Page 1

ประสาท สัมผัสทั้งห้า ที่จำ�เป็นและมี อยู่ในมนุษย์

811

820

837

MMD

”มองเห็น” “ได้ยิน” ดม”กลิ่น” รับ “รส” “สัมผัส”

-see hear. smell taste touch


5 s e n s e s


จากใจผู้เขียน คำ � นำ � ป ร ะ ก อ บ เ ล่ ม - 3 1 1 2 5 5 9 8 11 พิชญธิดา

8 20 อสมาภรณ์

8 37 แพรวา

เริ่ ม แรกเลยพวก เราสามคนก็ ยั ง คิ ด หั ว ข้ อ กันไม่ค่อยออก ไม่รู้ว่าจะ ท�ำเรือ่ งอะไรดี ตอนแรกใน หัวพวกเราไม่อยากท�ำให้ มันดูแพทย์มากเกินไปนัก อยากให้คนที่เปิดมาอ่าน แล้วรู้สึกว่ามันไม่น่าเบื่อ ดู วิชาการมากเกินไป เพราะ จริง ๆ โดยส่วนมากอ่าน ห นั ง สื อ ที่ มี ค ว า ม เ ป ็ น วิชาการสูง ๆ นั่นก็หลับ อยู่ดี ก็เลยไม่อยากให้คน อ่านรู้สึกแบบนั้น สุดท้ายพวกเราก็ เลือกเรื่องกันขึ้นมา โดย เริ่ ม จ า ก ก า ร พู ด กั น ถึ ง หนังสือทีช่ อื่ ว่า 500 ล้านปี แห่ ง ความรั ก มั น เป็ น หนังสือวิชาการที่อ่านแล้ว

เหมือนอ่านงานเขียนดี ๆ ชิน้ หนึง่ มันดูสนุกดีทงั้ ๆ เนือ้ หา มีแต่ส่วนประกอบของสมอง หน้าที่การท�ำงาน ฮอร์โมน ความรัก ความรู้สึก เล่าย้อน ไปถึงห้าร้อยล้านปีกอ่ นอย่าง มีที่มาที่ไป พอพวกเราเริ่มเห็น หั ว ข้ อ ชั ด เจนขึ้ น เราก็ ไ ด้ หัวข้อเรื่องประสาทสัมผัสทั้ง ห้าขึ้นมา พวกเราอยากเล่า เกี่ยวกับมันขึ้นมาโดยให้คน เข้าใจได้ง่าย มีบทสัมภาษณ์ คนของคนท� ำ งานเกี่ ย วกั บ ประสาทสัมผัส เช่นถ้ามันถูก ใช้ในหน้าที่งานบ่อยๆจะมี ประสิทธิภาพดีขึ้นกว่าผู้อื่น อย่างไรบ้าง ถ้ามันหายไปจะ ส่ ง ผลแบบไหนกั บ ชี วิ ต ของ เราบ้าง


‘ CONTENT อนึ่งเนื้อหาพอสังเขปฯ

MAINs COURSE ense

ประสาทสัมผัสทั้งห้าที่บอก เล่าทั้งที่มาและวิธีการดูแล รวมไปถึ ง โรคต่ า ง ๆ ที่ เกี่ยวข้อง

ARTICLE how to

สัมภาษณ์พิเศษจาก บุคลากรรอบมจธ. เรื่องราวสุดน่าทึ่ง

INTERVIEW

section เจาะลึกวิธีการดูแลประสาท สัมผัสทั้งห้า วิธีการจากทั้ง ผู้เชี่ยวชาญและบทความ


สารบัญ Chapter 1 มองเห็น Chapter 2 ได้ยิน Chapter 3 ได้กลิ่น Chapter 4 รับรส Chapter 5 สัมผัส Spacial Interview

ประสามสัมผัสทั้งห้าอย่างที่มนุษย์มีและถูกใช้งาน สิ่งสำ�คัญทำ�ให้เราใช้ในการดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน


เมื่อเราใช้ตามองเห็น การมองเห็นเป็นสิ่งสำ�คัญ แต่บางครั้ง ก็ไม่ใช่ทั้งหมดที่เราจะตัดสินใจเชื่อได้

6


“ Chapter 1 ม อ ง เ ห็ น

7


// การมองเห็นเกิดจากดวงตา // กลไกการทำ�งานของดวงตา เริ่มจากแสงจากวัตถุที่ดวงตา เรามองอยู่กระทบกับตัวรับ ภาพข้างในดวงตาจึงส่งข้อมูล ไปยังสมอง พอสมองส่วนรับ ภาพประมวลจึงเกิดเป็นภาพ

8


เมื่อดวงตาเราแปลกไป

มีวิธีแก้ไขหรือเปล่า ?

เกิดอะไรขึ้นกับดวงตา

“ความผิดปกติ ของสายตา กระบอก ตา

ภาพ

การแก้ไข

สายตา สั้น

ยาวเกินไป

ตกก่อนที่จะถึง เรตินา

เลนส์เว้า

สายตา ย า ว

สั้นเกินไป

ตกเลยเรตินาไป

เลนส์นูน

สายตา เอียง

กระจกตา ขรุขระ

ตกไม่เป็น ระนาบเดียวกัน

เลนส์กาบ กล้วย

9


95 Duisiddu 2

8

tesque, ele

odio in, risus

eget. Aliquam u

rus maximus ex f

pellentesque erat porta. P

us, congue vitae nisi aliquam

tur ac ex eget elementum bibendum erat Aen

llamcorper, id lacinia

velit ultrices. Mauris quis neque dignissim

Duis quis lorem at enim alquam volutpat

rcu Phasellus dignissim nunc

10


4

874

3

uipellen-

ementum

s accumsan

ultricies pu

fermentum, eget

Pellentesque lacus ris

laoreet Cras nibh massa, effic-

nean vulputate leo sit amet eros

m sem ornare laoreet. 3

7

4

11

6

2

8

5

เชิญ ทด สอบ สาย ตา ที่ นี่


เป็น โรค

ตา

บอดสี หรือ ที่ เ รี ย กกั น ว่า colour blindness โรคทางกรรมพันธุ์ sex linked เกิ ด ขึ้ น จาก เซลล์ ป ระสาทชนิ ด หนึ่ ง ในม่ า นตาซึ่ ง มี ความไวต่อสีต่าง ๆ มี ความบกพร่ อ งหรื อ พิการ ท�ำให้ดวงตาไม่ สามารถที่จะมองเห็น

สีบางสีได้ ตาบอดสี มี หลายชนิด ชนิดที่ทุก คนรูจ้ กั โดยทัว่ ไปได้แก่ ตาบอดสีที่มองสีเขียว กับสีแดงไม่เห็นซึ่งจะ ท�ำให้ไม่สามารถแยกสี แดงกั บ สี เขี ย วจากสี อื่ น ๆได้ ดั ง นั้ น คน ตาบอดสีชนิดจะมอง เห็นสิ่งต่าง ๆ ในโลก เป็นสีน�้ำเงิน สีเหลือง

สีขาว สีด�ำ สีเทา และ ส่ ว นผสมของสี เ หล่ า นั้ น ทั้ ง หมด พบใน ผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 10 ต่อ1 ทั้งนี้ไม่ว่าจะ เป็นตาบอดสีชนิดใด ล้วนจะมีสายตาหรือ การมองเห็ น ที่ เ ป็ น ปกติ เพี ย งแต่ ค วาม สามารถในการแยกสี ไม่ปกติเท่านั้นเอง

สายตาของคนปกติ(normal vison)

สายตาของคนที่เป็นโรคตาบอดสี

(colour blindness vison)

12


ทด สอบ ตา บอด สี คุณมองเห็นภาพต่อไปนี้ เป็นเลขอะไร ?

13


คุณมองเห็น ภาพเหล่านี้ เป็นเลข อะไร ?

n

ตาปกติจะอ่านได้หมายเลข 29 ตาบอดสีแดง-เขียวจะอ่านได้หมายเลข 70 ตาบอดสีจะไม่สามารถอ่านได้

n

ตาปกติจะไม่สามารถอ่านเป็นตัวเลขได้ ตาบอดสีแดง-เขียวจะอ่านได้หมายเลข 45 ตาบอดสีจะไม่สามารถอ่านเป็นตัวเลขได้

14

ตาปกติและตาบอดสี จะอ่าน ได้หมายเลขเดียวกันคือ 12

n

ตาปกติจะอ่านได้หมายเลข 45 ตาบอดสีจะไม่สามารถอ่านได้

n


เกร็ดความรู้ ; bitofknowledge

ปั จ จุ บั น ผู้ ที่ เ ป็ น โร ค ต า บ อ ด สี อ นุ โ ล ม ใ ห้ ขั บ ร ถ ไ ด้ 2016

ปั จ จุ บั น ผู ้ ที่ เ ป็ น โรค ตาบอดสีอนุโลมให้ขบั รถได้ แต่ ต้องผ่านการทดสอบความ สามารถในการบอกสี ข อง สัญญาณไฟจราจรได้ถกู ต้อง เพราะผู้เป็นโรคตาบอดสีจะ ทราบว่าตนเองบอดสีอะไรหรือ ต้ อ งสามารถแยกได้ ว ่ า ต�ำแหน่งใดเป็นสัญญาณไฟสี แดง สีเหลือง หรือสีเขียว หาก แยกสี เ หล่ า นี้ ไ ด้ ถู ก ต้ อ งก็ สามารถ ปฏิบัติตามกฎจราจร ได้ ตาบอดสีไม่ใช่จะมีแต่ข้อ เสี ย เท่ า นั้ น เราพบว่ า คน

ตาบอดสีสับสนในเรื่องของสี แต่มีความสามารถในการแยก สีเฉดเดียวกันที่มีความแตก ต่างกันเพียงเล็กน้อยได้ดีกว่า คนปกติ เช่น คนตา บอดสีเขียว จะแยกสีที่คล้ายกัน เช่น เขียว อ่อน เขียวอมเหลืองได้ดี ใน บางประเทศ เช่น อิสราเอลมี การรั บ คนที่ ต าบอดสี เ ข้ า ประจ�ำในกองทัพบก เพราะคน เหล่านี้จะมองเห็นรถถังที่ทาสี พรางตัวอยู่ในภูมิประเทศ ได้ ดีกว่าคน ธรรมดา

15


มุ ม ม อ ง ข อ ง ค น ส า ย ต า ป ก ติ

ต้ อ หิ น

ต้อหินเป็นภาวะที่ เกิดจากความดันในลูกตา สูงขึ้นและมีการเสื่อมของ ประสาทตาและสูญเสียการ มองเห็น ความดันในตาที่ สูงจะกดดันเส้นประสาท ตา (optic nerve)ให้เสื่อม ความดันสูงเป็นเวลานาน ประสาทตาก็จะเสื่อมทำ�ให้ สูญเสียการมองเห็น

16

การสูญเสียการ มองเห็นจะเริ่มที่ขอบนอก ของลานสายตา ส่วนตรง กลางภาพยังเห็นชัด หาก ไม่ได้รักษาการมองเห็นจะ จะได้ภาพเล็กลง การ เปลี่ยนแปลงจะค่อยๆเป็น โดยทีผ่ ู้ป่วยไม่รู้ตัว โดยมาก มักจะเป็นสองข้าง อาจจะ เป็นข้างใดข้างหนึ่งก่อน


มุ ม ม อ ง ข อ ง ค น ที่ เ ป็ น โ ร ค ต้ อ หิ น

ผู้ ที่ มี ค ว า ม เ สี่ ย ง -

ที่จะเกิดโรคต้อหิน ได้แก่ ผู้ที่มีอายุมากกว่า 40 ปีมี

เมื่อคนเริ่มจะสูงอายุก็ จะเริ่มเกิดการเสื่อมขึ้น ประวัติครอบครัวเป็นโรค ตามอวัยวะต่างๆ เช่นข้อ ต้อหิน ตรวจพบความ เสื่อม หากเกิดที่สมองก็ ดันตาสูง เคยมีอุบัติเหตุ เกิดสมองเสื่อม เกิดที่หูก็ เกี่ยวกับดวงตา ใช้ยาส หูตึง เกิดที่ระบบสืบพันธ์ เตียรอยด์ มีภาวะสายตา ก็เกิดกามตายด้าน หาก ยาวหรือสั้นมาก มีโรค เกิดที่ตาโดยเฉพาะเลนส์ ประจำ�ตัวบางชนิด เช่น แก้วตาเรียกต้อกระจก เบาหวาน ไมเกรน

17


มุ ม ม อ ง ข อ ง ค น ส า ย ต า ป ก ติ

ต้ อ ก ร ะ จ ก

> แก้วตา(Lens) เป็นเลนส์นูนใสอยู่หลัง ม่านตา ท�ำหน้าที่ร่วมกับ กระจกตาในการหักเหแสง ให้ตกโฟกัสที่จอประสาทตา จึงท�ำให้เกิดการมองเห็น ต้อกระจกหรือที่เรียกว่า Cataract เกิดจากเลนส์ แก้วตาเสื่อม ท�ำให้เลนส์

18

แก้วตาขุ่นมัวท�ำให้มองไม่ชัด อ่านหนังสือไม่ชัด แก้วตาที่ ขุ่นลงนี้ ส่งผลให้ก�ำลังหักเห ของแสงผิดไป ตลอดจนขัด ขวางไม่ให้แสงเข้าตา ผู้นั้น จึงมองภาพเห็นภาพไม่ชัด นั่นคือโรคที่เรียกกันว่า “ต้อกระจก”


มุ ม ม อ ง ข อ ง ค น ที่ เ ป็ น โ ร ค ต้ อ ก ร ะ จ ก

อาการ // มองไม่ชัดเป็นอาการเด่นของต้อกระจก // เห็นภาพซ้อน // เห็นวงรอบแสงไฟ // อ่านหนังสือต้องใช้แสงจ้าๆ // ต้องเปลี่ยนแว่นบ่อย // เห็นฝ้าขาวบริเวณกลางรูม่านตา

19


Chapter 2 ไ ด้ ยิ น

20


21


/ / ก า ร ไ ด้ ยิ น เ สี ย ง เ กิ ด จ า ก ห ู กลไกการรับรู้เสียง เกิดจากการอัดและขยายของ ตัวกลางเข้าต่อไปจนถึงหู แล้วจึงส่งต่อไปสมองในรูป ของระดับเสียง ความดัง และคุณภาพเสียง

22


h e a r i n g h e a r i n g h e a r i n g 23


...

หูอื้อ หรือ หูตึง

อาการ

ห้ ะ อ ะ ไ ร น ะ ?

อาการหูอื้อหรือหูตึง คือภาวะที่ผู้ป่วยมีความสามารถในการ รับเสียงแย่ลง โดยจะเกิดขึ้นแบบค่อยเป็นค่อยไป ซึ่งความผิดปกติที่ ว่านี้นอกจากจะเป็นปัญหาของผู้ป่วยแล้วยังอาจถือเป็นปัญหาของ คนรอบข้ า งด้ ว ยเช่ น กั น เพราะคนรอบข้ า งผู ้ ป ่ ว ยอาจมี ป ั ญ หาจาก การที่ต้องตะโกนสื่อสารกันเป็นเวลานานได้ เช่น เสียงแหบ เป็นต้น

ดั ง นั้ น หู อื้ อ อ า จ มี ส า เ ห ตุ จ า ก ป ร ะ ส า ท หู เ สื่ อ ม จ า ก อ า ยุ ซึ่ ง ไม่ มี อั น ตรายร้ า ยแรงใดๆ หรื อ มี ส าเหตุ จ ากโรคที่ อั น ตราย เช่ น เนื้ อ งอกของสมองหรื อ เส้ น ประสาทก็ ไ ด้ หู อื้ อ อาจหายได้ ห รื อ อยู ่ กั บ ผู ้ ป ่ ว ยตลอดชี วิ ต ก็ ไ ด้ ดั ง นั้ น อย่ า นิ่ ง นอนใจดี ก ว่ า เมื่ อ มี อาการหูอื้อ ควรปรึกษาแพทย์ หู คอ จมูกเพื่อหาสาเหตุแต่เนิ่นๆ

24


อิสรชน

นอมินีน้องใหม่สถาปัตย์

หูหนวก เป็นโรค ส หูเป็นอวัยวะรับเสียง มี ส่วนประกอบอยู่หลายส่วนสลับซับ ซ้อน ทำ�ให้สามารถสื่อความหมาย เข้าใจซึ่งกันและกัน การหลบหลีก ภัยอันตรายต้องมีความสามารถใน การได้ยิน การที่คนเรามีหูสองข้าง เพื่อที่จะสามารถบอกทิศทางของ เสียงได้ว่ามาจากทิศไหน การได้ยิน มีส่วนอย่าง มากในการดำ�รงชีวิตของคนเรา ดังนั้นหากมีความผิดปกติเกิดขึ้น กับหู หรือมีการสูญเสียการได้ยิน ก็จะทำ�ให้มีความลาบากในการ สื่อสาร ดังนั้นควรใส่ใจและพึง ระมัดระวังโรคของหู

~

25

ตุ

// ความผิดปกติที่เกิดบริเวณ หูชั้นนอก มีขี้หูอุดตันรูหู รูหู อักเสบหรือเป็นเชื้อรา // เยื้อแก้วหูทะลุ มีน้ำ�ขังในหู ชั้นกลาง (Serous otitis media) โรคหูน้ำ�หนวก โรคหินปูน เกาะที่กระดูกนำ�เสียง ความ ผิดปกติของท่อปรับความดัน อากาศ (Eustachian tube) // สาเหตุของการสูญเสียการ ได้ยินที่พบได้บ่อยที่สุดคือ สาเหตุจากหูชั้นในผิดปกติ


>

ระดับเสียงไม่ควรดังมากกว่า 70

dB

07วิธีการดูแลสุขภาพหู 01 หลีกเลี่ยงการปั่น แคะ ล้าง 02 ควรระวังไม่ให้น้ำ�เข้าหู 03 รีบรักษาเมื่อมีการติดเชื้อในโพรงจมูก 04 ไม่ควรสั่งน้ำ�มูกแรง 05 ไม่ควรว่ายน้ำ� ดำ�น้ำ� เดินทางโดยเครื่องบิน เดินทางขึ้นที่สูงหรือต่ำ�อย่างรวดเร็ว 06 ระมัดระวังไม่ให้เกิดอันตรายหรืออุบัติเหตุกับหู 07 หลีกเลี่ยงการสัมผัสกับเสียงดังเป็นระยะเวลานานๆ

26


ป ร ะ ส า ท สั ม ผั ส ก า ร ไ ด้ ยิ น เ สี ย ง

ป ร ะ ส า ท สั ม ผั ส ก า ร ไ ด้ ยิ น เ สี ย ง

07 27


เกร็ดความรู้ ; bitofknowledge

คำ�ภาษาไทย / / โชคดี

คำ�ภาษาอังกฤษ / / Good luck

ความหมาย

/ / การได้รับสิ่งดี ๆ โดยที่ไม่ได้คาดคิดเอาไว้

การใช้ภาษามือ

/ / ใช้ปลายนิ้วชี้และนิ้วโป้งสัมผัสกันเป็นรูปวงกลม

นิ้วที่เหลือกางออกจากกัน จากนั้นกำ�มือและชูนิ้วโป้ง

28


29


3

CHAP TER ด้

30

ลิ่


31


32


การได้กลิ่น

การได้กลิ่น

การได้กลิ่น

*

การได้กลิ่น

S C E N T

ก า ร ไ ด ้ ก ลิ่ น เ กิ ด จ า ก จ มู ก

ก ล ไ ก ก า ร รั บ รู ้ ก ลิ่ น เ กิ ด ขึ้ น จากการท� ำ งานของจมู ก และ สมองส่ ว นหน้ า บริ เ วณที่ เรี ย ก ว่ า Olfactory Bulb รั บ กลิ่ น เข้ า มาแล้ ว ส่ ง ไปยั ง ซี รี บ รั ม เผื่ อ แปลข้ อ มู ล จึ ง เกิ ด เป็ น กลิ่ น รับกลิ่นได้มากกว่า 10,000 กลิ่น

33


ความผิดปกติ

ของ การ ดม กลิ่ น s

* ก าร ได้ ก ลิ่ น ล ดล ง

m

e

l

l

i

n

g

*การไม่ได้ ก ลิ่ น * ไ ด ้ ก ลิ่ น ที่ แ ป ล ก ไ ปจ า ก กลิ่ น ที่ ค วรจะ เป ็ น เ ช ่ น ด ม ก ลิ่ น ที่ มี ก ลิ่ น ห อม แต่ รู ้ สึ ก เห ม็ น

34


มี ก า ร อุ ด กั้ น ใ น โ พ ร ง จ มู ก ท�ำ ใ ห ้ ก ลิ่ น ไ ม ่ ส า ม า ร ถ ไ ป ถึ ง ตั ว รั บ ก ลิ่ น ซึ่ ง อ ยู ่ ส ่ ว น บ น สุ ด ข อ ง โ พ ร ง จ มู ก ไ ด ้ ซึ่ ง มี ตั ว อ ย ่ า ง ที่ พ บ ไ ด ้ ใ น ก ร ณี ที่ เ ป ็ น ห วั ด แ ล ะ เ ยื่ อ บุ จ มู ก บว ม โ ร ค ริ ด สี ด ว ง จ มู ก เ นื้ อ งอกในโพรงจมูก เป็นต้น

สาเหตุของความผิดปกติของการดมกลิ่น

มี ก า ร บ า ด เ จ็ บ ห รื อ อั ก เ ส บ ห รื อ เ สื่ อ ม ส ภ า พ ข อ ง ระบบประสาทรั บ รู ้ ก ารดมกลิ่ น ได้ แ ก่ ก รณี บ าดเจ็ บ ที่ ศี ร ษะ และสมองการอักเสบของประสาทดมกลิ่ น

35


เกร็ดความรู้ ; bitofknowledge

//เรามองเห็ น จมู ก ของตั ว เองอยู ่ ต ลอด เวลา แต่ ส มองของเราปฏิ เ สธที่ จ ะรั บ รู ้ มั น //แต่ ล ะคนจามไม่ เ หมื อ นกั น สั น นิ ษ ฐาน ว ่ า อ า จ เ ป ็ น ลั ก ษ ณ ะ ท า ง พั น ธุ ก ร ร ม //อั ต ราการเติ บ โตของจมู ก จะลดลงและ หยุ ด ลงเมื่ อ อายุ ม ากขึ้ น แต่ ก ารที่ ค นน แก่ มี จ มู ก ยาวย้ อ ย เพราะแรงโน้ ม ถ่ ว ง ของโลกและการเสื่ อ มสภาพของเซลล์ / / จ มู ก ข อ ง เ ร า เ ป ็ น เ ค รื่ อ ง ก ร อ ง อ า ก า ศ ที่ มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ สู ง ม า ก / / เ ร า ส า ม า ร ถ แ ย ก ก ลิ่ น ที่ แ ต ก ต ่ า ง กั น ไ ด ้ ม า ก ก ว ่ า 1 0 , 0 0 0 ก ลิ่ น //ความทรงจ�ำกลิ่นท�ำให้เราระลึกถึงอดีตได้ดี / / มี ก า ร จ�ำ แ น ก รู ป ร ่ า ง ข อ ง จ มู ก ออกเป็น 14 แบบเป็นอย่างน้อย

36


37


Chapter 4 รับรส

38


39


Taste test tongue !

ก า ร รั บ ร ส เ กิ ด จ า ก ลิ้ น / / กลไลการรับรสที่ลิ้นของเราจะมีปุ่มรับรสทั่ว บริเวณลิ้น และในปุ่มรับรสจะมี Taste Bud ที่มี เซลล์รับรสที่ต่อกับใยประสาทเพื่อส่งไปยังสมอง ส่วนทาลามัสและซีรีบรัมประมวลว่าเป็นรสอะไร การรับรสชาติ

40


41


01

โรคแฝงในรสเปรี้ยว

//ท้ อ งร่ ว ง การกิ น อาหารรส เ ป รี้ ย ว ม า ก เ กิ น ไ ป มั ก ท� ำ ใ ห ้ ท้ อ งเสี ย ร้ อ นใน และระบบ น�้ ำ เหลื อ งในร่ า งกายมี ป ั ญ หา //กระดู ก ผุ ความเปรี้ ย วที่ ไ ด้ จากน�้ำส้มสายชู แม้จ ะช่วยขจัด กลิ่ น คาวและลดแบคที เ รี ย ใน อาหาร แต่ถ้ากินมากเกินไปอาจ เป็ น อั น ตรายต่ อ ภาวะกระดู ก ได้

42


02

โรคแฝงในรสเผ็ด

// กรดในกระเพาะอาหาร ก า ร กิ น อ า ห า ร เ ผ็ ด ทำ� ใ ห้ เกิ ด กรดในกระเพราะอาหาร //สิว หากมีอ าการอัก เสบของ ต่อ มไขมัน ไม่ควรรับ ประทาน อ าหา ร ร ส เผ็ ด โ ดยเด็ ด ข าด // โรคหัวใจ อาหารที่มีรสเผ็ด มีฤทธิ์การกระตุ้นการไหลเวียน เลื อ ด ทำ�ให้ หั ว ใจทำ�งานหนั ก

43


03

โรคแฝงในรสหวาน

/ / ห ว า น ม า ก ไ ป ท� ำ ใ ห ้ อ ้ ว น //อาหารหวานท�ำให้ความอยาก อาหารลดลง กินอาหารรสหวาน มากเกินไปจะท�ำให้เรารู้สึกอิ่ม // เบาหวาน อาหารรสหวานนับ ว่าเป็นอันตรายส�ำหรับผูป้ ว่ ยเบา หวาน เพราะเมื่อรับประทานเข้า ไปมากๆจะท�ำให้ระดับน�ำ้ ตาลใน เ ลื อ ด ข า ด ค ว า ม ส ม ดุ ล

44


04

โรคแฝงในรสเค็ม

// ร้อนใน กระหายน�้ำ การกิน เค็มจัดจะท�ำให้ระบบการดูดซึม อาหารในร่ า งกายท� ำ งานหนั ก / / ภ า ว ะ ข า ด น�้ ำ ก า ร กิ น อ า ห า ร ร ส เ ค็ ม ม า ก เ กิ น ไ ป อาจยิ่ ง เพิ่ ม ภาวะเสี่ ย งต่ อ การ มี โ ซเดี ย มสะสมในร่ า งกาย //ความดันโลหิตสูง แพทย์และ นักโภชนาการเชื่อว่ารสเค็มจะ ท� ำ ให้ ร ่ า งกายมี ก ารเก็ บ กั ก น�้ ำ เพื่ อ การสร้ า งความสมดุ ล จึ ง ท�ำให้เลือดในร่างกายไหลเวียนช้า

45


เกร็ดความรู้ ; bitofknowledge

// พันธุกรรม มีผลต่อการรับรู้รสของคนเรา ท�ำให้คน2คน รับรู้รสอาหารอย่างเดียวกันไม่เหมือนกัน

46


47


5 CHAPTER touch

. สั ม ผั ส . ประสาทสัมผัส - ผิวหนัง -

เริ่มสัมผัส

48


49


มื่

สั

ผั

ก า ร สั ม ผั ส เ กิ ด จ า ก ผิ ว ห นั ง / / กลไลของผิวหนัง ที่ผิวหนังของคนเรามีหน่วยรับ ความรูส้ กึ อยูเ่ ป็นล้านเซลล์ เพือ่ สัมผัสกับสิง่ เร้าภายนอก แล้วส่งต่อข้อมูลไปยังสมองส�ำหรับประมวลผม เราจึง รับรู้สัมผัสรอบตัวได้ตลอดเวลา

touch 50


มื่

touch 51

สั

ผั


52


“ ภาวะไร้ความรู้สึกเจ็บปวด ” หรือที่เรียกว่า congenital analgesia นัน้ เป็นภาวะการผิดปกติของยีนทีพ่ บยาก แต่ มีความรุนแรงมาก ท�ำให้ผปู้ ว่ ยไม่สามารถรับ รู้ความรู้สึกเจ็บปวดจากสิ่งกระตุ้นได้เลย ใน สหรัฐอเมริกา รายงานพบผู้ป่วยโรคนี้เพียง 34 คน จาก 300 กว่าล้านคน ผู้ที่มีความผิด ปกตินจี้ ะด�ำเนินชีวติ ได้ยากล�ำบาก(รอดยาก) เพราะไม่สามารถรูว้ า่ เขาเองมีการบาดเจ็บตรง ส่วนใด เป็นแผลก็ไม่รู้ตัว ในเด็กอาจเผลอ เคีย้ วลิน้ ตัวเองได้โดยไม่รสู้ กึ เจ็บปวด กระดูก หักก็ไม่สามารถรับรู้ความเจ็บปวดได้เลย จึง จ�ำเป็นต้องได้รับการดูแลพิเศษเป็นอย่างดี

53


เกร็ดความรู้ ; bitofknowledge

พื้ น ที่ ห ว ง ห้ า ม การสัมผัสเนื้อตัวกันพิสูจน์ให้เห็นถึงความ ใกล้ชิดสนิทสนม ความผูกพันทางอารมณ์ (Emotional Bonding)ของกันและกัน แต่ ก็ ง่า ยเหลือ เกินที่จะล้ำ�เส้นหรือทำ � อะไรที่ เกินขอบเขตกว่าที่คนอื่นจะรับได้ โชคดีท่ีมี งานวิจัยจาก Proceedings of the National Academy of Sciences ได้ทำ�การสำ�รวจคน จำ�นวน 1,368 คน พบว่าคนเรายิ่งสนิทกัน เท่าไร ก็ยิ่งกล้าแตะเนื้อถึงตัวมากขึ้นเท่านั้น

54


55


- special -

Interview lesson 5 บทสัมภาษณ์จากเหล่าผู้เชี่ยวชาญใน การใช้ประสามสัมผัสมาเกือบครึ่งชีวิต

56


57


พ่ อ ค้ า ส้ ม ตำ � ฝี มื อ เ ยี่ ย ม

58


lesson 1

โปรดเรียกข้าพเจ้าว่า

“ ป๋าพีท ”

บุ ค ค ล ผู้ ใ ช้ ชี วิ ต อ ย่ า ง มี ค ว า ม สุ ข

ผู้ ช ายที่ มี อ ายุ เ กื อ บหก สิ บ ปี ที่ มี เ บื้ อ งลึ ก เบื้ อ งหลั ง มา มากพอตั ว ที เ ดี ย วกั บ เจ้ า ของ กิจการค้าขายอย่างป๋าพีท เที่ยง ของวั น นั้ น เราเลื อ กที่ จ ะออก ไปสั ม ภาษณ์ ลุ ง ใจดี ค นนี้ ก่ อ น ใครเพื่ อ น เนื่ อ งจากความคิ ด ง่ า ย ๆ ว่ า ตอนที่ พ ระอาทิ ต ย์ อยู่ ก ลางหั ว จนเงาหายไปแบบ นี้น่าจะเหมาะกับลาบปลาดุกที่ อร่อยอย่างที่ว่า ถ้ากินครั้งแรก แล้ ว ต้ อ งมี ค รั้ ง ต่ อ มาแน่ น อน ผู้ชายที่สวมผ้ากันเปื้อน สี ส้ ม ดู เ ปรอะเปื้ อ นนิ ด หน่ อ ย กำ�ลังพลิกปลาดุกอย่างเคย เรา เดินเข้าไปหาและถามถึงเรื่องขอ สัมภาษณ์สนั้ ๆ สักสิบนาทีได้ไหม เราถาม และแกก็อนุญาตขณะย่าง ปลาโดยยิม้ ให้เราไปด้วย พวกเรา

เริม่ คำ�ถามง่าย ๆ ว่าชีวติ แกมีทมี่ า ทีไ่ ปอย่างไร เราก็ไม่ได้คดิ มาก่อน ว่าจะได้คำ�ตอบที่ชวนประหลาด ใจแบบนี้ว่าแกเคยเป็นช่างภาพ มาก่อนและทำ�มานานจนถึง 40 ปีกอ่ นจะเกิดปัญหาทีด่ วงตาและ ตั ด สิ น ใจหั น มาทำ�ค้ า ขายแบบ นี้แทนอาชีพเดิม ฟังแกเล่าแล้ว ก็อดคิดถึงช่วงเวลาที่แกยังเป็น ช่างภาพมืออาชีพไม่ได้ ตอนนั้น พวกเราอาจจะยังไม่เกิดด้วยซ้ำ�ไป ร้ า นยิ้ ม นวลจั น ทร์ เ ป็ น ร้านทีแ่ กเคยทำ�งานเป็นช่างภาพ มาก่อน แกยิม้ กว้างเมือ่ เล่าไปสับ ปลาให้ละเอียดบนเขียงไป เสียง ดังจากดามมีดไม่ได้ทำ�ให้ความสุข แกลดลง ดูท่าว่าจะหวงแหนช่วง ชีวิตตอนนั้นมาก เพราะถ้าเป็น เราก็อดเสียดายไม่ได้เหมือนกัน

บุ ค ค ล ผู้ ใ ช้ ชี วิ ต อ ย่ า ง มี ค ว า ม สุ ข

59


ก่อนทีจ่ ะมาท�ำอาชีพป๋าพีทท�ำอะไรมาบ้าง ? ตอนเด็ก ๆ ก็ท�ำงาน พอโตขึ้นอายุ 16 ก็มา เป็นเด็กฝึกงานร้านถ่ายรูป แล้วพออายุ 20 ก็ได้เป็นช่างภาพ เป็นช่างภาพอาชีพ แล้ ว ท� ำ ไมป๋ า พี ท ถึ ง ตั ด สิ น ใจมาท� ำ อาชี พ พ่อค้าขายส้มต�ำ ? ตอนหลังมาเป็นช่างแต่งฟิลม์ พอดีตามีปญ ั หา ตาเป็นต้อกระจกก็เลยไปผ่าตัดตามา ที่นี่ สายตาไม่เสมอกัน ก็เลยหันมาขายของ

ก็ 40 ปี ใ นการท� ำ งาน ก็ เ ลยเกิ ด ปั ญ หา ต้อกระจก แล้วผ่าตัดมาสายตามันก็ไม่ปกติ ไม่เหมือนเดิม ก็เลยไม่อยากกลับไปท�ำงาน ใหม่ มาขายของ พอผ่าตัดแล้วก็ใช้ชีวิตปกติ หมอเขาเปลี่ยนเลนส์ตาให้ อาการตอนที่ป๋าพีทเป็นต้อกระจก พอจะ อธิบายได้ไหมคะว่ามันเป็นยังไง ? เป็นภาพซ้อน อีกข้างมันดี อีกข้างมันไม่ดเี ลยเกิดภาพซ้อนขึน้ มา เป็นภาพ สองเงา ท�ำให้ใช้ชีวิตค่อนข้างล�ำบาก เริ่มรู้ตัวตอนไหนคะว่าเป็นต้อกระจกแล้ว ? ก่อนทีจ่ ะผ่าตัดประมาณ 1 ปี ไปหาหมอตรวจ พอตรวจเสร็จก็ให้ผ่าตัด เป็นตาข้างซ้าย พอดีพวกเราเห็นป๋าพีทชอบฟังเพลงตอนที่ ท�ำอาหารไปด้วย จริง ๆ ฟังข่าวนะ

อ่อ พวกเราก็นึกว่าฟังเพลง ฟังเพลงจริง ๆ ก็มบี า้ ง แต่สว่ นใหญ่จะเป็นข่าว เพลงก็ฟงั บ้าง เป็นเพลงลูกทุง่ เป็นแนวเพลง อยากให้เล่าปัญหาตอนทีส่ มัยดวงตามีปญ ั หา พวกนี้ แต่ที่ชอบที่สุดก็คือ เอ่อ.. ทูน ทองใจ, ให้ฟังหน่อย ว่ามันเกิดจากอะไร หลังจาก ไวพจน์ เพชรสุพรณ เป็นเพลงรุ่นเก่า ผ่าตัดแล้วเราดูแลยังไงบ้าง ? เห็นหมอเขาบอกว่าเราใช้สายตามากนะ ตรง งานถ่ายรูป ท�ำงานถ่ายรูป งานแต่งฟิล์ม -

60


61


ถ้าสมมุติว่าเกิดวันหนึ่งเราสูญเสียการได้ยินขึ้นมา คิดออก ไหมคะว่าเราจะท�ำยังไง? ก็ไม่ได้ติดการฟังเท่าไหร่นะ เลยไม่ได้คิดถึงตรงนี้

62


ป๊าพีทเคยมีปัญหา ทางการได้ยินไหม? ไม่เคยนะ แล้วป๊าพีทคิดว่า การฟังเพลงทำ�ให้เรามี ความสุขกับการทำ�งานตรงนี้ไหม? ก็มี ก็ได้นะ ถ้างานไม่เร่ง(หัวเราะ) เพราะ งานเร่งก็ไม่ค่อยฟัง มีวิธีการดูแลไหมคะ เวลาฟังข่าวฟัง เพลงนาน ๆ อะไรแบบนี้ ก็ปกติ ก็พยายามอย่าให้มันดังเกินควร

63


ร้ า น ข้ า ว ใ ต้ ห อ พั ก นั ก ศึ ก ษ า ร้ า น ป ร ะ จำ� ที่ เ ด็ ก มั ก แ ว ะ เ วี ย น ม า กิ น อ ยู่ เ ส ม อ

64


lesson 2

โปรดเรียกข้าพเจ้าว่า

“ ป้าวรรณ ” บุคคลผู้ทำ�อาหารด้วยใจรัก

65


รสชาติถ้าใครชอบยังไงไม่เหมือนกัน บางคนกินเค็ม บางคนกินหวานนะ มันก็แตกต่างวิธีการชิมของคน แต่กลิ่นเนี้ยบ่งบอกได้ว่ากลิ่นอะไรบางคนแบบว่าต่อ ให้หลับตาแล้วก็ชิม เขาก็สามารถบอกได้ว่าเนี้ยอะไร

66


คือชิมมัน100% แต่วา่ รสชาติถา้ ใคร ชอบยังไงไม่เหมือนกัน บางคนกิน เค็ม บางคนกินหวานนะ มันก็แตก ต่างวิธีการชิมของคน แต่กลิ่นเนี้ย บ่งบอกได้ว่ากลิ่นอะไรบางคนแบบ ว่าต่อให้หลับตาแล้วก็ชิมอะ ให้ปิด ว่าจานนีค้ อื อะไร เขาก็สามารถบอก ได้วา่ เนีย้ อะไร อย่างสามจานเนีย้ ว่า อันนีค้ อื ข้าวผัด ผัดอะไรก็แล้วแต่ แต่ สามารถบ่งบอกว่าใส่อะไรได้บ้าง รู้็ ไม่นะ ต่อให้ปิดตาแล้วก็ชิม แต่ต้อง ดมนะ ดมว่ามันคืออะไร ยำ�หรือผัด หรือทอด ใช่ไหม กับวิธีการของคน สมมุตวิ า่ บ้านตรงข้ามทำ�อะไร กลิน่ มาถึงบ้านเรา อันนี้มันก็คือกลิ่นที่ เรารับรู้ได้ว่ามันคืออะไร อย่างบ้าน นีแ้ กงส้ม บ้านนัน้ แกงเขียวหวานแน่ ๆ เลย หรือต้มยำ�อะไรประเภทนั้น

ป้าชื่ออะไร ทำ�อาชีพอะไร ? ค้าขายอยู่ ป้าชื่อป้าวรรณ อยากถามเรือ่ งในชีวติ ประจำ�วัน ว่า เราได้กลิ่น ได้รสชาติยังไงอะไร ที่ เกี่ยวกับการทำ�งานตรงนี้ ก็ใช้ส่วนมากก็ทำ�อาหาร ถ้าเกิดเรา ได้ ก ลิ่ น อย่ า งเดี ย วก็ คื อ กลิ่ น หอม อย่างเราใส่น้ำ�ปลาก็ได้กลิ่นน้ำ�ปลา กลิ่นน้ำ�ปลามันจะขึ้นนะ อย่างอื่น ไม่ค่อยขึ้น แต่มะนาวขึ้น ซอสก็ขึ้น แต่พวกน้ำ�ตาลอะไรพวกนีม้ นั ไม่ขนึ้ มันไม่ได้กลิน่ แต่ถามว่ามันหอมก็คอื ว่าเราใส่เครื่องปรุงทุกอย่างมันก็จะ หอมใช่ไหม ทอดชะอม ประมาณว่า เราอยูข่ า้ งนอก แล้วมีคนทอดชะอม ชุบไข่อยูแ่ บบนีเ้ ราจะรู้ เพราะว่ากลิน่ มันบอก แต่รสชาติเราต้องชิม อันนี้

67


ทำ�งานเกีย่ วกับอาหารมานานเท่าไหร่ แล้วมีปัญหาอะไรบ้างไหม โห นานแล้วนะเป็นสิบกว่าปีแล้วนะ ส่ ว นมากก็ ไ ม่ มี น ะเพราะเราก็ มี ตั ว ตั้งแต่หอเปิด ดูดอากาศอยู่แล้ว เราเลยไม่ค่อยได้ กลิ่นอะไร ถ้าไม่เปิดกลิ่นมันก็จะฟุ้ง คิดว่าต้องอาศัยความชำ�นาญไหม กระจาย แล้วก็มโี อกาสจะสำ�ลัก กลิน่ ใช่ อันนี้ีมีส่วนนะ เหมือนเราทำ�มา พวกนีม้ นั จะเข้านะลูกเราสูดดมทุกวัน นานเราก็จะมีเซนส์เรื่องนี้ดีขึ้น ถ้า มันมีผลนะว่าเราสามารถไม่สบายได้ ทำ�นาน ๆ ไม่ต้องชิม เรารู้ว่าต้องใส่ เพราะกลิ่นอาหาร อันนี้เท่าไหร่ ถ้าสมมุตวิ า่ วันนีป้ ระสาทสัมผัสด้าน เคยมีปัญหาเกี่ยวกับด้านนี้ไหมคะ พวกนี้ ห ายไป จะมี ผ ลกระทบต่ อ เหมือนว่าเราใช้ความรูส้ กึ ด้านนีม้ าก อาชีพตรงนี้รึเปล่า เกินไป อย่างด้านการได้กลิน่ หรือด้าน ตายดีกว่ามั้ยลูก(หัวเราะ) มันก็ต้อง การชิม ตอนแรก ๆ ผลอยู่แล้ว เราทำ�อะไรไม่ได้แล้ว ถ้า เดี๋ยวนี้ก็ยังมีนะ อย่างกะเพรานี่กลิ่น เราทำ�พวกอาหารพวกนี้เราทำ�ไม่ได้ ก็จะฟุ้งกระจายอยู่แล้ว ทุกวันนี้ก็ยัง เลยนะ เพราะว่าเราจะไม่รู้ว่าเค้ากิน เป็น ถ้าเราไม่เปิดตัวดูดอากาศ ส่วน อะไรยังไง แต่ถ้าคนทำ�มานานเค้าจะ รสชาติกม็ บี า้ งถ้าเราไม่สบาย(หัวเราะ) รู้นะ ก็อย่างที่ป้าว่าเค้าก็ทำ�ได้โดยไม่ เวลาเราไม่สบายเนีย้ ชิมอะไรไม่รเู้ รือ่ ง ต้องชิมอะได้ ถ้าเราอยู่มาหลาย ๆ เลย อย่างบางวันเด็กก็บอกว่าวันนีเ้ ค็ม ปีเราก็จะรู้เลย เราก็อาศัยด้านนี้เอา ไปนะคะ ป้าวันนี้ผัดหวานไปนะคะ แต่ถ้าอยากให้เป้ะเราก็ใช้วิธีตวงหรือ อะไรเงี้ย ป้าไม่สบาย คอมันเจ็บกิน วัดเอาก็ได้ แต่ถ้าเราชินกับการกะใน อะไรก็ไม่รู้เรื่อง ชิมอะไรก็ไม่ได้ ชิม กระบวนในช้อนอันนี้ก็ไม่ต้องใช้” แล้วคอมันจะแห้ง

68


ป้าวรรณมีความสุขไหมในการทำ�อาหาร ในอาชีพนี้ ก็มีความสุขนะ ถ้าทำ�กับข้าวอะไรเงี้ย มันเป็นความสุขอย่างนึง ถ้าถามว่า ให้เราไปทำ�อย่างอื่นเราไม่ชอบนะ ชอบการค้าขาย ชอบอะไรอย่างเงี้ยที่ เกี่ยวกับการขายทำ�ให้เค้ากิน แล้วเค้าชมว่าอร่อย เรารู้สึกดีนะ เราทำ�ให้ เค้ากินอร่อยอะไรอย่างเงี้ย เหมือนเราทำ�กับข้าวแจกเค้าอะ สมมุติว่าเรา ทำ�ให้เค้าแล้วเคาบอกอร่อยค่ะ เราก็อืมเอ่อ อร่อยดี เราก็สุขใจ ใช่มั้ยละ เหมือนหนูอะใครมาชมหนู อย่างนี้ดีนะ มันก็ชื่นใจว่าเราทำ�ได้ดี

69


// ชายคิวทองที่ยุ่งอยู่กับการบริการจนไม่มีเวลาส่วนตัวมาให้สัมภาษณ์ได้ แต่สุดท้ายเราก็ได้สัมภาษณ์ระหว่างแกชงน้ำ�หวานไปยืนคุยไป

“ ลุงหาญ ”

70


lesson 3

โปรดเรียกข้าพเจ้าว่า ลุงหาญเล่าเรื่องราวของตัวเองตั้งแต่เริ่ม ต้นให้ฟงั แกมาอยูท่ นี่ ตี้ งั้ แต่ยงั ขายหาบเร่ จนทาง มหาวิทยาลัยห้ามขายแกเลยเข้ามาขายข้างในด้วย คำ�เสนอแนะจากมหาวิทยาลัยเอง และลุงหาญก็ อยูท่ นี่ มี้ าตัง้ แต่ตอนนัน้ แกเล่าเองว่าจุดเริม่ ต้นก็มา จากขายน้�ำ เต้าหูแ้ ละปาท่องโก๋เล็ก ๆ คิดสูตรเอง สังเกตเองจนกระทั่งเปลี่ยนมาขายน้ำ�หวานก็คิด เมนูทั้งหมดเอง บางครั้งก็สังเกตจากลูกค้าที่เป็น เด็ก ๆ ว่าชอบอะไรแบบไหน เราว่าเพราะเด็กส่วน ใหญ่จะเป็นหน้าเดิม ๆ ทีถ่ ามตอบให้ความคิดเห็น ได้ จนบางคนก็สนิทกันไปโดยปริยาย อย่างเราก็ คุ้นเคยกับแกเป็นอย่างดีเพราะมาอุดหนุนบ่อย พอควร แกเป็นคนชอบคิดชอบทำ�อะไรใหม่ ๆ ตลอด แกเคยเดินมาถามว่าอยากกินปลาเผาไหม และแกก็เอามาให้ บางวันเราร้อนก็เดินไปร้านแล้ว ก็บ่นกระปอดกระแปดว่าอยากกินอะไรหวาน ๆ แกก็หยิบถุงน้ำ�ตาลมะพร้าวมาว่าแล้วก็ถามเห็น อยากกินอะไรหวาน ๆ แกเป็นคนตลกหน้านิ่งดี แต่ก็ใจดีเสมอ สุดท้ายเราก็ได้น้ำ�ตาลมะพร้าวมา ก้อนหนึง่ แบบไม่ได้เสียอะไรสักบาทด้วยความใจดี ของแก บุ ค ค ล ผู้ ใ ช้ จิ ต วิ ญ ญ า ณ ข า ย น้ำ� 71


ลุงหาญทำ�อาชีพนี้มานานหรือยัง เริม่ ต้นมาจากศูนย์ เริม่ มาจากทอดปาท่องโก๋ ขายน้ำ�เต้าหูแ้ ล้วก็มาเป็นกาแฟร้อน แต่กอ่ น มันเป็นรถเร่ เค้าให้รถเร่เข้ามาขายได้ตาม สะดวก ไม่ได้บังคับห้ามรถเร่เข้า สมัยก่อน ปี47 - 48 พอปี 49 มาเค้าก็เปิดโรงอาหาร ใหญ่ หอตรงนีก้ เ็ ปิดพอดีมงั้ เค้าก็เลยห้ามรถ เร่เข้ามาในมหาลัย เค้าก็ให้ลงุ ขึน้ ไปขายทีต่ กึ ทรัพยากร ขายอยูห่ น้าห้องพยาบาล อยูเ่ ป็น ซุ้ม ตั้งได้ปีกว่า ๆ โรงอาหารก็เปิดทำ�การ เค้าเลยให้เราไปประมูล ประมูลขายของอยู่ ที่นั่น ปี 52 มั้ง แล้วยาวถึงทุกวันนี้แหละ

ลุงหาญอยูก่ บั พวกนีเ้ ยอะก็ตอ้ งชิมเยอะใช่ หรือเปล่า แรก ๆ ลุงได้ชิมไหม ใช้ความรู้สึกเอาทุกวันนี้ เหมือนกับว่าเรา เคยมือ แต่แรก ๆ ก็มีชิมนะ ใหม่ ๆ ก็ถาม ลูกค้าเอาว่ากินหวานมั้ย หวานมาก หวาน น้อย แล้วแต่คน แล้วมีปญ ั หากับมันไหมคะ เวลาเราทำ�อะไร หรือเวลาเราชิมอะไร จริง ๆ ส่วนมากก็ไม่นะ เพราะส่วนมากจะ ไม่ชิมจะเป็นที่ลูกค้ามากกว่า

72


ลุงหาญทำ�อาชีพนี้ ลุงใช้ประสาทสัมผัสด้านไหนมากที่สุด? ความรูส้ กึ มัง้ ก็ใช้สายตาสังเกต อย่างคนทีก่ นิ หวานน้อยเนีย้ ก็ตอ้ งไม่ใส่นำ�้ ตาล เลย อย่างน้องเนีย้ ช้อนสองช้อนก็พอแล้ว ประเภทขอหวานก็ตอ้ งเอาน้ำ�ตาลเพิม่ เข้าไป แต่เราก็ขายราคาถูกอยู่แล้ว อย่างหนูเนี้ยกำ�ไรดีมากเลย(ยิ้ม) เพราะไม่ ใส่นมข้น น้ำ�ตาลเลย คนแต่คนมันกินไม่เหมือนกัน ก็ถามเอา แล้วเมนูทั้งหมดนี่คิดเองด้วยใช่ไหม ใช่ ลุงคิดเองหมดเลย ตอนที่ทำ�แรก ๆ ก็สังเกตเอา ตอนนี้ก็ยังสังเกตอยู่ ถ้ามัน ข้น ๆ ก็คือเข้ม ถ้าจาง ๆ ใสแจ๋วก็จืด ถ้าสมมุติว่าวันหนึ่งประสาทสัมผัสเราหายไป จะส่งผลกระทบถึงอาชีพไหม ทุกอย่างเลยมั้ง ก็นี่ก็ใช้สายตา ใช้มือ ต้องแข็งแรงด้วย รวม ๆ แล้วก็น่าจะทุก อย่างเลยละมั้ง ถ้าไม่มีก็ต้องพิการนั่งวิลแชร์ นับตังค์อย่างเดียว ตาบอดก็ทำ� ไม่ได้ ขาขาดก็ทำ�ไม่ได้

73


เรามีจติ วิญญาณเพราะเราอยูท่ นี่ มี้่ านาน มาทาง นี้แล้ว จะกลับไปทำ�นาก็ทำ�ไม่ได้ มีความสุขที่ได้ บริการ เห็นน้องๆ มีกินก็ต้องมีความสุขสิ

74


75


lesson 4

โปรดเรียกข้าพเจ้าว่า -

“ ป้าสมบุญ ” ป้าแม่บ้านใจดีตัวเล็กที่มีผมสั้นม้วนหยิก และรอยยิ้มอยู่เสมอเมื่อพวกเราไหว้ทักทาย บุ ค ค ล ผู้ เ ค า ร พ ใ น อ า ชี พ ต น

76


ป้าสมบุญเป็นแม่บ้านประจำ�อยู่หอพักนักศึกษา ชั้นหนึ่งที่รวมไปถึงโรงอาหารข้างใน ตอนเราสัมภาษณ์ แกเป็นช่วงเวลาสบาย ๆ เรานัง่ คุยกันระหว่างโต๊ะในโรง อาหารที่ไม่มีคนมากนัก เนื่องจากเป็นเวลาบ่ายแก่แล้ว ป้าสมบุญเป็นคนในช่วงอายุมากแต่ก็ยังมีความคิดที่ดี ในตอนทีเ่ ราถามแกว่าเวลามีคนมาว่ามาด่าหรือมีเด็กมา ทำ�พฤติกรรมไม่ดใี ส่จะเป็นยังไง แกก็ตอบมาด้วยรอยยิม้ บาง ๆ ว่าแกก็ไม่ได้สนใจอะไร แค่เราสนใจกับงานของ เราข้างหน้าก็พอแล้ว สนใจในส่วนที่เราต้องใส่ใจ มัน เป็นความคิดทีด่ ใี นมุมทีเ่ ราเอามาคิดต่อ เพราะประโยค นี้ก็สามารถเอาไปใช้ในชีวิตประจำ�วันของเราได้ คงอาจ เพราะแกเคยเข้าโรงพยาบาลศิริราชมาก่อนด้วยโรคไต คล้ายว่าหลังจากนั้นแกก็ดูแลสุขภาพตัวเองมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งปัจจุบันแกก็ยังไม่มีโรคประจำ�ตัวอะไรที่คน อายุมากส่วนใหญ่เขาเป็นกัน

77


เคยประสบอุบัติเหตุหรือเป็นโรคอะไรมาบ้างไหมในชีวิต อย่างตอนแรกอายุ 20 กว่าๆ เป็นโรคไตไม่สบายไปอยู่ศิริราชมาปีนึง แล้วก็ไม่มีโรคอะไรประจำ�ตัวเลย อย่างเช่นความดัน เบาว๋งเบาหวาน แล้วที่ป้าสมบุญเป็นโรคไตมันเกิดจากอะไรคะ เกิดจากการกินเค็ม อะไรพวกนี้หรือเปล่า ก็มบี า้ ง แต่ตอนแรกทีม่ นั เป็นมันก็บวมนะ พอไปหาหมอเค้าก็ดขี นึ้ แต่ เค้าห้ามกินเค็ม หลังจากนั้นก็ลดกินเค็มมาตลอดเลย

78


ป้าชื่ออะไรคะ ป้าชื่อป้าสมบุญจ่ะ ทำ�งานที่นี้กี่ปีแล้วคะ ทำ�มา 5 ปีแล้วจ่ะ หนูอยากถามเกี่ยวกับการใช้ประสาทสัมผัสที่เกี่ยวกับการทำ�งานด้านนี้ แบบเวลาเราเช็ดพืน้ ล้างห้องน้ำ� หรือเวลาอยูก่ บั สิง่ สกปรกอะไรแบบนีไ้ หม ไม่มีคะ ไม่ค่ะ เพราะก็ใส่ถุงมือเวลาทำ�ก็ใส่ เราต้องเจอทุกวัน เคยมีปัญหาอะไรไหมคะ ไม่มีจ่ะ เพราะก็ระวัง มีวิธีดูแลรักษาไหมคะ ไม่มีเลยจ่ะ ไม่มีไรเลย(หัวเราะ) อยากให้เล่าประวัติตัวเองหน่อย ป้าก็เป็นคนที่นี้ ตอนนแรกก็เลยไม่รู้ว่าจะทำ�งานอะไร เลยมาสมัครแม่บ้าน แล้วป้าสมบุญคิดว่าป้าใช้ประสาทสัมผัสอะไรในร่างกายมากทีส่ ดุ ในอาชีพนี้ เยอะ เยอะมาก ๆ เลยอย่างเช่นของหมักหมมของเสียของไร เราก็ใช้ผา้ ปิดปาก ป้าสมบุญคิดว่ามีอะไรที่ส่งผลต่อการทำ�งานไหมคะ ตาก็มี มันจะฟางจะฝ้ามองไม่รู้เรื่อง เป็นอาการของคนแก่ เราก็ใส่แว่นเอา

79


80


่อย ๆ ใครว่า “ ไงก็ไม่มัสนใจนก็ทำ�ไปเรื บางครั้งเขาแบบเขา พูดอะไรก็เรื่องของเขา เราคิดว่า เราไม่ได้เอาเงินของเขาเราเอาเงิน เงินของบริษทั อยากพูดอะไรก็พดู ไป(หัวเราะ) แล้วก็ตงั้ ใจทำ�งานของ เรา เราเคยทำ�อะไรก็ทำ�ไปอย่างงัน้ ไม่ได้ไปวุน่ วายกับใครไม่ยงุ่ กับใคร

81


lesson 5

โปรดเรียกข้าพเจ้าว่า บุ ค ค ล ผู้ ม อ ง โ ล ก ส อ ง ด้ า น

ป้าแม่บ้านอีกสองคนที่กำ�ลังนั่งพักผ่อนอยู่ทางฝั่งใต้ หอพักนักศึกษาชาย บนม้านั่งสี่เหลี่ยมโยกเยก พวกเราเดินเข้าไปขอสัมภาษณ์แกเป็นสองคนสุดท้าย เกือบ เย็นแล้วและก็ใกล้เวลาเลิกงานเต็มที แต่แกก็ยินดีให้สัมภาษณ์ กับพวกเราโดยไม่ได้อิดออดอะไร เราก็เริ่มคำ�ถามเดิม ๆ อย่างสี่ คนก่อนหน้านี้ว่าใช้ประสาทสัมผัสในการทำ�งานบ้าง ป้านิดกับ ป้าปานก็อธิบายให้เราฟังเป็นอย่างดี

“ ป้าปาน ”

82


“ ป้านิด ” จริง ๆ แล้วอาชีพแบบนีก้ ม็ คี วามอันตรายมากอยูเ่ หมือนกัน เพราะในแต่ละวันเราต้องสัมผัสกับสิ่งสกปรกก็ว่ามากอยู่แล้ว เรา ก็ยังต้องมาสัมผัสสิ่งที่ใช้ทำ�ความสะอาดสิ่งสกปรกอีก ถ้าไม่ระวัง ก็เกิดเรื่องขึ้นมาได้เช่นกัน และก็ยังรวมไปถึงอาชีพนี้มักเป็นผู้สูง อายุที่ไม่มีอะไรทำ�เลยเลือกมาสมัครเป็นแม่บ้าน ผู้สูงอายุเหล่านั้น ก็ต้องเจอกับพื้นลื่น ๆ เวลาทีท่ ำ�ควาสะอาดห้องน้ำ�ที่สามารถทำ�ให้ ล้มได้ หรือจะเป็นช่วงบันไดทีต่ อ้ งทำ�ความสะอาดทุกวันทีถ่ า้ พลาด มาก็มีโอกาสล้มตกลงไปได้ถ้าไม่ระวังตัวเอง

83


ป้ามีเครียดไหมคะในการทำ�งานแต่ละวัน ? ป้ า ปาน: อยากจะเป็ น ลม(หั ว เราะ)

84


อยากถามเกีย่ วกับใช้ประสาทสัมผัส ในการทำ�งานอาชีพนี้ (ป้าปาน) มันก็มีอะเนอะ เวลาโดน น้ำ�ยาอะไร ป้าก็แบบแสบจมูก ปวด หัวอะไรยังเงี้ย (ป้านิด) เจ็บคอ ปวดหัว โดนไปนาน ๆ ก็รู้สึกว่าตัวเองไม่มีภูมิต้านทาน สมัยก่อนไม่ได้ทำ�อาชีพแบบนี้ เจ็บ ป่วยได้ยากมากเลย แต่ตอนนีอ้ ากาศ เปลี่ยนแปลงนิดหน่อยก็ไปละ (ป้าปาน) อย่างโดนอะไรนิดหน่อย จะเป็นไข้ จาม น้ำ�มูกทั้งวัน (ป้านิด) ระบบสายตาเราก็ไม่ค่อยดี ด้วย ตาป้าก็ไม่มีเห็นมั้ยมันแดง (ป้าปาน) สายตาก็ไม่คอ่ ยรูเ้ รือ่ งแล้ว ละ มองใกล้ ๆ ก็ไม่ค่อยเห็น (ป้านิด) อย่างน้ำ�ยานี่ก็มีผลมากเลย นะ เวลาเราทำ�ความสะอาดในห้อง น้ำ�ยามันแรง กลิ่น ถึงเราจะปิดปาก ปิดจมูกแต่ตาเราก็ยังเปิดอยู่ สัมผัส ตาทีก็แดง แสบตา (ป้าปาน) พอโดนลมก็แสบตา มอง นาน ๆ ก็ไม่ได้

เวลาทำ�งานแต่ละครัง้ ป้าก็สวมถุงมือ อะไรแบบนี้ด้วยใช่ไหม (ป้าปาน) สวมค่ะสวม (ป้านิด) แต่สำ�หรับป้านิดนี่ตอนเช้า เราล้างห้องน้ำ�ก็สวมถุงมือป้องกัน ไว้ ขนาดสวมถุ ง มื อ ตามซอกเล็ ก บางทีก็โดน (ป้ า ปาน) ป้ า ต้ อ งอยู่ กั บ น้ำ� ตลอด เวลาถูทีเช็ดทีเราก็อยู่กับน้ำ�ตลอด หลายชัว่ โมง เราก็โดนน้ำ�ยาอยูต่ ลอด (ป้านิด) มันก็เป็นอาชีพอะเนอะ ความเป็นมาละค่ะว่ามาทำ�อาชีพนี้ ได้ยงั ไง มีความสุขกับงานทีท่ ำ�ไหม ? (ป้าปาน) มันก็มี มันก็แตกต่างกัน (ป้านิด) มันอยู่ที่ใจเรามากกว่าถ้า เรากังวล คิดมากถ้าไม่ใส่กับงานเรา ก็ไม่มีความสุขแล้วล่ะ ถ้าเราปลงได้ เราทำ�ไปเราได้ตังค์ เราอยู่รอดเรามี กะตังค์ใช้ และก็มคี วามสุขกับมันได้” (ป้าปาน) อย่างป้ามันใกล้บา้ น เราไม่ ต้องเสียค่าใช้จา่ ยเดินทาง เราเดินมา เพราะมันใกล้บ้าน (ป้านิด) อายุมาก ๆ ขาแข้งไม่ดีขึ้น รถเมล์ไม่ไหวแล้ว

85


ถ้าวันหนึง่ ประสาทสัมผัสป้าทีใ่ ช้เกีย่ วกับการทำ�งาน ตรงนีห้ ายไป ป้าคิดว่าจะมีผลกระทบกับเรายังไงคะ ? มันคงต้องทำ�ไปนาน ๆ ละเนอะถึงจะมีผล ต้องแก่หงำ� เหงือก กว่าจะมีผลก็ 60-70 คงไม่ไหวก็คงไม่ได้ทำ�แล้ว

86


แล้วอย่างเวลาทำ�งานมีอุบัติเหตุบ้าง ไหม อย่างเผลอลื่นหรืออะไรไหม (ป้านิด) ก็มเี วลาเราล้างห้องนงห้องน้ำ�ก็ ลืน่ เอง ก็ตอ้ งระวัง โชคดีทไ่ี ม่ได้อนั ตราย อะไรมากมายแต่กต็ อ้ งระวัง ถ้าไม่ระวัง ก็อันตรายเหมือนกันนะถ้าคนมีอายุ (ป้าปาน) แต่เราอยูป่ ระจำ�เราก็รวู้ า่ มันจะ ต้องลื่น เพราะแต่ละคนก็อยู่มาหลายปี นะ ไมใช่ว่าจะเพิ่งเข้า 5 ปี 6 ปีขึ้นไป อย่างป้าก็ 10 ปีที่อยู่ที่นี้ พอเริ่มรู้หมด ว่าต้องระวังเราก็คอยระวัง

87


5 s e n s e s


มนุษย์โดยปกติทั่วไปเกิด มาพร้อมกับสัมผัสทัง้ ห้าที่ เราสามารถใช้มันได้ทั้ง ๆ ทีย่ งั ไม่ตอ้ งรูจ้ กั มันด้วยซ�ำ้ -

5 of Sense, by phy.  
5 of Sense, by phy.  
Advertisement