Berita Kumpulan Yayasan Sabah (Disember 2014 - Februari 2015 ~ Jilid 4/2014)

Page 1


TERBESAR 01 MALAYSIAn

K

umpulan Yayasan Sa bah merupahn sebuah organlsasi yang un"ul dan yaya'<3n yoIng lerhes.ar di Malaysia. Jusle", itu ianya ~rlu dijag3 dan diurus dengan baik agar l er ... , (emerlang. Demikian men ... rul Kelua M",nteri Sab a I! merangkap Pi!ngerusi Lembaga Pemegang Amanal! Yayasan Sabah, Oall.lk Seri Pilnglima MU Sil Haji Amin se masa b~rucap dl Malam Anug~r3~ Kumpul an Vityann Sabah pada 9 februari 2015 di $ulera HarbourResoft. Kota Kinal)3l.... MenurU I bel i" .... Kumpul an Yayasan Sabah telah berkem b3n g dengan (emerlane sejak pen ubuhannya . "'ni adalal!bertalkomilmenparapemimpin ma'<3lal ... yangberanidan berpandangan jauh. Kini libalall mas.anya untuk kila mcnyambu ng segala usaha dan bekerj a kerasdemi mencapal kegemilanganyang leblll I!ebat pada lahun - tahun mendatang," bliiny~ . Bellau seterusnya me mp erlngalkan kepada se lu.uh wa rea Kumpu lan YiI'j'as.an Sabah supava lerus berjual\! untuk memaslibn bahawa Kumpulan YiVa",n Sabah bubn hanya menJadi inSlilusi unggul. l elapi juga mampu

menja minproCam · prO£<3msosialyang telahdicapal sepanj3ng lahun lepasdan dapal dlnikmati aleh generasi kini dan berharap agar pencapa ian l ersebul abndalang. dapilt dijadikan pencetu, semangat untuk m~ mbawa organisas; inl ke tahiP NPen ubuha n Universit i Co ll ege Sabah kejayaan yang leblh tings ; pada ma'<3' Foundation 1UCSF) merupakan salu lagi maS<l akan dalang," kat3nya . peneipalan gigi l! Kumpulan YaYil'<3n Sabal!yang boleh mema)ukananak·anak P~d a majl;s l ersebut, beltau turu l menyampaikan penghargaan kepada bangs.ad inegeriini: kalanya. Tan Sri Dalu Khalil Bin DalU HaJI Jamalul Datuk Seri Musa juga mengucap ka n yang se belum ini ild a lah Pengarah tahniah dan terima bslh kepada semua YayaS<ln Sabah (sehin"a ]0 Jun 20ll) W3rg3 kerja yang d"'nugerah~n dengan dan Pengerusi Ek$ekutif ICS8 1sehlngga Anuge rah Perkhidmalan Ceme rla nl, 31 Oisember 20 14) itas j3'<3. komltmen Anugerah Jubli Perak dan Anugerah dan khidmat bakli dicurahbn kcpada Jasamu Di kenang . Belia u juga Kumpulan Yayasan Sa ba h. merabmbn penghargaan kepada Ahli · ahll lembag3 Pe megang Amanah "Ker3jaan Negerl ilmort berterlma kasih Yayawn Sabah dan Lembaga Pengarah atas komilmen dan dedikasi Tan Sri ICSB alas segala sokongan yang amat Khalil: katanyil. Beliau berharap fan Sri be roilal kep ada Kumpulan vayasan Khalil dan keluarga lereinta lerus d iber; Sabah. "Tidak lupa juga kepada :;emua kes ihalan dan ke)ayaan. ",batan dan agensi kerajaan dan pihak swasta yang lelah banyak member. Turul hadir pada majlis tersebul lalilh kerjasama dalam pelaksilnian semua iSleri bella u. Oatin Seri Panglima Oaluk progr3m Kumpulan Yayas an Sabah; Hajah Fa ridal! Haji Tussin, Pengarah Yayasan Sabah. Daluk Sapawl Bin Haj; tambahbeliau. Ahmad dan Datin Patimah Ali, Ahli-ahli "Penghirg3an juga kepada Peng...rus.an lembaga Pemegang Amanilh Yayasan dan selurull W3rg3 Kumpulan YayaS<ln Sabah dan lembaga Peng;arah ICSB ,;erta Sabah atas kejavaan demi kejayaan yang warga Kumpuliln YayaS<ln Sabah.


111111 MenurUI bellau Ju,a, Bahagi a n Pemban,unan Pend,dikan t el ah memberi l ajaan kepada seramai 1,16S or~ng pelajar baru dan yang ~eda ng belaja, den~iln pe' belanjaan berjllmlah RM 19.2 jllta. Pada tahun lepil' juga, seba nyak RM4 .2 JUI3 lelah berj aya dikulip dar lpada pembaya,an bali k plnjaman. " Be r mul a Iiohun le ~ as, B a hagl ~ n Perkembangan Kana k- ka nak l el ah menggu napakal Ku,'kulu m PERMATA Negara dal am pela ksana~n ak l ivil i pe ngasuhan kanak- kana k l aska,· katanya. " Program l adlka l uar bandar ju, .. diteruskan dengan jumlah penglibalan ~r.lm<l 1 441 bnak-k'lJlak d i 24 buah pus.al. Tacika luar banda' Ini men dapat ~okongan dana berupa banlu an yuran darl Kemenlerlan Pendid,kan Malaysia vang berjumlah RM342 ribu . Manakala Projek InSPIRE II dengan kerja sama an l ara Kum pu lan U Vasa n Sabah , Univer.;it i Sai ns MalaySia dan Jabat an Pendidikan Sabah lerus dilaksana ka n di enam buah sekolah perinlis yang dipllih mengikut daerah: l ambahnya. Menyentuh lenlang pen,ajian l ingg]. kinl Kumpulan Yayasan Sab a h mempunVOli s.aIU lagl inst it usi pengajian iailu KoleJ UnlYi!rsill Yayasan Sabah {UCiFJ selain daripada Kolej Yayasan Sabah . Menurul beliau, U£Sf pada l ahun ini sedang dalam proses pe nga mbil an pe laj ar untuk mengi kut i pe l ba gai b idang program vang di ta w ar ka n. · Kewuj udan UCSf dapal membantu pa ril pelaJar denga n t,da k pe rlu berhij rah keluar ke l u~r negerL In. bermakn_, Kumpulan yayasa n Sabah bu k~n sahaja memberi sumbangan kewangan telapl Juga menyediakan pras.arana pengaJian,w jelas beliau. SalU lagl sumbanaan Kumpulan yayasan Sab ah dalam benluk tanggungj awab sosi al kepada rakyat negeri ini ialah d engan menyedia kan dana ke pad a pih a k KOS AN untuk mcnyalu r ka n banlUan paka ian Serag3m dan kasut kepada murid·murid se kolah ren dah di seluruh Sabah.

· Purata perbelanjaan baei program in; adalah scban~k RMIB.2 jU l a selahun. Program Ini lelah membe ri manfaal kepada lebih ku~ng 1.a juta murid di seturuh Sabah sejak diLaksanakan pada tahun 2008,"kalanya. Mcnvent uh tenlang presta,i anak-anak sya rlht Kumpulan Yayasan S;) b3h, menu r ut Diltuk Sapa w i p a da ke,eluruh annya hampir ~e m ua , ektor yang dice bu rl telah me nca tal pre,tasi yang leblh balk pad a tah un 2014 berban dlng dengan pencap aian du a lahunvanglalu.

ke wangan, st ra l egl pelilburiln vang menitl kbe~tkan pulangan maksimum dengan fi si ko yang minimum, meningkatkan kom i tmen op era si deng;IO komitmen bertahap l inggi, ( ekap, berkesan dan me ngh as ilkan produktivit i VOlng linggi.

"0; samp'ns itu, usah a juga diambil un t uk memperhebal kan lagl usaha pe masaran sarna ada tempa tan atau luar negara untuk hasillaut, k raftang~ n, produk pelancongan dan ha rt anah. mcngubah minda sumber man us;a agar lebih berintegrlli. cekap dan profesional di kalangan stafnya sena menj adi ka n Menurut beliau. InnopriS<! Corporalion p enyelld l ka n da n pembang u na n Scln. 8hd. (1CS8) mencatatkan jangkaan sebagai pemacu utama dal am seldor keuntungan kasar (G ross Provisional sa w It, per h u I a nan s e mu I a , Profl') RMlS8.21 ,'uta .. "'~d. , ",/"m"h " ~ pemuliharaan, keleslar,an alam ~ki ta r, tahun I, .... ... ~s. Seltlor Perladan,an ...... AnT. agro-biol ekoologl dan JUI:a perikanan: mendahulul sektor·sektor lain yang ' jelasbellau. menCiltatk en Jangkaan Iteun t ungan (Provisional ProfitJ berjumlah RM70. 18 ·Secara ke~eluru h annya , pr e, l asi jul a. iaitu lebih kurang 4 4 pe ral u, syarl kat ICSS pada tahun lal u adalah dar i p adil Ja ng kaan keunl u ng an leb ih b a ik berbanding tah un keseluru han. Ollkut i dengan sekto r sebel umnya hasll darip ada peningkatan M inyak dan Gas yang menca t atkan keu nt ungan ana k· an ak ~ y a ri k a t jan g kun Iteun l ungan be rjuml ah terutamanya pening katan sec a ra RM44.S2 jula, laitu lebih kurang 28 drast ik sya rikat Benta Waw asan Scln. p er Uus da rl pada keun t unsa n Bhd. dan Yayasan Sabah Shipping Scln. keseluruhan . Selerusny a Sektor Bhd. Manakala S-eldor Pemulanan juga PeLal>Congan yang telah mencatalkan telah berjav~ memperbaiki prestasinya. j angkaan keun!ung"n b e rjuml a h $emua Inl adalah hasil daripad a aldivitiRMH. t O juta, lal t u lebih kurang 21 ilktlviti transformui yang lel a h pera t us dirlpada keunlungan dilaksanakan~e panjangtahun: lam b3h keseluruhan. beliau.

Pad a tshun lalu jug~, Kumpul an Yayasa n Saba h telah mene r im~ sum ba nga n dana berjumlah RM 77 ju ta daripada P£TRONAS unlu k Proje k Pusat Pembe lajariln Kanyon Imbak. PU5al ini akan dilengkapi dengan ke mudahankemudahan ~epertl pejab at , enam Slesen penyelid,kan. pe rp uSlakaan, dewiln pers idangan, rumah re hal. taman hutan huian, pusat pendidi kan Oalam menghadapi arus perni agaan alam sekotar serta infrast ru ktur yang yang $emikin meneabar. ICSB t elah liin. merangka halatu j u baru untuk menlransformasikan a nak · a n ak Oa t uk Sapawl Juga m engu ( a pk an ,yarikal aear terus berdaya maiu pad a t ahni ah kepada Se kt or Perhuunan ~e rana t ela h dian uBcrahkan dengan masa hadapan. Anugerah Cemerlang Keb angsaa n ·Untuk merealins ikan halatuju ini, ICSB Kesel amatan dan Kesih atan Pe kerjaan t elah menambah bai k obj ektif dal im kat tgori perhut anan se lama korporatnya melalul beberapa inisiat if lapan tahun benuruH uru t ~eja k tahun sc perti penambahbaikin pengurusan 2007. · Ke t igl-tlga sektor u ta ma In i me nyum bang sebanyak R M14~ . 8 jula ata up un 93.42 peratu~ da rip ada jang kaan keunlungan kau r (Gross Provisional Profit~ kesel u ruhan Kumpulan ICiS. f>t!ncapa,an prestasi in; adalah j au h lebih baik berb anding dengan prestasi ~da 2012 dan 1013: ta mbilhbeliau.

__L


TanJurc All> Hotel SdIL Bhd. w<lS ;JWarded the COW!II!d YlIyasan Sabah /Io;w'd 01 Trustees Chairman's Award for being the most OIItstilndlns company of the Group. The award was presented by the Chief Minisle.o! Sabah cum Chairman of Yayasan Sabah I\o;lrd of Tr\lStee~, Oatuk Se.-i Panglima MU$(I Haji Aman during t he Malam Anvgeroll Kumpulan Yoyasan Sobol! on 9 rebruary lOI S al SuW3 Harbour Resort. Tanjurc All> Hotel Sdn. Bhd. also won (I'M! OIrtslandingAwatd for the COre ~ Calegory under the ToufIsm Sector. TanjunB Aru I+otel Sdn. BIId . Is the operator of Shangri·la's Tanjunc Aru Resort & Spa (STARS), a fIVe-star resort set amidst 2S a<;res oIlands.GIped gardens overioolcing the sweeping bay 01 the SOUth China Sea. ThrllUf!:hout the years, the resort is no strange.- when it "!'~ to winning awards. It has WOO various

prestigious rerognitions, indud~ the recent Malaysia Taller's Best RE-staurant 2014 - Peppino, HoIdays with Kids · Best Family Resoru in Malaysia 2014 and TripAdvisor 2014 8o:ellence Award.

IrX::aI and

inte~

SABAH SOFTWOO~S SHO, OUTSTANDING AWARD (CORE BUSINESS CATEGORY) FORESTRY AND AGli:O-f'LANTATION SECTOR

TANJUNG ARU HOTEL SON, SHO. OUTSTAN DING AWARD (CORE BUSINESS CATEGORY) TOURISM SECTOR

In asse~ng the strength and tred ibiHty of the compa nl~, the audiled accounts of each tomparry weI'(' a$Seised and s.ctutinised thoroughly before naming the awa.d winners. The a udit ed a CCQtJnts o f nth com pany for three veilrs, 201 1


102013 were used. Five aiteria were used in !;lOnking for each oomp;lny. The criteria were Earnings Before Tax, Earning,; After Tax,. Return on As5eI5, Retu rn on Equity and Cash and Bank Balance. VoIriOuS awards were presented on that night. The com panies were classified based on the transformation exercise guided by the Slue Ocean StratelY Workshop. The dusifications were Core Business Category and Investment Category. The Core Busin~ Category comprises o f companies from the Forestry. Agro Plantation and Tourism. While the Investment Category compris.es of compa nies from the Oil and Gas,

Resea r ch, Fisher ies and Aquaculture and companies.

overse~s

The Ou tstand ing Award for the Core Bu sinC$S Category under the Fo restry and Agro·Plantation Sector wn won by Sabah Softwoods Bhd (SSB) . The co mpany is invowed In tim be, and oil palm plantations. Petrosab Logistlk Sdn . Bhd. (PCSB), w hich is involved in Oil and Gas buslnes~s, won the OUtstanding Award in the Investmenl Ciltegory, while the Most Promising Award went to Innoprise Cill)ital Sdn. SIMI. , a compa ny responsible for the facility·management of M en a,a Tun Munapha and W isma Innoprise.

PETROSAB LOG ISTIK SDN. BHO. OUTSTANDING AWARD

INVESTMENT CATEGORY

""'" I<ft' I)o,u/t,.."., ..... ~ ~ M_

1)0"" ~ 11Of<~'" Haii

01 PLi.I <md ""iii_liMIt. .......... M _ _ 0{ ,.,n.

"""""' ~ ("""moll

INNOPRISE CAPITAL SDN. BHD. MOST PI10MISING AWARD

''''''' "",1>01.,. _

1)0,.,. _

M_ FWn

"*" _

HajI

CIoqi,_",_",_ 5</0, ....., lMII t"'iIIA ....'''''''i.__ Ai; _ _ of_"'C_-._. ~
-


-

-

I

'·'0_ < _ ". 00_ "'-.""0- _o'W:;"-., "'" O' ~ «

•, ,. ,. -"." ..,,,- /,- " "0 ~o'a

,co-

,=. """'." 'o,,",,'po- <.,0, •• -tN' S,. !l--" _ ""','0-" .''''-0 , .•.. -, Vo,> _"'=" W.'" .,".,O:'~O'

~:.:,

~-. "'-,",,~ '0"

~'''''',

, . - '.~ •

" "<>j '"


•

."",. COmmited, Caring, Dyna mic, Firm, Re$ilienl and Re5u1t-Oriented all! I~

seven core values we hold t rue to Sabah Group. A decade ago, these ideals were delibef3ted in a worbhop by Ta n Sri Datu KNliI Sin Datu Haji Jamalul with t IM>: ~ as moff ofYilyaSan

Managemeolleam, and to this day, these

core values a,e the pillars that hold our foundation. A visionary man, Ta n Sfi Kha lil was

paramount to the organisation. In 1994,

he was appointed is the Act ing Director of Yavasan Soabah. AS his te nu re ended in 1995, Tan Sri Khalil returned as Director of YayaSoin Sabat'! in 2001 and thereafter

Execut ive Chairman 01 Innap ris " Corporation Sdn. Bhd. (ICSB) and had <ina. bewrne a beacon of mength of \h@ org;ln~tion.

This programme is named 'Program Oesa Cemerlang D<ln 6erinoval-i" or PDCB. The prog/"ilmme Is being carried out in six villages namely, Kg. Singgaron Baru, Ranau, Kg, Pandasan, KOla Belud, 1<8Lambidan, Kuala i>enyu, Kg_ SOnaron, Keninpu, Kg. lJ)m1.aiong. Kunak and K&. sebait, sandakan. Tan Sri Khalil hoped tNt with the implementat ion of thiS prog/"ilmme, the Group's social mission to _ the communities IMng in the rural

workshop was held the following year, of whir;h the core values of Ihe Group were n t<loblished, Tan Sri KhoIIii belieYed that staff $hould haw a sense of ownership towards these Ideals and he has always \/iIlued his st3ffs contribution to the organisation, With this vision and the seven con! values in mind, Tan Sri KNlil has helped paved w ays fo r t he organisation to move forward and venture areas in sab3h will be more oohesiYe and inlO unchartered seas, While doing w, he remained i15 a lea der who puts the best Ap;lrt from this, Tan Sri Kha lil isalsoa man interest of the staff as a priority_ who strongly believed in giving our future Sene/"illion the opportu nity to appreciate Underslandlng the needs 01100 staff, Tan Sri Khalil ptayed an important role in the the beauty of mother earth . He was active establishmem of Majlls Bersama Jabatan in the oq:an,sation's conservation efforts (MBJI in Yi'(aSan sabah Group. Since its and Wa S instru menta l to the Ulliaborations between ViJyasan S.aNh init~tion In 200s, MBJ !las become an Group and V3r1ous organisations. Among effective medium of communication this Is the p;lrtnef"l.hip with Petroliam between the staff and Management- This wasalso adulowledged by the Federal and Nasional 8eriIad (PElRONAS) for the State Civil 5erviee Dep.artment year after Imbak CÂĽIyo<l COnse<ViIlion Area_ Ta n Sri '(ear. Tan Sri Khalil'S efforts to improve the Khalil believed that a. the holder of the Group did not only foan on the staff, but targest forest concession area in S.ab;Jh, the Group wi ll always put great emphasi. alwon the organisation as a whole_ on Its environmental protection and In 2010, he initiated a o;ocial progr.Jmme conservation of It$ biodiversity, which is in thaI would add on to the Govemment's tandem with tile national agenda.

""""".

His lNdership has allOWl:'<l Y;ryasan Sabah Group to mature and grow over the years. In 2003, Tan Sri Khalil initiated a wor1<5hop where the po licy ma~e" and Management team eame together to create the Group's vision. II was t hrough a tcam effort thaI the Group's locus efforts In develop<ng and transforming becomes clearer with the '<ision of being "mages in the rural areas to become With a global mind, Tan Sri Khalil "A OVnamic. People Oriented, Committed advinced and innovatlYe commu~. envisioned Yayasan S.ab;Jh Group a. an and Cilq Organisation". As. a follow ..... p to the reali$;llion of this vision. 3ncAAer

orpniS3tion that is recognised tocaltv as wei as Intemationaltv. In 200S, the Group


tu!'1d the fi.st Inte.nation a l CEOs Conference (ICC) with the aim of g3ining meaningful extIOSUll! to potential bu,,;ness opportunities <It resion.aland gIoball~1. It was <I platform th;)t o~ned up opportunities for t!'le Group to thinK on <I bigger sca le. It was followed by the International Women Exe<:ulive Congress 2007 and the second ICC in 2008. Hence. the idea for a eorwention centre was U&lted and now, the construction of ~b.h Inle.n.at!ooal COmoention Centre ISla:) is a1readyon the~. Tan Sri Khalills a man with IVeJt leadership qualities.. Besides hoIdine the position of ÂŁxecutive Chairman of 1CS8, he was also the Chairman of I\.akyat Bcrj;ry;l Sdn. Bhd. (RRJ). In 2012, tie was awarded the Oli"" Exe<:ut~ OffICer (qO) of the Year under the CEO category by the Nat ional Council for Occupational Safety and Health. RRJ has won the National Exce l ~nce Awa rd for Occupational Safety and Health under the Fa<esuy category fOf' eight consecutive ~ $in(:e 21Xl6.

It is not enough to teilthe SI<.><y of Tan Sri Khalil on a plea! of paper. Those who know him on a personal level would understand what i grNI man tie is.. Fa< thoseof us who know Ilim as t he ÂŁxecut;..., Olairman of 1CS8, we can onfy hope tlla! _ had more time to ~am from this man. His vislon, will power and motrvation is what we, as staff of YayaS3n Sabah Group, should Hve by. As Tan SrI Khalil hoped for Yaya!.an Sabah Group 10 prOSpe<, it is OUr dutyto ~ it fulfi lled. To Tan Sri Khalil,_ thank you for all the years of hard wort. and ~ assured ~ rt wi. be sustained.


,J

Kumpuian Y3yawI Sabat> telah meoempiIh

nama seb;lpi salah salU o:Iestinasi Iawatan isle.; Me nler! lua . Th~iland, Pu;)n ~ Pallmaprasom pad;! 28.13nu3ri 2015. UlWaIaO yÂĽc ~n ber5empena defI8;ln pemukim;lrI ~ luar M.EAA eli I(oU Kin3b31u pada 27 dan 28 .lanu3ri lO1S ioi, tela;, ~i oIeh isteri K.cMI Menter! Sabilh, ()atin Seri Pangiima OalUk Ha)ah Faridah Haji TU5~in da n pegawal -pegawai kanan daripa d a

Kementerlan luar N~ri Malay;ia. Antara aktiviti y<lng diadalcan sempena I<rw3t3n ini lIdal<oh \a'yangan Mar.. u 83sio

V..tual RÂŤmty 30, lawatan ke GaIeri Tun M~ dan paomer.M1 '\eI'Q ~n

"""YA!~~~~AH GROUP WINS

CE 20 14 Y~$3n S;ibah Group through it, wholly- tt is also part of the govemment's effOI't in owned subsidiary, Rakyat Berjaya 5On. creating and promoting working Shd. 11'1.6)) was once again awarded the environmern Which are Silfe and free from Nati onal e~cel l ence Award on Matth risks as well as 10 make safe and Occup~tiQn~ 1 Safely and He~lth 2014 hu l!hy workplac ... as par! o f th e under the Forestry ca tegory by the Malaysian wOfking cultun':. National Cooncil for Ocwpational S3fety and Health INCOSH). The event wal' held Ack now ledging !h ... ;mportanc ... of adapting this working wltur ..., Vayasan

on 17 D«ember 2014 at Putrajaya M,II1'iOt Hotel, I(...aLa l.umpur.

This marks the eight consecuti..., time that RBJ won the award and ll'CI'!iving the award for RBJ was lhoe Group Manager of

Forestry, Encik GregO<)' Mosigil. The audit

was conducted In RaJ contr.lctor office for Mosak Planting project in Sanda~an. The awards

ce~monv

is organised every

year by th e NCOSH to recognise organisations and irodividuals for IMi. outstanding performance in th ... implementation of safety management systemsand h@afthoftheirwor1cplace.

A M emoran dum of Unders t anding between OOSH, R8J and RBJ'. OOnlracl0f3 were signed In Novembe r 2014 in an e ffort to Increase the standards of occupational safety and he alth of the respective companies.

As the mentor, RBJ i mpl ements appropriate traini"" and give guidance Saba/> Group Ihrouth RW has taren a ~p on matters relating to occupational safety furth ... r by joining t he M ... ntor-M ... nte<:' ~ health to its conuactOf"S while being Programme uoo...r the OSH PIiIn MP 15 monltO!'e"d byOOSH a. the facilitator. established by th ... Department of With its pos1t"M! ,ecord and experience in Occupational Saf... ty and Health (OOSH). Implementing occupational .afety and • This programme gives special emphasis in health standards, Yaya:\.3n S<lbah Group Improv1ng the Occupational Safety ar>d through R8J guidi!d the contractors in Health especially in the Small and Increasing the leve l of occupational sa/ety Medium InduSlry(SMI). and health In thei r r"' peetiV<' premiSes and thus achieving a safe working culture Through this PfOllramme. Government and healthy environment in the linked COmpanies (GlCs) are being given workplace. the resPOnsibility as mento... in guiding the SMI companiK.

-'. ",~," 're' .",~O'O.,,,," ::><'_"'-0"0 J.o¥, o-~ ." -, 1C;< .' "'. t".. .. _, 'e~',

""'_',

-' ---

('+o' r~~+'"l""'~

- --..---

. ~ . , ...

'!.

=I


Deng~n visi lInluk men jad ikan lembang;on Maliilu Sf!bagai dest inas i Virtuol Reality Centre yang pertama di Sabah, KlImplIlan YaY il san Sa bah be~ma AslrOl'laulie Technology $dn. Bhd. (ATSB) telah berkolabor.ls.i dalam produksi lembancan Maliau Virtual Reality video d~lam 3 Dimensi. Projek VirtuolReolityCemrelni merupakan salu lagi usaha lIntuk mempromos ik an

_

l embangan Malilu sebagai destina,i eko-pelaneongan vang leruillng di Sabah. Usaha Vang memaun Sf!lama empal lahu n akhirnya membuahkan has,l apab ila pada 20 Ja nu ari 2015, Virtual Reality Videa lembang.m Maliau dalam30lmensldlpertontonun.semasa Majlis Penyerahan Projek Virtual Realily Centre (lemb<ingan Maliau) dan Proje k PerlanianTepat(Precision Forming)oleh

•

---"".

....n Tepal(1'redsion _ ......n Vayasan Sabah

..

ATS8l<epada Kump ... lan Yayasan 5<lbah di BlIik Mullivislon, Menara Tun Mustaplla. Kumplllan YaVasan Sabah juca bekerjuama dengan ATSB dalam satu program kemasyarakalan va ng berlujuan lIntuk membanl ... m~syarabl tempatan d l Kunduang un l uk meningkatkan produ kt iviti tanaman mere ... melalul perlanian ,ebp. projek yane d inamakan Projek Perlanian Tepa! (Precision FruminlJ) ini merupaka n projek perlntls vang d iilhamkan ole h Kumpulan Yayasan Sib ah dengan kerjasama Kemenlerian Sains. Teknologi dan lnOY<lsi. Pada majlis lerse bu t, Ketua Pegawa; Eksekutif ATSB, Dalo¡ Dr. Haji Ahmad Sablrin Ars/"lad seCi ra rasminva telah menve rahkan Virtual Reality ~id~o Lembangan Mallau dan Projek Perlanian Tep~1 IPr~iJian forming} kepada Puan Hajah Rosmawali Haji lasu ki, Penguru, Ku mpulan Kanan Su mber Manusia & Perkhid matan Korporal (YS/ICSB) sela ku wakil kepada Penga rah Yaya:;an Sabah.


Sejal1tl pe,,ÂŁUbatan /(umpulan Yava~n SiJbatl dalam membangunkal'l rakyat mencerminkan keprihatinJn ser t .. komlunen organ~i in, dalam menjiwai perma~lahan raky.lt ~hususnya dl luar bandar. Ini adalah sejajar dene"n objektif penubuhannya iaitu untuk menlngkatkan kuallti ketlidupan rakyat di negeri inL Demlklan menurut Pengarah Yayasan SiJbah, Datuk Sapawi Bin lIajl Atlmad li;etika berucap di Kampu", Panda~n, I(oQ &Iud ~ 1 febnJari 2015. Menurut belhu hei. ~8agi mtmpereiatkan lagi uSOltla terstbu l, Kumpulan Yay", ,, n Sabah telah melaks.ilnakan program pembangunan se te mpat atau in -situ yang dlken .. li sebagai Prosram Oe~ Cemerlang dan 8etinowsi (POOIJ_-

Datvk Sapawi menjelaskan lagl, "PDCB juga selarl dengan f'rogr.Im Transforma,; Ker.ljaan, di mana IWmpulan Yaya.l<ln Sabah telah merangka empa! tera, strategik dalam perl3k,anaan PDeB. Empa! u r iS t erse but ialah memperkasak an ~ epim pinan desa, membangun sumbe r manusi" , membangunkan ekonami des.. dan memblna aspek soslobud3y3 p('nduduk.-

memuaskan. Sekaranl pend uduk kamPUIl8 irli mempunyal matlamat ingin maju dan tidak salah jiblau saya katabn Pengtrusi PDC8 kampung inl telah berJaya memotivasikan masyilrilkat se t emp at sehlnggalah program ini menunjukkan hasil yang amat posltl! ,t!<.all: jelas DatukSapawi.

DlItUk Sapawi turut berpesan kepa<la Ahli Pelaksana POCB bmpuns Dalam mencerilakan kejaya~n PDeB _but, "'P"Y" lehih r;lmai belia tunn kllususnya dI Kampurll Pand3'S3n, oatuk terlibat dalam PDe8 agar Kampuna: Sapawi memuji siup Penge ..... '; P0(8. Pandasan menjadl kilmpung con toh Encik Abdul Manan Kambar d~13m kepada bmpung-bmpuns lain di oae",h memacu program tenebu t k" ar~h Kota Belud. Beliau juga stmp at kejayaan da lam masa yang ~ingkat, vakni merasmikan Projek dari tatlun 2010 sehingga latl kini. Pandasan, ,aitu satv lagl pi PDC8 sebelum membva\ tlnJauan sekitar "Setelah l\amplr empat tahun berblu, Kampung Panda~n. PDC6 KampUnl Pandasan t" lah membuklik;on kejayaan yang begilu Jawaunlwa~

;::,f.:,I,:;:;~;': 1

I


Oalam membuat IIpuun beriU semasa lawatan rasml Pe ngarah YiIy3san Sabah, Berita Kumpulan Yayasan Sabah sempat

mendapatldln kamen beberapa orang dan Berinovasi serta impak program penduduk kampung Pandasan, KoU ters.ebul kepada mereka. Berikut adalah Bel ud lerhadap Program Desa Ceme rlang petikantemuramahtersebut.

..........

EN(IK 81AUN BIN KAYUT,

ENOK ABDUl MAHAN KAM8AR.

Pt;.ogc.usi PDC8 Kompung Puoodoson

"Bagi pihak masyilf3kat Kampung Pan<iasan, say.o ~

bttbanyaIt lerima kasih b.pada Kumpulan ~ Sabah khususnya ZeIn Pantal 83"" Ut3ra yang telah memmh KaIl'lPUOllPandasan seb<tgai ic.JmP'Jng angbt dO baw"ah POCB. Pada mlIsa yang sama, kami nampak keikhlasan dan komitmen KumP'Jlan Yayasan Sabah daiam membantu mengatasi masalah kadar kemisklnan menerusi sumb3ngan pelb3gai ilmu kemahiran l<epada masyarakal kampung ini:

PUAN MARUNDA WATY ABD RAHMAN,

32lahu.... Sun ru ..... h ¡ PDCB telah banyak membuka mau masyarakiit dl kiimpung ini terutama sekali bum wanita d alam membangunkiin kapasiti di ri menerusi pelbagal program keusahawanan yang pada pendapal Silya subr untuk dilimba lanpa bantuan daripada Kumpulan Yayasan 5abah."

Pe ngenui ¡~ukur

Ma~iid

63lahun, Kompung Pandasan

ke hadrat Allah wbl)anahu Wi U':ila, kin; maS'f3~kat ItiImpung Panclasan dapat mengeaopi hasil daripada POtS yang telah bergerak ~'" alctll s.eJak lahun 2010. Semoga program ini menepati kumpufan sasar dan melonjakkan nama Ic;mpung in; sebagai kampung oontoh bagl Daerah Kola Belud:

elK NOOR HANISAH BINI SUAD,

18tahun, Bekerja sendiri

"s.aya sangal gembira kef31>i1 kumpulan Yayasan Sab3h memilih ic3mpung saya sabagai lapak POCB untuk daerah ~ Inl. Saya bemarap agar Kumpulan ..... Ya'filsan 5abah aic3n mengadakan lebih banyak program berunsurkan kebudaya3n yang melibatkan pengajaran tekn ik urian tradisiona l agar kebudayaan suku kaum Bajau dan lranun dapat dikekalkan sebelum lanya hilang dimakan deklaman"


PANTAI 8ARAT BELA

5.e'panjang Bu"'n Disember 2014 , ZPSS tclah melaksa .... kan ~Ib.iga' prOgI'lIm. Progr.lm-program yang di ..njurltan ini te!;oll memanfaatkan kumpulan dan men",pati keperluan s.etempat

:;a""

OJ bawall Program Pembangunan

SosiObUday~OSIOB,;U~D~Arl~I~"'I__r

ZPBS telall menganjurkan Program Sumbangan Amal pada 4 Oisember 201 4 bertempat di Rumah Bukit Harapan. IMllam, Kola Kinabalu. Obje!ctif program ini adalal'! ... nt uk meringanbn beban pela!ih dan ahll keluarga mereka mene.u.; sumbanga" bartlng-baranl keperluan harlan. Set;)tnal 47 or.Jn& pelatih teflTl3SUk golongan Dr1Inc Ketainan Upaya IOKU ) y,lng beromur dari g hinf:p 54 tahun dion ibu lungg;ol di pusat ter1I':but tetall menerimll Sl,Imbangan bar.mg-ba"m8 keperiuan harian tersebut. (Nora P#!ngofong: Bog; sesJopo ),ongo Ing /n mendermo 0 101,1 memberikon sumbangon ber ... pa kt:per/uan harian kepodo Rumah Buidl Harapan, bolehloh menghubungi

P...... 7 sehinW 20 Oisember 2014, ZPBS telah men,anju rbn prosr.tm akhir ! ahun bf!rtempat dl Progtam Desa Cemerbns dan 8erinov ~si I(S. Sln"a.on Baru, Ranau. ObJelctif Pflneanjur.tn p.ogtam in; iKla1ah untuk men,ekalh n perpaduan d an keharm o n i<l n d i kalangan penduduk kampun, m t lalui aktivti-alctivitt sukiln dan rekreasi dl sampin, memupuk amalan gaya hidup sihal. Ser.tmal 200 orang pese"a darl POCS Kg. Sinuaron S3'U terlibat dalam program (erloebu\.

MelaJu; PrOCram Pem bangunan SosioekOflomi. lP85 telah mengadakiln I(Ur5US SoIOOn dan Dandaniln pad<ll Oiloember 2014 bertempal di Silik Mesyuar.tt Pejabit UPKO, Tampa.uli. 5.-.r.tmai 30 o.ang pesert .. dari Ioekita. Daer.th !{eeil Tamp<lruli te lan menghad iri program ter5ebut. M erei<3 te lah diberika n latihan asas kemahlran so lekan se rta meningka!kan pengetahuan d~13m kepelbagaian ~m a niran yang boleh d lgunipilkai dalam men i ngkHkan pendap;lUn samplngan keluarga. Siji1 umat ku<suS terloebut telan dlsampaikiln oleh Encik Hanafiah Oiman.


111111

DAN BERINOVASI (PDCBI MeneN'; Program Desa Cemerlang dan Berinovasi (PDCB), ZPSS telah menganjurtan Ceramah Pote ns;

dan Kesesvaian Perniagaan Melalvi Hasil Tani pada 22 Disember 2014 bertempat di Balairaya, PDCB Kg.

Singga roo Baru, Ranau. Objekt if program tersebut ada lan unwk men inBkat kan pengetanuan di

kalangan p~nduduk POCB Ke. Singgaron Baru da lam pemiagaan me lalvi has.il tani. Kedua, untuk meningkalkan pend.patan ekonomi kampung di samping mend"patk." ma kluma! dan pen dedahan mengenai hasi! tm; yang sesuai untu k dipasarkan. Sc rama ; 30 orang pesert" lelan menghadi ri program tersebut. Turut hadir ialah pencerama h je mputa n daripada Jabatan Pertan ian Daerah

Ranau iaitu Endk Blasius OuanS3 yang jug;> set3ku Pegawai Pertania n Kanan Oaerah Ranall.

IYSBRI

Dr b ....... ah program YSBR, ZPBS l el ah

... eng ad aka n lawa t an peman t auan ~ rlaksa naan proje k- projek YSBR bagi ....'=, 2013-2014 oleh Unit Pentadbiran ~ enye l e ngg araan Har tanah, Sumber Ma:H> ~i a & Pe rk hidma t an Ko r por ot [\'S] ICSB) pada g Disember 2014 bertempat is K.3mpung Karanaan, Ranau. Program ~~"t turul disenai oleh Encik Honsey Llcmg, Encik Joe Karin daripada un it :e<w~ut dan juga Encik Hanafiah Diman :newak ili ZPBS . Seramai 400 or a ng D'nCJ;>a: kemudahan dan manfaat hasil W l;>ada pel a ksanaan . program terseb ut ;e.ak:ahun2013

\o\oelal", ;lfogram YSBR juga, ZPBS telah ::>engadaI(.;J n taklimat mengenai a ktiviti1kt."1ti PDCB Kg. Singgaron Ba ru, Ranau <e?"':" rombong"n da ripada PDCB Kg. •.,nea",n, Kota Belud pada 26 Dise mbe r

2014 benemp.7lt di balairaya, PDCB Kg. Singgaron Baru. Ranau . Rombongan tersebu t d iket uai ole h Pengurus Zon Pan ta i Ba rat Utara (ZPBU), lnciklainurin Sahat dan bebera pa orang staf ZPBU

yang la in. Satu pe rlawa nan futsal persahabatan, badminton dan ma kan malam lu rut d iadakan untuk meraikan lawatan rombonganlersebUI .


ZON

SELAJ'AN GOlONG ROYONG

-

Sempena permulaan wsi ~rsel.:o!ahan kec" r i~3n Asmara Oaerah Yayasan lahun in;, pejaba! Zon Pedilaman Saball, Sipitang pada 1 Januari 2015. S"lann (ZPS ) to! lah mengadakan Tujuanaktivitiinidiadakanadalahuntuk t aklimilt dan aktiviti gotong royon8 menyambul kedatangan peliljar la ma

setta $ual kenai be.-.ama ibubapa dan pelaJar. Majlis dihadiri olel> 5erama; 40 o ... ng yang lerdin daripada ibubapa, pelajardanstal2PS.

DESA CEMERLANG DAN BERINOVASI {)engan kerja5<lm a Kelab Kerja 5osial, Fakulti Psi kologi cia n Pend id ikan Univers ltl Malaysia Saban, JawatankUilS<I Program De$aCemerl ane:dan Berinovasl (POCB)!(g. umbidan telah menpdaull Program Trallsformasi Masyarakat di

Kampung Lilmbidan, Menumbo k. Program inj diadilkan pad" 21 hingga 23 November 2014 . Prog,a m I e rsebut bertujuan un! uk mendedahhn ~j~wa dan siswi kepada ~hidupan des<! sert."o mengerathn hubungan silaturrahim

melalui pe lbagai .. kl ivi!; sepanjilng progr.lm tersebut. Antarll lain pengisi"n program lalah a~tiviti gotong-royong, peng&mbilan anak angh!, malam ramah mesra strta akt ivlti keagamn n dan riadah.


111111 diberi lalihan asas ICT ~hususnya dalam penyediaan power poim serta Movie E:diting mela lui "plikas; Windows Mo"i~. Selain itu, pada 17 Januari 2015, rornbangan serama; 11 orang yang diletuai oleh Pengerusi PDCB LambidJn, Enei k Mohamad Musa Bin Matjak"I, telah mengadaka n lawatan sambil belaj '" ke Stes"n Pemeliharaan Ikan $istem Taga l S8. Kimanis di Kampung Kinolosodon, lal"n Kimanis-Keningau, Papar.

lawatan te""but diadakon untuk Di bawah program POe6 juga, Kursus November 2014 di Pusa! E-Desa Pel:an member ; pendedahan mengen,, ; Asas ICT (Presel'lfotion and Movie Me,apol, Sip itang. Me lalui kursus pem elil'laraan ;kan melalui kaedah Editing) !elah d iad"k"n pad a 24 tersebut. Ahli-ahli Jawatankuasa oDCS 5i,tern Tagal yang dipraktikkan d i

kampu ngter<ebut

==:JPRO ;gQlG1!R~ AM

IRAFTAliGAli

Pada 6 hingga 15 Oktober 2014 yang Lanjutan Pembuatan Ulu da n Sarung 15 orang pesert" te lah I~pas, ZPS telah mengadakan Kursus Parang di~. Panta i, Sipitang. Serama i programtersebut .

m~nver t a i

===:Jj J'RO~ GBi RAM lMlI IlfUSAHAWAliAN WANITA Pada S November 2014. ZPS telah mengadakan Kur<u, Pembuatan Ku ih Tempatan - Wajit Ubi dan Penjaram di Ma'jid Kg. Pantai, Sip itang yang

melibatkan 20 orang peserta. Kur<u, ;ni bertujuan untuk memberi pendedah an kepada para pesert<l d<llam pembuatan kuih tradi,ional. Pada 7 November 2014

pula, Kursus Pembuatan Kck Harijadi dan Kek Cawan telah diadakan di Kg. Menengah, Sipitang. $eramai 20 orang pesertatelah mengikutikur<ustersebut.


111111

PAN'IA' 'I'MUR U'IARA MAlUS

SAMBUTAN MAUUDUR RASUl PERINGm NEGERI SABAN

!iambut"... Malliid ur ltasu' Perlngkat Neged Sabih 1436Hj20 t S tela II

diadak"n pad .. 3 Janu" , ; 20 1 5 IM!mmaiin 1211b Rabilll Aw;al 1436H dengan merlah sekali. Sejak jam 7.00

pag; ~muaJemputan . peserta konl;njen dan orans ramal telall be rku mpul dl M ajlls Daerall Sim-Sim bag; memulilkan

itCOIri samb<.mln mernperingal' ktl"hiran lunju"gan Besar Nab; Muhammad SAW.

Majlis be'mula jam 7.30 pagi dengan semua hadi,;n be,a,ak darl Mallis Dae .all Sim ·Sim menujll ke Padang B<lndaran Sindakan.

Pera",kan tcrsebul di ketua; olell Tuan Yang Tef\Jlama Vang Di-Pertua Negtri Sabah, Tun Datuk Seri ""nglima Hajl Juh,w8in Hajl Mahiruddin, diiringl Datuk Seri Pangllma Mus;, Hajj Aman, Ketua Menter; Saball, diikut; oIeh Menter!menterl Kilbinet, Pembantu-pembantu Menteri, Kon~ulat Asi ng dan KetuiI·keto.la J~b~un

Negerl da n P ~r$~ k utuan . Perarakan kall ini disertal olen 91 kontlnjen dar; pelbagai agensi kerajililn, swasta dan sekolah . •

PROGRAM

MANASISWA INSPIRASI TRANSFORMASI KOMUNITI ZPTU dan Universiti Malaysi a Saban (U MS ) tela h bersama - sam a me nganjurkan Program Mahasiswa Inlipi rasi Tr~nsformasl Komuniti bermula pada 30 Oktob er 2014 be rlempa l di i(ampung Scbait, Sandakan.Seramili30siswasiswiUMS lelah berkampung selilma empat hari be .. ~mii-samil dengiln 10 ke lu~rga ilngkat dari kampung terscbut . Sepanjang program, slswa siswi t el ah menggunakanpe luangyangadaun t uk

m~ngenall

budaya dan carOl hldup keluarga ang kat me rekil. Oi samp lng Itu,slswilsiswijuga mengadakankelu t usyen, cer~mah motivas i , pertand ingan melukis dan mewarna kepada adik-adik di tampun, in;' Sela l n Ilu , penganJur lurul mengadahn cer~mah motlvasl Yiln, disampaikiln oleh fneik Mohammad Aul Nillm Bin Moh d. Kamill yang merupakan salah seo rang peserta Imam Muda musim ket iga yang dlslarkan dl Astro Oasis.


111111

BERITA ICUM P\J lAN '/A'iA5AN SABAH

HORMAT KEPADA JABATAH PERHUTANAH WltAYAH SAHDAHAH Pada 10 Oktober ¡2Q14 yang lal<l, zm hormat ke Jabatan Pemutanan Wilayah dan Jawatankuas a poeB berkenaan bersama -sama d e nga n Jawata n kuasa Sandakan.Kunjungan ho,mat ini alltara dengan hal penggunaan kawasan hu tan Program Desa Cemerlangdan Berinovasi la in b ert uju a n un t u k m ew ujud ka n sim pan baka uyang terdapato'; Kampung (P OeB] telah me nga daka n kunjungan kerjasama di antara la batan Perhuta nan Seba it.


I ,

PEDALAMAN UTARA

I

PEMBANGUlIAIIlNnlEI & MINDA

Sep~nj~ng

bulan September hingga November 2014, pejabat lon ""da larnan

Uta,a (ZPU) ,,,Iah melaksanakan 15 program le ra~ ViI"g merangkumi 11 prosram Intelek dan Minda dan emp;ll Pl'OI!r'3m Sosioobud;Jy;1 yang m e libatbn

l)el'l','ertaan 2,390 orang kumpulan sasar. Anla ... program Intelek dan Minda yang

dna ksanakan lermHuklah Seminar M/)I ivasi p"'liljar dan cerama h IbulMpa

d a n Perna kil "iI" Sit! U , ("r a m ah Pemakaniln Sillilt ~~k-~I\iIk,.. Program Pecu tan Aklli, SPM dan STPM .",13 Program Permuafakalan Ibubilpil dan GUN.

01 bawah program SosiOOudaya, pejabat

ZPU t"lall mengadabn gotong royong dan rnenyertai program 10,000 langbh Merdeb Peringkat o.erall Keningau.

;;p;:::r-:=


BiRlT.t.lCUMPULlN VAVASAN SABAH


111111

SABAN BEH5IMA IlAlYAT IYSBHI ZPU l elah melaksanakan bebef3pa projek dan progra m YS6 R sepeftl pembinaan rumah, pembinaan pa l p graVII;, pemb in aa n j~mbiltan dan program Pembolngunan Keusaha_nan Wanita. Oi bolwa h projelo:. pemblnaan , umah, Pe jabat Daerah Ken l ngau l el ilh mencadangkan (ndk Sl anisianus 8in Michael 8i1luUS sebagal peneri rna program bantu"", ru~h YS8R . 8eI~ mempunYili empat OIiIng tanuungan dan mengidclp j)Cny,Jkit bUilh pinWnt. dan tersenaf31sebatai rakyat termlskin. Ru"",h y;lng diblflil berkelunan 60D ka~1 persegi diperbuat dilrlpadi bitu -bal il mempuny,Ji l igoo bUik tidur, sebuah bilik "",nd i dan landas deng<ln IIos RM40,OOO telah siap dibi"" dan disef3hkan kepMa t.eliau pada bulan Disember 2014.

Pembinnn pilip gravltl ulah memberikan manlaal kepadil SOO orang peduduk Kg. Sodomon dan Kg. Marasak, Soak, Keningau. Projek ini dil aksana kan secara gOl ong royong oleh pendudu k ked " a-dua ka mp u ng berkenaan. Kumpu lan Yayasan Silb",h membekalhn bahiln d iln perill", t an bilg i proje k tersebut yang berjumlah lebih tu ... ng RM1S,OOO.

. -"--~ ~ ,

-.-

Se 'epcs

Pembina",nJambalan beratap dl Kg. Sunsuron Bawah, lambunan bag; menggantikan titian bambu telah memberl ~esel esaa n kepada 150 pendudu~ dl kampung l ersebut. Pembinaannya l elah dilal!ian akan Sl>Uf3 bergolong rayong olen penduduk kampung berkenaoon, dimana Kumpulan Yayasan Silbah membeka lkan bahan dan peralala n bagl projek tersebul y;lng berjumlah RM 7,900.


111111 ,"

~.

--- PROGRAM

)\

I

-........"" \ ,L\,j,·...,i

-

YAYASAII

,

• •

~

" h;,:TA(YSBRl KUKSUS BAKER I MEMBUAT KUIH PAU BIASA, . PEDAS DAN KUIH DONUT(BIG APPLE) A NJV~AN

~

YAYASAN SABAH ZO N PE.OALAMAN UTARA · KENIN ••

D[1<i(;1JI IWtMSAIi.A I'EItSATUl H 1'OI../.l.IJ. I> PE~I;'(;~ ~E'I~ (lJ.£1" "

I

8ERmo. !CUM _ULAN ,",y~ 5.UAI1


111111 PROGRAM Sepanjans bulan Septembet hingea Oisembe. 201 4, beberapa program telall dilaksaoa kan oleh POCE! Kg. Sinil ron, Sooi<. Kenlngal,)_ Antaranya ialall I:u,.;", M enlemak Lebah Madu pada 17¡ 18 Septetr\bet 2014 di

Pusa! Leball Madu Borneo Sil:uatl, Kudal di samping Semina r Keselamatall dan Kes ihHan Pekerja a n di Sek t or PelanconSlln di Kota Kinabalu pad" 10

September 2014. POC8 Kampung berkenaan juga l e lall menganJurkan kursus membuat Pakaian

Tradlsi unlul: I:umpu r"n larlan kanak¡ kana!: pada 28 November 2014, Pertandingan 60la Sepal: pjala PDeB pad .. 28 N~mber 2014 dan Ku.-sus Pembenihan rhn Keli pada 2S-28 Disember 2014 yane diad akan di Kg. Sina ron, Soo k send iri.


SaeI-lJ1 Baree Rusnan dari Zon Pantai Barat Selot:ln muncul juara kesclurul.m pada pertand insan Boling Dalarnan Kum pulan YayasanSabah. Pertandingan yang dianjurkan oleh Innoprise Capftal Sdn. Bhd. ini diadakan pada 12 Disembcr 2014 di CPS Bowl, Centre Po;nt, Kot:! Kinabalu.

• JOHAN KATEGORI A: JOHAN KATEGORI S:

Pada pertandingan ini, Sae! berjaya menjaluhkan sebanyak T70 pin. Menurut beli au, "Alhamdu l'llah saya berjaya mengawal peronainan dan mendahului pesel"U-peserta la'n sehingga akhimya berJaY<t memenangi pertandingan ini. Saya berharap agar pertandinsan seumpama ini dapat diadakan seliap lahun bag l menga5ah bakat-bakat boling di Kumpu lan Yi1-(asan Sabah· Tempat kE'dua atllra keseluruhan ialoh Endk Ahmad Daniel dari Kolej Univer5iti Yayasan Sabah dengon jat uhan pin sebanya k 734.

JATUHAN PIN

KEPUTUSf\N

Encik Ibrahim Mahall &hagian Kan5ervn~i & Penguwsan Alam~kitar

688

Endk Bal il Sintan

Unit Pentodbiran JOHAN KATEGORI C:

Eneik Faizal Awang

Yoyoson Saboh Shipping Sdn. Bhd.

WANJTA JOHANKATEGORI A:

Ok Cattiarine Ong Kf-;~ta{ Hondol Sdn

Bhd

JOHAN KATEGORI S:

Puan Irene Vung

JOHAN KATEGORI e :

Bahagian Pembongunan Pendidikon eik Linda loraine Akoun & Perkhidmotan Kewangon (rs/ICSS)

Seramai 38 OOIng stat Kumpulon Y'¥'5an baru manakala juara ~unJnan telah Sabah lelah menyertai pertand ingan diratlgku~ stal 'Y3"8 banJ pertama kali tersebut. Istimewa kali ini, pertand ingan ini mef"l'\lertai pertandingan ter5ebut banyak menampilkan penyertaan muka'
Yunus yang mefUpatan..saIah searang pelaJar yan& lerpllih di bawah program Penghanlar.1II Pelajar ke Sem enanjung Malaysia. Melal ui program ini, ser.lmai 22 orang pelajar yang mendapat ~epulusa n cemerlan& UPSR telah dlpllih untuk melanJutkan pela]a ran di se kolahsekolah be Nl srama pe n uh yang mempunyai reputasi anlara sekolahyang lerb;lIk di Malaysia. En(ik Muhamad yans ditemul semasa ta kllmat Program Pengh antaran Pelajar ke Sem~ n ~njung Malaysia dan Program Pertukaran Pelajar ke Sarawak pada 10 bnuan 2015 di Bilik Multivtsion, Menara Tun Mustapha memanjatkan kesyukuran ker.ltla Kumpulin Yayasan Sabah telah memberik;in Biaslswa 5ekolah Mer>ene:ah kepada anak beliau . 5ementara ilu, Encik Abdullah Bin Ag. Adi merasa ama t se mbira ker.ma an ak bel lau, adi k Mohd Akmal Bin John telah terpilih ",bagai :oalah seor.lng pelajar yang akan melanjutkan pelajaran ke 5emenanjung Malaysia. Bellau l urul menasihati anaknya agar menuufl.llkan peluang ini de"",n ",baik-ba1knya dan


be lajar bersungguh-sungguh. Be liau sempat berseloroh. "}angan risau"'n ka mi di Sabah, ka lau ibu sakitpun, bapa bole h bawa ke hospita l. Ya ng pe nting, ikut cakapcikgu dan belajar raj in- rajin ." Sejak 1968, Kumpula n Yaya""n Sabah te la n mem be la nja kan I"bin kurang RMSS juta untuk memberikan t"j"an Biasiswa Seko lah Menengah yang telah memanfaalkan seramai 5,782 pe laja r. Objektil utama program ini ada lah memberi"' n lajaan bi asiswa kepada pe lajar ceme rlang lepasan UPS R berse ko lah di se ko lah ter ba ik d i Semena njung Ma laysia dan Sarawak. Sela in itu, program in i juga di la k5anakan unlu k mengukuhkan inlegras; anta ra Sa ba h, Sarawak da n Semenanjung Malaysia . Me nur u l Pu an 2aidah Hussa in, P<:.m angku Pengurus Kanan, Yayasan Sa bah Kua la Lumpur, ke t i ka menyam pa ikan Ulklimat beli au, "Saban tahun jum lah peiajar ya ng mend apat keputusan ya ng cemerlang semakin be rta mba h. in i menja dikan pro ses pem ili han calon semakin se ngit. Anak· anak sekalian vang lerpil ih amat lah bertuah. Ole h il U. para pe lajar mestilah me nggu naka n peluang in i de ngan seba ik-bai knVa: Tamban be liau lagi, "Sejak p rogram in i di laksan"kan, ramai anak·anak Sabah telah m e nd " pat manfaa! dan memegang jawatan tinggi di agensi· agensi kerajaan. Te rbukti, program ini berjava memban t u ra kyat Sa ba h memperba iki kua liti kehid upan mere ka . Kam i be rharap, pro gram ini da pa t membanlu usaha kera ja a n u ntuk membangunkan moda l insan yang be rkualiti dan seterusnya mencungkil baka! baka l pe m imp in d i m asa hadapan ."

Selain dari pada memberi kan lajaan biasiswa kepada pe lajar cemer lang UPSR ke Semenanjung Ma laysia. Ku m pu lan Yayasan Sab a h juga menganjurkan Program Perlu ka ran Pelajar SabahjSarawak. Program yang te rja lin sejak tahun 1983 lagi, bertujuan untuk menge.a!kan kerjasama di antara Kumpulan Yayasan Saba h da n Yayasan Sarawak.• Pada majli s t~k l; mat yang sama, Penolong Pengaran Sekwen P<:.ndidikan Rendah dan Komunil i. Yaya!>3n Sarawak. Encik Mohd. Fi h i Bin Mo hama d tdah

mene rima 10 orang pelajar daripada Sabah dan menghantar lima o rang pelajar da ri pada Sarawak un t uk me lanjulka n pelajarand iSabah. Sera mai le bih ku rang 100 orang ibubapa b e rsama-sa ma para pe laja r le la h menghadiri taklimat terse but. Turut membe ri !aklimat ialah Enci k Mo hd . Redzuan Mohd. Zin. Pegawai, Ba hagia n Pembangunan Pendidikan, Kumpu lan Yayasan Saban yang member ikan taklimat mengen ai biasiswa, senara i dos ond don'ts sert> aktiviti·aktiviti serna"" sesipercutia n,ekolah.


STAf

ENC II( ASMAN BIN OULAMID ~m'ne:'"

Pomb."," ~k$tkul~

Kop>do Peep'. "

ENCII( JUlKIFLEH BIN BAKAR

Poj.;lbat

Penp"'''

JIoop .... i~

Zon P..... III;or.o' UIoI",

s3ngal gemblra dan rasa bertuah dapat ber~hidmal :;elama 25 tahun bersama organisasl Ini. Bekerja dengan Kumpulan Yayasan Silbah selama ;n; l elah banyak mengubah kehidupan saya dalam pelbagai segi :;eperti ta~p ekonomi saya bertambah b aik, pengetahuan dan penaalaman bekerja yang mengaj~r saya efti kehldupan Vang , e benarnva. Ha .... pan S3y.I untuk Kurnpulan yayasan Silbah 25 lahun abn data"g agar menjadi sebuah organisasi yang lebih leguh dan mantap demi gene .... $i yang a!<an datang. Olharapbn juga la menjadi sebuah organ;sas; be rtaraf World Clo:>5 dalam mentransformasikan ekonom; Neger; Sabah demi pembangunan rakyat jelata nege,i ~Saya

i"i.~

PUAN FLORENCE PURAIT u"~

Ju,utr.n;:u. Gu.""," (YS IICSBI

·Saya bersyukur dan merasa b3ngsa l:erana dapa! berkhldmat dengan i(umpulan Yayasan Sabah ,elami! 2S lahun. Saya juga bert~rima bsih k~pada i(umpulan Vayasan Sabah keraniO selama t:.erkhidmat d~ngan organisasi inl banyak kemudahan yang !elah diperoleh1. Tidak boleh dlnafikan bekerja di Kumpu lan Yayasan Saba h telah mengubah kehidupan saya dari segl ekonomi dan pengalaman kerja. Ha rapan saya supaya Kumpulan Vaya~n sabah teru, berkemban& maju supaya dapal membantu rakyat negen ini.~

"SiIy3 berharap dart berdoa kep<oda Alah s.w:r untuk 2S taIlun abndata,.dart seterusrly,I, KtJmpuI;In ~n sabah ibn 'eIUS unggul befdirl teguh menabur baIai ~ rakyat Sabah menerusi pelak:sana3n pelbagai jenis ~ (lao aktP.iti ~aras dengan objektif penubuhannya.-

ENCII( RIZAL MA.ZIT ~T~r

_nan.i':ota KinaboI<.o "SiIy3 mula berkhldmal dengan Ku.rnpulan Yayasan Sabah sejak 1 November 1989 sebaga l Keran; Am. selama 25 tahun berl<hidma\ dengan Kumpulan 'ia'yasan sabah. ~ berilsa ban"", gembira dan bersyukur ker.tNI diberi peIu<log rnenjadi ahli keIuar£3 KumpuIan ~ sabah Jangkarnasa 25 ul"Kln bersama dengan organisasi ini teIah 'diWamai' dengan perbagal wama kehidupan. 5ec:ara peribad"~ 2S tahun berkhidrna\ leiah rnendewasakan dan "",""idik saya daripada h.lwah, seorang yang lidak memputly.li apa-apa sehingga mengert; apil ~u kecekalan. kesabaran, lelitl dan berdikari ketika menjalankan lugas harian. 0; sampin8 11u, jaf'l8l<a masa in; teIoh meropjar dan memberikan ~ran p.ada saya agar sentiasa ter\I. belajar ~ ~malkan sibp keseOethan<WIn dalam

-""

Sirya berharap sernop ~;mpulan Y.Jyasan sabat. akan lerus wujud, diIp;Il mempefbagillkan sumber pendapa-tan

dan berjaya menshadaPi geIombang y.mg lebih rnenc:abar pada rnasa akan datang. Sirya pe:raya dan yakll! b;lhawa dengan barisan Pengurusan \'<Ing eftSien dan sentiasa menitikberatka n kepentingan organisasl akan rnenjadikan IWmpuIan Yayasan Sabah teNS unggul, relevan dan dapat mengekaIkan objektif ~ usaha muminyiI membamu ",kyat negeri ini.·


.0

11111

o

I ENCIK <SOI PU GUNSALAM P"",,,,,,,,

~

~ ~h ShlP'P"'C Sdn. 8I>d..

"Sara amat bersyukuJ dan ban"a kerana berpelwong

-"- ••••

btorthidmat dengan KumptJlan Yay3sanSaball, 5eL3ma 2S t ahun bekerja di organisasi ini telah banyak memberi peluang kepada ~ untuk meningkatbn i<ef)aya dan juga l:ehidupan keluO!fia saya. Hara~n S3ya agar org<lnisasi ini akan teros berkemb.Jng m~ju dan .....neruskan objei::tif serta misinya demi rakyat Mill"VSia khasrrya di Sabah."~_ _ _ _ _ _ _ _

J

PUAN JUONITA BINTI OAHU ~ ,...,,~...,..

.,.,

~"."

"sara sangat bersyukur dan banw clapat berkhidmat dengan Kumpulan Yay.1san SlIbah kera na lelall me'nimba

banyak pengetahuan dan pengalam"n selima 25 bhun.

CIK DIDI BINTI KINAT

Kt<1o,,, Abun Ka ....n Akoun &

~khi<lrn.tan ~onpn

(YSIICSQ)

Banyak sekali kebaikan bekerja eli Kumpulan I'ayasan

S<lbah le.utam .. seka li dar; sesi ekonomi yans lelall menjamin kesejahteraan say;) dan keluarga selama inL

Apa yang saya mililti kin l adalall merupal<an hasi' daripada berkhidmat densan Kumpulan Yayasan 5;lbah. Semog3 Kumpula n Yayasan Sabah akan ! crus maju, menjad; kebanggaan r.lkyat Sabah dan set erusnya menjadi sebuah orpnisasi yang temalk di $;Jbah dan

se/uruh Malaysia,"

"Saya rasa bersyukur dan ~meman8nva rasa bertuah kerana dapat berkhidmat dengan Kumpulan Vayas"n Sabah sehingga ke tahap ini. Memang t idak dapat dinafikan beke rja di Kumpulan Yavasan Sabah telall banvak mengubah kehidupan sava dan telah rni!mbtro peluang untuk saya mencapai sedikit ~banyak ,mpian di datam kehidupan ini. Harapan saya ilgar Kumpulan Yayasan Sabah a!<an tetap kukuh dan berkembang maju demigenerasi ak,In datang."

."""'"'00. ... HAIOIR BIN ABDULLA ENCIKJUSTIN 8tN SIPIN

_muAb_ Abun&~ ........ ~n(YS l lC$8 )

~o .... ,Pepwoi ~n

Un~

'-lw'CUnan Sum_ M ..........

"Saya memang sanga t gembira bekerja denS3n

Kumpulan Yayasan $"b3h. sebuill organisasi yang sang"t mengutam"k"n kebajikao pekerjanya. TIdak

I

I

dapat dinafik<on lagi gaji dan kemud~lI~n I~in y;lng S3ya terim~ dari Kumpulan Yayasan Sabah telah dapat membantu say;l dan ki!luarga menc~pai kehidupan yani lebih baik. Saya benar-bena r mengharap agar Kumpulan Yayasan Sabah wujud selaman ya dengan tlerorienl<lsikan perkhidmatan sosi~1 bagi menyokong ... kyat Negeri Sabah membangun maju selaras dengan l<emajuan dan perubahan teknologL"

"Perasa an saya sunnuh gembira sekali terutama bert ugas di Akaun dan Perkhidmatan Kewangan (YS/ICSB). Banya k yang saya telah pelajarl dan amat bernila; sekali dan tidak dapat dilupai ~hin"alah ke akhir hayat. Memang tidak haleh dmafikan bahaWll banyak pengalaman Manis dan pah,t lelah <:Jialami. Penge laman ini telah sedikit ~ebanya k menBubah kehidupan semasa berkhidmat dengan Kumpulan Yayasan Sabah. Saya ingin melihat Kumpu lan Yayasan Sabah terus berkembang maju dan cemerlang. 6a hkan dapa t memberi kan sumbangan dana kepada mesyarnkat di sampiflg dapat menyedlakan peJuang pekerj3an kepada genernsi yang akan datang."


111111

BIIIfIA KUMPUU.N Y.O.YI.S.OH IJ>I"II,I<

ENCIK SHAIR I BIN SAllUN p.q.wai Aka"" ...... n Il.>h.acian ~ & l'ef"C\lNloOll .....m ~,

PUAN IRENE BINTI BENEOICK G",u Todib &o~ ~"""""'P" "naI:.~.~

"Saya merasa amal bertuah dan !)ersyukur kerana berpeiU30g bekhidmat dalam O<gani$aSi ini. TIdak dinafikan Kumpuian '/ay;JSan sabah le",h mengubah kehl~upan S3'!'3 kerana d1 ~ilah lempat kam! mencarl rerekl untuk keluarga dan kemudahan yang d itlefikan amat membanlu dalam kebajikan stal dan keluarga. Stelf jup diberi peluang untuk memajukan din dalam pe~rjaan. Jlmlan \efima ka.ih sava ocapkan ~epada organl~.1 Inl. Harapan ~ya semoga Kumpulan Y3ya~n Sabah ali:an lenJS maju dan menjadi sebuah organisasi yang li!bih maju, berday<l Siling dan disegarJi oIeh rakyal Sabah I<hirt5ny<I sertcl ak<Jn tf!1\JS menjaga kebaj,kan stat"

PUAN $AU Ll N IPIN ~i_

lItI ~ Guo .... n

IYSI ICSIII

"Say<I sanga1 bcrsyukur ~ diberikiln peluang untuI< beI<efja r:Iengan Kumpulan Y.JVil53n Sabah sehioogga mencapai 25 ttI"Iun. Saya ~ rasa sanpt bertuah I:e<ona Kumpulan Y.JVil53n Sabah sentoasa menitik.l:oeroltbn kebajikao

teI"..-",

setiap pcl'.c!jany.l. 8ckefja deng.Jn l(umpulan Vayasan Sabah telah membefikan 'iOYf3 peluang untuk meoimba pelbagal pengalaman dan

pengetahuan. KuI'SU5¡ ~UlS<Js dan seminar )I<Mlf: diikuti juga telah memotivasikan diri saya yang bukan $ilja dapat d ... pli bsi.... n dalam pCkcrjaan mala ... dapat. diaplib~bn dalam mendidik anak-llnak.

s.aya berharap supaya dalam

tempo'" 25 taron yang akan datang. Kumpulan Yay<IsiIn Sabah akan ~rus berkhidmat untuk masyarakut tcrutclma bag; rokva! saba .... s.ava juga mendoakan agar Kumpulan ~san Sabah alean tetap berdiri teguh agar perl<hidmatan untuk masyaralcat teIiIp kelea 1.-

"Kumpulan yayasan Sabah! Itulah nama yang lelah menghantar saya unluk mela"jutkan pelajara" di peri"gkat sekolah me"e"gah di Semena"ju"g Malaysia. Selepas itu , diberi pula peluang berkhidmat dan menabur balcti. Altlamdulillah, setelah IS telh,," berthidmat, ra~ syul:ur yang tidak lertlingga. Sanyak il mu dan pengaiaman yang diperoletli. Kumpulan Yava$iln Sabatl telah ba"yak melahirkan intelelctual yang berjaya dan harapan saya agar Kumpulan YayaSiln Sabah terus maju ke hadap an, diurustadbir dengan bijaksana supaya dapat bersaing di peringkat global. Semoga Maju Jaya!"

PUAN ROSMINI SINTi SIMIN "".... op" ,..naUfut K,"",,~u"n 1Io1\;\~",n Pe,~b>nZ3" 1(arI .... 1(o ......

-Sa ya be rasa sangit bangga bekerja dengan Kumpulan Yayasan Sabah ~ Iama 25 tahun Ini. Sava bermula sena",i Penolong Penggerak pada tahun 1989 yang bertugas di lapangan kemud,annva diberr peluang menimba ilmu dan ke ...... hiran di beberapa }abatan lain sepenj d i BoIllagian Pentadbiran dan Perjawatan dan Sahagian Pembangunan Sos lo Ekonomi. Saya juga djber' peluang bertugas d l beberapa daerall sepert. d i Ranau, Seluran, Sandakan dan Kola Kinabalu. Saya rasa sangat bert~h kerana diben kesempatan berguru kep;)da 10 orang ketua jabalan sebelum ini. Kumpulan Yavasan Saball adalatl organisasl yanG paling banyak mengubah kehidupan saya. Sembllan puluh lima peratus danpada tahun-tahun produlctif saya adala'" bt>rsama deng .. " Kumpulan YayaSan Sabah. Saya berada di tahap rekarang pun adalah kerana pelu ang yang disediakan oletl Kumpulan YayasanSobah. Sava berhara p Kumpulan Yayasan Sabah akan terus menjadi organisasi yang sen t iasa menyumbang kepada kebajikan rakyat, tetap berdiri teguh dan relevan kepada pembangunan Negeri Sabatl."


111111

J

P UAN SHU IN BINTI SEM PU RU Pepwoi Pebjataft

&ah .. _

""'blo~ft

Pecddibft

- S3ya sangat bersyukur dan berasa bangsa \:erana

I

tela" diberi peluane menyumbangkan lenaga di Kumpulan Yayasan Saba" untuk be,~"idmat kepada ",kyat nese,i Int. Per'lgalaman selama bekerja di Kumpulan Yayasan Saba" telan ban)lilk meni:ubah kehidupan saya serta keluarga. Harapan S~)IiI semog. Kumpulan Yayasan Saban akan te,us berltembang maju dan memberikan khidmat dengan ceme rlang kepada muyarahl."

,

ENClK MOH D. IDR IS MO HO. S HAF I

I

n-r- Sabalo Shll>Qlnc Sdn. BhcI_

I , I

hpw;>l

"",n>ba"",,,,,~

_pat!

Kat>o~

-S3ya amal berbesar "ali menjadi salah s.eorang WiI'ga Kumpulan Ya'(3S11n Saba" di bawah syarikat Yayasan Sabah Shipping Sdn. SM. S3ya btreu sanpt seronok bekerjil di sin; sehil'lWbn tid:llk menyedari bahaWil usia perkhidmatan say;il sudah menJangbu 2S la"un.

Sepanjans bekerja dl sinl, terutamanya Y3'(oiIsan Sabah Shipping, telah banyak memberibn perubahan pada diri saya dan keluarsa. Saya amat bersyukur dengan sepia nikmat yang dilimpahbn bubn hanyil pada saya t.:.tapi seluf\lh $tafVayasan sabah Shipping Sdn. 8hd. Oalam menghadapi cabaran dunia global serta ekonomi yang tidak menent u. saya mer'lgharapkar'l ag;lr Yayasan Sabah Shipp ing akar'l dapat sama¡sama bersalng untu~ membawa perubilhan besa' pada masa hadapan_ Perubahan drastik d, pera;'an Saba", te,uumanya indust,i Minyak dan Gas harus diberikan perhalian secara se rius. Saya juga turut mendoakan agar syarikat ini le,us berdiri bukan hanya unluk 2S ta"un akan dalang tetapi lebih dari itu."

ENClK TEO GUAN LEeK Pemanc'w f'encu<US l(umpulln 1",,~" ~rJ

-2" lahun bubnlah sa t u lempoh yang singkill . Pelbagai pengalaman pahi l ¡manis telah dirasa. B<lg<limanapun tanpa saya seda,i, saya telahpun beke.ja di Kumpul<ln Yavasan Saba" selama 2S tahun. Selcerja dengan Kumpulan Yayasan Sabah adalah sesuatu vang menye,onokkan dan lelah memberikan kepu3san ke"ada saya khususnya 3p3b ila kila dapat membanlu kumpulan uu, dalam mc ningkatka n kualili ke hid upan mereka sela'a. dengan misi I(umpulan Vavasan Sabah. Alas kesedara n inilah dan selagi diperlubn, s"Y" akan t~rus menyumbang bal:ti dalam merulisas,kar'l visi dan misi Kum pulanVaya sanSabah.~

PUAN VIVIAN EVAN S

"Saya ama t bersyuku' dan bangga kerana oapat berkhidmat dengan Kumpulan Vayasan Sallah se llingga ke hari ini. Sepanjanc 2S tahun berlugas, pelbagai pengalaman pahit manis tetah dilalut yang menj<ld;l(an S3'fi' leboh m:m,ng, taba" dan saba. dalam menjalankan tugasan yang diamanahkan. Mo;m ang lidak dapat sava nafik"n beke'ja d, I(umpul an V3ya.an Sabah lelah mengub"h kehidupan sa)13 ke tallap yang lebih balk. Berkal k"gigihan, kesungguhan, serti peluang vang diberikan ole" Kumpulan Vayasan Saba", saVa lelall be. jaya menea pai ke ta hap sekar.mg. Saya jug a diberi petuans mewakili Kumpu tan Yayas an Sabah unluk menyertai pameran perdagangan dan pengguna pe,ingkat antafllbangsa di Amerika Syaribt dan Eropah dillam mempromosi produk kraftang'in Sabah. Ini suatu pengalamar'l yang sanga t meneabar dan bernilai dalam perkembangan kerjaya sava. Seterusnya saya berharap agar Kumpulan Yayasan Sabah akan terus berkembang maju sesuai dengan misi. visi dan objektif penubuhannya ."


111111

ENCIK MILUS BIN SUAI? l'q;tw2i

UWl>S>~

Ion P""Ui Bon' UQr.>

" $eIarTl<i 25 tahun sayi bek:erj-a, S3V3 l'enliasa bef3sa

bo!:<sf.okur ker303 dapal ber1d>idmat dc!<1gan sebuah organisasi sepefli Kumpulan Yayasan SalNh. Sdatn;i 2S tahun inl jug<l ~ya s e ntia,a berus<lha untuk rneroingkatkan irnej I(umpuIan Yayasan :<.abah di blang3n raky3t Negeri Sabal> tellJtama ~Ii rnasy3r.1im luar banda r. Pengalarnan bekerja di Kumpulan Yayasan Sabah sudah lentu letal> banyak mengubah kehidup;m say:! k:er.lM sekar:lIlg inl ~ dapat membina sebuah rurnah sendiri hasil daripada berkhidmat dengan Kumpulan ~n Sallah. Saya juga dapat memberil:.ln pendid,bn yang I"bih baik kepada anak-anak $3y3. Kedudubn ekcnomi kelu<wpsaya Qu:semabn stabi. baogga dan

PUAN NAIMAH SINTI ANANG Set,.",oI'I. Ekst4<\IIi( ...j . ... , PonJ<'ru,j Ei<>cl<uti1 lCS6

"Sc!UJUfl'II'" saya sangat berterima kasih deopl Kumpulan Y~yaSlln Sabah. Saya bef3Sa befsyukur ker;ma dapal berIdlidmat d3Iam Kumpuian Y;oyasan SaOOh dan berasa

gembir" kerana telah mencapi f 25 tahun ~alam ~. SeIama 2S tahun bertugas <Ii $in;, ianya INtI banyak mengubah kehidupan saya . Saya telah diberi petuang untuk mempert>ngk.itkan diri dcngan banluan

pinjaman pengajian, pendedahan dar. pelbagai bidang kerJa, metliikuti kur;u~·kul'$US untu" mem~nrnpbn dm dan juga berpeluang mew<lkili IUmpuian YIIy1tSan Sab3h daI3m ~n sukan PfSAYA, Pf.SAWI, Kejohanan Badan-Badan Betbnun dan lain-bin ~n datam 3C31'3 bola iarirc, bola t;Jmp;lr dan juga ping pooa:. ttal'3pan saya apr Kumpul3n Yayasan Sabat. lebit. beteI"bang maju dan ~ng agar clapa! diw;.ui$i oIet. anak-anak Kumpuian Vayasan Sabah dan juga generul·genernsi yang akan datang. demi memajukan rakyat Sabah."

Harapan saya kepacIa IWmpuIan Yayasan Sabah dalam mas3 25 tahun abn dalang agar ta terns WUJud mal.ah sem akin kuku l> dari segi kewang .. n dengan mempelbagaii<an sumber peodapatan. Denpn kekuatan sumber kewangan, Kumpulan Yayasa n Sabah dapal meoeruskan ..ns; dan misinya s.esuai dengiln ma1~ penubuhannya iaitu memberi pert;hidmatan .sosiaI bepad;I raky<rt miskin di Negert Sabah, tef\Jt3fl"I3nV< di ~n Iuar

'""""' PUAN OOROTHf.A TAY

!NCIK MAORUS 8tN KASSIM

_1:0"""

"Terlebih <lahul..

"!liarpun banyak cabaran yang telah say;! laIu" masa begitu pant:a5 berlaIu sehinggakan saya ta k menyangka usia peri<hidmat1!n saya sudah mencecah 25 tahun. 5aya sangat bersyukur kepada Tuhan dan berbangg;l menjadi seballagian daripada warga Kumpulan Yayasan SabMl .

lupakarl dan kalau

BeI:erja di apnisasi 1m banyakmengubMl ~idup;ln S3'y"3 lerutama dengan adar>ya pendapatan tetap dan mendapat ko$ pel"\lb;mon untuk _k anak semuanya keranamu Kumpuian YayaS3n Silbah, lerima ""sill!

~u

lI;oh.1gian KtiaI..,...<an &

~n P<:!~

say.! mer<l~ jvtaan terima kasih kepada Kumpo\an Vayasan sabat. ~na semenjak bertugas .:Ii organisasi ini baf¥'k I'Mplaman y.tng telah saya IaIui ~ ~ di ~t bahagian/ulll\. dari tahun 1988 5t'honw kn. Banyak ~ tidal: dapat s;,ya

vane

d~n ~k

panjang dan saya

bef'sylJlwr ke?ilda Kumpulan ~san Sabah. Va, selama SCIY<' berkhodmat di Kumpuian Yay3San Sabah iii telan mengubah kehidupan saya, dimaM dapat menghantar orang tua saya menunaikan fardu haji dan dapal membeli/membina I'\IOl'\ah I.01luk mereka dan membd mmah tJIltuk saya sendiri. Say.! berharap .."...... Kumpulan Yayasan Sabah abn ten.>s maju dalam menuju W3WaS3Il 2020 dan ~ bercI3ya $3ingdalam pe!bag;oi bicIirc:

~

Saya berdoa agar Kumpuian Y<l)tasan Sab<lh terus maju sepanjang rnasa dan berd.ri leguh dan senliasa pe"" dalam prinsip Komited. Dinam'k, Berjiwa RakyM dan Prihatin agar tidak dilupakan selama-lamanya. Oer"o8an seikhla~ sava agar dapat merryumbangkan balm untuk Kumpulan YayasanSabah seIu~1ah IN=tra kelak..·

""Ii


111111

(NCII( MATHEW liN DUSU ~~':'''''~Y'>-UlC 8a...."...~&

P<1nban(urw> El<oMmi

ENCIK JUSTIN SIN GllOS

"$ay.l mula btrkhidmat dengan Kumpulan Yavasan SabaI'! pad .. 1 N~mbef 1989 sebagai sebag~j Pi!nolong Pegawili Tadbir. ~ ber.tsa sangilt bangga kera .... telah b('rkh'drnat selama 2S tahun di sebuah orpn~si yang unggul d, Nege"; SoIbah_ Oalam tempoh ini, saya 1elah menvumba ng deng.. n be'khidma1 melalui p,ogramprogram 50si&1 yang sangat berman/aa! ~ epa d a masyarab1. Selama bekâ‚Ź'rja oogan Kumpulan Yavasan Sabah, sememangnva 1elah mengubah kehidup.m saya keran~ saya telah mendapa1 peke,jaan vang stabll hasil da,ipada keku\:uhan, kes1abilan dan keprihatlnan o'llanisasi ino.

Harapan sava agar Kumpufan Yayas.an Sabah akan meneruskJln ktcemerlangannva sebaga, sebuah orpnisasl soslal vang dinamik bagi membant u ~rajJlan dalam meningkatkan kualiti Ioehidupan rakvat Malaysia di Sabah, 1erutamanya pen duduk di luar bandar vang muih memerlukan pembangunan."

"Pertamanya saya bersyukur dan berasa bangga kerana menjadi $alah seorang warga kerja Kumpulan Yavasan Sabah. 8ekerja c!i organi.asi ini selama 2S tahun meninggalkan banyak penealaman . Oi sinisava dapat mendalaml makM kerjaya. lanya merupakan suatu kepuaun apabila stsua tu IUgas atau tanggunejawab y~ng diamanahkan dapat dilak.sanakan dengen balk ~bih-Iebih lagi jika ianya member. impak langsung kepada kehidupan kumpulan sasar. Saya amat mengharopkan agar kewuJudan Kumpulan Yayasan Sab~h akan 1erus rel~n dengan keperiuan rakyat di Negeri Sabah. Justeru illl, Kumpulan Yayasan Sabah JXtrlu diurus tadbirdengan integ,iIi yang tinggi, dinamlk dan pek;l terhadap setiap pe,ubahan demi memastik.an org~nisas; ini kekai berdaya saing, kukuh dan terus maju.

Sebelum berkhidmat dengan Kumpulan Yayas~n Sabah, saya adalah salah seorang yang mendapat manfaat lajaan pengajian tingg. yang kemudiannya memberikan save peluang menyertai organisasi ini. Selerusnya, selama berld'lidmat di sini, jujur saya katakan Kumputan YMSOIn ~b.h ad~lah .sebuah organisasi yang prihatin terhadap tebajikan warga kerjanya, d.. n kera .... Kumpulan Yayasan Sabah juga saya dan keluarga dapal menikmati kehidupan yang lebill selesa meskipun masih bartyak perl(ara yang perludihadapi."

-

ENOl( PRIMUS MAJAlNG PUAN HASNAH 81NTI SAlOl

...... Pool'

"Sava be'asa amat bangga dan berwah dapat pengalaman ke"a yang luas kerana telah be'khidma1 di beberapa bahaglan/unit di Kumpulan Yayasan Sabah. Selama beketja di Kumpu lan Yayasan Sabah, saya telah mendapa1 banya k faedah seperti dap.at membeli ,umah sendin, ke'eta dan mengubah kehidupan yang leblh baik. ~ berha",p agar Kumpulan Yayasan Sabah akan terus m~ju dan berj~ya untuk 2S t<lhu n ~l:an datang."

I¡

al

"Saya bersyukur dan gembira kerana berpeluang bekerja di Kumpulan Yavasan Sabah. Saya jug.. bersyuku, dapa\ memberikan perkhidm a1an saya selama 2S tahun ini yang sememangnya telah banyak mengubah kehidupan keluarga saya, dari segi pendidik.an anak¡anak sehlngga ke peringkat t inggi. Harapan saya agar Kumpulan Yayasan Sabah lebih maju dan dapat membetlkan pelu .. ng pekerjaan kep<lda gen""as; a!:an datang.~


•• RrrA KUMPULAN YAYA5M SABAIi

111111

P. UA N 81 8 1A NA ST EPHEN T.dbi, Wil..,..1> l(o,ningou

f'og>W~ i

~rh "ton. n .

ENCIK GO RDIAN CHRIS P- EN ~1iI"_i

Proi<k, Kaoofd inatO' & Lln.o<Ot;;'

S3n. gi. n Ko/1",,,,,,,, & P"nl:"'Us.1n Atom

~ i<lta c

"Saya berasa amat tiersyuku r kerana berpeluang bertugas di Kumpulan Yayasan Sabah selama 2S tahun. Bagi saya, masa 2S tahun ilu memang panj 3l1g dan banyak pengalaman yang dilalui. Segala pengalaman yang pahi! dan manis telan saya alam i dan memang in i ada lah perkara biasa dalam menja lankan tugas¡tugas harian. Sepanjang bertugasdi Kumpulan Yayasan Sab~h, saya beri:esempatan bertugas di betierapa bahagian ia itLl Bahagian Pembangunan Sosio Ekonomi, Zon Panta i Barat Selatan dan rerkini, di Bah"gian Konservasi & Pengurusan A lam Sekila r. Sudah lentu, segala pengalaman bertugas di organisasi ini telah menjadikan saya seorang yans lebih berkeyakinon, berpensetahuan rerta lebih be rpengalamJn dalam menjalan kan !ugas dan tanggungjawab di pejabat dan j uga di lua r pej abat."

ENCIK BONNY BIN U Dp, NG ""nvel" T. kn ikol Un~

Pentod biran

NSatU kebangaan saya dapat berkhidmat dengan rakya! Negeri S<lbah mela lui Kumpulan Yayasan Sabah selama 2S \ahun. di ",mping menimba pengalaman yang telah memantapkan kerjaya saya terutamanya dalam bidang senibina dan penyeienggarnan hartanah. Harnpan saya kepada Kumpu lan Yaya",n Sabah da lam 25 tahun yang akan datang, agar ia terus menjad i nadi penggerak pembangunan insan dan menaikkan tarnf ekonomi rakyat negeri ini. 5ememangnya seloma bekerja dengan Kumpu lan Yayasan Sabah lelah banyak membantu mengubah keliidupan S"'Ia.n

"Sel<lma 2S tahun bel<erja dengan Kumpulan Yaya53n Sabah, .saya berasa sangat bertuah dan bangga kerana menjad"I warga kumpulan Yaya5an Sabah. Bangga kerana Kumpu lan Yayasan Sabah merupakan ikon yg menjadi pengenalan dunia luar mengenai Saban. Kumpulan Yay<lsan Sabah sememangnya telah mengubah kehidupan saya dan ~uarga kerana dengan kestabilan organisasi ini, tanya juga telah memberi jaminan kestabilan pendapatan keklarga saya. Tenma kasih kepada Kumpulan Yayasan Sallah atas keprihalinan menjaga kebaji1<:an pel<.erja. Saya berharnp agar Kumpu lan Yayasan Sabah tetap utuh, stabil malah berkembang menjadi organisasi berstalus antarabang", dalam tempoh ZS tahun alaln datang. Ini boieh diciJpai jika Kumpulan yayasan Sabah mengembangkan penerokaan perniagaan dalam bidan,H>idang yang sesuai dengan permintaan semasa di peringbtglobal."

ENCIK EDRU S DAUNTING Po!:>"",,1 fM.n Porhu _ . ", Wi4,.." Tow,,"

"Saya mula berkhidmat dengan Kumpulan Yayasan Sao..h padatanun 1989 dan memegangjawatan sebagai PI!ople Development Catalyst. Sepanj ang 2S tahun berkhidmat dengan Kumpu lan Yayasan Sao..h, banyak pengalaman pahit dan manis, yang membuat saya amat menghargai dan bersyukur kepada Tuhan kerana telah berkhidmat selama 2S tahun dengan penuh dedikasi dan pengorbanan rerta re.<eki yang diberixan kepada saya. Kumpulan Yayasan Sabah bukan sahaja telah mengubah kehidupan saya, ma lah turut mengubah kehidupa n keluarga saya terutama sekali dari aspek ekonomi, sosial dan juga pendidikan. Saya juga bersyukur kerana pihak Pengurusan Kumpu lan yayasan Sabah telah memberi sepenuh kepercayaan kepada saya da lam menj alankan dan melaksanakan segala t ugas yangdiberikan mcngiku t bidang kerja saya iaitu Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Oa lam masa 25 tahun akan datan&. saya berharap Kumpu lan Yayasan Saba h akan menj adl sebuah organisasi yang unggu l dan mampu membuka peluang peke rjaan kepadagenernsi muda dan memberi biasiswa kepada lebih ramal anak-anak Sabah. Saya juga berh'lrap aga r Kumpulan Yavasan Sabah sentiasa wuj ud di mata rakyat Ma laysia khususnya di Sabah."


,

111111 - !lIM ,11'llI,IP" \I ($!IP' $ .:~

Jurutrengk:!s Innopr;,;e capital Sdn. BM.

PU AN BE RNAOIN W€lNG ~;T. db;,

, ",,'. .. Ko"",,,,,,,,; & Pcngu"''''' Al>m

So""...

NSaya mula beri(hidmat pada lahun 1989 sebagai Pembantu Kha~ k£<pada Timba!an Pengurus P£<ntadbiran dan Perjawatan. Saya berasa sang"t bertuah, bangga dan bersyukur !<erana clapal berkhidmat dengan Kumpul.m Y3yasan Sabah selama 2S tah"". Memang tidak dapat dinaflkan ba..",ak pengajaman dan mbarnn yang 53Y'J lalu i selama 2S lahun bertugas dengan Kumpulan Y3yasan Sabah yang tetah mencorak l:ehidupan say.! !<e arah yang lebih positif seperti keyakinan diri, kesat>arnn, komitmen clan !<ejayaan. Harapan say.! semoga Kumpu!ao Yayasan Sabah akan terus kel<aI reievan di masa depan, teguh dan terns berjaya demi ke~inambungan misi, visi dan objektif penubuh,mnya untuR faedah anak-anak Sabah dan seluruh rnkyat Malaysia di Negeri Sabah N

NSava berasa amat bertuah kerana selama berkhidmat 2S !ahun dengan Kumpulall Yayas~n $abah, saya berpeluang bcrtugas di lua r daerah dan negeri sebagaj Urusetia Kontjnjen Kumpulan Yayasan Sabah melalui sukan P£SAWI dan P£SAVA. Saya juga ber:oyukur kerana Kumpulan Yavasan S~bah banVak memb"ntu meningkatkan ta raf hidup saya. Saya berhara,! pada 2S tahun akan datang, Kumpulan YayaS<ln Sabah akan sentiasa maju dan masih kekal berdiri teguh untuk generasi \f3ng akan d"l ang.»

ENClK PATRI CK A NG KEE ~w>i r.j...,. p;njomon &>h'gi.n p.,mbilnjlun.n Pen didi~.n

»$aya berasa amat bangga kerana tel"h berjaya menyumbang per1(hidmatan selama 2S tahun kepada Kumpulan Yayasan Sallah. Pada masa yang sarna juga telah dapa! membantu Kumpu lan Yavasan Sabah menabur bakti 1<epada masyar<lkat yang bertlHang kaum yang bernsa l dari seluruh pelusuk Negeri Sabah. Rasanya perasaan l:epuasan ini akan menjadi saw khazanah yang amat bernilai dan tidak dapa! dilufl<li sehinggalall ke akhir

,,-.

Ker'm; Grn;k I\;Ih. gi .... Komuoil;..i Korporot

Setelah beri(hidma! selam'l 2$ lahun dengan Kumpulan Vayasan Sabah, semem.;ngnya ada penga laman pahit dan manis yang telah dtalami. Kenangan manis adakalanya dapat mengulJr senyuman di kala suny;. Kenangan fl<lhil menjadi ~atu pedoman dan pengaj"ran untuk menempuh hari-hari yang mendatang dengan lebih !abah dan berwaspada. Pengalaman ini lelah sedikit sebanyak meogubah kehidufl<ln saya semasa berkhidma! dengan Kumpulan Yayasan Sabah dan semasa mengharungj kehidupan ltJ;lr daripada Kumpulan Yayasan Sabah. Terima kasih Kumpulan y"""san Sabah!

'Saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima ka~ih kepada Kumpulan Yayasan 5abah ker"na memberi peluang kepada sava unluk berkhidmat dalam organisasi ini. Banyak pengalaman be rguna telah saya kecapi selama berkhidmat di organis"si int. 5ememangnya Kumpulan Yayasan Sabah telah membanlu dalam mengubah kehidupan sava sekeluarga. Terima kas ih Kumpulan Ya\f3san Saball. Saya berllarap agar Kumpulan Yay"san $abah meneruskan matlamatnya terulama sekali dalam pemberian biasiswa kepada pelajar yang benar-benar memerlulamnya. Saya juga berh"rap ag3r Kumpu lan YaVasan Sabah menerusi jentera pelaburannva mempelbagaikan sumber pendapotan dan berhemah dalam perbe lanjaan."

Saya ingin melihat Kumpu lan Yayasan Sabah menjad; lebih temerlang bukan S<lhaja dan segi ~rolehan dananya bahkan dari segi sumbangan kepada masyarakat di samping menyediakan banyak peluang pekerjaan kepada generasi baru pada 2S lahun akan dalang."

I

----~---


111111

----

ENCtK MAJ tUN BIN KU UAN

PUAN NURHIDAYAH ABDULLAH

"Say.! bcfsyukur Irepada Tuhan Ir.ct3na dapat beI:c!}a di Kumpulan Yayasan Sabah. ~ny;l 2S mh..., tidak lama. Saya bekerja dengan gembira dan tkla k mempunyai banvak masaLah. Ra",nya g,a seras;. Kumpulan 'fayasan Sabah barryak mengubah kehidupan saya dan keluarga. Terirna ka,iIl Kumpulan YiJyaSOIn Sa~. Saya berha",p 2S tallon akarl datang, Kumpulan ~~n 5<lbah Iebih baik be<baoding rna<a y;JI'f: ~ d<on masa se"""'ng ini daIam memberi perlchidmatan ~k Irepada "'kyat I:ttususnya diNcgeriSabah.~

·Saya amal bersyutur

d~n

be,,,sa bangga kefana

menjadi .salah se<lrang stat l(umpuLln Vayas.an Sabah. ~Iama saya bekerja dengan Kumpulan Yayasan Sebah, mernang "dat dinafikan 'anya banyak mengl,lbah kehidupan saya sarna ada dari segi K(" jaya mallu pun

PUAN FRESCA LUAWA )(e,anr Am

kehidupan keJuar(!a saya. Saya mengambil kesempatan

in; unluk mMgucapkiln selinggi-linggi terima Kasik yang tidak lerhingsa kepada Kumpulan Y"Y3san Sabah y,lng 'enliaS<! membt.ibn sokongan kepada ""va. Harapan «IVa tblam maS3 25 tall"n akan datang agar organiS3si

in. lerus men,adi lambang mere" kejlyaan yang dibanggakan di pef1na:k31global."

Unit ~nJUl"""n ~,m.n'n

~Say;!

bera<a gembiril dan bef$yukur keran~ diber, pelua ng untuk berkh,dmal dengan Kumpulan yaya",n Sabah. Kini per!th,dmatan saya mellCilpai 25 tallun. Selama bekerja di Kumpulan yaya",n Sabah, ,any;! banyak mengubah kellidupan khasnVa, dari see' kewangan dan jl,lga pengalaman. Hirilpan saya, d, rna.... depan, Kumpulan Vaya",n SaNh terns unuut di mata dunia.~

PUAN FLORIN E CHIUH ""pw~ i 1Uw>~

lon Porn.; e.. rot SeI ... n

PUAN RAHAMA BINTI BOLONG "Bekerja selama 25 lakun di Kumpulan Yayasan Sabah telah memberi saya banyak pe ngetahuan dan pengalaman dalam melaksanakan program yang melibatbn masyarabt umum terutamartyil m~syarakat luar bandar. ~ mendapat kepua .... n beke~ ipabila melihat den,an mat~ sendiri ke,embir~~n dan kesyukuran kumpl,ltan ~a~aran ,etel~h mendapat manfaat daripada pelbagai progf<lm k~masyarakal8n anjuran Kl,lmpulan Yay" .... n Sabat!. Say;! berharap dalam ma .... 2S lahun akan dalang, Kumpulan Yayasan Sabah dapat meneruskan semua program so,ialnya dalam usaha meningkalkan taraf kehidupan rakY31 Sa bah terutamanya masyarakat luar ban dar yang kurang kemampuan dan scntia .... menerima baik progrilm yang dianjurkan oIeh Kumpulan Yaya",n Sabah.~

rublllM> ..k

~~."'" _n"It>:Inpn ~·Ko""~

~Selarna

2S tahun saya bertl.lpS eli Kumpulan Vaya<an Sabah, saya lelah menempuhl pelbagai Qbarnn pahil dan manis. Say;! SOIngat berpuasha!; dan gemb'ril bersam a kawan-kawin sekerja di Bahagian Perkembangan K.3nak-K.3nak. Selama berkhidmat di Kumpu!an Y3y;Jsan Sabah, Sayil lelall dap~t mengubah kellidupan keluarga menjadi yang lebih baik daripada dallulu dan berpua ~hati dengan segala kemudahan yang d isediakan. Ada lah menJael i harapan sava agar ~ump\J l an YaYJsan Sabah pada 2S tallun akiln datang, terus berd iri megah dan bertamb3h m aj u serta mempuny;!i stal y;!ng se<ba berkebolehan."


1111/1

ENCII( ARIFFIN BIN MO HO. NOOR

) -Al hamduliilah syulrur kelladf';lt Ail3h S.w.T kerana dengan ilinNY3 j ... a say,J d;bert kesempatan untuk m~sai nikmat menyambut ... Iang tahun ke 25 sebagai warga Kumpulan Yayasan Sabah, sebuah organisasi ulungdi NegeriSabah.

ENCl I( WAHIM IN BIN JATI ~T""bor ~n

Sabah s/!ipp;tlf: SÂŤI. SlId.

"Svukur dan jutaan lerima kasih !:;erana dap<rt berkhidmat dMg;ln K... mpu~n Yayasan Sabah khus ... sny.o ~n Sabah Shipp;ng Sdn. Shd. Setama 25 tahun berkhidmat dengiln Kumpulan YayaS<ln SoIbah, tetah member; peluang kep;lda saya meni!l6kalkan pengetahuan, keyakinan dirt dan pe nplaman pahit manis telah dirasai. Memang tidak boleh dinafikan bekl!rja di Kumpu lan Yayasan Sabah telall meng\ibah kehld ... pan dan menjamin masa depan saya !!an juga keluarga. Saya berharnp dalam ma:>a 2S tall ... n akan datang, IC\impulan Y3yasan Sabah akan tl'O.lS menjadi OIgiInGasi vang ut ... h wpaya boIeh mernb;.tnw genernsl ~ deJ)ÂĽl ~ membaneunkan Ne:geri Sabilh.-

ENCIK ALBERT BIN AGUIR ~.,.w. i Kawo~n

Zon f>ed>l ..... n Uta ..

-Saya be'Ha se ronok kerana dapat membant ... masyarakat dl luar blondar l<ha\llY3 di daerah saya Nabawan dan Pensianpn. Harnpan "'ViI agar Kumpolan. Yayasan SoIbah dapat ll1ef1@rusl:an ~ untuk memb;Jnt ... memajukan raky.Jt Sabilh terut.arnany;l dl klar banMr me~lul pr0gF3lT11lf"OSram yang sedia ad:;:a. ~~ dMpn IC\impulan Yayasan SoIbah lelah memberikan banyak pengalaman kepada saya. Saya bangga melalui Kumpulan Yayasan Sabah, saya banyak membanlu masyarakat luar bandar yang kebal1y3kanrrya hidup dalam se rba kek ... rangan dan jauh ketinggalan dar; segl pendidikan. Saya gembir:ol dan berpuashati apabila saya dapat membantu mereb menerusi program-program ya", di\;)ksanakan terutamanya di Daerah Nabaw.ln dan ~n.-

Sudah tentulall. mengimbau kembali zaman l<anakkanal<, saya pemah !erlibat dengan pembinaan sebuah b3ngun.an pc-nc;ol<ar langil yang pelUma dibina di Tel"" UW. Pada mas;) itu, saya amat teruja sekali jika suatu ma:>a nanti S3y.J dap;lt berkhidmat di bang...""" itu_ Rupanya impian menJadl kenyataan ap abila permohOllan saya dit~rimi metalu; satu t~muduga kekosongan jawatan ~i Penolong l'qaw3i Tadbir, di ba", ... nanvang pem~h saya bekerja suatu ketika dahulu. Seterusnya keadaan hidup saya banyak berubah, darip3d<l berbel<alkan segu1uns Diploma saya sempat melanjutkan peiajaran ke perlngkat Ija~ah SoIrjana Mooa dan seterusnya ke peringkat Sarjana. In i semua berkat ruang dan peluang yang \erbuka l\las di OIgiIn;sasi ini. lerima kasill kepada pih<lk Pengurusan vane sentiasa positif dan memandang jiuh kt I\;Kfapan akan l<ebajikan

-......

Selama sub.. delead ini, .sebalJ'i salah seorang warga, saya mengharapkan agar organiUsi ini akan terus ..elevan dengan rms; dan lllsinya ke 8f3h membantu mempertingkiltl:an mutu kehldupan l"3ky3t khususrJYil iii luar bandar. Tambahan lagi, saya juga berhal"3p sernoga Kumpulan Yayasan Sabah ikin lerus be~ranan .sebasai agen ~nel"3j u ke al"3h menok(lktambah usaha-usaha m ... rni kerajaan deml kese Jahteraan rakyat kesel ... ruhannya."

.-

PUAN JUM ILAH BINTI SIKI Bo~u ~ .." ' _ & _hotan ~ke~ ..n

.saya berwukur kepada Allah s.w:r dan berterima ka50h kepada Kumpul<!n Yayas<ln Sabah kel"3na membefikan peluang kepada saya mendapat pekerjaan untu k menyarn keluarga. Kim, keilidupan saya iebih baOk setejah berkhidmat bersama OIgiInisasl Inl. Harapan saya agar Kumpulan yayasan Sabah akan teros maju untuk membantu generasi;lbn daQng."


111111

")(umpulan Vayasan Sabah barr-/3k ~b<Ih kehidupan say3 sejak bekerja d, org'IIlisasi inl baik dan segi

profesion<llGme, mempertcukuhbn ~mpllan kerja mahupun d,"; p,ra berliklr. Harapan saya, agar I(umpuIan ¥iryasan Sabah leNS reJeo;an mendepaoi cabal'lln han muka yang mencabar dengan membuat transformasi menyeluruh bokan sahaja ke alaS bidang lumpuannya tet3pi juga memper'Gsai warga'¥'. KatJu kita kom iled memprnkarsai ptl"llbahiNl, bermakna kitI akan berupaya menjuIang Izj3yaan pada Z5 tahun mendatarc.*

"Saya S3npt befpuas h3ti dan bersyukur kepadiI Tuhan Ir.erana berpeluar'€ bekerja dl KumpoJlan 'fay.osan Sabah. BaO'Vilk penga laman dan pet'ItetIIhuan yang saya da~ selama bekerja d; Kumpulan Yaya'kln Sabah yang dapat dimanfaat bag; din S3Y3 . Selama bekeri3 d i Kumpulan

Yayasan Sabah, memang b3~k membantu dan ml'!'ngubah cor3k Iolehidupan diman<! S3Y3 dapat men¥llp.mg l:ellidupao k:ami seIoeIuarga. Har.lpoln ~ ~ Kumpubn Yayasin Saba!\. semoga t!nr; berjaya rnaju ki>' hadapan demi I3kyat danNegeriSahah.N

"'Saya berasa gernbi", dan jup berwah Irerana ~WI bekerja dengan Kumpulan Yayasan Sabah selama 25 Ulhun. S<Jya tida~ pernah terfildr o.mtuk be<pindah tempat

kerja atau .ebagainya. Sudah past, bekerja dengan KumptJlan Yayasan Sabah selama 25 t3hun telan memberi maofa31 kep3da saya dan beIuiwga. Anak.;ol'l;)/C say.;I pun sudah melarcbh ke illam ....,;...erw dan I:oIej. ~ OOny'ak perubahan bIpad3 Irami seI<.eI~ sm beffi;lI3P Kumpulan Yayasan Sabah akan tentS

menjadi penel3ju pernbangunan sosial, sesuai d~ matlamatnya yang menyumbang kepada peningkatan kualil i kehid upan rakyat Malaysia d; Sabah. Saya bemarap Kumpulan ~n S3bah akan k.ekal relev3n."

*Saya amat bersyukur dan berb3ngga diberi peluang berld1;dmai d i I(umpulan Y~o;an Sah<lh leb, ....lebih lagi di Bahagian ~rkembangan Kilna ~-Kilnak. kernna cabaran tugas saya berhadapan dengan karenah ka nak-kanak berusTa tiga bulan hingsa enam tahun yang memerlukan keo;abaran, keKuatan 'izikal dan mental. Alhamdulillah syukur, o;aya amat berterima kasih kerana selama 25 "'Y" berkhidmat dengan K.umpul an Yavasan Sabah, banvak faedah dan k2baikan yang sava perolehi terutamanya dari sq; ekanomi, soslal dan kehidupan k2 arah yang lebih terjam.n. Saya berasa seronok dan sentiasa gembira bertugas di bahagian inl kerana setiap hari dipenuh' dengan ketawa riang serta tangisan ka nak-~an,,~ yang memerlUkan poemat,,,n dan i:asih savang. $eelra tidak Iang~ung $uaun" ini telah rnernberi ketabahan, kesabaran dan mernatang....n fikiran S3ya. Semoga Kumpulan Yayasan Silbilh amnya diln Bahagian Per kembangJn Kana k·kanak khususnya akan terns wujud berkembang rnaju, kukuh dern; .aky at dan komited dal a rn melaksanakan pe rana nny.a.~


111111

--

PUAN HAJAH ASNAH SINTI AG. B£SAR ~

_,otIOo4'"

Kanal<1(>fIOI:

"'SeIama beo1:ttidrrm eli ~mpulan Yayasan Sabah peIbiIp per3Sa3n !elah dirasa" pahil ada, manis pun ada. lnilah yang dikatakan asam gar a m kehidu pan dalam merogh;lrvngi dunla kerjaya. TefU$ te<1)ng saya kalaican, perjaI3nan kerjay.I S3y.l cukup berftlw d3n menc.mar malall nyans-nyaris tel"$Ungkur. Denpn kekualan ........""'t, sabar dan \<loon h3ti, saya bangun dan teNS OOngun serta melangkall dan te.us melangkah seningga mampu beruhan hingga ke harl ini. ENCIK MADI BIN SANAP

DoR WIuh lima I3hun bulean <aI\I m;tsa V3r18 pendek baci seseotang stat itu berkhidmat seru kelayakan patut diambil I:ira untuknya diberikan kenai/Qn gred sebitpi penghali3an atas khidmat lamanya dan SOJmbangan seru l:ese-tiaan yang diberlgn kepada <>rganimi.

~~ tidak menduga sarn a ... k.1li, saya telan bekerja di • J(\lmp\lI,In Yayasan Saban sehinw tTHffijilO£kaU 2S tan\ln. Per.lsaan ge mbir.l In; tidal< dapat digambarkan denpn kata·hta. Sememan&nya, Kumpulan Yavasan Sab<lh telah banyak mengubah kehidupan saya ... kel\larga, Seorang anak S<Iya kini menuntut di Kelej Yay"san Sabah, sebap; abuntan. Terima kasih J(ump\llan Yayasan Sab<lh. Hal'3pan saya kepada Kumpul"n Yayasan Silbah \lnlult 2S tah\ln akan datang ad"lah, semoga terus menunaihn peranannya denean Prihatin, Komiled, Dinamik dan Berjiwa ",,,kyat:

Selama berldlidmat dellgiln )(umpuIan yayasan SilIWl. seplaf"lVil bermuIa dl sini. irl'hid\lparl 360 darj3h terus ben.lball. Bermula dari l/!ro to hero. La ~pagn lubuk nasi kehidupan, Alhamdulillah. Kehidupan mula sebagal anak tani, kini jadi kakit3ngan awam, H;dup dolam kelas perte<lphan, syuku. ~ Allah 5.w:r 3tiIS nilan3t dan limJ)a/'l ~. Hiloapan say;; agar l<umpuliln Yayas:iln Sabah 25 tahun ~/Qn data'1& leros t>en:Hri tesuh dan tents hldup unl\lk ra~1 ne&eri ini. Pihak Pengurusan 1"'1.-. mesti leilIS, berkualitl, dinamik,. tem\lD dan menjaga kebajibn $taf seara menyejurull agar 0<pruI.Mi teIUS bersinar di hati sanuban 5I;IfkhU5USfr\'3 dan rakyat amnya.

KefMiukaon minda den hcIi, ~fl'Jurusan bu/rua/i6 (X)Sti. I(und jayonyo ~organi5o!I, Dori oIIDI <!an hati J"'II9 p(Ifjh doll SIJCi."

·Saya sangatgembira bekerja sehinua 2S ta hun dl K\lmp\llan Yayasan Sab ah. Ramai gr"d\lan van, berada di I\la. sana yang menghadapi mas~lah unt\l k meneari kerja. Sebaliknya sava lelall bekerja sebaik sahaja menamatkan pengajian pad a tallun 1989. Selama bekerja di K\lmpulan YaVasanSabah, memang telall menguball ken,dupan sava dan keluarga. Sava men,narapkan Kump\llan Vavasan Sabah akan t erus berperanan \lnt\lk membaM\I .akvat Sa bah kh ususnva dalam bidang pend idikan . Saya berdoa semogi K\lmpulan Yayasan Sabah akan tems dinamik dan relevan ses\lai dengan keperl\lan semasa rakyat Saba h."

"Saya bersyukur kepad. Allith S.W.T dan sememangny.ll 3m at bangga selama berkllidmat 2S tahun dengan Kumpulan Yayasan Saball sehingsa kini, Tldak dinafikan bahawa K\lmp\llan Yayasan Sabah juga telah mencorakkan kehld\lpan dan kejavaan sava sehingga kini. Harap'," saya agar I(\lmp\llan Yilyasiln Sabih dapat berdiri teguh selimanya dan dapat memberi pel\lilng pekerjain kePida waris·waris kita pada masa a/Qn datang."


111111

PUAN fLORENCE VAP """'long Guru Bti>, a.h.S_

Cj ~.

ENCIK EPHRIN LEONARD CHAN I'<!pw.. ~udtt K.o,,;m Aud" Do l,mon (ys 1'csal

-Say<! amat bertllah dan ban"a kerana ber~l ... an\l.

berHudmal dengan Kumpulan YayllXln Sabah. s.aya inl'" I!lell6ucapkan ribWn Itrima k;.I~ih. Taopa saya sedari tahun 2014, adalal> tahun yang ke 25 S3V3 btrkhidmat "'" ngan organisasl i ni:'

PUAN JENNY KUNG

"-ai lÂĽ<"Sum.,...""'........

Un~ _~

~ berasa amat ~kur, bertvah Ibn bangga ker31"13 dapat !)e,khidmat dengan KumpUtan Yayasan Sabah yang menjadi kebangsaan se lur ... h rakya l di Sabah. Sememaognya Kumputan Yayasan Sabat. tetah bany,lk me<1gubah l<ehidupan saya tel\lt(lm~nya dan segi el<onoml mahupun dalam pendidikan. Harapan s.ay3 kepada Kumpulan v..Vasan Sabilh, semoga org3nisasi ini lerus befjaya dan a.kan kebl selamany.;l untuk membantu ralcvat Sabah ten:t3n'l3l'lyilger>e<asi akan dataog.w

Peria=b.~ Ka<\'~ _ Kl"'k

"'Sesunggullllya perasailn syukur, bangga dan i>e<tuah Iter-m.. daPi\t berktt,dmal dengan "ump ...l.n V<lyaS8n Sabah selima 2S I ..hun. Waliupun pelb .. ga, Qbaran dihadapi ~elama be~erja, namun b .. nvak ilmu dipelajari dan pensalaman dHalui amat be'l!un .. dalam me ngubah (;orak kehldupan dan perkembangan ke rjaya saya. UQpan terim .. kasih lak lerhingga kepada Kumpulan Y<lv<>san Sabah ker.na memberi saya bantuan pengajian sambil bekerj3 dan juga pel""ng menghadiri kursus, bengkel, $emlnar Vang beooitan dengan tugasan. Selain itu, saya juga scring terpilih mew.akib kejohanan sukan, seperti PESAOA (PfSAWI) dan PESAVA. Melalui aktMt' sukan ini, "'va bIIrpeluang melawi! ke bleblerapa tempat yang menarik. Sememangnya tidak ciinafikan, h<tSil beker]a denaan "umpul an vayasan Sabah telah banyak mengubih dalam aspek kerjaya mahupun kesejahtera ..n keluarga. justeru ilu, pengharpan seumpama in; memberi semang .. t untuk sava l er ... , berusaha mempertingkatkan kemajuan kerjaya yangdl(eburL Semoga Kumpuian Vavasan Sa bah akan lews blerkembang maju bersesuaian dengan mist. visi dan objektifnya dem; kesinambungan generas, Vang seterusnya.H

.....;--

[J .- ' _\

PUAN COlEnE INGKIM ~w.j

---

0.000""

lioNel." ""mb>ngun.n ~nl.p.n "".-po"'l

ENClK MANDARI BIN GEPONG

......

"'Say.> beras<I amm ber!;yukur dolo bangg:a dapat bekerja di Kwnpulan \':JyasiIn Sabat.. SeIarna 25 tahun berl<hidmat dalam Kumpuian Yayasan Sabah barryak penlbahan yang Io3'\fa perolehi sepe<ti saya mendapat Nmah dan membina keh,dupan baru t>er<ama keluarga. H;mtpan saya sernosa Kvmpubn Vay3san Sabah akan IenÂŁ berl:embang ma]u umuk~akandatang.H

"WowL.25 tahun bubn masa Y<lng 5lngbt. Silya bersyukur kep<lda Tuhan ker.lna lelah member, peluang kep .. d.. sava untuk berkhidmat di organisasi Y<lnl disegani ini. Silya pe:n:aya sepanjang m.. sa inl. sudah tentu banvak pengalaman manis dan pahit yang telah sava hadapi. Akan tct~pi. ianVa semua menjadi kenangan Vang terindah buat sava. Harapan saVa semoga Kumpulan Vay;lS<ln Sabah akan tcrus maju dan masih relevan di Negeri Silbah. H


111111

_..

PUAN RUKIAH MALAGOB ~." ,,*,kem~n ':'",k-lW>;rk

--

ENCIK DAVID BIN ALOYSIUS for""" 1\e~1/ta1:ion PtOje<r (tNllVol 8ab>&i.n ~ & ~ru .. n Abn'I SeIut>, ~

bersyukur dan Sembira ~na dapi!t berldlidmat ~n Kumpulan Yay3Siln S<lbat> selama ini. ~ke<j3 densan Kurnpulan Yayasan Sabat> telat> banvak menyumbang kema;uan t>idup saya. Sa\oa Ielah teriibat secar.o langsung dengan projek kerjasama d, antara Kurnpulan Vayasan S<lbah deflgan organisasi'ÂŤg,misasi ant3rabangsa seperti ClRI\O-Foret, CSIRO dan IKEA. Peflglibatan dengan pro;ek-projel< ini telah """"bemuk du, dan IceboIeh3n ~ sebat;ai sUil, penyelidil< dan pengo;rus. fliharap Kumpu\ÂĽl 'I'ay.!'iaI1 Sabah atan t eru<i INjU dan bI!rday;a saiog sepertI IairHaio orp1isa5i berbpeflting3n kerajaan di MalaysQ. Kcmaooiri3n Kumputa-n Yay3Siln Sabah ~ ~ sebapi salah l'o!tU 3gefI pengerak iman di s.bat> dan juga pendokong halaruju ~n ~ menj3di nep1'3 maju pada tahun 2OlO.~

" Kumpuian Yavasan Sabat> merupakan sebuah organisasi istimewa dan mempunyai per-man yang sangat penting di Ne8eri Sabat>. Oleh itu, saya merasa sangat bangga dapat bekerja di organisas; b~r ini untuk luru l membantu usaha murninva dalam menokoktambah usaha ker.oJun meningleatkan irua!iti l<ehidupan rakyat di Negen Saban. Selama bel:erja dengan Kumpulan Yayasan Saball, organisasi istimewa ini telall banyak memoomu saya dalam meningbltkan kuah(, kehidup~n_ Melalui org<lnisasi ini, saya ttl~h da~( meniflgkatkan tahap pendidikan, memiliki rumah dan ~ereta, dapat rnenyekolallbln anak-anak $iya dan banyak lagi. Selain itu juga. Kurnpulan Vava san Saball membantu saya untuk merancang dan mampers,apkan diri agar kehidupan ma~ depan aQn lebih t erjamin. Sava berhar.lp dalam masa 2S t",hun akan datan&. Kumpulan Yayasan Saball serna kin Sigih dan kreatif dalam usalla mumi meningoU:an kualiti kehidupan rakyat I:hususnya di Negeri Saball sesu ai dengan peranannva. Saya jup berllatap Kumpulan Yayasan Sabah akan teros kekal :sebilgai salah :sebuall organisasi peming di Negeri Sabah kllasnya dan Malays.i3 amnya dan terus maju ke hadapan.~

PUAN JULIA SAPI

PUAN RINARANI BINTILAGUNDA

I:e~i Ka ... rv'lurutaip

R.o~,.,

_uta""". I:ota I:lRaNlu -Sava berasa sangal bertuah dan ban"a rnenjad; sebaha,ian daripada warga kefja OfFInisasi ini selama 2S tat>un. SiI" saya, bebrja di Kumpulan Yav;rsan Sabilt> lelat> banyak memberi pengalaman dan meningleatlean pengetahuan y.mg ama( berguna dan telah mengubat> kehidupan saya terutama seka li dalam aspek kerja dan ~kinan d,ri. Semoga Kurnpulan Yayasan Sabah akan t"rus berkembang maju dan rnenyalurkan sumban,an pembangunan, pendidik<on sosial serta ekonomi kepada seluruh rakyatSabah .~

""'hU\.at>on.

Muton bruin

WiIavoh 'S.Indabn

""S3ya ber.Jsa gembr.l dan puas hati Ioernna W<!Iaupun ,,~re,\,puhi banyakabalan, namun banyak pengalaman yang tidak c1apa1 dilupakan. Harapan saya semoga Kumpulan Yayasan SabaIl kekaI kukuh, teNS ~n usaha di masa depan agar ~raSi alean daWflg dapat ~uang untuk menggantikan kame Terim;o I:a5ih kepada Kumpulan Vayasan Saball. Kinl, saya dapat menyara kelua'K3 dengan kehidupan yang lebih sempuma dan bekerja lebih gigilllag; serta yakin akan halatuju yang lebih baik. N


BEMA ICUM'uLO.N Y"'ASMI ~

111111

"Saya ",sa ""ngal bertuih, berbangga dan bersyukur dapat berkhidmat dMgan Kumpulan Yayasan Sabah sclama 25 tahun. S<ememangnya Kumpulan Yayasan Sabah tclah banyak mengubah kehid upan ,aya serla membantu meningkatkan la",1 eko nomi kclual"8a. Diha",p agar Kumpulan Yayasan Sabah akan terus berkcmbi1ng maju demi keslnambungan gener.!si yang setP.fUSlIY3."

~Saya berasa amat bertuah bekerja dengan Kumpulan Yayasan Sabah sebuah ol"8anisasi yang din3ml~ . Tldak ada kata yang dapat diungkapkan selain ucapan terlmi kasih yang lidak tcrhingg3 kerana peluang ini. Saya telah mula membina kc rj<lYa saya di 0l"8aniS3S1 Inl sejak 2S unun yang lalu dan ianya telah banyak menlubah kehidupan saya dalam berbagai car.!. Dilugask~n dl kaw3san perhuUnan dan berjauhan dengan kelual"8a lelah mengaJar saya unluk menjadi seorangyang sabar. ubah dan dapal menenma apa jua .:abaran. Tldak dinafikan Jug3 bahawa rezeki y<lng didapali 3m31 memuasbn, terima kasih Kumpu1an V3yasan Sabah. Kumpulan yayasan Sabah Boleh! Harapoln saya apr orpn~si in; keblleguh, lebih maju dan ICfUS releYan unluknal!yat negeri ini.~

-Saya berasa terh ..,u, bangga dan gembir.! kef30<1 selama 2S tahun beke'ja di I(umpul,Jn Ya .... san Sabah keh,dupan keluarga fe,bela. Terima k'''ih saya uaopkan alas l<eperih .. tinan pihak Pengurusan. Bf:orsyukur pada Allah S.W.T kerana dengan limpah rezeki yang diberi selama bekerja di Kumpulan y~Y3san Sabah telah banyak mp.ngubah keluarga menjadi kehidupan yang sl hal dan berku~liti. Itara"n untuk Kumpulan Yayasan Sabah dalam masa 2S tahun yang ak<on datang aear terus miJU di samping mempunyai pemimp,n yans ikhlas dan amanah demi anak¡anak Bumipute", Sabah."

"Sete lah sekian lama berkhldmal di bawah naungan Kumpulan Yayasan Sabah, kini saya boleh katakan Kumpulan yaya""n Sabah telah berjaya melengkapkan diri saya baik dari $udUI kemasya",katan, kepimpinan dan motivasi din. Pengi~n masa yanasering dipenuhi oIeh tanggungjawab ~rta luntutan kerja setia p harl membu at saya tidak menyedari haki!GJt tempoh perkhidmatan S<lya bersama Kumpulan Yayasan Sabah kinimenc ..... h 25tahun. Dalam temflOh masa yang ag3k Iioma ini. bermacam aneka pengalaman lugas"n lelah saya tempuhi namun kese.muanya ini memben tuk dlr! ""ya menjadi seorang pclugas yang iengkap ba ik dari segi jati din, ketrampilan seta berwawasan. Ekoran darip;:oda ini juga, saya ing in mengucapk<on terima kaslh kepada Kumpulan Ya .... san Sabah atas segala f3.P.dah yang saya telah lerima ha~1 daripada bekerja d i organlsasl in,. Gan)aran berkhidmal bersama Kumpulan Yaya"",n Sabah sememangnya t!ada t<.>lok bandingnya. Keprih at ian pihak Pen,urusan terhadap 'Ialnya sememangnya menjadi ikutan Ol"8anisa,i yang la in. Segala kebajibn stal dijaga scbaik mungkin tanpa scba"'ngmasa lah. Ad31ah menjadi ha",pan saya agar organiS<lsi yang berlatarbelakang kan keprohatinan rakyat sebagai tunjak kewujuda nnya ini ttrus member i kh i<lmat baklinya kepada r.ikyat negeri Inl sccar.! lunta, dan bertcru""n pada masa-masa abn datang."


_

Innoprise capfUl Sdn. Bhd.

HSayit amat berterima kasih dan bersyulrur ker..tna telan d,beri pelvang berkhidmat dengan Kumpulan ~n Sab.)h. SeIama 2S uhun "'Y" telah mMikmati ~Ia kemud<lhan ~ disediakan ~ peras33Il senang hati. gembir.o dan penuh rasa taoggungjawab. Banya k mcmmba penplaman mela iui tupsan. aktMti sosial dan penglibatan dalam aktMti sukan pennglcat dalarnan dan terlJuka. ~

leo-baik hany3Iah ci ~. Tahni311 Iepada Koo1puIan 'fayasan Sabah yang !elah ~ tarat sos;oelolltom S!ry3. Satu kehidupan yang amat dibanggakan dan disyulwri. Hara~

s.ava

~

organi:>asi in; semoga ianya masih kekiII bef<j;ri leguh, ~1U'i bell'''IIIbar\g maju dan masih Ideven ~ salah SOItu turJgpk keo,oegahan Negeri Sabah seperti mana ke~ sew.Jkw saya menven<'i Kumpulan Y3'y"asao Sabah paW 25 t .. hun 'f<!ng talu;

·S~ya ama! bersyukur dan berasa Silngat bertvah ke rana be rpeluang mendapat pekerJun d i Kumpulan Yayasan Sab<lh. Selitma 20:, ta hun Ini, cvkup mencab~ r juga dalam tup,.,n harian sebagal seorang pemandv namun saya tetap gembira. Selama 25 tah un ,ni, memang banyak jlertJbahan dan 5eS' I«!hidupan s.aya serta kelua rga terutamanya dari segi e konomi dan sosial. Harapan S<ly;1 untuk Kumpulan Yayasan Sabih, semoga ter us berkembang malv aga r dapi! menerus ka n peranan sesuai dengan visinya ,a it v OInamlk, Berjiwa Raky.n, Prihat,n dan Komite<:l.-

.. 111111

"Mengim bav kehidupan saya 25 tahun yang lalu, sudah sememangny;1 saya tidak menyangko dapat bekerja den&an sebuah organisasi antara yang te!"baik di Sabah. Saya '",,"uh!:>erasa bangga lcerana ditenma bel«!.p dengan Kumpulan YayaS3n Sabah dan kin; telapun meocapai 2S tahun. $epanjang bekerp di organiS",i ini, sa'f<! telah berkesempatan bertugas dl beberapa bahagian dan unit termasuklah di Pejabat cawa"ga" Yay;1san Sabah Kuala Lumpu r. Melalu; kesemp3t:a" itulah anl<lra lain telilh membul:a m;"da saya dan juga telah menimba banyak pengalaman yang sangal berguna dan berharga dalam perkembangan ker)ilV3 da" juga kehldupan saya. Sudah semestirlya bekerj.a dengan Kumpulan Yay.>saro Sabah telah mengubah serta menon,gbtkan t:ahap keh,dupan dan p e ndidi kan saya ~~hinggalah mel",,,gkah ke tah~p Sarja na Mvd 3. I"i kera na Kumpula" Yayasan Sabah begitu komited dan prihatin kepada warga kerj;JnYi' dan senti~ mengambil ber.ll temadap mempel"1ingka l kan sos ioeko"omi dan pendidilci"ln warga kefjanya melalu; bafltua" pinjaman pendidikan ya "g fleksibel. Oleh Itu, say" amat terhutang budi kepada organisa~; ini yitng telah banyak me"gu bah ~ ehidupan saya ke arah yang I~bih cemertang dan melillui pengalaman serta bafltua" yang s;oya te rima selama 25 t3hun 11>1 telah banyak me<1gubah diri dan mengajar S3y;1 menjadi seoranR i"sa" yang lebih matant: da" beri(eyakinan linggi. Sava sangat berwukur atas ~egala pemi}erian da" bantu"" yang diberikan kepada .saya s-elama Inl. TERJMA Will KUMPULAN YAYASAN SARAH . Sava berhar.op 25 tahu" akan data"g, Kumpulan YayaS3n Sab<lh masth tagi relevan bukoln saja di buml Sabah letapi di selvruh du,,;a ker.ona Kumpulan YavaSlln Sabah sememangnya dianugerahkan oleh Tuha,,·bumi yang bertuah kera"" keunikan bentuk muka buminya yang sungguh indah den&an flo<a dan fauninya. Saya juga berharap 3gl1r 2S tahun yang me"datang. keaslian huta" masih dapat dipel ihara dan bemar.op agar Kumpula" yayasan Sabah akan iebih cemerta"g da" berdaya sai"g dalam semua aspek untuk mencapa, objektif dan peral"leangannya <!eml meflC3pai mhi dan visi agar organisasll"i terus wujud dan lebih maju rerta berdaya sai ng ke arah menJadi sebua h organ isasl va"g diba"W kan oleh rai(y.lt r>egeri inl uflluk terus membaontu warga kerjanya dan juga mempertingkatun tahap kehidupan sos.ioekonom; rakyal negeri ini:


IL<lITA KUMPUI..lN VAVASAN SA .... ~

111111

ENCIKANOREAS 80rTAl ",".>0100"

PqI~j

,_

llal\acian Kon....vui & """","'$lin AIam

~..-

"Rasa bertuah """'na dapat beMlidmat mela1ul KumpuIan Yayasan Sabalt. ~idm3I di Sahagian Ferten~ Kanak·Kanak teIah meonbe,j S3V<I ~ sean ~ untuk ~rc diIn me<rbio ..... ~n YlPpsan Sabah dalam menciI~ has.rn mum! organlsasl daLam rneningIcatkan lam hidup I'3i<yaI mela1ul perrbarcun;rl pendidikan lerutolma rnasy3I3bI di bw3san ~ b¥Idar. Tdak din3fil<3n be<tug3s seIiI<na 2S lahun derc;an orga.-si in; teIah ~ ~ S3V<1. ~ ~ S3V<I mesnbiua kehidupan "'¥' meIiIIui K.o.ompul¥l ~ Sabah dan Kl.mp.Jlan YiIyasan Sallah telah mengubah keIlickJpan "",.

I

"Say.) atn3t ~r dan bema ~ bertuall """"'"

diberi peIua"tj be<khidmat 3Nma 2S tahun di ~n ~n Satlah dan menjildi w.up di orpn<sas; yane bes<or n. BaI¥Ik pe!18<Ilclman dan ptr,getah1J3n '«ms a.mat berharga ~ peroIehi terutama seka~ dai;)rn bid<lnt;l peod'tdil:an alam

Harapan "'¥' IUxnpulan 't.Iyasan Sabah akan

wvs IItuh

dens;ln ptO£ram ~ dan mtnjadi na<li utama dalam pembaneunan ~ di negeri ini."

o;eI"""

sekilar. Selama berkhidlT\;l\ 2S tahun deng;m kumpulan

! I

I

Ya"j<Isan Sabah, perubilhiln kehidupan says amat memuilSkan """'Ii. Sayll bettlarap agar Kumpulan I'3vasan Salxlh akan terns ~kal ber1<embanS maju dan membantu raky3t untuk menif'€k.atbn tara! kehklupan yare lebih baik.~

"'Say.o bema ~~

~

gembh bertups

~

rokan

ai Kwnpulan Yayasan Sabah. 0. ~ itu juga,

SiIy.I turut ~ bahagIa dan CehDr.l ~ 5eIarna inO,

Pf'ngu rusan Kurnpulan Yaya»" Sabah lelllh banyak ~h

kehidupan SiIYiI ~ 5tglII;l ~I dan . . ingin rneI"f!I.IC3pbn rb.Jan tenna kaUI kepiIda pitlak ~ Hilrapan saya ip" orpnisasl Ini alean kek3I wujud demi gener;><i abn <:bt<I",,"

"Saw berasa bertuall, bangga dan berwukur dapat berkhH:Jmat setarm 25 latlun sebagal warga Kumpulan Vaya')an Sabah. So!mmI.lognva selarrli beUrjiI di l(umpuliln Yayasa n Sabah telah mengubah ~hidupiln dar; $<"gl 505'oekollo",; keluarga di samp;ng l:eslabilan pendapa\an yang terjamin. Ten"", kilIsih Kumpulan Yily3S3n Sabah. Harapan sava kepada Kurnplbn ~ Sabat! daLam 2S IaOOn ;»can dat3ng agar terus beoktllbani rrliJU, berdaya saing, mengutarrlibn ~pent;ngan ~kyal Sabah diln menjadi ~ 'f¥'II: tl!fUnggui di Ma~ amnya din Sabah khI.wsnya."

"Saya amat bersyukur b:-pada Allah s.w:r diIn iI~ gembir.J \:;epad3 Pengurusan KumpuLan Vayasan S<Ib;Ih yang mana

NS aya amat berasa sembira dan senang h~t l kerana d apat

be kerja di Kumpulan Yaynan sabah selama 2S tallllO. 8ekerja di organisasi ini banyak mengubah dan membantu kehldupan saya. Terima kas,h Kumpulan Vayasan S3bah. Saya berharap 25 tahun darl sel<ilrang. Kumpulan Yay;lsan Sabah Itrus maju ~ tladapan."

telah membe<i SO¥' peluaog bekerja dl organlsasllnl se!arna 25 IaIlUM_Saya amat bersyukur kerana Idnl kehidupan saya banyak mengalami perubahan ~ ketara sejak 25 tahun kebelakangan im. Semoga pilla!: Pengurusan l(umpukln Yayasan Sabah dapat meningbtkan Lagi taraf kehk:lupan raky.rt Mal¥ia di Sabah kilUSUS1'f\13 daIam pembanglJnan pendidikan d3n ekor1orni. TerVna kasil KumpUan ~

,.""'.


PUAN THERESA UelNG

"Sav3

memWkan tups

~

0!g3I'Iis3si inl dl Pejabat

Kawasan BeIur3Il dan tahun 1989 hingga 1990_ Seten..rsnya

di;lindahbn ke Pe,abat K3w3s3n Sandalc.ln se/WlggiIl996 di mana S<l'(iI teI<lh bertli;-31> ke Pusat ~bangan Ka~· Kanak selarna enam buoo. ~ aWoll 1997 S<l'(iI telal> diarna""l>lc.In ocrtugas sebagai Pengurus Kilwasan Yayasan Sabal> KinabaUingan seninggalal> tal>un 2003. Hingga kini rn",ih memegang sebagai wakil Kump<llan Yay;l$3n Saban bagi D3erah Kil'\abatangan dan bertugas di Pejabat Zon Pantai nmur Utara (Sandalc.ln).

Beo1dIidmat deogan Kumpulan Yayasan Sabal> setarna 2S tallun sud3h pastl teI<lh ~""r say.J berfikiran Iebih terbulca, bertole<ansi dan ~ IebiI debt rnasy3rabt

""fugas dan tanggungjawab SiIY3 pada permulaan sebag<li Penggerak Pembangunan InSlin mcnjurus kcpada pembangunan belia mcialul perlilksannn program keusahaw;man. Namun demikian, pihak Penguru sa n pnhatin dengan menvediakan pelbagal jeni. wrsus bagi mernasl ikan setiap staf dllengkapl dengan pe lbagai kemahiran dalam usaha membawa perubahan sikap di ltalangan kumpulan sasar. Pengalaman semasa berlakunya penstrukturan semula pada tal>un 2003 merupaltan detik pengalaman pahit apabila ic&mi letap meneruskan misi dan visi Kumpulan ~n Sa~ dalam keadaan serba kek ...... ngan dan:;;egi bilanpn staf. [».Iim era inilan kami tiid~ pilihan metain""n me,,"UfI3palQ; sepia kemahiran yang ada. Namun, di seb<ltik In i, peran~n Kumpula n Yayasan Sabah sebagai pencet\l$ perubahan menjadi lebih kukuh dan tanggun&jawab ~ menjadllebih joeIas. Berkhidmal dengan Kumpulan Yayasan Saban se larna 2S tahun telah mematangkan dlrllnl dalam menghadapi arus kehidupan yang lebih rnencabar. Terlmaltasih Kumpulan Yayasan Sabah_ Adalah menjadl hilrapan saya a gar Kumpulan Yayasan Sabah dapat meneruskan misi dan visinya_~

"""""Harapan saya agar Kurnpulan Yayasan Saba/> l<elcal dan tenJS maju sebapi sebuah orpnis35i yang diwujudkan untuk rakyat di negeri ini da~ ~n misi dan vi5i1l'(ol ~ng I"al> dim<lktubkan .•.bubn sebdar menokoktambah fungs; dan peranan jabi!i3n dan agensi kerajaan N~n dan Per,;ekuluan, malah juga MENGEPAlAI progrilm-program dan aktivit~Mli yang I"ah dirnocang. Deng.m adanya sistenl peogtir\JS8n sumber tenaga dan kew<!ngan yan& lebih celcap dan mantap adalal> diharapkan Kumpulan Y~ Saban mampu muncul seb3gai sebuah orpnisasi contoh yang disepno. Namun &ilah

KETElUSAN dalam n -elakHnalc.ln iIIPiI !uP

dan tanccuf"Cl3W3b oIeh ~ perinc\«ll ~~ Kl.mpulan Y~n Sabah pe ..... dititiId>erntbn """" <><b di peringlcat atiISiIn mahupun hingga ke peringkilt ~""r umbo. Kekebal~n nama t(lJMPULAN YAYASAJol SAIIAH iN Wldirl Wg3S

perlu dikelo:alkan sesuai dengan fungsinya sejilk Iii dilubohkan. N

PUAN ELSIE SUMBAT Ker.nl Kanln!Jyruta ip Perhutanan. Kola Kinabaly

"Say..! sangal bertuah dan betwuwr, dan sememangnv3 bangga ker3R3 dapal berthldmal denpn sebuah organisasi

yane: sememangnya ungeuI dan bel»tetij iMu Kumpulan Yayasan Sabat>. SeIama belkI ..:lII'- di orp~ ini. bilrPfak pe!'I¢t:ohuan dan ~n ~ liaVlI pen:IIehi. Tidak dapa! dinafiltan bahawil ~jak befI<hi<;Imat di QrglIni$:asi ini, ianya telah mengullllh laya hidup saya terutama dan segi kewangan, penampilan dan yang penting sek:a li adalah ke(akiR3n diri. Harapan saya agar pihak Pengurusan dan warga Kumpulan Yayasan Sabah sentiasa berusaha d<ln tetap berxanding bahu untuk meningltatic&n liIi; pr~si terutamanya dan segi kewangan demi kewujudan orgarOsasl in< d<ln masa depan rakyat negeri ioi N


111111

"First of all, I feel ~ to be working with this '''Jspiciou5. orgallisaOOn. I have had the ~ to have worI:ed tJnder such good bosses who hav<! inspired me to foo:> challenges ill order to improve my working as we~ a. oommunicatioo

"1 am very thankful for having the opportunity 10 work

with Yayasan 5abah Group for 25 vein- Ourinf!: these ~ I have gained vast knowledge and e:>Iperie~ in my working area and meeting people from different backgrounds. Thank God, indeed, working with Vayasoon Sabah GrO\.lp haschanged my life and my/amlly. I hope for the ne:rt 25 years, the org.:misation will cont Inue 10

progress successfully even to greater heights in COIltributlr>g 10 the _Ifare ar>d wen-being o f $.abahans especially for our younger generations both in educatooo <MId employment.·

ski lfs.. Throughout my J.!ngth 01 service with the Group. I have leamt to deal with pressure, being flexible and able to deal wfIh ...nous. 5itua!ions, but most of all. being able to prioritiooe my woric. and keep myself weD organised. I have acquired certain skills such as becoming a better admonistrator. a muItstasI<er, good time ~t and planning abi!ities. I ha.e becoo'le a responsible ~,able 10 handle all wocts with humlitv, faomess and respect for my feIow coIeagues. leaming is a r>eVer ending process and I am still learning today. My ~rations are ilia! 't.Jy3san Sabah Group wiD <:Ofltinue to ~ its rom tousinesse!;, keep up with the challenges of today's world, provide scholarYiips for sdlool leaW!rs as weU as provide job opportunities fO( graduates for the next 2S years. I also hope that the Ma nagement w,lI continue to pr.lctlce its administration of the GrouP wisely, SUstai03b1y and with goodforesigh t~

----NAlhamdulillah, I am gr<Ilefvl for the opportunity to worlc.ln Yaya'san Sabah Group, in Tun Haji Moh<!. Fuad Stephens

"I joined Vayaroan Sabah Group 25 yeaI'; ago with full of hope and behef that this organisation will provide me with an opPOrtunity for career <Kfvancement and job s«ur ity.

I hope the Group WIll develop" more aggressive means of re.:ognisinl JOb talents and t he accordance of pl'oper appreciatIOn 10 allqualified and deserving staff.

Worxing ""'th YayaS3n Sabah Group has lremel'ldousty changed my life in term of working expt'rienu~, exposure and sharpened both my analytical and management skill •."

8omeo Research tjbraly particularly. If I may, I would [ok<! to take this opportUnity to thank aD myooleagui!S in the r.br.lry, I am, in all honesty and hu~ have learnt SO many ~fTomtt-n.

I sincerely" hope only the bo!st for the 'tayas3n Sabah Gro.Jp and wM the Group great achoevements ill whatever ende:aIIOurs they embafk on. A5 for the staff.they are really very appreciative. I hope ~ sabah Gro.Jp will continue to look into t/Ie......,w_ oflls staff.

Working here for 2S yeai"$ has impacted me in one ~ or another. I would s;ry there are things I cookl have done better, there are things I know I ~ tried my hardest, there are things I should haw spent more timeon, there are things I am glad it's r.M!;r and dor">I!' with, there amthings I should be grateful of. there are thirogs I am thankful I have, there an:! thing:; I should talk less of, then! are ~ I ~ WOI"k '"""'011."


I:

ENCIK RONALD ONG Penr;urus (onan B.o ....... ~P... !""I~'

MI feel like 25 years old again! NO doubt, I have always been happy, gr~leful and prol.d to be an employee of Yayasan Sabah GrouP. an organisation that pr..oClices fairness 10 the societies. especially for its staff. I am than kful towards God for showering me with good health and my appreciatIon to the Group's esteemed Management for theIr confidence in me, thus, tr..onsforming me 10 r.,ma,n steadfast as well as resilient ;n oomribUling my service, 1 hope that YayaS3n Sabah Groop will continue to twlng development to f!Vefy individual in s.abah,~

MI f~1 ttwl sense of thankfulness to be able to serve with YayaS3n sabat! Group (YSG) for 25 years. Since ~ is a divers'foed conglomerate, it has given me opportunities to be exposed, and to learn under Sl!v=1 divisions and wor~ing environmen~ within YSG such ~s the Real Estate Development Division, Investment and Research Division, rir'lancia l Services and Investment and currently in t he Corporate Business Development DivislOfl.

During the last 25 years of my Sl!rvic." I had the opportunity 10 se"", as the Seo"etary to the VSG Inve$tment Commin~, YSG Appointment of Con$U~nt Committee, SICC Tas~ forc., and curr.,ntly in the Company Performance Monitoring Committees, Corpo","" Planning and Investment Commonee besIdes E><KUt"", Managemer'lt Committee which are Wifed by the ExecutJIIe Chairman of ICSS. I was also ml'Olved as liaison officers fo r two e(o ConferMces and the former High Commissioner of Papua New Guinea to Malaysia during their officia l visit !O Sabah in 2007, I am also involved in !he Domestic ~pline In.qulry as _II as serve as Directors in sew:ral of!he $Ubstd~rycompaniesofYSG, I tH.Iio!ve as long as you are wilUng 10 adjust and adapl yourwlf, make yourself ve=tile, as well as wining to learn contJnuously (and som.,tim es even under preswre). ~e are v,iSl: opportunities to learn. cxo:cl, and iKcumula!e quality e~perience in diversified conglomerate roke YSG, My hope forthe next 25 years is that YSG should not on!y just be a provOo'er of job employment, but also a learning C<!'ntre that provide a platform, especiaJ!y loca l Sabahan to ~u'p themselves to fiKe chaneng ..... of the ~r ( hangUlg working environment and con tribut e indirectly to the aspiratioo and Ihe works of the

.............:

MNo duty is more urgent Ihan that of returning thanks and this I reserve wholetwlllrted/v for Yayasan Sabah Group (ysG), Worting with thiS organisation has indeed indulged myself in tile finfi things about working in a big orgllnisatJon such as this_ The opportUflity to work with such a dIVerse group of people in this organisation for the past 25 years also h3s been invaluable. Working at YSG is like being with famiw, it doesn', ~verf~1 )Jke 'wo rk' , We all strive lor exc~llence in our persona l capacity, I will always be thankful to the people who bellelled in m... and gave me thJs opportunIty to grow, not on!y WIthin the organisatioo but also as a person. Through YSG, I have learned so mucl> - f laughed. Icried, I faced challeng ...... and I also expe"en<ed wry beautiful momen~ thai w;11 stay forever in my memory, Here's to continuing my career at this exceptional organisation, Myooly wish is tosee VSG stays rell'Vllnt in the context of Srowth for the state and people ofS3bah, Ialsowish Y5G will continue to strJVe in excellence its fundamemal mission while equipping iustaff so as to bring out the best in them , An organisation. no matter how well des.igned, is only asgood as the people who live and wort in it ,'


111111

~Mer ~ ~

Sabah

~

for the &'sI 00>e 00 27

AlJiI.rSt 1989 as 3 ~ ()eI.oeIopmer( C:naIyo;t I W<JS exotÂŤI !O be pÂĽt of an ~ th<rt serve and aWsl; the people of Sabah. As ~ gee bv, I haIIe ~ tI1nxc1'o lots of ~, especiatt in ho.rnan relations and marlagement. Being pan of a bi8 mmilv like the Yayas3n Sabah Group, ttMR is 3~ hap\1tne5S, sadness, good and bad (l"lemories which I will treasure forever. Afterthe VSS pt\Iiod, I "'<IS sad 10 see lots of fri~$ who are notaround ~, but for tl1esurvival of the organisatbn and the: future genemion to come, tM is sometIlini thai the Maoagement had to do. As II\aoJe ~rted wrth YayaSan Sabah Group, I am hopirfj; thai: v.ohtn I ~

,

""' re\ile"""" period, lwi retl'efmm Yaya5;!n ~h G<QUP

Pogaw;>i ~l:Nd""\3" ,,*n,,"usar> ~h~gl'" Komuni .... ""~">I

"More of 3 mixed ~ ing. 25 year.; is 3 !eng time to go lhr<)Ogh; the pajn.. the loss whidl we haY!! endurt!d and 1M gain which we have received throo;ghout the journey. However, looking at the brigl\ter part of the whole e:>q>eI;eo oce, the ~ part is mal:.ir1&:: new friend:;.. As WI! eet to know our colleagues better, they" ~ pan of our lives and ~u""lIv treat them as f.:llnilia. Its fealy a big lamilv with all sons of diff'" '" ""'" thafs the beauty of !l

Yaya$;}Il Sablh Group

~ been a good

emp!owo':

IooIcini

after it:$ employees' welfare and helping

son>\! to i"O'W. Some will reap from the opportunity given but Illere are t~ who have yet receive such fort""", It's .toaDy a journey of ups and downs and oppOrtunity.

I hope Y~SlIn sal:>ah Group will grow into a better and sustain for the nelCI geoeratIoo. What weoo todav, is forthem toexpe ienGe !OIT..... ,OW,~ ~ ~

"l3tn haW!' to s:a-( that ac:c:.eptinc the opportuMv given to me 2S year.; agO to work wrtll 'I'ay3sar1 Sabah Group (YSG) has been 3 Vf!r'/ wise~ . Oosoe to I\orm> "'''8"', where else would voo see!<. a chance to mingle with the very best people whose ideas, eoergy, commItment ,md personality makeone feel proud of worl;,ng with the organisation? YSG proVides a supporthoe wlture whereemployees like myself, feel ~ to mab! healthy lifestyle decisions and feel that our _~ ~ valued and promoted. YSG creates opportunltie$. to thrive, to do better than the best. Worldng with YSG ;s a eno'! 'it' rt:;e/(. ~kewise in ar'Ofother organisation. You may find and b\lild your individual potential, starting with commitment and siIKere c:ontributIon wht1e fully aPPl"eciating the ~ and differences within the 0IpIISJb0n. I haw pned a lot of benefits w::>rIdna: with YSG; the e;pcr.enc:e. friendship and networlcing made me what j am loci3y. It ;s <I feelli1g of satisfa,ction and proud working w~h YSG.

GraM:ng with YSG;n the last 2S yeal'$definitely changed my life. I am a scholar of YSG. YSG has co-funded Ill\' education througt1 the prcMsion of schoIaoops m the laS!: 5oi>c yean; of "...,. o/tic:iaI ~ endMvours before joining YSG ;n J.988.. I had the priviege to retiprooIll' 1.7( working with YSG. Throughout 25 '1"1'$ of sev;c,.. ... an ~ educatOf, foresuv researcher and as protected area manager; has made me a more knowledgeable ~ on the 5Ub;e<:t matI/!!", iIt 1e3S1: in the spedfic: flClds I am working 00. The beneflt$ and valuable expeOences that I have gained was truly remarkable, a complete life chaoget; in which, I am forever indebted to YSG. Iwish everybodyfor thilt matter, having worI<.ed IorYSG, will feel the ;ame. I da~ 10 anticipate thilt YSG WIn COOIinue to be ~le'IIant 10 the deveIoprn<>nl of the people in Sabah and of the State; conwr with its mission to lIp1;ft the standard living of Sabahan in ~, be ~ in educ3tIoo and SCICioeconornO:. 10 the effort in ~ of our natur.ll i!nd wlrural heritage. I hope YSG wiI <';101;11!1 ~ i!nd still adored by many, as I tl.:M! beI!rl prOUd of YSG CMf" aa these years.. HoNeo.er. perhaps. thefe i!; stiP much that can still be done in the regional, national and global ieIIe! for YSG. As t have been all this wht1e iIttad">ed !O the COI'I5eI"I3tion and ErMronrroerTti1 Managemenl Division for YSG protected areas,. thus, 1 hope YSG will continue to support and become the leadln~ role ITlIXlcI .n the sound management of GocI-given beautiful natu .....11"e$O\ll"ccs, I am hopjng that YSG will still be the proud OI'g;Inisalion of the people in partk:ular fO( the people 01 Sabah and to the ne)C\ generations, envied byothef ~ elsewhereJ"


~It's a great f'*!li(Ig working with 'fayas3n sabah Group for 2S yean.. Felt prestige ~nd happy, that's aU I C3I1 ~. Over the ye ars, I have ~cqui~ many privileges SpeCific3Py edLlCiltioo wherebv 'fayasirn sabahGroup gave me the opportul1ity to further my ~tudies which gave me the too/s in upgrading myself. I hope this Ofgar"lisation will preserve its flmgevity While prog rl!ssive/y serve the peopleofSa bah and its futu~ generations."

r;o,o1d,;dmoton i(orpor>t (ys11CSB)

-I ~ SO blessed and grat<!fuI that I h<we been with 'f<l'y'<lSan Sabah Group for 25 years! I haYe Iearm: and tpined a lot through my working with the d"dfemnt offi<:en. It has been a and dIa~ experierooe lot me. I'ayasan Sabah Group has &mn me IT\im'f benefits, working $kills <uId experiences. I ~ and comfo<t3b1e. I am so thankfu l to 't.lyas3o Sabah Group. I hopt 'fayasan Sabah Groupcontinve~ to prosperin the year; towme.~

weal

sew""

~I feel gr~iII

and proud 10 work with 'faya$&ll S<!bah Group. I hope the Group will tontinue to stand tllU so that it aln oontinuousty contn1AAe IO'Nards the well-being of the ptOPIe of sabah. ~ with 'tayasan Sabah Group ...... gNen me~ 10 ~amand ~ndmyexpeiera

_Ituri ÂĽIX! ~ Sabah G<0Up for takint! _ ~ ~ I h3'<'e gained a kJI of useful

:::::.. ~ tt. greiJI O/iolnisation. Indef!d, :• I" ~ GrQcI +as beIped :0 transform the liws of ........ ....., .-. ~ Satah Group! I hope 'fayasan 5ibIh GnqJ ~ .!:lo ....... . Wy in the provision eX ~ 110 5tudIrn ......, ~ ~ it. I also hope tha:: ~ w...n Group Ih!nIy ~ 'iCUOeS of income iI<Id ~ .. itsspeodr<

-Alhamdullt!ah, rt hu be~n both challengir"lg and rew;.rding experience working WIth Yavasan Sao..h Grol,lP (YSG). Initially, I joilled 'fSG around October 1989 olS PWpIe Development Cillaly$t. Our challenging tasks were 10 condu<:t trainings among iObiess youth~ ,n selected villages. We oonducted trainings and even stayed al some of the /)olairoya. During that time, we were given nomonthly lodSings nOr living allowances. Luckily; at the end of every thl'*! years of servke, Wi! ~re rewarded with some amount of cash as rncentlVeS. J was tr"3)lsferrl!d 10 the (du<ation Development Oivisiol> for a few years bl!for~ being attached to the Rtsearchand (wl>Omic Development DMsion. AlhamduliHah, after serving as an assistant officer for about five yea rs, f was promoted to an Officer for t he last 20 years until present. with the w ill of Allah S.w.T, my wrfe and 1 performed Ihe fifth Rukun of Islam in 200S/2006. Laslly, I woold fikl! to offer my tribute and respect to the founder of V.yasan Sabah, the late Tun Datu Haj' Mu=pha Bin Oatu HilfUn. Thanks to 'faya'l<ln Sabah Group and its Management for employins \/$. 8ersyukurlah kita kerana mosih berkhidmor dengan /i:umpuJan YOy<l"50nSabch. I believe in 'fSG. I hope 'fSG will exist forever lind stand firmly, not merely for the next 25 years. VSG should maintain its objectives and increase its y .... r!y allocation for ils socia! programmes 10 h~lp the poor ~nd needy. KumPl!/on YQyosanSabah mcnol>9 boJeh"


11l1li

-saY"

"'Saya t... lall rnenyertai Projek InSPIRE dibawah geran Kumpula" Yayasan Sabah pada tahun 1987 dan menjadi slaf Kumpulan Yayasan Sabal\pada tallun 1999. Aspekaspel<. terbail<: bekerja dengan Kumpulan Yayasal'l Saball

I

adalah organ,sasi in; amal mengambil be~1 dan menjaga ktbaJ'kan sufnya seperti kemudahan rawa t an, pinjaman di samping keselesaan dan keselamatan ~uf sewaktu menjalankan tugas. Manakala, aspek yang panl'll subr ketib bertugas di Kumpulan Y"Y<Isan Sab;,ih ad"l",h ketika orpni$asi im !erpaha mengurangk.3n sUf demi meneruskan kelan~ngan funiSiny.l pada I1Ihun 2003. llama; slaf terpaksa meninggalKan Kumpulan Yayasan Sabah kerana per1.:ara 1m.

Setelah bersara kelak:. sav .. akan memulabtn pemiagaan IIl'ememak itik telvr, meneru$IQn projek krnftangan dan akan terlibat lebill aktif dengan Persatuan Ibu Tunggal. Sa'l juga abn t..,rlibat lebih alttif dalam aktivrtl kerohanian. Aspek yang S<Iya nneui ~dalah SlIasa.na kerja dan rakan¡rakan yang b;tbl saya tinggalkan. Saal"Saat y~n£ tidak alain ~ lupai ket,1Q bekerja dengan Kumpulan Yayasan SabaI'! adalah ketika menjaga anak-anak kedl pada suatu ketika dahulu dan melihat mereka mem~r di Tasb kemudQn di T;ldika dan seterusnya ke PUHt lnJn~i5i di Sahagian Perkembanpn Kanak_Kanak. Selelah hertahun mf!reka mening,alkan kaml dan memegang jawatan yang penting, mereka masih mengenali saya yane pernah menjaga rnerelcil suatu kelib d&l>ulu. Ke~ semua stat, 53Y" mtnasihatkan apr i.>ekel]" dengan p<lnuh kejujurnn. bertanggungjawabe dan bee rdedikasi. Kepada p,hak Pengurvsan, saya mf!ngharapkan agar abn terus menjaga keba}ikan staf dan memastilciln misi Kumpulan Yayasan Sclbeah akan tercapai denpn ,ay.lnya.w

menyemi Rali:yat Berjava Sdo. Bhd. pada 1 Mei 1978. Ketika heos3ma K!Jmpulan y3yasan Sclbeah, saya m<lngi kvti pelbagai latihan anjuran sarna ada Kumpulan Vayasan Sabah mahupun ~takeholdeT!; terutama reI<aIi untuk membanlu m<lningkatkan produktivito, memperbaild mulu l:efja dan tanuungjawab penuh terhadap kerja di pejabat mahupun di lapangan. $emasa bertugas dengan orgJnisasi in,. saya herpeluilng vntuk melanjvtkan pelajaran dan bcrj~ya mendapat Dol)loma Pentadbtran Awam dan Scirjana Muda Pentadbiran Perniagaan dengan Kepuji"n (Pema>ilran)di UmversitiTeknologi Marn_

Semasa ditukarbn ke Pusat Perhutanan 'faliwas sebagai OffICI:'! In-Charge, ketilcil itu menjaga :>ernm.u 4$ stal dengan

k~mudihan infr~nruktur

yinS perlu penambahb~jbn. Setain daripada menjaga Kawasan Perhutanan Tal;was, Silva juga ditugashn untuJ< menjaga dan membangun Kawa$an Konsuvasi lumunong HaHu dengan stafyangterhad. Sem.lIsa saya masih hertup$, ramai icawan sekerja member;kan sokongan dan membantu untuk melaksanakan tugasan di lapangarl mahupun di pejabat. Seker j asama rapat dengan J~batan Perhutanan Sclbah daiam aspek pelaks:anaan proJek di kawasan Hutan Simpan kernna semua ini rnf:me<1ukan kelulusan darill3da mereka. I missed tM beautiful Tumunong Halfuondthegoodond rkdKofed~off Sclat-saat yang tidak dapat saya lup.alain adalah ketika mendapat pujian daripacla Pengarah Jabaun Perhutanan Sabah, Datu" Sam Mannan lerhadap perobahan ~ru di ~n Perhutanan dan Rekreasi TaUwas ketika rneneraJUj pentaclt);ran kawasan tersebut d; samping lawatan sambH belajar ke Copenhagen. Denmark bersama Enelk Jimmy Omit, dan arwah MUSlaminMallSilh. Kini setelah hemra. 53~ bekerja ..endiri - sencliri ma<>dur. sendiri kuli, Wltung rug; untuk sendir; - dan menikmati sisa h;dup ini dengan lebih mendek.3ti luhan. Kflas buat seluruh warga Kumpulan Yayasan Sabah yang masih bertups di organisas, be$3r ini, saya ingin merayu apr anda semua bekerja clengan jujur, ikhlas dan komited.~


I

"Saya mula bel:efja pad .. tallun 1996. 831P S3'«1, eli .. mara aspek lerroil: bel<erjlt dl otVn!Silsi in. i~ah apabiJa say3 melihat bekas pel3j3,-pelajar aSl1Itl'I;l Uljaan Kumpulan yayasan Sabah yang berjaya ke: menlll"a gading dan menjadl dolctor; pegllilm, pens;arah, pengarah, guru dan

la,n ·1<Iin. tentang aspek paling 5ukar ketika bertugas .e:lama inl adalah apab'la saya ter;»ksa membuat sokoogan pcmbatalan btaSI$Wll a1mniI ke~ peiajar Be~kap

Yi"'fl dikenabn tindak3n disiplin keoan.a glIpI mematuhi per.rluran """'.......

Oi anw", saat·saat manis bekerja di org;anisasi ini adalah ketib saya din.aikbn pang!cat ke Gred N22.. "Saya menyert<J1 Kumpulan Yayasan Sabah pada 1 Oktober 1993 Y<lkno 21 tilhundahulu.

Asp ... k !nrbalk ~kf:'l"' dengan Kumpu lan Vayas"n Sabah adaJah mehhat Kumpulan Yayasan Sabah berloembang deng..n pes;a:~ seru ~ntuan yang diusahakan umuk meningkatkiln I" , ~pan rnkyat neger; jnl dalam a~k p<!'ndidiun, ~d¥> budaya.

Aspek yang poIh,. suUr lcel ika Kumpuilln

~

~rtugas

Setelah S<I'f<I bersara kelal<. S<lV3 berhasfat untuJ< me:njadi se:<>rang petan •. $ay..I tidak boIeh duduk diam din kerana setama ini S<I'f<I sudah bias:. mene:nma gaj; setiap hujung bulan dan in. telahpun melalih say<! untuk meneruskan u:;aha mendapatk<ln wang unluk menyara keluargasaya. $;;Iya berharap agar semua stal aun meneruskan ke<:erneiI<Ing<In lCumpu liln Vaya:;an Sabah. N

dllng .. n

Satuto .idaIah apabib melalGanakan

s.$Ulltutups;~yMW :doIr.d& ... ICa.rgkan.

Apah,Ja be~;npft,.. ~ """" lindui !!eke,js di Kumpulan Yay-. s.fah.. vangsel"lu

~ ~rti

kawan ·kawan

me-na.. nquitajOlrda\am kerja pejabat dan

Pengurus (Unit.. .,..

~

memberikan bimbinpn

yangbaik.

Saat Vilng pHt-

~

. . , wya lupai adalah ketika

d~ribn ~pen:batmdanganj3""nsertalain.

lain bem.IJr.

~ ~

-""'" ~

"""

Pengurusan Kumpulan

'U\OII IpK>b .aya b«5ar:a adalah memooat

£ .... --..

Saya ""'" ~ ~ jn; untuk menasihatbn semU<t stat" agar IL!boh gicih urnuk ~mbaWil Kumpulan Y"'f<"SIIn Sabah Ice tahapl@t:.h ~rlang.·

"Silva telah ~i KuflV.llan 'fay;Isan Sabah sejak tahul) 19SL Sag; s:aya aspd( terbalk bekerja dengan ICunlpIQn Yayasan SahaIl adaiah kebajik3nnya terhaibp stat Aspek yang paling suk3r keotiIr.iI bertugas pula iaIah tiada jalan perhuburwan darat ke lempat bertugas dan terp;Iksa menggunaan heiikopter ~ mana keyl'an ioi ~n kami Ix!rnda d, clabom hutan seIama dua

tmgga tiga bulan. Saat yang tidak dapat dilupai adalah apaba;. ~ be<ttJg<ls

bers.ama rakan-rakan dan l:etika diberi peluang menjooi Kewa Seksyen, Kepada semua sIal yang mas.n bertugas, tenJS memberi khidmat yalli terbaik. ApabiIa bersara, saya akan IMf1l'1C1u' ramrakan saya yang mana mereb ;ad~!ah se~rtl sebo,gh ~""'rg;o tonpa rnengjra bangsa dan ~ma.·


111111

"Saya mula beb>r}il di Kumpulan Vayasan Sabah pada 6 Oktobef 1980 sebagai JurUleknik Peoyelengg.. raan di Sin'\.Urao Scln. Bkd. ~kerja di OJgani$asi ini adalah ya ng lerbllik )(erana saya telah diberi peluang unluk mengikuti kursus dalaman seperti ku~us pendaW3,an elelctrik dan eleklronik, lelefon. servidngairronditionerdan pluml)ing.

Perura yang paling subr kenb bertugas .. dalah apabHa berLaku !>ena,"a alam seperti baniif tll ..1 dan laut bert;elora yang menyebabkan ombak memecah mawk di Kompleks 100 Pejabal YayaSCIn sabah dan mengakib;itkan booster pump, pnumetic pump dan wafer pump tenggelam.

Say. menyerti.; KUmpulan Yayas"n Sabah pad .. lahun 1980 sebagai Kel'llnl sementara. Setahun kemudian,

,

,I

status peke'j""n saya diubah kepada Kerani Kont rak.

Mengenang kemha li aspek·aspek , e.balk bel<erja di Kumpulan Yayilsan Sabah antaranya mendap3t Skim

Pe.s.,aan.

Yan~

kedua, peluang mendapat

pende-dahan uotuk mempertlngbtkan prestasi ke.ja khususnya menganjurl:iln program program untuk pelajar·pela)ar Silbah .

Alhamduhllah, saya t ldak menghad<lpi sebarang l:esubr.l" kelika bertug.iS denglln organl!.3sl, ""mull demiki,Hl saya abn menndui organisasi inl kelak ilpabila say3 sudah bet$3ra. Tentu sekali saya ilkan merindu; ru.l.n harian dan pergi ouUfotion. Kefjasama yang telah ditunjukkan oleh telniln-teman sepejab<ll saya juga lelan mengaJar sava ertl kef']lIS3rnil yang ernt d3lam mel&ksanilUn sepia tugasanyangdiberikan.

Aspek vang sava akan rindui selcpJS bersara ia lah ket'lca be kerj a dengan rakan- rakan seJawat dlmana kami saling bekerjasama dan b<lntu-membantu. sa at-saat yang tidak dapal saya lupakan ialah kel ika saya dan rakan-rakan diberi amaran keras pada B Ogos 2008. Amaran tersebut dikcluarkan ketika beka lan air lerpulusdi Menara Tun Mustapha dan kebetulan pada masa itu kami bertugas di Sidong Jaya, oleh itu kami l id3k dapat membuat pemeriksaan. Pe«""",ngan selepas bersarn ialah SClya akan berehal dan berniaea. Nasihat untuk rakan-rakan dan juga slaf Kumpulan Yayasan Sabah, iika anda menga l ami masalah. anggaplah ianya sebagai cabaran kerana ~eiuiuran d.m Jresabaran itu ada ",hmat dan berbl . Teri!T13 kasih."

Mengimbau kembali S3al-Sllllt vang tOdak dapal Sily3 lupal adalah ketilY meneti!T13 AAuger.th Pf!rIth,dmatao Cemerla,,! stal Kumpulim YayaSiln Sabah sebany3k du.. IYJi dalam t empoh perlth,dmalan. Ramai rakan yang bertanya apa ranvilngao saya selepas bernra, sememaognya raocangan teup ada kemungkinan membuat perniagaan kecil -kecilan seperti katering, Insya'Aliah. Sebelum berundur diri, saya Ingln kongsikan du .. perkara iaitu, bekerjalah dengan Ikhlas dan jujur demi kebaikao o,!!anisasi inL Kedua, reeducate and refrain sfott in order to compete in on ever chonging work environment. ~

«Saya menyertai Kumpulan Vayasan sabah semenjak ta hun 1999. saya amat bertuah dan berterima ~aslh kerana d apat be rtugas dengan organi:;a$i ini. Te rima kasih Kumpulan Yavasan Sabah. Saya akan merindui sam pai bila-bila masa.".....................................................................................................................................

EDITORIAL

REKA .ENTUK & SUSU" ",T UR

PEHASlH ...T

Mm;><l f"",'« 8 ,n WUim in

H.i'" R.,.,.,._i ~i '

l.o<uk;. J.P.

S'OAN" EOrTORI ... C $om S. " ,,, .... n

,.,,<tvR.l.....

SUM ..... "G ... " R,,,c,o.H'" S,oICCO suI ""jab.. ·~j .bat Io" ~

ptW'oChooe

.... wi H.i' _ ,.n ....... ', ,,,,,hOI.......

JURUGAMGAR Som"", t>w ' on<~ "" ....... F• ...,,,,. Bin W",,,,,,.. Ph" P Chon~ 'ofI,~ SOd«

ITRBIT... " I\.a"~ n '"n'WN""; ~u "",u l' n 'I'>v... n :>.b.h 11"""" 15. M~.,.... Tu" Mu""p ~• 'bu ••, _,.,..,....., Tel"" """. &&817 " ",. K>nob>lu Sob. h. Mol..... '.

1(0,,,,,,,,,

""'' ' h.

T.., , 0$ 43511 21 F>k<, 0$ 42lS4G ,;>mOn w..b , n np"/WW'W~,~.<><g .m"\'

"met """fo @y<n<l,,,,t.m"\'

.... rtiU .... "" iloyotl S,.I Pt,j.b>t.p$to.n Zon

....................................................................................................................................•