Page 1

“Caret periculo, qui etiam cum est tutus, cavet” Pubilius

www.maritime-security.eu

KURSY MARITIME SECURITY MARITIME SECURITY COURSES

Poland - Szczecin, ul. Jana z Kolna 7 tel./fax.: +4891 433 63 60, Mobile:+48 602 67 11 67 office@maritime-security.eu


“Caret periculo, qui etiam cum est tutus, cavet” Pubilius

KURSY MARITIME SECURITY - MARITIME SECURITY COURSES realizowane przez firmê Maritime Safety & Security Gospodarka morska i transport drog¹ morsk¹ stanowi¹ fundament gospodarki globalnej. Szczególnie dzisiaj, ze wzglêdu na globalizacjê gospodarki najtañszy transport drog¹ morsk¹ stanowi, mimo rozwoju innych œrodków transportu 98% miêdzykontynentalnej wymiany handlowej. Drog¹ morsk¹ zaspokajane jest równie¿ 50 % popytu na ropê naftow¹ Europy Zachodniej. Wzrost zagro¿enia atakami terrorystycznymi na œwiecie, a szczególnie odczuwalny od 2008 roku wzrost liczby aktów piractwa morskiego w rejonie Rogu Afryki niesie nowe wyzwania dla œwiatowego shippingu i wymaga szybkich i czêsto drastycznych rozwi¹zañ. Wspó³czesne zagro¿enia asymetryczne na morzu wymagaj¹ od wszystkich tych, którzy odpowiadaj¹ za ich rozpoznanie, usuwanie i zapobieganie wysokiej klasy profesjonalizmu, czêsto wykraczaj¹cego fachow¹ wiedz¹ poza szeroko rozumian¹ dziedzinê bezpieczeñstwa. Wzrost zagro¿eñ na morzu spowodowa³ tak¿e to, i¿ buduje siê prê¿na i jak nigdy dot¹d wa¿na bran¿a „maritime security”, w której swoje miejsce odnajduje wielu specjalistów z bran¿y bezpieczeñstwa, z bogatym baga¿em doœwiadczeñ, czêsto wyniesionych ze s³u¿by w jednostkach specjalnych. Dzisiejsze zagro¿enia asymetryczne na morzu wymagaj¹ w³aœciwego przygotowania cz³onków Grup Ochrony Statku (Vessel Protection Team). Ich dzia³ania musz¹ byæ kompatybilne z dzia³aniami na statku, a wiedza nie mo¿e siê ograniczaæ do wiedzy taktycznej dotycz¹cej obs³ugi jednostek broni. Cz³onkowie Grupy Ochrony Statku nie tylko funkcjonuj¹ w specyficznym œrodowisku wspó³czesnej ¿eglugi naje¿onej technik¹ oraz procedurami, ale tak¿e poruszaj¹ siê w g¹szczu miêdzynarodowych przepisów prawnych oraz przepisów prawnych pañstwa bandery. Do dzisiaj dzia³anie Armed Vessel Protection Team nie jest usankcjonowanie prawnie, brak jednolitych przepisów dotycz¹cych Rules of Engagement, a dokument wydany przez IMO „Guidance on the use of armed Private Maritime Security Contractors” jest jedynie impulsem do podjêcia wysi³ku rozwi¹zañ prawnych.

NAPADY PIRACKIE I RABUNKOWE

Poland - Szczecin, ul. Jana z Kolna 7 tel./fax.: +4891 433 63 60, Mobile:+48 602 67 11 67


“Caret periculo, qui etiam cum est tutus, cavet” Pubilius

W zwi¹zku z dynamicznym rozwojem swiatowej bran¿y „maritime security” oraz du¿ym zainteresowaniem podjêciem w niej pracy Firma Maritime Safety & Security przygotowa³a nastêpuj¹ce kursy adresowane do osób aplikuj¹cych do wykonywania obowi¹zków zawodowych w dziedzinie prywatnych dostaw us³ug bezpieczenstwa w bran¿y „maritime security” w charakterze Team Leader Vessel Protection Team, Member Vessel Protection Team: KURS NA MIÊDZYNARODOWE UPRAWNIENIA OFICERA OCHRONY STATKU (SHIP SECURITY OFFICER) - (18 GODZ.DYDATKYCZNYCH - 2 DNI SZKOLENIOWE); Wielu prywatnych dostawców us³ug bezpieczenstwa w bran¿y „maritime security” zatrudniaj¹c cz³onków VESSEL PROTECTION TEAM oczekuje oprócz doswiadczenia wojskowego czy policyjnego odpowiedniego przygotowania morskiego i wymaga posiadania miêdzynarodowego certyfikatu odbycia przeszkolenia na Oficera Ochrony Statku/ Kursy na SSO organizowane przez inne osrodki skierowane s¹ do marynarzy (najczêsciej SSO na statku jest kapitan lub starszy oficer) i nie uwzglêdniaj¹ braku przygotowania zawodowego uczestnika, jako oficera marynarki handlowej. Nasze kursy s¹ skierowane do osób maj¹cych przygotowanie zawodowe zwi¹zane z ochron¹, a niemaj¹cych wykszta³cenia morskiego oraz doswiadczenia zawodowego zdobytego w czasie pracy na statkach. CEL SZKOLENIA: 1. Zdobycie miêdzynarodowych uprawnien do pe³nienia funkcji Oficera Ochrony Statku 2. Opanowanie wiedzy z zakresu organizowania ochrony na poziomie Oficera Ochrony Statku 3. Ogólne przygotowanie do dzia³alnosci, jako Oficer Ochrony Statku Program szkolenia, a tak¿e stworzone procedury s¹ oparte na obowi¹zuj¹cych aktach normatywnych Miêdzynarodowego Kodeksu Ochrony Statku i Obiektu Portowego (International Ship and Port Facility Security Code), Unii Europejskiej i Rzeczpospolitej Polskiej. Program szkolen zatwierdzony przez Miêdzynarodow¹ Organizacjê Morsk¹ IMO oraz spe³niaj¹cy za³o¿enia Standards of Training, Certification and Watchkeeping STCW. ZAKRES SZKOLENIA OBEJMUJE TEMATYKÊ DOTYCZ¥C¥: -

Rozwoju polityki bezpieczenstwa na morzu, Konwencji SOLAS, Wspó³czesnych zagro¿en asymetrycznych na morzu Rozpoznania, identyfikacji i sposobu postêpowania z przedmiotami niebezpiecznymi, Wykonywania ocen ryzyka dla statku, portu oraz urz¹dzen portowych, Zachowan ludzkich, stosunków interpersonalnych i komunikacji, Przeszukania ró¿nego rodzaju statków oraz ró¿nego rodzaju pomieszczen i osób, Organizacji bezpieczenstwa, zakresu obowi¹zków i odpowiedzialnosci na poszczególnych stanowiskach, Opracowania planu ochrony statku, Gotowosci w sytuacjach awaryjnych, cwiczen oraz manewrów, Procedur administracyjnych dotycz¹cych ochrony statku i portu,

Poland - Szczecin, ul. Jana z Kolna 7 tel./fax.: +4891 433 63 60, Mobile:+48 602 67 11 67


“Caret periculo, qui etiam cum est tutus, cavet” Pubilius

KURS NA MIÊDZYNARODOWE UPRAWNIENIA OFICERA OCHRONY OBIEKTU PORTOWEGO (P ORT FACILITY SECURITY OFFICER) - (21 GODZ. DYDAKTYCZNYCH- 3 DNI SZKOLENIOWE). CEL SZKOLENIA: 1. Zdobycie miêdzynarodowych uprawnien do pe³nienia funkcji Oficera Ochrony Obiektu Portowego 2. Opanowanie wiedzy z zakresu organizowania ochrony obiektu portowego przez PFSO 3. Ogólne przygotowanie do dzia³alnosci, jako Oficer Ochrony Obiektu Portowego Program szkolenia, a tak¿e stworzone procedury s¹ oparte na obowi¹zuj¹cych aktach normatywnych Miêdzynarodowego Kodeksu Ochrony Statku i Obiektu Portowego (International Ship and Port Facility Security Code), Unii Europejskiej i Rzeczpospolitej Polskiej. Program szkolen jest zatwierdzony przez Miêdzynarodow¹ Organizacjê Morsk¹ IMO oraz spe³niaj¹cy za³o¿enia Standards of Training, Certification and Watchkeeping STCW. ZAKRES SZKOLENIA OBEJMUJE TEMATYKÊ DOTYCZ¥C¥ : -

Rozwoju polityki bezpieczenstwa na morzu, Konwencji SOLAS, Wspó³czesnych zagro¿en asymetrycznych na morzu Rozpoznania, identyfikacji i sposobu postêpowania z przedmiotami niebezpiecznymi, Wykonywania ocen ryzyka dla statku, portu oraz urz¹dzen portowych, Zachowan ludzkich, stosunków interpersonalnych i komunikacji, Przeszukania ró¿nego rodzaju statków, przeszukania portu oraz ró¿nego rodzaju pomieszczen i osób, Organizacji bezpieczenstwa, zakresu obowi¹zków i odpowiedzialnosci na poszczególnych stanowiskach, Opracowania planu ochrony portu oraz jego oceny, Gotowosci w sytuacjach awaryjnych, cwiczen oraz manewrów, Procedur administracyjnych dotycz¹cych ochrony statku i portu,

KURS ZINTEGROWANY NA MIÊDZYNARODOWE UPRAWNIENIA: OFICERA OCHRONY STATKU (SHIP SECURITY OFFICER) I NA OFICERA OCHRONY OBIEKTU PORTOWEGO (PORT FACILITY SECURITY OFFICER) (24 GODZ.DYDAKTYCZNYCH - 3 DNI SZKOLENIOWE).

CEL SZKOLENIA – TAK JAK W PRZYPADKU KURSÓW NA SSO I PFSO ZAKRES SZKOLENIA OBEJMUJE TEMATYKÊ -TAK JAK W PRZYPADKU KURSÓW NA SSO I PFSO

Poland - Szczecin, ul. Jana z Kolna 7 tel./fax.: +4891 433 63 60, Mobile:+48 602 67 11 67


“Caret periculo, qui etiam cum est tutus, cavet” Pubilius

KURS „DZIA£ANIA ANTYPIRACKIE NA MORZU” (ANTYPIRACY OPERATIONS AT SEA) – (7 GODZ. DYDAKTYCZNYCH - 1 DZIEN SZKOLENIOWY).

CEL SZKOLENIA: 1. Zdobycie miêdzynarodowego zaswiadczenia potwierdzaj¹cego przeszkolenie w zakresie postêpowania w przypadku ataku pirackiego na morzu 2. Zdobycie wiedzy na temat taktyki dzia³ania piratów somalijskich 3. Zdobycie wiedzy na temat miêdzynarodowych procedur dotycz¹cych ochrony statków 4. Zdobycie wiedzy na temat miêdzynarodowego systemu bezpieczenstwa w rejonie GoA.

ZAKRES SZKOLENIA OBEJMUJE TEMATYKÊ DOTYCZ¥C¥ : -

-

Sytuacji wywiadowczej w rejonie GoA, Modus operandi somalijskich piratów, Wykorzystywanego przez piratów sprzêtu oraz uzbrojenia, Szczegó³owej charakterystyki poszczególnych etapów aktu piractwa na morzu, Dostêpnego sprzêtu i urz¹dzen do ochrony statków, procedur i dokumentów dotycz¹cymi ochrony statków. International Ship and Port Facility Security Code, Best Management Practices for Protection against Somalia Based Piracy 4 oraz innymi, struktur¹ bezpieczenstwa na morzu w rejonie High Risk Area: IRTC i GoA, Morza Arabskiego i Oceanu Indyjskiego;

KURS „DZIA£ANIA VESSEL PROTECTION TEAM NA BURCIE ( VESSEL PROTECTION TEAM OPERATIONS ON BOARD) (7 GODZ. DYDAKTYCZNYCH - 1 DZIEN SZKOLENIOWY) – ZAJÊCIA PRAKTYCZNE NA STATKU. CEL i ZAKRES SZKOLENIA OBEJMUJ¥: Celem kursu jest zapoznanie osób chc¹cych wykonywac zadania ochrony na morzu jako: Member Vessel Protection Team oraz Team Leader Vessel Protection Team w czasie operacji MarSec. W czasie kursu odbywaj¹cego siê na statku uczestnicy zapoznaj¹ siê m.in. z : przeprowadzaniem PSSA (Piracy Specific Security Audit), specyfik¹ jednostek p³ywaj¹cych oraz konstrukcji okrêtowych, jako obiektu ochrony, doborem wyposa¿enia do realizacji ochrony na statku, organizacj¹ s³u¿by ochrony przez Vessel Protection Team na statku, przyk³adowymi Rules of Engagement stosowanymi przez Armed Vessel Protection Team

Poland - Szczecin, ul. Jana z Kolna 7 tel./fax.: +4891 433 63 60, Mobile:+48 602 67 11 67


“Caret periculo, qui etiam cum est tutus, cavet” Pubilius

KURS ZINTEGROWANY DO UZYSKANI A CERTYFIKATÓW NIEZBÊDNYCH DO UZYSKANIA KSI¥¯ECZKI ¯EGLARSKIEJ.

CEL SZKOLENIA: Celem kursu jest ukonczenie przeszkolenia w zakresie : Indywidualnych Technik Ratunkow ych (ITR), Podstaw Ochrony Przeciw Po¿arowej (P.Po¿;), Podstaw Medycznych (pierwszej pomocy), Bezpieczenstwa W³asnego i Odpowiedzialnosci Wspólnej - niezbêdnych do otrzymania MIÊDZYNARODOWYCH DOKUMENTÓW DLA MARYNARZA - KSI¥¯ECZKI ¯EGLARSKIEJ. ZAKRES SZKOLENIA OBEJMUJE TEMATYKÊ DOTYCZ¥C¥ : Poszczególnych kursów zgodnie z programem szkolen zatwierdzonych przez Miêdzynarodow¹ Organizacjê Morsk¹ IMO oraz spe³niaj¹cy za³o¿enia Standards of Training, Certification and Watchkeeping STCW.

KURS JÊZYKOWY MARINE SECURITY ENGLISH ZAPOZNAJ¥CY Z ANGIELSK¥ TERMINOLOGI¥ ZAWODOW¥ Z DZIEDZINY SHIPPINGU ORAZ Z TERMINOLOGI¥ Z OBSZARU MARSEC (35 GODZ. DYDAKTYCZNYCH, 5 DNI SZKOLENIOWYCH) Kurs przygotowuj¹cy do praktycznego u¿ycia jêzyka angielskiego zgodnie z zaleceniem IMO MSC.1/Circ.1405 23 maj 2011 wg obowi¹zuj¹cego w marynarce systemu nauki i egzaminowania Marlins – English for Seafarers. Kurs przygotowuj¹cy do komunikowania siê na statku i w miêdzynarodowych zespo³ach ochrony obejmuje jednoczesnie podstawowe zunifikowane s³ownictwo stosowane na jednostkach p³ywaj¹cych i w formacjach ochrony. Kurs przeprowadzany jest w 3 grupach o zró¿nic owanych poziomach: 1) dla pocz¹tkuj¹cych 2) podstawowy 3)(srednio)zaawansowanych Uczestnicy kwalifikowani s¹ do grupy po przeprowadzeniu tzw. assessment test. Kurs prowadzony jest przy u¿yciu pomocy audiowizualnych, udostêpnianych nieodp³atnie s³uchaczom (nagrania audio/video) w formie nagrania na notnikach. Kurs trwa 5 dni po 6 godzin dydaktycznych plus 5 godzin na zakwalifikowanie oraz egzamin zakonczony swiadectwem jêzykowym. Konspekt kursu udostêpniamy s³uchaczom po zaliczeniu w poczet uczestników kursu.

Poland - Szczecin, ul. Jana z Kolna 7 tel./fax.: +4891 433 63 60, Mobile:+48 602 67 11 67


“Caret periculo, qui etiam cum est tutus, cavet” Pubilius

CENY POSZCZEGÓLNYCH KURSÓW:

Kursy prowadzone s¹ przez wykwalifikowanych wyk³adowców: ekspertów bezpieczenstwa morskiego, by³ych oficerów jednostki specjalnej marynarki wojennej FORMOZA, kapitanów ¿eglugi wielkiej z wieloletnim doswiadczeniem w dowodzeniem statkami p³ywaj¹cymi w High Risk Area, doswiadczonych Ship Security Officer oraz Company Security Officer, a tak¿e przez doswiadczonego lektora jêzyka angielskiego – t³umacza Si³ Zbrojnych USA; W trosce o najwy¿szy poziom prowadzonych szkolen nasza Firma wprowadzi³a system zarz¹dzania, jakosci¹ ISO 9001 w zakresie szkolen: antypirackich i antyterrorystycznych oraz STCW.

Wszystkie kursy zakonczone s¹ wydaniem miêdzynarodowych certyfikatów ukonczenia szkolenia oraz dyplomami pami¹tkowymi; W sprawie zapisów na kursy i ewentualnych pytan prosimy o kontakt: Tel. +48 91 433 63 60, +48 602 67 11 67 e-mail: office@maritimesecurity.eu -

Poland - Szczecin, ul. Jana z Kolna 7 tel./fax.: +4891 433 63 60, Mobile:+48 602 67 11 67

ROZPOCZYNAMY NABÓR NA KURSY DLA PRAGNĄCYCH PODJĄĆ PRACĘ W OCHRONIE STATKÓW.  

Zapraszamy na kursy przygotowujące do realizowania zadań ochrony statków w ramach operacji MarSec w charakterze Leader Team Vessel Protectio...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you