Page 1

ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2557

ทนายความพร้อมใจ ร่วมประชุมใหญ่สามัญปี 57

ลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบดุล สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประชุมใหญ่ สามั ญ ประจำ � ปี 2557 ท่ า มกลางความสนใจของสมาชิ ก สภา ทนายความเข้าร่วมการประชุมกว่า 500 คน พร้อมใจลงมติเป็น เอกฉันท์รับรองงบดุลรายรับรายจ่ายประจำ �ปี 2556 และร่วม แสดงความยินดีกบ ั ทนายความทีไ่ ด้รบ ั เลือกตัง้ เป็นสมาชิกวุฒส ิ ภา เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556 เวลา 18.00 น. ที่ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรม เจ้าพระยาปาร์ค รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการ ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2557 โดยมี นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภาทนายความ เป็น ประธานเปิดการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสภาทนายความร่วมการประชุม ในวาระต่าง ๆ ตามลำ�ดับ

สภาทนายความช่วยคดีชาวบ้าน เหยือ่ เหตุระเบิดร้านค้าของเก่า ย่านลาดปลาเค้า

อ่านต่อหน้า 3

เด่นในฉบับ

4

10 อ่านต่อหน้า 2

ข่าวเด่น :

สภาทนายความเปิด ยุทธศาสตร์เตรียมพร้อม บุคลากรช่วยเหลือประชาชน ทางกฎหมาย ปี 2557 (1)

ประกาศเด่น :

รับสมัครทนายความ

อาสาช่วยเหลือฯ ฝ่ายคดี

(กทม.)


2

ข่าวสภาทนายความ ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2557

ผู้เที่ยวพร่ำ�สอนจริยธรรมผู้อื่นด้วยเพียงท่องจำ�มา หารู้สึกถึงวิธีปฏิบัติในสิ่งที่ตัวตนของตนเที่ยวพร่ำ�สอนผู้อื่นนั้น ที่ซ้ำ�ร้ายไปกว่านั้นตัวเขาไม่เคยปฏิบัติไม่เคยรักษา และยังทำ�ลายจริยธรรมด้วยตัวเขาเอง นั้นยิ่งเลวร้ายยิ่งกว่า การที่เราท่านประกอบวิชาชีพทนายความก็ด้วยเพื่อการยังชีวิตตนให้เป็นอยู่และดี สาระของการทำ�งานอาจผิดหรือถูกก็ด้วยต้องทำ�ให้เป็นไปตามข้อเท็จจริงและข้อกฎหมาย จะมีนอกมีในบ้างในทางคดีนั้น ก็ด้วยพฤติปฏิบัติของทนายความที่ต่างคนไป แต่จะด้วยเหตุและผลใดก็ตามสิ่งที่ทนายความต้องมีก็คือการกระทำ�ที่ต้องรักษาประโยชน์ท่าน และประโยชน์ตน แต่จะด้วยเหตุอนั ใดก็ตามแต่ดว้ ยหลักจริยธรรมนัน้ การอยากได้อยากมีทมี่ ตี อ่ การยึดถือและแสวงหาทีเ่ อาประโยชน์จากทรัพย์สนิ ของตัวความและทำ�ให้ประโยชน์ในทรัพย์สนิ ของตัวความต้องเสียหายนั้น แม้บางครั้งดูเหมือนไม่ผิดต่อกฎหมายไม่ผิดต่อมรรยาทแต่หากขัดต่อหลักจริยธรรมในการครองตนนั้น สมควรหรือไม่ ที่ทนายความและผู้พร่ำ�สอน จริยธรรมผู้อื่นและพี่น้องทนายความสมควรไหมที่ต้องทำ� ด้วยข้อจำ�กัดของแต่ละบุคคลนั้นมีจิตสำ�นึกที่ต่างกัน ดังที่เราท่านได้พบเห็น และเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2557 ที่ผ่านมานั้นผมขอชื่นชมเพื่อนพี่น้องทนายความยิ่งที่มาร่วมงาน สัมมนาวิชาการและ การประชุมสามัญประจำ�ปี และเราท่านได้แสดงความยินดีต่อเพื่อนทนายความที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาและสิ่งหนึ่งที่เราท่านได้พบเห็นและน่ายินดียิ่งที่พี่น้องทนายความได้อภิปรายสอบถามถึงการ ใช้เงินอันเป็นงบประมาณของสภาทนายความก่อนรับรองงบดุลประจำ�ปี พ.ศ. 2556 และอภิปรายเสนอแนะการทำ�งานด้วยเหตุด้วยผลอันเป็นการแลกเลี่ยนเรียนรู้ด้วยดีต่อกัน กองบรรณาธิการข่าวสภาทนายความและคณะกรรมการพร้อมส่วนงานทุกภาคส่วนต้องขอขอบคุณเพือ่ นพีน่ อ้ งทนายความเป็นอย่างยิง่ และในส่วนข่าวสภาทนายความทีอ่ ยูใ่ นมือท่านก็ยงั ประกอบด้วยข่าวของ การทำ�งานของการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายงานวิชาการและงานสวัสดิการและข่าวในภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการยุติธรรมอื่นๆ และข่าวสภาทนายความยังหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้คำ�ติชมและ การเสนอแนะจากท่านผู้อ่าน เพื่อแสดงออกถึงการมีส่วนร่วมและพัฒนาให้ดียิ่งๆ ไปครับท่าน

นิวัติ แก้วล้วน บรรณาธิการบริหาร

ต่อจากหน้า 1

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ที่ห้องประชุมประธานดวงรัตน์ ชั้น 3 ที่ทำ�การสภาทนายความ ถนนราชดำ�เนินกลาง กรุงเทพมหานคร : นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภา ทนายความ พร้อมด้วย นายสุวท ิ ย์ เชยอุบล อุปนายกฝ่ายปฏิบตั กิ ารสภาทนายความ และทนายความอาสาสภาทนายความ ร่วมให้ค�ำ ปรึกษาและรับเรือ่ งร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย จาก นางเพียงใจ ผ่อนผัน ประธานสภาองค์กรชุมชน เขตบางเขน พร้อมด้วยชาวบ้าน 31 รายที่ได้รับความเสียหายจากเหตุระเบิดร้านรับซื้อของเก่า แบรนด์ รีไซเคิล ภายในซอยลาดปลาเค้า 72 เมื่อวันที่ 2 เมษายน ที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลทำ�ให้บ้านเรือนใกล้เคียงกว่า 30 หลัง โดยชาวบ้านผูร้ อ้ งขอความช่วยเหลือได้ขอให้สภาทนายความให้การช่วยเหลือดำ�เนินคดีกบั ผูป้ ระกอบการร้านรับซือ้ ของเก่า และกรุงเทพมหานคร รวมถึงผูท้ จี่ ะต้องรับผิดชอบในเหตุการณ์ ดังกล่าวทั้งทางแพ่งและอาญา ให้มารับผิดชอบดูแลเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้น ซึ่งจากการสอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงเบื้องต้น นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภาทนายความ ได้ให้ คำ�ปรึกษากฎหมายเบือ้ งต้นและรับเรือ่ งร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมาย เพือ่ ให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายพิจารณาดำ�เนินการให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน ส่วนจะฟ้องคดี กับใครบ้าง ทางคณะทำ�งานช่วยเหลือทางกฎหมายจะลงพื้นที่สอบสวนข้อเท็จจริง และตรวจพยานหลักฐานต่างๆ ที่ผู้เสียหายให้การไว้กับพนักงานสอบสวนว่า มีความเสียหายตรงกับที่ให้ข้อความ ไว้หรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบเรื่องใบอนุญาตในการเปิดร้านรับซื้อของเก่าด้วย และขอความร่วมมือจากชาวบ้านให้ช่วยกันรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติม ภาพถ่าย และค่าเสียหายจากเหตุการณ์ครั้งนี้ เพื่อนำ�ไปใช้ประกอบการฟ้องร้องเพื่อเรียกค่าเสียหายจากกรณีดังกล่าวต่อไป

ที่ปรึกษาประจำ�กองบรรณาธิการ :

นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์, นายสัก กอแสงเรือง, นายบำ�รุง ตันจิตติวัฒน์, นายเจษฎา อนุจารี, นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล, นายพูนศักดิ์ บุญชู, ดร.สุธรรม วลัยเสถียร, นายสุมิตร มาศรังสรรค์, นางสาวอรอนงค์ เทศะบำ�รุง, นายธีรศักดิ์ วิชชุตานนท์, ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรพล สินธุนาวา, นายชวน คงเพชร, นายชัยณรงค์ กัจฉปานันท์, นายวิเชียร ชุบไธสง, นายชลิต ขวัญแก้ว, นายสุรศักดิ์ รอนใหม่, นายพิเชษฐ คูหาทอง, นายอาสา เม่นแย้ม, นายผาติ หอกิตติกุล, นายวิทยา แก้วไทรหงวน, นายวันรัฐ นาคสุวรรณ, นายโอฬาร กุลวิจิตร

บรรณาธิการ : นายนิวัติ แก้วล้วน กองบรรณาธิการ : นายสุนทร พยัคฆ์, นายสุวทิ ย์

เชยอุบล, ดร.เกียรติศกั ดิ์ วรวิทย์รตั นกุล, นายไสว จิตเพียร, นายศุภกิจ หล่อพัฒนากูร, นายสุชาติ ชมกุล, นายสุรนิ ทร์ ทาซ้าย, นายวิบลู ย์ นาคทับทิม, ว่าทีร่ อ้ ยตรี สมชาย อามีน, นายคราศรี ลอยทอง, นายโอวาท จุลโคตร, นายเจษฎา คงรอด, นายสัมฤทธิ์ เชือ้ สาวถี, นายดนัย พุม่ เล็ก, นางสาวชืน่ ชนก วชิรธาราธาดร, ดร. วิเศษ แสงกาญจนวนิช, นางสาวนงลักษณ์ แตงเจริญ ผู้ช่วยกองบรรณาธิการ : นางสาวนัทธมน จันดี, นางสาวพรธิรา แจ้งสว่าง, นายไพศาล แก่ฉมิ

• ผลิตโดย สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 7/89 อาคาร 10 ถนนราชดำ�เนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ : 0-2629-1430 ต่อ 129, 146 โทรสาร : 0-2282-9908


ข่าวสภาทนายความ ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2557

3

ต่อจากหน้า 1

โดย นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภาทนายความ ประธานในที่ประชุม ได้แจ้งที่ประชุมทราบถึงความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำ�การถาวรของสภา ทนายความ และได้ตั้งให้ นายนิวัติ แก้วล้วน เลขาธิการสภาทนายความ เป็น เลขานุการที่ประชุม ดำ�เนินการประชุมตามวาระการประชุมต่างๆ ตามลำ�ดับ และมีการ แถลงผลการดำ�เนินงานในรอบปี 2556 ในสายงานต่างๆ คือ สายงานปฏิบัติการ, สายงาน วิชาการ, สายงานนโยบายและแผนงาน, สายงานการบริหาร, สายงานกิจการพิเศษ, สาย งานกิจการระหว่างประเทศ และสายงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ โดยรายละเอียดได้ ปรากฏตามเอกสารที่ได้พิมพ์เผยแพร่ในรายงานประจำ�ปี 2556 และที่ประชุมได้มีมติเป็น เอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2556 และมีมติเป็นเอกฉันท์รับรอง งบดุลรายรับรายจ่ายประจำ�ปี 2556 จากนั้น นายกและคณะกรรมการบริหารสภาทนายความ ยังได้ถือโอกาสนี้มอบ เกียรติบตั ร และช่อดอกไม้แสดงความยินดีกบั ทนายความทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้ เป็นสมาชิกวุฒสิ ภา ด้วย คือ นายเสถียร เชื้อประเสริฐศักดิ์ อดีตประธานสภาทนายความจังหวัด พะเยา ที่ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดพะเยา และ นายชัยยศ ปัญญา ไวย ประธานสภาทนายความจังหวัดภูเก็ต ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดภูเก็ต และก่อนเสร็จสิ้นการประชุมได้มีการตอบข้อซักถามในประเด็นต่าง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานของ สภาทนายความแก่สมาชิกสภาทนายความ ซึ่งการประชุมดำ�เนินไปด้วยความเรียบร้อยและปิดการประชุมในเวลา 19.30 น. โดยประมาณ

นอกจากนี้ ก่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2557 จะเริ่มขึ้นนั้น ได้มีการจัดการสัมมนาให้ความรู้ทางวิชาการแก่สมาชิกสภาทนายความ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนากฎหมายสภา ทนายความจัดขึ้น ในหัวข้อ “บทบาททนายความในการดำ�เนินคดีอาญาระบบไต่สวน ชั้นคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ” โดยให้ความรู้ ความเข้าใจ รวมถึงข้อสังเกต ของศาลเกีย่ วกับการปฏิบตั หิ น้าทีข่ องทนายความในการพิจารณาคดีทงั้ ในฐานะทนายความของโจทก์ (ผูก้ ล่าวหา) และจำ�เลย (ผูถ้ กู กล่าวหา) ในชัน้ อนุกรรมการไต่สวนคดีของคณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งการพิจารณาชี้มูลความผิดของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ อาทิ ดร.สุรสิทธิ์ แสงวิโรจน์พัฒน์ เลขานุการศาลฎีกาแผนกคดีอาญา ของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมือง, นายนันทศักดิ์ พูลสุข อธิบดีอัยการ สำ�นักงานคดีพิเศษ, นายกล้านรงค์ จันทิก ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษมหาวิทยาลัยรามคำ�แหง และ นายเจษฎา อนุจารี ผู้อำ�นวยการสำ�นักฝึกอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ

ซึง่ จากการบรรยายความรูด้ งั กล่าวสามารถตอบโจทก์ความต้องการของทนายความได้เป็นอย่างดี อีกทัง้ นับเป็นครัง้ แรกทีส่ ภาทนายความได้จดั สัมมนาในหัวข้อนี้ ซึง่ ช่วงท้ายการสัมมนา ยังได้เปิดโอกาสให้ทนายความได้ซักถามถึงประเด็นต่าง ๆ ที่สงสัยเพื่อความกระจ่างในการนำ�ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้กับการดำ�เนินวิชาชีพทนายความอีกด้วย.


4

ข่าวสภาทนายความ ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2557

บทความพิเศษ

กองบรรณาธิการ

(ตอนที่ 1)

สภาทนายความเปิดยุทธศาสตร์ เตรียมพร้อมบุคลากรช่วยเหลือ ประชาชนทางกฎหมาย ปี 2557 นายสุนทร พยัคฆ์ อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ในฐานะประธานคณะกรรมการโครงการทนายความอาสาประจำ�ส่วน ราชการแถลงรายงานความคืบหน้าและผลการดำ�เนินงานในโครงการสัมมนาเพื่อจัดระบบขึ้นบัญชีเป็นทนายความอาสาอันเป็นการเพิ่มศักยภาพพัฒนา บุ ค ลกรปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องทนายความอาสาในการช่ ว ยเหลื อ ประชาชนทางกฎหมายในโครงการทนายความอาสาประจำ � ส่ ว นราชการส่ ว นกลาง (กรุงเทพมหานคร) และส่วนภูมิภาค (ภาค 1-9) ครอบคลุมทุกเขตอำ�นาจศาลทั่วราชอาณาจักร โดยมีวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับจากการจัด สัมมนาในโครงการ ดังนี้ วัตถุประสงค์ 1.เพือ่ ให้ทนายความอาสาได้ทราบถึงระเบียบคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ว่าด้วยการปฏิบตั ขิ องทนายความอาสาประจำ�โครงการ ทนายความอาสาประจำ�ส่วนราชการและองค์กรเอกชน พ.ศ.2556 ซึ่งเป็นระเบียบที่มีการแก้ไขปรับปรุงใหม่ นายสุนทร พยัคฆ์ 2.เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลของทนายความอาสาทั่วประเทศในการจัดทำ�ทะเบียนทนายความอาสาของสภาทนายความรองรับภาระกิจของสภา อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎฆมาย ทนายความในการให้บริการทางกฎหมายแก่ประชาชนตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 3.เพือ่ ให้ทนายความอาสาผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาได้น�ำ ความรูท้ กั ษะ ประสบการณ์ทไี่ ด้จากการสัมมนาไปใช้ในการปฏิบตั หิ น้าทีอ่ �ำ นวยความยุตธิ รรมให้กบั ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้ 4.เพื่อเป็นการเสริมองค์ความรู้และพัฒนาการทางวิชาการให้กับทนายความอาสาให้ทันกับสถานการณ์ของสังคมปัจจุบัน 5.เพื่อเป็นการกำ�หนดกรอบเป้าหมายและยุทธศาสตร์ในการบริหารขององค์กรให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการบริหารทางกฎหมายได้อย่างสะดวกรวดเร็วและทันกับความต้องการ โดยผลที่คาดว่าจะได้รับจากการสัมมนาทนายความอาสาททั่วประเทศนั้น คาดว่าสภาทนายความจะได้บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายที่มีการพัฒนาทาง ด้านวิชาการ มีทักษะ ความชำ�นาญในการปฏิบัติงานอันจะส่งผลให้การทำ�งานในด้านของการช่วยเหลือทางกฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนผู้รับบริการ การจัดสัมมนา ครั้งที่ 1 เป็นการจัดสัมมนาในส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) โดยจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 29 มีนาคม 2557 ณ โรงแรมริชมอนด์ อำ�เภอเมือง จังหวัดนนทบุรี ระหว่าง เวลา 08.30 น.-17.00 น. โดยนายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการสัมมนา ส่วนวิทยากรให้ความรู้ได้แก่ นายสุมิตร มาศรังสรรค์ อุปนายกฝ่ายวิชาการ, ผศ.ว่าที่ ร้อยตรี ดร.สุรพล สินธุนาวา อุปนายกฝ่ายบริหาร, นายนิวัติ แก้วล้วน เลขาธิการสภาทนายความ, นายชวน คงเพชร อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ, ดร.เกียรติศักดิ์ วรวิทย์รัตนกุล อุปนายกฝ่าย เทคโนโลยีและสารสนเทศ, นางสาวอรอนงค์ เทศะบำ�รุง นายทะเบียนสภาทนายความ, นายสุชาติ ชมกุล กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 1 ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากนายมนตรี ทรงประไพ ประธานสภาทนายความจังหวัดนนทบุรี เจ้าของพื้นที่ และมีทนายความอาสาโครงการทนายความอาสาประจำ�ส่วนราชการและทนายความอาสาโครงการช่วยเหลือฝ่ายคดี ประจำ� สำ�นักงานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย เข้าร่วมสัมมนาทั้งหมดจำ�นวน 268 คน


ข่าวสภาทนายความ ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2557

5

การจัดสัมมนา ครั้งที่ 2 เป็นการจัดสัมมนาครั้งแรกในส่วนภูมิภาค โดยจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2557 ที่โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก โดยการสัมมนา เร่ิมขึ้นตั้งแต่เวลา 08.30 น. ไปจนกระทั่ง 17.00 น. โดยนายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภาทนายความ เป็นประธานเปิดการสัมมนา มีนายผาติ หอกิตติกุล กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 6 ทำ�หน้าที่กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดสัมมนา ซึ่งเป็นการให้ความรู้ที่เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่ทนายความอาสาของสภาทนายความ อาทิ ศิลปะการเป็นที่ปรึกษากฎหมาย มืออาชีพคดีแรงงาน เทคนิคการให้คำ�ปรึกษาและข้อปฏิบตั ทิ สี่ ำ�คัญต่างๆ เพือ่ ให้งานทนายความอาสาทีใ่ ห้คำ�ปรึกษากฎหมายแก่ประชาชนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีนายสุนทร พยัคฆ์ อุปนายก ฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย, นายสุชาติ ชมกุล กรรมการบริหารสภาทนายความภาค 1, นายนิวตั ิ แก้วล้วน เลขาธิการสภาทนายความ, นายวีรศักดิ์ โชติวานิช กรรมการช่วยเหลือประชาชน ทางกฎหมายฯ, นางสาวรัตนา ปืนแก้ว กรรมการและเลขานุการโครงการทนายความอาสาประจำ�ส่วนราชการ, ดร.เกียรติศักดิ์ วรวิทย์รัตนกุล อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศ ร่วมเป็น วิทยากร ทั้งนี้ได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดีจากนายสาโรจน์ จันทรศิริ ประธานสภาทนายความจังหวัดพิษณุโลก เจ้าของพื้นที่ และมีทนายความอาสาประจำ�ส่วนราชการและทนายความอาสา โครงการช่วยเหลือฝ่ายคดี ประจำ�สำ�นักงานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายสนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนากว่า 200 คน.

ในการจัดสัมมนานั้นเพื่อให้ทนายความอาสาได้รับประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นความรู้ด้านวิชาการ ทักษะ ประสบการณ์ในการปฏิบัติหน้าที่และการประกอบวิชาชีพทนายความ จึงได้มี การกำ�หนดเนื้อหารูปแบบของการสัมมนาอย่างผสมผสานระหว่างวิชาการและการปฏิบัติงาน ดังนี้ ด้านวิชาการ เป็นการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง ศิลปะของการเป็นที่ปรึกษากฎหมายมืออาชีพในด้านคดีแรงงาน โดยมีวิทยากรผู้บรรยาย คือ อาจารย์สุมิตร มาศรังสรรค์ อุปนายก ฝ่ายวิชาการ นอกจากนี้ในการสัมมนาฯ ที่จังหวัดพิษณุโลกยังได้รับเกียรติจาก นาย วีรศักดิ์ โชติวานิช กรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายฯ เมื่อทนายความทำ�หน้าที่แทนทนายความของ แผ่นดิน (กรณีศึกษาคดีอาญา (คดีแพทย์หญิงผัสพร บุญเกษมสันติ) คดีหมายเลขดำ�ที่ 5295/2544 และคดีหมายเลขแดงที่ 7391/2546 และของศาลอาญากรุงเทพใต้) อีกด้วย ทักษะประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เป็นการสัมมนาในเรื่อง เทคนิคการให้ค�ำ ปรึกษากฎหมายและการปฏิบัติหน้าที่ในโครงการทนายความอาสาประจำ�ส่วนราชการ โดยได้รบั เกียรติจากวิทยากรจำ�นวนหลายท่านประกอบด้วยท่านอาจารย์นวิ ตั ิ แก้วล้วน เลขาธิการสภาทนายความบรรยาย เรือ่ ง เทคนิคของการให้คำ�ปรึกษาและการทำ�คดีสงิ่ แวดล้อมคดีปกครอง ซึ่งมีความเชื่อมโยงทั้งในส่วนคดีแพ่งและคดีปกครอง อาจารย์ ดร.เกียรติศักดิ์ วรวิทย์รัตนกุล อุปนายกฝ่ายเทคโนโลยีและสารสนเทศได้ให้เกียรติบรรยายความรู้เทคนิคในการให้คำ�ปรึกษาและ การทำ�คดีที่เกิดจากกระทำ�ความผิดพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำ�ความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีความสำ�คัญกับการดำ�รงชีวิตของคนเรา เนื่องจากสภาพสังคมใน ปัจจุบนั เป็นสังคมแห่งเทคโนโลยีเป็นโลกไซเบอร์ และทีข่ าดไม่ได้ส�ำ คัญเป็นอย่างยิง่ สำ�หรับทนายความ เนือ่ งจากการประกอบวิชาชีพทนายความนัน้ เป็นการส่งผลโดยตรงกับความสงบสุขเรียบร้อย ของสังคมโดยตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 ได้กำ�หนดให้สภาทนายความมีหน้าที่ในการควบคุมมรรยาททนายความนั้นก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์ชวน คงเพชร อุปนายกฝ่าย กิจการพิเศษ ซึง่ มีหน้าทีก่ �ำ กับดูแลงานมรรยาททนายความของสภาทนายความเป็นวิทยากรผูบ้ รรยายทำ�ให้ทนายความอาสาได้ทราบถึงกรอบและการวางตนในจริยธรรมมรรยาทของทนายความ ซึ่งเป็นวิชาชีพที่มีเกียรติในสังคม หลังจากที่ท่านนายกสภาทนายความได้กล่าวเปิดการสัมมนาและช่วงปิดท้ายการสัมมนาก็จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับระเบียบปฏิบัติและแนวทางในการปฏิบัติ งานของทนายความอาสาในการอำ�นวยความยุติธรรมแก่ประชาชนก็ได้รับเกียรติจากอาจารย์สุนทร พยัคฆ์ อุปนายกฝ่ายช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมาย ในฐานะประธานกรรมการโครงการ ทนายความอาสาประจำ�ส่วนราชการและอาจารย์สุชาติ ชมกุล กรรมการบริหารสภาทนายความ ภาค 1 ในฐานะรองประธานกรรมการโครงการทนายความอาสาประจำ�ส่วนราชการเป็นวิทยากร ผู้บรรยาย การสัมมนาในครั้งนี้เรียกได้ว่าทนายความอาสาส่วนกลาง (กรุงเทพมหานคร) และในภาค 6 ที่จังหวัดพิษณุโลก ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้ทักษะในการประกอบวิชาชีพครบสูตรแทบ จะทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการโดยเฉพาะเกี่ยวกับคดีแรงงานซึ่งปัจจุบันมีปัญหาข้อพิพาทในทางคดี ขึ้นสู่ศาลมากขึ้นและจะมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อประเทศไทยเข้าสู่ AEC ในปีพ.ศ.2558รวมถึง ด้านการปฏิบตั งิ านของทนายความอาสา ด้านจริยธรรมมรรยาทของการประกอบวิชาชีพทนายความซึง่ ทนายความอาสาทุกท่านสามารถนำ�ความรูท้ ไี่ ด้จากการสัมมนาไปใช้ในการปฏิบตั หิ น้าทีช่ ว่ ย เหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นอย่างยิง่ นอกจากการนำ�ความรูไ้ ปใช้ในการช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนแล้ว ยังสามารถนำ�ไปใช้ให้เกิดประโยชน์กบั การประกอบ วิชาชีพทนายความของตนเองในการดำ�รงชีพต่อไปด้วย คณะกรรมการโครงการทนายความอาสาประจำ�ส่วนราชการ คณะทำ�งานผู้จัดสัมมนา ขอขอบพระคุณวิทยากรทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาใน การบรรยายความรู้ เทคนิคประสบการณ์ในการทำ�คดีต่างๆ เพื่อเป็นวิทยาทานให้แก่เพื่อนทนายความอาสาทุกท่านที่ได้เข้าร่วมสัมมนาในครั้งนี้ การจัดสัมมนาครั้งต่อไปจะเริ่มเป็นการจัดในส่วนภูมิภาคต่างๆ จนครบ 9 ภาค ครอบคลุมทนายความอาสาและสมาชิกทนายความทั่วประเทศ แต่เนื่องจากการสัมมนาแต่ละครั้งนั้นใน ด้านของวิชาการจะไม่เหมือนหรือซ้�ำ กับการจัดสัมมนาในกรุงเทพมหานครก็ด้วยหลักการและเหตุผลก็คือเพื่อให้สมาชิกทนายความในแต่ละภาคได้รับประโยชน์สูงสุดตามความต้องการของแต่ละ ภาคซึ่งจะหมุนเวียนกันไป คณะกรรมการโครงการทนายความอาสาประจำ�ส่วนราชการและทำ�งานผู้จัดสัมมนารับรองได้ถึงมาตรฐานคุณภาพที่เปี่ยมล้นสุดที่จะพรรณนา

คอยพบกับบรรยากาศในการสัมมนาต่างจังหวัดฉบับต่อไปนะครับ......


6

ข่าวสภาทนายความ ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2557

โครงการจัดสร้างพระรูปพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรดี เิ รกฤทธิ์

“พระองค์เจ้ารพีพฒ ั นศักดิ”์ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย

พระรูปฯ (จำ�ลอง) : ลักษณะประทับนั่งบนพระเก้าอี้ วัสดุทองเหลืองรมน้ำ�ตาลอมทอง ด้านหน้าจารึกพระนามพระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์ รุ่นสร้างสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ด้านหลังเป็นตราสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปี พ.ศ. 2556 การสั่งจอง : ผู้สนใจสามารถเลือกจองบูชาได้ทั้ง ขนาด 9 นิ้ว และขนาด 5 นิ้ว เปิดจองตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

วัตถุประสงค์การจัดสร้าง : 1. เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพทนายความ และผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายในทุกสาขา ได้เช่าบูชา อันเป็นสิริมงคลในการประกอบวิชาชีพ 2. เพื่อนำ�รายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว สมทบกองทุนเพื่อสวัสดิการทนายความ และกองทุนเพื่อการจัดซื้อที่ดินและอาคารของสภาทนายความ

ขนาด 9 นิ้ว ราคา 7,999 บาท ขนาด 5 นิ้ว ราคา 3,999 บาท

คุยกับ นายทะเบียน

กองบรรณาธิการ

สอบถามรายละเอียดเพิม ่ เติมที่ : สำ�นักงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ สภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2629-1430 ต่อ 128, มือถือ 083-040-8662 (คุณธัญนุช หงษ์ทอง, คุณสลิตา รัตนวรรณ) ได้ทุกวันเวลาทำ�การ หรือขอแบบฟอร์มใบสั่งจอง ได้ที่ E-mail : sawatdegan.law@gmail.com

เรียน เพื่อนทนายความทุกท่าน ในสาส์นครั้งที่ 9 ฉบับนี้ ดิฉันในฐานะกรรมการคณะกรรมการฝ่ายต่างประเทศและเศรษฐกิจ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้รับ มอบหมายจากนายกสภาทนายความฯ ให้เข้าร่วมสัมมนาเชิงวิชาการ เรื่อง “กฎเกณฑ์การค้าระหว่างประเทศยุค AEC : เตรียม อย่างไรให้พร้อม” ซึ่งจัดโดยหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม เมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 ณ ห้องประชุมสัญญาธรรมศักดิ์ ชั้น 7 สถาบัน พัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุตธิ รรม โดยมีคณะผูแ้ ทนศาลยุตธิ รรม คณะผูแ้ ทนจากหน่วยงานราชการไทยทีเ่ กีย่ วข้อง และ คณะผูแ้ ทนจากหน่วย งานเอกชนอื่นๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆที่เกี่ยวกับการค้าการลงทุนระหว่าง ประเทศเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558

นางสาวอรอนงค์ เทศะบำ�รุง นายทะเบียนสภาทนายความ

ในการสัมมนามุง่ เน้นเรือ่ งความพร้อมของกฎหมายทีจ่ ะนำ�มาบังคับใช้ รวมทัง้ มีการแนะนำ�การปรับปรุงหรือแก้ไขกฎหมายเพือ่ ให้สอดคล้อง กับการเปิดเสรีทางการค้ายุค AEC เพื่อให้มีกติกาทางการค้าร่วมกัน นอกจากนี้เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน นักกฎหมายจะมีบทบาท มากขึ้น กล่าวคือ ให้คำ�ปรึกษากฎหมายแก่นักลงทุนต่างชาติกรณีลงทุนในประเทศไทย การทำ�สัญญาทางการค้าระหว่างประเทศ เป็นต้น ดังนั้น นักกฎหมายในประเทศไทยจึงต้องพัฒนาทักษะด้านภาษา โดยเฉพาะภาษาอังกฤษซึ่งถูกกำ �หนดให้เป็นภาษาที่ใช้ในการทำ�งานของอาเซียนตาม ข้อ 34 ของกฎบัตรสมาคมแห่งประชาคมเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ด้วย

นอกจากนี้ เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2557 สภาทนายความฯ ได้จดั ประชุมใหญ่สามัญประจำ�ปี 2557 เพือ่ นทนายความตืน่ ตัวในเรือ่ งประชาคม เศรษฐกิจอาเซียนจำ�นวนมาก ได้สอบถามนายกและคณะกรรมการบริหารสภาทนายความฯ ถึงความเป็นไปได้ที่จะจัดอบรมภาษาอังกฤษให้กับ เพื่อนทนายความ โดยในวาระอื่น ๆ ของที่ประชุมใหญ่ฯ มีเพื่อนทนายความเสนอเรื่องนี้เป็นญัตติ และมีสมาชิกทนายความร่วมรับรองญัตติครบ 10 ท่าน ที่ประชุมฯ จึงรับหลักการเพื่อนำ�เรื่องนี้ เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการบริหารสภาทนายความ โดยจะมีการพิจารณากำ�หนดหลักสูตร “English for Lawyers” ซึ่งนายกสภาทนายความให้ความเห็นว่า ในการกำ �หนดหลักสูตร ควรจัดทำ�หลักสูตรร่วมกันระหว่างสภาทนายความกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ และคาดว่าจะนำ�เสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสภาทนายความในเดือนพฤษภาคม 2557 นี้ ดิฉันจึงขอเรียนมายังเพื่อนทนายความทุกท่านให้ความสำ�คัญในเรื่องทักษะด้านภาษาอังกฤษ ศึกษากฎหมาย วัฒนธรรม และประเพณีของประเทศสมาชิก เพื่อเตรียมความพร้อมในการ เข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไป

มุมคดีผู้บริโภค

เพื่อประชาชนและทนายความ

คำ�วินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ ที่ 429/2553

(รับเป็นตัวแทนขายโดยมีคา่ ตอบแทนไม่เป็นคดีผบ ู้ ริโภค)

พระราชบัญญัตวิ ธ ิ พ ี จิ ารณาคดีผบ ู้ ริโภค พ.ศ.2551 มาตรา 3 คดีผบู้ ริโภค หมายความว่า (1) คดีแพ่งระหว่างผูบ้ ริโภค หรือผูม้ อี �ำ นาจฟ้องคดีแทนผูบ้ ริโภคตามมาตรา19หรือกฎหมายอืน่ กับผูป้ ระกอบธุรกิจซึง่ พิพาทกันเกีย่ วกับสิทธิหรือหน้าทีต่ ามกฎหมายอันเนือ่ งมาจากการ บริโภคสินค้าหรือบริการ โจทก์เป็นผู้รับจ้างตามสัญญารับเหมาขายห้องอาคารโดยโจทก์จ้างทำ�แผนการตลาดประชาสัมพันธ์ และออกค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงห้องชุด ของจำ�เลยเพือ่ ขายโดยโจทก์ได้รบั ค่าตอบแทนจากส่วนเกินของราคาทีก่ �ำ หนดไว้ ถือได้วา่ เป็นการรับจัดทำ�การงานอย่างหนึง่ โจทก์เป็นผูใ้ ห้บริการและเป็น ผู้ประกอบธุรกิจ ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 มาตรา 3 และพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551มาตรา 3จำ�เลยที่ทำ� สัญญารับเหมาขายห้องชุดแก่บุคคลภายนอกมีลักษณะเป็นส่วนหนึ่งของการดำ�เนินกิจการของจำ�เลย จึงอยู่ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจ ผศ.ว่าที่ รต.ดร.สุรพล สินธุนาวา อุปนายกฝ่ายบริหารสภาทนายความ

คดีโจทก์จงึ มิใช่คดีพพิ าทระหว่างผูป้ ระกอบธุรกิจกับผูบ้ ริโภคเกีย่ วกับสิทธิหรือหน้าทีต่ ามกฎหมายอันเนือ่ งมาจากการบริการตามพระราชบัญญัติ วิธีพิจาณาคดีผู้บริโภค พ.ศ.2551 มาตรา 3(1) คดีของโจทก์ไม่เป็นคดีผู้บริโภค อุทัย ไสยสาลี/ย่อ สรุป สุรพล สินธุนาวา ทาน/ตรวจ


ข่าวสภาทนายความ ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2557

คุยอุปกันายกฝ่ บ ายสวัสดิการ

กองบรรณาธิการ

นายวิเชียร ชุบไธสง

อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ฯ

7

สวัสดีครับเพื่อนทนายความที่รัก เรื่องสำ�คัญประการแรกที่ผมจะแจ้งให้ทราบ คือ การยุบรวมสมาคมการฌาปนกิจสงเคราะห์ทนายความ มาเป็นสำ�นักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์สภาทนายความ ซึง่ มีวตั ถุประสงค์ส�ำ คัญในการยุบรวมคือ เพือ่ ให้ก้ ารบริหารจัดการ ง่ายขึน้ และทำ�ให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึน้ อีกทัง้ สาเหตุทตี่ อ้ งยุบรวมสองหน่วยงานเข้าด้วยกัน คือ ปัจจุบนั สมาชิกของการฌาปนกิจฯ มีมากกว่า และปัญหาในการบริหารจัดการมีน้อยกว่า มีอัตราสมาชิกที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และต่อเนื่อง แต่สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจฯ กลับชะลอตัว และถดถอยตามลำ�ดับ ทางคณะกรรมการสวัสดิการและสิทธิประโยชน์จึงเล็งเห็นว่า การยุบรวมดังกล่าวจะทำ�ให้เกิดประโยชน์ในด้านของการทำ�ประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน และสามารถบริหารจัดการในการจ่ายเงินทดแทนได้ในระยะเวลาที่รวดเร็วขึ้น สำ�หรับขั้นตอน และวิธีการในการเข้าไปเป็นสมาชิกการฌาปนกิจสงเคราะห์สภาทนายความ นั้น กระทำ�ได้ดังนี้ คือ 1. ในกรณีที่สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจฯ ที่เป็นสมาชิกที่ไม่มีภาระค้างชำ�ระเงินสงเคราะห์ ให้โอนไปเป็นสมาชิกของการฌาปนกิจฯ โดยปริยาย 2. สมาชิกของสมาคมฌาปนกิจฯ ที่มีเงินสงเคราะห์เหลือเกิน 650 บาท สมาคมฌาปนกิจฯ จะส่งทั้งเงินและลายชื่อให้ไปเป็นสมาชิกของ การฌาปนกิจฯ โดยเร็วและสามารถนับอายุของสมาชิกต่อเนื่องและมีผลได้ทันทีที่คณะกรรมการฌาปนกิจฯ มีมติให้รับเป็นสมาชิกส่วนสมาชิกที่มี เงินเหลือน้อยกว่าหรือไม่มีจะต้องชำ�ระเงินเสียก่อน สมาคมฌาปนกิจฯ จึงจะดำ�เนินการดังกล่าวได้ หรือไม่ต้องไปสมัครเป็นสมาชิกการฌาปนกิจฯ 3. สมาชิกสมาคมฌาปนกิจฯ ทีก่ ารฌาปนกิจรับเข้าเป็นสมาชิกแล้ว มีสทิ ธิเท่าเทียมกับสมาชิกการฌาปนกิจฯ และให้นบั อายุการเป็นสมาชิก ต่อเนื่องกันไปโดยไม่นำ�ข้อจำ�กัดเรื่องการกำ�หนดอายุสมาชิกเสียชีวิตภายใน หกเดือน โดยไม่ได้รับเงินสงเคราะห์ มาใช้บังคับ

นอกจากนี้ ผมยังมีข่าวดีเกี่ยวกับการจัดสวัสดิการส่วนลดที่พัก โรงแรม รีสอร์ท โรงพยาบาล ร้านอาหาร ห้างร้านต่างๆ แก่ทนายความมาแจ้ง ให้ทราบครับ โดยสำ�นักงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์สภาทนายความได้รับความร่วมมือจากบริษัท ห้างร้านต่างๆ ในการให้ส่วนลดแก่ทนายความ แค่เพียงแสดงใบอนุญาตทนายความ ก็สามารถรับบริการต่าง ๆ ได้ในราคาพิเศษ ดังนี้ ลำ�ดับ

ชื่อโรงแรม/ สถานที่บริการ

1

บางกอกรีสอร์ท

2

โรงแรมเค รีสอร์ท

3

ภัตตาคาร เรือนปั้นหยา

ที่อยู่ – เบอร์โทรศัพท์

ส่วนลด

เลขที่ 66 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10320 โรงแรม 20% โทร. 02-515-0000 เลขที่ 66 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10300 โรงแรม 20% โทร.02-936-6038-9 เลขที่ 99/9 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10320 สวนอาหาร 15% โทร. 02-936-6038-9 ห้องคาราโอเกะ 20%

ระยะเวลาสิทธิพิเศษ

1 เม.ย.2557 - 31 มี.ค.2559 1 เม.ย.2557 - 31 มี.ค.2559 1 เม.ย.2557 - 31 มี.ค.2559

ท้ายนี้ ขอฝาก โครงการจัดสร้างรูปหล่อพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ “พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์” พระบิดากฎหมาย ไทย มีให้เลือกบูชาทั้งขนาด 5 นิ้ว และขนาด 9 นิ้ว ราคา 3,999 บาท และราคา 7,999 บาทตามลำ�ดับ เปิดจองแล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยรายได้จากการจัดสร้างหลังจากหักค่าใช้จ่าย สมทบเข้ากองทุนเพื่อสวัสดิการทนายความ และสมทบทุนกองทุนจัดสร้างอาคารทำ�การสภาทนายความแห่งใหม่ หากเพือ ่ นสมาชิกทนายความท่านใดสนใจ โครงการต่าง ๆ ของสำ�นักงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ฯ หรือมีขอ ้ สงสัยเกีย ่ วกับสวัสดิการทนายความ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณธัญนุช หงษ์ทอง, คุณสลิตา รัตนวรรณ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2629-1430 ต่อ 128, 083-040-8662 E-mail : sawatdegan.law@gmail.com ได้ทุกวันและเวลาทำ�การ.

ระเบี ย บการสมั ค รสมาชิ ก การฌาปนกิจสงเคราะห์สภาทนายความ วัตถุประสงค์ : เพือ่ เป็นการช่วยเหลือซึง่ กันและกันในระหว่างเพือ่ นผูป้ ระกอบวิชาชีพทนายความในการจัดการศพ, สงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกทีถ่ งึ แก่ ความตายด้วยเงินสงเคราะห์ โดยไม่ประสงค์จะหากำ�ไรมาแบ่งปันกัน สิทธิประโยชน์ได้รบั เงินสงเคราะห์จากสมาชิกรายละ 20 บาท และหากมีสมาชิก มากถึง 50,000 คน จะได้รับเงินสงเคราะห์ถึงประมาณ 1,000,000 บาท คุณสมบัติของสมาชิก (อายุไม่เกิน 65 ปี) : ผู้สมัครต้องเป็นทนายความ บิดามารดา คู่สมรส หรือบุตรของทนายความ และพนักงาน ประจำ�ของสภาทนายความ ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (650 บาท) : ค่าสมัครท่านละ 100 บาท, เงินสงเคราะห์ล่วงหน้า 500 บาท (เพื่อสำ�รองไว้เป็นเงินสงเคราะห์แก่ สมาชิกที่เสียชีวิตศพละ 20 บาท จำ�นวน 25 ศพ) และค่าบำ�รุงประจำ�ปีๆ ละ 50 บาท หลักฐานประกอบการสมัคร : (กรณีทนายความใช้เฉพาะข้อ 1 และข้อ 6)

1. สำ�เนาใบอนุญาตให้เป็นทนายความ หรือสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวสมาชิกทนายความ 2. สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน 3. สำ�เนาใบสำ�คัญการสมรส (กรณีคสู่ มรสของทนายความทีม่ ไิ ด้เป็นทนายความ) 4. สำ�เนาทะเบียนบ้าน 5. ใบรับรองแพทย์ 6. รูปถ่าย 1 นิ้ว จำ�นวน 2 รูป 7. กรณียินยอมให้หักบัญชีธนาคาร โปรดแนบสำ�เนาหน้าสมุดบัญชี ธ.กรุงเทพ จำ�กัด (มหาชน) หน้าที่มีเลขที่บัญชีพร้อมชื่อ บัญชีมาด้วย วิธีการชำ�ระเงิน : ชำ�ระด้วยตนเอง ณ ที่ทำ�การสำ�นักงานการฌาปนกิจสงเคราะห์ ชั้น 1 สภาทนายความ, ชำ�ระเป็น เช็ค สั่งจ่ายในนาม “สภาทนายความ (การฌาปนกิจสงเคราะห์)”, ชำ�ระ เป็นธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงิน สั่งจ่าย ปณ.ราชดำ�เนิน 12000 ชื่อผู้รับ “สภาทนายความ (การฌาปนกิจสงเคราะห์)” หรือ โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ จำ�กัด มหาชน สาขาสะพานผ่านฟ้า บัญชี ออมทรัพย์ “สภาทนายความ (การฌาปนกิจสงเคราะห์) เลขที่บัญชี 169-0-820343 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : สำ�นักงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์สภาทนายความ เลขที่ 7/89 อาคาร 10 ถนนราชดำ�เนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท์ 0-2629-1430 ต่อ 127, 128 โทรสาร 0-2280-6281 หมายเหตุ : เมื่อท่านนำ�เงินเข้าบัญชีโปรดส่งหลักฐานการโอนเงินทางโทรสารหมายเลข 0-2280-6281 เพื่อตรวจสอบและออกใบสำ�คัญรับเงิน


8

ข่าวสภาทนายความ ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2557

ฎีกาน่ารู้ สุวิทย์ จันทร์แสงศรี

ผู้กู้มอบโฉนดให้ผู้ให้กู้ ยึดถือไว้เป็นเงินประกันเงินกู้

แต่ไปขอออกใบแทนโฉนด

และขายที่ดินให้คนอื่น ฎีกาที่ 14329/2553

คดีสบื เนื่องจากศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำ�เลยที่ 1 ชำ�ระหนี้แก่โจทก์ 200,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยและค่าฤชาธรรมเนียม จำ�เลยที่ 1 ไม่ช�ำ ระ โจทก์จึงขอหมายบังคับคดีและนำ�เจ้าพนักงาน บังคับคดียึดที่ดินโฉนด เลขที่ 5033 และ 7742 ต.หนองแขม อ.หนองแขม กรุงเทพมหานคร พร้อมสิ่งปลูกสร้างบนที่ดินดังกล่าวโดยอ้างว่าเป็นทรัพย์ของจำ�เลยที่ 1

ผู้ร้องทำ�สามยื่นคำ�ร้องว่าทรัพย์ที่ยึดเป็นของผู้ร้องทั้งสามไม่ใช่จำ�เลยที่ 1 ขอให้มีคำ�สั่งปล่อยทรัพย์ที่ยึดคืนแก่ผู้ร้องทั้งสาม

โจทก์ให้การว่า จำ�เลยที่ 1 ได้มอบโฉนดที่ดินพิพาทให้โจทย์ยึดไว้เป็นประกันเงินกู้ ต่อมาจำ�เลยที่ 1 ไปขอออกใบแทนโฉนดอ้างว่าโฉนดที่ดินหาย ซึ่งโจทก์ได้ไปแจ้งความต่อพนักงาน สอบสวนจำ�เลยที่ 1 แจ้งความเท็จต่อเจ้าทีพ่ นักงานที่ดิน เจ้าพนักงานที่ดนิ จดทะเบียนนิติกรรมซื้อขายระหว่างจำ�เลยที่ 1 กับผู้รอ้ งทั้งสามโดยไม่ชอบ เพราได้เรือ่ งแจ้งความร้อนทุกข์เกี่ยวกับการแจ้ง ความเท็จของจำ�เลยที่ 1 จากโจทก์แล้ว ผู้ร้องทั้งสามใช้กลอุบายสมรู้ร่วมคิดกับจำ�เลยเพื่อให้ได้สิทธิและเอกสารมาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ขอให้มีค�ำ สั่งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีขายทอดตลาด ทรัพย์ดังกล่าวต่อไป ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงเบื้องต้นรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2540 จำ�เลยที่ 1 กู้เงินโจทก์ 200,000 บาท กำ�หนดชำ�ระหนี้ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2541 โดยจำ�เลย ที่ 1 มอบโฉนดที่ดินพิพาททั้งสองแปลงให้โจทก์ยึดไว้เป็นประกัน เมื่อหนี้ถึงกำ�หนดจำ�เลยที่ 1 ไม่ชำ�ระหนี้แต่ไปแจ้งขอออกใบแทนโฉนดที่ดินพิพาท,อ้างว่าโฉนดที่ดินดังกล่าวหาย เจ้าพนักงาน ที่ดินออกใบแทนโฉนดที่ดินพิพาทเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2543 หลังจากนั้นโจทก์ทราบเรื่องจึงไปขอถ่ายสำ�เนาคำ�ขอออกใบแทนโฉนดที่ดินพิพาทในวันที่ 12 มิถุนายน 2544 แล้วไปแจ้งความต่อ พนักงานสอบสวนเป็นหลักฐานว่า จำ�เลยที่ 1 แจ้งความเท็จเมื่อวันที่ 16 เดือนเดียวกัน ต่อมาวันที่ 22 สิงหาคม 2544 จำ�เลยที่ 1 จดทะเบียนโอนขายที่ดินพิพาททั้งสองแปลงพร้อมทาวน์เฮ้าส์ เลขที่ 24/439 ให้ผู้ร้องทั้งสามในราคา 580,000 บาทในวันเดียวกันผู้ร้องทั้งสามจดทะเบียนจำ�นองที่ดินพิพาททั้งสองแปลงพร้อมสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวไว้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ในวงเงิน 640,000 บาท ต่อมาวันที่ 7 กันยายน 2544 โจทก์ฟ้องจำ�เลยที่ 1 และที่ 2 ให้ชำ�ระหนี้แก่โจทก์ ศาลชั้นต้นมีคำ�พิพากษา เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2544 ให้จำ�เลยที่ 1 ชำ�ระหนี้โจทก์ 200,000 บาท พร้อม ดอกเบี้ย และยกฟ้องจำ�เลยที่2, จำ�เลยที่ 1ไม่ชำ�ระหนี้ตามคำ�พิพากษา โจทก์จึงขอออกหมายบังคับคดีและนำ�เจ้าพนักงานบังคับคดีและนำ�เจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดที่ดินพิพาททั้งสองแปลงและ สิ่งปลูกสร้าง โดยโจทก์แสดงโฉนดที่ดินพิพาททั้งสองแปลงที่โจทก์ยึดไว้เป็นประกันและยังมีชื่อจำ�เลยที่ 1 เป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี เจ้าพนักงานบังคับคดีจึงยึดทรัพย์ดังกล่าว และตีราคาเป็นเงิน 1,049,700 บาท คดีมป ี ญ ั หาวินจิ ฉัยตามฎีกาของโจทก์วา่ โจทก์มส ี ท ิ ธิยด ึ ทรัพย์พพ ิ าทเพือ ่ ชำ�ระหนีต ้ ามคำ�พิพากษาหรือไม่โจทก์ฎก ี าว่าผูร้ อ ้ งทัง้ สาม ซื้อทรัพย์พิพาทจากจำ�เลยที่ 1 โดยไม่สุจริตทำ�ให้โจทก์เสียเปรียบ เป็นเหตุให้ทรัพย์ซึ่งเป็นหลักประกันต้องเสียไป เห็นว่า โจทก์เป็นผู้ครอบครอง โฉนดที่ดินพิพาทก็โดยจำ�เลยที่ 1 ผู้เป็นลูกหนี้เงินกู้ให้ยึดถือเป็นประกันเงินกู้ตามหนังสือสัญญากู้เงิน โจทก์จึงมีสิทธิยึดถือโฉนดที่ดินพิพาทไว้เป็นประกันการชำ�ระหนี้เงินกู้จนกว่าจะได้รับชำ�ระ หนี้เงินกู้คืน แต่สิทธิยึดถือโฉนดที่ดินดังกล่าวเป็นเพียงบุคคลสิทธิบังคับกันได้ระหว่างคู่สัญญา ไม่สามารถใช้ยันแก่บุคคลอื่นได้ ส่วนผู้ร้องทั้งสามซื้อและจดทะเบียนรับโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพิพาท พร้อมสิ่งปลูกสร้างจากจำ�เลยที่ 1 ตั้งแต่ก่อนที่โจทก์จะฟ้องเรียกหนี้เงินกู้คืนจากจากจำ�เลยที่ 1 โดยได้มีการทำ�นิติกรรมซื้อขายเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อเจ้าพนักงานที่ดิน นิติกรรมดังกล่าวจึง มีผลสมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1299 วรรคหนึ่ง ฉะนั้น การบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของจำ�เลยที่ 1 ซึ่งเป็นลูกหนี้ตามคำ�พิพากษาย่อมไม่อาจกระทบกระทั่งถึงสิทธิของ ผู้ร้องทั้งสามที่มีอยู่เหนือทรัพย์พิพาทได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 287 โจทก์ก็ไม่มิสิทธิยึดทรัพย์พิพาทเพื่อชำ�ระหนี้ตามคำ�พิพากษา หมายเหตุ การที่ผู้กู้มอบโฉนดที่ดินให้ผู้กู้ไว้เป็นประกันหนี้เงินกู้ตามหนังสือสัญญากู้เงิน ผู้ให้กู้ซึ่งเป็นเจ้าหนี้มีสิทธิยึดถือโฉนดที่ดินไว้เป็นประกันจนกว่าจะได้รับชำ�ระหนี้เงินกู้ การ กระทำ�ดังกล่าวไม่ใช่การจำ�นำ�ตามมาตรา 747 และไม่ใช่การจำ�นองตามมาตรา 702 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฎีกาที่ 1050/2507 การกู้ยืมเงินโดยมอบโฉนดที่ดินไว้เป็นประกันไม่ใช่จำ�นำ�

ฎีกาที่น่าสนใจ ฎีกาที่ 2093/2542 จำ�เลยแจ้งความเท็จแก่พนักงานสอบสวนว่า โฉนดที่ดินหาย จำ�เลยมีความผิดตามมาตรา 137 และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำ�รวจเสมียนประจำ�วันสถานีตำ�รวจ เดียวกันจดบันทึกข้อความลงในรายวานประจำ�วันรับแจ้งเอกสารดังกล่าวสูญหาย จำ�เลยมีความผิดตามมาตรา 267 ด้วย เป็นการกระทำ�ในวันเดียวกันและเวลาต่อเนื่องกันโดยมีเจตนาเดียวกันที่ จะขอคัดสำ�เนาเอาข้อความเท็จนัน้ ไปแสดงอ้างอิงต่อเจ้าพนักงานทีด่ นิ เพือ่ ขอรับใบแทนโฉนดทีด่ นิ การกระทำ�ของจำ�เลยจึงเป็นกรรมเดียวผิดต่อกฎหมายหลายบทต้องลงโทษตามประมวลกฎหมาย อาญามาตรา 267 อันเป็นบทที่มีโทษหนักที่สุด


ข่าวสภาทนายความ ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2557

มุมมรรยาท

9

คำ�สั่งสภานายกพิเศษแห่งสภาทนายความ ที่ 10/2556 (คดีมรรยาทนายความ) เรื่อง ฉ้อโกง ยักยอก ตระบัดสินลูกความ หรือครอบครองหน่วงเหนี่ยวเงิน ที่ตนได้รับมาโดยหน้าที่

ผู้กล่าวหาตกลงว่าจ้างผู้ถูกกล่าวหาเพื่อเป็นทนายความฟ้องร้องดำ�เนินคดีที่ศาลและติดตามการชำ�ระหนี้จากลูกหนี้จนครบจำ�นวนหนี้ ในการปฏิบัติหน้าที่นั้นผู้ถูกกล่าวหาในฐานะทนายความจึงต้องปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อรักษาประโยชน์ของลูกความ

นายชวน คงเพชร

อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษสภาทนายความ

การที่ลูกหนี้ชำ�ระเงินให้ผู้ถูกกล่าวหาแล้วแต่ผู้ถูกกล่าวหากลับเพิกเฉยไม่ส่งมอบเงินให้ผู้กล่าวหาและไม่แจ้งให้ผู้กล่าวหาทราบ แม้ผู้ถูก กล่าวหาจะอ้างว่าเป็นเงินที่ผู้ถูกกล่าวหาได้รับเป็นค่าตอบแทนในการติดตามเงินให้แก่ผู้กล่าวหาก็ไม่อาจรับฟังได้ ผู้ถูกกล่าวหาในฐานะทนายความเมื่อได้ รับเงินชำ�ระหนี้จากลูกหนี้ไว้แทนผู้กล่าวหาไม่มีสิทธิในการยึดหน่วง หากผู้ถูกกล่าวหาอ้างว่าเป็นการชำ�ระค่าจ้างการทำ�งานก็เป็นเรื่องที่ผู้ถูกกล่าวหาต้อง ดำ�เนินการกับผูก้ ล่าวหาโดยตรง การกระทำ�ของผูถ้ กู กล่าวหาเป็นการฉ้อโกง ยักยอก ตระบัดสินลูกความหรือครอบครอง หน่วงเหนีย่ วเงินทีต่ นได้รบั มาโดย หน้าที่นำ�มาซึ่งความเสื่อมเสียต่อศักดิ์ศรีและเกียรติคุณแห่งวิชาชีพทนายความ เป็นการประพฤติผิดมรรยาททนายความตามหัวข้อบังคับสภาทนายความว่า ด้วยมรรยาททนายความ พ.ศ.2529 หมวด 3 ข้อ 15 และ หมวด 4 ของ18 อุทัย ไสยสาลี/ย่อ สรุป ชวน คงเพชร ตรวจ/ทาน

ปฏิทินสัมมนา พ.ค.

มิ.ย.

ก.ค.

(3) (10) (17) (24) (31)

เวลา 08.300-16.30 น. สัมมนาจัดระบบขึน้ บัญชีทนายความอาสา ที่โรงแรมวัฒนา พาร์ค จังหวัดตรัง เวลา 08.300-16.30 น. สัมมนาจัดระบบขึน้ บัญชีทนายความอาสา ที่โรงแรมคามิโอแกรนด์ จังหวัดระยอง เวลา 08.300-16.30 น. สัมมนาจัดระบบขึน้ บัญชีทนายความอาสา ที่โรงแรมนานา จังหวัดชุมพร เวลา 08.300-16.30 น. สัมมนาพัฒนาทักษะ-ประสิทธิภาพใน การสอบสวนคดีมรรยาทฯ ที่โรงแรมบุษย์น้ำ�ทอง จังหวัดลำ�ปาง เวลา 08.300-16.30 น. สัมมนาจัดระบบขึน้ บัญชีทนายความอาสา ที่โรงแรมลายทอง จังหวัดอุบลราชธานี เวลา 08.300-16.30 น. สัมมนาจัดระบบขึน้ บัญชีทนายความอาสา ที่โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี เวลา 08.300-16.30 น. สัมมนาพัฒนาทักษะ-ประสิทธิภาพใน การสอบสวนคดีมรรยาทฯ ทีโ่ รงแรมปัญจดารา จังหวัดนครราชสีมา

(7) (14) (21) (28)

เวลา 08.300-16.30 น. สัมมนาจัดระบบขึน้ บัญชีทนายความอาสา ที่โรงแรมนครแพร่ทาวเวอร์ จังหวัดแพร่ เวลา 08.300-16.30 น. สัมมนาพัฒนาทักษะ-ประสิทธิภาพใน การสอบสวนคดีมรรยาทฯ ที่โรงแรมวังจันทร์ ริเวอร์วิว จังหวัดพิษณุโลก เวลา 08.300-16.30 น. สัมมนาจัดระบบขึน้ บัญชีทนายความอาสา ที่โรงแรมเดอะพาราดิโซ เจเค ดีไซน์ จังหวัดนครสวรรค์ เวลา 08.300-16.30 น. สัมมนาพัฒนาทักษะ-ประสิทธิภาพใน การสอบสวนคดีมรรยาทฯ ที่โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

(5) (19) (26)

เวลา 08.300-16.30 น. สัมมนาจัดระบบขึน้ บัญชีทนายความอาสา ที่โรงแรมวังรี รีสอร์ท จังหวัดนครนายก เวลา 08.300-16.30 น. สัมมนาจัดระบบขึน้ บัญชีทนายความอาสา ที่โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 08.300-16.30 น. สัมมนาพัฒนาทักษะ-ประสิทธิภาพใน การสอบสวนคดีมรรยาทฯ ที่โรงแรมวิวโขง จังหวัดนครพนม เวลา 08.300-16.30 น. สัมมนาจัดระบบขึน้ บัญชีทนายความอาสา ที่โรงแรมเกียวอัน จังหวัดสระบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : ส่วนงานทนายความอาสาประจำ�ส่วนราชการ : โทรศัพท์ 0-2629-1430 ต่อ 132 สำ�นักงานคณะกรรมการมรรยาททนายความ : โทรศัพท์ 0-2629-1430 ต่อ 106, 107

ส.ค.

ก.ย.

(2) (9) (16) (23)

เวลา 08.300-16.30 น. สัมมนาพัฒนาทักษะ-ประสิทธิภาพใน การสอบสวนคดีมรรยาทฯ โรงแรมวังใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เวลา 08.300-16.30 น. สัมมนาจัดระบบขึน้ บัญชีทนายความอาสา ที่โรงแรมอาร์เอส จังหวัดกาญจนบุรี เวลา 08.300-16.30 น. สัมมนาจัดระบบขึน้ บัญชีทนายความอาสา ที่โรงแรมอิมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 08.300-16.30 น. สัมมนาพัฒนาทักษะ-ประสิทธิภาพใน การสอบสวนคดีมรรยาทฯ ที่มหาวิทยาลัยอีสเทิร์น เอเชีย จังหวัดปทุมธานี

(6) (13) (20) (27)

เวลา 08.300-16.30 น. สัมมนาจัดระบบขึน้ บัญชีทนายความอาสา ที่โรงแรมปัญจดารา จังหวัดนครราชสีมา เวลา 08.300-16.30 น. สัมมนาจัดระบบขึน้ บัญชีทนายความอาสา ที่โรงแรมบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี เวลา 08.300-16.30 น. สัมมนาจัดระบบขึน้ บัญชีทนายความอาสา ที่โรงแรมเลยพาเลส จังหวัดเลย เวลา 08.300-16.30 น. สัมมนาจัดระบบขึน้ บัญชีทนายความอาสา ที่โรงแรมรอยัล ไดมอนด์ จังหวัดเพชรบุรี

เปิดโครงการทนายความอาสา ศาลจังหวัดชุมพร : สภาทนายความ จังหวัดชุมพรจัดทำ�โครงการทนายความอาสาประจำ�ศาลจังหวัดชุมพร ตามนโยบายการให้ ความช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายของสภาทนายความ โดยผู้พิพากษาหัวหน้าศาล จังหวัดชุมพรให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการฯ ดังกล่าว และเริ่มเปิดให้บริการอย่าง เป็นทางการไปเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2556 ทั้งนี้มีทนายความ, ผู้พิพากษาประจำ�ศาล และเจ้าพนักงานศาล ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ที่ทำ�การศาลจังหวัดชุมพร


10

ข่าวสภาทนายความ ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2557

มอบเงินการฌาปนกิจสงเคราะห์ : นายวิเชียร ชุบไธสง อุปนายกฝ่ายสวัสดิการและสิทธิ ประโยชน์ฯ พร้อมด้วย นายนิวัติ แก้วล้วน เลขาธิการสภาทนายความ และกรรมการการฌาปนกิจ สงเคราะห์สภาทนายความ ร่วมมอบเงินช่วยเหลือการฌาปนกิจสงเคราะห์ แก่ญาติของทนายความที่ เสียชีวิต ณ ห้องประชุมประธานดวงรัตน์ ชั้น 3 ที่ทำ�การสภาทนายความ ถนนราชดำ�เนินกลาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2557

เปิดห้องพักทนายความช่วยเหลือกฎหมายประจำ�ศาล : นายสุวิทย์ เชยอุบล อุปนายกฝ่ายปฏิบัติการสภาทนายความ, นายไพบูลย์ แย้มเอม ประธานสภาทนายความ

จังหวัดชลบุรี พร้อมด้วยทนายความจังหวัดชลบุรี ร่วมงานเปิดห้องพักทนายความ โดย นายวัฒนา วิทยกุล อธิบดีผู้พิพากษาภาค 2 ให้เกียรติเป็นประธาน พร้อมด้วย นายฐิตวัชร อุดร พิมพ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดชลบุรี ร่วมเปิดโครงการดังกล่าวฯ ณ ศาลจังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557

สำ�นักงานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายสภาทนายความ เปิดรับสมัครทนายความอาสาช่วยเหลือฯ ฝ่ายคดี (กรุงเทพมหานคร) คุณสมบัติ 1. 2. 3. 4.

เพศชาย - หญิง จบการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือสูงกว่า (คณะนิติศาสตร์) เป็นทนายความมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับถึงวันที่ยื่นใบสมัคร มีมนุษยสัมพันธ์และบุคลิกภาพดี มีจิตอาสาในการช่วยเหลือภารกิจของสภาทนายความ เสียสละอุทิศตนในการบริการสาธารณะทางด้านกฎหมายแก่ประชาชนและสังคม 5. ไม่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่ากระทำ�การอันเป็นการประพฤติผิดมรรยาททนายความและ อยู่ระหว่างการถูกสอบสวนคดีมรรยาททนายความ 6. ไม่เคยถูกสภาทนายความมีคำ�สั่งถึงที่สุดให้ลงโทษฐานประพฤติผิดมรรยาททนายความ ตามพระราชบัญญัติทนายความ พ.ศ.2528 มาตรา 52 (1) (2) (3) 7. ไม่เป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือทนายความของหน่วยงานอื่นในภาครัฐและเอกชน

หลักฐานการสมัคร

1. ภาพถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำ�นวน 3 รูป 2. สำ�เนาทะเบียนบ้าน, สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชน และใบอนุญาตทนายความ อย่างละ 1 ฉบับ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1-30 พฤษภาคม 2557

(09.00-15.00 น.)

ที่สำ�นักงานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายสภาทนายความ ชั้น 1 ถ.ราชดำ�เนินกลาง กรุงเทพฯ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน 2557 และ สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 มิถุนายน 2557 (09.00 น.-16.30 น.)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ : สำ�นักงานคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายสภาทนายความ โทรศัพท์ 0-2629-1430 ต่อ 113, 148


ข่าวสภาทนายความ ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2557

11

วันสัญญาธรรมศักดิ์ 2557 : นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภาทนายความ, นายสัก กอแสงเรือง ในนามมูลนิธวิ ชิ าชีพทนายความ , นายชวน คงเพชร อุปนายกฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วยทนายความ และพนักงานสภาทนายความ ร่วมวางพานพุ่มสักการะอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ เนื่องในวันสัญญา ธรรมศักดิ์ ประจำ�ปี 2557 ที่มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2557.

ออกรางวัลสลากกาชาดสภาทนายความ ประจำ�ปี 2557 : เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2557 ที่อาคารรับรอง สนามเสือป่า กรุงเทพฯ นายวิเชียร ชุบไธสง อุปนายกฝ่าย สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ พร้อมด้วยกรรมการสำ�นักงานสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ สภาทนายความ ร่วมเป็นสักขีพยานในการออกรางวัลสลากกาชาดสภาทนายความฯ ประจำ�ปี 2557 โดยผลการออกรางวัลมีดังนี้ รางวัลที่ 1 เลขที่ออก 06662, รางวัลที่ 2 เลขที่ออก 19642, รางวัลที่ 3 เลขที่ออก 29014 , 12390, รางวัลที่ 4 เลขที่ออก 11111 , 29387, รางวัลที่ 5 เลขที่ออก 29031 , 24169 , 17928 , 13753, รางวัลเลขท้าย 3 ตัว เลขที่ออก 935 และรางวัลเลขท้าย 2 ตัว เลขที่ออก 67 โดยผู้โชคดีสามารถติดต่อ ขอรับรางวัลได้ที่สภาทนายความ ถนนราชดำ�เนินกลาง กรุงเทพมหานคร ได้ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป

มอบรางวัลกาชาด ประจำ�ปี 2557 : นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภาทนายความ มอบ รถยนต์ NISSAN JUKE รางวัลที่ 1 สลากกาชาดสภาทนายความ ประจำ�ปี 2557 แก่ นายบัณฑิต นาสฤงคาร นักศึกษาอบรมวิชาว่าความแห่งสภาทนายความ ผู้โชคดี โดยมี กรรมการบริหารสภา ทนายความ ร่วมเป็นสักขีพยานและแสดงความยินดี ณ บริเวณหน้าที่ทำ�การสภาทนายความ ถนน ราชดำ�เนินกลาง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

ช่วยเหลือกฎหมาย : เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2557 ที่ห้องประชุมประธานดวงรัตน์ ชั้น 3 สภาทนายความ ถนนราชดำ�เนินกลาง กรุงเทพมหานคร นายนิวัติ แก้วล้วน เลขาธิการ สภาทนายความ พร้อมด้วย นายธีรศักดิ์ วิชชุตานนท์ กรรมการฝ่ายช่วยเหลือประชาชน ทางกฎหมายฯ ร่วมรับเรื่องร้องขอความช่วยเหลือทางกฎหมายจากชาวบ้านอำ�เภอเหล่า ขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี จากกรณีการร้องคัดค้านโรงงานหลอมทองเหลืองทองแดง ส่งผล กระทบด้านสิ่งแวดล้อมต่อชุมชน


12

ข่าวสภาทนายความ ปีที่ 2 ฉบับที่ 5 เดือนพฤษภาคม 2557

ลงพื้นที่ช่วยเหลือกฎหมายกรณีระเบิดร้านค้าของเก่าย่านลาดปลาเค้า 72 : เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2557 ที่ซอยลาดปลาเค้า 72 แยก 14 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร นายเดชอุดม ไกรฤทธิ์ นายกสภาทนายความ พร้อมด้วยทีมทนายความคณะทำ�งานช่วยเหลือ ทางกฎหมาย เดินทางลงพื้นที่เพื่อสอบถามข้อมูลข้อเท็จจริงจากกลุ่มชาวบ้านผู้ร้องขอความ ช่วยเหลือทางกฎหมายกรณีได้รับความเดือดร้อนจากเหตุระเบิดสมัยสงครามโลกที่ร้านค้าของ เก่าย่านลาดปลาเค้า โดยเบื้องต้นคณะทำ�งานได้สอบถามข้อเท็จจริง ความเสียหายเพิ่มเติมจาก ที่ได้ยื่นร้องขอความช่วยเหลือไว้กับสภาทนายความ เพื่อประเมินค่าเสียหายของผู้ร้องแต่ละราย นำ�ไปประกอบการดำ�เนินการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายต่อไป

สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ

ËÇÁÊ‹§ÀÒ¾¢‹ÒÇ-º·¤ÇÒÁÁÒŧà¼Âá¾Ã‹ ไดที่ ¡Í§ºÃóҸԡÒÃ˹ѧÊ×;ÔÁ¾ ¢‹ÒÇÊÀÒ·¹Ò¤ÇÒÁ àÅ¢·Õè 7/89 ÍÒ¤Òà 10 ¶.ÃÒª´Óà¹Ô¹¡ÅÒ§ á¢Ç§ºÇùÔàÇÈ à¢µ¾Ãй¤Ã ¡ÃØ§à·¾Ï 10200

â·ÃÈѾ· 0-2629-1430 µ‹Í 129, 146 â·ÃÊÒà 0-2282-9908

Facebook : ÊÀÒ·¹Ò¤ÇÒÁã¹¾ÃкÃÁÃÒªÙ»¶ÑÁÀ

E-mail : lctnews2013@gmail.com

เลขที่ 7/89 อาคาร 10 ถ.ราชดำเนินกลาง แขวงบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200 โทรศัพท 0-2629-1430 ตอ 129, 146 โทรสาร 0-2282-9908

ชำระคาฝากสงเปนรายเดือน ใบอนุญาตเลขที่ พ.211/2547

ปณ.ราชดำเนิน

ข่าวสภาทนายความ พค 2014  
ข่าวสภาทนายความ พค 2014  
Advertisement