, kitlelerle birleflmede partili-partisiz kadrolar› birleflik bir planda mevzilendirmede usta-laflm›fl bir pratiktir. Birlik-mücadele-daha yüksek bir-lik perspektifiyle ileriye at›lan, kenetlenen tüm yol-dafllar› devrim için birlefltiren grupçu, basit rekabetçi atmosferleri yenmifl, gelece¤i kazanma azmiyle bi-lenmifl bir partiyiz. Düflmanlar› yenecek Halk Savafl› ateflini nitel ve daha güçlü körükleme ve bunun hiz-metinde tüm araçlar› tesis etme do¤ru çizgiyle yarat-ma ›srar›d›r, “Biz Kazanaca¤›z, Halk Kazanacak, Halk Savafl› Kazanacak” bilimsel stratejik inanc›n› pratiklefltirme, güne hükmünü geçirir hale getirme kararl›l›¤›d›r. Lafta de¤il, her alanda bir yoldafllaflma, yoldaflça dayan›flma ve paylaflma kültürüdür. Halk› devrimin öznesi haline getirmeye seferber olma yürüyüflüdür. Mülk dünyas›n›n kölelefltiren zincirlerini k›rarak, devrim için tüm cüretimizi engelsiz harekete geçirme at›l›m›d›r. Büyük ileri at›l›m ruhuyla, büyük düflünme ve büyük kazanma çizgisidir. Bu kampanya bir resmi tören ve kutlama misali gösteri de¤ildir. Kampanya, Kongre irademiz temelinde görevlerimize sar›larak yo¤unlafl›p baflarmak için harekete geçme ça¤r›s›d›r. Merkezi kampanya araçlar›n›n yan› s›ra her bölge, yöre, her bir faaliyet alan›, her bir aktivist bulundu¤u her bir yerde iktidar olma bilinciyle seferber olmal›d›r. Dünya proletaryas›n›n büyük ö¤retmeni Baflkan Ma-o do¤ru özetledi; “Yol meflakkatli gelecek parlakt›r”. Darbeler ve yenilgiler zafer kararl›l›¤›m›z› bilemelidir. Zafer için devrimci savafl› yükselterek ö¤renecek ken-dimizi de dünyay› da de¤ifltirece¤iz. Hiçbir darbe ve yenilgi bizim için dur durak de¤ildir. Kay›plar “sava-flarak kazan” talimat›d›r. Devrimi köstekleyen her tür prangay› Büyük Proleter Kültür Devrimi ruhuyla k›r-mak ve yeniyi yaratmak görevimizdir. Parti II. Kon-gre’miz, gereksiz bofl böbürlenmelerin karfl›s›ndad›r. Gelece¤e yürüyen 17’ler yöneliminin mütevazi bir ka-zanma azmidir. Kongre bayra¤› bu temelde yükselti-lecektir. II. Kongre’mizin yukar›da aç›klad›¤› tüm bu gö-revlerimizin hayata uygulanmas› belli bir zaman di--

70

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim limi içerisinde yap›lan y›ll›k planlamalarla hayata geçirilecektir. Her y›l yap›lan planlamalar›n hayata uygulan›p uygulanmad›¤›, belli yöntemlerle parti içi ve d›fl› kitlelere aç›klanacakt›r. YAfiASIN 17’LER‹N DEVRETT‹⁄‹ GÖREV‹ TAMAMLAYAN II. KONGRE’M‹Z! MAO‹ZM’LE YÜKLEN, HALK SAVAfiI’YLA ‹LERLE! YAfiASIN MARKS‹ZM-LEN‹N‹ZM-MAO‹ZM! YAfiASIN PROLETARYA ENTERNASYONAL‹ZM‹! YAfiASIN PROLETARYA, EZ‹LEN ULUS VE HALKLARIN B‹RL‹⁄‹! YAfiASIN ULUSLARIN KEND‹ KADER‹N‹ TAY‹N HAKKI! KAHROLSUN SINIFSAL, ULUSAL, C‹NSEL VE IRKSAL Efi‹TS‹ZL‹⁄E YOL AÇAN ÖZEL MÜLK DÜNYASI! YAfiASIN YEN‹ DEMOKRAT‹K DEVR‹M, SOSYAL‹ZM VE KOMÜN‹ZM MÜCADELEM‹Z! YAfiASIN DEVR‹MC‹ ENTERNASYONAL HAREKET! DEVR‹M ‹Ç‹N KADINLARIN ÖFKES‹N‹ Z‹NC‹RLER‹NDEN BOfiALT! HER ALANDA SORUNLARI KÜLTÜR DEVR‹M‹ Ç‹ZG‹S‹NE SARILARAK YENMEYE, KOMÜN‹ZM‹ KAZANMAK ‹Ç‹N DEVR‹M‹ ‹LERLETMEYE CÜRET ET! YAfiASIN PART‹M‹Z MAO‹ST KOMÜN‹ST PART‹S‹ VE ÖNDERL‹⁄‹NDEK‹ HALK KURTULUfi ORDUSU VE MAO‹ST GENÇL‹K B‹RL‹⁄‹! YAfiASIN HALK SAVAfiI!

Mao ist Ko münist Partisi (Türki ye-Kuzey Kürdistan) Merkez Komitesi Aral›k 2007


2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim

SINIF TEORİSİ

HALK SAVAfiI’NIN SOMUT ÖRGÜTLENMES‹ Merkezi Görev Doğrultusunda Halkı Seferber Etmek İçin Halkla Birleş, Partiyle Bütünleş, Halk Savaşı'na Hizmet Et! Halk Savafl›’n›n somut örgütlenmesi, teorik ve pratik bütünlük içerisinde ele al›nmas› ile mümkündür. Halk Savafl› noktas›nda yanl›fl bilince sahip olanlar, do¤al olarak onun örgütlenmesinde de yanl›fl pratikler sergilemekten kendilerini alamazlar. Maoist komünistler I. Kongrelerinde ortaya koyduklar› do¤ru teorik ve pratik belirlemelere ba¤l› olarak, I. Kongreleriyle de bu noktada do¤ru olan Halk Savafl› anlay›fllar›n›n somut örgütlenmesi do¤rultusunda, daha özgül görevleri hayata uygulama yönelimiyle sentezler ç›kard›lar. Bu anlamda bölge ve alanlar›n özgünlü¤ü yads›nmadan, somut hedefler eksenli Halk Savafl›’n›n örgütlenmesi gerekti¤ine iflaret ettiler. Halk Kurtulufl Ordusu (HKO) örgütlenmesi, gerilla, milis, flehir, k›r, yurt d›fl›, enternasyonal alan vb bütün faaliyet alanlar›n›n Demokratik Halk ‹ktidar› perspektifiyle ele al›nmas› için, bugünkü durumda; köylü gerilla savafl›n› Yükseltmek merkezi görevine hizmet temelinde sürdürülmesi zaruridir. Bu bir keyfi belirleme veya niyetler meselesi de¤il, aksine tam da Türkiye-Kuzey Kürdistan’›n yar›-feodal yar›-sömürge sosyo ekonomik yap›s›n›n iflaret etti¤i nesnel gerçekli¤inden kaynakl›, dün oldu¤u gibi bugün de Halk Savafl› stratejisinin bu gibi co¤rafyalar için evrensel ge-

çerlili¤inin do¤al sonucudur. Türkiye-Kuzey Kürdistan'›n ekonomik ve sosyal gerçekli¤inin bir sonucu olan Halk Savafl›, sadece gerilla alan›nda sürdürülen faaliyetten ibaret görülemez. Kuflkusuz öncü siperler olarak gerilla alanlar›ndaki faaliyetler esas öneme sahiptir. Maoist komünistler tüm faaliyet alanlar›n›, görevlerin büyüklü¤ü ve küçüklü¤ü anlay›fl›na düflmeden, esas tali ayr›m›n› unutmadan, devrimci savafl›n faal siperleri olarak kavrama bilincindedirler. Tüm alanlar Halk Savafl›'n›n gelifltirilmesinden sorumludur. Merkezi görev dinamizminin gerektirdi¤i ortak bir ideolojik, siyasal, örgütsel, askeri ve kültürel flekillenme içerisinde, her bir bölge ve alandaki görevlerin özgünlü¤ündeki biçimsel farkl›l›klar› yads›madan, bu merkezi göreve hizmet esas oland›r. Dolay›s›yla gerilla, k›r, flehir, hapishaneler, yurt d›fl›, enternasyonal alan, yerel yönetimler, sendikalar, kooperatifler, kad›n, gençlik, okul, fabrika vd bütün faaliyet alanlar›; Demokratik Halk Devrimi için Halk Savafl› mücadelesinin birer parças›d›rlar. Merkezi plan, raporlar ve denetimler ile ortak amaçlarda tüm savafl siperlerinin, görevlerindeki özgünlükler dikkate al›narak koordine edilmesi ihtiyac›, ortada duran önemli görevdir.

71


SINIF TEORİSİ Halk Savafl›-Halk Savaflç›s› ‹liflkisi! Yar› sömürge-yar› feodal ve sömürge co¤rafyalarda Maoist partilerin önderli¤inde yürütülen bütünlüklü devrim stratejisi olan Halk Savafl›’n› savunup bu savafl›n içerisinde olanlar› genel anlamda halk savaflç›s› olarak tan›mlamak mümkün. Ancak tek bafl›na bu savafl›n flu veya bu flekilde parças› olmak halk savaflç›s› veya gerçek anlamda halk savaflç›s› olmak için yeterli midir?’ diye sorulsa muhtemelen buna cevab›m›z yeterli de¤ildir olurdu. Evet, nas›l ki Halk Savafl›; yar› sömürge-yar› feodal ve sömürge co¤rafyalarda devrimi gerçeklefltirmek için stratejik bir öneme sahipse, ayn› flekilde bu savafl›n yürütücüleri de oynad›klar› rol gere¤i stratejik bir önem arz etmektedirler. Dolay›s›yla Maoistler olarak önderlik etti¤imiz Halk Savafl› merkezli de olsa, de¤iflik kurum ve faaliyet alanlar›nda demokratik-devrimci programlar etraf›nda mücadele eden faaliyetçiler olarak stratejik rolümüzü bilince ç›kartmak durumunday›z. Di¤er bir deyiflle taktik olarak düflman› ciddiye alan, ama stratejik olarak da düflman› küçümseyen bir bilinçle kuflanmal›y›z. Tek tek bireyler olarak zihinlerimizden reflekslerimize kadar kendimizi örgütleyerek içerisinde yer ald›¤›m›z birim, organ, komite ve faaliyet alanlar›nda da ayn› örgütsel disiplin içerisinde hareket etmenin önemini bilince ç›kartmadan, bir araya gelerek burjuva feodal faflist diktatörlü¤e karfl› birtak›m al›flkanl›klar üzerinden mücadele yürütmek asla yeterli de¤ildir. Halk savaflç›s›na idealize edilmifl bir tan›m aranmamal›d›r. Ama halk ve savaflç› kavramlar›ndan yola ç›karak da beli bir fikre sahip olmam›z gerekir. Halk savaflç›s›, ne halk›n geri yanlar›yla uzlaflan, ne de halk› küçümseyen de¤il, halk›n kurtuluflunun s›n›flar mücadelesinde, ezilenlerin ve sömürülenlerin proletarya önderli¤inde bu savafl› kazanmalar›yla sa¤lanabilece¤i perspektifiyle mücadele eden, öncelikli olarak Halk Savafl›’n›n genel mant›¤›n› kavrayarak pratik içerisinde bu genel mant›¤a uygun konumlanarak, Maoist iktidar ve örgüt bilinciyle kendini donatmaya çal›flan halk kitleleri içerisindeki Maoist partinin savafl siperleridirler. Dolay›s›yla halk›n savaflç›lar›d›rlar. Günümüz dünyas›nda emperyalist burjuvazi,

72

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim bireyi bir anlamda ad›na ‘bilgi ça¤›’ diyerek tüketim toplumunun ihtiyaçlar› çerçevesinde ele alarak yeniden flekillendiriyor. Tekni¤in-teknolojinin, insan›n bilinçli dinamik rolünün karfl›s›ndaki “üstünlü¤ü” üzerinden propagandas› yap›lan bu ideolojik savaflla bireyin kendine olan yabanc›laflmas› derinlefltirilerek, teknolojinin kölesi haline getirilmesi hedefleniyor. fiüphesiz ki bu yeni bir fley olmad›¤› gibi “tarihin sonu geldi, s›n›f savafllar›n›n yerini medeniyetler çat›flmas› ald›” fleklindeki burjuva safsatadan ba¤›ms›z da ele al›namaz. Dolay›s›yla burjuvaziyi gerçekten “yeni kefliflere” zorlayan s›n›fsal, tarihsel ve toplumsal nedenleri görmemiz gerekir. Çünkü bu durum onlar›n s›n›fsal ç›kar› ve yönelimiyle direkt iliflkilidir. Bu ba¤lamda kendi sistemlerinin bekas›n› muhafaza edip gelifltirmeye çal›fl›rlar. Tüm duruflu ve yönelimleri bu merkezlidir. Öyleyse “zulmün tiranl›¤›n› yapanlar için böylesi bir tespiti yapan bizlerin de duruflu ve yönelimi ne derece bilimsel ve stratejiktir?” sorusunu kendimize sorarak sistemin yaratmak istedi¤i insan, hatta “devrimci” tipine cepheden meydan okuyarak daha etkili ve aktif olarak s›n›f savafl›m›n›n co¤rafyam›z özgülünde yürütülen biçimi olan Halk Savafl›’n›n hizmetinde olmal›y›z. ‹nsan, gerçekli¤i itibariyle stratejik varl›kt›r. Kendini tan›mayla bafllayan ve bilinçlerin örgütlenmesiyle muazzam bir güce dönüflen insan›n bu bilinçli ve dinamik rolü, burjuvazinin teorisini yapt›¤› gibi tekni¤in karfl›s›nda yenilmifl de¤ildir. Burjuvazi tekni¤in-teknolojinin belirleyici oldu¤unun teorisini yaparak asl›nda kendi üstünlü¤ünün ve “yenilmezli¤inin” ebedi oldu¤unu(!) söylemeye getirmektedir. Çünkü s›n›fl› toplumlar gerçekli¤inin kaynakl›k etti¤i eflitliksizler dünyas›nda tekni¤i-teknolojiyi elinde tutan, buna hakim olan burjuvazidir. Elindeki gücün insan karfl›s›ndaki "üstünlü¤ü" nün propagandas›n› yaparak, iktidar›n›n sözde ebedili¤ini ilan ediyor. Yoldafl Mao karfl›tlar aras› bir savaflta insan›n bilinçli dinamik rolü üzerine flöyle diyordu: ”Bilinçli bir dinamik rol oynamak, insan›n özelli¤idir. ‹nsan, bu özelli¤ini savaflta apaç›k ortaya koyar. Savaflta zaferi ya da yenilgiyi, askeri, politik, ekonomik ve co¤rafi koflullar ve her iki taraf›n verdi¤i savafl›n do¤as› ve taraflar›n kazand›klar› uluslararas› deste¤in belirledi¤i kuflkusuzdur, ama sonucu


2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim gene de yaln›z bunlar belirlemez, bunlara öznel çabalar›n da eklenmesi gerekir; yani, savafl› yönetme ve savafla kat›lma çabas›, insan›n savafltaki bilinçli dinamik rolü” diyerek bunu aç›k biçimde ortaya koymufltur. Maoist komünistler Hak Savafl›’n›n teorik bilinci d›fl›nda, bugünkü koflullarda pratik örgütlenmesi ve ilerletilmesi görevlerini, 7 temel noktada ve bunlara ba¤l› birçok alt görevin baflar›yla hayata uygulanmas› ile baflar›labilece¤ini belirlemifl durumdalar. Bu görevin her noktas›na iliflkin somut örgütlenme, bütünlüklü bir devrim stratejisi olan Halk Savafl›’n›n da somut örgütlenmesini ifade etmektedir. Bu görevlerin herhangi birinin eksik ya da zay›f icra edilmesi, do¤al olarak Halk Savafl›’n›n somut örgütlenmesinin de eksik ya da zay›f icra edilmesini ortaya ç›kartacakt›r. Halk Savafl›’n›n politik hedefi; k›rlardan flehirlere do¤ru parça parça halk› iktidarlaflt›rmakt›r. Tüm bunlar› gerçeklefltirmede önder güç iflçi s›n›f›, temel güç köylülük, milli burjuvazinin sol kanad›na kadar kalan s›n›f ve katmanlar da devrime yak›nl›klar›na göre müttefik olarak görülmektedir. Bütün bu görevlerin gerçeklefltirilmesini sa¤layacak örgütlenme ve araçlar ise; do¤ru çizgiye sahip bir Maoist komünist partisi, oldukça güçlü bir Maoist k›z›l ordu ve Maoist ilkelerle oluflturulan cephe örgütlenmesidir. Bu araçlar› kullanamayan hareketlerin bizimki gibi ülkelerde devrim yapmas› imkans›zd›r. Bu araçlar›n örgütlenmesi de flartlara ba¤l› olarak ele al›nmaktad›r. Örne¤in parti olmadan, ordu örgütlenemez. Ya da bir veya birkaç alanda k›z›l iktidar yarat›lmadan Halk›n Birleflik Cephesi oluflturulamaz. Bizler aç›s›ndan tüm bu çal›flmalar›n toplam›, diyalektik bir bütünlük içerisinde ele al›nd›¤›nda do¤ru sonuçlara ulafl›labilir. K›sacas› bugün aç›s›ndan parti ve ordu örgütlenmesi somut örgütlenmelerle ele al›nmazsa, politik hedeflerimiz olan Demokratik Halk Devrimi, sosyalizm ve nihayetinde Komünizm’e ulafl›lamaz.

Tüm çal›flmalar 7 temel göreve ba¤l› olarak ele al›nmak durumundad›r. Bu görevler; 1- Önderli¤i kurumsallaflt›rmak ve derinlefltirmek,

SINIF TEORİSİ 2- ‹deolojik ve siyasi seviyeyi yükseltmek, 3- Parti örgütlenmesini oturtmak ve derinlefltirmek, 4- Gerilla güçlerinin nicel ve nitel olarak seviyesini yükseltmek, 5- Düflman›n marjinallefltirme politikalar›na karfl› kitleselleflmek, 6- Araflt›r›lmas› gereken görevleri tamamlamak, 7- Deflifrasyonun önüne geçmek. Halk Savafl›’n›n teorik yan›n› birinci say›m›zda Mao ve Halk Savafl› bafll›¤› alt›nda ayr›nt›l› bir flekilde ele ald›¤›m›zdan dolay› bu noktaya de¤inmeyece¤iz, bu noktadaki görüfllerimiz aynen devam etti¤i için sadece k›sa bir hat›rlatma yaparak geçece¤iz: Halk Savafl›’n›n bizler aç›s›ndan teorik tan›mlamas› ve zemini Maoist komünistlerce önemle ele al›narak I. Kongre’de ayr›nt›lar›yla ortaya koydu. Bu teorik temele göre yar› feodal-yar› sömürge, yar› feodal-sömürge ülkelerde güçler dengesinin ortaya ç›kard›¤› objektif durumdan kaynakl› Mao’nun uygulad›¤› yöntem olan k›rlardan flehirlere parça parça iktidar› alma mücadelesi temelinde Halk Savafl› stratejisiyle iktidar› ele geçirerek Demokratik Halk Devrimi’ni gerçeklefltirmek iken, kapitalist-emperyalist ülkelerde ise güçler dengesinden dolay› toplu ayaklanma biçimi, bizlerin teorik olarak savunular›m›z›n temelini oluflturmaktad›r. Bunun d›fl›nda bir devrim yolu dayanaks›zd›r. Türkiye-Kuzey Kürdistan'da yeni iktidarlar (K›z›l Siyasi ‹ktidarlar-KS‹), her co¤rafyada oldu¤u gibi tamamen kendine özgü biçimler al›r. Kopya devrimlerin olamayaca¤› ve devrimlerin ithal edilemeyece¤i defalarca sosyal pratiklerle ispatlanm›flt›r. Tabii ki bütün bunlar kaba bir tekrar ya da kopya biçiminde ele al›namaz. Mao, Sovyet modelini kaba tekrar etseydi Çin'de devrim olamazd›. Objektif ve somut dünyan›n gerçeklerine s›rt›m›z› dönemeyiz. Yeni geliflmeler mutlaka tahlil edilmelidir. Halk Savafl›’n›n Türkiye-Kuzey Kürdistan somutuna uyarlanmas›, temel bir görevdir. Bunun yayg›n bir gerilla savafl› fleklinde ele al›nmas› sonucunda k›z›l iktidarlar yarat›lmas› zorunludur.

73


SINIF TEORİSİ Sadece bir alanda verilecek mücadeleyle k›z›l iktidarlar yaratma koflulu oldukça zay›ft›r. Halk Savafl›, kör bir fliddet ve eylemler muharebesi fleklinde anlafl›lmamal›d›r. Öyle olsayd› yerküredeki fliddet ve askeri eylemlerin hepsine bu ad› takmam›z gerekirdi. Onun tüfe¤ini, MarksizmLeninizm-Maoizm (MLM) yönlendirir. Halka bask›n›n, Halk Kurtulufl Ordusu içinde bilinçli ve gönüllü disiplin yerine kaba uygulamalar›n, düflmana benzeme siyasetlerinin yeri yoktur. Dost ve düflman ayr›m› yapmayan, rastgele korkutma amaçl›, sansasyon ve komplo hedefli bir eylem çizgisini, Halk Savafl› reddeder. Halk Savafl›, kör bir terör eylemi de¤il, adresini bilen ve Komünizm’e ulaflma yürüyüflünde stratejik bir silaht›r. Bu yürüyüfl, komünist ideolojinin kumandaya geçirilerek, araçlar›n amaca uygun flekilde ele al›nmas›yla, pragmatizm, ekonomizm ve revizyonizmle ayr›m çizgileri buland›r›lmadan sa¤lam ilerleyebilir. Tam da bu aç›dan Halk Savafl›; flekilsel, basit bir askeri yönelim olarak görülmemeli, devrimin görevlerinin komünist partisi önderli¤i arac›l›¤›yla yerine getirilmesi fleklinde anlafl›lmal›d›r. Buradan hareketle en özlü ifadesiyle Halk Savafl›, Maoist komünist partiler önderli¤inde yar›-feodal, yar›-sömürge ve sömürge ülkelerde, askerileflmifl bütünlüklü bir devrim stratejisidir. Kitlelerin seferberli¤ini önemsemeyen, kitleler ad›na öncülerin savafl›n› k›ble edinen, kitlelere seyirci ve destekçi rolü biçen bir savafl, Halk Savafl› olarak adland›r›lamaz. Bizimki gibi ülkelerde mücadelenin esas biçiminin silahl› olmas›, objektif olan di¤er mücadele ve örgüt biçimlerinin reddini gerektirmez. Hareket, kendi objektif seyri içersinde de¤iflik örgüt ve mücadele biçimleri ortaya ç›kart›r. Bunlar merkezi görevi güçlendirme perspektifiyle ele al›nmak, bilinçli k›l›narak örgütlendirilmek durumundad›rlar. Stratejide kat›l›k ve taktiklerde esneklik yöneliminden anlafl›lmas› gereken de budur. Halk Savafl›'n›n ilerletilmesinde üs alanlar›n›n ve gerilla bölgelerinin gelifltirilmesinde planlaman›n özel bir yeri vard›r. Kitlelerin savafla bizzat kat›lmalar› için gerekli araçlar›n yarat›lmas› ihmal edilemez. Halk Savafl›, bafltan itibaren iktidar perspektifine sahip olmal›d›r. Ve bu perspektifte, parti önderli¤inde kitleler ana güçtür. ‹ktidar; gelece¤e

74

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim ertelenen de¤il, bafltan itibaren parça parça örülmesi gereken bir yönelimdir. Parti devrim yapmaz, kitleler devrim yapar, bu asla unutulmamal›d›r. Devrim, kitlelerin eseridir. Parti, bu eserin yarat›lmas›nda kitlelere öncülük yapan güçlü bir silaht›r. Eskinin y›k›lmas›, yeninin yarat›lmas›; objektif dünyan›n kaç›n›lmaz sonucudur. Halk Savafl› bunu bilinçli ele almakt›r. Devrim için halk› seferber ederek hizmet etmektir. Halk Savafl› kitlelerin savafl›d›r, onlara dayan›r. Ayn› flekilde mali politikada da halka dayanmak esast›r. Y›k›lmaz olan kale, tarihin yaratac›s› olan kitlelerdir. Halk Savafl› sadece düflman› yenmek de¤il, ayn› zamanda halk›n saflar›ndaki tüm kiri de temizleme eylemidir. Dolay›s›yla ideolojik, politik, askeri, örgütsel ve kültürel bir bütünlük içerisinde düflünülmelidir. Halk Savafl›’n›n bugün ald›¤› biçim, K›z›l Siyasi ‹ktidarlar hedefli köylü gerilla savafl›d›r. Maoist komünistlerin yürüttü¤ü savafl›n esas›n›, köylü gerilla savafl› oluflturmaktad›r. I. Kongre’nin do¤ru gerilla savafl› mant›¤›ndan ö¤rendi¤imiz gibi, gerilla savafl›nda gerileme yaratan birçok yanl›fl siyasetten de yine I. Kongre'nin muhasebe ruhuyla dersler ç›kartarak kopan II. Kongre’nin ulaflt›¤› sentezler k›lavuzumuzdur. Merkezi halkan›n gelifltirilip güçlendirilmesi, bugün için her zamankinden daha fazla önem tafl›maktad›r. Gerilla faaliyeti, üs bölgeleri yaratma prensibine uygun olarak temkinli hareket tarz›yla, yukar›da ifade etti¤imiz 7 temel görevin baflar›yla yerine getirilmesi prati¤iyle orta vadede daha üst düzeyde savafl verebilecek duruma gelecektir. Maoist komünistler aç›s›ndan Halk Savafl›’n›n somut örgütlenmesi, yedi temel görevin gerçeklefltirilmesinden baflka bir fley de¤ildir. Bunun d›fl›nda bir Halk Savafl› örgütlenmesi olamaz. Maoist komünistlerin yar›-feodal, yar› sömürge ve sömürge ülkelerde uygulad›klar› devrim stratejisi, Halk Savafl›’d›r. ‹nsan›n bilinçli dinamik rolünün tepeden t›rna¤a örgütlendi¤i Maoist komünist parti, onun önderli¤inde oluflturulan Maoist k›z›l ordu ve s›n›f temelinde halk›n dostlar›n›n birleflti¤i cephe örgütlenmesi, Halk Savafl›’n›n örgütlenme araçlar›d›r. Bu araçlar›n ve dolay›s›yla kitlelerin örgütlemesi için ortaya konulan yedi temel görev de, Halk Savafl›’n›n somut örgütlemesidir. K›saca bu yedi temel görev, öngörülen y›llar boyunca, Halk Sava-


SINIF TEORİSİ

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim fl›’n›n somut örgütlenmesi için geçerli, di¤er tüm alt görevler, bu yedi temel göreve ba¤l›d›r.

1-Önderli¤i Kurumsallaflt›rmak ve Derinlefltirmek Toplumsal, tarihsel tecrübeler bize göstermektedir ki; iyi ve do¤ru bir önderli¤e sahip olmayan bir parti, Komünizm mücadelesine önderlik edemez ve Halk Savafl›’n› ilerletemez. Halk Savafl›’n›n somut örgütlenmesi, do¤ru bir önderlik olmadan kendili¤indencilikten kurtulamaz ve geliflmeler karfl›s›nda baflar›l› olamaz. Do¤ru önderlik de, di¤er temel görevler gibi hayati önem tafl›maktad›r. Bu görevin gereklerinin yerine getirilmesi, di¤er görevlerle bütünsellik içerisinde ele al›nmas›na ba¤l›d›r. Önderlik sorununu çözemeyen örgütler, sürekli sorunlar yaflamaktan kurtulamazlar. Maoist komünistlerin yaflad›klar› problemlerin bafl›nda, önderlik sorunu gelmektedir. Önderlik iki biçimde anlafl›lmal›d›r. Birincisi; tüm iradenin kendisi iken, ikincisi ise; ortaya konulan hatt›n bir sonraki irade toplant›s›na kadar icra edilmesi için, yine bu iradenin içerisinden seçilen yürütme olarak anlafl›lmal›d›r. Bizde genellikle irade, sürekli bir araya getirilerek sonuçlar ç›kart›lm›fl, fakat bunu hayata uygulayacak yürütmeler, çeflitli nedenlerden ötürü, bir sonraki irade toplant›s›na bir bütün ulaflamam›flt›r. Önderli¤e iliflkin oldukça do¤ru ve yerinde saptamalar›n yap›lmas›na karfl›n bu saptamalar›n gere¤i yap›lmayarak, söylenenler pratikle bütünlefltirilememifltir. Oysa bu teorik aç›l›mlar›n yaflam bulmas›n› sa¤layacak siyasetin de ortaya konulmas› ve böylelikle önderli¤e iliflkin aç›l›mlar›m›z›n ete-kemi¤e büründürülmesi esas oland›r. Partinin önderlikte yaflad›¤› problemleri do¤ru tespit edemezsek, do¤ru çözümlere ulaflamay›z. Önderlik konusunda yaflad›¤›m›z sorunlar›n kayna¤›na bakt›¤›m›zda, iki temel sorunla karfl›laflmaktay›z: Birincisini; düflmandan kaynaklanan boyutu oluflturmaktad›r. Bunlar; düflman›n kadrolar›m›z› deflifre etmesi, onlar üzerinde flaibe yaratarak gözden düflürmesi, tutsak ve flehit etmesi gibi biçim-

lerde gerçekleflmektedir. ‹kincisini; bizim hatalar›m›zdan ve yanl›fl politikalar›m›zdan ileri gelen sorunlard›r. Bunlar; önderli¤in öneminin bilincinde olmadan, onu s›radan savaflç› derekesine indirmek, güvenlik çizgisinde s›radanl›ktan kurtulamamak, kadro politikas›n› hayata uygulamakta yetersiz kalmak, sürekli güçlendirme ve kolektif çal›flmakta zay›fl›klara düflmek, bölünme ve kopufllar, yaflanan sorunlarda yard›mc› olamamak gibi çeflitli biçimlerde gerçekleflmektedir. Zaman zaman do¤ru seçim yapmamak da, önderlik konusunda bizleri yanl›fl sonuçlara götürmüfltür. Önderlik sorununda esas yan›, bizden kaynaklanan hatalar oluflturmaktad›r. Bunu gözden kaç›rarak, sadece basit güvenlik sorunu olarak olguyu aç›klayan çizgi, tüm bu hatalar› tekrarlamaktan baflka bir sonuca ulaflamaz. Ya da önderli¤i koruma ad›na, örgütü önderliksiz b›rakarak pratik sahneden çekilmenin ötesine geçemez. Kuskusuz buradan; ‘güvenlik çizgisini bofl verelim’ anlay›fl› ç›kar›lmamal›d›r. Burada anlafl›lmas› gereken güvenli¤in, iflin sadece bir boyutunu oluflturdu¤udur. Di¤er boyutlar›n› güvenlikle birlikte ele almazsak, do¤al olarak sorunun tamam› çözülmedi¤inden problemler devam edecektir. Çünkü güvenlik çizgisi de ancak di¤er yönlerin do¤ru ele al›nmas›yla baflar›l› olarak uygulanabilir. Düflman yönelimine karfl› deflifrasyonu en aza indirme, uygun güvenli alanlarda konumland›rma, düflman kontrolünü artt›ran teknik iletiflim araçlar›ndan uzak durma, yerleflilecek alan›n alt yap›s›n› haz›rlama, yeteri kadar güvenli olmayan alanlarda toplu hareket etmeyi engelleme, k›sa vadeli baflar›lar için rizikoya at›lmay› engelleme, önderli¤e yap›lan gerici bask›lanmalar› ortadan kald›rma vb al›nacak güvenlik önlemlerinin bafl›nda gelmelidir. Düflmanlar›m›z aç›s›ndan devrimci ve komünist önderliklerin engellenmesi, oldukça ciddi ve boyutlu olarak ele al›nmaktad›r. Düflman›n takti¤i, önderlikleri yok etmek üzerine kuruludur. Bizim ise buna karfl› önderli¤i koruma ve sürekli kadro yetifltirme siyaseti uygulamaktan baflka yolumuz bulunmamaktad›r. Baflta da belirttik, biz ne yaparsak yapal›m mutlaka kay›plar›m›z olacakt›r. Bugünkü koflullar-

75


SINIF TEORİSİ da, bu çok daha büyük olas›l›k durumundad›r. Bizim yapmam›z gereken; bu sald›r›lar› en az kay›pla atlatacak önlemler almakt›r. Bizler bu koflullarda bir yandan güçlerimizi korumaya çal›fl›rken, di¤er yandan da kadro siyasetimizi hayata uygulayarak sürekli kadro yetifltirme mekanizmalar›n› örgütledi¤imizde, düflman güvenlik s›n›rlar›m›z› geçip baflar›l› baz› sonuçlar alsa da, biz ard›llar›n› yetifltirdi¤imizden faaliyetlerimiz aksamayacak ve bir ad›m önde olaca¤›z. Darbe yemeden bunu baflarmam›z halinde ise önderli¤in rolünden kaynakl› çok daha güçlü sonuçlar elde edece¤imizden Halk Savafl›’n›n somut örgütlenmesinde de baflar›lar›n elde edilmesi mümkün olur. Kendimizden kaynaklanan sorunlar› ortadan kald›rmak için ise; ilk olarak her alanda kadro yetifltirecek e¤itim okullar› vb mekanizmalar örgütlenmelidir. ‹nsanlar›n dengesiz geliflmesini bahane ederek; önderli¤i bilinçli bir siyaset uygulayarak ortaya ç›kartmak yerine, ‘pratikte kendili¤inden oluflsun’ anlay›fl› kesinlikle reddedilmelidir. Kuflkusuz s›n›fl› toplum gerçekli¤inden kaynakl› kavray›flta eflitsizlikler olacakt›r, ama bu gerçeklik, önderlik sorununa yönelik bütünlüklü bir siyaset izlememiz gere¤ini ortadan kald›rmaz. “Maoist komünistler kimseyi engellemiyor” diye hep savunma yap›yoruz, görünürde gerçekten de engelleme yok, ama uygulanan siyasete bak›ld›¤›nda büyük bir engelleme söz konusudur. Çünkü önderlik kademeleri uygulad›klar› yanl›fl siyasetten dolay› insanlar›n› dar pratikte bo¤arak e¤itmiyor, ileri tafl›m›yor, korumuyor ve yard›mc› olmuyor. Bu anlay›fl Maoist komünistlerin önderlikte yaflad›¤› problemlerden biridir. Partinin genel siyasal çizgisi (ideolojik, politik, örgütsel, askeri, kültürel vb) tüm yönleriyle düzeylerine uygun olarak partililere kavrat›lmal›, bu yolla kadro yetifltirilmelidir. Kendi ard›l›n› yetifltirmek oldukça kilit bir yerde durmaktad›r. “sosyalist ülkelerdeki” geriye dönüfllerin yaflanmas›nda ve komünist partilerin gerileme ve yenilgilerinde bu sorunun önemli bir rolü bulunmaktad›r. Maoist komünistlerin önderlik baflta olmak üzere birçok konuda yaflad›klar› sorunlar›n bafl›nda gelen hususlardan biri de ard›l yetifltirmeme hususudur. Bu sorun afl›lmal› ve bunun için Maoistlerin I. Kongrelerinde kadro siyasetine iliflkin ortaya koyduk-

76

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim lar› tan›ma-konumland›rma-yerlefltirme-atamayard›m ve koruma biçimindeki siyaset eksiksiz bir flekilde izlenmeli, pratiklefltirilmelidir. Maoist komünistlerin I. Kongrelerindeki kadro siyasetine paralel olarak, MLM bilinciyle donanm›fl, davaya ba¤l›, kitlelerle s›k› ba¤lar› olan ve inisiyatif sahibi kadrolar yetifltirmek hedefiyle somut ad›mlar at›lmal›d›r. Önderlik meselesine iliflkin Maoist komünistler, kollektif önderlik anlay›fl›n› yads›yan, her fleyin merkezine bireyi koyan ve onu ‘do¤ru’nun flaflmaz temsilcisi gören flef tipi önderlik anlay›fl›n› tarihi boyunca uygulamamalar›na ra¤men her dönem bu tip e¤ilimler hem bir k›s›m kadrolarda, hem de kitlelerde öne ç›kmakta ve her kademede birtak›m problemler yaflanmaktad›r. Her çal›flma alan›na muhtariyet olarak bakan, “benim mal›m” anlay›fl›yla kolektif çal›flmaya ayak direyen, bürokratik çal›flmayla fleflik taslayan tüketici, benmerkezci anlay›fllar zay›fta olsa halen varl›¤›n› sürdürmektedir. Bürokratizm, ben bilirim merkezcili¤i, kahramanlar bizi kurtaracak anlay›fllar› temelden y›k›lmad›kça, bu hastal›klar partide sürekli filizlenecektir. Bu hatal› anlay›fllar› aflarak en aza indiremedi¤imiz müddetçe, önderlik sorunu çözülemez. Maoist komünistler bu bilinçle hareket ederek, daha bu günden önderlik kademeleri baflta olmak üzere tüm örgütlenmelerde, etkili oldu¤u kurumlarda, yerel yönetimler ve kitle kurumlar›nda kolektif yönetimin uygulanmas›n› savunarak, yöntemlerinin oluflturulmas› çabalar›n› süreklilefltirmelidirler. Maoist komünistler yönetici kademeleri baflta olmak üzere tüm birim ve kurumlar›n›, say›sal olarak sürekli artt›r›p kolektiflefltirerek kad›n-erkek dengesi ve genç-orta yafll› iliflkisi temelinde ele alarak ilerletmelidir. Maoist komünistlerin kendi saflar›nda sürekli gündemde tutmalar› gereken konu, asla flef ve flefler toplulu¤unu kabul etmeyecekleridir. Her noktada kolektif çal›flma, Maoist komünistler ve gelecek toplum hedefimize uygunlu¤uyla hem geliflmeyi güçlendirecek, hem bireyin çok yönlü geliflmesini sa¤layacak, hem de toplumun daha genifl bölümlerinin zamanla hem yönetici, hem de üretici olmas› temelinde güçlü avantajlar ortaya ç›karacakt›r. Gelecek toplumda bir


2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim avuç de¤il, tüm insanl›k kendi kendisini yönetecektir. Önderlik ve çal›flma tarz›m›z flimdiden buna uygun flekillenmelidir. Maoist komünistlerin saflar›nda olan ya da olmayan bütün insanlar›n gelece¤e iliflkin bütün noktalarda fikir belirlemesini sa¤layan kitlelerden kitlelere ilkemizi, önderlik kademeleri baflta olmak üzere partinin bütün kurumlar›n›n çal›flma ilkesi haline getirmeliyiz. Konferanslar, halk toplant›lar›, yay›nlar ve iç tart›flmalarla her alan uygun koflullar yaratarak kitlelerden kitlelere politikas›n› hayata geçirmelidir. ‹rade ve kitleler, bu yöntemler kullan›larak kararlar›n uygulanmas›ndan çal›flmalar›n sürekli denetlenmesine, desteklenmesine ve yap›lan ifllerde fikir belirlenmesine kadar her yönlü harekete geçirilmelidir. Bilinçli bir önderlik seçimi uygulamal›y›z. Hangi çizgi hakim hale gelmiflse, o çizgiyi en iyi savunan ve do¤al olarak en iyi uygulayabilecek olan yoldafllar›n önderli¤e seçilmesi dikkate al›nmal›d›r. Kad›nlara iliflkin, durumlar› dikkate al›narak hem önderlik kurumunda, hem de di¤er organlarda yer almalar›n› sa¤layacak özel politikalar uygulanmal›d›r. Bütün bu yöntemleri uygulad›¤›m›zda, önderli¤e iliflkin bugünkü koflullarda yaflad›¤›m›z sorunlar›n önemli bir bölümünü aflarak Halk Savafl›’nda kararl› yürüyüflümüzü devam ettirebiliriz. Maoist komünistlerin II. Kongre iradeleriyle önlerine koyduklar› planlamalar›n yani Halk Savafl›’n›n bir sonraki kongre iradesine kadar baflar›l› olarak sürdürülmesi ve belirlenen 7 görevin baflar›l›p baflar›lmamas› önemli oranda önderli¤in uygulamalar›na ba¤l›d›r. Her alan bu görevin baflar›lmas› ve di¤er görevlerin yürütülmesi için, önderli¤e iliflkin üzerine düflen tüm görevleri hiç aksatmadan yerine getirmelidir. Kolektif stratejik önderlik kurumu kurumsallaflt›r›l›p oturtuldukça sorunlar çok daha h›zl› afl›larak askerileflmifl politik bir güç olunacakt›r.

2-‹deolojik ve Siyasi Seviyenin Yükseltilmesi Bilindi¤i gibi her hata ve zaaf›n mutlaka beslendi¤i ideolojik kökler mevcuttur. Halk Savafl›’n›n somut örgütlenmesinde, bu durumda olmam›z›n nedenleri Muhasebe belgemizde her dönem aç›s›ndan siyasi, ideolojik, örgütsel ve askeri ne-

SINIF TEORİSİ denleriyle ele al›narak tüm dayanaklar›yla bilimsel olarak de¤erlendirilmiflti. Muhasebe’de de ifade edildi¤i gibi yaflad›¤›m›z tüm hatalar›n nedenini de¤iflik boyutlarda MLM’den k›r›lmalar, yani sol ya da sa¤a sapmalar oluflturmaktad›r. Siyasi, ideolojik, örgütsel ve askeri alanda ifadesini bulan tüm fikirler ve pratikler, istisnas›z olarak iki dünya görüflünden birine tekabül eder. Daha aç›k ifade edersek, bu politik fikirler ve uygulamalar ya proletaryaya ya da burjuvaziye hizmet eden sonuçlar ortaya ç›karmaktad›r. Bundan dolay› parti içinde ve d›fl›nda do¤ru yanl›fl mücadelesi temelinde ideolojik mücadele asla ertelenmemelidir. Bu görev di¤er temel görevler gibi kopmaz ba¤larla birbirine ba¤l› durumdad›r. Bundaki aksama di¤erlerini, di¤erlerindeki aksama da bu görevi önemle etkilemektedir. Maoist komünistler bu görevin bilinciyle I. ve II. Kongrelerinde bu konuyu önemle ele alm›fllard›r. ‹deolojik mücadelede sadece ulusal s›n›rlar içerisinde ele al›namaz. Halk Savafl› bütünlüklü bir devrim stratejisi ise bunun ulusal ve uluslararas› ba¤lar› vard›r. Buna ba¤l› olarak Halk Savafl›’n›n prati¤e uygulanmas› s›ras›nda gerek ulusal alanda, gerekse de uluslararas› alanda ortaya ç›kan ve ç›kacak olan devrimin teorik sorunlar›na kafa yormak Maoist komünistler aç›s›ndan kaç›n›lmaz bir görevdir. Bugün aç›s›ndan var olan burjuva ideolojisi, zararl› ideolojik ak›mlar, ara ak›mlar ve sapmalarla k›yas›ya mücadele yürütmek zorunday›z. Varl›k nedenimiz olan MLM’nin kavranmas› devrim mücadelemizin temel dayana¤›d›r. Öncelikle bu görevin ele al›nmas› gerekir. fiimdiye kadar ç›kan ideoloji belgesi ve bundan sonra ç›kacak olan belgelerimizde ideolojinin kavranmas› mücadelesini yürütece¤iz. Maoist komünistler ideolojik, siyasi seviyemizin yükseltilmesi ve kavray›fl›m›z›n derinleflmesi için hem klasiklerden, hem de bizzat Maoist komünistlerin ç›kard›¤› belgelerden ideolojik donan›mlar›n› sürekli yükseltmek için istifade etmelidirler. Ulusal ve uluslararas› alanda savundu¤umuz her noktaya iliflkin tüm fikirlerimiz olan genel siyasal çizgimizi bir bütünlük içerisinde kavray›p derinlefltirmelidirler. ‹deoloji, ekonomi politika ve felsefe, sisteme iliflkin fikirlerinin tümünün sistematik bütünlü¤ü-

77


SINIF TEORİSİ dür. Geçmiflten gelece¤e insan›n bu üç sacaya¤›na denek gelen tüm fikirleri ideolojiyi ifade eder. ‹nsan›n bütün eylemleri ve bu eylemlerden ortaya ç›kan akl›m›za gelebilecek tüm fikirlerin hepsi bu üç temele denk gelmektedir. ‹nsan, sosyal bir varl›kt›r. ‹nsan›n yaflam›n› sürdürülmesi için gerekli olan tüm ihtiyaçlar ve bu ihtiyaçlar›n a盤a ç›kar›lmas› için gerekli olan tüm üst yap› kurumlar› ekonomi politi¤e denk gelmektedir. Yine insanlar›n birlikte yaflarken ihtiyaç duyduklar› ekonomi politi¤in mülkiyet biçimi, bundan dolay› ortaya ç›kan tüm toplumsal yasalar, iflleyifller, yönetim biçimleri de sisteme tekabül eder. Yine insan bu iliflkileriyle yaflam›n› sürdürürken dünyan›n nas›l olufltu¤u, nereden geldi¤imiz ve bu iflleyiflle nereye gide-

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim lar birçok yönüyle benzerlikler ve ortakl›klar göstermektedirler. Örne¤in reformizmin birçok e¤ilimi, Troçkizmde, sendikalizmde vb yans›mas›n› bulmaktad›r. Bundan kaynakl› reformizme karfl› mücadele, ayn› zamanda di¤erlerine karfl› mücadeleyi de içermektedir. Bu ideolojik ak›mlara, ara ak›mlara ya da sapmalara karfl› mücadele asla birbirinden kopuk ele al›nmamal›d›r. Bir bütünsellik içerisinde mücadele yürütülmelidir.

Marksizm-Leninizm-Maoizm’i bütünlüklü olarak bilmeden burjuva ideolojisi ve ak›mlarla mücadelede baflar›l› olamay›z. Maoist komünistlerin temel görevlerinden birisi de bundan kaynakl› ideolojik ve siyasi seviyeyi yükseltmektir. Bu görevi küçümseyerek ilerlemek, ›fl›ks›z hareket etmekten baflka bir anlam ifade etmemektedir. Devrimci safBilinçlerde gerçek manada politik iktidarlaşma bilinlarda ve saflar›m›zda reforci yaşamsal kılınmadığı zaman, doğallığında stratejik mizm, anarflizm, pragmatizm, Troçkizm, sendikahedef ve yönelimimize dair sağlıklı-bilimsel politika lizm, ekonomizm, dogmaüretmek ve o temelde bir pratik yönelimi tayin etmek tizm, kendili¤indencilik vb oldukça güçtür. Daha doğrusu Maoizm bilimi ve ideolodenk gelen onlarca e¤ilimin jisi rehberliğinde olay ve olguları analiz-sentez diyalekyans›malar›n› sürekli yaflatik ilişkisi içerisinde ele alıp irdeleme, yorumlama, demaktay›z. Bu sistem devğiştirme ve çözüm iradesini ortaya koyma perspektifinrimsiz de¤iflir diyen reforden olası bir bilinç bulanıklığı, kuşkusuz beraberinde mist anlay›fllar, öne ç›km›fl durumdad›r. Örgütsüzlü¤ü birçok ideolojik kırılmayı, sapmayı, ideolojik kaosu ve kutsayan, bireyin örgütlenbunlar neticesinde çok ağır sonuçların yaşanmasını kadi¤inde benli¤ini kaybettiçınılmaz kılar. Bu tür sonuçların yaşanmaması için ör¤ini söyleyen, bir demokragüt-birey, parça-bütün, amaç-araç, genel-özgül bütünlüt›n dahi gerisine düflen ğünü kendisinde toplayan bir bilinç berraklığı ve kavraanarflist e¤ilimler, oldukça yışını yakalamak hepimiz açısından olmazsa olmazdır. yayg›n geliflmektedir. Devrim iyidir fakat köylülü¤ün yo¤un oldu¤u bu tür ülkece¤imiz, insanl›¤›n geliflme dinamiklerinin ne ollerde yaparsak y›k›lmaktan kurtulamay›z diyen du¤una iliflkin ileri sürülen tüm fikirlerde felsefeye Troçkist anlay›fllar da, devrimlerin y›k›lmas› üzeridenk gelmektedir. ‹flte ideoloji, tüm bu sac ayaklane yap›lan burjuva propaganda sonucunda önemr›n›n toplam›yla meydana gelen bir bütündür. le yans›maktad›r. ‹flçi s›n›f›n›n iflçi s›n›f›ndan baflDünyada bize göre iki tane ideoloji vard›r. Bunlarka dostu yoktur diyen saf iflçicilik, önce ulusal dan birisi tüm gerici fikirlerden beslenen burjuva kurtulufl diyen milliyetçi solculuk, uluslararas› ideolojisi iken, di¤eriyse gelece¤i temsil eden bialanda yaflanan sorunlar bizi ilgilendirmez diyen limsel proleter ideolojidir. Di¤er tüm ideolojik milliyetçi sosyalistlik sürekli karfl›laflt›¤›m›z önemak›mlar, ara ak›mlar, sapmalar bu iki ideolojiden li yans›malard›r. 1900’lerin teorileriyle ya da flu ya da bu oranda etkilenmelerle ortaya ç›kan 1950’lerin teorik çözümlemelerini birebir uygulaparçal› ideolojilerdir. Do¤al olarak tüm ideolojik mayla sorunlar› aflmaya çal›flan dogmatikler, iktiak›mlar, bunlardan do¤an ara ak›mlar ve sapmadar› unutarak salt ekonomist yaklafl›mlarla devri-

78


2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim mi hedefleyen anlay›fllar da, ideolojik sorunlarda önemli yer tutmaktad›r. Yine ulusal ve uluslararas› alanda gerek komünist saflarda, gerekse de devrimci saflarda önderlik, devlet ve demokrasi, Halk Savafl›, enternasyonale bak›fl aç›s›, diplomasi, geçmifl tecrübelerdeki hatalar ve yaklafl›m›m›z noktas›nda da önemli oranda farkl› fikirler ve kafa kar›fl›kl›¤› bulunmaktad›r. Maoist komünistleri bu noktada da önemli ideolojik mücadele görevleri beklemektedir. Tüm bunlar ideolojik seviyemizi yani MLM kavray›fl›m›zla ve siyasal seviyemizin yükseltilmesiyle karfl› koyularak afl›labilir. Ayn› zamanda uluslararas› alanda MLM’yi savunmak, onun insanlar›n kurtulufl ideolojisi oldu¤unu kavratma görev ve sorumlulu¤u da omuzlar›m›zda durmaktad›r. Maoist komünistler görevlerinden kaçarak benim sorunum ulusal s›n›rlar içerisindedir, gerisi beni ilgilendirmez diyemezler. Çünkü bu ideolojik geliflmelerin tümü uluslararas› alanda cereyan etmekte ve saflar›m›za yans›maktad›r. Maoist komünistler ideolojik mücadelede, bugün aç›s›ndan reformizmin esas tehlike olarak öne ç›kt›¤›n› ve okun sivri ucunun buna yöneltilmesi gerekti¤ini iflaret etmektedirler. Bunun yan›nda ulusal ve uluslararas› alanda MLM karfl›t› ideolojik ak›m, ara ak›m ve sa¤-sol sapmalarla da güçlü bir flekilde mücadele etmeliyiz.

Reformizme Karfl› Etkin Bir ‹deolojik Mücadele II. Kongre iradesi; reformizme karfl› ideolojik mücadeleyi her alanda birincil görev olarak ele alm›fl ve beklemeksizin bu temelde gerekli ad›mlar›n at›lmas› için irade beyan etmifltir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken husus, kuflkusuz reformlarla reformizmi birbirine kar›flt›rmamak olmal›d›r. Reformlar› reddetmeden ve do¤ru yöntemlerle uygulayarak, reformist anlay›fllar›n bunlar üzerinde halklar› gerçek kurtulufllar› olan devrimden uzaklaflt›rma e¤ilimi bofla ç›kar›lmal›d›r. Reformizmle en iyi mücadele kitlelerle birlikte hareket ederek, reformistlerin ellerinden reformlar› alarak silahs›z b›rakma temelinde olmal›d›r. Reformizme karfl› ç›kaca¤›z ama reformlara karfl› ç›kmamal›, tam tersine savunmal›y›z ama bunun yeterli olmad›¤›n› kitlelere pratikte göstererek anlatmal›y›z. Amaç-

SINIF TEORİSİ araç iliflkisi temelinde Yeni Demokratik Halk Devrimi’ne hizmet etmesi kofluluyla do¤ru politikalar› gereklefltirerek uygulad›¤›m›z oran›nda reformizmle mücadelede baflar›l› olabiliriz. Bunun yan›nda her türlü zararl› ideolojik ak›ma karfl› da birbirinden ayr› ele almadan aç›k ve güçlü mücadele yürütmeyi kendimize görev ve sorumlu bilmeliyiz.

Bilinçlerde Politik ‹ktidarlaflmay› Örgütlemek Bilenece¤i üzere bilinçlerde gerçek manada politik iktidarlaflma bilinci yaflamsal k›l›nmad›¤› zaman, do¤all›¤›nda stratejik hedef ve yönelimimize dair sa¤l›kl›-bilimsel politika üretmek ve o temelde bir pratik yönelimi tayin etmek oldukça güçtür. Daha do¤rusu Maoizm bilimi ve ideolojisi rehberli¤inde olay ve olgular› analiz-sentez diyalektik iliflkisi içerisinde ele al›p irdeleme, yorumlama, de¤ifltirme ve çözüm iradesini ortaya koyma perspektifinden olas› bir bilinç bulan›kl›¤›, kuflkusuz beraberinde birçok ideolojik k›r›lmay›, sapmay›, ideolojik kaosu ve bunlar neticesinde çok a¤›r sonuçlar›n yaflanmas›n› kaç›n›lmaz k›lar. Bu tür sonuçlar›n yaflanmamas› için örgüt-birey, parça-bütün, amaç-araç, genel-özgül bütünlü¤ünü kendisinde toplayan bir bilinç berrakl›¤› ve kavray›fl›n› yakalamak hepimiz aç›s›ndan olmazsa olmazd›r. ‹flte ilk elde çözümün dü¤ümlendi¤i nokta bizlerin bilinçleridir. ‹fle buradan bafllayarak örgütlemeliyiz. Kafam›z›n içindeki karanl›k odalara sald›r›p gün be gün ayd›nl›k noktalar›m›z› ço¤altt›¤›m›z oranda, ileri-ayd›nl›k yanlar›m›zda yaflam›m›z›n bütününe damgas›n› vuracakt›r. Yakalayaca¤›m›z bu bilinç ve kavray›fl derinli¤iyle önüne ç›kacak olas› her türden engeli ve zorlu¤u hiçbir tereddüte mahal vermeden aflmas›n› ve yenmesini de biliriz. Partinin genel siyasi çizgisi, ideolojisi ve stratejisini bütünlüklü olarak özümseriz. Onun yol göstericili¤i temelinde atomlar›na de¤in yaflam›n tüm kesitlerine hükmetmesine izin verir ve onu emdirmek için de özenle çabalar›z. Etrafl›ca örgütlenmifl bir bilinç pek tabii olarak çevresini de ayn› duyarl›l›kla ayd›nlat›r ve örgütler. Tüm kadro, üye ve aktivistler olarak bu felsefi yaklafl›m› kendimize temel alarak siyasi iktidar yürüyüflünü kararl› ve emin ad›mlarla yürütmeli, genifl halk y›¤›nlar›n› da mevcut bu yürüyüfl içinde özne haline getirmek için çabalamal›d›r. Derinlemesine yakalana-

79


SINIF TEORİSİ

Maoist komünistler bizimki gibi ülkelerde ister aç›k alan çal›flmas› (legal), isterse illegal alan çal›flmas› yaps›nlar parti örgütlenmelerinin tümünü mutlaka illegal kurallara uygun olarak flekillendirmek zorundad›rlar. Bunun tersinin yap›ld›¤›n› iddia etmiyoruz, fakat önemli bir bilinç k›r›lmas› ve zay›fl›k, örgütlenmelerde kendisini göstermektedir. Parti örgütlenmesiyle faaliyet bir birine kar›flt›r›lmamal›d›r. Parti örgütlenmelerinin hepsi illegal (gizli) olmak durumundad›r. Bu mevcut Türkiye-Kuzey Kürdistan gerçekli¤inin zorunlu bir sonucudur

cak olan bu bilinç berrakl›¤› do¤al olarak siyasi iktidar organlar›n›n sacayaklar›n› hiç zaman kaybetmeden bugünden, basitten karmafl›¤a do¤ru ad›m ad›m örerek kurumsallaflt›r›r. Siyasi hedefimiz, tüm çal›flmalar›m›z›n temelinde olmal›d›r. Hangi çal›flmay› yaparsak yapal›m, siyasi iktidar hedefimizi asla ikinci plana düflürmemeliyiz. ‹ktidar› hedeflemeyen ve onun araçlar›n› güçlendirmeyen tüm çal›flmalar kendili¤indenci, ekonomist ve geçici olmaktan, dolay›s›yla yenilmekten kurtulamaz. Her bir çal›flan›m›z›n bilincinde, politik iktidarlaflmay› örgütlemek sürekli olarak ideolojik, politik mücadele görevlerimizden biri olmal›d›r. Sadece ideolojik kavray›fl›m›z› gelifltirmek de yeterli de¤ildir. Ayn› zamanda siyasal seviyemizi de gelifltirmeliyiz. Ulusal ve uluslararas› alanda savundu¤umuz befl temel belge, program, örgütsel

80

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim ilkeler, devrimin yolu, genel taktikler ve ideolojiye denk gelen tüm görüfllerimizin, yani genel siyasal çizgimiz noktas›nda da kavray›fl seviyemizi yükseltmek ve saflar›m›zda tüm savunular›m›za iliflkin ortak flekillenme yaratmal›y›z. Bu baflar›lmadan Maoist komünistler aç›s›ndan bütünlüklü bir durufltan, çelikten disiplin ve irade birli¤inden bahsedilemez. Dolay›s›yla devrime yürümede baflar›s›zl›klar yaflamam›z kaç›n›lmaz olacakt›r. Tabii ki buna iliflkin e¤itimler, belgeler, tart›flmalar vb birçok araçlarla önderlik müdahale etmelidir. Ancak tüm alanlar›n da bu görevin yerine getirilmesinde pay›na düfleni yapmas›n›n da önemli bir katk› olaca¤› unutulmamal›d›r. Halk Havafl›’n›n somut olarak örgütlenmesinde tüm di¤er görevlerde do¤ru teorik bak›fl aç›s›n› netlefltirerek baflar›l› olabilece¤imizi bilmeliyiz. Tüm örgütlenmelerimizde siyasi, ideolojik seviyenin yükseltilmesi görevini bu temelde ele almal› ve di¤er temel görevlerden ayr› düflünmemeliyiz.

3-Parti Örgütlenmesini Oturtmak ve Derinlefltirmek Partinin yukar›dan afla¤›ya bütün kurumlar›yla örgütsel yap›s›n› oturtmas› ve derinlefltirilerek nitelikli hale getirilmesi, Halk Savafl›’n›n somut örgütlenmesinde parti ve ordu örgütlenmelerinin ifllevli hale gelmesinden baflka bir fley de¤ildir. Bu baflar›lmadan, yani örgütün ifllevselli¤i artt›r›lmadan di¤er görevlerin baflar›lmas› önemli oranda eksik kalacakt›r. Bu görev k›saca partinin tümünün uygun koflullar ve görevlendirmeler çerçevesinde konumlanmas› demektir. Her alan kendi görev alanlar›na iliflkin iradece belirlenen görevlerini birbirine kar›flt›rmadan yerine getirmelidir. Birçok alanda örgütlenmelerin olmas›na ra¤men bunlar› y›llard›r da¤›n›k, merkezileflmemifl, disiplinsiz, birbirinden kopuk biçimde ele almaktay›z. Hiç aksat›lmadan bu zay›fl›klar giderilmelidir. Her ne konuda olursa olsun bir yap›lanmada baflar›l› sonuç al›nmak isteniyorsa, ilk ifl olarak çal›flmalar merkezilefltirilmelidir. Bunda dikkat edilmesi gereken temel nokta, birbirinden tamamen farkl› faaliyet alanlar›n› merkezilefltirme ad› alt›nda birbirlerine kar›flt›rmamak olmal›d›r.


2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim

SINIF TEORİSİ

‹llegal Örgütlenme ve Çal›flma ‹lkesinden Asla Taviz Verilmemelidir

Örgütsel ‹lkelerin Toplam› Olan Tüzü¤e, Önemle Uyulmal›d›r

Maoist komünistler bizimki gibi ülkelerde ister aç›k alan çal›flmas› (legal), isterse illegal alan çal›flmas› yaps›nlar parti örgütlenmelerinin tümünü mutlaka illegal kurallara uygun olarak flekillendirmek zorundad›rlar. Bunun tersinin yap›ld›¤›n› iddia etmiyoruz, fakat önemli bir bilinç k›r›lmas› ve zay›fl›k, örgütlenmelerde kendisini göstermektedir. Parti örgütlenmesiyle faaliyet bir birine kar›flt›r›lmamal›d›r. Parti örgütlenmelerinin hepsi illegal (gizi) olmak durumundad›r. Bu mevcut Türkiye-Kuzey Kürdistan gerçekli¤inin do¤al bir sonucudur. Dolay›s›yla ilkesel bir meseledir. Ancak faaliyetler her alan›n gerçekli¤i temelinde farkl› ele al›nmak durumundad›r. Örne¤in Yeni Demokrasi perspektifli sürdürülen demokratik haklar mücadelesi aç›k her koflulda savunusu yap›labilecek mevcut sistemin boflluklar›ndan da yararlan›larak, ancak sadece bunla yetinen, düzen içi bir eksende de¤il meflruluk zemininde bu alana uygun araç ve söylemlerden oluflan genifl kitle faaliyeti biçiminde ele al›nmak durumundad›r.

Demokratik merkeziyetçilik temelinde iradenin onay›yla belirlenen tüzük kurallar›, yani örgütsel ilkelerin tüm Maoist komünistleri ba¤lay›c› durumdad›r. Her birey ve partili, kendisini bu disipline tabi tutuyorsa çal›flmalar›n› bunun d›fl›nda göremez, görmemelidir. Kolektif çal›flma sonucunda kendi pay›na düflenleri tereddütsüz yapan insanlar olmadan, baflar›l› bir devrim faaliyeti yürütülemez. Leninist parti temelinde çelikten disiplinli örgütlenme yarat›lmadan ve bu örgütlenme Maoist iki çizgi vb ilkelerle donat›lmadan, asla kendi iç birli¤ini sa¤lamlaflt›ramaz ve devrim yürüyüflüne önderlik edemez. Sürekli bunlardan bahsetmemize ra¤men, önemli oranda merkezi disipline uymama ortaya ç›kmakta ve bireyler kendisini kollektife dayatmakta ve dönem dönem bu dayatmalara tavizler verilmektedir. Bu tür yaklafl›mlar sürekli ortaya ç›kabilir, ç›kacakt›r da. Ama bu kadar s›k yaflanmas›, tersliklerin oldu¤unu göstermektedir. Gönüllü bir çal›flmada insanlar isterlerse yapmayabilirler ama disiplini bozma, iflleri sürüncemeye b›rakarak yap›lmamas›na neden olma, hiç kimsenin hakk› olmamal›d›r. Tüm örgütlenmeler bu bilinçle yetifltirilmeli ve bu olumsuz kültür en aza indirilmelidir.

‹llegal gibi görünen örgütlenmeler, çal›flma tarz›ndan kaynakl› aç›k örgütlenmeler fleklinde flekillenmektedir. fiehit cenazeleri veya yaflanan olaylardan dolay› duygusall›k ya da geçici kazan›mlar için hiçbir örgütlenme riske at›larak illegalite kurallar› çi¤nenmemelidir. Farkl› alanlar›n ifllerine kar›flma, ortak iliflkilere girme gibi deflifrasyona neden olan çal›flma tarz› da afl›lmas› gereken bir tarz›d›r. Devrimin ilerleyen dönemlerinde örne¤in Nepal’deki gibi koflullar ortaya ç›kt›¤›nda ancak yar› illegal çal›flmalar yap›labilinir. Hatta koflullar varsa o koflullarda bile mümkün oldu¤unca illegaliteye dikkat edilmelidir. Bunun d›fl›nda bugünkü koflullarda bunu yapmak oldukça gereksiz aç›klar sonucunda örgütlenmelerin imha etmekte ya da da¤›tmaktad›r. Bu tart›flmada deflifrasyonla, gizli çal›flma kar›flt›r›lmamal›d›r. Baz› aç›klamalardan dolay› düflman›n çal›flmalar› a盤a ç›karmas› deflifre etmesi ayr›, kendimizin örgütlenmelerimizi basit olaylarla ya da duygusal sebeplerle a盤a ç›kar›p deflifre etmemiz baflka fleylerdir ve birbirine kar›flt›r›lmamal›d›r. Maoist komünistlerin tüm parti örgütlülükleri illegalite kurallar›na uygun örgütlenmek zorundad›r.

Örgütlülüklerin Oturtulmas›nda Rapor Sisteminin Önemi Parti ve parti önderli¤i, üye ve aktivistlerin yürütmüfl olduklar› bütün faaliyetler hakk›nda gerçekçi ve bilimsel manada bilgi sahibi olabilmesi, olas› t›kan›kl›klara do¤ru, yerinde, zaman›nda gerekli müdahaleyi yapabilmesi, daha do¤rusu örgütün nabz›n› elinde tutabilmesi, güncel politik olayolgulara stratejik kavray›fl ve bilinç berrakl›¤›yla yarat›c› biçimde müdahale ederek onu gün’e, an’a ustaca uyarlayabilmesi ve uygulayabilmesi için örgütün genelinden düzenli periyotlarla raporlar almas› flartt›r. Bir anlamda s›n›f mücadelesinin engin denizinde uygun ve hesapl› kulaçlarla yüzerek sanat›n› icra edebilmesi ve önderlik sanat›nda taktik ustal›¤› yakalayabilmesi için bu hava-su-ekmek kadar hayati önem arz eder. Ne var ki bu kadar hassas ve hayati olan bir araca y›llard›r gerekti¤i ifllerli¤in kazand›r›ld›¤› söylenemez. Gelinen

81


SINIF TEORİSİ aflamada bu ihlal ve sorumsuzlu¤u ortadan kald›rmak bütün örgütlülüklerin görevdir.

Komite ve Kolektif Çal›flma Tarz› Esas Al›nmal›d›r Ayn› örgütsel alanda yürütülen tüm faaliyetler merkezilefltirilerek bireysel çal›flma ortadan kald›r›lmal›d›r. Tüm çal›flmalarda yap›lacak düzenlemelerle kolektif çal›flma oturtulmal›d›r. Amir memur iliflkisi de¤il, kolektif çal›flma temel prensip olarak ele al›nmal›d›r. Aç›k ya da gizli tüm faaliyet alanlar›nda teknik ifller baz› süreçlerde dönemsel ele al›nan özel görevler hariç, hiçbir alanda bireysel çal›flma kullan›lmamal›d›r. Geçici olma durumu da belirli bir süreyi kapsamal›d›r. Dönem denem koflullardan kaynakl›, baz› dönemler ise koflullar gerekçe yap›larak bireye dayal› çal›flma tarz› sürdürülmektedir. Gelinen aflamada bunun yanl›fll›¤› ve Maoist örgüt gerçekli¤iyle ba¤daflmad›¤› bilince ç›kart›larak bireylere dayal› çal›flmalar›n afl›lmas› için çaba harcamal› ve bütün alanlarda komite iflleyifli esas al›nmal›d›r. Köklü bir mücadele gelene¤ine sahip olmam›za ra¤men yine geçmiflten bugüne kadar örgütlü faaliyetlerimizde kolektif olarak ifl yapma kültürünü bir bütünlük içinde hala ele alma da ciddi eksikliklerimizin oldu¤u görülmektedir. Bu kavray›fl eksikli¤inden dolay› mevcut örgütlü faaliyetimizi politik iktidarlaflma ekseninde yeterince kurumsallaflt›ramad›¤›m›z, yine bütün ç›plakl›¤›yla ortadad›r. Bilinmelidir ki bireyler ne kadar birikimli ve yetenekli olurlarsa olsunlar, bu birikim ve deneyimlerini kolektif irade etraf›nda pratik ba¤›n› kurmad›¤› zaman o faaliyet içten içe erimeye, yozlaflmaya ve en nihayetinde de da¤›lmaya mahkumdur. Yine bahsetti¤imiz temelde bireyin çabas› ve yönelimi kolektif ifl yapma kültürüyle bütünleflen bir güzergahta ilerlemiyorsa, bu bizler ve siyasi iktidar› zapt etme aç›s›ndan pek bir anlamda ifade etmez. Çünkü bu türden çaba ve yönelimlerin uzun süreli bir kal›c›l›¤› da olmaz. Öyleyse yap›lmas› gereken hiç durmaks›z›n geçmifl yanl›fl fikir ve al›flkanl›klardan köklü bir kopuflu sa¤lamakt›r. Bu ba¤lamda tüm faaliyetlerimizi kolektif ifl yapma al›flkanl›¤›n› kazand›rma denkleminde ele almal› ve bunu genifl halk kitlelerine götürmeliyiz. Örgüt–birey iliflkisini bu zemin üzerinde ele alma-

82

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim l› ve gelifltirmeliyiz. Böyle ele al›nd›¤› zaman hem kendimizi, hem yoldafllar›m›z›, hem örgütü ve örgütlü mücadelemizi hem de halk kitlelerini do¤ru ve bilimsel bak›mdan gelifltirip ileri tafl›r›z. Hiç beklemeksizin üzerinde yo¤unlafl›p düzeltmemiz gereken önemli eksikli¤imiz olarak alg›lanmal› ve bu temelde bir düzelmeye gidilmelidir.

Tüm Örgütlenmelerin Askerileflmifl Politik Bir Yap› Haline Gelmesi Hedeflenmelidir Türkiye-Kuzey Kürdistan’›n yar›-sömürge, yar›feodal sosyo-ekonomik bir yap›ya sahip olmas›ndan hareketle Maoist komünistler mücadeleye at›ld›klar› ilk günden itibaren siyas› iktidar› zapt etmek için bafl›ndan beri illegal ve silahl› temelde örgütlenmeyi ve s›n›f savafl›m›n› yürütmeyi kendisine görev ve sorumluluk bilmifllerdir. Bu durum niyetlerden ba¤›ms›z nesnel bir gerçekli¤in bilinçlerimizde köklü biçimde yer edinmesi ve sentezleflmesidir. Bahsi geçen nesnel ve özgünlük görülmeden ona uygun bir yönelim-pratik duruflun yaflamla ba¤›n› kurmadan ilerleme sa¤lanamaz. Ne var ki üzerinde yükseldi¤i zemin tam› tam›na böyle olmakla birlikte geçmiflten bugüne kadar bu nesnel ve özgün yanlar›n gelifltirilmesi noktas›nda hep eksik ve dar kal›nd›. ‹lk anda üzerinde önemle durmam›z gereken husus hiç kuflkusuz bu eksik ve zaafl› yan›m›z› düzeltmekle olmal›d›r. Çünkü duruflumuz ve yönelimimiz askerileflmifl politik bir yap›lanmadan uzakt›r. Yukar›da önemle vurgusunu yapt›¤›m›z nesnel ve özgün yan, Maoist komünistlerin bütün faaliyetini, nerde olursa olsun, daha do¤rusu yaflam›n oldu¤u her yerde askerileflmifl politik bir yap›lanman›n kadrosu, üyesi, aktivisti gibi davranmal› ve ona göre hareket etmelidir. Hepimiz aç›s›ndan bu ertelenemez görev ve sorumlulu¤umuz olarak orta yerde durmaktad›r. Bir dava insan› olarak bu görev ve sorumlulu¤un yerine getirilmesi bütün alanlar›n görevi olarak kavranmal›d›r.

4-Gerillan›n Nicel ve Nitel Olarak Seviyesini Yükseltmek Halk Savafl›’n›n esas örgütlenmelerinden biri olan ordu örgütlenmesinin temeli olan gerilla güçlerinin nicel ve nitel olarak gelifltirilmesi Halk Sa-


2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim vafl›’n›n somut örgütlenmesinin temelini oluflturmaktad›r. Bu görev di¤er görevlerle hayati derecede ba¤lant›l›d›r. Bu görevin ertelenmesi ya da zay›f ele al›nmas› Halk Savafl›’n›n baflar›s›z örgütlenmesini ifade eder. Çok aç›k olarak ifade edecek olursak ordusu olmayan bir halk, düflman karfl›s›nda asla baflar›l› olamaz. Ve kendi kurtuluflunu gerçeklefltiremez. Her alan somut politikalarla bu görevi ele almal› ve parti örgütlenmesinden sonra ordu örgütlenmesinin derinlefltirilerek somut bir güce dönüfltürme göreviyle yükümlü oldu¤unu faaliyet alan›nda bilince ç›kartmal›d›r. Maoist komünistlerin en önemli görevinin bu oldu¤u bilinmelidir. Gerilla alan›na yönelimde önemli zay›fl›klar ortaya ç›km›fl durumdad›r. Siyasi ideolojik seviyenin gerilemesinin de etkisiyle Maoist komünist saflarda kay›plar yafland›¤›nda moraller bozulmakta ve kayg›l› bak›fllar ortaya ç›kmaktad›r. Buna esasta savafl gerçekli¤inin yeterince bilince ç›kar›lmamas›n›n kaynakl›k etti¤ini belirtmek gerekir. Al›nan kay›plar›n nedenlerini sorgulamak, hatalar›m›z›n neden oldu¤u kay›plar› engellemek elbette tüm yoldafllar›n görevi olmal›d›r. Fakat bunun bir moral bozuklu¤una ve güvensizli¤e dönüflmesine izin verilmemelidir. Zor yoluyla bu sistemin y›k›lmas› devrimin temel yasas› ise o zaman hiç kimsenin burnu kanamadan bunun gerçekleflmesini beklememeliyiz. Tarisel tecrübelere bak›ld›¤›nda geçmiflteki devrimlerin gerçeklefltirilmesinde yüzbinlerce insan›n yaflam›n› yitirdi¤ini ve yine görece savafl kapasitesi bizden daha ileri olan devrimci güçlerin kay›plar›n›n say›sal olarak çok daha fazla oldu¤unu görmekteyiz. Bunun için ‘ne kadar çok insan yaflam›n› yitirirse mücadele o kadar güçlenir’ anlay›fl›yla de¤il, ancak nesnel gerçeklik bizlerin niyetlerine karfl›n flimdikinden çok daha fazla kay›plar›n yaflanaca¤›n› göstermektedir. Bunu bilmek ve buna göre flekillenmek durumunday›z. Bu kay›plar›n önemli bir k›sm›n›n gerilla bölgelerinde yaflanaca¤› bilince ç›kart›lmal›d›r. Kitleler içerisinde bu gerçekli¤in kavranmas› sa¤lanarak bütün alan ve örgütlülükler kendilerini buna göre ele alarak gerilla alan›na yönelimi esas hale getirmelidirler. Saflar›m›zdaki her insan› bu alan›n gereklili¤ine ba¤l› olarak flekillendirmek ihmal edilmemelidir. Parti ör-

SINIF TEORİSİ gütlenmesinden sonra ordu örgütlenmesinin, dolay›s›yla gerilla bölgelerinin esas oldu¤u unutulmamal›d›r. Maoist saflarda teorik tart›flmalarda esasta bu mesele do¤ru olarak ortaya konulup savunulmas›na karfl›n, pratik faaliyet içirisinde gerilla bölgelerinde faaliyet sürdürme yöneliminin yeterince içsellefltirilmedi¤i görülmektedir. Kuflkusuz tarihimizdeki bölünmeler, yanl›fl politikalar, ideolojik zay›fl›klardan kaynakl› uygulanan sekter çizgi, gelen savaflç›lar›n savafl deneyiminin gücüyle donat›lmamas›, lojistik destek zay›fl›¤›, al›nan kay›plar, kendili¤indenci bir mücadele tarz›, merkezileflmemifl örgütlenmeler vb gibi sorunlar bu olumsuzlu¤a zemin sunmaktad›rlar. Tüm bu geliflmelerden kaynakl› gerilla alan›nda baflar›s›z bir hat izlemekteyiz. Önemli bir potansiyel saflar›m›za geldi¤i halde bu güçleri konumland›rma ve korumada zay›fl›klar yaflanmakta. I. Kongre’nin bu noktadaki belirlemeleri ve at›lan ad›mlar›n zay›fl›¤› o dönem içerisinde bulunulan durumu da dikkate ald›¤›m›zda baflar›l› sonuç vermemesi anlafl›labilir. Fakat bu pratikten dersler ç›kartan bir hareket tarz›yla önemli geliflmelerin yaflanaca¤› dinami¤e sahip olundu¤u görülmelidir. Savafl tecrübesinin toparlanarak orduya aktar›lmas›, de¤iflik periyotlarla yap›lacak gerilla konferanslar›yla tecrübelerin ve çözümlerin paylafl›lmas›, savaflç›lar›n e¤itilmesi, düflman›n taktik sald›r›lar›n›n uygun hareket ve sald›r›larla bofla ç›kar›lmas› ve üstünlü¤ün ele geçirilmesi, gerilla alan›nda kitlelerin sorunlar›n›n ele al›narak çözüm yöntemlerinin örgütlenmesi gibi yönelimlerle baflar›lar sa¤layabiliriz. Ama bu kesinlikle güçleri koruma temeli üzerinden iflletilmelidir. II. Kongre’nin uygun planlamalarla somut ad›mlar atmay› hedeflemifltir. Tüm alanlar çal›flmalar›n› göz ard› etmeden ordu örgütlenmesini güçlendirmek için çal›flmal›d›r. Somut planlar›n uygulanmas› do¤rultusunda tüm çal›flmalar parti örgütlenmesini birincil ele alarak gerilla alan›na hizmet etmelidir.

Merkez-Ana Bölgelerde Yo¤unlaflman›n Önemi Halk Savafl›’n›n bugünkü aflamas› olan köylü gerilla savafl›nda baflar›lar kazan›p basitten karmafl›¤a güçlenmek, güçlendikçe iktidarlaflmak hiç kuflkusuz somut bir planlama yapmakla baflar›labilinir.

83


SINIF TEORİSİ

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim

deste¤i, stratejik alan ve örgütlenmelerin Halk Savafl›’n›n yedi temel görev ekoldu¤u alanlar›n en avantajl› olanlar›seninde örgütlenerek yeni ileri at›l›mHalk n› ana gerilla bölgesi olarak belirlar için merkezi görev do¤rultusunSavafl›, hangi leyerek buralardan ilerlemek da bütün alan ve örgütlülüklerin alan ve parça da dün oldu¤u gibi bu gün aç›s›nbu merkezi görevin hizmetinde dan da Halk Savafl›’n›n teele al›nmas› zaruridir. Dolaolursa olsun hedefi mel prensibidir. Bu prensiy›s›yla her sürecin bir mermu¤laklaflm›fl kendili¤inbe ba¤l› kal›narak bütün kezi görevi di¤er görevlerin denci bir faaliyet çizgisini alanlar faaliyetlerini merbu merkezi görevi güçlendirecek, onun hizmetinde reddeder. Esas-tali, esas›n kezi görevin hizmetinde yürütülmesinin önemi h›zmetinde tali örgütlenme ele al›p örgütleme ve sürdürmekle sorumlu olyads›namaz. Bunun için ve alanlar› reddetmeyen, faduklar›n› bilmelidirler. birden fazla merkezi görev olamaz. ‹çerisinde aliyet alanlar›n›n özgünlü¤übulununlan sürecin menü yats›madan aksine tan›mBütün Faaliyetkezi görevi gerilla üs lanm›fl her faaliyet alan›n›n ler Merkezi Halkaalanlar› yaratmak için Hizmetinde, gerçekli¤ine uygun araç ve n›n köylü gerilla savafl›n› yükseltmektir. Bu merkezi gömetatlarla ayn› hedefler Onu Güçlendirecek fiekilde Ele Al›nmal›revin bugün aç›s›ndan anlaakseninde yürütülen bir m›; ana bölgelerde yo¤unlad›r faaliyet halk savaflarak bütün alan ve bölge faFaaliyet alanlar›n›n özgünfl›’n›n ruhunu aliyetlerinin ana bölgeyi güçlenlü¤ünden kaynakl› gerilla alan›direcek biçimde ele al›nmas›d›r. temsil eder n›n d›fl›ndaki faaliyet alanlar›n›n geMerkezi görev sadece bir bölgenin verek daha fazla kitleye ulaflma, gerekse ya gerilla alan›n›n görevi olarak alg›lan›p insan gücü, meteryal ve teknik imkanlar darlaflt›r›lamaz. Zira küçük-büyük, esas-tali, bübak›m›ndan daha avantajl› oldu¤u bilinmelidir. Antün faaliyet alanlar› merkezi görev do¤rultusunda cak bu alan ve mevcut imkanlar›n stratejik yönelime bir flekillenifl ve örgütlenme içerisinde olmak duruuygun ele al›nd›¤›n› ne yaz›k ki söyleyemeyiz. Bumundad›rlar. Bölgeler, alan faaliyetleri aras›ndaki nun kabul edilebilinir bir tak›m objektif ve subjektif farkl›l›k ve özgünlükler tamamen koflullar›n ve nedenleri olmakla birlikte meselenin tek bafl›na bu esas-tali ayr›m›n›n bir sonucu olarak objektif durunedenlerle izah edilemeyecek boyutlar›n›n oldu¤umu ifade ederler. Bundan hareketle baz› alanlar bu da bir o kadar gerçekliktir. Ki sorun sadece flu veya faaliyetin yürütücüsü, baz› alanlar destekçisi olabu alan aç›s›ndan de¤il, bir anlamda genel faaliyet rak ele al›namazlar. Halk Savafl›’n›n genel mant›¤› aç›s›ndan böyledir. Halk Savafl› tek düze sürdürülen baz› alanlara özne, baz› alanlara destekçi-izleyici ve sadece flu veya bu alana özgü bir faaliyet de¤il, rol biçilmesini reddeder. Bunun için esas örgütlensiyasi iktidar hedefli bütün alanlarda kitlelerin en me ve faaliyet alanlar›n›n rolleri, özgünlükleri yadküçük birimine dahi nufüs eden eskiyi y›kan ve yes›nmadan bütün faaliyetlerin Halk Savafl›’n›n de¤iniyi infla eden bütünlüklü bir devrim stratejisidir. flik alan ve bölgelerdeki mevzileri oldu¤u kavray›Dolay›s›yla Halk Savafl›, hangi alan ve parçada fl›yla meseleyi ele almalar› ve en az di¤er bölgeler olursa olsun hedefi mu¤laklaflm›fl, kendili¤indenci kadar merkezi görevlerin yerine getirilmesinde sobir faaliyet çizgisini reddeder. Esas-tali, esas›n hizrumlu olduklar› bilince ç›kart›lmal›d›r. Küçümsenmetinde tali örgütlenme ve alanlar› reddetmeyen, fameyecek bir savafl deneyim olmamas›na karfl›n gealiyet alanlar›n›n özgünlü¤ünü yads›madan, aksine rilla faaliyetinin oldu¤u alanlarda gerçek anlamda tan›mlanm›fl her faaliyet alan›n›n gerçekli¤ine uysüreklili¤i sa¤lanm›fl bir iktidarlaflman›n yarat›ld›¤› gun araç ve metotlarla ayn› hedefler akseninde yüsöylenemez. Gerilla üs alanlar› k›z›l üslerin yarat›lrütülen bir faaliyet Halk Savafl›’n›n ruhunu temsil mas›n da hayati öneme sahiptir. Uygun arazi, kitle eder. Daha somut bir ifadeyle özetleyecek olursak

84


2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim MLM ideolojinin kumandas›nda silah tutunla-kalem tutan, k›r faaliyetçisiyle-kent faaliyetçisinin, gerillayla-müzisyenin ayn› hedefler için gerçekliklerine göre birinin teti¤e, di¤erinin enstürman›na dokunmas›n›n bir orkestra misali diyalektik birli¤ini ifade eder. E¤er faaliyetlerin toplam› merkezi hedefler kapsam›nda bu ortak flekillenifl içerisinde ele al›nmay›p koordine edilemezse, burada baflar›dan söz edilemez. Merkezi görevlere hizmet etmeyen dönemsel olarak kendili¤inden geliflip ve görece “olumlu” olarak görülen hangi faaliyet alan› olursa olsun, esasta bir baflar›dan söz edilemeyece¤i gibi o faaliyetin stratejik hedefler do¤rultusunda tan›m› yap›lm›fl merkezi halkaya da hizmet etti¤i sonucu ç›kar›lamaz. Sonuç olarak bu tan›mlamalardan anlamam›z gereken hiç kuflkusuz ki bütün faaliyetlerin kendili¤inden bir seyri de¤il, bilinçli müdahalelerle merkezi görevlerin hizmetine ve onu güçlendirecek flekilde ele al›nmas›d›r. Bundan alanlar›n birbirine kar›flt›r›lmas› veya kalem tutun›n “merkezi göreve hizmet” ad› alt›nda kalemle silah› kar›flt›rmas› de¤il, silah tutan›n heyacan ve flekillenifliyle tutmakla görevli oldu¤u kalemi tutmas› ve o kalemi silahla ayn› amaç do¤rultusunda kullanabilmesidir.

Gerilla Alan›nda Yerel Örgütlenmeler ve Di¤er Tüm Örgütlenmelerden Yararlanmak Salt gerilla birliklerine dayanan bir savafl, desteklerinden yoksun olup darlaflmaya mahkumdur. Halk kitleleri içinde örgütlenip kök salmayan her hareket, daralarak amaçlar›ndan uzaklaflma yoluna girmekten kurtulamaz. Salt askeri bak›fl aç›s›, çetecilik e¤ilimleri, avare dolaflan güçler realitesi, “sudan ç›km›fl bal›k” esprisi, marjinalleflme, öncü savafl› prati¤i vs bütün bu kötülüklerin kayna¤› iflte bu zemindir. Bunlar›n da ötesinde, komünist partilerin önderli¤inde siyasi iktidar hedefiyle savaflan her politik ordu, bu niteli¤ine uygun olarak halk kitlelerini örgütleme göreviyle yükümlüdür. Örgütlemelerini oluflturmayan bir hareket geliflemeyece¤i gib,i niyetlere ra¤men amaç ve hedeflerinden de giderek uzaklafl›r. Pratik ya da maddi güç olman›n tek yolu örgütlenmektir. Gerekli örgüt ve örgütlen-

SINIF TEORİSİ meleri, iktidar hedefi ve genel plana uygun bütünlük içinde ele almadan gerçek bir örgütlenmeden söz edilemez. Böyle yar›m yamalak ele al›nm›fl çal›flmalar elbette iyi performans gösteremez, ilerleme a¤layamaz. Örgütlenme ad›na, örgütsüzlük ya da kaba örgütçülük afl›lmak durumundad›r. Y›llarca gerilla faaliyeti yürütülen alanlarda süreklili¤i sa¤lanm›fl, köylü kitleleri içerisinde kök salm›fl güçlü köy parti komitelerinin yarat›lamam›fl olmas›, ayn› bölgelerde il-ilçe parti örgütlenmelerinin zay›fl›¤›, bunlarla birlikte kurumsallaflmalar›n gerçeklefltirilmemesi, genel olarak kitle örgütleri, köylü dernekleri, kooperatifler, dayan›flma dernekleri, köylü birlikleri gibi örgütlenmelerin gerçeklefltirilmemesi ne kadar kaba örgütçülük yap›ld›¤›n› göstermektedir. Savaflta ›srar önemlidir. Ancak tek bafl›na bu, devrimin örgütlenip zafere tafl›nmas›na yetmez. Devrimin görevlerini yerine getirmek için, bilimsel teori ›fl›¤›nda organize edilmifl bütünlüklü bir pratik plan do¤rultusunda ve bunun hedeflerine uygunlukla buna hizmet eden yol-yöntem ve biçimlerin bir arada kullan›ld›¤› bir örgütsel çark›n bütün difllileriyle çal›flmas› gerekir. K›sacas›; Halk Savafl› mant›¤›na uygun olarak köylülük bölgelerde yerel örgütlülüklerin mutlaka oluflturularak il, ilçe ve köylerde bu örgütlenmelerin güçlendirilmesine özel önem verilmelidir. Bu örgütlenmeler, gerilla güçlerinin ulaflamad›¤› yerlerde örgütü temsil ederek bofllu¤u doldurmufl, bu saha görevlerini yerine getirmifl olacaklard›r. Ayn› zamanda, bu örgütlenmeler bulunduklar› yerlerde gerillan›n gözü-kula¤› olacak ve sorunlara yerinde-zaman›nda ve daha avantajl› durumda etkili müdahale ederek çözüm gücü olacakt›r. Ajitasyon-propagandan›n en genifl kesimlere ulaflmas›n› kolaylaflt›racak, daha genifl örgütlenmeleri sa¤layarak temsil edeceklerdir. Genifl kitlelerle daha yak›ndan iç içe olup, onlarla kaynaflman›n da etkin faktörleri olacaklard›r. Bu komiteler, kooperatiflerin oluflturulmas›na ön-ayak olup halk kitlelerinin eme¤inin afl›r› sömürülmesini önleyerek örgütlenmelerini gerçeklefltirecek, köylü birlikleri ve dayan›flma derneklerinin kurulup yayg›nlaflmas›na öncülük yapacak, köy, nahiye, mahalle, belde, ilçe ve il halk meclislerinin kurulmas›n› sa¤layarak sorunlar›na sahip ç›kma ve

85


SINIF TEORİSİ çözme iradeleri gelifltirecek, di¤er demokratik ve ekonomik kurumlar biçiminde örgütlülükler yaratarak bu zemindeki mücadele ve hareketin geliflmesine öncülük edecek, böylece halk›n yaflam›na olumlu etkide bulunacak, bilinçli tar›m ve hayvanc›l›k, bilinçli üretim ve tüketim ile birlikte tutumluluk kültürü ve demokratik haklar›n kazan›m› noktas›nda kitlelerin bilinçli hareketini yaratarak, Halk Savafl›’na büyük hizmetler sunacakt›r. Yerel örgütlenmeler çal›flmalar›n süreklileflmesi aç›s›ndan da vazgeçilmezdir. Gerek gerilla birliklerinin ulaflamad›¤› yerlerde olsun ve gerekse de gerilla güçlerinin bar›naklarda bulundu¤u süreçlerde olsun, parti çal›flmalar› kesintisiz bir flekilde bu yerel örgütler üzerinden yürütülmüfl olacakt›r. Mevsimlik faaliyetle devrim örgütlenmesinin yürütülemeyece¤i aç›kt›r. Faaliyetin kesintiye u¤ramamas› için de yerel ve di¤er örgütlenmeler flartt›r. Bunlarla birlikte gerilla birlikleri kendi ihtiyaçlar› ve örgütlenmesi ba¤lam›nda daha nitelikli bir örgütlenme ve kurumsallaflmaya gitmek durumundad›r. Milis örgütlenmelerinden güçlü bir kurye a¤›n›n oluflturulmas›na, istihbarat ve keflif birimlerinin kurulmas›, lojistik ve üstlenme komitelerinin kurulmas›, özel görev ve eylem birliklerinin oluflturulmas› biçiminde ifl bölümü ve uzmanlaflmaya dayal› kurumsallaflmalar bu anlamda öncelikli olanlard›r.

Köylük Alanlarda Kad›n Faaliyetinin Önemi Devrim kitlelerin eseri oldu¤una göre kitlelerin yar›s›n› oluflturan kad›nlar›n mücadelede öne ç›kmalar›n›n önemi yats›namaz. E¤er özgün araç ve politikalarla kad›n kitlesi devrimci savafla kanalize edilip kad›nlar›n kölelik zincirlerini parçalamalar› sa¤lanamasa, önemli bir güç pasif konumda kalm›fl sistemin katmerli bask› ve sömürüsünün hedefi olarak feodal iliflkiler üzerinden sistem içi yaflam›n kölesi olmaktan kurtulamam›fl olacakt›r. Özellikle k›rsal alanda halk›n de¤er yarg›lar› gözönüne al›nd›¤›nda, köylü kad›nlarla iliflkilerin gelifltirilip örgütlenmelerinin sa¤lanmas› için mücadele içerisindeki kad›n faaliyetçilere faal görev düflmektedir. Bu bak›mdan kad›n faaliyetçilerin daha fazla yetkinleflmelerini sa¤layacak flekilde

86

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim ele al›narak di¤er görevlerinin yan› s›ra kad›n kitlesinin örgütlenmesi için de birtak›m özgün örgütlenmelere gidilebilinmelidir. Gerilla birlikleri içinde bu paralelde oluflturulacak kad›n komiteleri, kad›n sorunuyla ilgili seminerler, toplant›lar gibi özel çal›flmalar yürütebilmelidir. Böylece kad›n faaliyetçilerin inisiyatiflerinin engellenmesi önündeki geri yaklafl›mlar afl›larak, kad›nlara karfl› “yapamazlar-edemezler” yönündeki geri ve güvensiz yaklafl›mlar y›k›labilir. Ayn› flekilde kad›nlar›n da kendilerine olan özgüvenleri gelifltirilip, çeflitli biçimlerdeki ba¤›ml›-tabi kalma gibi içsel e¤ilimlerin de y›k›lmas› hedeflenmelidir. Bunun için salt söz konusu çal›flmalarla yetinmek elbette ki tek bafl›na sorunu çözmez. Dolay›s›yla, kad›n gerilla ve faaliyetçilerin ba¤›ms›z inisiyatiflerini kullan›p bu yanlar›n› gelifltirecekleri görevlerin verilmesi, kad›nlardan oluflan birimlerin k›sa süreli ve geçici de olsa “ba¤›ms›z” gezip faaliyet yürütmeleri gibi uygulamalara da dönem dönem gidilmelidir. Örgütlenme ve görevlendirmelerde, kad›n ve erkek faaliyetçileri yeterlilik konusunda eflit olduklar› durumda tercih kad›n faaliyetçilerden yana kullan›larak, kad›n faaliyetçilerin sivrilip öne ç›kmalar› ve inisiyatiflerinin geliflmesine vesile olacak bu ve benzeri pratik uygulamalarla desteklenmelidir. Pratik faaliyet boyutuyla da kad›n sorunuyla ilgili faaliyet alan›ndaki köylerde toplant›lar yapmak, bu toplant›larda köylü kad›nlar›n›n sorunlar› ve genel olarak kad›n sorunlar›n›n tart›fl›l›p bu sorunlar›n kayna¤› ve gerçek kurtulufllar›n›n nas›l mümkün olaca¤› anlat›larak köylü kad›nlar içerisinde örgütlenme çal›flmalar› yürütülebilinir.

5-Düflman›n Marjinallefltirme Politikalar›na Karfl› Kitleselleflmek Halk Savafl›’n›n somut örgütlenmesinde bu görev ertelenemez önemde bir görev olarak Maoist komünistlerin önünde durmaktad›r. Kitlelerin kat›l›m›n›n olmad›¤› bir devrim, hayalden baflka bir fley de¤ildir. Zira devrim, tarihin yarat›c›s› olan kitlelerin eseridir ve ancak halk kitlelerinin, kendi iktidarlar›n› tesis etme mücadelelerine sefer edilmeleri, bu mücadelenin özneleri haline getirilmeleri ile bir hayal olmaktan ç›karak gerçekli¤e dönüflebilir. Dolay›s›yla halk kitlelerine devrimde


2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim önderlik etme tarihi sorumlulu¤u ile yüklenmifl olan Maoist parti aç›s›ndan kitlelerle buluflmak, onlar›n yarat›c› gücünü zincirlerinden bofland›rmak tarihi yürüyüflün ertelenemez ve esnetilemez bir talimat›d›r. Devrim için kitlelerin özne haline getirilmesi perspektifiyle, partiyi kitlelerle buluflturmak her bir Maoist komünistin en temel görevidir. Alt›n› kal›n bir flekilde çizmek gerekir ki; bu görevle yap›lmak istenilen kitleleri figüran gören bir anlay›fl çerçevesinde nicel olarak ço¤almak de¤il, kitleri Halk Savafl›’n›n görevleri do¤rultusunda kendi kurtulufllar› için gerekli olan devrim için örgütlemek, onlar› özne haline getirmektir. Kitlelere seyirci rolü biçen, onlar› devrim mücadelesinin figüranlar› olarak gören fokocu yaklafl›mlardan kopman›n, bugünden kitlelerin ad›m ad›m yönetim ayg›t›n› ve erkini denetlemelerini sa¤laman›n yolu buradan geçti¤i gibi, öncü olmaktan önder olmaya uzanan yol da buradan geçmektedir. Bu yolda sebatla ilerlemek, di¤er bütün görevlerin oldu¤u gibi Halk Savafl›’n›n somut örgütlenmesi görevinin de baflar›lmas›nda kilit bir öneme sahiptir. Halk Savafl›’n›n somut örgütlenmesi ve güçlendirilmesi, devrimin temel ve öncü güçleri baflta olmak üzere halk kitlelerinden kopmay› ifade eden marjinalleflmeyi aflmakla mümkündür. Verili durumda Türkiye-Kuzey Kürdistan komünist ve devrimci hareketinin önde gelen sorunlar›ndan biri olan marjinalleflme, bafll›ca iki nedenden ileri gelmektedir. Bunlardan birinci; düflman›n uygulad›¤› ve bizleri kitlelerden kopartmay› hedefleyen politikalar›-sald›r›lar› iken, ikincisi ve esas olan› ise; bizim hayata geçirdi¤imiz yanl›fl politikalar ve/veya içerisine düfltü¤ümüz politik müdahaledeki yetersizliktir. Ve bütün aç›kl›¤› ile kabul etmek gerekir ki, birinci nedeni ortaya ç›kartan da, ikinci nedenin bizzat kendisidir. Baflka bir deyiflle düflman›n bizleri marjinallefltirmeye dönük politakalar›n›n baflar›l› olmas›, onun uygulad›¤› politikalar›n hakl›l›¤›ndan ya da do¤rulu¤undan ileri gelmemekte, bizlerin yanl›fl politikalar›ndan ve/veya politikas›zl›¤›ndan ileri gelmektedir. Düflman bizleri darbeleyerek, kurumlar›m›z› etkisizlefltirerek, politikalar›m›z› bofla ç›kartarak kitlelerden kopard›¤› gibi, kitleleri de sindirerek, tehdit ve katliamlar yaparak ve devrimin mümkün olmad›¤›n› propaganda ederek halk kitlelerini ko-

SINIF TEORİSİ münistlerden uzaklaflt›r›p baflar›l› olmaya çal›flmaktad›r. Tüm bunlar› ilkelerimize uygun illegal örgütlenmeyi derinlefltirerek, darbeleri atlatman›n örgütlenmelerini yaratarak ve kitlelerle meflru zeminlerde ba¤ kurup kurumsallaflarak ve tüm araçlar›m›zla bu sistemin kitleler aç›s›ndan neden zararl› oldu¤unu ve y›k›labilece¤ini de pratikte göstererek bofla ç›kart›p aflabiliriz. Kitlelerden kopmam›z›n ikinci ve esas olan nedeni ise; bizim yanl›fl politikalar›m›zdan dolay› kitle yitirmemiz, kitlelerle buluflamamam›zd›r. Bölünmeler, sekter çizgiler, kitlelerden kitlelere anlay›fl›ndan kopma, devrim kitlelerin eseridir anlay›fl›n› hak etti¤i flekilde pratikle buluflturumamak, kitlelerin somut talepleriyle örgütlenmek yerine kendili¤indenci bir halde kitlelerin devrime kat›lmas›n› beklemek gibi birçok sebep ortaya koyabiliriz. Hiç kuflku yok ki; düflman›n bize karfl› yönelimi, sald›r›lar› ve marjinallefltirme çabalar› durmaks›z›n sürecektir, bizlerin de bu sald›r› ve politikalar› bofla ç›kartma, kitlelerle bütünleflme, onlar› devrimin özneleri haline getirme ve Yeni Demokratik Devrim-Sosyalizm ve Komünizm mücadelemiz birbirini izler bir flekilde, kesintisiz sürecektir. Do¤al›nda bu, devrim-karfl› devrim aras›ndaki mücadelenin ola¤an bir yans›mas›d›r. Burada galebe çalan›n bizim politik hamlelerimizin olmas›, halk kitleleri ile bütünleflmemize, onlar› devrim yürüyüflünde özne olarak seferber etmemize engel olan, bizleri marjinalleflmeye sürükleyen içimizdeki hatalara karfl› amans›z bir ideolojik mücadele vermek, bu yönlerimizi devrim yürüflünün lehine dönüfltürmek ile mümkün olacakt›r. Maoist komünistler I. v II. Kongreleriyle bu noktada küçümsenmeyecek bir bilinç ortaya ç›karm›fllard›r. Maoist komünistler tüm bu sorunlar› üç noktada uygulanacak bir siyasetle gidermeyi hedeflemektedirler. Birincisi; kendi iç birli¤imizi sa¤lama ve yanl›fl politikalar›m›zdan kaynakl› kopan iflah olmazlar d›fl›nda kalan yüzde 95’le birleflme siyasetidir. Sadece böyle bir belirleme sorunu çözmemektedir. Çeflitli noktalarda k›r›lan, ama hala önemli oranda devrimci dinamikler tafl›yan bu kitlemize karfl› öncelikle özelefltirel yaklaflma ve hatalar›m›z› ortaya koyarak onlar› tekrar devrimin saflar›nda aktif mücadeleye çekme gayretini ortaya koymal›y›z.

87


SINIF TEORİSİ Muhasebe; tüm süreçlerdeki hatalar› siyasi, ideolojik ve örgütsel yönleriyle ortaya koyarak sonuçland›rd›. Ama bu yetmez, her alan›n özgülünde bu kitlelere ve kadrolara gidilmeli ve tekrar bizimle ba¤ kurmal›r› sa¤lanmal›d›r. Bu politika her alanda bir iki insandan ibaret görülemez. Bizlerden kopan, Maoist fikirlerden etkilemifl, saflar›m›zda mücadele yürütmüfl ‹brahimci yüz binlerden bahsediyoruz. Öncelikle bizden etkilenmifl tüm insanlara ›srarla gidilmelidir. Örgütsüz olan bu kitlemizle, örgütlü olan kitlemizin düzenlenecek halk toplant›lar›, taraftar toplant›lar› vb araçlarla partinin ve devrimin sorunlar›na iliflkin fikir söyleyebilecekleri, elefltiri ve öneri sunabilecekleri ortamlar yaratarak yeniden örgütlü mücadeleye kat›lmalar› sa¤lanmal›d›r. Yine örgütlü bir mücadeleye s›cak bakmayan, bulunduklar› alanlarda ve mevcut durumlar›nda bir de¤iflikli¤e gitmeden bizlere katk› sunma pozisyonunda olanlar; de¤iflik örgütlenmelerle bulunduklar› yerlerde davam›za yararl› flekilde konumland›r›lmal›d›r. Kadro düzeyinde olanlar›n yetenekli olduklar› alanlarda, olanaklar›m›z çerçevesinde örgütlenme ve araçlar yaratarak devrime fikirsel ya da pratik katk› sunmalar›n› sa¤lamal›y›z. Daha sayabilece¤imiz birçok yöntemle bizden kopan kitlelerle birleflmek, kitleselleflmenin önemli bir aya¤›n› oluflturmaktad›r. Çünkü tüm k›r›lmalara ra¤men bu insanlar çizgimizi bilmekte ve bizden çekinmeden iliflki kurmaktad›rlar. Bu avantaj› kesinlikle de¤erlendirmeliyiz. ‹kincisi; bizden kopan kardefl partilerle birleflme ile kitleselleflme siyasetimizi hayata uygulayaca¤›z. Birli¤in gerçekleflmesi içinde aç›k ideolojik mücadeleyle birlik ve ayr›l›k yanlar›m›z› ortaya koyarak, kriterlerimize uygun birlik anlay›fl›m›z› savunarak, yoldafllar› iki çizgi mücadelesi temelinde ikna etme mücadelesi yürütece¤iz. Kriterlerimiz ideolojide, programda, örgütsel ilkelerde, devrimin yolunda ve temel taktiklerde esasta birlik temeli üzerine kurulmaktad›r. ‹deoloji MarksizmLeninizm-Maoizm’i ifade eder. Program Demokratik Halk Devrimi, Sosyalizm ve Komünizm hedeflerimiz ve devrim öncesi ve sonras› uygulamalar›m›z› ifade eder. Örgütsel ilkeler, 11 temel ilke ve tüzü¤ümüzü ifade eder. Devrimin yolu ve temel taktikler Halk Savafl› ve bunun icras›nda Halk›n Birleflik Cephesi vb tüm temel taktikleri ifade eder. Bu sayd›klar›m›z› küçümseyen, s›radan ele alanlar

88

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim sorunu kavramayanlard›r. Maoist komünistler; TKP/ML ve di¤er gruplarla bu kriterlerde esasta birlik zemini oldu¤u müddetçe birlik mücadelesinde ›srarc› olmaya devam edeceklerdir. Örgütsel birli¤in gerçekleflmesi hem nicelik olarak bir güçlenmeyi beraberinde getirecektir, hem de bu 4 temel noktada güçlü bir ideolojik, politik nitel gücü ortaya ç›kartacakt›r. Birlik istemimiz pragmatist de¤il, bilimseldir. Maoist komünistler bunun mücadelesini asla tali duruma düflürmeden her alanda vermelidirler. Küçümseme, karalama, yoldafll›k iliflkilerimizi bozacak iliflkilere girme gibi e¤ilimlerden kesinlikle kaç›n›larak ideolojik mücadele temelinde birlik savunulmal› ve her pratik eylem ve kampanyan›n bu yoldafllarla yürütülmesi hedeflenmelidir. K›r ve di¤er alanlarda birlikte hareket etmek ve eylem yapmak temel hedefimiz olmal›d›r. Üçüncü nokta ise; d›fl›m›zda var olan tüm halk kitlelerinin somut ve acil taleplerini göz önünde bulundurarak örgütlenmelerle kitleselleflme siyasetimizi hayata uygulayaca¤›z. ‹nsan haklar› sorunundan bölgesel sorulara, konut sorunundan sa¤l›k-e¤itim ve ulafl›m sorunlar›na, çocuk sorunundan engelli ve yafll›lar›n sorunlar›na, kad›n sorunundan gençlik ve çevre sorununa, memur sorunundan iflçi ve köylülerin sorunlar›na, ayd›n sorunundan savafl ve hak gasplar›na, ulusal sorundan az›nl›k ve inanç gruplar›na kadar akl›m›za gelebilecek kitlelerin yaflad›¤› tüm sorunlar›n somut örgütlenmelerini sendika, kooperatif, kültür merkezler, gençlik ve kad›n örgütlenmeleri, inisiyatifler, platformlar, insan haklar› kurumlar›, yöre dernekleri, vak›flar, inanç örgütlenmeleri, ulusal ve az›nl›k haklar› kurumlar› vb tüm kurumlar› yaratarak ya da var olanlar içerisinde çal›flarak tamamen kendi sorunlar›m›z da olan kitlelerin sorunlar›n›n çözümüne kat›larak, kazand›¤›m›z insanlar› gerçek kurtulufl mücadelesine yönlendirerek kitleselleflmeyi sa¤layabiliriz. Burada yap›lmas› gereken halk›n taleplerini kesinlikle küçümsemeden, örgütlenmeleri Maoist ciddiyetle ele alarak, aceleci tarzdan uzak durarak, kitlelerin hiçbir örgütlenmesini bozacak ya da zarara u¤ratacak giriflimlere düflmeden, sab›rl› ve çal›flmalar› geçici kazan›mlar için bofla ç›karmayan bir çal›flmayla amaç ve ilkelerimize ters gelmeyen tüm araçlar› kullanarak kitleleri bilinçlendirmek ve örgütlemektir.


2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim Maoist komünistler aç›s›ndan bu üç siyasetin uygulanmas› d›fl›nda bir kitleselleflme sözünün anlams›z ve kendili¤indencilikten baflka bir fley olmad›¤›n› aç›k olarak ifade edebiliriz. Kendili¤indenci politikalarla, “siyaset üretmeden kitleselleflelim” demek eskiyi tekrarlayarak daha da marjinalleflmekten baflka bir sonuç ortaya ç›karmaz. Baflta da belirtti¤imiz gibi bu görevin baflar›lmas› hem bu politikalar›n hayata uygulanmas›, hem de di¤er görevlerin baflar›lmas›yla ilerletilebilir. Önderliksiz, örgütsüz bir kitleselleflme olamayaca¤› gibi, kitleselleflmeden de gerilla savafl› ve di¤er mücadeleler yürütülemez. Devrim kitlelerin eseridir. Kitlelerden kitlelere çizgimizi do¤ru temelde hayata uygulayarak ilerlemeliyiz. Halk Savafl›’n›n bugünkü somut örgütlenmesinde kitleselleflerek, kitleleri kendi kurtuluflu için devrime seferber etmeliyiz.

6-Araflt›r›lmas› Gereken Görevleri Tamamlamak Türkiye-Kuzey Kürdistan’›n Sosyal-ekonomik yap›s›na iliflkin bugüne kadar bir dizi tart›flma yürütülegeldi ve bu tart›flmalar bundan böyle de sürecektir. Kuflkusuz bu tart›flma do¤rudan devrimin yolu, niteli¤i ve dost düflman ayr›m› gibi konularda belirleyenlerden biri oldu¤u için önem arzetmektedir. Bugün araflt›r›lmas› gereken görevler derken sosyo-ekonomik yap›ya iliflkin bir bilinmemezlik içerisinde olundu¤u sonucu ç›kart›lmamal›d›r. Aksine Maoistler sadece sosyo-ekonomik yap›ya iliflkin de¤il, her bir meseleye iliflkin bilimsel metodlarla analizler yap›p çeliflki ve de¤ifliklikleri bu eksende ele alarak daha güçlü bir mücadele yürütme gayretindedirler. Sosyo-ekonomik yap› da bu flekilde ele al›narak çeliflkilerin hangi yönde ilerledi¤ine somut verilerle vak›f olmak, buna göre yön vermek bizim vazgeçemeyece¤imiz bir metottur. Ki bu esasta da somut koflullar›n somut tahlilinin bir sonucu olarak sadece bizim de¤il, bütün devrimci ve komünist hareketin izlemesi gereken bir bilimsel metot olarak ele al›nmak durumundad›r. Halk Savafl›’n›n somut örgütlenmesi bu belirlemelere ba¤l› olarak daha güçlü dayanaklarla hayata uygulanacakt›r. Bilimsel bir strateji olan Halk Savafl› sorunlar›n objektif temelleri üzerinden infla edilebilir. Somut koflullar›n somut tahlilinden ba-

SINIF TEORİSİ ¤›ms›z bir Halk Savafl› örgütlenmesinden bahsedilemez. MLM biliminin temel ilkelerinden birisi olan somut koflullar›n somut tahlili ilkesi bizlere sürekli mücadele yürütülen siyasal co¤rafyada yaflanan geliflmeleri tespit etme ve bu bilimsel tespitler üzerinden halka giderek onlar›n yaflad›klar› sorular üzerinden örgütlenmeler kurarak ilerlemeyi emreder. Bütün irili ufakl› geliflmeleri ele alarak her bir çeliflkiye daha fazla vak›f olmak, böylece sosyoekonomik yap› tahlilimizi varsa e¤er güncel de¤iflikliklerle güçlendirmek bizim flimdiye kadark› tesbitlerimizi bofla ç›kartmay›p aksine onu güçlendirecektir. Dolay›s›yla sosyo-ekonomik yap› ve ülke tarihine iliflkin materyalist tarih anlay›fl›na uygun bilimsel sentezlere ulaflma görevlerimizden birsi olarak önümüzde durmaktad›r. Sosyo ekonomik yap› araflt›rmas› yapmam›z ülkenin sosyo-ekonomik yap›s›na iliflkin fikrimizin olmad›¤› anlay›fl›n› ortaya ç›karmamal›d›r. fiimdiye kadarki aç›klamalar›m›zda da ifade ettik, mücadele araçlar›m›z ve yöntemlerimiz yar›-feodal, yar›-sömürge yap›ya göre flekillenmektedir. Kafam›z aç›k ve ne yapt›¤›m›z› oldukça net olarak bilmekteyiz. Bugünkü veriler Türkiye-Kuzey Kürdistan’da hakim olan ekonomik yap›n›n yar›-feodal, yar›-sömürge statüye sahip oldu¤unu bizlere göstermektedir. Maoist komünistler bilimsel olandan yola ç›karak, bununla da yetinmeyerek, sosyoekonomik yap›da köklü de¤ifliklikler yaflas›n ya da yaflamas›n, sürekli geliflmelere ba¤l› olarak tahlil edilmesi gerekti¤i fikrinden hareket ederek bu meseleyi gündemlerine alm›fl durumdad›rlar. Yapt›klar› araflt›rmalar› da birkaç y›l sonra tüm verileriyle ortaya koyarak somut ve bilimsel sonuçlar› ile tüm kamuoyuna sunacaklard›r. Gelinen aflamada oldukça avantajl› bir durum mevcuttur. Lenin bir tane istatistik kurumunun verileriyle Rusya’da kapitalizmin geliflmesi adl› belgesini ortaya koymufl ve tüm örgütlenmesini bunun üzerine flekillendirmifltir. ‹brahim Kaypakkaya oldukça k›s›tl› verilerle gitti¤i her alan›n koflullar›n› inceleyerek örgütlenmeye bafllamay› en do¤ru yöntem olarak görmüfl ve mücadeleyi bu temel üzerine infla etmifltir. fiimdi ise tekni¤in geliflmesine de bak›ld›¤›nda oldukça genifl olanaklar mevcuttur. Yap›lmas› gereken tüm verileri bilim-

89


SINIF TEORİSİ selli¤ine inand›¤›m›z ekonomik geliflme yasalar›na göre denetlemek ve sonuca gitmektir. Ekonomide yorum ya da iste¤e göre flekillendirme olamaz. Ekonomi somut tespitlerle aç›klanabilir. Bundan kaynakl› bu ilkemize somut koflullar›n somut tahlili ilkesi denmektedir. Sonuç olarak amac›m›z kapitalizmi ya da yar›feodaliteyi kan›tlamak de¤il. Sosyo-ekonomik yap› tahlili üzerinden somut koflullar›n tespitini yapmak ve buna uygun örgütlenmelerimizi güçlendirerek derinlefltirmektir. Amaç kimsenin duygular›na göre de¤il, somut ve bilimsel veriler üzerinden tespitlerimizi yaparak örgütlenmelere gitmektir.

Ülke ve Dünya Tarihi Bir di¤er nokta da ülke ve dünya tarihine iliflkin önemli zay›fl›klar yaflamam›zd›r. Mücadele yürüttü¤ümüz topraklar› tan›mazsak, buralardaki geliflmelerin dünyadaki geliflmelerle ba¤lar›n› ortaya koyamazsak, do¤al olarak mücadelemizin bir aya¤› zay›f kalm›fl olacakt›r. En basitinden çarp›k tarih anlay›fl›ndan dolay› birçok az›nl›k kendisini Türk olarak görmekte ve asimile olmaktad›r. Hatta bir Türk’ten çok daha fazla Türk oldu¤unu ifade eden Kürt ve Laz kökenli insanlar mevcuttur. Ve bunlar› da trajikomik bir flekilde Türkçe ifade etmeyi bile baflaramamaktad›rlar. Duygular›n› ana dillerinin Türkçe’yle k›r›lm›fl halleriyle ortaya koymaktad›rlar. Buradan kesinlikle bu kesimleri veya insanlar›m›z› küçümseme veya Türklü¤ü “afla¤›lama” gibi bir sonuç ç›kar›lmamal›d›r. Tam tersine tarihin çarp›t›lmas›n›n sonucu ortaya ç›kan durumu anlatmaya çal›flmaktay›z. Ki burada da komünistlerin kendilerini sorgulamas› gerekti¤ini düflünüyoruz. Yaflanan katliamlar, soyk›r›mlar yeni kuflaklara çarp›t›larak anlat›lmakta, bunlar›n daha büyü¤ü olan emperyalist paylafl›m savafllar› halklar›n ya da bir iki insan›n üzerine y›k›larak hedef çarp›t›lmakta, dünya halklar›n›n düflmanlar› “bar›fl elçileri” gibi gösterilmektedirler. Tüm haks›z savafllar›n, kitle katliam silahlar›n›n yarat›c›lar›, hakl› mücadeleleri bu çarp›k tarih anlay›fl›yla kitlelere de¤iflik boyutlar›yla yans›tmakta ve kendilerinin ortaya ç›kard›klar› iflgal ve imha savafllar›n› halklar›n gözünde hakl› hale getirmektedirler.

90

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim Komünistler tüm bu geliflmelere karfl› mutlaka dünyadaki s›n›fsal, ulusal, toplumsal geliflmeleri halklara do¤ru tarih bak›fl aç›s›yla yans›tma görevini yerine getirmelidirler. Bu araflt›rmay› basit olarak ele al›nabilecek ya da k›sa bir sürede bitirilecek bir çal›flma olarak görmemekteyiz. Y›llarca sürecek araflt›rma, tart›flma yöntemleriyle sonuçlanarak materyalleflecektir. Ama flimdi bafllamazsak bu ifl çok daha geç tarihlere ertelenmifl olacakt›r. Israrla tarih araflt›rmas›na yönelmeli ve tüm kitlemizin ve kitlelerin bu yönde do¤ru bilgilere sahip olacaklar› bir materyal haz›rlama hedefindeyiz. Tarihi sadece do¤ru bilgi elde etme olarak alg›lamamal›y›z. ‹brahim yoldafl, halk›n devlete olan tarihsel kininin oldukça önemli oldu¤unu ifade etmekteydi. ‹flte bu gerçeklikten hareketle yapaca¤›m›z araflt›rmayla yaflanan katliamlar, isyanlar, haks›zl›klar ortaya ç›kar›larak halklar›n sisteme karfl› örgütlenmesini do¤ru bir tarih bilinciyle sa¤layabiliriz. Halk Savafl›’n›n örgütlenmesinde bu tarihsel gerçeklikler oldukça önemli yerler tutmaktad›rlar. Örne¤in tüm tarihsel unutkanl›klara karfl›n elli y›l da geçse Kürt ulusuna mensup birçok insan yaflad›klar› bu savafltan dolay› devlet yanl›s› olmayacaklard›r. Dersimlilerin, Ermenilerin, Kürtlerin bu karfl›t durufllar› tarihsel geliflmelerden ba¤›ms›z ele al›namaz. Ayr›ca Alevi ve di¤er inançlar›n durufllar› da bundan ba¤›ms›z de¤ildir. Bundan kaynakl› tarihsel geliflmeler Halk Savafl›’n›n somut örgütlenmesinde oldukça önemli rol oynamaktad›r. Bu gerçeklik sürekli göz önünde bulundurulmal›d›r. Sosyal-ekonomik yap› ve tarih araflt›rmas› bu bilinçle ele al›narak Halk Savafl›’n›n somut örgütlenmesinin hizmetine sunulacakt›r.

7-Deflifrasyonun Önüne Geçmek Yönetim biçiminin faflizm oldu¤u ülkemizde, illegal çal›flma koflullar›na azami derecede uyulmas› ve deflifrasyonun minimum seviyeye çekilmesi; devrim mücadelesinin zaferle taçlanmas›n›n zorunlu bir kofluludur. ‹llegal çal›flma ilkeleri örgüte tepeden t›rna¤a de¤in nüfuz ettirilmeden, deflifrasyonun önü al›nmadan önderli¤in korunmas›ndan, örgütün oturtulmas›ndan ya da gerilla güçlerinin korumas›ndan ve gerillay› destekleyen örgütlenme-


2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim lerin korunmas›ndan bahsedilemez, Halk Savafl›’n›n somut örgütlenmesi görevinde hedeflenen sonuca ulafl›lamaz. Hiçbir fley dura¤an de¤ildir. Yaflam›n sürekli ak›fl› içeresinde herfley durmadan de¤iflir. Yaflanan küçük ya da büyük her bir de¤iflme yeni bir çeliflkiyi, yeni bir bilgiyi ve analiz-dönüfltürme ihtiyac›n› ortaya ç›kart›r. Maddedinin ve elbette toplumsal yaflam›n bu sonsuz hareketi, bu kesintisiz de¤iflimi içerisinde herhangi bir konunun bütün bilgisine sahip olamay›z. Baflka bir deyiflle hiçbir fley hakk›nda mutlak tam bilgiye sahip olamay›z. Hareketin bu sonsuz ak›fl› ve dönüflümü içerisinde her bir duruma an›nda kendimizi uyarlamam›z olas› de¤ildir. Do¤as›nda bir konu hakk›nda bizler ne denli derin bilgilere sahip olursak olal›m, mutlak suretle eksik kald›¤›m›z yanlar olacakt›r. Ne var ki bundan; hareketin-de¤iflim ve dönüflümün sonsuzlu¤u karfl›s›nda pes etmemiz gerekti¤i sonucu ç›kmaz, ç›kart›lmamal›d›r. Evet, fleyler hakk›nda hiç bir zaman mutlak bilgiye sahip olamay›z. Ancak bilimsel-toplumsal geliflmenin verili aflamas›na uygun en üst düzeyde bilgiye sahip olmam›z pekala mümkündür. ‹flte biz komünistlerin yapmas› gereken de; her bir konuda koflullar›n el verdi¤i azami bilgiye sahip olmak ve hatta bunu aflman›n gayreti içerisinde olarak mümkün olmasa dahi mükemmeli yakalama hedefiyle hareket etmek olmal›d›r. Deflifrasyon hususunda da durum bundan farkl› de¤ildir. ‹llegalite kurallar›na ne denli uyarsak uyal›m, deflifrasyonu önlemek için ne denli efor sarf edersek edelim, mutlaka eksik kald›¤›m›z yönler olacakt›r. Yani tüm çabalar›m›za karfl›n deflifrasyon flu ya da bu düzeyde saflar›m›zda yaflam bulacakt›r. Bununla birlikte deflifrasyonun önlenmesi ve illegalitenin bütün bünyeye nüfuz ettirilmesi do¤rultusunda bilimselli¤e-nesnelli¤e dayanan ne denli büyük bir efor sarf edilir ve önlem al›n›rsa, deflifrasyon da o denli önlenebilir. Bizimki gibi ülkelerde illegal mücadele olmazsa olmaz bir örgütlenme biçimidir. Bu nesnel zorunlulu¤un sonucudur ki; Maoist komünistler aç›s›ndan esas olan örgütlenme biçimi illegal örgütleme biçimidir ve tüm di¤er örgütlenme biçimleri illegal örgütlemeyi tamamlayacak, tali örgütlenme biçimleri olarak ele al›n›r. Aksi her bir anlay›fl ve hareket-örgütlenme; devrimi, karfl›-devrimci güç-

SINIF TEORİSİ lere alt›n tepside sunmak anlam›na gelir. Kadrolar›n, örgütün korunmas›, halk kitlelerinin korunmas› ve Halk Savafl›’n›n zafer bayra¤›n› dalgaland›rmas›, illegalitenin her bir hücremize var›ncaya de¤in ifllemesi, deflifrasyonun ise bünyemizden azami ölçüde d›fllanmas› ile olas›d›r. Devrim-Komünizm iddias›nda olanlar için bu denli hayati risk yaratan deflifrasyon, kimi tesadüfi durumlar d›fl›nda, esas olarak bizlerin çal›flma, düflünme ve örgütlenme tarz›m›zdaki hatalar›m›zdan ileri gelmektedir. Do¤as›nda bunu aflman›n yolu da yine kendimize yönelmekten, kendimizi MLM bilimin atefliyle ar›nd›rmaktan geçmektedir. Deflifre olmufl iliflkiler daha uygun biçimde ve do¤ru tarzda ele al›narak görevlendirilmeli, yeni iliflkiler deflifre olmufl iliflkilere bulaflt›r›lmamal›d›r, teknik araçlar ve her türlü iliflkiler illegaliteye zarar vermeyecek tarzda ele al›nmal›d›r, illegalitenin ilkelerine mutlak bir flekilde riayet edilmeli, acelecilikten kaç›n›lmal›, düflman küçümsenmemeli, alttan üste sürekli ve sa¤l›kl› bir denetleme sa¤lanmal› vb Deflifrasyonun yafland›¤› alanlarda öncelikli yap›lmas› gereken, deflifre olmufl kiflileri farkl› alanlara çekmek, deflifre olmam›fl kadrolar›gerekli önlemler al›nmak koflulu ile- söz konusu alana aktararak, örgütü yeralt›na çekmek olmal›d›r. Yine aç›k bir flekilde deflifre olmufl olan alan ve örgütlenmelerin, hangi gerekçe ile olursa olsun, di¤er alan ve örgütlenmelerle iliflki kurmas› engellenmelidir. Düflman; deflifre olan iliflkileri takip ederek, sürekli zaafa düflürmeye çal›flarak, iflbirlikçilefltirdikleri üzeriden örgütlere s›zmaya çal›flmaktad›r. Ya da güçlü örgütsel darbeler vurarak baflar›l› bir sonuç elde etme aray›fl›na girmektedir. Bunu yaparken deflifre olmufl olan örgütlenme ve kiflilere yönelmekten ziyade, genelde bunlar› izleyerek merkezi örgütlülüklere ulaflmay› tercih etmektedir. Yap›lmas› gereken yöntem a盤a ç›km›fl ve denetlenen iliflkileri uygun örgütlenmelerle ortadan kald›rmak ve yerine deflifre olmam›fl olanlar› yerlefltirmektir. Denetimde olan iliflkiler, yar› kaybedilmifl iliflkilerdir. Bu görev baflar›lmadan yapmak istediklerimizin birço¤unda düflman engellemesiyle karfl›laflmam›z kaç›n›lmazd›r. Maoist komünistler oldukça sab›rl› bir çal›flmayla tüm örgütlenmelerini gizlilik

91


SINIF TEORİSİ ilkelerine uygun flekillendirmeyi baflarmak zorundad›rlar. En zay›f oldu¤umuz alanlarda dahi düflman›n bizi kontrol etme giriflimlerini sürekli bofla ç›kartmal› ve çal›flmalar›m›z›n a盤a ç›kmamas› için çaba harcamal›y›z. Örgütsel disiplin, örgütsel hak ve hukuk çerçevesinde fikir al›fl veriflleri yapmal›, sorunlar›m›z› tart›flmal›-tart›flt›rmal›y›z. Bunun d›fl›ndaki her yol ve yöntem, farkl› biçim ve tonlarda deflifrasyona neden olacakt›r. Örgütsel iliflkilerimizdeki parolam›z; “Bilmen gerekenden fazlas›n› bilme, duyman gerekenden fazlas›n› duyma, görmen gerekenden fazlas›n› görme” olmal›d›r. Halk Savafl›’n›n örgütlenmesi için illegalite kurallar›n› her bir hücremize var›ncaya de¤in özümsemek, deflifrasyonun önüne geçmek zorunday›z. Gerekli ad›mlar›n at›lmas› halinde, illegalite kurallar›na riayette yaflanan k›r›lmalar ve deflifrasyonun k›sa-orta vadede büyük oranda ortadan kalkt›¤›n› görece¤iz. Halk Savafl›’n›n somut örgütlenmesinde ve di¤er görevlerin baflar›lmas›n›n, bu görevin baflar›lmas›ylayakndan iliflkili oldu¤unu hiçbir Maoist komünist akl›ndan ç›kartmamal›d›r.

Yedi Temel Göreve Ba¤l› Olarak Kurumsallaflt›r›lmas› Gereken Örgütlenmeler Ortaya koydu¤umuz 7 görevin her birine iliflkin yaklafl›m›m›z› ortaya koymaya çal›flt›k. fiimdi de Halk Savafl›’n›n somut örgütlenmesinde bu görevlerin hepsini ba¤layan ortak baz› sorunlara de¤inerek konumuzu sonuçland›raca¤›z.

E¤itim Akademileri Bugüne kadar objektif ve sübjektif durumdan dolay› süreklili¤i sa¤lanm›fl bir e¤itim kamp› ve akademileri yaratma konusunda yeretsiz kal›nd›. Gelinen aflamada bu konunun önemine de¤inilerek mevcut olanaklar›n belli bir palanlama dahilinde ele al›nmas›yla bu alanda pratik ad›mlar›n at›lmas› sa¤lanacakt›r. Maoist komünist iradenin ortaya ç›kard›¤› çizgi do¤rultusunda tüm kadro ve aktivistleri siyasi, ideolojik, örgütsel, askeri, kültürel ve teknik olarak e¤itmek ve ilerletmek yönelimiyle merkezi ve bölgesel anlamda ele al›nan e¤itim akademilerinin ifllevi-

92

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim ni k›saca flöyle s›ralayabiliriz: Akademiler her yeni faaliyetçiyle en az bir ayl›k olmak üzere ideolojik, siyasi, örgütsel, askeri ve sa¤l›k e¤itimine tabi tutmak, bunun yan›s›ra savafl içerisinde ve di¤er bölge faaliyetlerinde ciddi bir uyumsuzluk veya k›r›lma e¤ilimi gösteren ve savafl yorgunlu¤u sonucu dinlenmek isteyenleri yeniden kal›ba dökmek için de olumlu bir ifllev görecektir. Akademilerde semt, flehir, köy çal›flmalar› gençlik, kad›n, çevre, demokratik alan çal›flmalar›, teknik haz›rl›k, lojistik destek vb tüm konularda profesyonelce faaliyet yürütebilecek militan ve kadro yetifltirmek maksad›yla öne ç›km›fl aktivistleri çok yönlü biçimde e¤itime tabi tutarak ilerletmek hedeflenecektir. Her alan yapt›¤› e¤itim çal›flmalar›n›n sonuçlar›n› mutlaka merkezilefltirerek genel flekillenmenin zeminini oluflturmal›d›r. ‹deolojik, teorik, politik, örgütsel, askeri, kültürel ve sa¤l›k konular›na iliflkin epeyce belge mevcuttur. Bunlar› flimdiden derleyip toparlay›p akademilerin çal›flmalar›nda kullanmal›y›z. K›r da dahil bu tür çal›flmalar›n yap›lma koflullar› oldukça mevcuttur. Bizler yeter ki bu yönlü bir yönelim ve çaba içerisinde olal›m. E¤itime hemen hemen herkesi tabi tutmal›y›z. Verece¤imiz e¤itime tüm bileflenleri katmal› ve e¤itim düzeyini ihtiyaca göre s›n›fland›rmal›y›z. Özellikle de genel olarak verilecek olan siyasi, ideolojik, örgütsel, askeri, kültürel ve sa¤l›k e¤itimine herkes tabi tutulmal›d›r. Hangi tür e¤itim olursa olsun disiplinli ve programl› çal›flmay› asla elden b›rakmamal›y›z. Bu çal›flmaya baflta yöneticiler uymal›d›r. Ayn› zamanda bu e¤itim çal›flmalar›yla bugüne kadar ortaya ç›kan bireye göre flekillenme y›k›larak, partiye göre flekillenmenin yarat›lmas› sa¤lanacakt›r.

Esas-Tali Ayr›m› ve Öncelikli Hedefler Maoist komünistler kendili¤indenci bir faaliyeti reddederek devrimin üç stratejik silah› olan parti, ordu ve Halk›n Birleflik Cephesi’ni ilkesel olarak ele alarak, sahip olduklar› genel siyasi çizginin emretti¤i flekilde Türkiye-Kuzey Kürdistan’›n nesnel durumunun bir sonucu olarak silahl› mü-


2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim cadele esas di¤er mücadele biçimleri bunun hizmetinde tali olarak ele al›narak komünist partisi önderli¤inde ordu örgütlenmesini temel, flehirlerde iflçi s›n›f› içerisinde, köylük alanlarda yoksul köylülük içerisinde örgütlenmeyi esas di¤er örgütlenmeleri buna ba¤l› ve tali, yine bütün örgütlenmeler içerisinde illegal parti örgütlenmesini esas di¤er örgütlenmeleri tali olarak ele al›rlar.

‹flçi S›n›f› ‹çerisinde Çal›flmay› Esas Almak ‹flçi s›n›f› içerisinde özellikle de büyük iflyeri ve fabrikalarda komitelerin örgütlenmesi hedeflenmelidir. Bunun yan› s›ra yoksul emekçi semtlerinde ve halk kitleleri içerisinde illegal parti örgütlenmeleri esas al›nmal›d›r. Bu komiteler kendi altlar›nda parti hücreleri örgütlemelidir. Bunlar›n görevleri partinin ideolojik-politik-örgütsel hatt› do¤rultusunda faaliyet ve örgütlenme çal›flmas› yapmakt›r. fiehirlerdeki iflçi s›n›f›n›n nicel durumuna vurgu yapmaya ihtiyaç duymuyoruz. Ayn› flekilde iflçi s›n›f›n›n devrimimizdeki rolü ve önemine de vurgu yapmaya gerek yok. Özellikle burada dikkat etmemiz gereken husus; metropollerde sanayinin yo¤unlaflt›¤› yerlerin ve pilot bölge seçilerek çal›flmalar›n yürütülmelisi gerekti¤idir. Bahsi geçen bölgelerde yo¤unlaflarak di¤er yerlere önem derecelerine göre aç›l›m yap›lmal›d›r. ‹flçi s›n›f› içerisinde öncelik vermemiz gereken kesim baflta sanayi proletaryas› olmal›d›r. Çünkü Halk Savafl›’n›n diyalektik bütünlü¤ü aç›s›ndan iflçi s›n›f› içerisinde en devrimci kesimi bunlar oluflturmaktad›r. Bunun için de flehirlerde sanayi proletaryas›n›n yo¤un oldu¤u alanlarda fabrika birimi temelinde illegal parti örgütlenmeleri esas al›nmal›d›r. Bu konuda yukar›dan afla¤›ya do¤ru özel bir komisyon temelinde örgütlülük yarat›lmal›d›r. I. Kongre’nin ‹flçi Komisyonu olarak ortaya koydu¤u perspektif do¤rudur. Ki bugün yap›lmas› gereken bu perspektif do¤rultusunda gerekli pratik ad›mlar› atmakt›r. II. Kongre’nin de öngördü¤ü biçimde III. kongreye kadar en az›ndan profesyonel bir iflçi komisyonu kurmak hedefiyle flimdiden bunun alt örgütlülüklerini asgari düzeyde oluflturmak öncelikli hedefler aras›nda olmal›d›r. De¤iflik alanlardan ifl-

SINIF TEORİSİ çilerin kat›l›m›yla Türkiye-Kuzey Kürdistan’›n her alan›nda iflçinin merkezi örgütlenmesine gidilmelidir. Birim örgütlenmeleri d›fl›nda sendikalar içerisinde çal›flmaya da önem vermek gerekmektedir.

Köylük Bölgelerde Yoksul Köylülük ‹çinde Çal›flma Yürütmek Bütün faaliyet yürütülen alanlarda yoksul kesim içerisinde çal›flmaya öncelik verilmelidir. Devrimi en çok isteyen ve sahiplenecek olan en yoksul kesim olacakt›r. Co¤rafya devriminin öncü gücü proletarya iken temel gücü de köylülük oluflturmaktad›r. Köylülük içerisinde de örgütlenmenin hedef kitlesi kuflkusuz yoksul köylülük olmal›d›r. Maoist parti önderli¤inde savafl yürüten halk ordusu yoksul kesime dayanmal›d›r. Devrimi orta ve uzun vadede üst boyutta sahiplenecek olan yine k›r proletaryas› ve yoksul köylülük olacakt›r. Yoksul köylülü¤e dayanma di¤er halk katmanlar›n›n içerisinde faaliyet yürütmenin yads›naca¤› anlam›na gelmeyecektir. Ancak öncelik-sonral›k s›ralamas›nda yoksul kesime dayanmak önceliklidir ve esast›r.

Yoksul Semtlerde Kitle Faaliyeti fiehirlerde önemli bir kitle potansiyeli de semtlerde bulunmaktad›r. fiehirlerdeki iflçi s›n›f› içerisinde örgütlenmenin yan› s›ra yoksul emekçi semtmerindeki bu kesimler içerisinde örgütlenerek buralara yo¤unlaflmak da hedeflerimiz aras›nda olmal›d›r. Buralardan di¤er semtlere do¤ru Semt faaliyeti politik bir kitle faaliyeti olarak ele al›narak flehirlerde politik iktidarlaflman›n vücut bulaca¤› önemli basamak haline getirilebilinecek alanlardan birileride semtlerdir. Dolay›s›yla asl›nda devrimci ve komünist hareketin günümüz aç›s›ndan taban›n› oluflturan önemli bir kitle potansiyeline sahip olan semtler deyim yerindeyse devrimin sosyal taban›n› oluflturmaktad›r. Ancak flunu da söylemek gerekir ki; ad›na semt faaliyeti dedi¤imiz bu alan› yeniden tan›mlayarak rolü, fonksiyonu belli olmayan ve her türlü faaliyetin yürütücüleri, do¤al bilefleni olarak ele al›nan bu potansiyeli daha bilinçli ve kendi gerçeklilklerine göre örgütlemek gerekmektedir. Örne¤in bir emekçi semtindeki örgütlülü¤ün tamam› çal›flan insanlardan oluflturulmufl olmas›-

93


SINIF TEORİSİ

Maoist komünistlerin yar›-feodal, yar› sömürge ve sömürge ülkelerde uygulad›klar› tek devrim stratejisi vard›r; O da Halk Savafl›’d›r. Bundan önce sürdürülen ve bundan sonra sürdürülecek olan tüm görevler Halk Savafl›’n›n parças› ve onun geliflerek devrimle sonuçlanmas› içindir. Bu görevler teorik ve pratik görevler olarak iki biçimiyle birbirlerine ba¤l› olarak ele al›n›r. Bu 7 temel görev Halk Savafl›’n›n somut örgütlenmesi için önümüze konulan görevlerdir. Tüm alt görevler bu 7 temel göreve ba¤l›d›r. Bu 7 görev, Halk Savafl›’n›n ülkemiz somutunda örgütlenmesi temelinde yaflanan sorunlar ve ihtiyaçlar üzerinden ortaya ç›kan, günün bizlere yükledi¤i görevler olarak ele al›nacakt›r. na karfl›n bu insanlar çal›flt›klar› ifl yerlerinde örgütlü bir faaliyet yürütmemektedirler. ‹flten arta kalan zamanlar›nda semtte faaliyet yürütmekle yetinmektedirler veya bu flekilde ele al›nmaktad›rlar. Bu yanl›fl de¤il, fakat eksik ve tam da esas tali ayr›m› dedi¤imiz meselenin nas›l da birbirine kar›flt›r›ld›¤›n›n somut bir göstergesidir. Oysa ki olmas› gereken genelde tekstil ve s›n›rl› da olsa a¤›r ifl kollar›nda çal›flan bu kesimi öncelikli olarak çal›flt›klar› fabrikalarda örgütleyerek küçük küçük birimler üzerinden fabriklarar içerisinde örgütlenme esas al›narak bu kesimin iflyerlerinin yan› s›ra semtlerdeki örgütlülüklerin de bir parças› haline getirilebilmelidir. Semt faaliyeti ise esasta her

94

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim semtin yerleflik kitlesi üzerinden ve bunlar›n sorun ve çeliflkileri üzerinden ele al›narak buralardaki kitle potansiyelini kendi öz sorunlar› üzerinden örgütleme ve faaliyetin öznesi yapma hedeflenmelidir. Bugün aç›s›ndan önemli potansiyelin bulundu¤u emekçi semtlerinde genel anlamda kömünist ve devrimci hareketin örgütlülü¤ü dar anlamda bir faaliyetçiler toplulu¤u üzerinden yürütülmekte ve geriye kalan kitleler bu faaliyetin seyircisi konumundad›r. Semte faaliyet yürüten bu dar say›daki bileflendir, kurumlar›, kitle derneklerini açan, çal›flt›ran ve buralara giden yine bu verili say›daki faaliyetçiler ve bunlar›n etraf›ndaki dar kitledir. Gerçek anlamda kitleler bu çal›flmalarda ve kurumlarda yoktur. Asl›nda bu durum niyetlere karfl›n kitlelerle birliflmeme, onlar› örgütlememe prati¤idir. Bu durumu gidirmenin yolu bu genifl kesimi kendi sorun ve çeliflkileri üzerinden örgütleyerek seyirci pozisyonundan kurtar›p faaliyetin öznesi olmalar›n› sa¤lamak olmal›d›r. Mevcut örgütlemeleri bu perspektifle ele al›p kurumsallaflt›rmal›y›z. Kurumsallaflt›rmadaki kast›m›z semtlerde yaflayan genifl halk kitlelerini birçok örgüt biçimi ve arac› içinde örgütlemeyi kendisine referans alan, onlar› bu örgütlülükler arac›l›¤›yla devrimin öznesi haline getiren, kolektif ifl yapma kültürüyle halk›n mütevaz› imkanlar›n› do¤ru temelde birlefltiren ve seferber eden, semt özgünlü¤ünü ifade eden mesleki, ihtisas vb komitelerin halkla birlikte düflman örgütlülü¤ünü ad›m ad›m tasfiye eden ve onun yerine kendi alternatifini koyan, yo¤unlaflarak yayg›nlaflm›fl bir politik kitle faaliyetinin toplam› olarak alg›lanmal›d›r. Di¤er bir deyiflle halk kitlelerine ra¤men bir fleyler yapan de¤il, bilakis onlarla birlikte kolektif olarak ifl yapan, yüreklerini ve bilinçlerini kazanarak sürecin öznesi haline getiren, politik iktidarlaflman›n sacayaklar›n› oluflturan örgütlenmeye önem verilmelidir.

Her Yönlü Bas›n Yay›n Olanaklar›ndan Faydalanmak S›n›f mücadelesinin en önemli yanlar›ndan biri de ortaya koyulan politikalar›n kitlelere ulaflt›r›lmas›n› sa¤lamak için yayg›n olarak tüm iletiflim araçlar›n› örgütleyerek kullanmakt›r. Bugüne kadar bas›n yay›n konusunda önemli zay›fl›klar tafl›yarak ilerledik. En zay›f hareketler dahi bizden da-


2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim ha fazla araç yaratarak kitlelere ulaflmaktad›r. Reformistler ve di¤er tüm yap›lar radyo, televizyon, internet, günlük gazete vb tüm olanaklar› onlarca y›ld›r kullanarak an an kitlelere ulaflmaktad›rlar. Bizde ise sürekli bunun gereklili¤inden bahsedilmifl, fakat hem örgütlenmesi, hem de alt yap› çal›flmalar›ndaki yetersizliklerden kaynak› istenilen düzey yakalanamam›flt›r. Çok dar bir kesime ancak 15 günlük ya da ayl›k iletiflim araçlar›yla ulafl›larak kitlelere anlay›fl›m›z tafl›nmaya çal›fl›lmaktad›r. Lenin’in gazetenin rolüne iliflkin de¤erlendirmesini bilmemize karfl›n bu konuda gerekli önemi vermeyerek mücadelenin etkin araçlar›ndan birisi olan gazete ve bas›n yay›n araçlar›n› örgütleyerek bugüne kadar etkin kullanamad›k. Bu araçlar bizleri kitlelere tafl›yan en büyük olanaklar› sa¤lamaktad›r. Bunu küçümseyen hareket kendisini kitlelere anlatamayacakt›r. Do¤al olarak düflman›n ideolojik sald›r›lar›na, güncel geliflmelere, olay ve olgulara da sona erdi¤inde haftalarca sonra müdahale etmekteyiz. Haliyle kitleler de bizden de¤il, geliflmeleri çarp›t›lm›fl bir biçimde burjuvaziden ö¤renerek ona göre bir etkileflim içerisine girmektedirler. Gelinen aflamada do¤ru bir planlamayla bütün olanaklar merkezilefltirilerek bu alanda kurumsallaflmaya gidilerek pratik ad›mlar atmak durumunday›z. Tüm alanlar bu kapsamda bütün olanaklar›n› merkezilefltirerek, kitle iletiflim araçlar›n› harekete geçirmek suretiyle örgütlenmesini sa¤lamal› ve tüm çal›flmalar merkezi koordinasyonla yayg›n bir flekilde ele al›nmal›d›r. Bunun yan›s›ra faflizmin devlet ve iktidar biçimi oldu¤u bir toplumsal sistemde s›n›f mücadelesinin ihtiyaçlar› gözard› edilmeden nesnel ve özgün duruma iliflkin illegal bir bas›n-yay›n a¤›n› flimdikinden daha güçlü ele alarak kurumsallaflt›rmak ve ihtiyaçlar ekseninde bu alan› en verimli flekilde kullanman›n önemi gözard› edilmemelidir.

Özel Savaflla Mücadele Maoist komünistlerin II. Kongre iradesi, emperyalizm ve ufla¤› faflist Türk hakim s›n›flar›n›n; proletaryaya, emekçilere, ezilen ulus ve az›nl›klara, bölge halklar›na karfl› yürüttü¤ü özel savafla karfl› mücadelenin özel bir görev olarak ele al›nmas› gerekti¤ini kararlaflt›rm›flt›r. Mafya, kontra özel-

SINIF TEORİSİ li¤i askeri faflist cumhuriyetin münferit de¤il, bir karakteristi¤idir. Faflist askeri sald›r›lar; psikolojik harp sald›r›lar›yla, flövenist k›flk›rtmalarla, köy yakma, katliam, zoraki sürme gibi özel savafl yöntemleriyle birlikte sürdürülmektedir. Öncü hareket içerisindeki zay›fl›klar› kullanmak, dedikodularla devrimin kadro ve savaflç›lar›n› halk›n gözünden düflürmek, devrimci savafl›n ailelerini spekülasyonlarla etkileyip güvensizlik yaratmak, devrimci savafl cephesini birbirine düflürerek bölmek, halklar› birbirine düflürerek ç›karlar› do¤rultusunda kullanmak gibi oyunlar onlar›n bilinen klasik yöntemleridir. Buna ba¤l› olarak kitlelerin seferberli¤iyle düflman›n özel harbine karfl› mücadele Maoist komünistlerin ele almas› gereken bir görevdir. Hakim s›n›flar, binlerce y›ll›k siyasi deneyime ve en az›ndan yar›m as›rl›k bir özel savafl deneyimine dayanarak halka karfl› mücadele ediyor. Bu gerici ve haks›z mücadelede, çok çeflitli metotlar uyguluyor. Bu metotlar, faflist Türk devletinin Milli Güvenlik Kuruluna ba¤l› strateji merkezlerinde gelifltiriliyor. Bunlar içinde en çok kullan›lan yöntemlerden biri de kuflkusuz kontr-gerilla tarz› karfl›-devrimci mücadele metotlar›d›r. Bu metotlar esasen, ABD'nin NATO'ya ba¤l› olarak gelifltirdi¤i Gladio tipi karfl›-devrimci faflist örgütlerden ödünç al›nm›flt›r. Bunlar yine MGK'ya ba¤l› Özel Harp Dairesi ve J‹TEM taraf›ndan yürütülmekte olup, "gayri-nizami harp" ad› alt›nda bu dairenin mücadele metotlar› “Düflük Yo¤unluklu Savafl Stratejisi”nin taktikleri olarak çok yönlü ve kurals›zca kendisini d›fla vurmaktad›r. Düflman›n yürüttü¤ü aç›k gerici ve haks›z mücadele, halk taraf›ndan rahatl›kla görülebilmektedir. Fakat "gayri-nizami harp" denen bu kontr-gerilla mücadele yöntemleri, düflman›n gizli uzant›lar› taraf›ndan sinsice ve kafa kar›flt›racak flekilde düzenlendi¤inden, kitleler taraf›ndan pek fark edilememekte, geri kitleler üzerinde etkili olmaktad›r. Orta düzeydeki kitleler üzerinde de, zaman zaman etkide bulunmaktad›r. ‹leri kesim bilinçlenmifl olup durumun fark›ndad›r. Fakat di¤er kesimlerin say›s› dikkate al›nd›¤›nda, bunun etkileriyle mücadele etmenin hayati derecede önemli oldu¤u anlafl›lacakt›r. Bu mücadele, s›n›f mücadelesinin özel bir biçimi olarak, di¤er mücadele metotlar›yla kopmaz

95


SINIF TEORİSİ ba¤larla ba¤l› ve yürütülmesi ihmale gelmeyecek kadar önemlidir. Saflar›m›zda ve halk aras›nda kuflku, güvensizlik, tereddüt, karamsarl›k ve kar›fl›kl›k yaratarak yoldafll›k ba¤›n› ve kitlelerle devrimci örgütler aras›ndaki örgütsel ba¤› zay›flatmak suretiyle halk› önderlikten, devrimci örgütleri ise halk›n deste¤i ve güçlü birli¤inden mahrum b›rakmak maksad›yla haz›rlan›p uygulanan bu gerici ve hiçbir kural tan›mayan haks›z özel savafl metodlar›n›n, özel olarak ele al›nmas› gerekmektedir. Burjuva-feodal faflist diktatörlük, 2003 y›l›ndan itibaren özel savafla yeniden a¤›rl›k vermifl durumdad›r. Maoist komünistler o günden beridir yo¤un bir flekilde hedefleniyor. ‹leri kadrolardan bafllanarak yürütülen bu sald›r› Maoist hareketi, taban›n› ve nihayetinde bir bütün olarak kitleleri kapsamaktad›r. Dolay›s›yla Maoist komünistlerin yekpare bir bütünlük içinde karfl›-devrimin bu özel yönelimine karfl› bütünlüklü bir tutum içerisinde olmas› ve buna karfl› etkili ve yerinde bir mücadelenin verilmesi gerekti¤i kavray›fl›yla hareket edilmelidir. Düflman, özel savaflta daha çok dezenformasyon (bilgiyi tersyüz etme) yöntemini uyguluyor. Bu karfl›-devrimci propaganday› ve mahiyetini iyi anlay›p bofla ç›kartman›n, önemli görevlerimizden birisi oldu¤u unutulmamal›d›r.

Yerel Yönetimler Koflullara ba¤l› olarak bu alanlar örgütlendi¤inde çal›flmalar›m›za önemli olanaklar sunaca¤› kesindir. Özellikle muhtarl›klarda düflman›n yo¤unlafl›p örgütlendi¤i aç›kt›r. Düflman çal›flmalar›na karfl› muhtarl›klarda örgütlenip buralar› kitlelerin hizmetinde sa¤lamlaflt›rmal›y›z. Bu, düflman›n yerel iflbirlikçi a¤› ve etkisini önemli oranda zay›flatacak, hareketimize kolayl›k sunacakt›r. Bu saha çal›flmalar›yla, alternatif devlet ve yönetim modelimizi kitlelere gösterecek, tecrübeler kazan›p yerel iktidarlar›m›z›n deneyimlerini oluflturup onlar›n zeminini atm›fl olaca¤›z. Bu yerel yönetimlerde, halk kitleleri karar ve çal›flma süreçlerine dahil edilerek kendi kendilerini yönetme durumuna getirilmifl olacak ve ayn› zamanda kitlesel hareketler-örgütlenmeler sa¤lanm›fl olacakt›r. Belediye yönetiminde halka birçok hizmet ger-

96

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim çeklefltirilip yaflamlar›na etkide bulunulacak, halka hizmet anlay›fl›yla birçok sorun çözülecektir. Ayn› zamanda belediye olanaklar›ndan yararlan›larak faaliyetlerimiz daha etkili hale gelecek, güç kazanacakt›r. Legal olanaklar› asla küçümsememeliyiz, koflullar› oldukça devrim için yararlanmal›y›z. Konuya iliflkin nas›l bir siyaset izlenmesi gerekti¤i noktas›nda kapsaml› ve derinlikli perspektif yaz›lar›m›z söz konusudur. Bu perspektif temel al›narak çal›flmalar yürütülmelidir. Bu alanda belli kurumsallaflmalar ve tecrübeler ediniyoruz. Ama çal›flmalar›m›z için yeterli bir aflamaya gelindi¤ini söylemek için henüz erkendir. Legal olanaklardan yaralanmak ve bunlar› Halk Savafl›’na hizmet edecek flekilde yayg›nlaflt›rmak elbette ki önümüzde somut görev olarak durmaktad›r. Yaln›z bu olanaklardan yararlanmay› gündemimize al›p bir aç›l›m yaparken dikkat etmemiz gereken husus flu olmal›d›r: Büyük flehirlere çak›l›p kalan de¤il, her alana özellikle köylük alanlara yay›lma hedeflenmelidir. Buralardaki örgütlenme perspektifimiz de t›pk› k›r bölgesinde oldu¤u gibi yo¤unlaflarak yayg›nlaflma siyasetine uygun olarak, merkezi görev olan Halk Savafl›’n›n emrinde köylük bölgelerdeki mücadeleyi güçlendirmek olmal›d›r.

fiehit ve tutsak aileleri Tüm dünyada oldu¤u gibi ülkemizde de halk›n, halk iktidar› için verdi¤i mücadelede çok a¤›r bedeller ödendi. Egemenler hakl› mücadelemizi bitirmek için birçok yöntemi devreye soktu. Kurtuluflumuz için mücadele eden yüzlerce yoldafl›m›z› katlettiler, katledemediklerini hapishanelerde yok etmeye çal›flt›lar. Binlerce insan› en vahfli iflkence uygulamalardan geçirdiler. Yüzlerce devrimci kaybedildi. Egemenler hapishaneleri, katliamlar› ve iflkence metotlar›n› verdi¤imiz mücadeleye karfl› cayd›r›c› bir silah olarak hep kulland›lar. Bu insanl›k d›fl› uygulamalara maruz kalanlar en baflta egemenlerin iktidar› için tehlike arz eden komünistler, devrimciler ve yurtseverler oldu. Bu vahfli politikalardan en çok etkilenen ve bu politikalara en yak›ndan tan›kl›k edenlerden biri de flehit, tutsak ve aktivist aileleri oldu. Onlar devletin bu uygulamala-


2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim r›na ilk flahit oldu¤unda bu pervas›z uygulamalara bafllarda anlam verememifl olsalar da, zamanla devlet gerçekli¤inin fark›na vard›lar. Bu aileler ayn› zamanda evlatlar›n›n mücadelesinin ne kadar hakl› oldu¤una da tan›kl›k ettiler. Bundand›r ki flehit ve tutsak aileleri en zor koflularda alanlara ç›karak evlatlar›n›n, kardefllerinin hakl› mücadelesine sahip ç›kt›lar. Onlar›n 盤l›¤› olmaya çal›flt›lar. O¤ullar›, k›zlar› ve kardefllerinin flahs›nda topluma dayat›lan kölelik zincirini k›rmak için büyük bedelleri göze ald›lar. Ama tüm bu mücadelelerinin esasta bilinçli ve örgütlü olmad›¤›n› da söylemek gerekir. Evlatlar›na olan duygusal ba¤l›l›ktan dolay› mücadelenin içindeydiler. Sadece duygusal boyutuyla devrimci mücadelenin bir parças› olan flehit, tutsak ve aktivist ailelerinin mücadelesinin süreklili¤i sa¤lanarak bu alanda kurumsal, örgütsel bir güç bugüne kadar yarat›lamad›. Kuflkusuz ki bu olumsuz durumun sebebi ailleler de¤ildir. Zira y›llard›r mücadele yürüten ve yüzlerce flehidi bulunan bir hareket bu alanda flimdiye kadar kurumsallaflma yaratamam›flt›r. Ve devrimci mücadele için önemli bir mevzi olan flehit, tutsak ve aktivist ailelerini örgütlü bir mücadeleyle devrimci mücadelenin bir parças› haline getirememifl olmas› bafll› bafl›na bir olumsuzluluktur. fiehit ve tutsak ailelerinin verdi¤i mücadeleyle çok önemli kazan›mlar elde edilmesi gerçekli¤ine ra¤men bu meselenin önemi yeterince kavranamad›¤›ndan aileler bir çat› alt›nda örgütlenememifl, dolay›s›yla mücadelenin önemli bir potansiyeli at›l durumda b›rak›lm›flt›r. Egemenler baz› dönemlerde uygulad›klar› fliddetin dozunu art›rd›¤›nda, toplumun büyük kesimi sessiz kalmay› tercih ederken, flehit ve tutsak ailelerinin verdikleri mücadeleyle (özellikle hapishanelerdeki sald›r› ve direnifller, F tipi süreci vb) bu sessizli¤i bozduklar›na çok defa tan›k olduk. 12 Eylül AFC darbesinin gerçeklefltirilmesiyle birlikte ülke adeta kan gölüne çevrildi. Hapishaneler doldu-taflt›. Bu dönemde, özellikle tutsak yak›nlar›n›n hapishanelerde yaflanan insanl›k d›fl› uygulamalara karfl› verdikleri mücadele toplumun di¤er dinamiklerini yavafl yavafl harekete geçirdi. Hapishanelerdeki devrimci tutsaklar ve tutsak yak›nlar›n›n cunta koflullar›nda verdi¤i mücadele büyüyerek zamanla kazan›mlara dönüfltü. 12 Eylül sald›r›lar›n›n yavafl yavafl ilk püskürtüldü¤ü yerler hapishaneler oldu. 12 Eylül darbesinden sonra tutsak yak›nlar›n›n verdi¤i mücadeleyle insan hak ve özgürlüklerini sa-

SINIF TEORİSİ vunan bir örgütün temeli de at›ld›. Bugün birçok ilde flubesi bulunan ‹nsan Haklar› Derne¤i (‹HD) böylesi bir mücadelenin sonucunda ayd›n, yazar, duyarl› baz› kiflilerin deste¤iyle kuruldu. ‹HD’nin kurucular›ndan olan ve ismi ‹nsan Haklar› Derne¤i’yle simgeleflen Didar fiensoy ayn› zamanda bir tutsak yak›n›yd›. Didar fiensoy’la birlikte birçok tutsak yak›n›n›n ‹HD’nin kurulmas›nda katk›s› oldu. Dünyada da buna benzer geliflmeler yaflan›yordu. Özellikle Arjantin’deki kay›p analar›n›n verdi¤i mücadele ülkemizdeki mücadeleyle benzer birçok yönü var. Arjantin’de 1976 y›l›nda gerçeklefltirilen darbeden sonra baflta devrimciler, ilericiler ve s›radan halktan olmak üzere 30 bin insan kaybedildi. Ülke derin bir sessizli¤e gömüldü. Cuntac›lar rahatl›kla ortal›kta insanl›k d›fl› uygulamalar›na devam ediyorlard›. Arjantin’de yarat›lan sessizli¤i Plaza de Mayo Anneleri bozmufllard›r. Cunta taraf›ndan katledilen evlatlar›n›n ak›betini ö¤renmek için Plaza de Mayo meydan›na üç-befl kifliyle gelen kay›p analar› zamanla bu meydanda binlerle bulufltular. Verdikleri mücadeleyle cuntac›lar› köfleye s›k›flt›r›p, tüm dünyaya onlar›n gerçek yüzlerini gösterdiler. Arjantin gericili¤i bu durum karfl›s›nda yaklafl›k 10 bin kay›b›n ak›betini aç›klamak zorunda kald›. Kaybetme politikas› dünyan›n birçok yerinde uyguland›. Emperyalist, kapitalist ve burjuva feodal devletlerin baflta komünist, devrimci ve ilericilere karfl› baflvurduklar› bu yöntem ülkemizde de yo¤un olarak uyguland›. Osmanl›’dan günümüze devam eden bu uygulamalar, özellikle 1990 ve 1997 y›llar› aras›nda daha yo¤un uyguland›. Bu süreçte devletin kaybetme politikalar›na karfl› en aktif mücadeleyi kay›p aileleri verirken, yan› bafl›nda en büyük destekçileri tutsak, flehit aileleri ve devrimciler oldu. Tutsak, flehit, aktivist ve kay›p ailelerinin mücadelemizdeki önemli rolüne çok defa yaz›lar›m›zda dikkat çektik, ama hayata geçirme noktas›nda hep eksik kald›k. Bu gücü do¤ru bir flekilde örgütleyemedik. Hatta son bir-iki y›l› saymazsak hiç ad›m atmad›k. Bu tutumumuz aksayan bir yönümüz oldu. Birçok gerçe¤i yeni yeni görmeye bafllad›k. 2002 y›l› sonras›nda yakalanan kavray›fl derinli¤i ve geçmiflin analizi; tüm yönleriyle eksiklerimizi a盤a ç›kard›. Hatal›, eksik ve aksayan yönlerimizi gidermek için önümüze perspektif koydu. Bu temelde at›lan olumlu ad›mlar olmakla birlikte halen çal›flmalar›m›z kurumsallaflabilmifl de¤ildir. fiehit ve tutsak aileleri istedi¤imiz ölçüde ör-

97


SINIF TEORİSİ gütlü güce dönüfltürüldü¤ünde mücadeleye muazzam katk›da bulunarak, bu mücadelenin kendi gerçeklikleri içerisinde bir parças›, yürütücüsü olacaklard›r. Bugün aç›s›ndan bu alana daha fazla önem vererek, somut planlamalarla pratik ad›mlar atmal›y›z. fiehit, tutsak ailelerini örgütlü bir gücü dönüfltürme hedefiyle geçmifl deneyim, tecrübelerden de dersel ç›kartarak at›l durumdaki bu gücü mücadelenin bir parças› yapman›n somut görevleriyle hareket etmeliyiz.

Gençlik ve Kad›nlar ‹çerisinde Çal›flma Yeni alanlar›n aç›lmas›nda ö¤renci gençli¤in üzerine önemli görevler düflmektedir. Buradakiler hem fiili olarak savafla kat›lmak için, hem de yeni bölgelerde ön çal›flma yaratmak için önem arz etmektedir. Dönemsel olarak önemli politik geliflmelere karfl› kitlesel olarak siyasi kampanyalar düzenlemeli ve bu kampanyalar arac›l›¤›yla genifl halk kitlelerini bilinçlendirmenin ve onlar› örgütlemenin güçlü bir arac› olarak ona ifllerlik kazand›rmal›y›z. Kad›n örgütlenmelerine özel olarak a¤›rl›k verilmelidir. Legal ve illegal diyalekti¤i do¤ru kurulmal›d›r. Bu anlay›fl bütünlü¤ü içinde kad›n ve geçlik örgütlemelerini yaratmal›y›z.

Sonuç Olarak Maoist komünistler olarak kitlelere Halk Savafl›’n›n somut örgütlenmesi için önümüze koydu¤umuz bu görevlerle giderken, kitlelerin bu görevlerin kat›l›mc›s› olmalar›n› hedeflemeliyiz. Bir kez daha belirtelim ki Maoist komünistlerin II. Kongresi’nin belirledi¤i 7 temel göre Halk Savafl›’n›n somut örgütlenmesinin kendisidir. Maoist komünistlerin yar› feodal-yar› sömürge, yar›-feodal, sömürge ülkelerde uygulad›klar› tek devrim stratejisi vard›r; O da Halk Savafl›’d›r. Bundan önce sürdürülen ve bundan sonra sürdürülecek olan tüm görevler Halk Savafl›’n›n parças› ve onun geliflerek devrimle sonuçlanmas› içindir. Bu görevler teorik ve pratik görevler olarak iki biçimiyle birbirlerine ba¤l› olarak flekillenir ve bu görevler insan›n bilinçli dinamik rolünün tepeden t›rna¤a örgütlendi¤i Maoist komünist parti, onun önderli¤inde oluflturulan ordu ve s›n›f temelinde halk›n dostlar›n›n birleflti¤i cephe örgütlen-

98

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim mesiyle yerine getirilir. Bundan kaynakl› yerine getirmemiz gereken bu 7 temel görev üç y›l boyunca Halk Savafl›’n›n somut örgütlenmesi için önümüze koyulan görevlerdir. Tüm alt görevler bu 7 temel göreve ba¤l›d›r. Bu 7 görev, Halk Savafl›’n›n ülkemiz somutunda örgütlenmesi temelinde yaflanan sorunlar ve ihtiyaçlar üzerinden ortaya ç›kan günün bizlere dayatt›¤› görevler olarak ele al›nmal›d›r, al›nacakt›r Buradaki görevlerin her biri parti ve orduyu güçlendirme görevi gördü¤ünden kaynakl› birbirlerinin önüne ç›kar›larak ertelenmemelidir. Örne¤in önderlik es geçilerek örgütün oturtulmas› ya da gerilla güçlerinin desteklenmesi beklenemez. Deflifrasyon engellenmeden önderlik korunamaz ya da örgütlülük ayakta tutulamaz ya da gerillay› destekleyen tüm güçler korunamaz. ‹deolojik seviye yükseltilmeden Muhasebe’de ortaya koyulan yanl›fll›klar ve k›r›lmalar afl›lamaz. Dolay›s›yla her alan bu görevlerin hiç birini küçümsemeden tüm olanaklarla baflar›lmas› için güçlerini seferber etmelidirler. Koflullardan kaynakl› olarak bu 7 görev tüm alanlara ayn› görev ve sorumluluklar› yüklememektedir. Her alan kendi bulundu¤u alan ve koflullar›na ba¤l› olarak kendi pay›na düflen görevleri yerine getirmeye çal›flmal›d›r. Bu 7 görev birbirlerine her yönlü ba¤l› oldu¤unda birinin olmamas› di¤erini önemli oranda olumsuz etkiledi¤i gibi, baflar›l› olmas› ise di¤erlerini olumlu yönde etkilemektedir. Tüm Maoist komünistler, her çal›flma alan› bu görevlere bu bilinçle yaklaflmal› ve baflar›lmas› için hiçbir görevi ertelemeden, birbirinden üstün ya da düflük göremeden var olan tüm çaba ve olanaklar›n› seferber etmelidir. Bu yedi görevi önemli oranda baflarma dinamiklerine sahip durumday›z. Hiçbir flekilde mücadeleden taviz vermeden, yavafllatmadan, aksatmadan çal›flarak bir sonraki sürece çok büyük bir güç ve avantajlarla girebiliriz, girmeliyiz. Halk Savafl› somut olarak örgütlenmeden, halklar›n kurtuluflundan bahsetmek bofl sözlerden baflka bir fley de¤ildir. Politikalar›m›za uygun pratik görevlerin bafl›na geçerek örgütlenmeliyiz. Bir kere daha belirtmek isteriz ki, bu uzun erimli ve yoksunluklar içerisinde yoksullar›n savafl› olan Halk Savafl›, her alanda somut olarak merkezi görev dinamizmiyle ele al›n›p örgütlenerek muzaffer olacakt›r.


2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim

SINIF TEORİSİ

YEREL SEÇ‹MLERE ‹L‹fiK‹N TAKT‹K POL‹T‹KAMIZ ÜZER‹NE! Yerel yönetimler bugün açısından genel stratejimizin hizmetinde, onu güçlendirecek şekilde yararlanılacak faydalı ve doğru araçlardır. İçerisinden geçtiğimiz süreçte yerel seçimler konusunda, bu aracı reddetmeden kitlelerin elinde mücadeleyi güçlendirecek bir mevziye dönüştürme konusunda doğru ve yerinde bir siyaset belirlemiş durumdayız. Esasta da yazımıza konu yaparak genel hatlarıyla ele alacağımız bu taktik aracı hangi amaç doğrultusunda, nasıl kullanacağımız olacaktır

Girifl Genel olarak seçimler, yani parlemento ve özel olarak yerel seçimlere iliflkin tart›flmalar kuflkusuz yeni de¤ildir. Aksine s›n›flar mücadelesinin tarihiyle koflut olarak devrimin yolu, niteli¤i, hedefi, dostlar› ve düflmanlar› eksenli yap›lan tart›flmalar›n bir parças› olarak çokça tart›fl›lm›flt›r ve tart›fl›lmaktad›r. Tart›flma esas olarak s›n›fl› toplumlarda hakim s›n›flara ve burjuva-feodal diktatörlüklere karfl› sürdürülen mücadele içerisinde parlamento, parlamentodan yararlanma ve bunun koflullar› üzerinden yürümektedir. Yaz›m›z›n konusu bafll› bafl›na parlamento ve bu araçtan hangi koflullarda yararlan›laca¤› olmad›¤› için bu meseleye iliflkin Marksist-Leninist-Maoist bilimsel yaklafl›m ekseninde bilinen tavr›m›z› en genel çerçevede ifade etmekle yetinece¤iz.

Seçimleri ve parlamentoyu ilkesel olarak reddetmiyoruz, bunu konjonktürel geliflmelerle iliflkisi içerisinde, taktik bir mesele olarak görüyoruz. Taktik niteli¤inde bir araç olan parlamentodan yararlan›l›p yararlan›lmayaca¤›, bunun koflullar›n›n olup olmad›¤› sorular›na verilecek cevaplar, somut koflullar›n somut tahlilinde aranmal›d›r. Asgari program olan Demokratik Halk Devrimi mücadelesini güçlendirdi¤i koflullarda bu araçtan yararlanaca¤›m›z›, aksi durumda ise seçimleri boykot edece¤imizi tekrarl›yoruz. Burada bir fleye dikkat çekmek istiyoruz; devrimin yani genel stratejimizin hizmetinde bir taktik araç olarak parlamentodan yararlanmak ile parlamentarist mücadele birbirine kar›flt›r›lmamal›d›r. Maoistler birincisini (parlamentoyu); taktik bir mesele olarak ele alarak ilkesel olarak reddetmezlerken, ikincisini (parlamenta-

99


SINIF TEORİSİ rist mücadeleyi); stratejik bir mesele olarak ele alarak ilkesel olarak reddederler. Bundan kaynakl› bu konudaki bilincimiz berrak ve tutumumuz net olmak durumundad›r. Genel seçimler parlamentodan ba¤›ms›z olmad›¤› ve do¤rudan siyasi iktidar›n denetimi alt›nda oldu¤u için parlamento ile yerel seçimler yani yerel yönetimler, birbirinden farkl›d›rlar. Yerel yönetimler hedefli yap›lan yerel seçimler, elbetteki siyasi iktidar›n d›fl›nda ve bundan tamamen ba¤›ms›z de¤illerdir. Ancak do¤ru ele al›nd›¤›nda halk›n do¤rudan öz yönetimleri fleklinde gerek siyasi iktidar›n direkt olmayan yerel yönetimlerdeki dolayl› denetimi, gerekse yerel yönetimlerin k›smi anlamdaki özerk yap›s› ve mevcut yasal mevzuat› zorlayarak kitlelerin hizmetinde, dönem dönem sistemle çat›flmalar› da öngören devrimci mücadelede, kitlelerin denetiminde kat›l›mc›, demokratik yerel yönetim anlay›fl›m›z›n pratiklefltirilmesine olanak sa¤layabilir. Bundan kaynakl› yerel yönetimler bugün aç›s›ndan genel stratejimizin hizmetinde, onu güçlendirecek flekilde yararlan›lacak faydal› ve do¤ru araçlard›r. ‹çerisinden geçti¤imiz süreçte yerel seçimler konusunda do¤ru taktik politika, bu arac› reddetmeden kitlelerin elinde mücadeleyi güçlendirecek bir mevziye dönüfltürme konusunda do¤ru ve yerinde bir siyaset belirlemifl durumday›z. Esasta da yaz›m›za konu yaparak genel hatlar›yla ele alaca¤›m›z bu taktik arac› hangi amaç do¤rultusunda, nas›l kullanaca¤›m›z olacakt›r. Yerel seçimlerin ayr›nt›l› olarak incelenmesi ve bu konuda bizler aç›s›ndan do¤ru anlay›fl›n ortaya konmas› ve ilkelerin berraklaflmas› gereklidir. Siyasetin yanl›fl anlafl›lmas› veya kavray›fls›zl›k, yürütülecek olan siyasal çal›flman›n verimini düflürecek

100

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim veya bofla emek harcanm›fl olacakt›r. Geçmiflte oldu¤u gibi bugün de Türkiye-Kuzey Kürdistan’da özgürlük, demokrasi, sosyalizm ve komünizm için mücadele eden kayda de¤er devrimci partiler, gruplar ve çevreler oldu¤u gibi, bu amaçlar do¤rultusunda mücadele eden-mücadele etmek isteyen tek tek bireylerin oldu¤u da bir gerçekliktir. ‹flte bundand›r ki hepsiyle flu ya da bu biçimde yan yana gelmekte ›srarl›y›z. Öncelikle öncü bir güç olmaktan önder bir güç olmaya do¤ru ilerlemek durumunday›z. Bu da kuflkusuz rekabetçilikten, grupçuluktan, klikçilikten, bencillikten ve kariyerizmden alabildi¤ince uzaklaflarak devrimci dayan›flma ile mümkündür. Kabul etmek gerekir ki halk›m›z ve Türkiye-Kuzey Kürdistan devrimci hareketi, bahsini etti¤imiz bu burjuva hastal›klardan çok çekmifltir ve hala da bu olumsuzluklar› kendi içinden söküp atamam›flt›r. “Devrimcilik” ve “komünistlik” ad›na dar grupçu yaklafl›mlar› sürekli dayatan geleneksel grupçu-rekabetçi-klikçi düflünce ve yaklafl›mlar hiçbir koflulda, hiçbir gerekçeyle kabul edilemez. ‹stisnas›z bir flekilde siyasal co¤rafyam›z›n devrimci ve komünist hareketinin önemli bir bölümünün parlamento, genel ve yerel seçimler konusunda oldukça kaba ve tutucu bir siyaset izlemelerinden ötürü Lenin’in flu sözlerini hat›rlatmadan geçemeyece¤iz; “Her duruma uygun bir reçete ya da hiçbir zaman uzlafl›lmayacak biçiminde bir genel kural bulmaya kalk›flmak saçmad›r.” O halde y›llardan beri do¤ru bir flekilde teorisini savunup esasta pratik ad›mlar›n› atmad›¤›m›z ve yanl›fl tutumlara karfl›; “Amaç ve ilkelerimize hizmet etmek ve onlara ters düflmemek kayd›yla hiç bir mücadele biçimini reddetmeyiz” prensibinden hareketle amaç ve ilke-

Türk devlet sisteminin örgütlenme biçimi yukarıdan aşağıya doğru antidemokratik ve faşist bir niteliği ve özü ifade eder. Dolayısıyla bu örgütlenme biçimi yerel yönetimlerin esasta kitlelerin doğrudan yönetime katılarak siyaset yaptığı alanlar olmasına olanak tanımamakta ve seçilmişlerin üzerindeki atanmışların mutlak imtiyazını pekiştirmektedir.


2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim lerimize uygun olan ve onlara hizmet eden bin bir türlü taktik politikay› pratik olarak gelifltirmek zorunday›z. Yerel seçimlere iliflkin taktik politikam›z› da bu temelde ele almak ve pratiklefltirmek durumunday›z. Buna paralel 36. y›l›na giren bizlerin tarihimiz boyunca yerel yönetimler konusunda ciddi bir politika belirleyemedi¤i ve bundan kaynakl› olarak da bu alanlar› devrim mücadelesinin bir arac› olarak kullanma baflar›s›n› gösteremedi¤imiz de aflikard›r. Bu konuda çeflitli örgütsel yetersizliklerimizin yan›s›ra böylesi önemli taktik bir politikada ciddi deneyimsizliklerimizin de bulundu¤unu belirtelim. Bu yönüyle içinden geçti¤imiz süreçte yerel seçimlerde karfl›laflaca¤›m›z sorunlar›, günle s›n›rl› sorunlar olarak s›n›rlamadan, geçmifl süreçlerin ve bu süreçlerde yarat›lan tahribatlar›n ortaya ç›kard›¤› sonuçlar olarak da görmek zorunday›z.

Tarihten Günümüze Yerel Yönetimler, Merkezi Otoritenin Bask›s›ndan Kurtulamam›flt›r! Yerel yönetimler; devletin tarihine koflut olarak ortaya ç›km›fl, bir anlamda yerinde yönetimler olarak hizmetlerin halka en yak›n birimler taraf›ndan yürütülmesi ve halk›n do¤rudan kat›l›m›n› ifade eden ve demokratik mücadelenin geliflmesinde küçümsenmeyecek dinamikler tafl›yan alanlard›r. Ancak il özel ‹daresi, belediye yönetimi ve bunlar içerisinde en eski ve geleneksel yönetim biçimi olan köy yönetimi olmak üzere üç kategoriden oluflan yerel yönetimler yine hakim s›n›flar›n merkezi otoritesinin gölgesinde kalarak gerçek anlamda, hiçbir zaman için kitlelerin do¤rudan kat›l›m›yla özerk-demokratik bir yap›ya dönüflememifllerdir. Burjuva devrimlerini yapm›fl ve burjuva demokrasisinin hakim oldu¤u ülkelerde durum nisbeten biraz daha ileri iken, Türkiye-Kuzey Kürdistan gibi emperyalizme göbekten ba¤›ml› yar›-feodal, yar›-sömürge ülkelerde durum çok daha geri ve yerel yönetimler, merkezi otoritenin denetimi alt›nda ka¤›t üzerinde kanunla belirlenmifl esaslar dahi uygulanmayarak, sistemin arpal›klar› fleklinde ifllev görmektedirler. Osmanl› döneminde ilk olarak 1854-1856 y›llar›nda bat›l› ülkelerle geliflen iliflkiler sonucu Ka-

SINIF TEORİSİ d›’lara ba¤l› vak›flar fleklinde oluflan yerel yönetimlerin, daha çok Fransa örnek al›narak bugünkü anlam› ile belediye yönetimlerine dönüflmesi, 1930 y›l›nda ç›kar›lan 1580 say›l› Belediye Kanunu ile olmufltur. 1580 say›l› kanunun ç›kar›ld›¤› tarihten bugüne çeflitli de¤iflikliklere u¤ram›fl ise de, bu de¤ifliklikler mevcut Türk devlet sisteminin yap›s›ndan kaynakl› olarak yerel yönetimlerde ciddi de¤ifliklikler gerçekleflmemifl, 1930’lar›n yerel yönetimler anlay›fl› biçimsel olarak kendini de¤iflikliklere u¤ratarak günümüze kadar gelmifltir.

Türk Devletinde Yerel Yönetimlerin “Özerkli¤i”, Sistemin Bekas›na Göre Ele Al›nmaktad›r! Yerel yönetimler, bugün aç›s›ndan anayasan›n ilgili maddesinde "il, ilçe veya köy halk›n›n mahalli müflterek ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere kurulufl esaslar› kanunla belirtilen ve karar organlar›, yine kanunda gösterilen, seçmenler taraf›ndan seçilerek oluflturulan kamu tüzel kiflileridir" biçiminde tan›mlanm›flt›r. ‹lgili düzenlemeyi yapan 03.07. 2005 tarihli 5393 say›l› Belediye Kanunu’nda “Amaç, Kapsam ve Tan›mlar, Belediyenin Kuruluflu ve S›n›rlar›, Belediyenin Görev, Yetki ve Sorumluluklar›” tan›mlan›rken; “Madde 3- a) Belediye: Belde sakinlerinin mahalli müflterek nitelikteki ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere kurulan ve karar organ› seçmenler taraf›ndan seçilerek oluflturulan, idari ve mali özerkli¤e sahip kamu tüzel kiflisini, b) Belediyenin organlar›: Belediye meclisini, belediye encümenini ve belediye baflkan›n›, c) Belde: Belediyesi bulunan yerleflim yerini, d) Mahalle: Belediye s›n›rlar› içinde, ihtiyaç ve öncelikleri benzer özellikler gösteren ve sakinleri aras›nda komfluluk iliflkisi bulunan idari birimi ifade eder.” fleklinde düzenleme yap›lm›flt›r.

Belediyenin Yetkileri ve ‹mtiyazlar›! Yine ilgili kanunun ‘Belediyelerin yetkileri ve imtiyazlar›’ bölümünde; “Madde 15- a) Belde sakinlerinin mahalli müflterek nitelikteki ihtiyaçlar›n› karfl›lamak amac›yla her türlü faaliyet ve giriflimde bulunmak, b) Ka-

101


SINIF TEORİSİ

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim

Yerel yönetimler; salt halkın ekonomik beklentilerine yanıt olma anlayışı ile ele alınamaz, alınmamalıdır. Bununla birlikte ulus, dil, din, kültür, azınlıklar vb sorunları ele alarak bir bütünselik içinde bakmalıyız. Bizler seçimlerde dahil taktik politikamızda halkın ekonomik ihtiyaçlarını karşılama değil, olanları bu zemin üzerinde politikleştirme, seviyelerini yükseltme ve bilinç taşıma merkezli hareket ederiz. Sınıf mücadelesinin siyasi bir mücadele olduğu doğru siyasi anlayışı ile parlamento, genel seçimler ve yerel seçimlerin taktik ve tali bir adım olduğu geçmişten bugüne bilince çıkarılan önemli ve doğru bir kavrayıştır

Yerel Yönetimler, Merkezi Otoriteyle ‹liflkisi ve Bir Taktik Araç Olarak Belirli F›rsatlar Sunmaktad›r

nunlar›n belediyeye verdi¤i yetki çerçevesinde yönetmelik ç›karmak, belediye yasaklar› koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezalar› vermek, c) Gerçek ve tüzel kiflilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsat› vermek, d) Özel kanunlar› gere¤ince belediyeye ait vergi, resim, harç, katk› ve kat›lma paylar›n›n tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç d›fl›ndaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken do¤al gaz, su, at›k su ve hizmet karfl›l›¤› alacaklar›n tahsilini yapmak veya yapt›rmak.”

Günümüz dünyas›nda bütün devletlerin idari yap›s›, merkezi idare ve mahalli idareler olmak üzere iki flekilde ele al›nmaktad›r. Bunlardan merkezi idare; bilinen ad›yla yasama, yürütme ve yarg› üçgeninden oluflan bir sistem iken, ikincisi ise; yerel idareler (yerel yönetimler) belli anlamda merkezi idareden özerk bir yap›s› olan ancak, hem genel sistem aç›s›ndan ba¤lay›c›l›¤› olan yarg›n›n do¤rudan denetiminde, hem de yürütme içerisinde ilgili bakanl›¤a (bu bizde ‹çiflleri Bakanl›¤›’d›r) ba¤l› olarak illerde vali, ilçelerde kaymakam olarak bilinen mekanizman›n denetimi alt›nda yerinde idare olarak da bilinen, bir yerel yönetim modelidir.

Belediyeler kanununun 3. ve 15. maddelerinde yerel yönetimlerin en önemli bileflenlerinden birisi olan belediye ve beldeler için “Belde sakinlerinin mahalli müflterek nitelikteki ihtiyaçlar›n› karfl›lamak üzere kurulan ve karar organ› seçmenler taraf›ndan seçilerek oluflturulan, idari ve mali özerkli¤e sahip” tan›mlamas› getirilmesine karfl›n, ilgili maddenin devam eden bölümlerinde merkezi otoritenin yerel yönetimler üzerindeki kat› disiplini, yasayla güvence alt›na al›narak yerel yönetimler için denilen “seçmenlerin iradesi ve özerklik” ifadeleri bofla düflürülerek ifllevsiz b›rak›lmaktad›r.

102

Bu konuda hem hakim s›n›flar aç›s›ndan, hem de halk›m›z aç›s›ndan yerel yönetimler belirli olanaklar› bar›nd›rmaktad›r. Türk devleti için belirli imtiyaz ve arpal›klar fleklinde merkezi devlet ç›karlar› temelinde de¤erlendirilirken; halk›m›z için ise bizzat üretenin kendisi olmas› itibariyle yönetenin de do¤rudan kendisi olmas› anlay›fl›yla de¤erlendirilmek durumundad›r. Genel stratejimize hizmet temelinde herhangi bir arac›n, ilkelerimizle çeliflmedi¤i sürece bu araçtan nas›l yararlan›laca¤› konusunun iyi kavranabilmesi için öncelikli olarak o arac› iyi tan›mak, sundu¤u f›rsatlar› ve tersinden olas› olumsuz ihtimalleri bütün boyutlar›yla bilmek gerekir. Bu anlamda yaz›m›z›n bu bölümünde yerel yönetimler nedir ne de¤ildir sorusunu Türkiye-Kuzey Kürdistan gerçekli¤iyle ba¤› içerisinde ele alarak yerel yönetimlerin merkezi otoriteyle olan iliflkisi, herhangi bir özerk yap›s›n›n olup olmad›¤›n› anlamaya çal›flaca¤›z.

Merkezi Otoriteden Ba¤›ms›z Bir Özerk-Demokratik Yerel Yönetim Ne Kadar Mümkündür? Öncelikli olarak alt›n› çizmemiz gerekir ki; herhangi bir sistemin yap›s› e¤er demokratik de¤il ise, günümüz dünyas›nda oldu¤u gibi toplumun tümünü kapsayan siyasal sistemin iktidar› elinde tutan


2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim ve yine toplumun az›nl›¤›n› oluflturan hakim s›n›flar›n ezilen ço¤unluk için diktatörlü¤ünün uyguland›¤› ülkelerde özerk-demokratik yerel yönetimlerden söz edilemez. Bu anlamda emperyalizme ba¤›ml› faflist Türk devletinin hakim oldu¤u Türkiye-Kuzey Kürdistan’da gerçek anlamda yerel yönetimlerin özerk ve demokratik olmad›¤›, mevcut statü devam etti¤i sürece de olmayaca¤› bilinmelidir.

Seçilmifllerin Üzerindeki, Atanm›fllar›n ‹mtiyaz› Kabul Edilemez Yerel yönetimlerin her bir organ› ve bu organlardaki sorumlular do¤rudan seçilerek görevlendirilmifl olmalar›na karfl›n, halk›n iradesi hiçe say›larak mevcut yerel yönetimler anlay›fl›yla seçilmifllerin kaderi, atanm›fllar›n ellerine verilmifltir. Türk devlet sisteminin örgütlenme biçimi yukar›dan afla¤›ya do¤ru anti-demokratik ve faflist bir niteli¤i ve özü ifade eder. Dolay›s›yla bu örgütlenme biçimi yerel yönetimlerin esasta kitlelerin do¤rudan yönetime kat›larak siyaset yapt›¤› alanlar olmas›na olanak tan›mamakta ve seçilmifllerin üzerindeki atanm›fllar›n mutlak imtiyaz›n› pekifltirmektedir.

Yerel Yönetimlere Devletin Yeni Yönelimi! Devletin bugün, Yerel Yönetimler Kanunu ile belediye kurma alt s›n›r›n› 2 binlerden 10 binlere yükseltmesi, bunun alt›nda nüfusu olan yerleri köy statüsünde ele almas›, mevcut belediyelerin ezici ço¤unlu¤unun nüfusunun 10 binin alt›nda oldu¤u gerçe¤iyle karfl›laflt›r›ld›¤›nda, yerel yönetimleri bitirmeye yönelik, emperyalist politikalar ve emperyalist tekellerin ihtiyaçlar› do¤rultusunda bir ahtapot misali en ücra köfleyi dahi kuflatarak yerel yönetimlerin, dolay›s›yla buralarda yaflayan halk kitlelerinin iradelelerini yok saymadan baflka bir anlam› bulunmamaktad›r. Türkiye-Kuzey Kürdistan’da yap›lacak olan yerel seçimleri AKP hükümeti ve “muhalefet” her alanda haz›rl›klar›n› yaparak daha da öne alma e¤ilimi göstermektedir. AKP, kitleler nezdinde elde etmifl oldu¤u avantajlar› teflhir olmadan kullanarak bu alanda genifl bir yay›lma hedefi gütmektedir. ‘Muhalefet’

SINIF TEORİSİ ise derinleflen kriz, türban sorunu, Kürt meselesi ve Güney Kürdistan operasyonuna ba¤l› olarak AKP’den yerel yönetimleri almak için yo¤unlaflma e¤ilimine giriflmifltir. Genel olarak da medya ve di¤er iletiflim araçlar›nda gericiler, sürekli yerel yönetimlere iliflkin programlarla kitleleri haz›rlamakta, devrimci ve muhalif yerel yönetimler ise kitleler nezdinde teflhir edilmeye çal›fl›lmaktad›r. Her ne kadar “muhalefet” ve hükümet; aralar›ndaki klik çeliflkilerinden kaynakl› birbirleriyle mücadele ediyor gibi görünseler de, Kuzey Kürdistan ve di¤er alanlarda genel olarak ilerici, ayd›n, yurtsever ve devrimci yerel yönetim kademelerini bitirmek için topyekün seferberlik ilan etmifl durumdalar. Türkiye-Kuzey Kürdistan’›n sisteme muhalif tüm yerel yönetimleri gerici-faflist partilerce merkezi seçimlerde oldu¤u gibi yine bas›n ve yay›n yoluyla teflhir ve tecrit edilmeye çal›fl›lmaktad›r. Ki bununla da hedefleri kitleler nezdinde bizleri marjinal gruplar olarak göstermeye çal›flarak, kitleleri kötülerden birini seçmek zorunda b›rakmakt›r. Haz›rl›klar› bununla da bitmemektedir. AKP-MHP-CHP vb partiler flimdiden fakirlefltirdikleri halklara, halk›n paralar› ile ald›klar›, kömür, g›da yard›mlar› da¤›tarak yerel seçimlerde oy için kand›rmaya çal›flmaktad›rlar. Yaklaflan yerel seçimlerin, kitlelerin kazan›m ve kay›plar› dikkate al›nd›¤›nda oldukça önemli sonuçlar› olaca¤› flimdiden görülmektedir. Seçimlerin zay›f ele al›nmas› 2004 y›l› Mart ay›nda yap›lan yerel seçimlerde yaflanan zay›fl›klar›n yaflanmas›na neden olaca¤› gibi, kitleler nezdinde daha geri bir sonuç ortaya ç›karacakt›r. Seçimlerin do¤ru ele al›nmas›, geçmifl tecrübelerin dikkatle incelenmesini gerektirir. Hangi noktada çal›flma yürütürsek yürütelim; o noktay› geçmifl yaflananlar›yla muhasebe etmek, en az›ndan yak›n tecrübeleri incelemek, bilimsel sonuçlara ulaflmam›zda önemli rol oynayacakt›r. Bir ad›m ileri atmak istiyorsak, iki ad›m geri dönerek tecrübelerimizi incelemeliyiz. Dünden bugüne kat› ve tek düze bir biçimde uygulanan boykot politikalar›na karfl› gelenlerin ve bu politikada ›srar eden tutucu durufllar›n aras›nda, dönemi ve içinden geçilen süreci do¤ru de¤erlendirerek önümüzdeki yerel seçimlerde hangi yönde bir politika belirlemeliyiz? Bu belirleyece¤imiz politika do¤rultusunda ne tür pratik ad›mlar

103


SINIF TEORİSİ ataca¤›z, atmal›y›z? Bu pratik ad›mlar içerisinde ortak hareket edebilece¤imiz ilerici güçleri belirleyerek onlarla görüflmeleri nas›l bir konsept ve platform dahilinde yürütece¤iz? Buna benzer soru ve sorunlara vereve¤imiz yan›tlar›n daha flimdiden bilinçlerimizde net olmas› gerekiyor. Bu yüzdende 2004 yerel seçimleri, önümüzdeki yerel seçimler aç›s›ndan oldukça önemli sonuçlar içermektedir. 2004 yerel seçimleri, daha önce S›n›f Teorisi 7. say›m›zda de¤erlendirilmiflti, tüm ayr›nt›lar›yla buraya almayaca¤›z fakat genel hatlar›yla bir hat›rlatma yaparsak seçimler 4 temel nokta üzerinden ele al›nabilir. Birincisi burjuva-feodal partiler, ikincisi ise ilerici ve devrimci kesimler, üçüncüsü komünistlerin durumu, dördüncüsü de halk›n durumu. O dönemki yerel seçimlerde hükümet olan AKP ve baz› partiler önemli oranda oylar›n› yükseltirken, di¤erleri de bunlar karfl›s›nda oy kaybetmifltir. Yaflanan boflluklar üzerinden umut tacirli¤i yapan düzen partileri, kitleleri peflinden sürüklemifllerdir. AKP Kürt kimli¤i, Müslümanl›k ve Avrupa Birli¤i politikalar›yla önemli bir yükselifl göstermifl ve ilerici çevreler de dahil gerici-faflist tüm partilerin yerel yönetimlerinin önemli bir bölümünü kazanarak oylar›n› yükseltmifltir. CHP ve di¤er kanat ise her nekadar çok ciddiye almasa da MGK sözcülü¤ü ve laiklik propagandas›yla kitleleri laik-anti laik ikilemine sürükleyerek elindeki mevzileri korumaya çal›flm›flt›. Bu sonuca göre, arpal›klar olarak bilinen yerel yönetimlerin ezici bir ço¤unlu¤u baflta dönemin hükümeti AKP olmak üzere gericilerin-faflistlerin denetiminde kalmaya devam etmifltir. Hatta bu yerel seçimlerde birçok ilerici belediyede gerici-faflist partilerin denetimine girmifltir. ‹lerici çevrelerdeki durum ise oldukça parçal› olarak devam etmifl, DEHAP (flimdiki DTP), EMEP, SDP, ÖDP gibi partilerin SHP gibi gericifaflist bir partinin çat›s› alt›nda yanl›fl zeminde oluflturduklar› seçim ittifak›, gerici-faflist partilerden destek karfl›l›¤›nda oy verme gibi baz› ekonomist gerici tutumlar, düzen partileriyle Avrupa Birli¤i, Kürt meselesi, yerel yönetimlere yaklafl›m vb noktalarda ayn› talepleri savunma gibi düzen içi zay›f politikalar, Kürt kesiminin dillendirdi¤i “Demokratik Sömürgecilik” anlay›fl›, grupçu e¤ilimler-

104

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim le seçimlerde do¤ru temelde ittifaklar yapmak yerine ba¤›ms›z kat›lma gibi hatalar, önemli oranda seçimleri ilerici cephe aç›s›ndan zay›f düflürerek geriletmifl ve önemli boyutlarda oy kayb›na neden olmufltur. Bu sebeplerden dolay› 2004 yerel seçimlerinde ilerici kesimler, b›rakal›m var olan mevzilerini korumay›, önemli oranda yerel yönetimleri, baflta AKP olmak üzere gerici–faflist partilere kapt›rm›fllard›r. Komünistler ise örgütsel yetersizlikler, deneyimsizliklerine ra¤men, belli boyutlar›yla elinee al›nd›¤›nda baflar› denecek çal›flmalar›n yap›ld›¤› söylenebilir. Ayn› zamanda güçlü olunan alanlarda, yerel yönetimlerin önemli bölümünün gericifaflist partilere kapt›r›lmas›na göre de¤erlendirildi¤inde ise baflar›s›zl›ktan bahsedilebilir. Komünistler ittifaklar noktas›nda, SHP çat›s› alt›nda kat›lma sürecine kadar her noktada birlikteli¤in sa¤lanmas› için yo¤un çaba harcam›fl ve ilkelerde esnek siyaset anlay›fl›n› önemle uygulam›flt›r. Aslolan seçimleri de¤il, devrimi kazanmakt›r perspektifini uygulayarak, kitleleri yerel yönetimlere tafl›may› hedeflemifltir. Kurumlara ç›kar sa¤lamak için gerici-faflist parti adaylar›n› destekleme anlay›fl› da geçmifl yerel seçimlerde baz› yerellerin düfltü¤ü ve özelefltirisi verilen zaaflar olmufltur. Kitleler, önemli oranda gericiler aras›nda tercih yaparak, egemen s›n›flar›n ç›kar›na uygun bir sonucun ortaya ç›kmas›n› sa¤lam›flt›r. Y›llarca komünist ve devrimci hareketin zay›fl›¤› ve reformist kesimin yanl›fl politikalar› sonucunda kitleler, düzen partilerinin yede¤ine düflmüfl, hatta yer yer oldukça karfl›t olduklar› güçlere dahi ç›kar temelinde oy verecek kadar zay›f tutumlar sergiler hale gelmifltir. ‹fllerini kaybetmeme, demokratik kurumlara finans sa¤lama, fleriat korkusuyla ‘laikli¤i’ destekleme, Kürt ulusal sorununu çözme, yerel yönetimlerde birikmifl ayl›klar›n ödenmesi vaadi, ifle al›nma sözleri, g›da ve di¤er yard›mlarla düzen partileri ve adaylar›, kitlelerce önemli oranda desteklenmifltir. Örne¤in bütün bu geri anlay›fllar›n sonucunda Dersim’in belli alanlar›nda kitlelerin her yönüyle karfl›t olduklar› AKP’yi seçmeleri; bunun en aç›k örne¤idir. 2004 Mart’›ndaki yerel seçimlere iliflkin k›saca söyleyeceklerimiz bunlar, gerekli boyutlar›yla S›n›f Teorisi 7. say›m›zda bu konunun daha genifl


2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim de¤erlendirmesini okuyabilirsiniz. Tüm bu yaflad›¤›m›z sonuçlar, komünist ve devrimcilerin politikas›zl›¤› ve haz›rl›ks›zl›¤›ndan ortaya ç›kan sonuçlard›r. Kitlelerle komünist ve devrimciler aras›ndaki iliflkiler, önemli oranda tahrip olmufl durumdad›r. Tüm ilerici çevreler kendilerini derinden sorgulamal› ve buna uygun ad›mlar atmal›d›rlar. Bu seçimlerde de ayn› sonu yaflamak istemiyorsak, baflta komünistler olmak üzere tüm devrimci ve ilerici çevreler geçmifl zay›fl›klar›n›, politikalar›n›, taleplerini, yerel yönetim anlay›fl›n› ve toplumun tüm sorunlar›nda gerici-faflist partilerle aralar›ndaki farklar›n› net olarak ortaya koyup, genifl bir yelpazede ittifaklarla sorunu aflmay› hedeflemelidir. Öncelikle belirtmek isteriz ki genel ve yerel seçimler, s›n›f›n ve halk›n politik iktidar mücadelesine tabi ve tali olarak ele al›nmak zorundad›r. Do¤al olarak Demokratik Halk Devrimi’ne hizmet edecek flekilde yürütülmek durumundad›r. Bunun için ise devrimin ya da devrimci mücadelenin bafl›ndan itibaren esas ve geçerli olan zora dayal› illegal mücadele ile genel ve yerel seçim faaliyetinin birlefltirilmesi gerekmektedir. Dolay›s›yla parlamenter ve yerel seçimleri amaç ve esas alan bir anlay›fl ya da tutum, aç›k ki bizim ilke ve tutumlar›m›zdan uzakt›r ve revizyonistlerin görüflüdür. Komünistler; seçimleri, devrimin gerçekleflmesi için esas mevzi olarak görmezler. Sadece bunlar›n kazan›lmas› ile halk›n kurtuluflunun gerçekleflmeyece¤inin bilincindedirler. Bunu sadece Demokratik Halk Devrimi, Sosyalizm ve Komünizm perspektifli ele al›rlar. Bunun içindir ki olaya stratejik olarak bakmad›klar› gibi, sadece halk›n ekonomik taleplerine cevap olma fleklinde de ele almazlar. Bu yönde halk› e¤itir ve yerel yönetimlerin kazan›lmas›n›n, halk›n ekonomik-demokratik haklar›n›n bütünlüklü olarak kazan›lmas› ve koruma alt›na al›nmas› anlam›na gelmedi¤ini, bunun ancak halk iktidar›n›n tesis edilmesi ile mümkün olabilece¤ini propaganda ederler. Yerel yönetimler; salt halk›n ekonomik beklentilerine yan›t olma anlay›fl› ile ele al›namaz, al›nmamal›d›r. Bununla birlikte ulus, dil, din, kültür, az›nl›klar vb sorunlar› ele alarak bir bütünselik içinde bakmal›y›z. Bizler seçimler de dahil olmak üzere taktik politikalar›m›zda halk›n ekonomik ih-

SINIF TEORİSİ tiyaçlar›n› karfl›lama de¤il, olanlar› bu zemin üzerinde politiklefltirme, seviyelerini yükseltme ve bilinç tafl›ma merkezli hareket ederiz. S›n›f mücadelesinin siyasi bir mücadele oldu¤u anlay›fl› ile parlamento, genel seçimler ve yerel seçimlerin taktik ve tali bir ad›m oldu¤u, geçmiflten bugüne bilince ç›kar›lan, önemli ve do¤ru bir siyasi mirast›r. Ancak flu da kabullenilmek durumundad›r ki bugüne kadar parlamento ve genel-yerel seçimler konusunda Türkiye-Kuzey Kürdistan özgülünde iyice piflmifl-mayalanm›fl genifl deneyimleri, sistemli bir tecrübe haline getirmifl de¤iliz. Bir strateji, ama bin bir türlü taktik politika derken sadece bunun lafz› ile yetinemeyiz. Bu aç›dan yaflam›n her bir parças›na dair yüzlerce taktik politika ile stratejimizi yaflamsallaflt›r›p kitlelerin elinde güçlü bir silah haline getirerek maddi bir güce dönüfltürebiliriz. Devrim yürüyüflümüzün hizmetinde ele alarak her bir somut duruma göre belirleyece¤imiz seçimler politikam›z da bu minvaldeki taktik ad›mlar›m›zdan biri olarak okunmak durumundad›r. Devrimin, kitlelerin eseri oldu¤u unutulmamal›d›r. Dolay›s›yla sadece kendi subjektif isteklerimize ve görüfllerimize uygun, nesnel gerçeklikle örtüflmeyen, kitleleri kucaklamaya müsait olmayan bir taktik politika kazand›rmaz, kaybettirir. Kitlelerin mevcut bilinç derecesi, kültürü vd özellikleri dikkate al›narak, Türkiye-Kuzey Kürdistan’daki bütün devrimci, demokrat, ilerici güçleri, partileri, gruplar›, bireyleri ve bunlar› besleyen kitleleri kucaklayacak, onlar›n taleplerine yan›t verecek, nesnel gerçeklikle kucaklaflacak bir taktik politika devrim mücadelesine kazand›racakt›r. Maoist öncü, bilimsel bir muhasebeye tabi tutarak geçmiflinden ç›kard›¤› dersler ›fl›¤›nda bu konuda önemli bir sentez a盤a ç›kartt›. Yerel seçimler konusunda, genel olarak bu alanlar›n Halk Savafl›’n›n hizmetinde ele al›nmas›; mevcut legal imkanlar›n son s›n›r›na kadar zorlanmas›, Halk Demokrasisi anlay›fl› temelinde kitlelerin harekete geçirilmesi, kitlelere kendi öz deneyimleri üzerinden genifl bir demokratik kat›l›mc›l›kla kendi kendilerini yönetme imkan› sa¤lanmas›, yerel yönetimlerin siyasi, ekonomik, kültürel güç ve imkanlar›ndan dolay› da olsa merkezi görevimiz olan

105


SINIF TEORİSİ K›z›l Siyasi ‹ktidarlar hedefli köylü gerilla savafl›n›n gelifltirilip güçlendirilmesi için faydalan›lmas› gerekti¤i sonucuna var›lm›flt›. Bu do¤ru yönelim ›fl›¤›nda asgari program olan Demokratik Halk ‹ktidar›’na ulaflmak için yürütülen mücadelenin hizmetinde olmas› ve halk›m›z› amaçlar›na yak›nlaflt›rmas› potansiyelini bin bir türlü politikalar ile somut olarak ortaya ç›kartma temelinde çeflitli mücadele ve örgüt biçimlerini komünistlerin 2. Kongre’si de önemle ele alm›flt›r. Bu do¤ru anlay›fl ve yönelimden hareketle, genel ve yerel seçimler meselesinin de her bir somut durumda somut olarak ele al›nmas› gerekti¤ine vurgu yapm›flt›r. Di¤er tüm taktik politikalarda oldu¤u gibi genel ve yerel seçimler de s›n›flar aras›ndaki iliflkilerin özellikleri, ülkenin kendine özgü olan koflullar› vb çok yönlü iliflkileri-etkileflimleri ba¤lam›nda ele al›nmak durumundad›r. Elbette ki her bir somut durumda genel ve yerel seçimleri taktik olarak ele al›rken, stratejimizin hayatla ba¤›n›n kurulmas› için bu taktiklerde dönem dönem belli esnekliklerin de olabilece¤ini gözden kaç›rmamak gerekir. 22 Temmuz 2007 genel seçimlerine de bu bilinçle yaklaflm›fl ve politika belirlemifltik. Bu geçen zaman zarf› içerisinde AKP’nin genel seçimleri yüksek bir oyla kazanmas›n›n getirisiyle önümüzdeki yerel seçimlerde hakim s›n›flar›n daha sistemli ve sinsi hareket edece¤i ortadad›r. “Alevi aç›l›m›” ve “Kürtleri kazanma” ad› alt›ndaki siyasetleri ve yak›n süreçte Dersim ve Amed belediyelerini alacaklar›n› beyan etmeleri, yönelimlerini aç›k olarak göstermektedir. Bu gerici–faflist dalgay› k›rmak için genifl kat›l›ml› bir kampanya örgütlememiz, yerel seçim çal›flmalar›n› bu anlamda; Yeni Demokratik Halk ‹ktidar›’na hizmet perspektifiyle kitlelerin seferber edilmesi temelinde ele almam›z esas hedefimiz olacakt›r. Bizler, Yeni Demokratik Cumhuriyet program›m›z›n hizmetinde olan ve ilkelerimizle çeliflmeyen tüm mücadele araç ve yöntemlerini, çekinmeden kullanmal›y›z. S›n›f mücadelesi; stratejimizi yemeyecek, ilkelerimizle çeliflmeyecek her türlü araç ve olana¤›n kullan›lmas›yla yürütülmek durumundad›r. Komünistler aç›k mücadele alanlar›n› devrim mücadelesinin hizmetinde olacak flekilde, tüm imkanlar›yla son s›n›r›na kadar kullan›lmay› hedeflemelidirler. Halk Demokrasisi anlay›fl›

106

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim temelinde kitlelerin harekete geçirilmesi, kendi deneyimleri üzerinden, söz, karar ve yetki sahibi olmalar›n›n sa¤lanmas›, siyasi, ekonomik, kültürel alanlar›n güçlendirilmesi temelinde ele al›nmas› sa¤lanarak mücadele güçlendirilmelidir. Taktik bir mesele olarak seçimler, de¤iflik süreçlerde sürekli gündemimize gelen bir konudur. Komünistler sürekli geliflen koflullar ve s›n›f mücadelesinin boyutlar›na ba¤l› olarak seçimleri de¤erlendirerek tav›r tak›nmal›d›rlar. Komünistlerin, devrimcilerin parlamento ve yerel seçimlere yaklafl›mlar› sürekli tart›fl›lm›flt›r. Bu konunun sürekli tart›fl›lmas›na neden olan esas sorun dönemsel duruma uygun siyasal farkl›l›klar içermesinden dolay›d›r. Her dönem yap›lan siyasal tespitlere ba¤l› olarak seçimlere kat›l›p kat›lmama taktik bir mesele olarak ele al›nmakta ve buna uygun durufl sergilenmektedir. Yerel seçimlerle genel seçimler birbirleriyle önemli oranda farkl›l›klar tafl›maktad›r. Bilindi¤i gibi son genel seçimlere ilerici ba¤›ms›z adaylar› destekleme temelinde destekçi bir politikayla kat›l›m sa¤land›. Konumuz olmad›¤›ndan parlamento seçimlerine de¤inmeyece¤iz. Fakat parlamento ve genel seçimlere iliflkin flunu da belirtmekte yarar var: Baflta da ifade etti¤imiz gibi komünistler, amaç ve ilkelerine ters gelmeyen hiçbir arac› ilkesel olarak reddetmezler. Parlamento ve genel seçimler de komünistler aç›s›ndan taktik araçlar oldu¤undan koflullara göre girilip girilmeyece¤i belirlenecektir. Tabii ki bu tür araçlar› taktik diyerek s›radan ele al›p küçümsemeyece¤imiz gibi, gere¤inden fazla büyüterek de, amaç ve ilkelerimizi gölgede b›rakmamal›y›z. Parlamentoya yaklafl›m›m›z, Muhasebe belgesinde ayr›nt›l› olarak mevcut durumdad›r. Hiçbir alan bunun d›fl›nda kendi bafl›na bir anlay›fl sergilememelidir. Komünistler bu anlay›flla parlamentoya yaklaflmal›d›rlar. Konumuza dönecek olursak, yerel seçimler taktik bir mesele olarak önümüzde durmaktad›r. Taktik, belirlenen nihai hedefe ulaflmak için siyasal duruma uygun olarak kullan›lan örgütlenme ve eylemliklerdir. Taktikler, herhangi bir konuya iliflkin de¤iflik toplumsal süreçlerde sosyal koflullarda ortaya ç›kacak geliflmelere ba¤l› olarak farkl›l›klar gösterirler. Taktik, kimilerinin anlad›¤› gibi kand›rmaca, sahtekarl›k ya da yalan söyleme de¤ildir. Komü-


2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim nistler hiçbir zaman ne dostundan, ne de düflman›ndan ideolojik-politik hedeflerini gizlemezler, kitlelere dayanaks›z politikalarla yaklaflmazlar. Seçim, tarihsel ve toplumsal olarak var olan yönetim anlay›fl›n›n bir parças› olarak uygulanan bir yöntemdir. Köleci döneme denk gelen bu anlay›fla insanl›k çok yabanc› de¤ildir. Her s›n›f, bu arac› de¤iflik amaç ve anlay›fllara ba¤l› olarak kullan›r. Ço¤unluk az›nl›k anlay›fl› ve belirlenen adaylar›n seçimi temeline dayanan bu sistem, her dönem ve kofluldaki anlay›fllara göre de¤ifliklikler gösterir. Bugün de her s›n›f ve anlay›fl bu konuyu, kendi dünya görüfllerine göre yorumlayarak kendi ç›karlar› için kullan›r ya da reddeder. Normal olarak her iktidar, bir anlay›fl›n diktatörlü¤ünü ifade eder. Hiçbir sistem, kurulacak diktatörlük d›fl›nda bir seçim sistemi oluflturmaz. Bu burjuva sisteminde oldu¤u gibi, proletaryan›n iktidar› döneminde de ayn›d›r. Her s›n›f, kendi ç›karlar›na göre sistemini garantiye al›r ve almaya çal›fl›r. Oluflturulan yasama, yürütme ve yarg› tamamen o sistemin sahiplerinin belirledi¤i s›n›rlar çerçevesinde sürdürülür. Seçimler, bu düzenlemenin d›fl›nda ele al›namazlar.

SINIF TEORİSİ lerin istemlerini sürekli meclisin gündemine getirerek gericilerin kitlelere yaklafl›m› konusunda sistemin gerçek yüzünü ortaya ç›karmak, getirilen yasalar›n halklar zarar›na olan yanlar›n› aç›k olarak teflhir ederek kitleleri uyarmak, tüm hak ihlalleri ve sald›r›lara karfl› halk›n yan›nda mücadele etmek, yani belli kazan›mlar sa¤lamak amaçl›d›r. Buradan ileri gitmek mümkün de¤ildir. Güçlenerek sistemi halklar yarar›na de¤ifltirme ve kitleleri iktidara tafl›ma, bu günkü dünya koflullar›nda hayali oldu¤u gibi, burjuvaziyi de tan›mamad›r. Yerel seçimler de, buna benzer özellikler tafl›maktad›r. Burada da belirlenmifl yüzlerce yasal düzenlemeyle çok daha s›k› kontrol alt›na al›nm›flt›r. Yerel yönetimler, daha az yetkilerle s›n›rlanm›flt›r. Bire bir hizmet sektörü olarak ortaya ç›kan yerel yönetimlerin, çok daha büyük zorluklar› mevcuttur. Burada da kazan›mlar elde etmek mümkündür, fakat bunlarla Yeni Demokratik Cumhuriyet program›n› gerçeklefltirme anlay›fl›n› savunmak, yine bu sistemi anlamamakt›r. Buradaki kazan›mlar›m›z›n en büyü¤ü, direkt kitlelerle yüz yüze gelmek ve onlar›n k›smi sorunlar›n› çözmek, örgütlemek ve bilinçlendirmektir.

Bugün aç›s›ndan da bak›ld›¤›nda burjuva sistem içerisinde gerçeklefltirdi¤imiz bu seçimler, tamamen burjuva sistemin denetiminde ve onlar›n belirledi¤i s›n›rlar çerçevesinde gerçekleflmektedir. Hiçbir anlay›fl bu yolla sistemi de¤ifltirme ya da y›kma hayaline kap›lmamal›d›r. Öyle bir sistem kurulmufltur ki, bu yolla sistemde köklü de¤ifliklik yapman›n koflulu yoktur. Bu sonuca iliflkin tüm önlemler, yasalar ve düzenlemelerle güvence alt›na al›nm›flt›r. Var olan aç›klar ise baz› demokratik, ekonomik, kültürel kazan›mlar sa¤lama ve sistemi teflhir etme imkan› sunman›n ötesinde bir anlam ifade edememektedir.

Sistemin buradaki yüzünü ortaya ç›karmak, halk›n yarar›na olan çal›flmalar› yapmak, kitlelerin ç›karlar›na uygun örgütlenmeler ortaya koymak, alt yap› vb çal›flmalar› yaparken kiflisel kazanç sa¤layanlar› engellemek, en önemlisi de devletin olanaklar›n› k›s›tlamak ve kitlelerle direkt ba¤lar kurmakt›r.

Yüzlerce seçim yasas›, partiler yasas›, Anayasa Mahkemeleri, Yüksek Seçim Kurulu, uluslararas› anlaflmalar, meclis yasalar›, vb yüzlerce engeli aflmak hemen hemen imkans›zd›r. Diyelim ki bunlar› aflmay› baflard›k, bu defa da yerel ve uluslararas› gerici güçler ordu, polis ve di¤er yöntemlerle direkt devreye girerek sistemini korumaktad›r. Bu durum tarihsel olarak binlerce defa kan›tlanm›flt›r.

Seçimlere taktik bir mesele olman›n d›fl›nda bakan anlay›fllar bizleri iki hatal› yaklafl›ma sürüklemifltir. Birincisi; sürekli iflin kolay›na kaçan, kitleleri terk ederek ortada b›rakan, fokocu, bu alandan bir fley ç›kmaz ve kitleler bu araçlar kullan›larak örgütlenemez gibi yaklaflan sekter, mutlak boykotçu anlay›flken, ikincisi ise; sistemi seçimlerle de¤ifltirmeyi hedefleyen anlay›fllard›r. Komünistlerin saflar›nda bugüne kadar ortaya ç›kan yön boykotçu e¤ilimdir. Reformist yön çok daha

Genel seçimlerde yap›lacak kazan›mlar, kitle-

K›saca seçimler, koflullar› oldukça belli kazan›mlar sa¤lamak, kitleleri örgütlemek, sistemi teflhir etmek ve belli alanlar› sistemin kullanmas›n› engellemek amac›yla kullan›lmal›d›r. Bunun olanaklar› yoksa seçimlere kat›lmak yarar de¤il, zarar getirir.

107


SINIF TEORİSİ

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim

tali noktalarda kalm›flt›r.

iflte bu s›n›f mücadelesinin ta kendisidir.

Komünistler yap›lan tarihi muhasebeyle bu konudaki anlay›fl›n› elefltirmifl ve mahkum ederek, olmas› gereken bilimsel yaklafl›m› benimseyerek seçimlerden uygun koflullarda yararlan›labilece¤ini belirlemifltir. Muhasebeden ç›kart›lmas› gereken ders bu alandan dönem dönem koflullara uygun yararlan›labilece¤i anlay›fl›d›r.

Komünistler tüm çal›flmalar›nda, kitleler için bu iktidar› elde edebileceklerini ve bu yolla gerçek kurtuluflu sa¤layacaklar›n› bilirler. ‹ktidar al›nmazsa, do¤al olarak kim iktidardaysa sistem ona hizmet edece¤inden dolay›, küçük kazan›mlar›n ilerisinde bir beklentiye girmek yanl›fl olur. Do¤al olarak iktidar al›n›p sa¤lam temellerle korunmazsa, kazan›lan haklar sürekli tehlikede ve geçici olacakt›r.

Bir sorunu tali ya da taktik olarak ele almak ertelemek de¤ildir. Hele onu ciddiyetsiz ele almak kesinlikle de¤ildir. 11 ilkemizin esas yanlar› ele al›nd›¤›nda, bunlar›n d›fl›ndakileri ciddiyetsiz ele almak, ertelemek, küçümsemek esaslar›n da bofla ç›kart›lmas› demektir. “Örgütlenmede parti örgütü esas, di¤erleri talidir” derken, ordu ya da di¤er mücadeleleri küçümsemiyor, ertelemiyor, görmezden gelmiyoruz. Burada vurgulanan; parti olmadan, ordu ve di¤er mücadele örgütlerinin devrim için seferber edilemeyece¤idir. Sendika, kooperatif, gazete, gençlik, kad›n, platform, kültür merkezleri, çevre örgütleri, seçim süreçleri tali örgütlenmeler diye, yanl›fl ele al›narak çal›flma yap›l›rsa; ne parti desteklenebilir, ne de ordu... K›saca ne yaparsak yapal›m, parti ve orduyu esas olmaktan ç›kartmadan tüm araçlar› kullanmay› hedeflemeliyiz. Siyaset bir kifliyle de olsa yap›labilir. Önemli olan sorunlar karfl›s›nda do¤ru çözümleri ortaya koymakt›r. Tespit do¤ru ve bu tespite uygun örgütlenmeye ihtiyaç varsa, do¤al olarak güçleri de var oldu¤undan ortaya ç›karak örgütlenecektir. Her meselede politika belirlemek, örgütlemenin ilk ad›m›d›r. Bunlar ortaya kondukça, her çeflit sorunun muhatab› örgütlenecek ve partililer taraf›ndan merkezilefltirilen örgütler devrimi besleyecektir. Burada gözden kaç›r›lmamas› gereken temel fliar›m›z, “politik çal›flma bütün çal›flmalar›n can damar›d›r” fliar›d›r. ‹ki çizgi mücadelesi, iki dünya görüflü, ekonomi ve politikaya iliflkin de temel bak›fl aç›lar›n› belirler. Her s›n›f kendi ç›karlar›na uygun bir ekonomi ve bunun flekillenmesini sa¤layan bir politika ortaya koyar. Bu; politik ekonominin hangi biçimle ve kimin hizmetinde olaca¤›n›n belirlenmesinden baflka bir fley de¤ildir. ‹flte s›n›f mücadelesi de, bu politikan›n tüm güçleriyle iktidar› ele alma hedefiyle s›n›flar›n ç›karlar›na göre flekillenmeye bafllar. ‹ktidarda olanla, iktidar› isteyenler aras›nda k›yas›ya bir kanl› kavga yaflan›r,

1 08

Komünistler bütün çal›flmalar›n›, halk kitlelerinin özne olduklar› bir mücadele ile Demokratik Halk ‹ktidar›’n› ve/veya sosyalizm’i tesis etmek ve oradan komünizme varmak için yaflama geçirirler. “Politik çal›flma bütün çal›flmalar›n can damar›d›r” sentezinin ifade etti¤i de, komünizm yürüyüflünde iktidar mücadelesinin hiçbir zaman gözard› edilmemesi gerekti¤idir. Seçimler de, tam olarak bu temelde ele al›nmal›d›r. Siyasal iktidar mücadelemiz kadrolar›m›zca unutulmadan, kitleler uygun araçlarla örgütlenmelidir. Kitlelerin bizleri destekleyerek buradaki olanaklar›n hem kendilerine, hem de Demokratik Halk ‹ktidar› mücadelesine hizmet etmesini sa¤lamalar› bile bunun için önemli bir kazan›md›r. Bu az bir kazan›m de¤ildir. Unutmayal›m ki en küçük kazan›m dahi, davam›z› güçlendirecektir. Seçimler ve parlamentoyu kullan›rken bugünkü koflullarda en önemli mücadele, reformizme karfl› verilmelidir. Reforma denk düflen talepleri savunmak ile “reformlarla kitleler gerçek kurtulufla var›r” diyen reformizm ayr› fleylerdir. Bu yönüyle kitlelere reformizmi kurtulufl olarak gösterenlere karfl› da amans›z mücadele verilmelidir. Bizler yerel seçim ve parlamentoyla elde edebildiklerimizi kitlelere tüm boyutlar›yla anlatabilirsek, bunun kapsam›n›n kitlelerce bilinmesinin do¤al sonucu olarak hem beklentiler somut olacakt›r, hem de reformistlerin propagandalar› bofla ç›km›fl olacakt›r. Reform taleplerinin en iyi ve gerçekçi savunucular› her zaman komünistlerdir. Proleter devrimciler, reform u¤runa mücadelenin bizzat içerisinde yer alarak, reformlar› demokratik devrimimizin birer arac› olarak ele almal›d›r. Reform, kitlelerin yaflam koflullar›n› düzeltmek temelinde kitlelerin karfl› koyufllar›na direnemeyen sistemin, baz› de-


2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim ¤ifliklikleri kabul etmesi meselesidir. Bunlar kitlelerin yaflam standartlar›n› iyilefltirmede geçici de olsa önemli rol oynamaktad›r. Bunlar› küçümseyenler; halk›n refah durumunun daha kötüye gitmesi için burjuvazinin sald›rmas›na gizli gizli dua edenlerdir. “Yoksullaflan kitleler devrimci olur” anlay›fl› kesinlikle do¤ru de¤ildir. Öyle olsayd› Afrika’da devrim olmas› gerekirdi. Do¤al olarak yoksulluk tek bafl›na devrime kat›lmay› getirmemektedir. Yoksulluk, insanlar›, kim umut olarak görünürse ona yaklaflt›r›r. Bugün AKP’nin tercih edilmesi bundan kaynakl›d›r. Ya da radikal dinci örgütlerin baflka alanlarda halklarca benimsenmesi de bunun sonucudur. Komünistlerin yapmas› gereken, onlar›n yaflam koflullar›n› her gün verilen mücadelelerle iyilefltirmek ve verilen bilinçle onlar› Demokratik Halk ‹ktidar›’na tafl›makt›r. Bundan kaynakl› bu alanlardaki mücadeleleri hiçbir zaman reformistlere b›rakmamal›y›z. Kitleler, burjuvazi taraf›ndan her türlü sald›r›lara ra¤men, bir flekilde karfl›t› yarat›lmazsa kontrol alt›nda tutulabilmektedir. Bunun belli sebepleri vard›r. Unutmayal›m ki gerici-faflist partilerin olanaklar› bizlerinkinden yüzlerce kat daha fazlad›r. Yine zay›f oldu¤umuz yanlardan birisi de, kitlelerin küçük de¤ifliklik istemlerini, devrimi adres göstererek erteleyen anlay›fl›m›zd›r. Reformlar› küçümseyen bu sol anlay›fllar, kitleleri örgütlemek yerine reformistlere b›rakmaktad›r. Komünistler bu sistemde, kitlelerin ç›kar›na ne varsa -en küçükleri de dahil- hiç küçümsemeden ama ayn› zamanda esas kurtuluflu da unutmadan savunan, örgütleyen en ilerici güçlerdir. Seçimler ve di¤er noktalarda her anlay›fl, tüm devrimci önderlerden bu alan›n kullan›l›p kullan›lmamas›na iliflkin tek yanl› al›nt›lar yaparak, “benim söylediklerim do¤ru” diyerek seçimleri ya tümden boykot etmekte ya da sistem içi seçimlerle devrim yapma yanl›fl anlay›fl›na sar›lmakta, savrulmaktad›r. Bu yanl›fl anlay›fllar tarihimizde, Tarihi Muhasebe belgesinde çok ayr›nt›l› ifade edilerek mahkum edildi. Tüm ustalarda bu iki anlay›fl› mahkum eden onlarca makale ve genel olarak pratik ad›mlar mevcuttur. Tüm ustalar›n öz olarak söyledikleri bu mesele, stratejiyi besleyen ya da zay›flatan taktik bir sorundur. Hangi dönem hangi yön ön plana ç›k›yorsa, bunun üzerinden seçimlere girilip girilmeyece¤i ele al›nmal›d›r. Hiçbir ustada “seçimlere kesinlikle girilmemeli, se-

SINIF TEORİSİ çimler her koflulda mutlak olarak yanl›flt›r” ibaresi olmad›¤› gibi, “her flart alt›nda seçime girilmeli ve seçimler gerçek kurtulufltur, bar›fl içerisinde bu sistemi de¤ifltirebiliriz” ibaresi de yoktur. Söylenen fludur: Birinci olarak; devrimci zor ve fliddet olmadan bu sistem bugünkü koflullarda de¤ifltirilemez. Dolay›s›yla esas iflimiz, hiç aksatmadan zorun-fliddetin araçlar›n› örgütlemektir. ‹kinci olarak da; amaç ve ilkelerimize ters gelmedikçe hedeflerimize ulaflmak için zorun-fliddetin araçlar›n› besleyen tüm araç ve mücadele yöntemlerini kullanmal›y›z. K›saca kitleleri örgütlü bir güce dönüfltürerek gerçek kurtulufllar›na varmalar› için, amaç ve ilkelerimize uygun tüm araçlar› kullanarak, hem onlar›n sorunlar›n› parça parça çözmek, hem de devrimin nehrine tüm güçlerini ak›tmalar›n› sa¤lamakt›r. Bir kez daha vurgulayal›m, komünistler hiçbir arac›, amaç ve ilkelerine ters olmad›kça ilkesel olarak reddetmezler. Araçlar› kullan›p kullanmama, tamamen s›n›f mücadelesinde kitlelerin örgütlenmesi, düflman›n zay›flat›lmas› ve teflhir edilerek kitleler nezdinde deflifre edilmesi, kitlelerin yaflam koflullar›n›n iyilefltirilmesi vb temelinde ele al›n›r.

Yerel Seçimleri Do¤ru Ele Al›rsak Baflar›l› Sonuçlar Ç›kartabiliriz Yerel seçimleri bir siyasal kampanya olarak ele al›yoruz ve bu kampanyada Yeni Demokratik Cumhuriyet program›n› kitlelere tafl›mak temel hedefimizdir. Daha da açarsak bu siyasal kampanyayla hedefledi¤imiz, yerel seçimler arac›l›¤›yla genifl halk y›¤›nlar›na ulaflmak, siyasi ve ideolojik çizgimizi kitlelere tafl›mak ve kitleleri örgütleyerek devrim için seferberlik yaratmakt›r. Buna ba¤l› olarak da kazan›lan mevzilerde kitlelerin söz, karar ve yetki meclislerini oluflturarak kitleleri kendi sorunlar›n› ele almaya yöneltmektir. Yerel yönetimler, kitlelerle iliflkilerin en güçlü yafland›¤› yönetim organlar›d›r. Siyasal kazan›mlar sa¤layabilme olanaklar›, bu alanlarda fazlas›yla mevcuttur. Yasal olanaklar çerçevesinde, hakl› ve meflru zeminde do¤rular›m›zdan vazgeçmeden tüm bas›n olanaklar›ndan, örgütlenmelerden, savunmalardan, yönetimlerden halk›n ve devrimin ç›karlar› için istifade edece¤imiz gibi, yerel seçim-

109


SINIF TEORİSİ lerden de bu amaçlar çerçevesinde istifade etmeliyiz. Rehberimiz proletaryan›n bilimsel ideolojisi Marksizm-Leninizm-Maoizm’dir. Yerel seçimleri s›n›f düflmanlar›m›z ya da reformist, revizyonistler gibi ele alamay›z. Onu, devrimi güçlendirme perspektifi ile kitlelerin somut talepleri ve somut sorunlar› üzerinden ele almak ve bu do¤rultuda onlar› örgütlemek ve bilinç ö¤esini tafl›yarak daha ileri mevzilere çekmek temel yönelimi ile ele almal›y›z. Nas›l ki kültür merkezleri, gazete, radyo, televizyon, dernek, platform, sendika, kooperatif, kad›n, gençlik, çevre inisiyatifleri kuruyor ve yararlan›yorsak, ayn› flekilde yerel yönetimleri de önemle ele al›yor ve kitlelerin yarar›na demokratik, ekonomik, kültürel kazan›m alanlar› haline getirerek, haks›zl›klara karfl› mücadele mevzilerine çevirmeye çal›fl›yoruz. “Bu alanlarda örgütlenmek, bizleri sistem içine götürür” anlay›fl› bizleri statükoculu¤a sürükleyecektir. ‹lkelerimize uygun olmak, do¤ru bir flekilde ele al›nmak ve ideolojik-politik olarak sürekli denetlemek kofluluyla hiçbir örgütlenme ve mücadele araç ve yöntemi bizlerin niteli¤ine helal getiremez. Yerel seçimlerden do¤ru temelde yararlanmak istiyorsak, ekonomik kazan›mlar› öne ç›kararak siyasal kazan›mlar› gözden kaç›rmamal›y›z. Neden seçimlere girdi¤imizi asla ak›ldan ç›karmamal›y›z. Bir hareketin siyasal kazan›m› kitlelerin kazan›m›d›r. Kitleleri kazanmakt›r. Kitleler fark›nda olmadan bu çal›flmalarda, ›srarla yoksulluk ve çaresizlikten dolay› küçük kazan›mlar için yan›lg›dan yana tav›r almaktad›rlar. Komünistlerin ifli bu çal›flmalar› kullanarak, burada ortaya ç›kan olanaklar üzerinden, tarihsel olarak ortaya ç›km›fl ve ç›kacak olan bu yanl›fl anlay›fllara karfl› ›srarla kitleleri do¤ruya çekmek olmal›d›r. Kitleleri küçümseme, kitlelerden küsme tavr› bizim tavr›m›z de¤ildir, olamaz. Bizlerin tavr›; ›srarla, sebatla ve sayg›yla kitleleri bilinçlendirmek, onlar› kendi devrim yürüyüfllerinin mecras›na ak›tmak için mücadele etmektir. Yerel seçimlerin oldu¤u koflullar› dikkatle incelemeliyiz ve kitlelerin sorunlar›n› dile getirerek, tüm olanaklar› kitlelerin ç›kar›na uygun olarak k›sa ve uzun vadeli kazan›mlar sa¤layacak flekilde örgütlemeliyiz. Bir y›ll›k, iki y›ll›k k›sa dönem de-

110

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim ¤il, daha uzun plan ve yat›r›mlara kitleleri haz›rlamal›y›z. Zira halk kitlelerininsorunlar›n›n esasl› çözümü, ancak uzun erimli bir plan›n sonucu olarak a盤a ç›kacakt›r. Dolay›s›yla kitleleri; ne sorunlar›n›n k›sa sürede asasl› bir flekilde çözülece¤i hayaline sürüklemek, ne de sorunlar›n›n çözülmesinin mümkün olmad›¤› biçimindeki umutsuzlu¤a sürüklemek bizlerin tutumu olamaz. Elbette kitleler, bizlerin uzun erimli kurtulufl planlar›m›z› ilk andan itibaren sahiplenmeyebilirler ki, ço¤unlukla da böyle olmaktad›r. Ancak bu durumdan ötürü kitleleri d›fltalamak, onlar› anlay›fls›zl›kla suçlamak; devrimi d›fltamalamakt›r. Devrimi d›fltalayan bu tür tutumlar ancak do¤ru bir ideolojikpratik konumlan›fl ve kitlelerin gerçekli¤ine uygun, onlar› kucaklayacak politikalar hayata geçirilirek afl›labilir, önlenebilir. Aksi durumlarla yarat›lm›fl taktik hamleler, stratejimizi yiyecektir. Unutulmamalad›r ki; taktikler, stratejik hedefe kazand›ran ya da kaybettiren örgütlenmelerdir. Stratejik örgütlenmeler sürekli de¤iflen, kurulan ve yok olan binlerce taktik örgütlenmeyle beslenirler. Bunlar›n bir kaç›n›n yanl›fl belirlenmesi, Halk Demokrasisi’ni geciktirecek roller oynayabilece¤i gibi, do¤ru belirlenmesi ise kitlelerle komünistleri birlefltirerek halk iktidar›n› oldukça güçlendirebilir. Yerel yönetimler tam da bu temelde, kitlelerle s›k› ba¤lar›n kuruldu¤u temel iktidar alanlar›d›r. Yerel yönetimleri, kitlelerin örgütlenmesi ve sorunlar›na sahip ç›kmalar›n›n sa¤lanmas› aç›s›ndan önemsiz bir araç olarak ele alamay›z. Bu alanlar›n; çok dikkatli, sab›rl›, özenle, kitlelerin kat›l›m› sa¤lanarak ele al›nmas› halinde, devrim için önemli avantajlar yarataca¤› aflikard›r. Gelecekte baflka bir yerel yönetim, haz›r olarak bizleri beklememektedir. Kitleler buradan elde ettikleri tecrübelerle, geleceklerini örgütleyecektir. Bu asla ak›ldan ç›kar›lmamal›d›r. Daha da önemlisi taktik, geliflme ve ilerleme için ortaya ç›kan zorunluluklard›r. Nas›l ki her fley bir siyasete tekabül ediyorsa, nas›l ki “siyaset yapm›yorum” demek de bir siyasetse, komünistler do¤ru taktikler gelifltirerek uygulam›yorlarsa, tersi yani gerici taktik uyguluyorlar demektir. Taktik oluflturmamak diye bir fley yoktur. Ya do¤ru taktik, ya da yanl›fl taktik uyguluyorsundur. Yaflam baflka bir seçenek tan›mamaktad›r. Yerel yönetim-


2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim ler ya kitlelere ve gelece¤e yararl› bir zeminde ele al›n›r ya da seyirci kal›narak kitlelere ve gelece¤e zarar verecek flekilde ele al›n›r. Gericilerin kazanmas›n› istemiyorsak, yerel yönetimlerde çal›flmalar›m›z› s›klaflt›rmal› ve yayg›nlaflt›rmal›y›z. Tüm alanlar mutlaka yerel yönetim yasalar›n› inceleyerek çal›flma yürütmelidirler. Dayanaks›z bilgi ve çal›flma kabul edilmemelidir. Var olan ilgili yasalar›n tamam›, tüm çal›flanlarca bilinçli olarak ele al›nmal› ve bu yasalar›n tüm zay›fl›klar› da kitlelere teflhir edilmelidir. Ayr›ca bu yasalar çerçevesinde, halk›n büyük beklentilere girmesi de engellenerek, yerel yönetimin hareket sahas› kitlelere anlat›lmal› ve bu alana iliflkin genel bir bilincin ortaya ç›kar›lmas› hedeflenmelidir.

Adaylar›n Belirlenmesi, Kitlelerin Kat›l›m›yla Yap›lmal›d›r Adaylar›n belirlenmesi, kitlelerden kitlelere çizgisine ba¤l› olarak ele al›nacakt›r. Koflullar› varsa her alan, aday›n› mutlaka genifl kat›l›ml› kitlelerin fikirlerini alarak belirlemelidir. Adaylar›n belirlenmesinde yap›lan toplant›larda herkes hem kendisini hem de baflkalar›n› aday olarak önerebilir. Bunlar genel kitle üzerinden de¤erlendirilerek uygun sonuçlar ç›kar›lmal›d›r. Adaylar belirlenirken, kazanma hedefiyle hareket etmek tek bafl›na yeterli de¤ildir. Baz› adaylar› kitleler seçebilir fakat bu adaylar istedi¤imiz oranda mücadele ve kararl›l›¤a sahip de¤ilse istedi¤imiz sonuçlar› alamaz, devrimcilerin ve kitlelerin bu alandan yeterince yararlanmas›n› sa¤lamam›fl oluruz. Bir aday›n temiz ve dürüst olmas› yeterli de¤ildir. Aday seçiminde bizim adam›m›z anlay›fl› de¤il, genel ilkelere uygun insanlar›n seçilmesi do¤ru oland›r. Sadece bana ait olsun anlay›fl›yla kitlelerden kopuk, hatta “istenmeyen” adaylar› dayatmak, bizim anlay›fl›m›z olamaz. Ayn› flekilde dayat›lan anlay›fllar da kabul edilemez. Hedef flu olmal›d›r; kitlelerin deste¤ini alan, soruna para ve gelir olarak bakmayan, yerel yönetimleri arpal›k olarak ele almayan, yerel yönetimleri halka ait, halk›n emekleriyle ortaya ç›kan yönetim alanlar› olarak gören, halk›n ç›karlar› do¤rultusunda korkusuzca çal›flma yürüten, her nok-

SINIF TEORİSİ tada kitlelerin sorunlar›na sahip ç›kan vb anlay›fllar tercih edilmelidir. Yine farkl› görüfllerde olan kesimlere ayr›m yapmayan, devletin kitlelere bask›s› karfl›s›nda susmayan, kendi belirledi¤i politikalar› de¤il, kitlelerle yap›lan çal›flmalar› önemseyen, bu alanlar› haks›zl›¤a karfl› mücadele mevzisi olarak gören insanlar tercih edilmelidir. Ayn› zamanda, düzen partilerine karfl› tavr› net olan, bu sistemin eksikliklerine karfl› y›lmadan ve çekinmeden mücadele eden, uluslar›n ve az›nl›klar›n haklar›n› savunan, cins bask›s›na karfl› ç›kan, inanç özgürlü¤ünü savunan adaylar tercih edilmelidir. Seçimlere girmesini istedi¤imiz adaylar, ittifak politikam›za uygun de¤ifliklikler oldu¤unda, k›r›lganl›k tafl›mamalar› için tüm politikalar›m›z, adaylara ve onlar› belirleyen kitlelere aç›k olarak ifade edilmeli ve hepsinin bu konuda haz›rl›kl› olmas› sa¤lanmal›d›r. Hiçbir koflulda kitleleri ve adaylar› yan›ltan, aldatan, kapal› kap›c›l›k politikalar› sergilenmemelidir. Seçimlerde, “ittifaklar kurulduktan sonra adaylar› belirleyelim” anlay›fl› bizleri oldukça geciktirecektir. Önceden tüm alanlar sanki seçimlere tek bafl›na girecekmifliz gibi haz›rl›klar›n› tamamlamal› ve adaylar›n› belirlemelidir. ‹ttifak çal›flmalar›na bu haz›rl›kla gitmeliyiz. Burada amac›m›z dostlara hile yaprak dayatmalarda bulunmak de¤il, seçimlere haz›rl›kl› olmakt›r. Kald› ki istenen ittifaklar›n gerçekleflmemesi de olas›d›r. Olabilir ki belirledi¤imiz adaylar noktas›nda de¤iflikli¤e gidebiliriz. Ama önceden belirlemelerin yap›lmas› kendili¤indencili¤i engeller.

Seçim ‹ttifaklar› ve Ortak Yönetimler Hedeflenmelidir Komünistlerin ittifak politikalar›, devrimin dostlar› ve düflmanlar› gözönünde bulundurularak flekillenir. Küçük burjuva anlay›fllar›n tersine komünistler, tüm grupçu ve dar hesapç› anlay›fllarla sürekli mücadele ederek, tüm devrimci ve demokrat kesimin bir mevzide birleflmesinin mücadelesini yürütür. Ancak bu sayede hedef daralt›larak cephe geniflletilebilir, önemli kazan›mlar elde edilebilir. Hangi sebeple olursa olsun komünistler, pragmatist yaklafl›mlara girmeden, kitle ç›karlar›n› öne ç›kar›rlar. K›sa süreli kazan›mlar› de¤il, Halk

111


SINIF TEORİSİ

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim

‹ktidar›’n› hedeflerler.

son geliflmeler de bu hakl›l›¤›m›z› do¤rular niteliktedir. Bunlar›n yan› s›ra, siyasetini feodal ‹slami ideoloji ile flekillendiren Türk milli burjuvazisinin sa¤ kanad›n› temsil eden partilerle de seçim ittifak› yapmak do¤ru de¤ildir. Çünkü bu kesim mevcut durumda esasta sistemin ve hükümetin destekçisi konumundad›r.

Benim muhtar›m, benim belediye baflkan›m grupçu anlay›fl›na düflülmemelidir. Bu komünistlerin yöntemi olamaz. Komünistler hem kendi politikalar›na, hem de kitlelere güvenerek çal›flma yaparlar. Kitleler derken, komünistlerin ve devrimci hareketlerin etkisinde olan kitleler de dahil, gericilerin etkisi alt›nda olsalar dahi, devrimden yana olan tüm kesimler anlafl›lmal›d›r. Devrimden ç›kar› olan s›n›f ve tabakalar› sayd›¤›m›zda, bir avuç sömürücü kesim hariç tümü, gerici ideolojilerin etkisi alt›nda olsalar da devrimden ç›kar› olan kitleler olarak anlafl›lmal›d›r. Gerici partilerin karfl›s›nda kitlelerin ç›karlar› temelinde, Türkiye-Kuzey Kürdistan’da bulunan tüm ilerici güçleri, oluflturulacak bir seçim ittifak›nda birlefltirmek için derhal harekete geçmeliyiz. Hiçbir gücü küçümsemeden, tüm kurumlar› bir araya getirme anlay›fl›, komünistlerin anlay›fl›d›r. Komünistler asla dostlar›na oy potansiyeli olarak bakmazlar. Kendilerine bu gözle bakan anlay›fllar› da mahkum ederler. Bizim için önemli olan, hatalar›na ra¤men halk saflar›nda esasta olumlu yönde çal›flma yapmalar›d›r. Bu dostlar›m›z›n en küçük eme¤ini dahi inkardan gelemeyiz. ‹deolojik mücadele, do¤ru yanl›fl mücadelesidir, az›nl›k ço¤unluk mücadelesi de¤ildir. Bizi ilgilendiren dostlar›m›z›n do¤rular›d›r, say›s› de¤il.

‹lkesel olmayan noktalarda az›nl›kta kalmam›z halinde, ilgili konularda flerhler düflerek ço¤unluk karar›n›n alt›na imzam›z› hiç çekinmeden atmal›y›z. Dostlar›m›zdan da bu yönlü bir beklentide oldu¤umuzu bafl›ndan belirtmeliyiz. Dostlar›m›z›n bizleri baz› noktalarda reddetmesi halinde hemen süreci bitirmemeli, görüflmeler doyuma ulaflana kadar zaman ve duruma uygun olarak çal›flmalar yürütmeliyiz. Bu durumlarda görüflmelere giden temsilcilerin gözlemlerine ba¤l› olarak tav›rlar›m›z› sürekli kolektifin denetiminden geçirmeliyiz. Keyfiyetçi tutumlar, bireysel sürtüflmeler ya da iki kesim aras›nda temsilcilerin birbirlerini anlamama ihtimali sürekli göz önünde bulundurularak, koflullar› varsa anlay›fl›m›z yaz›l› olarak merkezlerine iletilmeli ve merkezi olarak yaz›l› cevap istenmelidir. Bu, bireysel tutumlar› ortadan kald›rarak daha güçlü birliktelikler oluflmas›n› sa¤lar.

Türkiye-Kuzey Kürdistan’› inceledi¤imizde, ittifaklar temelinde Partizan, ESP, HÖC, BDSP, ÖMP, DTP, EMEP, SDP, ÖDP, EHP vb gibi tüm yap›lanmalarla esas tali iliflkisine ba¤l› kal›narak seçim ittifaklar› yap›lmal›d›r. Burada dikkat edilmesi gereken husus seçim ittifak›n› birinci ve ikinci derecede önem arz eden flekilde ele almak ve meseleyi bir pazarl›klar konusuna dönüfltürmeden ittifaklar politikam›za uygun hareket etmektir. Yani ittifaklar politikam›z ekseninde komünist ve devrimci güçler birincil, reformist güçler ve çevreler ise ikincil düzlemde ittifaklar meselesi ele al›nmal›d›r.

Yap›lacak seçim ittifak›nda, hangi yerelde kimin gücü fazlaysa onun yönetimde daha etkinolmas› do¤ru olan anlay›flt›r. Etki gücü fazla olan hareket, kitleler üzerindeki etkisiyle ölçülmelidir. Her belirleme tüm co¤rafya için de¤il, her yerelde geçerli çal›flma biçimidir. Dostlar›m›z bu anlay›fl› benimsemese de bizler her alanda bunu uygulamal›y›z. Daha uygun adaylar olsa da, dostlar›n güçlü oldu¤u alanlarda (kitlelerin de onay›n› almas› kofluluyla) onlar›n adaylar› tercih edilmeli, ayn› anlay›fl dostlardan da beklenmelidir. Bizler bu anlay›fl›m›z›, seçim tart›flmalar› bafllamadan aç›klad›¤›m›zda kimse bizlere ç›kar temelinde yaklaflamaz, bizleri de bu anlay›flla suçlayamazlar. 2004 yerel seçimlerinden bugüne kadar bu, bizim genel anlay›fl›m›zd›r.

‹çinden geçti¤i süreç itibariyle ‹flçi Partisi karfl› devrimci bir siyasal çizgi izlemektedir. Bu nesnel gerçekli¤inden dolay› ‹flçi Partisi gibi MGK solculu¤u ve Kemalizm bayraktarl›¤› yapan parti ve kurumlarla bir ittifak içerisine girilmeyecektir. Zira

‹ttifaklarda, söz ve eylemleri birbirini tutmayanlar›, halk› kand›ranlar›, gizli ittifaklar yapanlar›, gizli ifl çevirenleri kesinlikle genifl biçimde teflhir edece¤imizi belirtmeliyiz. Komünistler ve devrimciler aç›k ve dürüst siyasetin temsilcileridirler.

112


2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim Burjuva oyunlar, bizim iflimiz olamaz. Bizim saflar›m›zda bu tür hatalara düflen tüm faaliyetçiler ve bölgeler önemle disipline tabi tutulmal›d›rlar. Kendi hatalar›na kitlelerin huzurunda özelefltirel bakmalar› sa¤lanmal›, bu anlay›fl› kabul etmeyenler kitlelerin huzurunda elefltirilmelidir. Bu tür yaklafl›mlar›, kesinlikle kabul etmeyece¤imiz en bafl›ndan tüm sözlü, yaz›l› çal›flma ve materyallerimizde aç›klanarak kitleler bilinçlendirilmelidir. Kurumlar›n oldu¤u yerlerde öncelikle kurumlarla ittifak yapmak temel al›nmal›d›r. Sonra varsa bireyler de dahil edilebilir. Ama kurumlar›n oldu¤u yerlerde bireysel çal›flmalar veya yönelimler ittifaka dahil olmal› fleklindeki anlay›fllar› kabul etmemeliyiz. Koflullar›n olmad›¤› alanlarda, ilerici adaylar›n ba¤›ms›z giriflimleri desteklenebilir. ‹ttifaklarda hedefi, baflkanl›k olarak görmemeliyiz. Sorun genel olarak, yerel yönetimin tüm kademelerini kapsamaktad›r. Çal›flanlar›ndan encümenlere, baflkandan yard›mc›s›na vb kadar tümü bir bütün olarak ele al›nmal›d›r. Sadece baflkanl›k olarak soruna yaklaflmak, eksik bir tutum ortaya ç›kar›r. ‹ttifak sonucunda ortak adaylar›n seçilmesi halinde, en önemli yanlardan birisi de tüm yönetimin sürekli kitlelerin kat›l›m›yla çal›flmalar› planlamas› anlay›fl› olmal›d›r. “Tüm Yerel Yönetimler, Kitlelerin Denetimine” fliar› bizim anlay›fl›m›z olarak sunulmal›d›r. fieffaf yönetim anlay›fl›m›z her flekliyle halka hesap verme, hiçbir fleyi gizlememe ve denetime aç›k bir çal›flma fleklinde olacakt›r. fieffaf olunmal›, kapal› kap›lar ard›nda ve halktan kopuk de¤il, direkt içinde bulunulmal›d›r. Denetleme, halk taraf›ndan kurulan komiteler arac›l›¤›yla yap›lmal›, buna bu yönetimde bulunan her kifli veya her kademedeki birey tabi olmal›d›r. Bu komiteler, iflini belli periyodlarla yapmal›d›r. Propagandalar›m›z kesinlikle dostlar›m›z›n zaaflar› ve hatalar› üzerine kurulmamal›d›r. Dostlarla yap›lan ittifak görüflmelerinde de, bunlar savunulmal›d›r. Tabii ki birbirimizin yanl›fl ve hatal› yönlerini gerekli boyutlar›yla çizgi olarak kitlelerle paylaflaca¤›z, ama hiçbir zaman burjuva-feodal düzen partilerini hedeften düflürerek, dostlar›m›z› hedefimize almamal›y›z, alamay›z. Her politikam›z bizim ve dostlar›m›z›n zay›f yanlar›n› bofla ç›kar›rken, güç-

SINIF TEORİSİ lü yanlar›n› da beslemelidir. Bizim kazan›m›m›z, dostlar›m›z farkl› baksa da, dostlar›m›z› da güçlendiren kazan›mlard›r. Ayn› zamanda onlar›n kazan›m› da, bizim kazan›mlar›m›zd›r. Devrimci cephe, bir bütün olarak korunup güçlendirildikçe baflar›l› bir ilerleme sa¤lanabilir. Yoksa tek yanl› olarak anti propagandalar üzerine kurulan bir siyaset, asla devrimi beslemez ve baflar›l› olamaz. Yerel seçim inisiyatiflerinin çal›flmalar›na derhal koordinasyonlar oluflturularak, tüm dostlara gidilmeli ve bu yönlü çal›flmalar› birlikte yapmak istedi¤imiz resmi olarak flimdiden aç›klanmal›, seçimlerin ön günlerine b›rak›lmamal›d›r.

‹ttifak Yapaca¤›m›z Güçlerle Eylemde Birlik, Ajitasyon-Propagandada Özgürlük ‹lkesiyle Hareket Edilecektir ‹ttifak, devrim güçlerinin ve sosyalizmin savunucular›n›n temel görevlerinden biri olmal›d›r. ‹ttifak yap›lan güçlerle yap›lmas› gereken tek konu, ajitasyon ve propagandada serbestlik ve ayr›m çizgilerinin a盤a ç›kmas›d›r. Hem kendimize, hem de dostlar›m›za haks›zl›k yapacak olan “benim ç›kar›m” anlay›fl› kesinlikle reddedilmelidir. Bizler aç›s›ndan ittifak›n belirleyeni program ve ilkelere tekabül eden tart›flma bafll›klar› olacakt›r. Çal›flmam›z›n merkezinde yer alan da bu olmal›d›r. Propaganda ad› alt›nda, bize ait olmayan, merkezin savunmad›¤› anlay›fllar› savunmak, dostlar›n düflünce ve anlay›fllar›n› çarp›tma, karalama, yok sayma, inkar etme ve de¤ifltirme bizim anlay›fl›m›z olmamal›d›r. Merkez, bilimsel dayanaklarla politikalar›n› belirlemeli ve yereller de bu anlay›fl› kavrayarak ajitasyon ve propagandas›n› yerelin özgünlükleriyle birlefltirerek hayata uygulamal›d›r. Özgünlüklerle merkezin politikalar› aras›nda ortaya ç›kacak çeliflkilerde, merkezin anlay›fl› esas al›nmal›d›r. Ajitasyon-propaganda tek merkezli ve bir bütün fleklinde olmal›d›r. Kendili¤indenci, bireysel, bölgesel hiçbir anlay›fl merkezin politikalar›na ters olmamal›d›r. Spekülatif, gerçeklere dayal› olmayan siyaset bizim anlay›fl›m›z olamaz. Hiçbir komünist, hangi koflullarda olursa olsun, bu siyaset anlay›fl›ndan

113


SINIF TEORİSİ

Komünistlerin ittifak politikaları, devrimin dostları ve düşmanları gözönünde bulundurularak şekillenir. Küçük burjuva anlayışların tersine komünistler, tüm grupçu ve dar hesapçı anlayışlarla sürekli mücadele ederek, tüm devrimci ve demokrat kesimin bir mevzide birleşmesinin mücadelesini yürütür. Ancak bu sayede hedef daraltılarak cephe genişletilebilir, önemli kazanımlar elde edilebilir. Hangi sebeple olursa olsun komünistler, pragmatist yaklaşımlara girmeden, kitle çıkarlarını öne çıkarırlar. Kısa süreli kazanımları değil, Halk İktidarı’nı hedeflerler.

114

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim taviz vermemelidir. ‹deolojik mücadele ile düflmanla mücadele kar›flt›r›lmamal›d›r. ‹deolojik mücadele, parti içinde ve d›fl›nda verilen do¤ru yanl›fl mücadelesidir. Biz her anlay›fla karfl› mutlaka do¤ru yanl›fl mücadelesi veririz. Di¤er bir deyiflle bu halk aras›ndaki celiflkilerin ele al›nmas›nda kilit bir yöntemdir. Düflmana karfl› do¤ru yanl›fl mücadelesi yürütürken, ayn› zamanda siyasal mücadele de yürütürüz. Dahas› verdi¤imiz, verece¤imiz tüm mücadeleler, politik mücadelenin kumandas›nda düflmana karfl› icra edilir. Politik iktidar mücadelesine tabi k›l›nmayan bir ekonomik mücadele nas›l ki reformizme götürüyorsa, yine ayn› flekilde iktidar mücadelesine tabi k›l›nmayan ideolojik mücadele de revizyonizme götürür. Ana hatlar›yla bunlar birbirinden ayr›flt›rlmal› ve ona göre bir yönelim tayin edilmelidir. Bizler aç›s›ndan ilkesel bir mesele olan “eylemde birlik ajitasyon ve propagandada serbestlik” ilkesinde eylemde birlik, ortaklaflt›¤›m›z tüm noktalarda eylemi bofla ç›karacak hiçbir anlay›fla izin vermemek fleklinde anlafl›lmal›d›r. Ajitasyon ve propagandada serbestlik ise, en özlü ifadeyle ittifaka kat›lan kurumlar›n kendi fikirlerini hiçbir ortamda hiçbir k›s›tlamayla karfl›laflmadan serbestçe ifade etmesidir. Komünistler, hiç kimseye “kendi fikirlerinden vazgeç, bir süre fikirlerini ifade etme ya da sadece ortak fikirleri ifade et” anlay›fl›n› dayatmayaca¤› gibi, kendilerine de dayat›lan hiçbir k›s›tlamay› kabul etmezler. Zaten böyle bir ittifakta da bulunmazlar. Burada flu yanl›fl anlafl›lmamal›, bizler ortak çal›flmalarda elbette ortak yönleri öne ç›kar›r›z fakat ilkesel meselelerde kat›lmay›z. Örne¤in birinin teflhir edilmesi kara-

r› bize göre yanl›flsa, biz buna ilkesel olarak bakt›¤›m›zdan bu karara uymay›z. Her yerde de bu karar›n yanl›fll›¤›n› ifade ederiz. Bu çal›flmada ajitasyon-propaganda çal›flmam›z›n hedefi ise koflullar ve eylem birli¤inin muhtevas›na uygun olarak tüm program›m›z› kitlelere anlatmak ve kitleleri do¤rular›m›z temelinde kazanarak kendi kurtulufllar›na yöneltmektir.

Merkezden Atama De¤il, Kitlelerin Seçimi ve Bölgelerin ‹nisiyatifi Yerel seçimlerde, yerel inisiyatifler mutlaka dikkate al›nacak ve merkezden atama yap›lmadan, sadece öneri sunulacakt›r. Bu noktada, yerelin istemesi halinde ancak onlara dan›flarak merkezden aday belirlenecektir. Komünistler kapal› koflullarda bile yapabildi¤i oranda kitleleri ve alt kademeleri, sorunlar›n orta¤› ve karar vereni haline getirmeye çal›fl›r. Bunu yasal olanaklar› olan tüm kurumlar, sonuna kadar kullanmal› ve asla taviz vermemelidir. Hangi anlay›fl olursa olsun, “her fley merkezden belirlenmelidir” düflüncesi hatal› ve geridir. Demokratik merkeziyetçilik, genel ilke olarak uygulan›r. Fakat burada bahsedilen konu, bir örgütlenmenin iç meselesi de¤il, kitlelerle yap›lan bir çal›flman›n iflleyiflidir. Ayr›ca her mücadelede özgün ve genel yanlar, sürekli birbirleriyle var olurlar. Evrensel yasalar›n en önemlilerinden birisi de, her çeliflkinin evrensel ve özgül yanlar›n›n oldu¤u gerçe¤idir. Bu gerçeklik bir siyasal co¤rafyada da bölge ve merkez, alt kademelerle üst kademeler, bölge içerisinde


2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim alan, alan içerisinde de birim aras›nda hem bir genel ba¤, hem de özgül farkl›l›klar içermektedir. Bu özgüllü¤ü dikkate alarak yerel seçimlerde adaylar›n belirlenmesinde, yerellerin kat›l›m› önemlidir. Baflar›l› bir seçim çal›flmas›, ancak yerellerin denetiminde kitlelerin kat›l›m›yla sa¤lanabilir. Bu çal›flmalar› kitle kuyrukçulu¤u olarak damgalamak, kitlelerin sorunun sahipleri oldu¤u gerçe¤ini kavramayanlar›n anlay›fl› olabilir. Kitleler kendi sorunlar›n› pratikte ö¤renirler. Komünistlerin ifli de bunu baflarmakt›r. Merkez rolü oynamak tam da buradad›r. Bu çal›flmalarda kitle kuyrukçusu olmamak, komünistlerin çal›flmalar›na ba¤l›d›r. Kitleler hiçbir zaman, “gelin biz size önderlik ede-

SINIF TEORİSİ Pilot Merkezler Belirlenerek, Çal›flmalar Yürütülmelidir Her yana yumruk sallayamay›z, pilot merkezler belirleyerek çal›flmalar yürütmeliyiz. Burjuvafeodal faflist diktatörlük her alanda sald›rmaktad›r. Bunlar› alt etmek, en güçlü oldu¤umuz alanlardan en zay›f oldu¤umuz alanlara göre politika yapmayla mümkündür. Pilot merkezler anlay›fl›m›zdan yanl›fl bir sonuç ç›kar›lmamal›d›r. Tek bir kifli bile olsa bulundu¤umuz alanda, kendi politikalar›m›z› hayata uygulayacak çal›flmalar yürütmelidir. Fakat yüz kifli oldu¤umuz bir yerle, bir kifli oldu¤umuz yer, ayn› ele al›nmamal›d›r.

ce¤iz” dememektedirler. Böyle bir durum yaflan›r-

Pilot merkezileri iki temelde belirlemeliyiz

sa, bu tamamen komünistlerin hatalar›ndan kay-

Birincisi; kitle çal›flmas› yapaca¤›m›z Dersim, Adana, Ankara, ‹stanbul, ‹zmir, Malatya, Elaz›¤, Erzincan, Amed vb gibi çevreler iken, ikincisi ise; Dersim baflta olmak üzere ‹stanbul ve di¤er alanlarda, belli adaylar›n ç›kar›larak ittifaklar temelinde yerel yönetimleri kazanmak çerçevesinde belirlenmelidir.

naklan›yor demektir. Kendili¤indenci, politika üretmeyen bir tarzda hareket ederlerse, kitle kuyrukçulu¤undan ileri gidemezler. Ama politikalar› net olan anlay›fllar, bölgelerde kitlelerin kat›l›m›yla sa¤lanan belirlemelerde asla kitle kuyrukçusu olmazlar. Tam tersine, kitle denetimini sa¤lam›fl olurlar. Tersi durum tehlikelidir. Kitle kuyrukçusu olmama ad›na, kitlelerden kopuk fokocu siyaset tarz› da, kesinlikle reddedilmelidir. “Ben merkezim, her fley benim” anlay›fl› kesinlikle bizim anlay›fl›m›z de¤ildir. Merkezcilik ad›na her fleyi merkezden belirleme, bu çal›flmada do¤ru sonuçlar vermez ve bu noktada bizim temel prensibimiz, yerellerde sadece yönetim ya da komite de¤il, kitlelerin kat›l›m›-

Esas pilot bölge Dersim al›narak bu alanda, hiçbir belediyenin gerici-faflist partiler taraf›ndan kazan›lmamas› perspektif olarak al›nmal›d›r. Devrimciler aras›nda güç birli¤i ve kolektif çal›flmayla, bu alan›n kaybedilmesine izin vermeme hedefi, bizim temel yönelimimizdir. Temel slogan›m›z, kazan›lm›fl hiçbir alan› kaybetmeme ve yeni alanlar› burjuva gerici-faflist partilerden alma temeli üzerine oturtulmal›d›r.

n›n da sa¤land›¤› tart›flmalar sonucunda adaylar›n belirlenmesi, merkezin ise varsa öneri sunmas›d›r. Merkezden önderlik etme ve yol gösterme, bu konuda da tayin edicidir. Merkezi anlamda önderlik etmenin en önemli yan›, sürekli yerel örgütlenmelerin ve kitlelerin e¤ilimlerini alma, onlar›n istemlerini ve beklentilerini bilme, yanl›fl olanlarda ikna etme mücadelesi yürütme, do¤ru olanlar› destekleme gibi bilimsel yöntemler, komünistlerin yöntemidir. Merkezin esas ifli politika belirlemek, merkezi ittifaklar› yürütmek ve bölgeler aras› genel koordinasyonu sa¤lamakt›r. Bölgelerin ifli ise bu politikalar çerçevesinde adaylar› belirlemek ve çal›flmalar› yürütmektir.

‹ttifaklarda, Kendisini Dayatan Olmayaca¤›z, Ama Sürüklenen de De¤iliz ‹ttifaklarda, kendisini dayatan anlay›fllar kesinlikle y›k›lmal›d›r. Bu tür davran›fllar ideolojik köklerine inilerek mahkum edilmelidir. “Tüm do¤rular bende” anlay›fl›yla hareket eden, kitleleri bölen, dar grup ç›karlar›n› savunan her anlay›fl kökten reddedilerek teflhir edililmelidir. Devrimci hareketin ve Maoistlerin bu kadar bölünmesi ve güçsüz olmas›, onlar›n ittifak ve birlik politikalar›ndaki zay›fl›ktan ileri gelmektedir. Art›k kitleler bizlerin politikalar›na inanmakta,

115


SINIF TEORİSİ mesafeli yaklaflmakta ve bizlerin grupçu, bölücü ve dar hesapç› oldu¤umuzu ifade etmektedir. “Benim isteklerim olmazsa kabul etmiyorum” anlay›fl›n› bizlere dayatan anlay›fllar›n, tarih içerisinde devrimci harekete verdikleri zarar›n haddi hesab› ölçülemeyecek kadar büyüktür. Komünistler her alanda, bu anlay›flla amans›zca mücadele etmelidirler. Bu yerel seçimler, bu tür anlay›fllar›n mahkum edildi¤i ve ortak zeminlerin güçlendi¤i süreçlere çevrilmeli, kitlelere güven verilmelidir. Devrimci hareket kendi d›fl›nda, ayn› do¤rular› fakl› bak›fl aç›lar›yla savunanlar› dostu olarak görmedi¤i müddetçe, kitlelere güven verecek sa¤l›kl› bir yaklafl›m yakalayamaz. Komünistler olarak bu noktada da tüm farkl› bak›fllar›n› ortaya koyarak, dost kurumlar›n bizleri güçlendiren mevziler olduklar›n› ve onlarla ortaklaflt›¤›m›z her noktada, kendi ba¤›ms›zl›¤›m›zdan taviz vermeden yürüyebilece¤imizi aç›klamal›y›z. Komünistler her noktada, kendi politikalar›na güvenmeli ve kitlelere de bu güveni tafl›mal›d›r.

Güçlü Oldu¤umuz Alanlarda Kendi Adaylar›m›z›, Olmad›¤›m›z Alanlarda Dostlar›m›z› Destekliyoruz ‹ttifak oluflturamad›¤›m›z hallerde yap›lacak tek do¤ru yöntem vard›r. Bu da güçlü bulundu¤umuz alanlarda kendi adaylar›m›zla seçimlere girmek, dostlar›m›z›n güçlü oldu¤u alanlarda da onlar› desteklemektir. Hiçbir zaman olas›l›k ya da istisnalara göre siyaset yapmamal›y›z. Esasta bu siyaset, bizim temel siyasetimizdir. ‹ttifak kurabilece¤imiz tüm alanlarda, öncelikle bunlar

116

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim üzerinde mücadele yürütmeliyiz. Hangi alanda olursa olsun, kitlelerin örgütlenmesi hangi anlay›fl taraf›ndan baflar›lm›flsa güç o olmaktad›r. Bu tür durumlarda, kitlelerin e¤ilimi bizden yanaysa bizlerin dikkate al›nmas›, dostlar›m›z›n güçlü oldu¤u alanlarda onlar›n dikkate al›nmas›, genel anlay›fl olmal›d›r. Burada savundu¤umuz anlay›fl, kitle içerisindeki kendi faaliyetlerimizden ve kitle çal›flmas›ndan vazgeçelim olarak anlafl›lmamal›d›r. Taktik olarak geçici bir süre içerisinde sona erecek olan seçimlerde, anl›k politikalar› uygulamadan bahsediyoruz. Bu durumda kitleleri kazanma anlay›fl› yine devam ettirilirken, var olan somut koflullarda halk›n istemleri ve örgütlü durumu önemle dikkate al›nmal›d›r. Seçimlerde ittifak baflar›lamazsa, her koflulda kendi do¤rular›m›za uygun olarak, onlar bizi desteklemeseler de, bizler kendi duruflumuzu düflman› zay›flatma temeli üzerine kurarak mutlaka dostlar›m›z›n güçlü oldu¤u alanlarda ba¤›ms›z adaylar göstermeyerek ilerici adaylar› desteklemeliyiz. Bu politika, komünistleri di¤erlerinden ay›ran, düflman karfl›s›nda ise kitlelerin güç kaybetmemesini sa¤layan siyasete do¤ru temelde esnek yaklafl›m prati¤idir.

Yeni Demokratik Cumhuriyet Program›, Uygun ‹fllenmelidir Dünyada halk iktidarlar› ve sosyalist cumhuriyetler olmaks›z›n insanl›k komünizme varamaz. Demokratik Halk Devrimi ya da sosyalizm kitleleri iktidara tafl›yarak insanl›¤›n kurtuluflunu sa¤layabilir. Demokratik cumhuriyet program› çerçevesin-

Genel olarak şiarımız ezilen ulus ve azınlıklar için, tüm emekçi kitleler için, emperyalizme, komprador bürokratik kapitalizme, feodalizme ve her türden gericiliğe karşı, geleceğimiz ve kurtuluşumuz için bir mevzi daha kazanma olmalıdır. Genel yönelimimiz; AKP-CHP-MHP ve diğer komprador burjuva partiler soygun için seçimlerde, yerel yönetimleri kitlelerin denetimine alalım. Hiçbir kazanılmış mevziyi, faşist burjuva partilerine vermemek için örgütlenelim.


2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim

Tüm oylar komünist, devrimci, demokrat, ilerici, yurtsever adaylara! Komünist, devrimci, demokrat adayların olmadığı yerlerde seçimler, aktif olarak boykot edilmelidir. Genel anlayışımız, devrimci demokrat adayları desteklemektir. Bunların olmadığı yerlerde, gerici partileri boykot etmeliyiz. Bu anlayış merkezi broşürlerde açıkça ifade edilmelidir. Bu seçimlerde komünistler hiçbir halde, gerici partilerden seçimlere katılan ilerici olarak bilinen şahıslar da olsa kesinlikle hiçbir adayı destekleme hatasına düşmemelidirler.

de yerel yönetim anlay›fl›m›z, aday seçiminden kitlelerin kat›l›m›na, iflleyiflinden anlay›fl›na kadar, tavizsiz meflru zeminde uygulanmal›d›r. Bu programdan taviz verilmesi, insanl›¤›n gelece¤ine darbe vuran salt ekonomist anlay›fla bizleri sürükleyerek, geri pozisyona düflürür. Kitlelerden kitlelere ilkesi temelinde Demokratik Cumhuriyet Program› flimdiden yerel yönetimler alan›nda ve tüm di¤er çal›flma alanlar›nda, sadece seçimler sürecinde de¤il, sürekli iflletilerek kitlelere anlat›lmal›d›r. Bu program›n, burjuvazinin program›ndan daha gerçek ve daha olanakl› oldu¤u, tüm dayanaklar›yla ortadad›r ve komünistler bu program›, kitlelere tafl›mal›, tart›flmal› ve tart›flt›rmal›d›r. Komünistler Yeni Demokratik Cumhuriyet program›nda, kitlelerden kitlelere ilkemize ba¤l› olarak savunulan halk meclislerini, yayg›n olarak kitlelere anlatarak tart›flmal›d›r. Kitlelerin gerçek inisiyatifini ortaya ç›kartmak, her noktada kendisi için yap›lan ifllerde söz hakk› olmas›n› sa¤lamak temelinde, en büyük kazan›m›n halk meclisleri oldu¤u bilinmelidir. Demokratik Halk Cumhuriyeti’nde, merkezi halk meclisinden bafllayarak, bölge, il, ilçe, köy halk meclislerine kadar iner. Slogan›m›z, “tüm yetkiler halk meclislerine”dir. Seçimlerde de tüm yerel yönetim çal›flmalar›n›, bu anlay›fl›m›za göre düzenlemeliyiz. Bizlere ait tüm yaz›l›, sözlü ve görsel propagandalarda, bu anlay›fl öne ç›kar›lmal› ve her fleyden önemlisi de pratikte tüm yerel yönetimlerde bu anlay›fl›n uygulanmas› sa¤lanmal›d›r. Hiçbir prati¤imiz teorik savunular›m›z›n tersi ya da eksik uygulanmas› olmamal›d›r. Komünistler savunduklar›na uygun bir pratik uygularlar.

SINIF TEORİSİ Kitlelerden Kitlelere Çizgisi ‹lkemizdir Kitleleri; cahiller, ayak tak›m›, bald›r› ç›plaklar vb olarak niteleyerek, onlar›n hiçbir fley bilmedi¤ini ifade edenler, tarihin yarat›c›lar›ndan habersizdirler. Bu ilkemiz, kitlelerin sorunlar› üzerinden ortaya ç›kan fikirlerin içerisinde, var olan parçal› do¤rular› yanl›fllardan ar›nd›r›p bunlar› sistemli hale getirip kitlelere götürmek, ›srarla do¤rular› prati¤e uygulamak, prati¤e aktard›¤›m›z bu fikirleri tekrardan gözden geçirip içinde var olan yanl›fllar› bir bir ay›klay›p daha bir sistemlefltirilmifl olarak halk kitlelerine yeniden götürme fleklinde olmal›d›r. Ta ki mevcut fikirleri her bak›mdan kendi fikirleri ve do¤rular› olarak savunup benimsedi¤i ana kadar. Süreklilik kazand›r›lm›fl bir devinimle bunu yineleyerek ilerlemeliyiz. Bu ilkeden koparak ilerleme olamaz, do¤rular ve yanl›fllar sosyal pratikten, üretimden ve bilimsel deneylerden ortaya ç›kar. Kitlelerden kitlelere ilkesi bu geliflmelerin temelinde durur. Kitlelerden kitlelere ilkesinin en temel kanunu ise, tüm geliflmelerin kitlelerin eseri oldu¤u gerçe¤idir. Tarihi yaratan her yönüyle kitlelerin mücadelesidir. Do¤al olarak onlar›n deste¤ini kazanamayan, kitleselleflemeyen hiçbir anlay›fl, amac›nda baflar›ya ulaflamaz. Yerel seçimlerde de siyasal bir kampanya olarak tüm politikalar›m›z› ve cumhuriyet program›m›z›, kitlelere götürmeliyiz. Kitlelerin parçal› do¤rular›n›n sistemlefltirilmifl hali olan bu fikirlerimizin pratikte denenmesi sa¤lanarak, varsa yanl›fl yanlar›n›n düzeltilmesi sa¤lanmal›, güçlü olan yanlar› ise gelifltirilmeli-

117


SINIF TEORİSİ dir. Kitlelerin enerjisi bu do¤rular›m›z etraf›nda somut maddi bir güce dönüfltürülmeden, hiçbir baflar›dan söz edilemez. Yerel yönetimlerde kitleler örgütlü bir güce dönüfltürülerek kal›c› mevziler yarat›lmal›d›r. Her fley kitlelerin denetimine verilmeli ve onlar›n denetiminde yap›larak ilerletilmelidir. Tersi çal›flma, do¤ru olsa da uzun vadede kitleselleflmezse, yenilmeye mahkumdur.

Sonuç Olarak Önemli avantaj ve dezavantajlar›m›z›n oldu¤u bu süreçte, ortaya koyaca¤›m›z do¤ru politikalar ve bunlara uygun yarat›lacak araçlar bizleri ileriye tafl›yacakt›r. Do¤ru taktik politikalar› ortaya koymayan, bu politikalara uygun araçlar yaratmayan ve böylelikle insanl›¤› kurtaraca¤›n› söyleyenler, kendili¤indenci ve hayalcidirler. AKP tek bafl›na hükümet olman›n avantajlar›yla birlikte AB, ABD ve ülkemiz hakim s›n›flar›n›n esas›n›n deste¤ini alarak, çeliflkilerin de zay›f oldu¤u böylesi bir süreçte kitlelerin, burjuva-feodal faflist diktatörlü¤ün yede¤ine sürüklenmesini sa¤lamaya çal›flacakt›r. Kitlelerde uyand›rd›¤› tüm sorunlar› ad›m ad›m çözüyor imaj›-yan›lsamas› önemli avantajlar oluflturmaktad›r. Yine 22 Temmuz genel seçimlerinde, oy oran›n› yükselterek kitlelerde önemli bir bask›lanma oluflturmas› ve kitlelere da¤›tt›¤›, kitlelerin olan kömür vb yard›m malzemeleri, yerel yönetimlerine yat›rd›¤› paralarla iflçi ayl›klar› ve di¤er ekonomik sorunlar›n geçici olarak çözülmesi gibi giriflimlerle yerel seçimlere oldukça avantajl› girece¤ini göstermektedir. AKP, Kürt oylar›n› kaybeder anlay›fl› bizi yan›ltmamal› ve flimdiden haz›rl›klar yapmal›y›z. Özellikle DTP’ye önemli görevler düflmektedir. Seçimler sürecini tersine çevirecek oldukça uzun bir zaman dilimi mevcut olan bu süreçte AKP, de¤iflik oyunlarla bu dezavantaj› tersine çevirebilir. Kuzey Kürdistan’da önemli oranda “milletvekili” ç›karm›fl durumda ve bunlar arac›l›¤›yla önemli bir Kürt kitlesini zaten elinde tutmaktad›r. Ayr›ca Müslümanl›k, türban sorunu ve Kürtçe TV’ye, bir de Kürt sorununu çözece¤iz söylemini eklerse yine Kürtler üzerinde önemli bir avantaj yakalam›fl olur. Mevcut durum bu biçimiyle devam ederse öy-

118

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim le görülüyor ki genifl halk kitleleri CHP, DSP, MHP, ANAP, DP, AKP vb gibi flöven, ›rkç›, faflist partiler aras›nda yaflanan yapay gündemli “laik, anti–laik” ve “milliyetçi” ikilemlere çekilip tercihe zorlanacaklard›r. Devrimci çevreler bu noktada güçlü bir ittifak ortaya ç›karamaz ve bu flövenist, ›rkç› ve faflist düzen partilerin kitleler nezdinde yüzleri a盤a ç›kar›l›p teflhir edip bofla ç›karamazsa, bahsini etti¤imiz faflist partilerin baflar›l› bir sonuç almalar› kaç›n›lmaz görünmektedir. Yerel seçimlerde baflta AKP olmak üzere di¤er faflist partilere karfl› genifl bir yelpazede ittifaklar oluflturarak büyük bir güç ortaya ç›karmal›y›z. Ve bu seçimlerde mevzi koruma de¤il, mevzi kazanmay› hedef almal›y›z. Toplumsal mücadelenin önemli yasalar›ndan biri olan boflluklar doldurulur gerçekli¤i, dikkate al›nd›¤›nda gericilerin-faflistlerin yaratt›¤› boflluklar sonuna kadar ilkelerimize uygun olarak kitlelerin ç›kar› temelinde kullan›lmal›, kendi zay›fl›klar›m›z ve kitleler nezdinde yaratt›¤›m›z boflluklar ise derhal planl› çal›flmalarla kapat›lmal›d›r. Genel olarak fliar›m›z ezilen ulus ve az›nl›klar için, tüm emekçi kitleler için, emperyalizme, komprador bürokratik kapitalizme, feodalizme ve her türden gericili¤e karfl›, gelece¤imiz ve kurtuluflumuz için bir mevzi daha kazanma olmal›d›r. Genel yönelimimiz; AKP-CHP-MHP ve di¤er komprador burjuva partilerin rant yar›fl›na karfl› yerel yönetimleri kitlelerin denetimine alal›m. Hiçbir kazan›lm›fl mevziyi, faflist burjuva-feodal partilere vermemek için örgütlenelim. Tüm oylar komünist, devrimci, demokrat, ilerici, yurtsever adaylara! Komünist, devrimci, demokrat adaylar›n olmad›¤› yerlerde seçimler, aktif olarak boykot edilmelidir. Genel anlay›fl›m›z, devrimci demokrat adaylar› desteklemektir. Bunlar›n olmad›¤› yerlerde, gerici partileri boykot etmeliyiz. Bu anlay›fl merkezi broflürlerde aç›kça ifade edilmelidir. Bu seçimlerde komünistler hiçbir halde, gerici partilerden seçimlere kat›lan ilerici olarak bilinen flah›slar da olsa kesinlikle hiçbir aday› destekleme hatas›na düflmemelidirler. Seçimlerde iflçilerin sorunlar›, tüm yönleriyle ele al›nmal›, sendika ve sar› sendikalar, özellefltirmeler, IMF ve Dünya Bankas› politikalar›, tekellerin sömürü politikalar› teflhir edilmelidir. Köylüle-


SINIF TEORİSİ

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim rin tüm sorunlar› ele al›narak ürünlerin pazarlanmas›, kooperatifçilik, yeni tar›m politikalar›, kredi sorunlar›, kota sistemi, taban fiyat belirlemeleri vb ifllenerek kitleler bilinçlendirilmelidir. Memur sorunlar›, sendikalaflma, söz hakk› vb tüm sorunlar ele al›nmal›d›r. Kad›n, gençlik, yafll› ve fiziksel engellilerin yaflad›klar›, tüm sorunlar›yla birlikte bu süreçte ifllenmelidir. Sa¤l›k, e¤itim, ulafl›m, iletiflim, konut ve çevre sorunu kitlelerin kat›l›m›yla ele al›nmal›, k›sa ve uzun vadeli çözümler tart›fl›lmal›d›r. Tabii ki tüm bu sorunlar seçimlerin koflullar›na, araçlar›na ve yöntemlerine ba¤l› olarak uygun kullan›lmal›d›r. Bizlerin anlay›fllar› sadece, bize oy verin size köprü ve alt yap› yapaca¤›z de¤ildir. Yine bizlerin sorunu, seçimlerde baflka sorunlar› ifllemekte de¤ildir. Tüm bu sorunlar her alan›n özgünlükleri de dikkate al›narak ifllenmelidir. Her alanda, yukar›da sayd›¤›m›z sorunlar›n hepsinin de belli boyutlar›yla oldu¤u bir gerçekliktir. Yap›lmas› gereken, bunlar› tespit ederek yerel yönetimlerle çözülecek boyutlar› tespit etmek, çözülemeyecek boyutlar›n› da bilince ç›kararak kitlelere yol göstermektir. Spekülatif ve gerçe¤e dayal› olmayan hiç bir bilgi, en gerici düflman partilerine karfl› bile olsa kullan›lmamal›d›r. “Düflmand›r karalayal›m gitsin” diyerek yap›lan söylemler ve demogojiler zamanla bizleri, burjuva gericilerle ayn› düzeye indirerek bofla ç›karacak ve teflhir edecektir. Komünistler aç›s›ndan kitleler nezdinde yalan siyaset yapan bir anlay›fl olarak prestij kaybetmek, en büyük huzursuzlu¤umuz olacakt›r. Baz› durumlarda yaflanan yan›lg›lar› hesaba katmazsak, komünistlerin en büyük erdemleri kitlelere yalan, yanl›fl bilgi vermemeleridir.

Seçimlerde amaç ve hedeflerimize uygun sloganlar kullanmal›y›z Sloganlar›m›z somut olmal›d›r. Örne¤in afla¤›daki sloganlar genel ve özel olarak kullan›lmal›d›r. Bunlar›n yan› s›ra her bölgenin özgül koflullar›n› dikkate alarak genel perspektiften kopmamak flart›yla özgün sloganlar kullan›labilir. Söz, Yetki ve Karar Halk Meclislerine! Halk›n Kat›l›m›yla Sorunlar› Çözen Yerel Yönetim!

Yerel Yönetimler Halk›nd›r, Halka Hizmet Etmelidir! Yerel Yönetimler Arpal›k De¤il, Halk›n Emekleridir! Emeklerimizi Gericilere-Faflistlere ve Onlar›n Tafleronlar›na Vermeyelim, Gelece¤imiz için Kullanal›m! Komünist, Devrimci, Demokrat, ‹lerici ve Yurtsever Adaylar› Destekle! Düzen Partilerinin Adaylar›na Oy Verme! Komprador Bürokrat Burjuva ve Büyük Toprak A¤alar›n›n Partilerine Oy Yok! Milli Zulüm Partilerine Oy Yok! Gerici Parti ve Adaylar›na Oy Yok! Kürt Ulusu, Az›nl›klar ve ‹nanç Gruplar›na Düflman, Cins Ayr›mc›s› Partilere ve Adaylar›na Oy Yok! Bütün Uluslar ve Az›nl›k Milliyetler ‹çin Tam Hak Eflitli¤i! Genel hatlar›yla ve belirli boyutlar›yla ortaya koydu¤umuz anlay›fl›m›z›n, do¤ru örgütlenmesi halinde bugüne göre kesinlikle daha ileri sonuçlar ç›karaca¤›z. Tüm bu tart›fl›lan noktalar, kurulacak seçim koordinasyonlar›nda daha derinlikli tart›fl›larak çok daha ileri yaklafl›mlar ortaya ç›kar›labilir. Tüm komünist ve devrimciler, yerel seçimlerin gerçekleflmesi halinde güçlü ittifaklar kurarak, kitleleri söz, yetki ve karar sahibi yapma hedefiyle hareket etmelidir. Seçim propagandalar›nda hedef olarak burjuva-feodal partileri, baflta da flu an hükümeti elinde bulunduran AKP’yi ve orduyu da kapsayan sistemi hedeflemeliyiz. Uygulanacak olan yönetim, do¤rudan ve gerçek demokrasi olmal›d›r. Halk› daha flimdiden iflin öznesi haline getirmeliyiz. Bizler yöneten ve yönetilen çeliflkisinin flimdiden çözülmesinin ilk ad›mlar›n› atmak zorunday›z. Düzen partileri gibi sahte demokrasi oyunlar› bizim iflimiz olamaz. Halk›m›z› yönetimin her kademesine katma, denetleme, söz-yetki ve uygulay›c›s› haline hedefine yaklaflt›¤›m›z oranda baflar›l› olaca¤›z. Burjuva-feodal faflist partiler gibi halk› oy deposu olarak göremeyiz.

119


SINIF TEORİSİ Bir Siyasal Kampanya Olarak Ele Al›nmas› Gereken Yerel Seçimlerde, Propagandam›z›n Merkezinde, Yeni Demokratik Cumhuriyet Program›n› Kitlelere Götürmek Olmal›d›r Sisteme alternatif ve halk› kurtulufla götürecek program›n, Yeni Demokratik Cumhuriyet program› oldu¤unu her faaliyetimizde dikkate almak durumunday›z. Bunun için program›n Yeni Demokratik Cumhuriyet bölümünü özellikle çeflitli araçlarla kitlelere tafl›mal›y›z. "Nas›l bir yerel yönetim" sorusunu bu program›m›z do¤rultusunda somut ve özel olarak yan›tlamal›y›z. Bunun için afifl, bildiri vb yay›mlar ç›kartmal›, bunlar›n genifl da¤›t›m›n› yapmal›y›z. Kitle toplant›lar›, forum, panel ve mitinglerle tart›flmal› ve tart›flt›rmal›y›z. Yayg›n aç›k komiteler oluflturmal›; bu komiteleri il-ilçe, mahalle ve köylerde seferber etmeliyiz. Bu seçim dönemini tam bir kitlesel seferberlik kampanyas›na dönüfltürmeli ve kitleselleflmenin bir arac› olarak kullanmal›y›z. Yerel seçimleri, gelece¤imizi örgütlemede bir araca çevirmek için harekete geçmeliyiz. Yerel seçimler sonuçland›¤›nda, kazan›lan mevzilerin sa¤lamlaflt›r›lmas› için daha fazla çal›flma yürütülmeli, kesintiye u¤rat›lmadan faaliyetler sürdürülmelidir. fiimdiden tüm emek kat›l›mc›lar›na baflar›lar diliyoruz.

120

2008 *12* Ağustos-Eylül-Ekim


Sınıf Teorisi - Sayı 12  
Sınıf Teorisi - Sayı 12  

2002’den bu yana yayınlanan, Marksist-Leninist-Maoist teorik dergi.

Advertisement