Page 1

zima 2017 Rok XIX N r 4 (78) b e z p ła t n y ISSN 2084-798X

FaleLokiKoki Czasopismo Kreatywnego Fryzjera

ZIMA 2017

NOWA ODSŁONA Czasopismo Kreatywnego Fryzjera


kemon.pl

Kolekcja marki Kemon stylizacje wieczorowe upięcia ślubne fryzury XXL

Styliści włosów: Andrzej Kawulok, Bartek Bożek, Kamila Ćwiklińska, Anna Piwnik Stylizacja: Waleria Tokarzewska-Karaszewicz / Paweł Galanty Make-up: Sławka Sadowska / Natalia Charłan Foto: Maciej Frydrysiak Studio: JAGODY studio Poznań


III EDYCJA

iS LEB C

YT

P

21-23 wrzesnia 2018

Rekord Guinnessa

beauty days blogger

YounG Beauty Awards

,jo|‹o|ov


Drodzy Czytelnicy Z przyjemnością oddaję w Wasze ręce zimowy numer naszego czasopisma. Zanim zaproszę Was do lektury, chciałabym zarekomendować niektóre materiały. Zachęcam do przejrzenia relacji z jednych z najwaşniejszych targów fryzjerskich – Salon International. Najnowsze propozycje produktowe, innowacyjne rozwiązania dla naszej branşy, a przede wszystkim moşliwość obejrzenia prezentacji najlepszych akademii i stylistów – wszystko to przyciąga do Londynu tłumy zwiedzających. Co roku ogromnym zainteresowaniem miłośników sztuki fryzjerskiej cieszy się gala Alternative Hair Show. Przygotowaliśmy dla Was fotorelację z tego wyjątkowego wydarzenia. W ostatnich miesiącach nie zabrakło takşe krajowych spotkań branşowych. Sporą frekwencją cieszyły się targi w Gdańsku czy Warszawie. Warto zaznaczyć, şe zwiedzający doceniają nie tylko ofertę produktową wystawców, ale takşe ciekawy program pokazów i seminariów. W ramach naszych wywiadów proponujemy Wam rozmowę z Patrycją Besahą – jej pasją jest fryzjerstwo męskie, a przestrzeń barber shopu jest dla niej najlepszym miejscem do zawodowej realizacji. W numerze znajdziecie równieş wywiad z Martą Robak, Mistrzynią Świata we fryzjerstwie, która opowiada między innymi o swoich nowych kolekcjach, na które składają się stylizacje z długich włosów. A kiedy juş mowa o laureatach mistrzostw świata – do grona najlepszych dołączyli kolejni polscy fryzjerzy. Tegoroczne zawody w Paryşu przyniosły złoty medal Joannie Jakóbek i Jackowi Chamerze. Szczegóły znajdziecie w artykule. Nowym mistrzom gratulujemy! Mam nadzieję, şe w tym pracowitym przedświątecznym czasie znajdziecie wolną chwilę na lekturę naszego nowego wydania. Serdecznie zapraszam.

Niech magiczna atmosfera Ä‚ZLĂˆW%RÄ?HJR1DURG]HQLD SU]\QLHVLH:DPVSRNĂśMLUDGRÄ‚ĂŠ D1RZ\5RNREGDUXMH:DV SRP\Ä‚OQRÄ‚FLĂˆLV]F]ÚĂFLHP

Z pozdrowieniami

Redaktor naczelna

Wydawca: 32/:(//6S]bRR XO 2ĂŻRZLDQD  %\GJRV]F] WHO   ID[   ZZZPDJD]\QIDOHORNLNRNLSO 5HGDNWRUQDF]HOQD6WHIDQLD 'RZJLDĂŻĂŻR7DEDND HPDLO VWHQLD#VWXGLRGDYLQFLSO :VSÜïSUDFDUHGDNF\MQD 6ĂŻDZRPLU -DUPXÄ? 0DMD +LUV] +HQU\N -HU]\ 6WDZVNL 5HNODPD WHO   NRP  

5HGDNFMD

2SUDFRZDQLHSURMHNWXLbSU]\JRWRZDQLHGRGUXNX 6WXGLR GD 9LQFL $JHQFMD 5HNODPRZD XO .RÄ‚FLXV]NL  %\GJRV]F] WHO   ID[   HPDLO VHNUHWDULDW@VWXGLRGDYLQFLSO ZZZVWXGLRGDYLQFLSO 5HGDNFMD .DPLOD 0LFKDĂŻRZVND $OHNVDQGUD 5R]PDU\QRZVND5DGF]XN 0RQLND 6RPPHU .RUHNWD 3DZHĂŻ %DUDQRZVNL 3URMHNWJUDÄ&#x;F]Q\$OHNVDQGUD 5R]PDU\QRZVND5DGF]XN 6NĂŻDGLbĂŻDPDQLH .RQUDG 0LFKDĂŻRZVNL 'UXN 'UXNDUQLD ,QWHUDN XO *U]ĂšS\  &]DUQNĂśZ 5HGDNFMD ]DVWU]HJD VRELH SUDZR GR UHGDJRZDQLD QDGHVĂŻDQ\FK WHNVWĂśZ LbQLH RGSRZLDGD ]D WUHÄ‚ĂŠ ]DPLHV]F]RQ\FK UHNODP :\GDZFD LbUHGDNWRU QDF]HOQ\ PDMĂˆ SUDZR RGPĂśZLĂŠ ]DPLHV]F]HQLD RJĂŻRV]HQLD LbUHNODP\ MHÄ?HOL LFK WUHÄ‚ĂŠ OXE IRUPD MHVW VSU]HF]QD ]bOLQLĂˆ SURJUDPRZĂˆ EĂˆGÄ› FKDUDNWHUHP SXEOLNDFML 3UDZR SUDVRZH DUW SNW  5HGDNFMD QLH RGV\ĂŻD PDWHULDĂŻĂśZ SU]H]QDF]RQ\FK GR SXEOLNDFML ZbUXEU\FH 7UHQG\ QLH]DPĂśZLRQ\FK :V]HONLH SUDZD ]DVWU]HÄ?RQH 1DNĂŻDG 20 000

1DRNĂŻDGFH

.ROHNFMD ġ8WRSLDÄľ 0DUW\QD 0DULD 0RVLRĂŻHN 0RQWLEHOOR )U\]XUD 0DUW\QD 0DULD 0RVLRĂŻHN )RWR -XVW\QD :DUZDV 0DNHXS 0DJGDOHQD :DUZDV 0RGHOND $VLD .U]\Ä?DĂąVND +RRN 0RGHO $JHQF\


Wydarzenia

Wywiad

Wydarzenia

str. 70

str. 166

str. 162

Mistrzostwa Świata we Fryzjerstwie

Patrycja Besaha

Alternative Hair Show

8G]LDï Z W\FK SUHVWLĝRZ\FK ]DZRGDFK WR GOD NDĝGHJR IU\]MHUD Z\UöĝQLHQLH Lb ]DV]F]\W 7R WDNĝH RND]MD GR SRND]DQLD VZRLFK XPLHMÚWQRĂFL QD DUHQLH PLÚG]\QDURGRZHM 1D SRGLXP 0LVWU]RVWZ Zb 3DU\ĝX QLH ]DEUDNïR SROVNLFK IU\]MHUöZ NWöU]\ RG ODW VÈ Z F]RïöZFH QDMOHSV]\FK QD ĂZLHFLH

']LÚNL XSRURZL L GHWHUPLQDFML XGRZRGQLïD ĝH IU\]MHUVWZR MHVW MHM SUDZG]LZÈ SDVMÈ L SRP\VïHP QD ]DZRGRZH ĝ\FLH 3URZDG]L 3HWLW 3DWL %DUEHU 6KRS ļ PLHMVFH ] QLHSRZWDU]DOQÈ DWPRVIHUÈ JG]LH WUDG\F\MQH IU\]MHUVWZR PÚVNLH VWRL QD QDMZ\ĝV]\P SR]LRPLH

&R URNX Z SDěG]LHUQLNRZ\ ZLHF]öU Zb ORQG\ñVNLHM 5R\DO $OEHU +DOO VSRW\ND VLÚ HOLWD ĂZLDWRZHJR IU\]MHUVWZD :LGRZLVNR QD NWöUH VNïDGDMÈ VLÚ SRND]\ LQVSLUXMÈF\FK NUHDFML IU\]MHUVNLFK MHVW WDNĝH RND]MÈ GR ZVSDUFLD V]F]\WQHJR FHOX ļ EDGDñ QDG ELDïDF]NÈ

Spis treści Kalendarium

Wywiad

 

 3DWU\FMD %HVDKD  0DUWD 5REDN  /LXGP\OD 6NODGDQRYVND ļ 3R]QDM VZRMHJR VW\OLVWÚ ] 0RQWLEHOOR

 URN ļ :DĝQLHMV]H VSRWNDQLD EUDQĝRZH

Nowości  6W\OLQJ 7RROV ļ 1RZRF]HVQ\ VW\OLQJ RG ZïRVNLHM PDUNL )DQROD  $UWLVWLTXH <RXVW\OH ļ ,GHDOQH SURGXNW\ GR VW\OL]DFML ZïRVöZ  .RVVZHOO ļ QRZD OLQLD ,QQRYH  3URVDORQ $UW 3OH[ &RORU %RRVWHU  3URVDORQ 0(' ļ 6HULD LQWHQV\ZQLH Z]PDFQLDMÈFD ZïRV\  '6' GH /X[H %RWR[ +DLU 7KHUDS\ ļ 7ULXPI SLÚNQ\FK L ]GURZ\FK ZïRVöZ  1XWULNRVPHW\N ļ .RPSOHNVRZD UHJHQHUDFMD ZïRVöZ GOD NDĝGHM NRELHW\  3UHPD[ 5LQJ /RFN ļ -HG\QH QDU]ÚG]LD EH] ĂUXE  7RYDUHV

Prezentacje          

(FKRVOLQH ļ 6HOLÀU .URPDWLN %ORQG EH] REDZ ]QLV]F]RQH ZïRV\" -Xĝ QLH 3U]HMPLM NRQWUROÚ QDG Z\SDGDQLHP ZïRVöZ 0LOD SHQ 5D]RU E\ 0DJLD 3URGXNW\ VLHFL )DOH /RNL .RNL ķ6XSHUPRGHOND 3OXV 6L]Hĵ ļ PHWDPRUIR]\ XF]HVWQLF]HN SURJUDPX  6DORQ 3ROD ļ IU\]MHUVWZR V]WXND L PRGD  .RQNXUV 'DYLQHV ķ%ÈGě QDMOHSV]\ GOD ĂZLDWDĵ

Szkolenia  $PEDVDGRU PDUNL *DPPD 3Lč ļ $OH[ 3H]]LFD ļ QD SLHUZV]\FK SRND]DFK L V]NROHQLDFK Z 3ROVFH  6]NROHQLD $%& &XW 9LGDO 6DVVRRQ $FDGHP\  $NDGHPLD 6W\OL]DFML '(&2'(  =DUHPED ,QWHUQDWLRQDO $FDGHP\  :6 $FDGHP\ ļ 6(16DFMD

Męska strefa   

     

+DOLHU ļ ,QQRZDFMD Z SLHOÚJQDFML PÚVNLFK ZïRVöZ 0LVMD EURGD ļ 7DMQLNL ]DGEDQHJR ]DURVWX 7RYDUHV $GDP 6]XOF %DUEHU 6W\OL]DFMD IU\]XU\ ļ 3RPDGD GR ZïRVöZ

Trendy 

&KULV )RVWHU $GDP 6]XOF %DUEHU 3DQ 'UZDO *UHJVRQ *DVWDU 7RPDV] 6RERFLN 0DUWD 5REDN 6DVVRRQ $FDGHP\ 0DUW\QD 0DULD 0RVLRïHN ļ 0RQWLEHOOR 'DQLHO *U\V]NH 5 6PDU] 3URIIHVLRQDO +DLU ļ .HPRQ 0LR 6RWD ļ 7ULR (ULF 6DPPDUWDQR /DXUHQW /HJDO $UWHJR (OLH 9DOLHUH /DXULH &HVDUL .DWDU]\QD =ïDPDQLHF -RDQQH 2ij1HLOO /DXUD .XOLN ļ 7KH +DLUEDQN $QG\ +HDVPDQ ļ 5XVK &UD]\ &RORU 3DWULF &DPHURQ

Moda 

7RWDOQLH =LPD 

Uroda 

%ODVN SRQDG ZV]\VWNR

Wydarzenia  .HPRQ GOD :LHONLHM 2UNLHVWU\ ¥ZLÈWHF]QHM 3RPRF\  /LGLD .DOLWD .HPRQ  6DORQ ,QWHUQDWLRQDO  $OWHUQDWLYH +DLU 6KRZ ļ ķ8WRSLDĵ  0LVWU]RVWZD ¥ZLDWD ZH )U\]MHUVWZLH  'DYLQHV +DLU RQ 6WDJH  8URGD ļ 7DUJL .RVPHW\F]QH L )U\]MHUVNLH ]DFKZ\FLï\  3URJUHVV :U]HĂQLD QD 7DUJDFK +DLU )RUXP 3RODQG  *G\ ZïRV PD JïRV ļ 7DUJL +DLU )RUXP 3RODQG

Edukacja  3U]\MD]Q\ SUDFRGDZFDQDXF]\FLHO

Porady 

5öĝQH VSRVRE\ GRVWDUF]DQLD VNïDGQLNöZ RGĝ\ZF]\FK L DNW\ZQ\FK GR VNöU\ JïRZ\ L ZïRVöZ  &]WHU\ VSRVRE\ QD XVSUDZQLHQLH SUDF\ VDORQX  =DU]ÈG]DQLH VDORQHP ļ :\QDJUDG]DQLH SUDFRZQLNöZ  3V\FKRORJLD ļ 8ZDĝDM MDN P\ĂOLV]

Aranżacje wnętrz  6DORQ Z ]LPRZ\P QDVWURMX

7


kalendarium

2018 rok Ważniejsze spotkania branżowe

20-22 stycznia

Cosmobeauty â&#x20AC;&#x201C; Barcelona, Hiszpania www.cosmobelleza.com

4â&#x20AC;&#x201C;6 marca

IBS New York â&#x20AC;&#x201C; Nowy Jork, USA www.ibsnewyork.com

10â&#x20AC;&#x201C;11 marca 7RS+DLUļ'Ä&#x2018;VVHOGRUI1LHPF\ ZZZWRSKDLULQWHUQDWLRQDOFRP

16â&#x20AC;&#x201C;19 marca &RVPRSURI%RORJQDļ%RORQLD:ïRFK\ www.cosmoprof.it

24â&#x20AC;&#x201C;25 marca

Forum Fryzjerstwa i Kosmetyki LOOK ļ3R]QDñ www.look.mtp.pl

2â&#x20AC;&#x201C;4 czerwca 3UHPLHUH2UODQGRļ)ORU\GD86$ ZZZSUHPLHUHVKRZVFRP

9â&#x20AC;&#x201C;11 czerwca

Hair Expo â&#x20AC;&#x201C; Melbourne, Australia ZZZKDLUH[SRDXVWUDOLDFRP

ļZU]HÄ&#x201A;QLD %HDXW\'D\V0LÃ&#x161;G]\QDURGRZH7DUJL )U\]MHUVNLHL.RVPHW\F]QHļ1DGDU]\Q ZZZEHDXW\GD\VSO

ļSDÄ&#x203A;G]LHUQLND 7DUJL.RVPHW\F]QHL)U\]MHUVNLHÄ·8URGDĵ ļ*GDñVN ZZZXURGDWDUJLSO

ļSDÄ&#x203A;G]LHUQLND 6DORQ,QWHUQDWLRQDOļ/RQG\Q:LHOND%U\WDQLD ZZZVDORQH[KLELWLRQVFRXN

ļSDÄ&#x203A;G]LHUQLND +DLU)RUXP3RODQGļ:DUV]DZD ZZZKDLUIRUXPFRPSO

8


nowoล›ci

Nowoczesny styling od wล‚oskiej marki Fanola

Styling Tools

Linia Styling Tools to kompletna oferta produktรณw do stylizacji wล‚osรณw, stworzona przez specjalistรณw dla salonรณw fryzjerskich. To innowacyjne, funkcjonalne i profesjonalne produkty, ktรณre zaspokojฤ… potrzeby kreatywnoล›ci i niezawodnoล›ci kaลผdego fryzjera. 6W\OLQJ 7RROV WR SURIHVMRQDOQH SURGXNW\ SR]ZDODMรˆFH MDN QDMSHรฏQLHM Z\NRU]\VWDรŠ 7ZรถM SRWHQFMDรฏ RUD] RGNU\รŠ ZV]\VWNLHZรฏDฤ‚FLZRฤ‚FLNRVPHW\NX=DDZDQVRZDQDWHFKQRORJLD]DSHZQLDZLรšNV]รˆZDUWRฤ‚รŠXฤ\WNRZรˆSURGXNWX /LQLD6W\OLQJ7RROVVNรฏDGDVLรš]GZรถFKJUXSSURGXNWรถZ )L[LQJ QDGDMรˆFD XWUZDOHQLH RUD] &RQWURO DQG %ULJKW NRQWURODLEODVN 7RSURGXNW\NWรถUHSR]ZDODMรˆVW\OLVWRP Z\UD]LรŠVZRMรˆNUHDW\ZQRฤ‚รŠ'RVWRVRZDQLD]WHUPRQDU]รšG]LDPL SURVWRZQLFรˆORNรถZNรˆVXV]DUNรˆ ]DSHZQLDMรˆ PDNV\PDOQรˆZ\GDMQRฤ‚รŠLGรฏXJRWUZDรฏHHIHNW\VW\OL]DFML 3URGXNW\]OLQLL6W\OLQJ7RROV]RVWDรฏ\VWZRU]RQHZRSDUFLX RQDVWรšSXMรˆFHWHFKQRORJLH Humidity Free Technology 8WUZDOHQLHIU\]XU\RFKURQDRUD]ZDOND]SXV]HQLHPVLรš ZรฏRVรถZ Thermo Technology 3URIHVMRQDOQH SURGXNW\ NWรถUH Vรˆ DNW\ZRZDQH SU]H] FLHSรฏR FKURQLรˆ ZรฏRV\ SU]HG FLHSรฏHP SURVWRZQLF\ VXV]DUHNLLQQ\FKDNFHVRULรถZWHUPLF]Q\FK Memory Technology .UHDW\ZQDVW\OL]DFMD3URGXNW\]WHFKQRORJLรˆSDPLรšFLVรˆ UHDNW\ZRZDQHZRGรˆFRSR]ZDODQDGรฏXฤV]HXWU]\P\ZDQLHHIHNWรถZVW\OL]DFML www.fanola.com.pl

10


prezentacje Echosline

Seliàr Kromatik To rewolucja w koloryzacji – ochrona koloru i neutralizacja nieprzyjemnych h zapachów związanych z zabiegami technicznymi.

Seliàr Kromatik to in nnowacyjny profesjonalny program marki Echosline na bazie aminokwa asów, który chroni i wzmacnia kolor w trakcie ]DELHJXNRORU\]DFMLLUR]MDĂQLDQLD'RGDMHZïRVRPZLWDOQRĂFLRUD]]DEH]SLHF]D NRORU SU]HG SïRZLHQLHP 'RGDWNRZR IRUPXïD 6LQRGRU SR]ZDOD ]QHXWUDOL]RZDÊQLHSU]\MHPQ\]DSDFKSR]RVWDMÈF\QDZïRVDFKSR]DELHJDFKWHFKQLF]Q\FK3URJUDPWZRU]È Z\MÈWNRZHSURGXNW\ SURWHFWRU PDVNDRUD]V]DPSRQ Q 3URJUDP .URPDWLN SU]HSURZDG]DQ\ MHVW Z MHGQ\P NURNX Z F]DVLH Z\EUDQHJR ]DELHJX WHFKQLF]QHJR ļ NRORU\]DFML GHNRORU\]DFML L WUZDïHM 1LHZ\GïXĝDF]DVX]DELHJXWHFKQLF]QHJR2SLHUDVLÚQDVNRQFHQWURZDQ\P DELHJX WHFKQLF]QHJR 2SLHUD VLÚ QD VNRQFHQWURZDQ\P NRPSOHNVLHSURWHLQRZ\PQDED]LHQLVNRF]ÈVWHF]NRZ\FKDPLQRNZDVöZ G]LÚNLF]HPX]DSHZQLDQLH]Z\NïÈVNXWHF]QRĂÊ]DELHJöZWHFKQLF]Q\FK

12

-HJR LQQRZDF\MQD IRUPXïD Z]ERJDFRQD R DPLQRNZDV\ JZ ZDUDQWXMH bezpieczniejsze ]DELHJL WHFKQLF]QH 3URGXNW RGEXGRZXMH VVWUXNWXUÚ LbZ\SHïQLDZïRV\QDW\FKPLDVWSRSUDZLDLFK MDNRĂÊZ\JOÈGLWWHNVWXUÚ =ZLÚNV]DRGSRUQRĂÊZïRVDZWUDNFLH]DELHJXNRORU\]DFMLGHN NRORU\]DFMLLWUZDïHMDWDNĝHZ]PDFQLDHIHNWNRñFRZ\]DELHJX 3URWHFWRU .URPDWLN WRQL]XMH QDGDMH WHNVWXUÚ FKURQL QLH ZSï\ZDMÈF QDHIHNWNRORU\VW\F]Q\]DELHJX:ïRV\Z\JOÈGDMÈQD]GURZV]HLSHïQLHMV]H S 6WRVRZDQ\ SU]HG Sï\QHP GR WUZDïHM ]DSHZQLD GRGDWNRZH QD DZLOĝHQLH SU]\ZUDFDUöZQRZDJÚZUDĝOLZ\PZïRVRP )RUPXïDPDVNL.URPDWLNQDED]LHNZDĂQHJRS+LZ]ERJDFRQDZDPLQRNZDV\SR]ZDODQDHIHNW\ZQH]DNRñF]HQLH]DELHJXWHFKQLF]QHJRNRORU\]DFMLLUR]MDĂQLDQLD8V]F]HOQLDZïRV\FKURQLÈFNRORUDG]LÚNLZ\MÈWNRZ\P F]ÈVWHF]NRP6LQRGRUHOLPLQXMH]ZïRVöZQLHSU]\MHPQH]DSDFK\SURGXNWöZGR]DELHJöZWHFKQLF]Q\FK


Doctor Wave & Miss Streight


kemon.pl

Nowa odsłona UNAMY Unamy System to linia profesjonalnych produktów do wykonywania trwałych lub półtrwałych zabiegów na włosach. Dzięki odpowiednio dobranym składnikom chronią strukturę włosów, zapewniając ich miękkość i elastyczność. Kosmetyki te są wyjątkowo proste w użyciu i bezpieczne dla struktury włosa. Gwarantują efekt doskonale gładkich i zdyscyplinowanych włosów lub skręconych, z wyraźną objętością. Zmień fryzurę, zmień styl.


nowoĹ&#x203A;ci

ARTISTIQUE Youstyle Idealne produkty do stylizacji wĹ&#x201A;osĂłw

Jesienno-zimowa aura niestety nas nie rozpieszcza. Deszcz, wiatr oraz nakrycia gĹ&#x201A;owy nie sĹ&#x201A;uĹźÄ&#x2026; naszym wĹ&#x201A;osom oraz psujÄ&#x2026; efekty starannej stylizacji. Linia produktĂłw Youstyle Artistique jest najlepszym rozwiÄ&#x2026;zaniem, by na dĹ&#x201A;uĹźej zachowaÄ&#x2021; efekty naszych zabiegĂłw, jednoczeĹ&#x203A;nie dbajÄ&#x2026;c o stan i kondycjÄ&#x2122; wĹ&#x201A;osĂłw.

Linia Youstyle Artistique]DZLHUDSHĂŻHQZDFKODU] SURGXNWĂśZGRVW\OL]DFMLNWĂśUHPLQQDGDMĂ&#x2C6;REMĂ&#x161;WRÄ&#x201A;Ă&#x160; XĂŻDWZLDMĂ&#x2C6;VW\OL]DFMĂ&#x161;RUD]XWUZDODMĂ&#x2C6;HIHNWNRĂąFRZ\IU\]XU\

Youstyle Styling Mousse Normal 3LDQNDXWUZDODMĂ&#x2C6;FDIU\]XUĂ&#x161;'RGDMHEODVNX RUD]REMĂ&#x161;WRÄ&#x201A;FLDVSHFMDOQHSLHOĂ&#x161;JQXMĂ&#x2C6;FH VNĂŻDGQLNLVSUDZLDMĂ&#x2C6;Ä?HZĂŻRV\GDMĂ&#x2C6;VLĂ&#x161;ĂŻDWZLHM UR]F]HVDĂ&#x160;RUD]QLHHOHNWU\]XMĂ&#x2C6;VLĂ&#x161;

Youstyle Hairspray Normal :V]HFKVWURQQ\ODNLHUGRNUHDW\ZQ\FKVW\OL]DFML ZĂŻRVĂśZ8WU]\PXMHQDWXUDOQ\VW\OLNV]WDĂŻWRUD] GRGDMHSRĂŻ\VNX6]\ENRZ\V\FKDLXWUZDODIU\]XUĂ&#x161; QLHVNOHMDMĂ&#x2C6;FZĂŻRVĂśZ&KURQLSU]HGZLOJRFLĂ&#x2C6;'DMH VLĂ&#x161;ĂŻDWZRUR]F]HVDĂ&#x160;

3RMHPQRÄ&#x201A;Ă&#x160;PO 3RMHPQRÄ&#x201A;Ă&#x160;PO

Youstyle Styling Mousse Strong 0RFQDSLDQNDXWUZDODMĂ&#x2C6;FDIU\]XUĂ&#x161;'RGDMH EODVNXRUD]XWUZDOHQLDDVSHFMDOQH SLHOĂ&#x161;JQXMĂ&#x2C6;FHVNĂŻDGQLNLVSUDZLDMĂ&#x2C6;Ä?HZĂŻRV\GDMĂ&#x2C6; VLĂ&#x161;ĂŻDWZLHMUR]F]HVDĂ&#x160;RUD]QLHHOHNWU\]XMĂ&#x2C6;VLĂ&#x161; 3RMHPQRÄ&#x201A;Ă&#x160;PO

Youstyle Trend Spray :V]HFKVWURQQ\PRFQ\ODNLHUGRNUHDW\ZQ\FK VW\OL]DFMLZĂŻRVĂśZ7UZDOHXWU]\PXMHQDWXUDOQ\ VW\OLNV]WDĂŻWRUD]GRGDMHSRĂŻ\VNX6]\ENRVFKQLH LQLHSR]RVWDZLDZĂŻRVĂśZOHSNLFKDQLQLHVNOHMD LFK&KURQLZĂŻRV\SU]HGZLOJRFLĂ&#x2C6;'DMHVLĂ&#x161;ĂŻDWZR UR]F]HVDĂ&#x160; 3RMHPQRÄ&#x201A;Ă&#x160;PO

16


Youstyle Ocean Spray 1DGDMVZRLPZïRVRPQLHSRZWDU]DOQ\ ķSODĝRZ\ĵZ\JOÈG6SU\VNDMVXFKHZïRV\ EOLVNRQDVDG\DQDVWÚSQLHSDOFDPLGHOLNDWQLH ]JQLHÊOXEXIRUPXMMHXQDVDG\ ķQDSODĝRZRĵLSR]RVWDZGRZ\VFKQLÚFLD :FHOXX]\VNDQLDPRFQLHMV]HMVW\OL]DFMLSR XIRUPRZDQLXZ\VXV]ZïRV\VXV]DUNÈ

<RXVW\OH+HDW3URWHFWRU &KURQLZïRV\SU]HGZ\VRNÈWHPSHUDWXUÈ 6SU\VNDÊZïRV\QLHZLHONÈLORĂFLÈSURGXNWX SU]HGXĝ\FLHPSURVWRZQLF\F]\ORNöZNL 3RMHPQRĂÊPO

3RMHPQRĂÊPO

Youstyle Gloss Spray 1DEï\V]F]DF]ZVSUD\XQDGDMÈF\ZïRVRP EODVNEH]REFLÈĝDQLD6SU\VNLZDÊ ]RGOHJïRĂFLRNFP

Youstyle Setting Spray 6SUD\GRGDMÈF\ZïRVRPREMÚWRĂFLZWUDNFLH PRGHORZDQLD8ïDWZLDLFKXNïDGDQLHRUD] SRGNUHĂODSRï\VN

3RMHPQRĂÊPO

3RMHPQRĂÊPO

Youstyle Gel Spray ¿HOZVSUD\XGRZV]\VWNLFK NUHDW\ZQ\FKLPRGQ\FKWHFKQLN VW\OL]DFML3R]ZDODQDGïXĝHMXWU]\PDÊ HIHNWMHGQRF]HĂQLHGRGDMÈFZïRVRP REMÚWRĂFLLSRï\VNX

Youstyle Silk Styler 1DGDMHZïRVRPMHGZDELVW\EODVN0RĝHE\ÊVWRVRZDQ\ ]DUöZQRQDVXFKHZïRV\MDNLQDSRGVXV]RQH UÚF]QLNLHP,GHDOQ\GRORNöZLZïRVöZNUÚFRQ\FK 3RMHPQRĂÊPO

3RMHPQRĂÊPO

Youstyle Hair Styler 1DGDMHZïRVRPSHUïRZ\SRï\VN0RĝHE\Ê VWRVRZDQ\QDZïRV\VXFKHLPRNUHSRGGDQH G]LDïDQLXVXV]DUNL,GHDOQ\GRORNöZ

Youstyle Matt Styler 1DGDMHPDWRZ\VW\ORVLOQ\PXWUZDOHQLX 6WRVRZDQ\QDVXFKHZïRV\NV]WDïWXMHIU\]XUÚ LbGRGDMHWHNVWXU\]PDWRZ\PZ\NRñF]HQLHP

3RMHPQRĂÊPO

3RMHPQRĂÊPO

Youstyle Ultra Spyker %DUG]RVLOQ\LV]\ENRZ\V\FKDMÈF\ NOHMZNUHPLHLGHDOQ\GR HNVWUHPDOQ\FKHIHNWöZVW\OL]DFML 6]F]HJöOQLHSROHFDQ\GRZïRVöZ NUöWNLFK

Youstyle Smooth Brush :\JïDG]DMÈFDHPXOVMDGRNUÚFRQ\FKLWUXGQ\FK GRXMDU]PLHQLDZïRVöZ5R]SURZDG]LÊ UöZQRPLHUQLHQDZLOJRWQ\FKZïRVDFKVXV]\Ê ZïRV\VXV]DUNÈOXESR]RVWDZLÊGRZ\VFKQLÚFLD 3RMHPQRĂÊPO

3RMHPQRĂÊPO

Youstyle Style Gum :ïöNQDWZRU]ÈFHĝHOGRHNVWUHPDOQHJR XNïDGDQLDZV]\VWNLFKGïXJRĂFLZïRVöZ 3U]HGVW\OL]DFMÈUR]HWU]HÊSURGXNW ZGïRQLDFK 3RMHPQRĂÊPO

:LÚFHMLQIRUPDFML ZZZDUWLVWLTXHSO )E#$UWLVWLTXH3ROVND

17


nowoĹ&#x203A;ci

Kosswell â&#x20AC;&#x201C; nowa linia Innove Kosswell Innove to linia profesjonalnych szamponĂłw, odĹźywek oraz masek, zaprojektowana specjalnie dla kaĹźdego typu wĹ&#x201A;osĂłw. ']LĂ&#x161;NLQRZRF]HVQ\PLHNVNOX]\ZQ\PIRUPXĂŻRPRUD]VNXWHF]Q\PVNĂŻDGQLNRPDNW\ZQ\P OLQLD,QQRYH]QDMGXMH]DVWRVRZDQLHZHZV]\VWNLFK]DELHJDFKIU\]MHUVNLFK 3URGXNW\WH]DSHZQLDMĂ&#x2C6;RFKURQĂ&#x161;RGÄ?\ZLHQLHQDZLOÄ?HQLHSRĂŻ\VNLPDNV\PDOQĂ&#x2C6;SLHOĂ&#x161;JQDFMĂ&#x161; ZĂŻRVĂśZ

Odkryj to! ZZZNRVVZHOOFRPSO_)E#.RVVZHOO3ROVND 2Ä&#x;FMDOQ\SDUWQHU ZZZSURJUHVVZU]HVQLDSO_)E#3URJUHVV:U]HVQLD

18


Naturalnie, że

RAIN DANCE Udoskonalona, nowa linia z certyfikowanymi organicznymi składnikami

Mamy dla Ciebie w prezencie limitowany, ręcznie wykonany zegarek Rain Dance (tylko 300 szt. w Polsce) oraz wyjątkowy eliksir stymulujący wzrost włosów. Przetestuj BLOOMING ELIXIR, niech włosy Twoje i Twoich Klientek rozkwitną niczym piękny kwiat. Od dziś pytaj swojego Przedstawiciela o szczegóły promocji.


prezentacje

Blond bez obaw = zniszczone włosy? Już nie! Uzyskiwanie idealnego odcienia blondu to jeden z trudniejszych zabiegów koloryzacyjnych, szczególnie gdy włosy już są zniszczone niefachowym farbowaniem w domu czy salonie. Pomocne mogą być profesjonalne kosmetyki ochronne, takie jak nowy system MULTIPHLEX.

ķ&KFÚPLHÊSLÚNQ\EORQGĵļWRPDU]HQLHZLÚNV]RĂFLNRELHW7HVïRZDIU\]MHU]\ ]DMPXMÈF\ VLÚ NRORU\]DFMÈ Vï\V]È FK\ED QDMF]ÚĂFLHM Z VZRMHM SUDF\ 6NDQG\QDZVNLF]\SV]HQLF]Q\NRORUZïRVöZQDOHĝ\GRXOXELRQ\FKZQDV]\PNUDMXERSLÚNQLHSRGNUHĂODW\SRZRķVïRZLDñVNÈXURGÚĵQLHELHVNLH F]\]LHORQHRF]\LMDVQÈVNöUÚ3HUIHNF\MQ\EORQGMHVWMHGQDNUöZQRF]HĂQLH MHGQ\P]QDMWUXGQLHMV]\FKGRX]\VNDQLDRGFLHQL

7HVWGODIU\]MHUD 6W\OLĂFLRGODWSRZWDU]DMÈĝHQLHZDUWRZ\NRQ\ZDÊUR]MDĂQLDQLDZïRVöZ VDPRG]LHOQLHZGRPX0LPRWRNDĝGHJRGQLDGRVDORQöZWUDğDMÈNOLHQWNL ] QLHIDFKRZR SRIDUERZDQ\PL ZïRVDPL /LVWD SUREOHPöZ Z\QLNï\FK Z HIHNFLH GRPRZHJR QDNïDGDQLD IDUE\ PRĝH E\Ê GïXJD ]LHORQH ĝöïWH SRPDUDñF]RZHF]\V]DUHWRQ\]QLV]F]HQLHVWUXNWXU\ZïRVDOXEFDïNRZLW\ EUDN HIHNWX VSRZRGRZDQ\ Xĝ\FLHP QLHRGSRZLHGQLHJR ĂURGND 8PLHMÚWQRĂÊ ķQDSUDZLHQLDĵ NRORUX OXE X]\VNDQLD RG SRGVWDZ EORQGX GRSDVRZDQHJR GR NDUQDFML F]\ NRORUX RF]X PRĝH E\Ê WHVWHP GOD IU\]MHUD -HĂOL VRELHSRUDG]LNOLHQWNDEÚG]LHZUDFDÊLSROHFDÊJRNROHĝDQNRP'ODWHJR ZDUWRSRVWDZLÊQDQDMQRZRF]HĂQLHMV]HUR]ZLÈ]DQLDMHĂOLFKRG]LRXVïXJÚ UR]MDĂQLDQLDZïRVöZL]DLQZHVWRZDÊZZLHG]ÚGRW\F]ÈFÈNRPSOHPHQWDUQHMNRORU\]DFMLLGHNRORU\]DFML08/7,3+/(;SRPRĝHZ\UöĝQLÊVLÚVSRĂUöG NRQNXUHQFMLLRFKURQLÊZïRV\SRGF]DV]DELHJöZFKHPLF]Q\FK1LHFK7ZöM VDORQURELQDMOHSV]\EORQGZPLHĂFLH

%ORQGEH]REDZ 1DWHQ]HVWDZRUJDQLF]Q\FKSURGXNWöZVNïDGDVLÚ'23(’1,$&=L3(5)(&725 3LHUZV]\ ] QLFK Z]PDFQLD L X]XSHïQLD VWUXNWXUÚ ZïRVD NWöUD ZF]HĂQLHM ]RVWDïD ]QLV]F]RQD ]DELHJDPL &R V]F]HJöOQLH ZDĝQH GOD ZVSöïF]HVQ\FK NOLHQWHN VDORQöZ WR SURGXNW EH]SLHF]Q\ EH] VLOQHJR ]DSDFKX SR]EDZLRQ\VLOLNRQöZVLDUF]DQöZDOGHK\GöZLLQQ\FKV]NRGOLZ\FKVXEVWDQFML 'UXJLPHOHPHQWHPVHULLMHVW3(5)(&72508/7,3+/(;']LÚNLQLHPXNRORU GREU]HVLÚWU]\PDZLÈ]DQLDNHUDW\QRZHVÈRGSRZLHGQLRVSRMRQHDZïRV\VWDMÈVLÚQDZLOĝRQHLEDUG]LHMOĂQLÈFH2GUD]XSRIDUERZDQLXNOLHQWND EÚG]LHPRJïDSRFKZDOLÊVLÚ]DGEDQ\PLZïRVDPLRQDWXUDOQ\PZ\JOÈG]LH 3RïÈF]HQLH W\FK GZöFK SURGXNWöZ GDMH JïÚERNÈ RGEXGRZÚ ZïRVöZ QD GïXJRLQDW\FKPLDVWRZ\HIHNWSRSUDZ\LFKNRQG\FML

7RSURVWH

JAK TO DZIAŁA? Substancje zawarte w preparatach MULTIPHLEX wnikają do wnętrza włosów oraz tworzą ochronny film na ich powierzchni.

20

-DNGRSHïQLÊNRORU\]DFMÚW\PLNRVPHW\NDPL"7HSURGXNW\ĂZLHWQLHX]XSHïQLDMÈVHULÚEORQGöZ,WijV&RORU$UWHJR:\VWDUF]\GRWDNLHMIDUE\ OXEIDUE\ ] UR]MDĂQLDF]HP GRGDÊ '23(’1,$&= 08/7,3+/(; L GREU]H Z\PLHV]DÊ DbQDVWÚSQLH]DDSOLNRZDÊWDNVDPRMDNSU]\]Z\Nï\PIDUERZDQLX3RRSïXNDQLXZïRVöZQDOHĝ\QDïöĝ\ÊQDQLH3(5)(&72508/7,3+/(;LSR]RVWDZLÊ QDFRQDMPQLHMPLQXW3RVSïXNDQLXFDïRĂFLPRĝQDMHV]F]HXP\ÊZïRV\ RGĝ\ZF]\PV]DPSRQHPQDïRĝ\ÊPDVNÚLRGSRZLHGQLRZ\VW\OL]RZDÊ :V]\VWNRQLH]DMPXMHZLÚFHMF]DVXQLĝWUDG\F\MQHIDUERZDQLHD]DSHZQLD ]QDF]QLHOHSV]HHIHNW\7RZDĝQHGODNOLHQWHNNWöUHVLÚVSLHV]ÈDPDU]\ LP VLÚ SHUIHNF\MQ\ EORQG 7R UöZQLHĝ ĂZLHWQH UR]ZLÈ]DQLH Z SUDF\ SU]\ SU]HGVWDZLHQLDFKSRND]DFKPRG\F]\SURJUDPDFKWHOHZL]\MQ\FK3R]ZDODRQR]PLQLPDOL]RZDÊU\]\NRXV]NRG]HQLDZïRVöZF]ÚVWRIDUERZDQ\FK QDSRWU]HE\ğOPöZVHVML]GMÚFLRZ\FKF]\VSHNWDNOLMHGQRF]HĂQLHRV]F]ÚG]DMÈFF]DV


6NXWHF]QDRGEXGRZD : SU]\SDGNX SDรฑ NWรถU\FK ZรฏRV\ Vรˆ EDUG]R ]QLV]F]RQH SRSU]HGQLPL ]DELHJDPLF]\QLHIDFKRZ\PUR]MDฤ‚QLDQLHP08/7,3+/(;PRฤHWHฤVรฏXฤ\รŠGRRGEXGRZ\LSRSUDZ\NRQG\FMLZรฏRVรถZ7ZRU]\QRZHZLรˆ]DQLD Z]PDFQLDMรˆFVWUXNWXUรšZรฏRVรถZLSU]\JRWRZXMรˆFMHQDNROHMQHIU\]MHUVNLH Z\]ZDQLD:W\PFHOXZ\VWDUF]\QDรฏRฤ\รŠQDPLQXW'23(ย’1,$&= DQDVWรšSQLHSRNU\รŠZรฏRV\]DSRPRFรˆฤผPO3(5)(&725$3RRSรฏXNDQLX L QDรฏRฤHQLX RGSRZLHGQLHJR V]DPSRQX GR WHJR FHOX ฤ‚ZLHWQLH VSUDZG]รˆVLรšV]DPSRQRGฤ\ZF]\LPDVND'UHDP ZรฏRV\EรšGรˆQLH]Z\NOH RGฤ\ZLRQHLรฏDWZLHMSRGGDG]รˆVLรš]DELHJRPVW\OL]DF\MQ\P-Hฤ‚OLSDVPD QLHVรˆEDUG]RPRFQR]QLV]F]RQHPRฤQDZ\NRU]\VWDรŠPQLHMV]HSURSRUFMHNRVPHW\NXSURF'23(ย’1,$&=$X]XSHรฏQLRQHJRSURFZRG\ GODZรฏRVรถZEDUG]RXZUDฤOLZLRQ\FKLSURF'23(ย’1,$&=$GODZรฏRVรถZXZUDฤOLZLRQ\FK7RVNXWHF]QLHG]LDรฏDMรˆF\SUHSDUDWGODWHJRWDNQLHZLHONLHGDZNLZ\VWDUF]รˆGODRGEXGRZ\VWUXNWXU\ZรฏRVD 7RUR]ZLรˆ]DQLHGDMรˆFHQDW\FKPLDVWRZ\HIHNWฤผZรฏRV\OHSLHMVLรšXNรฏDGDMรˆ LVรˆZLGRF]QLH]GURZV]H-HVWWRMHGQRF]Hฤ‚QLHSRP\VรฏQDV\VWHPDW\F]Qรˆ RGEXGRZรšLSLHOรšJQDFMรšGODGรฏXJRWUZDรฏHJRHIHNWXZLรšF]DELHJPRฤH E\รŠVWRVRZDQ\SU]\NDฤGHMNROHMQHMZL]\FLHXIU\]MHUD08/7,3+/(;WR SURGXNWSU]H]QDF]RQ\]DUรถZQRGODGRฤ‚ZLDGF]RQ\FKIU\]MHUรถZNWรถU]\ FKFรˆ]DSHZQLรŠVZRLPNOLHQWNRPPDNV\PDOQLHGREU\HIHNWNRORU\]DFML MDNLGODPรฏRG\FKDGHSWรถZWHJR]DZRGXNWรถU\P]DOHฤ\QDW\PE\]PLQLPDOL]RZDรŠU\]\NRXV]NRG]HQLDZรฏRVDSRGF]DV]DELHJรถZ

PRZED

PO 21


COLOR XXL


ROZMIAR MA ZNACZENIE E JEST

y x se STU

IT’S COLOR 150 ml to aż 3 koloryzacje w Twoim salonie


nowoĹ&#x203A;ci

Prosalon Art Plex Color Booster Art Plex to system pielÄ&#x2122;gnacji opracowany przy zastosowaniu technologii przeciwdziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;cej Ĺ&#x201A;amaniu siÄ&#x2122; wĹ&#x201A;osĂłw. Wzmacnia efekty koloryzacji lub rozjaĹ&#x203A;niania, uwydatniajÄ&#x2026;c kolor. Ponadto tworzy i naprawia wiÄ&#x2026;zania dwusiarczkowe we wĹ&#x201A;osach, gĹ&#x201A;Ä&#x2122;boko wnikajÄ&#x2026;c w ich strukturÄ&#x2122;, wzmacniajÄ&#x2026;c je i oĹźywiajÄ&#x2026;c. MoĹźna uĹźywaÄ&#x2021; go ze wszystkimi zabiegami kolorystycznymi i chemicznymi w celu budowy i naprawy wiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; we wĹ&#x201A;osach, a takĹźe aby zapobiegaÄ&#x2021; uszkodzeniom.

3RGZĂśMQDIRUPXĂŻDWZRU]\QRZHZLĂ&#x2C6;]DQLDL]DEH]SLHF]DWHNWĂśUHMXÄ?LVWQLHMĂ&#x2C6;=DSHZQLD]ZLĂ&#x161;NV]RQĂ&#x2C6;HODVW\F]QRÄ&#x201A;Ă&#x160;Z\WU]\PDĂŻRÄ&#x201A;Ă&#x160;MĂ&#x161;GUQRÄ&#x201A;Ă&#x160;RUD] OHSV]Ă&#x2C6;NRQG\FMĂ&#x161;ZĂŻRVĂśZNWĂśUH]\VNXMĂ&#x2C6;WUZDOV]\EODVNL]GURZ\Z\JOĂ&#x2C6;G $UW3OH[]DZLHUDUHZROXF\MQ\DXWRUVNLNRPSOHNVVNĂŻDGQLNĂśZDNW\ZQ\FK SRFKRG]HQLD QDWXUDOQHJR ]DPNQLĂ&#x161;W\ Z QLRVRPDFK 7R LQQRZDF\MQ\ VSRVĂśEQD]DSHZQLHQLHSHQHWUDFMLZJĂŻĂ&#x2C6;EZĂŻRVĂśZDWDNÄ?H]DSRELHJDQLHEODNQLĂ&#x161;FLXNRORUX

3URVDORQ$UW3OH[WR

1. %RQG&UHDWRUÄźSURGXNWNWĂśU\QDSUDZLDLEXGXMHZLĂ&#x2C6;]DQLDGZXVLDUF]NRZHZĂŻRVĂśZ]DSRELHJDXV]NRG]HQLRPFKHPLF]Q\PZĂŻRVDRUD]WZRU]\ZDUVWZĂ&#x161;RFKURQQĂ&#x2C6;NWĂśUD]DWU]\PXMHSLJPHQWZHZĂŻRVLH 2.%RQG$PSOLÄ&#x;HUÄźXWUZDODQRZRSRZVWDĂŻHZLĂ&#x2C6;]DQLDGZXVLDUF]NRZH SU]\ZUDFDUĂśZQRZDJĂ&#x161;S+ZĂŻRVĂśZRUD]Z\JĂŻDG]DVWUXNWXUĂ&#x161;ZĂŻRVD

=DOHW\SURGXNWX Äž Äž Äž Äž Äž Äž Äž Äž  Äž

.RPSDW\ELOQ\]HZV]\VWNLPLXVĂŻXJDPLL]DELHJDPLIU\]MHUVNLPL 8V]F]HOQLDZĂŻRV\]DSRELHJDMĂ&#x2C6;FLFKXV]NRG]HQLRP 1LHREFLĂ&#x2C6;Ä?DZĂŻRVĂśZ 1LHZSĂŻ\ZDQDHIHNWNRORU\]DFML 1LHZSĂŻ\ZDQDIRUPXĂŻ\SU]\JRWRZDQLDSUHSDUDWĂśZ GR]DELHJĂśZIU\]MHUVNLFK *ĂŻĂ&#x161;EV]DSHQHWUDFMDSLJPHQWXZHZĂŻRVLH 1LHZSĂŻ\ZDQDF]DV]DELHJX 1LHZSĂŻ\ZDQD]PLDQĂ&#x161;SURSRUFMLSURGXNWĂśZ :V]\VWNLHUHFHSWXU\]GRGDWNLHP3URVDORQ$UW3OH[ SR]RVWDMĂ&#x2C6;WDNLHVDPH 'RGDMHHODVW\F]QRÄ&#x201A;FLVLĂŻ\LMĂ&#x161;GUQRÄ&#x201A;FLZĂŻRVRP

3RMHPQRÄ&#x201A;Ă&#x160;J

24

Rezulta ty

: WĹ&#x201A;osy sÄ&#x2026; bĹ&#x201A;yszczÄ&#x2026; ce, zdr a uzyska owsze, ne kolor y trwals ze i bard ziej Ĺźyw Art Ple e. x chroni w Ĺ&#x201A;osy pod kaĹźdej c z as usĹ&#x201A;ugi ch emiczne bez obaw j , y o nega tywne s kutki.


nowości

Prosalon MED Seria intensywnie wzmacniająca włosy Gdy włosy wymagają intensywnej kuracji... odbudowę i wzmocnienie czas zacząć!

Główne składnik i aktywn • Keravis e: • Wyciąg z 7 ziół • Komple ks witam in: A, E, F, HiB 5

3URVDORQ 0HG ļ VHULD LQWHQV\ZQLH Z]PDFQLDMÈFÈ WR SUHSDUDW\ ļ V]DPSRQLVHUXPZDPSXïNDFKSU]\JRWRZDQH]P\ĂOÈRZïRVDFK RVïDELRQ\FKL]QLV]F]RQ\FK 6SHFMDOQLHGREUDQ\NRPSOHNVVNïDGQLNöZDNW\ZQ\FKSRPDJDRG]\VNDÊ LPVLïÚLZLWDOQRĂÊ.HUDYLVļQRZDWRUVNLVNïDGQLNSRFKRG]HQLDURĂOLQQHJR ļG]LDïDZHZQÚWU]XZïRVDSU]HFLZG]LDïDMÈFïDPOLZRĂFLRUD]]ZLÚNV]DMÈFMHJRRGSRUQRĂÊQDUR]FLÈJDQLH7ZRU]\ZRNöïZïRVDğOPRFKURQQ\ Z\JïDG]DMÈFMHJRSRZLHU]FKQLÚL]DSRELHJDMÈFXV]NRG]HQLRP:\FLÈJL ]LRïRZH]NUZDZQLNDVNU]\SXSRNU]\Z\UR]PDU\QXV]DïZLLOLS\RUD] EU]R]\G]LDïDMÈUHJHQHUXMÈFRVW\PXOXMÈFRLRGĂZLHĝDMÈFRQDVNöUÚJïRZ\ SRSUDZLDMÈFRJöOQÈNRQG\FMÚPLHV]NöZZïRVRZ\FK:LWDPLQ\$() H i B5 PDMÈ LQWHQV\ZQH G]LDïDQLH RGĝ\ZF]H QDZLOĝDMÈFH RUD] FKURQLÈ SU]HGG]LDïDQLHPZROQ\FKURGQLNöZ 5HJXODUQH VWRVRZDQLH VSUDZLD ĝH ZïRV\ ]\VNXMÈ ]GURZ\ Z\JOÈG JïDGNRĂÊLSRï\VN

26

:VNïDGVHULLZFKRG]È 6]DPSRQ 'HOLNDWQ\ V]DPSRQ GRVNRQDï\ GR FRG]LHQQHM SLHOÚJQDFML ZïRVöZ 3U]H]QDF]RQ\ ]DUöZQR GOD NRELHW MDN L PÚĝF]\]Q 3RVLDGD GRVNRQDïH ZïDĂFLZRĂFLP\MÈFHSR]RVWDZLDZïRV\GREU]HRGĝ\ZLRQHZ]PRFQLRQH LRGSRUQHQDXV]NRG]HQLD 3RMHPQRĂÊJ 6HUXPZDPSXïNDFK ,QWHQV\ZQLH G]LDïDMÈF\ VNRQFHQWURZDQ\ SUHSDUDW ]DPNQLÚW\ Z DPSXïFH)RUPXïDRSUDFRZDQDGRVWRVRZDQLDPLHMVFRZHJR6HUXPSRVLDGD EDUG]R VLOQH ZïDĂFLZRĂFL Z]PDFQLDMÈFH L UHJHQHUXMÈFH SU]HFLZG]LDïD ïDPOLZRĂFL ]DSRELHJDMÈF XV]NRG]HQLRP ZïRVöZ 2GĂZLHĝD L WRQL]XMH VNöUÚJïRZ\SRSUDZLDMÈFRJöOQÈNRQG\FMÚPLHV]NöZZïRVRZ\FK/HNND NRQV\VWHQFMDSURGXNWXQLHREFLÈĝDZïRVöZLV]\ENRZ\V\FKD6HUXPQLH SR]RVWDZLDWïXVWHMZDUVWZ\QDVNöU]HJïRZ\ 3RMHPQRĂÊ[PO


KURACJA DO WŁOSÓW ELIXIR NA NOC


PIERWSZA

ZAAWANSOWANA KURACJA REGENERUJĄCA

WŁOSY DOGŁĘBNIE ODBUDOWANE I OCZYSZCZONE W ZALEDWIE JEDNĄ NOC

www.montibello.pl


nowoĹ&#x203A;ci Triumf piÄ&#x2122;knych i zdrowych wĹ&#x201A;osĂłw

DSD de Luxe Botox Hair Therapy DziaĹ&#x201A;anie: nawilĹźenie, odĹźywienie y i regeneracja g wĹ&#x201A;osĂłw na caĹ&#x201A;ej dĹ&#x201A;ugoĹ&#x203A;ci SkĹ&#x201A;adniki: kwas hialuronowy, hydrolizowana keratyna, pantenol, hydrolizowany jjedwab, mleczko pszczele Rezultaty: wĹ&#x201A;osy miÄ&#x2122;kkie, bĹ&#x201A;yszczÄ&#x2026;ce, odĹźywione

DSD de Luxe to marka trychologiczna, ktĂłrej celem jest skuteczna pomoc we wszystkich znanych problemach skĂłry gĹ&#x201A;owy i wĹ&#x201A;osĂłw, potwierdzona przez naszych zadowolonych klientĂłw. Botox Hair Therapy to najnowsza seria kosmetykĂłw DSD de Luxe zabezpieczajÄ&#x2026;ca wĹ&#x201A;osy przed dziaĹ&#x201A;aniem wysokich temperatur i szkodliwego wpĹ&#x201A;ywu Ĺ&#x203A;rodowiska.

5.1.1 Botox DSD de Luxe szampon 6]DPSRQGRZV]\VWNLFKURG]DMĂśZVNĂśU\JĂŻRZ\ERJDW\ZNZDVKLDOXURQRZ\SDQWHQROK\GUROL]RZDQ\MHGZDERUD]POHF]NRSV]F]HOH'RNĂŻDGQLHRF]\V]F]DVNĂśUĂ&#x161;JĂŻRZ\LZĂŻRV\=DEH]SLHF]DZĂŻRV\SU]HGXWUDWĂ&#x2C6; ZLOJRWQRÄ&#x201A;FLZF]DVLHVWRVRZDQLDZ\VRNLFKWHPSHUDWXU1DGDMHPLĂ&#x161;NNRÄ&#x201A;Ă&#x160;SRĂŻ\VNLZLWDOQRÄ&#x201A;Ă&#x160;QDGĂŻXJLF]DV0RÄ?HE\Ă&#x160;VWRVRZDQ\FRG]LHQQLH

5.2.1 Botox DSD de Luxe balsam %DOVDP GR ZĂŻRVĂśZ ERJDW\ Z NZDV KLDOXURQRZ\ SDQWHQRO K\GUROL]RZDQ\ MHGZDE RUD] POHF]NR SV]F]HOH 1DĂŻRÄ?RQ\ QD ZĂŻRV\ SU]HG VDP\PPRGHORZDQLHPSR]ZDOD]DFKRZDĂ&#x160;ZHZĂŻRVLHRGSRZLHGQLH QDZLOÄ?HQLHPLPRZ\VRNLFKWHPSHUDWXU1DGDMHPLĂ&#x161;NNRÄ&#x201A;Ă&#x160;SRĂŻ\VNLZLWDOQRÄ&#x201A;FLQDGĂŻXJLF]DV0RÄ?HE\Ă&#x160;VWRVRZDQ\FRG]LHQQLH

3RMHPQRÄ&#x201A;Ă&#x160;PO PO

3RMHPQRÄ&#x201A;Ă&#x160;PO PO

ZZZWU\FKR RORJLDFRP WHO O   HPDLOWU\FKRORJNRQWDNW#JPDLOFRP

30


nowoล›ci

Kobiety marzฤ… o piฤ™knych, zdrowych i lล›niฤ…cych wล‚osach. Niestety, efekt ten czasami bardzo trudno osiฤ…gnฤ…ฤ‡. Na szczฤ™ล›cie marka Halier wychodzi naprzeciw oczekiwaniom konsumentek i proponuje innowacyjne rozwiฤ…zanie โ€“ nutrikosmetyk z witaminami oraz mineraล‚ami, ktรณre w kilka tygodni przywrรณcฤ… fryzurze drugie ลผycie.

Nutrikosmetyk Kompleksowa regeneracja wล‚osรณw dla kaลผdej kobiety :LHOH NRELHW SRWU]HEXMH ZVSDUFLD Z FRG]LHQQHM SLHOรšJQDFML ZรฏRVรถZ ,FKIU\]XU\Z\PDJDMรˆJรฏรšERNLHJRRGฤ\ZLHQLDZ]PRFQLHQLDLUHJHQHUDFML =DELHJLVW\OL]DF\MQHXฤ\FLH]E\WGXฤHMLORฤ‚FLNRVPHW\NรถZRUD]QLHZรฏDฤ‚FLZD GLHWDฤผWRZV]\VWNRVSUDZLDฤHNRVP\NLVรˆSU]HVXV]RQHSRURZDWH DNRรฑFรถZNLUR]GZDMDMรˆVLรš$E\WHJRXQLNQรˆรŠZDUWRQDFRG]LHรฑVWRVRZDรŠQXWULNRVPHW\NNWรถU\MHVWLGHDOQLHGREUDQ\GRSRWU]HEGDQHMSรฏFL

6NXWHF]QRฤ‚รŠSRWZLHUG]RQDEDGDQLDPL 3URGXNWHP NWรถU\ VSHรฏQL RF]HNLZDQLD L NRPSOHNVRZR ]DGED QLH W\ONR RbZรฏRV\DOHWDNฤHRNRQG\FMรšVNรถU\JรฏRZ\MHVWQXWULNRVPHW\N+DLUYLW\]bIRUPXรฏรˆ.RODJHQ$PLQR&RPSOH[ล‡RGPDUNL+DOLHU6XSOHPHQWGLHW\]RVWDรฏ RSUDFRZDQ\SU]H]VSHFMDOLVWรถZZG]LHG]LQLHSLHOรšJQDFMLZรฏRVรถZ7HVW\GHUPDWRORJLF]QRDOHUJRORJLF]QHSRWZLHUG]DMรˆMHJRQDMZ\ฤV]รˆMDNRฤ‚รŠEH]SLHF]HรฑVWZRLVNXWHF]QRฤ‚รŠGODWHJR+DLUYLW\PRฤQDVWRVRZDรŠEH]REDZ

-DNG]LDรฏD+DLUYLW\" .RPSOHNVZLWDPLQLPLQHUDรฏรถZ+DLUYLW\VSUDZLDฤHZรฏRV\VรˆVLOQLHMV]H LV]\EFLHMURVQรˆ6NU]\SSROQ\G]LDรฏDSU]HFLZรฏXSLHฤRZRQDGDMHZรฏRVRP SRรฏ\VNL]DSRELHJDLFKZ\SDGDQLX%LRW\QD]ZLรšNV]DREMรšWRฤ‚รŠZรฏRVรถZ Z]PDFQLD]QLV]F]RQHSDVPDLVSUDZLDฤHVรˆRQHJUXEV]HLPRFQLHMV]H 6LDUND RGSRZLDGD ]D SUDZLGรฏRZ\ SU]HELHJ ID]\ Z]URVWX ZรฏRVรถZ L Z\GรฏXฤDMรˆ:LWDPLQD$]DSRELHJDZ\VXV]DQLXJรฏRZ\DZLWDPLQ\]JUXS\ %QDZLOฤDMรˆZรฏRV\RUD]VW\PXOXMรˆLFKZ]URVW.ZDVSDQWRWHQRZ\]NROHL ]ZLรšNV]DV]\ENRฤ‚รŠZ]URVWXZรฏRVรถZLLFKJUXERฤ‚รŠ

Halier Hairvity โ€“ nutrikosmetyk ]IRUPXรฏรˆ.RODJHQ$PLQR&RPSOH[ล‡ 2SDNRZDQLH]DZLHUDNDSVXรฏHN

32

3U]\MPXMรˆF+DLUYLW\SU]H]PLQLPXPPLHVLรˆFHPRฤHP\PLHรŠSHZQRฤ‚รŠ ฤH ZV]\VWNLH QLHGRERU\ Z RUJDQL]PLH ]RVWDQรˆ X]XSHรฏQLRQH D ZรฏRV\ EรšGรˆ]GURZHOฤ‚QLรˆFHLGRVNRQDOHRGฤ\ZLRQH:\VWDUF]รˆW\ONRGZLHSHรฏQHZLWDPLQLPLNURHOHPHQWรถZNDSVXรฏNLG]LHQQLHDE\SRSUDZLรŠZ\JOรˆG LbNRQG\FMรšZรฏRVรถZ-HGQRRSDNRZDQLHSURGXNWXZ\VWDUF]DQDPLHVLรšF]Qรˆ NXUDFMรš www.halier.pl


Dystrybucja produktรณw Halier:


prezentacje

Przejmij kontrolę nad wypadaniem włosów Każdego dnia człowiek traci przeciętnie około 50–100 włosów, których wypadanie jest naturalne, związane z cyklem życia włosa, więc nie powinno stanowić powodu do niepokoju. Jeśli jednak zauważymy, że włosów wypada dużo więcej, warto jak najszybciej zbadać przyczynę tego procesu. 1DGPLHUQH Z\SDGDQLH ZïRVöZ WR EDUG]R F]ÚVW\ SUREOHP ]DUöZQR Xb NRELHW MDN L PÚĝF]\]Q 0RĝH E\Ê WR VSRZRGRZDQH ZLHORPD F]\QQLNDPL ]DUöZQR JHQHW\F]Q\PL MDN L ĂURGRZLVNRZ\PL WDNLPL MDN FKRURE\ SU]\MPRZDQLH OHNöZ VWUHV SU]\F]\Q\ VH]RQRZH F]\ ]ïH RGĝ\ZLDQLH =D Z\SDGDQLH ZïRVöZ RGSRZLHG]LDOQH VÈ WDNĝH ]PLDQ\ KRUPRQDOQH]DFKRG]ÈFHZRUJDQL]PLH

$PSXïNL ] NROHL ]DZLHUDMÈ SODFHQWÚ L SDQWHQRO NWöUH VW\PXOXMÈ PLNURF\UNXODFMÚ NUZL Z VNöU]H JïRZ\ SU]\F]\QLDMÈF VLÚ GR Z]PRFQLHQLD ZïRVöZ Lb VSRZROQLHQLD SURFHVX LFK Z\SDGDQLD .XUDFMÚ QDOHĝ\ VWRVRZDÊ ļ UD]\ Zb W\JRGQLX SR XP\FLX ZïRVöZ 3UHSDUDW QDOHĝ\ ZPDVRZ\ZDÊ GHOLNDWQ\PL UXFKDPL Z VNöUÚ JïRZ\ V]F]HJöOQÈ XZDJÚ ]ZUDFDMÈF QD PLHMVFDQDMEDUG]LHMGRWNQLÚWHZ\SDGDQLHPZïRVöZ

=DSRELHJDQLH Z\SDGDQLX ZïRVöZ PHWRGÈ NRVPHW\F]QÈ Z\PDJD UHJXODUQHJRLV\VWHPDW\F]QHJRVWRVRZDQLDSURIHVMRQDOQ\FKSURGXNWöZ SU]H]QDF]RQ\FK GR ZïRVöZ RVïDELRQ\FK ] WHQGHQFMÈ GR Z\SDGDQLD 3URGXNW\WHZSï\ZDMÈNRU]\VWQLHQDPLNURNUÈĝHQLHNUZLZVNöU]HJïRZ\ RUD]SREXG]DMÈFRQDFHEXONLZïRVDSU]\F]\QLDMÈFVLÚGROHSV]HJRLFK RGĝ\ZLHQLDLLQWHQV\ZQLHMV]HJRZ]URVWXZïRVD

.OXF]RZ\P VNïDGQLNLHP NRVPHW\NöZ SU]HFLZ Z\SDGDQLX ZïRVöZ ] OLQLL +DLU/RVVMHVWZ\FLÈJ]SODFHQW\NWöUDMHVWQLH]Z\NOHVNXWHF]QÈVXEVWDQFMÈ ZSï\ZDMÈFÈ QD SURFHV ï\VLHQLD QLHZ\ZRïXMÈFÈ VNXWNöZ XERF]Q\FK 3RVLDGD RQD Z\VRNÈ ]DZDUWRĂÊ KRUPRQöZ HVWURJHQQ\FK ZLWDPLQ $ & ( %2 %12 +ELRW\Q\ NZDVX IROLRZHJR DPLQRNZDVöZ HQ]\PöZ ELRSLHUZLDVWNöZLLQQ\FKVXEVWDQFMLELRORJLF]QLHF]\QQ\FK6W\PXOXMHRQD RGG\FKDQLHNRPöUNRZHZQDVNöUNXLRGQRZÚMHJRZDUVWZ\WZöUF]HM

:VNïDGOLQLL+DLU/RVVPDUNL0LODGHG\NRZDQHMRVRERP]SUREOHPHP Z\SDGDQLDZïRVöZZFKRG]ÈV]DPSRQPDVNDRUD]NXUDFMDZbDPSXïNDFK 1DMVNXWHF]QLHMV]H UH]XOWDW\ PRĝQD RVLÈJQÈÊ VWRVXMÈF ZV]\VWNLH SURGXNW\ MHGQRF]HĂQLH 6]DPSRQ RGĝ\ZLD L Z]PDFQLD ZïöNQD ZïRVRZH ZSï\ZDMÈF QD LFK RGSRUQRĂÊ QD XV]NRG]HQLD 6WRVRZDQLH PDVNL VW\PXOXMH FHEXONL ZïRVRZH L SRSUDZLD SR]LRP QDZLOĝHQLD ZïRVöZ SU]H]FRVWDMÈVLÚPQLHMïDPOLZH

:\UDěQH HIHNW\ VWRVRZDQLD NRVPHW\NöZ SU]HFLZ Z\SDGDQLX ZïRVöZ PRĝQD ]DXZDĝ\Ê SR NLONX W\JRGQLDFK VWRVRZDQLD NRPSOHNVRZHM NXUDFML :ïRV\VWDMÈVLÚVLOQLHMV]HLSHïQHZLWDOQRĂFLDLFKXWUDWD]RVWDMHZ\UDěQLH zahamowana.

Maska MILA PRO placenta Przeciw wypadaniu włosów Hair Loss Placenta Mask

3URIHVMRQDOQD PDVND SU]HFLZ Z\SDGDQLX ZïRVöZ ]b Z\FLÈJLHP ]b SODFHQW\ ,GHDOQD GR ZïRVöZ VXFK\FK Lb ïDPOLZ\FK =DZDUWH ZbSURGXNFLHVNïDGQLNLSU]\F]\QLDMÈVLÚGRUR]EXG]HQLDXĂSLRQ\FK FHEXOHN SU]H] FR SRURVW ZïRVöZ VWDMH VLÚ LQWHQV\ZQLHMV]\ &R ZLÚFHM PDVND QDZLOĝD L RGĝ\ZLD ZïRV\ RUD] VNöUÚ JïRZ\ SU]\ZUDFDMÈFLPUöZQRZDJÚ 3RMHPQRĂÊ 1000 ml

Szampon MILA PRO placenta Przeciw wypadaniu włosów Hair Loss Shampoo

3URIHVMRQDOQ\V]DPSRQSU]HFLZZ\SDGDQLXZïRVöZ]Z\FLÈJLHP ] SODFHQW\ 'HOLNDWQD SLHOÚJQDFMD SRSUDZLDMÈFD PLNURNUÈĝHQLH NUZL Zb VNöU]H JïRZ\ 3RQDGWR SURGXNW RGĝ\ZLD L Z]PDFQLD ZïöNQD ZïRVRZH Z ZLGRF]Q\ VSRVöE ]ZLÚNV]DMÈF LFK RGSRUQRĂÊQDXV]NRG]HQLDPHFKDQLF]QH 3RMHPQRĂÊ 250 ml

Ampułki MILA PRO Przeciw wypadaniu włosów Hair Loss Prevention Lotion

3URIHVMRQDOQD NXUDFMD SU]H]QDF]RQD GOD VïDE\FK Z\SDGDMÈF\FK ZïRVöZ$PSXïNL]DZLHUDMÈSODFHQWÚLbSDQWHQRONWöUHVW\PXOXMÈ PLNURNUÈĝHQLHNUZLZVNöU]HJïRZ\RGĝ\ZLDMÈZïRV\Lb]DSRELHJDMÈLFKZ\SDGDQLX']LÚNLWHPXZïRV\VWDMÈVLÚ]GURZV]HVLOQLHMV]HLSHïQHZLWDOQRĂFL 3RMHPQRĂÊ 12 x 10 ml

34


:ÊRV&L]JÊRZ\ NIE SPADNIE Szampon MILA PRO placenta l 68A'$->>@6!&!2-<>Ě39Õ> +$,5/2663/$&(17$6+$0322 16<Ě0- 68A'$->>@6!&!2-<>Ě39Õ> +$,5/26635(9(17,21/27,21 Maska MIILA PRO placenta przeciw w ypadaniu >Ě39Õ> +$,5/266 3/$&(17 7$ 7$0$6.

f:/milapro • www.milapro.pl


porady

Rรณลผne sposoby dostarczania skล‚adnikรณw odลผywczych i aktywnych do skรณry gล‚owy i wล‚osรณw Dobry wyglฤ…d fryzury i wล‚osรณw jest postrzegany w spoล‚eczeล„stwie jako podstawa higieny. Niedawna moda na ich naturalny wyglฤ…d, a nawet nieล‚ad, rรณwnieลผ wymaga odpowiedniej stylizacji i zdrowej kondycji wล‚osรณw (aby nie byล‚y one traktowane jak zaniedbanie). Wล‚osy i skรณra gล‚owy, dla maksymalnego wykorzystania potencjaล‚u estetycznego, oprรณcz dbania o ich wyglฤ…d, potrzebujฤ… odpowiednich skล‚adnikรณw odลผywczych. Dziฤ™ki odpowiedniej diecie i pielฤ™gnacji wล‚osy rosnฤ… szybciej, sฤ… gฤ™stsze i mocniejsze. รฏDMรˆ&KFLDรฏHP]ZUรถFLรŠXZDJรšLQDSLรšWQRZDรŠSURGXNW\NWรถUHVรˆUHNODPRZDQH MDNRSU]HFLZG]LDรฏDMรˆFHZ\SDGDQLXZรฏRVรถZDOERSURGXNW\QDGDMรˆFHREMรšWRฤ‚รŠ DNWรถUHQLH]DZLHUDMรˆVNรฏDGQLNรถZVW\PXOXMรˆF\FKZ]URVWZรฏRVรถZDQLSU]HFLZG]LDรฏDMรˆF\FK F]\QQLNRP SRZRGXMรˆF\P PLQLDWXU\]DFMรš PLHV]NรถZ ZรฏRVRZ\FKLZรฏRVรถZ7HSLHUZV]HVรˆWDNUHNODPRZDQHJG\ฤFRSUDZGDQLH VW\PXOXMรˆ PLHV]NรถZ ZรฏRVRZ\FK Lb SRG]LDรฏรถZ NRPรถUNRZ\FK Z PDFLHU]\ ZรฏRVDDOH]DSRELHJDMรˆรฏDPOLZRฤ‚FLZรฏRVรถZQSSRSU]H]SRZOHF]HQLHLFKVXEVWDQFMรˆ]DEH]SLHF]DMรˆFรˆRG]HZQรˆWU]DMHGQRF]Hฤ‚QLHSRJUXELDMรˆZรฏRVSU]\ RND]MLREFLรˆฤDMรˆFJRLF]รšVWR]DF]RSRZXMรˆFPLHV]NLZรฏRVRZH=NROHLNRVPHW\NLQDREMรšWRฤ‚รŠZรฏRVรถZ]D]Z\F]DMG]LDรฏDMรˆZ\VXV]DMรˆFRQDZรฏRV\ฤผRWZLHUDMรˆ รฏXVNรšZรฏRVDLbQDSXV]DMรˆIU\]XUรš]DPLDVWG]LDรฏDรŠQDPLHV]NLZรฏRVRZH 'REU\NRVPHW\NSRZLQLHQ]DZLHUDรŠVXEVWDQFMHRGฤ\ZF]HLDNW\ZQH G]LDรฏDMรˆFHVW\PXOXMรˆFRQDPLHV]NLZรฏRVRZHLRGฤ\ZF]RQDVNรถUรšJรฏRZ\ 6]DPSRQPXVLGREU]HRF]\V]F]DรŠVNรถUรšJรฏRZ\LSR]RVWDZLรŠMรˆQDZLOฤRQรˆDRGฤ\ZNDGRGDWNRZRQDZLOฤDรŠ]DEH]SLHF]DรŠLGRVWDUF]DรŠVNรฏDGQLNL RGฤ\ZF]HRG]HZQรˆWU],QQHSURGXNW\W\SXORWLRQDPSXรฏNLVHUXPLWS SRZLQQ\G]LDรฏDรŠVWULFWHVW\PXOXMรˆFREH]Z\VXV]DQLDVNรถU\JรฏRZ\LEH] F]RSRZDQLDPLHV]NรถZZรฏRVRZ\FK

Mezoterapia 3RSXODUQรˆZJDELQHWDFKPHG\F\Q\HVWHW\F]QHMLWU\FKRORJLF]Q\FKPHWRGรˆGRVWDUF]DQLDVNรฏDGQLNรถZRGฤ\ZF]\FKLDNW\ZQ\FKGRVNรถU\JรฏRZ\MHVW PH]RWHUDSLDNWรถUDSROHJDQDEH]SRฤ‚UHGQLPZVWU]\NQLรšFLXSRGVNรถUรš JรฏRZ\SUHSDUDWรถZMHGQROXEZLHORVNรฏDGQLNRZ\FK3UHSDUDW\MHGQRVNรฏDGQLNRZHWRQDMF]รšฤ‚FLHMZLWDPLQ\$&+ ELRW\QD DZLHORVNรฏDGQLNRZH WR W]Z ฤทNRNWDMOHฤต ]DZLHUDMรˆFH ZLWDPLQ\ Z V]F]HJรถOQRฤ‚FL ELRW\Qรš DPLQRNZDV\ PLQHUDรฏ\ HNVWUDNW\ URฤ‚OLQQH D WDNฤH VXEVWDQFMH DNW\ZQH MDNQSPLQRNV\G\O

Zbilansowana dieta i suplementy diety 7UXL]PHPMHVWWZLHUG]HQLHฤทFKFHV]PLHรŠSLรšNQHZรฏRV\ฤผ]GURZRVLรšRGฤ\wiajฤต1LH]DZV]HMHVWWRMHGQDNPRฤOLZHDOERZ\VWDUF]DMรˆFH%LRUรˆFSRG XZDJรšSRSXODFMรš3ROVNLPRฤHP\ฤ‚PLDรฏRVWZLHUG]LรŠฤHQSEUDNMHVWXQDV NXOWXU\VSRฤ\ZDQLDฤ‚ZLHฤHMU\E\DSROVNDNXFKQLDLSROVNLHSURGXNW\Vรˆ F]รšVWR QLHGRFHQLDQH ฤผ Z\VWDUF]\ SRUรถZQDรŠ LORฤ‚รŠ L SRSXODUQRฤ‚รŠ SL]]HULL L IDVW IRRGรถZ Z VWRVXQNX GR ORNDOQ\FK EDUรถZ POHF]Q\FK F]\ NDUF]P 2F]\ZLฤ‚FLHDQDOL]DJXVWXLVPDNXURGDNรถZZ\NUDF]DSR]DWHPDWQLQLHMV]HJRDUW\NXรฏXDOHZDUWR]D]QDF]\รŠฤHGXฤDF]รšฤ‚รŠVSRรฏHF]HรฑVWZD]DRSDWUXMHVLรšZSURGXNW\]PDUNHWX]DPLDVWNRU]\VWDรŠ]HNRORJLF]Q\FKฤ‚ZLHฤ\FKURG]LP\FKSURGXNWรถZฤทRGUROQLNDฤตVSU]HGDZDQ\FKQDED]DUDFK =ELODQVRZDQDGLHWDWRWDNDNWรถUDGRVWDUF]\RUJDQL]PRZLRGSRZLHGQLรˆ LORฤ‚รŠHQHUJLLLVNรฏDGQLNรถZRGฤ\ZF]\FK$F]HJRSU]HGHZV]\VWNLPSRWU]HEXMรˆ ZรฏRV\" 0DNURHOHPHQWรถZ ฤผ IRVIRUX VLDUNL ZDSQLD PLNURHOHPHQWรถZฤผF\QNXMRGXNU]HPXPLHG]LPROLEGHQXVHOHQXฤHOD]DZLWDPLQฤผ$]JUXS\%&(L+ ELRW\QD 6]F]HJรถOQLHGXฤRRVWDWQLRPรถZLVLรš o VNXWHF]QRฤ‚FLsuplementacji ELRW\Q\ZSRSUDZLHJรšVWRฤ‚FLV]\ENRฤ‚FL Z]URVWXLZ\JOรˆGXZรฏRVรถZ

.RVPHW\NL 1DU\QNXFRUD]ZLรšFHMSURGXNWรถZNRVPHW\F]Q\FKPDZรฏDฤ‚FLZRฤ‚FLDQWLKDLU loss:DUWRPLHรŠUR]H]QDQLHMDNLHSURGXNW\SU]HFLZNRZ\SDGDQLXZรฏRVรถZ VรˆGRVWรšSQHZVSU]HGDฤ\DSWHF]QHMVDORQRZHMLGURJHU\MQHMFR]DZLHUDMรˆZ VNรฏDG]LH QLHNWรถUHNRVPHW\NLEรšGรˆGRVWรšSQHZ\รฏรˆF]QLHZDSWHNDFK LMDNG]LD-

1DNรฏXZDQLHVNรถU\JรฏRZ\MHVWQLH]Z\NOHVNXWHF]QHQLHW\ONR]HZ]JOรšGX QDGRVWDUF]DQLHSUHSDUDWXEH]SRฤ‚UHGQLRZPLHMVFHJG]LHMHJRVNรฏDGQLNL PDMรˆ]DG]LDรฏDรŠDOHWDNฤHGODWHJRฤHVDPHPLNURXV]NRG]HQLDVNรถU\JรฏRZ\ SRZRGXMรˆXUXFKRPLHQLHSURFHVรถZUHJHQHUDF\MQ\FKฤผSRSUDZรšNUรˆฤHQLD V]\EV]HQDPQDฤDQLHVLรšNRPรถUHNZVNรถU]HJรฏRZ\OHSV]รˆSU]\VZDMDOQRฤ‚รŠ VNรฏDGQLNรถZRGฤ\ZF]\FK

3RGVXPRZDQLH 'ODZ\JOรˆGXIU\]XU\MHVWHฤ‚P\ZVWDQLH]URELรŠZLHOHฤผZ\EUDรŠVLรšGRIU\]MHUDQDGUXJLNRQLHFPLDVWD DOERQDZHWGRLQQHJRPLDVWD VSรšG]LรŠSU]HG OXVWUHPNLONDG]LHVLรˆWPLQXWXNรฏDGDMรˆFNRVP\NSRNRVP\NXZ\GDรŠPDMรˆWHNQDNRVPHW\NLRFXGRZQ\FKZรฏDฤ‚FLZRฤ‚FLDFKVW\OL]DF\MQ\FKLRGฤ\ZF]\FK3DPLรšWDMP\MHGQDNฤH]GURZLHLZ\JOรˆGZรฏRVรถZ]DF]\QDMรˆVLรš Zb RUJDQL]PLH ฤผ RG GRVWDUF]DQLD VNรฏDGQLNรถZ RGฤ\ZF]\FK Z SRNDUPLH OXEVXSOHPHQWDFKGLHW\ฤผDNRรฑF]รˆQDG]LDรฏDQLXQDVNรถUรšJรฏRZ\LZรฏRV\ RG]HZQรˆWU]&KFรˆFSUDZLGรฏRZR]DGEDรŠRZรฏRV\QDOHฤ\VSRMU]HรŠ na tryb ฤ\FLDLSLHOรšJQDFMรšEDUG]LHMKROLVW\F]QLHFRZG]LVLHMV]\FKF]DVDFKฤผNLHG\ZV]\VWNRPXVLE\รŠฤทQDMXฤฤตDGEDQLHRZรฏRV\F]รšVWRVSURZDG]DVLรš GRVWRVRZDQLDVDPHJRV]DPSRQXRGNWรถUHJRRF]HNXMHP\UR]ZLรˆ]DQLD ZV]\VWNLFKSUREOHPรถZ]IU\]XUรˆฤผMHVWQLH]Z\NOHU]DGNLH 5DGDRGWU\FKRORJDฤผZDฤQรˆNZHVWLรˆMHVWRF]\ZLฤ‚FLHGREU]HGREUDQ\V]DPponDOHWRW\ONRSRGVWDZDSLHOรšJQDFMLF]\OLRF]\V]F]DQLH1LH]DQLHGEXMP\ SR]RVWDรฏ\FKF]\QQLNรถZPDMรˆF\FKZSรฏ\ZQDZรฏRV\MDNFKRFLDฤE\RSLVDQHZ QLQLHMV]\PDUW\NXOHVSRVRE\GRVWDUF]DQLDVNรฏDGQLNรถZRGฤ\ZF]\FKLDNW\ZQ\FK GRVNรถU\JรฏRZ\ 7RPDV].RFKDรฑF]\N

36


W W W. DAV I N ES.C O M W W W.FAC E B O O K .C O M / DAV I N ES P O L S K A


0Ã&#x2026;'5(5(&(3785< 1$785$/1(52=:,Ã&#x2026;=$1,$

1$785$/7(&+Ä&#x201A;Ã&#x2026;&=<1$-12:2&=(Ä&#x161;1,(-6=(352'8.7< =325$'$0,'27<&=Ã&#x2026;&<0,=%$/$162:$1(-',(7<,67</8Ä»<&,$ =$%,(*,(1(5*,=,1*67<08/8-Ã&#x2026;0,.52&<5.8/$&-Ã&#x2122;.5:,:6.Â&#x201D;5=( *Ä&#x201A;2:<,35=(&,:'=,$Ä&#x201A;$-Ã&#x2026;:<3$'$1,8:Ä&#x201A;26Â&#x201D;:


szkolenia

Ambasador marki Gamma Piรน โ€“ Alex Pezzica โ€“ na pierwszych pokazach i szkoleniach w Polsce! W ostatnich tygodniach paลบdziernika wล‚oski stylista gwiazd Alex Pezzica, ktรณry od 14 lat jest ambasadorem marki Gamma Piรน, goล›ciล‚ po raz pierwszy w Polsce. Podczas kameralnych szkoleล„ Alex zaprezentowaล‚ najnowsze stylizacje i techniki upiฤ™ฤ‡ โ€“ prosto z Mediolanu. 7DNLH ZรฏDฤ‚QLH IU\]XU\ Vรˆ KLWHP QLH W\ONR Zฤ‚UรถG ZรฏRVNLFK JZLD]G L FHOHEU\WรถZ ] NWรถU\PL SUDFXMHQDFRG]LHรฑ$OH[DOHWDNฤHQDZ\ELHJDFKJG]LHNUรถOXMรˆSRGF]DVMHVLHQQ\FKSRND]รถZ QDMZLรšNV]\FKZรฏRVNLFKGRPรถZPRG\ 1DM]GROQLHMVL SROVF\ VW\OLฤ‚FL QDXF]\OL VLรš WDNฤH MDN GR NUHDW\ZQ\FK VW\OL]DFML Z\NRU]\VWDรŠ SURVWRZQLFH NDUERZQLFรš (;75$ )5,6( RUD] ORNรถZNรš ,521 %8%%/( PDUNL *DPPD 3Lฤ 1DMZLรšNV]\P Z\GDU]HQLHP QD NWรถUH ZV]\VF\ F]HNDOL E\รฏ MHGQDN SRND] FLรšFLD QDMOฤHMV]รˆ VXV]DUNรˆQDฤ‚ZLHFLH$5,$Z\SRVDฤRQรˆZVSHFMDOQรˆQDNรฏDGNรš%/$'($57$,56SHNWDNXODUQH VKRZ MDNLH VWZRU]\รฏ QD VFHQLH $OH[ 3H]]LFD QD GรฏXJR SR]RVWDQLH Z SDPLรšFL ZV]\VWNLFK ZLG]รถZ.ROHMQHSRND]\LV]NROHQLD]$OH[HPL*DPPD3Lฤ3ROVNDMXฤZNUรถWFH

40


Cena detaliczna FUNKY COLOR 100 ml

25 zł ODŻYWKA DO PÓŁTRWAŁEJ J KOLORYZACJ JI WŁOSÓW W KREM MIE

Produkt dostępny w sklep Pro pac ch Sprawdź dostępność również na ww www.funkycolor.pl

Producent marki FUNKY COLOR zaprasza do współpracy: Hurtownie, Sklepy oraz Salony Fryzjerskie Zapytaj o ofertę – tel. 784 822 282, e-mail: zamowienia@funkycolor.pl


prezentacje

Mila

Farba do włosów MILATON PROFESSIONAL 3URIHVMRQDOQDIDUEDGRZïRVöZSU]H]QDF]RQDGRXĝ\WNXZVDORQDFKIU\]MHUVNLFK=DZLHUDZ\FLÈJ]ELDïHJRZRVNXSV]F]HOHJR LROHMMRMREDG]LÚNLF]HPXZïRV\SRNRORU\]DFML]\VNXMÈZ\UDěQHLQWHQV\ZQHFKDUDNWHU\VW\F]QHUHĠHNV\)DUE\0LODWRQWRJZDUDQFMD JïÚERNLHJRĝ\ZHJRLWUZDïHJRNRORUXQDZHWQDVLZ\FKZïRVDFK 'RVWÚSQDZ87RGFLHQLDFKQDWXU\SRSLHODWHEHĝH]ïRWHEUÈ]\PLHG]LDQHF]HUZLHQLHPDKRQLH ğROHW\VSHFMDOQHEORQG\ 3RMHPQRĂÊPO

Linia SALON PROFESSIONAL 3URIHVMRQDOQHSURGXNW\SU]H]QDF]RQHGRZïRVöZSU]HGLSR]DELHJDFKIU\]MHUVNLFK']LÚNLVSHFMDOQ\PIRUPXïRPV]DPSRQLEDOVDP ZFKRG]ÈFHZVNïDGOLQLLSU]\ZUDFDMÈQDWXUDOQÈUöZQRZDJÚSUDZLGïRZ\RGF]\QS+ZïRVöZLVNöU\JïRZ\&KURQLÈNRORUZ]PDFQLDMÈ ZïRV\]DSHZQLDMÈFLPJïDGNRĂÊRUD]]GURZ\Z\JOÈG3RQDGWRSURGXNW\QDGDMÈSLÚNQ\SRï\VNLZ\MÈWNRZÈPLÚNNRĂÊ

Szampon MILA PRO oczyszczający

Balsam MILA PRO zakwaszający

&ODULI\LQJ3UHWUHDWPHQW3URIHVVLRQDO6KDPSRR

$FLGLI\LQJ3RVWWUHDWPHQW3URIHVVLRQDO/RWLRQ

3URIHVMRQDOQ\V]DPSRQRF]\V]F]DMÈF\ LbRGĂZLHĝDMÈF\ZïRV\RUD]VNöUÚJïRZ\ 3U]\JRWRZXMHZïRV\GRZïDĂFLZHJR]DELHJX IU\]MHUVNLHJR&RLVWRWQHMHVWïDJRGQ\GODVNöU\ JïRZ\3ROHFDQ\GRZV]\VWNLFKURG]DMöZZïRVöZ

3URIHVMRQDOQ\EDOVDP]DNZDV]DMÈF\SU]H]QDF]RQ\ JïöZQLHGRZïRVöZSR]EDZLRQ\FKZLWDPLQ=DP\ND ïXVNLZïRVRZHSR]DELHJDFKIU\]MHUVNLFKQLZHOXMÈF VNXWNLG]LDïDQLDĂURGNöZFKHPLF]Q\FK3U]\ZUDFD SUDZLGïRZ\RGF]\QS+ZïRVöZLbVNöU\JïRZ\3RQDGWR FKURQLNRORU]DSRELHJDMÈFMHJRZ\SïXNDQLXDWDNĝH Z]PDFQLDZïRV\Lb]DSHZQLDLP]GURZ\Z\JOÈG

3RMHPQRĂÊPO

3RMHPQRĂÊPO

42


HIALURONOWY

IPLODSUR www.milapro.pl

Wypróbuj pierwszy profesjonalny ODNLHUGRZÊRVµZ]GRGDWNLHP kwasu hialuronowego!


prezentacje

pen RAZOR by Magia Innowacyjna brzytwa pen RAZOR by Magia โ€“ tzw. ostre piรณro, innowacyjna brzytwa na jednorazowe ostrza, ktรณra idealnie nadaje siฤ™ do precyzyjnego konturowania zarostu (brody, wฤ…sรณw, bakรณw), konturowania wล‚osรณw, stylizowania brwi, tworzenia wzorkรณw na wล‚osach, wygalania przedziaล‚ka. Potra๏ฌ dojล›ฤ‡ nawet w najtrudniej dostฤ™pne zakamarki zarostu.

8ฤ\ZDQLHSLรถUDSHQ5$=25SU]\SRPLQDPDORZDQLHฤผG]LรšNLVXSHUZรˆVNLHPXRVWU]XPRฤHP\Z\NRQ\ZDรŠSรฏ\QQHLSUHF\]\MQHUXFK\GRFLQDรŠZรฏRV\ ZNV]WDรฏWMDNLVRELHZ\PDU]\P\WDNMDNE\ฤ‚P\U\VRZDOLSLรถUHPSRNDUWFH SHQ5$=25Z\NRQDQ\MHVW]Z\VRNRJDWXQNRZHMQLHUG]HZQHMVWDOLNZDVRRGSRUQHM G]LรšNL F]HPX MHVW Z\MรˆWNRZR WUZDรฏ\ L RGSRUQ\ PRฤQD JR GH]\QIHNRZDรŠ]DUรถZQRSรฏ\QDPLMDNLZVWHU\OL]DWRUDFKLDXWRNODZDFK SHQ5$=25MHVWWDNZ\WU]\PDรฏ\ฤHNXSXMHV]JRUD]QDFDรฏHฤ\FLHSRWHP GRNXSXMHV]W\ONRRVWU]D %U]\WZDMDNLPDUNDSHQ5$=25]RVWDรฏ\]GRE\ZFDPLQDJUรถG=รฏRW\0HGDO 0LรšG]\QDURGRZ\FK7DUJรถZ3R]QDรฑVNLFKRUD]=รฏRW\0HGDO073ฤผ:\EรถU .RQVXPHQWD

44

6]XNDMFLH QDV QD WDUJDFK Salรณn LOOK, OLVWRSDGD U 0DGU\W +LV]SDQLDPremiere Orlando,F]HUZFDU2UODQGR)ORU\GD86$

=DSUDV]DP\GRVNรฏDGDQLD]DPรถZLHรฑQDZZZSHQUD]RUSO LRGZLHG]HQLDIEFRPSHQUD]RU

SHQ5$=25E\0DJLDMHVWSURGXNWHPRSDWHQWRZDQ\P SHQ5$=25MHVW]DUHMHVWURZDQ\P]QDNLHPKDQGORZ\P)+80DJLD


nowości

Premax RING LOCK Jedyne narzędzia bez śrub

1Rĝ\F]NLGRSD]QRNFLGDPVNLH

1Rĝ\F]NLGRSD]QRNFL35(0$;®]V\VWHPHP5,1*/2&.® WHĠRQRZH WXOHMH ]DPLDVW ĂUXE\ 'Rĝ\ZRWQLD JZDUDQFMD QD V\VWHP 5,1* /2&.® 6SHFMDOQLH Z\SURğORZDQH Z\JLÚWHRVWU]DSHUIHNF\MQLHVNUDFDMÈLPRGHOXMÈSD]QRNFLH 'ïXJRĂÊFP3URGXNWSURIHVMRQDOQ\

1Rĝ\F]NLGRVNöUHNGDPVNLH

1Rĝ\F]NLGRVNöUHN35(0$;®]V\VWHPHP5,1*/2&.® WHĠRQRZH WXOHMH ]DPLDVW ĂUXE\ 'Rĝ\ZRWQLD JZDUDQFMD QDV\VWHP5,1*/2&.®6SHFMDOQLHZ\SURğORZDQH]DJLÚWH RVWU]D SUHF\]\MQLH XVXZDMÈ VNöUNL ZRNöï SD]QRNFLD 'ïXJRĂÊFP3URGXNWSURIHVMRQDOQ\

2EFLQDF]GRSD]QRNFLGDPVNL

1Rĝ\F]NLGRVNöUHNLSD]QRNFLPÚVNLH

1Rĝ\F]NL GR PDQLFXUH 35(0$;® ] V\VWHPHP 5,1* /2&.ņ WHĠRQRZH WXOHMH ]DPLDVW ĂUXE\ 'Rĝ\ZRWQLD JZDUDQFMD QD V\VWHP 5,1* /2&.® 6SHFMDOQLH Z\SURğORZDQH ]DJLÚWH RVWU]D SUHF\]\MQLH XVXZDMÈ VNöUNL RUD] VNUDFDMÈLPRGHOXMÈSD]QRNFLH'ïXJRĂÊFP3URGXNW SURIHVMRQDOQ\

1Rĝ\F]NLGRXVXZDQLDZïRVNöZ]QRVDLXV]X

1Rĝ\F]NL GR ZïRVNöZ Z QRVLHXFKX 35(0$;® ] V\VWHPHP 5,1* /2&.® WHĠRQRZH WXOHMH ]DPLDVW ĂUXE\ 'Rĝ\ZRWQLD JZDUDQFMD QD V\VWHP 5,1* /2&.® 6SHFMDOQLH Z\SURğORZDQH Z\GïXĝRQH RVWU]D R EH]SLHF]Q\FK ]DNRñF]HQLDFK SUHF\]\MQLH XVXZDMÈ ZïRVNL ] GHOLNDWQ\FK PLHMVFMDNXFKRF]\ZQÚWU]HQRVD'ïXJRĂÊFP3URGXNWSURIHVMRQDOQ\

2EFLQDF]GRSD]QRNFLPÚVNL

2EFLQDF] GR SD]QRNFL 35(0$;® ] V\VWHPHP 5,1* LOCK®WHĠRQRZHWXOHMH]DPLDVWĂUXE\'Rĝ\ZRWQLDJZDUDQFMDQDV\VWHP5,1*/2&.®3UHF\]\MQHRVWU]DLGHDOQLH VNUDFDMÈ L PRGHOXMÈ SD]QRNFLH %H]SLHF]QH ]DPNQLÚFLH ]b EORNDGÈ PDJQHVRZÈ 'ïXJRĂÊ FP 3URGXNW SURIHVMRQDOQ\

2EFLQDF] GR SD]QRNFL 35(0$;® ] V\VWHPHP 5,1* LOCK®WHĠRQRZHWXOHMH]DPLDVWĂUXE\'Rĝ\ZRWQLDJZDUDQFMDQDV\VWHP5,1*/2&.®3UHF\]\MQHRVWU]DLGHDOQLH VNUDFDMÈ L PRGHOXMÈ SD]QRNFLH %H]SLHF]QH ]DPNQLÚFLH ]b EORNDGÈ PDJQHVRZÈ 'ïXJRĂÊ FP 3URGXNW SURIHVMRQDOQ\

3ÚVHWDVNRĂQDGDPVND

3ÚVHWDSURVWDPÚVND

3ÚVHWDNRVPHW\F]QD35(0$;®]V\VWHPHP5,1*/2&.® WHĠRQRZH WXOHMH ]DPLDVW ĂUXE\ 'Rĝ\ZRWQLD JZDUDQFMD QDV\VWHP5,1*/2&.®6NRĂQHRVWU]HSUHF\]\MQLHFKZ\WDXQRVLLXVXZDZïRVHN'ïXJRĂÊFP3URGXNWSURIHVMRQDOQ\

3LOQLNV]DğURZ\GDPVNL 3LOQLN ] VDW\QRZHM VWDOL QLHUG]HZQHM Z F]ÚĂFL URERF]HM SRNU\WHMW\VLÈFDPL]LDUHQHNSURV]NRZDQHJRV]DğUX,GHDOQ\GRSLHOÚJQDFMLUR]GZDMDMÈF\FKVLÚVWU]ÚSLÈF\FKPDWRZ\FK SD]QRNFL =DEH]SLHF]D SU]HG ZQLNDQLHP ZRG\ SRPLÚG]\ ZDUVWZ\ Sï\WNL SD]QRNFLD 5HJXODUQH VWRVRZDQLH UHJHQHUXMH Sï\WNÚ SD]QRNFLD VSUDZLDMÈF ĝH MHM SRZLHU]FKQLDVWDMHVLÚUöZQDLJïDGND'ïXJRĂÊFP 3URGXNWSURIHVMRQDOQ\

3ÚVHWDNRVPHW\F]QD35(0$;®]V\VWHPHP5,1*/2&.® WHĠRQRZH WXOHMH ]DPLDVW ĂUXE\ 'Rĝ\ZRWQLD JZDUDQFMD QDV\VWHP5,1*/2&.®3URVWHRVWU]HSUHF\]\MQLHFKZ\WD XQRVLLXVXZDZïRVHN'ïXJRĂÊFP3URGXNWSURIHVMRQDOQ\

3LOQLNV]DğURZ\PÚVNL 3LOQLN ] VDW\QRZHM VWDOL QLHUG]HZQHM Z F]ÚĂFL URERF]HM SRNU\WHMW\VLÈFDPL]LDUHQHNSURV]NRZDQHJRV]DğUX,GHDOQ\GRSLHOÚJQDFMLUR]GZDMDMÈF\FKVLÚVWU]ÚSLÈF\FKPDWRZ\FK SD]QRNFL =DEH]SLHF]D SU]HG ZQLNDQLHP ZRG\ SRPLÚG]\ ZDUVWZ\ Sï\WNL SD]QRNFLD 5HJXODUQH VWRVRZDQLH UHJHQHUXMH Sï\WNÚ SD]QRNFLD VSUDZLDMÈF ĝH MHM SRZLHU]FKQLDVWDMHVLÚUöZQDLJïDGND'ïXJRĂÊFP 3URGXNWSURIHVMRQDOQ\

:\ïÈF]Q\G\VWU\EXWRUZZZSUHPD[SROVNDSO :V]\VWNLHQDU]ÚG]LDPRĝQDNXSLÊZVLHFLVNOHSöZ)DOH/RNL.RNL

46


Gładkość i blask Profesjonalna prostownica Infrared No103 premium

Podwójna płytka zapewnia równomierne rozłożenie ciepła

Promieniowanie podczerwone

Odbudowa i nawilżenie oraz poprawa struktury i elastyczności włosów

Ochrona koloru włosów farbowanych i wzrost odporności na uszkodzenia mechaniczne

Szybkie nagrzewanie oraz odzyskiwanie ciepła

Nanocząsteczkowa technologia antybakteryjna

Produkty dostępne wyłącznie w sklepach Fale Loki Koki

www.falelokikoki.pl


nowości

Tovares

Miseczka FOX do farb ]VLOLNRQRZÈSU]\VVDZNÈ

1Rĝ\F]NLLGHJDĝöZNL)2;3,21((5 DĝöZNL)2;

• 3URIHVMRQDOQHQRĝ\F]NLLGHJDĝöZNLIU\]MHU\F]NLL GH VNLH)2;3,21((5ĵ ĵ • :\NRQDQH]Z\VRNLHMMDNRĂFLVWDOLQLHUG]HZQHM$ • 1RZRF]HVQ\GHVLJQ • /HNNLH • 6\VWHPUHJXODFMLQDSLÚFLDRVWU]\RSDUW\QDïRĝ\VNX NXONRZ\P ]QDF]QLH ]PQLHMV]D RSöU SUDF\QRĝ\F]HNLGHJDĝöZHN • 7HĠRQRZDGZXNRORURZDSRZïRND • 2VWUHLWUZDïH • 2WZRU\ZRVWU]DFKREQLĝDMÈZDJÚQRĝ\F]HN • 7XOLSDQRZ\ NV]WDïW ]DNRñF]HQLD ]ÈENöZ Zb GHJDĝöZNDFK ]DSHZQLD UöZQRPLHUQH LbïDWZHFLÚFLH

Fotel FOX DAKOTA

• :\VRNRĂÊ IRWHOD UHJXORZDQD ]D SRPRFÈ SRPS\K\GUDXOLF]QHMRGFPGRFP • 2NUÈJïDSRGVWDZDFKURPRZDQD • :\PLDU\ IRWHOD V]HU FP Gï FP Z\V FP SU]\ PDNV\PDOQ\P SRGQLHVLHQLX

Myjnia FOX DAKOTA

• 3RGVWDZDZ\NRQDQD]ĝ\ZLF\HSRNV\GRZHM ZbNRORU]HELDï\P • *ïÚERNDFHUDPLF]QDPLVDZNRORU]HELDï\P • $UPDWXUDFKURPRZDQD • :\PLDU\V]HUFPGïFPZ\VFP • 0HEOHDAKOTA A GRVWÚSQHZNRORU]HF]DUQ\P

48

• 3RUÚF]Q\VLOLNRQRZ\XFKZ\W • 3RG]LDïND NWöUD ]QDF]QLH XïDWZLD SUDFÚ GRPO

• 6LOLNRQRZDSU]\VVDZND]DSRELHJDMÈFDSU]HVXZDQLXVLÚPLVHF]NL • :\NRQDQD]SODVWLNXRGSRUQHJRQD]ZLÈ]NL FKHPLF]QH • 1LH]EÚGQDZNDĝG\PVDORQLHIU\]MHUVNLP

6]F]RWNLGRZïRVöZ)2;(;3(57:22' • 3URIHVMRQDOQDV]F]RWNDGRZïRVöZZ\NRQDQD]PLÚNNLHJREXNRZHJRGUHZQD • .RUSXVV]F]RWNLSRNU\W\ZDUVWZÈDOXPLQLRZÈ NWöUD UR]SURZDG]D UöZQRPLHUQLH FLHSïRSRGF]DVVXV]HQLD • =PLHQLDMÈF\VLÚSRGZSï\ZHPWHPSHUDWXU\ NRORU NRUSXVX XPRĝOLZLD QDP OHSV]È NRQWUROÚSUDF\SU]\Xĝ\FLXV]F]RWNLLVXV]DUNL • 0LHV]DQND ZïöNLHQ Q\ORQRZ\FK L QDWXUDOQHJRZïRVLDG]LNDEDUG]RGREU]HUR]F]HVXMHZïRV\QLHV]DUSLÈFLFK • (UJRQRPLF]Q\NV]WDïWXPRĝOLZLDïDWZÈSUDFÚSRGF]DVVW\OL]DFMLZïRVöZ • (OHJDQFNLGHVLJQ • 'RVWÚSQDZUR]PLDUDFKPPPP PPLPP

5\QLHQND)2;LSRMHPQLNQDZRGÚ)2;

• 3UDNW\F]QDLVW\ORZDU\QLHQNDIU\]MHUVND)2; • 5HJXORZDQDZ\VRNRĂÊRUD]NÈWQDFK\OHQLD PLV\ • 3RVLDGDVWDELOQÈVWRSQLRZÈSRGVWDZÚ • 'ïXJDUXUDRGSURZDG]DMÈFDZRGÚ • *ïDGNDSRZLHU]FKQLDSR]ZDODMÈFDZïDWZ\ VSRVöEXWU]\PDÊU\QLHQNÚZF]\VWRĂFL • 0RĝOLZRĂÊ]DPRQWRZDQLD]ELRUQLNDQDZRGÚ • 3RMHPQLNGRRGSURZDG]DQLDEUXGQHMZRG\ ]U\QLHQNLIU\]MHUVNLHMQDVWDW\ZLH • 0RĝOLZRĂÊ]DPRQWRZDQLD]ELRUQLNDQDZRGÚ GRU\QLHQNL)2; • 3RMHPQRĂÊO U\QLHQND IU\]MHUVND L SRMHPQLN QD ZRGÚ QLH VWDQRZLÈ NRPSOHWX ļ Z VSU]HGDĝ\ GRVWÚSQH MDNRGZDRVREQHSURGXNW\


$57<.8Â&#x2019;<)5<=-(56.,( HAIRDRESSING PRODUCTS www.foxprofessional.pl


prezentacje SZCZOTKA OLIVIA GARDEN GARDE

SZCZOTKA OLIVIA GARDEN GARDE

SZCZOTKA OLIVIA GARDEN

2033370

2033371

2033373

• Kompaktowa • Bardzo lekka ľ,GHDOQLH OHĝ\ Z GïRQL ľ'RVNRQDïD GR UR]F]HV\ZDQLD ZïRVöZ ]DUöZQ ZQR VX VXFK\FK MDN LbPRNU\FK ľ3U]H]QDF]RQD GR ZïRVöZ FLHQNLFK

• Kompaktowa • Bardzo lekka ľ,GHDOQLH OHĝ\ Z GïRQL ľ'RVNRQDïD GR UR]F]HV\ZDQLD ZïRVöZ ]DUöZQ ZQR VX VXFK\FK MDN LbPRNU\FK ľ3U]H]QDF]RQD GR ZïRVöZ QRUPDOQ\FK

• Kompaktowa • Bardzo lekka ľ,GHDOQLH OHĝ\ Z GïRQL ľ'RVNRQDïD GR UR]F]HV\ZDQLD ZïRVöZ ]DUöZQ ZQR VX VXFK\FK MDN LbPRNU\FK ľ3U]H]QDF]RQD GR ZïRVöZ JUXE\FK

MASZYNKA MOSER NEO

MASZYNKA MOSER NEOLINER

MASZYNKA VARIOCUT TYP 1873

2701887

2701586

2701873

ľ3URIHVMRQDOQD PDV]\QND GR VWU]\ĝHQLD ZïRVöZ ľ:\VRNLHM MDNRĂFL VWDORZH RVWU]H ] UHJXODFMÈ GïXJRĂFL FLÚFLD RG PP GR PP ľ’DWZR ]GHMPRZDOQ\ Qöĝ JZDUDQWXMH ïDWZH F]\V]F]HQLH LbV]\ENÈ Z\PLDQÚ ľ/HGRZ\ ZVNDěQLN SR]LRPX QDïDGRZDQLD DNXPXODWRUöZ ľ&]DV SUDF\ EH]SU]HZRGRZHM PLQXW ľ0RĝOLZRĂÊ SUDF\ SU]HZRGRZHM L EH]SU]HZRGRZHM ľ: ]HVWDZLH QDVDGNL   PP ]DVLODF] ROLZND GR NRQVHUZDFML RUD] SÚG]HOHN GR F]\V]F]HQLD

ľ3URIHVMRQDOQ\ WU\\PHU GR VWUU]\ĝ ] HQLD ZïRVöZ ľ:\VRNLHM MDNRĂFL VWDORZH RVWU]H SR]ZDOD QD VWUU]\ĝHQLH EDUG]R EOLVNR VNöU\ öU\ JZDUDQWXMH SUHF\]\MQH L Z\UDěQH Z NRQWXU\ ľ’DWZR ]GHMPRZDOQ\ Qöĝ JZDUDQWXMH ïDWZH F]\V]F]HQLH LbV]\ENÈ Z\PLDQÚ ľ&]DV SUDF\ EH]SU]HZRGRZHM PLQXW ľ0RĝOLZRĂÊ SUDF\ SU]HZRGRZHM L EH]SU]HZRGRZHM ľ%DUG]R FLFKD L XOWUDOHNND J ľ: ]HVWDZLH QDVDGND PP ]DVLODF] ROLZND GR NRQVHUZDFML RUD] SÚG]HOHN GR F]\V]F]HQLD

ľ1öĝ 0DJLF %ODGH R V]HURNRĂFL PP ľ=DNUHV FLÚFLD ļ PP ľ:\ĂZLHWODF] /(' LQIRUPXMÈF\ R VWDQLH QDïDGRZDQLD EDWHULL ľ&]DV SUDF\ DNXPXODWRUD PLQXW ľ&]DV ïDGRZDQLD JRG]LQ ľ : ]HVWDZLH QDVDGNL   PP ]DVLODF] V]F]RWHF]ND GR F]\V]F]HQLD ROLZND GR NRQVHUZDFML

6=&=27.$352678-k&$)$/(/2.,.2.,

SUSZARKA VALERA METAL MASTER

iStyle Fine Hair

typ 1886

FOLIA RYFLOWANA MILA MASTER PRO

50

iStyle Medium Hair air

typ 1586

N°303

0068013

2695540

ľ6SHFMDOQ\ Z]öU Z\WïRF]HQLD ]DSRELHJD VSï\ZDQLX PLHV]DQNL NRORU\]XMÈFHM ľ=DSHZQLD EDUG]LHM SUHF\]\MQH UR]PLHV]F]HQLH ľ8ïDWZLD QDNïDGDQLH SURGXNWX ľ2SDNRZDQLH Z\VWDUF]D QD VWDQGDUGRZ\FK RGFLQNöZ ľ'R ]PQLHMV]D ]Xĝ\FLH IDUE\ ľ6]HURNRĂÊ FP ľ*UXERĂÊ PLNURQöZ ľ:DJD J

ľ7HFKQRORJLD WHUPLF]QD SR]ZDODMÈFD QD LGHDOQH SURVWRZDQLH ZïRVöZ JUXE\FK NUÚFRQ\FK L QLHVIRUQ\FK ľ:\ĂZLHWODF] WHPSHUDWXU\ /&'

ľ']LÚNL MRQL]DFML ZïRV\ XWU]\PXMÈ QDWXUDOQH QDZLOĝHQLH RUD] QLH HOHNWU\]XMÈ VLÚ ľ&HUDPLF]QD Sï\WND JU]HZF]D ľ2EURWRZ\ Ş SU]HZöG R GïXJRĂFL P ľ=DNUHV WHPSHUDWXU\ ļŞ& ľ3U]\FLVN RQRII UHJXOXMÈF\ WHPSHUDWXUÚ ľ$XWRPDW\F]QH Z\ïÈF]HQLH SR RN PLQXWDFK

iStyle Thick Hair

2000 0W

2655940 265 26

ľ:\WU]\PDïD PHWDORZ RZD REXGRZD SRNU\WD FKURPHP ľ7UZDï\ VLOQLN ľ*HQHUDWRU MRQöZ ľ:DJD J ľ XVWDZLHñ QDGPXFKX L WHPS PSHUDWXU\ SRZLHWU]D ľ:ïÈF]QLN ]LPQHJR SRZLHWU]D ľ8OWUDZÈVND QDVDGND NRQFHQWUXMÈFD ÈFD ľ=GHMPRZDQ\ PHWDORZ\ ğOWU ľPHWURZ\ VXSHUHODVW\F]Q\ NDEHO ľ'\IX]RU Z ]HVWDZLH


trwały ły silnik

ochron ona k oru kol

system em jonizacj acji powietrza rza

me metalowa wa obudow owa

Susszarka SWISS me etal masster 2000 W

Nowe produkty najwyższej jakości w sklepach

ultrawąsk u lt skaa nasadk dka koncen ntrującaa

dyfuzor r w zesttaw awie

Zeskanuj kod 2D

ZZZIDOHORNLNRNLSO


CHRIS FOSTER

52

Kolekcja NEXUS


53


CHRIS FOSTER

54


Fryzury: Chris Foster Foto: Desmond Murray Make-up: Stefanija Vektere

55


męska strefa

Halier Innowacja w pielęgnacji męskich włosów Czy istnieje szybki i skuteczny sposób na gęste i mocne włosy, które nie będą wypadać? Poznaj rozwiązanie, które polecają specjaliści.

3RGVWDZÈSLHOÚJQDFMLPÚVNLFKZïRVöZMHVWVWRVRZDQLHRGSRZLHGQLHMMDNRĂFLSURGXNWöZNWöUHQLHW\ONRRGĂZLHĝÈDOHSU]HGHZV]\VWNLP]DGEDMÈ RQLH6]F]HJöOQLHZDĝQHMHVWE\GRVWDUF]\ÊZïRVRPZV]\VWNLFKQLH]EÚGQ\FKGRSUDZLGïRZHJRZ]URVWXZLWDPLQLPLNURHOHPHQWöZ&KFÈFZ\FKRG]LÊQDSU]HFLZSRWU]HERPPÚĝF]\]QQDFDï\PĂZLHFLHPDUND+DOLHU RSUDFRZDïDVSHFMDOQÈIRUPXïÚQXWULNRVPHW\NX+DLUYLW\0HQRUD]VHUXP )RUWLYHNWöUHSRPDJDMÈSU]\VSLHV]\ÊZ]URVWZïRVöZVSUDZLDMÈFMHGQRF]HĂQLHĝHVWDMÈVLÚRQHJÚVWHOĂQLÈFHDLFKZ\SDGDQLH]RVWDMHVSRZROQLRQH

+DLUYLW\0HQ ļQXWULNRVPHW\NGRZDONL]ZïRVDPLSR]EDZLRQ\PLĝ\FLD .OXF]GR]GURZLDZïRVöZWNZLZLFKZQÚWU]X:\NRU]\VWXMÈFEH]SLHF]QH LQDWXUDOQHVNïDGQLNLQXWLNRVPHW\N+DLUYLW\0HQZVSRPDJDRJöOQÈNRQG\FMÚLQDWXUDOQHSLÚNQRZïRVöZ8QLNDOQDIRUPXïDNDSVXïHN1XWUL$PLQR&RPSOH[ŇMXĝRGSLHUZV]HJRGQLD]DF]\QDUHJHQHURZDÊLRGĝ\ZLDÊ NDĝGÈF]ÚĂÊZïRVDļRGFHEXONLDĝSRVDPHNRñFH']LÚNL]DZDUW\PZb+DLUYLW\0HQZLWDPLQRPLPLQHUDïRPZïRV\VWDMÈVLÚQLHW\ONRVLOQLHMV]HDOH SU]HGHZV]\VWNLPV]\EFLHMURVQÈDLFKZ\SDGDQLH]RVWDMHVSRZROQLRQH

']LDïDQLH+DLUYLW\0HQSRWZLHUG]RQH]RVWDïRSU]H]PÚĝF]\]QQDFDï\P ĂZLHFLH1LHZDĝQHVÈSU]\F]\Q\]ïHJRVWDQXZïRVöZ1XWULNRVPHW\N]DGEDRWRE\SU]\ZUöFLÊLPNRQG\FMÚ]DOHGZLHZPLHVLÈFH:\VWDUF]\ ]Dĝ\ZDÊGZLHSHïQHZLWDPLQLPLNURHOHPHQWöZNDSVXïNLG]LHQQLHDUH]XOWDW\EÚGÈ]DVNDNXMÈFH

)RUWLYHļVHUXPGRZïRVöZGODPÚĝF]\]Q

6HUXPGRZïRVöZGODPÚĝF]\]Q]NROHNFML)RUWLYH]LQQRZDF\MQÈIRUPXïÈ,QWHQVH*URZWK&RPSOH[ŇFKURQLZïRV\SU]HGZ\SDGDQLHPLSRSUDZLD NRQG\FMÚ VNöU\ JïRZ\ ']LÚNL WHPX VWDMÈ VLÚ RQH PRFQLHMV]H ]GURZV]HLOHSLHMRGĝ\ZLRQH=DZDUWHZVHUXPĠDZRQRLG\]DSRELHJDMÈZ\SDGDQLXZïRVöZ]ZLÚNV]DMÈLFKJÚVWRĂÊLHODVW\F]QRĂÊ3HSW\G\ VW\PXOXMÈ SURGXNFMÚ NRODJHQX L SRVLDGDMÈ ZïDĂFLZRĂFL UHJHQHUXMÈFH %LRW\QDVSUDZLDĝHZïRV\VWDMÈVLÚJUXEV]HL]ZLÚNV]DVLÚLFKREMÚWRĂÊ :\FLÈJ ] QDVWXUFML ïDJRG]L SRGUDĝQLHQLD VNöU\ JïRZ\ 2OHM DUJDQRZ\ G]LDïD UHJHQHUXMÈFR RUD] ]DSHZQLD ZïRVRP EODVN D Z\FLÈJ ] UXNZL ZRGQHMVW\PXOXMHFHEXONLGRZ]URVWXQRZ\FKNRVP\NöZ 6HUXP)RUWLYHLGHDOQLHUHJHQHUXMHWDNVXFKHL]QLV]F]RQHMDNLVLZLHMÈFH SU]HWïXV]F]DMÈFH VLÚ RUD] SRGDWQH QD Z\SDGDQLH NRVP\NL 3URGXNW QLHREFLÈĝDZïRVöZGODWHJRPRĝQDQDQRVLÊJREH]SRĂUHGQLRQDVNöUÚ JïRZ\'ODRVLÈJQLÚFLDMDNQDMOHSV]\FKUH]XOWDWöZ]DOHFDVLÚVWRVRZDQLH VHUXPWU]\UD]\ZW\JRGQLXPLQLPXPSU]H]GQL www.halier.pl

56


Li+Pro2 1888

Li+Pro2 Mini 1588

Zakupy w dobrym stylu Produkty dostฤ™pne w sklepach Oficjalny dystrybutor profesjonalnych produktรณw Moser w Polsce www.falelokikoki.pl


mฤ™ska strefa

Misja broda Tajniki zadbanego zarostu Strzyลผenie brody w domu, w salonie fryzjerskim lub barber shopie to zupeล‚nie rรณลผne sprawy. W tym artykule przedstawiฤ™ synergiฤ™ miฤ™dzy pracฤ… nad zarostem, jakฤ… wykonuje barber, i kontynuacjฤ… tej pracy w domu przez dumnego posiadacza zarostu. To swoiste wspรณล‚dziaล‚anie jest niezwykle istotne, poniewaลผ pozwala na utrzymanie idealnie przystrzyลผonej i wypielฤ™gnowanej brody czy zarostu miฤ™dzy kolejnymi wizytami u swojego barbera.

2G F]HJR QDOHฤ\ ]DF]รˆรŠ" 1D F]\P VLรš VNXSLรŠ" , MDN GEDรŠ R EURGรš OXE ]DURVW"0RLP]GDQLHPQDOHฤ\]DF]รˆรŠRGDQDOL]\V\WXDFMLLNRQNUHWQHJR SU]HP\ฤ‚ODQHJRSODQX

.URNฤผDQDOL]DV\WXDFMLZ\NRQDQDSU]H]EDUEHUD :DฤQHMHVWDE\ZLHG]LHรŠMDNLHJRNV]WDรฏWXEURG\RF]HNXMHNOLHQWLGRMDNLHM GรฏXJRฤ‚รŠ]DURVWXFKFHGRMฤ‚รŠ7ZDU]PDVZRMรˆJHRPHWULรšRUD]NV]WDรฏWLQD WHMVLDWFHJHRPHWU\F]QHMURฤ‚QLH]DURVWNWรถU\EรšG]LHRGSRZLHGQLRIRUPRZDQ\SU]H]VWU]\ฤHQLH0XVLRQSDVRZDรŠGRFDรฏRฤ‚FLZL]HUXQNXEURGDF]D GRNV]WDรฏWXMHJRWZDU]\DE\Z\JOรˆGDรฏRQZEURG]LHOXE]DURฤ‚FLHNRU]\VWQLH1DWZRU]HQLXJHRPHWULLEURG\VNXSLP\VLรšWURFKรšSรถฤ›QLHMQDWRPLDVW WHUD]ZUรถรŠP\GRDQDOL]\V\WXDFML'LDORJNWรถU\WZRU]\VLรšPLรšG]\EDUEHUHPLNOLHQWHPMHVWNOXF]RZ\.OLHQWRWU]\PXMHZV]\VWNLHLVWRWQHLQIRUPDFMHLSRUDG\G]LรšNLF]HPXEURGDEรšG]LHSURZDG]RQDZHZรฏDฤ‚FLZ\VSRVรถE DHIHNWXWU]\PDQ\SU]H]GรฏXJLF]DV0RLPEURGDF]RPQDIRWHOX]DZV]H GRUDG]DPSU]\GDWQHUR]ZLรˆ]DQLHGRDQDOL]\V\WXDFMLZGRPXNLHG\NRQLHF]QHEรšG]LHGHOLNDWQHSRGFLรšFLHEURG\F]\]DURVWXPLรšG]\ZL]\WDPL7R VPDUWSKRQHNWรถU\PZ\VWDUF]\]URELรŠ]GMรšFLDVHOฤŸHGZD]ERNX OHZ\ LSUDZ\ERNWZDU]\ RUD]]SU]RGX7RUR]ZLรˆ]DQLHSRND]XMHFDรฏRNV]WDรฏW REV]DUXVWU]\ฤHQLDDQLHW\ONRMHGHQZ\PLDUWHJRFR]SU]RGX&]รšVWR ZLG]รšฤ›OHSU]\VWU]\ฤRQHEURG\F]\Z\NRQDQHSRGJROHQLDVSRZRGRZDQH MHVWWREUDNLHPNRQWUROLV\WXDFMLQDERNDFK6HOฤŸHSU]\FKRG]LWXWDM]SRPRFรˆLUR]ZLรˆ]XMHSUREOHP7DNDSRUDGDGODNOLHQWDMHVWEDUG]RFHQQD DbQDPEDUEHURPSR]ZDOD]DRV]F]รšG]LรŠF]DVSU]\NROHMQHMXVรฏXG]HERQLH PXVLP\QDQRZRRGWZDU]DรŠSRF]รˆWNRZ\FKXVWDOHรฑGRW\F]รˆF\FKNV]WDรฏWX LJHRPHWULLEURG\

.URNฤผSURMHNWRZDQLHUR]ZLรˆ]DQLD 3URMHNWRZDQLH UR]ZLรˆ]DQLD SROHJD QD ZรฏDฤ‚FLZ\P GRERU]H WHFKQLNL VWU]\ฤHQLDEURG\.ROHMQ\DVSHNWHPMHVWWDNLHVWU]\ฤHQLHDE\MHJRHIHNW SDVRZDรฏ GR NV]WDรฏWX WZDU]\ 3U]\SRPQรš V]\ENR NV]WDรฏW\ WZDU]\ NZDGUDWNRรฏRWUรถMNรˆWLRZDO'RNDฤGHJR]QLFKSURฤŸOXMHP\EURGรšL]DURVW LQDF]HM&RWR]QDF]\"-Hฤ‚OLPDV]NZDGUDWRZรˆWZDU]WRQLHPRฤHV]]DSXV]F]DรŠ EURG\ ]E\W PRFQR QD ERNDFK WZDU]\ ERZLHP ]DPLDVW Z\V]F]XSOLรŠWZDU]SRV]HU]\V]MรˆMHV]F]HEDUG]LHM2SW\F]QLHSRZLQQLฤ‚P\ Gรˆฤ\รŠGRRZDOXDE\WZDU]Z\JOรˆGDรฏDLGHDOQLH'1$EURG\F]DVDPLQLH SR]ZDOD QD RVLรˆJQLรšFLH RNUHฤ‚ORQ\FK GรฏXJRฤ‚FL EURG\ :รฏRV\ PDMรˆ WHQGHQFMรš GR IDORZDQLD OXE SRVLDGDMรˆ WDNLH NLHUXQNL SRURVWX NWรถUH XQLHPRฤOLZLDMรˆRVLรˆJQLรšFLH]DPLHU]RQHJRFHOX1LNWQLHMHVWZVWDQLHWHJR SU]HZLG]LHรŠFKRรŠGRฤ‚ZLDGF]RQ\EDUEHUEรšG]LHPรถJรฏRNUHฤ‚OLรŠSRNLHUXQNDFKSRURVWX]DURVWXPRฤOLZHVFKHPDW\ -Hฤ‚OLMXฤZLHV]]MDNLPNV]WDรฏWHPWZDU]\PDV]GRF]\QLHQLDLMDNรˆIRUPรš EURG\F]\]DURVWXFKFHV]VWZRU]\รŠPRฤHV]SU]HMฤ‚รŠGRZ\ERUXQDU]รšG]L

58

.URNฤผGREรถUQDU]รšG]L &]\PVWU]\FEURGรš"3RFRVLรšJQรˆรŠWU\PHUPDV]\QNรšF]\PRฤHQRฤ\F]NL" 'RSDVRZDQLH QDU]รšG]LD ]DOHฤ\ RG GรฏXJRฤ‚FL EURG\ F]\ ]DURVWX D WDNฤH HIHNWXMDNLFKFHP\RVLรˆJQรˆรŠ 0DV]\QNDGRZรฏRVรถZฤผVWU]\ฤHP\QLรˆ]D]Z\F]DMNUรถWNLHLฤ‚UHGQLH]DURVW\QDMHGQรˆGรฏXJRฤ‚รŠ2SFMRQDOQLHPRฤHP\Xฤ\รŠQDVDGHNG\VWDQVRZ\FK GODUHJXODFMLGรฏXJRฤ‚FL0DV]\QNรˆV]\ENRLUรถZQRREVWU]\ฤHP\NUรถWNรˆEURGรšF]\]DURVW Trymer ฤผSU]H]QDF]RQ\MHVWGREDUG]RNUรถWNLHJRVWU]\ฤHQLD]DURVWX NLONXGQLRZ\HIHNW &]DVDPLPRฤQDVSRWNDรŠGRGDWNRZHQDVDGNLGRWU\PHUD NWรถUHGDMรˆPRฤOLZRฤ‚รŠUHJXODFMLGรฏXJRฤ‚FLVWU]\ฤHQLD6SU]รšWWHQPDEDUG]R PDรฏH L SUHF\]\MQH RVWU]H FR SR]ZDOD QD EDUG]R SUHF\]\MQรˆ SUDFรš -Hฤ‚OL FKFHV]VWU]\FGรฏXJรˆOXEฤ‚UHGQLHMGรฏXJRฤ‚FLEURGรšPRฤHV]WR]URELรŠ WHFKQLNรˆฤทFOLSSHURYHUFRPEฤตฤผPDV]\QNรˆQDJU]HELHQLX7HFKQLNDGHG\NRZDQDMHVWRVRERPEDUG]RGRฤ‚ZLDGF]RQ\PZVWU]\ฤHQLXEURG\ 6รˆGZDURG]DMHWU\PHUรถZSU]HZRGRZHLEH]SU]HZRGRZH'RGRPRZHJR Xฤ\WNX SROHFDP EH]SU]HZRGRZH UR]ZLรˆ]DQLH 7U\PHU ]PLHฤ‚FL VLรšGR NRVPHW\F]NLDSR]DW\PQLHWU]HEDZDOF]\รŠ]SOรˆF]รˆF\PVLรšNDEOHP7U\PHUHP WZRU]\VLรšNRQWXU]DURVWXLEURG\VรฏXฤ\ZLรšFGRSUHF\]\MQHMSUDF\ 1Rฤ\F]NLฤผLGHDOQHUR]ZLรˆ]DQLHGODEURGDF]\]Hฤ‚UHGQLรˆLGรฏXJรˆEURGรˆ 1LH RVWU]\ฤHV] QLPL ]DURVWX DE\ X]\VNDรŠ NLONXGQLRZ\ HIHNW -HGQ\P VรฏRZHPQLHQDGDMรˆVLรšRQHGRNUรถWNLFK]DURVWรถZ 3UDFDQRฤ\F]NDPLMHVWEDUG]RSURVWDLSROHJDQDฤ‚FLQDQLXRGVWDMรˆF\FKZรฏRV NรถZOXEFDรฏ\FKNRVP\NรถZRGVWDMรˆF\FKRGJรฏรถZQHJRNV]WDรฏWXMDNLFKFHV] X]\VNDรŠ-HVWWRQDMEDUG]LHMEH]SLHF]QHUR]ZLรˆ]DQLHNWรถUHSR]ZROL&LX]\VNLZDรŠ RF]HNLZDQH HIHNW\ L MHGQRF]Hฤ‚QLH RJUDQLF]\ GR PLQLPXP EรฏรšG\ Zb VWU]\ฤHQLX EURG\ 0RฤQD WXWDM Z\NRU]\VWDรŠ WHFKQLNL VWU]\ฤHQLD Z SDOFDFKNWรถUHGDMรˆฤ‚ZLHWQรˆPRฤOLZRฤ‚รŠEXGRZDQLDRGSRZLHGQLHJRNV]WDรฏWX 7ZรถMNOLHQWZGRPXSRZLQLHQE\รŠZ\SRVDฤRQ\ZWU\PHUGRWZRU]HQLD NRQWXUXJRODUNรšGRSRGJDODQLDV]\LLSROLF]NรถZLHZHQWXDOQLHQRฤ\F]NL GRSUDF\]GรฏXฤV]\P]DURVWHP 6รฏ\V]รšF]DVHPฤHQLHSRZLQQRVLรšGRUDG]DรŠVSU]รšWXNOLHQWRZLERVWU]\F EURGรšQDOHฤ\ZEDUEHUVKRSLH1LH]JDG]DPVLรš]W\PERฤ‚ZLDGRP\LZ\HGXNRZDQ\NOLHQWZLHฤHSUDFD]EURGรˆZGRPXVรฏXฤ\GRSRGWU]\PDQLD HIHNWX6WU]\ฤHQLHMHMSU]H]EDUEHUDMHVWEDUG]LHMSUHF\]\MQHLGDMHRF]HNLZDQHHIHNW\QDNWรถU\FKQDMEDUG]LHM]DOHฤ\NOLHQWRZL3RZLHPV]F]HU]H ฤHZLรšNV]Rฤ‚รŠPRLFKNOLHQWรถZSRVLDGDVSU]รšW\ZGRPX JRODUNLLWU\PHU\ Lb DQL MHGHQ ] QLFK QLH ]UH]\JQRZDรฏ ] ZL]\W X PQLH 1D PDUJLQHVLH ฤผ


WU\PHU\LJRODUNL VKDYHU\ PDPZRGVSU]HGDฤ\ZVDORQLH-HVWWRGRSHรฏQLDMรˆFDIRUPDGEDQLDRNOLHQWDNWรถUDJHQHUXMHGRGDWNRZHSU]\FKRG\ 1LH]EรšGQ\PQDU]รšG]LHPNDฤGUJREDUEHUDMHVWWDNฤH Brzytwa. :VDORQLH ]DFKรšFDPGRXฤ\ZDQLDEU]\WZ\QDZ\PLHQQHRVWU]D6WDZLDWRZDUV]WDWL XPLHMรšWQRฤ‚FLQDZ\ฤV]\PSR]LRPLH.OLHQWF]XMHU\WXDรฏF]รšฤ‚FLRZHJRJROHQLD'RGDWNRZR]DSDFK\NRVPHW\NรถZEDUEHUVNLFKNWรถUHF]DUXMรˆ]P\Vรฏ\ LSR]ZDODMรˆNOLHQWRZLSRF]XรŠVLรšEDUG]RPรšVNR'ODRVรถENWรถUHQLHPDMรˆ ZSUDZLRQHMUรšNLLERMรˆVLรšVLรšJQรˆรŠSREU]\WZรšSROHFDPEH]SLHF]QLHMV]H UR]ZLรˆ]DQLDฤผJRODUNL

6WU]\ฤHQLHEURG\MHVWF]DVRFKรฏRQQHLZDUWRMHZ\NRQ\ZDรŠV\VWHPDW\F]QLH ]DRV]F]รšG]DMรˆF Z WHQ VSRVรถE V\]\IRZHM SUDF\ WZRU]HQLD JHRPHWULL QD QRZR3U]\NUรถWNLFK]DURVWDFKVSUDZDMHVWSURVWD8UXFKDPLDV]PDV]\QNรš LVWU]\ฤHV]QDMHGQรˆGรฏXJRฤ‚รŠ7U\PHUHPOXEPDV]\QNรˆGRJROHQLDZ\JDODV]NRQWXU]HZQรšWU]Q\ OLQLDSROLF]NDLOLQLDV]\L LJRWRZH

.URNฤผVWU]\ฤHQLHEURG\ 3LHUZV]\P NURNLHP MDNL SRZLQLHQHฤ‚ Z\NRQDรŠ WR VWZRU]HQLH NRQWXUX ]HZQรšWU]QHJR]DURVWXOXEEURG\3LHUZV]DZVND]รถZNDWROLQLDSROLF]ND NWรถUรˆZ\W\F]\V]SU]\NรฏDGDMรˆFJU]HELHรฑGRJU]ELHWXXFKDLbNรˆFLNDXVW/LQLDNWรถUรˆZ\W\F]\JU]HELHรฑEรšG]LHQDWXUDOQรˆOLQLรˆSRURVWXZSLVXMรˆFรˆVLรš ZQDWXUDOQรˆJHRPHWULรšWZDU]\0RฤHV]WR]REDF]\รŠQDU\VXQNXSRQLฤHM

6WU]\ฤHQLH QRฤ\F]NDPL SROHJD QD V\VWHPDW\F]Q\P Z\F]HV\ZDQLX JU]HELHQLHPEURG\LREFLQDQLXZ\VWDMรˆF\FKNRVP\NรถZLZรฏRVNรถZ1Rฤ\F]NDPL VWU]\JรˆF]ZROQHMUรšNLVSRNRMQLHVWZRU]\P\NV]WDรฏW\EURG\QDMDNLFKQDP ]DOHฤ\1DOHฤ\SDPLรšWDรŠR]DVDG]LHฤHOHSLHMNLONDUD]\GRFLQDรŠQLฤUD]]D PRFQRZ\FLรˆรŠ 6WU]\JรˆFQRฤ\F]NDPLX]\VNXMHV]EDUG]LHMJรšVWรˆLSHรฏQรˆEURGรš0DV]\QNรˆ OXEWU\PHUHPWU]HEDSUDFRZDรŠWHFKQLNรˆฤทPDV]\QNรˆQDJU]HELHQLXฤตNWรถUD Z\PDJDZSUDZQHMUรšNLLXPLHMรšWQRฤ‚FL

'UXJDOLQLDNWรถUDMHVWUรถZQLHLVWRWQDWROLQLDV]\L7ZRU]\V]MรˆSURZDG]รˆF OLQLรšRGNV]WDรฏWXSรฏDWNDXFKDGRSXQNWXQDGMDEรฏNLHP$GDPD:DUWRSDPLรšWDรŠฤHQLHPRฤHRQDQDFKRG]LรŠQDNDQWฤXFKZ\LWU]HEDWDNฤHZ]LรˆรŠ SRGXZDJรšWรšJRฤ‚รŠWZDU]\:DUWR]REDF]\รŠJG]LHVรˆEUX]G\VNรถUQHSRND]XMรˆFHOLQLH]DรฏDPDQLDVLรšVNรถU\ZQDWXUDOQ\VSRVรถE&]รšVWRVXJHUXMรš VLรšQLPLDE\WZDU]Z\JOรˆGDรฏDMDNQDMEDUG]LHMQDWXUDOQLHLHVWHW\F]QLH1LH PXVLV]WZRU]\รŠNV]WDรฏWรถZQDVLรฏรšF]รšVWRSU]\QRVLWRQHJDW\ZQ\VNXWHN

:DUWRVWU]\FZรฏRV\LRGUD]XGRNRQDรŠVWU]\ฤHQLDEURG\OXE]DURVWXZWHG\ ZLHV]QDฤHFDรฏD7ZRMDSUDFDEรšG]LHZ\NRQ\ZDQDSUDZLGรฏRZRLFR QDMZDฤQLHMV]HฤผZV]\VWNREรšG]LHVSรถMQH 3U]\GรฏXฤV]\P]DURฤ‚FLHZDUWRSDPLรšWDรŠDE\OLQLDSROLF]NDLOLQLDV]\LE\รฏ\ UรถZQROHJรฏHZ]JOรšGHPVLHELH8]\VNDV]ZWDNLVSRVรถEEDUG]RQDWXUDOQ\ HIHNW2F]\ZLฤ‚FLHPRฤHV]WZRU]\รŠUรถฤQHNV]WDรฏW\LIRUP\RJUDQLF]D&Lรš W\ONR7ZRMDZ\REUDฤ›QLDLIDQWD]MD 6HEDVWLDQ.DUF]HZVNL ฤท0รšVNLH]DFLรšFLHฤต

59


męska m ęska st strefa efa

Klasyczna brzytwa fryzjerska FOX BARBER EXPERT

• • • •

Profesjonalna brzytwa fryzjerska ’DWZDZXĝ\FLX 2VWU]HZ\NRQDQH]HVWDOLQLHUG]HZQHM :NRPSOHFLHGRGDWNRZRMHGQRZ\PLHQQHRVWU]H

*XPRZDJUXV]NDGRWDONXFOX BARBER EXPERT

• &]DUQD JXPRZD JUXV]ND GR WDONX ] FKURPRZDQÈ JïöZNÈ • 3U]\ SRPRF\ WDONX XVXQLHV] QDZHW PRNUH ZïRVNL NWöUHSR]RVWDï\SRVWU]\ĝHQLX • 2GSRZLHGQLDGODZLÚNV]RĂFLWDONöZ

1Rĝ\F]NL)2;%$5%(5(;3(57ĵ

• 3URIHVMRQDOQHQRĝ\F]NLIU\]MHUVNLH • 1Rĝ\F]NL ]DSHZQLDMÈ Sï\QQH L SUHF\]\MQH VWU]\ĝHQLH ZïRVöZDWDNĝHSU]\FLQDQLHEURG\LZÈVöZ • .ODV\F]QDVW\OLVW\ND • 3URVWH V]OLIRZDQH JïDGNLH RVWU]H Z\NRQDQH ] Z\VRNLHM MDNRĂFLVWDOLQLHUG]HZQHM & • 2VWUHLWUZDïH • 5ÚF]QHZ\NRQDQLH

FOX BARBER EXPERT ļJU]HELHQLHZHWXL .RPSOHWV]HĂFLXJU]HELHQL%$5%(5ZSUDNW\F]Q\PHWXL 'RZ\ERUXGZDZ]RU\HWXLJUDQDWRZHļMHDQVRZHRUD] ÓFUXļOQLDQH • 'Xĝ\ JU]HELHñ EDUEHUVNL ļ SU]H]QDF]RQ\ GR SUDF\ ķPDV]\QNÈQDJU]HELHQLXĵ • .ODV\F]Q\ JU]HELHñ EDUEHUVNL ļ SU]H]QDF]RQ\ GR SUDF\ķQRĝ\F]NDPLQDJU]HELHQLXĵMDNLbķPDV]\QNÈQD JU]HELHQLXĵ • 8QLZHUVDOQ\JU]HELHñEDUEHUVNLļXQLZHUVDOQ\JU]HELHñ R GRĂÊ JUXE\FK L ]DRNUÈJORQ\FK ]ÚEDFK SR]ZDOD QD NRPIRUWRZÈSUDFÚSRGF]DVVWU]\ĝHQLD • 'ïXJL JU]HELHñ NODV\F]Q\ ļ GDMH QLH]Z\Nï\ NRPIRUW SRGF]DVSUHF\]\MQHMSUDF\QRĝ\F]NDPL • 6SHFMDOLVW\F]Q\JU]HELHñEDUEHUVNLļWUDSH]RZ\NV]WDïW SR]ZDODQDSUDFÚZQDMWUXGQLHMGRVWÚSQ\FKPLHMVFDFK IU\]XU\ • 0Dï\ JU]HELHñ NODV\F]Q\ ļ SRGVWDZRZ\ JU]HELHñ GR SUDF\SRGF]DVVWU]\ĝHQLDZSDOFDFK

2ğFMDOQ\G\VWU\EXWRU 2ğF DOQ G\ U\E WR 7RY HV S RR 7RYDUHV6S]RR Z Z RYD HVS ZZZWRYDUHVSO

60


! X O F a j c o Pro m y TECHNO i R EGGAE t a n e cz n e ryt m

Maszynka TECHNO i trymer REGGAE

224 zล‚ Oszczฤ™dzasz 100 zล‚

w promocyjnej cenie 324 zล‚

7U\PHU)2;5(**$(GRZ\ERUXZNRORU]HF]HUZRQ\POXEF]DUQ\P3RGDQHFHQ\]DZLHUDMฤˆSRGDWHN9$7 3URPRFMDGRVWฤSQDRGOLVWRSDGDGRJUXGQLDOXEGRZ\F]HUSDQLDDVRUW\PHQWXREMฤWHJRSURPRFMฤˆ

=HVWDZ\GRVWรšSQHZKXUWRZQLDFK %,$ย’$32'/$6.$, FALE LOKI KOKI, pl. Rubina 17a, 663 636 397; %,$ย’<672., ARTLOOK, Bema 11/25, 792 444 327; %,$ย’<672.)$/(/2.,.2.,3LรฑVND 22; %,(/6.2%,$ย’$)$/(/2.,.2.,)$522JURGRZD%<'*26=&=)$/(/2.,.2.,.Rฤ‚FLXV]NL%<'*26=&=, FALE LOKI KOKI, 6WDU\5\QHN%<'*26=&=:$%(/&+2-1,&()$/(/2.,.2.,.Rฤ‚FLXV]NL&=}672&+2:$)$/(/2.,.2.,5]Hฤ›QLFND (/%/k*)$/(/2.,.2.,DO2GURG]HQLD*'<1,$)$/(/2.,.2.,:รฏDG\VรฏDZD,9*/,:,&(, FALE LOKI KOKI, =Z\FLรšVWZD*25=ย™::/.3)$/(/2.,.2.,%RURZVNLHJR*58'=,k'=)$/(/2.,.2.,7RUXรฑVND.$/,6=, FALE /2.,.2.,*รถUQRฤ‚OรˆVND.$72:,&()$/(/2.,.2.,0RQLXV]NL.,(/&((PLOLR&]DUQRZVND.21,1, FALE LOKI KOKI, 6SรถรฏG]LHOFรถZ.5$.ย™:)$/(/2.,.2.,DOOLVWRSDGD.5$.ย™:)$/(/2.,.2.,%RUVXF]D.5$.ย™:, FALE LOKI KOKI, Pilotรณw 29, 667 159 392; .5$.ย™:)$/(/2.,.2.,0DVDUVND.8712)$/(/2.,.2.,.UรถOHZVND/(*1,&$, FALE LOKI .2.,-DZRU]\รฑVND/(6=12)$/(/2.,.2.,/LSRZD/8%/,1)$/(/2.,.2.,.RZDOVND/8%/,1, FALE LOKI KOKI, .RZDOVNDย’ย™'ยฝ)$/(/2.,.2.,*HQ/ยฟHOLJRZVNLHJRย’ย™'ยฝ)$/(/2.,.2.,7DGHXV]D.Rฤ‚FLXV]NLย’ย™'ยฝ, FALE /2.,.2.,3LRWUNRZVND0,}'=<5=(&=&203/(;&HQWUXP12:<7$5*)$/(/2.,.2.,.ROHMRZD2/6=7<1, )$/(/2.,.2.,0D]XUVND232/()$/(/2.,.2.,)$522]LPVND232/()$/(/2.,.2.,)$52$UPLL.UDMRZHMD 3ย’2&.)$/(/2.,.2.,.UรถOHZLHFNDD3ย’2&.)$/(/2.,.2.,.UรถOHZLHFNDD3ย’2&.)$/(/2.,.2.,:\V]RJURG]ND ORN32=1$ย”)$/(/2.,.2.,0XUDZDF32=1$ย”)$/(/2.,.2.,'ROQD:LOGD32=1$ย”, FALE LOKI KOKI, DO.DUROD0DUFLQNRZVNLHJR35=(0<ยฅ/)$/(/2.,.2.,.UDVLรฑVNLHJR5<%1,.'$53/865DFLERUVND6,('/&(, )$/(/2.,.2.,:RMVNRZD6,(5$'=%,6::QXND V62612:,(&)$/(/2.,.2.,7DUJRZD67$52*$5' *'$ย”6.,)$/(/2.,.2.,-DJLHรฏรฏ\68:$ย’.,)$/(/2.,.2.,1RQLHZLF]D6:$5=}'=%HVWIU\]2V'รˆEURZV]F]DNรถZE 6=&=(&,160,/$=LHORQRJรถUVND6=&=(&,1)$/(/2.,.2.,.X6รฏRรฑFX6=&=(&,1)$/(/2.,.2.,5\GODN 7$51ย™:)$/(/2.,.2.,6WDURGรˆEURZVND7258ย”)$/(/2.,.2.,0RVWRZD7258ย”)$/(/2.,.2.,ยฅZLรšWHM.DWDU]\Q\ 7<&+<)+8/('.XUSLรฑVNLHJR:$56=$:$)$/(/2.,.2.,.ZLDWRZD:$56=$:$)$/(/2.,.2.,']LHOQD :$56=$:$)$/(/2.,.2.,5RHQWJHQD:$56=$:$)$/(/2.,.2.,.RQGUDWRZLF]DORN:$56=$:$, FALE /2.,.2.,%RUD.RPRURZVNLHJRORN:ย’2&ย’$:(.)$/(/2.,.2.,SO:ROQRฤ‚FL:52&ย’$:)$/(/2.,.2.,'DZLGD :52&ย’$:)$/(/2.,.2.,6]\ERZFRZD=$%5=()$/(/2.,.2.,:ROQRฤ‚FL=$02ยฅm)$/(/2.,.2.,ย’XNDVLรฑVNLHJR 4, 667 159 311; =,(/21$*ย™5$)$/(/2.,.2.,$QLHOL.U]\ZRรฑ=,(/21$*ย™5$)$/(/2.,.2.,.XSLHFND


ADAM SZULC BARBER

62


Fryzury: Adam Szulc Barber Team, Open Hair Festival Sieradz Foto: Mariusz Jabłoński

63


mฤ™ska strefa

Adam Szulc Barber Najwaลผniejszym wydarzeniem ostatnich miesiฤ™cy byล‚a dla nas pierwsza rocznica dziaล‚ania naszego barber shopu w nowym miejscu. Dziฤ™kujemy wszystkim, ktรณrzy byli z nami tego wyjฤ…tkowego, wrzeล›niowego dnia. :U]HVLHรฑ]DF]รˆรฏVLรšFLHNDZLHERRGQLH]Z\NรฏHMLQIRUPDFMLฤHZ\ZLDG]H PQรˆ]QDOD]รฏVLรšMDNRF]\WDQNDZSRGUรšF]QLNXGRMรš]\NDSROVNLHJRNODV\ JLPQD]MXP D QD NRรฑFX MHVW VLHGHP S\WDรฑ GR UR]SUDFRZDQLD ERKDWHUD WHNVWXLMHJRDNFMLFKDU\WDW\ZQ\FK=DZV]HP\ฤ‚ODรฏHPฤHZSRGUรšF]QLNDFK GR Mรš]\ND SROVNLHJR MHVW PLHMVFH MHG\QLH GOD SRHWรถZ D WX PLรฏD QLHVSRG]LDQNDZ\GDZQLFWZR1RZD(UD]DPLHฤ‚FLรฏRLQIRUPDFMรšREDUEHU]H .UรถWNRSRWHPREFKRG]LOLฤ‚P\SLHUZV]รˆURF]QLFรšQDV]HMMDP\:VRERWรš ZU]Hฤ‚QLDOXG]LHXVWDZLDOLVLรšZNROHMFHSU]HGQDV]\PEDUEHUVKRSHP MXฤRGUDQRDRWZDUFLHQDVWรˆSLรฏRSXQNWXDOQLHR3U]HGVDORQHP VWDรฏ\F]WHU\IRRGWUXFNLQDPLRW]MHG]HQLHP7RS&KHID'DZLGDย’DJRZVNLHJRLVWRLVNR)ULW].ROD:V]\VF\RQLNDUPLOLLSRLOLNLONXVHWJRฤ‚FLNWรถU]\SU]\V]OLFHOHEURZDรŠQDV]รˆURF]QLFรš:ฤ‚URGNXQDWRPLDVW]QDOD]รฏ\VLรš GZDVWDQRZLVNDWDWXDฤ\VWรถZ]SR]QDรฑVNLHJRVWXGLD7DWWRRSOฤผSDQRZLH 6รฏDZHN /HWNL L ยฅZLรšW\ WDWXRZDOL Z SURPRF\MQ\FK FHQDFK NLONDQDฤ‚FLHEDUEHUVNRIU\]MHUVNLFKZ]RUรถZNWรถUHQDU\VRZDOLVSHFMDOQLHQDWHQ HYHQW L NWรถUH QLJG\ ZLรšFHM MXฤ QLH EรšGรˆ SRZWรถU]RQH 3RQDGWRVLHGPLX IU\]MHUรถZ V]DODรฏR SU]\ IRWHODFK L RSUรถF] QDV]HM EDQG\ JRฤ‚FLQQLH PLHOLฤ‚P\ -HVVHฤณHJR ] MDURFLรฑVNLHJR EDUEHU VKRSX L 0DUFLQD 3URFKDOVNLHJR ] %DUEHULDQD 7HJR GQLD RGE\รฏ\ VLรš WHฤ SUHPLHU\ GZรถFK NRVPHW\NรถZ QDV]HMVWHDPSXQNRZHMSRPDG\L3U]HP\VรฏDZNL]DWRPL]HUHPF]\OLQDMVWDUV]HMFLรˆJOHSURGXNRZDQHMSROVNLHMZRG\NRORรฑVNLHM]3R]QDQLDNWรถUD ]DSรถรฏWRUDURNXREFKRG]LรŠEรšG]LHVZRMHVWXOHFLH-HVWHฤ‚P\DPEDVDGRUDPLWHJRV]DFRZQHJRSURGXNWXLGODWHJRVWDUWVSU]HGDฤRZ\]DF]รˆรฏVLรš ZรฏDฤ‚QLH Z W\P GQLX X QDV &KรšWQL PRJOL WHฤ ]DNXSLรŠ Z DWUDNF\MQ\FK FHQDFK SRPDG\ 8SSHUFXW 'HOX[H 1LH PRฤHP\ WDNฤH QLH ZVSRPQLHรŠ RbGZรถFKQDV]\FKSU]\MDFLRรฏDFKJUDMรˆF\FKQDJUDPRIRQDFK0HQWDO&XW L'-7RPP\%UHDNEHDW3URSDJDQGD 2GE\รฏVLรšUรถZQLHฤNRQNXUVQDQDMOHSV]รˆVW\OL]DFMรšJG]LHZMXU\]DVLDGรฏR F]WHUHFKV]DFRZQ\FKVรšG]LรถZ.REUD]HVNOHSX6]SDQHU-DNXE]HVNHMWRZHJR0LQL5DPS RQWHฤZ\VWDZLDรฏVZRMHFLXFK\LGHFNLZGREU\FK FHQDFK QDV] EDUEHU 6]\PRQ L SU]\MDFLHO $PLJD :\ORVRZDQR GZรถFK ]Z\FLรš]FรถZNWรถU]\RGHEUDOLZRUOGER[RZHQDJURG\ 1DV]SU]\MDFLHO-DVWU]รˆEฤผWZรถUFDQDV]\FKVWHDPSXQNRZ\FKU]Hฤ›EฤผSU]\JRWRZDรฏQDPQDURF]HNQRZรˆPDV]\QรšGRSURGXNFMLSRPDGNWรถUD ZUD] ]SLHUZV]รˆPDV]\QรˆSDURZรˆGRURELHQLDROHMXGREURG\ FLHV]\VLรšFDรฏ\ F]DVGXฤ\P]DLQWHUHVRZDQLHPQDV]\FKNOLHQWรถZ 3U]\V]รฏRGRQDVPQรถVWZRZVSDQLDรฏ\FKJRฤ‚FLNWรถU\PG]LรšNXMรšEDUG]RPRFQR ]DRGZLHG]LQ\LZVSรถOQรˆ]DEDZรš']LรšNXMรšZV]\VWNLPNOLHQWRPLSU]\MDFLRรฏRP]DWRฤHXZLHU]\OLZWRฤHPรฏRG]LOXG]LHSHรฏQLSDVMLLFKรšFLPRJรˆVWU]\F

UรถZQLHGREU]HMDN]DZRGRZF\FKRรŠMDNNDฤG\]QDVFLรˆJOHPXV]รˆVLรšXF]\รŠ LbGRVNRQDOLรŠVZRMHXPLHMรšWQRฤ‚FL7R:DP-RDVLX1LNRGHPLH7\PNX6]\PRQLH L0DWLG]LรšNXMรšQDMEDUG]LHM]DWRฤHMHVWHฤ‚FLH]HPQรˆLฤHUD]HPWZRU]\P\WDNL SHUIHNF\MQ\WHDP-HVWHฤ‚FLHฤ‚ZLHWQ\PLIU\]MHUDPLLZVSDQLDรฏ\PLOXGฤ›PL ']LรšNXMรš EDUG]R PRMHM ฤRQLH ]D SHUPDQHQWQH ZVSDUFLH UDG\ L SRPRF SU]\NDฤG\PDVSHNFLHG]LDรฏDOQRฤ‚FL']LรšNXMรšWDNฤHQDV]HMZVSRPDJDMรˆFHMฤผLMXฤEรšGรˆFHMZGUXฤ\QLHฤผFรถUFH0DUFHOLQLH]DSRPRFZRJDUQLDQLX SDSLHURZHJREDM]OXLQQRZDF\MQHP\ฤ‚OHQLHLฤŸOP\ 'ZD GQL SR URF]QLF\ ]DSURVLOLฤ‚P\ GR VLHELH QLHSHรฏQRVSUDZQ\FK SU]\MDFLรถรฏ]H6WRZDU]\V]HQLDQD5]HF]2VรถE1LHSHรฏQRVSUDZQ\FK'OD&LHELH ]SRGSR]QDรฑVNLFK3RELHG]LVNLSRUD]NROHMQ\RVWU]\JOLฤ‚P\LFKFKDU\WDW\ZQLH7RSRWรšฤQDGDZNDSRNRU\GODQDVZV]\VWNLFKERWRRQLPXV]รˆ FRG]LHQQLHZDOF]\รŠ]WU]HPDVFKRGDPLNWรถU\FKP\QDZHWQLHZLG]LP\ 1DMZLรšNV]HZUDฤHQLHWHMMHVLHQL]URELรฏQDQDVSDQ)UDQFLV]HN*รฏรถZ]5RJRฤ›QDฤผIU\]MHUPรšVNLNWรถU\PDODWODWVWDฤXLMHVWFLรˆJOHF]\QQ\P IU\]MHUHP3DQ)UDQFLV]HNSUDFRZDรฏXQDVQDWDN]ZDQ\PฤทZDONLQฤตLSRND]DรฏQDPWUDG\F\MQรˆV]NRรฏรšSUDF\PDV]\QNDPLUรšF]Q\PLLSUDZG]LZรˆ EU]\WZรˆ ยฅZLHWQD SRVWDZD F]รฏRZLHND NWรถU\ FDรฏH ฤ\FLH SU]HSUDFRZDรฏ Zb ZDUV]WDFLH IU\]MHUVNLP QLH QDU]HND QLH PDUXG]L FDรฏ\ F]DV FLรšฤNR SUDFXMHDOH]DFKRZXMHSRNRUรšVSRNรถMGXFKDGREU\QDVWUรถMLSRJRGรš ฤ\FLD.DฤG\IU\]MHUSRZLQLHQSR]QDรŠMDNLHJRฤ‚VWDUV]HJRRGVLHELHIU\]MHUDVHQLRUDL]GXVLรŠVZRMHHJRRUD]S\FKรšVรฏXFKDMรˆFUDGLSRGSDWUXMDF SUDFรšWDNLHMRVRE\3DQLH)UDQFLV]NXฤ\F]\P\ODW 7RQLHMHG\QDQDV]DSU]\JRGD]SDQHP)UDQFLV]NLHPNLONDGQLSรถฤ›QLHM ]DSURVLOLฤ‚P\JRGRZVSรถOQHJRSRND]XSWฤท0RVWฤตNWรถU\SU]\JRWRZDOLฤ‚P\ QD OHFLH &HFKX &\UXOLNรถZ L %DOZLHU]\ Z 3R]QDQLX 7\WXรฏ PD QDZLรˆ]\ZDรŠGRQDV]HJRSRGHMฤ‚FLDGRSUDFรฏรˆF]\รŠOXG]LVW\OHLSRNROHQLD6WU]\JรฏDQDV]DEDQGDSOXV3DQ)UDQFLV]HNDWDNฤHSUHWHQGXMรˆF\GR PLDQDDGHSWDฤฎOHWQL$GDฤ‚ 3R]D W\P RGZLHG]LรฏD QDV QLHGDZQR GHOHJDFMD G\UHNWRUรถZ ] JUX]LรฑVNLFKV]Nรถรฏ]DZRGRZ\FK]PLDVWD.XWDLVLNWรถU]\SU]\JOรˆGDOLVLรšQDV]HM SUDF\LREHMU]HOLSRND]JROHQLDWZDU]\QDPRNUR3RUR]PDZLDOLฤ‚P\WHฤ RUรถฤQLFDFKPLรšG]\QDV]\PDWDPWHMV]\PIU\]MHUVWZHPPรšVNLP %\OLฤ‚P\ UรถZQLHฤ REHFQL QD 7DUJDFK +DLU )RUXP 3RODQG Z :DUV]DZLH :\VWรˆSLOLฤ‚P\]SRND]HPฤท3DVMDฤผ3UDFDฤผ5]HPRVรฏRฤตRUD]SRSURZDG]LOLฤ‚P\GZDVHPLQDULDEUDQฤRZH]VHULLORRN OHDUQRJROHQLXWZDU]\QD PRNURLVWU]\ฤHQLXIU\]XU\SV\FKRELOO\ =SR]GURZLHQLDPL Adam Szulc Barber

)RWR%DUWHN6]RSL[&]HUQLDFKRZVNL

64


L


mฤ™ska strefa Stylizacja fryzury

Pomada do wล‚osรณw Pomady, brylantyny, ลผele, woski, gumy, pasty, kremy, kleje, glinki, maล›ci, miody, wล‚รณkniny i czego tam jeszcze czล‚owiek w swej wyobraลบni nie wymyล›li do nazwania wszystkich tych glajdopodobnych produktรณw do nakล‚adania na wล‚osy. To wszystko w wiฤ™kszoล›ci semantyka jฤ™zykowa, ลผeby bardziej pokazaฤ‡ swรณj potencjaล‚ โ€“ czy to ๏ฌrmy wytwarzajฤ…cej chemiฤ™ do wล‚osรณw, czy zakล‚adu fryzjerskiego, ktรณry buduje swojฤ… toลผsamoล›ฤ‡ poprzez odpowiednie nazewnictwo artykuล‚u do stylizacji fryzury. :V]\VWNLHWHSURGXNW\Z]DOHฤQRฤ‚FLRGIDQWD]MLXฤ\ZDMรˆFHJRQDNรฏDGD VLรšQDZรฏRV\-HGQDNFDรฏ\SUREOHPSROHJDQDW\PฤHE\NOLHQWGREUDรฏGR VZRLFK ZรฏRVรถZ IU\]XU\ URG]DMX SUDF\ WHPSHUDPHQWX IDQWD]ML RGSRZLHGQLฤŸNVDWXDUMDNNLHG\ฤ‚QD]\ZDQREU\ODQW\Q\$OHMDNMXฤZVSRPQLDรฏHPQD]\ZDQLHZV]\VWNLFKWHJRW\SXNRVPHW\NรถZWRQDMF]รšฤ‚FLHMZROQD WZรถUF]Rฤ‚รŠRVรถENWรถUHPDMรˆ]D]DGDQLHZNRUSRUDFMLZ\P\ฤ‚OLรŠNROHMQรˆ QD]ZรšฤHE\GREU]HVSU]HGDรŠSURGXNW -Hฤ‚OL MXฤ MHVWHฤ‚P\ SU]\ QD]HZQLFWZLH WR VรฏRZR ฤทSRPDGDฤต SUDZGRSRGREQLHERQLHZLHP\WHJRQDSHZQRSRFKRG]LรŠPRฤHRGVรฏรถZIUDQFXVNLHJRpommadeR]QDF]DMรˆFHJRPDฤ‚รŠรฏDFLรฑVNLHJRpomuOXEZรฏRVNLHJR pomataNWรถUHWRWรฏXPDF]\VLรšQDRZRFOXEMDEรฏNR$PRฤHฤทSRPDGDฤต WRSRSURVWXPL[ZV]\VWNLFKW\FKZ\UD]รถZ

3RPDG\ GR ZรฏRVรถZ ]QDQH E\รฏ\ MXฤ Z VWDURฤ\WQHM *UHFML :\WZDU]DQR MH ZรฏDฤ‚QLH QDMF]รšฤ‚FLHM ] MDEรฏHN L WรฏXV]F]X ]ZLHU]รšFHJR OXE URฤ‚OLQQHJR 1DZHWDQDOL]\PXPLLHJLSVNLFKSRWZLHUG]DMรˆฤHQDZรฏRVDFKIDUDRQรถZ SR]RVWDZDรฏ\UHV]WNLF]HJRฤ‚FRPRฤQDQD]ZDรŠURG]DMHPSRPDG\ฤHOX F]\EU\ODQW\Q\GRZรฏRVรถZ]GXฤรˆLORฤ‚FLรˆWรฏXV]F]X]ZLHU]รšFHJR1DMQRZV]HEDGDQLDWDN]ZDQHJRฤทWRUIRZHJRF]รฏRZLHNDฤต]LUODQG]NLHJR&ORQ\FDYDQSRND]XMรˆฤHMHJRZรฏRV\E\รฏ\XWUZDORQHVSHFMDOQ\PURG]DMHPฤHOX QDED]LHROHMXURฤ‚OLQQHJRLฤ\ZLF\:GUXJLHMSRรฏRZLHG]LHZLรšWQDVWHJR ZLHNXF]\OLZF]DVLHUHZROXFMLSU]HP\VรฏRZHM]DXZDฤRQRฤHURERWQLF\]IDEU\NZ\ELHUDMรˆFVLรšQDIDMUDQWQDSRWDรฑFรถZNLQDELHUDOLROHM]PDV]\QQDGรฏRQLHLZFLHUDOLZHZรฏRV\NWรถUHG]LรšNLWHPXOฤ‚QLรฏ\LSRGGDZDรฏ\ VLรšSRฤรˆGDQHMVW\OL]DFML:]ZLรˆ]NX]W\PSU]HGVLรšELRUF]\$PHU\NDQLH Z\P\ฤ‚OLOLฤHF]DVSDNRZDรŠWRZSXGHรฏNDSXV]NLL]DF]รˆรŠVSU]HGDZDรŠ ,WDNURELP\GRG]Lฤ‚ 1DV]QDMQRZV]\MDPRZ\SURGXNWWRZรฏDฤ‚QLHSRPDGDGRZรฏRVรถZRQD]ZLH6WHDP3XQN-HVWRQD SRROHMXGREURG\ROHMXGRJROHQLDLGZรถFK SRMHPQRฤ‚FLDFKV]DPSRQXGRZรฏRVรถZ F]ZDUW\PSURGXNWHPWHMOLQLLNRVPHW\NรถZ-HVWHฤ‚P\]QLHMEDUG]RGXPQL=DP\VรฏHPE\รฏRฤHE\SRPDGD WDQDMEDUG]LHMSU]\SRPLQDรฏDNODV\F]QHWUDG\F\MQHSRPDG\ฤผZรฏDฤ‚QLHWH QDED]LHWRZRWXVPDUXF]\ROHMXGRPDV]\QDOHLFKWU]RQHPPLDรฏ\E\รŠ ROHMHURฤ‚OLQQH7RVLรšQDPXGDรฏRERSRPDGD6WHDP3XQNSU]\SRPLQD WรฏXVWHSURGXNW\GRZรฏRVรถZ]SRรฏRZ\GZXG]LHVWHJRZLHNXDOHGHIDFWRWรฏXVW\PSURGXNWHPQLHMHVW3ROVNLNOLHQWQLHSU]HSDGD]DROHLVW\PL NRVPHW\NDPL $OH Z SU]\SDGNX WHM SRPDG\ XGDรฏR QDP VLรš VWZRU]\รŠ SURGXNWNWรถU\SR]ZDODX]\VNDรŠHIHNWWรฏXVW\FKZรฏRVรถZDMHGQRF]Hฤ‚QLH รฏDWZRVLรš]P\ZD7RQLHรฏDWZDV]WXNDDOHROHMHLWรฏXV]F]HURฤ‚OLQQHNWรถUH ]RVWDรฏ\]DVWRVRZDQHGRSURGXNFMLQDV]HJRฤŸNVDWXDUXQDGDรฏ\VLรšฤ‚ZLHWQLHGRWHJRFHOX *HQHUDOQLH U]HF] XMPXMรˆF QDV]D SRPDGD WR VDPR GREUR GOD ZรฏRVรถZ L SHUIHNF\MQ\ SURGXNW GOD Z\PDJDMรˆFHJR PรšฤF]\]Q\ /DERUDWRULXP ]bNWรถU\PZVSรถรฏSUDFXMHP\QLHPLDรฏRรฏDWZHJR]DGDQLDDOHHIHNWHPMHVW ZรฏDฤ‚QLHWRFRฤ‚PLDรฏRPRJรšSROHFDรŠERZLHPFRMHVWZฤ‚URGNXLMDNLH EรšGรˆHIHNW\SRDSOLNDFMLLSU]\P\FLXZรฏRVรถZ 6NรฏDGED]RZ\SRPDG\GRZรฏRVรถZ6WHDP3XQNWR &HWHDUHWKF]\OLPLHV]DQLQDQDWXUDOQ\FKWรฏXVW\FKDONRKROLNWรถUHQDZLOฤDMรˆLZ\JรฏDG]DMรˆZรฏRV\$ONRKROHWรฏXV]F]RZH]GHF\GRZDQLH]DOLF]DQH Vรˆ GR W\FK PDMรˆF\FK GREURF]\QQH ZรฏDฤ‚FLZRฤ‚FL =DZLHUDMรˆ Z VZRMHM QD]ZLH alcohol OHF] Vรˆ WR HPROLHQW\ NWรถUH Z\WZDU]DMรˆ QD VNรถU]H URG]DM ฤŸOPX RFKURQQHJR G]LรšNL WHPX ]DWU]\PXMรˆ ZLOJRรŠ ]DSRELHJDMรˆF QDGPLHUQHPXRGSDURZ\ZDQLXZRG\]SRZLHU]FKQL MHVWWRSRฤ‚UHGQLH G]LDรฏDQLHQDZLOฤDMรˆFH :\ND]XMรˆZLรšFG]LDรฏDQLHNRQG\FMRQXMรˆFHVNรถUรš LZรฏRV\]PLรšNF]DMรˆFHLZ\JรฏDG]DMรˆFH %HHVZD[(Cera alba)WRELDรฏ\ZRVNRWU]\P\ZDQ\SRRF]\V]F]HQLXZRVNX ฤรถรฏWHJR3HรฏQLIXQNFMรšED]\ZNRVPHW\NX:PLHMVFXDSOLNDFMLWZRU]\ฤŸOP :\JรฏDG]DLQDWรฏXV]F]D

66


3DQWHQRO WR ZLWDPLQD %5 F]\OL NZDV SDQWRWHQRZ\ -HVW QDWXUDOQ\P VNïDGQLNLHPZ\VWÚSXMÈF\PZVNöU]HLZïRVDFKQLH]EÚGQ\PGRLFKSUDZLGïRZHJRIRUPRZDQLDVLÚ3U]\MHMQLHGRERUDFKZïRV\V]\EFLHMVLZLHMÈ VWDMÈ VLÚ SRURZDWH L PDWRZH 3DQWHQRO WR NRPSRQHQW SURGXNWöZ RG]LDïDQLXJRMÈF\PïDJRG]ÈF\PSRGUDĝQLHQLDLQDZLOĝDMÈF\P-HVWWR SRGVWDZRZ\VNïDGQLNV]DPSRQöZLRGĝ\ZHNGRZïRVöZZ\ND]XMHRQ ERZLHPZ\VRNLHSRZLQRZDFWZRGRNHUDW\Q\ZïRVöZG]LÚNLF]HPXMHVW ïDWZR ZFKïDQLDQ\ SU]H] ZïRV\ QDGDMÈF LP SRï\VN JïDGNRĂÊ JUXERĂÊ LbQDZLOĝHQLH-HVWRQEDUG]RGREU]HWROHURZDQ\SUDNW\F]QLHQLH]GDU]DMÈVLÚSU]\SDGNLSRGUDĝQLHQLDLXF]XOHQLD]HVWURQ\SDQWHQROX3RQDGWR QDZLOĝD Z\JïDG]D L SRJUXELD ZïöNQR ZïRVD QDGDMH ZïRVRP SRï\VN XïDWZLDUR]F]HV\ZDQLHL]DSRELHJDUR]GZDMDQLXNRñFöZHN *OLFHU\QD URĂOLQQD ļ QDWXUDOQD JOLFHU\QD X]\VNLZDQD ] WïXV]F]\ URĂOLQQ\FK JïöZQLH WïXV]F]X NRNRVRZHJR ']LDïDQLH QDZLOĝDMÈFH JOLFHU\Q\ ]ZLÈ]DQH MHVW ] EDUG]R VLOQ\PL ZïDĂFLZRĂFLDPL KLJURVNRSLMQ\PL :bQDWXUDOQ\VSRVöERVïDQLDRQDVNöUÚSU]HQLNDMÈFGRSU]HVWU]HQLPLÚG]\NRPöUNRZ\FK JG]LH ZLÈĝH LORĂÊ ZRG\ QLH]EÚGQÈ GR ]DFKRZDQLD SUDZLGïRZHJR QDZLOĝHQLD VNöU\ ']LDïDQLH JOLFHU\Q\ MHVW GïXJRWUZDïH MHM REHFQRĂÊ ZVSRPDJD IXQNFMRQRZDQLH OLSLGöZ VNöUQ\FK : QDV]HMSRPDG]LH]DSRELHJDRQDWDNĝHZ\V\FKDQLXNRVPHW\NXRUD]QDGDMH JïDGNRĂÊHPXOVML2ERNGREUHJRVPDURZDQLDLUR]SURZDG]DQLDQDVNöU]HSU]HFLZG]LDïDWDNĝHZDïNRZDQLXVLÚNRVPHW\NXSRMHJRDSOLNDFML 'RWHJRGRFKRG]LQDV]V]\SURZ\]DSDFKNWöU\MHVWEDUG]RSRSXODUQ\ ZĂUöGNOLHQWöZFDïHMVWHDPSXQNRZHMOLQLLLZSU]\SDGNXSRPDG\EDUG]RGïXJRXWU]\PXMHVLÚQDZïRVDFK.RVPHW\NVWRVRZDÊPRĝQDQDVXFKHLZLOJRWQHZïRV\DVDPRRSDNRZDQLHWRPDMVWHUV]W\NQLHVSRW\NDQ\ QD QDV]\P U\QNX 3LÚNQH NDUWRQRZH SXGHïNR UR]NïDGDQH ] ]DEDZQÈ LQIRUPDFMÈ Z ĂURGNX RUD] RU\JLQDOQ\PL U\VXQNDPL VWHDPSXQNRZHJR SRWZRUNDVSRGUÚNLWDWXDĝ\VW\LEDUEHUD0DULXV]D-DNöEF]DND 3URGXNW MHVW VFKRZDQ\ EH]SRĂUHGQLR Z DOXPLQLRZHM SXV]FH L ]DZLHUD JSRPDG\7REDUG]RGXĝR]D]Z\F]DMSRPDG\GRFKRG]ÈPD[GR JDWXZWHMVDPHMFHQLHMHVWSURFHQWZLÚFHM.UöWNRNRU]\VWQLH VW\ORZRZHJDñVNRWUDG\F\MQLHLQRZRF]HĂQLH'RWHJRïDWZDDSOLNDFMD LV]\ENLH]P\ZDQLH 3ROHFDP $GDP6]XOF

9LWLV9LQLIHUD *UDSH 6HHG2LOWRQLFLQQHJRMDNROHMURĂOLQQ\RWU]\P\ZDQ\ZSURFHVLHWïRF]HQLDQD]LPQRQDVLRQZLQRJURQ']LDïDDQW\RNV\GDF\MQLHKDPXMHSURFHV\VWDU]HQLDVNöU\G]LDïDSU]HFLZ]DSDOQLH LNRMÈFR-HVWSUDZG]LZÈVNDUEQLFÈZLWDPLQ\(QLHQDV\FRQ\FKNZDVöZ WïXV]F]RZ\FKĠDZRQRLGöZZLWDPLQ$L%6DWDNĝHUHVZHUDWUROXPLQHUDïöZLOHF\W\Q\6NïDGQLNZLHOXNRVPHW\NöZRUJDQLF]Q\FKLQDWXUDOQ\FK GRVNRQDOH ZFKïDQLDQ\ SU]H] VNöUÚ L QLHSR]RVWDZLDMÈF\ XF]XFLD WïXVWHMZDUVWZ\QDMHMSRZLHU]FKQL %XW\URVSHUPXP3DUNLL 6KHD%XWWHU F]\OL]QDQHLSRSXODUQHZ3ROVFH PDVïRVKHDMHVWWïXV]F]HPURĂOLQQ\PSR]\VNLZDQ\P]RU]HFKöZGU]HZDURVQÈFHJRZ$IU\FH0DVïRPDNRORUMDVQRNUHPRZ\]OHNNLPĝöïW\P ]DEDUZLHQLHP Z\VWÚSXMH Z SRVWDFL VWDïHM D SR UR]JU]DQLX Zb GïRQL SU]HFKRG]LZSRVWDÊSï\QQHJRROHMX-HJR]DSDFKPRĝQDRNUHĂOLÊMDNR NRU]HQQRGU]HZQ\ EDUG]R GHOLNDWQ\ 0DVïR VKHD ]DZLHUD ZLWDPLQ\ ) Lb(SURZLWDPLQÚ$QDWXUDOQÈDOODQWRLQÚLğWRVWHUROH6NïDGDVLÚ]QDV\FRQ\FKLQLHQDV\FRQ\FKNZDVöZWïXV]F]RZ\FKRUD]ZRVNöZ:ïDĂFLZRĂFLLG]LDïDQLHPDVïDVKHDZQDV]HMSRPDG]LHVÈQLH]Z\NïHļGRVNRQDOHRGĝ\ZLDQDZLOĝDFKURQLLUHJHQHUXMHVNöUÚLZïRV\2SUöF]WHJR XHODVW\F]QLD ZïRV\ QDGDMH LP VSUÚĝ\VWRĂÊ L EODVN PD WHĝ ZïDĂFLZRĂFL SU]HFLZ]DSDOQHLDQW\EDNWHU\MQH

67


PAN DRWAL

68


69


wywiad

Patrycja Besaha Pasja do fryzjerstwa i upór sprawiły, że porzuciła wyuczony zawód i została fryzjerem. Doskonale czuje się w męskiej przestrzeni barber shopu. Jej salon Petit Pati przyciąga klientów nie tylko doskonałymi umiejętnościami pracujących tu barberów, ale i niezwykłym wystrojem i klimatem retro. .LHG\RGNU\ïD3DQLZbVRELHIU\]MHUVNLH]DFLÚFLH"=Z\NV]WDïFHQLDMHVW 3DQLSU]HFLHĝELRORJLHP 3DWU\FMD %HVDKD =DZV]H PLDïDP ķKRSODĵ QD SXQNFLH ZïRVöZ Lb WR Zb GRVïRZQ\P WHJR VïRZD ]QDF]HQLX 6ZRLP ZïRVRP SRĂZLÚFDïDP WDN ZLHOH F]DVXĝHF]ÚVWRVSöěQLDïDPVLÚGRV]NRï\F]\SUDF\SRQLHZDĝGRSUDFRZ\ZDïDPVZRMÈIU\]XUÚZbQDMGUREQLHMV]\FKV]F]HJöïDFK2GNÈGVLÚJDPSDPLÚFLÈGRUDG]DïDPZV]\VWNLPPRLP]QDMRP\PZbMDNLHMIU\]XU]HF]\NRORU]H E\ïRE\ LP QDMNRU]\VWQLHM =DSHZQH IU\]MHUVWZHP ]DMÚïDE\P VLÚ ]QDF]QLH ZF]HĂQLHMJG\E\QLHPRLURG]LFHNWöU]\QDFLVNDOLE\PVNRñF]\ïVWXGLD'OD QLFKIU\]MHUVWZRE\ïRFKZLORZÈ]DFKFLDQNÈLbQLJG\QLHSRGFKRG]LOLGRWHJR SRZDĝQLH*G\EÚGÈFMXĝGRURVïÈEDEHF]NÈR]QDMPLïDPLPĝHSRU]XFDP GRW\FKF]DVRZÈ GREU]H SïDWQÈ SUDFÚ Lb ]DF]\QDP XF]\Ê VLÚ IU\]MHUVNLHJR IDFKXPRMDPDPDRbPDïRQLH]HPGODïD 3U]HVWDïDVLÚGRPQLHRG]\ZDÊ QDWU]\PLHVLÈFHXZDĝDMÈFĝHMHVWWRQDMEDUG]LHMLUUDFMRQDOQDGHF\]MDMDNÈ PRJïDPSRGMÈÊ7HUD]JG\ZbEDUEHULQJXRVLÈJQÚïDPWDNZLHOHVÈ]HPQLH EDUG]RGXPQLLbĝDïXMÈöZF]HVQ\FKGHF\]MLDOHMDXZDĝDPĝHQLHPDWHJR ]ïHJRĮ']LÚNLWHPXĝHZbPRLPĝ\FLX]ZURWQDVWÈSLïGRSLHURZWHG\JG\ E\ïDP MXĝ GRURVïD PLDïDP GXĝR VDPR]DSDUFLD Lb VLï\ E\ UHDOL]RZDÊ VZRMH FHOH1LHE\ïRMHGQDNïDWZRERNWRSRGHMPLHVLÚQDXNLIU\]MHUVNLHJRIDFKX GRURVïHMNRELHW\NWöUDQLJG\QLHPLDïDZbUÚNDFKQRĝ\F]HNF]\PDV]\QNL" /RVFKFLDïĝHWUDğïDPSRGVNU]\GïD'LDQ\.XQLF]XNLbWDNVLÚ]DF]ÚïDPRMD IU\]MHUVNDSU]\JRGD &RVSUDZLïRĝHWRZïDĂQLHIU\]MHUVWZRPÚVNLHVWDïRVLÚ3DQLSDVMÈ" 3%)U\]MHUVWZRPÚVNLHF]\WHĝGDPVNLHPRĝHE\ÊW\ONR]DZRGHPļZ\XF]RQ\PU]HPLHĂOQLF]\PRGWZöUF]\POXEPRĝHE\ÊSDVMÈLbWRZïDĂQLH WÈSDVMÈ]DUD]LïDPQLH'LDQD*G\WUDğïDPGRMHMVDORQX]UR]XPLDïDP MDNP\OQHPDPZ\REUDĝHQLHRbIU\]MHUVWZLHRbVDORQDFKIU\]MHUVNLFKLbRbVDP\FKZïRVDFK -HMķ*DOHULD)U\]XUĵMHVWPDJLF]Q\PPLHMVFHP1LHGXĝ\GZXVWDQRZLVNRZ\VDORQSU]HQRVLQDVGRODWGRF]DVöZJG\NUöORZDïURFNijQijUROO SLQXSJLUOVLbREïÚGQLHZ\VW\OL]RZDQLPÚĝF]\ěQL3RQLHZDĝVDPDQRVLïDP VLÚZbVW\OXSLQXSZLHG]LDïDPĝHMHVWHPZHZïDĂFLZ\PPLHMVFXLb]ZïDĂFLZÈRVREÈļQLHSRP\OLïDPVLÚ : SLHUZV]HM NROHMQRĂFL 'LDQD QDXF]\ïD PQLHĮ MDN ]DPLDWDÊ SRGïRJÚ

70

 0RĝH Z\GDZDÊ VLÚ WR ĂPLHV]QH DOH WDN ZïDĂQLH E\ïR =H VWDQRZLVND PHQDGĝHUVNLHJRZ\OÈGRZDïDPķQDPLRWOHĵ1DZHWQLHZLHFLHMDNFLÚĝNRE\ïRVFKRZDÊVZRMÈGXPÚZbNLHV]HñW\PEDUG]LHMWDNFKDUDNWHUQHM RVRELHMDNMDDOHWDOHNFMDE\ïDGODPQLHEDUG]RFHQQD3RNRUD=DQLP QDXF]\ïDPVLÚVWU]\FļQDXF]\ïDPVLÚSRNRU\=DUD]SRQLHMQDXF]\ïDPVLÚ FLÚĝNLHMSUDF\'LDQDE\ïDEDUG]RZ\PDJDMÈF\PQDXF]\FLHOHPDMDEDUG]R]DFLÚW\PXF]QLHP*G\ZUDFDïDPGRGRPXSRGZXQDVWXJRG]LQDFK ZbVDORQLHEUDïDPJïöZNÚIU\]MHUVNÈLbÊZLF]\ïDPQDQLHMSUDFÚJU]HELHQLHPVHSDUDFMHF]HVDQLDļF]DVDPL]DV\SLDïDPZWXORQDZbMHMĂPLHUG]ÈFH SODVWLNLHPZïRV\ *G\GRV]ïDPGRHWDSXQDXNLVWU]\ĝHñ'LDQDSRND]DïDPLVZRMÈDXWRUVNÈ WHFKQLNÚFLÚÊNWöUÈZ\SUDFRZDïDZbF]DVLHOHWQLHMSUDNW\NL]DZRGRZHM ļSRGVWDZÈWHMWHFKQLNLE\ïR]UR]XPLHQLHZïRVöZ%U]PLG]LZQLHDOHWR QDMZVSDQLDOV]D U]HF] MDNÈ PL SRND]DïD 7HUD] MD VWDUDP VLÚ WR SRND]DÊ PRLP XF]QLRP :ïRV\ WU]HED ķF]XÊĵ SR]QDÊ MH ]UR]XPLHÊ Lb SRNRFKDÊ ļW\ONRZWHG\EÚG]LHP\GREU\PLIU\]MHUDPLDQDVLNOLHQFLEÚGÈVLÚķ]DELMDÊĵE\VLÚXQDVRVWU]\F 2G VDPHJR SRF]ÈWNX FLÈJQÚïR PQLH GR PÚVNLFK VWU]\ĝHñ ļ XZLHOELDP SUHF\]MÚNWöUÈWU]HEDVLÚZ\ND]DÊGEDïRĂÊRbV]F]HJöïLbGRNïDGQRĂÊ.RORU\]DFMHLbGDPVNLHFLÚFLDPQLHQXG]Lï\)DVF\QDFMDNOLPDWHPSLQXSLbUHWUR VSUDZLï\ĝH]DF]ÚïDPVSHFMDOL]RZDÊVLÚZïDĂQLHZHIU\]XUDFK]bWDPWHJR RNUHVX=DUöZQRGDPVNLHSLQXSRZHXSLÚFLDMDNLLbNODV\F]QHPÚVNLHIU\]XU\GDZDï\PLQDMZLÚFHMVDW\VIDNFMLLb]DGRZROHQLD 'RĂÊV]\ENRPöMQLHSRNRUQ\FKDUDNWHULbGXĝDSRWU]HEDVDPRG]LHOQRĂFL VSUDZLï\ ĝH RSXĂFLïDP FLHSïH JQLD]GNR X 'LDQ\ Lb UR]SRF]ÚïDP ZïDVQÈ ]DZRGRZÈKLVWRULÚ,bFKRÊQDV]HGURJLVLÚUR]HV]ï\GRWHMSRU\'LDQDMHVW GODPQLHPHQWRUHPLbXZDĝDPMÈ]DQDMOHSV]HJRIU\]MHUDMDNLHJR]QDP D]QDPLFKZLHOX 1DGDOMHVWHPMHMEH]JUDQLF]QLHRGGDQDDOHĮMDNRMHM NOLHQWND  2G ODW QLNRPX QLH SR]ZROLïDP GRWNQÈÊ PRLFK ZïRVöZ ļ RGGDMÚMHW\ONRMHM $MDNQDURG]LïVLÚSRP\VïQD3HWLW3DWLQDNRQFHSFMÚWHJRPLHMVFD"7R QLHMHVWW\SRZ\VDORQQDIU\]MHUVNLHMPDSLH:URFïDZLD 3%3HWLW3DWLļWDNQD]\ZDïPQLH7RPDV]*UHQLXNPöMSDUWQHUĝ\FLRZ\ Lb EL]QHVRZ\ ZVSöï]DïRĝ\FLHO 3HWLW 3DWL %DUEHU 6KRS 7R RQ PRW\ZRZDï


)RWR0DUWD%RVND3KRWRJUDSK\

PQLHGRGDOV]HMSUDF\JG\WUDFLïDPVLï\LbRGFKRG]Lï\FKÚFL1DXND]DZRGXQLHE\ïDïDWZDļPXVLDïDPSRVWDZLÊZV]\VWNRQDMHGQÈNDUWÚDbE\ZDï\ GQL NLHG\ FKFLDïDP ZV]\VWNR U]XFLÊ ]UH]\JQRZDÊ :WHG\ 7RPHN EDUG]LHM]QDQ\SRGNV\ZNÈ6WDU\ GRGDZDïPLVLï:VSöOQLHSRGMÚOLĂP\ GHF\]MÚ Rb U]XFHQLX VLÚ QD JïÚERNÈ ZRGÚ 7DN SRZVWDïR QDV]H SLHUZV]H PLHMVFH 3HWLW 3DWL ļ 5HWUR 3UDFRZQLD )U\]MHUVND 3RVWDQRZLOLĂP\ ĝH MHM Z\VWUöM Lb NOLPDW EÚG]LH ]XSHïQLH LQQ\ QLĝ WHQ SDQXMÈF\ Zb VDORQDFK IU\]MHUVNLFK1LHFKFLHOLĂP\PRGHUQLVW\F]QHJRFKïRGQHJRZ\JOÈGXF]\WHĝ ZQÚWU]DZbVW\OXJODPRXU&KFLHOLĂP\F]HJRĂFREÚG]LH]EOLĝRQHGRQDV]HM HVWHW\NLF]HJRĂZVW\OXUHWURSLQXSURFNDELOO\3RQLHZDĝP\ĂOHOLĂP\ĝH EÚG]LHWRPLHMVFHQLV]RZHĝHGRWU]HP\]bQDV]\PLXVïXJDPLGREDUG]R ZÈVNLHMJUXS\NOLHQWöZEDOLĂP\VLÚĝHVWZRU]HQLHW\ONRPÚVNLHJRVDORQX PRĝHVLÚQLHXGDÊ3UDFRZQLDPLDïDE\ÊPLHMVFHPMDN]DVWDU\FKGREU\FK F]DVöZķ3DQLHQDSUDZR3DQRZLHQDOHZRĵRELHVWUHI\GDPVNDLbPÚVND E\ï\UR]G]LHORQH -DNEDUG]RVLÚSRP\OLOLĂP\ZLHG]LHOLĂP\MXĝSRSLHUZV]\PPLHVLÈFXG]LDïDOQRĂFL0ÚĝF]\ěQLREOHJDOLVDORQRGUDQDGRZLHF]RUDDMDSUDFRZDïDP QDZHW SR JRG]LQ G]LHQQLH (ZLGHQWQLH ZURFïDZVNLP PÚĝF]\]QRP EUDNRZDïR PÚVNLHM SU]HVWU]HQL JG]LH PRJOL F]XÊ VLÚ VZRERGQLH Lb NRPIRUWRZR1LHGïXJRSRRWZDUFLX]bZLWU\Q\]QLNQÈïQDSLVķ3HWLW3DWLļ5HWUR 3UDFRZQLD)U\]MHUVNDĵLbSRMDZLïVLÚQRZ\ķ3HWLW3DWL%DUEHU6KRSĵDMD E\ïDPQDMV]F]ÚĂOLZV]DQDĂZLHFLHĝHMXĝQLJG\QLHEÚGÚPXVLDïDREFLÈÊ ĝDGQHMNRELHW\

3RWHPVSUDZ\SRWRF]\ï\VLÚEï\VNDZLF]QLH=DSLV\PLHOLĂP\QDF]WHU\PLHVLÈFHGRSU]RGX DMDGZRLïDPVLÚLbWURLïDPĝHE\SRGRïDÊZV]\VWNLP NOLHQWRP 1LH E\ïR Z\MĂFLD ļ 6WDU\ PXVLDï ]DF]ÈÊ XF]\Ê VLÚ ]DZRGX 3R QLPSU]\V]ïDNROHMQDQDVWÚSQ\FKSUDFRZQLNöZ3RG]LHVLÚFLXPLHVLÈFDFK V]XNDOLĂP\QRZHJRORNDOXDUöZQRZbURF]QLFÚRWZRU]\OLĂP\QDMZLÚNV]\ EDUEHUVKRSZb3ROVFHVWDQRZLVNZ\ïÈF]QLHGODPÚĝF]\]QļWHJRMHV]F]H QLHE\ïR$P\E\OLĂP\WDNVDPRSU]HUDĝHQLMDNZWHG\JG\RWZLHUDOLĂP\ SLHUZV]\VDORQ .LHG\SURMHNWRZDOLĂP\QRZÈORNDOL]DFMÚ URELOLĂP\WR]XSHïQLHVDPL SRVWDQRZLOLĂP\ĝHWRPLHMVFHEÚG]LHMHV]F]HEDUG]LHMķQDV]Hĵ:LGDÊZbQLP ZV]\VWNRF]\PVLÚLQWHUHVXMHP\Zbĝ\FLXSU\ZDWQ\PPDODUVWZRJUDğND U\VXQHNPX]\NDDOHSU]HGHZV]\VWNLPW\PZQÚWU]HPFKFLHOLĂP\RGGDÊ KRïGVWDU\PF\UNRP]bODW;;Z)UHDN6KRZJDELQHWRPRVREOLZRĂFL 6WÈGRJURPQ\PXUDO0LVV3DXOLļNRELHW\NWöUDZ\VWÚSRZDïDZbSRND]DFK )UHDN6KRZSï\ZDMÈFZbRJURPQ\PDNZDULXPLbSRVNUDPLDMÈFNURNRG\OH LbZÚĝH7HQPXUDO PLDï E\Ê WHĝ V\PEROHP VLï\ QLH]DOHĝQRĂFL Lb Z\UD]HP SU]HNRQDQLDĝHZV]\VWNRZbĝ\FLXMHVWPRĝOLZHMHĂOLVLÚWHJRFKFHLbFLÚĝNR VLÚQDWRSUDFXMH

0LPR RSLQLL ĝH EDUEHU VKRS WR SU]HVWU]Hñ ]DUH]HUZRZDQD GOD PÚĝF]\]QMHVW3DQLNROHMQ\PSU]\NïDGHPQDWRĝHNRELHWDPRĝH E\ÊGRVNRQDï\PIU\]MHUHPPÚVNLPF]\JROLEURGÈ-DNLHZLÚFFHFK\ LbSUHG\VSR]\FMHVÈSRWU]HEQHGRWHJRDE\]RVWDÊGREU\PFHQLRQ\PEDUEHUHP" 3%1LJG\QLHE\ïDPVXEWHOQÈGHOLNDWQÈNRELHWNÈ=DZV]HE\ïDPFKDU\]PDW\F]Q\PïREX]LDNLHPNWöU\GRSLQDïVZHJR2GG]LHFNDZRODïDP WRZDU]\VWZRFKïRSFöZRGG]LHZF]\QHNļWDNPL]RVWDïR&]ÚVWRSDGD S\WDQLHGODF]HJRSUDFXMÚZ\ïÈF]QLH]bPÚĝF]\]QDPL PöZLÚWXRbVZRLFK EDUEHUDFK 1R Föĝ SR SURVWX OXELÚ ]b QLPL SUDFRZDÊ VÈ NRQNUHWQL PöZLÈZSURVWFRLPOHĝ\QDVHUFXQLHREUDĝDMÈVLÚF]ÚVWRWHĝVÈVLOQLHMVL LbEDUG]LHMZ\WU]\PDOLļVÈZbVWDQLHVWDÊGZDQDĂFLHJRG]LQSU]\IRWHOXEH] QDU]HNDQLDQDVSXFKQLÚWHQRJLF]\EROÈFHSOHF\JHQHUDOQLHPQLHMQDU]HNDMÈ1LHG\VNU\PLQXMÚNRELHWZbQDV]\FKEDUEHUVKRSDFKļPRMÈSUDZÈ UÚNÈ MHVW NRELHWD EH] QLHM E\P ]JLQÚïD 1DV]D PHQDGĝHUND SURZDG]L 3HWLW3DWLĝHOD]QÈUÚNÈļF]DVDPLVDPDVLÚMHMERMÚ -HVWHPNRELHWÈLbXZDĝDPĝHG\VNU\PLQRZDQLHNRELHWZbMDNLPNROZLHN ]DZRG]LH MHVW QLHZïDĂFLZH Lb NU]\ZG]ÈFH QDZHW Zb W]Z PÚVNLFK ]DZRGDFK FKRÊ WDNLFK GOD PQLH QLH PD NRELHW\ ĂZLHWQLH VRELH UDG]È LbF]ÚVWRVÈGXĝREDUG]LHMSURIHVMRQDOQHLbNRPSHWHQWQHQLĝLFKNROHG]\ SRIDFKX1LHVWHW\NRELHWRPEDUEHURPQLHMHVWïDWZRVLÚZ\ELÊF]ÚVWR PXV]ÈSUDFRZDÊGZDUD]\ZLÚFHMLbGZDUD]\FLÚĝHM6DPDZLHORNURWQLHGRĂZLDGF]DïDPG\VNU\PLQDFMLLbVHNVL]PXDOHQLHSRGGDZDïDPVLÚ ZVWDZDïDP RWU]HS\ZDïDP Lb V]ïDP GDOHM GR SU]RGX Dĝ GRWDUïDP GR PLHMVFDZbNWöU\PMHVWHP0\ĂOÚĝHSRGVWDZÈMHVWURELÊVZRMHļQLH ZROQRSU]HMPRZDÊVLÚNU\W\F]Q\PLXZDJDPLLQQ\FKRQHF]ÚVWRZ\QLNDMÈ]bRJUDQLF]RQ\FKKRU\]RQWöZOXE]H]Z\NïHM]D]GURĂFL*G\E\P PLDïDMHGQ\PVïRZHPSRZLHG]LHÊFRMHVWQDMZDĝQLHMV]HZbSUDF\EDUEHUDOXEEDUEHUNLWR]SHZQRĂFLÈMHVWWR:$56=7$7'ODWHJRQDOHĝ\ EDUG]RFLÚĝNRSUDFRZDÊQDGVZRLPLXPLHMÚWQRĂFLDPLZFLÈĝVLÚUR]ZLMDÊXF]\ÊLbPLHÊZbVRELHWURFKÚSRNRU\ERSU]HĂZLDGF]HQLHĝHMHVWVLÚ ĂZLHWQ\PEDUEHUHPVSUDZLDĝHRVLDGDP\QDODXUDFK :W\P]DZRG]LHQLH]Z\NOHZDĝQHVÈV]NROHQLD3R]ZDODMÈQLHW\ONR]GRE\ÊQRZÈZLHG]ÚDOHUöZQLHĝVÈLPSXOVHPGRSUDF\LbFKURQLÈSU]HGUXW\QÈ*G]LH3DQLQDMFKÚWQLHMSRGQRVLVZRMHXPLHMÚWQRĂFLLbV]XNDLQVSLUDFMLGRSUDF\" 3%:3ROVFHEDUEHULQJMHV]F]HUDF]NXMHGODWHJRFLÚĝNRPLV]XNDÊWXWDMLQVSLUDFML2F]\ZLĂFLH]QDPĂZLHWQ\FKEDUEHUöZNWöU\FKSUDFÚEDUG]RVRELHFHQLÚQS'HOPD]b%XWWHU&XW0DWHXV]%DQDV]HN]b6DORQX )U\]XU0ÚVNLFKF]\$GDP6]XOFNWöUHJRSDVMDLbSUDFRZLWRĂÊVÈJRGQD

71


wywiad -HGQH]bSURGXNWรถZSROVNLHMPDUNL3DQ'UZDOSRZVWDรฏ\ ZH ZVSรถรฏSUDF\ ]b EDUEHUDPL ]b 3HWLW 3DWL 3URV]รš Rb QLFK RSRZLHG]LHรŠ 3%0RZDRb)UHDN6KRZ7RPDUNDNRVPHW\NรถZVWZRU]RQ\FKZbNRRSHUDFML]b3DQHP'UZDOHP1D]ZDRF]\ZLฤ‚FLH QLHMHVWSU]\SDGNRZDLbMHVWF]รšฤ‚FLรˆFDรฏHJRNRQFHSWX3HWLW 3DWL :b NDPSDQLL UHNODPXMรˆFHM QDV]H SURGXNW\ SRMDZLรฏD VLรš DUW\VWND NWรถUD SU]\MHFKDรฏD GR QDV ]b QDMSUDZG]LZV]HJR )UHDN 6KRZ D EDOVDP\ GR EURG\ SRVรฏXฤ\รฏ\ MHM GR ZELMDQLD JZRฤ›G]L Zb MHM ZรฏDVQ\ QRV .RQWURZHUV\MQH" 2F]\ZLฤ‚FLH$OHSU]HFLHฤQD]ZD]RERZLรˆ]XMH WDNQDSRZDฤQLHWRPDUNDREHFQLHREHMPXMHGZDEDOVDP\GREURG\ฤผ%HDUG%DOP%ODFNEHUU\ %DVLORUD]%HDUG%DOP%D\ 5XP -HVWHฤ‚P\ Zb WUDNFLH WHVWRZDQLD NROHMQ\FK F]WHUHFK QRZ\FKSURGXNWรถZDOHQLHPRJรš]GUDG]DรŠV]F]HJรถรฏรถZ SRQLHZDฤMHVWHฤ‚P\ZbWUDNFLHGRSLQDQLDRVWDWQLFKV]F]HJรถรฏรถZ1RZHSURGXNW\SRZLQQ\VLรšSRMDZLรŠZbFLรˆJXNLONX QDMEOLฤV]\FKPLHVLรšF\ -DN ZHGรฏXJ 3DQL SRZLQLHQ Z\JOรˆGDรŠ ]DGEDQ\ VW\ORZ\ PรšฤF]\]QD" 3%+PPฤฎXZDฤDPฤHNDฤG\PรšฤF]\]QDPRฤHE\รŠ]DGEDQ\ Lb NDฤG\ PRฤH E\รŠ VW\ORZ\ 7R NZHVWLD FKรšFL 'OD PQLH VW\ORZ\ PรšฤF]\]QD WR PรšฤF]\]QD RU\JLQDOQ\ WDNL NWรถU\SRVLDGDZรฏDVQ\QLHSRZWDU]DOQ\VW\OQLHERMรˆF\VLรš HNVWUDZDJDQFML Lb HOHJDQFML ]QDMรˆF\ VZRMรˆ ZDUWRฤ‚รŠ Lb SRWUDฤŸรˆF\MรˆZ\UDฤDรŠSRSU]H]VZรถMXELรถUIU\]XUรšGRGDWNL &RUD] ZLรšFHM WDNLFK SDQรถZ ZLGXMรš Zb QDV]\FK VDORQDFK OXEQDXOLFDFKSROVNLFKPLDVW3ROVF\PรšฤF]\ฤ›QLVLรš]PLHQLDMรˆ]DF]\QDMรˆHNVSHU\PHQWRZDรŠฤผWRFLHV]\1DWRPLDVW EDUG]R QLH OXELรš PรšฤF]\]Q NWรถU]\ XZDฤDMรˆ ฤH GEDQLH Rb VZรถM Z\JOรˆG MHVW PDรฏR PรšVNLH WDNLFK NWรถU]\ X]QDMรˆ W\ONR P\GรฏR Lb SDVWรš GR ]รšEรถZ D GH]RGRUDQW MHVW RVWDWHF]QRฤ‚FLรˆ]DUH]HUZRZDQรˆW\ONRQDZLHONLHZ\Mฤ‚FLD7\P SDQRP FKFLDรฏDE\P SRZLHG]LHรŠ ฤ‚ZLDW VLรš ]PLHQLD ฤผ QLH PLHV]NDP\MXฤZbMDVNLQLDFK

SRG]LZXDOHLQVSLUDFMHF]HUSLรšJรฏรถZQLHRGEDUEHUรถZG]LDรฏDMรˆF\FKSR]D JUDQLFDPL QDV]HJR NUDMX -HVWHP RJURPQรˆ IDQNรˆ FKรฏRSDNรถZ ]b )LJDURฤณV /LVERD %DUEHUVKRS Lb ZDULDWรถZ ]H 6FKRUHP %DUELHU 1DPLรšWQLH RJOรˆGDP VWU]\ฤHQLD'LP\%RORWRYDDOHQDV]NROHQLHFKFLDรฏDE\PSRMHFKDรŠGRฤฎNRELHW\ฤผ1D\4XHHQRI)DGHV]b0RNXPEDUEHUV 1D QDV]\P U\QNX PDP\ FRUD] ZLรšNV]\ Z\EรถU SURGXNWรถZ GR FRG]LHQQHMSUDF\ZbEDUEHUVKRSLH3URV]รšSRZLHG]LHรŠF]HJRRF]HNXMH 3DQLRGLGHDOQ\FKNRVPHW\NรถZGHG\NRZDQ\FKSDQRP 3%)DNW\F]QLHQDV]U\QHN]DOHZDIDODPรšVNLFKNRVPHW\NรถZ&]รšVWRQDZHW QLHMHVWHPZbVWDQLHZV]\VWNLFKSU]HWHVWRZDรŠFKRรŠVWDUDPVLรšE\รŠQDELHฤรˆFR.RVPHW\NLGRSUDF\QLHFRUรถฤQLรˆVLรšRGW\FKXฤ\ZDQ\FKZbGRPXSU]H] QDV]\FKNOLHQWรถZ7]QP\EDUEHU]\PDP\LQQHRF]HNLZDQLDDQDVLNOLHQFL LQQH-HVWRJURP\Z\EรถUNRVPHW\NรถZGRSUDF\MD]D]Z\F]DMZ\ELHUDPWH ZbIRUPLH%DUEHU6L]HSRQLHZDฤREVรฏXJXMรˆFRNRรฏRNOLHQWรถZG]LHQQLH ]Xฤ\ZDP\LFKฤทWRQ\ฤต-Hฤ‚OLFKRG]LRbSRPDG\GRZรฏRVรถZWREDUG]ROXELรš SUDFRZDรŠQDSRPDGDFKZRVNRZ\FK5HX]HO3LQN8SSHUFXW0RQVWHUKROG 1DWRPLDVWZฤ‚UรถGPRLFKEDUEHUรถZNUรถOXMรˆREHFQLH/D\ULWH&HPHQW5HX]HO )LEHULb0DWWH&OD\RUD]8SSHUFXW0DWW3RPDGH:V]\VF\PRGHOXMHP\ZรฏRV\Xฤ\ZDMรˆF5HX]HO*URRPLQJ7RQLF%LDGDQDPEDUEHURPEH]GREUHJR WDONXLbGREU\FKSURGXNWรถZGRJROHQLD(FKWHJRMHVWWDNGXฤRฤHWUXGQR Z\PLHQLรŠZV]\VWNR 1DV]HXSRGREDQLDVLรš]PLHQLDMรˆZbMHGQ\PPLHVLรˆFX SรถรฏVDORQXSUDFXMHQDMHGQHMZ\EUDQHMSRPDG]LHDbGUXJLHSรถรฏQDLQQHMSR PLHVLรˆFX ฤผ ]PLDQD .RVPHW\NL VLรš QXG]รˆ ZFKRG]รˆ QRZH Zb PLHMVFH VWDU\FKWRVLรšZFLรˆฤ]PLHQLD3รถรฏNLQDV]\FKEDUEHUVNLFKV]DIHNXJLQDMรˆVLรšSRG UรถฤQRURGQRฤ‚FLรˆ NRVPHW\NรถZ ,OX EDUEHUรถZ W\OH JXVWรถZ Lb UHNRPHQGDFML &R Z\ELHUDMรˆ QDVL NOLHQFL" 1DMF]รšฤ‚FLHM SURGXNW\ SROHFRQH SU]H] EDUEHUD NWรถUHPXXIDMรˆ0รšฤF]\ฤ›QLVรˆJDGฤHFLDU]DPLZLรšFRJURPQH]QDF]HQLHPD RSDNRZDQLH NRVPHW\NX QDWRPLDVW MHJR ]DZDUWRฤ‚รŠ PXVL REรฏรšGQLH SDFKQLHรŠ3DQRZLHFHQLรˆVRELHZ\JRGรšQDNรฏDGDQLDPRFQ\FKZ\WรฏDWZRฤ‚รŠ]P\ZDQLD:LG]รšฤHSU]HGQDPLF]DVSRPDGPDWRZ\FKSXGUรถZGRZรฏRVรถZ ZRG\]bVROรˆPRUVNรˆ=ZLรˆ]DQHMHVWWR]FRUD]OXฤ›QLHMV]\PLIU\]XUDPLNWรถUH SDQRZLHQRV]รˆ&LรšฤNLHSRPDG\ZRGQH]bGXฤ\PSRรฏ\VNLHPXVWรšSXMรˆPLHMVFDOHNNLPLbPDWRZ\P:V]\VWNRVLรš]PLHQLD-HVWZbF]\PZ\ELHUDรŠ)U\]XUDLbMHMXรฏRฤHQLHPRฤHE\รŠFRG]LHQQรˆ]DEDZรˆฤผZLรšFGODF]HJRQLHEDZLรŠVLรš ZรฏRVDPLLbNRVPHW\NDPL"

72

&KรšWQLHDQJDฤXMHVLรš3DQLZbUรถฤQHDNFMHFKDU\WDW\ZQH 6NรˆGWDNDSRWU]HED" 3% 6WDUDP VLรš ฤ\รŠ ]b SRV]DQRZDQLHP RWDF]DMรˆFHM PQLH SU]\URG\ 2G GDZQD QDV] GRP MHVW ZHJHWDULDรฑVNL PRPHQWDPLZHJDรฑVNL=DZV]HSHรฏHQ]ZLHU]DNรถZ2GG]LHFND XZLHOELDP VLรš QLPL RSLHNRZDรŠ ]DUรถZQR W\PL PRLPL MDN LbW\PLQLHFKFLDQ\PLฤผSU]H]ZLHOHODWSUDFRZDรฏDPZbVFKURQLVNXGOD EH]GRPQ\FK]ZLHU]รˆWMDNRZRORQWDULXV]LbG]LDรฏDรฏDPZbRUJDQL]DFMDFK SUR]ZLHU]รšF\FK:LG]LDรฏDPZLHOHVNU]\ZG]RQ\FKLbFLHUSLรˆF\FK]ZLHU]รˆWDLFKVPXWQHRF]\QD]DZV]H]RVWDZLรฏ\ZHPQLHฤ‚ODG1LHVWHW\ QLHPDP]E\WZLHOHZROQHJRF]DVXDOHVWDUDPVLรš]DZV]HSDPLรšWDรŠ FR ZLG]LDรฏDP Lb QLH RGZUDFDรŠ Z]URNX JG\ SRWU]HEQD MHVW PRMD SRPRF:UD]]b7RPNLHPVWZRU]\OLฤ‚P\LQLFMDW\Zรšฤท3UDZG]LZLPรšฤF]\ฤ›QL V]DQXMรˆ ]ZLHU]รšWDฤต Lb Z UDPDFK WHM LQLFMDW\Z\ ]ELHUDP\ SLHQLรˆG]H QDSRWU]HEXMรˆFH]ZLHU]DNL:VXPLHXGDรฏRQDPVLรšX]ELHUDรŠSRQDG  3/1 NWรถUH ]RVWDรฏ\ SU]HND]DQH ]DSU]\MDฤ›QLRQ\P IXQGDFMRP 8ZDฤDPฤHWRRJURPQ\VXNFHVLbMHVWHP]bWHJREDUG]RGXPQD:VSDQLDรฏH MHVW WR ฤH WDNLFK OXG]L MDN P\ MHVW ZLรšFHM GXฤR ZLรšFHM ฤผ QDVL NOLHQFLVรˆQDSUDZGรšKRMQLLbJG\E\QLHLFKHPSDWLDQLJG\E\VLรšWRQLH XGDรฏR2F]\ZLฤ‚FLHVHUGHF]QLHLP]DWRG]LรšNXMรš:OXG]LDFKMHVWFKรšรŠ QLHVLHQLDSRPRF\W\ONRF]DVDPLWU]HEDLPSRPรถFWRZ\GRE\รŠGDรŠ PRฤOLZRฤ‚รŠ Z\ND]DQLD VLรš Lb SRGSRZLHG]LHรŠ MDN WR ]URELรŠ =DFKรšFDP ZV]\VWNLHEDUEHUVKRS\GRG]LDรฏDQLD0RฤQDSRPDJDรŠQDZLHOHVSRVREรถZ0RฤQDSRPDJDรŠ]ZLHU]DNRPPRฤQDSRPDJDรŠG]LHFLRPF]\ RVRERPVWDUV]\P0\PDP\PRฤOLZRฤ‚FLRQLWHMSRPRF\SRWU]HEXMรˆ ฤผZ\VWDUF]\RGURELQDFKรšFL -DNLHVรˆ3DQLSODQ\LbPDU]HQLD]DZRGRZH" 3% -HVW LFK EDUG]R GXฤR &]DVDPL PRL EOLVF\ PรถZLรˆ ฤH ]D GXฤR 8ZLHOELDP V]NROLรŠ GDMH PL WR GXฤR VDW\VIDNFML Lb ] W\P ZLรˆฤรš VZRMH QDMEOLฤV]HSODQ\]DZRGRZH6]NROHQLDSRGV]\OGHPฤท3HWLW3DWL%DUEHU 6FKRROฤตFLHV]รˆVLรšGXฤรˆSRSXODUQRฤ‚FLรˆF]รšVWRPDP\ZLรšFHMFKรšWQ\FK QLฤPLHMVFSRQDGWRFRUD]F]รšฤ‚FLHMRUJDQL]XMHP\V]NROHQLDZ\MD]GRZH RUD]SRND]\/XELรšSUDFรš]bOXGฤ›PLOXELรšSU]HND]\ZDรŠLPVZRMรˆZLHG]รš LbWRF]HJRVDPDVLรšQDXF]\รฏDP&KFรšE\WHQ]DZรถGUรถVรฏZbVLรฏรšFKFรšE\ IU\]MHUVWZRPรšVNLHZb3ROVFHE\รฏRQDWDNLPVDP\PZ\VRNLPSR]LRPLH MDNIU\]MHUVWZRGDPVNLH&RGRPDU]HรฑPDU]\PLVLรšV]NRรฏDEDUEHUVND QDZ]รถU/RQGRQ6FKRRORI%DUEHULQJJG]LHNDฤG\QLH]DOHฤQLHRGZLHNXF]\]DZRGXPรถJรฏE\QDXF]\รŠVLรšEDUEHUVNLHJRIDFKX1LHVWHW\SรถNL FRWRW\ONRPDU]HQLHPDPWDNGXฤRSUDF\ฤHF]DVDPL]Z\Nรฏ\RELDG ]bURG]LQรˆF]\VSRWNDQLH]bSU]\MDFLรถรฏPLSRWUDฤŸรšSU]HNรฏDGDรŠW\JRGQLDPL DQDZHWPLHVLรˆFDPLDOHNWRZLHPRฤHNLHG\ฤ‚


GREGSON GASTAR

74


75


GREGSON GASTAR

76

Fryzury: Gregson Gastar, BGâ&#x20AC;&#x2122;s Lounge, Adelaide, South Australia, @bgshair Foto: Gregson Gastar Stylizacja: Spacecowboy Produkty: American Barber


Fryzury: Tomasz Sobocik Foto: Foto Piotrix â&#x20AC;&#x201C; Piotr Nalepa

TOMASZ SOBOCIK

77


wywiad

Marta Robak Utalentowana i uznana stylistka, laureatka wielu prestiżowych konkursów fryzjerskich, Mistrzyni Świata i Europy we fryzjerstwie artystycznym opowiada o współpracy z Hairdreams – wiodącą marką w branży przedłużania i zagęszczania włosów.

2SRZLHG]SURV]ÚRVHVML]GMÚFLRZHMLZVSöïSUDF\]PDUNÈ+DLUGUHDPV" 0DUWD5REDN6HVMDGODPDUNL+DLUGUHDPVRGE\ïDVLÚZ3ROVFH6DPHSU]\JRWRZDQLDLXVWDOHQLD]DF]Úï\VLÚGXĝRZF]HĂQLHM6FHQDULXV]VHVMLE\ïPRFQR QDSLÚW\7ZRU]\OLĂP\MHGQRF]HĂQLHGZLHNROHNFMHQDMHGQ\PSODQLH]GMÚFLRZ\P6DPSURMHNWIU\]XUPLDïRSLHUDÊVLÚQDREğWHMLORĂFLZïRVöZL]P\VïRZ\FKVW\OL]DFMDFK:VSöïSUDFD]PDUNÈ+DLUGUHDPVSU]\Z\NRU]\VWDQLXZLHOXV\VWHPöZ]DJÚV]F]HQLDLSU]HGïXĝHQLDZïRVöZSR]ZROLïDQDVWZRU]HQLH RUD]]DSODQRZDQLHZF]HĂQLHMNRQFHSFMLZL]HUXQNXGODNDĝGHMPRGHONL &R]DLQVSLURZDïR&LÚGRSRZVWDQLDW\FKNROHNFML" 058ZLHOELDPSUDFRZDÊ]ZïRVDPLLWZRU]\Ê]QLFKIU\]XU\7\PUD]HP ZVSöïSUDFD]PDUNÈ+DLUGUHDPV]DLQVSLURZDïDPQLHGRVWZRU]HQLDNROHNFMLRSDUW\FKQDSLÚNQ\FKGïXJLFKLJÚVW\FKZïRVDFK.ROHNFMDPDGZLH RGVïRQ\3LHUZV]DWRVW\OL]DFMHIU\]XUĂOXEQ\FKZSRïÈF]HQLX]FLHNDZ\PL LQRZDWRUVNLPLUR]ZLÈ]DQLDPLQDGïXJLFKZïRVDFK1DWRPLDVWGUXJDRGVïRQDļķ*ODPDQWĵļRSLHUDVLÚQD]GHF\GRZDQ\PLQLHFRQRQV]DODQFNLP SRGNUHĂOHQLXNRELHFHMXURG\)U\]XU\FKDUDNWHU\]XMÈVLÚGXĝÈG\QDPLNÈ REMÚWRĂFLÈL]GHğQLRZDQÈHOHJDQFMÈ .ROHNFMDķ:KLWH%ORRPĵ

.ROHNFMDķ*ODPDQWĵ

)U\]XU\FKDUDNWHU\]XMÈVLÚREMÚWRĂFLÈLGïXJRĂFLDPLZïRVöZ'ODF]HJR" 05 :W\PVH]RQLHEDUG]RPRGQHVÈXF]HVDQLDZ\NRQ\ZDQHQDZïRVDFKGïXJLFKL]GXĝÈREMÚWRĂFLÈ'ODWHJRNROHNFMHIU\]XURSLHUDMÈVLÚQD WDNLFK VW\OL]DFMDFK L WHFKQLNDFK +DLUGUHDPV NWöUH WZRU]È ]DPLHU]RQ\ HIHNW *UXEH L JÚVWH ZïRV\ VÈ MHGQ\P ] DWU\EXWöZ PïRGRĂFL L ]GURZLD 3LÚNQHZïRV\WRZL]\WöZNDNDĝGHM]DGEDQHMNRELHW\ 7R ZïDĂQLH IU\]XUD MHVW MHGQ\P ] W\FK HOHPHQWöZ NWöUH MDNR SLHUZV]H U]XFDMÈVLÚZRF]\)U\]XUDMHVWWÈF]ÚĂFLÈLX]XSHïQLHQLHPFRG]LHQQ\FK VW\OL]DFML NWöUD MHVW EDUG]R F]ÚVWR SRGGDZDQD RFHQLH :ïRV\ U]DGNLH FLHQNLHLRG]QDF]DMÈFHVLÚGHOLNDWQÈWHNVWXUÈWRJDWXQHNZïRVDWUXGQ\GR XïRĝHQLDGODWHJRGÈĝ\P\GRVWZRU]HQLDMDNQDMZLÚNV]\FKREMÚWRĂFL ZRSDUFLXRZV]\VWNLHGRVWÚSQHPHWRG\ &]\GïXJLHJÚVWHZïRV\VÈPRGQH" 053URSR]\FMHPRGQ\FKIU\]XU]DZV]HVÈ]UöĝQLFRZDQHDGïXJLHLJÚVWHZïRV\WRPDU]HQLHSUDZLHNDĝGHMNRELHW\'ODWHJRQLHPRĝH]DEUDNQÈÊ WDNLHJRORRNXZWUHQGDFK7\PEDUG]LHMĝHRVWDWQLHVH]RQ\SRND]Dï\MDN ZLHOHFLHNDZ\FKSURSR]\FMLLUR]ZLÈ]DñPDP\GODWDNLFKZïRVöZ0XVLP\MHGDNSDPLÚWDÊĝHQLHNDĝGD]QDVMHVWWDNKRMQLHREGDU]RQDSU]H] QDWXUÚ0DUND+DLUGUHDPVPDZLHOHFLHNDZ\FKUR]ZLÈ]Dñ ZSU]HGïXĝDQLXL]DJÚV]F]DQLXZïRVöZFRGDMHIU\]MHURP ZLHOHPRĝOLZRĂFLE\VSHïQLÊRF]HNLZDQLDNOLHQWHN 'RMDNLHJRW\SXNRELHWSDVXMHWHQWUHQG" 05 7R MHVW NZHVWLD EDUG]R LQG\ZLGXDOQD WDN MDN LQG\ZLGXDOQ\ MHVW VW\O L Z\JOÈG NDĝGHM NRELHW\ -HVW ZLHOH F]\QQLNöZNWöUHZSï\ZDMÈQDWRF]\ZGïXJLFKZïRVDFK Z\JOÈGDP\EDUG]RGREU]HF]\OHSLHMMHVWQDPZSRĂUHGQLHM GïXJRĂFL 1D RJöOQ\ ZL]HUXQHN FDïRĂFL PD ZSï\Z ]DUöZQRNRQG\FMDZïRVöZLFKJÚVWRĂÊMDNUöZQLHĝW\S XURG\ D QDZHW EXGRZD V\OZHWNL -HGQDN EDUG]R ZLHOH NRELHWSUDJQLHSRVLDGDÊQDWXUDOQLHSLÚNQHLGïXJLHZïRV\ JG\ĝ ZïRV\ VWDQRZLÈ QLHRGïÈF]Q\ DWXW GRGDMÈF\ XURG\ GHF\GXMÈF\ R QDV]HM NRELHFRĂFL ]P\VïRZRĂFL F]\ XURNX RVRELVW\P=GïXJLPLLJÚVW\PLZïRVDPLPRĝQD]PLHQLDÊ VLÚMDNNDPHOHRQWZRU]ÈFGXĝRZLÚFHMFLHNDZ\FKIU\]XU 6ÈRQHGRSHïQLHQLHPVWURMXLR]GREÈVSUDZLDMÈFĝHF]DVHPELĝXWHULDMHVW]EÚGQ\PGRGDWNLHP &RRGUöĝQLD+DLUGUHDPVRGLQQ\FKPDUHNLGODF]HJR ]GHF\GRZDïDĂVLÚQDZVSöïSUDFÚZïDĂQLH]QLÈ" 05 0DUND +DLUGUHDPV RIHUXMH EDUG]R Z\VRNLHM MDNRĂFL ZïRV\ OXG]NLH SRFKRG]HQLD HXURSHMVNLHJR :ïRV\ VÈ GRVWÚSQHZUR]PDLW\FKVWDQGDUGRZ\FKNRORUDFKSRF]ÈZV]\ RGVXEWHOQ\FKEORQGöZQDWXUDOQ\FKEUÈ]öZDĝSRLQWHQV\ZQHNRORU\ZPRGQ\FKWRQDFK:ïRV\FKDUDNWHU\]XMÈVLÚ SRï\VNLHP HODVW\F]QRĂFLÈ RUD] QDWXUDOQÈ WHNVWXUÈ ']LÚNL

78


79


wywiad W\PGRVNRQDรฏ\PZรฏDฤ‚FLZRฤ‚FLRPPRฤHP\VWZRU]\รŠQDWXUDOQLHZ\JOรˆGDMรˆFH NUHDFMH ] ZรฏRVรถZ :รฏRV\ +DLUGUHDPV EH] Z]JOรšGX QD PHWRGรš LFK ]DNรฏDGDQLDPDMรˆMHGQรˆZVSรถOQรˆFHFKรšฤผVรˆEDUG]RZ\VRNLHMMDNRฤ‚FLFR SRWZLHUG]D FHUW\ฤŸNDW L JZDUDQFMD SURGXFHQWD XG]LHODQD QD FDรฏ\ RNUHV LFK QRV]HQLD 'RNXPHQW\ NWรถUH ZUD] ] ]DรฏRฤHQLHP RWU]\PXMH NOLHQWND VรˆKRQRURZDQHZNDฤG\PVDORQLHSRVLDGDMรˆF\PDXWRU\]DFMรš+DLUGUHDPV QD FDรฏ\P ฤ‚ZLHFLH 3RQDGWR ZDUWR ZVSRPQLHรŠ R GRVNRQDรฏ\FK L LQQRZDF\MQ\FKV\VWHPDFK]DJรšV]F]HQLDZรฏRVรถZ9ROXPHNWรถUHREHMPXMรˆUรถฤQHPHWRG\VWZRU]RQHGRLQG\ZLGXDOQ\FKSRWU]HE=NROHLV\VWHP/DVHU %HDPHU1$12MHVWQDMEDUG]LHMQRZRF]HVQ\PXU]รˆG]HQLHPGRVWZRU]HQLD SLรšNQHM L QDWXUDOQHM REMรšWRฤ‚FL ZรฏRVรถZ ] RSDWHQWRZDQรˆ WHFKQRORJLรˆ 1$12NWรถUDGRVNRQDOHLQWHJUXMHVLรš]QDWXUDOQ\PZรฏRVHP:V]\VWNLHWH DWXW\ ]DGHF\GRZDรฏ\ R Z\ERU]H PDUNL +DLUGUHDPV MDNR QLH]DZRGQHJR SDUWQHUDGRZVSรถรฏSUDF\ -DNLPIU\]MHURPLMDNLPVDORQRPSROHFLรฏDE\ฤ‚PDUNรš+DLUGUHDPV" 05 : NDฤG\P VDORQLH IU\]MHUVNLP F]รšVWR SRMDZLDMรˆ VLรš NOLHQWNL NWรถUH SUDJQรˆ SRVLDGDรŠ JรšVWH L SLรšNQH ZรฏRV\ 6SRU\P SUREOHPHP Vรˆ UรถZQLHฤ GXฤHXE\WNLZรฏRVรถZ]SRZRGXQDGPLHUQHJRZ\SDGDQLDOXEZZ\QLNX QSSU]HE\W\FKFKRUรถE.OLHQWNLF]รšVWRVDPHS\WDMรˆRPHWRG\LWHFKQRORJLHNWรถUHPRJรˆLPSRPรถFDE\X]\VNDรŠXSUDJQLRQ\HIHNW'ODWHJRZDUWRPLHรŠWHJRURG]DMXXVรฏXJLZRIHUFLH+DLUGUHDPVWRGRVNRQDรฏ\SDUWQHU Lbฤ‚ZLDWRZ\OLGHUZVZRLPVHNWRU]HGODWHJRPRJรšSROHFLรŠJRZV]\VWNLP VW\OLVWRPSRV]XNXMรˆF\PZ\MรˆWNRZHMPDUNLNWรถUDSRVLDGDQDMZ\ฤV]HMMDNRฤ‚FL ZรฏRV\ 3RQDGWR ]QDMG]LHP\ WXWDM GRVNRQDรฏ\ L QLH]DZRGQ\ VHUZLV DbWDNฤHZ\MรˆWNRZHV\VWHP\]DJรšV]F]HรฑLSU]HGรฏXฤHรฑZรฏRVรถZ+DLUGUHDPV PDWRZV]\VWNR

.ROHNFMDฤท*ODPDQWฤต +DLUH[WHQVLRQ+DLUGUHDPV )U\]XU\0DUWD5REDN $V\VWHQW,U\QD9RLWRY\FK :VSรถรฏSUDFD(OZLUD0DMWUDLQHU+DLUGUHDPV )RWR0DUWD0DFKD 0DNHXS1DWDOLD5REDN 6W\OL]DFMD'RPLQLN:LรšFHN 0RGHONL$JQLHV]ND3UDV]DรฏRZLF].DUROLQD3RGRODN1LNROD2NRรฑ .RVPHW\NL.DDUDO

80


MARTA ROBAK

82

Kolekcja AKWARELLA Kolekcja „Akwarella” to nieskończoność zmysłowych stylizacji, opartych na technice połączenia sztuki plastycznej z realnym zdjęciem. Magia kolekcji ukryta jest w skomplikowanym kodzie kolorów, których interpretacja znajduje się w sercu każdej kobiety. Fryzury hipnotyzują swoją teksturą, przechodząc od zmysłowych przeźroczystości do ostrych krawędzi. Kolekcja dedykowana jest kobietom poszukującym zdecydowanego wizerunku i wyszukanej kreacji.


83


MARTA ROBAK

84


Fryzury: Marta Robak Foto: Marta Macha Make-up: Agata Nowakowska Modelki: Agnieszka PraszaĹ&#x201A;owicz, Magdalena Zakrzewska, Marta Falkowska


wydarzenia

KEMON dla Wielkiej Orkiestry ลšwiฤ…tecznej Pomocy! Przed nami 26. Finaล‚ WOลšP, a zarazem 13. z udziaล‚em fryzjerรณw! Jak co roku wspรณlnie doล‚ฤ…czamy do akcji, organizujฤ…c w tym dniu wielkie fryzjerskie ล›wiฤ™to! Celem 26. Finaล‚u Wielkiej Orkiestry ลšwiฤ…tecznej Pomocy jest zbiรณrka pieniฤ™dzy na oddziaล‚y poล‚oลผnicze.

1DMZDฤQLHMV]HWRE\รŠUD]HP 3RGF]DV XELHJรฏRURF]QHJR )LQDรฏX .(021 ]HEUDรฏ SRQDG  ]รฏ NWรถUH ]RVWDรฏ\SU]H]QDF]RQHQDUDWRZDQLHฤ\FLDG]LHFLLJRGQรˆSRPRFPHG\F]QรˆGOD VHQLRUรถZ .OXF]RZรˆ LGHรˆ MDNรˆ SURPXMH :2ยฅ3 MHVW ZV]HFKREHFQD VROLGDUQRฤ‚รŠLEH]LQWHUHVRZQDFKรšรŠSRPRF\SRWU]HEXMรˆF\P

/LPLWRZDQDVXV]DUND.(021GOD2UNLHVWU\ 0DUND .(021 SRVWDQRZLรฏD ZHVSU]HรŠ OLF\WDFMH NWรถUH VW\F]QLD URNX EรšGรˆRGE\ZDรฏ\VLรš]VDORQDFKIU\]MHUVNLFKLSU]HND]DรŠQDQLHQXPHURZDQ\FKF]HUZRQ\FKVXV]DUHNV\JQRZDQ\FKORJLHP:LHONLHM2UNLHVWU\ยฅZLรˆWHF]QHM 3RPRF\6XV]DUNLEรšG]LHPRฤQDOLF\WRZDรŠRGFHQ\Z\ZRรฏDZF]HM]รฏ.DฤGD ]QLFKEรšG]LHPLDรฏDKRORJUDP2UNLHVWU\LFHUW\ฤŸNDWDXWHQW\F]QRฤ‚FLSRGSLVDQ\ SU]H]G\U\JHQWD:2ยฅ3-XUND2ZVLDND

'RNRรฑFDฤ‚ZLDWDLRMHGHQG]LHรฑGรฏXฤHM .OLHQFLRGZLHG]DMรˆF\VDORQ\IU\]MHUVNLH]DDQJDฤRZDQHZDNFMรšEรšGรˆPRJOL OLF]\รŠQDQRZHSLรšNQHIU\]XU\RUD]LQQHDWUDNFMHWDNLHMDNOLF\WDFMHF]\NRQNXUV\ NWรถUH]SHZQRฤ‚FLรˆXF]\QLรˆWHQG]LHรฑZ\MรˆWNRZ\P&]\QLRQHGREURZUDFD GRQDVZGZรถMQDVรถELQLJG\QLHSRZLQQLฤ‚P\RW\P]DSRPLQDรŠ7DNV]ODFKHWQH LSLรšNQHLGHHMDNWHSUH]HQWRZDQHSU]H]:LHONรˆ2UNLHVWUรšยฅZLรˆWHF]QHM3RPRF\ VรˆHZHQHPHQWHPQDVNDOรšฤ‚ZLDWRZรˆDJUรšUD]HP]-XUNLHP2ZVLDNLHPZb1DMSLรšNQLHMV]HM2UNLHVWU]HยฅZLDWD.(021WUDNWXMHVLรšMDNSUDZG]LZ\]DV]F]\W

)RWR.HPRQ

86


CLAUDIUS HAIR TRESER ACADEMY tel.: 12 357 36 33 biuro@claudius.pl claudius.pl


prezentacje

-RDQQD&HVDU]SU]HGPHWDPRUIR]È

Joanna Cesarz po metamorfozie

-XOLWD&]HUZLñVNDSU]HGPHWDPRUIR]È

-XOLWD&]HUZLñVNDSRPHWDPRUIR]LH

„#Supermodelka Plus Size” – metamorfozy uczestniczek programu Finalistki programu „#Supermodelka Plus Size” poddane zostały metamorfozom wizerunku. Ich kulminacyjnym momentem było spotkanie ze stylistami fryzur, pracującymi pod okiem stylisty marki KEMON – Klaudiusza Iciek „Claudiusa”, eksperta programu.

88


Claudius

ļ&HOHPVHVML]GMÚFLRZHMLSRSU]HG]DMÈF\FKMÈ PHWDPRUIR]E\ïRWRDE\XF]HVWQLF]NL]P\ï\ ]VLHELHWUXGQHGRĂZLDGF]HQLD]SU]HV]ïRĂFL LXPLDï\]DF]ÈÊZV]\VWNRQDQRZRLĂÊSU]H] SURJUDP L ĝ\FLH EH] NRPSOHNVöZ 3U]HSURZDG]DMÈFPHWDPRUIR]\QLH]DOHĝDïRQDPQD ]PLDQDFK NWöUH Z\ZRï\ZDÊ EÚGÈ VWZLHUU G]HQLD ķZ\JOÈGDV] ]GHF\GRZDQLH LQDF]HMĵ DOHWDNLHG]LÚNLNWöU\PXF]HVWQLF]NLXVï\V]È ķZ\JOÈGDV]SLÚNQLHĵĵ ļSRZLHG]LDï&ODXGLXV .DWDU]\QD%RFKHQNLHZLF]SU]HGPHWDPRUIR]È

.DWDU]\QD%RFKHQNLHZLF]SRPHWDPRUIR]LH

0RQLND'HQLVLXNSU]HGPHWDPRUIR]È

0RQLND'HQLVLXNSRPHWDPRUIR]LH

:LNWRULD.XODSU]HGPHWDPRUIR]È

:LNWRULD.XODSRPHWDPRUIR]LH

1DSLHUZV]\U]XWRNDPRĝQD]DXZDĝ\ÊĝHZïRV\]RVWDï\Z\SLHOÚJQRZDQH&ODXGLXVLbMHJRVW\OLĂFLXĝ\OLNRVPHW\NöZNWöUHVSRZRGRZDï\ ĝH ZïRV\ VÈ ZLGRF]QLH ]GURZV]H Rb RGEXGRZDQHMVWUXNWXU]H8F]HVWQLF]NRPREFLÚWR ]QLV]F]RQH NRñFöZNL D NLOND ] QLFK RWU]\PDïR SURSR]\FMÚ VNUöFHQLD ZïRVöZ QDZHW R GZDG]LHĂFLD FHQW\PHWUöZ 0LDïR WR VSRZRGRZDÊ ĝH V\OZHWNL EÚGÈ Z\JOÈGDï\ OĝHM -HGQD]XF]HVWQLF]HNNWöU\PREFLÚWRZïRV\ ]DSXV]F]DQH RG ZLHOX ODW ]GHF\GRZDïD VLÚ RGGDÊ MH QD SHUXNL GOD NRELHW FKRU\FK QD UDND3R]DFLÚFLDPL&ODXGLXV]DSURSRQRZDï NLONXNDQG\GDWNRPQRZ\NRORU1LHFKRG]LïR MHGQDN R GUDVW\F]QH ]PLDQ\ OHF] Z]PRFQLHQLH QDWXUDOQHJR RGFLHQLD OXE GRGDQLH UR]ĂZLHWODMÈF\FKSDVPF]\NRORUXSRMDZLDMÈFHJRVLÚQDNRñFöZNDFK6W\OLĂFLZ]PRFQLOL ZLÚF UXGRĂFL WDN ĝH VWDï\ VLÚ MHV]F]H EDUG]LHM Z\UD]LVWH D XURGD G]LHZF]\Q ] W\PL RGFLHQLDPL MHV]F]H FLHNDZV]D :ïRV\ EORQG SR]EDZLRQRĝöïW\FKRGFLHQLLXV]ODFKHWQLRQRFKïRGQ\PLDNFHQWDPL&]DUQHZïRV\]DĂ VW\OLĂFLUR]MDĂQLOLDE\Z\JOÈGDï\EDUG]LHMQDWXUDOQLHLQDEUDï\REMÚWRĂFL 2GPLHQLRQ\ ZL]HUXQHN XF]HVWQLF]HN GRGDï LPSHZQRĂFLVLHELHLSRND]DïĝH]PLDQDIU\]XU\G]LDïDMDNWHUDSLDRF]\V]F]DMÈFDDbZL]\WÚ X IU\]MHUD PRĝQD SRUöZQDÊ GR ZL]\W\ XSV\FKRORJD(IHNWğQDOQ\PHWDPRUIR]DXWRUVWZDVW\OLVWöZPDUNL.(021SRGRNLHP &ODXGLXVDWRSRGNUHĂODMÈFHXURGÚLbFKDUDNWHU XF]HVWQLF]HN IU\]XU\ RUD] OHSV]D NRQG\FMDZïRVöZ']LÚNLWHPXG]LHZF]\Q\PRJï\ SRF]XÊVLÚSLÚNQLHMV]ÈZHUVMÈVLHELH M È M

89


wydarzenia

Lidia Kalita & Kemon 3 października odbył się pokaz najnowszej kolekcji Lidii Kality na sezon jesień-zima 2017/18. Na wybiegu pojawiły się inspirowane kulturą punk lat 70. i 80. stylizacje, które styliści marki Kemon uzupełnili mocno wylakierowanymi irokezami czy krótkimi cięciami, przywodzącymi na myśl męskie stylizacje z tamtego okresu.

90


)RWR.HPRQ

:VH]RQLHMHVLHรฑ]LPD/LGLD.DOLWD]DELHUDQDVZIDVF\QXMรˆFรˆSRGUรถฤSU]H]REVHVMHLSRP\Vรฏ\NWรถ UHQDGDรฏ\NV]WDรฏWG]LVLHMV]HMSURZRNDFMLZPRG]LHZ\QLNDMรˆFHM]EXQWXSXQNรถZ1XUWVWDZLDMรˆF\QDLQG\ZL GXDOL]PLVWURQLรˆF\RGPRG\SU]HQLNQรˆรฏGRQLHME\LQVSLURZDรŠOXG]LQDFDรฏ\Pฤ‚ZLHFLHNRQWURZHUV\MQRฤ‚FLรˆ ZรฏDVQรˆHVWHW\NรˆVLOQ\PGรˆฤHQLHPGRZROQRฤ‚FLLSU]HรฏDP\ZDQLHPWDEXRXEUDQLDFKGODPรšฤF]\]QLNRELHW :LGRF]QHMHVWWRQLHW\ONRZVW\OL]DFMDFKDOHWHฤZHIU\]XUDFK 6W\OLฤ‚FLPDUNL.HPRQSU]\JRWRZDOLIU\]XU\LQVSLURZDQHZรฏDฤ‚QLHHVWHW\NรˆSXQN=DOHฤDรฏRLPQDW\PDE\GOD NDฤGHMPRGHONLVWZRU]\รŠVSHUVRQDOL]RZDQรˆIU\]XUรšNWรถUDSRGNUHฤ‚OLMHMRVRERZRฤ‚รŠERSU]HFLHฤSXQNWRLQG\ ZLGXDOL]P1DZ\ELHJXPR]QDZLรšFE\รฏR]REDF]\รŠPRFQRZ\ODNLHURZDQHLURNH]\]DF]HVDQHQDMHGQรˆVWURQรš Z\WDSLURZDQHJU]\ZNLF]\QDZLรˆ]XMรˆFHGRPรšVNLFKVW\OL]DFMLNUรถWNLHFLรšFLD 1RZD NROHNFMD /LGLL .DOLW\ ]DZLHUD IDVRQ\ LGHDOQH GOD SUDZG]LZ\FK EXQWRZQLF]HN RG SRGDUW\FK MHDQVรถZ Lb7VKLUWรถZ]QDSLVDPLPDQLIHVWDPLSRPHWDORZHDSOLNDFMHSU]\ZHOXURZ\FKVXNQLDFK1DZ\ELHJXSRMDZLรฏ\ VLรšPLQWZHHGRZHSรฏDV]F]HJDUQLWXU\JRUVHW\VZHWU\SDUNDSRGV]\ZDQDHNRORJLF]Q\PIXWUHPNUรถWNLHGUD SRZDQHVXNLHQNLZNUDWรšRUD]SRZรฏรถF]\VWHWLXORZHVXNQLH]NDSWXUDPLQDZLรˆ]XMรˆFHGRNXOWXU\PRWRF\NORZHM

91


moda

Totalnie Zima 2017 Moda nie boi siÄ&#x2122; posuniÄ&#x2122;Ä&#x2021; radykalnych, o czym przypomina nieustannie od kilku sezonĂłw. Tej zimy adaptuje siÄ&#x2122; do wymaganej funkcjonalnoĹ&#x203A;ci i w sposĂłb bezkompromisowy, wrÄ&#x2122;cz totalny, poszerza wybrane elementy stroju, przede wszystkim kobiece ramiona. Bawi siÄ&#x2122; wzorami. SiÄ&#x2122;ga po folklor i ludowoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, przetwarzajÄ&#x2026;c je cyfrowo. Bierze na warsztat tradycyjne, staromodne kroje i przemienia je w nowe sylwetki. MÄ&#x2122;ska kamizelka i marynarka stajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; wiÄ&#x2122;c odpowiednio kobiecÄ&#x2026; sukienkÄ&#x2026; i pĹ&#x201A;aszczem. Podobnie rzecz ma siÄ&#x2122; ze swetrami z grubej weĹ&#x201A;ny, z lamusa wyciÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;tymi spodniami, gorsetem modnym w latach 80. itp. Kobiece Ĺźakiety stajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; mÄ&#x2122;skimi marynarkami. Kobiece Ĺźaboty zdobiÄ&#x2026; mÄ&#x2122;skie spodnie. Totalne podejĹ&#x203A;cie mody do uwspĂłĹ&#x201A;czeĹ&#x203A;niania starych wzorĂłw nie oznacza jednak przesadnej ekstrawagancji, jak to byĹ&#x201A;o jeszcze tej jesieni. ZimÄ&#x2026; moda postuluje o daleko idÄ&#x2026;cÄ&#x2026; elegancjÄ&#x2122; i szyk. Sportowe kroje czy wygodna, wyciÄ&#x2026;gniÄ&#x2122;ta dzianina stajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; w tym sezonie symbolicznÄ&#x2026; formÄ&#x2026;, ktĂłra wykonana jest z futer, szlachetnych weĹ&#x201A;en lub gĹ&#x201A;adkiej biaĹ&#x201A;ej baweĹ&#x201A;ny. Przypominane sÄ&#x2026; rĂłwnieĹź angielskie i szkockie kraty w najbardziej klasycznym wydaniu. Kolorystyka jest stonowana, uspokojona i ciemna. SzczegĂłlnÄ&#x2026; uwagÄ&#x2122; zwraca butelkowa, ciemna zieleĹ&#x201E;, granaty oraz czernie. Nie brakuje jednakĹźe pasteli i pudrowego róşu,

Ion Fiz

'HYRWD /RPED

Ailanto

ktĂłre odĹ&#x203A;wieĹźajÄ&#x2026; i nadajÄ&#x2026; lekkoĹ&#x203A;Ä&#x2021; ciemnej, zimowej palecie.

Szeroko w nogach :\VRNRSRGQLHVLRQDWDOLDLPDNV\PDOQLHSRV]HU]RQHQRJDZNLÄźWDNPRÄ?QDRNUHÄ&#x201A;OLĂ&#x160;QDMPRGQLHMV]\ ZW\PVH]RQLHIDVRQVSRGQL:\NRQDQHVĂ&#x2C6;F]Ă&#x161;VWR]OHNNLHJRRSĂŻ\ZDMĂ&#x2C6;FHJRPDWHULDĂŻXFKRĂ&#x160;QLH EUDNLSURSR]\FML]PDWHULDĂŻĂśZJUXE\FKVROLGQ\FKLV]W\ZQ\FK ZHĂŻQDVDW\QD 1RJDZNLVĂ&#x2C6;QLH W\ONR EDUG]R V]HURNLH DOH F]Ă&#x161;VWR QDZHW ]D GĂŻXJLH L RSDGDMĂ&#x2C6; REÄ&#x;W\PL NDVNDGDPL QD VWRS\ -HÄ&#x201A;OLZ]RU\WRW\ONRJDUQLWXURZH NUDWDSDVNL QDMF]Ă&#x161;Ä&#x201A;FLHMMHGQDNVSRGQLHVĂ&#x2C6;PRQRFKURPDW\F]QH V]DURÄ&#x201A;Ă&#x160; F]HUĂą JUDQDW 'OD SRGNUHÄ&#x201A;OHQLD ZSĂŻ\ZĂśZ UHWUR QLHNLHG\ Z\VWĂ&#x161;SXMĂ&#x2C6; ODPSDV\ ZRGPLHQQ\PMDVNUDZV]\PNRORU]H

92


Miguel Marinero

Malne

'HYRWD /RPED

Szeroko w ramionach

0DUFRV/XHQJR

)UDQFLV0RQWHVLQRV

&XVWR

1LH W\ONR QRJDZNL XOHJDMรˆ SRZLรšNV]HQLX SRGREQD WHQGHQFMD GRW\ND GDPVNLH UDPLRQD : W\P VH]RQLHSU]HMDZLDVLรšWRZ]DVWRVRZDQLXV]HURNLFKREฤŸW\FKV]DOLEROHUHNOXESHOHU\Q5DPLRQD ฤDNLHWรถZ NXUWHN VXNQL F]\ NRPELQH]RQรถZ PRJรˆ E\รŠ WDNฤH ]JHRPHWU\]RZDQH L Z\QLHVLRQH GR JรถU\7DNLHUR]ZLรˆ]DQLHMHVWVWRVRZDQHQDMF]รšฤ‚FLHMZNRQWUDฤ‚FLHGRJรฏรšERNLHJRRVWUR]DNRรฑF]RQHJRGHNROWX1LH]DZRGQ\PVSRVREHPQDSRZLรšNV]HQLHOLQLLUDPLRQ]LPรˆMHVWUรถZQLHฤ]DVWRVRZDQLHIXWUD

2EฤŸWDG]LDQLQD =DZV]HSRZUDFD]LPรˆDOHZW\PVH]RQLHXREHFQLDVLรšQDFDรฏHMV\OZHWFH'รฏXJLHOXฤ›QHVZHWU\ VWDMรˆ VLรš VXNLHQNDPL SรฏDV]F]DPL OXE SHOHU\QDPL L REILFLH RSDWXODMรˆ FDรฏH FLDรฏR :รฏรถNQD Vรˆ JUXEHLWZRU]รˆ]GHF\GRZDQHZ\UD]LVWHZ]RU\DQDZHWMHฤ‚OLG]LDQLQDMHVWZ\NRQDQD]FLHรฑV]HJR ZรฏรถNQDWRZ\NRU]\VWXMHVSORW\DฤXURZHOXEJUX]HรฏNLNWรถUHEXGXMรˆZUDฤHQLHZ\UD]LVWHMIDNWXU\ +LWHPVH]RQXMHVWG]LDQLQDZVW\OXODW

93


-HVฤŽV/RUHQ]R

$QJHO6FKOHVVHU

Ana Locking

moda

6]\NVSRUWRZ\V]Q\WZRMVNRZ\

0ร“QFKHQ7RPรV

0D\D+DQVHQ

-XDQ9LGDO

:Sรฏ\Z\PLOLWDUQHSU]HMDZLDMรˆVLรšSU]HGHZV]\VWNLPZSรฏDV]F]DFKNWรถUHQDZLรˆ]XMรˆZVW\OXNURMX LNRORU]HGRRฤŸFHUVNLFKPXQGXUรถZ'รฏXJRฤ‚FLรˆVLรšJDMรˆSRรฏRZ\รฏ\GNLOXE]LHPLPDMรˆSRZLรšNV]RQH NRรฏQLHU]HLIXQNFMRQDOQHQDV]\WHMDNQDERMรถZNDFKNLHV]HQLH1LHNLHG\VรˆSU]HZLรˆ]\ZDQHZWDOLL V]HURNLPLฤทRฤŸFHUVNLPLฤตSDVNDPL:Sรฏ\Z\ZRMVNRZHSU]HQLNDMรˆVLรš]V]\NRZQ\PLHOHJDQFNLPLLQWHUSUHWDFMDPLIRUPVSRUWRZ\FK QSIXWU]DQDNXUWND]NDSWXUHP 2EDฤ›UรถGรฏDLQVSLUDFMLPLOLWDUQH LbVSRUWRZHZ]DMHPQLHGRSHรฏQLDMรˆVLรšZREUรšELHMHGQHMV\OZHWNL

Linearne czernie %DUG]R VLOQรˆ WHQGHQFMรˆ Z W\P VH]RQLH VWDMรˆ VLรš F]DUQH NRURQNL DSOLNDFMH F]\ KDIW\ WZRU]รˆFH OLQHDUQHPRW\Z\QDWUDQVSDUHQWQ\POXEFLHOLVW\PWOH NRURQNDWLXOPHV]VDW\QD 6\OZHWND ZWDNLHMSURSR]\FMLMHVWHNVWUHPDOQLHGRSDVRZDQDREFLVรฏDZUรšF]SU]\NOHMRQDGRVNรถU\&KRG]L RZUDฤHQLHOLQHDUQHJRZ]RUXZ\NRQDQHJRQDQDJLPFLHOH3RMDZLDMรˆVLรš]DWHPIRUP\JRUVHWRZH IDOEDQ\HOHPHQW\VNรถU]DQHLLQVSLUDFMHJRW\FNLH3URSR]\FMHWHZ\]QDF]DMรˆJรฏรถZQ\WUHQG ZNROHNFMDFKZLHF]RURZ\FK

94


Ana Locking

)UDQFLV0RQWHVLQRV

Ana Locking

moda

']LDQLQDZZ\GDQLXPรšVNLP 2LOHPRGDGDPVNDVLรšJDSRG]LDQLQ\Z\UD]LVWHLJUXEHZSRZLรšNV]RQ\FKIRUPDFKLRSDWXODMรˆFHFLDรฏRRW\OHWDVDPDG]LDQLQRZDWHQGHQFMDZPรšVNLP Z\GDQLXSURSRQXMHUR]ZLรˆ]DQLDPQLHMNRQZHQFMRQDOQH6WDZLDQDDฤXURZRฤ‚รŠVSORWรถZLOHNNRฤ‚รŠVDPHMVWUXNWXU\NWรถUDZPRG]LHPรšVNLHMSRGOHJD ฤทXNRELHFHQLXฤตZ\GHOLNDFHQLX PRKHURZDSXFKDWRฤ‚รŠMDVQHRGZDฤQHNRORU\ 

-XDQMR2OLYD

-HVฤŽV/RUHQ]R

-HVฤŽV/RUHQ]R

6SRUWRZ\ F]รฏRZLHNSLHUZRWQ\ 7HQGHQFMDPLOLWDUQRVSRUWRZD]VHNWRUDPRG\GDPVNLHMSU]\ELHUDGODPรšฤF]\]Q ZHUVMรš VSRUWRZRSU\PLW\ZQรˆ L RGZRรฏXMH VLรš QLH GR ZRMVNRZRฤ‚FL DOH GR VW\OX F]รฏRZLHND SLHUZRWQHJR : F]รšVW\P Xฤ\FLX Vรˆ VNรถU\ L IXWUD รฏรˆF]RQH QD ]DVDG]LH SDWFKZRUNX QDMFKรšWQLHM VXURZH QDWXUDOQH OXE QLH]QDF]QLH W\ONR PRG\ฤŸNRZDQH SRSU]H] IDUERZDQLH OXE VWU]\ฤHQLH %XGRZDQH ]D LFK SRPRFรˆ IRUP\ Vรˆ MHGQDN QRZRF]HVQH NXUWNL ] NDSWXUHP EOX]\ VSRUWRZH NDPL]HONL 'UXJLP ELHJXQHP WHM WHQGHQFML MHVW RF]\V]F]RQ\ QRZRF]HVQ\ VSRUWRZ\ IXQNFMRQDOL]P

ยฟLJROR]ODW

Foto: Ugo Camera / IFEMA Maja Hirsz

96

5RFLR/DVHFD

5RFLR/DVHFD

5REHUWR9HULQR

: NROHNFMDFK SRMDZLD VLรš Z GZรถFK Z\GDQLDFK HOHJDQFNLP OXE RGMD]GRZ\P (OHJDQFNL ]DVNDNXMH Z\JOรˆGHP FKDUDNWHU\VW\F]Q\P GOD W\SRZR OHWQLFK VH]RQรถZ MDVQH VSRGQLH RGZRรฏDQLDGRGUHVVFRGHฤณX]NRNWDMOL QD ฤ‚UรถG]LHPQRPRUVNLFK MDFKWDFK MHGZDEQHDSDV]NLNRV]XOHRGVรฏDQLDMรˆFH WRUV:HUVMDRGMD]GRZDVLรšJDGRQDMEDUG]LHM UDG\NDOQHM VW\OLVW\NL ODW ]bฤท*RUรˆF]NรˆVRERWQLHMQRF\ฤตQDF]HOH DZLรšFฤDERW\REFLVรฏHNURMHG\VNRWHNRZHNRORU\LEODVN3URSR]\FMDV\OZHVWURZDGODRGZDฤQ\FK


SUHF\]MD L GRVNRQDÛRßá

Produkty Tondeo dostępne w sieci sklepów


uroda

Blask ponad wszystko Sylwester i karnawaĹ&#x201A; to dĹ&#x201A;ugo wyczekiwany okres, nie tylko przez klienteki, ale takĹźe wszystkie wizaĹźystki. To wĹ&#x201A;aĹ&#x203A;nie wtedy moĹźe ponieĹ&#x203A;Ä&#x2021; nas fantazja, otwieramy sĹ&#x201A;oiczki ze wszystkimi skarbami i tworzymy brokatowe kompozycje, ktĂłre rozgrzesza jedynie ta okolicznoĹ&#x203A;Ä&#x2021;. *G\QLHPRÄ?HV] ]GHF\GRZDĂ&#x160;VLĂ&#x161;QDMHGHQ kolor 0ĂśZLĂ&#x2C6;Ä?HLPPQLHMNRORUĂśZW\P EDUG]LHMNODV\F]QLHLHOHJDQFNR 7RSUDZGD-HVWMHGQDNWDNLH UR]ZLĂ&#x2C6;]DQLHNWĂśUHSRPRÄ?HQDP Z\MÄ&#x201A;Ă&#x160;]RSUHVMLZV\OZHVWUD .ODV\F]QHNRFLHRNR F]HUĂąLJUDÄ&#x;W

MHG\Q\ZVZRLPURG]DMXġ0XOWLFRORUÄľ .U\RODQ 1D]ZDEURNDWXZLHOH ]DSRZLDGDMHJRSLĂ&#x161;NQHGURELQNL PLHQLĂ&#x2C6;VLĂ&#x161;ZV]\VWNLPLNRORUDPLÄ&#x201A;ZLDWD

0DWRZHFLHQLH LEĂŻ\V]F]Ă&#x2C6;FHGRGDWNL .LHG\MDNQLHZWĂ&#x161;QRF" 'RWDNLHJRPDNLMDÄ?XGRELHU]VW\OL]DFMĂ&#x161; ZMHGQROLW\PNRORU]HZLHF]RURZ\ NRPELQH]RQSURVWDVXNLHQND IU\]XUDJĂŻDGNDQDMOHSLHMRGNU\ZDMĂ&#x2C6;FD WZDU].RORU\XÄ?\WHZbPDNLMDÄ?X FLHPQRJUDQDWRZ\LQLHELHVNL SLJPHQWEĂŻĂ&#x161;NLWQ\LODZHQGRZ\FLHĂą F]DUQ\H\HOLQHULVDW\QRZD]JDV]RQD PDJHQWD7DNR]GREQ\PDNLMDÄ?EĂ&#x161;G]LH 7ZRMĂ&#x2C6;MHG\QĂ&#x2C6;ELÄ?XWHULĂ&#x2C6;

98


*G\]SU]HS\FKHP &LQLHSRGURG]H 0LQLPDOLVWNLUöZQLHĝPRJÈ Eï\V]F]HÊLZFLÈĝZ\JOÈGDÊ OHNNRLHOHJDQFNR &LHQLHPED]RZ\PMHVW SRPDUDñF]RZREUÈ]RZ\FLHñ ]HVUHEUQ\PLGURELQNDPL %DUG]RGUREQ\]ïRW\EURNDW ķ*ROGĵ.U\RODQ ]DDSOLNRZDQ\ QDED]Ú ķ0DJLF3ULPHUĵ0$3

GDMHEDUG]RPRFQ\V\OZHVWURZ\ HIHNW:ZHZQÚWU]QHNÈFLNL]RVWDïD ]DDSOLNRZDQDVXFKDSDVWDEURNDWRZD 0$& NWöUD]DZÚGURZDïDUöZQLHĝ QDNRĂFLSROLF]NRZHLïXNNXSLG\QD 3ROLF]NLLXVWDZ\NRñF]RQRWRQDFMÈ EU]RVNZLQLRZÈ.U\FLHOHNNLH

0RĝHV]E\ÊNLPFKFHV] %DOSU]HELHUDñFöZWRZVSDQLDïD RND]MDGRPDNLMDĝ\IDQWD]\MQ\FK RGGUREQ\FKDNFHQWöZSRPDVNL ZHQHFNLHLIDFHSDLQWLJZWHPDFLH MDNLW\ONRVRELHZ\PDU]\V]2VRELĂFLH EDUG]ROXELÚNDUQDZDïRZHV]DORQH PHWDPRUIR]\/XELÚMHSURMHNWRZDÊ Z\NRQ\ZDÊLQRVLÊ:DĝQHMHVW DE\NDĝGÈOLQLÈLNRORUHPNDĝG\P HOHPHQWHPWHJRPDNLMDĝXSRSUDZLDÊ NV]WDïWWZDU]\MHMVWUHI\LHOHPHQW\ :DUWRWDNĝHSRGNUHĂODÊNRORU WÚF]öZNL.V]WDïWLNRORUQDSLHUZV]\ U]XWRNDFKDRW\F]Q\FKERKRPD]öZ PD]QDF]HQLH']LHïRSRZLQQRE\Ê GRNïDGQLH]DSODQRZDQH.OLHQWND PDZ\JOÈGDÊSLÚNQLHDQLHW\ONR IDQWD]\MQLH =DSRPRFÈPDNLMDĝXPRĝQDSU]HQLHĂÊ VLÚGRGRZROQHMNUDLQ\]HĂZLDWD IDQWDV\VWDÊVLÚGRZROQDSRVWDFLÈ ]ğOPXF]\SU]HQLHĂÊVLÚZF]DVLH LSU]HVWU]HQL.DUQDZDïWRZïDĂQLH F]DVWDNLFKSRGUöĝ\%DZP\VLÚ

.DPLOOD-DVWU]ÛEVND Ȃ'\SORPRZDQD0LVWU]\QL:L]DľXL6W\OL]DFMLΖQVWUXNWRU3UDNW\F]QHM1DXNL=DZRGX]DĄRľ\FLHOND LZĄDĝFLFLHOND0DNHXS&RORU 6W\OH$FDGHP\3U]HZRGQLF]ÇFD.RPLVML(J]DPLQDF\MQHMZ]DZRG]LH:L]Dľ\VWND6W\ OLVWNDSU]\.XMDZVNR3RPRUVNLHMΖ]ELH5]HPLRVĄDL3U]HGVLÛELRUF]RĝFLZ%\GJRV]F]\ 0DNHXS &RORU 6W\OH$FDGHP\ WRQRZRF]HVQD SU\ZDWQDV]NRĄDNWµUDRIHUXMHNDPHUDOQHLSU]H]WRHIHNW\ZQH QDXF]DQLH Z ]DZRG]LH ZL]Dľ\VWNDVW\OLVWND 'RĝZLDGF]HQLH SDVMD LQVWUXNWRUD L ODWD SUDNW\NL Z QDXF]DQLX F]\QLÇ $NDGHPLÛ]DZRGRZ\PXQLZHUV\WHWHPZWHMG]LHG]LQLH(GXNDFMDRGE\ZDVLÛZIRUPLHNXUVµZLQG\ZLGXDOQ\FKLJUXSRZ\FK QDSR]LRPDFKSRGVWDZRZ\PL]DDZDQVRZDQ\P=DMÛFLDRSDUWHVÇQDZDUV]WDWDFKLSUDNW\NDFK6]NROHQLDSU]\JR WRZXMÇGRHJ]DPLQµZ]DZRGRZ\FK :ĄDĝFLFLHOND Ȍ)HQLNV 6W\OHȋ VWZRU]\ĄD MHG\QH Z 3ROVFH V]NROHQLH GOD IU\]MHUµZ ] 1RZRF]HVQHM =LQG\ZLGXDOL]RZDQHM $QDOL]\.RORU\VW\F]QHMNWµUHXF]\MDNGRELHUDÉNRORU\]DFMÛGRW\SXNRORU\VW\F]QHJRNOLHQWNL $NDGHPLDUHDOL]XMHUµZQLHľZDUV]WDW\RZL]HUXQNXZEL]QHVLHGHG\NRZDQHȴUPRPLLFKSUDFRZQLNRP 6]NRĄDZVSµĄSUDFXMH]IRWRJUDIDPLLDJHQFMDPL SU]\UHDOL]DFMLSURJUDPµZWHOHZL]\MQ\FKHYHQWµZSRND]µZPRG\ LVHVML]GMÛFLRZ\FK5HDOL]XMHLQG\ZLGXDOQH]OHFHQLDLFRQVXOWLQJ]ZLÇ]DQ\]ZL]HUXQNLHP ZZZIHQLNVVW\OHSOVWXGLR#IHQLNVVW\OHSO

K U R S Y

Z A W O D O W E

I

S Z K O L E N I A


BAJKOWE PREZENTY 3RGREQRQLHQDOHļ\RFHQLDÈNVLÆļNLSRRNăDGFH$OHF]\QDSHZQR",OHUD]\]GDU]\ăR&LVLÚ]DFKZ\FLÈRSDNRZDQLHPSUH]HQWX"3U]\SRPQLMVRELHNLHG\RVWDWQL UD]SRZLHG]LDăDěSRZLHG]LDăHěѥĂDăѤQDZLGRNRSDNRZDQLD"$PRļHNXSLăDěNXSLăHěNLHG\ěSURGXNWW\ONRGODWHJRļHXU]HNăR&LÚMHJRRSDNRZDQLH" 1R ZăDěQLH SXGHăNR ѝ QLE\ QLF D MHGQDN -DN VLÚ RND]XMH MXļ VDPR RSDNRZDQLH PRļH E\È MDN SUH]HQW L Z\ZRăDÈ ZLHOH QDSUDZGÚ IDQWDVW\F]Q\FK HPRFML L G]LHFLÚFHMUDGRěFLRUD]FKÚFLSRG]LHOHQLDVLÚQLÆ]LQQ\PL ĚZLÆWHF]QH]HVWDZ\RG'DYLQHVSU]HQRV]ÆQDVW\PUD]HPZěZLDWPDJLLLEDěQLJG]LHZV]\VWNRMHVWPRļOLZH8U]HNDMÆLUR]F]XODMÆVSUDZLDMÆļHPRļHP\ RGQDOHĺÈZVRELHG]LHFNR*G\E\$OLFMDQLHZHV]ăDGRNU´OLF]HMQRU\QLJG\QLHSU]Hļ\ăDE\W\OXIDQWDVW\F]Q\FKSU]\J´G7RMDNJRWRZLQDSRWÚļQÆGDZNÚ Z]UXV]HąLSRGU´ļGRNUDLQ\PDU]Hą"

2,V]DPSRQ2,RGļ\ZND2,POHF]NR Ļ\F]\P\&LZVSDQLDă\FKZ]UXV]Hą \F]\P\ &L ZVSDQLDă\FK Z]UXV]Hą

0LQXV]DPSRQ0LQXPDVND0LQXVHUXP Ļ\F]\P\&LROěQLHZDMÆF\FKPDU]Hą

/RYHV]DPSRQZ\JăDG]DMÆF\/RYHRGļ\ZNDZ\JăDG]DMÆFD2,POHF]NR Ļ\F]\P\&LGQLSHăQ\FKPLăRěFL

1RXQRXV]DPSRQ1RXQRXRGļ\ZND2,ROHMHN Ļ\F]\P\&LRZRFQ\FKFKZLO

<RXU+DLU$VVLVWDQWV]DPSRQ<RXU+DLU$VVLVWDQWRGļ\ZND<RXU+DLU$VVLVWDQWVSUD\ Ļ\F]\P\&LSHăQ\FKZG]LÚNXZVSRPQLHą W W W. DAV I N ES.C O M W W W.FAC E B O O K .C O M / DAV I N ES P O L S K A


SASSOON ACADEMY

Kolekcja JEJEUNE Prawdziwie współczesne są te, które współgrają z daną chwilą albo idą z duchem czasu. Giorgio Agamben

Inspiracje Dzięki projektantom czerpiącym inspiracje z niesamowicie szykownych materiałów, które tworzą estetykę odzwierciedlającą nostalgię nieograniczoną historycznymi zaszłościami, współczesna moda reprezentuje nietuzinkowe, eklektyczne, a także indywidualne podejście. Zabytkowe grafiki z lat siedemdziesiątych, skórzane ramoneski, odważne cekinowe topy połączone z jeansami ozdobionymi folkowymi haftami są kwintesencją indywidualnego, innowacyjnego stylu. Ta unikalna różnorodność oraz nonkonformistyczne podejście zainspirowały Akademię Sassoon do stworzenia kolekcji Jejeune. Techniki strzyżenia Włosy, podobnie jak ubrania, odzwierciedlają emocje swojego właściciela. Czas odbija na nich swoje piętno, dzięki czemu zyskują autentyczny charakter. W świecie fryzur tak zwany „artystyczny nieład” można uzyskać dzięki wykorzystaniu techniki klasycznego cieniowania i wyzbyciu się uczucia „niedokończonej” stylizacji. W przypadku włosów o tej samej długości, z przystrzyżonymi miejscami schowanymi pod spodem w celu uzyskania określonego kształtu fryzury, „moherowa” tekstura pozwala na uzyskanie niczym nieskrępowanego uczucia lekkości. Naturalnie wyglądające podziały są uzyskiwane dzięki stylizacji zgodnie z normalnym kierunkiem wzrostu włosów. Techniki koloryzacji Sposób koloryzacji został uświetniony zastosowaniem zaawansowanej techniki łączenia. Połączenie wyrazistych i szerokich pasemek pozwala uzyskać subtelną zmianę w obrębie palety kolorów, takich jak: lawendowy, mroczny fiolet, rumiany róż, chłodny blond oraz delikatne miedziane złoto. Kolor podkreśla strukturę kręconych włosów w przypadku fryzury zaczesanej do tyłu po skosie głowy.

102


103


SASSOON ACADEMY

104


Fryzury: Sassoon Academy International Creative Team led by Mark Hayes Foto: Benjamin Vnuk Make-up: Daniel Koleric Stylizacja: Lucie Perrier

105


szkolenia

)RWR1DWDOLD3ROLWRZVND

11â&#x20AC;&#x201C;15 wrzeĹ&#x203A;nia 2017, Bydgoszcz

Szkolenia ABC Cut / Vidal Sassoon Academy PrzeczuwaliĹ&#x203A;my, Ĺźe to bÄ&#x2122;dÄ&#x2026; wyjÄ&#x2026;tkowe spotkania! Kreatywne warsztaty ze strzyĹźeĹ&#x201E; prowadzone przez londyĹ&#x201E;skich instruktorĂłw, a zw ieĹ&#x201E;czone prestiĹźowym certyďŹ katem. Czy moĹźe byÄ&#x2021; lepsza rekomendacja dla Twojego salonu? ']LĂ&#x161;NXMHP\Ä?HE\OLÄ&#x201A;FLH]QDPLÄźWRQDMOHSV]\VSRVĂśEÄ&#x201A;ZLĂ&#x161;WRZDQLDXURG]LQPDUNL 1LFQLHLQWHJUXMHOHSLHMQLÄ?ZVSĂśOQDNUHDW\ZQDSUDFD 2EHMU]\MFLHIRWRUHODFMĂ&#x161;]E\GJRVNLHJRV]NROHQLD]$NDGHPLĂ&#x2C6;9LGDO6DVVRRQ 6HUGHF]QLHJUDWXOXMHP\ZV]\VWNLP8F]HVWQLF]NRPL8F]HVWQLNRP 3URZDG]Ă&#x2C6;F\V]NROHQLH]9LGDO6DVVRRQ$FDGHP\ Krzysztof Pacura i Petteri Rantaeilola

106


107


MARTYNA MARIA MOSIOŁEK MONTIBELLO

108

Inspiracją dla wykonanej sesji zdjęciowej było hasło „Utopia”, odwołujące się do złudnego stanu idealnej równowagi i proporcji. Dzięki szerokiej i różnorodnej gamie produktów Montibello możliwe było stworzenie niebanalnych kształtów i utrwalenie ich formy. Do wykonania fryzur użyłam m.in. lakierów z serii Decode Finish Ultimate, które pozwoliły mi na swobodne wyrażenie wizji artystycznej i ich utrwalenie. W nadchodzącym 2018 r. zapraszam serdecznie na cykl warsztatów z upinania koków, który skierowany jest do wszystkich tych, którzy chcą rozwinąć swoje możliwości w zakresie tworzenia form upięć i poznawania ich technik. Martyna Maria Mosiołek


109


MARTYNA MARIA MOSIOŁEK MONTIBELLO

110

Fryzury: Martyna Maria Mosiołek Foto: Justyna Warwas Make-up: Magdalena Warwas Modelki: Monika Prusko, Żaneta Kołacz-Okwiet, Asia Krzyżańska (Hook Model Agency)


Moc i wygoda suszenia Profesjonalna na suszarka s do włosów z jonizacją p No003 premium

IONIC

SATIN TOUCH

SATIN TOUCH

Satynowa, szlachetna w dotyku obudowa

2000 W IONIC

Generator jonów ujemnych

Maksymalna moc silnika: 2000 W

Kompaktowa i lekka konstrukcja

Dwie prędkości nadmuchu

Dwa ustawienia temperatury

Przycisk zimnego powietrza

Produkty dostępne wyłącznie w sklepach Fale Loki Koki

www.falelokikoki.pl


szkolenia

Akademia Stylizacji DECODE Przed Wami fotorelacja z wrzeÅ&#x203A;niowych szkoleÅ&#x201E; Akademii Stylizacji DECODE. Zobaczcie koniecznie, jakie fryzury wyczarowali utalentowani styliÅ&#x203A;ci pod okiem Martyny, Marcina i Wojtka!

ZU]HÄ&#x201A;QLD ,QVWUXNWRU]\0DUW\QD0DULD0RVLRïHN 0RQWLEHOOR 0DUFLQ-XVLñVNL :DUV]WDW)U\]MHUVNL .RVPHW\NL

0LHMVFH+RWHO6ïRQHF]Q\0ï\Q%\GJRV]F]

112


)RWR-DFHN.RÄ&#x201A;OLFNLZZZNRVOLFNLSO

ZU]HÄ&#x201A;QLD ,QVWUXNWRU]\0RQWLEHOOR0DUW\QD0DULD0RVLRïHN:RMWHN:DOF]DN 0LHMVFH.UDNöZ

113


SPRZĘT, O KTÓRYM MARZYŁEŚ, NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI Nożyczki Tondeo Mythos 5,5” Edycja limitowana z okazji 50. urodzin marki Montibello

Wymienne oczka uchwytów i odkręcane ostrogi

System blokady śruby

Autooczyszczanie

Idealne do kreatywnych strzyżeń metodą „ślizgu” Wykonane z wysoko gatunkowej nierdzewnej stali łożyskowej o najwyższym stopniu twardości, bez niklu


ŚWIĘTUJ Z NAMI!

Szczegóły oferty u przedstawicieli Fale Loki Koki. Liczba nożyczek ograniczona. Oferta tylko dla Salonów Partnerskich Montibello.


wywiad Cykl przedstawia wyjątkowe salony i ich właścicieli związanych z marką Montibello. Wszyscy odpowiadają na taki sam zestaw 7 pytań. Chcesz pochwalić się swoim miejscem pracy? Napisz do nas i prześlij kilka zdjęć na adres montibello@montibello.pl.

Poznaj swojego stylistę z Montibello

Liudmyla Skladanovska -DNLHE\ïR3DQLQDMZLÚNV]HZ\]ZDQLH]DZRGRZH" L.S.: : SUDF\ MDN Z ĝ\FLX ļ QDMZLÚNV]H Z\]ZDQLD SU]\FKRG]È QLHVSRG]LHZDQLH3DPLÚWDPMDNGZDODWDWHPXPLDïDPXPöZLRQÈQDF]HVDQLH SDQQÚPïRGÈRUD]WU]\GUXKQ\DOHQDW\PVLÚRF]\ZLĂFLHQLHVNRñF]\ïR ļZWHG\SRMDZLïRVLÚZ\]ZDQLHRGGRXF]HVDïDPRVöE 1DMOHSV]\NOLHQWWRWDNLNWöU\ L.S.: 0DZïRV\$OHEDUG]LHMFHQLHWRFRQRVLSRGQLPL1LHMHGQRNURWQLHSUDFD ]DPLHQLDVLÚZSU]\MHPQÈNROHĝHñVNÈF]ÚVWRQLHEDQDOQÈSRJDZÚGNÚSU]\ ğOLĝDQFHNDZ\ 6NÈGSRP\VïQDWDNRU\JLQDOQ\Z\VWUöMVDORQX" L.S.:5D]HP]PRLPPÚĝHPFKFLHOLĂP\VWZRU]\ÊSU]\MD]Q\NOLPDWZNWöU\P EÚG]LHP\ķF]XOLVLÚMDNZGRPXĵ1LHNWöUHUR]ZLÈ]DQLDIDNW\F]QLHVÈRU\JLQDOQHDXWRUVNLHļVWDQRZLVNRIU\]MHUVNLH]Z\NRU]\VWDQLHP]DE\WNRZHJR SLDQLQDXP\ZDONL]URELRQH]PRVLÚĝQ\FKPLVGRVPDĝHQLDGĝHPX8U]ÈG]DMÈF WR PLHMVFH Xĝ\ZDOLĂP\ Z\ïÈF]QLH ZïDVQ\FK UÈN $ GREUH HPRFMH ZQLHVLRQHLZWDUWHZNDĝGÈU]HF]ZSUDFRZQLQDGDOHPDQXMÈLXG]LHODMÈ VLÚQDV]\PJRĂFLRP

'ODF]HJRZ\EUDïD3DQL]DZöGIU\]MHUD" /LXGP\OD6NODGDQRYVND2GZF]HVQHJRG]LHFLñVWZDNRORU\Z]RU\EU\ï\ E\ï\LQVSLUDFMÈGRPQLHMV]\FKOXEZLÚNV]\FKG]LDïDñļRGZ\NOHMDQHN]OLĂFL SRSU]H]SRFLÚFLHVXNQLĂOXEQHMPRMHMFLRFLSRVWU]\ĝHQLHZV]\VWNLFKQDSRWNDQ\FK]ZLHU]ÈW:HIHNFLHE\ïDPJRWRZDGRSUDF\QDZïRVDFKEOLVNLFK D Z V]F]HJöOQRĂFL PïRGV]HM VLRVWU\ &]DVDPL PDP ZUDĝHQLH ĝH WR WHQ ]DZöGPQLHZ\EUDï$WDN]XSHïQLHSRZDĝQLHIU\]MHUVWZRMHVWGODPQLH V]WXNÈNWöUDïÈF]\ZLHOHPRLFKSDVML6ÈWRPLQPDODUVWZRļSUDFD]NRORUHPU]HěEDļIRUPRZDQLHEU\ïF]ïRZLHNļNDĝGDQDSRWNDQDRVREDXF]\ PQLHF]HJRĂQRZHJRPX]\NDļQLHRSXV]F]DPRMHMSUDFRZQL *G]LH3DQLV]XNDLQVSLUDFMLGRFRG]LHQQHMSUDF\" L.S.:1LHEH]SRZRGX]DPLHV]NDïDPZ.DUSDF]X7RFRPQLHWXWDMRWDF]D EH]XVWDQQLH ZUÚF] ERPEDUGXMH PRMÈ JïRZÚ QRZ\PL SRP\VïDPL =PLHQLDMÈFHVLÚNRORU\ODVöZOLĂFLUXFKRPHFLHQLHJöUEÚGÈFHVNXWNLHP ]DFKRG]ÈFHJRVïRñFD6WDUDPVLÚF]HUSDÊ]W\FKREUD]öZMDNQDMZLÚFHM NDĝGHJR GQLD 1DVWÚSQLH WH SRGSDWU]RQH GRVNRQDïH UR]ZLÈ]DQLD SU]HQRV]ÚGRVZRMHMSUDFRZQLļZ]ERJDFDWRPRMHP\ĂOHQLHRSU]HMĂFLDFK ïÈF]HQLXNRORUöZFLHQLDFKIU\]MHUVNLFKEU\ïDFK

1LJG\QLHSRGMÚïDE\PVLÚXVïXJLĮ L.S.:5HPRQWXVLOQLND$WDNSRZDĝQLH]DZV]HGEDPRGREUÈNRQG\FMÚ ZïRVöZPRLFKNOLHQWHN'ODPQLHHIHNWHPNRñFRZ\PQLHMHVWğQDOQ\NRORULZ\PRGHORZDQDIU\]XUDNWöUDVDW\VIDNFMRQXMHNOLHQWNÚ]DUD]SRZ\NRQDQHMXVïXG]H=DZV]HVWDUDPVLÚSU]HZLG]LHÊMDNZïRV\EÚGÈZ\JOÈGDï\SöěQLHMMDNEÚGÈVLÚXNïDGDï\XNOLHQWNLQDVWÚSQHJRGQLD]DW\G]LHñ ,GODWHJRF]DVDPLPXV]ÚSRZLHG]LHÊZSURVWĝHķWHJR3DQLQLH]URELÚĵ ERQSVWUDFL3DQLZïRV\1LHERMÚVLÚRGPDZLDÊXVïXJLNWöUDEÚG]LHQLHNRU]\VWQDGODPRMHJRNOLHQWD :\EUDïDPPDUNÚ0RQWLEHOORSRQLHZDĝĮ L.S.: 3UDFRZQLDPLHĂFLVLÚPQSPļWDNLZ\VRNLSR]LRP]RERZLÈ]XMH3RVWDUDïDPVLÚRNRVPHW\NL]Z\VRNLHMSöïNL:VZRMHMNDULHU]H]DZRGRZHMSUDFRZDïDPQDZLHOXPDUNDFKMHGQDN]DZV]HFHQLïDPSURGXNW\ 0RQWLEHOOR,ZLHG]LDïDPĝHZPRMHMSUDFRZQLIU\]MHUVNLHMZNRñFX]DJRĂFLWDPDUNDLMHVW *G\E\PPLDïDZ\PLHQLÊNLOND]DOHWNWöUHQDMEDUG]LHMPQLHSU]HNRQXMÈWR QDSHZQRZVSRPQLDïDE\PRWUZDïRĂFLNRORUXMHJRFKDUDNWHU]HļPDPQD P\ĂOLWRĝHNRORU\QLHVÈSïDVNLHDOHJïÚERNLHQDWXUDOQHLSU]HVWU]HQQH

Salon Skladanovska XO1DG’RPQLFÈ .DUSDF]

116


)RWR)U\]MHU/LXGP\OD6NODGDQRYVND

117


Fryzjerstwo to sztuka oparta na inwencji, wyobraźni, zdolności wizualizacji oraz umiejętności przepływania pomiędzy pomysłami, a jednocześnie rzemiosło wymagające odpowiedniego warsztatu. Nawet najbardziej uzdolniony artysta powinien poznać techniki i zdobyć umiejętności, dzięki którym będzie mógł stworzyć doskonałe dzieło. W przypadku fryzjera będzie to dzieło przede wszystkim spełniające oczekiwania klienta, bo to właśnie jego zadowolenie jest w naszym zawodzie najważniejsze. W Zaremba International Academy prowadzimy szkolenia dla fryzjerów, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności, opanować do perfekcji techniki fryzjerskie i poznać najnowsze światowe trendy. Jeżeli szukasz nowych inspiracji i tak jak my dążysz do perfekcji, nasze szkolenia są właśnie dla Ciebie. Serdecznie zapraszamy!

Nie stój w miejscu. Bądź zawsze o krok do przodu...

Zaprasza Zapra Zaremba-Wan Joanna Zaremba-Wanczura pierwsza wsza polska Mistrzyni Świata

partner:


szkolenia

Zaremba International Academy Potrzebujesz nowych inspiracji? Chcesz poznaฤ‡ najnowsze ล›wiatowe trendy i opanowaฤ‡ do perfekcji techniki fryzjerskie? Jeลผeli tak, to Zaremba International Academy zaprasza na 2-dniowe Szkolenia dla fryzjerรณw, ktรณrzy dฤ…ลผฤ… do perfekcji i chcฤ… byฤ‡ mistrzami w swoim zawodzie!

1DQDV]\FKV]NROHQLDFKSRNDฤHP\&LEDUG]RV]HURNLHVSHNWUXPPRฤOLZRฤ‚FL]ZLรˆ]DQ\FK]]DZRGHPIU\]MHUD:SURZDG]LP\&LรšZbQDMQRZV]HWUHQG\ฤ‚ZLDWRZHJRIU\]MHUVWZD']LรšNLZVSรถOQHMSUDF\GRMG]LHV]GR SHUIHNFMLNWรถUDSU]\F]\QLVLรšGR7ZRMHJR]DZRGRZHJRVXNFHVX :SURJUDPLHPLรšG]\LQQ\PL

.5($7<:1(675=<ยฟ(1,$'$06.,( 4/5.12.2017 5/6.03.2018 4/5.06.2018

7RV]NROHQLHSR]ZROL&LฤทUR]ZLQรˆรŠVNU]\GรฏDฤต3RNDฤHP\QDMQRZV]H WHFKQLNLVWU]\ฤHรฑ3R]ZROLP\LQDF]HMVSRMU]HรŠQDVZRMรˆSUDFรš=DLQVSLUXMHP\&LรšGRZ\W\F]DQLDLRVLรˆJDQLDNROHMQ\FKFHOรถZZG]LHG]LQLHVWU]\ฤHQLD6]NROHQLHSU]H]QDF]RQHMHVWGODIU\]MHUรถZVW\OLVWรถZ NWรถU]\FKFรˆSRV]HU]\รŠVZRMรˆZLHG]รšRRU\JLQDOQHNUHDW\ZQHIRUP\ DWDNฤHUHDOL]RZDรŠZรฏDVQHSRP\Vรฏ\LQVSLURZDQHSUDFรˆLQVWUXNWRUรถZ =DUHPED,QWHUQDWLRQDO$FDGHP\

83,}&,$,67</,=$&-( 15/16.01.2018 9/10.04.2018

&KFHV]]DSURSRQRZDรŠVZRLPNOLHQWRPQRZHVW\OL]DFMHZHIU\]XU]H" $ PRฤH FKFHV] XSLรˆรŠ ZรฏRV\ Z SURVW\ DOH EDUG]R HIHNWRZQ\ VSRVรถE"1DW\PV]NROHQLXSRNDฤHP\&LQRZHUR]ZLรˆ]DQLDZVW\OL]DFML -DN V]\ENR L HIHNWRZQLH ]PLHQLรŠ ORRN X 7ZRMHM NOLHQWNL -DN SUDFRZDรŠ ] GรฏXJLPL MDN UรถZQLHฤ NUรถWNLPL ZรฏRVDPL SU]\ IU\]XUDFK ZLHF]RURZ\FKNLHG\NOLHQWNDQLH]PLHQLDMรˆFVWU]\ฤHQLDFKFHZ\JOรˆGDรŠ ]XSHรฏQLHLQDF]HM6]NROHQLHMHVWSU]H]QDF]RQHGODIU\]MHUรถZNWรถU]\ FKFรˆSRV]HU]\รŠVZRMHXPLHMรšWQRฤ‚FLZG]LHG]LQLHVW\OL]DFMLZรฏRVรถZ

120


675=<¿(1,$0}6.,( 12.03.2018 11.06.2018

)U\]XU\PÚVNLHNODV\F]QHLZVSöïF]HVQHMDNRLQVSLUDFMDGODIU\]MHUDVW\OLVW\ 1D V]NROHQLX UR]ZLQLHV] VZRMH XPLHMÚWQRĂFL L WHFKQLNL ] ]DNUHVX VWU]\ĝHQLD PÚVNLHJR UR]SR]QDV] L RNUHĂOLV] FHFK\ QLH]EÚGQH GR WZRU]HQLDPÚVNLFKIU\]XU1DXF]\V]VLÚ]DVDGSURMHNWRZDQLDIU\]XUSODQRZDQLDLFKWDNE\X]\VNDÊXVWDORQ\LRF]HNLZDQ\HIHNW1DXF]\V]VLÚMDN DGDSWRZDÊ IU\]XU\ WDN DE\ VWZRU]\Ê LQG\ZLGXDOQ\ L XQLNDOQ\ Z\JOÈG NDĝGHJRNOLHQWD=DSURSRQXMHV]ZVZRLPVDORQLHQLHRJUDQLF]RQHPRĝOLZRĂFLVWRVRZDQLDWHFKQLNVWU]\ĝHQLDLWZRU]HQLDNUHDW\ZQ\FKIU\]XU

83,}&,$,.2.,.5($7<:1( 22/23.01.2018 16/17.04.2018

NLHURZDQHMHVWGRRVöENWöUHFKFÈZVZRMHMSUDF\E\ÊSHUIHNFMRQLVWDPL LbUHDOL]RZDÊVZRMHQDZHWQDMEDUG]LHMZ\V]XNDQHSURMHNW\IU\]XU

6=.2/(1,$=75<&+2/2*,, &HOHPV]NROHñMHVWSU]HND]DQLHDNWXDOQHMZLHG]\]]DNUHVXWU\FKRORJLL 1DE\WH XPLHMÚWQRĂFL SR]ZROÈ QD LFK SUDNW\F]QH Z\NRU]\VWDQLH Z FRG]LHQQHMSUDF\]DZRGRZHM ,QIRUPDFMHRUD]RSLV\V]F]HJöïRZHV]NROHñGRVWÚSQHVÈQDQDV]HMVWURQLH ZZZ]DUHPEDDFDGHP\FRP .RQWDNW WHO HPDLO]DUHPED#]DUHPEDDFDGHP\FRP =DUHPED,QWHUQDWLRQDO$FDGHP\ XO&KHïPĝ\ñVND %\GJRV]F]

1DW\PV]NROHQLX]REDF]\V]FDïNLHPQRZHUR]ZLÈ]DQLDSRïÈF]HQLDWHFKQLNL L NUHDW\ZQRĂFL 1RZH IRUP\ L NV]WDïW\ ]DLQVSLUXMÈ &LÚ GR GDOV]HM SUDF\QDGïXJLFKZïRVDFK6]NROHQLHSU]H]QDF]RQHMHVWGODRVöE]PLQLPXPOHWQLPGRĂZLDGF]HQLHP]DZRGRZ\P

3(5)(.&<-1(7(&+1,.,675=<¿(” 5/6.02.2018 7/8.05.2018

3UDJQLHV] ]PLHQLÊ VZRMH VSRMU]HQLH QD IU\]MHUVWZR" 3UDJQLHV] SRV]HU]\ÊVZRMÈZLHG]ÚRVWU]\ĝHQLDFK"7RV]NROHQLHVWZRU]\OLĂP\VSHFMDOQLH GOD&LHELH6]NROHQLH]DZLHUDSURFHVSURMHNWRZDQLDIU\]XUGRSDVRZDQLHVWU]\ĝHñGRNV]WDïWXWZDU]\EXGRZ\FLDïDLFKDUDNWHUXNOLHQWDRUD] PDNV\PDOQÈSHUVRQDOL]DFMÚ8F]HVWQLNZ\NRQXMHIU\]XU\NURNSRNURNX SUDFXMÈF]LQVWUXNWRUHP6]NROHQLHNLHURZDQHMHVWGRRVöENWöUHFKFÈ ZbVZRMHMSUDF\E\ÊSHUIHNFMRQLVWDPLLUHDOL]RZDÊVZRMHQDZHWQDMEDUG]LHMZ\V]XNDQHSURMHNW\IU\]XU

3(5)(.&<-1(7(&+1,.,675=<¿(” 19/20.02.2018 14/15.05.2018

-HVWWRNRQW\QXDFMDV]NROHQLDķ3HUIHNF\MQHWHFKQLNLVWU]\ĝHñĵ:F]DVLHWHJR VHPLQDULXP XF]HVWQLF\ VDPRG]LHOQLH SURMHNWXMÈ L Z\NRQXMÈ IU\]XU\ ELRUÈF SRGXZDJÚZV]\VWNLHV]F]HJöï\GRW\F]ÈFHEXGRZ\FLDïDLFKDUDNWHUXNOLHQWD FRMHVWRPDZLDQHQDVSRWNDQLXķ3HUIHNF\MQHWHFKQLNLVWU]\ĝHñĵ6]NROHQLH

121


DANIEL GRYSZKE

122

Kolekcja KIMCHI Fryzury: Daniel Gryszke Foto: Paweł Wyląg / OCR Creations Make-up: Karkaja, Kaja Karpienko Make Up Modelka: Anna Pham


szkolenia WS Academy

SENSacja Sensem naszego dziaล‚ania, pojmowanego w kategoriach celu, jest ksztaล‚cenie fryzjerรณw i doskonalenie ich umiejฤ™tnoล›ci tak, by piฤ™kniejsze jutro staล‚o siฤ™ faktem, a nie tylko bezuลผytecznym frazesem. Im wiฤ™cej bowiem ล›wiadomych fryzjerรณw, tym lepszy poziom caล‚ej branลผy i wiฤ™cej powodรณw do dumy i satysfakcji.

3HZQLHGODWHJRRWZDUFLHQRZHMVLHG]LE\:6$FDGHP\ZH:URFรฏDZLXVWDรฏRVLรšSUDZG]LZรˆVHQVDFMรˆ, o ktรณrej mรณwiono ]DUรถZQRZSUDVLHMDNLWHOHZL]ML$MHVWRF]\PPรถZLรŠERQRZD$NDGHPLDWRXOWUDQRZRF]HVQHPLHMVFHZNWรถU\PNDฤG\ IU\]MHUSRF]XMHVLรšZ\MรˆWNRZR%RWDNLHVรˆQDV]HV]NROHQLD=DSUDV]DP\ Tworzone z potrzeby pasji... T. Schmidt, A. Wierzbicki & WS Team

124


prezentacje

Salon Pola โ€“ fryzjerstwo, sztuka i moda Salon Pola jest zlokalizowany w Lฤ™borku i od kilkudziesiฤ™ciu lat oferuje kompleksowy zakres usล‚ug fryzjerskich i barberskich.

Rodzinna atmosfera ,QG\ZLGXDOQH SRGHMฤ‚FLH GR NDฤGHJR NOLHQWD SR]ZDOD VSURVWDรŠ RF]HNLZDQLRPLVSHรฏQLDรŠPDU]HQLDSU]\MHGQRF]HVQ\PSR]RVWDQLXZ]JRG]LH ]WUHQGDPLฤ‚ZLDWRZHMPRG\ZHIU\]MHUVWZLH5RG]LQQDDWPRVIHUDNWรถUD XG]LHOD VLรš JRฤ‚FLRP RGZLHG]DMรˆF\P VDORQ VSUDZLD ฤH LFK JURQR VXNFHV\ZQLHURฤ‚QLH:\VRNLSR]LRPฤ‚ZLDGF]RQ\FKXVรฏXJJZDUDQWXMรˆQDP V]NROHQLDZNWรถU\FKNDGUDVDORQXELHU]HF\NOLF]Q\XG]LDรฏ

3RGRSLHNรˆIDFKRZFรถZ .DGUDVDORQX3RODOLF]\Z\NZDOLฤŸNRZDQ\FKSUDFRZQLNรถZ1DGQLH]DZRGQ\PIXQNFMRQRZDQLHPF]XZDMรˆVLRVWU\2OD*RVLDL0DUWDNWรถUH Z]DMHPQLHVLรšX]XSHรฏQLDMรˆ Aleksandra ChmielฤผZรฏDฤ‚FLFLHOVDORQXRUD]PLVWU]QRฤ\F]HN'Rฤ‚ZLDGF]RQ\VW\OLVWD]SRQDGGZXG]LHVWROHWQLPVWDฤHP]QDNRPLW\V]HILSU]\MDFLHO.RQVHNZHQWQDZG]LDรฏDQLXHPSDW\F]QDGRJUDQLFฤผGXV]DDUW\VW\ LJRUรˆFHVHUFHVDORQX 0DรฏJRU]DWD ']LHNRรฑVND ฤผ PDHVWUR SรšG]OD L IDUE\ 7ZรถUF]\ L NUHDW\ZQ\ ZLUWXR]NRORUรถZ]QLHRJUDQLF]RQรˆZ\REUDฤ›QLรˆย’รˆF]HQLHEDUZQLHVWDQRZL GODQLHMWDMHPQLF.DฤGHVHUFHSRWU]HEXMHDRUW\NWรถUHMIXQNFMรšSHรฏQL*RVLD EรšGรˆFMHGQรˆ]QDMZDฤQLHMV]\FKGHWHUPLQDQWVXNFHVXVDORQX3ROD

)RWRVDORQ3ROD

0DUWD/DZUHQFฤผFRQFLHUJHVDORQX2GSRZLHG]LDOQD]DUHODFMH]NOLHQWDPLLPDUNHWLQJ6HUFHLDRUWDQLHPRJรˆSUDZLGรฏRZRIXQNFMRQRZDรŠEH] WรšWQLF\ฤผ0DUW\NWรถUHMGRฤ‚ZLDGF]HQLHL]DDQJDฤRZDQLHSR]ZDODMรˆRVLรˆJQรˆรŠ QDMZ\ฤV]H FHOH 1LH]EรšGQ\P X]XSHรฏQLHQLHP WHJR XNรฏDGX Vรˆ ฤ\รฏ\ ฤผ VW\OLฤ‚FL QDV]HJR VDORQX 0RQLND $VLD :LROD -XOLD 0DU]HQD 1DWDOLD3DXOLQD&HOLQD3DWU\FMD(ZHOLQD3DXOLQDL0LFKDOLQD6DORQ3RODWR SU]HGHZV]\VWNLPQDV]HNOLHQWNLLNOLHQFL:RGSRZLHG]LQDRF]HNLZDQLD SDรฑ ]RUJDQL]RZDQH ]RVWDรฏ\ ZLRVHQQH ZDUV]WDW\ PDNLMDฤX .DWDU]\QD .RV]DรฏNDL(PLOLD1DZDWNRZVNDฤผZL]Dฤ\VWNLZVSรถรฏSUDFXMรˆFH]VDORQHP ฤผ]DGEDรฏ\DE\XF]HVWQLF]NLV]NROHQLDSR]QDรฏ\QDMQRZV]HLQDMZDฤQLHMV]HWUHQG\NRVPHW\F]QH:\FKRG]รˆFQDSU]HFLZRF]HNLZDQLRPSDQรถZ MHVLHQLรˆURNX]RVWDรฏDXUXFKRPLRQDQRZDRGVรฏRQDVWUHI\PรšVNLHM

0RฤHP\ZLรšFHMฤผNXOWXUDUR]U\ZNDHGXNDFMD 3RODWRQLHW\ONRVDORQIU\]MHUVNLDOHWDNฤHPLHMVFHVSRWNDรฑNXOWXUDOQ\FK UR]U\ZNRZ\FKLHGXNDF\MQ\FK-HGQรˆ]DNW\ZQRฤ‚FLVรˆHYHQW\SRฤ‚ZLรšFRQH XURG]LHNWรถUHVSRWNDรฏ\VLรš]GXฤ\P]DLQWHUHVRZDQLHPNOLHQWรถZ5HDOL]XMHP\UรถZQLHฤSURMHNW\GHG\NRZDQHORNDOQHMVSRรฏHF]QRฤ‚FLNWรถUH]RVWDรฏ\ XWUZDORQHZVSHFMDOQ\PNDOHQGDULXPVDORQX2WRQDMZDฤQLHMV]H]QLFK :HUQLVDฤSUDFPDODUVNLFKQDV]HMNOLHQWNLฤผ.DWDU]\Q\6]NLELHO.RV]DรฏNLSW ฤท3ODฤDฤตNWรถU\]RVWDรฏSRรฏรˆF]RQ\]ZLHF]RUHPMD]]RZ\PSU]\DNRPSDQLDPHQFLH5HQDW\6ROR%RQLHFNLHML]HVSRรฏX0DULXV]D&]DMNL6DORQIU\]MHUVNL SRJRG]LQDFKPRฤHE\รŠPLHMVFHPVSRWNDรฑGODOXG]L]SDVMรˆ 6DORQ ]PRW\ZRZDQ\ VXNFHVHP Z]Lรˆรฏ XG]LDรฏ Z )LQDOH :LHONLHM 2UNLHVWU\ยฅZLรˆWHF]QHM3RPRF\ZNWรถUรˆ]DDQJDฤRZDรฏVLรšMXฤSRUD]F]ZDUW\ /LF]QH OLF\WDFMH SU]HGPLRWรถZ SU]HND]\ZDQ\FK SU]H] SU]\MDFLรถรฏ VDORQX RUD]DWUDNFMHWRZDU]\V]รˆFHSRPRJรฏ\EHQHฤŸFMHQWRPWHMHG\FMLฤผG]LHFLRPLbRVRERPZSRGHV]รฏ\PZLHNX:URNXSRELW\]RVWDรฏUHNRUG ]ELรถUNLSLHQLรšG]\ZVDORQDFKฤŸUPRZ\FKPDUNL.HPRQDXQDV]HEUDQD NZRWDSU]HNURF]\รฏD]รฏ 3UDFRZQLF\VDORQX3RODXF]HVWQLF]\OLUรถZQLHฤZSU]\JRWRZ\ZDQLXVW\OL]DFMLIU\]XUGODDNWRUรถZVSHNWDNOXฤท6]HSW\6HUFฤต8G]LDรฏZW\PSU]HGVLรšZ]LรšFLXWR]XSHรฏQLHQRZHGRฤ‚ZLDGF]HQLHDSUDFD]PรฏRG\PLNUHDW\ZQ\P ]HVSRรฏHP PRW\ZXMH GR GDOV]HJR UR]ZRMX L ZVSLHUDQLD NROHMQ\FK ORNDOQ\FKZ\GDU]HรฑNXOWXUDOQ\FK : VDORQLH 3ROD IU\]MHUVWZR SU]HQLND VLรš ]H V]WXNรˆ PRGรˆ L G]LDรฏDOQRฤ‚FLรˆ VSRรฏHF]QรˆSREXG]DMรˆFNUHDW\ZQRฤ‚รŠLZUDฤOLZRฤ‚รŠRVรถERGZLHG]DMรˆF\FKWR QLH]Z\NรฏHPLHMVFH

126


127


R. SMARZ PROFESSIONAL HAIR KEMON

128

Kolekcja STONE Kamienie o szlachetnych kolorach przyciągają uwagę swoją wyjątkowością i blaskiem. W swej głębi kryją cudowne wzory i obrazy. Wartościowe i rzadko spotykane, mieniące się wyglądają cudownie na każdej kobiecie. Kamienie cieszą oczy i hipnotyzują, nosi się je z miłości do piękna i harmonii. Przedstawiamy: amber, quartz, aquamarine – trzy kamienie o unikalnych kolorach i wzorach.


129


R. SMARZ PROFESSIONAL HAIR KEMON

130


Fryzury: R. Smarz Professional Hair (Kasia, Sylwana, Iza, Justyna, Radek) Foto: Dominika Ĺ&#x161;nieg Make-up: Katarzyna Gulbierz Modelki: Milena, MaĹ&#x201A;gorzata, Agata

131


MIO SOTA, TRIO

132

Kolekcja SURFACING Kolekcja zostaÅ&#x201A;a nagrodzona w konkursie NAHA 2017 w kategorii Hairstylist of the Year


Fryzury: Mio Sota, Trio, Chicago Foto: John Rawson, www.therawsonpartnership.net Make-up: Melissa Musseau

133


ERIC SAMMARTANO, LAURENT LEGAL

134

Kolekcja WINTER LIGHT


Fryzury: Eric Sammartano, Laurent Legal Foto: Daniel Pister Make-up: Louna Produkty: Wella Professionals

135


ARTEGO

136

Kolekcja PRYZMAT Kolory inspirują i ciekawią ludzi od lat – pierwsze naukowe próby poznania tajemnic ich powstawania sięgają XVI w., jednak dopiero w minionym stuleciu udało się zgłębić tajniki tej dziedziny. Wilhelm Ostwald stworzył system łączenia barw na zasadzie podobnej do harmonii dźwięków. Sztuka tworzenia kolorów to bardzo ważny aspekt w farbowaniu włosów – to właśnie kolorystyka jest tym elementem, który nadaje wyraz i przykuwa uwagę. Artego przedstawia najnowszą kolekcję, w której prym wiodą podstawowe barwy i sposoby ich łączenia, akcentowane jest także to, jak ważną rolę odgrywają w koloryzacji farbami IT’S COLOR Artego. Propozycje artègo na najbliższy sezon to odważne kolory i niebanalne cięcia wykonane przez Stylistów marki: Martę Kateusz, Krzysztofa Pajora, Wojciecha Zielińskiego oraz Marcina Machnickiego.


Fryzury: William De Ridder Foto: Patje Verbruggen Make-up: Chris Del anno Stylizacja: Vankets Nicky

137


ARTEGO

138


Fryzury: Marta Kateusz, Krzysztof Pajor, Wojtek Zieliński i Marcin Machnicki Foto: Weronika Kosińska Make-up: Izabela Szelągowska Stylizacja: Marcin Kulak

139


Fryzury: Elie Valiere Koloryzacja: Elie Valiere & Julien Rey Foto retusz: Pascal Latil Make-up: Celine Regnard Stylizacja: Springsioux Modelka: Agathe Pelous

ELIE VALIERE

140

Kolekcja FUTUR


Dyr. artystyczna: Laurie Cesari & Pascal Latil Fryzury: Laurie Cesari Foto: Pascal Latil Make-up: Pauline Balin Stylizacja: Pascal Latil Modelka: Nina Laspé Kolekcja PURPLE

LAURIE CESARI

141


Fryzura: Katarzyna Złamaniec, Atelier & Academy Katarzyna Złamaniec Foto: Rado Ledwożyw Make-up: Estilo Paulina Popek Stylizacja: Magdalena Wilk-Dryło Modelka: Wiktoria Krzepkowska Asystent: Edyta Kosior

KATARZYNA ZŁAMANIEC

142

Kolekcja BORDIURA Inspiracją do stworzenia mojej fryzury był ornament roślinny, średniowieczna bordiura, która okala twarz modelki. Duża forma przenika przez siebie, tworząc nietuzinkową konstrukcję plecioną z włosów. Olbrzymie znaczenie ma kolor. Przenikanie chłodnego nordyckiego blondu z mocno dominującym kolorem limonkowym, który podkreśla, a zarazem łączy całą kompozycję. Bordiura, która była moim natchnieniem do stworzenia oryginalnej struktury z włosów modelki, jest w ogólnym rozumieniu dekoracyjnym obramowaniem tkaniny, płaskorzeźby, kompozycji malarskiej. Sztuka, szczególnie ornamenty, są bliskie mojemu sercu, bo dają nieograniczone możliwości tworzenia, dają wolność artyście.


Fryzury: Katarzyna Złamaniec, Atelier & Academy Katarzyna Złamaniec Foto: Ryszard Kocaj Make-up i stylizacja: Estilo Paulina Popek Modelka: Julia Dzielińska Ubranie: Basia Olearka Kolekcja MODERN GLAM

143


JOANNE Oâ&#x20AC;&#x2122;NEILL

144

Kolekcja THE MUSES


Fryzury: Joanne O’Neill, Salon Joanne O’Neill, Dunloy, Co Antrim, Northern Ireland, Finalist for 2017 Avant Garde Hairdresser of the Year Foto: Tony Le-Britton Make-up: Carol Brown Stylizacja: Radcliffe & Sciamma

145


LAURA KULIK, THE HAIRBANK

146

Kolekcja AFTERMATH


Fryzury: Laura Kulik Foto: Desmond Murray Make-up: Ellie Bebbington Stylizacja: Kerry Winkle

147


ANDY HEASMAN, RUSH

148

Kolekcja JUST KIDS


149


ANDY HEASMAN, RUSH

150


Fryzury: Andy Heasman, Rush Foto: Alex Cecchini Make-up: Victoria Paterson Stylizacja: Robert Morrison

151


CRAZY COLOR

152


Fryzury: Crazy Color Foto: Tony Le-Britton Make-up: PJ Maxwell

153


PATRICK CAMERON

154

Kolekcja EASY CLASSICS


155


PATRICK CAMERON

156


Fryzury: Patrick Cameron Asystent: Jo Wilcox Foto: Marco Erbi Make-up: Alison Chesterton Couture: Marco Erbi Produkty: Wella System Professional, Wella EIMI, BaByliss Pro

157


wydarzenia

Salon International Londyn, 14โ€“16 paลบdziernika To jedne z najwaลผniejszych targรณw fryzjerskich, trzy dni peล‚ne inspiracji, wiedzy oraz innowacyjnych rozwiฤ…zaล„ opracowanych specjalnie dla naszej branลผy. Centrum targowe ExCeL odwiedziล‚o podczas tegorocznej edycji 40 219 zwiedzajฤ…cych.

*Rฤ‚FLH]FDรฏHJRฤ‚ZLDWDZ]LรšOLXG]LDรฏZFRURF]Q\Pฤ‚ZLรšFLHEUDQฤ\NWรถUH ZW\PURNXE\รฏRUรถZQLHฤJRVSRGDU]HPPLรšG]\QDURGRZHJRฤŸQDรฏX:HOOD ,QWHUQDWLRQDO7UHQG9LVLRQ:VRERWรšฤŸQDOLฤ‚FL]NUDMรถZ]DSUH]HQWRZDOL VLรšZSRND]DFKNWรถUHSU]\JRWRZDOL]P\ฤ‚OรˆRVWZRU]HQLXZ\JOรˆGXLVW\OX FKDUDNWHU\VW\F]QHJRGODGDQHJRNUDMX :UDPDFKNRQNXUVX7UHQG9LVLRQPRฤQDE\รฏRWDNฤHREHMU]HรŠLQVSLUXMรˆFH SRND]\SU]\JRWRZDQHSU]H]JURQREU\W\MVNLFKIU\]MHUรถZRUD]VDORQ\WDNLHMDN+RE6DQUL]]5REHUW(DWRQRUD]0DUF$QWRQL1DVWรšSQLH$QGUHDV .XUNRZLW]QRZ\JOREDOQ\DPEDVDGRUGVNRORU\]DFML:HOOD3URIHVVLRQDOV ]DSUH]HQWRZDรฏQDMQRZV]HWUHQG\QDVH]RQZLRVQDODWRNWรถUHVNXSLDMรˆVLรšQDNRORU\]DFMLZVW\OXฤทQRQWRXULQJฤตRUD]ฤทJHQGHUฤต 0RW\ZHPSU]HZRGQLPFDรฏHJRZHHNHQGXE\รฏ\UรถฤQHJRURG]DMXNRQNXUV\+- GRFHQLรฏR]Z\FLรš]FรถZVHULLVZRLFKNRQNXUVรถZNWรถUHRGE\ZDรฏ\VLรšSRGF]DVWDUJรถZ-DNFRURNXQLH]Z\NรฏรˆDWUDNFMรˆSU]\FLรˆJDMรˆFรˆW\VLรˆFHRGZLHG]DMรˆF\FKE\รฏR RJรฏRV]HQLHQD]ZLVNฤŸQDOLVWรถZRUD]QRPLQRZDQ\FKGRQDMEDUG]LHMSUHVWLฤRZHM QDJURG\ZEUDQฤ\IU\]MHUVNLHMฤผ+-ฤณV%ULWLVK+DLUGUHVVLQJ :F]DVLHWUZDQLDWDUJรถZOHJHQG\IU\]MHUVWZDE\รฏ\GRVWรšSQHQDZ\FLรˆJQLรšFLH UรšNL:V]\VWNRSRWRDE\LQVSLURZDรŠRGZLHG]DMรˆF\FKRUD]G]LHOLรŠVLรš]QLPL VZRLPLXPLHMรšWQRฤ‚FLDPL]DUรถZQRSRGF]DVNUHDW\ZQ\FKSUH]HQWDFMLZUDPDFK)HOORZVKLSIRU%ULWLVK+DLUGUHVVLQJMDNL+-6WDJHV5รถZQLHฤ/HJHQGV /RXQJH E\รฏ GRVNRQDรฏรˆ RND]Mรˆ GR SR]QDQLD FLHNDZ\FK RVRERZRฤ‚FL NWรถUH G]LHOLรฏ\ VLรš VZRLPL KLVWRULDPL GRW\F]รˆF\PLGURJLGRVXNFHVX 1LHPDOฤHNDฤGHVWDQRZLVNRZ\VWDZLHQQLF]H QD WUDJDFK E\รฏR ]QDNRPLW\PPLHMVFHPGRRGNU\FLDLQVSLUDFML 5REHUW &URPHDQV =RH ,UZLQ RUD]+RRNHU <RXQJSUH]HQWRZDOL QRZRฤ‚FL SU]\JRWRZDQH SU]H] SRV]F]HJรถOQH PDUNL UR]GDMรˆF SRGF]DV SUH]HQWDFML QDMQRZV]H SURGXNW\V\JQRZDQHLFKQD]ZLVNLHP

3RQLHZDฤVรˆWRQDMZLรšNV]HWDUJLZEUDQฤ\SRGF]DV6DORQ,QWHUQDWLRQDOQLH PRJรฏR]DEUDNQรˆรŠLQIRUPDFMLRQDMQRZV]\FKSURGXNWDFK:DKO]DSUH]HQWRZDรฏ ]XSHรฏQLH QRZรˆ JDPรš VXV]DUHN RUD] SURVWRZQLF GR VW\OL]DFML ZรฏRVรถZ 1DWRPLDVWJKGVNXSLรฏRVLรšQDNRQWXU]HLFKQDMQRZV]DNDUERZQLFD]RVWDรฏD ]DSURMHNWRZDQD]P\ฤ‚OรˆRWHNVWXU]HRUD]REMรšWRฤ‚FLZรฏRVรถZ=NROHL%D%\OLVV 352]DSUH]HQWRZDรฏR3HUIHFW&XUO0.,,NWรถUDXPRฤOLZLD]URELHQLHORNรถZEH] QDMPQLHMV]HJRZ\VLรฏNXSR]ZDODWHฤX]\VNDรŠIDOHOXEHIHNWEXU]\ZรฏRVรถZQD ฤ\F]HQLH/DEHOPQDWRPLDVWSRFKZDOLรฏRVLรšNROHNFMรˆDNFHVRULรถZVWDQRZLรˆF\FKSHUIHNF\MQHX]XSHรฏQLHQLHLFKQRZR]DSUH]HQWRZDQHJRUR]ZLรˆ]DQLDGR VXV]HQLDZรฏRVรถZ 6DORQ,QWHUQDWLRQDOWRฤ‚ZLHWQDRND]MDGR]URELHQLD]DNXSรถZDOHSU]HGH ZV]\VWNLPV]DQVDQD]REDF]HQLHOLF]Q\FKSRND]รถZ7UHYRU6RUELH3DWULFN &DPHURQ6DVVRRQ$FDGHP\7RQL *X\5XVKL%D%\OLVV352]DSUH]HQWRZDรฏ\VLรšZWUDNFLH6DORQ/LYHSRGF]DVJG\0DKRJDQ\E\รฏDJRVSRGDU]HP SRSXODUQ\FKRGZLHOXODWVHPLQDULรถZ 'OD7UHYRUDSRGHNDG]LHNWรถUDPLQรšรฏDRGF]DVXJG\SU]HVWDรฏEUDรŠXG]LDรฏ ZSRND]DFKQDฤ\ZRE\รฏWREDUG]RZ]UXV]DMรˆF\SRZUรถW:UD]]F]รฏRQNDPL ]HVSRรฏXSRG]LHOLรฏVLรšVZRLPLLQVSLUDFMDPLRUD]W\PMDNLQQRZDFMHPRJรˆSU]\F]\QLรŠVLรšGRX]\VNDQLD]DSLHUDMรˆF\FKGHFKZSLHUVLDFKQLHSU]HZLG\ZDOQ\FK HIHNWรถZ 1DMQRZV]D NROHNFMD DXWRUVWZD 3DWULFND &DPHURQD ฤผ ฤท(DV\ &ODVVLFVฤตฤผGRZLRGรฏDGODF]HJR]\VNDรฏRQPLDQRNUรถODVW\OL]DFMLGรฏXJLFKZรฏRVรถZ :W\SRZ\PGODVLHELHVW\OXQDG]LHVLรšFLXPRGHONDFK]DSUH]HQWRZDรฏVHULรš SURVW\FKIU\]XUNWรถUHSU]\SRPRF\RGSRZLHGQLFKWHFKQLNPRฤQD]DSURSRQRZDรŠ NOLHQWRP Z VDORQLH 6DVVRRQ $FDGHP\ SRND]DรฏR VZRMH Z\MรˆWNRZH XPLHMรšWQRฤ‚FLGRELHUDQLDNRORUXLSUHF\]\MQ\FKWHFKQLNVWU]\ฤHQLD7RQL *X\ ]DSUH]HQWRZDOLVZRMรˆQDMQRZV]รˆNROHNFMรšIU\]XUSWฤท)XWXUHZLVHฤต%D%\OLVV 352SRVWDZLรฏRQDWRPLDVWQDZVFKRG]รˆFDJZLD]Gรšฤผ.\:LOVRQD=DGHPRQVWURZDรฏRQWULNLLWHFKQLNL]Z\ELHJXNWรถUHPRฤQDZ\NRU]\VWDรŠZSU]\SDGNX VW\OL]DFMLNOLHQWDZVDORQLHIU\]MHUVNLP 6HPLQDULXP0DKRJDQ\SRGF]DVNWรถUHJR]DSUH]HQWRZDQRQRZรˆNROHNFMรšฤท&XUYH/LQHDUฤตE\รฏRGRZRGHPNUHDW\ZQHJRSRGHMฤ‚FLD]HVSRรฏX-HVW WRNROHNFMD]DLQVSLURZDQDDUFKLWHNWXUรˆNWรถUHMVHGQRVWDQRZLPLรšNNRฤ‚รŠ ORNLRUD]SDOHWDNRORUรถZFRXWXUH 1DSRGVWDZLHPDWHULDรฏรถZ6DORQ,QWHUQDWLRQDO

158


Foto: Salon International

Mahogany Seminars

Patrick Cameron Salon Live

Trevor Sorbie Salon Live

159


wydarzenia

Sassoon Salon Live

Toni&Guy Salon Live

160


szkoleniafryzjerskie.pl

Znajdź szkolenia z najlepszymi instruktorami

Szkolenie, które wprowadzi Cię w świat koloryzacji, szkolenie z zakresu pielęgnacji, a może takie, którego temat wybierasz Ty? Z marką Kemon rozwiniesz swoje umiejętności i zyskasz nową wiedzę niezbędną w codziennej pracy. ANGELIKA SWOREK ANNA PIWNIK Ceni sobie komunikatywność i nowe znajomości, dzięki którym wymienia się swoim doświadczeniem. Dusza artysty, jaką posiada, pozwala na nieograniczone możliwości tworzenia nowych wizerunków. Zawsze osiąga zamierzone cele. Potrafi pokonać każdą przeszkodę, która prowadzi ją do sukcesu.

„Kolory są muzyką dla oczu, dają się zestawiać jak nuty”. Te słowa najlepiej oddają sens bycia instruktorem-kolorystą marki Kemon. Najważniejsze dla niej jest to, aby dzielić się zdobytą wiedzą i podnosić standardy pracy w salonach fryzjerskich.

KAMILA ĆWIKLIŃSKA We fryzjerstwie kieruje się łączeniem osobowości z wyglądem zewnętrznym, dlatego uważa, że bardzo ważnym elementem w pracy fryzjera jest umiejętność słuchania. Uwielbia klasykę, często przeplataną indywidualnymi, nieszablonowymi pomysłami.

Rozwijaj swoje umiejętności z najlepszymi. Serwis szkoleniafryzjerskie.pl wspierany jest przez markę Fale Loki Koki.


wydarzenia

Alternative Hair Show 2017 โ€“ โ€žUtopiaโ€

)RWR$OH[%DUURQ+RXJK

15 paลบdziernika w londyล„skiej Royal Albert Hall odbyล‚a siฤ™ 35. gala Alternative Hair Show. To coroczne spotkanie naszej branลผy jest nie tylko okazjฤ… do obcowania ze sztukฤ… fryzjerskฤ… na najwyลผszym poziomie, ale takลผe do wsparcia badaล„ nad nowotworami krwi.

'OD WZรถUF\ WHJR Z\GDU]HQLD 7RQ\ฤณHJR 5L]]R JDOD PLPR XSรฏ\ZX ODW SR]RVWDMH PLPR XSรฏ\ZX ODW Z]UXV]DMรˆF\P L HPRFMRQXMรˆF\P Z\GDU]HQLHP &R URNXZVSRPLQDRQVZRMHJRV\QD9DOHQWLQRRUD]NRQW\QXXMHRVRELVWรˆPLVMรšMDNรˆVWDรฏRVLรš]QDOH]LHQLHOHNXRIHUXMรˆFHJRVWXSURFHQWRZรˆVNXWHF]QRฤ‚รŠ ZbSU]\SDGNXELDรฏDF]NLXG]LHFLMDNUรถZQLHฤLQQ\FKQRZRWZRUรถZNUZL6SRWNDQLHMHVWWDNฤHฤ‚ZLรšWHPDUW\VW\F]QHJRNXQV]WXL]DDQJDฤRZDQLDIU\]MHUรถZ :LHF]รถUUR]SRF]รˆรฏVLรšRGZUรšF]HQLDQDJURG\,QWHUQDWLRQDO9LVLRQDU\.DฤG\ฤŸQDOLVWDZNDWHJRULDFK&XW &RORXU0HQฤณVRUD]$YDQW*DUGHSU]HGVWDZLรฏMHGQHJRPRGHODFRVSUDZLรฏR ฤHSRND]E\รฏNRORURZ\PVSHNWDNOHPNWรถU\QDZV]\VWNLFKZ\ZDUรฏRJURPQHZUDฤHQLH1D VFHQLH]DSUH]HQWRZDรฏRVLรšUรถZQLHฤG]LHVLรšFLXODXUHDWรถZNRQNXUVXPDUNL:HOOD,QWHUQDWLRQDO7UHQG9LVLRQ 3RGF]DV VSRWNDQLD ZUรšF]RQH ]RVWDรฏ\ QDJURG\ $,33 : JURQLH ODXUHDWรถZ ]QDOHฤ›OL VLรš 6DQUL]] 0DUN /HHVRQ &DQGLFH 0F.D\ $PSDUR &DUUDQWDOD RUD] -DVRQ +DOO 6SHFMDOQH Z\UรถฤQLHQLH$OWHUQDWLYH+DLU $,33/HJHQGVRWU]\PDรฏ3DWULFN&DPHURQ 1DMZDฤQLHMV]\PSXQNWHPHYHQWXE\รฏ\SUH]HQWDFMH]HVSRรฏรถZDUW\VWรถZIU\]MHUVWZD]FDรฏHJRฤ‚ZLDWDNWรถU]\ZW\PURNXLQWHUSUHWRZDOLPRW\Zฤท8WRSLDฤต 3RGF]DV WHJRURF]QHJR VSRWNDQLD ]HEUDQR LPSRQXMรˆFรˆ NZRWรš  IXQWรถZ NWรถUD EรšG]LHSU]H]QDF]RQDQDU]HF]ZDONL]ELDรฏDF]Nรˆ

Sebastian Creative Team, Wielka Brytania

+XJK&DPSEHOO,UODQGLD

&\ULOO%UXQH)UDQFMD

3HWUD0ร•FKXURYร&]HFK\

162


6DFR:LHOND%U\WDQLD

%XQG\%XQG\$XVWULD

&KDUOLH3ULFH86$

$QQH9HFN:LHOND%U\WDQLD

*RJHQ:ïRFK\

7,*,&UHDWLYH7HDP:LHOND%U\WDQLD

Sassoon, Wielka Brytania

.RKVXNH9LVXDO1HWZRUN-DSRQLD

163


wydarzenia

)HKULQJHU$XVWULD

+2%:LHOND%U\WDQLD

5REHUW&URPHDQV86$

.ODXV3HWHU2FKV$XVWULD

$ODQ(GZDUGV:LHOND%U\WDQLD

'PLWU\9LQRNXURY5RVMD

6DQUL]]:LHOND%U\WDQLD

&DUOR%D\:ïRFK\

164


International Visionary Award =Z\FLÚ]F\NRQNXUVX &XW &RORXU/XFLDQ%XVXLRF 0HQijV&KULV2ij5LRUGDQ $YDQW*DUGH-RVH*DUFLD%HQLWH]

1DSRGVWDZLHPDWHULDïöZ$OWHUQDWLYH+DLU6KRZ

165


wydarzenia

Mistrzostwa Świata we Fryzjerstwie Paryż, 16–18 września 2017 Blisko 50 reprezentacji z różnych stron świata walczyło o medale w stolicy Francji. Fryzjerska kadra Polski i tym razem potwierdziła wysokie kwalifikacje i mistrzowskie umiejętności, zdobywając najważniejsze wyróżnienia. )RWR-RDQQD%DUFKHWWR

0LVWU]RVWZD SRSU]HG]Lï\ VHPLQDULD IU\]MHUVNLFK PLVWU]öZ RUD] VÚG]LöZ 3RGF]DVMHGQHM]bXURF]\VWRĂFLZUÚF]RQRPHGDOH]D]DVïXJLGODIU\]MHUVWZD ĂZLDWRZHJR-HGHQ]bQLFKRWU]\PDïPLVWU]$OHNVDQGHU6WDQNLHZLF]1DWRPLDVW $QGU]HM 0DWUDFNL ]RVWDï XKRQRURZDQ\ VWDWXHWNÈ +DOO RI )DPH $ZDUGļWRQDMEDUG]LHMSUHVWLĝRZDQDJURGDSU]\]QDZDQD]DFDïRNV]WDïW SUDF\W]ZIU\]MHUVNL2VFDU3RGF]DVJDOL20&3UHVWLJH&OXEQDJURGÚRGHEUDïDUöZQLHĝ-RDQQD-DNöEHNļ]D]GRE\FLHSLHUZV]HJRPLHMVFDZbNRQNXUVLH IRWRJUDğF]Q\P D WDNĝH -DJRGD .RU]HQLHZVND NWöUHM SUDFD NRQNXUVRZDXSODVRZDïDVLÚQDWU]HFLPPLHMVFX

3HïHQVXNFHVöZRND]DïVLÚGODQDV]HMNDGU\GUXJLG]LHñ0LVWU]RVWZ-DFHN &KDPHUD ]GRE\ï QDMZ\ĝV]H WURIHXP Lb ]RVWDï LQG\ZLGXDOQ\P PLVWU]HP ĂZLDWD D 7RPDV] 'UDE ZLFHPLVWU]HP ļ -HVWHP GXPQ\ ER FKïRSF\ SRZWöU]\OLVXNFHV]bUNLHG\WR3DZHï0DWUDFNL]GRE\ïPLVWU]RVWZR Db3DZHï6WDñF]DNZLFHPLVWU]RVWZRLQG\ZLGXDOQHZHIU\]XU]HNODV\F]QHM .RQVHNZHQFMD Zb SUDF\ REVHUZRZDQLH PRG\ QD ĂZLHFLH GHWHUPLQDFMD ]DZRGQLNöZ RUD] SRPRF SDUWQHUöZ Lb VSRQVRUöZ ļ WR ZV]\VWNR ]ïRĝ\-

166

ïRVLÚQDNROHMQ\ĂZLHWQ\Z\QLNQDV]HMNDGU\ļPöZL$QGU]HM0DWUDFNL 0LVWU] ¥ZLDWD ZH )U\]MHUVWZLH WUHQHU VÚG]LD PLÚG]\QDURGRZ\ Lb SUH]HV 6WRZDU]\V]HQLD)U\]MHUVWZR3ROVNLH,QG\ZLGXDOQHZ\QLNLMXQLRUöZSU]\F]\QLï\VLÚGRRVLÈJQLÚFLDGUXĝ\QRZHJREUÈ]RZHJRPHGDOX -DFHN&KDPHUD7RPDV]'UDE.ODXGLD:öMFLN :LHONLPVXNFHVHPMHVWWHĝ]ïRW\PHGDO-RDQQ\-DNöEHNNWöUDEUDïDXG]LDï ZbNRQNXUHQFML&RPPHUFLDO6DORQ&XW

7DNĝH PLVWU] $OHNVDQGHU 6WDQNLHZLF] VWDUWXMÈF\ Zb NRQNXUHQFML 0DVWHU 6W\OLVW NRQNXUHQFMD Zb NWöUHM ZDUXQNLHP XF]HVWQLFWZD MHVWXNRñF]RQHODW ]GRE\ïEDUG]RZ\VRNLHF]ZDUWH PLHMVFH SRZWDU]DMÈF VZöM VXNFHV]b0LVWU]RVWZ¥ZLDWD Z'đVVHOGRUğH]bURNX


7HJRURF]QH ]DZRG\ MDN ]DZV]H FLHV]\ï\ VLÚ RJURPQ\P ]DLQWHUHVRZDQLHP :\VWDUWRZDïRZbQLFKSRQDGW\VLÈF]DZRGQLNöZZbUDPDFKRNRïRUHSUH]HQWDFML]bFDïHJRĂZLDWDļ1DV]ÈXZDJÚSU]\NXï]HVSöï3RUWRU\NR%\OLĂP\ SRGZUDĝHQLHPMDNLSRVWÚS]URELOLUHSUH]HQWDQFLWHJRSDñVWZD'RWHMSRU\ SODVRZDOL VLÚ QD RVWDWQLFK PLHMVFDFK D Zb W\P URNX GRUöZQDOL SR]LRPHP QDMOHSV]\P&LHV]\P\VLÚĝHPDP\]bNLPU\ZDOL]RZDÊWDNDNRQNXUHQFMDMHVW GODQDVGRSLQJXMÈFDLbPRELOL]XMÈFDļ]DSHZQLD$QGU]HM0DWUDFNL 1D0LVWU]RVWZDFKQDV]NUDMUHSUH]HQWRZDïDWDNĝHVHNFMDPDNHXSXSRGRNLHP $QML3LRWURZVNLHMļ0LVWU]\QL(XURS\Zb0DNLMDĝX$UW\VW\F]Q\PWUHQHUDRUD]MXURUDWHMVHNFML.DWDU]\QD3U]\JRñVNDZbNRQNXUHQFML%ULGDO0DNH8SQD]DZRGQLF]HNVWDUWXMÈF\FK]GRE\ïDPLHMVFH=NROHL$QQD,UDFNDZbNRQNXUHQFML 6WDJH0DNH8SQDRNRïR]DZRGQLF]HN]GRE\ïDPLHMVFHļ7REDUG]RGREU\ Z\QLN]ZDĝ\ZV]\QDWRLĝWRSLHUZV]\ZbLFKĝ\FLXVWDUWZbWDNSUHVWLĝRZ\P PLÚG]\QDURGRZ\PNRQNXUVLH-HVWHPSU]HNRQDQDLĝFLÚĝNÈSUDFÈZbSRïÈF]HQLX ]bPRLPGRĂZLDGF]HQLHP]GRE\W\PSU]H]RVWDWQLHODWDZbVWDUWDFKQDDUHQLH PLÚG]\QDURGRZHMXGDQDPVLÚ]DUD]LÊPLïRĂFLÈGRPDNLMDĝXDUW\VW\F]QHJRNROHMQ\FKSDVMRQDWöZ3R]ZROLWRQDVWZRU]HQLHVLOQHMUHSUH]HQWDFML3ROVNLZbVHNFML PDNHXSQDNROHMQH0LVWU]RVWZD¥ZLDWD20&ļ]DSHZQLD$QMD3LRWURZVND .ROHMQH0LVWU]RVWZD¥ZLDWDZH)U\]MHUVWZLHMXĝZHZU]HĂQLXSU]\V]ïHJR URNX UöZQLHĝ Zb 3DU\ĝX ļ 8VWDORQR ĝH ]DZRG\ EÚGÈ RGE\ZDï\ VLÚ FR URNXQDWRPLDVW)HGHUDFMD]UH]\JQRZDïD]bRUJDQL]DFML0LVWU]RVWZ(XURS\ :SU]\V]ï\PURNXSODQRZDQHMHVWWDNĝHZSURZDG]HQLHQRZHMNRQNXUHQFML GOD ]DZRGQLNöZ ļ EDUEHULQJX 7DND SRWU]HED SRMDZLïD VLÚ MXĝ NLOND ODWWHPXLbFLHV]ÚVLÚĝHZUHV]FLHWDNĝHEDUEHU]\EÚGÈPRJOL]DLVWQLHÊQD ĂZLHFLHļLQIRUPXMH$QGU]HM0DWUDFNL

:V]\VF\ ]DLQWHUHVRZDQL IU\]MHUVWZHP Lb IU\]MHUVNÈ U\ZDOL]DFMÈ EÚGÈ PRJOLREHMU]HÊGRNXPHQWğOPRZ\NWöU\SRZVWDïSRGF]DV]DZRGöZ Zb3DU\ĝXļ3U]H]FDï\F]DVWRZDU]\V]\ïDQDPHNLSDRSHUDWRUöZNWöUDGRNXPHQWRZDïDZV]\VWNR']LÚNLWHPXğOPRZLXGDïRQDPVLÚSRND]DÊ VSHNWDNXODUQRĂÊ WDNLFK ]DZRGöZ LFK DWPRVIHUÚ RUD] HPRFMH NWöUHLPWRZDU]\V]È)LOPEÚG]LHPRĝQD]REDF]\ÊPLÚG]\LQQ\PQD WDUJDFKZb.DWRZLFDFKļGRGDMH$QGU]HM0DWUDFNL

3ROVNÚQD0¥UHSUH]HQWRZDïDQDURGRZDNDGUDZbVNïDG]LH 6HQLRU]\-RDQQD-DNöEHN.DWDU]\QD3U]\JRñVND$QQD,UDFND-RODQWD 5DWDMF]DN 5DIDï 6]\GïRZVNL 3U]HP\VïDZ .DQLD 3LRWU .DUF]HZVNL -DJRGD.RU]HQLHZVND -XQLRU]\-DFHN&KDPHUD7RPDV]'UDE.ODXGLD:öMFLN 7UHQHU]\'RURWD3LHWUDFKD3DZHï3LRWURZVNL -XURU]\IU\]MHUVWZDGDPVNLHJR$GDP3U]\E\V]$UFDGLXV&RQVWDQWLQ :LOKHOP -XURU]\IU\]MHUVWZDPÚVNLHJR3DZHï0DWUDFNL'DPLDQ'XGD -XURUPDNHXS$QMD3LRWURZVND

167


wydarzenia

Joanna Jakóbek -DNLH WR XF]XFLH ]GRE\Ê QDMZDĝ QLHMV]H Z\UöĝQLHQLH GOD IU\]MHUD VWDUWXMÈFHJRZbNRQNXUVDFKļ]ïRW\ PHGDOQD0¥" -RDQQD -DNöEHN &XGRZQH 7\OH XF]XÊ Lb HPRFML ĝH Dĝ WUXGQR RSLVDÊWRVïRZDPL:SLHUZV]HMFKZLOL ]DVNRF]HQLH SRWHP ĂZLDGRPRĂÊ ĝHWRMHVWWRĮPDP0LVWU]D¥ZLDWD :NRñFX1LHVWHW\SRW\PQDVWÈSLïD FKZLOD VPXWNX ER SRP\ĂODïDP VRELH ĝH ZïDĂFLZLH WR NRQLHF ĝH WHUD] MXĝ PDP ZV]\VWNR R F]\P ]DZV]H PDU]\ïDP Lb MXĝ QLH PDP RbFRZDOF]\Ê2F]\ZLĂFLHWDNLHSU]HP\ĂOHQLHWUZDïRW\ONRNLONDFKZLOER ZbPRLPĝ\FLXQLHPRĝHE\ÊQXG\ 3RWU]HEXMÚWHMDGUHQDOLQ\NWöUÈGDMÈ NRQNXUV\ Lb U\ZDOL]DFMD :LÚF FKFLDïDE\PVLÚVSUDZG]LÊZbMHV]F]HNLONX NRQNXUHQFMDFKNWöUHPRĝH]QRZX SU]\QLRVÈPLWHQQDMZ\ĝV]\W\WXï -DNQDURG]LïVLÚSRP\VïQDIU\]XUÚG]LÚNLNWöUHMRWU]\PDïD3DQLXSUD JQLRQ\W\WXï0LVWU]D¥ZLDWD" --:VXPLHE\ïDWRGïXJDGURJD:V]\VWNR]DF]ÚïRVLÚRGSU]\JRWRZDñ VHVML ]GMÚFLRZHM GR NRQNXUVX 20& 3UHVWLJH &OXE *OREDO $ZDUG 3U]\JRWRZDïDP Zb W\P F]DVLH NLOND IU\]XU ]b QLFK PXVLDïDP Z\EUDÊ MHGQÈ GR NRQNXUVX .LHG\ RND]DïR VLÚ ĝH PRMD SUDFD GRVWDïD VLÚ GR ğQDïX Lb SRMDGÚ GR 3DU\ĝD SRP\ĂODïDP ĝH ZDUWR WHĝ Z\VWDUWRZDÊ Zb 0LVWU]RVWZDFK 7R E\ïR PLHVLÈF SU]HG ]DZRGDPL 6]\END EXU]D Pö]JöZ Lb GHF\]MD MDNÈ NRQNXUHQFMÚZ\EUDÊ1RZHNRQNXUHQFMHQD0LVWU]RVWZDFKQLRVÈ]DVREÈ U\]\NRQLHZSDVRZDQLDVLÚ]HVW\OHPWUHQGHPNRORUHPVWU]\ĝHQLHPRUD] QLH]UR]XPLHQLHPUHJXODPLQX$OHMDOXELÚU\]\NRSR]DW\PZLHU]\ïDPĝH SRPRĝHPLPRMHOHWQLHGRĂZLDGF]HQLHZbNRQNXUVDFK:LHG]LDïDPĝH PXV]ÚVWZRU]\ÊFRĂFR]DVNRF]\NRPLVMÚVÚG]LRZVNÈLbGDPLPLHMVFHQD SRGLXP:\NRU]\VWDïDPSRWURV]HSRP\VïNWöU\QDURG]LïPLVLÚZbJïRZLH MXĝNLONDPLHVLÚF\ZF]HĂQLHMJG\SU]\JRWRZ\ZDïDPIU\]XU\GRNRQNXUVX 20&3UHVWLJH&OXE3R]RVWDïRMHV]F]H]URELHQLHVWURMXGODPDQHNLQD ]DZV]H Z\NRQXMÚ JR VDPD QD NWöU\P VWDUWXMHP\ RUD] SRSURV]HQLH $QML 3LRWURZVNLHM R ]URELHQLH PDNLMDĝX =UHV]WÈ ]b $QMÈ ZVSöïSUDFRZDïDP MXĝ SU]\VHVMLGR20&ZLÚFRF]\ZLVW\PE\ïRĝHQDMSLÚNQLHMV]\PDNLMDĝZ\NRQDZïDĂQLHRQD :PLÚG]\F]DVLHPLDïDPMHV]F]HZÈWSOLZRĂFLļVWDUWRZDÊQLHVWDUWRZDÊ" =D]Z\F]DMEUDïDPXG]LDïZbNRQNXUHQFMDFKEDUG]LHMDZDQJDUGRZ\FKV]DORQ\FK NRORURZ\FK 7XWDM PXVLDïDP SRZVWU]\PDÊ ZRG]H IDQWD]ML Lb QLH SU]HVDG]LÊ1DZHWEÚGÈFMXĝZb3DU\ĝXGDOHMPLDïDPZÈWSOLZRĂFLF]\LGÚ ZbGREU\PNLHUXQNX,ZWHG\]bSRPRFÈSU]\V]HGïPL$UNDGLXV&RQVWDQWLQ :LOKHOPļ]DZRGQLNWUHQHULbVÚG]LD:LHOROHWQL]DZRGQLNNDGU\QLHPLHFNLHMSU]\MDFLHOSROVNLHMNDGU\LbQDM]GROQLHMV]DLbQDMEDUG]LHMLQVSLUXMÈFDRVRED MDNÈGRWHMSRU\Zbĝ\FLXSR]QDïDP-HJRPDïDDOHMDNĝHFHQQDVXJHVWLD SR]ZROLïDPLQDVWÚSQHJRGQLDQDVWZRU]HQLHIU\]XU\LGHDOQHM

$MDN]DF]ÚïDVLÚ3DQLGURJDGRPHGDOXNLHG\RGNU\ïD3DQLZbVRELH ]DFLÚFLHGRIU\]MHUVNLHMU\ZDOL]DFML" --0RMDGURJDGRPHGDOX]DF]ÚïDVLÚGRNïDGQLHODWWHPXZbPRPHQFLHVNRñF]HQLDV]NRï\SRGVWDZRZHM:F]DVLHZDNDFML]RVWDïDPSRVWDZLRQD SU]H]PRMÈPDPÚSU]HGIDNWHPGRNRQDQ\PĝH]bFKZLOÈUR]SRF]ÚFLDQDXNL ZbOLFHXP]DF]\QDPWDNĝHSUDNW\NÚZbMHMVDORQLH3DPLÚWDPĝHEDUG]RVLÚ EXQWRZDïDPERZV]\VF\UöZLHĂQLF\Z\MHĝGĝDOLQDZDNDFMHRER]\DMDVWDïDPZbVDORQLHLbWUHQRZDïDPGRPRMHJRSLHUZV]HJRNRQNXUVXNWöU\PLDï VLÚRGE\ÊMXĝZHZU]HĂQLX:WHG\QLHE\ïDPGRWHJRSU]HNRQDQDDOHPLPR WR]GRE\ïDPSLHUZV]HPLHMVFH,WRE\ïWHQSU]HïRPRZ\PRPHQWZbPRLP ĝ\FLXMXĝZLHG]LDïDPFRFKFÚGDOHMURELÊ*RG]LïDPQDXNÚZbOLFHXP]bWUHQLQJDPL GR NRQNXUVöZ SU]\JRWRZDQLDPL GR HJ]DPLQX F]HODGQLF]HJR SRGUöĝDPLQDNRQNXUV\LbWUHQLQJLV]NROHQLDPLLbSUDNW\NÈZbVDORQLH3öěQLHM HJ]DPLQ\QDVWXGLDNROHMQHVWDUW\HJ]DPLQPLVWU]RZVNL:\VWDUWRZDïDP Zb NLONXG]LHVLÚFLX NRQNXUVDFK UDQJL NUDMRZHM Lb PLÚG]\QDURGRZHM JRG]ÈF ĝ\FLHSU\ZDWQHLbQDXNÚ']LĂMXĝQLHMHVWHP]ïDQDPDPÚĝHWURFKÚ]PXVLïD PQLHGRWHJR]DZRGX2QDZLHG]LDïDĝHWRMHVWWRFRSRZLQQDPURELÊ ,bQLJG\QLH]PLHQLïDE\PQLF]HJRZbPRLPĝ\FLX&]XMÚVLÚVSHïQLRQDZbW\P FRURELÚ=ïRW\PHGDO]GRE\ïDPQDPRLFKöVP\FK0LVWU]RVWZDFK¥ZLDWD 0LVWU]RVWZDZb3DU\ĝXSU]\QLRVï\3DQLMHV]F]HMHGQÈQDJURGÚSU]\]QD QÈSU]H]20&3UHVWLJH&OXE3URV]ÚRSRZLHG]LHÊRW\PZ\UöĝQLHQLX ---HVWWRROEU]\PLHZ\UöĝQLHQLHZbĂZLHFLHIU\]MHUVWZD1DJURGD6W\OLVWRI WKH<HDUMHVWSU]\]QDZDQDW\ONRUD]ZbURNXSRGF]DVSUHVWLĝRZHMJDOL20& *OREDO$ZDUG1DOHĝ\Z\NRQDÊ]GMÚFLHVW\OL]DFMLZbMHGQHM]bF]WHUHFKSRGDQ\FKNDWHJRULLLbQLH]DOHĝQDNRPLVMDZ\ELHUDRQOLQHğQDOLVWöZ]bNDĝGHM NDWHJRULL-XĝVDPRZ\W\SRZDQLHPQLHGRğQDïRZHMWUöMNLE\ïRGODPQLH QLHVDPRZLW\PZ\UöĝQLHQLHP 3RVWDZLïDPQDF]\VWÈSURVWÈIRUPÚZbELHOLLbF]HUQL0RMDIU\]XUDEDUG]R VLÚZ\UöĝQLDïDVSRĂUöGLQQ\FKZLHOHRVöESRGFKRG]LïRGRPQLHSöěQLHM JUDWXOXMÈF Z\NRQDQLD WHM SUDF\ L PöZLÈF ĝH EDUG]R VLÚ SRGRED -HVW WR VWUDV]QLHSU]\MHPQHXF]XFLHJG\Vï\V]\P\W\OHPLï\FKVïöZW\PEDUG]LHM ĝHE\ïDWRPRMDSLHUZV]DVW\F]QRĂÊ]bNRQNXUVHPWHJRW\SXRUD]VHVMÈ]GMÚFLRZÈ$OHG]LÚNLWHPXQRZHPXGRĂZLDGF]HQLX]\VNDïDPZLHOHSHZQRĂFL VLHELH%\ïDWRQDSUDZGÚFHQQDOHNFMDNWöUÈQDSHZQRZ\NRU]\VWDPNLHG\Ă SRGF]DVWZRU]HQLDDXWRUVNLHMNROHNFMLIU\]XU

Jacek Chamera 0D 3DQ MXĝ QD VZRLP NRQFLH VXNFHV\ GUXĝ\QRZH Lb LQG\ ZLGXDOQH QD 0LVWU]RVWZDFK ¥ZLDWD Lb (XURS\ 7\P UD]HP ZUöFLï 3DQ ]b 3DU\ĝD ]b QDMZDĝ QLHMV]È QDJURGÈ ļ LQG\ZLGX DOQ\P ]ïRW\P PHGDOHP 0¥ -DNLHWRXF]XFLH" -DFHN&KDPHUD¿HE\GRZLHG]LHÊ VLÚ GRNïDGQLH MDNLH WR XF]XFLH WU]HED WHJR GRĂZLDGF]\Ê FLÚĝNR MH RSLVDÊ MHVW Z\MÈWNRZH .LHG\ GRWDUïD GR PQLH ĂZLDGRPRĂÊ ĝH RVLÈJQÈïHP FRĂ QD FR SUDFRZDïHP NDZDïHN ĝ\FLD ZVWÈSLïD ZH PQLHRJURPQDHXIRULD’]\FLVQÚï\VLÚGRRF]X]HZ]UXV]HQLDE\ïD WR FKZLOD QLHVDPRZLW\FK XF]XÊ ¿\F]Ú NDĝGHM RVRELH VSHïQLDMÈFHM VLÚZb]DZRG]LHDE\GRĂZLDGF]\ïD WDNLHMFKZLOL ,OHF]DVXLbSUDF\Z\PDJDRVLÈJQLÚFLHWDNLHMPLVWU]RZVNLHMIRUP\" -&K0RĝQDSRZLHG]LHÊĝHPöMF]DVSRĂZLÚFRQ\QDWHQVXNFHVWRMDNLHĂ ODWRGNLHG\]DF]ÈïHPVWDUWRZDÊZb]DZRGDFK.DĝG\NRQNXUVE\ïNURNLHP GRSU]RGXLbQDW\FKPDï\FKVXNFHVDFK]EXGRZDïHPWHQQDMFHQQLHMV]\ļPLVWU]RVWZRĂZLDWD:NDĝGHMZROQHMFKZLOLïDSDïHP]DPDQHNLQDLbÊZLF]\ïHP UXFK\GRSHUIHNFML .WöUH PRPHQW\ SRGF]DV 0LVWU]RVWZ E\ï\ GOD 3DQD QDMEDUG]LHM VWUH VXMÈFH" -&K1DMEDUG]LHMVWUHVXMÈFDE\ïDNRñFRZDJDODZUÚF]DQLDPHGDOL8F]XFLH ĝHQDMEDUG]LHMZ\F]HNLZDQDFKZLODMHVWFRUD]EOLĝHMLbQLHSHZQRĂÊĝHPRJÚ ZUöFLÊ EH] QLF]HJR EXG]Lï\ ZH PQLH VWUDV]Q\ QLHSRNöM .LHG\ QDGV]HGï F]DVQDZ\F]\WDQLHPRMHMNRQNXUHQFMLDXWRPDW\F]QLHPRMHVHUFH]DF]ÚïR V]\EFLHMELÊ=RVWDïHPZ\F]\WDQ\]DUD]SR7RPNXNROHG]H]bNDGU\LbZWHG\ ]DF]ÚïDVLÚPRMDGURJDQDSRGLXPĮ$ZbP\ĂODFKMHGQRZLHONLHQLHGRZLHU]DQLHĝHWRQDSUDZGÚVLÚVWDïRĝHG]LÚNLQDPSRGLXPMHVWELDïRF]HUZRQH

168


NOWY SEZON

 Q R ] H V , 9,,  H L F รš L ! 2VWUH& e c t รณ r k w a i n e z c a Do zob

Sponsorzy programu


wydarzenia

)RWR'DYLQHV

Davines Hair on Stage Cztery zespoĹ&#x201A;y i cztery ďŹ lozoďŹ e dotyczÄ&#x2026;ce podejĹ&#x203A;cia do sztuki fryzjerskiej. Nowatorskie inspiracje z Polski, Londynu, Nowego Jorku. MiÄ&#x2122;dzynarodowe kolekcje i odwaĹźne spojrzenie na to, jak bÄ&#x2122;dziemy czesaÄ&#x2021; w nadchodzÄ&#x2026;cych sezonach. Fryzjerstwo na najwyĹźszym Ĺ&#x203A;wiatowym poziomie. Na scenie wystÄ&#x2026;piĹ&#x201A; RafaĹ&#x201A; Potomski, zespĂłĹ&#x201A; Software Division Davines, Allilon oraz Joseph DiMaggio. ChoÄ&#x2021; wrzeĹ&#x203A;niowy Hair on Stage juĹź za nami, to dobra wiadomoĹ&#x203A;Ä&#x2021; jest taka, Ĺźe czekajÄ&#x2026; nas jeszcze cykle intensywnych szkoleĹ&#x201E; prowadzonych przez gwiazdy tego wyjÄ&#x2026;tkowego wydarzenia.

5DIDĂŻ3RWRPVNL 5DIDĂŻ 3RWRPVNL Äź MDNR IUHHODQFHU L $PEDVDGRU VW\OL]DFML 'DYLQHV 0RUH ,QVLGH G]LHOL VLĂ&#x161; VZRLP GRÄ&#x201A;ZLDGF]HQLHPLWDOHQWHPSRGF]DVSRND]ĂśZLV]NROHĂą:VSÜïWZĂśUFDSRND]ĂśZ$OWHUQDWLYH+DLU 6KRZZ5R\DO$OEHUW+DOOZ/RQG\QLHMDNUĂśZQLHÄ?SURMHNWĂśZ6KRZGOD,QWHUFRLIIXUHZ3DU\Ä?X Lb$OWHUQDWLYH+DLU6KRZZ:LHGQLX:$WHOLH53RWRPVNLSURZDG]LDXWRUVNLHV]NROHQLDSUH]HQWXMĂ&#x2C6;FQLHW\ONRWHFKQLNLVWU]\Ä?HQLDLVW\OL]DFMLDOHWHÄ?XQLNDOQHFDĂŻRÄ&#x201A;FLRZHSRGHMÄ&#x201A;FLHGRPRG\$XWRU NROHNFMLIU\]XUġ5RDGRIOLIHÄľġ5HODWLRQVKLÄľġ'UHDPÄľRUD]ġ%OLQNRIDQ(\HÄľ

170


3ROVNL]HVSรถรฏ6RIWZDUH'LYLVLRQ (GXNDFMDMHVWZHGรฏXJ'DYLQHVQDMZDฤQLHMV]\PF]\QQLNLHPNWรถU\JZDUDQWXMHUR]ZรถMLVXNFHV ]DZRGRZ\IU\]MHUD6RIWZDUH'LYLVLRQF]\OL]HVSรถรฏGRฤ‚ZLDGF]RQ\FKV]NROHQLRZFรถZ'DYLQHVZ\SUDFRZXMHVNXWHF]QHPHWRG\QDXF]DQLDSU]\F]\QLDMรˆFHVLรšGRMHV]F]HZLรšNV]\FK VXNFHVรถZVDORQรถZLVW\OLVWรถZZVSรถรฏSUDFXMรˆF\FK]'DYLQHV &HOHPSRND]XQDVFHQLH+DLURQ6WDJHE\รฏUR]ZรถM]GROQRฤ‚FLLQWHUSUHWDFMLWUHQGรถZ ZbNZHVWLDFKVWU]\ฤHรฑRUD]LQVSLUDFMHNRORU\]DF\MQHQDQDMEOLฤV]\VH]RQ

-RVHSK'L0DJJLR $PEDVDGRUVHVMLPRGRZ\FK'DYLQHVZ$PHU\FH3รถรฏQRFQHM 7ZRU]\ IU\]XU\ GOD WRSRZ\FK SURMHNWDQWรถZ PRG\ SRGF]DV 1HZ <RUN )DVKLRQ :HHN 6H]RQRZH NROHNFMH NWรถUH NUHXMH GOD PRGHOHN VWDQRZLรˆ WDNฤH SRGVWDZรšMHJRV\VWHPXQDXF]DQLDIU\]MHUVWZD6W\OLVWD UHDOL]XMHSURMHNW\VHV\MQHGODPDJD]\QรถZPRGRZ\FK RUD]SRND]\LZDUV]WDW\QDFDรฏ\Pฤ‚ZLHFLH

$OOLORQ *UXSDVW\OLVWรถZHGXNDWRUรถZIU\]MHUVNLFKVWZRU]RQDSU]H]-RKQQ\ฤณHJR2WKRQรšL3HGUR,QFKHQNรšZURNXZ/RQG\QLH3RG]LHVLรšFLXODWDFKZVSรถรฏSUDF\]$NDGHPLรˆ9LGDO6DVVRRQ VW\OLฤ‚FL RSUDFRZDOL ZรฏDVQรˆ WZรถUF]รˆ GURJรš GR RGNU\ZDQLD FRUD] WR QRZ\FK VW\OรถZ VWU]\ฤHQLDLNUHRZDQLDWUHQGรถZ3RSU]H]VHPLQDULDLHGXNDF\MQHSRND]\ORRN OHDUQLQVSLUXMรˆIU\]MHUรถZ]FDรฏHJRฤ‚ZLDWD*รฏรถZQ\PFHOHP$NDGHPLLMHVWWZRU]HQLHSR]QDZDQLHLUR]ZLMDQLHQRZ\FKฤ‚FLHฤHNZHZVSรถรฏF]HVQ\PIU\]MHUVWZLH(GXNDWRU]\SU]\ZLรˆ]XMรˆROEU]\PLรˆ ZDJรšGRVLOQ\FKSRGVWDZIU\]MHUVNLFKSRQLHZDฤW\ONRRQHXPRฤOLZLDMรˆฤ‚ZLDGRPHSU]HMฤ‚FLH QDNROHMQHSR]LRP\NUHDW\ZQHMSUDF\VW\OLVW\2GZLHOXODW$OOLORQMHVWSDUWQHUHP'DYLQHV QDFDรฏ\Pฤ‚ZLHFLHRUD]MHGQรˆ]JZLD]GSRGF]DVFRURF]Q\FKSRND]รถZ:RUOG:LGH+DLU7RXU

:LรšFHMLQIRUPDFMLQDWHPDWV]NROHรฑ ZZZIDFHERRNFRPDNDGHPLDGDYLQHV

171


prezentacje

Konkurs Davines โ€žBฤ…dลบ najlepszy dla ล›wiataโ€ Nakrฤ™camy spiralฤ™ dobra Po co jesteล›my na ล›wiecie? Nie dla pracy, nie dla zysku, ale po to, aby czyniฤ‡ dobro. Zacznijmy od dziล›. Od 1 grudnia do koล„ca stycznia klienci salonรณw fryzjerskich wspรณล‚pracujฤ…cych z Davines mogฤ… zgล‚osiฤ‡ propozycjฤ™, jak chcieliby pomรณc potrzebujฤ…cym. Zwyciฤ™zca wygra nawet 10 000 PLN na realizacjฤ™ projektu. Wygrywajฤ… takลผe salony, z ktรณrych zgล‚oszone zostanฤ… najlepsze projekty. Otrzymujฤ… one zaproszenia na polskie i zagraniczne wydarzenia szkoleniowe Davines. 8SRPLQHNGODDXWRUรถZSURMHNWรถZ

-DNWRG]LDรฏD"7DNQDSUDZGรšZV]\VWNR]DOHฤ\RGIU\]MHUD:\VWDUF]\ฤHRSRZLHVZRMHPXNOLHQWRZLRNRQNXUVLHฤท%รˆGฤ›QDMOHSV]\GODฤ‚ZLDWDฤตDZW\P VDP\P PRPHQFLH XUXFKRPL FDรฏรˆ VSLUDOรš GREUD NWรถUH PD V]DQVรš ]PLHQLรŠ ฤ‚ZLDWQDFKRรŠWURFKรšOHSV]\

3URMHNW SU]HVรฏDQ\ RQOLQH SU]HMG]LH ZVWรšSQรˆ HZDOXDFMรš SR NWรถUHM DXWRU RWU]\PD LQIRUPDFMรš ]ZURWQรˆ F]\ MHJR SU]HGVLรšZ]LรšFLH VSHรฏQLD NU\WHULD NRQNXUVX-Hฤ‚OLWDNWREรšG]LHPรถJรฏRGHEUDรŠRGVZRMHJRIU\]MHUDXSRPLQHNฤผNRVPHW\NLSU]\JRWRZDQHSU]H]'DYLQHV3UH]HQWEรšG]LHQDQLHJR F]HNDรฏZVDORQLH'REURWUZD

1DVWรšSQLHNOLHQWSU]HV\รฏDRSLVVZHJRSURMHNWXQDVWURQรš www.bcorpdavines.pl 'REURQLHVLHVLรšGDOHM1DNRQLHFMXU\Z\ELHUDWU]\QDMOHSV]HSURMHNW\NWรถUH QDSUDZGรš]RVWDQรˆ]UHDOL]RZDQH'REUR]DWDF]DFRUD]V]HUV]HNUรšJL

1DZHW3/1QDF]\QLHQLHGREUD -XU\RFHQLZV]\VWNLHSURMHNW\LZ\ELHU]HWU]\QDMOHSV]H,FKDXWRU]\PRJรˆ Z\JUDรŠQDJURGรšRZDUWRฤ‚FLOXE3/1QDUHDOL]DFMรšVZRMHJR SURMHNWX 'RGDWNRZR DXWRU]\ WU]HFK QDMOHSV]\FK SURSR]\FML RWU]\PDMรˆ]DSDVNRVPHW\NรถZ'DYLQHVQDFDรฏ\URN

-DNLHSURMHNW\PRฤQD]JรฏDV]DรŠGRNRQNXUVX" 2WRNLONDSU]\NรฏDGรถZ Pomagamy osobom:0RฤQDVRELHSRVWDZLรŠ]DFHOSRSUDZLHQLHF]\MHJRฤ‚ ฤ\FLD QS SRSU]H] SU]\JRWRZDQLH SDF]NL ฤ‚ZLรˆWHF]QHM ]DNXS DNFHVRULรถZNWรถUHSRPRJรˆFKRUHPXF]\QDZHWUHPRQWSRNRMXRVRE\NWรถUD ฤ\MHZbELHG]LHฤฎ

1DJURGDGODVDORQXIU\]MHUVNLHJR -HGQDN WR QLH NRQLHF Z NRQNXUVLH Z\JU\ZDMรˆ WDNฤH VDORQ\ ] NWรถU\FK ]JรฏRV]RQH]RVWDรฏ\WU]\QDMOHSV]HSURMHNW\:SXOLQDJUรถG]QDMGXMรˆVLรš]DSURV]HQLD GR XG]LDรฏX Z :RUOG :LGH +DLU 7RXU Z 3DUPLH ZH :รฏRV]HFK +DLU RQ 6WDJH Z :DUV]DZLH OXE V]NROHQLX ] PLรšG]\QDURGRZHM NROHNFML $QJHOR6HPLQDU\Z$NDGHPLL'DYLQHVZVWROLF\

3RPDJDP\]ZLHU]รšWRP0RฤHWRE\รŠWHฤSURMHNWQDNLHURZDQ\QDSRPRFEH]GRPQ\P]ZLHU]รšWRPF]\]ZLHU]รšWRPZVFKURQLVNDFK 3RPDJDP\ VSRรฏHF]QRฤ‚FLRP $ MHฤ‚OL NWRฤ‚ EรšG]LH FKFLDรฏ ]UHDOL]RZDรŠ SURMHNW PDMรˆF\ QD FHOX GREUR VSRรฏHF]QRฤ‚FLPLDVWD Z NWรถU\P ฤ\MH" 7R UรถZQLHฤ MHVW PRฤOLZH 0RฤHP\ VRELH Z\REUD]LรŠ ฤH Z MDNLPฤ‚ PLHฤ‚FLH ]QDMGXMH VLรš ]DQLHGEDQD SU]HVWU]Hรฑ Z\PDJDMรˆFD SRVSU]รˆWDQLDLRGUHVWDXURZDQLDDE\PRฤQDZQLHME\รฏRPLรฏR VSรšG]DรŠ F]DV 0RฤH E\ WDN SU]\ZUรถFLรŠ Wรš SU]HVWU]Hรฑ PLHV]NDรฑFRP"

'REURZQDMF]\VWV]HMSRVWDFL 1D NRQLHF 'DYLQHV ]UHDOL]XMH SURMHNW\ ]JรฏRV]RQH SU]H] ]Z\FLรš]FรถZ :b WHQ VSRVรถE GREUR NWรถUH ]RVWDรฏR ]DSRF]รˆWNRZDQH NLONRPD VรฏRZDPL Z PRPHQFLH JG\ IU\]MHU RSRZLHG]LDรฏ VZRMHM NOLHQWFH F]\ NOLHQWRZLRSURMHNFLH]DWRF]\MHV]F]HV]HUV]HNUรšJLLXV]F]รšฤ‚OLZL W\FKNWรถU]\QDSUDZGรšSRWU]HEXMรˆSRPRF\

.LONDVรฏรถZR%&RUSล‡

$GODF]HJRQLHPLDรฏDE\WRE\รŠUHDOL]DFMDNDPSDQLL PDMรˆFHMQDFHOX]ZUรถFHQLHXZDJLPLHV]NDรฑFรถZ G]LHOQLF\PLDVWHF]ND QD ZDฤQ\ SUREOHP" 2JUDQLF]D QDV WX W\ONR Z\REUDฤ›QLDฤฎ F]DVHP WDNฤH XU]รšGRZH IRUPDOQRฤ‚FL ZLรšF QDMOHSLHM Z\EUDรŠ WDNรˆ IRUPรš SRPRF\DE\WHIRUPDOQRฤ‚FLQLH E\รฏ\SU]HV]NRGรˆ

LIDERZY BIZNES GLOBALNEJ

jako

NARZฤ˜DZIE

DO

czynienia

WYลปSZY

Cel

Speล‚niaฤ‡ WYMAGANIA

INICJATYWY

WIEDZIEฤ† co jest

WAลปNE

spoล‚ecznoล›ci Policzalny

172

TRANSPARENTNY

i

ลšRODOWISKA

.RQNXUV]RVWDรฏQD]ZDQ\ฤท%รˆGฤ›QDMOHSV]\GODฤ‚ZLDWDฤต7R WDNฤHLGHDSURMHNWX%&RUSล‡'DYLQHVMHVWFHUW\ฤŸNRZDQรˆ ฤŸUPรˆ % &RUSRSUDWLRQ Z VNUรถFLH % &RUSล‡ % &RUSล‡ WR WDNL FHUW\ฤŸNDW MDN IDLU WUDGH DQJ VSUDZLHGOLZ\ KDQGHO MHGQDNZRGUรถฤQLHQLXRGQLHJRRGQRVLVLรš GR ZV]\VWNLFK DVSHNWรถZ G]LDรฏDOQRฤ‚FL ฤŸUP\ WDNLFKMDNSUDFRZQLF\]DU]รˆG]DQLHVSRรฏHF]QRฤ‚รŠ NOLHQFLฤ‚URGRZLVNR7HQFHUW\ฤŸNDWQLH]DOHฤQHM DPHU\NDรฑVNLHMRUJDQL]DFMLQRQSURฤŸW%/DEยฎ MHVWSU]\]QDZDQ\ฤŸUPRPNWรถUHFKFรˆZ\NRU]\VW\ZDรŠ EL]QHV MDNR QDU]รšG]LH GR F]\QLHQLD GREUD GOD NWรถU\FK SULRU\WHWHPVรˆG]LDรฏDQLDQDU]HF]GREUDVSRรฏHF]QHJRRUD]ฤ‚URGRZLVND

LEPSZY

NAJLEPSZE

sposรณ b

Prowadzenia

BIZNESU

dla

ลšWIATA

NOWA definicja

sukcesu BIZNESIE w


Innowac yjny kształt

a Lekk

3URGXNW\2OLYLD*DUGHQGRVWčSQHZVLHFLVNOHSyZ

Idealna ania w y s e z c z do ro

4 rod za włosia je


wydarzenia

URODA โ€“ 20. Targi Kosmetyczne i Fryzjerskie zachwyciล‚y! 350 ๏ฌrm i marek z Polski i zagranicy, 8 tysiฤ™cy zwiedzajฤ…cych, imponujฤ…cy program, ponad 50 fantastycznych wydarzeล„ z udziaล‚em ล›wiatowej sล‚awy stylistรณw, porady ekspertรณw, emocjonujฤ…ce konkursy, najล›wieลผsze trendy, innowacyjne produkty i specjalne targowe ceny. Targi URODA potwierdziล‚y swojฤ… rangฤ™ i niekwestionowanฤ… wysokฤ… pozycjฤ™ na mapie wiodฤ…cych profesjonalnych wydarzeล„ branลผy kosmetycznej i fryzjerskiej. Warto tu byฤ‡!

)RWR07*

3RSURVWXSLรšNQH7DUJL

(NVSUHVRZHUHZROXFMH

MXELOHXV]RZรˆHG\FMรš7DUJรถZ]DLQDXJXURZDรฏZLGRZLVNRZ\SRND]ฤท%DURNRZ\ *ODPRXUฤต ] XG]LDรฏHP ฤŸQDOLVWHN 0LVWU]RVWZ :L]DฤX L 6W\OL]DFML :\VWDZF\VSLVDOLVLรšQDPHGDO3U]\JRWRZDOLPQรถVWZRDWUDNFMLVSHFMDOQH WDUJRZHUDEDW\LERJDWรˆRIHUWรšNRVPHW\NรถZRUD]VSU]รšWXLZ\SRVDฤHQLD VDORQรถZ IU\]MHUVNLFK L NRVPHW\F]Q\FK 1D ZLHOX VWRLVNDFK PRฤQD E\รฏR VNRU]\VWDรŠ ] EH]SรฏDWQ\FK SRUDG NRQVXOWDFML L LQQRZDF\MQ\FK ]DELHJรถZ XSLรšNV]DMรˆF\FK 1DMOHSV]H SURGXNW\ ]RVWDรฏ\ QDJURG]RQH 0HGDODPL 0HUFXULXV*HGDQHQVLV

+LWHPE\รฏD675()$0$.,-$ยฟ87XQDSURIHVMRQDOQ\PDNLMDฤF]\EH]SรฏDWQH NRQVXOWDFMH]HNVSHUWDPLLZL]Dฤ\VWDPLRF]HNLZDรฏ\WรฏXP\FKรšWQ\FK&RGR PLQXW\Z\SHรฏQLRQ\E\รฏWHฤSURJUDP675()<32.$=2:(-7X]NROHLZLG]รถZSU]\FLรˆJDรฏ\DWUDNF\MQHWHPDW\UHZROXFMDZSU]HGรฏXฤDQLXSD]QRNFL HNVSUHVRZ\ SHGLFXUH LGHDOQ\ IUHQFK Z PLQXW QDMV]\EV]\ OLIWLQJ QD ฤ‚ZLHFLHLQQRZDF\MQH]DELHJLGRWOHQLDMรˆFRHQHUJHW\]XMรˆFHPDVDฤHUHODNVDF\MQHLQDMJRUรšWV]HWUHQG\PDNLMDฤRZH]DSUH]HQWRZDQHSU]H]ZรฏRVNLHJRZL]Dฤ\VWรšPDUNL,1*/272PDUD7XUULQLHJR

'ODSDรฑSDQรถZLSURIHVMRQDOLVWรถZ =P\ฤ‚OรˆRSDQLDFKSRZVWDรฏD675()$02'<JG]LH PRฤQDE\รฏRQLHW\ONRSR]QDรŠQDMQRZV]HWUHQG\QD VH]RQDOHWHฤVSRWNDรŠVLรš]HVW\OLVWDPLIRWRJUDIDPL EORJHUDPL PRGHONDPL L ZL]Dฤ\VWDPL =P\ฤ‚OรˆRSDQDFK]RUJDQL]RZDQR675()}%$5%(5,1*8JG]LHPRฤQDE\รฏRGRZLHG]LHรŠVLรšZV]\VWNLHJR R V]WXFH SLHOรšJQRZDQLD L VWU]\ฤHQLD EURG\ :675(),(.21)(5(1&<-1(-RGE\ZDรฏ\VLรšPHU\WRU\F]QHZ\NรฏDG\Z\VRNRFHQLRQHFHUW\ฤŸNRZDQH V]NROHQLDL2JรถOQRSROVNL.RQJUHV:L]Dฤ\VWรถZ

$UW\]PWDOHQWLNXQV]W

']LHรฑIU\]MHUD

(NVSR]\FMDWDUJRZD]DMรšรฏDZW\PURNXDฤWU]\KDOHLฤผGODXรฏDWZLHQLDฤผSRG]LHORQD ]RVWDรฏD QD VLHGHP VWUHI WHPDW\F]Q\FK 1DMEDUG]LHM ZLGRZLVNRZH Z\GDU]HQLDIDVF\QXMรˆFHSRND]\SUHVWLฤRZHNRQNXUV\LPLVWU]RVWZDRGE\ZDรฏ\ VLรš Z 675(),( 6+2: 7X VZRLP WDOHQWHP L NXQV]WHP G]LHOLOL VLรš PLVWU]RZLHZL]DฤXLIU\]MHUVWZD-RODQWD:DJQHUฤผPDNHXSDUWLVWLG\UHNWRU DUW\VW\F]QD(XURSHMVNLHM$NDGHPLL(VWHW\NL$UW\VW\F]QHM%HDWD0DรฏDFKRZVND ]H6]NRรฏ\:L]DฤXL6W\OL]DFML%($87<$57 RUD] GZXQDVWRNURWQ\ 0LVWU] ยฅZLDWD ZH IU\]MHUVWZLH 9D]KD 0NKLWDU\DQ L ZรฏRVF\ VW\OLฤ‚FL $QWRQLR %LODQFLR 3UH]\GHQW &0& 3DROR)RUHVWLHURL2UHVWH&XRPR

1LHG]LHODQD7DUJDFK852'$WRฤ‚ZLรšWRIU\]MHUรถZ]HVSHFMDOQ\PSURJUDPHPZ\SHรฏQLRQ\PNUHDW\ZQ\PLZDUV]WDWDPLSRND]DPLPLVWU]รถZLNRQNXUVDPL7HJRGQLDV]F]HJรถOQรˆXZDJรšSXEOLF]QRฤ‚FLSU]\FLรˆJQรšรฏ\ฤ\ZLRรฏRZHSRND]\PDUNL(OHJDQFH3ROVNDL%DUEHU([SHUW$FDGHP\RUD]NROHNFMD $9$/21PDUNL.HPRQ]DSUH]HQWRZDQDZGZรถFKRGVรฏRQDFK .RELHWD6XNFHVXL']LHZF]\QD]3ROLJRQX

(PRFMHLNRQNXUV\ 1DMZLรšFHM HPRFML EXG]LรฏD 675()$ 0,675=267: JG]LH R W\WXรฏ QDMOHSV]\FK ]b QDMOHSV]\FK U\ZDOL]RZDOL IU\]MHU]\ VSHFMDOLฤ‚FL Z PDNLMDฤX SHUPDQHQWQ\P Lb ZL]DฤXRUD]VW\OLฤ‚FLSD]QRNFL:\GDU]HQLHP SUHPLHURZ\P E\รฏ\ RGE\ZDMรˆFH VLรš SRG HJLGรˆ &RQIHGHUDWLRQ 0RQGLDOH &RLIIXUH Z\VRNLHM UDQJL 0LรšG]\QDURGRZH 2WZDUWH 0LVWU]RVWZD ZH )U\]MHUVWZLH &0& 3ROVNDฤผ*GDรฑVN%HDXW\$ZDUGVUR]JU\ZDQHZWU]HFKNDWHJRULDFKGDPVNLFKLZMHGQHMNDWHJRULLPรšVNLHM=Z\FLรš]F\RWU]\PDOLQRPLQDFMรšGRNDGU\UHSUH]HQWXMรˆFHM3ROVNรšQD0LVWU]RVWZDFK(XURS\ZH:รฏRV]HFKZURNX

174

2GE\รฏ\VLรšWDNฤHWU]\NRQNXUV\.RQNXUV)U\]MHUVNL+$,5'(6,*1 :RMHZรถG]NL.RQNXUV8F]QLรถZ5]HPLRVรฏD)U\]MHUVNLHJRLP6WHIDQD=GURMHZVNLHJRL*'$ย”6.+$,5&830LรšG]\V]NROQ\.RQNXUV)U\]MHUVNL 7DUJL 852'$ Vรˆ WHฤ SDUWQHUHP SOHELVF\WX ฤท']LHQQLND %DรฏW\FNLHJRฤต ฤผ 0LVWU]RZLH 8URG\, Z NWรถU\P F]\WHOQLF\ Z\ELHUDOL QDMSRSXODUQLHMV]H NRVPHW\F]NL VW\OLVWNL SD]QRNFL QDMOHSV]\FK IU\]MHUรถZ ZรฏDฤ‚FLFLHOL VDORQรถZ IU\]MHUVNLFK VWXGLรถZ XURG\ L %DUEHUD 5RNX 1DWRPLDVW Z UDPDFK DNFML FKDU\WDW\ZQHM ฤท&]HVDQLH ]D Xฤ‚PLHFKฤต ]D GDWNL QD U]HF] SRGRSLHF]Q\FK +RVSLFMXP3RPRU]H']LHFLRPXF]QLRZLHV]Nรถรฏ]DZRGRZ\FKF]HVDOLFKรšWQHRVRE\ .ROHMQDHG\FMD7DUJรถZ852'$RGEรšG]LHVLรš ฤผSDฤ›G]LHUQLNDU7XWU]HEDE\รŠ :LรšFHMLQIRUPDFMLZZZXURGDWDUJLSO 1DSRGVWDZLHPDWHULDรฏรถZ07*


X O F a j c o m Pro

erfly tt u B i k r a z s u s ฤ‡ ล› o lekk o n h c e T i k n y z s a m a j i grac

Maszynka TECHNO ECHNO i suszarka susza BUTTERFLY

274 zล‚ Oszczฤ™dzasz 100 zล‚

w promocyjnej cenie 374 zล‚

3RGDQHFHQ\]DZLHUDMฤˆSRGDWHN9$73URPRFMDGRVWฤSQDRGOLVWRSDGDGRJUXGQLDOXEGRZ\F]HUSDQLDDVRUW\PHQWXREMฤWHJRSURPRFMฤˆ

=HVWDZ\GRVWรšSQHZKXUWRZQLDFK %,$ย’$32'/$6.$, FALE LOKI KOKI, pl. Rubina 17a, 663 636 397; %,$ย’<672., ARTLOOK, Bema 11/25, 792 444 327; %,$ย’<672.)$/(/2.,.2.,3LรฑVND 22; %,(/6.2%,$ย’$)$/(/2.,.2.,)$522JURGRZD%<'*26=&=)$/(/2.,.2.,.Rฤ‚FLXV]NL%<'*26=&=, FALE LOKI KOKI, 6WDU\5\QHN%<'*26=&=:$%(/&+2-1,&()$/(/2.,.2.,.Rฤ‚FLXV]NL&=}672&+2:$)$/(/2.,.2.,5]Hฤ›QLFND (/%/k*)$/(/2.,.2.,DO2GURG]HQLD*'<1,$)$/(/2.,.2.,:รฏDG\VรฏDZD,9*/,:,&(, FALE LOKI KOKI, =Z\FLรšVWZD*25=ย™::/.3)$/(/2.,.2.,%RURZVNLHJR*58'=,k'=)$/(/2.,.2.,7RUXรฑVND.$/,6=, FALE /2.,.2.,*รถUQRฤ‚OรˆVND.$72:,&()$/(/2.,.2.,0RQLXV]NL.,(/&((PLOLR&]DUQRZVND.21,1, FALE LOKI KOKI, 6SรถรฏG]LHOFรถZ.5$.ย™:)$/(/2.,.2.,DOOLVWRSDGD.5$.ย™:)$/(/2.,.2.,%RUVXF]D.5$.ย™:, FALE LOKI KOKI, Pilotรณw 29, 667 159 392; .5$.ย™:)$/(/2.,.2.,0DVDUVND.8712)$/(/2.,.2.,.UรถOHZVND/(*1,&$, FALE LOKI .2.,-DZRU]\รฑVND/(6=12)$/(/2.,.2.,/LSRZD/8%/,1)$/(/2.,.2.,.RZDOVND/8%/,1, FALE LOKI KOKI, .RZDOVNDย’ย™'ยฝ)$/(/2.,.2.,*HQ/ยฟHOLJRZVNLHJRย’ย™'ยฝ)$/(/2.,.2.,7DGHXV]D.Rฤ‚FLXV]NLย’ย™'ยฝ, FALE /2.,.2.,3LRWUNRZVND0,}'=<5=(&=&203/(;&HQWUXP12:< 7$5*)$/(/2.,.2.,.ROHMRZD2/6=7<1, )$/(/2.,.2.,0D]XUVND232/()$/(/2.,.2.,)$522]LPVND232/()$/(/2.,.2.,)$52$UPLL.UDMRZHMD 3ย’2&.)$/(/2.,.2.,.UรถOHZLHFNDD3ย’2&.)$/(/2.,.2.,.UรถOHZLHFNDD3ย’2&.)$/(/2.,.2.,:\V]RJURG]ND ORN32=1$ย”)$/(/2.,.2.,0XUDZDF32=1$ย”)$/(/2.,.2.,'ROQD:LOGD32=1$ย”, FALE LOKI KOKI, DO.DUROD0DUFLQNRZVNLHJR35=(0<ยฅ/)$/(/2.,.2.,.UDVLรฑVNLHJR5<%1,.'$53/865DFLERUVND6,('/&(, )$/(/2.,.2.,:RMVNRZD6,(5$'=%,6::QXND V62612:,(&)$/(/2.,.2.,7DUJRZD67$52*$5' *'$ย”6.,)$/(/2.,.2.,-DJLHรฏรฏ\68:$ย’.,)$/(/2.,.2.,1RQLHZLF]D6:$5=}'=%HVWIU\]2V'รˆEURZV]F]DNรถZE 6=&=(&,160,/$=LHORQRJรถUVND6=&=(&,1)$/(/2.,.2.,.X6รฏRรฑFX6=&=(&,1)$/(/2.,.2.,5\GODN 7$51ย™:)$/(/2.,.2.,6WDURGรˆEURZVND7258ย”)$/(/2.,.2.,0RVWRZD7258ย”)$/(/2.,.2.,ยฅZLรšWHM.DWDU]\Q\ 7<&+<)+8/('.XUSLรฑVNLHJR:$56=$:$)$/(/2.,.2.,.ZLDWRZD:$56=$:$)$/(/2.,.2.,']LHOQD :$56=$:$)$/(/2.,.2.,5RHQWJHQD:$56=$:$)$/(/2.,.2.,.RQGUDWRZLF]DORN:$56=$:$, FALE /2.,.2.,%RUD.RPRURZVNLHJRORN:ย’2&ย’$:(.)$/(/2.,.2.,SO:ROQRฤ‚FL:52&ย’$:)$/(/2.,.2.,'DZLGD :52&ย’$:)$/(/2.,.2.,6]\ERZFRZD=$%5=()$/(/2.,.2.,:ROQRฤ‚FL=$02ยฅm)$/(/2.,.2.,ย’XNDVLรฑVNLHJR 4, 667 159 311; =,(/21$*ย™5$)$/(/2.,.2.,$QLHOL.U]\ZRรฑ=,(/21$*ย™5$)$/(/2.,.2.,.XSLHFND


wydarzenia

Progress WrzeĹ&#x203A;nia na Targach Hair Forum Poland 2017! Targi fryzjersko-kosmetyczne w Warszawie to dni obďŹ tujÄ&#x2026;ce w wydarzenia, konkursy, prezentacje nowych rozwiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; kosmetycznych i atrakcje fryzjerskie. Nie mogĹ&#x201A;o na nich zabraknÄ&#x2026;Ä&#x2021; takĹźe ďŹ rmy Progress WrzeĹ&#x203A;nia i jej marek.

1DVWRLVNX3URJUHVV:U]HÄ&#x201A;QLDZ\HNVSRQRZDQH]RVWDĂŻ\NRVPHW\NLÄ&#x;UP .RVVZHOO$UWLVWLTXHRUD]5HIHFWR&LO -DN ]DZV]H QDV] ]HVSÜï VĂŻXÄ?\ĂŻ UDGĂ&#x2C6; L IDFKRZĂ&#x2C6; SRPRFĂ&#x2C6; 6HUGHF]QLH G]LĂ&#x161;NXMHP\]DPLĂŻHVĂŻRZDSRFKZDĂŻ\LSR]GURZLHQLDÄźMHVWWRGODQDV EDUG]RFHQQHLPRW\ZXMĂ&#x2C6;FH 1D VFHQLH VWRLVND 3URJUHVV :U]HÄ&#x201A;QLD VZRMĂ&#x2C6; NROHNFMĂ&#x161; IU\]XU ]DSUH]HQWRZDĂŻ\ GZLH DPEDVDGRUNL PDUHN 2OJD 6RERFLĂąVND $UWLVWLTXH ]b NROHNFMĂ&#x2C6; SW ġ$UWLVWLTXH /DGLHV DQG .LGV 8SGRVÄľ RUD] 'RPLQLND $OEUHFKW .RVVZHOO 3U]HGVWDZLRQHIU\]XU\SRZVWDĂŻ\]P\Ä&#x201A;OĂ&#x2C6;RNRELHFLH HNVWUDZDJDQFNLHMQRZRF]HVQHMLSRV]XNXMĂ&#x2C6;FHMZĂŻDVQHJRVW\OX/LF]QLH ]JURPDG]RQDSXEOLF]QRÄ&#x201A;Ă&#x160;PRJĂŻDSR]QDĂ&#x160;WHFKQLNLXSLĂ&#x161;Ă&#x160;RUD]NRORU\]DFML

www.progress.wrzesnia.pl | www.artistique.pl | www.kosswell.com.pl

176


Do wyboru oru szczotki oraz raz shakery w kolorach:

Szczotka PADDLE i sha akerr do farb

w promocyjnej cenie 63 zล‚

49 zล‚

6]F]RWWND 3DGGOH 3 GGO GR G VWฤSQDZNRORU]HUyฤฐRZ\Pฤฐyรฃ ฤฐyรฃWW\PQLHELHVNLP6KDNHUGRIDUEGRVWฤSQ\ZNRORU]HSRPDUDฤ™F]RZ\P]LHORQ\P UyฤฐRZ\P3RGDQHFHQ\]DZLHUDMฤˆSRGDWHN9$73URPRFMDGRVWฤSQDRGOLVWRSDGDGRJUXGQLDOXEGRZ\F]HUSDQLDDVRUW\PHQWXREMฤWHJRSURPRFMฤˆ

=HVWDZ\GRVWรšSQHZKXUWRZQLDFK %,$ย’$32'/$6.$, FALE LOKI KOKI, pl. Rubina 17a, 663 636 397; %<'*26=&=)$/(/2.,.2.,.Rฤ‚FLXV]NL%<'*26=&=)$/(/2.,.2.,6WDU\5\QHN &+2-1,&()$/(/2.,.2.,.Rฤ‚FLXV]NL*/,:,&()$/(/2.,.2.,=Z\FLรšVWZD*58'=,k'=, FALE LOKI KOKI, 7RUXรฑVND.$/,6=)$/(/2.,.2.,*รถUQRฤ‚OรˆVND.$72:,&()$/(/2.,.2.,0RQLXV]NL.21,1, FALE LOKI KOKI, 6SรถรฏG]LHOFรถZ.5$.ย™:)$/(/2.,.2.,DOOLVWRSDGD.5$.ย™:)$/(/2.,.2.,%RUVXF]D.5$.ย™:, FALE LOKI .2.,3LORWรถZ.5$.ย™:)$/(/2.,.2.,0DVDUVND.8712)$/(/2.,.2.,.UรถOHZVND /(*1,&$, FALE LOKI KOKI, -DZRU]\รฑVND/(6=12)$/(/2.,.2.,/LSRZD/8%/,1)$/(/2.,.2.,.RZDOVND/8%/,1, FALE LOKI KOKI, KoZDOVND ย’ย™'ยฝ)$/(/2.,.2.,*HQ/ยฟHOLJRZVNLHJRย’ย™'ยฝ)$/(/2.,.2.,7DGHXV]D.Rฤ‚FLXV]NLย’ย™'ยฝ, FALE LOKI .2.,3LRWUNRZVND12:<7$5*)$/(/2.,.2.,.ROHMRZD0,}'=<5=(&=&203/(;&HQWUXP2/6=7<1, FALE /2.,.2.,0D]XUVND3ย’2&.)$/(/2.,.2.,.UรถOHZLHFNDD 3ย’2&.)$/(/2.,.2.,.UรถOHZLHFNDD 3ย’2&., )$/(/2.,.2.,:\V]RJURG]NDORN32=1$ย”)$/(/2.,.2.,0XUDZDF32=1$ย”)$/(/2.,.2.,'ROQD:LOGD 32=1$ย”)$/(/2.,.2.,DO.DUROD0DUFLQNRZVNLHJR35=(0<ยฅ/)$/(/2.,.2.,.UDVLรฑVNLHJR6,('/&(, FALE LOKI KOKI, :RMVNRZD62612:,(&)$/(/2.,.2.,7DUJRZD6=&=(&,160,/$=LHORQRJรถUVND7$51ย™:, FALE LOKI KOKI, 6WDURGรˆEURZVND7258ย”)$/(/2.,.2.,0RVWRZD7258ย”)$/(/2.,.2.,ยฅZLรšWHM.DWDU]\Q\7<&+<, ARDORIS, 2EMD]GRZD:$56=$:$)$/(/2.,.2.,.ZLDWRZD :$56=$:$)$/(/2.,.2.,']LHOQD :$56=$:$, FALE /2.,.2.,5RHQWJHQD:$56=$:$)$/(/2.,.2.,.RQGUDWRZLF]DORN:$56=$:$)$/(/2.,.2.,%RUD.RPRURZVNLHJR ORN:52&ย’$:)$/(/2.,.2.,'DZLGD:52&ย’$:)$/(/2.,.2.,6]\ERZFRZD =$%5=(, FALE LOKI KOKI, :ROQRฤ‚FL=$02ยฅm)$/(/2.,.2.,ย’XNDVLรฑVNLHJR =,(/21$*ย™5$)$/(/2.,.2.,$QLHOL.U]\ZRรฑ=,(/21$ *ย™5$)$/(/2.,.2.,.XSLHFND


wydarzenia Targi Hair Forum Poland, Warszawa, 21โ€“22 paลบdziernika 2017

Gdy wล‚os ma gล‚os!

Paลบdziernikowy weekend z targami Hair Forum Poland byล‚ prawdziwฤ… ucztฤ… dla pasjonatรณw sztuki stylizacji, koloryzacji i oryginalnych ciฤ™ฤ‡. Solowe wydanie imprezy ukazaล‚o niezwykle kreatywne i wszechstronne oblicze branลผy fryzjerskiej. +DLU)RUXP3RODQGWRVNLHURZDQDGRSURIHVMRQDOLVWรถZLPSUH]DรฏรˆF]รˆFD ERJDWรˆRIHUWรšZ\VWDZLHQQLF]รˆ]QLH]Z\NOHV]HURNLPVNURMRQ\PQDPLDUรš SURJUDPHPHGXNDF\MQ\PLVSHNWDNXODUQรˆRSUDZรˆZL]XDOQรˆ,QVSLUXMรˆF\ IHVWLZDO V]WXNL IU\]MHUVWZD FHOHEUXMรˆF\ NUHDW\ZQRฤ‚รŠ ]DPLรฏRZDQLH GR QDXNLLSDVMรšWZRU]HQLD

1LHVSRF]\ZDP\QDODXUDFK 3RWU]HFKQLH]Z\NOHXGDQ\FKHG\FMDFKPRฤHP\SRFKZDOLรŠVLรšNROHMQ\P VXNFHVHPWDUJL+DLU)RUXP3RODQGNWรถUHZW\PURNXSLHUZV]\UD] ]DJUDรฏ\ VROR E\รฏ\ QLHZรˆWSOLZLH Z\MรˆWNRZ\P Z\GDU]HQLHP GOD EUDQฤ\ IU\]MHUVNLHMLSDVMRQDWรถZSLรšNQ\FKZรฏRVรถZ 8QLNDWRZ\NRQFHSW SHUIHNF\MQD RUJDQL]DFMD L Z\VRNL SR]LRPPHU\WRU\F]Q\SURJUDPXUDPRZHJRVSUDZLรฏ\ฤHWDUJL+DLU)RUXP3RODQGSU]\FLรˆJQรšรฏ\V]HURNLHJURQRSURIHVMRQDOLVWรถZฤผ]ZLHG]DMรˆF\FKZ\VWDZFรถZXF]HVWQLNรถZSURJUDPXHGXNDF\MQHJR0DVWHU&ODVVL/RRN /HDUQWROLF]E\NWรถUHURELรˆZUDฤHQLH :ฤ‚UรถG OLF]Q\FK DWXWรถZ LPSUH]\ QDOHฤ\ Z\PLHQLรŠ XG]LDรฏ DXWRU\WHWรถZ EUDQฤ\NWรถUHMDNFRURNXJZDUDQWXMรˆQDMZ\ฤV]\SR]LRPPHU\WRU\F]Q\ WHJRZ\GDU]HQLD 3RQDGWRQDMฤ‚ZLHฤV]HWUHQG\LQRZRฤ‚FLIDVF\QXMรˆFHSRND]\NUHDW\ZQH ZDUV]WDW\ DPELWQH NRQNXUHQFMH PLVWU]RZVNLH PRฤOLZRฤ‚รŠ VSRWNDQLD QDMOHSV]\FK ] QDMOHSV]\FKฤฎ WR ZV]\VWNR PRฤQD E\รฏR SU]Hฤ\รŠ QD ฤ\ZRฤผZ&HQWUXP.RQJUHVRZ\PZ:DUV]DZLH

(GXNDFMD]SDVMรˆ 6WDUDQQLH Z\VHOHNFMRQRZDQ\ SRG Z]JOรšGHP WHPDW\F]Q\P SURJUDP HGXNDF\MQ\VNRPSRQRZDQ\]XZ]JOรšGQLHQLHPQDMฤ‚ZLHฤV]\FKWUHQGรถZ WRMXฤ]QDNUR]SR]QDZF]\WDUJรถZHair Forum Poland3RGF]DVWHJRURF]QHMHG\FMLRGE\รฏDVLรšV]HURNDJDPDV]NROHรฑLSRND]รถZVNLHURZDQ\FK GR SDVMRQDWรถZ V]WXNL IU\]MHUVNLHM =DUรถZQR FL SRF]รˆWNXMรˆF\ MDN Lb ]DDZDQVRZDQL ]QDOHฤ›OL WX DGHNZDWQH SURSR]\FMH PHU\WRU\F]QH XPRฤOLZLDMรˆFHUR]ZรถML]GRE\FLHQRZ\FKXPLHMรšWQRฤ‚FL

6FHQD*รฏรถZQD 6ROLGQHMSRUFMLZLHG]\ZRWRF]HQLXQLH]DSRPQLDQ\FKZUDฤHรฑHVWHW\F]Q\FKGRVWDUF]\รฏ\SRND]\QD6FHQLH*รฏรถZQHM7RZรฏDฤ‚QLHWXQDMZLรšNV]H VรฏDZ\LDXWRU\WHW\EUDQฤ\IU\]MHUVNLHM]NUDMXL]Hฤ‚ZLDWD]DSUH]HQWRZDรฏ\

VZRMHXPLHMรšWQRฤ‚FLLDXWRUVNLHNRQFHSFMH:\VWรˆSLOLChristophe Gaillet $PEDVDGRU /ฤณ2Uร“DO 3URIHVVLRQQHO Guy Tang P\GHQWLW\ Sid Sottung 6LG6RWWXQJ$FDGHP\ Marta Robak i Kaaral Artistic Team, MaULD.RU]HQLRZVNDL9LVLRQDULHV$UWLVWLF7HDP5DIDรฏ.UDMHZVNL 0RURFFDQRLO3ROVND %HDWD%HUHQGRZLF]L6รฏDZHN.XEOLQ $NDGHPLD% . 9RYD *QDW\VK\Q $NDGHPLD *QDW\VK\Q -DURVรฏDZ &LHVLรถรฏND (Emme 'LFLRWWR Daniel Gryszke $UWLVW/ฤณ2Uร“DO3URIHVVLRQQHO $QQD=HQNRYVND -XUDQ$UW 0DULR 0D\HU ,ZRQD 2VWURZVND ย’XNDV] 0LOHZVNL 7XWDM RGE\รฏ\VLรšWDNฤHฤŸQDรฏ\PLVWU]RVWZLXURF]\VWHXKRQRURZDQLHODXUHDWรถZ

6FHQD.RQJUHVRZD 1D6FHQLH.RQJUHVRZHMSU]H]GZDGQL]QDQLLFHQLHQLZ\NรฏDGRZF\G]LHOLOL VLรšVZRMรˆZLHG]รˆLGRฤ‚ZLDGF]HQLHP]WรฏXPQLH]JURPDG]RQรˆSXEOLF]QRฤ‚FLรˆ .RQFHSFMD L SURJUDP ]RVWDรฏ\ RSUDFRZDQH ZH ZVSรถรฏSUDF\ PHU\WRU\F]QHM]SRUWDOHP(GXFWXPSO=DUรถZQRRVRE\]DDZDQVRZDQHMDN LDGHSFLV]WXNLIU\]MHUVWZD]DOHฤ›OLWXDGHNZDWQHGODVLHELHSURSR]\FMH 1D VFHQLH SRG]LZLDรŠ PRJOLฤ‚P\ Adam Szulc Barber Team, AgnieszNรš'รˆEURZVNรˆL6รฏDZND.XEOLQD ,QGROD 0DFLHMD/HZDQGRZVNLHJR .U]\V]WRID:\S\FKD$JQLHV]Nรš.RZDOF]\N$UNDGLXV]D0DUND(Pivot 3RLQW Jordi Utges 1RYDQLD .DPLOรš:LQNRZVNรˆ-DรฑF]\N.U]\V]WRID :\S\FKD 3KLOLS0DUWLQฤณV .U]\V]WRID :\S\FKD 1(:6+$ ,]DEHOรš %HG\QLDN6LHZLHUVNรˆ=X]DQQรš%HG\QLDN &]WHU\SRU\URNX -DURVรฏDZD &LHVLรถรฏNรš (PPH'LFLRWWR -RODQWรš:\VRFNรˆ %DQGL 

0DVWHU&ODVV

Pierwszego dnia targรณw zorganizowano spotkania szkoleniowe z autoU\WHWDPLEUDQฤ\:VDODFKNRQIHUHQF\MQ\FKRGE\รฏ\VLรšGZDSRND]\HGXNDF\MQH Master Class : W\P URNX SDVMRQDWรถZ IU\]MHUVWZDLQVSLURZDOL &KULVWRSKH*DLOOHW$PEDVDGRU/ฤณ2Uร“DO3URIHVVLRQQHOL0DULD.RU]HQLRZVNDL9LVLRQDULHV$UWLVWLF7HDP

/RRN /HDUQ :QLHG]LHOรšPRฤQDE\รฏRZ]LรˆรŠXG]LDรฏZWU]HFKVSRWNDQLDFK V]NROHQLRZ\FKNWรถUHSRSURZDG]Lรฏ\]QDQHLFHQLRQHDNDGHPLHIU\]MHUVNLH :VDODFKNRQIHUHQF\MQ\FKRGE\รฏ\VLรšUรถZQROHJOHWU]\V]NROHQLD/RRN /HDUQ7HJRURF]QDHG\FMDSURZDG]RQDE\รฏDSU]H]3LYRW3RLQW$GDP 6]XOF%DUEHU7HDP*QDW\VK\Q$FDGHP\

6WUHIDXF]QLD 7RZ\MรˆWNRZHPLHMVFHVSRWNDรฑSU]\JRWRZDQH ] P\ฤ‚Oรˆ R PรฏRG\P SRNROHQLX IU\]MHUรถZ 1DDGHSWรถZF]HNDรฏ\JรฏรถZNLWUHQLQJRZHQDU]รšG]LD GR SUDF\ FLHNDZ\ VSU]รšW L QDMQRZV]HUR]ZLรˆ]DQLD3RGF]XMQ\PRNLHPHGXNDWRUรถZ ]DDQJDฤRZDQL XF]QLRZLH ]GRE\ZDOL FHQQH XPLHMรšWQRฤ‚FL SUDNW\F]QH X]\VNXMรˆF RGSRZLHG]LQDQXUWXMรˆFHS\WDQLD

178


6WUHIDQDXF]\FLHOD :WHMZ\MรˆWNRZHMVWUHฤŸHSU]\JRWRZDQHMSU]H]LQVWUXNWRUรถZWZRU]รˆF\FK SURJUDP\HGXNDF\MQHQDXF]\FLHOHPRJOLVNRU]\VWDรŠ]SUHOHNFMLLZDUV]WDWรถZ GRW\F]รˆF\FK QDMQRZV]\FK ]DJDGQLHรฑ V]NROHQLRZ\FK %\รฏD WR GRVNRQDรฏDRND]MDGRZ\PLDQ\GRฤ‚ZLDGF]Hรฑ]F]รฏRQNDPLNRPLVMLHJ]DPLQDF\MQ\FK]QDMรˆF\FKQDMQRZV]HSU]HSLV\LUHJXODFMH6WUHIDSU]\JRWRZDQD]RVWDรฏDZHZVSรถรฏSUDF\]ฤŸUPรˆ3URVSHFWRUL2JรถOQRSROVNรˆ.RPLVMรˆ )U\]MHUVNR.RVPHW\F]Qรˆ

0LVWU]RZLHQDSRGLXP

3RGF]DVWDUJรถZHair Forum Poland WUDG\F\MQLHRGE\รฏ\VLรšHPRFMRQXMรˆFH LEDUZQHNRQNXUHQFMHPLVWU]RZVNLHย’รˆF]QDSXODQDJUรถGZ\QLRVรฏDEOLVNR ]รฏ 3UHPLHURZ\P Z\GDU]HQLHP E\รฏ\ %DUEHUฤณV %DWWOH ฤผ 2JรถOQRSROVNLH 0LVWU]RVWZDZ6WU]\ฤHQLX0รšVNLP :UDPDFKWHMNRQNXUHQFMLXF]HVWQLF\]PLHU]\OLVLรš]]DGDQLHPVWZRU]HQLDNODV\F]QHMWUDG\F\MQHMIU\]XU\PรšVNLHM]JRGQHM]NDQRQHPVW\OL]DFMLZรฏRVรถZZรฏDฤ‚FLZ\PGOD IU\]MHUVWZDPรšVNLHJRGRSDVRZDQ\PGRNV]WDรฏWXJรฏRZ\LWZDU]\ 2WRODXUHDFL0DULXV]0DMFKU]DNย’XNDV]-DQLN'RPLQLN.VLรˆG] 7HJR VDPHJR GQLD  RGE\รฏ VLรš WDNฤH Young 7DOHQW &XS ฤผ 2JรถOQRSROVNL.RQNXUVGOD8F]QLรถZ6]Nรถรฏ)U\]MHUVNLFK7RMXฤF]ZDUWD HG\FMD WHJR Z\MรˆWNRZHJR NRQNXUVX VNLHURZDQHJR GR XF]QLรถZ V]Nรถรฏ IU\]MHUVNLFKLLQQ\FKSODFรถZHNNV]WDรฏFรˆF\FKZ]DZRG]LHIU\]MHU WHPDW ฤท6WUHHWฤผ)RFXV RQ 7UHQGVฤต 8F]QLRZLH SUDFRZDOL QD JรฏรถZNDFK NWรถUH XIXQGRZDรฏVSRQVRUNRQNXUVXฤŸUPD6FKRROOLQH'RGDWNRZRV]NRรฏ\]JรฏDV]DMรˆFHXF]QLรถZGRNRQNXUVXZ]Lรšรฏ\XG]LDรฏZU\ZDOL]DFMLPLรšG]\V]NROQHMZDOF]รˆFRSU]HFKRGQLSXFKDU6FKRRO&XS 2WRODXUHDFL .DWHJRULDGDPVND0DUOHQD0D]XU%HUQDGHWWD6]F]\JLHรฏ:LNWRU%LHJDVLHZLF] .DWHJRULDPรšVND3LRWU.รšG]LD0DJGD3DMรˆN6HEDVWLDQ0DNRZVNL Puchar School Cup]GRE\รฏDย’รถG]ND6]NRรฏD0RG\.RVPHWRORJLL)U\zjerstwa Anagra 1DJURGรšVSHFMDOQรˆRG/HV]ND&]DMNLRWU]\PDOL6HEDVWLDQ0DNRZVNL -RDQQD'UR]GRZVNDL3LRWU.รšG]LDZNDWHJRULLPรšVNLHMRUD]-DNXE3DF]NRZVNL0DUOHQD0D]XUL%HUQDGHWWD6]F]\JLHรฏZNDWHJRULLGDPVNLHM

2WRODXUHDFL .DWHJRULDGDPVNDฤท3RZHURI&RQWUDVWฤต.DPLOD-DQHFND6NDOVND,ZRQD 2VWURZVND6\OZLD6]\PF]DN .DWHJRULD PรšVND ฤท&\EHUSU]HVWU]Hรฑฤต -RODQWD 5DWDMF]DN 0DUWD 3RVLDN %DUEDUD0DUFLQLDN /DXUHDFLW\WXรฏX3UHVV&XS .DWHJRULDPรšVND0DUWD3RVLDN Kategoria damska,ZRQD2VWURZVND 1DJURGรš VSHFMDOQรˆ /HV]ND &]DMNL RWU]\PDOL .DULQD :UรถEHO L .DPLOD -DQHFND6NDOVNDZNDWHJRULLGDPVNLHMRUD]-RODQWD5DWDMF]DNL0DUWD3RVLDN ZNDWHJRULLPรšVNLHM

7DUJL]JZLD]GDPL 3RUD]SLHUZV]\Z3ROVFHQDWDUJDFK+DLU)RUXP3RODQGZ\VWรˆSLรฏDJZLD]GD ฤ‚ZLDWRZHJRIU\]MHUVWZDฤผ*X\7DQJ8F]HVWQLF\WDUJรถZPLHOLZ\MรˆWNRZรˆ V]DQVรš E\ SR]QDรŠ VHNUHW\ MHJR SUDF\ L SR]QDรŠ WDMQLNL MHJR NUHDW\ZQ\FK NRORU\]DFMLP\GHQWLW\1LHVDPRZLWHZUDฤHQLDERJDFWZRNRORUรถZLRU\JLQDOQ\FKNRQFHSFML-HJRSRND]Z]EXG]LรฏZLHONLH]DLQWHUHVRZDQLH]JURPDG]RQHMOLF]QLHSXEOLF]QRฤ‚FL

:DUWRWXE\รŠ

1LHPDZรˆWSOLZRฤ‚FLLฤZFLรˆJXRVWDWQLFKWU]HFKODWtargi Hair Forum Poland VWDรฏ\ VLรš LPSUH]รˆ R LPSRQXMรˆF\P ]DVLรšJX L FRUD] Z\ฤV]HM UDQG]H ]\VNXMรˆFPLDQRMHGQHJR]ZDฤQLHMV]\FKZ\GDU]HรฑEUDQฤ\IU\]MHUVNLHM7HJRURF]QD HG\FMD E\รฏD ZLHONLP VXNFHVHP ']LรšNXMHP\ EUDQฤ\ IU\]MHUVNLHM ]D]DXIDQLHLMXฤG]Lฤ‚]DSUDV]DP\QDWDUJL+DLU)RUXP3RODQGNWรถUH RGEรšGรˆVLรšฤผUHair Forum Poland WRQDMฤ‚ZLHฤV]HWUHQG\ PRฤOLZRฤ‚รŠVSRWNDQLD]Z\ELWQ\PLRVRELVWRฤ‚FLDPL]EUDQฤ\LQLHSRZWDU]DOQDRND]MDZ\SUรถERZDQLDZรฏDVQ\FKVLรฏSRGF]XMQ\PRNLHPQDMZLรšNV]\FK DXWRU\WHWรถZ IU\]MHUVWZD -Hฤ‚OL ฤ‚ZLDW NRORU\]DFML VW\OL]DFML L QRZDWRUVNLFK WHFKQLNMHVW7ZRLPฤ‚ZLDWHPQLHSU]HJDSNROHMQHMHG\FML :LรšFHMV]F]HJรถรฏรถZQDZZZKDLUIRUXPFRPSO 1DSRGVWDZLHPDWHULDรฏรถZ+DLU)RUXP3RODQG

:QLHG]LHOรš RW\WXรฏPLVWU]RZVNL ZDOF]\OL XF]HVWQLF\ Hair Master Cup ฤผ 2JรถOQRSROVNLFK 0LVWU]RVWZ $UW\VWรถZ )U\]MHUVWZD 2ERZLรˆ]\ZDรฏ\ QDVWรšSXMรˆFH WHPDW\ Z NDW GDPVNLHM ฤท3RZHU RI &RQWUDVWฤตZNDWPรšVNLHMฤท&\EHUSU]HVWU]Hรฑฤต

179


www.montibello.pl


poznajj p

nowości produktowe weź udział w konkursach, gdzie zabłyśniesz talentem i wiedzą

poznaj nowe zdarzenia z

życia marki

pobierz aktualne informacje o szkoleniach

Już teraz pobierz aplikację MONTIBELLO

znajdź nas na:

i promocjach


porady

Cztery sposoby na usprawnienie pracy salonu Sprawne zarzฤ…dzanie czasem to โ€“ obok jakoล›ci oferowanych usล‚ug โ€“ fundament sukcesu kaลผdego salonu fryzjerskiego i jedno z najwiฤ™kszych wyzwaล„ stojฤ…cych przed osobฤ… prowadzฤ…cฤ… go. Obsล‚uga klientรณw, odbieranie telefonรณw, organizacja pracy zespoล‚u, czuwanie nad magazynem i stanem sprzฤ™tรณw, prowadzenie dziaล‚aล„ marketingowychโ€ฆ Rosnฤ…ca lista obowiฤ…zkรณw wcale nie uล‚atwia tego zadania. Istniejฤ… jednak nowoczesne narzฤ™dzia โ€“ takie jak oprogramowanie do zarzฤ…dzania salonem โ€“ ktรณre pozwolฤ… Ci zaoszczฤ™dziฤ‡ mnรณstwo cennego czasu. Usprawniฤ… one Twojฤ… codziennฤ… pracฤ™, a nawet caล‚kowicie wyrฤ™czฤ… Ciฤ™ z niektรณrych obowiฤ…zkรณw, pozostawiajฤ…c wiฤ™cej czasu na to, co najwaลผniejsze: pracฤ™ z klientem. Wirtualny recepcjonista 6\VWHP UH]HUZDFML RQOLQH WR 7ZรถM Z\MรˆWNRZ\ ZLUWXDOQ\ UHFHSFMRQLVWD 0DZLHOH]DOHWGRVNRQDOH]QDJUDฤŸN7ZRMHJRVDORQXZLHMDNLHRIHUXMHV] XVรฏXJLDQDGRGDWHNSUDFXMHGOD&LHELHJRG]LQ\QDGREรšGQLZW\JRGQLX']LรšNLQLHPXQLHPXVLV]MXฤPDUWZLรŠVLรšREUDNF]DVXQDRGELHUDQLH WHOHIRQรถZRGNOLHQWรถZF]\G]ZRQLHQLHGRQLFKZFHOXSRWZLHUG]HQLDQDGFKRG]รˆF\FKZL]\W6\VWHP]URELWRZV]\VWNR]D&LHELH8PRฤOLZLNOLHQWRP V]\ENLHLZ\JRGQHXPDZLDQLHZL]\WฤผQDZHWSR]DJRG]LQDPLSUDF\VDORQX DWDNฤHSU]\SRPQLLPR]EOLฤDMรˆF\FKVLรšWHUPLQDFKUH]HUZDFMLSU]\SRPRF\ DXWRPDW\F]QLHZ\V\รฏDQ\FKZLDGRPRฤ‚FL606:\REUDฤ›VRELH7\VNXSLDV] VLรšQDW\PFRGOD&LHELHQDMZDฤQLHMV]HDWHUPLQDU]ZL]\W7ZRMHJRVDORQX ]DSHรฏQLDVLรšVDP%H]SRP\รฏHNEH]FKDRVXZV]\VWNRQDVZRLPPLHMVFX

$XWRPDW\F]Q\V\VWHPNRPHQWDU]\ :QDWรฏRNXFRG]LHQQ\FK]DMรšรŠQLH]DZV]HSDPLรšWDP\DE\SRSURVLรŠNOLHQWD RZ\VWDZLHQLHRSLQLLQDWHPDWZL]\W\1DUDWXQHNSU]\E\ZDDXWRPDW\F]Q\ V\VWHPRFHQLNRPHQWDU]\=RVWDรฏ]DSURMHNWRZDQ\WDNDE\W\ONRRVRE\ NWรถUHIDNW\F]QLHVNRU]\VWDรฏ\]XVรฏXJ7ZRMHJRVDORQXPRJรฏ\Z\SRZLHG]LHรŠ VLรš QD LFK WHPDW 3R RGE\WHM ZL]\FLH V\VWHP Z\V\รฏD GR NOLHQWD NUรถWNรˆ ZLDGRPRฤ‚รŠHPDLO]SURฤ‚EรˆRZ\VWDZLHQLHRSLQLLLOLQNLHPGRIRUPXODU]D ฤผXPRฤOLZLDMรˆF\PMHGQRUD]RZรˆRFHQรš]DNXSLRQ\FKXVรฏXJ-HG\QH]DGDQLH MDNLHSR]RVWDMH7RELHWR]DFKZ\FLรŠNOLHQWDZ\VRNรˆMDNRฤ‚FLรˆREVรฏXJLDJG\ MXฤZ\VWDZLNRPHQWDU]ฤผ]GHF\GRZDรŠJG]LHFKFHV]JRRSXEOLNRZDรŠ QDVWURQLHLQWHUQHWRZHM)DFHERRNXF]\7ZLWWHU]H

:V]\VWNLHOLF]E\SRGNRQWUROรˆ $QDOL]DUDSRUWรถZ] G]LDรฏDOQRฤ‚FL VDORQX SRPDJD QLH W\ONR Z FRG]LHQQ\P ]DU]รˆG]DQLX MHJR SUDFรˆ DOH WDNฤH Z WZRU]HQLX GรฏXJRIDORZ\FK SODQรถZ UR]ZRMXฤŸUP\']LรšNLZVSDUFLXNRPSOHNVRZHJRV\VWHPXGR]DU]รˆG]DQLD VDORQHPWZRU]HQLHVWDW\VW\NVWDQLHVLรšรฏDWZHMDNQLJG\GRWรˆGฤผQDZHWGOD

W\FKNWรถU]\QLHVรˆ]DSDQEUDW]OLF]EDPLLZ\NUHVDPL:\VWDUF]\ฤHRNUHฤ‚OLV]MDNL]DNUHVLQIRUPDFMLPDREHMPRZDรŠ7ZรถMUDSRUWLYRLOร€0RฤHV] SREUDรŠJRWRZ\GRNXPHQW=QDMG]LHV]WXZV]\VWNRF]HJRSRWU]HEXMHV] ]EDGDV]SRZUDFDOQRฤ‚รŠNOLHQWรถZLSRSXODUQRฤ‚รŠXVรฏXJVNRQWUROXMHV]ฤŸQDQVHL]PLDQ\ZPDJD]\QLHVSUDZG]LV]HIHNW\ZQRฤ‚รŠSUDFRZQLNรถZLZLHOH ZLHOHZLรšFHM6\VWHPSRPRฤH&LWDNฤHZNRRUG\QRZDQLXJUDฤŸNรถZ]HVSRรฏXฤผWDNDE\QLNWQLJG\QLHXPรถZLรฏNOLHQWDQDZL]\WรšGRVSHFMDOLVW\NWรถU\ DNXUDWPDZROQHฤผRUD]ZUR]OLF]DQLXSURZL]ML]HVSU]HGDฤ\XZDOQLDMรˆF &LรšRGGรฏXJLFKPรšF]รˆF\FKZLHF]RUรถZ]OLF]EDPL

1DU]รšG]LDQRZRF]HVQHMNRPXQLNDFML .OLHQFL WR ฤ›UรถGรฏR ฤ\FLD NDฤGHJR VDORQX IU\]MHUVNLHJR &LรšฤNR SUDFXMHV] DE\]DSHZQLรŠLPMDNQDMZ\ฤV]รˆMDNRฤ‚รŠREVรฏXJLLDE\FKFLHOLGR&LHELHZUDFDรŠ%DUG]RZDฤQ\PHOHPHQWHP7ZRLFKUHODFML]QLPLMHVWRGSRZLHGQLD NRPXQLNDFMD'EDQLHRQLรˆPRฤHZ\GDZDรŠVLรšWUXGQHMHฤ‚OLXฤ\ZDV]ZLHOX UรถฤQ\FKQLH]DOHฤQ\FKRGVLHELHQDU]รšG]L-HGQDNMHฤ‚OLNRU]\VWDV]]bNRPSOHNVRZHJR RSURJUDPRZDQLD GR ]DU]รˆG]DQLD VDORQHP VSUDZD VWDMH VLรšQLH]Z\NOHSURVWD:V]\VWNLHQLH]EรšGQHIXQNFMHPDV]Z]DVLรšJXUรšNL -HGQรˆ ] QLFK MHVW VSHFMDOQH QDU]รšG]LH GR PDUNHWLQJX DXWRPDW\F]QHJR =QDMG]LHV]ZQLP]HVWDZVWDUDQQLHSU]\JRWRZDQ\FKNRPXQLNDWรถZSURPRF\MQ\FKNWรถUHฤผZ\V\รฏDQHSU]H]V\VWHPDXWRPDW\F]QLHZRGSRZLHGQLP PRPHQFLH ฤผ SU]\SRPQรˆ NOLHQWRP R 7ZRLP LVWQLHQLX L ]DFKรšFรˆ LFK GRSRZURWXZ7ZRMHSURJL.OLHQFLZUDFDMรˆD7\PRฤHV]VSDรŠVSRNRMQLH .RU]\VWDMรˆF ] GREURG]LHMVWZ QRZRF]HVQ\FK WHFKQRORJLL ฤผ WDNLFK MDN SURIHVMRQDOQHRSURJUDPRZDQLHGR]DU]รˆG]DQLDVDORQHP9HUVXPฤผXรฏDWZLDV] L DXWRPDW\]XMHV] VZRMH FRG]LHQQH RERZLรˆ]NL =\VNDQ\ Z WHQ VSRVรถE F]DV PRฤHV] QDUHV]FLH SRฤ‚ZLรšFLรŠ QD GDOV]\ UR]ZรถM F]\ ฤผ QLH]EรšGQ\GR]DFKRZDQLD]GURZLDLNRPIRUWXSUDF\ฤผRGSRF]\QHN =DF]QLMNRU]\VWDรŠ]DGDUPRQDwww.versum.pl

182


edukacja

Przyjazny pracodawca-nauczyciel Na powodzenie ๏ฌrmy wpล‚ywa wiele czynnikรณw. Niewฤ…tpliwie najwaลผniejszymi sฤ…: profesjonalizm, odpowiedzialnoล›ฤ‡ i szacunek do klienta. Jednym z decydujฤ…cych elementรณw sฤ… takลผe relacje miฤ™dzy ludลบmi panujฤ…ce w ๏ฌrmie, w tym miฤ™dzy pracodawcฤ… a szczegรณlnym rodzajem pracownika, jakim jest uczeล„.

6DORQ IU\]MHUVNL PD VSHF\ฤŸF]Qรˆ ZรฏDฤ‚FLZRฤ‚รŠ RGUรถฤQLDMรˆFรˆ JRRGLQQ\FK]DNรฏDGรถZSUDF\)DNWRVRELVWHMREVรฏXJLGUXJLHJRF]รฏRZLHNDNWรถUHMFHOHPMHVWSRSUDZDMHJRZL]HUXQNXWZRU]\LQDU]XFD]QDF]QLHZ\ฤV]\SR]LRPMDNRฤ‚FLRZ\ SRVWDZL]DFKRZDรฑ2GQLFKERZLHP]DOHฤรˆZ\QLNLHNRQRPLF]QHLSR]\FMHVDORQXIU\]MHUVNLHJRQDU\QNXQDNWรถU\P SDQXMHGXฤDNRQNXUHQFMD

โ€ข

3RGVWDZRZรˆ FHFKรˆ ฤ‚URGRZLVND SUDF\ Vรˆ ]DOHฤQRฤ‚FL L ZDUXQNL IRUPDOQH L QLHIRUPDOQH 2GG]LDรฏ\ZDQLH MHGQHJR LbGUXJLHJRPDVLOQ\ZSรฏ\ZQDNDฤGHJRLMHVWZ\]QDF]QLNLHP MHJR ]DFKRZDรฑ SRVWDZ L RF]HNLZDรฑ :DUXQNL IRUPDOQH F]\OLVWUXNWXUD]DNรฏDGXSUDF\V\VWHP]DU]รˆG]DQLD]DVDG\ RUJDQL]DFML SUDF\ RGSRZLHG]LDOQRฤ‚รŠ SUDZQD ]D Z\NRQ\ZDQLHF]\QQRฤ‚FLZ\]QDF]DMรˆLGHWHUPLQXMรˆSUDFRZQLNRZL VSRVรถEMHJRIXQNFMRQRZDQLDDWDNฤHREOLJXMรˆJRGRRNUHฤ‚ORQ\FK SRVWDZ L ]DFKRZDรฑ 1DWRPLDVW VWUXNWXUD QLHIRUPDOQD ฤŸUP\ UHODFMH PLรšG]\OXG]NLH V]DFXQHN NROHฤDQHN L NROHJรถZXPLHMรšWQRฤ‚รŠGRVWRVRZDQLDVLรšGRSDQXMรˆF\FK]DVDGLRE\F]DMรถZSRZRGXMHRNUHฤ‚ORQH]DFKRZDQLDLPRJรˆ WRE\รŠ]DFKRZDQLD]DUรถZQRPRELOL]XMรˆFHLLQVSLUXMรˆFHMDN Lb SU]HFLZQLH ฤผ ]QLHFKรšFDMรˆFH L UR]SUDV]DMรˆFH SUDFRZQLND Zb ฤ‚URGRZLVNX SUDF\ 'ODWHJR WHฤ SUDFRGDZFD SRZLQLHQ PLHรŠฤ‚ZLDGRPRฤ‚รŠQLHW\ONRVWURQ\IRUPDOQHMNWรถUD]QDWXU\ U]HF]\ Z\]QDF]D MHJR RGG]LDรฏ\ZDQLH QD SUDFRZQLNรถZ DOH SU]HGH ZV]\VWNLP VWUXNWXU\ QLHIRUPDOQHM MDND LVWQLHMH Zb ฤŸUPLH 2ULHQWDFMD Z UHODFMDFK PLรšG]\ SUDFRZQLNDPL SRZLQQDE\รŠZ\NRU]\VW\ZDQDZbNUHRZDQLXSR]\W\ZQ\FK ]DFKRZDรฑ SRG Z]JOรšGHP F]\VWR OXG]NLP RUD] WZRU]HQLX GREUHMDWPRVIHU\Z]DNรฏDG]LHSUDF\

โ€ข

-DN MXฤ SRGNUHฤ‚ODรฏHP XF]QLRZLH WR V]F]HJรถOQ\ URG]DM SUDFRZQLNรถZ6รˆMHV]F]HG]LHรŠPL]SU]HMDZDPLGRURVรฏRฤ‚FL,FK SRVWDZ\LRF]HNLZDQLDZGXฤHMPLHU]HXNV]WDรฏWRZDQH]RVWDรฏ\SU]H]GRP=GDU]DVLรšฤHXF]QLRZLHMDF\GRQDVSU]\FKRG]รˆ SRFKRG]รˆ ] GRPรถZ SDWRORJLF]Q\FK 1LHMHGQRNURWQLH WHฤQDGPLHUQLHRSLHNXรฑF]\URG]LFHXWUXGQLDMรˆLFKDGDSWDFMรš ZZDUXQNDFK]DNรฏDGXSUDF\=DUรถZQRZbMHGQ\PMDNLGUXJLP SU]\SDGNX NV]WDรฏWRZDQLH LFK RVRERZRฤ‚FL ]DZRGRZHM LbPHQWDOQHMMHVWEDUG]RWUXGQHLbZ\PDJDRJURPQHMFLHUSOLZRฤ‚FLZ\UR]XPLDรฏRฤ‚FLLNRQVHNZHQFML 3DPLรšWDMP\ฤHVรˆWRPรฏRG]LOXG]LHRQLHVSUHF\]RZDQ\FK SRJOรˆGDFK L FKZLHMQ\P V\VWHPLH ZDUWRฤ‚FL 3RMรšFLD WDNLH MDNRGSRZLHG]LDOQRฤ‚รŠVROLGQRฤ‚รŠORMDOQRฤ‚รŠF]รšVWRQLHZLHOHGODQLFK]QDF]รˆ$OHWRQLHR]QDF]DฤHVรˆWRฤ›OLOXG]LH 2QLSRSURVWXQLHZLHG]รˆF]HJRWDNQDSUDZGรšFKFรˆ 'ODWHJRLFKRVRERZRฤ‚รŠMHVWPRฤOLZDGRNV]WDรฏWRZDQLD,FK RF]HNLZDQLDD]DWHPLSRVWDZ\L]DFKRZDQLDSROHJDMรˆQD SU]\MHPQ\PLOHNNLPVSรšG]HQLXF]DVXDSUDFDLQDXND]DZRGXQDU]XFDMรˆLPRERZLรˆ]NLGRNWรถU\FKMHV]F]HQLHGRURฤ‚OL $b]DWHPMDNLHVรˆSRVWDZ\LRF]HNLZDQLDXF]QLรถZZVDORQDFK IU\]MHUVNLFK":\PLHรฑP\NLONDQDMZDฤQLHMV]\FK โ€ข โ€ข โ€ข โ€ข โ€ข โ€ข

184

VรˆSU]HNRQDQLฤHNWRฤ‚LFKQDXF]\ OXELรˆXFLHNDรŠRGรŠZLF]Hรฑ RF]HNXMรˆV]DFXQNXLฤ\F]OLZRฤ‚FL OXELรˆSRFKZDรฏ\ RF]HNXMรˆVSUDZLHGOLZHMRFHQ\LFKSUDF\ รฏDWZRVLรš]QLHFKรšFDMรˆSU]Hฤ\ZDMรˆQLHSRZRG]HQLD

โ€ข โ€ข โ€ข โ€ข

SRF]รˆWNRZR Vรˆ HQWX]MDVW\F]QLH QDVWDZLHQL ] F]DVHP MHGQDNLFKHQWX]MD]PSU]HFKRG]LZVWDJQDFMรš RF]HNXMรˆVXNFHVXNWรถU\SU]HUZLHPDUD]P RF]HNXMรˆDNFHSWDFMLLฤ\F]OLZRฤ‚FL RF]HNXMรˆ DNFHSWDFML LFK SRP\VรฏรถZ QDZHW MDN Vรˆ QLHGRVNRQDรฏH RF]HNXMรˆ SU]HVWU]HJDQLD ]DVDG SRVWรšSRZDQLD XVWDORQ\FKZVSรถOQLH OLF]รˆQDZVSDUFLHZSUREOHPDFKฤ\FLRZ\FK

&HOHP ]DWUXGQLHQLD PรฏRGHJR F]รฏRZLHND MHVW SU]\JRWRZDQLH JR GR VDPRG]LHOQHM RGSRZLHG]LDOQHMSUDF\Z\URELHQLHQDZ\NXQLHXVWDQQHJR UR]ZRMXLGRVNRQDOHQLD]DZRGRZHJR)DNWWHQ QDNรฏDGDQDSUDFRGDZFรšV]F]HJรถOQ\URG]DMRERZLรˆ]NรถZฤผVWDMHVLรšRQERZLHPQLHW\ONRSU]HรฏRฤRQ\PDOHLSHGDJRJLHP :DฤQ\PHOHPHQWHPZSURFHVLHHGXNDF\MQ\PXF]QLรถZMHVW NRQVHNZHQFMDPLVWU]DSUDFRGDZF\ZHJ]HNZRZDQLX]DGDQ\FKรŠZLF]HรฑLZLHG]\WHRUHW\F]QHMDWDNฤHUR]OLF]DQLHLbRFHQLDQLH SRVWรšSรถZ XF]QLD ]JRGQLH ] ZรฏDVQ\P SURJUDPHP 0LVWU] SRZLQLHQ ]QDOHฤ›รŠ F]DV QD LQVWUXNWDฤ ZVWรšSQ\ L NRรฑFRZ\FLHUSOLZLHZ\MDฤ‚QLDรŠLSRND]\ZDรŠEรฏรšG\XF]QLDZHGรฏXJ ]DVDG\ฤทXF]HรฑPDSUDZRGREรฏรšGรถZฤต3U]\MD]Q\SUDFRGDZFDQDXF]\FLHOPXVLX]EURLรŠVLรšZFLHUSOLZRฤ‚รŠLbXZ]JOรšGQLDรŠ RVRELVWH ]GROQRฤ‚FL SRV]F]HJรถOQ\FK XF]QLรถZ 3DPLรšWDMP\ ฤHMHGHQF]รฏRZLHNWรšVDPรˆXPLHMรšWQRฤ‚รŠRSDQRZXMHSRNLONX รŠZLF]HQLDFKDLQQ\SRWU]HEXMHNLONXG]LHVLรšFLXLQLHZ\QLND WR]QLHFKรšFL8F]QLRZLHOXELรˆVLรšEDZLรŠGDMP\LPZLรšFPRฤOLZRฤ‚รŠXF]HQLDVLรšSU]H]]DEDZรš $ MDNLH Vรˆ SRVWDZ\ NWรถU\FK RF]HNXMH SUDFRGDZFD RG XF]QLรถZ"2NUHฤ‚OP\WHQDMLVWRWQLHMV]H โ€ข โ€ข โ€ข โ€ข โ€ข โ€ข โ€ข โ€ข โ€ข โ€ข โ€ข โ€ข โ€ข

ORMDOQRฤ‚รŠ VXPLHQQRฤ‚รŠ XF]FLZRฤ‚รŠ SXQNWXDOQRฤ‚รŠ GEDรฏRฤ‚รŠRVZรถMZ\JOรˆG NROHฤHรฑVNRฤ‚รŠ SLOQRฤ‚รŠ NXOWXUDOQH]DFKRZDQLH V]DFXQHN U]HWHOQRฤ‚รŠ SU]\NรฏDGDQLHVLรšGRQDXNLLรŠZLF]Hรฑ GEDรฏRฤ‚รŠRF]\VWRฤ‚รŠVDORQX NXOWXUDOQHZ\UDฤDQLHVZRLFKRF]HNLZDรฑLXZDJ

%H] ZรˆWSLHQLD Z]DMHPQH ]UR]XPLHQLH VZRLFK SRWU]HE Lb RF]HNLZDรฑ SU]HNรฏDGD VLรš QD SU]\MD]Qรˆ DWPRVIHUรš SUDF\ ZVDORQLH7R]NROHLPDZSรฏ\ZQDGREUHIXQNFMRQRZDQLH ฤŸUP\LMHMZ\QLNLHNRQRPLF]QH1LH]DSRPLQDMP\WHฤฤH Zb SU]\MD]Q\P ฤ‚URGRZLVNX SUDF\ รฏDWZLHM MHVW NV]WDรฏWRZDรŠ RVRERZRฤ‚รŠ]DZRGRZรˆXF]QLDLSU]\JRWRZDรŠJRGRSU]\V]รฏHMVDPRG]LHOQHMSUDF\ Henryk Jerzy Stawski


0DUND)$/(/2.,.2., OLGHUZEUDQĝ\ SRV]XNXMHGRVZRMHJR]HVSRïX fryzjerów-stylistów ]SDVMÈL]DDQJDĝRZDQLHP

&KFHV]VLÚUR]ZLMDÊ" /XELV]G]LHOLÊVLÚZLHG]È" 0DU]\V]RQRZ\FKZ\]ZDQLDFK"

'RïÈF]GRQDV L]RVWDñ INSTRUKTOREM FRYZJERSTWA

Oczekujemy: ľPLQLPXPOHWQLHJRGRĂZLDGF]HQLDZ SUDF\IU\]MHUDVW\OLVW\ ľZ\VRNLFKXPLHMÚWQRĂFLWHFKQLF]Q\FK VWU]\ĝHQLHLNRORU\]DFMD

ľNRPXQLNDW\ZQRĂFL ľWDOHQWXDOHSU]HGHZV]\VWNLPVXPLHQQRĂFLLSUDFRZLWRĂFL ľNXOWXU\RVRELVWHMLXPLHMÚWQRĂFLSUDF\Z]HVSROH ľG\VSR]\F\MQRĂFL]DDQJDĝRZDQLDLFKÚFLUR]ZRMX ľSUDZDMD]G\

Zadania instruktora: ľSURZDG]HQLHV]NROHñIU\]MHUVNLFK]]DNUHVXNRORU\]DFML ZïRVöZ]DELHJöZSLHOÚJQDFMLVW\OL]DFMLLVWU]\ĝHQLD ľZVSöïXG]LDïZSU]\JRWRZDQLXSURJUDPöZ V]NROHQLRZ\FKLSRND]öZ

Oferujemy: ľR ľ R RJUR J PZ\]ZDñLVDW\VIDNFMÚ]SUDF\ ľLQWHQV\ZQ\UR]ZöM]DZRGRZ\ZSU]\MD]QHMDWPRVIHU]H ľL ľ ľZVSDUFLHSU]\EXGRZLHZL]HUXQNXVW\OLVW\ ľZ ľZ ľ Z\Q \ JURG]HQLHDGHNZDWQHGRSRQLHVLRQHJRQDNïDGXSUDF\ \QD

3U]HĂOLMVZRMH]JïRV]HQLHQDDGUHV kontakt@falelokikoki.pl =JïRV]HQLHSRZLQQR]DZLHUDÊĝ\FLRU\VRUD]RGSRZLHGěQDS\WDQLH 'ODF]HJRPDP\Z\EUDÊZïDĂQLH&LHELH"

.DQG\GDFLDSOLNXMÈFSRWZLHUG]DMÈ]DSR]QDQLHVLÚ]NODX]XOÈ :\UDĝDP]JRGÚQDSU]HWZDU]DQLHGDQ\FKRVRERZ\FK]DZDUW\FKZDSOLNDFMLGODSRWU]HEQLH]EÚGQ\FKGRUHDOL]DFMLSURFHVXUHNUXWDFML ]JRGQLH]8VWDZÈ]GQLDURNXR2FKURQLHGDQ\FKRVRERZ\FKWHNVWMHGQROLW\']8]USR]]SöěQ]P 


partner merytoryczny projektu

www.panda.trzebnica.pl


aranżacje wnętrz

Salon w zimowy nastroju... Coraz wiekszą popularność zdobywa dekorowanie wnętrz inspirowane porami roku. Najlepszym doradcą doboru kolorów jest przecież właśnie natura. Myśląc o wyjątkowym wystroju wnętrza w okresie zimowym, nie musimy skupiać się na Świętach i bożonarodzeniowych ozdobach. )RWR%HDXW\6WDU

=DSRPRFÈGHNRUDFMLPRĝQDVWZRU]\Ê]LPRZ\PDJLF]Q\Z\VWUöMQDV]HJR VDORQX3RGVWDZRZÈEDUZÈMHVWZV]HFKREHFQDELHO'RGDMP\MHMFLHSïÈ EDUZÚGRZQÚWU]DLSRïÈF]P\MÈ]HVUHEUHP$E\QDGDÊSU]\WXOQRĂÊ]DVWRVXMP\GXĝRPLÚNNLFKWNDQLQQSSRGXV]NLZSïDWNLĂQLHJXF]\]IXWHUND1DNDQDSÚSRïöĝP\FLHSï\NRFOXESOHGDRERNSXV]\VW\G\ZDQLN

:RNUHVLH]LPRZ\PLVWRWQ\PHOHPHQWHPMHVWWDNĝHRĂZLHWOHQLHNWöUH ZL]XDOQLHRFLHSOLNDĝGHSRPLHV]F]HQLH'RGDMP\ODPSNLODPSLRQ\GHOLNDWQH ĂZLHF]QLNL IDMQ\P SRP\VïHP MHVW UöZQLHĝ ]DVWRVRZDQLH &RWWRQ %DOOV']LÚNLQLPX]\VNDP\HIHNWFLHSïHJRPLÚNNLHJRZQÚWU]DFR]SHZQRĂFLÈSRPRĝHQDV]\PNOLHQWRP]UHODNVRZDÊVLÚ

:DUWRZSURZDG]LÊGRQDV]HJRVDORQXGHNRUDFMH]QDWXUDOQ\FKPDWHULDïöZMDNQSSDSLHURZHSïDWNLĂQLHJXGHNRUDFMH]URĂOLQLJODVW\FKF]\ GXĝ\WDOHU]]GRPRZ\PLFLDVWHF]NDPL7RZV]\VWNRZSURZDG]LQDV]\FK NOLHQWöZZSU]\WXOQ\LGRPRZ\QDVWUöM

=LPD WR F]DV SLFLD JRUÈF\FK QDSRMöZ F]\ NDNDR SRGDMP\ MH Z GXĝ\P NXENX]]LPRZÈDSOLNDFMÈ7RUöZQLHĝVWDQRZLÊEÚG]LHFLHNDZÈGHNRUDFMÚQDV]HJRVDORQX

6WZöU]P\NOLPDW\F]QHZQÚWU]HWDNDE\FLNWöU]\QDVRGZLHG]DMÈF]XOL VLÚXQDVGREU]HLQLHFKFLHOLRSXV]F]DÊQDV]\FKVDORQöZ$]DGRZRORQ\ NOLHQW]SHZQRĂFLÈSROHFLQDVVZRLP]QDMRP\P

TRS Design 3URMHNWRZDQLHZQÚWU] tel. +48 52 381 31 47 www.trsdesign.eu

)RWR%HDXW\6WDU

188

)RWR%HDXW\6WDU


Nowa promocja Beauty Star www.beautystar.com.pl


porady

Zarządzanie salonem

Wynagradzanie pracowników Oskar Wilde, irlandzki prozaik i poeta, znany jest między innymi z błyskotliwych powiedzeń. Jedno z nich brzmi: Gdy ludzie są młodzi, wydaje im się, że pieniądze są najważniejszą rzeczą w życiu. Gdy się zestarzeją, są już tego pewni. Pieniądze to temat, który wywołuje duże emocje, szczególnie wtedy, gdy wiąże się z wynagrodzeniami. Jeden ze stereotypów dotyczących roli pieniędzy w motywowaniu ludzi nawiązuje do powiedzenia Oskara Wilde’a i głosi, że stanowią one wyłączny, a przynajmniej najważniejszy, czynnik motywacyjny. %H]ZÈWSLHQLDSLHQLÈG]HVÈGODZLÚNV]RĂFLU]HF]ÈLVWRWQÈ $OHMDNWR]QLPLMHVWQDSUDZGÚ":\REUDěP\VRELHĝHZ\NRQXMHP\MDNÈĂSURVWÈSUDFÚQLHZ\PDJDMÈFÈP\ĂOHQLDF]\ NUHDW\ZQRĂFL:WDNLFKZDUXQNDFKSLHQLÈG]HVÈU]HF]\ZLĂFLHEDUG]RZDĝQ\PF]\QQLNLHPPRW\ZDF\MQ\P:\VWDUF]\ ĝH SRMDZL VLÚ SURSR]\FMD LQQHM OHSLHM SïDWQHM SUDF\ DbEH]RSRUöZVNRU]\VWDP\]QLHM $MDNWRMHVWZSU]\SDGNXJG\Z\NRQXMHP\SUDFÚZbNWöUHM WU]HED Z\P\ĂODÊ LQQRZDF\MQH UR]ZLÈ]DQLD UDG]LÊ VRELH ]H VNRPSOLNRZDQ\PL SUREOHPDPL F]\ WZRU]\Ê FRĂ QRZHJR" 3LHQLÈG]H RGJU\ZDMÈ ZWHG\ UHODW\ZQLH PQLHMV]ÈUROÚ2F]\ZLĂFLHSUDFRZQLNPXVL]DUDELDÊW\OHE\Z\VWDUF]\ïRPXQDRVLÈJQLÚFLHSR]LRPXĝ\FLDMDNLMHVWFKDUDNWHU\VW\F]Q\ GOD SRGREQ\FK PX RVöE -HĂOL WDN MHVW WR Z]URVWZ\QDJURG]HQLDQLHMHVWMXĝWDNLVWRWQ\:DĝQÈUROÚ RGJU\ZDMÈ ZWHG\ LQQH F]\QQLNL QD SU]\NïDG PRĝOLZRĂÊ UR]ZRMXURELHQLHF]HJRĂFLHNDZHJRUR]ZLMDQLHğUP\]DGRZROHQLHNOLHQWöZLLQQH 1LHNWöU\P PHQHGĝHURP Z\GDMH VLÚ ĝH SLHQLÚG]PL PRĝQD X]\VNDÊ ]QDF]Q\ Z]URVW ]DDQJDĝRZDQLD 2ND]XMH VLÚ ĝH WDN QLH MHVW &R ZLÚFHM F]ÚVWH SRGZ\ĝNL OXE QDJURG\ SLHQLÚĝQH SRZRGXMÈ ĝH SUDFRZQLF\ RF]HNXMÈ NROHMQ\FK JUDW\ğNDFML 0RĝH ZöZF]DV QDVWÈSLÊ MHV]F]H WUXGQLHMV]D V\WXDFMDNWöUÈGREU]HRSLVXMH]DFKRZDQLHQLHNWöU\FKURG]LFöZLG]LHFL-HĂOLG]LHFNRSU]\QRVLEDUG]RGREUHRFHQ\ ]MDNLHJRĂSU]HGPLRWXWR]DGRZROHQLURG]LFHFKFÈQDJURG]LÊVZRMÈSRFLHFKÚLGDMÈMHMMDNLHĂGUREQHSLHQLÈG]H.RPXQLNXMÈWHĝG]LHFNXĝHMHĝHOLSU]\QLHVLHSLÈWNÚOXEV]öVWNÚWRGRVWDQLHNROHMQHSLHQLÈG]H(IHNWMHVWWDNLĝHG]LHFL NWöUHQDSRF]ÈWNXXF]\ï\VLÚGODSU]\MHPQRĂFLWHUD]URELÈ WR]SRZRGöZğQDQVRZ\FK-HĂOL]DEUDNQLHQDJUöGG]LHFNRSU]HVWDQLHVLÚXF]\Ê0RW\ZDFMD]RVWDïDSU]HVXQLÚWD] ZHZQÚWU]QHMQD]HZQÚWU]QÈ

190

3RGREQLHMHVWZSUDF\GREU\P]DDQJDĝRZDQ\PSUDFRZQLNRP PRĝQD ]PLHQLÊ PRW\ZDFMÚ QD ]HZQÚWU]QÈ 3U]\ EUDNX RGSRZLHGQLFK SRGQLHW ğQDQVRZ\FK ]DDQJDĝRZDQLHZSUDFÚEÚG]LHVSDGDÊ1LHR]QDF]DWRMHGQDNĝH WU]HEDRJUDQLF]DÊGRPLQLPXPSRGZ\ĝNL$E\SLHQLÈG]H XWU]\P\ZDï\ D QDZHW SRGQRVLï\ ]DDQJDĝRZDQLH WU]HED MHGDZDÊPÈGU]H'REU\PSRP\VïHPMHVWSU]\]QDZDÊQDJURG\SLHQLÚĝQHSRW\PMDNSUDFRZQLN]URELïFRĂZ\MÈWNRZHJR.RPXQLNDWEU]PLZöZF]DVQDVWÚSXMÈFR3RQLHZDĝ ĂZLHWQLH]URELïHĂĮRWU]\PXMHV]QDJURGÚ SUHPLÚ 7DNLH SRVWÚSRZDQLHXWUZDOD]DDQJDĝRZDQLHLQLH]PLHQLDPRW\ZDFMLQDSLHQLÚĝQÈ ,QQÈ ZDĝQÈ U]HF]È Z ]DU]ÈG]DQLX Z\QDJURG]HQLDPL MHVW GEDïRĂÊRVSUDZLHGOLZ\V\VWHP=GDU]DVLÚWDNĝHSUDFRZQLF\]DUDELDMÈVWRVXQNRZRGXĝRDOHQLHVÈ]WHJR]DGRZROHQL']LHMHVLÚWDNZWHG\JG\LQQHPQLHM]DDQJDĝRZDQH RVRE\ ]DUDELDMÈ SRGREQLH 3RF]XFLH QLHVSUDZLHGOLZHJR WUDNWRZDQLD]DELMDZöZF]DVPRW\ZDFMÚQDZHWMHĂOLSUDFRZQLNRWU]\PXMHUHODW\ZQLHGXĝRSLHQLÚG]\ -HV]F]HMHGQDSUDZLGïRZRĂÊ]ZLÈ]DQD]Z\QDJUDG]DQLHP GRW\F]\]PQLHMV]DQLD]DURENöZOXERGELHUDQLHPQDJUöG 2ND]XMHVLÚĝHOXG]LHUHDJXMÈEDUG]RQHJDW\ZQLHQDVWUDWÚ QDZHW MHĂOL MHVW QLHZLHOND 3DUDGRNVDOQLH ïDWZLHM MHVW Z\ZRïDÊVLOQHQLH]DGRZROHQLHQLHZLHONLP]PQLHMV]HQLHP Z\QDJURG]HQLD QLĝ VSRZRGRZDÊ ]DGRZROHQLH ZLÚNV]È SRGZ\ĝNÈ 'ODWHJR WHĝ PHQHGĝHURZLH SRZLQQL GREU]H SU]HP\ĂOHÊ VZRMÈ GHF\]MÚ GRW\F]ÈFÈ ]PQLHMV]DQLD Z\QDJURG]Hñ OXE ]DELHUDQLD SU]\ZLOHMöZ -DN ZLGDÊ UROD SLHQLÚG]\ZPRW\ZRZDQLXOXG]LQLHMHVWWDNDRF]\ZLVWDMDN VLÚZ\GDMH Moderator


porady

Psychologia

Uważaj, jak myślisz Każdy człowiek ma w swoim życiu lepsze i gorsze chwile. Cieszymy się sukcesami i przeżywamy mniejsze lub większe porażki. To jest oczywiste i banalne, takie przecież jest życie. Mamy jednak pewien wpływ na to, jakie konsekwencje będą wynikały z dobrych i złych doświadczeń. Wszystko zależy od tego, jak o nich myślimy, jak interpretujemy sukcesy i porażki. :\REUDěP\ VRELH F]WHUHFK VWXGHQWöZ NWöU]\ REODOL HJ]DPLQ3LHUZV]\]QLFKPöZL1LH]GDïHPHJ]DPLQXSRQLHZDĝ E\ï]DWUXGQ\'UXJL1LH]GDïHPSRQLHZDĝPLDïHPJRUV]\ G]LHñUDQRQLHZ\SLïHPNDZ\LZRJöOHQLFPLQLHV]ïR7U]HFL]NROHLLQWHUSUHWXMHVZRMÈSRUDĝNÚQDVWÚSXMÈFR-DVLÚQLH QDGDMÚGRVWXGLRZDQLDFK\EDMHVWHP]DPDïRLQWHOLJHQWQ\ 2VWDWQLVWXGHQWNRPHQWXMHQLH]GDQ\HJ]DPLQZWHQVSRVöE 3RSURVWX]DPDïRVLÚXF]\ïHP.DĝGDLQWHUSUHWDFMDREODQHJRHJ]DPLQXPRĝHPLHÊVZRMHNRQVHNZHQFMHZSU]\V]ïRĂFL 3LHUZV]\VWXGHQWSUDZGRSRGREQLHQLHEÚG]LHPRFQRSU]Hĝ\ZDÊ VZRMHM SRUDĝNL 1LH EÚG]LH WHĝ VLOQLH ]PRW\ZRZDQ\ GR OHSV]HJR SU]\JRWRZDQLD VLÚ GR NROHMQHJR HJ]DPLQX 3U]HFLHĝSRZRG]HQLH]DOHĝ\JïöZQLHRGWHJRMDNWUXGQHVÈ ]DGDQLD 'UXJL VWXGHQW ]DUHDJXMH SRGREQLH MHV]F]H PQLHM SU]HMPLHVLÚVZRLPZ\QLNLHPSRQLHZDĝ]DOHĝDïRQRGWDNLFK SU]\SDGNRZ\FK SRZRGöZ MDN EUDN NRIHLQ\ Z RUJDQL]PLH 0RĝQDSU]\SXV]F]DÊĝHLRQQLHEÚG]LH]E\WQLR]PRW\ZRZDQ\GRQDXNLSU]HGNROHMQ\PHJ]DPLQHP1DMEDUG]LHMGHVWUXNW\ZQDMHVWUHDNFMDWU]HFLHJRVWXGHQWDNWöU\SU]\SLVXMH SRUDĝNÚ VZRLP QLVNLP ]GROQRĂFLRP 1LH GRV\Ê ĝH SRMDZLÈ VLÚXQLHJRQHJDW\ZQHHPRFMHWRMHV]F]HQLHEÚG]LHFKFLDï SU]\NïDGDÊVLÚGRQDVWÚSQ\FKHJ]DPLQöZ.ROHMQDQHJDW\ZQDNRQVHNZHQFMDWDNLHMLQWHUSUHWDFMLWRREQLĝHQLHLWDNMXĝQLVNLHMVDPRRFHQ\0DP\ZUHV]FLHF]ZDUWHJRVWXGHQWDNWöU\ WZLHUG]LĝHZïRĝ\ï]DPDïRZ\VLïNXLGODWHJRREODï:QLRVHN ] WDNLHM LQWHUSUHWDFML MHVW RF]\ZLVW\ QDVWÚSQ\P UD]HP WU]HEDZLÚFHMSUDFRZDÊ,PZLÚFHMZ\VLïNXW\PZLÚNV]DV]DQVD QDVXNFHV-DNZLGDÊZbNDĝG\P]W\FKF]WHUHFKVSRVREöZ P\ĂOHQLD Rb VZRMHM SRUDĝFH PRĝHP\ VSRG]LHZDÊ VLÚ LQQ\FK UHDNFMLHPRFMRQDOQ\FKDQDGHZV]\VWNRļLQQHMPRW\ZDFMLGR G]LDïDQLDZSU]\V]ïRĂFL

3RGREQLHMHVWZSU]\SDGNXVXNFHVöZ=DïöĝP\ĝHQDVLVWXGHQFLGREU]H]GDOLHJ]DPLQ&RPöZLÈWHUD]"3LHUZV]\SRZLDGD (J]DPLQ E\ï EDQDOQLH SURVW\ NDĝG\ E\ ]GDï 'UXJL 0LDïHPG]LVLDMV]F]ÚĂFLHS\WDQLDPLSDVRZDï\7U]HFL]NROHL QLHVNURPQLHNRQVWDWXMH-HVWHPQDSUDZGÚ]GROQ\ZLÚFGREU]H UDG]Ú VRELH ] WDNLPL ]DGDQLDPL &]ZDUW\ VWXGHQW SRGREQLHMDNZSU]\SDGNXSRUDĝNLPöZL'REU]HVLÚSU]\JRWRZDïHPVWÈGWDNLZ\QLN,W\PUD]HPNDĝGD]LQWHUSUHWDFML EÚG]LH PLDïD LQQH VNXWNL Z SU]\V]ïRĂFL 3LHUZV]\FK GZöFK VWXGHQWöZ ZLG]L SU]\F]\QÚ VXNFHVX QD ]HZQÈWU] HJ]DPLQ E\ï ïDWZ\ OXE VSU]\MDïR LP V]F]ÚĂFLH 7U]HFL VWXGHQW EÚG]LH SU]Hĝ\ZDï SR]\W\ZQH HPRFMH L XWZLHUG]L VLÚ Z Z\VRNLP PQLHPDQLXRVRELH-DNïDWZRSU]HZLG]LHÊW\ONRRVWDWQLVWXGHQWPRĝHSU]HNXÊVZRMHGRĂZLDGF]HQLHQDNROHMQHVXNFHV\ SRQLHZDĝZLHĝH]DOHĝÈRQHZJïöZQHMPLHU]HRGZïRĝRQHJRZ\VLïNX 2SLVDQHVSRVRE\LQWHUSUHWDFMLREODQHJRL]GDQHJRHJ]DPLQX GRW\F]ÈUöĝQ\FKV\WXDFMLĝ\FLRZ\FK]DUöZQR]DZRGRZ\FK MDNLSU\ZDWQ\FK&]ÚVWRREVHUZXMHP\MDNMHGQ\FKOXG]LSRUDĝNLSU]\JQLDWDMÈDLQQ\FK]NROHLPRELOL]XMÈ.RQVHNZHQFMHWUXGQ\FKV\WXDFMLĝ\FLRZ\FK]DOHĝÈZGXĝ\PVWRSQLXRG WHJRMDNRQLFKP\ĂOLP\-HĂOLNWRĂNRQVHNZHQWQLHSU]\SLVXMH VZRMH QLHSRZRG]HQLD L VXNFHV\ F]\QQLNRP ]HZQÚWU]Q\P PDPQLHMV]HV]DQVHQDZ\FLÈJDQLHZQLRVNöZ]HVZRLFKGRĂZLDGF]Hñ=NROHLRVRE\XSDWUXMÈFHSU]\F]\QSRUDĝHNLVXNFHVöZZPDï\POXEGXĝ\PZ\VLïNXRVLÈJQÈZVZRLPĝ\FLX ZLÚFHM8ZDĝDMP\ZLÚFQDQDV]VSRVöEP\ĂOHQLDRW\PFR QDVVSRW\ND Moderator

191


Najlepsza oferta w Polsce 7RQLHSU]\SDGHNฤH]DXIDรฏRQDPMXฤSRQDGVDORQรถZ


%(Â&#x2019;&+$7Â&#x2122;: FALE E LOKI K KO K KI, ul. Lipowa 4ee, tel. 44 633 00 59 %,$Â&#x2019;$32'/$6.$ FAL F E LOKI L KOKI, pl. Rubin KO na 17a, tel. 83 344 24 70, fax 83 34 44 24 71, tel.. 663 3 63 63 3 97 %,$Â&#x2019;<672.FALE LO OKI KO KOKI K XO3LñVNDWHOWHOWHO W  %,$Â&#x2019;<672.FALE LOK KI KO OKIX O: :\V]\ñVNLHJRORNWHOID[ %,(/6.2%,$Â&#x2019;$ FALE LOKI KI KOKIX XO2JURGRZDWHO %<'*26=&= FALE LOK KI KO OKI KI,XO. .RÄ&#x201A;F R LXV]NLWHOWHO %<'*26=&= FALE LOKII KOKI K XO6WD WDU\5\QHN WHOļ 12:<2''=,$ $Â&#x2019; &+2-1,&( FALE LOKI KO OKI, XO XO. RÄ&#x201A;FLXV L ]NLWHO &, &+$1Â&#x2122;: FALE LOKI KO &,( K KI,, SO.RÄ&#x201A;Ä&#x201A;FLXV]NLWH WHO &=} }672&+2:$ FALE LO OKI KO OKIXO5 5]HÄ&#x203A;QLFNDWHOWHO  ( /k (/% /k* FALE LOKI KOKI XO2GU GURG] R HQLLDWHO  *' Â&#x201D;6. *'$ 6. FAL F E LOKI KOKII&+0 0DG DGLVRQXO5DMVND ļSLÃ&#x161;WURWHO *'<1,$ *'< 1 FAL ALE E LOKI KOKI, I,XO:ïDG G\VïDZD,9WHO */, /,:, :,&( FAL LE LOKI L KO OKI,XO=Z\F Z\FLÃ&#x161;V L WZDWHO *25 5=Â&#x2122; =Â&#x2122;::,( : /.2 .232/ 32/6 6., FALE LOK KI KOK KI,XO%RURZVNNLHJRWHOID[ WHHO *58'=, =,k'= k'= FALE LOKI KOKIXO7RU 7RUXñ XñVND WHO WHOID[  .$/ $/,6=)$/ $/(/ ( 2.,.2.,XO*öUQRÄ&#x201A;O R Ã&#x2C6;VNDWHO .$72: 2:,&( FAL FALE LOKI K KOKIXO0RQ 0RQLX LXV]NL WHO  .,(/&( ( FAL LE LOK LOKI KO OKIXO6DQ QGRP R LHU LHUVND  WHO .,(/&( FAL FA E LOKI OKI KO KOKI K XO:VS :VSöOQ öO D DWHO  .21,1 FAL LE LOKI K KO KOKI K X O6SööïG] ï LHO HOFöZ FöZWHO HOWHOID[ . =$/,1 FAL .26 ALE LOKI K KO KOKI K X XO6SööïG] ïG]LHO LH F]DE E WHOID[ WHO .5 5$.Â&#x2122;: FALE E LOKI L KOKI KO KID DO O /LV /LVWRS WRSDGDWHO WHO .5$ $.Â&#x2122;: FALE LO OKI KOKIIXOO %RU %RUVXF VXF]DWHOID[[  .5$.Â&#x2122; .Â&#x2122;: FALE LOKI KI KOKI, ul. Pilotów 29, tel. 667 7 159 392 .5$.Â&#x2122;: Â&#x2122;: )$/(/2.,. .2., 2 XO0DVDUVND WHO .8712FA FALE LOKI KOKI, XO.UöOHZVNDWHO 730 300 117 /(*1,&$ FA FALE LOKI KOKI, XO X -DZRU]\ñVND WHOWHO /(6=12 FAL LE LOKI KOKI, ul. Lip Lipowa 34, tel. 65 52 20 41 78, tel. 782 82 900 223, fax 65 520 12 95 /8%/,1 FALE LOKI O KOKIXO.RZ RZDOV D NDWHO WHO WHOID[ Â&#x2019;Â&#x2122;'½ FALE LOKI KI KO K KI, XO7DGHXV]DD .R .RÄ&#x201A;FLXV]NLL WHOID[ WHO Â&#x2019;Â&#x2122;'½ FALE LOKI KO OKI, XO*HQHUDïD/XFM FMDQD DQD ¿H ¿ OLJ OLJRZVNLHJRWHO WHO WHOWHOIDD[  Â&#x2019;Â&#x2122;'½ FALE LOKI KOKI KI, XO3LRWUNRZVND WH WHOO 12:<7$5* FALE LOKI KI KOKI,XO.ROHMRZDWHOWHOID ID[ 2/6=7<1 FALE LOKI KOK KI,XO0D]XUVND WHOID[  232/( FALE LOKI KOKIXO O 2]LPVNDļWHOWHO 232/( FALE LOKI KOKIXO$UP $ LL.UDMRZHMļDWHOWHO O 3,Â&#x2019;$ FALE LOKI KOKIXO:\VSL SLDñVNLHJRWHO 3,275.Â&#x2122;:75<%81$/6., FALE E LOKI KOKIXO6ïRZDFNLHJRJWHO H 3Â&#x2019;2&. FALE LOKI KOKI, XO.UöOHZL ZLHFNDDWHOWHO   3Â&#x2019;2&. FALE LOKI KOKI, XO.UöOHZLHFN HFNDDWHOID[ 3Â&#x2019;2&. FALE LOKI KOKI, XO:\V]RJURG]]NDORNWHO W 3Â&#x2019;2&. FALE LOKI KOKI, &+0D]RYLDXO :\ : V]RJURG]NDORNEWHO  32=1$Â&#x201D; FALE LOKI KOKIXO0XUDZDFWHO WH ID[  32=1$Â&#x201D; FALE LOKI KOKIXO'ROQD:LOGDWH WHOID[  32=1$Â&#x201D;FALE LOKI KOKIDO.DUROD0DUFLQNRZV ZVNLHJRWHO 35=(0<Â¥/ FALE LOKI KOKIXO.UDVLñVNLHJRWWHO HO  5$'20 FALE LOKI KOKIXO.RV]DURZDORN8 WHHOID[ 5=(6=Â&#x2122;: FALE LOKI KOKI, XO.ZLDWNRZVNLHJRWHO O ID ID[ 5=(6=Â&#x2122;: FALE LOKI KOKI, XO0DMDWHOID[   5<%1,. FALE LOKI KOKI, SO:ROQRÄ&#x201A;FLWHO 5<%1,. FALE LOKI KOKIXO3URVWDWHOID[ WH WHO  6,('/&( FALE LOKI KOKI, XO:RMVNRZDWHOWHO WHO ID[ 6.,(51,(:,&(FALE LOKI KOKI, ul. 0LUHFNLHJRWHO32 26 60 6 6Â&#x2019;836. FALE LOKI KOKIXO7UDPZDMRZDWHO 62612:,(& FALE LOKI KOKI, XO7DUJRZDWHOID[ 67$5*$5'FALE LOKI KOKIXO3LïVXGVNLHJRWHOWHO 67$52*$5'*'$Â&#x201D;6.,FALE LOKI KOKIXO-DJLHïï\ WHO 68:$Â&#x2019;., FALE LOKI KOKIXO1RQLHZLF]DWHOWHO 6=&=(&,1 FALE LOKI KOKI, XO.X6ïRñFXWHOID[ 6=&=(&,1 FALE LOKI KOKI, 2V6ïRQHF]QHXO5\GODNWHO 7$51Â&#x2122;: FALE LOKI KOKI,XO6WDURGÃ&#x2C6;EURZVNDWHOWHOID[ 720$6=Â&#x2122;:0$=2:,(&., FALE LOKI KOKI,SO.RÄ&#x201A;FLXV]NLWHO 7258Â&#x201D; FALE LOKI KOKI,XO0RVWRZD WHOWHOID[ 7258Â&#x201D; FALE LOKI KOKI,XOÂ¥ZLÃ&#x161;WHM.DWDU]\Q\WHOID[ :$56=$:$ FALE LOKI KOKI,XO.ZLDWRZDWHOID[WHO :$56=$:$ FALE LOKI KOKI,XO']LHOQDWHOWHOID[ :$56=$:$ FALE LOKI KOKI,XO5RHQWJHQDWHOWHO :$56=$:$ FALE LOKI KOKI,XO.RQGUDWRZLF]DORNWHOID[ :$56=$:$ FALE LOKI KOKI,XO%RUD.RPRURZVNLHJRWHOWHOID[ :Â&#x2019;2&Â&#x2019;$:(. FALE LOKI KOKISO:ROQRÄ&#x201A;FLWHOID[ :52&Â&#x2019;$: FALE LOKI KOKI,XO'DZLGDWHOID[ :52&Â&#x2019;$: FALE LOKI KOKI,XO6]\ERZFRZDWHOID[ =$%5=( FALE LOKI KOKI, XO:ROQRÄ&#x201A;FLWHOID[ =$02Â¥m FALE LOKI KOKIXOÂ&#x2019;XNDVLñVNLHJRļ6.$53$WHO =,(/21$*Â&#x2122;5$FALE LOKI KOKI, XO$QLHOL.U]\ZRñWHOID[ =,(/21$*Â&#x2122;5$ )$/(/2.,.2.,XO.XSLHFNDWHOWHO


kemon.pl

Bądź piękna każdego dnia

Fale Loki Koki #78  
Fale Loki Koki #78  

Czasopismo Kreatywnego Fryzjera

Advertisement