Page 62

VYUXG73 <f=xf]j`4 eg8] py=4 fp- yubyut fr ,0rft5 RGKGHGV73 Grg84 y8s4 y8s777 VYUXG73 Eg8] py=777 fr j6hc ig; yuhft Óf` lg.juhf`j lfk777 RGKGHGV73 Fr gtey=a ifghmx mfb io lgng3 [ft4 cft py=hj gbgk .hcfr4 kg/g;ghmj yu ]guf`j t-a i§gh]hj my ju`gmghcju` 0`o4 io rkj;ft vgh]ghm vgh]ghmj fkfuj] dy`[fn4 wkf]3 hfn io kgt eghkf`yut4 jri Óf`egignyupjuh3 hf`j g`ghmyut tyu`g]ighyupfgh i§yu=g`ift mfb777 VYUXG73 Eg] py=4 ]guyut -777 eg8] py=4 y` ,yrkysghft777 RGKGHGV73 ¡Lfugnys eg] - py=hyut Vyuxgvj 0'’jmo¢5 3 Grg84 y6s5 VYUXG73 ¡Lghdjrk¢5 Xy8u5 ¡Rgkghgh vydhg[ wnuyut - gpy/jh¢5 RGKGHGV73 ¡Vyurglgk¢5 Fr cft4 Vyuxg85 Lg3 ugkg84 y` fr cft5 VYUXG73 Jri jhcy6u xyu cfr5 Eg]gk`j`4 y` lgrighgt5 RGKGHGV73 Hg jhÓ jt iy=mjh - ;-km5 Hg jhÓ ifhxghj - ;-km5 Tfhm ;-km - Óf/m3Óf/mj dy`[-jhm5 Jri hg wg,cyut - j` L0` t0k5 VYUXG73 ¡Gvngvnyug[¢5 Lg;g777 Lg;g y6s jhÓ x`xf] h`gh tgkhfnyu777 RGKGHGV73 Tgkhfny6u5 Fu xyu gvnfur cf6r sg,fhyut gvx eg/j]5 VYUXG73 ¡Dy/yut -¢5 Tgkhfnyu4 tgkhfnyu5 Lg;g y6s jhÓ x`xf]5 ¡E/hyut - rgkghgvjh yu x-t kgnjr ;gkjh¢5 Fu jhcy6u grg]4 y` fr gvnfur ghfnjm cyuhft5 62

Պերճ Զէյթունցեան,  

«Յիսուս Նազովրեցին Եւ Նրա Երկրորդ Աշակերտը», Պէյրութ 1999

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you