Page 1

im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

www.ksw.edu.pl

informator o studiach 2008

Krakowska Szkoła Wyşsza


ANDRZEJ FRYCZ MODRZEWSKI PATRON SZKOŁY

N

ajwybitniejszy Polak doby renesansu. Pisarz polityczny, moralista i re­for­ma­tor, sekretarz króla Zygmunta Augusta, dyplomata, teo­log i fi­lo­zof. Urodzony w niezamożnej rodzinie szlacheckiej w Wol­bo­rzu w Zie­mi Sie­radz­kiej, zdo­by­wa gruntowne wykształcenie: w Aka­ de­mii Kra­kow­skiej i nie­miec­kich uni­wer­sy­te­tach w Wittenber­ dze i No­rym­ber­dze. Ba­dacz ustro­jów państw ob­cych, au­tor licz­nych pism o tematyce spo­łecz­no-politycznej i re­li­gij­nej. Pra­co­wi­te ży­cie wień­czy dzie­łem De re­pu­bli­ca emen­dan­da (O poprawie Rze­czy­po­spo­li­tej). Wydane po raz pierw­szy w roku 1551 w Kra­ko­wie, a po­tem w Ba­zy­lei – do dzisiaj po­zo­sta­je świadectwem ge­nial­no­ści myśli Fry­cza i jego sto­ sun­ku do pra­wa i do pań­stwa. Prekursor polskiej myśli o zjednoczonej Europie, pełen to­le­ran­cji i sza­cun­ku dla innych nacji. Orędownik mą­dre­go dia­lo­gu, po­sza­no­wa­nia praw i wol­no­ści oby­wa­tel­skich. Zwo­ len­nik rzą­dów rozważnych i sprawiedliwych. Jeden z największych umysłów w dziejach naszego kraju. Pa­tron na miarę wy­zwań XXI wieku.
OD REKTORA

Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Mo­drzew­skie­go rozpoczęła ósmy rok swojej działalności. Nasza uczelnia od po­cząt­ku na­le­ża­ła do naj­dy­na­micz­niej roz­wi­ja­ją­cych się szkół wy­ższych w kraju. W ubiegłym roku uzyskała uprawnienia akademickie. Jest tak­ że największą uczelnią nie­pu­bliczną Małopolski i drugą pod względem liczby studentów w Polsce. Li­czą­ca ponad tysiąc czterystu nauczycieli aka­de­mic­kich do­świad­czo­na ka­dra na­ucza­ją­ca, wśród któ­rej z górą trzystu to pro­fe­so­ro­wie i dok­to­rzy ha­bi­li­to­wa­ni – kształ­ci ponad 18 000 stu­den­tów na ośmiu wy­dzia­łach, siedemnastu kie­run­kach stu­diów i czter­dzie­ stu sześciu specjalnościach, w tym od zeszłego roku aka­de­mic­kie­go na spe­cjal­no­ści In­ter­ na­tio­nal Business, której program realizowany jest w ję­zy­ku an­giel­skim. Stu­dia kończą się uzy­ska­niem tytułu za­wo­do­we­go li­cen­cja­ta, in­ży­nie­ra lub ma­gi­stra. W tym roku akademickim istnieje również możliwość dal­sze­go kształ­ce­nia i podnoszenia kwalifikacji zawodowych w ramach studiów po­dy­plo­mo­wych Master of Business Administration (MBA). Od początku rozwijamy współpracę międzynarodową, za­wie­ra­jąc licz­ne umowy z zagranicznymi szkołami wyższymi. Obecnie jest to ponad 40 uczelni part­ner­skich z całej Europy – od Francji po Ukrainę i od Włoch po Skan­dy­na­wię, a nadto uczelnie z Tajwanu i Maroka. Kon­se­kwencją tego jest stałe zwięk­sza­nie liczby wy­kła­dów w ję­zy­kach ob­cych, co umoż­li­wia również studiowanie w na­szej uczelni mło­dzie­ży z in­nych kra­jów. Nie­wąt­ pli­wym ułatwieniem w roz­wi­ja­niu wy­mia­ny mię­dzy­na­ro­do­wej stu­den­tów jest re­ali­zo­wa­nie przez Krakowską Szko­łę Wy­ższą sys­te­mu punk­to­we­go stu­diów, zgod­nie ze standardami Eu­ro­pej­skie­go Sys­te­mu Trans­fe­ru i Aku­mu­la­cji Punk­tów (ECTS), uczest­ni­cze­nie w mię­ dzy­na­ro­do­wych pro­gra­mach wy­mia­ny stu­denc­kiej, jak rów­nież wydawanie ab­sol­wen­tom suplementów do dy­plo­mu w językach obcych. Staramy się zapewnić naszym studentom jak najlepsze warunki nauki. W tym celu roz­ budowujemy istniejącą bazę dydaktyczną. W lipcu 2005 roku ukoń­czo­na została budowa drugiego budynku kampusu, położonego nad Wisłą przy ul. Gu­sta­wa Herlinga-Grudziń­ skiego. W sierpniu 2007 roku rozpoczęliśmy budowę ko­lej­ne­go budynku o po­wierzch­ni 7 800 m2, która zakończy się w tym roku. Wów­czas wszystkie obiekty będą miały łącznie 26 000 m2, co powinno za­spo­ko­ić po­trze­by stu­diu­ją­cej mło­dzie­ży oraz ka­dry na­uko­wej na naj­bliż­sze lata. Sta­le zwięk­sza­my także nasze za­so­by bi­blio­tecz­ne. Księ­go­zbiór uczel­ni liczy obec­nie ponad 85 tys. woluminów oraz około 300 tytułów cza­so­pism fachowych. Krakowska Szkoła Wyższa oferuje swym studentom pomoc materialną w po­sta­ci stypendiów socjalnych oraz naukowych, możliwość wyboru formy kształ­ce­nia (studia stacjonarne i niestacjonarne), a w szczególnych sytuacjach studiowanie we­dług in­dywi­ du­al­ne­go pla­nu i pro­gra­mu studiów. Dbając o wysoki poziom na­ucza­nia, od po­cząt­ku sta­ra­my się tak­że, aby nasza uczelnia była przyjazna stu­den­tom. Studia u nas to bez wątpienia najlepsza inwestycja we własną przyszłość.
KRAKOWSKA SZKOŁA WYŻSZA NAJLEPSZA UCZELNIA DLA CIEBIE

W naszej Uczelni: • znajdziesz bardzo szeroką ofertę edukacyjną – od prawa i politologii, po­ przez socjologię, komunikację społeczną, studia międzynarodowe, turystykę, informatykę, ekonomię i zarządzanie, a także pedagogikę, kulturoznawstwo, nauki o rodzinie, nauki o bezpieczeństwie, aż po malarstwo, grafikę użytkową i architekturę (17 kierunków studiów, 46 specjalności) • masz szansę poznać ciekawych ludzi (około 18 tysięcy studentów) • możesz studiować zarówno na poziomie zawodowym (licencjat), magister­ skim (studia jednolite magisterskie), jak i uzupełnić wykształcenie na studiach uzupełniających magisterskich i podyplomowych • poza językiem angielskim możesz uczyć się języków: niemieckiego, francu­ skiego, hiszpańskiego, włoskiego, rosyjskiego, arabskiego, niderlandzkiego, węgierskiego, japońskiego i chińskiego 


KRAKOWSKA SZKOŁA WYŻSZA NAJLEPSZA UCZELNIA DLA CIEBIE

Kampus Krakowskiej Szkoły Wyższej przy ul. Herlinga-Grudzińskiego 1

• nauczysz się biegle posługiwać komputerem (11 pracowni komputerowych) • multimedialne sale wykładowe i świetni wykładowcy zapewnią ci przyjemność studiowania • programy studiów uwzględniają wymagania rynku pracy • skonfrontujesz swoją wiedzę teoretyczną, odbywając praktyki zawodowe w różnych instytucjach w kraju lub jeśli zechcesz – za granicą • możesz też studiować w języku angielskim na specjalności International Business
ŻYCIE STUDENCKIE

Życie studenckie w naszej Uczelni nie ogranicza się jedynie do pokony­ wania kolejnych szczebli wtajemniczenia naukowego, ale jest także pełne dodatkowych atrakcji. Na przykład: • możesz sprawdzić własne predyspozycje do działania w samorządzie. Wielu znanych pracowników tak administracji publicznej, jak i państwo­ wej różnych szczebli od tego właśnie zaczynało. Aktywnie działający Samorząd Studencki czeka właśnie na ciebie • jeśli lubisz śpiewać, możesz dołączyć do Kameralnego Chóru Elim, a jeśli Twoim hobby jest taniec, to Zespół Tańca Nowoczesnego „Ob­ sesja” potrzebuje takich jak ty • zapisując się do Akademickiego Związku Sportowego, będziesz uczest­ niczył/-ła w rozgrywkach ligi międzyuczelnianej, w których studenci KSW z sukcesami rywalizują z zespołami innych uczelni w siatkówce, koszy­ kówce czy piłce nożnej • w ramach zajęć z wychowania fizycznego możesz korzystać z sali gim­ nastycznej, basenu, kortów tenisowych, siłowni, a także uczęszczać na zajęcia jazdy konnej i aerobiku • jeśli tylko lubisz podróżować, możesz wziąć udział zarówno w wyciecz­ kach po kraju, jak i w licznych wyjazdach zagranicznych organizowanych
A DODATKOWO... przez biuro podróży „U Frycza”, a także podjąć wakacyjną pracę w USA w ramach programów Work&Travel – Work Experience oraz Camp Counselors • jeśli jesteś studentem Wydziału Stosunków Międzynarodowych, możesz wyjechać do instytucji Unii Europejskiej na sześciodniowy wyjazd studyjny, dofinansowywany przez Uczelnię • jeśli masz zacięcie dziennikarskie, możesz je wykorzystać w redagowa­ niu pisma studenckiego „Mixer” lub sprawdzić się w działającym przy Wydziale Politologii i Komunikacji Społecznej radiu „Frycz” i studiu telewizyjnym • szeroką ofertę mają dla ciebie koła naukowe, m.in. Politologów, Teatrologów, Familiologów, Miłośników ONZ oraz studentów Handlu zagranicznego „Carrier” • jeśli jesteś biegły w obsłudze komputerów, możesz zdobyć Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych (ECDL) • możesz liczyć na wspaniałą zabawę, współorganizując juwenalia czy otrzęsiny.

Juwenalia

Kamila Glogowska Pracownia Projektowania Graficznego. Wydział Architektury i Sztuk Pięknych KSW
ŻYCIE STUDENCKIE

Graduacja 2008

Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych są uprawnieni do otrzy­ mywania świadczeń pomocy materialnej (m.in. stypendiów socjalnych, mieszkaniowych, za wyniki w nauce lub sporcie oraz specjalnych dla osób niepełnosprawnych). W roku akademickim 2007/2008 studentom KSW przyznano prawie 6000 stypendiów. • Od drugiego roku studiów uczelnia przyznaje własne stypendia dla studentów osiągających najlepsze wyniki w nauce. • Uczelnia funduje także co roku nagrody dla najlepszych studentów i absolwentów (Nagroda im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego). • Studentom Krakowskiej Szkoły Wyższej przysługują takie same uprawnienia w zakresie opieki zdrowotnej, służby wojskowej oraz ulg komunikacyjnych, jak studentom uczelni państwowych. • Szkoła umożliwia studentom zakwaterowanie w domu studenckim. • Biblioteka Krakowskiej Szkoły Wyższej liczy ponad 85 tysięcy woluminów oraz prenumeruje około 300 tytułów czasopism. • KSW stosuje punktowy system studiów, tzw. ECTS, ułatwiający uznawanie za granicą dyplomu ukończenia studiów. Istnieje również możliwość otrzymania suplementu do dyplomu, sporządzonego w językach obcych (angielskim, niemieckim, francuskim, rosyjskim, hiszpańskim). 


A DODATKOWO... • Przy uczelni działa Biuro Karier pomagające studentom i absolwentom w poszukiwaniu pracy. • W kwietniu 2007 roku już po raz trzeci nasza uczelnia otrzymała certyfikat „Wiarygodna Szkoła” na rok akademicki 2007/2008 przyznawany przez Akademickie Centrum Informacyjne w Poznaniu. • W maju 2007 roku Krakowska Szkoła Wyższa zajęła I miejsce w Regional­ nej Lidze Niepublicznych Szkół Wyższych w Województwie Małopolskim. Oznacza to, że KSW jest najlepszą szkołą wyższą w regionie pod względem liczby studentów, kadry, kierunków, inwestycji i nowych projektów, korzy­ stania z możliwości, jakie daje Unia Europejska, oraz rozpoznawalności w regionie. • Od marca 2008 roku nasza Uczelnia jako jedna z trzech w Krakowie otrzy­ mała certyfikat „Uczelnia wyższa promująca bezpieczeństwo” za inicjatywy i działania w ramach zintegrowanej polityki bezpieczeństwa.
DOŁĄCZ DO NAS...

Dział Rekrutacji znajduje się przy ul. Gustawa Herlinga-Grudzińskiego 1.

Dogodny dojazd z dworca PKP i PKS autobusami nr 115, 192, 287 i 292

Aby zostać naszym studentem, należy: 1) złożyć w Dziale Rekrutacji podanie o przyjęcie na studia (druk podania w for­ macie PDF dostępny jest na stronie internetowej www.ksw.edu.pl lub w formie wydruku – w Dziale Rekrutacji. Możesz też skorzystać z rejestracji on-line) 2) dołączyć wymaganą dokumentację obejmującą: a. 4 zdjęcia (wymiar 35/45 mm, lewy profil z odsłoniętym uchem, zgodnie z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu dowodów osobistych) b. świadectwo dojrzałości (oryginał lub odpis wydany przez szkołę lub Okręgową Komisję Egzaminacyjną)

10


DOŁĄCZ DO NAS...

d. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na danym kierunku e. kserokopię dowodu osobistego lub innego dowodu potwierdzającego tożsamość i stałe zameldowanie (oryginał do wglądu) f. kserokopię książeczki wojskowej (oryginał do wglądu) g. dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej (wpłaty można dokonać przele­ wem na numer konta Pekao SA 7712 4047 22 1111 0000 4855 0963 lub w kasie uczelni) – wysokość wpłaty podana jest na stronach 68–69. Po kilku dniach dowiesz się o wynikach postępowania kwalifikacyjnego. Podstawą przyjęcia na kierunek Architektura i urbanistyka oraz Malarstwo jest ocena prac przygotowanych i zaprezentowanych przez kandydata. 1) na kierunku Architektura i urbanistyka należy przedstawić 9 prac w formacie A1 (dopuszczalny jest również format B2), w tym 3 szkice z natury (pejzaż), 3 szkice z natury (architektura), 3 szkice martwej natury (proste bryły, krzesło, stół) 2) na kierunku Malarstwo należy przedstawić 20 prac w kategoriach: rysunek i malarstwo (studium z natury, pejzaż, martwa natura, szkice postaci ludzkiej oraz dowolne prace własne, np. grafika, fotografia i inne); prace powinny być wykonane w różnych technikach i formatach 3) przy rekrutacji na kierunek Malarstwo wymagane jest także zaświadczenie lekarskie wydane w trybie przepisów o służbie medycyny pracy (skierowanie na te badania kandydat otrzyma w Dziale Rekrutacji).

11


DOŁĄCZ DO NAS...

Studentką/studentem na kierunku Filologia ze specjalnością Filologia angielska i kierunku Stosunki Międzynarodowe, specjalność International Business możesz zostać: 1) jeśli masz nową maturę ze zdanym egzaminem maturalnym z języka angiel­ skiego na poziomie rozszerzonym 2) jeśli masz starą maturę, musisz przejść test i odbyć rozmowę kwalifikacyjną w języku angielskim (szczegółowe informacje na temat terminu testu i roz­ mowy kwalifikacyjnej można uzyskać w punkcie rekrutacyjnym) 3) posiadając dyplom IB (International Baccalaureate) lub jeden z poniższych certyfikatów językowych: • FCA, CAE, CPE (Cambridge), • BEC Vantage, • BEC Higher (Cambridge), • IELTS – od 5,0 do 9 punktów (Cambridge), • TELC B2 – „Vantage” The European Language Certificate (WBT), • TELAS – poziomy: 3a, 3b, 2, 1 (British Council), • TOEFL – od 510 do 580 punktów (paper), od 178 do 235 punktów (computer based), • LCCI – poziomy: 2, 3, 4 (London Chaber of Commerce and Industry Examinations Board FTBE), • ESOL – poziomy: higher, intermediate, advanced (City and Guilds Pitman Qualifications, Pitman Qualifications Institute), • TOLES – poziom advanced (Cambridge), • Certyfikat Krakowskiego Towarzystwa Edukacyjnego sp. z o.o. dokumen­ tujący znajomość języka angielskiego na poziomie B2.

Zapraszamy także na studia drugiego stopnia, czyli studia magisterskie uzupełniające. Warunkiem ubiegania się o przyjęcie jest złożenie kompletu wymaganych dokumentów, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych (część A i B) lub w przypadku kandydatów, którzy ukończyli studia przed 2005 r. – dyplomu ukończenia studiów oraz kserokopii indeksu (oryginał do wglądu). Jednocześnie informujemy, że w Dziale Rekrutacji można uzyskać informację o możliwości zakwaterowania w domu studenckim. W razie jakichkolwiek pytań prosimy o bezpośredni kontakt z Działem Rekrutacji lub telefonicznie pod nr 012 25 24 400, 012 292 62 16.

12


DOŁĄCZ DO NAS...

Jeśli posiadasz zagraniczne świadectwo, to: Świadectwo maturalne uzyskane za granicą oraz dyplom IB (International Bac­ calaureate) i dyplom EB (European Baccalaureate) uznaje się za równoważne na zasadach określonych w umowach międzynarodowych oraz przepisach o systemie oświaty. Do świadectwa uzyskanego za granicą należy dołączyć jego tłumaczenie przy­ sięgłe. Świadectwo dojrzałości uzyskane za granicą może być podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia, pod warunkiem że zostało zalegalizowane do obrotu prawnego z zagranicą przez odpowiednie władze państwa, w którym zostało wydane. W stosunku do kandydata posiadającego świadectwo zagraniczne z kraju, z którym obowiązuje umowa międzynarodowa (chyba że umowa lub przepisy o oświacie stanowią inaczej), wymagany jest komplet dokumentów obejmujący: 1. zalegalizowane świadectwo dojrzałości 2. tłumaczenie przysięgłe świadectwa 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na danym kierunku 4. kserokopia paszportu (oryginał do wglądu) 5. dokument potwierdzający pobyt w Polsce (karta pobytu, wiza) do wglądu 6. 4 zdjęcia (wymiar 35/45 mm, lewy profil z odsłoniętym uchem). W stosunku do kandydata posiadającego świadectwo z kraju nieobjętego umową międzynarodową przepisy o systemie oświaty wymagają nostryfikacji posiadanego świadectwa. Wymagany jest komplet dokumentów obejmujący: 1. zalegalizowane świadectwo dojrzałości + zaświadczenie z kuratorium oświaty o nostryfikacji świadectwa* 2. tłumaczenie przysięgłe świadectwa 3. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do studiowania na danym kierunku 4. kserokopia paszportu (oryginał do wglądu) 5. dokument potwierdzający pobyt w Polsce (karta pobytu, wiza) do wglądu 6. 4 zdjęcia (wymiar 35/45 mm, lewy profil z odsłoniętym uchem). * Zaświadczenia o nostryfikacji posiadanego świadectwa wydaje Kuratorium Oświaty w miejscu za­ mieszkania w Polsce lub Wojewódzkim Kuratorium Oświaty w Krakowie po spełnieniu wymaganych wymogów formalnych.

Szczegółowe informacje odnośnie do umów międzynarodowych oraz wymagań dotyczących świadectw zagranicznych dostępne są na www.buwiwm.edu.pl oraz www.kuratorium.krakow.pl lub w Dziale Rekrutacji. 13


WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ Będąc studentem naszej Uczelni, możesz wyjechać do Wielkiej Brytanii, Włoch, Szwecji, Niemiec, Francji, Austrii, Finlandii, Węgier, Słowacji, Ukrainy, Litwy, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, Tajwanu, Maroka, Białorusi. Nasza Szkoła współpracuje bowiem ze szkołami wyższymi w tych krajach (spis znajdziesz poniżej). Umowy przewidują wymianę studentów i wykładowców oraz prowadzenie wspólnych badań naukowych, organizowanie konferencji i seminariów. • Uniwersytet w Hull (Wielka Brytania) • Uniwersytet Bedfordshire (Wielka Brytania) • Uniwersytet Napier, Edynburg (Wielka Brytania) • Uniwersytet Molise w Campobasso (Włochy) • Wyższa Szkoła Dalarna w Falun (Szwecja) • Wyższa Szkoła Nauk Stosowanych w Wernigerode (Niemcy) • Wyższa Szkoła Administracji Pu­blicz­nej w Bremie (Niemcy) • Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości w Ludwigshafen nad Renem (Niem­cy) • Ewangelicka Wyższa Szkoła Za­wo­do­wa w Berlinie (Niem­cy) • Uniwersytet Techniczny, Katedra Badań nad Totalitaryzmem w Dreźnie (Niemcy) • Wyższa Szkoła Zawodowa w St. Pölten (Austria) • Uniwersytet Jean Monnet, Saint Etienne (Francja) • Uniwersytet Śródziemnomorski, Marsylia (Francja) • Uniwersytet d`Artois w Arras (Francja) • Politechnika Kymenlaakson w Elimäki (Finlandia) • Szkoła Wyższa w Nyíregyháza (Węgry) • Wyższa Szkoła im. Jánosa Kodolány w Székesfehérvár (Węgry) • Uniwersytet Ekonomiczny w Bra­ty­sła­wie, Wydział Przed­się­biorstw w Koszycach (Słowacja) • Uniwersytet Rolniczy w Nitrze, Wydział Ekonomii i Zarządzania (Słowacja) • Uniwersytet Katolicki w Rużomberoku (Słowacja) • Akademia Sił Zbrojnych Generała Milana Rastislava Stefánika w Liptowskim Mikulaszu (Słowacja) • Akademia Korpusu Policyjnego w Bratysławie (Słowacja) • Międzynarodowy Uniwersytet w Równem (Ukraina) 14


WSPÓŁPRACA Z ZAGRANICĄ • Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki we Lwowie, Wydział Sto­sun­ków Międzynarodowych (Ukraina) • Narodowa Akademia Zarządzania w Kijowie (Ukraina) • Uniwersytet Lwowski Biznesu i Prawa (Ukraina) • Państwowy Pedagogiczny Instytut Języków Obcych w Gorliwce (Ukraina) • Uniwersytet im. Michała Romera w Wilnie (Litwa) • Instytut Przy­go­to­wa­nia Kadr Prze­my­słu Ministerstwa Polityki Prze­my­sło­wej Ukrainy • Instytut Ekonomiczno-Humanistyczny w Makiyivce (Ukraina) • Uniwersytet „KROK” w Kijowie (Ukraina) • Uniwersytet w Niszu, Wydział Ekonomiczny (Serbia) • Uniwersytet w Kragujevcu, Wydział Ekonomiczny (Serbia) • Wydział Prawa i Wydział Handlu Zagranicznego, Akademia Biznesu w Nowym Sadzie (Ser­bia) • Wyższa Szkoła Biznesu w Nowym Sadzie (Serbia) • Uniwersytet w Zagrzebiu (Chorwacja) • Wyższa Szkoła Zarządzania, Handlu i Marketingu w Sofii (Bułgaria) • Uniwersytet w Plovdiv (Bułgaria) • Uniwersytet Południowozachodni ­„Neofit Rilski” w Blagoevgrad (Bułgaria) • Uniwersytet Providence (Tajwan) • Uniwersytet Tamkanq (Tajwan) • Kolegium Językowe Urszulanek, Wenzao (Tajwan) • Uniwersytet Mohameda V, Rabat (Maroko) • Uniwersytet Państwowy w Baranowiczach (Białoruś) • Uniwersytet Przymorski w Koprze (Słowenia) • Uniwersytet 6 Października w Kairze (Egipt)

W ramach europejskich programów stypendialnych studenci KSW są upraw­ nieni do otrzy­my­wa­nia dofinansowania studiów na zagranicznych uczelniach partnerskich dzięki programowi Erasmus. 15


STUDIA PODYPLOMOWE

• Administracja samorządowa i rozwój regionalny po akcesji do UE

• Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

• Audyt wewnętrzny i kontrola fi­nan­so­wa

• Praca z chorymi w opiece pa­lia­tyw­nej

• Audyt energetyczny

• Projektowanie systemów zarządzania jakością w firmie

• Bezpieczeństwo i audyt systemów in­for­ma­cyj­nych • Bezpieczeństwo międzynarodowe

• Przedsiębiorczość (dla nauczycieli)

• Bezpieczeństwo i higiena pracy (z elementami dydaktyki bezpieczeństwa)

• Rachunkowość

• Przedsiębiorstwo na rynku eu­ro­pej­skim

• Budżetowe sterowanie jednostką samorządową

• Rachunkowość bankowa

• Budżetowo-controllingowe

• Socjoterapia

sterowanie przedsiębiorstwem • Controlling i audyt wewnętrzny • Dziennikarstwo i media elektroniczne • Edukacja dla bezpieczeństwa (dla na­uczy­cie­li) • Ewaluacja w zapewnieniu jakości pra­cy instytucji edukacyjnych i spo­łecz­nych • Fundusze strukturalne dla przed­się­biorstw • Handel zagraniczny

• Rynek sztuki i antyków • Ubezpieczenia gospodarcze • Usługi detektywistyczne • Wycena nieruchomości • Zamówienia publiczne • Zarządzanie bezpieczeństwem • Zarządzanie bezpieczeństwem w biz­ne­sie • Zarządzanie finansami firmy • Zarządzanie małymi i średnimi firmami

• Język angielski w biznesie

• Zarządzanie nieruchomościami

• Nowoczesne technologie i strategie w biznesie turystycznym i hotelarskim

• Zarządzanie zasobami ludzkimi

• Zarządzanie oświatą

Szczegółowe informacje: Centrum Studiów Podyplomowych KSW (w godzinach podanych na stronie in­ter­ne­to­wej www.ksw.edu.pl) ul. G. Herlinga-Grudzińskiego 1, pok. 220 tel. 012 257 05 00 e-mail: podyplomowe@ksw.edu.pl Zajęcia trwają 2 (lub 3) semestry i odbywają się co dwa ty­go­dnie w weekendy. Pro­gram studiów obejmuje 200–350 godzin zajęć dydaktycznych w zależności od spe­cjal­no­ści i liczby semestrów. 16


STUDIA MBA

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION Wspólny program Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Mo­drzew­skie­go i University of Bedfordshire z Wielkiej Brytanii. Studia adresowane są do menedżerów i pracowników firm, którzy pragną po­ sze­rzyć swoją wiedzę z zakresu zarządzania, rozwinąć umiejętności kierownicze, zwiększyć skuteczność i efektywność zarządzania. Program MBA jest międzynarodowym programem studiów podyplomowych. Ję­zy­kiem wykładowym jest głównie angielski. Zajęcia odbywają się co drugi week­end. Zakres studiów Entrepreneurship Financial Markets Strategic Finance Strategy Leading and Managing People Operations Management Marketing Management E-Business Business English Wymagania ­ • ­• ­• ­•

wykształcenie wyższe przynajmniej dwuletnie do­świad­cze­nie zawodowe bardzo dobra znajomość języka an­giel­skie­go pozytywny wynik rozmowy kwa­li­fi­ka­cyj­nej

Czesne – 3800 funtów (całkowity koszt studiów). Szczegółowe informacje: Dział Rekrutacji ul. G. Herlinga-Grudzińskiego 1 30-705 Kraków tel. 012 25 24 400 www.ksw.edu.pl

17


ZAŁOŻYCIELE KRAKOWSKIEJ SZKOŁY WYŻSZEJ

Profesorowie: Jacek Majchrowski, Andrzej Kapiszewski, Klemens Budzowski, Zbigniew Maciąg • Krakowska Szkoła Wyższa im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego została za­ łożona przez Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne w 2000 r. • posiada uprawnienia szkoły wyższej nadane przez Ministra Edu­ka­cji Na­ro­do­wej i Sportu (wpi­sa­na jest do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod nu­me­rem 141) • programy zajęć na wszystkich kierunkach studiów spełniają stan­dard na­ uczania określony przez Mi­ni­stra Nauki i Szkol­nic­twa Wy­ższe­go • 17 grudnia 2007 r. uczelnia otrzymała uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o polityce 18


Wナ、DZE UCZELNI

REKTOR prof. dr hab. Jerzy Malec

KANCLERZ prof. KSW dr Klemens Budzowski

PROREKTOR DS. STUDENCKICH prof. nadzw. dr hab. Barbara Stoczewska

PROREKTOR DS. NAUKI I NAUCZANIA prof. dr hab. Maria Kapiszewska

19


KIERUNKI STUDIÓW I SPECJALNOŚCI strony 23–25

Wydział Prawa i Administracji kierunek: Prawo (M) kierunek: Administracja (L, SUM) specjalności: Administracja publiczna, Administracja sądowa

strony 26–32

Wydział Stosunków Międzynarodowych kierunek: Stosunki międzynarodowe (L, SUM) specjalności: Handel zagraniczny, Amerykanistyka, Studia europejskie, Turystyka międzynarodowa, Studia wschodnie, Współczesna dyplomacja, International Business

strony 33–36

Wydział Nauk Humanistycznych kierunek: Socjologia (L) specjalności: Socjologia ogólna, Socjologia stosowana, Psychosocjologia, Socjologia władzy kierunek: Pedagogika (L) specjalności: Pedagogika szkolna, Pedagogika społeczna, Pedagogika pracy, Interwencja wychowawcza, Pedagogika resocjalizacyjna kierunek: Kulturoznawstwo (L) specjalności: Sztuki audiowizualne, Cywilizacje świata kierunek: Filologia (L) specjalność: Filologia angielska

20


KIERUNKI STUDIÓW I SPECJALNOŚCI strony 37–38

Wydział Politologii i Ko­mu­ni­ka­cji Społecznej kierunek: Politologia (L, SUM) specjalności: Komunikacja społeczna, Polityka lokalna i regionalna

strony 39–54

Wydział Ekonomii i Zarządzania kierunek: Zarządzanie (L, SUM) specjalności: Zarządzanie firmą, Rachunkowość i podatki, Gospodarka nieruchomościami, Zarządzanie bezpieczeństwem, Marketing, Agrobiznes i programy unijne, Zarządzanie finansami, Zarządzanie ochroną informacji kierunek: Gospodarka przestrzenna (I) kierunek: Ekonomia (L) specjalności: Ekonomia społeczna, Ekonomia menedżerska, Przedsiębiorczość i zasoby ludzkie kierunek: Informatyka i ekonometria (L) specjalności: Bezpieczeństwo i kontrola systemów informacyjnych, Informatyka zarządcza kierunek: Ochrona środowiska (L)

strony 55–59

Wydział Nauk o Rodzinie kierunek: Nauki o rodzinie (L, SUM) specjalności: Wiedza o rodzinie i społeczeństwie, Aktywizacja społeczna i praca socjalna, Socjoterapia i profilaktyka społeczna, Terapia zajęciowa i opieka rodzinna

21


KIERUNKI STUDIÓW I SPECJALNOŚCI Wydział Architektury i Sztuk Pięknych

strony 60–61

kierunek: Malarstwo (L) specjalności: Malarstwo sztalugowe, Grafika użytkowa kierunek: Architektura i urbanistyka (I)

Wydział Nauk o Bezpieczeństwie

strony 62–66

kierunek: Bezpieczeństwo narodowe (L) specjalności: Zarządzanie bezpieczeństwem i obronnością, Edukacja dla bezpieczeństwa, Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności, Zarządzanie bezpieczeństwem pracy

L– M– SUM – I–

22

studia I stopnia licencjackie studia jednolite magisterskie studia II stopnia uzupełniające ma­gi­ster­skie studia I stopnia inżynierskie


WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI

DZIEKAN prof. nadzw. dr hab. Tadeusz Biernat

kierunek

PRODZIEKAN doc. dr Marek Nowak

PRODZIEKAN dr Marcin Sala-Szczy­piń­ski

PRODZIEKAN doc. dr Helena Franaszek

PRAWO

studia jednolite magisterskie stacjonarne – 5 lat (10 semestrów) studia jednolite magisterskie niestacjonarne – 5 lat (10 semestrów) Absolwenci po złożeniu i obronie pracy dyplomowej uzyskują tytuł magistra prawa, upraw­nia­ją­cy m.in. do ubiegania się o przyjęcie na wszystkie rodzaje aplikacji – są­dową, ad­wo­kacką, radcowską, notarialną oraz prokuratorską. Słuchacze studiów stacjonarnych zobowiązani są odbyć miesięczną praktykę w or­ga­nach wy­mia­ru spra­wie­dli­wo­ści, kancelariach adwokackich oraz w ad­ ministracji pań­stwo­wej i sa­mo­rzą­do­wej. Wybrane przedmioty: • • • • • • • • • • • • • •

prawo konstytucyjne prawo administracyjne postępowanie administracyjne i sądowo-administracyjne prawo międzynarodowe publiczne prawo finansowe prawo karne procesowe prawo karne prawo cywilne postępowanie cywilne prawo gospodarcze międzynarodowe prawo prywatne prawo pracy prawo Unii Europejskiej kryminalistyka

Kierunek realizuje standard nauczania określony w za­łącz­ni­ku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r.

23


WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI kierunek

ADMINISTRACJA

specjalność

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

studia I stopnia licencjackie stacjonarne – 3 lata (6 semestrów) licencjackie niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów) studia II stopnia uzupełniające magisterskie stacjonarne – 2 lata (4 semestry) uzupełniające magisterskie niestacjonarne – 2 lata (4 semestry) Kształcenie odbywa się na dwóch poziomach: studiów I stopnia (licencja­ ckich) oraz stu­diów II stopnia (magisterskich uzupełniających). Absolwenci tej specjalności mogą ubiegać się o pracę w jednostkach administracji rządowej i samorządowej. Słuchacze zdo­by­wają wie­dzę z zakresu pod­staw pra­wa, zasad jego in­ter­pre­to­wa­nia i sto­so­wa­nia oraz pro­ce­du­ry ad­mi­ni­stra­cyj­nej. Stu­dia umoż­li­wia­ją rów­nież opa­no­wa­nie wie­dzy o sys­te­mie kontroli skar­bo­wej, ra­ chun­ko­wo­ści, fi­nan­sach publicznych, sys­te­mie ubez­pie­czeń oraz pod­sta­wach pra­wa Unii Eu­ro­pej­skiej. Wybrane przedmioty: • • • • • • • • • • • • •

administracja zasobami pracy kierownictwo w administracji prawo administracyjne postępowanie administracyjne i są­do­wo-administracyjne postępowanie egzekucyjne w ad­mi­ni­stra­cji prawo i postępowanie karno-skarbowe elementy prawa i pro­ce­du­ry cywilnej prawo konstytucyjne tworzenie i sto­so­wa­nie prawa ustrój or­ga­nów ochro­ny prawnej akty pra­wa miejscowego gospodarka komunalna prawo samorządowe i ustrój sa­mo­rzą­du terytorialnego

Specjalność realizuje standard nauczania dla kierunku Ad­mi­ ni­stra­cja, określony w za­łącz­ni­ku do rozporządzenia Mi­ni­stra Na­uki i Szkol­nic­twa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r.

24


WYDZIAŁ PRAWA I ADMINISTRACJI kierunek

ADMINISTRACJA

specjalność

ADMINISTRACJA SĄDOWA

studia I stopnia licencjackie stacjonarne – 3 lata (6 semestrów) licencjackie niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów) studia II stopnia uzupełniające magisterskie stacjonarne – 2 lata (4 semestry) uzupełniające magisterskie niestacjonarne – 2 lata (4 semestry) Kształcenie odbywa się na dwóch poziomach: studiów I stopnia (licencjackich) oraz studiów II stopnia (magisterskich uzupełniających). Absolwenci tej specjalności mogą ubiegać się o pracę w sądach powszechnych i prokuraturze, a także kancelariach i firmach prawniczych. Słuchacze zdobywają wiedzę z zakresu prawa, zasad jego wy­kład­ni i stosowania. Program kształcenia obejmuje podstawowe przedmioty z zakresu prawa materialnego i proceduralnego, ze szczególnym uwzględnieniem procedury cy­wil­nej, karnej i administracyjno-sądowej, a także treści dotyczące biurowości w spra­wach są­do­wych, wewnętrznej organizacji i funkcjonowania sądów. Wybrane przedmioty: • ustrój organów ochrony prawnej • wewnętrzna organizacja i zasady funkcjonowania sądów • wewnętrzna organizacja i zasady funkcjonowania prokuratury • prawo cywilne • procedura cywilna • prawo karne • procedura karna • postępowanie sądowo-ad­mi­ni­stra­cyj­ne • prawo administracyjne • Krajowy Rejestr Sądowy • księgi wieczyste i hipoteka • biurowość w sprawach sądowych • zakładanie i prowadzenie akt • rachunkowość sądów Specjalność realizuje standard nauczania dla kierunku Ad­mi­ni­stra­cja, określony w za­łącz­ni­ku do rozporządzenia Mi­ni­stra Na­uki i Szkol­nic­twa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r.

25


WYDZIAŁ STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

DZIEKAN prof. nadzw. dr hab. Bogusława Bed­nar­czyk

kierunek

PRODZIEKAN doc. dr Małgorzata Czer­miń­ska

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

specjalność

HANDEL ZAGRANICZNY

studia I stopnia licencjackie stacjonarne – 3 lata (6 semestrów) licencjackie niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów) studia II stopnia uzupełniające magisterskie stacjonarne – 2 lata (4 semestry) uzupełniające magisterskie niestacjonarne – 2 lata (4 semestry) Kształcenie odbywa się na dwóch poziomach: studiów I stopnia (licencjackich) oraz stu­diów II stopnia (magisterskich uzupełniających). Studia przygotowują do pro­wa­dze­nia dzia­łal­no­ści gospodarczej w integrującym się świecie, a ponadto uczą ana­li­zy ryn­ku, technik ne­go­cja­cyj­nych, sporządzania ofert handlowych, zawierania kon­trak­tów, roz­li­cza­nia trans­ak­cji oraz marketingu i zarządzania przedsiębiorstwem. Wybrane przedmioty: • handel międzynarodowy • ubez­pie­cze­nia w handlu za­gra­nicz­nym • ekonomika handlu zagranicznego • podstawy marketingu • marketing w han­dlu zagranicznym • organizacja i tech­ni­ka handlu za­gra­nicz­ne­go • podstawy rachunkowości • międzynarodowe or­ga­ni­za­cje go­spo­dar­cze

• międzynarodowe stosunki gospodarcze • ryzyko w handlu zagranicznym • prawo gospodarcze • polityka celna Polski • europejskie prawo go­spo­dar­cze • wspólnotowe prawo celne • giełdy towarowe w gospodarce światowej • rozliczenia w handlu zagranicznym • międzynarodowe wyniki kapitałowe

Specjalność realizuje standard nauczania dla kierunku Stosunki międzynarodowe, określony w za­łącz­ni­ku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r.

26


WYDZIAŁ STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

kierunek

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

specjalność

AMERYKANISTYKA PRODZIEKAN

studia I stopnia prof. nadzw. dr hab. licencjackie stacjonarne – 3 lata (6 semestrów) Andrzej Bryk licencjackie niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów) studia II stopnia uzupełniające magisterskie stacjonarne – 2 lata (4 semestry) uzupełniające magisterskie niestacjonarne – 2 lata (4 semestry) Studia zapewniają szeroką wiedzę z zakresu sto­sun­ków mię­dzy­na­ro­do­wych w od­nie­sie­niu do Sta­nów Zjednoczonych i Kanady. Umożliwiają po­zna­nie histo­ rii, sys­te­mu po­li­tycz­ne­go, po­li­ty­ki gospodarczej i zagranicznej oraz kultury obu Ameryk. Za­po­zna­ją z rolą tych krajów we współczesnym sys­te­mie go­spo­da­rek świa­to­wych, a także omawiają szczegółowo wzajemne relacje Stanów Zjedno­ czonych z Unią Europejską i stosunki transatlantyckie. Wybrane przedmioty: • • • • • • • • • • • • •

ustrój polityczny Stanów Zjednoczonych historia Stanów Zjednoczonych współczesne społeczeństwo amerykańskie rozwój cywilizacji rasa i et­nicz­ność we współ­cze­snym spo­łe­czeń­stwie amerykańskim wolności i pra­wa obywatelskie w USA polityka za­gra­nicz­na gospodarka amerykańska a glo­ba­li­za­cja polsko-ame­ry­kań­skie sto­sun­ki po­li­tycz­ne w XX w. Polonia amerykańska kultura amerykańska Sąd Naj­wyż­szy USA historia mi­li­tar­na USA w XX w.

Specjalność realizuje standard nauczania dla kierunku Stosunki międzynarodowe, określony w za­łącz­ni­ku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r.

27


WYDZIAŁ STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH kierunek

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

specjalność

STUDIA EUROPEJSKIE

studia I stopnia licencjackie stacjonarne – 3 lata (6 semestrów) licencjackie niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów) studia II stopnia uzupełniające magisterskie stacjonarne – 2 lata (4 semestry) uzupełniające magisterskie niestacjonarne – 2 lata (4 semestry)

PRODZIEKAN doc. dr Jan Staszków

Studenci zdo­będą wie­dzę o historii integracji europejskiej i pra­wie wspól­no­to­ wym, po­znają spo­so­by po­dej­mo­wa­nia decyzji w Unii. Zgłębią pro­ble­ma­ty­kę mię­dzy­na­ro­do­wych sto­sun­ków go­spo­dar­czych, zdobędą także praktyczną wie­dzę z za­kre­su pi­sa­nia wnio­sków i ubie­ga­nia się o przy­zna­nie funduszy z programów po­mo­co­wych Unii Eu­ro­pej­skiej. Wybrane przedmioty: • • • • • • • • • • • • • • •

koncepcje integracji europejskiej integracja gospodarcza prawo wspól­not europejskich europejskie prawo socjalne Polska w Unii Europejskiej europejskie prawo gospodarcze programy po­mo­co­we w Unii Europejskiej europejski system ochrony praw czło­wie­ka tożsamość europejska prawo mię­dzy­na­ro­do­we publiczne ONZ i organizacje mię­dzy­na­ro­do­we międzynarodowe sto­sun­ki po­li­tycz­ne elementy prawa geografia polityczna i gospodarcza system ochrony i gwarancji praw człowieka • podstawowe wiadomości o prawie • opracowywanie wniosków w ramach UE – warsztaty

Specjalność realizuje standard nauczania dla kierunku Stosunki międzynarodowe, określony w za­łącz­ni­ku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r.

28


WYDZIAŁ STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH kierunek

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

specjalność

TURYSTYKA MIĘDZYNARODOWA

studia I stopnia PRODZIEKAN licencjackie stacjonarne – 3 lata (6 semestrów) doc. dr licencjackie niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów) Stefan Sacha studia II stopnia uzupełniające magisterskie stacjonarne – 2 lata (4 semestry) uzupełniające magisterskie niestacjonarne – 2 lata (4 semestry) Kształcenie odbywa się na dwóch poziomach: studiów I stopnia (licencjackich) oraz studiów II stopnia (magisterskich uzupełniających). Program studiów elastycznie reaguje na zmiany zachodzące w turystyce. Zadaniem studiów jest przygotowanie profesjonalnych kadr, umiejących posługiwać się nowoczesnymi instrumentami zarządzania w turystyce i hotelarstwie. Ukończenie studiów umoż­ liwia złożenie egzaminów na pilota wycieczek bez konieczności uczęszczania na komercyjne kursy. Wybrane przedmioty: • krajowy i międzynarodowy rynek turystyczny • marketing turystyczny • polityka turystyczna • przedsiębiorstwo turystyczne • hotelarstwo • pilotaż wycieczek • e-biznes turystyczny • systemy informatyczne w zarządzaniu hotelami • systemy informacji i rezerwacji w turystyce

Specjalność realizuje standard nauczania dla kierunku Stosunki międzynarodowe, określony w za­łącz­ni­ku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r.

29


WYDZIAŁ STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

kierunek

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

specjalność

STUDIA WSCHOD­NIE

studia I stopnia licencjackie stacjonarne – 3 lata (6 semestrów) PRODZIEKAN licencjackie niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów) doc. dr studia II stopnia Tomasz Trafas uzupełniające magisterskie stacjonarne – 2 lata (4 semestry) uzupełniające magisterskie niestacjonarne – 2 lata (4 semestry) Celem studiów jest zapoznanie słuchaczy z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi dynamiki życia politycznego, gospodarczego i społecznego na obszarze Wspólnoty Nie­pod­le­głych Państw, Bliskiego, Środkowego i Dalekiego Wschodu oraz Afryki Północnej. Studenci zdobędą wiedzę przydatną do pracy w różnego rodzaju polskich przed­się­bior­stwach i instytucjach współpracujących z tymi regionami. W programie studiów przewidziane zostały zajęcia z języka angielskiego, chińskiego, japońskiego i arab­skie­go. Wybrane przedmioty: • • • • • • • • • • •

Wspólnota Niepodległych Państw i jej problemy świat arabski a gospodarka i cy­wi­li­za­cja Zachodu Unia Europejska a Daleki Wschód historia Chin religie Bliskiego i Dalekiego Wscho­du geografia polityczna i gospodarcza globalizacja a rozwój regionów kultura i historia Japonii doktryny polityczne i ruchy społeczne Bliskiego Wschodu Maghreb (Afryka Północna) i jego problemy prawo międzynarodowe publiczne

Specjalność realizuje standard nauczania dla kierunku Stosunki międzynarodowe, określony w za­łącz­ni­ku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r.

30


WYDZIAŁ STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH kierunek

STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE

specjalność

WSPÓŁCZESNA DYPLOMACJA

studia I stopnia licencjackie stacjonarne – 3 lata (6 semestrów) licencjackie niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów) studia II stopnia uzupełniające magisterskie stacjonarne – 2 lata (4 semestry) uzupełniające magisterskie niestacjonarne – 2 lata (4 semestry) Studia dla osób ambitnych, zainteresowanych szeroko rozumianą problematyką sto­sun­ków międzynarodowych i funkcjonowaniem współczesnej dyplomacji. Absolwenci zdobędą wykształcenie, które może im uła­twić podjęcie pracy w administracji rządowej i samorządowej. Kompetencje wzmoc­nio­ne dobrą znajomością języków obcych umożliwią im ponadto objęcie sta­no­wisk w in­sty­ tu­cjach i urzędach unijnych, w organizacjach międzynarodowych, jak rów­nież w mię­dzy­na­ro­do­wych korporacjach i organizacjach pozarządowych. Wybrane przedmioty: • prawo dyplomatyczne i konsularne • wybrane aspekty prawa mię­dzy­na­ ro­do­we­go • integracja europejska • Polska polityka zagraniczna • służba cywilna w Polsce i Unii Europejskiej • protokół dyplomatyczny • historia dyplomacji • uczestnictwo Polski w procesach decyzyjnych Unii Europejskiej • dyplomacja Unii Europejskiej w realizacji Wspól­nej Polityki Zagranicznej i Bez­pie­czeń­stwa • zasady zachowania, kreowania wizerunku i savoir-vivre (warsztaty) • retoryka i technika wystąpień publicznych (warsz­ta­ty) Specjalność realizuje standard nauczania dla kierunku Stosunki międzynarodowe, określony w za­łącz­ni­ku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 lipca 2007 r.

31


WYDZIAŁ STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH Faculty:

International Relations

Field of study: Speciality:

International Relations

INTERNATIONAL BUSINESS

1st degree studies Bachelor’s degree full-time stationary studies – 3 years (6 semesters) Classes forming part of the International Business speciality are conducted in English and cover issues pertaining to such areas of study as economy, finan­ ces, management, ban­king, human resources management and many others concerning the economic and social problems of the European Union member states as well as other countries of Central and Eastern Europe. The curriculum is based on international educational stan­dards which enable the students to develop their individual interests. As a part of the studies each student who has completed the second year is obliged to undertake one semester studies abroad. The speciality has been organised with a view to educating both Polish and foreign stu­dents. The classes are conducted by outstanding experts from the academic centres in Poland as well as from the partner foreign universities. Selected subjects: • Business Communication in English • Introduction to finance • Microeconomics • History of International Relations • Political and Economic Geography • Introduction to sociology • International Economics • International Political Relations • Computer Science • Mathematics for Economists • International Public Law

The Specialization realizes the standard of teaching for the Faculty of International Relations defined in the annex to the regulation of the Minister of Science and Higher Education of 12th July 2007.

32


WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH kierunek

SOCJOLOGIA

specjalność

socjologia ogólna

specjalność

socjologia stosowana

specjalność

psychosocjologia

specjalność

socjologia władzy

DZIEKAN prof. nadzw. dr hab. Zbigniew Pucek

studia I stopnia licencjackie stacjonarne – 3 lata (6 semestrów) licencjackie niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów) Studia przygotowują do wykonywania zawodu socjologa na wielu stanowiskach zwią­za­nych z funkcjonowaniem instytucji i struktur życia społecznego. Zdobyta w trakcie stu­diów wie­dza oraz umiejętności naszych absolwentów znajdą za­ stosowanie zwłasz­cza tam, gdzie mamy do czynienia z potrzebą rozwiązywania różnorodnych pro­ble­mów spo­łecz­nych, sy­tu­acji kon­flik­to­wych itp. Absolwent może podjąć pracę w charakterze doradcy w ośrodkach rządowych i sa­mo­rzą­do­wych, stowarzyszeniach, fundacjach i organizacjach pozarządowych oraz w poradniach spe­cja­li­stycz­nych: rodzinnych i zawodowych. Prze­wi­dzia­ no bogaty program prak­tyk stu­denc­kich w różnych instytucjach społecznych, kul­tu­ral­nych, oświatowych i go­spo­dar­czych. Wybrane przedmioty: • • • • • • • • • • •

wstęp do socjologii antropologia historia myśli socjologicznej public relations patologia życia społecznego metody i techniki badań socjologicznych prawa i wolności człowieka psychologia społeczna socjologia władzy kulturowe i społeczne aspekty in­te­gra­cji europejskiej nowe ruchy społeczne

• socjologia polityki • socjologia problemów społecznych

Kierunek realizuje standard nauczania określony w za­łącz­ni­ku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkol­nic­twa Wy­ższe­go z dnia 12 lipca 2007 r.

33


WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH kierunek

PEDAGOGIKA

specjalność

PEDAGOGIKA SZKOLNA

specjalność

PEDAGOGIKA SPOŁECZNA

specjalność

PEDAGOGIKA PRACY

specjalność

INTERWENCJA WYCHOWAWCZA

specjalność

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA

PRODZIEKAN dr Joanna Aksman

studia I stopnia licencjackie stacjonarne – 3 lata (6 semestrów) licencjackie niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów) Studia przygotowują do zawodu pedagoga szkolnego, społecznego i pracy oraz pe­da­go­ga-resocjalizatora, a także specjalisty do spraw interwencji wy­cho­waw­ czej (np. ku­ra­to­ra sądowego). Absolwenci zdobędą wiedzę, ukształtują prozawodowe nastawienia emocjonalno-motywacyjne i umiejętności skutecznego działania. Zdobyte wykształcenie pomoże w znalezieniu pracy na stanowiskach pedagogów w przed­szko­lach i szkołach oraz innych instytucjach społeczno-opie­kuń­czych i re­so­cja­li­za­cyj­nych. ­Wybrane przedmioty: • ­• ­• ­• ­• ­• ­• ­• ­•

pedagogika ogólna pedagogika kliniczna pedagogika rozwoju człowieka socjologia edukacji biomedyczne podstawy rozwoju teoria wychowania historia wychowania metody badań pedagogicznych metodyka pracy wychowawczo-opiekuńczej

­ • ­• ­• ­•

patologie społeczne media w edukacji komunikacja społeczna podstawy prawne i organizacyjne oświaty szkolnej i re­so­cja­li­za­cyj­nej ­ prawo rodzinne i opiekuńcze • ­• profilaktyka wychowawcza ­• subkultury młodzieżowe

Kierunek realizuje standard nauczania określony w za­łącz­ni­ku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkol­nic­twa Wy­ższe­go z dnia 12 lipca 2007 r.

34


WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH kierunek

KULTUROZNAWSTWO

specjalność

SZTUKI AUDIOWIZUALNE

specjalność

CYWILIZACJE ŚWIATA

studia I stopnia licencjackie stacjonarne – 3 lata (6 semestrów) licencjackie niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów) Studia skierowane do osób zainteresowanych ogólnie pojętą kulturą au­dio­ wi­zu­alną, w jej aspek­cie socjologicznym, antropologicznym, historycznym i estetycznym. Absolwenci zdobędą szeroką wiedzę z zakresu kulturoznawstwa, która umożliwi im podjęcie pracy w instytucjach rządowych i samorządowych w charakterze doradcy, konsultanta ds. kultury, a także w agencjach reklamowych, public re­la­tions oraz stowarzyszeniach, fundacjach i organizacjach pozarządowych zwią­ za­nych z promowaniem kultury. W programie studiów przewidziano atrakcyjne zajęcia z zakresu filmoznawstwa i medioznawstwa. Wybrane przedmioty: ­ • ­• ­• ­• ­• ­• ­• ­• ­• ­ • ­• ­• ­• ­• ­• ­• ­•

kultura audiowizualna wiedza o literaturze teoria kultury komunikacja kulturowa teoria filmu warsztaty filmowe teoria mass mediów kino amerykańskie i ibe­ro­ame­ry­ kań­skie kino Dalekiego Wschodu – indyj­ skie, chińskie, japońskie kino Bliskiego Wschodu teoria reklamy literatura współczesna sztuka nowych mediów antropologia kultury cywilizacja Dalekiego Wschodu cywilizacja amerykańska cywilizacja indyjska

­ cywilizacja śródziemnomorska • ­• starożytne cywilizacje Bliskiego Wschodu – Egipt i Mezopotamia ­• wielkie religie świata

Kierunek realizuje standard nauczania określony w za­łącz­ni­ku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkol­nic­twa Wy­ższe­go z dnia 12 lipca 2007 r.

35


WYDZIAŁ NAUK HUMANISTYCZNYCH kierunek

FILOLOGIA

specjalność

FilOLOGIA ANGIELSKA

studia I stopnia licencjackie stacjonarne – 3 lata (6 semestrów) licencjackie niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów) Studia umożliwiają zdobycie teoretycznej wiedzy i praktycznych umiejętności potrzebnych do pracy w zawodzie nauczyciela języka angielskiego na wszystkich poziomach zaawansowania. Absolwent uzyska również uprawnienia do na­ucza­ nia w szkołach drugiego przedmiotu: wiedzy o społeczeństwie. Niezwykle ważnym elementem kształcenia są obowiązkowe praktyki pe­da­go­ gicz­ne w wymiarze 8 tygodni (180 godzin). Program studiów obejmuje także zajęcia z technologii informacyjnych oraz dru­gie­go języka obcego. ­Wybrane przedmioty: • praktyczna nauka języka angielskiego ­• gramatyka opisowa języka an­giel­skie­go ­• wstęp do językoznawstwa ­• literatura angielska ­• historia i kultura Wielkiej Brytanii ­• historia i kultura Stanów Zjednoczonych ­• metodyka nauczania języka an­giel­skie­go ­• tłumaczenia ustne i pisemne ­• emisja głosu ­• łacina ­• język niemiecki Uczelnia organizuje kursy przygotowawcze dla kandydatów zainteresowa­ nych podjęciem studiów w KSW na filologii angielskiej. Wię­cej in­for­ma­cji na stronie www.ksw.edu.pl

Kierunek realizuje standard nauczania określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkol­nic­twa Wy­ższe­go z dnia 12 lipca 2007 r.

36


WYDZIAŁ POLITOLOGII I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ kierunek

POLITOLOGIA

specjalność

KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

studia I stopnia licencjackie stacjonarne DZIEKAN i niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów) prof. nadzw.dr hab. studia II stopnia Stanisław Kilian uzupełniające magisterskie stacjonarne i niestacjonarne – 2 lata (4 semestry)

PRODZIEKAN prof. nadzw. dr hab. Katarzyna Pokorna-Igna­to­wicz

Kształcimy z myślą o przyszłej pracy zawodowej w administracji państwowej, samorządzie terytorialnym, organizacjach społecznych i politycznych, zespołach redakcyjnych i radiowych oraz agencjach reklamowych. Zajęcia odbywają się w supernowoczesnych, multimedialnych pracowniach naszej uczelni, w profesjo­ nalnym studiu telewizyjnym i radiowym oraz studiu Radia Kraków. Gwarantujemy praktykę w redakcjach krakowskich gazet, instytucjach administracji państwowej i samorządowej oraz agencjach reklamy, promocji i doradztwa politycznego. W studenckim magazynie „Mixer” oferujemy miejsce dla Twoich artykułów (mixer_ksw@interia.eu), zaś dla autorskich projektów radiowych w uczelnianym radiu internetowym (www.radio.frycz.com). Patrz str. 70. Wybrane przedmioty: • reklama we współczesnym spo­łe­czeń­stwie informacyjnym • język polityki i elementy kultury politycznej • ćwiczenia z dziennikarstwa pra­so­ we­go, radiowego i telewizyjnego • pracownia emisji głosu i obrazu – studio telewizyjne • pracownia publicystyki politycznej • strategie negocjacyjne i techniki rozwiązywania problemów • strategie organizacji zebrań pu­blicz­nych i imprez masowych • strategie decydowania politycznego – teoria i praktyka

Studenci w trakcie zajęć z dziennikarstwa telewizyjnego

Specjalność realizuje standard nauczania dla kierunku Politologia, określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkol­nic­twa Wy­ższe­go z dnia 12 lipca 2007 r.

37


WYDZIAŁ POLITOLOGII I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ kierunek

POLITOLOGIA

specjalność

POLITYKA LOKALNA I REGIONALNA

studia I stopnia licencjackie stacjonarne – 3 lata (6 semestrów) licencjackie niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów) studia II stopnia uzupełniające magisterskie stacjonarne – 2 lata (4 semestry) uzupełniające magisterskie niestacjonarne – 2 lata (4 semestry) Program studiów adresowany jest do wszystkich, którzy chcą poznać, ożywić i wzbogacić życie społeczno-polityczne i gospodarcze wspólnot lokalnych na poziomie gminy, powiatu, województwa czy regionu. Umożliwia wykształce­ nie praktycznych umiejętności w zakresie organizacji życia wspólnotowego; wykorzystania instrumentów marketingowych w promocji miast i regionów; rozwijania współpracy w ramach europejskiego projektu „Miasta i gminy bliźniacze”; opracowania autorskich projektów współpracy „bliźniaczej”; wy­ korzystania unijnych programów pomocowych przeznaczonych dla regionów i euroregionów; organizowania wymiany młodzieży w ramach programu in­ tegracji społeczności lokalnych; organizacji sympozjów, zjazdów, seminariów i warsztatów integracyjnych. Gwarantujemy praktyki zawodowe w instytucjach samorządu terytorialnego, administracji państwowej, organizacjach pozarządowych; fundacjach, agen­ cjach reklamowych, ośrodkach informacji kulturalnej i turystycznej, mediach lokalnych. Wybrane przedmioty: • samorząd i wspólnoty lokalne • ustrój prawnofinansowy samorządu terytorialnego • socjologia wspólnot lokalnych • europejskie systemy władzy lokalnej • europejska polityka regionalna • europejskie systemy polityki spo­łecz­nej • społeczeństwo obywatelskie w Europie

• komunikacja międzykulturowa • metodyka kształcenia obywatelsko-samorządowego • media elektroniczne w marketingu komunalnym • reklama we współczesnym spo­łe­czeń­stwie informacyjnym • strategie organizacji zebrań publicznych i imprez masowych • organizacja współpracy regionalnej i transgranicznej

Specjalność realizuje standard nauczania dla kierunku Politologia, określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkol­nic­twa Wy­ższe­go z dnia 12 lipca 2007 r.

38


WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA

DZIEKAN doc. dr Dariusz Fatuła

kierunek

PRODZIEKAN doc. dr Alicja Dziuba-Burczyk

ZARZĄDZANIE

specjalność

ZARZĄDZANIE FIRMĄ

studia I stopnia licencjackie stacjonarne – 3 lata (6 semestrów) licencjackie niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów) studia II stopnia uzupełniające magisterskie stacjonarne – 2 lata (4 semestry) uzupełniające magisterskie niestacjonarne – 2 lata (4 semestry) Studia dla osób ambitnych i dynamicznych. Oferują solidne przygotowanie w zakresie pod­staw or­ga­ni­za­cji i zarządzania. Słuchacze mają możliwość zdobycia wiedzy w dzie­dzi­nie ra­chun­ko­wo­ści finansowej, podstaw makro- i mi­ kroekonomii, finansów i ban­ko­wo­ści. Mogą też po­znać podstawy zarządzania fi­nan­sa­mi przedsiębiorstw, zarządzania stra­te­gicz­ne­go, za­rzą­dza­nia firmą oraz zarządzania kadrami. Wybrane przedmioty: • • • • •

podstawy zarządzania nauki o organizacji prawo marketing rachunkowość podatkowa małych firm • informatyka w zarządzaniu • zarządzanie jakością • finanse

• • • •

zarządzanie zasobami ludzkimi analiza rynku rachunkowość finansowa zarządzanie i planowanie marketingowe

Specjalność realizuje standard nauczania dla kierunku Zarządzanie, określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkol­nic­twa Wy­ższe­go z dnia 12 lipca 2007 r.

39


WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA kierunek

ZARZĄDZANIE

specjalność

RACHUNKOWOŚĆ I PODATKI

studia I stopnia licencjackie stacjonarne – 3 lata (6 semestrów) licencjackie niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów) studia II stopnia uzupełniające magisterskie stacjonarne – 2 lata (4 semestry) uzupełniające magisterskie niestacjonarne – 2 lata (4 semestry) Studia w pełni przygotowują do pracy w służbach finansowo-księgowych jednostek sektora prywatnego i publicznego. Umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu różnych dziedzin rachunkowości, prawa podatkowego oraz rozliczeń dotacji z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Proces edukacyjny zapew­ nia nowoczesne kształcenie uwzględniające międzynarodowe unormowania rachunkowości. Program studiów przygotowuje do uzyskania certyfikatu mini­ stra finansów uprawniającego do zawodowego świadczenia usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wybrane przedmioty: • • • • • • • • • • • • • • • • •

podstawy rachunkowości rachunkowość finansowa rachunek kosztów rachunkowość zarządcza rachunkowość międzynarodowa rachunkowość funduszy unijnych rachunkowość podatkowa rachunkowość budżetowa rachunkowość bankowa rachunkowość ubezpieczeniowa informatyczne systemy w rachunkowości analiza sprawozdań finansowych wybrane elementy prawa prawo gospodarcze prawo podatkowe prawo karne skarbowe organizacja i postępowanie przed organami podatkowymi

Specjalność realizuje standard nauczania dla kierunku Zarządzanie, określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkol­nic­twa Wy­ższe­go z dnia 12 lipca 2007 r.

40


WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA kierunek

ZARZĄDZANIE

specjalność

GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI

studia I stopnia licencjackie stacjonarne – 3 lata (6 semestrów) licencjackie niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów) studia II stopnia uzupełniające magisterskie stacjonarne – 2 lata (4 semestry) uzupełniające magisterskie niestacjonarne – 2 lata (4 semestry) Studia dla pragnących w przyszłości samodzielnie prowadzić biuro rze­czo­znaw­cy ma­jąt­ko­we­go, pracować jako zarządca nieruchomości lub pośrednik w ich ob­ro­cie. W pro­gra­mie – za­gad­nie­nia związane z gospodarką nie­ru­cho­mo­ścia­ mi i za­rzą­dza­niem przed­się­bior­stwem. Studenci zdobędą wiedzę w za­kre­sie wy­ce­ny nie­ru­cho­mo­ści i za­rzą­dza­nia. Program studiów spełnia także nowe minima programowe przewidziane dla studiów podyplomowych, określone przez Ministra Budownictwa. Wybrane przedmioty: • propedeutyka gospodarki nieruchomościami • zarządzanie nieruchomościami • podstawy budownictwa • rynek nieruchomości • giełdy i papiery wartościowe • biznesplan • pośrednictwo w obrocie nieruchomościami • wybrane zagadnienia prawne gospodarki nieruchomościami • marketing w handlu i usługach • wycena nieruchomości

Specjalność realizuje standard nauczania dla kierunku Zarządzanie, określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkol­nic­twa Wy­ższe­go z dnia 12 lipca 2007 r.

41


WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA kierunek

ZARZĄDZANIE

specjalność

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

studia I stopnia licencjackie stacjonarne – 3 lata (6 semestrów) licencjackie niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów) studia II stopnia uzupełniające magisterskie stacjonarne – 2 lata (4 semestry) uzupełniające magisterskie niestacjonarne – 2 lata (4 semestry) Absolwenci, oprócz wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego na różnych szczeblach ad­mi­ni­stra­cji oraz umiejętności przeciwdziałania skutkom klęsk ży­ wiołowych, zyskują kom­pe­ten­cje niezbędne do pracy w organizacjach ochrony osób i mienia, ochrony cywilnej, bezpieczeństwa i porządku publicznego. Studia przygotowują również do pra­cy w po­li­cji, służbie celnej, straży granicznej oraz w sztabach kryzysowych administracji publicznej. W programie przewidziano atrakcyjne zajęcia z wychowania fi­zycz­ne­go i sa­mo­obro­ny. Wybrane przedmioty: • zarządzanie kryzysowe • podstawy prawa i postępowania karnego • etyka zawodowa pracownika bezpieczeństwa • kryminologia • wywiad gospodarczy • techniczne środki zabezpieczeń • kryminalistyka • ochrona osób i mienia • pomoc przedmedyczna • informacje w systemie bezpieczeństwa • zarządzanie zasobami ludzkimi

Specjalność realizuje standard nauczania dla kierunku Zarządzanie, określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkol­nic­twa Wy­ższe­go z dnia 12 lipca 2007 r.

42


WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA kierunek

ZARZĄDZANIE

specjalność

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

specjalizacja BEZPIECZEŃSTWO SPOŁECZNE (do wyboru po II roku studiów) studia I stopnia licencjackie stacjonarne – 3 lata (6 semestrów) licencjackie niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów) studia II stopnia uzupełniające magisterskie stacjonarne – 2 lata (4 semestry) uzupełniające magisterskie niestacjonarne – 2 lata (4 semestry) Absolwenci, oprócz wiedzy z zakresu zarządzania kryzysowego na różnych szczeblach administracji, uzyskają kompetencje do pracy w organizacjach zajmujących się ochroną i niesieniem pomocy osobom i grupom społecznym dotkniętym ubóstwem, bez­ro­bo­ciem, bezdomnością, zagrożonym społecznymi patologiami, narażonym na prze­moc. Nabędą także niezbędnych kwalifikacji do prowadzenia pracy profilaktycznej, kon­stru­owa­nia programów profilaktycznych, a także umiejętności rozpoznawania i roz­wią­zy­wa­nia lokalnych problemów społecznych. Zostaną przygotowani do pracy w strukturach administracji tere­ nowej w zakresie pomocy społecznej (m.in. w ośrod­kach pomocy społecznej, centrach pomocy rodzinie, regionalnych ośrodkach po­li­ty­ki społecznej) oraz służbach mundurowych zajmujących się bezpieczeństwem spo­łecz­nym (policja, straż miejska, firmy ochrony osób i mienia). Wybrane przedmioty: • problemy egzystencjalne współczesnego człowieka • bezpieczeństwo społeczne • współczesne zagrożenia cywilizacyjne • jednostka i grupa społeczna w sytuacji zagrożenia • komunikacja interpersonalna w sytuacji zagrożeń • bezpieczeństwo człowieka a problemy walki zbrojnej

• deformacje w relacjach społecznych • patologie i zagrożenia społeczne • profilaktyka patologii i bez­pie­czeń­stwo rozwojowe człowieka • system pomocy społecznej w Polsce • metody rozwiązywania lokalnych problemów

Specjalność realizuje standard nauczania dla kierunku Zarządzanie, określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkol­nic­twa Wy­ższe­go z dnia 12 lipca 2007 r.

43


WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA kierunek

ZARZĄDZANIE

specjalność

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM

specjalizacja BEZPIECZEŃSTWO INSTYTUCJONALNE (do wyboru po II roku studiów) studia I stopnia licencjackie stacjonarne – 3 lata (6 semestrów) licencjackie niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów) studia II stopnia uzupełniające magisterskie stacjonarne – 2 lata (4 semestry) uzupełniające magisterskie niestacjonarne – 2 lata (4 semestry) Studia umożliwiają zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności z zakresu za­ rzą­dza­nia kryzysowego i ochrony ludności oraz rozwiązywania różnorodnych problemów wy­wo­ła­nych czynnikami naturalnymi, społecznymi, technicznymi. Przygotowują do pracy w ad­mi­ni­stra­cji rządowej i samorządowej oraz instytucjach i przed­się­bior­stwach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz ochrony osób i mienia, a także do pracy w policji, wojsku, służbie celnej i penitencjarnej oraz straży granicznej. Wybrane przedmioty: • wstęp do teorii bezpieczeństwa • podstawy zarządzania • bezpieczeństwo publiczne • dowodzenie • krajowy system ratowniczy • psychologia kryzysu z elementami psychopatologii • procesy informacyjne w zarządzaniu • obrona cywilna w administracji • bezpieczeństwo społeczności lokalnych

Specjalność realizuje standard nauczania dla kierunku Zarządzanie, określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkol­nic­twa Wy­ższe­go z dnia 12 lipca 2007 r.

44


WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA kierunek

ZARZĄDZANIE

specjalność

MARKETING

studia I stopnia licencjackie stacjonarne – 3 lata (6 semestrów) licencjackie niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów) Studia II stopnia na wybranych specjalnościach w ramach kierunku. W programie studiów – zagadnienia z zakresu strategii marketingowych, ne­ gocjacji oraz zarządzania i planowania marketingowego. Studenci zdobędą wiedzę z dzie­dzi­ny ba­dań rynkowych i marketingowych, funkcjonowania giełdy oraz organizacji wła­sne­go przedsiębiorstwa. To studia dla osób kreatywnych, pragnących pracować w przed­się­bior­stwach han­dlo­wych i pro­duk­cyj­nych, w fir­mach konsultingowych, w agen­cjach re­kla­mo­wych czy też zajmować się public re­la­tions. Wybrane przedmioty: • elementy zachowań konsumentów na rynku • marketing w handlu i usługach • badania rynkowe i marketingowe • zarządzanie i planowanie marketingowe • marketing przemysłowy • handel międzynarodowy • analiza danych marketingowych • zarządzanie jakością • reklama • public relations

Specjalność realizuje standard nauczania dla kierunku Zarządzanie, określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkol­nic­twa Wy­ższe­go z dnia 12 lipca 2007 r.

45


WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA kierunek

ZARZĄDZANIE

specjalność

AGROBIZNES I PROGRAMY UNIJNE

studia I stopnia licencjackie stacjonarne – 3 lata (6 semestrów) licencjackie niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów) Studia II stopnia na wybranych specjalnościach w ramach kierunku. Absolwenci zdobędą umiejętności kierowania gospodarstwami rolnymi, ze­ społami pro­du­cen­tów rolnych, przedsiębiorstwami produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi pra­cu­ją­cy­mi na rzecz rolnictwa. Poznają zasady agroturystyki i marketingu. Studia umoż­li­wią opa­no­wa­nie podstaw wiedzy o światowym han­ dlu żywnością i produktami rol­ny­mi oraz ekonomiki produkcji rolnej. Pozwalają zdobyć praktyczne umiejętności zwią­za­ne z dzia­ła­niem gieł­dy towarowej oraz obrotem papierami wartościowymi. Studenci tej specjalności zapoznają się także z mechanizmami działania unijnych pro­gra­mów pomocowych dla rolnictwa oraz z zasadami ubiegania się o dofi­ nansowanie przed­się­wzięć związanych z modernizacją gospodarki rolnej. Wybrane przedmioty: • • • • • • • • •

doradztwo rolnicze marketing w rolnictwie agroturystyka aktualne problemy rolnictwa rolnicze podstawy agrobiznesu zasady gospodarki rolnej prawo rolne polityka rolna w UE ekonomika środowiska naturalnego i rolniczego • organizacja produkcji roślinnej i zwierzęcej • analiza rynku rolnego • logistyka w produkcji rolniczej

Specjalność realizuje standard nauczania dla kierunku Zarządzanie, określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkol­nic­twa Wy­ższe­go z dnia 12 lipca 2007 r.

46


WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA kierunek

ZARZĄDZANIE

specjalność

ZARZĄDZANIE FINANSAMI

studia I stopnia licencjackie stacjonarne – 3 lata (6 semestrów) licencjackie niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów) Studia II stopnia na wybranych specjalnościach w ramach kierunku. Studia dla osób pragnących w przyszłości pracować w firmach audytowych oraz róż­ne­go typu przedsiębiorstwach. W programie – zagadnienia związane z podstawami or­ga­ni­za­cji i zarządzania, analizą rynku oraz z systemem podat­ kowym. Absolwenci zdobędą szeroką wiedzę w za­kre­sie zarządzania finansami przed­się­biorstw, za­rzą­dza­nia pro­dukcją oraz pla­no­wa­nia marketingowego. Program studiów obej­mu­je rów­nież za­ję­cia dotyczące pro­jek­to­wa­nia sys­te­mów kontrolingowych. Wybrane przedmioty: • • • • •

podstawy zarządzania nauki o organizacji prawo marketing rachunkowość podatkowa małych firm • informatyka w zarządzaniu • zarządzanie jakością

• • • • •

finanse zarządzanie zasobami ludzkimi analiza rynku rachunkowość finansowa zarządzanie i planowanie marke­ tingowe

Specjalność realizuje standard nauczania dla kierunku Zarządzanie, określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkol­nic­twa Wy­ższe­go z dnia 12 lipca 2007 r.

47


WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA kierunek

ZARZĄDZANIE

specjalność

ZARZĄDZANIE OCHRONĄ INFORMACJI

studia I stopnia licencjackie stacjonarne – 3 lata (6 semestrów) licencjackie niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów) Studia II stopnia na wybranych specjalnościach w ramach kierunku. Program studiów skierowany jest do osób pragnących otrzymać wszechstronne wy­kształ­ce­nie w zakresie niezwykle rzadkiej specjalności menedżerskiej umoż­ liwiającej za­rzą­dza­nie ochroną informacji w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. Absolwenci zdobędą wiedzę związaną z tajnikami przepływu informacji w zintegrowanych sys­te­mach za­rzą­dza­nia, eliminowaniem patologii wykorzystania informacji w działalności go­spo­dar­czej i pu­blicz­nej, metodami ochrony informacji oraz edukacji na rzecz spraw­ne­go prze­pły­wu i ochro­ny informacji. Wybrane przedmioty: • prawo ochrony informacji w dzia­łal­no­ści gospodarczej • prawnokarne i kryminalistyczne pro­ble­my ochrony informacji • wywiad i kontrwywiad gospodarczy w zarządzaniu przedsiębiorstwem • służby specjalne w ochronie in­for­ma­cji • informatyczne narzędzia ochrony informacji • prawne aspekty dostępności in­for­ma­cji publicznej • public relations • lobbing gospodarczy • walka informacyjna • audyt bezpieczeństwa informacji

Specjalność realizuje standard nauczania dla kierunku Zarządzanie, określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkol­nic­twa Wy­ższe­go z dnia 12 lipca 2007 r.

48


WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA kierunek

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

studia I stopnia inżynierskie stacjonarne – 3,5 roku (7 semestrów) inżynierskie niestacjonarne – 3,5 roku (7 semestrów) Studia pozwolą absolwentom zdobyć szeroką wiedzę z zakresu ekonomii, geografii eko­no­micz­nej, urbanistyki i architektury, planowania przestrzennego, szacowania nie­ru­cho­mo­ści, budownictwa, sztuki oraz filozofii. Absolwenci posiądą umiejętności w za­kre­sie budowy strategii rozwoju lokalnego i re­ gionalnego, konstruowania wizji roz­wo­ju i strategii transformacji jednostek przestrzennych, sporządzania programów ma­ją­cych na celu podwyższanie konkurencyjności miast, gmin i regionów oraz ochro­ny i kształ­to­wa­nia śro­ dowiska przyrodniczego, a także przygotowywania koncepcji lo­kal­nych pro­ gra­mów rewitalizacyjnych. Zdobyte wykształcenie pozwoli na podjęcie pracy w urzędach instytucji samorządowych na poziomie lokalnym i re­gio­nal­nym, w biu­rach urba­ni­stycz­nych oraz podmiotach zarządzających nie­ru­cho­mo­ścia­mi. Wybrane przedmioty: • • • • • • • • • • • • • •

geografia ekonomiczna rysunek techniczny i planistyczny historia urbanistyki grafika inżynierska podstawy gospodarki przestrzennej ekonomika miast i regionów samorząd terytorialny planowanie infrastruktury technicznej gospodarka nieruchomościami geodezja i kartografia rewitalizacja obszarów zurbanizowanych podstawy kompozycji przestrzennej strategie rozwoju regionalnego podstawy przedsiębiorczości

• zarządzanie nieruchomościami • ekonomia • statystyka

Kierunek realizuje standard nauczania określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkol­nic­twa Wy­ższe­go z dnia 12 lipca 2007 r.

49


WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA kierunek

EKONOMIA

specjalność

EKONOMIA SPOŁECZNA

specjalność

EKONOMIA MENEDŻERSKA

specjalność

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZASOBY LUDZKIE

studia I stopnia licencjackie stacjonarne – 3 lata (6 semestrów) licencjackie niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów) Studia zapewniają zdobycie rzetelnej wiedzy z zakresu teorii ekonomii. Pomagają zro­zu­mieć zawiłą sieć relacji między gospodarstwami domowymi, przed­się­bior­ stwa­mi, pań­stwem i organizacjami pozarządowymi. Studia mają na celu grun­ towne przy­go­to­wa­nie absolwenta do pracy na stanowisku menedżera, doradcy eko­no­micz­ne­go, pracownika społecznego oraz pracownika sektora publicznego. Stwarzają też warunki, w których mogą się kształcić przyszli biznesmeni. Absol­ wenci uzyskują bo­wiem wiedzę i umie­jęt­no­ści z zakresu kierowania procesami decyzyjnymi w przed­się­bior­stwie, skutecznego ogra­ni­cza­nia ryzyka i zarządzania przedsiębiorstwem w wa­run­kach niepewności, za­rzą­dza­nia i finansowania in­ stytucji działających w sektorze trzecim, przedsiębiorczości opartej na kapitale ludzkim, metod rozwoju przed­się­bior­czo­ści i konkurencyjności, go­spo­da­ro­wa­nia funduszami rozwoju przedsiębiorczości, nowoczesnych metod doskonalenia pro­ce­sów biznesowych, etyki biznesu, za­sto­so­wań informatyki w biznesie i za­ rządzaniu in­no­wa­cja­mi, nowoczesnych metod ba­da­nia rynku pracy, polityki personalnej, rozwoju kompetencji pracowniczych, systemów motywacyjnych, komunikacji interpersonalnej oraz kierowania karierami. Wybrane przedmioty: • • • • • • • •

mikroekonomia makroekonomia ekonometria statystyka podstawy zarządzania finanse i bankowość rachunkowość międzynarodowe stosunki gospodarcze • polityka społeczna

• metody wyceny projektów gospodarczych • prognozowanie i symulacje • finanse publiczne • zastosowanie systemów in­for­ma­ tycz­nych w biznesie • analiza i strategie konkurencyjno­ ści firm • ekonomia sektora publicznego • organizacja procesów biznesowych • negocjacje w biznesie • strategie rozwoju przedsiębiorstw

Kierunek realizuje standard nauczania określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkol­nic­twa Wy­ższe­go z dnia 12 lipca 2007 r.

50


WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA kierunek

INFORMATYKA I EKONOMETRIA

studia I stopnia licencjackie stacjonarne – 3 lata (6 semestrów) licencjackie niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów) Absolwenci tego kierunku przygotowani zostaną do pracy w przedsiębiorstwach branży informatycznej, komórkach zarządzania przedsiębiorstwem oraz kom­ puterowych ośrod­kach przetwarzania informacji. Jako wysoko wykwalifikowani pracownicy mogą zostać za­trud­nie­ni również w instytucjach administracji państwowej i samorządowej w działach analiz, pla­no­wa­nia i prognozowania. Studia systematyzują praktyczną i teoretyczną wie­dzę w zakresie informatyki i ekonometrii oraz uczą biegłego posługiwania się dwoma językami obcymi. Wybrane przedmioty: • • • • • • • • • • •

programowanie komputerów technologie informacyjne informatyka ekonomiczna projektowanie systemów informatycznych ochrona własności intelektualnej zarządzanie badania operacyjne ekonometria prognozowanie gospodarcze sieci komputerowe bazy danych

Kierunek realizuje standard nauczania określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkol­nic­twa Wy­ższe­go z dnia 12 lipca 2007 r.

51


WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA kierunek

INFORMATYKA I EKONOMETRIA

specjalność

BEZPIECZEŃSTWO I KONTROLA SYSTEMÓW INFORMACYJNYCH

studia I stopnia licencjackie stacjonarne – 3 lata (6 semestrów) licencjackie niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów) Studia dla osób pragnących zdobyć gruntowne wykształcenie w zakresie informatyki, a w szczególności z dzie­dzi­ny zabezpieczania systemów informatycznych oraz kon­tro­li wy­ko­rzy­sty­wa­nia tech­nik komputerowych w procesach biznesowych. Absolwent tej spe­cjal­no­ści będzie mógł m.in. samodzielnie przeprowadzać kontrolę bez­pie­czeń­stwa sys­te­mów in­for­ma­cyj­nych, a także podjąć działalność gospodarczą w zakresie świad­cze­nia usług do­rad­czych związanych z optyma­ lizacją procesów biznesowych. Wybrane przedmioty: • podstawy funkcjonowania audytu wewnętrznego • metodyka pracy audytora wewnętrznego • analiza ryzyka w systemach informacyjnych • techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych • bezpieczeństwo informacji w organizacjach • audyt sieciowych systemów operacyjnych • zarządzanie kryzysowe w organizacji • zarządzanie projektami informatycznymi • wykrywanie i zapobieganie oszustwom • analiza systemów informatycznych

Specjalność realizuje standard nauczania dla kierunku Informatyka i ekonometria, określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkol­nic­twa Wy­ższe­go z dnia 12 lipca 2007 r.

52


WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA kierunek

INFORMATYKA I EKONOMETRIA

specjalność

INFORMATYKA ZARZĄDCZA

studia I stopnia licencjackie stacjonarne – 3 lata (6 semestrów) licencjackie niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów) Studia na tej specjalności przygotowują do pracy w zespołach projektantów, ad­mi­ni­stra­to­rów systemów komputerowych w przedsiębiorstwach przemysłowych, han­dlo­wych i usługowych oraz w instytucjach publicznych, w tym w jednostkach ad­mi­ni­stra­cji państwowej i terenowej. Absolwent będzie specjalistą w zakre­ sie integracji i roz­wo­ju systemów informatycznych, sys­te­mów eks­per­to­wych i wspomagania decyzji, za­rzą­dza­nia, projektowania i użytkowania baz danych. Połączenie przedmiotów z kilku dziedzin: ekonomii, zarządzania i informatyki, przy­go­to­wu­je do pro­gno­zo­wa­nia, mo­de­lo­wa­nia i symulacji komputerowej zjawisk go­spo­dar­czych w zakresie marketingu, finansów, rachunkowości oraz zarządzania per­so­ne­lem. Wybrane przedmioty: • technologie i techniki internetowe • systemy informatyczne • systemy informatyczne w handlu i finansach • wirtualna przedsiębiorczość • systemy informacyjne w e-biznesie • hurtownie danych i narzędzia OLAP • bezpieczeństwo systemów informacyjnych • eksploatacja systemów i sieci • zintegrowane systemy informacyjne

Specjalność realizuje standard nauczania dla kierunku Informatyka i ekonometria, określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkol­nic­twa Wy­ższe­go z dnia 12 lipca 2007 r.

53


WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA kierunek

OCHRONA ŚRODOWISKA

studia I stopnia licencjackie stacjonarne – 3 lata (6 semestrów) licencjackie niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów) Studia adresowane do osób, które pragną zdobyć interdyscyplinarną wiedzę z zakresu funkcjonowania przyrody i zależności zachodzących w środowisku (gleb, wód, po­wie­trza, zjawisk klimatycznych, biosfery). Absolwenci uzyskają praktyczne i teoretyczne przygotowanie do pracy w różnych ga­ łę­ziach przemysłu, rolnictwie, a także laboratoriach badawczych i kontrolnych oraz w wydziałach ochrony środowiska wszystkich szczebli administracji państwowej i sa­mo­ rzą­do­wej. Jako wysoko wykwalifikowani pracownicy mogą także podjąć pracę w pla­ ców­kach służby zdrowia oraz instytucjach zajmujących się szeroko rozumianą ochroną i kształtowaniem środowiska, w tym zintegrowanym zarządzaniem środowiskiem. Wybrane przedmioty: • • • • • • • • • • • • • •

filozofia przyrody chemia i biochemia biologia i mikrobiologia technologie w ochronie środowiska hydrologia i gospodarka wodą meteorologia i klimatologia ekologia biotechnologia ogólna i środowiskowa toksykologia prawo i ekonomia ochrony środowiska monitoring środowiska ochrona przyrody, zagrożenia cy­wi­li­za­cyj­ne i zrównoważony rozwój procedury pozyskiwania funduszy struk­tu­ral­nych programów pomocowych UE agroturystyka

• wpływ środowiska na zdrowie człowieka • ekspertyzy ekologiczne • ekomarketing • europejskie systemy kształtowania i ochrony krajobrazu • technologie bioenergetyczne

Kierunek realizuje standard nauczania określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkol­nic­twa Wy­ższe­go z dnia 12 lipca 2007 r.

54


WYDZIAŁ NAUK O RODZINIE

DZIEKAN prof. nadzw. dr hab. Grażyna Makiełło-Jarża

kierunek

PRODZIEKAN doc. dr Małgorzata Leśniak

NAUKI O RODZINIE

studia I stopnia licencjackie stacjonarne – 3 lata (6 semestrów) licencjackie niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów) studia II stopnia uzupełniające magisterskie stacjonarne – 2 lata (4 semestry) uzupełniające magisterskie niestacjonarne – 2 lata (4 semestry) Studia na kierunku Nauki o rodzinie mają charakter interdyscyplinarny. Pro­ble­ma­ty­ ka rodziny ujmowana jest w aspekcie etycznym, socjologicznym, demograficznym, psychologicznym, pedagogicznym, medycznym i prawnym. Na poziomie studiów I stop­nia student może wybrać jedną z czterech specjalności. Studia kończą się uzy­ska­niem tytułu licencjata. Na studiach II stopnia absolwenci kierunku Nauki o ro­dzi­nie Krakowskiej Szkoły Wyższej mogą poszerzyć wiedzę zdobytą w ramach spe­cjal­no­ści. Absolwenci innych kierunków po zrealizowaniu pro­ gramu i uzupełnieniu różnic pro­gra­mo­wych uzy­skują tytuł zawodowy magistra nauk o rodzinie. Wybrane przedmioty (wspólne dla • demografia rodziny • socjologia rodziny • psychologia rodziny • pedagogika rodziny • problemy społeczne i patologia rodziny • seksualność człowieka z metodami planowania rodziny • człowiek niepełnosprawny w ro­ dzinie i społeczeństwie • biomedyczne uwarunkowania rozwoju i wychowania

wszystkich specjalności): • psychologia rozwoju człowieka w biegu życia • pedagogika społeczna • podstawy racjonalnego żywienia • wprowadzenie do filozofii • propedeutyka etyki • metodologia badań naukowych • podstawy informatyki • komunikacja interpersonalna • ratownictwo przedmedyczne

Kierunek realizuje standard nauczania określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkol­nic­twa Wy­ższe­go z dnia 12 lipca 2007 r.

55


WYDZIAŁ NAUK O RODZINIE specjalność

WIEDZA O RODZINIE I SPOŁECZEŃSTWIE

studia I stopnia licencjackie stacjonarne – 3 lata (6 semestrów) licencjackie niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów) Absolwenci studiów uzyskują przygotowanie pedagogiczne i merytoryczne do na­ucza­nia na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum w zakresie przed­mio­tów wychowanie do życia w rodzinie oraz wiedza o społeczeństwie. Wy­kształ­ce­nie zdo­by­te pod­czas stu­diów umoż­li­wia po­nad­to pra­cę w wy­bra­nych pla­ców­kach opie­kuń­czo-wy­cho­waw­czych. Wybrane przedmioty: • • • • • • • • • •

dydaktyka ogólna teoria wychowania historia wychowania metodyka nauczania wiedzy o rodzinie metodyka nauczania wiedzy o spo­łe­czeń­stwie systemy multimedialne w upo­ wszech­nia­niu wiedzy praca z dzieckiem o specjalnych potrzebach edukacyjnych praca z młodzieżą z problemami wychowawczymi wybrane formy terapii w pracy z dziec­kiem emisja głosu

Specjalność realizuje standard nauczania dla kierunku Nauki o rodzinie, określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkol­nic­twa Wy­ższe­go z dnia 12 lipca 2007 r.

56


WYDZIAŁ NAUK O RODZINIE specjalność

AKTYWIZACJA SPOŁECZNA I PRACA SOCJALNA

studia I stopnia licencjackie stacjonarne – 3 lata (6 semestrów) licencjackie niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów) Studia przygotowują do pełnienia funkcji pracownika socjalnego, który może być zatrudniony w różnego typu instytucjach pomocy społecznej (np. w ośrodkach pomocy społecznej, powiatowych centrach pomocy rodzinie, domach pomocy społecznej, placówkach opiekuńczo-wychowawczych), poradniach nastawionych na pomoc rodzinie, szpitalach, jak również w organizacjach pozarządowych, samorządzie terytorialnym i instytucjach rynku pracy. Wybrane przedmioty: • teoretyczne podstawy pracy socjalnej • metodyka pracy socjalnej (z jednostką, rodziną, grupami i społecznościami lokalnymi) • struktura i organizacja pomocy społecznej • projekt socjalny • superwizja pracy socjalnej • organizowanie społeczności lokalnej oraz zasady funkcjono­ wania samorządu terytorialnego • działalność pożytku publicznego i wolontariat – podstawy prawne i charakterystyka socjologiczna • wspieranie zatrudnienia oraz rehabilitacja osób niepełnosprawnych

Specjalność realizuje standard nauczania dla kierunku Nauki o rodzinie, określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkol­nic­twa Wy­ższe­go z dnia 12 lipca 2007 r.

57


WYDZIAŁ NAUK O RODZINIE specjalność

SOCJOTERAPIA I PROFILAKTYKA SPOŁECZNA

studia I stopnia licencjackie stacjonarne – 3 lata (6 semestrów) licencjackie niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów) Program studiów nastawiony jest na kształtowanie kompetencji w zakresie pro­ fi­lak­ty­ki i socjoterapii, umiejętności sprawnego diagnozowania zagrożeń i zasobów spo­łecz­no­ści lokalnych oraz rozpoznawanie reguł pozwalających na wykorzystanie i ko­or­dy­na­cję tych działań na poziomie lokalnym i regionalnym. Zdobyte podczas stu­diów wykształcenie pozwoli absolwentom na pracę w placówkach opiekuńczych, szko­le­nio­wo-wychowawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, internatach szkol­ nych, a także w fundacjach i stowarzyszeniach organów administracji państwowej i sa­mo­rzą­do­wej. Wybrane przedmioty: • diagnoza i analiza zagrożeń w społecznościach lokalnych • rola mediów w kreowaniu pro­fi­lak­ty­ki i prewencji • zagrożenia w społeczeństwie ryzyka • elementy kryminologii i wiktymologii • podstawy prawne w działalności pre­wen­cyj­nej i wychowawczo­ -opie­kuń­czej • budowa programów profilaktycznych i ich ewaluacja (uzależnienia, zdrowie, zachowania dewiacyjne dzieci i młodzieży) • metodyka pracy z uzależnionymi i niedostosowanymi społecznie

• konflikty interpersonalne i grupowe – strategia i procedury ich roz­wią­zy­wa­nia • socjoterapeutyczne techniki pracy z grupą

Specjalność realizuje standard nauczania dla kierunku Nauki o rodzinie, określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkol­nic­twa Wy­ższe­go z dnia 12 lipca 2007 r.

58


WYDZIAŁ NAUK O RODZINIE specjalność

TERAPIA ZAJĘCIOWA I OPIEKA RODZINNA

studia I stopnia licencjackie stacjonarne – 3 lata (6 semestrów) licencjackie niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów) Celem studiów jest kształcenie w zakresie: a) różnorodnych form terapii zajęciowej możliwych do zastosowania zarówno w ro­dzi­nach, jak i instytucjach pomocowych b) profesjonalnej opieki realizowanej w rodzinach, w których występują pro­ ble­my wynikające z zaburzeń rozwoju dzieci, przewlekłych chorób i kalectwa do­ro­słych człon­ków rodziny oraz ograniczeń w funkcjonowaniu osób w wieku se­nio­ral­nym c) profesjonalnej opieki nad osobami przebywającymi w stacjonarnych pla­ców­ kach pomocowych. Absolwenci specjalności uzyskają przygotowanie do pracy w charakterze te­ ra­peu­ty zajęciowego i opiekuna w rodzinach, placówkach pomocowych (np. do­mach po­mo­cy społecznej, świetlicach socjoterapeutycznych), placówkach służby zdrowia (np. szpitalnych oddziałach pediatrycznych i psychiatrycznych, ho­spi­cjach) oraz pla­ców­kach wychowawczych i resocjalizacyjnych (np. do­ mach dziec­ka, ośrodkach re­so­cja­li­za­cyj­nych). Wybrane przedmioty: • wybrane formy kulturoterapii (muzykoterapia, biblioterapia, arteterapia, choreoterapia, lu­do­te­ra­pia) • terapia zajęciowa w teorii i praktyce • problemy psychologiczne dzieci z zaburzeniami rozwoju (ADHD, autyzm, zaburzenia emocjonalne, niepełnosprawność intelektualna) • metody pracy z dzieckiem o pra­wi­dło­wym i zaburzonym rozwoju • zasady i organizacja opieki nad chorym i niepełnosprawnym członkiem rodziny

• podstawy rehabilitacji • gerontologia • opieka paliatywna, rodzinna i ho­spi­cyj­na

Specjalność realizuje standard nauczania dla kierunku Nauki o rodzinie, określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkol­nic­twa Wy­ższe­go z dnia 12 lipca 2007 r.

59


WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I SZTUK PIĘKNYCH kierunek

MALARSTWO

specjalność

MALARSTWO SZTALUGOWE

specjalność

GRAFIKA UŻYTKOWA

DZIEKAN prof. dr hab. Stanisław Hryń

studia I stopnia licencjackie stacjonarne – 3,5 roku (7 semestrów)   Studia pozwolą rozwinąć talent pod okiem wybitnych fachowców, jednocześnie za­pew­nia­jąc praktykę z zakresu malarstwa, rysunku, rzeźby, projektowania gra­ ficz­ne­go i fo­to­gra­fii. Dodatkowo program studiów wzbogacony jest o elementy współ­cze­snej wie­dzy z podstaw marketingu, kulturoznawstwa, informatyki, hi­sto­rii me­diów oraz historii i teorii sztuki. Absolwent studiów I stopnia kierunku Malarstwo uzyska znajomość studiowanych przedmiotów, niezbędną z punktu widzenia pracy zawodowej, a także przygotowanie praktyczne pozwalające na sprawne porusza­ nie się w zawodzie i korzystanie z nabytych umiejętności. Będzie przygotowany do świadomego i czynnego uczestnictwa w życiu społecznym i rozwijania własnej osobowości twórczej. Wybrane przedmioty: • • • • • • • • • Anna Mądrala „Ecce Homo! – oto Człowiek”, Malarstwo

malarstwo rysunek i perspektywa odręczna rzeźba projektowanie graficzne fotografia technika i technologia w sztuce media elektroniczne elektroniczne formy realizacji wiedza o działaniach i strukturach wizualnych • elementy teorii kultury i estetyki

Kierunek realizuje standard nauczania określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkol­nic­twa Wy­ższe­go z dnia 12 lipca 2007 r.

60


WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I SZTUK PIĘKNYCH

PRODZIEKAN doc. dr inż. arch. Krzysztof Ingarden

kierunek

ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

studia I stopnia inżynierskie stacjonarne – 4 lata (8 semestrów) Koncepcja studiów oparta jest na sprawdzonych wzorach nauczania wydzia­ łów ar­chi­tek­tu­ry w Polsce. Program opiera się też na Ramowych Standardach Akredytacji Kie­run­ków Stu­diów Architektura i Urbanistyka. Wykorzystano również najlepsze programy uczel­ni eu­ro­pej­skich i amerykańskich. Naucza­ nie przedmiotów pro­jek­to­wych odbywa się w for­mie pra­cow­ni mistrzowskich prowadzonych przez wybitnych ar­chi­tek­tów o znaczącym do­rob­ku na­uko­wym, projektowym i realizacyjnym. Wybrane przedmioty: • projektowanie wstępne • kompozycja ar­chi­tek­to­nicz­na • modernizacja i konserwacja

„Dom twierdza” – Joanna Kroczek, Architektura

• historia ar­chi­tek­tu­ry powszechnej • historia urbanistyki • konserwacja za­byt­ków i re­wa­lo­ry­za­cja • architektura współczesna • teoria pro­jek­to­wa­nia ar­chi­tek­to­nicz­ne­go • teoria urbanistyki i ruralistyki • budownictwo ogólne i mar­ke­tin­go­we • konstrukcje budowlane • infrastruktura techniczna miasta • geometria wykreślna i perspektywa • mechanika budowli

Kierunek realizuje standard nauczania określony w załączniku do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkol­nic­twa Wy­ższe­go z dnia 12 lipca 2007 r.

61


WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE kierunek

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

studia I stopnia licencjackie stacjonarne 3 lata (6 semestrów) licencjackie niestacjonarne 3 lata (6 semestrów)

prof. dr hab. Sławomir Mazur Pełnomocnik Rektora ds. studiów I stopnia na kierunku Bezpieczeństwo Narodowe

Absolwenci w ramach studiów uzyskują ogólną wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu bezpieczeństwa i przygotowanie do rozwiązywania problemów wywołanych wszelkimi zagrożeniami. Umożliwi im to podjęcie zatrudnienia w instytucjach sektora publicznego i przedsiębiorstwach prywatnych zajmujących się problematyką bezpie­ czeństwa i porządku publicznego, ochrony osób i mienia, zarządzania i organizacji bezpieczeństwa, a także zarządzania kryzysowego na wielu stanowiskach pracy, po­ cząwszy od gminy czy starostwa, aż po województwo. Są ponadto w sposób właściwy przygotowani w zakresie praktycznych umiejętności niezbędnych do pracy w edukacji dla bezpieczeństwa, jak i w różnych służbach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa (w tym w wojsku, policji i innych służbach mundurowych), niesieniem pomocy osobom i grupom społecznym, a także pracy w zawodzie menedżera bezpieczeństwa. Po ukończeniu studiów I stopnia istnieje możliwość podjęcia studiów II stopnia w Akademii Obrony Narodowej na kierunku Bezpieczeństwo narodowe lub na Wydziale Ekonomii i Zarządzania: kierunek – Zarządzanie, specjalność – Zarzą­ dzanie bezpieczeństwem. Wybrane przedmioty: • europejskie koncepcje bezpieczeństwa • kierowanie i dowodzenie w instytucjach bezpieczeństwa • teoria bezpieczeństwa • prawne podstawy bezpieczeństwa • strzelectwo sportowe • zarządzanie kryzysowe • negocjacje i przywództwo • strategia bezpieczeństwa • międzynarodowe stosunki polityczne i wojskowe

• • • • •

polityka bezpieczeństwa RP logistyka w sytuacjach kryzysu ratownictwo i ochrona ludności zagrożenia społeczne metodyka sportów obronnych

Kierunek rekomendowany przez Rektora – Komendanta Akademii Obrony Narodowej gen. bryg. dr. hab. inż. Janusza Kręcikija oraz Radcę Pełnomocnego Ministra Obrony Narodowej gen. broni dr. Mieczysława Bieńka

62


WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE kierunek

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

specjalność

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM I OBRONNOŚCIĄ (do wyboru od II roku studiów)

studia I stopnia licencjackie stacjonarne – 3 lata (6 semestrów) licencjackie niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów) Absolwenci zdobywają wiedzę oraz umiejętności praktyczne z zakresu zarządzania i kierowania (dowodzenia) bezpieczeństwem instytucjonalnym i społecznym oraz przygotowanie do rozwiązywania problemów wywołanych czynnikami natural­ nymi, społecznymi, technicznymi. Studia przygotowują do pracy w administracji rządowej, samorządowej i gospodarczej oraz instytucjach i przedsiębiorstwach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i porządku publicznego, ochrony osób i mienia oraz do pracy w policji, wojsku, służbie celnej i penitencjarnej, straży granicznej, instytucjach pozarządowych, a także w instytucjach zajmują­ cych się ochroną i niesieniem pomocy osobom i grupom społecznym zagro­ żonym patologiami społecznymi. Absolwent zdobywa umiejętności menedżera bezpieczeństwa i przygotowanie do pełnienia funkcji (w tym kierowniczych i dowódczych) w strukturach bezpieczeństwa narodowego. Wybrane przedmioty: • współczesne zagrożenia cywilizacyjne • przywództwo i negocjacje • teoria bezpieczeństwa • kierowanie i dowodzenie w instytucjach bezpieczeństwa • strategia bezpieczeństwa • patologie i zagrożenia społeczne • obrona cywilna • jednostka i grupa społeczna w sytuacji zagrożenia • etyka zawodowa pracownika bezpieczeństwa • edukacja dla bezpieczeństwa

• kryminologia i kryminalistyka • analiza rodzajów ryzyka i sposoby im przeciwdziałania • zarządzanie i dowodzenie w sytuacjach kryzysowych • komunikacja interpersonalna w sytuacji zagrożeń

Kierunek rekomendowany przez Rektora – Komendanta Akademii Obrony Narodowej gen. bryg. dr. hab. inż. Janusza Kręcikija oraz Radcę Pełnomocnego Ministra Obrony Narodowej gen. broni dr. Mieczysława Bieńka

63


WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE kierunek

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

specjalność

EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA (do wyboru od II roku studiów)

studia I stopnia licencjackie stacjonarne – 3 lata (6 semestrów) licencjackie niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów) Absolwent tej specjalności posiada właściwe przygotowanie teoretyczne, oparte na praktycznej znajomości podstawowej wiedzy i umiejętności na temat bez­ pieczeństwa szkolnego i społecznego. Potrafi w działaniach praktycznych za­ stosować teorię z zakresu szczegółowej dydaktyki obronnej i teorii wychowania dla bezpieczeństwa, którą uzyskuje w ramach wiedzy z zakresu przysposobienia obronnego i ścieżek przedmiotowych edukacji obronnej. Potrafi również wyko­ rzystać w praktyce nabytą wiedzę z zakresu psychologii społecznej, socjologii wychowania oraz innych nauk społecznych istotnych do podjęcia zasadnych działań z dziedziny edukacji obronnej. Orientuje się w problematyce z zakresu ochrony zdrowia oraz potrafi poprawnie udzielać pomocy przedmedycznej. Zostanie również przygotowany do pracy w edukacji dla bezpieczeństwa, jak i różnych służbach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa. Posiada podstawową wiedzę z dziedziny prawa oraz problematyki bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Wybrane przedmioty: • europejskie koncepcje edukacji dla bezpieczeństwa • wspólnotowe priorytety bezpieczeństwa w polityce oświatowej • problemy prawne bezpieczeństwa i ochrony • psychologia konfliktu i sztuka negocjacji • potrzeby edukacyjno-wychowawcze struktury bezpieczeństwa • dydaktyka bezpieczeństwa w szkole • metodyka przysposobienia obronnego

• profilaktyka agresji i frustracji młodzieży szkolnej • zagrożenia społeczne młodzieży • priorytety bezpieczeństwa w edukacji szkolnej • pomoc przedmedyczna • prawne podstawy bezpieczeństwa • socjotechnika pracy grupowej

Kierunek rekomendowany przez Rektora – Komendanta Akademii Obrony Narodowej gen. bryg. dr. hab. inż. Janusza Kręcikija oraz Radcę Pełnomocnego Ministra Obrony Narodowej gen. broni dr. Mieczysława Bieńka

64


WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE kierunek

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

specjalność

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I OCHRONA LUDNOŚCI (do wyboru od II roku studiów)

studia I stopnia licencjackie stacjonarne – 3 lata (6 semestrów) licencjackie niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów) Absolwenci tej specjalności będą przygotowani do obejmowania stanowisk w instytucjach sektora publicznego i przedsiębiorstwach prywatnych związanych z zarządzaniem w sytuacjach kryzysowych, stanowisk przewidzianych dla cy­ wilnych pracowników Sił Zbrojnych, gdzie potrzebne są profesjonalna wiedza i kwalifikacje oraz w administracji specjalnej. Mając usystematyzowaną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa narodowego, mogą zostać pracownikami administracyj­ nymi Wydziału Zarządzania Kryzysowego Urzędu Wojewódzkiego, urzędu miasta lub starostwa, koordynatorami działań Powiatowego lub Gminnego Centrum Zarządzania oraz w przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego, farmaceutycz­ nego i innych instytucjach zagrożonych awariami i katastrofami. Mogą również pełnić funkcje koordynatorów lub menedżerów ds. bezpieczeństwa oraz uzyskać uprawnienia edukacyjne z zakresu bezpieczeństwa narodowego. Wybrane przedmioty: • • • • • • • • •

teoria bezpieczeństwa prawne podstawy bezpieczeństwa polityka bezpieczeństwa i obronności system bezpieczeństwa narodowego obrona cywilna zarządzanie kryzysowe międzynarodowe stosunki polityczne i wojskowe ratownictwo i ochrona ludności edukacja obronna społeczeństwa

• • • • •

pomoc przedmedyczna metodyka sportów obronnych terenoznawstwo strzelectwo sportowe analiza rodzajów ryzyka i sposoby im przeciwdziałania

Kierunek rekomendowany przez Rektora – Komendanta Akademii Obrony Narodowej gen. bryg. dr. hab. inż. Janusza Kręcikija oraz Radcę Pełnomocnego Ministra Obrony Narodowej gen. broni dr. Mieczysława Bieńka

65


WYDZIAŁ NAUK O BEZPIECZEŃSTWIE kierunek

BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

specjalność

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM PRACY (do wyboru od II roku studiów)

studia I stopnia licencjackie stacjonarne – 3 lata (6 semestrów) licencjackie niestacjonarne – 3 lata (6 semestrów) Absolwenci zdobywają wiedzę oraz umiejętności praktyczne umożliwiające im sprawne działanie na rzecz: 1) bezpiecznego i zdrowego środowiska pracy, 2) profilaktyki zagrożeń dla życia i zdrowia pracowników oraz poprawy warunków pracy, 3) rozpoznawania zagrożeń i racjonalizacji ryzyka z nimi związanego. Zdobyta podczas studiów wiedza pozwoli im prowadzić w fabrykach kontrolę warunków pracy, sporządzać analizy stanu bezpieczeństwa i przestrzegania przepisów i zasad BHP, a także zgłaszać propozycje przedsięwzięć planistyczno-rozwojowych i organizacyjno-technicznych poprawiających stan BHP. Ważne też będą umiejętności ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz doradzania i wnioskowania w zakresie poprawy BHP. Korzystne dla absolwen­ tów będzie nabycie umiejętności prowadzenia szkoleń BHP zgodnie z zasadami określonymi przez Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. Absolwenci mają możliwość podejmowania pracy w komórkach Państwowej In­ spekcji Pracy, w służbach BHP instytucji i przedsiębiorstw, a także na stanowiskach w ośrodkach szkoleniowych i projektowych zakładów przemysłowych. Wybrane przedmioty: • prawna ochrona pracy • edukacja dla bezpieczeństwa pracy • fizyczne i psychospołeczne środowisko pracy • kontroling w bezpieczeństwie i ochronie pracy • techniczne i technologiczne bezpieczeństwo pracy • mechaniczne i elektroenergetyczne bezpieczeństwo pracy • bezpieczeństwo pożarowe w procesach pracy

• zagrożenia chemiczne, promienio­ twórcze i toksyczne w środowisku pracy • bezpieczeństwo procesów produkcyjnych i usługowych • bezpieczeństwo logistyki i transportu • profilaktyka bezpieczeństwa i diagnostyka zagrożeń pracy • wypadki przy pracy, elementy prowadzenia akcji ratowniczych • bezpieczeństwo konstrukcyjno-projektowe

Kierunek rekomendowany przez Rektora – Komendanta Akademii Obrony Narodowej gen. bryg. dr. hab. inż. Janusza Kręcikija oraz Radcę Pełnomocnego Ministra Obrony Narodowej gen. broni dr. Mieczysława Bieńka

66


KURSY PRZYGOTOWAWCZE

Kurs przygotowawczy na Filologię angielską Osoby, które zdadzą egzamin koń­czą­cy kurs (poziom B2 według „Eu­ro­pej­skie­go systemu opisu kształ­ cenia językowego” CEF), uzyskają cer­ty­fi­kat uprawniający do przyjęcia na fi­lo­lo­gię angielską w Krakowskiej Szkole Wyższej. • kurs obejmuje 80, 90 lub 180 godzin lekcyjnych • na kurs przyjmowane są osoby, które posiadają już znajomość języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym; o za­kwa­ li­fi­ko­wa­niu na kurs decyduje test sprawdzający poziom biegłości językowej • zapisy prowadzone są na bieżąco; zajęcia rozpoczynają się w mo­men­cie zebrania grupy chętnych

Kurs przy­go­to­waw­czy z pod­staw ry­sun­ku dla kan­dy­da­tów na kie­run­ki: Architektura i urbanistyka Malarstwo • zajęcia prowadzone są przez pro­fe­sjo­nalną kadrę Wydziału Architektury i Sztuk Pięknych • czas trwania kursu – 3 miesiące • zajęcia prowadzone są w so­bo­ty (3 go­dzi­ny)

Zapisy i informacje Dział Rekrutacji ul. G. Herlinga-Grudzińskiego 1 30-705 Kraków tel. 012 252 44 00

67


OPŁATY ZA STUDIA SEMESTRALNE STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

stacjonarne

2050

Prawo STUDIA I STOPNIA LICENCJACKE I INŻYNIERSKIE Administracja

Administracja publiczna

Administracja sądowa

Stosunki międzynarodowe

Studia europejskie

Turystyka międzynarodowa

Amerykanistyka

Handel zagraniczny

Studia wschodnie

Współczesna dyplomacja

International Business

Politologia

Komunikacja społeczna

Polityka lokalna i regionalna

Zarządzanie

Zarządzanie firmą

Marketing

Agrobiznes i programy unijne

Rachunkowość i podatki

Zarządzanie bezpieczeństwem

Zarządzanie finansami

Gospodarka nieruchomościami

Zarządzanie ochroną informacji

Gospodarka przestrzenna Ekonomia

Ekonomia społeczna

Ekonomia menedżerska

Przedsiębiorczość i zasoby ludzkie

Informatyka i ekonometria

Bezpieczeństwo i kontrola systemów

informacyjnych

Informatyka zarządcza

Ochrona środowiska Nauki o rodzinie

Aktywizacja społeczna i praca socjalna

Wiedza o rodzinie i społeczeństwie

Socjoterapia i profilaktyka spo­łecz­na

Terapia zajęciowa i opieka ro­dzin­na

Pedagogika

Pedagogika szkolna

Pedagogika społeczna

Pedagogika pracy

stacjonarne

niestacjonarne

1965 niestacjonarne

1965

1810

1965

1760

1500 € 2000*

1810

1650

1685

1650

1685

1650

1685

1650

1650

1550

1890

1780

1760

1650

1760

1650

* Opłata dla studentów polskich

68


OPŁATY ZA STUDIA SEMESTRALNE

Interwencja wychowawcza

Pedagogika resocjalizacyjna

Socjologia

Socjologia ogólna

Socjologia stosowana

Psychosocjologia

Socjologia władzy

Kulturoznawstwo

Sztuki audiowizualne

Cywilizacje świata

Filologia

Filologia angielska

Malarstwo

Malarstwo sztalugowe

Grafika użytkowa

1760

1650

1760

1650

1810

1650

2450

2100

2280 3260

Architektura i urbanistyka Bezpieczeństwo narodowe

STUDIA II STOPNIA MAGISTERSKIE UZUPEŁNIAJĄCE Administracja

Administracja publiczna

Administracja sądowa

Stosunki międzynarodowe

Studia europejskie

Turystyka międzynarodowa

Amerykanistyka

Handel zagraniczny

Studia wschodnie

Współczesna dyplomacja

1685 stacjonarne

1650 niestacjonarne

1990

1890

1990

1890

Nauki o rodzinie

1990

1890

Politologia

1990

1890

1990

1890

Zarządzanie

Zarządzanie firmą

Gospodarka nieruchomościami

Zarządzanie bezpieczeństwem

Rachunkowość i podatki

Opłata rekrutacyjna na kierunki: Architektura i urbanistyka, Malarstwo oraz na Filologię angielską i Inter­ national Business – 150 zł, na pozostałe kierunki – 100 zł, opłata dla kan­dy­da­tów na kierunek Filologia oraz International Business posiadających wstęp wolny – 100 zł, wpisowe na I rok studiów – 370 zł. Istnieje możliwość dokonywania opłat za studia w ratach miesięcznych według załącznika do umowy.

69


STUDIO TELEWIZYJNE RADIO FRYCZ

Studenckie (internetowe) radio „Frycz” powstało w marcu 2007 r., przy Wydziale Politologii i Komunikacji Społecznej KSW. Jego twórcy mówią, że zależy im na radiu innym niż wszystkie, nawet muzykę dobierają taką, którą trudno odnaleźć w komercyjnych stacjach. Jeśli chcesz być częścią tego zespo­ łu, napisz: redakcja@radio.frycz.com. Każdy ciekawy pomysł mile widziany. Radia Frycz możecie słuchać na www.radio.frycz.com.

W profesjonalnym studiu telewizyjnym KSW studenci Politologii i Komunikacji Społecznej poznają warsztat pracy reportera telewizyjnego, kształtują umiejętności wykorzystania mediów cyfrowych w pracy dziennikarskiej oraz realizują własne projekty telewizyjne. W tym też studiu powstał popularny w akademickim środowisku naszego miasta projekt „Pokolenie UE” (zrealizowany przez studentów Politologii i Komunikacji Społecznej KSW) emitowany w krakowskim oddziale TV.

70


PUBLIKACJE SZKOŁY OFICYNA WYDAWNICZA AFM

71


zapraszamy na studia

DZIEKANATY WYDZIAŁÓW

REKRUTACJA NA STUDIA

• Prawa i Administracji tel. 012 252 44 70, 012 252 44 60

ul. Herlinga-Grudzińskiego 1 30-705 Kraków tel. 012 252 44 00, 012 292 62 16 e-mail: rekrutacja@ksw.edu.pl www.ksw.edu.pl

• Ekonomii i Zarządzania tel. 012 252 44 80 •

Stosunków Międzynarodowych tel. 012 252 44 20, 012 252 44 30, 012 252 44 40, 012 252 44 50

• Politologii i Ko­mu­ni­ka­cji Społecznej tel. 012 252 44 90 • Nauk o Rodzinie tel. 012 252 45 00

Rektorat ul. Kanonicza 9 31-002 Kraków tel. 012 433 99 00, 012 292 74 00 Księgowość ul. Kanonicza 9 31-002 Kraków tel. 012 428 54 00

• Architektury i Sztuk Pięknych tel. 012 257 14 02 • Nauk Humanistycznych tel. 012 252 46 20 • Nauk o Bezpieczeństwie tel. 012 252 46 30 • Centrum Studiów Podyplomowych tel. 012 257 05 00 podyplomowe@ksw.edu.pl • Studium Języków Obcych tel. 012 252 45 70, 012 252 45 71 Numer konta: Pekao SA 77124047221111000048550963 redakcja: Agnieszka Walecka-Rynduch opracowanie graficzne: Igor Stanisławski fotografie: Maciej Banach, Konrad Karol Pollesch, Igor Stanisławski, archiwum KSW

Informator 2008  

Informator Krakowskiej Szkoły Wyższej