Page 1

Adroddiad Blynyddol Annual Report

2009-10


Adroddiad Blynyddol 2009-10 Annual Report


Cynnwys Contents Adroddiad CAVO Amcanion Gwybodaeth a Chefnogaeth Gwirfoddoli Cydweithio Cludiant Strwythur a Rheolaeth Staff Gwybodaeth Gyllidol

3 5 6 8 10 12 16 18 20

CAVO Report Aims Information & Support Volunteering Working Together Transport Governance and Structure Staff Financial Information

Mae CAVO yn elusen gofrestredig (1061364) a chwmni cyfyngedig drwy warant (3323924). Mae CAVO yn derbyn cefnogaeth ariannol craidd gan Cynulliad Genedlaethol Cymru a Chyngor Sir Ceredigion. CAVO is a registered charity (1061364) and a company limited by guarantee (3323924). CAVO receives core financial aid from the National Assembly for Wales and Ceredigion County Council. CAVO Bryndulais 67 Bridge Street Lampeter Ceredigion SA48 7AB 01570 423 232 gen@cavo.org.uk www.cavo.org.uk Ar Agor Dydd Llun i Ddydd Gwener 9.30 i 4.00 Opening Times Mon— Fri 9.30 to 4.00

2


Adroddiad CAVO Mae'r cyfle wedi dod unwaith eto i gymryd stoc a myfyrio ar ein cyflawniadau yn ystod 2009/10, blwyddyn o her a newid sylweddol. Fydd yr hinsawdd gyllidol yn gadael ei farc ar dirwedd y sector cymunedol gwirfoddol. Mae staff CAVO wedi bod yn asesu gweithgareddau presennol ac ymchwilio i ffyrdd newydd o ymdopi a phwysau ariannol gyda Chynghorau Gwirfoddol Sirol a phartneriaid yng Ngheredigion. Mae nifer o grwpiau wedi codi i'r her ac wedi mynd ati i ddod o hyd i ffynonellau eraill o incwm, gyda llawer yn ffurfio cynghreiriau ac yn gweithio gyda'i gilydd i wneud y gorau o adnoddau a diogelu gwasanaethau. Fydd staff CAVO yn parhau i hwyluso rhagor o gydweithio lle bynnag y bo modd i gryfhau'r sector yng Ngheredigion. Mae'r hinsawdd cyllido ag amcanion y llywodraeth hefyd yn cael effaith sylweddol ar wirfoddoli. Mae CAVO wedi gweithredu fel partneriaid cyflenwi ar gyfer nifer o fentrau a sefydlwyd i hybu gwirfoddoli fel ffordd i alluogi pobl i ennill sgiliau a phrofiad gwerthfawr. Rydym wedi gweld cynnydd sylweddol yn nifer yr ymholiadau a dderbyniwyd gan wirfoddolwyr posib ac mae angen cymorth ychwanegol i greu cyfleoedd newydd. Mae cludiant hefyd wedi bod yn ffocws parhaus i ni wrth i ni gefnogi Cynlluniau Cludiant Cymunedol i lenwi'r bylchau yn ddarpariaeth trafnidiaeth gyhoeddus. Gwelodd 2009/10 ddiwedd ar Gynllun Tocyn Tacsi CAVO, er gwaethaf llawer o lobio a thystiolaeth sylweddol fod y cynllun wedi gwneud gwahaniaeth mawr i'r annibyniaeth a lles unigolion. Yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf byddwn yn parhau i weithio gyda grwpiau cymunedol gwirfoddol i ail-fuddsoddi'r cyllid cyfalaf sydd ar gael i wella argaeledd cerbydau hygyrch a chwilio am gyfleoedd i adfer opsiynau teithio mwy hyblyg. Mae cryfder CAVO yn gorwedd yn yr ymroddiad ac ymrwymiad staff ac aelodau Bwrdd CAVO, ac yn y cyfnod hwn gwelwyd nifer o newidiadau personél. Mae nifer o wynebau newydd wedi ymuno â'r Bwrdd yn dilyn ymgyrch recriwtio llwyddiannus yn Mai 2009 wrth i ni geisio ehangu cynrychiolaeth a’n sylfaen sgiliau. Ym mis Hydref 2009 gwelsom ail-gyflwyniad amserol Hwylusydd Iechyd a Gofal Cymdeithasol Ceredigion, i gryfhau'r cysylltiadau rhwng y sector statudol a gwirfoddol. Ar adeg o newid sylweddol yn narpariaeth iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru wledig, fydd y swydd hon yn gynyddol bwysig i sicrhau fod y sector yn ymateb i gyfleoedd i gydgynllunio a chyd-ddarparu gwell gwasanaethau i'r dinesydd. Fel mae pwysigrwydd y sector cymunedol gwirfoddol yn parhau i dyfu, lansiwyd ymgyrch i recriwtio aelodau i gryfhau ein mandad fel cynrychiolwyr y sector yng Ngheredigion. Fydd yr ymgyrch yn parhau drwy gydol 2010/11. Yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf, fydd CAVO yn ymdrechu i ymateb i gyfleoedd i wneud y gorau o adnoddau presennol a sicrhau arian ychwanegol i gynyddu a gwella cymorth ar gyfer y sector gwirfoddol cymunedol yng Ngheredigion, wrth i bwysigrwydd cyfraniad y sector i greu cymunedau cryf a bywiog yn parhau i dyfu.

Rod Pritchard, Cadeirydd a Hazel Lloyd Lubran, Prif Weithredwr

3


CAVO Report The opportunity has come once again to take stock and reflect on our achievements during 2009/10, a year of challenges and significant change. The funding climate will leave its mark on the future landscape of the voluntary community sector. CAVO staff have been assessing current activities and exploring new ways to weather the impact of financial pressures with other County Voluntary Councils and partners in Ceredigion. A number of groups have risen to the challenge and have actively sought alternative sources of income, with many forming alliances and working together to maximise resources and secure services. CAVO staff will continue to facilitate further collaboration wherever possible to strengthen the sector in Ceredigion. The funding climate and government objectives are also having a significant impact on volunteering. CAVO have acted as delivery partners for a number of initiatives established to promote volunteering as a means to enable people to gain valuable skills and experience. We’ve seen a significant increase in the number of enquiries received from potential volunteers and additional support is needed to create new placements. Transport is also a continued focus for us as we support Community Transport Schemes to fill the gaps in public transport provision. 2009/10 saw the end of the CAVO Taxi Voucher Scheme, despite much lobbying and significant evidence that the scheme had made a great difference to the independence and well-being of recipients. During the next financial year we will continue to work with voluntary community groups to re-invest the capital funding to enhance the availability of accessible vehicles for travel and seek opportunities to re-instate more flexible travel options. CAVO’s strength lies in the dedication and commitment of its staff and trustee directors, and this period saw a number of personnel changes at CAVO. A number of new faces joined the CAVO Board following a successful recruitment campaign in May 2009 as we sought to broaden representation and our skills base. In October 2009 we saw the timely re-introduction of Ceredigion’s Health and Social Care Facilitator, to strengthen the links between the statutory and voluntary sector. At a time of significant change in the delivery of health and social care in rural Wales, this post will have an increased importance in ensuring that the sector responds to opportunities to co-design and co-deliver better services for the Ceredigion citizen. As the importance of the voluntary community sector continues to grow, CAVO also launched a membership recruitment drive to strengthen our mandate as representatives of the sector in Ceredigion. The drive which will continue throughout 2010/11. During the next financial year, CAVO will strive to identify opportunities to maximise existing resources and secure additional funding to increase and improve support for voluntary community sector activity in Ceredigion, as the importance of the contribution of the sector to create strong and vibrant communities continues to grow.

Rod Pritchard, Chair and Hazel Lloyd Lubran, Chief Executive

4


Datganiad Cyrhaeddiad Hybu, cefnogi, grymuso ag amddiffyn gweithgaredd gwirfoddol cymunedol yng Ngheredigion

Amcanion Prif flaenoriaethau CAVO yw i weithio gyda'r sector wirfoddol gymunedol yng Ngheredigion er mwyn; § Galluogi a datblygu gallu'r sector trwy ddarparu cefnogaeth, gwybodaeth, cyngor, a hyfforddiant. § Recriwtio gwirfoddolwyr a hybu a chynnal ymarfer da mewn gwirfoddoli. § Annog cydweithrediad a chydweithio rhwng mudiadau gwirfoddol cymunedol a hefyd rhwng y sector wirfoddol gymunedol, y sector statudol a'r sector breifat. § Datblygu a chynnal mentrau newydd fydd yn cyflenwi unrhyw anghenion na'u gwireddwyd. § Dynodi, dehongli ac egluro pryderon y Sector wirfoddol.

Mission Statement To promote, support, empower and defend voluntary community action in Ceredigion.

Aims CAVO's main aim is to work with the voluntary community sector in Ceredigion to: § Empower and develop the capacity of the sector through the provision of support, information, advice, and training. § Recruit volunteers and support and promote good practice in volunteering. § Develop and support new initiatives to meet identified needs. § Encourage co-operation and collaboration between voluntary community groups and between the voluntary community sector, public sector and private sector. § Identify and articulate the concerns and aspirations of the voluntary community sector.

5


Gwybodaeth a Chefnogaeth 134 ymholiadau am grantiau.

AMCAN CAVO: Galluogi a datblygu gallu'r sector trwy ddarparu cefnogaeth, gwybodaeth, cyngor, a hyfforddiant

Mae Tîm Datblygu CAVO yn cefnogi grwpiau gwirfoddol cymunedol trwy ddarparu: § cefnogaeth datblygu sy'n galluogi grwpiau i ymgymryd â rheoli prosiect, § gwybodaeth a chefnogaeth wrth ddatblygu dogfennau llywodraethol a pholisïau, § gwybodaeth gyllidol, § gwybodaeth am ddeddfwriaeth a materion cyfredol sy'n effeithio ar y sector, § trefnu sesiynau gwybodaeth, cymorthfeydd a fforymau er mwyn rhoi gwybodaeth i grwpiau.

Llynedd, mi ddwedom y byddem yn: § Parhau i weithio gydag asiantaethau eraill i sicrhau ein bod yn cynnig y gefnogaeth orau posib i grwpiau gwirfoddol cymunedol yng Ngheredigion. § Parhau i glustnodi ffynonellau cyllid ar gyfer cynllun grant i gefnogi grwpiau i ymgysylltu a'u cymunedau a chynhyrchu incwm. § Sefydlu nifer o fentrau i greu cysylltiadau rhwng grwpiau gwirfoddol cymunedol a'r sector busnes. § Annog defnydd o'r Cyfeirlyfr Adnoddau Cymunedol. § Chwilio am gyfleoedd i barhau Prosiect Cylchredwyr Technoleg a chynnig cefnogaeth TG fforddiadwy i grwpiau gwirfoddol cymunedol yng Ngheredigion. § Adeiladu gallu grwpiau i ymateb i gyfleoedd caffaeliad. § Archwilio cyfleoedd i grwpiau i rannu cyfleusterau ac adnoddau. § Hybu ymarfer da yng ngweithred wirfoddol gymunedol. Yr hyn a gyflawnwyd: § Ym mis Hydref 2009, lansiwyd gwefan CAVO ar ei newydd wedd ynghyd â chyfres newydd o daflenni cyhoeddusrwydd. § Buom yn gweithio gyda chyllidwyr a phartneriaid i annog grwpiau i gofrestru manylion ar Gyfeirlyfr Adnoddau Cymunedol Ceredigion. § Mae staff CAVO wedi cefnogi grwpiau i ymateb i gyfleoedd caffael, trwy'r prosiect Porth Ymgysylltu § Rydym wedi gweithio gyda nifer o grwpiau i ddatblygu mentrau ar y cyd. § Mae CAVO wedi datblygu cais i'w ystyried fel rhan o gyflwyniad Cynllun Datblygu Gwledig Ceredigion i wneud y defnydd gorau o adnoddau cymunedol.

6


Information & Support 134 funding enquiries.

CAVO AIM: Empower and develop the capacity of the community voluntary sector through the delivery of a range of support services including information, advice, and training.

The CAVO Development Team support community voluntary groups through the provision of: § development support to enable groups to undertake and manage projects, § information and support in developing a governing documents and policies, § funding information, § information on legislation and other current issues affecting the sector, information sessions, surgeries and fora to inform groups.

Last year, we said we would: § Continue to work with other agencies to ensure that we provide the best support for voluntary community groups in Ceredigion. § Continue to identify sources of funding for a small grants scheme to support groups to engage with their communities and generate income. § Establish several initiatives to create links between voluntary community groups and the business sector. § Encourage usage of the Community Resource Directory. § Seek opportunities to continue the Circuit Rider Project and provide affordable ICT support to voluntary community groups in Ceredigion. § Build the capacity of groups to respond to procurement opportunities. § Explore opportunities for groups to share facilities and resources. § Promote good practice in voluntary community activity. What we did: § In October 2009, we launched the new look CAVO website and our new suite of publicity leaflets. § We worked with funders and partners to encourage groups to register details on the Ceredigion Community Resource Directory. § Through the Engagement Gateway project, CAVO staff have supported groups to respond to procurement opportunities. § We have worked with a number of groups to develop joint initiatives. § CAVO have developed an application for consideration as part of the Ceredigion Rural Development Plan Submission to maximise the use of community resources.

7


Gwirfoddoli Ymateb i 1262 o ymholiadau yn ymwneud a gwirfoddoli 4 gwirfoddolwr yn cyflawni gwobr ragoriaeth Gwirfoddolwyr y Mileniwm (200 awr)

AMCAN CAVO : Hyrwyddo gwirfoddoli a chefnogi a hybu ymarfer da mewn gwirfoddoli.

Rôl Biwro Gwirfoddoli CAVO yw i: § Hyrwyddo gwirfoddoli a rhoi gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i bobl er mwyn eu galluogi i wneud dewisiadau addas ynglyn â gwirfoddoli. § Hybu diddordeb, a siarad o blaid gwirfoddolwyr. § Darparu gwybodaeth, cyngor, arwyddbyst a rhoi gwasanaeth cyfeirio i wirfoddolwyr ynghylch hyfforddiant a chyfleoedd dysgu eraill ar y cyd â Gyrfaoedd Gorllewin Cymru. § Helpu gwirfoddolwyr ifanc i ennill achrediad trwy wirfoddoli. § Trefnu gwirfoddolwyr Adran y Gwasanaethau Cymdeithasol Ceredigion. § Datblygu prosiectau gwirfoddoli newydd. Cynnig cyngor i fudiadau gwirfoddol parthed recriwtio, cadw a chefnogi gwirfoddolwyr a'u cynorthwyo gyda materion yn ymwneud â gwirfoddoli. Llynedd, mi ddwedom y byddem yn: § Parhau i hyrwyddo a datblygu gwirfoddoli yng Ngheredigion ar y cyd â phrif bartneriaid i gefnogi a galluogi unigolion i wirfoddoli ac i greu rhagor o gyfleoedd gwirfoddoli a mentrau cymunedol. § Archwilio cyfleoedd i ymestyn ein rhaglen galw i fewn i gynnwys ardaloedd gwledig. § Adeiladu gallu grwpiau i gynnig cyfleoedd gwirfoddoli i bobl ifanc a'r sawl sydd am ennill sgiliau i'r gweithle. § Hybu ymarfer da yng ngwirfoddoli. § Sefydlu Banc Ieuenctid Ceredigion i gynnig grantiau bach i brosiectau sydd wedi eu cydlynu gan bobl ifanc, er lles y gymuned. Fydd Banc Ieuenctid yn cynnig amrywiaeth o gyfleoedd datblygu i bobl ifanc, cyfle i gyfrannu i'w cymunedau, datblygu sgiliau newydd a chael profiadau newydd. Yr hyn a gyflawnwyd: § Yn ystod y cyfnod yma, trefnwyd Digwyddiad Briffio ISA ym mis Mawrth i ddiweddaru pawb am y newidiadau yn y Cynllun Fetio a Gwahardd. Cynhaliwyd nifer o ffeiriau gwirfoddoli a dathlwyd cyfraniad gwirfoddolwyr yng Ngheredigion mewn Seremoni Wobrwyo Cydnabyddiaeth Gwirfoddolwyr Ceredigion. § Mae sesiynau “Galw i Fewn” y Ganolfan Gwirfoddoli yn parhau yn boblogaidd ac mae sesiynau ychwanegol wedi eu trefnu i ymateb i'r cynnydd mewn ymholiadau. § Mae staff CAVO yn parhau i gefnogi datblygiad prosiect Gwirfoddoli ar gyfer Iechyd Bwrdd Iechyd Hywel Dda. § Mae'n gyfraniad i Brosiect Porth Ymgysylltu a'n gwaith gyda Gyrfaoedd Gorllewin Cymru a Chanolfan Byd Gwaith wedi rhoi pwyslais ar bwysigrwydd gwirfoddoli fel ffordd o ddatblygu sgiliau ar gyfer y gweithle. § Lawnsiwyd Fforwm Mudiadau Ieuenctid ar-lein fel rhan o wefan CAVO. § Cynnwys gwirfoddolwyr am y tro cyntaf - gwnaethpwyd gwaith datblygu gyda Rhoserchan, Cyswllt Ceredigion, a Llyfrgell Genedlaethol Cymru. § Mae partneriaethau gyda Gyrfaoedd Gorllewin Cymru, CERED, Rathbone, Prifysgol Cymru Aberystwyth, Ymddiriedolaeth y Tywysog a Chymunedau'n Gyntaf wedi cael eu cryfhau er mwyn creu gwell mynediad i wirfoddoli a hybu gwirfoddoli i bobl ifanc.

8


Volunteering Replied to 1262 volunteer related enquiries 4 volunteers achieving Millenium Volunteers award of excellence (200 hours)

CAVO AIM: Recruit volunteers and support and promote good practice in volunteering.

The role of the CAVO Volunteer Centre is to: § Promote volunteering and provide information, advice and support to people to enable them to make suitable choices about volunteering. § Promote the interests of, and advocate on behalf of, volunteers. § Provide information, advice, signposting and referral service to volunteers on learning opportunities in conjunction with Careers Wales West. § Help young volunteers achieve accreditation through volunteering. § Manage Ceredigion Social Services Department volunteers. § Develop new volunteering projects. Offer advice to voluntary organisations on recruitment, retention and support of volunteers and to support them with any issues relating to volunteering. Last year, we said we would: § Continue to promote and develop volunteering within Ceredigion in conjunction with key partners to support and enable individuals to volunteer and to see the creation of new volunteer involvement and community initiatives. § Explore opportunities to extend our drop-in programme to reach rural areas. § Build the capacity of groups to offer volunteering opportunities for young people and those who want to gain skills for employment. § Promote good practice in volunteering. § Establish a Ceredigion YouthBank to provide small grants to projects led by young people, of benefit to the community. The YouthBank will offer a range of development opportunities for young people, opportunities to participate in their own communities, to develop new skills and have new experiences. What we did: § During this period CAVO staff arranged an informative ISA Briefing Event to keep pace with changes in vetting and barring systems. A number of volunteering fairs were held and the contribution of volunteers in Ceredigion was celebrated at the Ceredigion Volunteer Recognition Award Ceremony. § Volunteer Centre Drop-In sessions continue to be overwhelmed and additional sessions have been scheduled to address an increase in enquiries. § CAVO staff have continued to support the development of the Hywel Dda Health Board Volunteering for Health project. § Our involvement in the Engagement Gateway Project and our work with Careers Wales and Job Centre Plus has placed an emphasis on the importance of volunteering as a way of developing skills for the work place. § An on-line Youth Organisations Forum was launched as part of the CAVO website. § Involving volunteers for the first time – development work was carried out with Rhoserchan, Cyswllt Ceredigion Contact, and National Library of Wales. § Partnerships with Careers Wales West, CERED, Rathbone, University of Wales Aberystwyth, Princes Trust and Communities First have been strengthened to create greater access to volunteering and promote volunteering to young people.

9


Cydweithio – Partneriaeth a Pholisi 186 o aelodau cofrestredig.

Amcanion CAVO: § Annog cydweithrediad a chydweithio rhwng mudiadau gwirfoddol cymunedol a hefyd rhwng y sector wirfoddol gymunedol, y sector statudol a'r sector breifat. § Dynodi, dehongli a rhoi llais i bryderon y sector gwirfoddol cymunedol.

Fel Cyngor Gwirfoddol Sirol Ceredigion, ein bwriad yw i; § weithio fel canolfan i gasglu gwybodaeth ac i ledaenu gwybodaeth i'r sector gwirfoddol cymunedol. § godi pynciau llosg fydd o bwys i'r sector gwirfoddol cymunedol ar bartneriaethau, fforymau a grwpiau cynllunio lle rydym yn cynrychioli'r sector. § gefnogi cynrychiolwyr y sector gwirfoddol cymunedol pan maent yn cynrychioli'r sector wirfoddol gymunedol ehangach ar bartneriaethau, fforymau a grwpiau cynllunio. § i hysbysu gwaith y sector gwirfoddol cymunedol yng Ngheredigion. i argymell cydweithio cadarnhaol ac effeithiol rhwng y sectorau gwirfoddol cymunedol, statudol a preifat. Llynedd, mi ddwedom y byddem yn: § Adolygu lles aelodaeth CAVO a lansio ymgyrch recriwtio i sicrhau cynrychiolaeth ehangach. § Adolygu rôl y Pwyllgor Cyswllt Gwirfoddol a sefydlu llwybrau cyfathrebu mwy effeithiol gyda'r sector statudol. § Annog grwpiau gwirfoddol cymunedol i fod yn rhan o archwilio gwasanaethau statudol. § Sefydlu cyfleoedd cyson i grwpiau gwirfoddol cymunedol i gwrdd ag arweinwyr gwleidyddol. § Lansio gwefan newydd, rhyngweithiol CAVO. Yr hyn a gyflawnwyd: § Cynhaliwyd arolwg o grwpiau Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym mis Tachwedd 2009. § Gwnaeth CAVO ymgynnull grwpiau Tai a Digartrefedd ynghyd i drafod materion a hyrwyddo gwasanaethau cymorth sydd ar gael. Mae cyfeiriadur yn cael ei gynllunio ar gyfer cyhoeddi. § Noddwyd hysbyseb hawliau gofalwyr a'i osod ym mhapurau lleol ac mae gwaith yn cael ei gyflawni i adnabod gofalwyr yn y gweithle trwy Fwrdd Gwasanaethau Lleol Ceredigion. § Gwnaethpwyd ymchwil i ganfod y ffordd orau o gyflwyno cyfeirlyfr gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ar-lein. Cynhaliwyd cyfarfod â phersonél allweddol Galw Iechyd Cymru ac mae deunydd hyrwyddo yn cael ei gynllunio i annog grwpiau i gofrestru ar wefan Galw Iechyd Cymru. § Argymhellwyd grwpiau Ceredigion i ddatblygu a gweithredu cynlluniau wrth gefn yn sgil ffliw pandemig a chasglwyd gwybodaeth oddi wrth grwpiau ar sut effeithiodd y tywydd gwael ar ddarpariaeth gwasanaethau. § Cyflwynwyd gwybodaeth i nifer o strategaethau drafft ac ymgynghoriadau, gan gynnwys y Strategaeth Iechyd Emosiynol Ceredigion a'r Cynllun Iechyd Gwledig.

10


Working Together – Partnership & Policy 186 registered CAVO members.

CAVO AIMS: § To encourage and facilitate effective communication and collaboration between the voluntary community sector, statutory sector and private sector. § To identify, interpret and articulate the concerns of the voluntary community sector.

As the County Voluntary Council for Ceredigion, we aim to; § act as a central point for information collection and dissemination for the voluntary community sector. § raise issues of concern to the voluntary community sector on partnerships, fora and planning groups where we sit as a representative of the sector. § support voluntary community sector representatives where they sit on partnerships, fora and planning groups representing the wider voluntary community sector. § publicise the work of the voluntary community sector in Ceredigion. § encourage positive and effective collaboration between the voluntary community, statutory and private sectors.

Last year, we said we would: § Review the benefits of CAVO Membership and launch a recruitment drive to ensure wider representation. § Review the role of the Voluntary Liaison Committee and establish more effective communication routes with the statutory sector. § Encourage voluntary community groups to be involved in the scrutiny of statutory services. § Establish regular opportunities for voluntary community groups to meet with political leaders. § Launch a new, interactive CAVO web-site. What we did: § A survey of Health and Social Care groups was undertaken in November 2009. § Housing and Homelessness groups were convened to discuss issues and promote support services available. A directory is being designed for publication. § A carers rights advert was sponsored and placed in local papers and work to identify carers in employment is being undertaken through the Ceredigion Local Service Board. § Research has been carried out to establish how best to deliver an on-line services directory for health and social care. A meeting was held with key personnel at NHS Direct and promotional material is being designed to encourage groups to register on the NHS Direct site. § Ceredigion groups have been encouraged to develop and implement contingency plans in the wake of the flu pandemic and information was collated from groups on how the bad weather had impacted on the delivery of their services. § Submissions were made to a number of draft strategies and consultations including the Ceredigion Emotional Health Strategy and the Rural Health Plan.

11


Cludiant Cynhaliwyd 3 Fforwm Cludiant Cymunedol ledled Ceredigion.

NOD CAVO: I ddatblygu a chefnogi cynlluniau newydd i gyflawni anghenion

Mae'r Fenter Cludiant Cymunedol (CC) yn cynnig cyngor, arweiniad a chefnogaeth i grwpiau er mwyn iddynt; § Gydlynu ceisiadau am gynlluniau a mentrau peilot § Archwilio am syniadau newydd am gludiant i grwpiau a chymunedau. § Ddatblygu gwybodaeth am wasanaethau CC sydd ar gael. § Chwilio am ffyrdd o estyn posibilrwydd yr hyn sydd ar gael yn barod. § Ddatblygu'r syniadau mwyaf cyffrous sydd yn y sector. § Hyrwyddo fforwm CC blynyddol er mwyn trafod y pynciau llosg sy'n ymwneud a chludiant cymunedol a gwledig. Cydweithio gyda mentrau eraill, grwpiau cymunedol a mudiadau masnachol i ateb y gofynion cludiant.

Llynedd, mi ddwedom y byddem yn: § Cael ffynhonnell i ariannu cynllun peilot Olwynion i Gyfleoedd. § Sefydlu Cynllun Cludiant Cymunedol Ceredigion. § Parhau i glustnodi'r angen am gludiant i gleifion. § Annog ymarfer da, a mapio cynlluniau cludiant cymunedol a gyrwyr gwirfoddol. § Adolygu Cynllun Tocyn Tacsi CAVO a chwilio am ffyrdd eraill o ariannu a chydweithio. § Edrych ar y diffygion cludiant ym Mhentir Tregaron a sut i'w diwallu. Yr hyn wnaethpwyd: § Cynhaliwyd Fforwm Cludiant Cymunedol sirol ym Mhrifysgol Cymru, Llanbedr Pont Steffan ym mis Tachwedd. Gwahoddwyd Elin Jones AC, Ruth Marks, Comisiynydd Pobl Hyn, Colin Eaketts, Pennaeth Cludiant Integreiddig Cynulliad Llywodraeth Cymru a chynrychiolwyr Cynlluniau Cludiant Cymunedol a Mudiadau Gwirfoddol i siarad. § Gwnaeth CAVO barhau i weinyddu Cynllun Tocyn Tacsi CAVO. § Cynhaliwyd dau Gyfarfod Gweithredwyr Cludiant. § Datblygwyd Cynlluniau Cludiant Cymunedol newydd – Bws Ni a CC Llangrannog a chefnogwyd gwasanaeth newydd ym Mhentir Tregaron – Bws y Bryniau § Sefydlwyd model o 'adennill costau'n llawn' er mwyn sicrhau cynaladwyedd gwasanaethau ac mae nifer o'r grwpiau wedi cael cymorth i wneud cais ariannu. § Datblygodd CAVO gais sy'n cael ei ystyried fel rhan o Gyflwyniad Cynllun Datblygu Gwledig Ceredigion i wneud mwy o ddefnydd o fysus bach a gyrwyr gwirfoddol. § Gwnaethpwyd cyflwyniadau i grwpiau amrywiol gan gynnwys Fforymau 50+ a Chymunedau'n Gyntaf.

12


Transport 3 Community Transport Fora were held across Ceredigion.

CAVO AIM: To develop and support new initiatives to satisfy current need.

The Community Transport (CT) Project offers groups advice, guidance and support to; § Co-ordinate proposals for pilot schemes and projects. § Research innovative transport solutions for groups and communities. § Develop information about existing CT services. § Explore ways of maximising the potential of what currently exists. § Build on the most innovative concepts in the sector . § Facilitate an annual CT forum to discuss rural and community transport issues. § Work in partnership with other enterprises, community groups, local authorities and commercial organisations to find transport solutions.

Last year, we said we would: § Source funding to pilot the Wheels to Opportunities project. § Establish a Ceredigion Community Transport Plan. § Continue to identify the need for the provision of health related transport. § Encourage good practice and map community transport schemes and volunteer drivers. § Review the CAVO Taxi Voucher Scheme and seek further opportunities for funding and partnership working. § Explore transport needs and solutions in the Tregaron Uplands. What we did: § A Community Transport Forum for the whole county was held at the University of Wales, Lampeter in November. The guest speakers included Elin Jones AM, Ruth Marks, Older Peoples' Commissioner, Colin Eaketts, Head of Integrated Transport Welsh Assembly Government and representatives from Community Transport Schemes and Voluntary Organisations. § CAVO have continued to administer the CAVO Taxi Voucher Scheme. § Held two Transport Operators' Meetings. § Developed new Community Transport Schemes – Bws Ni and Llangrannog CT and supported the development of a new services in the Tregaron Uplands – Bws y Bryniau § Establish a 'full cost recovery'model to secure the sustainablility of services and a number of groups have been helped to apply for funding. § CAVO have developed an application for consideration as part of the Ceredigion Rural Development Plan Submission to maximise the use of minibuses and volunteer drivers. § Presentations have been given to various groups including 50+ Forums and Communities First.

13


EDRYCH I'R DYFODOL § § §

§ § § § § § § § §

§ § § §

Annog cydweithio rhwng grwpiau a chwilio am gyfleoedd i gynnal gwasanaethau mewn cyfnod o ddirwasgiad ariannol. Cefnogi grwpiau i wneud defnydd llawn o adnoddau cymunedol presennol. Gweithio gyda phartneriaid statudol, megis Cyngor Sir Ceredigion a Bwrdd Iechyd Hywel Dda, i gefnogi cyfranogiad y sector o ran cynllunio a darparu gwasanaethau. Parhau i weithio gyda grwpiau cymunedol gwirfoddol i greu cyfleoedd gwerthfawr i wirfoddoli. Sefydlu cyfleoedd newydd i hyrwyddo gwasanaethau CAVO. Datblygu ffyrdd newydd o ymgynghori ag aelodau a chydnabod anghenion o fewn y sector. Sicrhau bod y trydydd sector yng Ngheredigion yn cyfrannu tuag at leihad Tlodi Plant. Annog grwpiau i fod yn rhan o'r broses craffu yng Ngheredigion. Sefydlu cysylltiadau gyda Phrifysgol Y Drindod Dewi Sant, Prifysgol Aberystwyth a Choleg Ceredigion. Ymgysylltu'n well gyda Chynghorau Tref a Chymuned. Cynyddu aelodaeth CAVO. Sefydlu Grwp Umbarel ar gyfer Gweithredwyr Cludiant Cymunedol yng Ngheredigion a datblygu Cynllun Cludiant Cymunedol Ceredigion. Parhau i annog arfer da, mapio gyrwyr gwirfoddol a sefydlu bas data o yrwyr gwirfoddol. Gweithio gyda phartneriaid i nodi cyfleoedd i ddatblygu Canolfan Alwadau Cludiant. Ail-lansio'r cylchlythyr y Gwirfoddolwr. Sefydlu cynllun grantiau cyfalaf bach i gefnogi grwpiau yng Ngheredigion.

14


LOOKING TO THE FUTURE §

§ §

§ § § § § § § § §

§ § § §

Encourage collaboration between groups and explore opportunities to sustain services in a challenging financial climate. Support groups to maximise the use of existing community resources. Work with statutory partners, such as Ceredigion County Council and the Hywel Dda Health Board, to support the involvement of the sector in designing and delivering services. Continue to work with voluntary community groups to create valuable volunteering opportunities. Establish new outreach opportunities to promote CAVO services. Develop new ways of consulting with member groups and identifying needs within the sector. Ensure that the third sector in Ceredigion contributes to the alleviation of Child Poverty. Encourage groups to become more involved in the scrutiny process in Ceredigion. Establish links with Trinity Saint David University, Aberystwyth University and Coleg Ceredigion. Better engage with Town and Community Councils. Increase CAVO membership. Establish an Umbrella Group for Community Transport Operators in Ceredigion and develop the Ceredigion Community Transport Plan. Continue to encourage good practice, map volunteer drivers and establish a volunteer drivers' database. Work with partners to identify opportunities to develop a one-stop Transport Call Centre. Re- launch the Volunteers newsletter. Establish a capital small grants scheme to support groups in Ceredigion.

15


Rheolaeth a Strwythur Mae CAVO wedi ei gofrestru fel Cwmni Cyfyngedig drwy warant (3323924) ac fel Elusen (1061364) a llywodraethir gan Fwrdd o Gyfarwyddwyr/Ymddiriedolwyr sy'n cwrdd bob deufis ac sy'n dirprwyo rheolaeth weithredol i Brif Weithredwr a Dirprwy Brif Weithredwr. Mae penderfyniadau ar faterion fydd ac oblygiadau arwyddocaol i'r mudiad yn dod gerbron y Bwrdd Cyfarwyddwyr/Ymddiriedolwyr. Materion gan gynnwys: § blaenoriaethau corfforaethol § holl faterion sydd â risg arwyddocaol i'r mudiad § newidiadau corfforaethol arwyddocaol § prif fentrau § ffurfio a datblygu polisïau. Mae gan CAVO is-bwyllgorau Cyllid a Phersonél sy'n cyfarfod fel bydd angen yn ystod y flwyddyn. Mae gan bob is-bwyllgor cylch gorchwyl a swyddogaeth ddirprwyedig o'r Bwrdd, a Chadeirydd wedi ei apwyntio gan y Bwrdd. Mynychir cyfarfodydd o'r Bwrdd ag is-bwyllgorau gan y Prif Weithredwr a'r Dirprwy Brif Weithredwr ac mae staff CAVO yn adrodd ar weithgaredd prosiectau yn achlysurol. O Ebrill 2008 hyd fis Mawrth 2009 cyflogodd CAVO Prif Weithredwr, Dirprwy Prif Weithredwr a 9 Swyddog Datblygu sydd â meysydd ffocws penodol, gyda chymorth 4 staff gweinyddol. Cynhelir cyfarfodydd staff yn rheolaidd er mwyn sicrhau bod materion a syniadau'n cael eu trosglwyddo a'u trafod. Etholiad Cyfarwyddwyr/Ymddiriedolwyr Cyn bob Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, mae aelodau yn cael gwahoddiad i enwebu unigolion i'w hapwyntio fel Cyfarwyddwyr/Ymddiriedolwyr. Ym mhob Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, mae traean o'r Cyfarwyddwyr/Ymddiriedolwyr yn ymddeol o'i dyletswyddau yn eu tro, ac os yn barod i sefyll, all cael eu hail-apwyntio. All y Bwrdd hefyd cyfethol person sy'n barod i weithredu fel Cyfarwyddwr/Ymddiriedolwr i naill ai llanw lle gwag neu fel Cyfarwyddwr/Ymddiriedolwr i sicrhau cydbwysedd rhwng sgiliau a diddordebau. Gosodir enwau'r cyfetholedig yma o flaen yr aelodau yn y Cyfarfod Blynyddol i gael eu sêl bendith. Mae Cyfarwyddwyr/Ymddiriedolwyr newydd yn cael eu cefnogi drwy broses sefydlu gyda deunydd ysgrifenedig ar gyfrifoldebau Cyfarwyddwyr/Ymddiriedolwyr. Buddiannau Cyhoeddus O'r flwyddyn ariannol 2008/09, mae gan y Cyfarwyddwyr/Ymddiriedolwyr ddyletswydd i adrodd ar 'fuddiannau cyhoeddus' drwy esbonio; § y gweithgareddau arwyddocaol a gyflawnwyd er mwyn cwrdd â'n amcanion er lles y cyhoedd, a § ein llwyddiant fel mesur yn erbyn yr amcanion. Yn unol â chyfarwyddyd y Comisiwn Elusennau ar fuddiannau cyhoeddus, rhestri'r manylion ein gweithgareddau ar dudalennau 6 o'r adroddiad.

16


Governance and Structure Governance CAVO is registered as both a Company Limited by Guarantee (3323924) and a Charity (1061364) and is governed by a Board of Directors/Trustees who meet bi-monthly and delegate operational management to a full time Chief Executive. Decisions on the day-to-day operation of CAVO are taken by the Chief Executive and Deputy Chief Executive. Decisions on matters with significant implications for the organisation are brought to the Board of Directors/Trustees. These include: § organisational priorities § all matters of significant risk to the organisation § organisational change § major initiatives § policy formation and development. The Board has a Finance and Personnel Sub-Committee which meet as required during the year. Each sub-committee has specific terms of reference and functions delegated by the Board and a Chair appointed by the Board. The Chief Executive and Deputy Chief Executive with resposibility for Finance attend meetings of the Board and its Sub-Committees and CAVO staff regularly report on project activity. From April 2009 to March 2010 CAVO employed a Chief Executive, Deputy Chief Executive and 8 Development Officers who have specific focus areas, supported by 4 administrative staff. Regular staff meetings are held to ensure that issues and ideas are communicated and discussed. Election of Directors/Trustees Prior to each Annual General Meeting, member organisations are encouraged to nominate individuals for appointment as Directors/Trustees. At every Annual General Meeting, one-third of Directors/Trustees retire from office by rotation and if willing to act, can be reappointed. The Board may also co-opt a person willing to act as a Director/Trustee to either fill a vacancy or as an additional Director/Trustee to ensure a skills and interests balance. These co-options are then put forward to the next Annual Meeting for members' approval. New Directors/Trustees are supported through an induction process which written material on their responsibilities as Directors/Trustees. Public Benefit With effect from the financial year 2009/10, the Directors/Trustees have a duty to report on 'public benefit' by explaining; § the significant activities undertaken in order to carry out our aims for the public benefit, and § our achievements measured against those aims. In line with Charity Commission's guidance on public benefit, details of our activities are provided on pages 6 to 15 of this report.

17


STAFF 2009 - 2010 PRIF WEITHREDWR

Hazel Lloyd Lubran Christine Glasson

DIRPRWY PRIF WEITHREDWR SWYDDOG Y BIWRO GWIRFODDOLI

Trish Lewis

SWYDDOG POLISÏAU A PHARTNERIAETHAU

Chesca Ross

SWYDDOG CLUDIANT CYMUNEDOL

Rod Bowen

SWYDDOG DATBLYGU/GWIRFODDOLI

David Fretwell (tan 10/09) Rik Mowbray (o 01/10) Teleri Davies

SWYDDOG DATBLYGU CYNGHORWR GWIRFODDOLI IEUENCTID

Laura Rich (tan 07/09) Catherine Derrick-Huge (o 08/09)

SWYDDOG DATBLYGU TG

Clive Jenkins

HWYLUSYDD IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL

Anwen Knowles (o 10/09) Betty Hughes Griffiths Enid Heneghan Ruth Evans Lora Williams

TîM GWEINYDDOL

GLANHAWRAIG

Gwen Davies

BWRDD YMDDIRIEDOLWYR/CYFARWYDDWYR 2009 – 2010 Donald Jones, Cadeirydd (tan 10/09) Rod Pritchard, Cadeirydd (o 10/09) Iori Davies (tan 10/09) Doiran Evans Gay McFee Rif Winfield Anne Pratt (o 06/2009) Ruth Davies (o 06/2009) John Jones (o 06/2009) Julie Morgan (o 06/2009 i 12/2009) Olymbia Petrou (o 07/2009)

CYMORTH PROFFESIYNNOL : Archwilydd, Jenny Regan

18


STAFF 2009 - 2010 CHIEF EXECUTIVE

Hazel Lloyd Lubran

DEPUTY CHIEF EXECUTIVE

Christine Glasson

VOLUNTEER CENTRE OFFICER

Trish Lewis

POLICY & PARTNERSHIP OFFICER

Chesca Ross

COMMUNITY TRANSPORT OFFICER

Rod Bowen

VOLUNTEER DEVELOPMENT OFFICER

David Fretwell (until 10/09) Rik Mowbray (from 01/10) Teleri Davies

DEVELOPMENT OFFICER YOUTH VOLUNTEERING ADVISOR

Laura Rich (until 07/09) Catherine Derrick-Huge (from 08/09)

IT DEVELOPMENT OFFICER

Clive Jenkins

HEALTH AND SOCIAL CARE FACILITATOR

Anwen Knowles (from 10/09)

ADMINISTRATION TEAM

Betty Hughes Griffiths Enid Heneghan Ruth Evans Lora Williams

CLEANER

Gwen Davies

BOARD OF DIRECTORS/TRUSTEES 2009 – 2010 Donald Jones, Chair (until 10/09) Rod Pritchard, Chair (from 10/09) Iori Davies (until 10/09) Doiran Evans Gay McFee Rif Winfield Anne Pratt (from 06/2009) Ruth Davies (from 06/2009) John Jones (from 06/2009) Julie Morgan (from 06/2009 to 12/2009) Olymbia Petrou (from 07/2009)

PROFESSIONAL SUPPORT:

19

Auditor, Jenny Regan


Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion Ceredigion Association of Voluntary Organisations (Cwmni Cyfyngedig 창 Gwarantau) (A Company Limited by Guarantee)

Crynodeb Ariannol / Financial Summary 31 Mawrth 2010

Year Ended 31 March 2010

Rhif Rhestredig/Company No:

3323924

Rhif Rhestredig Elusen/Charity Comission No: 1061364

20


Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion Ceredigion Association of Voluntary Organisations (Cwmni Cyfyngedig 창 Gwarantau) Crynodeb Ariannol Am y Flwyddyn yn Diweddu 31 Mawrth 2010

Cynnwys

1.

Adroddiad yr archwilydd

2.

Datganiad o weithgareddau ariannol

3.

Mantolen

4.

Siart Cylch


Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion Ceredigion Association of Voluntary Organisations (Cwmni Cyfyngedig â Gwarantau) Datganiad Archwilydd Annibynnol i Gyfarwyddwyr Ar Y Crynodeb Ariannol Yr wyf wedi archwilio'r crynodeb ariannol ar dudalennau 2 i 4. Cyfrifoldebau Priodol Cyfarwyddwyr ac Archwilwyr. Yr ydych chi fel cyfarwyddwyr yn gyfrifol am baratoi'r crynodeb ariannol. Yr wyf wedi cytuno i roi gwybod i chi beth yw fy marn ar gysondeb y datganiadau cryno gyda'r datganiadau ariannol, a'r modd y maent yn cydymffurfio â gofynion perthnasol Adran 427 Deddf Cwmnïau 2006 a'r rheoliadau yn ôl y gofynion hynny. Cynhaliais fy ngwaith yn unol â Bwletin 2008/3, a gyhoeddwyd gan y Bwrdd Arferion Archwilio. Mae fy adroddiad ar ddatganiadau ariannol llawn y cwmni yn disgrifio sail fy marn ar y datganiadau ariannol hynny.

Fy marn Yn fy marn mae'r crynodeb ariannol yn gyson â'r cyfrifon statudol llawn am y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2009 ac yn cydymffurfio â gofynion perthnasol Adran 427 Deddf Cwmnïau 2006 a'r rheoliadau yn ôl y gofynion hynny.

Jenny Regan B.A., F.C.A. Archwilydd Statutory Tregaron Dyddiad


Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion Ceredigion Association of Voluntary Organisations (Cwmni Cyfyngedig â Gwarantau)

2

Datganiad o Weithgareddau Ariannol Am y Flwyddyn yn Diweddu 31 Mawrth 2010 Cronfeydd Cyffredinol £

Cronfeydd Cyfanswm Cyfanswm Cyfyng 2010 2009 £ £ £

Adnoddau a dderbyniwyd Adnoddau a dderbyniwyd o gyllid a godwyd: Gweithgareddau codi arian Incwm o fuddsoddion a llog Adnoddau a dderbyniwyd o weithgareddau elusennol: Grantiau a dderbyniwyd Incwm arall Adnoddau eraill a dderbyniwyd Cyfanswm adnoddau a dderbyniwyd Adnoddau a ddefnyddiwyd Gweithgareddau elusennol: Grantiau a ddyfarnwyd Costau elusennol eraill Costau llywodraethu Cyfanswm adnoddau a ddefnyddiwyd

Allansoddiad net o adnoddau Incwm net am y flwyddyn Enillion cydnabyddedig eraill (Golledion/ Enillion gweithredol ar fuddion diffeniedig cynllun pensiwn Symudiad net mewn cronfeydd

5,299 755

-

5,299 755

11,598 12,712

138,364 4,160 433 ______ 149,011 ______

269,262 ______ 269,262 ______

407,646 4,160 433 ______ 418,293 ______

432,419 5,221 449 ______ 462,399 ______

187,563 4,705 ______ 192,268 ______

254,721 ______ 254,721 ______

442,284 4,705 ______ 446,989 ______

7,607 419,611 4,755 ______ 431,973 ______

(43,257)

14,561

(28,696)

30,426

- (160,000) _______ _______ 14,561 (188,696)

55,000 _______ 85,426

(160,000) _______ (203,257)

Trosglwyddiadau rhwng cronfeydd

21,780

(21,780)

-

-

Cyfanswm cronfeydd ar 1 Ebrill 2009

297,665 ______

294,272 ______

591,937 ______

506,511 ______

Cyfanswm cronfeydd ar 31 Mawrth 2010

116,188 ======

287,053 ======

403,241 ======

591,937 ======


Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion

3

Ceredigion Association of Voluntary Organisations (Cwmni Cyfyngedig â Gwarantau) Mantolen 31 Mawrth 2010 £

2010 £

2009 £

£

Asedion sefydlog

Eiddo sylweddol Asedion cyfredol Dyledwyr Arian yn y banc ac mewn llaw

Credydwyr: symiau i'w talu o fewn blwyddyn Asedion cyfredol net Atelbolrwydd pensiwn buddion diffiniedig Asedion net

506.775

510,012

18,844 290,433 ______ 309,277

29,760 285,835 ______ 315,595

51,811 ______

46,670 ______ 256,466

268,925

(360,000) ______ 403,241 =====

(187,000) ______ 591,937 =====

287,053

294,272

171,456 304,732 (360,000) ______ 403,241 =====

175,291 309,374 (187,000) _______ 506,511 ======

Cronfeydd cyffredinol Cyfanswm cronfeydd Cronfeydd anghyfyngedig Cronfeydd priodol Cronfeydd cyffredinol Pensiwn wrth gefn Cyfanswm cronfeydd

Mae'r cyfrifon uchod yn grynodeb o wybodaeth a ddaw o'r cyfrifon statudol llawn. Cymeradwywyd y cyfrifon statudol llawn gan fwrdd y Cyfarwyddwyr ar 20 Gorffennaf 2010 ac maent wedi'u danfon i Dy'r Cwmniau. Archwiliwyd y cyfrifon gan Jenny Regan B.A., F.C.A. a rhoddwyd adroddiad diamod. Mae'n bosib nad yw'r crynodeb ariannol yn cynnwys digon o wybodaeth i ganiatáu dealltwriaeth lawn o faterion ariannol yr elusen. Felly, am wybodaeth bellach, dylid edrych ar y cyfrifon statudol llawn, Adroddiad yr Archwilydd ar y cyfrifon hynny, ac Adroddiad Blynyddol yr Ymddiriedolwyr. Ceir copïau o'r rhain oddi wrth y Cwmni. Llofnodwyd ar ran Bwrdd y Cyfarwyddwyr:

___________ Rif Winfield Ymddiriedolwr


Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion Ceredigion Association of Voluntary Organisations (A Company Limited by Guarantee) Financial Summary Year Ended 31 March 2010

Contents

1.

Auditor's Report

2.

Summary of Financial Activities

3.

Balance Sheet

4.

Pie Chart


Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion Ceredigion Association of Voluntary Organisations (A Company Limited by Guarantee)

1

Independent Auditor's Statement to the Trustees on the Summarised Financial Statements I have examined the summarised financial statements set out on pages 2 to 4. Respective Responsibilities of Trustees and Auditor You are responsible as directors for the preparation of the summary financial statements. I have agreed to report to you my opinion on the summarised statements' consistency with the full financial statements, and their compliance with the relevant requirements of section 427 of the Companies Act 2006 and the regulations made thereunder.

I conducted my work in accordance with Bulletin 2008/3 issued by the Audit Practices Board. My report on the company's full annual financial statements describes the basis of my opinion on those financial statements. Opinion In my opinion the summarised financial statements are consistent with the full financial statements for the year ended 31 March 2010 and comply with the applicable requirements of section 427 of the Companies Act 2006 and the regulations made thereunder.

Jenny Regan B.A., F.C.A. Chartered Accountant Statutory Auditor Tregaron Date


Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion Ceredigion Association of Voluntary Organisations (A Company Limited by Guarantee)

2

Summary of Financial Activities Year Ended 31 March 2010 Unrestricted Funds £

Restricted Funds £

Total 2010 £

Total 2009 £

5,299 755

-

5,299 755

11,598 12,712

138,364 4,160 433 ______ 149,011 ______

269,262 ______ 269,282 ______

407,646 4,160 433 ______ 418,293 ______

432,419 5,221 449 ______ 462,399 ______

187,563 4,705 ______ 192,268 ______

254,721 ______ 254,721 ______

442,284 4,705 ______ 446,989 ______

7,607 419,611 4,755 ______ 431,973 ______

(43,257)

14,561

(28,696)

30,426

- (160,000) _______ _______ 14,561 (188,696)

55,000 _______ 85,426

Incoming resources Incoming resources from generated funds: Activities for generating funds Investment income and interest Incoming resources from charitable activities: Grants receivable Other income Other incoming resources Total incoming resources Resources expended Charitable activities: Grants payable Other charitable costs Governance costs Total resources expended

Net incoming resourcesNet income for the year Other recognised gains Actuarial (losses)/gains on defined benefit pension scheme Net movement in funds

(160,000) _______ (203,257)

Transfers between funds

21,780

(21,780)

-

-

Total funds at 1 April 2009

297,665 ______

294,272 ______

591,937 ______

506,511 ______

Total funds at 31 March 2010

116,188 ======

287,053 ======

403,241 ======

591,537 ======


Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion

3

Ceredigion Association of Voluntary Organisations (A Company Limited by Guarantee) Balance Sheet 31 March 2010 2010 £

2009 £

£

£

Fixed Assets

Tangible assets Current Assets Debtors Cash at bank and in hand Creditors - amounts falling due within one year Net Current Assets Defined benefit pension liability Net Assets

506,775

510,012

18,844 290,433 ______ 309,277

29,760 285,835 ______ 315,595

52,811 ______

46,670 ______ 256,466

268,925

(360,000) ______ 403,241 =====

(187,000) ______ 591,937 =====

287,053

294,272

171,456 304,732 (360,000) ______ 403,241 =====

175,291 309,374 (187,000) _______ 506,511 ======

Total Funds Restricted funds Unrestricted funds Designated funds General funds Pension reserve

The above accounts are a summary of information extracted from the full accounts. The full accounts were approved by the Board of Directors on 20 July 2010 and have been delivered to the Registrar of Companies. They have been audited by Jenny Regan B.A., F.C.A., who has given an unqualified report. The summarised accounts may not contain sufficient information to allow for a full understanding of the financial affairs of the charity. For further information the full annual accounts, the Auditor's Report on these accounts and the Trustees Annual Report should be consulted; copies of these can be obtained from the Company. Signed on the Board of Directors' behalf:

_______________ Rif Winfield Trustee


Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Ceredigion Ceredigion Association of Voluntary Organisations (Cwmni Cyfyngedig 창 Gwarantau) (A Company Limited by Guarantee)

Incwm 2009/10 Income 2009/10 Other Income Incwm arall Interest Llog

2%

0% Grants Grantiau - arian craidd Core Funding

33%

Grants - Restricted Funds Grantiau cyfyng

65%

Gwariant 2009/10 Expenditure 2009/10 Governance costs Costau llywodraeth

1% Other charitable & project costs Costau elusennol a phrojectau eraill

41%

Grants Payable Grantiau ddyfamwyd

0% Voluntary Sector Datblygu gwirfoddoli

58%


Rhestr Aelodau 2009/10 Members List Fel Cyngor Gwirfoddol Sirol Ceredigion, mae CAVO yn dod a mudiadau gwirfoddol cymunedol yn y Sir ynghyd. Mae rhestr aelodaeth isod: As the County Voluntary Council for Ceredigion, CAVO brings together community voluntary organisations in the county. Our members are listed below: Abbeyfield (Aberystwyth) Society Aberporth and District Youth Club Aberporth Village Hall and Welfare Committee Aberystwyth and North Ceredigion Tenants and Residents Association ANCTARA Aberystwyth Gateway Club Age Concern Ceredigion All Wales Forum of Parents and Carers Alzheimer`s Society - North Ceredigion Antur Teifi Area 43 Arts Care Gofal Celf ASBAH Cymru (Association for Spinabifida and Hydrocephalus) Beacon of Hope - Ffagl Gobaith Blaengar British Red Cross- Mid Wales Cadwgan Building Preservation Trust, Cardigan Castle Cae Chwarae Play Area Penbontrhydybeddau Cam-fan cyf Canolfan Morlan Cardigan Bay Marine Wildlife Group Cardigan Hospital Community League of Friends Cardigan Playscheme (Including Toy Library and After School Club) Carers Ceredigion Carers` Development Office Social Services Cellan Village Improvement Society Cerebra - For Brain injured Children and Young People Cerecare Nursing and Domicilary Services Ltd Ceredigion Association for the Blind Ceredigion Care Society Ceredigion Federation of Womens Institutes Ceredigion Multiple Sclerosis MS Society Ceredigion People First Ceredigion Scouts Ceredigion Shopmobility Ceredigion Toy Library Chwarae Teg Cilcennin Cyntaf Cilcennin Village Hall Association Citizens Advice Bureau - Aberystwyth & District Citizens Advice Bureau - Cardigan and District Clwb Cerdded Crwydro Caron Clwb Cychod Teifi Boating Club Clwb Ieuenctid Tregroes Youth Club Clybiau Ffermwyr Ifanc Ceredigion Young Farmers Club CFFI YFC Codi Calon - Mind Your heart Comins Coch Community Association Constitution Hill Ltd Counterpain


Credcer Credit Union Crossroads Care Mid and West Wales CSV Wales Cyd Cyfle Teifi Taf Lets Cylch Meithrin Llandewi Brefi Cylch Meithrin Llangwyryfon Cymdeithas Addysg y Gweithwyr - Workers Educational Association Cymdeithas Gorawel Aberystwyth Choral Society Cymdeithas Gymunedol Ystrad Meurig Community Association (Edward Richards Centre) Cymdeithas Maes Chwarae Maes -y - Felin Playing Field Association Cymorth Ceredigion Homestart Cyngor Chwaraeon Ceredigion Sports Council Cyngor Cymuned Blaenrheidol Community Council Cyngor Cymuned Llandyssilio-go-go Cyngor Cymuned Llangrannog Community Council Cyngor Cymuned Lledrod Community Council Cyngor Cymuned Ystrad Meurig Community Council Cynllun Estyn Llaw Scheme Cyswllt Contact Ltd DASH - Disabilities and Self Help. Diabetes UK Cymru Disability Rights Service Dolen Dewi Ecodyfi - Dyfi Eco Valley Partnership Eglwys Newydd Parochial Church Eich dewis chi/Your Choice Elenydd Wilderness Hostels Trust Epilepsy Wales Fforwm Strata Florida 50+ Forum Ffostrasol and District Village Hall(Neuadd y Garreg Wen) Friends of Cardigan Castle Gaia Unlimited GO'89 Gofal a Thrwsio Ceredigion Care and Repair Great Ocean Dharma Refuge Guides - Ceredigion GWDIHWS Hafal Hafan Cymru Haul Home Fellowship Wales HUTS (Helping us to survive) Ieuenctid Tysul Youth Centre In Sight / Mewn Golwg InContact Wales Jig-So Childrens Centre Keep Wales Tidy Key Ring Living Support Networks Kinora (Services for Mental Health) Lampeter Events CIC Lampeter Family Centre and Toy Library Lampeter Music Club Lampeter Ramblers Group Lampeter Swimming Pool Llanddewi Aberarth Community Hall Llandygwydd Church/Community Hall`Yr Hen Ysgol`/St Tygwydd`s Church Pcc Llandysul a Phont-Tyweli Ymlaen CYF Llandysul Family Centre Clwb Clonc Llandysul Public Hall Neuadd Tysul Hall Llangeitho First Response


Llanilar Community Development Llanilar Health Centre Llanllwchaearn Community Council Llanon Village Hall and Playing Fields Committee Menter Llambed Cyf Menter Aberteifi CYF Menter Cei Newydd / Cei Dev CYF Mentro Lluest Mid and West Wales ME Group Mid Wales Lymphoedema Support Group MIND Aberystwyth Mobilise Moose International (Cardigan) Motorcycle Action Group Mudiad Ysgolion Meithrin - Aberaeron National Child Minding Association - NCMA Neuadd Goffa Pontgarreg Memorial Hall Neuadd Rhydypennau Neuadd Y Jubilee Llangeitho Jubilee Hall Neuadd y Pentre Drefach Institute Neudd Capel Bangor Village Hall Noddfa Aberaeron Oxygen Therapy Centre Cardigan Parkinson`s Disease Society (Cardigan) Parkinson`s Disease Society Aberystwyth and District PATRASA Penrhyncoch and Trefeurig Recreation and Sport Association Penparcau Family Centre Penparcau Youth Club - SY23 Pensiynwyr Cymru / Wales Pensioners Pentir Pumlumon Plant Dewi - Carmarthen Plas Lluest- Prospects for Living PPA Pre-School Playgroups Association Preseli Rural Transport Association PRTA PRISM PRISM (Ceredigion Service) Progressive Action Group - Penparcau Prosiect Dyslecsia Cymru Pwyllgor Neuadd a Lles y Ferwig (Ferwig Hall and Welfare Committee) Radio Bronglais Rathbone Cymru RAY Ceredigion: Rhydwaith All-Ysgol Ceredigion Out of School Network and Play Forum Rhoserchan RNID `Hear to Help` RNID Cymru Royal Mencap Cymru - Aberaeron RSVP - Help 4 Carers Seren Counselling Service Shared Earth Trust (Denmark Farm) Shaw Trust SNAP Cymru St Johns Ambulance St Michael`s Church - Eglwys St Mihangel (Aberystwyth) St Padarns Parent Teachers Association St Padarns Playgroup St Peter`s Church and Hall Lampeter (The Church in Wales) Stiwdios Gap Studios STRATA South Teifi Residents and Tennants Association Supporting Young People in Aberaeron Drop in Centre Tai Ceredigion Teifi Chamber Orchestra


Teifi Rivers Trust The Churches Counselling Service in Wales CCSW The Cribyn Recreation Field Club The Peter Gould Music Trust The Rowan Organisation The Salvation Army Care and Share Shop The Stroke Association The Wallich The Wildlife Trust of South and West Wales Treftadaeth Llandre Heritage Tregaron Memorial Hall Committee Ty Glyn Davis Trust Victim Support Cymru Voluntary Arts Wales VAW Wales Environment Link (Wales Wildlife and Countryside Link) Waunfawr Community Association West Wales Action for Mental Health WWAMH Women in Tune Women's Aid - Aberystwyth Women's Aid - Cardigan WRVS - Carmarthen Ymlaen Ceredigion Yoga i Bawb Youth Cymru (Wesh Association of Youth Clubs) Ystrad Meurig Youth Club Ystwyth Community Transport Group Ystwyth Patient Participation / Grwp Cyfraniad Cleifion Ystwyth Ystwyth Valley Railway Preservation Society


Bryndulais, 67 Bridge St, Lampeter, Ceredigion, SA48 7AB

www.cavo.org.uk

01570 423232

CAVO Annual Report 2010  

CAVO Annual Report 2010

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you