Page 1

jesień 2017 Rok XIX N r 3 (77) b e z p ła t n y ISSN 2084-798X

FaleLokiKoki Czasopismo Kreatywnego Fryzjera

JESIEŃ 2017

NOWA ODSŁONA Czasopismo Kreatywnego Fryzjera


Bądź piękna każdego dnia


kemon.pl

Seria profesjonalnych kosmetyków o natychmiastowym działaniu, nadających Twoim włosom naturalne piękno. Produkty Liding to proste i skuteczne rozwiązanie dla codziennej pielęgnacji włosów.


Konkurs


Jesteś teśstylistą? Potrafisz zdziałać na głowie cuda? Szukasz ciągłych wyzwań, a strzyżenia i koloryzacje nie mają przed Tobą tajemnic? Weź udział w konkursie Montibello Hair Affair i pochwal się swoimi zdolnościami przed prawdziwymi specjalistami z branży.

Nagrody MIEJSCE

MIEJSCE

Kategorie konkursowe: PERFECT COLOUR – najlepsza koloryzacja DECODE STYLE – forma i kształt Zgłoszenia do 30.09.2017 r.

1 2 3

MIEJSCE

Regulamin i szczegóły konkursu dostępne na www.hairaffair.montibello.pl

Finał

• nożyczki Tondeo z grawerem nazwiska stylisty • bon o wartości 1500 zł na zakupy w butiku Jacoba • zestaw 28 produktów do stylizacji DECODE

• szkolenie w Zaremba International Academy • bon o wartości 1000 zł na zakupy w butiku Jacoba • zestaw 28 produktów do stylizacji DECODE

• szkolenie w Walczak Hair Play • bon o wartości 500 zł na zakupy w butiku Jacoba • zestaw 28 produktów do stylizacji DECODE

na uroczystej Gali w Concordia Design w Poznaniu 18 listopada 2017 r.


Drodzy Czytelnicy Klienci salonów fryzjerskich są coraz bardziej świadomi swoich potrzeb i oczekiwań. Obok solidnej wiedzy o produktach czy trendach wymagają od fryzjera równieş kreatywności oraz inicjatywy w tworzeniu wizerunku. Dobrze o tym wie bohaterka naszego wywiadu – Bogusława Chmiest, która w swoim krakowskim salonie nie tylko dba o fryzury klientów, ale i proponuje im kompleksowe metamorfozy. O zmianie wizerunku, która często wiąşe się z rozpoczęciem nowego etapu w şyciu, opowiada nam takşe Klaudiusz Iciek. Stylista marki Kemon zajmuje się włosami uczestniczek nowej produkcji telewizyjnej i jak podkreśla, z ogromną satysfakcją pomaga im „stać się piękniejszą wersją siebie�.

1DRNĂŻDGFH

.ROHNFMDġ3U\]PDWÄľ$UWHJR )U\]XUD.U]\V]WRI3DMRU )RWR:HURQLND.RVLĂąVND 0DNHXS,]DEHOD6]HOĂˆJRZVND 6W\OL]DFMD0DUFLQ.XODN

W obowiązujących trendach niezmiennie królują odwaşne kolory. Coraz więcej klientek nie boi się eksperymentować i decyduje się na awangardowe koloryzacje. Dla stylisty to wspaniała okazja do wykazania się kreatywnością, tym bardziej şe współczesne techniki koloryzacji dają ogromne moşliwości. Zachęcam do przejrzenia kolekcji fryzur, które prezentujemy w tym wydaniu. Chciałabym zwrócić Waszą uwagę na zapowiedzi spotkań branşowych czekających nas tej jesieni. Organizatorzy dbają o coraz ciekawszą formułę swoich targów, zabiegając nie tylko o bogatą ofertę branşowych produktów, ale teş o ciekawy program pokazów i seminariów z udziałem gwiazd fryzjerstwa. Warto zapoznać się z tym, co ciekawego przynosi nam nowy sezon, aby potem w codziennej pracy wyjść naprzeciw oczekiwaniom klientów. Serdecznie zapraszam do lektury jesiennego numeru, şycząc Wam jak najwięcej klientów, którzy fryzurą chcą podkreślić swoją oryginalność i są otwarci na nietuzinkowe rozwiązania.

Z pozdrowieniami

 Redaktor naczelna

Wydawca: 32/:(//6S]bRR XO2ĂŻRZLDQD%\GJRV]F] WHOID[ ZZZPDJD]\QIDOHORNLNRNLSO 5HGDNWRUQDF]HOQD6WHIDQLD'RZJLDĂŻĂŻR7DEDND HPDLOVWHQLD#VWXGLRGDYLQFLSO :VSÜïSUDFDUHGDNF\MQD 6ĂŻDZRPLU-DUPXÄ?0DMD+LUV]+HQU\N-HU]\6WDZVNL 5HNODPD WHONRP 2SUDFRZDQLHSURMHNWXLbSU]\JRWRZDQLHGRGUXNX 6WXGLRGD9LQFL$JHQFMD5HNODPRZD XO.RÄ‚FLXV]NL%\GJRV]F]WHOID[ HPDLOVHNUHWDULDW@VWXGLRGDYLQFLSOZZZVWXGLRGDYLQFLSO 5HGDNFMD .DPLOD0LFKDĂŻRZVND$OHNVDQGUD5R]PDU\QRZVND5DGF]XN0RQLND6RPPHU .RUHNWD 3DZHĂŻ%DUDQRZVNL 3URMHNWJUDÄ&#x;F]Q\$OHNVDQGUD5R]PDU\QRZVND5DGF]XN 6NĂŻDGLbĂŻDPDQLH .RQUDG0LFKDĂŻRZVNL 'UXN 'UXNDUQLD,QWHUDNXO*U]ĂšS\&]DUQNĂśZ 5HGDNFMD]DVWU]HJDVRELHSUDZRGRUHGDJRZDQLDQDGHVĂŻDQ\FKWHNVWĂśZLbQLHRGSRZLDGD ]DWUHÄ‚ĂŠ]DPLHV]F]RQ\FKUHNODP:\GDZFDLbUHGDNWRUQDF]HOQ\PDMĂˆSUDZRRGPĂśZLĂŠ ]DPLHV]F]HQLDRJĂŻRV]HQLDLbUHNODP\MHÄ?HOLLFKWUHÄ‚ĂŠOXEIRUPDMHVWVSU]HF]QD]bOLQLĂˆ SURJUDPRZĂˆEĂˆGÄ›FKDUDNWHUHPSXEOLNDFML 3UDZRSUDVRZHDUWSNW 5HGDNFMDQLH RGV\ĂŻDPDWHULDĂŻĂśZSU]H]QDF]RQ\FKGRSXEOLNDFMLZbUXEU\FH7UHQG\ QLH]DPĂśZLRQ\FK :V]HONLHSUDZD]DVWU]HÄ?RQH 1DNĂŻDG 20 000

6


Wywiad

Trendy

Wydarzenia

str. 86

str. 164

str. 168

Bogusława Chmiest

Klaus Peter Ochs „Romeo & Juliet”

22. Intercoiffure World Congress

= SRZRG]HQLHP SURZDG]L Z .UDNRZLH &KPLHVW$FDGHP\RI+DLU'HVLJQLZUD] ]H VZRLP ]HVSRïHP VSHïQLD PDU]H QLD NOLHQWöZ R LGHDOQLH GRSDVRZDQ\P ZL]HUXQNX

1DMQRZV]DNROHNFMDWHJRX]QDQHJRQLH PLHFNLHJRVW\OLVW\WRUHWURIXWXU\VW\F]QH VW\OL]DFMHF]\OLSRïÈF]HQLHZVSöïF]HVQR ĂFL L DZDQJDUG\ ]b HOHPHQWDPL ]DF]HUS QLÚW\PL]HSRNLZLNWRULDñVNLHM

0LïRĂQLF\V]WXNLIU\]MHUVNLHM]UöĝQ\FK]D NÈWNöZJOREXREHMU]HOLNLONDQDĂFLHSRND ]öZ LQWHUSUHWXMÈF\FK QDMQRZV]H WUHQG\ -DN QD PLHMVFH VSRWNDQLD SU]\VWDïR QLH ]DEUDNïRVW\OL]DFMLLQVSLURZDQ\FKNXOWXUÈ MDSRñVNÈ

Spis treści Kalendarium

Wywiad

 :DĝQLHMV]HMHVLHQQHVSRWNDQLDEUDQĝRZH

 %RJXVïDZD&KPLHVW  .ODXGLXV],FLHN

Nowości  2ZD\+PLONQRVWUHVVZZHUVMLPLQL  $QWL\HOORZRG,QVLJKWļ,GHDOQLHFKïRGQ\EORQGEH] ĝöïW\FKRGFLHQL  .HPRQ$FW\YD1XRYD)LEUDLQLH]DZRGQ\%&&NRPSOHNV  .HPRQ$FW\YD9ROXPHH&RUSRVLWÀ  /LQLD/LGLQJRGPDUNL.HPRQ  /XQH[&RORUIXOļNRORU\]DFMDSURVWV]DQLĝP\ĂOLV]  &RORU/X[ļ5HZROXFMDZNRORU\]DFMLPDGHLQ,WDO\  $UWHJR5DLQ'DQFHļ&]DVQDQDWXUÚ&]DVQDWZöUF]RĂÊ  'DYLQHV$OFKHPLF6\VWHP  'DYLQHV/RYH&XUO  )XQN\&RORU  3URVDORQ$UW3OH[&RORU%RRVWHU  3URVDORQ0('  6HUXP)RUWHVVH  7RYDUHV

Prezentacje  )DQRODļ6]DPSRQ1R<HOORZ  7U\FKRORJLD]'6'GH/X[H  :\SDGDMÈF\PZïRVRPPöZLP\ķ1,(IJij  ķ7LPHOHVVĵ+DLUGUHDPV  SHQ5D]RUE\0DJLD  3UHPD[6XSUHPDļ3URPRFMD  3URGXNW\VLHFL)DOH/RNL.RNL  .HPRQNRPHQWXMHIU\]XU\JZLD]G  .HPRQķ7KH,WDOLDQ7RXFKĵļ/DWDVLHGHPG]LHVLÈWH]QXWÈ QRZRF]HVQRĂFL  )DOH/RNL.RNLļ'EDP\RSLÚNQRL]GURZLHNRELHW

Męska strefa   

   

6WDQRZLVNREDUEHUVNLHZ7ZRLPVDORQLH 7RYDUHV 6]DPSRQ\GRZïRVöZGODPÚĝF]\]QĮ $GDP6]XOF%DUEHUQD2SHQ+DLU)HVWLYDO .ROHNFMD)RUWLYH %DUEHU3KRQE\*DPPD3Lč

Moda  (NOHNW\F]Q\SU]HS\FK-HVLHñ

Uroda  &RORXUIXOVPRJLQWKHFLW\.UHDW\ZQHSU]\G\PLHQLH  5HIHFWR&LO%URZ6W\OLQJ6WULSV

Trendy  $GDP6]XOF%DUEHU5RNN0DQ%DUEHUV7RQL *X\ $XVWUDOLD&KPLHVW$FDGHP\RI+DLU'HVLJQ'DYLQHV .HPRQ0RQWLEHOOR6DFRvULF0DXULFH$UWHJR &KULVWRSKH*DLOOHW,QHEU\D:LOOLDP'H5LGGHU&KDUOLH %UDFNQH\3RGZLND6WXGLR$WHOLHU)U\]MHUVNLH$IğQDJH 5RNN(ERQ\.ODXV3HWHU2FKV

Szkolenia  $NDGHPLD'DYLQHVZUHV]FLHZ3ROVFH  =DUHPED,QWHUQDWLRQDO$FDGHP\  :6$FDGHP\ļ5HZROXFMD

Wydarzenia  (NVSHG\FMDGRVDORQXSLÚNQRĂFLVWZRU]RQHJRSU]H]QDWXUÚ ļNRVPHW\NLRMDNRĂFLVSRĝ\ZF]HM  )LOLS*DODVZHZVSöïSUDF\]'DYLQHV]DGEDïRIU\]XU\ SRGF]DVSRND]X720$27202  ,QWHUFRLIIXUH:RUOG&RQJUHVV  %HDXW\'D\Vļ1DMSLÚNQLHMV]H7DUJL  ODWPLQÚïRļ8URGD7DUJL.RVPHW\F]QHL)U\]MHUVNLH  :HOFRPHWR.DWRZLFHļ+DLU)DLU %HDXW\)DLU

Porady  .XUDFMHSU]HFLZZ\SDGDQLXZïRVöZ  -DN]DFKÚFLÊPÚĝF]\]QGRZL]\W\Z7ZRLPVDORQLH"  3V\FKRORJLDLPLRQLQD]ZLVN  =DU]ÈG]DQLHVDORQHPļ0ÈGUHRFHQLDQLHSUDFRZQLNöZ

Edukacja  8F]HñWHĝF]ïRZLHN

Aranżacje wnętrz  -HVLHQQHDUDQĝDFMH

7


kalendarium

JesieĹ&#x201E; 2017 WaĹźniejsze jesienne spotkania branĹźowe 16â&#x20AC;&#x201C;18 wrzeĹ&#x203A;nia 0RQGLDO&RLIIXUH%HDXWĂ&#x201C;Äź3DU\Ä?)UDQFMD www.mcbbybeauteselection.com

17â&#x20AC;&#x201C;18 wrzeĹ&#x203A;nia

OMC Hairworld www.omchairworld.com

7â&#x20AC;&#x201C;8 paĹşdziernika 7DUJL.RVPHW\F]QHL)U\]MHUVNLHġ8URGDľğ*GDĂąVN www.urodatargi.pl

14â&#x20AC;&#x201C;16 paĹşdziernika

Salon International â&#x20AC;&#x201C; Londyn, Wielka Brytania www.salonexhibitions.co.uk

15 paĹşdziernika

Alternative Hair Show www.alternativehair.org

21â&#x20AC;&#x201C;22 paĹşdziernika

Hair Forum Poland â&#x20AC;&#x201C; Warszawa www.hair-forum.com.pl

25â&#x20AC;&#x201C;28 paĹşdziernika Intercharm â&#x20AC;&#x201C; Moskwa, Rosja www.intercharm.ru

3â&#x20AC;&#x201C;5 listopada

SalĂłn Look International â&#x20AC;&#x201C; Madryt, Hiszpania www.salonlook.ifema.es

25â&#x20AC;&#x201C;26 listopada

XVII Festiwal Fryzjerski Hair Fair â&#x20AC;&#x201C; Katowice www.festiwalfryzjerski.pl

8 M


MateriaĹ&#x201A;y reklamowe FKL farby kosswell indd 1

2017-08-18 11:53:44


nowości

Hmilk no stress w wersji mini! Bestseller od OWAY dostępny w nowej pojemności Jestem kobietą, w mojej naturze zakorzenione są ciągłe zmiany i eksperymenty. Blondynka, ruda czy brunetka? Wszystkiego w życiu trzeba spróbować. Niestety przy częstych szaleństwach związanych z wizerunkiem moje włosy potrzebują maksymalnego wsparcia. 0LDïDPV]F]ÚĂFLHWUDğÊQDIU\]MHUDNWöU\QLHW\ONRGEDRPQLHSRGF]DV ]DELHJöZNRORU\]DFMLLVW\OL]DFMLQRZ\FKIU\]XUDOHWDNĝHSRND]DïPLMDN XWU]\PDÊZïRV\ZGREU\PVWDQLHPLÚG]\ZL]\WDPLZVDORQLH3ROHFLïPL SURGXNWNWöUHJRRQLMHJRSUDFRZQLF\Xĝ\ZDMÈZVZRMHMSUDF\SRGF]DV NRORU\]DFMLUR]MDĂQLDQLDF]\VLOQHMUHJHQHUDFMLZïRVöZ+PLONQRVWUHVV ZZHUVMLPLQLPOVSDNRZDQHZZ\JRGQHMWXEFHFHQDSU]\VWÚSQD LbPRĝOLZRĂÊ]DNXSX]DUD]SR]HMĂFLX]IRWHODIU\]MHUVNLHJR 2GGDZQD]DNRFKDQDMHVWHPZRUJDQLF]Q\FKSURGXNWDFKPDUNL2ZD\ LbPLQLZHUVMDPOHF]NDZMHGQHMFKZLOLSU]\SDGïDPLGRJXVWX3RPLPR VZHJRķVNURPQHJRĵJDEDU\WXSURGXNWMHVWEDUG]RZ\GDMQ\DMHJRbLGHDOQLHVNRPSRQRZDQHVNïDGQLNLG]LDïDMÈQLF]\PNRPSUHV %LRG\QDPLF]Q\KLELVNXVZ]PDFQLDVWUXNWXUÚZïRVDRGZHZQÈWU]=ZLÚNV]DSRï\VNSR]RVWDZLDMÈFZïRV\PLÚNNLHLMHGZDELVWHZGRW\NX2UJDQLF]Q\ROHM3HULOODMHVWSRZV]HFKQLHVWRVRZDQ\ZğWRWHUDSLL']LDïDNRMÈFRLXVSRNDMDMÈFRDMHGQRF]HĂQLHKDPXMHSURFHVVWDU]HQLDVLÚZïRVöZ 3URWHLQ\EDZHïQ\G]LDïDMÈQDSUDZF]RQDVWUXNWXUÚZïRVD]DSRELHJDMÈ Z\VXV]DQLXRGĝ\ZLDMÈVSUDZLDMÈFĝHZïRV\VÈPLÚNNLHLbZ\JïDG]RQH

10

2OHM]GDNW\OLQDWRPLDVWQDZLOĝDLXHODVW\F]QLDSRSUDZLDVWUXNWXUÚ ZïöNLHQZïRVöZLbSU]\JRWRZXMHMHGR]DELHJöZWHFKQLF]Q\FK +PLONQRVWUHVVRG2:$<POMXĝQDVWDïH]DJRĂFLïZPRMHMïD]LHQFHLMHVWQLHRGïÈF]Q\PSURGXNWHPZNRVPHW\F]FHSRGF]DVSRGUöĝ\ 2SDNRZDQLHZZHUVMLPLQLSR]ZDODE\]DELHUDÊJRZNDĝG\]DNÈWHN ĂZLDWDLFLHV]\ÊVLÚ]DGEDQ\PLZïRVDPLQLHW\ONRZGQLXZ\MĂFLDRG IU\]MHUD A.M. Rosiak :\ïÈF]Q\PG\VWU\EXWRUHPPDUNL2:$<MHVWğUPD%LRDU bELRDUSO :V]\VWNLHVDORQ\IU\]MHUVNLH]DLQWHUHVRZDQHZVSöïSUDFÈ RUD]ğUP\FKFÈFHG\VWU\EXRZDÊQDWXUDOQHNRVPHW\NL VHUGHF]QLH]DSUDV]DP\GRNRQWDNWXELXUR#ELRDUSO


Kuracje dostosowane do Twoich potrzeb Szukaj w najlepszych salonach fryzjerskich w Polsce!

oway.pl

%LRG\QDPLF]QHRUJDQLF]QHLHW\F]QLHSR]\VNLZDQHVNâDGQLNLQDWXUDOQH


nowoล›ci Nowoล›ฤ‡! Naturalny szampon Anti-yellow od INSIGHT

Idealnie chล‚odny blond bez ลผรณล‚tych odcieni!

Specjaliล›ci z laboratorium marki INSIGHT w wyjฤ…tkowy sposรณb zadbali o blondynki i wล‚osy rozjaล›niane, jednoczeล›nie nie pomijajฤ…c osรณb, ktรณre chcฤ… wyeksponowaฤ‡ akcent siwizny. Na ich potrzeby zostaล‚ stworzony szampon Anti-yellow, ktรณry niweluje niepoลผฤ…dany ลผรณล‚ty odcieล„, nadajฤ…c idealny chล‚odny ton. 2UJDQLF]QHVNรฏDGQLNL]DZDUWHZSURGXNFLHGEDMรˆRNRQG\FMรšLZLWDOQRฤ‚รŠ ZรฏRVรถZ6]F]HJรถOQรˆXZDJรšQDOHฤ\]ZUรถFLรŠQDWU]\SRGVWDZRZHNRPSRQHQW\2UJDQLF]QHHNVWUDNW\]UXPLDQNXPLRGXLF\WU\Q\2GODW]QDQH VรˆLFKGREURF]\QQHZรฏDฤ‚FLZRฤ‚FL 5XPLDQHNNRLLรฏDJRG]L]DSRELHJDZ\SDGDQLXZรฏRVรถZSRPDJD]ZDOF]\รŠ รฏXSLHฤDWDNฤHQDGDMHSRรฏ\VN0LรถGQLHW\ONRSRVLDGDZDORU\NXOLQDUQH DOHUรถZQLHฤPDV]HURNLH]DVWRVRZDQLHZNRVPHW\FH:SU]\SDGNXZรฏRVรถZMHVWฤ‚ZLHWQ\PDQW\RNV\GDQWHPMHGQRF]Hฤ‚QLHXWU]\PXMHRGSRZLHGQLHQDZLOฤHQLHQDGDMรˆFPLรšNNRฤ‚รŠLZLWDOQRฤ‚รŠ']LรšNLSRรฏรˆF]HQLX]F\WU\Qรˆ NWรถUDRF]\V]F]DLUHZLWDOL]XMHZรฏRV\VWDMรˆVLรšVLOQLHMV]HLSHรฏQHEODVNX

7HUD]NDฤG\NWR]DSUDJQLHPLHรŠLGHDOQ\RGFLHรฑEORQGOXEFKFHFLHV]\รŠ VLรš]SLรšNQ\FKVLZ\FKZรฏRVรถZPDV]DQVรšQDGDรŠLPEH]LQJHUHQFMLFKHPLF]QHMLGHDOQรˆEDUZรš]GURZ\Z\JOรˆGRUD]SRSUDZLรŠLFKNRQG\FMรšRG FHEXOHNDฤSRVDPHNRรฑFH2SUรถF]ฤŸQDOQ\FKZL]HUXQNRZ\FKZDORUรถZ HVWHW\F]Q\FKGRFHQLรŠQDOHฤ\WDNฤHDURPDWPLVWHUQLHGREUDQ\FKQDWXUDOQ\FK ]DSDFKรถZ ]DPNQLรšW\FK Z EXWHOFH V]DPSRQX $QWL\HOORZ RG ,16,*+7 A.M. Rosiak :\รฏรˆF]Q\PG\VWU\EXWRUHPPDUNL,16,*+7MHVWฤŸUPD%,2$5 bioar.pl :V]\VWNLHVDORQ\IU\]MHUVNLH]DLQWHUHVRZDQHZVSรถรฏSUDFรˆ RUD]ฤŸUP\FKFรˆFHG\VWU\EXRZDรŠQDWXUDOQHNRVPHW\NL VHUGHF]QLH]DSUDV]DP\GRNRQWDNWXbiuro@bioar.pl

12


SENSITIVE 3,(/Ċ*1$&-$ :5$Ī/,:(- 6.Ð5<*á2:<

insightprofessional.pl


nowoล›ci

DIIA D AG G GNO NO NOZA OZA A Wล‚osy Wล‚ Wล‚o s us sy u zko usz kod od dzon o e, on e osล‚ os sล‚abi bione o , kruc one kruc uche, he po he, ozba zbawio wione wio n ลผyc ne ลผycia, ia, st starz a ejฤ…ce siฤ™ z powo powo wo odu u up upล‚ pล‚yywa w jฤ…c wa ฤ…c cego go cz c asu s i zล‚y ล‚ych ch naw na awykรณ y w ykรณ w..

PO P OTR TRZE TRZE ZEBA EBA B Stopni Sto pnio pniowa pni owa wa od dbud ud dowa owa wล‚ล‚o os osa sa, przy z wrรณ wrรณcen wr cenie ie e jed jednol no ito nol itoล›ci ล›ci,, siล‚y siล‚y i gฤ™s g toล›ci. U zzym Utr zymani an n e spรณj spรณj pรณjnoล› noล› n no oล›ci wล‚รณ wล‚รณkna k miimo kna kn mo upล‚ up yywu wu cz c asu asu..

Kemon

ACTYVA Nuova Fibra i niezawodny BCC kompleks /LQLD PDU /LQLD PDUNL NL .HP .HPRQ RQ VWZ VWZRU] RU]RQD RQD GO GOD D ZรฏRV ZรฏRVรถZ รถZ RVรฏ RVรฏDEL DELRQ\ RQ\FK FK LL PDWRZ\F Z K Z\V \ WรšSXMH HWHUD]ZQRZHMIRUPXOH']LDรฏDMรˆFMHV]F]HVNXWHF]QLHMRGฤ\ZLD HMRGฤ\ZLD ZรฏRV\RUD]VSUDZLDฤHVWDMรˆVLรšJUXEV]HLPRFQLHMV]H1LHE\\ZDรฏDPRF RGEXGRZ\ MHVW JZDUDQWRZDQD G]LรšNL Z\MรˆWNRZHM VXEVWDQFML ฤผ %RQG &UHDWRU&RPSOH[ %&& -HVWWRNRPSOHNVQDWXUDOQLHZ\VWW รšSXMรˆF\FK PROHNXรฏNWรถUHZVSรถOQLHRGEXGRZXMรˆZLรˆ]DQLDGZXVLDUF]NRZH HZHZQรˆWU] ZรฏRVDDW\PVDP\PQDSUDZLDMรˆXV]NRG]HQLDฤŸ]\F]QHPHFKDQ QLF]QHLFKHPLF]QHQDVWรšSXMรˆFH]XSรฏ\ZHPF]DVX :VNรฏDGVHULL$FW\YD1XRYD)LEUDZFKRG]รˆF]WHU\SURGXNW\V]DPSRQ PDVND NUHP RUD] VHUXP PDVNDNUHPRUD]VHUXP

nuova fibra

.OXF]RZHVNรฏDGQLNL

โ€ข K\GUROL]DWSURWHLQV]DUรฏDWX โ€ข HNVWUDNW]NUDVQRURVWรถZ โ€ข VNรฏDGQLNLDNW\ZQH]ZLรšNV]DMรˆFHSRรฏ\VN]PLรšNF]DMรˆFH ]DSRELHJDMรˆFHHOHNWU\]RZDQLXVLรšZรฏRVรถZRUD]RFKURQQH

14


nowoĹ&#x203A;ci

DIIA AG GNO NOZA OZA A WĹ&#x201A;o Ĺ&#x201A; sy Ĺ&#x201A;o y sĹ&#x201A;a sĹ&#x201A;abe, be, b be e,, ci e cienk enk nkie nk e i de eliikat attne, a ne, kt kĂł Ăłry ym brak ak pu puszysto szy z sto zy stoĹ&#x203A;ci Ĺ&#x203A;c . Ĺ&#x203A;ci UĹ&#x201A;oĹźon on on na a fryz yzzura a sz s ybk y o trac ac a ci swo ci swoj wojÄ&#x2026; wo Ä&#x2026; objÄ&#x2122; bj toĹ&#x203A; to oĹ&#x203A;Ä&#x2021;. Ä&#x2021;

PO P OTR T ZEBA ZE EBA BA Dod od o dani anie e pusz pusz us s yst ys oĹ&#x203A;c ci i sp prÄ&#x2122;Ĺź r yyst s oĹ&#x203A;c ci cien ien nkim k w wĹ&#x201A;Ĺ&#x201A;oso osom, a caĹ&#x201A;e caĹ&#x201A;e a j fryz fry ryz yzurz urr e obj bjÄ&#x2122; b jÄ&#x2122;to toĹ&#x203A; o ci i trwa trwa w Ĺ&#x201A;oĹ&#x203A;ci. Ĺ&#x201A;oĹ&#x203A;Ĺ&#x203A;c ci. i

Kemon

ACTYVA Volume e CorpositĂ /LQLDVWZRU]RQDGODZĂŻRVĂśZFLHQNLFKGHOLNDWQ\FKLWUXGQ\FKGRSURZDG]HQLD Z\VWĂ&#x161;SXMH WHUD] Z QRZHM IRUPXOH ']LĂ&#x161;NL VLOQLH SLHOĂ&#x161;JQXMĂ&#x2C6;F\P VNĂŻDGQLNRPL]DZDUWRÄ&#x201A;FLSURWHLQRUD]QDWXUDOQ\FKHNVWUDNWĂśZZ]PDFQLDMĂ&#x2C6;F\FKFLHQNLHZĂŻRV\QLHHOHNWU\]XMĂ&#x2C6;VLĂ&#x161;VĂ&#x2C6;]DXZDÄ?DOQLHPRFQLHMV]HRUD] PQLHMVLĂ&#x161;NUXV]Ă&#x2C6;']LĂ&#x161;NL$FW\YD9ROXPHH&RUSRVLWĂ&#x20AC;EĂ&#x161;G]LHV]FLHV]\Ă&#x160;VLĂ&#x161; MHV]F]H ZLĂ&#x161;NV]Ă&#x2C6; REMĂ&#x161;WRÄ&#x201A;FLĂ&#x2C6; RUD] SLĂ&#x161;NQ\P Z\JOĂ&#x2C6;GHP ZĂŻRVĂśZ NDÄ?GHJR dnia! :VNĂŻDGOLQLLZFKRG]Ă&#x2C6; V]DPSRQRGÄ?\ZNDRUD]VSUD\

volume e corpositĂ

.OXF]RZHVNĂŻDGQLNL â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘ â&#x20AC;˘

HNVWUDNW]SĂ&#x2C6;F]NĂśZOLS\ HNVWUDNW]VLHPLHQLDOQLDQHJR SURWHLQ\VRMRZHLSV]HQLF]QH VNĂŻDGQLNLDNW\ZQHGRGDMĂ&#x2C6;FHSXV]\VWRÄ&#x201A;FLLREMĂ&#x161;WRÄ&#x201A;FL

15


nowoล›ci

Linia Liding od marki Kemon Przedstawiamy zupeล‚nie nowฤ… seriฤ™ Liding dedykowanฤ… codziennej pielฤ™gnacji wล‚osรณw! 7HUD]NRVPHW\NLZ\VWรšSXMรˆQLHW\ONRZXGRVNRQDORQ\FKVNรฏDGDFK DOH WDNฤH Z QRZ\FK SDVWHORZ\FK RSDNRZDQLDFK 3RMDZLรฏR VLรš UรถZQLHฤ NLOND QRZRฤ‚FL SURGXNWRZ\FK 6HULD /LGLQJ JZDUDQWXMH QDW\FKPLDVWRZH L VNXWHF]QH G]LDรฏDQLH RUD] SUDZG]LZLH QDWXUDOQ\Z\JOรˆGZรฏRVรถZDZMHMV]HURNLHMJDPLHSURGXNWรถZNDฤG\ ]QDMG]LHFRฤ‚GODVLHELH :LรšFHMLQIRUPDFML]QDMG]LHV]QDQDV]HMVWURQLH ZZZNHPRQSO RUD]QD)DFHERRNX ZZZIDFHERRNFRP.HPRQ3ROVND

16


nowoĹ&#x203A;ci

Lunex Colorful â&#x20AC;&#x201C; koloryzacja prostsza niĹź myĹ&#x203A;lisz!

Nowy Lunex Colorful w wiÄ&#x2122;kszym 125 ml opakowaniu zaskakuje nie tylko niesamowitymi kolorami, ale takĹźe Ĺ&#x201A;atwoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; uĹźycia! 3DOHWD NRORUĂśZ REHMPXMH RGFLHQL MDVNUDZ\FK SDVWHORZH L FOHDU Äź QHXWUDOQĂ&#x2C6; ED]Ă&#x161; PRGXOXMĂ&#x2C6;FĂ&#x2C6; MDVNUDZRÄ&#x201A;Ă&#x160; WRQĂśZ 3URGXNW MHVW JRWRZ\ GR XÄ?\FLDLQLHZ\PDJDPLHV]DQLD]RNV\GDQWHP2SDUWDQDVNXWHF]Q\FKEH]SRÄ&#x201A;UHGQLR G]LDĂŻDMĂ&#x2C6;F\FK EDUZQLNDFK WHFKQRORJLD /XQH[ &RORUIXO ]DSHZQLD LQWHQV\ZQ\OÄ&#x201A;QLĂ&#x2C6;F\LWUZDĂŻ\NRORU =DOHW\NRORU\]DFML/XQH[&RORUIXO â&#x20AC;˘

GHOLNDWQDUHFHSWXUD

â&#x20AC;˘

V]\ENDXVĂŻXJD

â&#x20AC;˘

QLH]Z\NOHGĂŻXJRWUZDĂŻHUH]XOWDW\

â&#x20AC;˘

MDVNUDZHLOÄ&#x201A;QLĂ&#x2C6;FHNRORU\

â&#x20AC;˘

NRORUPLHV]DQNLRGSRZLDGDNRORURZLNWĂśU\RWU]\PXMHV]QDZĂŻRVDFK

â&#x20AC;˘

G]LDĂŻDV\QHUJLF]QLH]SURGXNWDPL/XQH[6\VWHP

17


prezentacje

Fanola

Szampon No-Yellow No-Yellow โ€“ najmocniej napigmentowany szampon na rynku โ€“ hit Instagrama. Chล‚odny odcieล„ blondu, o ktรณrym marzฤ… kobiety, w mniej niลผ 10 minut!

2GNU\MMHJR]DOHW\ ฤพ ฤพ ฤพ ฤพ ฤพ

1DMZ\ฤV]D]DZDUWRฤ‚รŠฤŸROHWRZ\FKSLJPHQWรถZ :VSHNWDNXODUQ\VSRVรถEHOLPLQXMHฤรถรฏW\RGFLHรฑ 3R]ZDODX]\VNDรŠQDMPRGQLHMV]HRGFLHQLHZรฏRVรถZ 1LHQLV]F]\LQLHUR]MDฤ‚QLDZรฏRVรถZ 1DW\FKPLDVWRZ\GรฏXJRWUZDรฏ\HIHNW

'RGDWNRZR 6]DPSRQGRZรฏRVรถZEORQGQHXWUDOL]XMรˆF\ฤรถรฏWHRGFLHQLH%DUG]RPRFQR QDSLJPHQWRZDQ\ SR]ZDOD X]\VNDรŠ Z\PDU]RQ\ RGFLHรฑ SR MHGQ\P XP\FLXZรฏRVรถZV]DPSRQHP1DGDMHGรฏXJRWUZDรฏ\SRSLHODW\Eรฏ\V]F]รˆF\HIHNW =DZLHUD SURWHLQ\ MHGZDELX 'RVNRQDรฏ\ GR SLHOรšJQDFML ZรฏRVรถZ VLOYHU RPEUH 6]DPSRQ1R<HOORZ)DQRODSRNRFKDรฏ\NRELHW\QDFDรฏ\Pฤ‚ZLHFLH*ZDUDQWXMHFKรฏRGQ\RGFLHรฑZรฏRVรถZMHVWGRVNRQDรฏ\GRSLHOรšJQDFMLFKรฏRGQ\FKEORQGรถZLQLZHORZDQLDฤรถรฏW\FKRGFLHQLQDZรฏRVDFKUR]MDฤ‚QLDQ\FK

20

ฤพ ยฅZLDWRZ\EHVWVHOOHUKLW,QVWDJUDPD ฤพ 'RZรฏRVรถZEORQGVLZ\FKL]SDVHPNDPL ฤพ 1DGDMHQDW\FKPLDVWRZ\HIHNW:2:

6SRVรถEXฤ\FLD 1DรฏรถฤQDPRNUHZรฏRV\GHOLNDWQLHPDVXMDQDNRQLHFVSรฏXF]ZRGรˆ$E\ X]\VNDรŠLQWHQV\ZQLHMV]\HIHNWXP\MZรฏRV\V]DPSRQHPUD]MHV]F]HLSR]RVWDZSURGXNWQDZรฏRVDFKSU]H]PLQXW www.fanola.com.pl


nowoล›ci

Rewolucja w koloryzacji made in Italy!

Color Lux Innowacyjny krem do koloryzacji, ktรณry zapewnia wล‚osom maksymalnฤ… ochronฤ™ i dล‚ugo utrzymujฤ…ce siฤ™ rezultaty. %RJDWD SDOHWD NRORUรถZ ]DZLHUD WDNฤH OLQLรš NRUHNWRUรถZ JZDUDQWXMรˆF\FK EH]SLHF]QHLUรถZQRPLHUQHHIHNW\)RUPXรฏDIDUE\]DSHZQLDSHรฏQHEH]SLHF]HรฑVWZRVNรถU\JรฏRZ\RUD]ZรฏRVรถZ :รฏRV\ SR MHM Xฤ\FLX VWDMรˆ VLรš ฤ‚ZLHฤH UR]ฤ‚ZLHWORQH L SHรฏQH ZLWDOQRฤ‚FL :V]\VWNLHRGFLHQLH&RORU/X[PRJรˆE\รŠ]HVREรˆPLHV]DQHFRGDMHQLHRJUDQLF]RQHPRฤOLZRฤ‚FLNRORU\VW\F]QH )DUED SRVLDGD SRGZ\ฤV]RQH ZรฏDฤ‚FLZRฤ‚FL QDZLOฤDMรˆFH ]DZDUW\ Z QLHM Z\FLรˆJ]PLรฏRU]รšEDMDSRรฑVNLHJR JLQNRELORED VNXWHF]QLHFKURQLZรฏRV\ &RORU/X[WRJZDUDQFMDUรถZQRPLHUQHJRLGรฏXJRXWU]\PXMรˆFHJRVLรšNRORUX 7RERJDWDSDOHWDQDWXUDOQLHZ\JOรˆGDMรˆF\FKNRORUรถZRERJDW\FKRGFLHQLDFK www.sapo.pl

22


COLOR XXL


ROZMIAR MA ZNACZENIE E JEST

y x se STU

IT’S COLOR 150 ml to aż 3 koloryzacje w Twoim salonie


nowoĹ&#x203A;ci

Czas na naturÄ&#x2122;. Czas na twĂłrczoĹ&#x203A;Ä&#x2021; Rain Dance â&#x20AC;&#x201C; kultowa linia kosmetykĂłw z portfolio marki Artego wchodzi na rynek w nowej odsĹ&#x201A;onie. 12:2ÂĽm Ulepszona formuĹ&#x201A;a, naturalne i certyďŹ kowane skĹ&#x201A;adniki, wydajnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; oraz jeszcze skuteczniejsze dziaĹ&#x201A;anie. Unikatowe skĹ&#x201A;adniki zawarte w bogatej formule kosmetykĂłw zostaĹ&#x201A;y opracowane dziÄ&#x2122;ki wspĂłĹ&#x201A;pracy laboratorium Artego z Uniwersytetem w Kalabrii. Udowodniono miÄ&#x2122;dzy innymi, Ĺźe zawarty w Rain Dance skĹ&#x201A;adnik IPSTIC jest doskonaĹ&#x201A;ym hamulcem enzymu, co do ktĂłrego dowiedziono, Ĺźe jest gĹ&#x201A;ĂłwnÄ&#x2026; przyczynÄ&#x2026; osĹ&#x201A;abiania wĹ&#x201A;osĂłw, ich wypadania oraz Ĺ&#x201A;ysienia androgenetycznego.

26

,367,&. VW\PXOXMHZ]URVWZĂŻRVĂśZ KDPXMHLFKZ\SDGDQLH


'RSUDFRZDQD Z QDMPQLHMV]\FK V]F]HJöïDFK VHULD WR ĠDJRZ\ SURMHNW NWöU\PDUNDSURPXMHKDVïHPķ&]DVQDQDWXUÚĵ7RZïDĂQLHF]DVLQDWXUD VÈPRW\ZHPSU]HZRGQLPNRPXQLNDFML$UWHJR]DSURVLïRGRZVSöïSUDF\ E\GJRVNLHJRDUW\VWÚNWöU\VWZRU]\ïZ\MÈWNRZ\]HJDU &]DVMHVWEDUG]RZDĝQ\ZPRMHMSUDF\ERJïRZDSUDFXMHWZöUF]R EH]SU]HUZ:L]MHZ\PDJDMÈSU]HP\ĂOHñ 2 ]QDF]HQLX F]DVX ZVSöïSUDF\ ] $UWHJR SUDF\ U]HPLHĂOQLND L SDVML WZRU]HQLDRSRZLDGDDominik Syska – artysta z www.turboworkshop. plNWöU\ZGUHZQLHRGQDOD]ïVSRVöEQDĝ\FLHLVSHïQLHQLHPDU]Hñ 'UHZQRWRPDWHULDïNWöU\WRZDU]\V]\F]ïRZLHNRZLRG]DZV]H0LPR WR Z WHM RF]\ZLVWRĂFL RGQDOD]ï 3DQ VSRVöE QD VLHELH 1DVXZD VLÚ S\WDQLHVNÈGWHQZ\EöU" :PRMHMRVRELVWHMKLVWRULLGUHZQRRGHJUDïREDUG]RZDĝQÈUROÚ=DF]ÚïR VLÚ Z G]LHFLñVWZLH 0öM G]LDGHN E\ï VWRODU]HP 6SÚG]DïHP ] QLP GXĝR F]DVXL]DF]ÈïHPSRG]LHODÊMHJRSDVMÚ,PSRQRZDïPLERF]ÚVWR]GDU]DïR VLÚWDNĝHMHGQHJRGQLDUR]PDZLDOLĂP\RMDNLHMĂ]DEDZFHDQDVWÚSQHJR GQLDGRVWDZDïHPMÈZSUH]HQFLHļZ\NRQDQÈSU]H]QLHJRVSHFMDOQLHGOD mnie. =SHZQRĂFLÈ]F]DVHPVDP]DF]Èï3DQWZRU]\Ê]DEDZNL 3LHUZV]DE\ïDGRĂÊSURVWD%\ïWRNLMGRJU\ZSDODQWD0LDïHPZWHG\ ODWL]XSHïQLHQLHĂZLDGRPLHXV]NRG]LïHPXU]ÈG]HQLHQDNWöU\PSUDFRZDï PöMG]LDGHN1DV]F]ÚĂFLHSRUDG]LïVRELHV]\ENR]QDSUDZLHQLHPXVWHUNL ']LĂWZRU]\3DQSLÚNQHU]HF]\ļIXQNFMRQDOQHLRZDORUDFKDUW\VW\F]Q\FK6SUDZLD3DQUDGRĂÊQLHW\ONRVRELHOHF]WDNĝHOXG]LRPNWöU]\ VÈRGELRUFDPL3DñVNLHMWZöUF]RĂFL 3U]HV]HGïHPGURJÚSU]H]UöĝQHG]LHG]LQ\]DQLPGUHZQRVWDïRVLÚVSRVREHP QD ĝ\FLH 0LDïHP ODW L UöĝQH GRĂZLDGF]HQLD 0LHV]NDïHP ZH )UDQFML L QD Z\VSDFK 3UDFRZDïHP Z VSU]HGDĝ\ Z ğUPLH ]DMPXMÈFHM VLÚ WHFKQRORJLDPL VWHURZDQLD EXG\QNDPL 'XĝR PL WR GDïR OHF] RG ĝ\FLD

RF]HNLZDïHPF]HJRĂFRSR]ZROLPLQDVZRERGÚWZöUF]È3RVWDQRZLïHP ]DïRĝ\ÊZïDVQÈğUPÚLE\ïDWREDUG]RV]\ENDGHF\]MD=DNXSLïHPPDV]\Q\ L]DF]ÈïHPG]LDïDÊ 7R E\ïR GZD ODWD WHPX 7HUD] MHVW 3DQ ZïDĂFLFLHOHP WU]HFK PDUHN :\JOÈGDQDWRĝHWRE\ïREDUG]RGREUHSRVXQLÚFLH 3RSU]HGQLHSUDFHRWZRU]\ï\PLRF]\QDUöĝQHNZHVWLHFRZSRïÈF]HQLX ]XPLHMÚWQRĂFLDPLLZUDĝOLZRĂFLÈDUW\VW\F]QÈRND]DïRVLÚE\ÊSU]HSLVHP QDĝ\FLHV]F]HJöOQLHĝHSUDFDWRGODPQLHWDNĝHSDVMD%DUG]RFHQLÚVRELH WRĝHPRJÚVLÚVSHïQLDÊLUHDOL]RZDÊVZRMHZL]MH1LHWU]\PDPVLÚV]W\ZQ\FK]DVDG2JURPQÈVDW\VIDNFMÚGDMHPL]DGRZROHQLHNOLHQWöZLWR ĝH PRJÚ SURSRQRZDÊ QRZH UR]ZLÈ]DQLD L VSRVRE\ QD QDGDQLH IRUP\ SRP\VïRP]NWöU\PLSU]\FKRG]ÈGRPQLHOXG]LH &]\]DZV]HXGDMHVLÚRVLÈJQÈÊZVSöOQ\SXQNWZLG]HQLD" 7DN3RGVWDZÈMHVWZLDUDZHZïDVQH]DPLDU\LĂZLDGRPRĂÊĝHWRFRFKFH VLÚVWZRU]\ÊEÚG]LHPLDïRVHQVLEÚG]LHGREUH=GDU]DVLÚĝHNOLHQWSU]\FKRG]LGRPQLH]HVZRLPSRP\VïHPDSRGF]DVUR]PRZ\RND]XMHVLÚĝH SRWU]HEXMH F]HJRĂ LQQHJR :WHG\ SURSRQXMÚ UR]ZLÈ]DQLD L Z\MDĂQLDP GODF]HJRZïDĂQLHWDNEÚG]LHOHSLHM:ïDĂFLZLHWREDUG]LHMPRJÚVLÚRNUHĂOLÊPLDQHPU]HPLHĂOQLNDQLĝDUW\VW\FKRÊSHZQDZUDĝOLZRĂÊLSRF]XFLH HVWHW\NLVÈQLH]EÚGQHZW\PFRURELÚ -DNLHRVRE\VÈ3DñVNLPLNOLHQWDPL" 0RLFKRGELRUFöZQLHVSRVöEZïRĝ\ÊGRMHGQHJRZRUND7RUöĝQLOXG]LH ļQLHW\ONR]HZ]JOÚGXQDRVRERZRĂÊOHF]SU]HGHZV]\VWNLPļSRWU]HEÚ 2EHFQLH Z PRLP SRUWIROLR ]QDMGXMÈ WU]\ PDUNL 7ZRU]Ú ]DEDZNL ļ SRGREQLHMDNPöMG]LDGHNNLHG\ĂGODPQLHļZLÚFQDWXUDOQLHZĂUöGPRLFK NOLHQWöZVÈURG]LFH7RFRURELÚPXVLSRGREDÊVLÚG]LHFLRP=GUXJLHM VWURQ\RIHUXMÚUR]ZLÈ]DQLDLQG\ZLGXDOQHGODğUPLRVöESU\ZDWQ\FKNWöUH FKFÈ ZSURZDG]LÊ VZöM SRP\Vï Z ĝ\FLH ] PRMÈSRPRFÈ=DMPXMÚVLÚ WDNĝHWZRU]HQLHPGUHZQLDQ\FKOLWHUļWRMHGHQ]JRUÈF\FKWUHQGöZ ZZ\VWURMXZQÚWU]SU]H]FRF]ÚVWRZVSöïSUDFXMÚ]DUFKLWHNWDPL

27


nowości

¥OHG]ÈF3DQDWZöUF]RĂÊQLHVSRVöEQLH]DXZDĝ\ÊĝHSRGÈĝD3DQ ]DQRZLQNDPLLPRGÈ3DQDUHDOL]DFMHVÈEDUG]RQDF]DVLH 1DWXUDOQLHZSDVRZDQLHVLÚZSRWU]HE\U\QNXLWUHQG\MHVWZDĝQHGODWHJRFKÚWQLHSRV]XNXMÚLQVSLUDFMLZVSöïSUDFXMÚ]DUW\VWDPLLQQ\FKG]LHG]LQ ļMDNQSGL]DMQHU]\=DZV]HSU]\ĂZLHFDPL]DVDGDWZRU]HQLDU]HF]\NWöUH SRSURVWXSRGREDMÈVLÚPQLHVDPHPX&LHV]\PQLHWRW\PEDUG]LHMĝHWR FRZ\FKRG]LVSRGPRMHMUÚNLMHVWGRFHQLDQHSU]H]OXG]L0RMÈSLHUZV]È UHDOL]DFMÈ E\ï GUHZQLDQ\ ]HJDUHN NWöU\ VWZRU]\ïHP GOD VLHELH 3R SURVWXSRWU]HERZDïHP]HJDUND3URFHVZGURĝHQLDE\ïEDUG]RZ\PDJDMÈF\ GODWHJRSRZVWDïRHJ]HPSODU]\DSURMHNWZ\OÈGRZDïZV]XĠDG]LH]]DïRĝHQLHP ĝH SR]RVWDQLH SDPLÈWNÈ 1LHVSRG]LHZDQLH SR NLONX ODWDFK WÈ ZïDĂQLHUHDOL]DFMÈ]DLQWHUHVRZDïDVLÚPDUND$UWHJRNWöUD]DSURSRQRZDïD PLZVSöïSUDFÚ 7R QLHVDPRZLWH 7HQ ZDĝQ\ GOD 3DQD ]HJDUHN VWDï VLÚ V\PEROHP NWöU\ PDUND Z\NRU]\VWXMH Z NRPXQLNDFML VZRMHM ĠDJRZHM OLQLL ļ NRVPHW\NöZ5DLQ'DQFH 0RJïRE\VLÚZ\GDZDÊĝHVWRODUVWZRLSLHOÚJQDFMDZïRVöZWRGZLHRGOHJïHG]LHG]LQ\OHF]MDSDWU]ÚQDWRLQDF]HM+DVïHPSURPXMÈF\POLQLÚMHVW ķ&]DVQDQDWXUÚĵ:W\PFRURELÚNLHUXMÚVLÚğOR]RğÈVORZ0RMDWZöUF]RĂÊPDZLHOHZVSöOQHJR]QDWXUDOQRĂFLÈSURFHVWZRU]HQLDMHVWHNROR-

JLF]Q\7RGODPQLHZDĝQHGODWHJRSURSR]\FMDZVSöïSUDF\SU]\SURPRFML WDNLFKSURGXNWöZEDUG]RPQLHXFLHV]\ïD.RVPHW\NL]OLQLL5DLQ'DQFH]DZLHUDMÈRUJDQLF]QHROHMNLNWöUHSRFKRG]È]GU]HZ7DKDUPRQLD]QDWXUÈ PDEDUG]RVïXV]Q\FHOļSLÚNQH]GURZHZïRV\(VWHW\NDLGRĂZLDGF]DQLH SLÚNQDMHVWZDĝQHWDNĝHZW\PFRURELÚ =DZöGIU\]MHUDUöZQLHĝPDFHFK\ZVSöOQH]3DQDG]LHG]LQÈ 7DN]GHF\GRZDQLH&KRÊWZRU]\P\]XSHïQLHLQQHU]HF]\WRMHGQDN]DVDG\VÈSRGREQH)U\]MHUSUDFXMHUÚNRPDļPXVLPLHÊZQLFKW]ZIDFK 7DNĝH UHDOL]XMH VZRMH ZL]MH L SRĂZLÚFD F]DV NOLHQWRZL E\ WHQ E\ï ]DGRZRORQ\-DVZöMF]DVSRĂZLÚFDPQDWRE\WZRU]\ÊU]HF]\Xĝ\WNRZH NWöUHZ\JOÈGDMÈEDUG]RGREU]H3RGREQLHMHVW]IU\]XUÈ &]\PF]DVMHVWGOD3DQD" =SHZQRĂFLÈF]\PĂF]HJRPLEUDNXMH'REDSRZLQQDWUZDÊ]GHF\GRZDQLH GïXĝHM&]DVMHVWEDUG]RZDĝQ\ZPRMHMSUDF\ERJïRZDSUDFXMHWZöUF]R EH]SU]HUZ:L]MHZ\PDJDMÈSU]HP\ĂOHñ1LHNLHG\]GDU]DVLÚWDNĝHV]WXNDSRWU]HEXMHF]DVX=DEDZQHMHVWWRĝH]HJDUNWöU\VNU\FLHE\ïGODPQLH EDUG]RZDĝQ\PXVLDïRGF]HNDÊNLONDODWQDVZRMHV\PEROLF]QHSLÚÊPLQXW 3URGXNW\5DLQ'DQFHGRVWÚSQHVÈZ6DORQDFK$UWHJR3UHPLXPRUD] ZVLHFLVNOHSöZ)DOH/RNL.RNL

Udoskonalona, nowa linia RAIN DANCE to: +14

DODATKOWYCH, UNIKALNYCH SKŁADNIKÓW, PRZEBADANYCH I OPRACOWANYCH PRZEZ ARTEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH NAJLEPSZĄ PIELĘGNACJĘ WŁOSÓW I DBAŁOŚĆ O ICH PIĘKNO

0%

SIARCZANÓW, SOLI, PARABENÓW, POCHODNYCH PARAFINY i ROPY NAFTOWEJ, COCAMIDE DEA, TIAZOLINY

IPSTIC 100%

KOMPLEKS STYMULUJĄCY WZROST WŁOSÓW UŻYCIA ZIELONEJ ENERGII PRODUKOWANEJ WYŁĄCZNIE W ELEKTROWNIACH KORZYSTAJĄCYCH ZE ŹRÓDEŁ ENERGII ODNAWIALNEJ CERTYFIKOWANY PAPIER FSC, POZYSKIWANY Z LASÓW ZARZĄDZANYCH W SPOSÓB ZRÓWNOWAŻONY CERTYFIKOWANE ORGANICZNE OLEJKI

28


Naturalnie, że

RAIN DANCE Udoskonalona, nowa linia z certyfikowanymi organicznymi składnikami

Mamy dla Ciebie w prezencie limitowany, ręcznie wykonany zegarek Rain Dance (tylko 300 szt. w Polsce) oraz wyjątkowy eliksir stymulujący wzrost włosów. Przetestuj BLOOMING ELIXIR, niech włosy Twoje i Twoich Klientek rozkwitną niczym piękny kwiat. Od dziś pytaj swojego Przedstawiciela o szczegóły promocji.


Energetyczna latte 3URIHVMRQDOQD RG×\ZF]D PDVND ]b SURWHLQDPL POHND 'RVNRQDOH QDZLO×D G]LÇNL F]HPX ZÊRV\ SR]RVWDMÃPLÇNNLHLRG×\ZLRQH ,GHDOQ\SURGXNWGRZÊRVµZSR]DELHJDFK UR]MDÐQLDQLDNRORU\]DFMLLbWUZDÊHM Maska MILA PRO£!ħ' 3&৹@>-!/í$!>Ě39@ 1875,7,21/$77(0$6. POQUDUW POQUDUW

Słodka cola 3URIHVMRQDOQDRG×\ZF]DPDVNDRb]DSDFKXFROL )RUPXÊD SURGXNWX ]DZLHUD SURWHLQ\ POHF]QH G]LÇNL NWµU\P ZÊRV\ VWDMÃ VLÇ QDZLO×RQH LbPLÇNNLHZGRW\NX 0DVND ]DSHZQLD LGHDOQÃ SLHOÇJQDFMÇ ZÊRVRP ]PÇF]RQ\PZVNXWHN]DELHJµZIU\]MHUVNLFK Maska MILA PRO$3£! 3&৹@>-!/í$!>Ě39@ 1875,7,21&2/$0$6. POQUDUW


Seria masek bogatych w proteiny: /'&>!#-<T1-+&!Ä&#x161;Ã&#x2022;>TA#3৹3>'-1£'$A2'W 7RLQWHQV\ZQLHRGÃ&#x2014;\ZLDMÃ&#x192;FHLQDZLOÃ&#x2014;DMÃ&#x192;FHSURGXNW\ LGHDOQHGRZÃ&#x160;RVµZSR]DELHJDFKIU\]MHUVNLFK /LQLD1XWULWLRQWRXOJDGOD]PÃ&#x2021;F]RQ\FKLRVÃ&#x160;DELRQ\FKZÃ&#x160;RVµZ

Apetyczny banan 3URIHVMRQDOQDRGÃ&#x2014;\ZF]DPDVND ]bSURWHLQDPL]ERÃ&#x2014;RZ\PL 'RVNRQDOHQDZLOÃ&#x2014;DZÃ&#x160;RV\ LGRGDMHLPEODVNX ,GHDOQDGRZÃ&#x160;RVµZVXFK\FK ]QLV]F]RQ\FK]WHQGHQFMÃ&#x192; GRVSOÃ&#x192;W\ZDQLD Maska MILA PRO #!2!23>! 3&৹@>-!/í$!>Ä&#x161;39@ 1875,7,21%$1$1$0$6. POQUDUW POQUDUW

IPLODSUR >>>W1-£!683W6£


nowości

Davines Alchemic System /LQLD$OFKHPLFVNïDGDVLÚ]V]DPSRQöZLRGĝ\ZHNZ]ERJDFRQ\FK RF]\VWHSLJPHQW\SU]H]QDF]RQ\FKGRXĝ\WNXGRPRZHJRLSURIHVMRQDOQHJR.RVPHW\NLWHVWRVRZDÊPRĝQDDE\ ľ ]ZLÚNV]\Ê LQWHQV\ZQRĂÊ NRORUX ]DUöZQR ZïRVöZ QDWXUDOQ\FK MDN LbNRORU\]RZDQ\FK ľ GRGDÊSRï\VNX ľ ]DSHZQLÊZïRVRPVLOQHQDZLOĝHQLHLRGĝ\ZLHQLH 3URGXNW\GRNRORU\]DFMLW\PF]DVRZHMZïRVöZVWDOH]\VNXMÈQDSRSXODUQRĂFL SRQLHZDĝ ľ VÈGHOLNDWQHLQLH]RERZLÈ]XMÈGRZ\ERUXNRORUXZïRVöZQDVWDïH ľ SR]ZDODMÈQDHNVSHU\PHQWRZDQLH]UöĝQ\PLNRORUDPLW\PF]DVRZ\PL ľ GDMÈGXĝÈPRĝOLZRĂÊSHUVRQDOL]DFMLRGFLHQLD

'RVWÚSQHNRORU\

SilverļGRMDVQ\FKSODW\QRZ\FKZïRVöZEORQGUR]MDĂQLDQ\FKOXEVLZ\ r FK Tobacco – GRZïRVöZEUÈ]RZ\FKOXEMDVQREUÈ]RZ\FK Chocolate ļGRZïRVöZFLHPQREUÈ]RZ\FKLF]DUQ\FK Red – GRZïRVöZZRGFLHQLDFKF]HUZLHQLOXEPDKRQLX Copper ļGRZïRVöZPLHG]LDQ\FK GoldenļGR]ïRW\FKLPLRGRZ\FKZïRVöZEORQG

']LDïDQLH .RVPHW\NL]OLQLL$OFKHPLF ľ Rĝ\ZLDMÈNRORUZïRVöZSRPLÚG]\]DELHJDPLNRORU\]DFML ľ SRGNUHĂODMÈUHĠHNV\QDWXUDOQHJRNRORUXZïRVöZ ľ SRSU]H]]PLHV]DQLHRGFLHQLGDMÈXQLNDOQ\VSHUVRQDOL]RZDQ\NRORU ľ SR]ZDODVWZRU]\ÊQDMPRGQLHMV]HHIHNW\SRSU]H]Xĝ\FLHNUHDW\ZQ\FK RGFLHQLQDZïRVDFKUR]MDĂQLRQ\FKOXE]SDVHPNDPL

32

)RUPXï\SURGXNWöZïÈF]ÈZVRELHGRVNRQDïRĂÊNRVPHW\NX]HVNïDGQLNDPLQDMZ\ĝV]HMMDNRĂFLĂFLĂOHZ\VHOHNFMRQRZDQ\PL]SRV]DQRZDQLHP ĂURGRZLVNDQDWXUDOQHJRRUD]F]ïRZLHND &KDUDNWHU\VW\F]QHFHFK\IRUPXïNRVPHW\NöZ$OFKHPLF ľ GRVNïDGQLNöZELRGHJUDGRZDOQ\FK ľ GRVNïDGQLNöZSRFKRG]HQLDQDWXUDOQHJR ľ EH]VLOLNRQöZVLDUF]DQöZLSDUDEHQöZ

2SDNRZDQLDSU]\MD]QHĂURGRZLVNX %XWHONLLVïRLF]NL$OFKHPLF ľ VÈZ\SURGXNRZDQH]SODVWLNXSRFKRG]ÈFHJR]UHF\NOLQJX ľ VÈ RNOHMRQH HW\NLHWDPL ] NOHMHP RUJDQLF]Q\P J \ DE\ \ ]PLQLPDOL]RZDÊ ZSï\ZQDĂURGRZLVNR ľ HPLVMD GZXWOHQNX ZÚJOD SRZVWDïHJR WDïHJR SU]\ SURGXNFML NRVPHW\ NRVPHW\NöZ MHVW NRPSHQVRZDQD SU]H] DNFMH H VDG]HQLD GU]HZ NWöUH ZFKïDQLDMÈ ZFKïD Z\WZRU]RQHLORĂFLJD]X


ALCHEMIC BOSKA GEOMETRIA. BOSKIE KOLORY.

52'=,1$6=$0321Â&#x201D;:,2'Ä»<:(.=3,*0(17$0,.7Â&#x201D;5( ,17(16<),.8-Ã&#x2026;,52=Ä&#x161;:,(7/$-Ã&#x2026;1$785$/1<,.260(7<&=1< .2/25:Ä&#x201A;26Â&#x201D;:7(5$=/,1,$$/&+(0,&=$3(:1,$-(6=&=( %$5'=,(-63(.7$.8/$51(()(.7<.2/25<67<&=1('=,Ã&#x2122;.,12:(- )2508/(:3(Ä&#x201A;1,35=<-$=1(-/8'=,20,Ä&#x161;52'2:,6.8


nowoล›ci

Davines Love Curl z miล‚oล›ci do wล‚osรณw falowanych i krฤ™conych Essential Haircare, linia do codziennej pielฤ™gnacji wล‚osรณw, zostaje rozszerzona o 5 nowych produktรณw przeznaczonych do wล‚osรณw krฤ™conych i falowanych. To kompletny zestaw narzฤ™dzi do podkreล›lenia, dyscyplinowania i kompleksowej pielฤ™gnacji w zaleลผnoล›ci od potrzeb tego rodzaju wymagajฤ…cych wล‚osรณw.

.RU]\VWDMรˆF]W\FKVDP\FKVNรฏDGQLNรถZXOHSV]\OLฤ‚P\IRUPXรฏรšSURGXNWรถZ /RYH&XUO']LรšNLLQQRZDF\MQHPXHQ]\PDW\F]QHPXSURFHVRZLSR]\VNLZDQLDZ\FLรˆJX]PLJGDรฏรถZ1RWRX]\VNDOLฤ‚P\VLOQLHMV]HQDZLOฤHQLHL RGฤ\ZLHQLHZรฏRVรถZNUรšFRQ\FK (NVWUDNW]PLJGDรฏรถZ]H6ORZ)RRG3UHVLGLXPZ1RWRQD6\F\OLLMHVW ERJDW\ZSURWHLQ\ZLWDPLQ\]JUXS\%ZLWDPLQรš(QLHQDV\FRQHWรฏXV]F]H PDJQH] ฤHOD]R SRWDV PLHGฤ› L IRVIRU 7R ZรฏDฤ‚QLH G]LรšNL QLHPX ZรฏRV\ VWDMรˆVLรšEDUG]LHMHODVW\F]QHLQDELHUDMรˆREMรšWRฤ‚FL 2GSRรฏRZ\;,;ZLHNXSU]HSLรšNQ\REV]DU1RWRQD6\F\OLLE\รฏGRPHPGOD RGPLDQ\PLJGDรฏรถZRZ\MรˆWNRZHMMDNRฤ‚FL5RPDQDWDN]RVWDรฏDQD]ZD-

34

QDWDRGPLDQDZQDZLรˆ]DQLXGRURG]LQ\JRVSRGDU]\7RQDLFKSRODFK ]RVWDรฏDRGQDOH]LRQDLWRRQLMรˆUR]SRZV]HFKQLOL0LJGDรฏ\WHPDMรˆJUXEรˆ L]GUHZQLDรฏรˆรฏXSLQรšNWรถUDSR]ZDOD]DFKRZDรŠVPDNLDURPDWQDGรฏXJL F]DV L WR ZรฏDฤ‚QLH ] WHJR SRZRGX Vรˆ V]F]HJรถOQLH SRV]XNLZDQH SU]H] FXNLHUQLNรถZQDFDรฏ\Pฤ‚ZLHFLH3URGXFHQWJRVSRGDUVWZR3DQD&DUOR$VVHQ]D]1RWR]6\UDNX] :รฏRV\NUรšFRQHZ\PDJDMรˆVSHFMDOQHMSLHOรšJQDFMLGODWHJR]GXฤรˆXZDJรˆ SRGHV]OLฤ‚P\GRX]XSHรฏQLHQLDZDFKODU]DGRW\FKF]DVRZ\FKSURGXNWรถZ /RNL L IDOH PDMรˆ VZRMรˆ VSHF\ฤŸNรš L GODWHJR SRWU]HEXMรˆ RNUHฤ‚ORQ\FK NRVPHW\NรถZ NWรถUH ]GHฤŸQLXMรˆ MH L SRGNUHฤ‚Oรˆ LFK NV]WDรฏW RUD] ]DGEDMรˆ RLFKNRQG\FMรš


LOVE/curl cleansing cream 2F]\V]F]DMÈF\LRGĝ\ZF]\NUHP SR]ZDODMÈF\QDRVZRMHQLH ZïRVöZIDORZDQ\FKLEDUG]R NUÚFRQ\FK

LOVE/curl controller .UHPXMDU]PLDMÈF\ZïRV\ IDORZDQHLPRFQRNUÚFRQH 3R]ZDODQDNRQWURORZDQLH REMÚWRĂFLIU\]XU\L]DSRELHJD HOHNWU\]RZDQLX

L LOVE/curl hair mask 0 0DVNDRGĝ\ZF]DGRZïRVöZ I IDORZDQ\FKLNUÚFRQ\FK ] ]DSHZQLDMÈFDPLÚNNRĂÊ Q QDZLOĝHQLHLïDWZRĂÊXïRĝHQLD I IU\]XU\

LOVE/curl revitalizer 0JLHïNDRGĂZLHĝDMÈFDIU\]XUÚ LQDGDMÈFDHODVW\F]QRĂÊ ZïRVRPIDORZDQ\P LbNUÚFRQ\PPLÚG]\P\FLDPL =DSRELHJDHOHNWU\]RZDQLX

LOVE/curl primer 1DZLOĝDMÈFHPOHF]NRGRXNïDGDQLD LGHğQLRZDQLDNV]WDïWXZïRVöZ IDORZDQ\FKLNUÚFRQ\FK 8PRĝOLZLDïDWZLHMV]H UR]F]HV\ZDQLHLVW\OL]DFMÚ &KURQLSU]HGZLOJRFLÈLZ\VRNÈ WHPSHUDWXUÈ]XU]ÈG]Hñ HPLWXMÈF\FKFLHSïR

35


nowoล›ci

Funky Color Odลผywka do pรณล‚trwaล‚ej koloryzacji wล‚osรณw

Zespรณล‚ Hair Color, wychodzฤ…c naprzeciw oczekiwaniom i obecnym trendom w koloryzacji wล‚osรณw, stworzyล‚ specjalnie dla Ciebie szalonฤ… paletฤ™ Funky Color do stosowania w domu, a takลผe w salonach fryzjerskich.

.RQLHF]QLHZ\NRQDMWHVWXF]XOHQLRZ\ : W\\P FHOX QDOHฤ\ RF]\ฤ‚FLรŠ PDรฏ\ NDZDรฏHN VNรถU\ GR SU]HSURZDG]HQLD WHVWX X0RฤQD]URELรŠWRQDZHZQรšWU]QHMF]รšฤ‚FLUDPLHQLD]DXV]DPLOXE ZLQQ Q\PQLHZLGRF]Q\PPLHMVFX:\FLฤ‚QLMPDรฏรˆNURSOรšIDUE\QDRF]\V]F]RQรˆSRZLHU]FKQLรšLSR]RVWDZMรˆQDVNรถU]HWDNGรฏXJRMDNWRPRฤOLZH ฤผ]DOH HFDP\JRG]LQ $OHUJLHVรˆEDUG]RU]DGNLHDOHMHฤ‚OLZWUDNFLHRNUHVXWHVWRZHJR]DXZDฤ\V] MDNLHNROZLHNUHDNFMHXF]XOHQLRZHWDNLHMDNVZรšG]HQLH]DF]HUZLHQLHQLHOXE REU]รšN Z RNROLFDFK REV]DUX WHVWX 1,( 67268- 352'8.78 -Hฤ‚OL UHDNFMD DOHUJLF]QD QLH Z\VWรˆSL PRฤHV] IDUERZDรŠ GR ZROL FLHV]รˆF VLรš VZRLP QRZ\PNRORUHP

3U]\JRWRZDQLH : :รฏRV\XP\MV]DPSRQHPRVXV]UรšF]QLNLHP 'ODRFKURQ\XEUDQLDQDรฏรถฤQDUDPLRQDMHGQRUD]RZรˆSHOHU\QรšIROLRZรˆ ' OX XEUรšF]QLN8SHZQLMVLรšฤHZรฏRV\QLHGRW\NDMรˆXEUDQLD =D DรฏรถฤUรšNDZLF]NL1LH]DSRPQLMXฤ\ZDรŠLFKGRVSรฏXNLZDQLDZรฏRVรถZ $E\XSHZQLรŠVLรšฤHNRORU&LVLรšSRGREDSU]HGIDUERZDQLHPFDรฏ\FK $ Z ZรฏRVรถZZ\NRQDMWHVWQDSRMHG\QF]\PNRVP\NX

$SOLNDFMDQDFDรฏ\FKZรฏRVDFK 5R]SRF]QLMQDNรฏDGDQLHRGฤ\ZNLQDGรฏXJRฤ‚FLRNฤผFPRGQDVDG\ :\FLฤ‚QLMRGฤ\ZNรšEH]SRฤ‚UHGQLRQDGรฏRรฑZUรšNDZLF]FHLQDรฏรถฤQDZรฏRV\ : Uรถ รถZQRPLHUQLHMรˆUR]SURZDG]DMรˆFRGQDVDG\DฤSRNRรฑFH1LHQDNรฏDGDM QDVNรถUรšJรฏRZ\DE\XQLNQรˆรŠSODP 1DNรฏDGDMRGฤ\ZNรšDฤZรฏRV\EรšGรˆFDรฏNRZLFLHSRNU\WH 1

:DฤQH 3DOHWD NRORUรถZ )XQN\ &RORU VSHรฏQL RF]HNLZDQLD NDฤGHM NDWHJRULL ZLHNRZHMRGRVรถERGZDฤQ\FKSUDJQรˆF\FKZ\UรถฤQLDรŠVLรšPRFQ\PLMDVNUDZ\PL RGFLHQLDPLZรฏRVรถZSRRVRE\NWรถUHSUDJQรˆGHOLNDWQLH]PLHQLรŠVZรถMZ\JOรˆGSDVWHODPLOXESDVHPNDPL0DP\QDG]LHMรšฤHNRORU\]XMรˆFHRGฤ\ZNL )XQN\&RORUVSUDZLรˆฤHQDVLNOLHQFLSRF]XMรˆVLรšZ\UรถฤQLHQLL]DGRZROHQL

-DNXฤ\ZDรŠ)XQN\&RORU" 1DMOHSV]\HIHNWRWU]\PDV]QDZรฏRVDFKEORQGMDVQ\EORQGOXEUR]MDฤ‚QLRQ\FK:$ยฟ1()XQN\&RORUWRJRWRZDPLHV]DQNDNRORU\]XMรˆFDQLHZ\PDJDGRGDWNXXWOHQLDF]\1LHQDOHฤ\MHMPLHV]DรŠ]LQQ\PLSUHSDUDWDPL VXEVWDQFMDPL

36

 :\GรฏXฤHQLH F]DVX DSOLNDFML VSRZRGXMH ฤH SUHSDUDW EรšG]LH PLDรฏ LQWHQV\ZQLHMV]\NRORUQDZรฏRVDFKRUD]EรšG]LHVLรšGรฏXฤHMXWU]\P\ZDรฏ 1LH]GHMPXMรˆFUรšNDZLF]HNVSรฏXNXMZรฏRV\REฤŸFLHGRFKZLOLDฤZRGD EรšG]LHF]\VWD :\VXV]ZรฏRV\ )XQN\ &RORU PD MHGQRF]Hฤ‚QLH ZรฏDฤ‚FLZRฤ‚FL SLHOรšJQDF\MQH ZLรšF QLH PXVLV]QDNรฏDGDรŠMXฤRGฤ\ZNLSRNRORU\]DFML ,QWHQV\ZQRฤ‚รŠNRORUXRUD]MHJRWUZDรฏRฤ‚รŠ]DOHฤรˆSU]HGHZV]\VWNLPRGNRQG\FMLZรฏRVรถZ7U]HEDSDPLรšWDรŠฤHQDV]DRGฤ\ZNDZ\SรฏXNXMHVLรš]ZรฏRVรถZ VWRSQLRZR NRORU PRฤH ]QLNQรˆรŠ FDรฏNRZLFLH OHF] PRฤH WDNฤH SR]RVWDZLรŠ SHZLHQRGFLHรฑ


Cena detaliczna FUNKY COLOR 100 ml

25 zł ODŻYWKA DO PÓŁTRWAŁEJ J KOLORYZACJ JI WŁOSÓW W KREM MIE

Produkt dostępny w sklep Pro pac ch Sprawdź dostępność również na ww www.funkycolor.pl

Producent marki FUNKY COLOR zaprasza do współpracy: Hurtownie, Sklepy oraz Salony Fryzjerskie Zapytaj o ofertę – tel. 784 822 282, e-mail: zamowienia@funkycolor.pl


w w. ww w mo mont ntib nt ib bel e lo lo.p .pll .p


Permanentna farba do włosów

KOLEKCJA NOWYCH BR RĄZÓW Z EKSTRAKT TEM Z ZIAR REN KAK KAOWCA

CO COCOA O

COLLECTION N

CIE C IEMNY MNY BR MN B ĄZ Z PER ERŁOW ERŁOW OW WY B BRĄZ RĄZ Ą

CIE C EMNY EMNY MNY B BR RĄZ Ą PER P RŁOW O Y BLON OW LOND LO D

ŚR ŚRE REDNI DN BR RĄ ĄZ Z PERŁOW PER PE ŁOW Ł OWY BLOND LON OND

JASNY JAS NY Y BRĄ RĄ ĄZ PER P ER RŁOW ŁO Y BLON BLON LOND

ŚRE Ś ŚR RE R ED DNI DN NIIO INT N NTE NTE ENSY NSYWN SYW WNY WN N NY Y BRĄ BR B RĄ R RĄZO ĄZO ZOW ZOW OWY BRĄZ ĄZ Ą

LEKKO LEKKO K INT TENS N YWN NY BRĄ R ZOW ZOWY Y BRĄ RĄZ Z

MOCNO MOC NO N O IN INT NTENS NT EN NSYWNY YWN W Y WN BR BRĄZOW BRĄ RĄZOW RĄ O Y BLON BLO LON ON O ND

ŚRE Ś REDNI N O INTE NTENSY NSY YWNY NY Y BRĄ BRĄ BRĄZ ĄZOW ZOWY BLON ZO ON O ND

JA JAS ASNY NY B BRĄ RĄZ ZŁO ZŁ ŁOC CIIS CIS ISTY TY BRĄ RĄZ ĄZ

ŚRE ŚR Ś R DN RE DNI BR DNI RĄZ ĄZ ZŁO Z OCIS CIS STY Y BLO LOND LO N

JA JAS A NY AS NY BRĄ RĄ ĄZ NAT ATURA URA URA R LNY NY BL NY BLO ON OND ND


nowoĹ&#x203A;ci

Prosalon Art Plex Color Booster Art Plex to system pielÄ&#x2122;gnacji opracowany przy zastosowaniu technologii przeciwdziaĹ&#x201A;ajÄ&#x2026;cy Ĺ&#x201A;amaniu siÄ&#x2122; wĹ&#x201A;osĂłw. Wzmacnia efekty koloryzacji lub rozjaĹ&#x203A;niania, uwydatniajÄ&#x2026;c kolor. Ponadto tworzy i naprawia wiÄ&#x2026;zania dwusiarczkowe we wĹ&#x201A;osach, umoĹźliwiajÄ&#x2026;c gĹ&#x201A;Ä&#x2122;bokie wnikanie w ich strukturÄ&#x2122;, wzmacniajÄ&#x2026;c je i oĹźywiajÄ&#x2026;c. MoĹźna uĹźywaÄ&#x2021; go ze wszystkimi zabiegami kolorystycznymi i chemicznymi w celu budowy i naprawy wiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; we wĹ&#x201A;osach, a takĹźe w celu zapobiegania uszkodzeniom.

3RGZĂśMQD IRUPXĂŻD WZRU]\ QRZH ZLĂ&#x2C6;]DQLD L ]DEH]SLHF]D WH NWĂśUH MXÄ? LVWQLHMĂ&#x2C6;]DSHZQLDMĂ&#x2C6;F]ZLĂ&#x161;NV]RQĂ&#x2C6;HODVW\F]QRÄ&#x201A;Ă&#x160;Z\WU]\PDĂŻRÄ&#x201A;Ă&#x160;MĂ&#x161;GUQRÄ&#x201A;Ă&#x160; RUD]OHSV]Ă&#x2C6;NRQG\FMĂ&#x161;ZSRĂŻĂ&#x2C6;F]HQLX]WUZDOV]\PEODVNLHPL]GURZLHP $UW3OH[]DZLHUDUHZROXF\MQ\DXWRUVNLNRPSOHNVVNĂŻDGQLNĂśZDNW\ZQ\FK SRFKRG]HQLD QDWXUDOQHJR ]DPNQLĂ&#x161;W\ Z QLRVRPDFK 7R LQQRZDF\MQ\ VSRVĂśEQD]DSHZQLHQLHSHQHWUDFMLZJĂŻĂ&#x2C6;EZĂŻRVĂśZDWDNÄ?H]DSRELHJDQLHEODNQLĂ&#x161;FLXNRORUX

3URVDORQ$UW3OH[WR %RQG &UHDWRU Äź SURGXNW NWĂśU\ QDSUDZLD L EXGXMH ZLĂ&#x2C6;]DQLD GZXVLDUF]NRZH ZĂŻRVĂśZ ]DSRELHJD XV]NRG]HQLRP FKHPLF]Q\P ZĂŻRVD RUD]WZRU]\ZDUVWZĂ&#x161;RFKURQQĂ&#x2C6;]DWU]\PXMĂ&#x2C6;FĂ&#x2C6;SLJPHQWZHZĂŻRVLH %RQG$PSOLÄ&#x;HUÄźXWUZDODQRZRSRZVWDĂŻHZLĂ&#x2C6;]DQLDGZXVLDUF]NRZH SU]\ZUDFDUĂśZQRZDJĂ&#x161;S+ZĂŻRVĂśZRUD]Z\JĂŻDG]DVWUXNWXUĂ&#x161;ZĂŻRVD

=DOHW\SURGXNWX Äž Äž Äž Äž Äž Äž Äž Äž Äž

.RPSDW\ELOQ\]HZV]\VWNLPLXVĂŻXJDPLL]DELHJDPLIU\]MHUVNLPL 8V]F]HOQLDZĂŻRV\]DSRELHJDMĂ&#x2C6;FLFKXV]NRG]HQLRP 1LHREFLĂ&#x2C6;Ä?DZĂŻRVĂśZ 1LHZSĂŻ\ZDQDHIHNWNRORU\]DFML 1LHZSĂŻ\ZDQDIRUPXĂŻ\SU]\JRWRZDQLDSUHSDUDWĂśZGR]DELHJĂśZ IU\]MHUVNLFK *ĂŻĂ&#x161;EV]DSHQHWUDFMDSLJPHQWXZHZĂŻRVLH 1LHZSĂŻ\ZDQDF]DV]DELHJX 1LHZSĂŻ\ZDQD]PLDQĂ&#x161;SURSRUFMLSURGXNWĂśZ:V]\VWNLHUHFHSWXU\ ]bGRGDWNLHP3URVDORQ$UW3OH[SR]RVWDMĂ&#x2C6;WDNLHVDPH 'RGDMHHODVW\F]QRÄ&#x201A;FLVLĂŻ\LMĂ&#x161;GUQRÄ&#x201A;FLZĂŻRVRP

3RMHPQRÄ&#x201A;Ă&#x160;J

40

Rezulta t:

WĹ&#x201A;osy b Ä&#x2122;dÄ&#x2026; bĹ&#x201A;ys zczÄ&#x2026;ce, a uzysk zdrowsz ane kolo e, r y t rwalsze i bardzie j Ĺźywe. Art Ple podczas x chroni kaĹźdej wĹ&#x201A;osy u s Ĺ&#x201A;u g i chemic bez obaw znej, y o nega tywne s kutki.


nowości

Prosalon MED Seria intensywnie wzmacniająca włosy Gdy włosy wymagają intensywnej kuracji... odbudowę i wzmocnienie czas zacząć!

3URVDORQ0HGļVHULDLQWHQV\ZQLHZ]PDFQLDMÈFÈWRSUHSDUDW\ ļV]DPSRQLVHUXPZDPSXïNDFKSU]\JRWRZDQH]P\ĂOÈRZïRVDFK RVïDELRQ\FKL]QLV]F]RQ\FK 6SHFMDOQLHGREUDQ\NRPSOHNVVNïDGQLNöZDNW\ZQ\FKSRPDJDZïRVRPRG]\VNDÊVLïÚLZLWDOQRĂÊ .HUDYLVļQRZDWRUVNLVNïDGQLNSRFKRG]HQLDURĂOLQQHJRļG]LDïDZHZQÚWU]XZïRVDSU]HFLZG]LDïDMÈFïDPOLZRĂFLRUD]]ZLÚNV]DMÈFMHJRRGSRUQRĂÊQDUR]FLÈJDQLH7ZRU]\ZRNöïZïRVDğOPRFKURQQ\Z\JïDG]DMÈFMHJRSRZLHU]FKQLÚL]DSRELHJDMÈFXV]NRG]HQLRP:\FLÈJL]LRïRZH]NUZDZQLND VNU]\SXSRNU]\Z\UR]PDU\QXV]DïZLLOLS\RUD]EU]R]\G]LDïDMÈUHJHQHUXMÈFRVW\PXOXMÈFRLRGĂZLHĝDMÈFRQDVNöUÚJïRZ\SRSUDZLDMÈFRJöOQÈNRQG\FMÚPLHV]NöZZïRVRZ\FK:LWDPLQ\$( )+L%5PDMÈLQWHQV\ZQHG]LDïDQLHRGĝ\ZF]HQDZLOĝDMÈFHRUD]FKURQLÈSU]HGG]LDïDQLHPZROQ\FK URGQLNöZ

5HJXODUQHVWRVRZDQLHVSUDZLDĝHZïRV\]\VNXMÈ]GURZ\Z\JOÈG JïDGNRĂÊLSRï\VN :VNïDGVHULLZFKRG]È 6]DPSRQ 'HOLNDWQ\V]DPSRQGRVNRQDï\GRFRG]LHQQHMSLHOÚJQDFMLZïRVöZ3U]H]QDF]RQ\]DUöZQRGODNRELHWMDNLPÚĝF]\]Q3RVLDGDGRVNRQDïHZïDĂFLZRĂFLP\MÈFHSR]RVWDZLDMÈFZïRV\GREU]HRGĝ\ZLRQHZ]PRFQLRQHLRGSRUQHQDXV]NRG]HQLD 3RMHPQRĂÊJ 6HUXPZDPSXïNDFK ,QWHQV\ZQLHG]LDïDMÈF\VNRQFHQWURZDQ\SUHSDUDW]DPNQLÚW\ZDPSXïFH)RUPXïDRSUDFRZDQDGR VWRVRZDQLDPLHMVFRZHJR6HUXPSRVLDGDEDUG]RVLOQHZïDĂFLZRĂFLZ]PDFQLDMÈFHLUHJHQHUXMÈFH SU]HFLZG]LDïDïDPOLZRĂFL]DSRELHJDMÈFXV]NRG]HQLRPZïRVöZ2GĂZLHĝDLWRQL]XMHVNöUÚJïRZ\ SRSUDZLDMÈF RJöOQÈ NRQG\FMÚ PLHV]NöZ ZïRVRZ\FK /HNND NRQV\VWHQFMD SURGXNWX QLH REFLÈĝD ZïRVöZLV]\ENRZ\V\FKD6HUXPQLHSR]RVWDZLDWïXVWHMZDUVWZ\QDVNöU]HJïRZ\ 3RMHPQRĂÊ[PO

42

Główne składnik i aktywn • Keravis e: • Wyciąg z 7 ziół • Komple ks witam in: A, E, F, HiB 5


nowoล›ci

Czฤ™ste stosowanie suszarki, prostownicy, czy teลผ intensywne dziaล‚anie promieni UV moลผe uszkodziฤ‡ strukturฤ™ wล‚osรณw. Jak sobie poradziฤ‡ z tym problemem? Marka Halier wychodzi naprzeciw oczekiwaniom kobiet, przedstawiajฤ…c innowacyjne serum Fortesse, ktรณre przywraca wล‚osom siล‚ฤ™ i blask.

Serum Fortesse Innowacyjny kosmetyk dla kobiet, ktรณre ceniฤ… jakoล›ฤ‡ i skutecznoล›ฤ‡ 6HUXP)RUWHVVHWRQDMQRZV]DSURSR]\FMDRGPDUNL+DOLHUEรšGรˆFDV]\ENLPLVNXWHF]Q\PVSRVREHPQDWRDE\Z]PRFQLรŠFHEXONLLSU]\VSLHV]\รŠ Z]URVWZรฏRVรถZ6NRQFHQWURZDQDVLรฏDZLWDPLQLQDWXUDOQ\FKHNVWUDNWรถZ ]RVWDรฏD]DPNQLรšWDZPDรฏ\FKDOHQLH]Z\NOHVNXWHF]Q\FKDPSXรฏNDFKSR NWรถU\FKZรฏRV\RG]\VNDMรˆEODVNLVLรฏรšZ]DOHGZLHGQL 8QLNDOQDIRUPXรฏDPro-Follicle Complexโ„ขFKURQLZรฏRV\SU]HGZ\SDGDQLHP SREXG]D LFK Z]URVW RUD] SRSUDZLD NRQG\FMรš VNรถU\ JรฏRZ\ : VNรฏDG]LH VHUXP )RUWHVVH ]QDOD]รฏ\ VLรš QDWXUDOQH HNVWUDNW\ L ZLWDPLQ\ NWรถUH Vรˆ QLH]EรšGQH GOD ]GURZLD ZรฏRVรถZ L XWU]\PDQLD QLHQDJDQQHM IU\]XU\ 6SRฤ‚UรถG QLFK Z\PLHQLรŠ QDOHฤ\ PLQ HNVWUDNW ] NRU]HQLD ED]\OLL

]DJรšV]F]DMรˆF\ZรฏRV\RUD]ZVSRPDJDMรˆF\ZDONรš]รฏ\VLHQLHPDQGURJHQRZ\PELRW\QรšNWรถUD]ZLรšNV]DREMรšWRฤ‚รŠZรฏRVรถZLVSUDZLDฤHVรˆRQHJUXEV]HLEDUG]LHMSHรฏQHZLWDPLQD%RGSRZLDGDMรˆFรˆ]DZรฏDฤ‚FLZ\SR]LRPQDZLOฤHQLDNRVP\NรถZLSDQWHQRONWรถU\]DSRELHJDUR]GZDMDQLXVLรšNRรฑFรถZHN ']LรšNLVHUXP)RUWHVVHZรฏRV\Vรˆ]GURZHPRFQHRGฤ\ZLRQHLQWHQV\ZQLH QDZLOฤRQH RUD] EDUG]LHM HODVW\F]QH 3URGXNW SLHOรšJQXMH UรถZQLHฤ VNรถUรš JรฏRZ\ QLH REFLรˆฤDMรˆF ZรฏRVรถZ GODWHJR PRฤQD QDQRVLรŠ JR EH]SRฤ‚UHGQLRQDVNรถUรšJรฏRZ\6HUXP]RVWDรฏRSU]HEDGDQHGHUPDWRORJLF]QLHG]LรšNL F]HPXPRฤQDPLHรŠSHZQRฤ‚รŠฤHVWRVXMHVLรšVNXWHF]Q\NRVPHW\NR]DDZDQVRZDQHMIRUPXOH www.halier.pl

Halier )RUWHVVHฤผVHUXPGRZรฏRVรถZGODNRELHW 3RMHPQRฤ‚รŠPO DPSXรฏHN

44


prezentacje

Trychologia z DSD de Luxe Trychologia to najmล‚odsza i najszybciej rozwijajฤ…ca siฤ™ dziedzina nauki z pogranicza dermatologii i kosmetyki fryzjerskiej. Skupia siฤ™ ona na strukturze budowy wล‚osรณw oraz procesach ich wzrostu i dobrej kondycji. Z jej pomocฤ… moลผna w ล‚atwy, szybki i bezpieczny sposรณb pozbyฤ‡ siฤ™ zaburzeล„ dotyczฤ…cych skรณry gล‚owy i wล‚osรณw., a dziฤ™ki dobranej pielฤ™gnacji stymulowaฤ‡ ich porost.

.RVPHW\NLWU\FKRORJLF]QH'6'GHOX[HWRZ\VRNDMDNRฤ‚รŠLVNXWHF]QRฤ‚รŠ ,FKNRPSRQHQW\WRZ\VHOHNFMRQRZDQHZ\FLรˆJL]URฤ‚OLQHNVWUDNW\RUJDQLF]QH ZLWDPLQ\ QDWXUDOQH EORNHU\ L DNW\ZQH VNรฏDGQLNL QLH]EรšGQH GRSUDZLGรฏRZHJRIXQNFMRQRZDQLDVNรถU\JรฏRZ\ 3UHSDUDW\'6'GHOX[HRSUDFRZDQH]RVWDรฏ\]P\ฤ‚OรˆRZV]\VWNLFKGROHJOLZRฤ‚FLDFK]ZLรˆ]DQ\FK]ZรฏRVDPLPLรšG]\LQQ\PLWDNLPLMDN โ€ข รฏRMRWRN โ€ข รฏXSLHฤ โ€ข ]DSDOHQLHVNรถU\JรฏRZ\ โ€ข Z\SDGDQLHZรฏRVรถZ โ€ข ZรฏRV\VรฏDEHL]QLV]F]RQH

ZAPRASZAMY NA TARGI HAIR FORUM WARSZAWA ฤผ3$ยฝ'=,(51,.$U 0DP\GOD:DVPQรถVWZRQLHVSRG]LDQHN .DฤG\NWRGRQDVQDSLV]H RWU]\PDEH]SรฏDWQรˆZHMฤ‚FLรถZNรšQD7DUJL

HPDLOEHDXW\KDLU#RSOOXE  '6'GHOX[HVWZRU]RQH]RVWDรฏR]DUรถZQRGRVDPRG]LHOQHJRGRPRZHJR Xฤ\FLDMDNLGRSURIHVMRQDOQ\FK]DELHJรถZZVDORQDFKIU\]MHUVNLFKLJDELQHWDFKNRVPHW\F]Q\FK

6(5'(&=1,(=$35$6=$0< ZZZWU\FKRORJLDFRP

(IHNW\NXUDFML]DXZDฤDOQHVรˆMXฤSU]\SLHUZV]\PXฤ\FLX%DUG]RZ\VRND VNXWHF]QRฤ‚รŠNRPIRUWLSU]\MHPQRฤ‚รŠVWRVRZDQLDWRJZDUDQFMD]DGRZROHQLD NOLHQWรถZ

46


porady

Kuracje przeciw wypadaniu wล‚osรณw Nikt nie lubi tego momentu, kiedy stwierdza, ลผe na szczotce/ w wannie/ na poduszce jest wiฤ™cej wล‚osรณw niลผ zazwyczaj. Procesy starzenia, zmiany hormonalne, choroby ogรณlnoustrojowe, nieprawidล‚owa dieta, niezdrowy tryb ลผycia, stresy okres po ciฤ…ลผy, przyjmowanie niektรณrych lekรณw, niewล‚aล›ciwa pielฤ™gnacja, nieudane zabiegi fryzjerskie, zatrucie โ€“ wszystkie te czynniki mogฤ… byฤ‡ przyczynฤ… nadmiernego wypadania wล‚osรณw. :G]LVLHMV]\FKF]DVDFKLVWQLHMรˆVNXWHF]QHVSRVRE\ZDONL]Z\SDGDQLHP ZรฏRVรถZ:FHOXSRGMรšFLDZDONL]W\PSUREOHPHPQDOHฤ\ZรฏDฤ‚FLZLHRNUHฤ‚OLรŠMHJRSU]\F]\Qรš

&KRURE\LVFKRU]HQLD ,QIRUPDFMDRFKRURERZ\PSRGรฏRฤXXWUDW\ZรฏRVรถZPRฤHE\รŠUR]SDWU\ZDQD]DUรถZQRMDNRLQIRUPDFMDQHJDW\ZQDMDNLSR]\W\ZQD'ODF]HJR SR]\W\ZQD" 3R SLHUZV]H GODWHJR ฤH PRฤQD SRGMรˆรŠ OHF]HQLH ]RULHQWRZDQH QD GDQรˆ FKRUREรš SR GUXJLH ฤผ OHF]HQLH EรšG]LH MHGQRF]Hฤ‚QLH VNXWHF]QรˆNXUDFMรˆSU]HFLZZ\SDGDQLXZรฏRVรถZ &KRURE\FDรฏHJRRUJDQL]PXZ\PDJDMรˆSRGHMฤ‚FLDKROLVW\F]QHJR'ROHJOLZRฤ‚FL GRW\F]รˆFH VNรถU\ JรฏRZ\ OXE VFKRU]HQLD REHMPXMรˆFH MHGHQ RUJDQ ฤผ QS JUXF]Rรฏ\ KRUPRQDOQH JUXF]Rรฏ\ รฏRMRZH ฤผ OHF]RQH Vรˆ SUHF\]\MQLH GREUDQ\PLOHNDPLG]LDรฏDMรˆF\PLQDMF]รšฤ‚FLHMPLHMVFRZR

1LHGRERU\ZLWDPLQPLQHUDรฏรถZ PLNURLPDNURHOHPHQWรถZ =D]Z\F]DMGRNRQXMรˆFDQDOL]\QDV]\FKSRVLรฏNรถZฤผLFKVNรฏDGXREMรšWRฤ‚FLLbF]รšVWRWOLZRฤ‚FLฤผMHVWHฤ‚P\ZVWDQLHSRZLHG]LHรŠF]\RGฤ\ZLDP\VLรš]GURZR SU]HFLรšWQLHF]\UDF]HMQLH]GURZRQDZHWEH]NRQVXOWDFML]GLHWHW\NLHPF]\ GRGDWNRZ\FKEDGDรฑNUZLOXESLHUZLDVWNRZHMDQDOL]\ZรฏRVรถZ :SU]\SDGNX]รฏ\FKQDZ\NรถZฤ\ZLHQLRZ\FKVNXWHF]QรˆNXUDFMรˆSU]HFLZ Z\SDGDQLXZรฏRVรถZPRฤHRND]DรŠVLรš]PLDQDZ]ERJDFHQLHOXEVXSOHPHQWDFMD GLHW\ -Hฤ‚OL FKRG]L R ZรฏRV\ WR LVWRWQH Vรˆ SU]HGH ZV]\VWNLP ZLWDPLQ\$]JUXS\%&(+ ELRW\QD L.DPLQRNZDV\F\QNฤHOD]R PLHGฤ›VHOHQPROLEGHQ

=DEXU]HQLDNUรˆฤHQLDNUZLZVNรถU]HJรฏRZ\ LVรฏDEHNUรˆฤHQLH 3U]\F]\Qรˆ RVรฏDELHQLD L Z\SDGDQLD ZรฏRVรถZ PRฤH E\รŠ QLHSUDZLGรฏRZH NUรˆฤHQLH NUZL Z VNรถU]H JรฏRZ\ D FR ]D W\P LG]LH ฤผ VรฏDEV]H SU]\VZDMDQLHVNรฏDGQLNรถZRGฤ\ZF]\FKSU]H]PLHV]NLZรฏRVRZH3URVW\PVSRVREHP SREXG]HQLDPLNURF\UNXODFMLNUZLLSRSUDZ\SU]\VZDMDOQRฤ‚FLWUDQVSRUWRZDQ\FKGRNRPรถUHNPLHV]NรถZZรฏRVRZ\FKSU]H]NUHZVNรฏDGQLNรถZVWDQRZLรˆF\FKEXGXOHFZรฏRVDMHVWPDVDฤVNรถU\JรฏRZ\3ROHFDPZVSDUFLH PDVDฤXODVHURZรˆWHUDSLรˆVNรถU\JรฏRZ\LZรฏRVรถZOXEPH]RWHUDSLรˆ 0HWRG\WHVรˆUHODW\ZQLHQRZ\PLVSRVREDPLZDONL]รฏ\VLHQLHP:\NRU]\VW\ZDQHVรˆSU]HGHZV]\VWNLPZJDELQHWDFKWU\FKRORJLF]Q\FKLbPHG\F\Q\HVWHW\F]QHMU]DG]LHMZVDORQDFKIU\]MHUVNLFKF]\JDELQHWDFKGHUPDWRORJLF]Q\FK:bSRรฏรˆF]HQLX]PDVDฤHPODVHURZรˆWHUDSLรˆLPH]RWHUDSLรˆ VWRVRZDQHVรˆSUHSDUDW\VW\PXOXMรˆFHZ]URVWZรฏRVรถZLRGฤ\ZLDMรˆFH VNรถUรšJรฏRZ\ฤผQSNRNWDMOHZLWDPLQRZHELRW\QDPLQR[LGLO

6]NRGOLZHF]\QQLNL]HZQรšWU]QH 1DUDฤDQLHVNรถU\JรฏRZ\LZรฏRVรถZQDG]LDรฏDQLHQLHZVND]DQ\FKGOD]GURZLDF]\QQLNรถZ]HZQรšWU]Q\FKWDNLFKMDNQSQDGPLHUQHQDVรฏRQHF]QLHQLH VLOQH ฤ‚URGNL FKHPLF]QH WRNV\Q\ V]NRGOLZH SURPLHQLRZDQLH LWS PRฤHSURZDG]LรŠGRRVรฏDELHQLDSU]HU]HG]HQLDDQDZHWFDรฏNRZLWHMXWUDW\ZรฏRVรถZ&RLVWRWQHSU]HGSRGMรšFLHPMDNLHMNROZLHNNXUDFMLQDOHฤ\]LGHQW\ฤŸNRZDรŠV]NRGOLZ\F]\QQLNZ\NOXF]\รŠJRDQDVWรšSQLHSRGMรˆรŠ RGSRZLHGQLHG]LDรฏDQLHSU]HFLZG]LDรฏDMรˆFHVNXWNRP :W\PSU]\SDGNXQDMF]รšฤ‚FLHMVWRVRZDQ\PLNXUDFMDPLEรšGรˆรฏDJRG]รˆFH VNรถUรš JรฏRZ\ NUHP\ L PDVHF]NL SUHSDUDW\ UHVWUXNWXU\]XMรˆFHLฤทRGEXGRZXMรˆFHฤต รฏXVNรš ZรฏRVD VรฏRZR Xฤ\WH Z FXG]\VรฏRZLH ZVND]XMH QD XPRZQRฤ‚รŠWHJRRNUHฤ‚OHQLDVWRVRZDQHJRZUHNODPDFKSURGXNWรถZUHJHQHUDF\MQ\FK RUD]QDVWรšSF]RNRVPHW\NLVW\PXOXMรˆFHZ]URVWZรฏRVรถZ LRGฤ\ZLDMรˆFHMH

1LHXGDQH]DELHJLIU\]MHUVNLH 3U]\FKRG]รˆFGRIU\]MHUDRF]HNXMHP\SURIHVMRQDOL]PXLSRSUDZ\Z\JOรˆGXIU\]XU\:OHSV]\FKVDORQDFKIU\]MHUVNLFKRSUรถF]SRSUDZ\Z\JOรˆGX ZรฏRVรถZPRฤHP\OLF]\รŠQDRGฤ\ZLHQLHUHJHQHUDFMรšUHVWUXNWXU\]DFMรš Z\JรฏDG]HQLHLWHNVWXU\]DFMรšZรฏRVรถZ6WRVRZDQHVรˆZW\PFHOXVSHFMDOQH VNRQGHQVRZDQH SUHSDUDW\ NRVPHW\F]QH NWรถUH GRVWDUF]DQH Vรˆ ZJรฏรˆEZรฏRVDSU]\SRPRF\VSHFMDOLVW\F]Q\FKXU]รˆG]Hรฑ3RSXODUQHMHVW DSOLNRZDQLHSUHSDUDWรถZUR]ELW\FKQDEDUG]RPDรฏHF]รˆVWHF]NL G]LรšNL WHPX OHSLHM ZQLNDMรˆ SRG รฏXVNรš ZรฏRVD Z SRVWDFL PJLHรฏNL ]DZLHUDMรˆFHM NURSOHZRG\LSUHSDUDWQDMF]รšฤ‚FLHMRGฤ\ZF]\,QQ\PVSRVREHPMHVWXฤ\FLHDPSXรฏHNZSRรฏรˆF]HQLX]G]LDรฏDQLHPFLHSรฏDW]ZฤทSLHOรšJQLF\ฤตF]\OL XU]รˆG]HQLDSU]\SRPLQDMรˆFHJRSURVWRZQLFรšOHF]VรฏXฤรˆFHJRGRSLHOรšJQDFML ZรฏRVรถZDQLHLFKVW\OL]DFML0QLHMSRSXODUQ\PL]DELHJDPLVรˆ]DELHJLZ\NRQ\ZDQHSU]\Xฤ\FLXVSUรšฤRQHJRWOHQX7RW]ZLQIX]MDWOHQRZDNWรถUDPD ]DUรถZQR]ZROHQQLNรถZMDNLSU]HFLZQLNรถZDSROHJDQDGRVWDUF]DQLXVNรฏDGQLNรถZDNW\ZQ\FKLVXEVWDQFMLRGฤ\ZF]\FKSRGFLฤ‚QLHQLHPEH]SRฤ‚UHGQLR QDVNรถUรš

3RGVXPRZDQLH &\ZLOL]DF\MQLHF]รฏRZLHNSRVLDGDFRUD]VรฏDEV]HLU]DGV]HZรฏRV\1LHPQLHM MHGQDNWUXGQRSRJRG]LรŠVLรš]PQLHMEXMQรˆIU\]XUรˆQLฤVรˆVLDGOXENROHฤDQND ]SUDF\'ODWHJRQDXNRZF\QDFDรฏ\Pฤ‚ZLHFLHSUDFXMรˆLQWHQV\ZQLHQDG QRZDWRUVNLPLUR]ZLรˆ]DQLDPL]DUรถZQRWHFKQRORJLF]Q\PLMDNLNRVPHW\F]Q\PLDE\]DWU]\PDรŠOXEQDZHWRGZUรถFLรŠSURFHVZ\SDGDQLDZรฏRVรถZ 3RGHMPXMรˆF G]LDรฏDQLD SU]HFLZNR WHM GROHJOLZRฤ‚FL ZDUWR VLรšJDรŠ ]DUรถZQR SRVSUDZG]RQH XJUXQWRZDQH VSRVRE\ ]QDQHRGODW HZHQWXDOQLHSRGDQHZQRZHMIRUPLHฤผQSXQLNDWRZHMIRUPXOHSUHSDUDWX MDN UรถZQLHฤ SR QRZRF]HVQH LQQRZDF\MQH PHWRG\ SRZVWU]\P\ZDQLD รฏ\VLHQLD 2VLรˆJQLรšFLH V\QHUJLL G]LDรฏDรฑ L RGSRZLHGQLHJR EDODQVX VNรถU\ JรฏRZ\]DSHZQLPDNV\PDOQHZ\NRU]\VWDQLHSRWHQFMDรฏXGU]HPLรˆFHJR ZPLHV]NDFKZรฏRVRZ\FK 7RPDV].RFKDรฑF]\N

48


prezentacje

Wypadajฤ…cym wล‚osom mรณwimy โ€žNIEโ€! Przeciฤ™tny czล‚owiek posiada na gล‚owie okoล‚o 100 tysiฤ™cy wล‚osรณw, bฤ™dฤ…cych jednym z elementรณw urody i atrakcyjnoล›ci. Dziฤ™ki temu, ลผe kaลผdy z nich ma swรณj cykl rozwoju, caล‚y czas mamy na gล‚owie przybliลผonฤ… liczbฤ™ wล‚osรณw. Naturalnym zjawiskiem jest to, ลผe codziennie gubimy od 100 do 200 wล‚osรณw. Jednak gdy zauwaลผymy, ลผe na grzebieniu zaczynajฤ… zostawaฤ‡ ich spore iloล›ci โ€“ pora dziaล‚aฤ‡. Problem ten dotyczy zarรณwno mฤ™ลผczyzn, jak i kobiet. 'RQDMF]รšVWV]\FKSU]\F]\QZ\SDGDQLDZรฏRVรถZQDOHฤรˆ]PLDQ\KRUPRQDOQH FLรˆฤDPHQRSDX]DMDNUรถZQLHฤVWUHV:รฏRV\PDMรˆWHQGHQFMรšGRZ\SDGDQLDWDNฤHSROHWQLPXUORSLHJG\VNรถUDJรฏRZ\QDUDฤRQDMHVWQDQDGPLHUQรˆ HNVSR]\FMรš VรฏRQHF]Qรˆ 1LHNRU]\VWQLH QD QDV]H ZรฏRV\ ZSรฏ\ZDMรˆ ZV]HONLH QLHGRERU\]ZLรˆ]DQH]GLHWรˆLEUDNLHPZLWDPLQQSฤHOD]D']LHMHVLรšWR QDMF]รšฤ‚FLHM]LPรˆJG\PDP\PQLHMV]\GRVWรšSGRฤ‚ZLHฤ\FKZDU]\ZLRZRFรถZOXESRGF]DVNXUDFMLRGFKXG]DMรˆF\FK3RZRGHPQDVLOHQLDZ\SDGDQLD ZรฏRVรถZPRฤHE\รŠWDNฤHรฏXSLHฤF]\OLรฏRMRWRNRZH]DSDOHQLHVNรถU\JรฏRZ\ 3RQDGWRSUHG\VSR]\FMHJHQHW\F]QHSU]HE\WHFKRURE\RUD]QLHZรฏDฤ‚FLZD SLHOรšJQDFMDVรˆSU]\F]\Qรˆรฏ\VLHQLDXNRELHWLPรšฤF]\]Q &R ]DWHP URELรŠ E\ VNXWHF]QLH ]DKDPRZDรŠ WHQ SURFHV" -DN Z ZLHOX VFKRU]HQLDFK WDN L Z W\P SU]\SDGNX QLH PD MHGQHJR XQLZHUVDOQHJR ฤ‚URGND NWรถU\ SRPรถJรฏE\ ZV]\VWNLP 'ODWHJRWHฤ]DQLPUR]SRF]QLHP\NXUDFMรšSRZLQQLฤ‚P\XGDรŠVLรšGROHNDU]D GHUPDWRORJDNWรถU\ XVWDOL SU]\F]\Qรš Z\SDGDQLD ZรฏRVรถZ -Hฤ‚OL PLHV]NL ZรฏRVRZH Vรˆ ]GURZH WR ZรฏRV\ NWรถUH Z\SDGรฏ\ RGURVQรˆ 'RPRZรˆ NXUDFMรš PRฤHP\ UR]SRF]รˆรŠ RG XVWDOHQLD RGSRZLHGQLHM GLHW\ ERJDWHM Zb ZLWDPLQ\ 'RGDWNRZR GR FRG]LHQQHM SLHOรšJQDFML SROHFDP\ NRPSOHNVRZรˆ VHULรš Z]PDFQLDMรˆFรˆ FHEXONL ZรฏRVRZH Kosswell Koxidil RUD] Kosswell Regenerate NWรถUH KDPXMรˆ SURFHV Z\SDGDQLD ZรฏRVรถZ : VNรฏDG NXUDFML ZFKRG]L V]DPSRQ L ]HVWDZ DPSXรฏHN)RUPXรฏDW\FKSUHSDUDWรถZRSDUWD MHVWQDQDWXUDOQ\FKVNรฏDGQLNDFKNWรถUH SRSUDZLDMรˆ NUรˆฤHQLH VNรถU\ JรฏRZ\ Lb VW\PXOXMรˆ DNW\ZQRฤ‚รŠ NRPรถUNRZรˆ Xb QDVDG\ ZรฏRVรถZ ]ZLรšNV]DMรˆF LFK LORฤ‚รŠ Z ID]LH Z]URVWX L ]PQLHMV]DMรˆF LFK OLF]Eรš Zb ID]LH Z\SDGDQLD 3RGF]DV ]DELHJX P\FLD ZรฏRVรถZ V]DPSRQHP PDVXMHP\ LQWHQV\ZQLH VNรถUรš JรฏRZ\ Z FHOX VW\PXORZDQLD FHEXOHN

50

ZรฏRVRZ\FK QDWRPLDVW DPSXรฏNL ZFLHUDP\ L SR]RVWDZLDP\ EH] VSรฏXNLZDQLDGRQDVWรšSQHJRP\FLD'รฏXJRฤ‚รŠNXUDFMLX]DOHฤQLRQDMHVWZbGXฤHMPLHU]HRGVWRSQLDQDVLOHQLDZ\SDGDQLDZรฏRVรถZRUD]RGSU]\F]\QSRMDZLHQLDVLรšWHJRSURFHVX6\VWHPDW\F]QHVWRVRZDQLHSUHSDUDWรถZSU]H] RNUHVNLONXW\JRGQL]GHF\GRZDQLHZ]PRFQLFHEXONLZรฏRVRZHLbRJUDQLF]\W\PVDP\PLORฤ‚รŠZ\SDGDMรˆF\FKZรฏRVรถZ6NรฏDGQLNLQDED]LHNWรถU\FK SRZVWDMรˆNRVPHW\NL.RVVZHOORSUรถF]ZรฏDฤ‚FLZRฤ‚FLKDPXMรˆF\FKZ\SDGDQLHGRVNRQDOHQDZLOฤDMรˆLRGฤ\ZLDMรˆZรฏRV\G]LรšNLF]HPXRG]\VNXMรˆRQH VZRMรˆZLWDOQRฤ‚รŠ:FHOXX]\VNDQLDRSW\PDOQ\FKHIHNWรถZNXUDFMรšQDOHฤ\ VWRVRZDรŠUHJXODUQLHDฤGRPRPHQWXXVWรˆSLHQLDQDGPLHUQHJRZ\SDGDQLD ZรฏRVรถZ E\ Sรถฤ›QLHM ]DVWรˆSLรŠ Mรˆ VHULรˆ VW\PXOXMรˆFรˆ L SU]\VSLHV]DMรˆFรˆ Z]URVWZรฏRVD www.kosswell.com.pl


prezentacje

7,0(/(66+$,5'5($06ฤผQRZDNROHNFMD+DLUGUHDPV]SRQDGF]DVRZ\PLNODV\F]Q\PLIU\]XUDPL 0RGHOND&KULVWLQD1Rร“OOH )RWR+DLUGUHDPV

โ€žTimelessโ€ Hairdreams Ponadczasowe klasyczne fryzury! Istniejฤ… fryzury, ktรณre sฤ… tak idealne, ลผe nigdy siฤ™ โ€žnie starzejฤ…โ€œ i nie wychodzฤ… z mody. Wrฤ™cz przeciwnie, sฤ… ponadczasowo stylowe i wiecznie piฤ™kne. Na liล›cie klasycznych fryzur szczegรณlnie wysokฤ… pozycjฤ™ zajmujฤ… bujne, gฤ™ste i dล‚ugie do ramion wล‚osy, na przykล‚ad takie, jakie miaล‚a ikona stylu lat 60. Brigitte Bardot. Aczkolwiek dล‚ugi warkocz gwiazdy tenisa Anny Kurnikowej czy faliste blond wล‚osy top modelki Claudii Schi๏ฌ€er z lat 90. moลผna rรณwnieลผ zaliczyฤ‡ do fryzur ponadczasowych i z pewnoล›ciฤ… bฤ™dฤ… one jeszcze przez wiele lat modne. Lista klasykรณw pozostanie dล‚ugo aktualnaโ€ฆ :VSรถOQรˆ FHFKรˆ SLรšNQ\FK IU\]XU Vรˆ GรฏXJLH L JรšVWH ZรฏRV\ NWรถU\PL W\ONR QLHOLF]QHNRELHW\]RVWDรฏ\REGDU]RQHSU]H]QDWXUรš-Hฤ‚OLNWRฤ‚FKFHVSHรฏQLรŠ PDU]HQLDVZRLFKNOLHQWรถZSRZLQLHQVNRU]\VWDรŠ]PHWRG\SU]HGรฏXฤDQLD L]DJรšV]F]DQLDZรฏRVรถZ+DLUGUHDPV7HQSURIHVMRQDOQ\V\VWHPZ\UรถฤQLD ฤ‚ZLHWQDMDNRฤ‚รŠZรฏRVรถZRUD]LQQRZDF\MQDL]DDZDQVRZDQDWHFKQRORJLD NWรถUDSR]RVWDZLDNRQNXUHQFMรšGDOHNRZW\OH

โ€“ Celem nowej kolekcji jest zaprezentowanie na naszym jubileuszu wyMรˆWNRZ\FKSRQDGF]DVRZ\FKLNODV\F]Q\FKIU\]XUNWรถUHG]LรšNL+DLUGUHDPVVรˆPRฤOLZHGRZ\NRQDQLDXNDฤGHJRNOLHQWDLNWรถUHVรˆGRVNRQDรฏ\PSU]\NรฏDGHPQDWRLฤ]DSRPRFรˆQDV]\FKV\VWHPรถZMXฤRGODW UHDOL]RZDQHVรˆPDU]HQLDRQDMSLรšNQLHMV]\FKIU\]XUDFKฤผPรถZLG\UHNWRU PDUNHWLQJX(OLVDEHWK+DPHUOH%UDQGVWHWWHU

=RND]MLOHFLDฤŸUP\+DLUGUHDPV VWZRU]\OLฤ‚P\ QRZรˆ NROHNFMรš SRG W\WXรฏHPฤท7LPHOHVVฤดZNWรถUHMSU]\ SRPLQDP\QLHNWรถUH]QDMZLรšNV]\FK NODV\F]Q\FK IU\]XU PLรšG]\ LQQ\PL OHJHQGDUQHNUHDFMH%ULJLWWH%DUGRW L -DQH )RQG\ 'R VHVML ]GMรšFLRZHM ]DDQJDฤRZDQR Z\VRNLHM NODV\ ]H VSรถรฏ ]D VW\OL]DFMรš RGSRZLHG]LDOQ\ E\รฏ EHUOLรฑVNL VW\OLVWD JZLD]G 6DFKD 6FKXHWWH SU]HG RELHNW\ZHP VWD Qรšรฏ\ZLHGHรฑVNDIRWRPRGHOND&KUL VWLQD1Rร“OOHRUD]MHV]F]HQLHGDZQR DGRURZDQD SU]H] NVLรšFLD +DUU\ฤณH JRWRSPRGHOND$QDVWDVLD3OHZND

+DLUGUHDPVRGZLHOXMXฤODWMHVWLQLFMDWRUHPLZLRGรˆF\POLGHUHPZEUDQฤ\ SU]HGรฏXฤDQLD ZรฏRVรถZ ']LรšNL GXฤHPX ]DDQJDฤRZDQLX RUD] SU]HรฏRPR Z\PLQQRZDF\MQ\PWHFKQRORJLRPWDNLPMDNZSHรฏQL]DXWRPDW\]RZDQ\ V\VWHPGRSU]HGรฏXฤDQLDZรฏRVรถZฤท/DVHUEHDPHU1$12ฤดF]\QLH]UรถZQDQ\ V\VWHP GR ]DJรšV]F]DQLD ZรฏRVรถZ ฤท9ROXPHฤด UR]ZLรˆ]DQLD +DLUGUHDPV ]SUDZG]LZ\FKZรฏRVรถZVรˆREHFQLHQLHRGรฏรˆF]QรˆRIHUWรˆZLรšNV]Rฤ‚FLUHQR PRZDQ\FK VDORQรถZ SUDJQรˆF\FK VSHรฏQLDรŠ PDU]HQLD NOLHQWรถZ R SLรšNQHM IU\]XU]H

52

.RPSOHWQรˆQRZรˆNROHNFMรš+DLUGUHDPVZUD]]ZLHORPDLQQ\PLNROHNFMD PLLSU]\NรฏDGRZ\PLIU\]XUDPLZ\NRQDQ\PLSU]H]SDUWQHUรถZ+DLUGUH DPV]FDรฏHJRฤ‚ZLDWDEรšG]LHPRฤQDZNUรถWFHSRG]LZLDรŠZQDMQRZV]\P ฤท+DLUGUHDPV 6W\OHERRNฤด =DLQWHUHVRZDQL PRJรˆ RWU]\PDรŠ WHQ SRQDG VWURQLFRZ\NDWDORJIU\]XUFDรฏNRZLFLH]DGDUPR www.hairdreams.com IDFHERRNFRPKDLUGUHDPVRIฤŸFLDO


7,0(/(66+$,5'5($06ļQRZDNROHNFMD+DLUGUHDPV ]SRQDGF]DVRZ\PLNODV\F]Q\PLIU\]XUDPL 0RGHOND&KULVWLQD1RÓOOH )RWR+DLUGUHDPV

7,0(/(66+$,5'5($06ļQRZDNROHNFMD+DLUGUHDPV ]SRQDGF]DVRZ\PLNODV\F]Q\PLIU\]XUDPL 0RGHOND$QDVWDVLD3OHZND )RWR+DLUGUHDPV

53


wydarzenia

Ekspedycja do salonu piฤ™knoล›ci stworzonego przez naturฤ™ โ€“ kosmetyki o jakoล›ci spoลผywczej Dziennikarze branลผowi i blogerzy z Polski odkryli podczas Dni Polskiej Prasy ล›wiat kosmetyki w peล‚ni naturalnej CulumNATURAยฎ โ€“ pioniera ekologicznej pielฤ™gnacji oraz uznanego szkoleniowca fryzjerรณw i kosmetyczek naturalnych.

ยฅZLDGRPRฤ‚รŠHNRORJLF]QHMSLHOรšJQDFMLVNรถU\LZรฏRVรถZRGGDZQDQLHMHVW MXฤ WHPDWHP QLV]RZ\P .RQVXPHQFL GRPDJDMรˆ VLรš QLHU]DGNR EDUG]R NRQNUHWQHM L GRJรฏรšEQHM LQIRUPDFML R F]\VWR HNRORJLF]QLH VWZRU]RQ\FK SURGXNWDFK :GQLDFKฤผF]HUZFD&XOXP1$785$ยฎ]DSURVLรฏDSROVNรˆSUDVรšGRVZRMHM VLHG]LE\Z(UQVWEUXQQQLHGDOHNR:LHGQLD0RWWHPVSRWNDQLDE\รฏRฤท%RJDFWZR]DVWRVRZDรฑMDNLHGDMHQDPQDWXUDฤต 6DPR ]ZLHG]HQLH NXOLV ฤŸUP\ WR ZLHORZ\PLDURZH VSRWNDQLH ] QDWXUรˆ .DWDU]\QD .URQVWHLQHU G\UHNWRU ]DU]รˆG]DMรˆFD SRND]DรฏD XF]HVWQLNRP PLรšG]\LQQ\PLZSHรฏQLHNRORJLF]Q\SHQVMRQDWฤŸUP\RJUรถGZHOOQHVV]H ฤ‚FLHฤNรˆ]GURZLDDWDNฤHELXUDLVDOHVHPLQDU\MQHZ\NRQDQHLXU]รˆG]RQH ]HNRORJLF]Q\FKPDWHULDรฏรถZ=JRGQH]QDWXUรˆL]UรถZQRZDฤRQHZNDฤG\PGHWDOXZ\VWUรถMLZ\SRVDฤHQLHฤŸUP\Z\ZRรฏDรฏ\GXฤHZUDฤHQLH 3RGF]DVVZRMHMSUH]HQWDFML]DรฏRฤ\FLHOฤŸUP\:LOOL/XJHUSU]HGVWDZLรฏUR]ZรถMEUDQฤ\IU\]MHUVNLHMQDSU]HรฏRPLHZLHNรถZฤผRGEDUG]RSUHVWLฤRZ\FK SRF]รˆWNรถZ ]DZRGX NLHG\ IU\]MHU]\ ]DMPRZDOL VLรš UรถZQLHฤ ]GURZLHP NOLHQWรถZSRF]DV\NLHG\LFKUROD]RVWDรฏDVSURZDG]RQDGRE\FLDWDEOLFรˆ UHNODPRZรˆNRQFHUQรถZNRVPHW\F]Q\FK2EHFQLHWRSLHOรšJQDFMDZRSDUFLXR]GURZHQDWXUDOQHSURGXNW\MHVW]QรถZQDMSUรšฤQLHMUR]ZLMDMรˆFรˆVLรš F]รšฤ‚FLรˆU\QNXNRVPHW\F]QHJR7\PVDP\PZ]PDFQLDVLรšUDQJDIU\]MHUD MDNRSURIHVMRQDOQHJRGRUDGF\]KROLVW\F]QรˆZLHG]รˆRRUJDQL]PLHF]รฏRZLHNDL]GURZ\PVW\OXฤ\FLD

54

-HVWWRGREUDZLDGRPRฤ‚รŠUรถZQLHฤGODVDP\FKIU\]MHUรถZ-DNSRND]XMรˆ EDGDQLD ] $XVWULL QDMEDUG]LHM SRGDWQรˆ QD FKRURE\ ]DZRGRZH JUXSรˆ Zฤ‚UรถGZV]\VWNLFK]DZRGรถZZNUDMXVรˆZรฏDฤ‚QLHIU\]MHU]\SUDFXMรˆF\ ]NRQZHQFMRQDOQ\PLNRVPHW\NDPLฤผ1LH]QDPฤDGQHJRIU\]MHUDQDWXUDOQHJRNWรถU\FKRURZDรฏE\QDFKRURE\]DZRGRZHฤผSRGNUHฤ‚OLรฏ:LOOL/XJHU 3U]\ RND]ML PRฤQD E\รฏR SU]HNRQDรŠ VLรš ฤH WR FR GREUH GOD LFK FLDรฏD ]QDMGXMHVLรšQLHZFKHPLF]Q\FKODERUDWRULDFKDOHฤฎWXฤ]DRNQHP3RG RSLHNรˆG\SORPRZDQHMVSHFMDOLVWNLZWHPDFLH]Lรถรฏ+HOJL(LVHQKXWZ\EUDOL VLรš QD QLHFRG]LHQQรˆ HNVSHG\FMรš -DN XGRZRGQLรฏD +HOJD (LVHQKXW Z\VWDUF]\V]HURNRRWZRU]\รŠRF]\DE\QDSREOLVNLHMรฏรˆFHRGNU\รŠQDMOHSV]\ VDORQSLรšNQRฤ‚FLDSWHNรšLVNOHSVSRฤ\ZF]\ZMHGQ\P:รšGUรถZNDSRรฏรˆF]RQD]H]ELRUHPGREURF]\QQ\FKURฤ‚OLQ]DNRรฑF]\รฏDVLรšZPDORZQLF]HM JRVSRG]LH)ORFNHUOKRIJG]LH]HEUDQH]LRรฏDGRGDQH]RVWDรฏ\GRSU]\JRWRZDQ\FKSRWUDZ


)RWR&XOXP1$785$ยฎ

'UXJLHJRGQLD.DWDU]\QD.URQVWHLQHUSU]\EOLฤ\รฏD]HEUDQ\PLZ\MDฤ‚QLรฏD PHDQGU\NODV\ฤŸNDFMLNRVPHW\NรถZHNRORJLF]Q\FK3UDZG]LZDNRVPHW\ND QDWXUDOQDSURGXNW\QDWXUDOQHLGHQW\F]QH]QDWXUDOQ\PLLZUHV]FLHQLHPDOQDWXUDOQHฤผWRZV]\VWNRPLHฤ‚FLVLรšSRGSRMรšFLHPNRVPHW\NLQDWXUDOQHMSU]\F]\PQLHPRG\ฤŸNRZDQ\FKVNรฏDGQLNรถZELRRZ\VRNLHM MDNRฤ‚FLFDรฏNRZLFLHZROQ\FKRGV\QWHW\F]Q\FKGRGDWNรถZ]DZDUW\FKMHVW MHG\QLHZSLHUZV]HM]Z\PLHQLRQ\FKJUXS.RVPHW\NL&XOXP1$785$ยฎVรˆ FHUW\ฤŸNRZDQHZHGรฏXJDXVWULDFNLHJRNRGHNVXฤ\ZQRฤ‚FLRZHJRฤท/HEHQVPLWWHOEXFKฤตUR]G]LDรฏXฤท%LRNRVPHWLNฤตLFRURF]QLHNRQWURORZDQHSU]H]X]QDQ\ RฤŸFMDOQLH RUJDQ NRQWUROQ\ ฤท$XVWULD %LR *DUDQWLHฤต -HVW WR JZDUDQFMD GOD NOLHQWรถZฤHZSURGXNWDFKฤŸUP\QLH]QDMGXMรˆVLรšฤDGQHV\QWHW\F]QHVXEVWDQFMHDVDPHNRVPHW\NLSURGXNRZDQHVรˆ]QDWXUDOQ\FKVXEVWDQFMLSRFKRG]รˆF\FK]URฤ‚OLQ]NRQWURORZDQ\FKELRORJLF]Q\FKXSUDZLPDMรˆQDMZ\ฤV]รˆVSRฤ\ZF]รˆMDNRฤ‚รŠ

3LรšNQRSRFKRG]L]ZHZQรˆWU].UHP\LLQQHSURGXNW\QLZ\ND]XMรˆFHQDMZ\ฤV]HMMDNRฤ‚FLF]\OLWDNLHMNWรถUDWHRUHW\F]QLHSR]ZDODรฏDE\QDPMHVSRฤ\รŠQLHSRZLQQ\]QDOHฤ›รŠVLรšQDQDV]HMVNรถU]HLZรฏRVDFK )LUPD]DFKรšFDZV]\VWNLFKDE\SU]HV]OLVLรš]รฏ\ฤHF]NรˆSU]H]VZรถMVDORQ IU\]MHUVNL F]\ รฏD]LHQNรš L SU]\ NDฤG\P QDSRWNDQ\P NRVPHW\NX ]DGDOL VRELHS\WDQLHฤท&]\PรถJรฏE\PWRWHRUHW\F]QLH]MHฤ‚รŠ"ฤต :LรšFHMLQIRUPDFMLRฤŸUPLHZSHรฏQLQDWXUDOQ\FKSURGXNWDFK RUD]DXWRUVNLFKV]NROHQLDFKQDVWURQLHZZZFXOXPQDWXUDFRPSO 

=ZLHรฑF]HQLHPVSRWNDQLDE\รฏDSUH]HQWDFMD$VWULG/XJHUG\SORPRZDQHJR HNVSHUWDLV]NROHQLRZFDZ]DNUHVLH]GURZHJRRGฤ\ZLDQLD-DNVLรšRND]XMHVORJDQNDPSDQLL&XOXP1$785$ยฎฤผฤทVPDF]QHJRฤตGRW\F]\QLHW\ONRNXFKQLDOHUรถZQLHฤฤฎรฏD]LHQNL1DV]DVNรถUDLZรฏRV\WDNฤHSRWU]HEXMรˆ ZDUWRฤ‚FLRZHJR L ]UรถZQRZDฤRQHJR RGฤ\ZLHQLD 6NรถUD F]รฏRZLHND SHรฏQL ZLHOHIXQNFMLMHVWJรฏรถZQ\PRUJDQHPQLHW\ONRZ\GDODQLDVXEVWDQFML ]RUJDQL]PXQD]HZQรˆWU]DOHWHฤLFKZFKรฏDQLDQLD7RFRWUDฤŸDGRQDV]HJRRUJDQL]PXMHVWZWUDNFLHSURFHVXPHWDEROLF]QHJRSU]\VZDMDQHOXE VNรฏDGRZDQHMHฤHOLQLHPRฤH]RVWDรŠSU]\VZRMRQH

Stypendium CulumNATURAยฎ โ€“ szansa dla fryzjerรณw z chorobami zawodowymi -HVWHฤ‚IU\]MHUHP]SRZRรฏDQLDDOH]HZ]JOรšGรถZ]GURZRWQ\FKQLHPRฤHV]GDOHMZ\NRQ\ZDรŠ]DZRGX"3UDFD ] QDWXUDOQ\PL NRVPHW\NDPL SU]HPDZLD GR &LHELH" 3URGXFHQWNRVPHW\NรถZZELRLFHQLRQ\V]NROHQLRZLHF]]DNUHVXQDWXUDOQHMSLHOรšJQDFMLฤผ&XOXP1$785$ยฎVฤŸQDQVXMH7ZRMHSU]HNZDOLฤŸNRZDQLHQDFHUW\ฤŸNRZDQHJR IU\]MHUD QDWXUDOQHJR :ฤ‚UรถG ZV]\VWNLFK QDGHVรฏDQ\FK ]JรฏRV]Hรฑ Z GURG]H ORVRZDQLD Z\รฏRQLRQ\ ]RVWDQLH VW\SHQG\VWD NWรถU\ RWU]\PD XQLNDOQH QD U\QNXSROVNLPNZDOLฤŸNDFMHQDNWรถUHVNรฏDGDMรˆVLรšGZD PRGXรฏ\V]NROHQLRZH3LHOรšJQDFMDVNรถU\LZรฏRVรถZRUD] 5Rฤ‚OLQQHIDUE\GRZรฏRVรถZVDWXVFRORU

'RNXPHQW\]JรฏRV]HQLRZH ฤผยฟ\FLRU\VZWDEHODU\F]QHMIRUPLHฤผVWURQD$ ฤผฤท7ZRMDKLVWRULDฤตฤผVWURQD$ ฤผ=Dฤ‚ZLDGF]HQLHOHNDUVNLHRFKRURELH]DZRGRZHM 6]F]HJรถรฏ\LZDUXQNLXF]HVWQLFWZDQD ZZZFXOXPQDWXUDFRPSO =JรฏRV]HQLHQDOHฤ\Z\VรฏDรŠQDDGUHV SROVND#FXOXPQDWXUDDW 2VWDWHF]Q\WHUPLQQDSรฏ\ZDQLD]JรฏRV]Hรฑ 30.09.2017

55


prezentacje

pen RAZOR by Magia Innowacyjna brzytwa pen RAZOR by Magia โ€“ tzw. ostre piรณro, innowacyjna brzytwa na jednorazowe ostrza, ktรณra idealnie nadaje siฤ™ do precyzyjnego konturowania zarostu (brody, wฤ…sรณw, bakรณw), konturowania wล‚osรณw, stylizowania brwi, tworzenia wzorkรณw na wล‚osach, wygalania przedziaล‚ka. Potra๏ฌ dojล›ฤ‡ nawet w najtrudniej dostฤ™pne zakamarki zarostu.

8ฤ\ZDQLHSLรถUDSHQ5$=25SU]\SRPLQDPDORZDQLHฤผG]LรšNLVXSHUZรˆVNLHPXRVWU]XPRฤHP\Z\NRQ\ZDรŠSรฏ\QQHLSUHF\]\MQHUXFK\GRFLQDรŠZรฏRV\ ZNV]WDรฏWMDNLVRELHZ\PDU]\P\WDNMDNE\ฤ‚P\U\VRZDOLSLรถUHPSRNDUWFH SHQ5$=25Z\NRQDQ\MHVW]Z\VRNRJDWXQNRZHMQLHUG]HZQHMVWDOLNZDVRRGSRUQHM G]LรšNL F]HPX MHVW Z\MรˆWNRZR WUZDรฏ\ L RGSRUQ\ PRฤQD JR GH]\QIHNRZDรŠ]DUรถZQRSรฏ\QDPLMDNLZVWHU\OL]DWRUDFKLDXWRNODZDFK

6]XNDMFLH QDV QD WDUJDFK Salon International :LHOND %U\WDQLD Hair Forum 3ROVND HAARE 1LHPF\Beautรฉ Sรฉlection)UDQFMD

=DSUDV]DP\GRVNรฏDGDQLD]DPรถZLHรฑQDZZZSHQUD]RUSO LRGZLHG]HQLDIEFRPSHQUD]RU

SHQ5$=25MHVWWDNZ\WU]\PDรฏ\ฤHNXSXMHV]JRUD]QDFDรฏHฤ\FLHSRWHP GRNXSXMHV]W\ONRRVWU]D %U]\WZDMDNLPDUNDSHQ5$=25]RVWDรฏ\]GRE\ZFDPLQDJUรถG=รฏRW\0HGDO 0LรšG]\QDURGRZ\FK7DUJรถZ3R]QDรฑVNLFKRUD]=รฏRW\0HGDO073ฤผ:\EรถU .RQVXPHQWD

56

SHQ5$=25E\0DJLDMHVWSURGXNWHPRSDWHQWRZDQ\P SHQ5$=25MHVW]DUHMHVWURZDQ\P]QDNLHPKDQGORZ\P)+80DJLD


prezentacje

PremaxÂŽ Suprema â&#x20AC;&#x201C; Promocja! Do koĹ&#x201E;ca paĹşdziernika perssonaliza acja noĹźyczek Pre emaxÂŽ Suprema GRATIS! JeĹ&#x203A;li lubisz otaczaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; przedmiotami piÄ&#x2122;knymi i niepowtarzalnymi, a w swojej pracy najbardziej cenisz profesjonalizm i indywidualizm â&#x20AC;&#x201C; pokochasz nowe, STWORZONE SPECJALNIE DLA CIEBIE we WĹ&#x201A;oszech noĹźyczki PremaxÂŽ z kolekcji Suprema Line.

&KFHV]Z\UĂśÄ?QLĂ&#x160;VZĂśMVDORQGRFHQLĂ&#x160;ZĂŻDVQĂ&#x2C6;SUDFĂ&#x161;LRVRERZRÄ&#x201A;Ă&#x160;DWDNÄ?H ]DVNRF]\Ă&#x160;NOLHQWĂśZ" To proste: :\ELHU]PRGHOLUR]PLDUQRÄ?\F]HN3UHPD[ÂŽ]NROHNFML6XSUHPD/LQH ÄźUĂśÄ?QLĂ&#x2C6;VLĂ&#x161;NV]WDĂŻWHPSURÄ&#x;OHPRUD]SU]H]QDF]HQLHPÄźMHGQDNGDMHP\ &LJZDUDQFMĂ&#x161;Ä?HNDÄ?GH]QLFKVĂ&#x2C6;QLH]Z\NĂŻHQLHVDPRZLFLH RVWUHLSRPRJĂ&#x2C6;&LWZRU]\Ă&#x160;QRZDWRUVNLHVW\OL]DFMHRUD]UR]ZLMDĂ&#x160;7ZĂśM WDOHQW

8283

3U] U]\JRWXMJUDÄ&#x;NĂ&#x161;OXEWHNVWMDNLPDE\Ă&#x160;XPLHV]F]RQ\QDQRÄ?\F]NDFK ÄźPR PRÄ?HWRE\Ă&#x160;ORJR7ZRMHJRVDORQXLPLĂ&#x161;QD]ZDOXEGRZROQDLQQD JUDÄ&#x;N Ä&#x;ND2JUDQLF]D&LĂ&#x161;MHG\QLHZĂŻDVQDZ\REUDÄ&#x203A;QLDÄŽ =ĂŻĂś = =ĂŻĂśÄ?]DPĂśZLHQLHZMHGQ\P]Z\EUDQ\FKVNOHSĂśZVLHFL)DOH/RNL.RNL =ĂŻĂśÄ?]D OXEQDNRQWDNW# NRQWDNW#SUHPD[SROVNDSO

leworÄ&#x2122;czne 80

5HV]WĂ&#x161; ]RVWDZ Z QDP 7ZRMH QRÄ?\F]NL ]RVWDQĂ&#x2C6; Z\SURGXNRZDQH Z\SURGXNR VSH< FMDOQLHGOD&LHE HELHZ35(0$;ÂŽ ,7$/<

82

2 828

www.premaxpolska.pl

1

84

82

58

8 82


LEA i FOLK

nowe wzory suszarek FOX ART!

0DãDOHNNDNRPSDNWRZDVXV]DUND R]DG]LZLDMĈFHMPRF\: 'RVNRQDOHVSUDZG]LVLč]DUyZQRZGRPX MDNLVDORQLHIU\]MHUVNLPDG]LčNLVZRLP QLHZLHONLPUR]PLDURP]DELHU]HV] MĈZV]čG]LH]HVREĈ

www.foxprofessional.pl


nowoล›ci

Tovares

12:2ฤœ&ฮ–7(50ฮ–; Szczotka Termix edycja GOLD 7HUPL[SUH]HQWXMHQRZรˆV]F]RWNรš(YROXWLRQ*2/'NWรถUD]RVWDรฏD]DSURMHNWRZDQD]P\ฤ‚Oรˆ RbQDMGHOLNDWQLHMV]\FKZรฏRVDFK8NรฏDGZรฏรถNLHQSR]ZDODQDGDZDรŠVXEWHOQรˆVW\OL]DFMรšLNV]WDรฏW GHOLNDWQ\PZรฏRVRP']LรšNLVZRMHMWHFKQRORJLLSR]ZDOD]DFKRZDรŠ]GURZHZรฏRV\LLFK QDWXUDOQ\SRรฏ\VN =HVWDZ]DZLHUDV]F]RWHNRฤ‚UHGQLFDFK PP 17

23

28

32

43

&(&+<,=$/(7<7(&+1,&=1( ฤพ 1RZ\XNรฏDGZรฏรถNLHQ6]F]RWNรšWรš]DSURMHNWRZDQRVSHFMDOQLH]P\ฤ‚OรˆRSLHOรšJQDFML QDMGHOLNDWQLHMV]\FKZรฏRVรถZRF]\Pฤ‚ZLDGF]รˆQRZHZรฏรถNQDRUรถฤQHMJUXERฤ‚FLNWรถUHVรˆ EDUG]LHMHODVW\F]QHLOHSLHMGRVWRVRZDQHWHFKQRORJLF]QLHGRSLHOรšJQDFMLWHJRW\SXZรฏRVรถZ ฤพ :รฏรถNQDMRQL]RZDQH']LรšNLW\PEDUG]RZ\GDMQ\PZรฏรถNQRPRGSRUQ\PQDZ\VRNLH WHPSHUDWXU\ZรฏRV\QLHHOHNWU\]XMรˆVLรšDSU]\W\P]DFKRZXMรˆVZรถMQDWXUDOQ\SRรฏ\VN ฤพ ,QQRZDF\MQHURPERLGDOQHRWZRU\ZHQW\ODF\MQH:V]\VWNLHV]F]RWNL]OLQLL(YROXWLRQVรˆ Z\SRVDฤRQHZLQQRZDF\MQHURPERLGDOQHRWZRU\ZHQW\ODF\MQHNWรถUH]ZLรšNV]DMรˆREMรšWRฤ‚รŠ ZรฏRVรถZRDSU]\W\PVNUDFDMรˆF]DVVXV]HQLDRZSRUรถZQDQLXGRWUDG\F\MQ\FK V]F]RWHNDOXPLQLRZ\FK ฤพ :HUJRQRPLF]Q\XFKZ\W/ฤHMV]\LGHOLNDWQLHMV]\ZGRW\NXXFKZ\W]RVWDรฏ ]DSURMHNWRZDQ\]P\ฤ‚OรˆRXรฏDWZLHQLXGรฏXJRWUZDรฏHJRXฤ\WNRZDQLDDSRZรฏRND DQW\SRฤ‚OL]JRZDSR]ZDODQDWU]\PDQLHV]F]RWNLQDZHWPRNU\PLGรฏRรฑPL ฤพ =รฏRW\NRUSXV]SRZรฏRNรˆ37)(7RLGHDOQ\PDWHULDรฏGRSLHOรšJQDFMLZรฏRVรถZ]XZDJLQDMHJR Z\VRNรˆRGSRUQRฤ‚รŠQDWHPSHUDWXUรšLZรฏDฤ‚FLZRฤ‚FLDQW\DGKH]\MQHXรฏDWZLDMรˆFHSRฤ‚OL]J 3RQDGWRSRZOHNDQLH37)(VWRVXMHVLรšZFHOX]ZLรšNV]HQLDJUXERฤ‚FLQDWXUDOQHMZDUVWZ\ WOHQNRZHMQDSRZLHU]FKQLPHWDOXFRVNXWNXMHZLรšNV]รˆRGSRUQRฤ‚FLรˆQDNRUR]MรšL]Xฤ\FLH

6]F]RWNL7HUPL[3$''/(&2/256 7HUPL[SUH]HQWXMHQRZHV]F]RWNL3DGGOH&RORUVNWรถUHSR]ZROรˆ&LUR]F]HVDรŠZรฏRV\ QLHbV]DUSLรˆFLFKDQLQLHรฏDPLรˆF3RQDGWRZรฏRV\QLHEรšGรˆVLรšSXV]\รŠL]DFKRZDMรˆVZรถM QDWXUDOQ\SRรฏ\VN7HQRZHNRPSDNWRZHV]F]RWNLGRVWรšSQHVรˆZQDMPRGQLHMV]\FKNRORUDFK URNXUรถฤRZ\PQLHELHVNLPLฤรถรฏW\P :\MรˆWNRZ\EDUZQ\]HVWDZV]F]RWHNZNRORUDFKNWรถUHNUรถOXMรˆZW\PVH]RQLH &(&+<,=$/(7<7(&+1,&=1( ฤพ /HNNLHNRPSDNWRZHLSURVWHZXฤ\FLXDNFHVRULDIU\]MHUVNLHNWรถUHPRฤQDEH]WUXGX SU]HQLHฤ‚รŠZLQQHPLHMVFH ฤพ 6]F]RWNL3DGGOH&RORUVVรˆZ\NRQDQH]$%6WZRU]\ZDZ\MรˆWNRZRRGSRUQHJRQDZVWU]รˆV\ LbXGHU]HQLD ฤพ :\SRVDฤRQHVรˆZHZHUJRQRPLF]Q\XFKZ\WSR]ZDODMรˆF\QDEDUG]LHMNRPIRUWRZH XNรฏDGDQLHLF]HVDQLHZรฏRVรถZ ฤพ =DRNUรˆJORQDSHUIRURZDQDSRZLHU]FKQLDXรฏDWZLDF]\V]F]HQLHV]F]RWHNZ\VWDUF]\ SRGPXFKSRZLHWU]DLZ\JOรˆGDMรˆMDNQRZH ฤพ 'RVWรšSQHVรˆZQDMPRGQLHMV]\FKNRORUDFKURNXUรถฤRZ\PQLHELHVNLPLฤรถรฏW\P ฤผWRZรฏDฤ‚QLHWHNRORU\Z\EUDOLSURMHNWDQFLPRG\ ฤพ 6]F]RWNL3DGGOH&RORUVGRVWรšSQHVรˆZZ\MรˆWNRZ\PRSDNRZDQLXNWรถUHPRฤQD SU]HNV]WDรฏFLรŠZRSDNRZDQLHZ\VWDZRZH

60


Zestaw 5 szczotek Termix C-Ramic w puszcze

w promocyjnej cenie 265 zł

212 zł

Oszczędzasz =HVWDZV]F]RWHN&5DPLFGRVWčSQ\ZNRORUDFKPLčWDIXNVMDİyãW\ 3RGDQHFHQ\]DZLHUDMĈSRGDWHN9$7 3URPRFMDGRVWčSQDRGZU]HĤQLDGROLVWRSDGDOXEGRZ\F]HUSDQLDDVRUW\PHQWXREMčWHJRSURPRFMĈ =HVWDZ\GRVWÚSQHZKXUWRZQLDFK %,$’$32'/$6.$, FALE LOKI KOKI, pl. Rubina 17a, 83 344 24 70; %<'*26=&=)$/(/2.,.2.,.RĂFLXV]NL%<'*26=&=)$/(/2.,.2.,6WDU\5\QHN &+2-1,&()$/(/2.,.2.,.RĂFLXV]NL*58'=,k'=)$/(/2.,.2.,7RUXñVND-$526’$:$/)$)UDQFLV]NDñVND .$/,6=)$/(/2.,.2.,DO:ROQRĂFL.5$.™:5(1$%LHñF]\FNDD.$72:,&()$/(/2.,.2.,0RQLXV]NL .,(/&(5(1$2NU]HL.,(/&(-2%,5(;-DJLHOORñVND.21,1)$/(/2.,.2.,6SöïG]LHOFöZ .5$.™:)$/(/2.,.2.,DO/LVWRSDGD.5$.™:)$/(/2.,.2.,%RUVXF]D.5$.™:)$/(/2.,.2.,3LORWöZ 392; .5$.™:5(1$6WDURZLĂOQD.5$.™:5(1$.DOZDU\MVNDb.5$.™:5(1$=DNRSLDñVND.8712, FALE /2.,.2.,.UöOHZVND/(*1,&$)$/(/2.,.2.,-DZRU]\ñVND/(6=12)$/(/2.,.2.,/LSRZD /8%/,1, FALE /2.,.2.,.RZDOVND/8%/,1$/)$=DPRMVND/8%/,10$*12/,$.DOLQRZV]F]\]QD’™'½, FALE LOKI KOKI, *HQ/XFMDQD¿HOLJRZVNLHJR’™'½)$/(/2.,.2.,7DGHXV]D.RĂFLXV]NL’™'½)$/(/2.,.2.,3LRWUNRZVND 0,(/(&$/)$5\QHN12:<6k&=$/)$/ZRZVND12:<7$5*)$/(/2.,.2.,.ROHMRZD2/6=7<1, FALE /2.,.2.,0D]XUVND3’2&.)$/(/2.,.2.,.UöOHZLHFNDD3’2&.)$/(/2.,.2.,:\V]RJURG]NDORN 32=1$”)$/(/2.,.2.,0XUDZDF32=1$”)$/(/2.,.2.,'ROQD:LOGD32=1$”)$/(/2.,.2.,DO.DUROD0DUFLQNRZVNLHJR 35=(0<¥/)$/(/2.,.2.,.UDVLñVNLHJR35=(0<¥/$/)$'ZRUVNLHJR5$&,%™5=(667(7,&$5\EQLFNDD 5<'8’72:<(667(7,&$2V1D:]öU]XD5=(6=™:$/)$:ïDG\VïDZD5DJLQLVD5=(6=™:$/)$0DWHMNL 91 19; 5=(6=™:&2602352):LWD6WZRV]D6,('/&()$/(/2.,.2.,:RMVNRZD62612:,(&)$/(/2.,.2.,7DUJRZD 6=&=(&,160,/$=LHORQRJöUVND7$51™:)$/(/2.,.2.,6WDURGÈEURZVND7258”)$/(/2.,.2.,0RVWRZD 7258”)$/(/2.,.2.,¥ZLÚWHM.DWDU]\Q\7<&+<$5'25,62EMD]GRZD:$56=$:$)$/(/2.,.2.,.ZLDWRZD :$56=$:$)$/(/2.,.2.,']LHOQD:$56=$:$)$/(/2.,.2.,5RHQWJHQD:$56=$:$, FALE LOKI KOKI, .RQGUDWRZLF]DORN:$56=$:$)$/(/2.,.2.,%RUD.RPRURZVNLHJR:,(/.$:,(¥'$5.+$,5:HVRïD :52&’$:)$/(/2.,.2.,'DZLGD:52&’$:)$/(/2.,.2.,6]\ERZFRZD=$%5=()$/(/2.,.2.,:ROQRĂFL =$02¥m)$/(/2.,.2.,’XNDVLñVNLHJR 6NDUSD%DVWLRQ9,, =,(/21$*™5$)$/(/2.,.2.,$QLHOL.U]\ZRñ=,(/21$*™5$, )$/(/2.,.2.,.XSLHFND


prezentacje SZCZOTKA OLIVIA GARDEN

SZCZOTKA OLIVIA GARDEN

SZCZOTKA OLIVIA GARDEN

2033360

2033361

2033362

ľ'RVNRQDïD GR UR]F]HV\ZDQLD ZïRVöZ VöZ ]DUöZQR VXFK\ FK\FK MDN L PRNU\FK EH] XF]XFLD FLÈJQLÚFLD ľ3RGZöMQH ZïRVLH ľ8OWUDOHNND NRQVWUXNFMD ľ:\JRGQD ļ HUJRQRPLF]Q\ XFKZ\W ľ'XĝH RWZRU\ Z V]F]RWNDFK ]DSHZQLDMÈ OHSV]\ SU]HSï\Z SRZLHWU]D SRGF]DV VXV]HQLD ľ,GHDOQLH GRSDVRZXMH VLÚ GR NV]WDïWX JïRZ\ ľ3U]H]QDF]RQD GR ZïRVöZ FLHQNLFK

ľ'RVNRQDïD GR UR]F]HV\ZDQLD ZïRVöZ öZ ]DUöZQR VXF VXFK\FK MDN L PRNU\FK EH] XF]XFLD FLÈJQLÚFLD ľ3RGZöMQH ZïRVLH ľ8OWUDOHNND NRQVWUXNFMD ľ:\JRGQD ļ HUJRQRPLF]Q\ XFKZ\W ľ'XĝH RWZRU\ Z V]F]RWNDFK ]DSHZQLDMÈ OHSV]\ SU]HSï\Z SRZLHWU]D SRGF]DV VXV]HQLD ľ,GHDOQLH GRSDVRZXMH VLÚ GR NV]WDïWX JïRZ\ ľ 3U]H]QDF]RQD GR ZïRVöZ QRUPDOQ\FK

ľ'RVNRQDïD GR UR]F]HV\ZDQLD ZïRV ïRVöZ ]DUöZQR VX VXFK\FK MDN L PRNU\FK EH] XF]XFLD FLÈJQLÚFLDD ľ3RGZöMQH ZïRVLH ľ8OWUDOHNND NRQVWUXNFMD ľ:\JRGQD ļ HUJRQRPLF]Q\ XFKZ\W ľ'XĝH RWZRU\ Z V]F]RWNDFK ]DSHZQLDMÈ OHSV]\ SU]HSï\Z SRZLHWU]D SRGF]DV VXV]HQLD ľ,GHDOQLH GRSDVRZXMH VLÚ GR NV]WDïWX JïRZ\ ľ 3U]H]QDF]RQD GR ZïRVöZ JUXE\FK

12¿<&=.,2/,9,$*$5'(1

12¿<&=.,721'(2

12¿<&=.,721'(2

5,75”

5,5”

5,5”

ľ.ODVD VD VWDOL VWDOL FU RGSRZLHGQLN 686

ľ'RGDWHN FKURPX ]DEH]SLHF]D SU]HG NRUR]MÈ L ]ZLÚNV]D WUZDïRĂÊ ľ7ZDUGRĂÊ Z VNDOL 5RFNZHOOD ľ(UJRQRPLF]QLH XNV]WDïWRZDQH RF]ND XFKZ\WöZ F]\QLÈ SUDFÚ EH]SLHF]QÈ L Z\JRGQÈ Z NDĝGHM WHFKQLFH VWU]\ĝHQLD ľ3ïDVND VSUÚĝ\QD ] UHJXODFMÈ NURNRZÈ XPRĝOLZLDMÈFD SUHF\]\MQH XVWDZLHQLH QDSLÚFLD

ľ6WDO ïRĝ\VNRZD QDMZ\ĝV]HM WZDUGRĂFL QLHUG]HZQD ľ:\PLHQQH SLHUĂFLHQLH ZHZQÚWU]QH RF]HN XFKZ\WöZ ľ3U]\NUÚFDQD RVWURJD ľ2VWU]H GZXVWURQQH PLNUR]ÈENRZDQH

ľ6WDO ïRĝ\VNRZD Rĝ\VNRZD R QDMZ\ĝV]HM WZDUGRĂFL EH] QLNOX ľ6]ODFKHWQD HWQD F]DUQD SRZïRND R QDG]Z\F]DMQ\P SRï\VNX ľ6\VWHP VDPRRF]\V]F]DQLD 6WDU$XWRFOHDQHU ľ'Xĝ\ NÈW UR]ZDUFLD XPRĝOLZLD VWU]\ĝHQLH ĂOL]JLHP ľ¥UXED JïöZQD SU]H]QDF]RQD MHVW GR UHJXODFML ]ïÈF]D EH] ]EÚGQHJR OX]X ľ¥UXED ]DEH]SLHF]DMÈFD SRZRGXMH HIHNW 7XUQ6WRS D ZLÚF ]DSRELHJD XVWDZLHQLX ]E\W GXĝHJR OX]X ľ1DNUÚWND UHJXODF\MQD SR]ZDOD QD LQG\ZLGXDOQH QDVWDZLHQLH QRĝ\F]HN 6XSHU7XQLQJ6\VWHP

ľ2GNUÚFDQD RVWURJD Z\PLHQQH RF]ND XFKZ\WöZ

PROSTOWNICA FALE LOKI KOKI

0$6=<1.$026(5&/$66

iDetangle Fine Hair

SilkCut Rainbow

2037065

$/80,1,2:$)2/,$5<)/2:$1$ FALE LOKI KOKI 2698015

ľ6SHFMDOQH 6SHFMDOQH WïRF]HQLD SR]ZDODMÈ QD SUHF\]\MQH QDïRĝHQLH QDïRĝHQL IDUE\ ľ2VWU]H QD RSDNRZDQLX SR]ZDOD QD RGU\ZDQLH GRZROQHM GïXJRĂFL RGFLQNöZ IROLL ľ5\ĠRZDQD SRZLHU]FKQLD ]DSRELHJD VSï\ZDQLX PLHV]DQNL NRORU\]XMÈFHM ľ2SDNRZDQLH Z\VWDUF]D QD ļ VWDQGDUGRZ\FK RGFLQNöZ

62

iDetangle Medium m Hair Ha

Century Micro Classic

2093005

N°103 PREMIUM ]SRGF]HUZLHQLÈ

iDetangle Thick Hair air

Mythos Black

2090030

W\S

2691103ľ3RGZöMQD Sï\WND ]DSHZQLD UöZQRPLHUQH UR]ïRĝHQLH FLHSïD ľ3URPLHQLRZDQLH SRGF]HUZRQH ľ2GEXGRZD L QDZLOĝHQLH RUD] SRSUDZD VWUXNWXU\ LbHODVW\F]QRĂFL ZïRVöZ ľ2FKURQD NRORUX ZïRVöZ IDUERZDQ\FK L Z]URVW RGSRUQRĂFL QD XV]NRG]HQLD PHFKDQLF]QH ľ1DQRF]ÈVWHF]NRZD WHFKQRORJLD DQW\EDNWHU\MQD ľ XVWDZLHñ WHPSHUDWXU\ ļŞ& ľ6]\ENLH QDJU]HZDQLH RUD] RG]\VNLZDQLH FLHSïD ľ6\VWHP DXWRZ\ïÈF]DQLD SR PLQXWDFK QLHXĝ\WNRZDQLD ľ:\PLDU\ Sï\WHN [ PP ľ2EURWRZ\ Ş SU]HZöG R GïXJRĂFL P ľ:LHV]DN XïDWZLDMÈF\ SU]HFKRZ\ZDQLH UR]JU]DQHJR XU]ÈG]HQLD

ľ6]OLIRZDQ\ SUHF\]\MQLH Qöĝ ]H VWDOL V]ODFKHWQHM 67$5 %/$'( RbV]HURNRĂFL PP ľ6SUDZG]RQD MDNRĂÊ L EDUG]R GïXJD ĝ\ZRWQRĂÊ ľ=DNUHV FLÚFLD PP ľ6\VWHP V]\ENLHM Z\PLDQ\ QRĝD ľ'ZLH SUÚGNRĂFL SUDF\ REURWöZ QD PLQXWÚ ľ6LOQLN R PRF\ : Z\WU]\PXMH HNVWUHPDOQLH GïXJLH REFLÈĝHQLH ľ0DïH ZLEUDFMH G]LÚNL V\VWHPRZL Z\WïXPLDQLD ľ2SW\PDOQH FKïRG]HQLH L ïDWZH F]\V]F]HQLH ]D SRPRFÈ Z\PLHQQ\FK ğOWUöZ SRZLHWU]D ľ: ]HVWDZLH Qöĝ Z\PLHQQ\ PP V]F]RWHF]ND GR F]\V]F]HQLD ROLZND ľ $NFHVRULD RSFMRQDOQH


TWÓJ CZAS JEST BEZCENNY

SUSZY

WŁOSY 50% SZYBCIEJ

INTELIGENTNA TECHNOLOGIA PRZEPŁYWU POWIETRZA

W Y J ĄT KOWO

CICHA

10 000

GODZIN CIĄGŁEJ PRACY

2400 W Nowe produkty najwyższej jakości w sklepach


mฤ™ska strefa

Stanowisko barberskie w Twoim salonie Poradnik, od czego zaczฤ…ฤ‡ Renesans, jakim cieszy siฤ™ teraz fryzjerstwo mฤ™skie w Polsce, jest najlepszฤ… okazjฤ… do tego, aby pomyล›leฤ‡ nad rozwojem dziaล‚u mฤ™skiego w Twoim salonie. Czy otwieraฤ‡ kolejny salon, ktรณry bฤ™dzie barber shopem, czy moลผe jednak zadbaฤ‡ o rozwรณj stanowiska barberskiego w swoim salonie? =W\PLS\WDQLDPLVSRW\NDPVLรšEDUG]RF]รšVWRLPRLP]GDQLHPZDUWR]DF]รˆรŠ RG VWZRU]HQLD VWDQRZLVND EDUEHUVNLHJR Z LVWQLHMรˆF\P MXฤ VDORQLH 3ROVNLU\QHNIU\]MHUVNLWRSU]HGHZV]\VWNLPVDORQ\XQLVH[NWรถUHSRVLDGDMรˆEDUG]RGREU]HUR]ZLQLรšWHIU\]MHUVWZRGDPVNLHQDWRPLDVWG]LDรฏPรšVNL WUDNWRZDQ\MHVWMDNRX]XSHรฏQLHQLHRIHUW\ &RLVWRWQHPรšฤF]\ฤ›QLQDSU]HVWU]HQLRVWDWQLFKNLONXODW]DVSUDZรˆPRG\ Lb ]ZLรšNV]HQLD ฤ‚ZLDGRPRฤ‚FL ZรฏDVQHM HVWHW\NL ]DF]รšOL EDUG]LHM ]ZUDFDรŠ XZDJรšQDWRFRQRV]รˆF]HJRXฤ\ZDMรˆLMDNZ\JOรˆGDMรˆ1LHZ\VWDUF]\MXฤ W\ONR RVWU]\F NOLHQWD PDV]\QNรˆ QD MHGQรˆ GรฏXJRฤ‚รŠ 1RZRF]HVQ\ PรšฤF]\]QDD]ZรฏDV]F]DSRNROHQLHPรฏRG\FKGฤHQWHOPHQรถZRF]HNXMHRGVZRMHJRIU\]MHUDF]HJRฤ‚ZLรšFHMQLฤW\ONRVNUรถFHQLDZรฏRVรถZ 2EHFQLH SDQRZLH V]XNDMรˆ XVรฏXJ QD Z\VRNLP SR]LRPLH ฤ‚ZLDGF]RQ\FK Zb PLHMVFDFK JG]LH SDQXMH PLรฏD DWPRVIHUD D SURSRQRZDQH FLรšFLD Vรˆ PRGQHLSDVXMรˆFHGRLFKLPDJHฤณX8GDMรˆFVLรšQDSU]HMDฤGฤNรšSRVZRLP PLHฤ‚FLHPRฤQD]รฏDWZRฤ‚FLรˆ]DXZDฤ\รŠMDNรˆSRSXODUQRฤ‚FLรˆFLHV]รˆVLรšEDUEHUVKRS\Dฤ‚ZLDGF]รˆMXฤRW\PFKRFLDฤE\NROHMNLSU]HGVDORQDPL%DUEHU VKRSWRVSHFMDOQHPLHMVFHGODPรšVNLHMF]รšฤ‚FLSRSXODFMLRFKDUDNWHU\VW\F]Q\PNOLPDFLHฤ‚ZLHWQHMDWPRVIHU]HLRIHUFLHVWรˆGWHฤXZDฤDPฤHZDUWR LQVSLURZDรŠVLรšWDNLPLPLHMVFDPLDMHVWLFKMXฤZ3ROVFHFDรฏNLHPVSRUR 6WDQRZLVNREDUEHUVNLHZ7ZRLPVDORQLHPRฤHE\รŠZVSDQLDรฏ\PSRF]รˆWNLHPUR]ZRMXG]LDรฏXPรšVNLHJRSU]\JRGรˆLLPSXOVHPGRUR]ZRMX]DZRGRZHJRLEL]QHVRZHJR'ODF]HJR]DWHPZDUWR]DF]รˆรŠWรšZVSDQLDรฏรˆSU]\JRGรš]EDUEHULQJLHP" Argumenty: โ€ข %DUEHULQJMHVWQDMV]\EFLHMUR]ZLMDMรˆFรˆVLรšJDรฏรš]LรˆIU\]MHUVWZDZRVWDWQLPF]DVLH โ€ข 0รšฤF]\ฤ›QLRF]HNXMรˆXVรฏXJGHG\NRZDQ\FKVSHFMDOQLHLP โ€ข 0RGDNUHXMHPรšฤF]\]Qรšฤ‚ZLDGRPHJRVZRMHJRZL]HUXQNXGEDMรˆFHJR RV]F]HJรถรฏ\LGHWDOH โ€ข 1RZHSRNROHQLDPรฏRG\FKPรšฤF]\]QV]XNDMรˆIU\]MHUรถZNWรถU]\RIHUXMรˆ VHUZLVQDQDMZ\ฤV]\PSR]LRPLH โ€ข %DUEHULQJ WR ฤ‚ZLHWQD LQZHVW\FMD EL]QHVRZD NWรถUD EรšG]LH VROLGQ\P Z]PRFQLHQLHP7ZRLFKฤŸQDQVรถZ

)RWHOEDUEHUVNL 2GF]HJR]DF]รˆรŠLQZHVW\FMรšZUR]ZรถM"3RGVWDZรˆMHVWGREU\IRWHOEDUEHUVNL QD NWรถU\P EรšG]LH PRฤQD SRSUDZQLH Z\NRQ\ZDรŠ ZV]\VWNLH XVรฏXJL 7DNLIRWHOMHVWVHUFHPVWDQRZLVNDEDUEHUVNLHJRLPXVLE\รŠWDNฤHR]GREรˆ 7ZRMHJRVDORQX=ZUDFD RQ XZDJรš NOLHQWD L WZRU]\ QLHSRZWDU]DOQ\ NOLPDW 1DU\QNXMHVWZLHOHSURSR]\FMLWDNLFKIRWHOL&]\PZLรšFNLHURZDรŠVLรšSU]\ Z\ERU]H")RWHOPXVLE\รŠVROLGQ\]VLOQรˆSRPSรˆXQRV]รˆFรˆJRGRJรถU\QD RGSRZLHGQLรˆZ\VRNRฤ‚รŠ-HVWWRLVWRWQHNLHG\EรšG]LHV]Z\NRQ\ZDรŠXVรฏXJL JROHQLD F]\ VWU]\ฤHQLD EURG\ .RQVWUXNFMD IRWHOD PXVL JZDUDQWRZDรŠ MDN QDMZLรšNV]รˆVWDELOQRฤ‚รŠSUDF\.OLHQWZF]DVLHJG\7\SUDFXMHV]QLHPRฤH FKZLDรŠVLรšMDNQDIRWHOXEXMDQ\PฤผR]DFLรšFLHEU]\WZรˆZWHG\MHVWEDUG]R รฏDWZR'UXJLDVSHNWWRZ\JRGDSUDF\GOD&LHELHLNRPIRUWGOD7ZRMHJR JRฤ‚FLDUHODNVXMรˆFHJRVLรšSRGF]DVXVรฏXJL:DUWRZF]Hฤ‚QLHMVDPHPX]DVLรˆฤ‚รŠ ZWDNLPIRWHOXLSRF]XรŠWRFREรšG]LHF]XรฏNOLHQW&]DVDPLRIHURZDQHVรˆ ]E\WJUXEHRSDUFLDSU]H]FRQLHPDPRฤOLZRฤ‚FLSUDF\ZSRSUDZQHMSR]\FML.ROHMQDNZHVWLDLVWRWQDSU]\Z\ERU]HWRZ\VRNRฤ‚รŠVLHG]LVNDNLHG\IRWHOMHVWRSXV]F]RQ\1LHNWรถUHIRWHOHVรˆ]E\WZ\VRNLHLIU\]MHU]\RQLฤV]\P Z]URฤ‚FLH PDMรˆ XWUXGQLRQ\ GRVWรšS GR JรฏRZ\ NOLHQWD :DORU\ HVWHW\F]QH VรˆWDNVDPRZDฤQHMDNWHFKQLF]QHZLรšFQLHQDOHฤ\LFKSRPLMDรŠ7DNLIRWHO PRฤHE\รŠZL]\WรถZNรˆ7ZRMHJRVDORQX 0RMรˆUHNRPHQGDFMรˆGOD&LHELHMHVWIRWHO Fox Barber7RSRรฏรˆF]HQLHWUDG\FMLLQRZRF]HVQRฤ‚FL8URNOLZ\Z\JOรˆGVW\OL]RZDQ\QDIRWHOH]SRF]รˆWNX XELHJรฏHJRZLHNXURELQLHVDPRZLWHZUDฤHQLH:\NRQDQ\]RGOHZXDOXPL-

64

QLXPUรšF]QLHZ\NRรฑF]RQ\]DSHZQLDVWDELOQRฤ‚รŠRNWรถUHMSLVDรฏHPLQDGDMH FKDUDNWHU7ZRMHPXVWDQRZLVNXEDUEHUVNLHPX-HVWQLVNLMHฤ‚OLFKRG]LRbSR]\FMรšVSRF]\QNRZรˆDG]LรšNLSRPSLHRRGSRZLHGQLHMGรฏXJRฤ‚FLRIHUXMHEDUG]RZ\VRNLHXQLHVLHQLHVLHG]LVND3RPSDMHVWEDUG]RPRFQD]รฏDWZRฤ‚FLรˆ XQLHVLHNJ3R]\FMDOHฤรˆFDMHVWZ\JRGQDGODNOLHQWDD]DJรฏรถZHNJZDUDQWXMHRSW\PDOQHSLรšFLRVWRSQLRZHXVWDZLHQLHMHJRJรฏRZ\6DPREHFQLH SUDFXMH QD W\P IRWHOX -D RVRELฤ‚FLH MHVWHP ] QLHJR EDUG]R ]DGRZRORQ\ SRGREQLHMDNPRLNOLHQFLNWรถU]\QDQLP]DVLDGDMรˆ

0DV]\QNLGRVWU]\ฤHQLD 3RVLDGDQLHZรฏDฤ‚FLZ\FKPDV]\QHNGRSUDF\WRVSUDZDNWรถUHMQLHPRฤHV] SRPLQรˆรŠ5\QHNRIHUXMHREHFQLHEDUG]RERJDWรˆRIHUWรšZW\P]DNUHVLH=DQLPGRNRQDV]Z\ERUXQDOHฤ\]DVWDQRZLรŠVLรšFRWDNQDSUDZGรšMHVW7RELH SRWU]HEQHQDSRF]รˆWNXSU]\JRG\]EDUEHULQJLHP1LHV]WXNรˆMHVWGRNRQDQLH ]DNXSรถZ G]LHVLรˆWHN VSU]รšWรถZ OHF] ZรฏDฤ‚FLZH LFK GREUDQLH GR HWDSX ZbNWรถU\PREHFQLHMHVWHฤ‚3UDZLGรฏRZDNRQฤŸJXUDFMDQDU]รšG]LEH]NWรถU\FK QLHEรšG]LHPRฤQDZ\NRQDรŠZV]\VWNLFKWHFKQLNVWU]\ฤHQLDWREDUG]RLVWRWQDVSUDZD %รšG]LHV]SRWU]HERZDรŠQDVWรšSXMรˆF\FKURG]DMรถZPDV]\QHN &OLSSHU ฤผNODV\F]QDPDV]\QNDGRVWU]\ฤHQLD]UHJXODFMรˆXVWDZLHQLDRVWU]DRUD]NRPSOHWHPQDVDGHN-HVWEH]SU]HZRGRZDDOHSRVLDGDUรถZQLHฤPRฤOLZRฤ‚รŠSUDF\QDNDEOX 7DNรˆ PDV]\QNรˆ MHVW Wahl Super Taper Cordless &KDUDNWHU\]XMH VLรš RQD ZรฏDฤ‚FLZLH Z\SURฤŸORZDQ\P NRUSXVHP ]DSHZQLDMรˆF\PSRSUDZQ\FKZ\WLXVWDZLHQLHNรˆWDVWU]\ฤHQLD 6LOQLNURWDF\MQ\RIHUXMHRGSRZLHGQLรˆV]\ENRฤ‚รŠSUDF\DQLHZLHOND ZDJD QLH ]PรšF]\ UรšNL WDN MDN FLรšฤV]D PDV]\QND QD NDEOX3DPLรšWDMฤHEรšG]LHV]SUDFRZDรŠWDNLPVSU]รšWHPSU]H] QDZHWJRG]LQG]LHQQLH.RPIRUWSUDF\MHVW]DWHP]DSHZQLRQ\ 0DV]\QND SRVLDGD VWDQGDUGRZ\ ]HVWDZ QDVDGHN LPP 7R PDV]\QND R NOXF]RZ\P ]QDF]HQLX SRVรฏXฤ\ ERZLHP GR Z\NRQDQLD SRGVWDZRZ\FK VWU]\ฤHรฑ -HVW QLH]EรšGQD SRQLHZDฤ WR RQD EรšG]LH SUDFRZDรŠ QDMZLรšFHM F]DVX SRGF]DV 7ZRLFKVWU]\ฤHรฑ2VWU]HMHVWWUZDรฏHLRGSRZLHGQLHGRZLHORJRG]LQQHMSUDF\7รˆPDV]\QNรˆQLHZ\NRQDV]MHGQDN]DDZDQVRZDQ\FKWHFKQLNFLHQLRZDQLDZLรšFNROHMQDPDV]\QNDNWรถUDSRZLQQD]QDOHฤ›รŠVLรšQD7ZRMHMNRQVROLWR Wahl Magic Clip Cordless


-HVW WR QDMQRZV]D PDV]\QND ]H VWDMQL :DKO 3RVLDGD QRZ\ W\S RVWU]D Rb Z\VRNLHM SUHF\]ML ]ÚEDWHM]WHFKQRORJLÈ&UXQFKDWDNĝHJU]HELHñ NWöU\ VïXĝ\ GR EDUG]R SUHF\]\MQHJR FLHQLRZDQLD ZïRVöZ 2VWU]H QLH SRVLDGD U\ĠRZDQHJR JU]HELHQLD SU]H] FR PRĝH SUDFRZDÊ EDUG]R EOLVNR VNöU\JïRZ\*U]HELHñQDWRPLDVWSRVLDGDJïÚEV]H ZFLÚFLD G]LÚNL F]HPX QDELHUD ZLÚFHM ZïRVöZ GR ĂFLÚFLD 1öĝ MHVW ]EXGRZDQ\ ] ]ÚEöZ R GZöFK UöĝQ\FK GïXJRĂFLDFK 7DND NRQVWUXNFMD ]ZLÚNV]D VLïÚFLÚFLDļPDV]\QNDQLHSFKDZïRVöZW\ONRĂFLQD MHV]\ENRLSUHF\]\MQLH'UXJD]DOHWDWRSUHF\]\MQH FLHQLRZDQLH ZïRVöZ :LHOH WHFKQLN EDUEHUVNLFK RSLHUD VLÚ QD GRNïDGQ\P FLHQLRZDQLX ZLÚF EH] WHMPDV]\QNLQLHEÚG]LHPRĝOLZHZ\NRQDQLHZLHOX IU\]XU:b]HVWDZLH]QDMG]LHV]WHĝVSHFMDOQHQDVDGNLQRZHMJHQHUDFMLUöĝQLÈFHVLÚ]QDF]QLHRGW\FK SRGVWDZRZ\FKSODVWLNRZ\FK]PHWDORZ\P]DSLÚFLHPRbGïXJRĂFLDFKPP DWDNĝHVSHFMDOQHQDVDGNLGRFLHQLRZDQLDPP LPP :DKO 0DJLF &OLS &RUGOHVV QLH MHVW PDV]\QNÈ GR SRGVWDZRZHM SUDF\ VïXĝ\ GR SUHF\]\MQ\FK FLÚÊ GODWHJRXĝ\ZDPMHMQDSU]HPLHQQLH]:DKO6XSHU 7DSHU &RUGOHVV &]DV SUDF\ PDMÈ SRGREQ\ ļ PLQRELHPRJÈSUDFRZDÊEH]NDEOD .RQWXUD WR QDVWÚSQD PDV]\QND GR 7ZRMHJR ]HVWDZX 3ROHFÚ&LPRLP]GDQLHPQDMOHSV]ÈEH]SU]HZRGRZÈNRQWXUÚGRVWÚSQÈQDU\QNXļWahl Beret'ODF]HJRXZDĝDP MÈ]DQDMOHSV]È" 3RVLDGD EDUG]R FLHQNÈ Sï\WNÚ JU]HELHQLD QDMFLHñV]È QD U\QNXSU]H]FRRIHUXMHFLÚFLHPDNV\PDOQLHEOLVNRVNöU\ļ PP3URğOQRĝDMHVWRSW\PDOQ\LSR]ZDODQDQDMEDUG]LHMDUW\VW\F]QÈSUDFÚSU]\WZRU]HQLXGHWDOLLZ\NRñF]HQLXIU\]XU\6LOQLNURWDF\MQ\RIHUXMHGXĝÈSUÚGNRĂÊLPRF SUDF\3URğONRUSXVXPDV]\QNLMHVWSU]HP\ĂODQ\LSR]ZDOD QDUöĝQHWHFKQLNLFKZ\WXXU]ÈG]HQLD/LWRZRMRQRZDEDWHULDQRZHMJHQHUDFML]DSHZQLDPLQSUDF\:UD]LHMHM UR]ïDGRZDQLDPRĝOLZDMHVWSUDFDUöZQLHĝQDNDEOX 6WU]\ĝHQLH Z EDUEHULQJX L WHFKQLNL Z\NRU]\VW\ZDQH SU]\ WZRU]HQLXIU\]XUZ\PDJDMÈF]DVDPLZ\NRñF]HQLDNRQWXUX LGHDOQLHGRJRïHMVNöU\F]\WZRU]HQLDHIHNWöZFLHQLRZDQLD ļW]ZVNLQIDGH2VLÈJQÈÊWDNLUH]XOWDWEH]Z\NRU]\VWDQLD EU]\WZ\SRPRĝH&LJRODUND VKDYHU 7RXU]ÈG]HQLHJROLZïRV\]HVNöU\JïRZ\SRXSU]HGQLPĂFLÚFLXLFKGRGïXJRĂFLFRQDMPQLHMPP&KFLDïE\P]DSUH]HQWRZDÊ&LGZDUR]ZLÈ]DQLD JRODUNÚGRGXĝ\FKSRZLHU]FKQLRUD]JRODUNÚGRSUDF\ZbWUXGQRGRVWÚSQ\FKPLHMVFDFK 3LHUZV]D ] QLFK WR QRZRĂÊ U\QNRZD – Wahl 5 Star Finale Shaver7RMHG\QDJRODUND]XOWUDFLHQNÈIROLÈ G]LÚNL NWöUHM X]\VNXMHP\ JROHQLH GR PP 'ZD RVWU]DVLOQLNURWDF\MQ\MDNZ:DKO%HUHWLOLWRZRMRQRZDEDWHULDVSUDZLDMÈĝHWDJRODUNDSRVLDGDROEU]\PLÈ PRFSUDF\ 'UXJD]QLFKWRWahl Mobile ShaverļPDïDJRODUND GRSUDF\SU]\WUXGQRGRVWÚSQ\FKPLHMVFDFKWDNLFKMDN XVWDZÈVLNF]\NRQWXUXFKD6SU]ÚWWHQPRĝQDWHĝ]DRIHURZDÊNOLHQWRPZVDORQLHMDNRSURGXNWGRRGVSU]HGDĝ\ ,GHDOQLH QDGD VLÚ QD SUH]HQW GOD NDĝGHJR JROÈFHJRVLÚPÚĝF]\]Q\DWDNĝHGODEURGDF]DGRJROHQLD NRQWXUX SROLF]NLLV]\MD 0DV]\QNLNWöUH&LSROHFLïHPVWDQRZLÈZ\VWDUF]DMÈF\ LRSW\PDOQ\]HVWDZGRUR]SRF]ÚFLDSUDF\EDUEHUVNLHM 0DUND:DKONWöUHMVDP]DXIDïHPWRQDMZLÚNV]\SURGXFHQWWHJRW\SXVSU]ÚWXQDĂZLHFLH:V]\VWNLHPDV]\QNLVÈSURGXNRZDQHZ86$3UDFXMHQLPLZbVDORQLH LSROHFDPMHWDNĝH7RELHļSUDFDQLPLWRF]\VWDSU]\MHPQRĂÊ0LDïHPRND]MÚRGZLHG]LÊLV]NROLÊVLÚZbHXURSHMVNLPRGG]LDOHğUP\ 1LHPF\ ']LÚNLWHMZL]\FLH PLDïHPVSRVREQRĂÊSR]QDÊEOLĝHMWHQVSU]ÚWRUD]ğOR]RğÚğUP\=DFKÚFDP&LÚGRSR]QDQLDW\FKSURGXNWöZLZ\SUöERZDQLDLFKZVZRLPVDORQLH

*U]HELHQLHLV]F]RWNL %H] QLFK ĝ\FLH EDUEHUD E\ïRE\ WUXGQH -HGQ\P JU]HELHQLHP QLHVWHW\ QLH GD VLÚ X]\VNDÊ RGSRZLHGQLHMMDNRĂFLVWU]\ĝHQLD'ODRVLÈJQLÚFLD WHJR FHOX SRWU]HEQH MHVW VNRPSOHWRZDQLH ]HVWDZX JU]HELHQL : ]HVWDZLH ]QDMGÈ VLÚ WH NODV\F]QHLWHGRSUDF\PDV]\QNÈQDJU]HELHQLX GR SUDF\ SU]\ GHWDODFK IU\]XU\ MDN L GR Z\NDñF]DQLD IU\]XU\ 3RWU]HEQ\FK EÚG]LH WHĝ NLOND V]F]RWHN G]LÚNL NWöU\P EÚG]LH PRĝQD VZRERGQLHPRGHORZDÊZïRV\ *U]HELHñ XQLZHUVDOQ\ EDUEHUVNL ]QDMG]LHV] Zb NRPSOHFLH ] PDV]\QNDPL :DKO 7R XQLZHUVDOQ\ JU]HELHñGRSUDF\]DUöZQRQRĝ\F]NDPLQDJU]HELHQLX MDNLPDV]\QNÈQDJU]HELHQLX1DMOHSLHMMHVWGRSRVDĝ\ÊVLÚZNLONDNRQWUDVWRZ\FKNRORUöZDE\ZïRV\ Z\UöĝQLDï\VLÚSRGF]DVFLÚFLD .ROHMQÈ SURSR]\FMÈ MHVW JU]HELHñ WR GXĝ\ JU]HELHñ GR SUDF\PDV]\QNÈQDJU]HELHQLX-HVWHĂZVWDQLHWZRU]\Ê QLPGXĝHSïDVNLHSRZLHU]FKQLHSRGF]DVFLÚFLDRUD]ïÈF]\ÊNV]WDïW\PLÚG]\NRURQÈERNDPLDW\ïHPIU\]XU\ 0Dï\JU]HELHñEDUEHUVNL]NROHLSR]ZROL&LQDZ\SUDFRZDQLHGHWDOLIU\]XU\SHUIHNF\MQLHSU]\VWU]\FZÈVLNF]\Z\SUDFRZDÊVWU]\ĝHQLHZWUXGQRGRVWÚSQ\FKPLHMVFDFK7HQ JU]HELHñPDNV]WDïWWUDSH]XLMHVWEDUG]RFLHQNLZbSU]HNURMXSU]H]FRSUDFXMHP\EDUG]REOLVNRVNöU\JïRZ\ .ODV\F]QHJR JU]HELHQLD XQLZHUVDOQHJR QLH PXV]Ú 7RELH SUH]HQWRZDÊ PDV] JR ERZLHP QD SHZQRZVZRLP]HVWDZLHQDU]ÚG]LIU\]MHUVNLFK 3RWU]HEQH EÚGÈ WHĝ V]F]RWNL GR PRGHORZDQLD ZïRVöZ-HVWLFKNLONDLSR]ZDODMÈQDZ\SUDFRZ\ZDQLHQDMEDUG]LHM]DDZDQVRZDQ\FKVW\OL]DFML 3ïDVNDV]F]RWNDGZXVWURQQDFox Thermal Double LGHDOQLH QDGDMH VLÚ GR PRGHORZDQLD ZïRVöZ F]\ WHĝ RGELFLD ZïRVöZ SU]\ SU]HG]LDïNX 7R XQLZHUVDOQHQDU]ÚG]LHZSU]\SDGNXZLÚNV]RĂFLSURSR]\FML VW\OL]DF\MQ\FK =SHZQRĂFLÈSU]\GDVLÚUöZQLHĝPDïDRNUÈJïDV]F]RWND GR WZRU]HQLD EDUG]R PRFQHJR RGELFLD ZïRVöZ LbGRQDGDZDQLD]DRNUÈJORQHJRNV]WDïWX

65


męska strefa 'RZ\NRñF]HQLDIU\]XU\GREU\PQDU]ÚG]LHPEÚG]LHWDNĝHJU]HELHñRV]HURNLPUR]VWDZLH]ÚEöZDE\X]\VNDÊHIHNWSU]HF]HVDQLDZïRVöZSDOFDPL 1DGDMHIU\]XU]HEDUG]RQDWXUDOQÈWHNVWXUÚLVZRERGQ\HIHNW :DUWR PLHÊ Z VZRLP ]HVWDZLH WDNĝH JU]HELHñ GR DIUR 3U]\GD VLÚ RQ NLHG\EÚG]LHV]SRWU]HERZDÊIU\]XU\W\SXSRPSDGRXUJG]LHJU]\ZNDMHVW PRFQRXQLHVLRQDGRJöU\L]DF]HVDQDGRW\ïXWZRU]ÈFFKDUDNWHU\VW\F]Q\ ķF]XEĵ -DN ZLGDÊ QDU]ÚG]L IU\]MHUVNLFK MHVW FDïH PQöVWZR :\GDZDïRE\ VLÚ ĝH IU\]MHUVWZR PÚVNLH Z QDMSURVWV]HM IRUPXOH WR MHGQD PDV]\QND MHGHQ JU]HELHñLGZLHSDU\QRĝ\F]HN1DV]F]ÚĂFLHWDNQLHMHVW 1LH]Z\NOHLVWRWQHMHVWWDNĝHWRDE\QD7ZRLPVWDQRZLVNXSRMDZLïVLÚ]HVWDZVSHFMDOQ\FKSï\QöZLbVXEVWDQFMLGRGH]\QIHNFMLQDU]ÚG]LRUD]NRQVHUZDFMLVSU]ÚWX 'H]\QIHNFMDWRWURVND]DUöZQRRVZRMHJRNOLHQWDMDNLRVLHELH)U\]MHU]\ QLH]GDMÈVRELHVSUDZ\MDNF]ÚVWRGRFKRG]LGRSU]HQRV]HQLD ]DNDĝHñVNöU\JïRZ\SRSU]H]EUDNOXEQLHSUDZLGïRZÈGH]\QIHNFMÚ QDU]ÚG]L :\VWDUF]\ SRVLDGDQLH SURGXNWöZ DE\ ]DSHZQLÊVRELHLVZRLPNOLHQWRPEH]SLHF]HñVWZRLNRPIRUW

7RSURGXNWREDUG]RGXĝHMPRF\VXV]HQLD : LROEU]\PLHMVLOHQDGPXFKXVSUDZLDĝHVXV]\V]LPRGHOXMHV]V]\EFLHM7HQVSU]ÚWSU]HSUDFRZDïZPRLFKUÚNDFKMXĝJRG]LQXSDGïPLQDSRGïRJÚZLHOHUD]\ MHVWHNVSORDWRZDQ\PDNV\PDOQLH3UDFXMHWDNVDPRMDN]DSLHUZV]\PXUXFKRPLHQLHPLSR]DĂODGDPLXĝ\WNRZDQLDQLFVLÚ]QLPQLHG]LHMH0DP QDG]LHMÚĝHVXV]DUNDWDSU]\QLHVLH&LW\OHVDPRVDW\VIDNFML

(GXNDFMD 5R]ZöM VZRLFK XPLHMÚWQRĂFL WR SRGVWDZD QDV]HJR IU\]MHUVNLHJR IDFKX 3RWU]HEXMHP\ E\Ê FLÈJOH QD ELHĝÈFR ] QRZ\PL WUHQGDPL QRZRĂFLDPL VSU]ÚWRZ\PL DE\ ĂZLDGF]\Ê XVïXJL QD QDMZ\ĝV]\P SR]LRPLH :DUWR SU]\JRWRZDÊ VRELH SODQ ZïDVQHM HGXNDFML L XPLHĂFLÊ JR Z VZRLP NDOHQGDU]XDE\ïDWZLHMPRĝQDE\ïR]DSODQRZDÊF]DVLZ\GDWNL1DWDNLFK V]NROHQLDFK PRĝHV] V]OLIRZDÊ VZRMH XPLHMÚWQRĂFL Z SUDNW\FH L LQVSLURZDÊVLÚSUDFÈGRĂZLDGF]RQ\FKEDUEHUöZ%H]SUREOHPX]QDMG]LHV]ZLHOH SURSR]\FMLV]NROHQLRZ\FKZ\VWDUF]\GREU\SODQHGXNDFMLDb7ZRMHXVïXJL ZbVDORQLHQLHSR]RVWDQÈEH]HFKD.OLHQFLQDW\FKPLDVWRGF]XMÈ]PLDQÚ Zb7ZRMHMSUDF\

Wahl Hygienic Spray ļ VSUD\ NWöU\P Z\VWDUF]\ VSU\VNDÊ ZF]HĂQLHMRF]\V]F]RQHRVWU]DPDV]\QHNQDVDGNLJU]HELHQLH LbQRĝ\F]NLDE\MHZïDWZ\LV]\ENLVSRVöE]GH]\QIHNRZDÊ.LHG\ SUDFXMHV] ] EDUG]R GXĝ\P REïRĝHQLHP ZïDVQHJR JUDğNX L QLH PDV] F]DVX QD GRNRQ\ZDQLH NODV\F]QHM GH]\QIHNFML ER QDVWÚSQL NOLHQFL MXĝ F]HNDMÈ ļ WHQ VSUD\ ] SHZQRĂFLÈ UR]ZLÈĝH 7ZRMH SUREOHP\ -HVW WR V]\ENLH L EDUG]R EH]SLHF]QH UR]ZLÈ]DQLH $ QD NRQLHF GQLD PR]QD MXĝ GRNRQDÊ JUXQWRZQHM GH]\QIHNFMLSR]RVWDZLDMÈFQDVDGNLLJU]HELHQLHZUR]WZRUDFK GH]\QIHNXMÈF\FK Wahl Ice Blade ļ MHVW WR VSUD\ G]LÚNL NWöUHPX 7ZöM VSU]ÚWZ\WU]\PDGïXJLHODWD7HQVSHF\ğNVSHïQLDWU]\ LVWRWQHIXQNFMHF]\ĂFLRVWU]DPDV]\QNLROLZLMHLFKïRG]L.DĝGDPDV]\QNDZ\PDJDRGSRZLHGQLHMNRQVHUZDFMLRUD]VHUZLVXWDNMDNVLOQLNVDPRFKRGX2GSRZLHGQLD NRQVHUZDFMDVSUDZLĝHRVWU]DGïXJREÚGÈRVWUHLbZbQDOHĝ\WHMNRQG\FMLVLOQLNQLHEÚG]LHXOHJDï]E\WPRFQHPX REFLÈĝHQLXDW\PVDP\Pļ]Xĝ\FLX2VWU]DWUÈRVLHELH MHĂOLQLHSRVLDGDMÈZïDĂFLZHJRSRĂOL]JXWDUFLHMHVWWDN GXĝHĝHZ\G]LHODVLÚROEU]\PLHFLHSïRNWöUHUR]KDUWRZXMHRVWU]H&LHSïRUR]V]HU]DPHWDOLbSRZRGXMH]PLDQÚ MHJR SDUDPHWUX WHFKQLF]QHJR FR Z NRQVHNZHQFML SU]HNïDGD VLÚ QD V]\ENRĂÊ ]Xĝ\FLD RVWU]D 'UXJL IDNW WREDUG]RQLHSU]\MHPQHRGF]XFLHJRUÈFDGODVDPHJR NOLHQWD-HĂOLRVWU]HPDV]\QNLVWDQLHVLÚ]E\WJRUÈFHZ\VWDUF]\VSU\VNDÊMH DQDW\FKPLDVWVWDQLHVLÚFKïRGQHLRGSRZLHGQLRQDROLZLRQH

-D]DSUDV]DP&LÚQDPRMHJREORJDķ0ÚVNLH=DFLÚFLHĵJG]LHG]LHOÚVLÚSDVMÈGRIU\]MHUVWZDPÚVNLHJRLSLV]ÚRPÚVNLPĂZLHFLHZLG]LDQ\PRF]DPL EDUEHUD=QDMG]LHV]WDPPQöVWZRLQVSLUDFMLSRUDGLFLHNDZ\FKDUW\NXïöZQDWHPDWIU\]XUVSU]ÚWXDOHWDNĝHWHJRFRZDUWRZLHG]LHÊSUDFXMÈF MDNREDUEHU www.meskiezaciecie.pl

.LHG\QDOHĝ\Xĝ\ÊSUHSDUDWX,FH%ODGH":WHG\NLHG\PDV]\QND]DF]\QD JïRĂQR SUDFRZDÊ OXE RVWU]H MHVW EDUG]R JRUÈFH 8ĝ\ZDQLH WHJR VSUD\X F]\ROLZNLGRROLZLHQLDPDV]\QHNWRWURVNDRZïDVQÈLQZHVW\FMÚZVSU]ÚW ZDUWRRW\PSDPLÚWDÊ2OLZNDGRVPDURZDQLDRVWU]\PDV]\QNLF]\ïRĝ\VN QRĝ\F]HNQLHZ\PDJDRPöZLHQLD]QDV]MÈ]SHZQRĂFLÈEDUG]RGREU]H LbQDSHZQRMHVWMXĝZ7ZRLPVDORQLH

6XV]DUND 6XV]DUND Xĝ\ZDQD SU]H] EDUEHUDSUDFXMÈFHJRĂUHGQLR JRG]LQ G]LHQQLH G]LDïD JRG]LQ PLHVLÚF]QLH FR GDMH JRG]LQ QD URN 'REöU RGSRZLHGQLHJR VSU]ÚWX MHVW NOXF]RZ\ GOD ]PQLHMV]HQLD LORĂFL F]DVX QD VXV]HQLH ZïRVöZ =DNïDGDP\ ĝH NOLHQWöZ PDV] SRXPDZLDQ\FK FR PLQXW :b W\P F]DVLH PXVLV] XP\Ê ZïRV\ RVWU]\F L Z\PRGHORZDÊ ZLÚF NDĝGD PLQXWD MHVW EDUG]R FHQQD 2SöěQLHQLDZbSUDF\SRZRGXMÈUR]GUDĝQLHQLH X NOLHQWöZ ZDUWR ZLÚF XQLNDÊ WHJR G\VNRPIRUWX 0RMÈ UHNRPHQGDFMÈGOD&LHELHMHVWVXV]DUND Wahl Turbobooster Ergolight.

66

-HĂOLPDV]RFKRWÚVSRWNDÊVLÚ]HPQÈQDSRND]LHORRN OHDUQRUD]ZDUV]WDWDFKEDUEHUVNLFKEÚGÚQDGXĝ\PZ\GDU]HQLX0217,%(//2

0217,%(//275(1'< ļOLVWRSDGDļ3LHNDU\¥OÈVNLH ļOLVWRSDGDļ3R]QDñ %LOHW\GRQDE\FLDZVNOHSDFK)DOH/RNL.RNLOXEXSU]HGVWDZLFLHOLKDQGORZ\FK Sebastian Karczewski ķ0ÚVNLH=DFLÚFLHĵ


męska strefa

FOX TIGER – suszarka 2400 W

• 3URIHVMRQDOQDVXV]DUNDGRZïRVöZGODQDMZ\ĝV]HMNODV\b]DZRGRZFöZ • :LÚNV]DPRFSU]\VSLHV]DVXV]HQLHLXOHSV]DVW\OL]DFMÚ • 2EXGRZD]WZRU]\ZDV]WXF]QHJRRSRGZ\ĝV]RQHMRGSRUQRĂFLQDZ\VRNLH WHPSHUDWXU\ • 2U\JLQDOQ\Z\VRNLHMMDNRĂFLVLOQLNSR]ZDODMÈF\QDFLÈJïÈSUDFÚSU]H]SRQDG \ JRG]LQ • :\VRNDĝ\ZRWQRĂÊSU]HïÈF]QLNDSRQDGSU]HïÈF]Hñ • XVWDZLHQLDWHPSHUDWXU\SRZLHWU]DLXVWDZLHQLDLQWHQV\ZQRĂFLQDGPXFKX • )XQNFMDFKïRGQHJRSRZLHWU]D • -RQL]DFMDļJHQHUDWRUMRQöZXMHPQ\FK]DSRELHJDHOHNWU\]RZDQLXVLÚZïRVöZ LXWUDFLHZLOJRWQRĂFLG]LÚNLF]HPXZïRV\VÈEDUG]LHMPLÚNNLHLEï\V]F]ÈFH • 1DSLÚFLHļ9F]ÚVWRWOLZRĂÊ+]PRF: 9 • 3U]HZöG]DVLODMÈF\]XFKZ\WHPGR]DZLHV]HQLDGïP

FOX BEARD BARBER EXPERT – JU]HELHñGREURG\

3URIHVMRQDOQ\J JU]HELHñGREURG\EÚGÈF\ĂZLHWQ\PQDU]ÚG]LHPZVSRPDJDMÈF\PSUDFÚJROD DUNLOXEWU\PHUDZNUHRZDQLX7ZRMHMEURG\3R]ZDODQDOHSV]H UR]SURZDG]DQLLH7ZRMHJRXOXELRQHJRNRVPHW\NXQD]DURVW

.V]WDïWRZDQLHEURG\ Z]GïXĝOLQLLSROLF]NöZ

.V]WDïWRZDQLH OLQLLV]\L

:\NRñF]HQLH OLQLLV]\L

.V]WDïWRZDQLH ķEUöGNLĵ

FOX BARBER EXPERT ļJU]HELHQLHZHWXL .RPSOHWV]HĂFLXJU]HELHQL%$5%(5ZSUDNW\F]Q\PHWXL 'RZ\ERUXGZDZ]RU\HWXLJUDQDWRZHļMHDQVRZHRUD] ÓFUXļOQLDQH • 'Xĝ\ JU]HELHñ EDUEHUVNL ļ SU]H]QDF]RQ\ GR SUDF\ ķPDV]\QNÈQDJU]HELHQLXĵ • .ODV\F]Q\ JU]HELHñ EDUEHUVNL ļ SU]H]QDF]RQ\ GR SUDF\ķQRĝ\F]NDPLQDJU]HELHQLXĵMDNLbķPDV]\QNÈQD JU]HELHQLXĵ • 8QLZHUVDOQ\JU]HELHñEDUEHUVNLļXQLZHUVDOQ\JU]HELHñ R GRĂÊ JUXE\FK L ]DRNUÈJORQ\FK ]ÚEDFK SR]ZDOD QD NRPIRUWRZÈSUDFÚSRGF]DVVWU]\ĝHQLD • 'ïXJL JU]HELHñ NODV\F]Q\ ļ GDMH QLH]Z\Nï\ NRPIRUW SRGF]DVSUHF\]\MQHMSUDF\QRĝ\F]NDPL • 6SHFMDOLVW\F]Q\JU]HELHñEDUEHUVNLļWUDSH]RZ\NV]WDïW SR]ZDODQDSUDFÚZQDMWUXGQLHMGRVWÚSQ\FKPLHMVFDFK IU\]XU\ • 0Dï\ JU]HELHñ NODV\F]Q\ ļ SRGVWDZRZ\ JU]HELHñ GR SUDF\SRGF]DVVWU]\ĝHQLDZSDOFDFK

2ğFMDOQ\G\VWU\EXWR 2 FMD \G VWU EXW U 7R RYDUHV6S]RR DUH 6S ]R R ZZZ RYD HV ZZZWRYDUHVSO

67


męska strefa

Szampony do włosów dla mężczyzn… Tak… niby to takie oczywiste. Jednak zadajmy pierwszej napotkanej osobie pytanie o kwintesencję istnienia takowego produktu, a usłyszymy zapewne kilka zdawkowych zdań, że to taki płyn do mycia włosów, ewentualnie skóry głowy. 1LHPDVLÚMHGQDNF]HPXG]LZLÊVNRURQDZHW(QF\NORSHGLD3:1ļQLHNZHVWLRQRZDQ\DXWRU\WHWZNUöWNLFKQDXNRZ\FKVHQWHQFMDFKļQD]DGDQHKDVïRRGSRZLDGDNUöWNRķV]DPSRQ>DQJKLQGL@ĂURGHNP\MÈF\SU]H]QDF]RQ\JïöZQLHGRP\FLDZïRVöZĵ3DPLÚWDPĝHZF]DVDFK35/X]DUöZQR ZbGRPXMDNLZ]DNïDG]LHSUDF\V]DPSRQ\E\ï\U]HF]ÈQDWXUDOQÈLGRVWÚSQÈLLVWQLDïQDZHWSRG]LDïQDWHGRZïRVöZWïXVW\FKVXFK\FKLQRUPDOQ\FK 7U]HEDSRZLHG]LHÊMHGQDNĝHXĝ\ZDïRVLÚSRSURVWXWHJRNWöU\VWDïQDSöïFHLPLDïQDSLVķV]DPSRQĵ7HQEïÈGSRSHïQLDOLQLHW\ONRWDN]ZDQL]Z\NOL RE\ZDWHOHDOHWHĝFLNWöU]\SRZLQQLPLHÊZLHG]ÚLE\ÊRĂZLHFHQLZW\P WHPDFLHF]\OLIU\]MHU]\:WDPW\PRNUHVLHZ]DNïDG]LHIU\]MHUVNLPQLNWQLH ]DSU]ÈWDïVRELHJïRZ\WDNLPGURELD]JLHPMDNURG]DMV]DPSRQX1LHU]DGNR ZRSDNRZDQLXSR]DFKRGQLPV]DPSRQLHNWöU\VNRñF]\ïVLÚMXĝODWDWHPX DOHEXWHONDZFLÈĝZ\JOÈGDïDRU\JLQDOQLHLNRORURZR]QDMGRZDïVLÚURG]LP\ SURGXNWNWöUHMĂ]SDñVWZRZ\FKIDEU\N%\ïRQEDUG]RF]ÚVWRUR]FLHñF]DQ\QDXĝ\WHNWHMSUDNW\NLZ\P\ĂORQRWHRULÚļSRZLHG]LDïE\PļKRPHRSDW\F]QÈĝHNRQFHQWUDWV]NRG]LDUR]ZDGQLDQLHSURGXNWXGRP\FLDG]LDïD SU]HFLZïXSLHĝRZR7UXGQRG]LĂZWRXZLHU]\ÊDOHQDG]LDOHPÚVNLPNOLHQW NWöU\]Dĝ\F]\ïVRELHP\FLHJïRZ\E\ïWUDNWRZDQ\SULRU\WHWRZRQLHW\ONRZ WHPDFLHMDNRĂFLREVïXJLDOHWHĝZNZHVWLLFHQ\3ïDFLïRVLÚĂUHGQLRUD]\W\OH ]DXVïXJÚ]GRGDWNRZ\PP\FLHPZïRVöZZSRUöZQDQLXGRQRUPDOQHJR VWU]\ĝHQLD3RZRGHPE\ïRWRĝHXVïXJD]DPDZLDQDE\ïDGRĂÊU]DGNRFR QDNUÚFDïRMHMHNVNOX]\ZQRĂÊ3RGUXJLHZFHQQLNXVWU]\ĝHQLHSRG]LHORQH E\ïR QD F]WHU\ UöĝQH XVïXJL VWU]\ĝHQLH QDMWDñV]H ļ QD VXFKR QDMF]ÚĂFLHM ]DPDZLDQHQRUPDOQHVWU]\ĝHQLHQDPRNURSUDZLHQDMGURĝV]HVWU]\ĝHQLH VSHFMDOQHF]\OLNZDGUDWRZ\OXERNUÈJï\MHĝF]DVDPLZSLV\ZDQHMDNRVWU]\ĝHQLH QD MHĝD Db WDNĝH FUÒPH GH OD FUÒPH GOD ERJDW\FK F]\OL VWU]\ĝHQLH ZïRVöZ]P\FLHPLPRGHORZDQLHP .OLHQWQLHPXVLDï]DPDZLDÊFDïHMXVïXJLZ\VWDUF]\ïRĝHSRSURVLïRP\FLH DMXĝPLDï]DSHZQLRQÈXVïXJÚ]/RWRQHPMDNRJURRPLQJLHPLODNLHUHP GRZïRVöZMDNRğQLV]HPERLQQHMRSFMLQLHE\ïR3R]DW\PWHQNWR]DPDZLDïP\FLHZïRVöZXIU\]MHUDPÚVNLHJRPXVLDïE\ÊDOERNRVPLWÈDOER PLDï]DGXĝRNDV\ZSRUWIHOXDOERE\ï]]DJUDQLF\LWU]HEDJRE\ïRķVNURLÊĵ :35/XWRE\ïRQDSUDZGÚSURVWHSDQRZDïRZUÚF]SU]\]ZROHQLHQDZ\NRU]\VW\ZDQLHERJDWV]\FKFRE\ïR]JRGQH]VRFMDOLVW\F]QÈXUDZQLïRZNÈ LbSRZV]HFKQLHSU]H]VSRïHF]HñVWZRDNFHSWRZDQH -HV]F]HZODWDFKG]LHZLÚÊG]LHVLÈW\FKZ]DNïDGDFKIU\]MHUVNLFKZV]\VWNLHWH V]DPSRQRZHWULNLURGHP]NRPXQ\VWRVRZDQHE\ï\QDJPLQQLH.OLHQWE\ï MXĝMHGQDNWURV]NÚEDUG]LHMĂZLDGRP\SRMDZLïRVLÚMXĝWHĝQRZHSRNROHQLH IU\]MHUöZ NWöUH WUDNWRZDïR P\FLH JïRZ\ EDUG]LHM MDNR XïDWZLHQLH VZRMHM SUDF\QLĝSRZöGGREÈGěFREÈGěRNDQWRZDQLDNOLHQWD0LPRWRZEXWHONDFKSRHOHJDQFNLFKSURGXNWDFK]1LHPLHFODïRVLÚQDJïRZ\WHZV]\VWNLH)DPLOLMQH3RNU]\ZRZH-DMHF]QH%U]R]RZH&KPLHORZH5XPLDQNRZH ķ(Z\ĵķ-DPDMNLĵķ6DPVRQ\ĵLLQQHļRF]\ZLĂFLHUR]FLHñF]RQHERïXSLHĝ ERSU]HWïXV]F]DQLH3RMDNLPĂF]DVLHXZLHU]RQRZWHDUJXPHQW\ĝHW\ONR UR]ZRGQLHQLH SURGXNWX VSUDZL ĝH QLH EÚG]LHV] PLDï GROHJOLZRĂFL VNöUQ\FK -HVWHP SU]HNRQDQ\ ĝH GR G]LĂ VSRWND VLÚ Z ZLHOX PLHMVFDFK VWDUH Z\JLNWöUHEÚGÈSRZWDU]DÊWHEDMNLMDNMDNÈĂZLHG]ÚWDMHPQÈNWöUÈSRVLHGOLW\ONRNDSïDQLVWDUHMZLDU\ 3DPLÚWDPZWDPW\PF]DVLHMHGQR]SLHUZV]\FKIDFKRZ\FKF]DVRSLVP EUDQĝRZ\FKļķ/DXUHQWĵ:W\PWZRU]RQ\PQDEDUG]RZ\VRNLPSR]LRPLHPHU\WRU\F]Q\PPDJD]\QLHZLHONLDXWRU\WHWIU\]MHUVNLXF]HñPLVWU]D$QWRLQHijDSDQ-DQXV]6]\PDñVNL]3R]QDQLDRPDZLDïZLHORNURWQLH VHQVP\FLDJïRZ\ZVDORQLHIU\]MHUVNLPVHQVXĝ\ZDQLDRGSRZLHGQLFK V]DPSRQöZDOHWHĝSRND]\ZDïZSURVW\VSRVöEMDNUR]SR]QDZDÊ]ïH SU]HVRORQH V]DPSRQ\ GR ZïRVöZ 0QLHM ZLÚFHM Z W\P VDP\P F]DVLH ğUPD 9LGDO 6DVVRRQ Z\SURGXNRZDïD VZöM QDMZLÚNV]\ KLW ļ V]DPSRQ :DVK *RNWöU\ZSRïRZLHODWG]LHZLÚÊG]LHVLÈW\FKFLHV]\ïVLÚZ3ROVFH

68

RJURPQÈSRSXODUQRĂFLÈ&RFLHNDZHğUPDSU]\F]\QLïDVLÚSRĂUHGQLRGR UR]ZDOHQLDW\VLÚF\VNU]\QHNSRF]WRZ\FKZFDï\PNUDMXSU]H]SLHUZV]È SRWÚĝQÈ DNFMÚ PDUNHWLQJRZÈ ] SUöENDPL V]DPSRQöZ GRVWDUF]RQ\FK EH]SRĂUHGQLR GR GRPX NDĝGHJR 3RODND /XG]LH SR SURVWX QDJPLQQLH QLV]F]\OL FXG]H VNU]\QNL ĝHE\ ]GRE\Ê WH WRUHEHF]NLĮ 7DN ZLÚF P\FLH ZïRVöZZZDOFHROHSV]HMXWUR"'RNïDGQLHWDN -Xĝ ZVSRPQLDQ\ ZF]HĂQLHM $QWRLQH VZRMÈ ZL]MÚ UHZROXFMRQL]RZDQLD IU\]MHUVWZD]DF]\QDïRGQDXF]HQLD)UDQFX]HNP\FLDZïRVöZZ]DNïDG]LH IU\]MHUVNLP]DFRVSRW\NDï\JRIRFK\PDWURQNWöUHQLHĝ\F]\ï\VRELHWDN LQW\PQHJR ]DELHJX Z\NRQ\ZDQHJR SU]H] NRJRĂ LQQHJR QLĝ RVRELVWD VïXĝND$OHGRWHJRWHPDWXFK\EDMHV]F]HNLHG\ĂZUöFLP\ERZLHPMHVW QLH]Z\NOHV]HURNLL]SHZQRĂFLÈZDUWRSLVDQLD 3U]HMGěP\]DWHPGRPHULWXP:;;,ZLHNXPÚĝF]\ěQLSDWU]ÈMXĝLQDF]HMQDZLHOH ]DELHJöZ SRZLHG]LDïE\P RF]\V]F]DMÈFRNRVPHW\F]QRKLJLHQLF]Q\FK 'XĝD Z W\PURODQDVļIU\]MHUöZļMDNRQLRVÈF\FKWHQNDJDQHNRĂZLDW\ZWHPDFLHKLJLHQ\ ZïDĂQLHXĝ\ZDQLDNRVPHW\NöZGRZïRVöZEURG\F]\SRJROHQLX7RP\MHVWHĂP\QDSLHUZV]HMOLQLLIURQWXMDNRFLQDNWöU\FKVSRF]\ZDRERZLÈ]HNQDPDZLDQLD NOLHQWöZLVXJHURZDQLDLPGEDQLDRZïRV\DOHWHĝLbRbKLJLHQÚFDïHJRFLDïD:\VWDUF]\SRZLHG]LHÊĝHWHMSRPDG\Xĝ\ZDVLÚQDZïRV\]DUD]SRSRUDQQ\PSU\V]QLFX DSRZLHF]RUQ\PZ\P\FLXEURG\V]F]RWNXMHVLÚMÈ7RVÈVXJHVWLHNWöUHEDUG]R ]PLHQLDMÈPÚVNLĂZLDW]PLHQLDMÈJRQDOHSV]H 2GNLONXODWP\ĂODïHPRVHULLVZRLFKNRVPHW\NöZNWöUHEÚGÚPöJïSROHFDÊ Z VSRVöE SHZQ\ L ĂZLDGRP\ &HOHP E\ï\ Z\VRNLHM MDNRĂFL SURGXNW\ RGSRZLHGQLRSU]\JRWRZDQHGODPÚVNLFKJïöZLEUöG.ROHMQ\PWU]HFLP MXĝSURGXNWHP]OLQLL6WHDP3XQNNWöUÈSU]\JRWRZDOLĂP\ZQDV]HMMDPLH MHVW V]DPSRQ GR ZïRVöZ GOD PÚĝF]\]Q 7R SURGXNW SU]\ NWöU\P FK\ED SUDFRZDOLĂP\QDMGïXĝHMĝHE\QLHSRSHïQLÊEïÚGöZSRSU]HGQLFKSRNROHñ 6]DPSRQGRZïRVöZ6WHDP3XQNSRZVWDïZZ\QLNXZVSöïSUDF\]SR]QDñVNÈPDQXIDNWXUÈ3DQ'UZDO&DïDOLQLDW\FKSURGXNWöZSRZVWDïD]LQVSLUDFML PDV]\QDPLSDURZ\PL:LHNX3DU\ Steam)LSU]HNRUQÈSHUVSHNW\ZÈNRñFD ;;L;;,ZLHNX Punk)’ÈF]\]DPLïRZDQLHGRPHFKDQLNL]PHWDOLF]QÈPX]\NÈ6]DPSRQRSDUW\MHVWQDQDWXUDOQ\FKVNïDGQLNDFKP\MÈF\FKLQLH]DZLHUD ROHMöZVLOLNRQRZ\FKSDUDğQ\V]WXF]Q\FKEDUZQLNöZF]\NRQVHUZDQWöZ .RVPHW\NZ\VWÚSXMHZGZöFKSRMHPQRĂFLDFKGODNOLHQWDļPOLWDN ]ZDQ\P EDUEHU VL]H F]\OL GOD ]DNïDGöZ IU\]MHUVNLFK ļ PO %XWHOND Z\JOÈGHPSU]\SRPLQDF\OLQGU\F]QHXU]ÈG]HQLD]PDV]\QSDURZ\FKG]LHZLÚWQDVWRZLHF]QHMIDEU\NLSRVLDGDPLHG]LDQ\QDGUXNNWöU\RF]\ZLĂFLHMHVW ZbNOLPDFLHFDïHMVHULL6WHDP3XQNDWDNĝHZ\JRGQ\GR]RZQLN =DSDFKWRMHGHQ]LVWRWQLHMV]\FKHOHPHQWöZFDïHMXNïDGDQNLļQLH]PLHQQLH Z\W\F]DQ\SU]H]QXW\V]\SURZHWUZDïHLZ\UD]LVWHWDNLHWURFKÚSRZLHG]LDïE\PURERWQLF]H$NRUG\]LRïRZHEXGXMHODZHQGDDNRUG\NRU]HQQRSU]\SUDZRZHWZRU]ÈF\QDPRQJRěG]LNJDïNDPXV]NDWRïRZDNDUGDPRQRUD] F]DUQ\SLHSU]:WOHZ\F]XZDOQ\MHVWFKDUDNWHUGU]HZQ\SDF]XOLLFHGUX 6NïDGPLDïVLÚRSLHUDÊRQDWXUDOQHVNïDGQLNLLFRZDĝQHļV]DPSRQZ]DïRĝHQLXPLDïE\ÊLMHVWFDïNRZLFLHZHJDñVNLERZLHP]PLHQLDVLÚWHĝSRGHMĂFLH ZVSöïF]HVQHJR IDFHWD GR NZHVWLL VNïDGX L ěUöGHï GHG\NRZDQ\FK PX NRVPHW\NöZ6NïDGQLNLP\MÈFHV]DPSRQX6WHDP3XQN]RVWDï\RSDUWHQDED]LH QDWXUDOQ\FKROHMöZURĂOLQQ\FKPLÚG]\LQQ\PLROHMXNRNRVRZHJRLNXNXU\G]LDQHJRSRVLDGDMÈF\FKFHUW\ğNDW(FR&HUWL]DWZLHUG]RQ\FKGRXĝ\ZDQLD Z SURGXNWDFK HNRORJLF]Q\FK = ]DVWRVRZDQLD W\FK LQJUHGLHQWöZ Z\QLND QDWXUDOQ\NRORUV]DPSRQXF]\OLWDNDWURFKÚEDUZDROHMXIDEU\F]QHJR 3RQDGWRV]DPSRQ]RVWDïZ]ERJDFRQ\RSDQWHQROLROHMPDNDGDPLDïDJRG]ÈFH VNXWNL SRGUDĝQLHñ SU]\ F]ÚVW\P VWRVRZDQLX ĂURGNöZ GR VW\OL]DFML ZïRVöZ Adam Szulc Barber


ADAM SZULC BARBER

70


71


ADAM SZULC BARBER

72


Fryzury: Adam Szulc Barber Team Foto: Maciej Bogaczyk

73


mฤ™ska strefa )RWR3DZHรฏ*RรฏรˆE

Adam Szulc Barber na Open Hair Festival Open Hair Festival w Sieradzu to wyjฤ…tkowe miejsce i wyjฤ…tkowy festiwal poล›wiฤ™cony Antoniemu Cierplikowskiemu, ktรณrego chyba nie muszฤ™ przedstawiaฤ‡ Czytelnikom. Sam Open Hair Festival โ€“ skฤ…dinฤ…d doskonaล‚a nazwa, gra sล‚รณw na plenerowฤ… imprezฤ™ fryzjerskฤ… โ€“ to trzydniowe pokazy fryzjerรณw i artystรณw, a takลผe koncerty. :W\PURNXG]LDรฏRVLรšMHV]F]HZLรšFHMQLฤ]Z\NOH%\รฏDVFHQDRIIRZDQD U\QNXLVFHQDJรฏรถZQDQD3ODFX:RMHZรถG]NLPRGE\รฏ\VLรšWHฤSOHQHURZH SRND]\ QD XOLF\ 5\FHUVNLHM 0\ Z\VWรˆSLOLฤ‚P\ ZH ZV]\VWNLFK WU]HFK PLHMVFDFKDOHRERNQDVE\รฏDFDรฏDSOHMDGD]QDQ\FKLOXELDQ\FKIU\]MHUรถZ %\รฏWHDP$QGU]HMD0DWUDFNLHJRHNLSD-DJL+XSDรฏRIU\]MHU]+LV]SDQLL$OEHUWR2OPHGRE\รฏZ\VWรšSXF]QLรถZ]VLHUDG]NLHMV]NRรฏ\IU\]MHUVNLHM Lbฤ‚ZLHWQHNRQFHUW\X]QDQ\FKZ\NRQDZFรถZWDNLFKMDN+H\%URGND%RYVND'RPLQLND%DUDEDV3LRWU=LRรฏDF]\6ZLHUQDOLV 'OD QDV SRND]\ Z 6LHUDG]X Vรˆ ]DZV]H EDUG]R ZDฤQH %\OLฤ‚P\ ]QRZX EDUG]R]DMรšFLSRPDJDOLฤ‚P\ZNUHDFMLPLHV]NDรฑFรถZSRGF]DVSLHUZV]HJRSLรˆWNRZHJRZLHF]RUD]URELOLฤ‚P\PLQLSRND]QDXOLF\5\FHUVNLHM ]PRFQ\PQDFLVNLHPQDZVSDUFLHV]NROQLFWZD]DZRGRZHJRFRVSRWNDรฏR VLรš ] ฤ\Zรˆ SR]\W\ZQรˆ UHDNFMรˆ ]JURPDG]RQ\FK OXG]L :\VWรˆSLOLฤ‚P\ WHฤGZXNURWQLHQDGXฤHMVFHQLHฤผZHZVSรถOQ\P]-DJรˆ+XSDรฏRVSHNWDNOXฤท3LรšNQDL%HVWLDฤตNWรถU\Z\P\ฤ‚OLOLฤ‚P\UD]HPURNZF]Hฤ‚QLHMRUD]Z QDV]\PDXWRUVNLPSRND]LHฤท%HVWLDฤต,RW\PZรฏDฤ‚QLHRVWDWQLPZ\VWรšSLH FKFLDรฏE\PQDSLVDรŠZLรšFHM &DรฏRฤ‚รŠSROHJDรฏDQDW\PฤHVW\OL]RZDOLฤ‚P\QDVFHQLHSLรšFLXRVREQLNรถZ SรฏFL PรšVNLHM SU]\ PRFQHM KDUGFRURZRSXQNRZRURFNRZHM PX]\FH ]HVSRรฏรถZ]3R]QDQLD$WUDSD&\PHRQ;3LGฤDPD3RUQR,Q7ZLOLJKWฤณV(PEUDFH5HVSHFWL5H9ROWDฤผRF]\ZLฤ‚FLH]D]JRGรˆW\FKฤH6FHQRJUDILDE\รฏD PRFQDฤผZ\VWรˆSLOLฤ‚P\MHGQDNRZRXEUDQLZURERF]HFLXFK\LbIDUWXFK\DPRGHOHPLHOLZSLHUZV]HMF]รšฤ‚FLRNUZDZLRQHELDรฏHSรฏDV]F]\NLGR VWU]\ฤHQLDLF]รšฤ‚FLRZR]DEDQGDฤRZDQHQLHNWรถUHF]รšฤ‚FLFLDรฏD

0LDรฏR WR QDZLรˆ]\ZDรŠ GR SUDF\ ฤ‚UHGQLRZLHF]Q\FK F\UXOLNรถZ L SU]HGH ZV]\VWNLP OHFLD &HFKX &\UXOLNรถZ L %DOZLHU]\ Z 3R]QDQLX NWรถUH REFKRG]LP\ZW\PURNX5R]SRF]รšOLฤ‚P\ZรฏDฤ‚QLHRGSUDF\MDNรˆZ\NRQ\ZDOL F\UXOLF\ Z ZLHNDFK ฤ‚UHGQLFK 8GDรฏR VLรš Z\SRฤ\F]\รŠ QDU]รšG]LD FKLUXUJLF]QRGHQW\VW\F]QHLฤทRSHURZDOLฤ‚P\ฤตQLPLQDV]\FKPRGHOL%\รฏR Z\U\ZDQLH ]รšEรถZ DPSXWDFMD GรฏRQL EDQGDฤRZDQLH JรฏRZ\ RSDWUXQNL SLรฏRZDQLHNRฤ‚FLฤฎ : WOH JUDรฏD PX]\ND Z\ฤHM Z\PLHQLRQ\FK ]HVSRรฏรถZ D ]D QDPL PRฤQDE\รฏRREHMU]HรŠQDWHOHELPLHSU]\JRWRZDQ\SU]H]QDVVSHFMDOQLHQDWรš RND]MรšฤŸOP %\รฏD WR F]DUQRELDรฏD SURGXNFMD ]รฏRฤRQD ] RNRรฏR NODWHN ] UรถฤQ\FK IUDJPHQWรถZLQVSLUXMรˆFHJRQDVฤ\FLDZ3ROVFHLQDฤ‚ZLHFLH0LDรฏDRQDQD FHOXZ\REUDฤHQLHVRELHIU\]MHUVWZDMDNRฤ‚ZLDWDNWรถU\NUรšFLVLรšRGODW DP\FLรˆJOH Z3R]QDQLXRGODW Z\NRQXMHP\WHQVDPURG]DMU]HPLRVรฏD&KFLHOLฤ‚P\SRND]DรŠฤHLQVSLUDFMHSRFKRG]รˆ]UรถฤQ\FKฤ›UรถGHรฏLWR RQHSFKDMรˆQDVGRG]LDรฏDQLDLSU]HGHZV]\VWNLPฤHIU\]MHUVWZRPรšVNLH MHVWQLHW\ONRU]HPLRVรฏHPDOHMHVWWHฤMXฤHOHPHQWHPSRSNXOWXU\ &DรฏRฤ‚รŠฤŸOPX]DZLHUDรฏDREUD]\]F]DVรถZฤ\FLD$QWRLQHฤณDXOXELRQ\FK ]HVSRรฏรถZQDV]HMSUDF\LQVSLUXMรˆF\FKฤŸOPรถZ]IUDJPHQWDPLLNRQNXOWXU\ SRSXODUQHMDNWRUรถZSROLW\NรถZNUHVNรถZHNF]\GRNXPHQWรถZ 3R F]รšฤ‚FL F\UXOLF]QHM SU]HV]OLฤ‚P\ GR G]LDรฏDรฑ EDUEHUVNLFK 3U]\JRWRZDOLฤ‚P\ SLรšรŠ IU\]XU NWรถUH E\รฏ\ NRSLรˆ VWU]\ฤHรฑ MDNLH V]\NRZDOLฤ‚P\ GR NDWDORJX IU\]XU PรšVNLFK SURPXMรˆFHJR WHJRURF]Q\ 2SHQ +DLU )HVWLZDO MXฤZVW\F]QLXWHJRURNXZ6LHUDG]XZรฏDฤ‚QLH.DWDORJWHQZUD] ]b SRF]WรถZNDPL L GRNรฏDGQ\PL RSLVDPL X]DVDGQLDMรˆF\PL Z\EรถU SRV]F]HJรถOQ\FK IU\]XU NWรถUH ZHV]รฏ\ Z MHJR VNรฏDG ]RVWDรฏ Z\GDQ\ SU]H] 8U]รˆG 0LDVWD 6LHUDG]D L PLDรฏ VZRMรˆ SUHPLHUรš SRGF]DV QDV]HJRNZLHWQLRZHJRSRND]XZ\NรฏDGXGODVLHUDG]NLHMV]NRรฏ\]DZRGRZHM PLQXWIU\]XU:VSรถOQHRVWU]HQLHEU]\WZรˆQDVFHQLHLZVSรถOQH P\GOHQLH SLDQ\ GR JROHQLD 6WU]\ฤHQLD JROHQLD PRGHORZDQLD LฤŸQDOQHVW\OLQJL =DQDV]รˆVSUDZรˆQDVFHQLHZ6LHUDG]XSRMDZLรฏ\VLรšPรšVNLHVW\OL]DFMH]G]LHZLรšWQDVWHJRZLHNXRNROLF,ZRMQ\ฤ‚ZLDWRZHMODWWU]\G]LHVW\FK,,ZRMQ\ฤ‚ZLDWRZHMLODWVLHGHPG]LHVLรˆW\FK 0RFQ\ U]HPLHฤ‚OQLF]\ SRND] ]DNRรฑF]\รฏ VLรš GRVDGQ\P DNRUGHP ]bXWZRUX&\PHRQ;ฤท%HVWLDฤตDNDฤG\]PRGHOLE\รฏXEUDQ\ZVWUรถM ]bHSRNLLPLDรฏSU]\VRELHMDNLฤ‚DUWHIDNWฤผNDUDELQELF]V]WXF]QรˆUรšNรš LbLQQHGURELD]JL6LHUDG]XGR]REDF]HQLD]DURN Adam Szulc Barber

74


Zakupy w dobrym stylu Produkty dostฤ™pne w sklepach Oficjalny dystrybutor profesjonalnych produktรณw Moser w Polsce www.falelokikoki.pl


ROB FERLAINO, ROKK MAN BARBERS

76

Kolekcja DICHOTOMY


Fryzury: Rob Ferlaino, Rokk Man Barbers, Collins Place, Melbourne Foto: Elizabeth Kinnaird Make-up: Sarah Baxter Stylizacja: Aaron Choung i Steve Calder www.rokkmanbarbers.com.au

77


mฤ™ska strefa Mฤ™ลผczyลบni szukajฤ… nie tylko skutecznych, lecz takลผe innowacyjnych produktรณw, ktรณre wykorzystujฤ… najnowsze technologie. Aby sprostaฤ‡ ich oczekiwaniom, marka Halier wprowadziล‚a na rynek mฤ™skฤ… kolekcjฤ™ Fortive, dziฤ™ki ktรณrej wล‚osy sฤ… stymulowane do wzrostu, stajฤ… siฤ™ gฤ™ste, lล›niฤ…ce, a ich wypadanie zostaje spowolnione.

Kolekcja Fortive Kompleksowa pielฤ™gnacja wล‚osรณw dla mฤ™ลผczyzn 1DMZ\ฤV]DMDNRฤ‚รŠVNXWHF]QRฤ‚รŠRUD]WUZDรฏ\HIHNWฤผWDNLPLFHFKDPLPXV]รˆZ\ND]DรŠVLรšSURGXNW\ NWรถUHFKFรˆ]GRE\รŠX]QDQLHZRF]DFKPรšฤF]\]Q\.RVPHW\NLQLHSRZLQQ\UรถZQLHฤZLรˆ]DรŠVLรš ]bNRQLHF]QRฤ‚FLรˆVSรšG]DQLDZLHOXJRG]LQSU]HGOXVWUHP:V]\VWNLHWHFHFK\รฏรˆF]\ZVRELHNROHNFMD)RUWLYHRGPDUNL+DOLHUSU]H]QDF]RQDGRSLHOรšJQDFMLPรšVNLFKZรฏRVรถZ

)RUWLYHฤผV]DPSRQGRZรฏRVรถZ

6]DPSRQ ] NROHNFML )RUWLYH ]DZLHUD XQLNDOQรˆ IRUPXรฏรš Advanced Hair Recoveryโ„ขNWรถUDRGฤ\ZLDFHEXONLZรฏRVรถZRUD]QDZLOฤDVNรถUรšJรฏRZ\ ']LรšNLQLHMZรฏRV\VรˆZ\JรฏDG]RQHSHรฏQHEODVNXLSRGDWQHQDXNรฏDGDQLH : VNรฏDG]LH V]DPSRQX ]QDOD]รฏR VLรš ZLHOH VNรฏDGQLNรถZ PDMรˆF\FK GREURF]\QQ\ZSรฏ\ZQDVWDQZรฏRVรถZPLQROHMDUJDQRZ\NWรถU\MHZ]PDFQLD JOLFHU\QDSRVLDGDMรˆFDZรฏDฤ‚FLZRฤ‚FLUHJHQHUDF\MQHLQDZLOฤDMรˆFHQDVNรถUHN DWDNฤHELRW\QD ]DVLODMรˆFD FHEXONL F]รˆVWHF]NDPL VLDUNL NWรถUH Z]PDFQLDMรˆLXHODVW\F]QLDMรˆZรฏRV\QDFDรฏHMGรฏXJRฤ‚FL 6]DPSRQ)RUWLYHGRNรฏDGQLHP\MHRUD]Z]PDFQLDZรฏRV\-HVWLGHDOQ\GRSLHOรšJQDFMLZรฏRVรถZVLZLHMรˆF\FK'RGDWNRZRQLHREFLรˆฤDSRQLHZDฤQLH]DZLHUD V]NRGOLZ\FKGHWHUJHQWรถZV\QWHW\F]Q\FK6/6RUD]6/(6NWรถUHXV]NDG]DMรˆ QDWXUDOQรˆ K\GUROLSLGRZรˆ EDULHUรš QDVNรถUND SRZRGXMรˆF W\P VDP\P ]ZLรšNV]RQรˆXWUDWรšZRG\XF]XFLHฤ‚FLรˆJQLรšFLDVNรถU\JรฏRZ\RUD]MHMZ\VXV]HQLH 7R QDMOHSV]H UR]ZLรˆ]DQLH GR FRG]LHQQHM L VNXWHF]QHM SLHOรšJQDFML

Halier )RUWLYHฤผV]DPSRQGRZรฏRVรถZGODPรšฤF]\]Q 3RMHPQRฤ‚รŠPO

78


)RUWLYHļRGĝ\ZNDGRZïRVöZ 2Gĝ\ZND)RUWLYHRGPDUNL+DOLHUWRNRPSOHNVRZHUR]ZLÈ]DQLHGRSLHOÚJQDFML PÚVNLFK ZïRVöZ ,QQRZDF\MQD UHFHSWXUD RGĝ\ZNL ]DSRELHJD LFKZ\SDGDQLX-HVWUöZQLHĝLGHDOQDGRSLHOÚJQDFMLVLZLHMÈF\FKZïRVöZ =DZDUWH Z QLHM VNïDGQLNL PLQ ROHMHN PLJGDïRZ\ ZLWDPLQD %3 RUD] NHUDW\QD QDZLOĝDMÈ L QDGDMÈ ZïRVRP QDWXUDOQ\ SRï\VN )RUPXïD Hair Fortifying Complex™XïDWZLDUR]F]HV\ZDQLHRUD]SU]HFLZG]LDïDHOHNWU\]RZDQLXVLÚZïRVöZ2Gĝ\ZNDQLHREFLÈĝDZïRVöZGODWHJRPRĝQD MÈQDNïDGDÊEH]SRĂUHGQLRQDVNöUÚJïRZ\ 6WRVRZDQLHRGĝ\ZNL)RUWLYHMHVWQLH]Z\NOHSURVWH:\VWDUF]\QDQLHĂÊMHM QLHZLHONÈLORĂÊQDZLOJRWQHLXP\WHZïRV\DQDVWÚSQLHGRNïDGQLHUR]SURZDG]LÊRGQDVDG\DĝSRVDPHNRñFH3URGXNWQDOHĝ\SR]RVWDZLÊQD ZïRVDFKQDNLONDPLQXWDQDVWÚSQLHREğFLHVSïXNDÊZRGÈ

Halier )RUWLYHļVHUXPGRZïRVöZGODPÚĝF]\]Q 3RMHPQRĂÊPO DPSXïHN

)RUWLYHļVHUXPGRZïRVöZ

Halier )RUWLYHļRGĝ\ZNDGRZïRVöZGODPÚĝF]\]Q 3RMHPQRĂÊPO

6HUXP )RUWLYH Z]PDFQLD ZïRV\ L SU]\VSLHV]D LFK SRURVW 8QLNDOQD IRUPXïD Intense Growth Complex™ FKURQL MH SU]HG Z\SDGDQLHP RUD] SRSUDZLD NRQG\FMÚ VNöU\ JïRZ\ ']LÚNL VHUXP )RUWLYH ZïRV\ VÈ PRFQH ]GURZH L GREU]H RGĝ\ZLRQH 3URGXNW QLH REFLÈĝD ZïRVöZ GODWHJR PRĝQD QDQRVLÊ JR EH]SRĂUHGQLR QD VNöUÚ JïRZ\ )RUPXïD VHUXP )RUWLYH ]DZLHUD ]HVWDZ ZLWDPLQ L PLQHUDïöZ NWöUH VÈ QLH]EÚGQH GOD ]GURZLDPÚVNLFKZïRVöZ6NïDGQLNLWDNLHMDNĠDZRQRLG\SHSW\G\Z\FLÈJ]UXNZLZRGQHMQDVWXUFMLELRW\QDRUD]ROHMDUJDQRZ\]DSRELHJDMÈ Z\SDGDQLX]ZLÚNV]DMÈJÚVWRĂÊLHODVW\F]QRĂÊZïRVöZRUD]SR]\W\ZQLH ZSï\ZDMÈQDLFKRJöOQÈNRQG\FMÚ6HUXPZ\VWDUF]\QDQLHĂÊQDZLOJRWQH ZïRV\DbQDVWÚSQLHGHOLNDWQLHZPDVRZDÊMHRNUÚĝQ\PLUXFKDPLZVNöUÚ JïRZ\1LHQDOHĝ\JRVSïXNLZDÊ.RVPHW\NSRZLQQRVLÚVWRVRZDÊWU]\ UD]\ZbW\JRGQLX

www.halier.pl

79


męska strefa

Barber Phon by Gamma Più NOWOŚĆ! Jedyna na rynku suszarka dla barberów: Barber Phon by Gamma Più.

'ZDRVREQHXVWDZLHQLDVXV]HQLD D]HVSHFMDOQLHGREUDQÈ VLïÈQDGPXFKXGR]DURVWXLGR RZïRVöZ =LPQDG\V]DSR]ZDODQDSUHFF\]\MQÈVW\OL]DFMÚEURG\ LHNVSUHVRZHVXV]HQLHPDï\F \FKSDUWLL 0RF:LEDUG]RGXĝD ĝDVLïD Z\GPXFKXSRZLHWU]Da aP3K 7XUPDOLQRZDMRQL]DFMD D]DSHZQLDXWU]\PDQLH RSW\PDOQHJRQDZLOĝH HQLDZïRVöZ LJZDUDQWXMHHOHJDQFNL QFNLSRï\VN 'RVWÚSQHGZLHGHVLJQHUVNLHZHUVMH HUVMH 7LWDQLXPL2OG6WOH

&HQD]ï Zamówienia: kontakt@gammapiu.pl tel. 880 134 943 tel. 729 526 876

80


YUKI KANO, TONI&GUY AUSTRALIA

82

Kolekcja REDEFINED


Fryzury: Yuki Kano, Toni&Guy Australia Foto: Bruno Mameli Make-up: Yoshimi Kumai Stylizacja: Kiaya Daniels Grafika: Anna Bartholomaeus www.toniandguy.com.au

83


porady

Jak zachฤ™ciฤ‡ mฤ™ลผczyzn do wizyty w Twoim salonie? Klientela branลผy fryzjerskiej zmienia siฤ™ i rozwija rรณwnie dynamicznie jak salony oraz pracujฤ…cy w nich styliล›ci i barberzy. Dziล› juลผ nie tylko kobiety przykล‚adajฤ… ogromnฤ… wagฤ™ do swojej fryzury โ€“ coraz czฤ™ล›ciej jest ona istotna takลผe dla panรณw. Jak prowadziฤ‡ komunikacjฤ™, aby przyciฤ…gnฤ…ฤ‡ ich do swojego salonu? 3RV]XNXMรˆFVSRVREรถZQDSRZLรšNV]HQLHPรšVNLHMF]รšฤ‚FLVZRMHMNOLHQWHOLSRZLQQLฤ‚P\ZSLHUZV]HMNROHMQRฤ‚FLGREU]H]DVWDQRZLรŠVLรšQDGVSHF\ฤŸNรˆWHM JUXS\GRFHORZHM&]\DE\QDSHZQRPRฤHP\SR]ZROLรŠVRELHE\NRPXQLNRZDรŠVLรš]QLรˆZWDNLVDPVSRVรถEMDN]NRELHWDPL"2F]\ZLฤ‚FLHฤHQLH

.RELHW\Vรˆ]:HQXVPรšฤF]\ฤ›QL]0DUVD 1LHMHVWฤDGQ\PRGNU\FLHPฤHNRELHW\LPรšฤF]\ฤ›QLGLDPHWUDOQLHUรถฤQLรˆVLรš RGVLHELHฤผ]DUรถZQRZVIHU]HSV\FKLF]QHMMDNLFLHOHVQHM-DVQHMHVW]DWHP ฤHUรถฤQLรŠEรšGรˆVLรšWDNฤHLFKSRWU]HE\LSUHIHUHQFMHZ]JOรšGHPXVรฏXJIU\]MHUVNLFK &R ]D W\P LG]LH DE\ VNรฏRQLรŠ SDQรถZ GR UHJXODUQHJR RGZLHG]DQLD QDV]HJRVDORQXPXVLP\GRVWRVRZDรŠGRQLFKVZRMรˆRIHUWรšDWDNฤHRGSRZLHGQLRVLรš]QLPLNRPXQLNRZDรŠ:SLHUZV]HMNROHMQRฤ‚FLWU]HEDMHGQDN]DZDOF]\รŠRWRDE\GRZLHG]LHOLVLรšRQDV]\PLVWQLHQLXL]DUH]HUZRZDOLVZRMรˆ SLHUZV]รˆZL]\Wรš-DNWR]URELรŠ"

$PEDVDGRUNDPDUNL 0DMรˆF MXฤ VSRUH JURQR ]DGRZRORQ\FK NOLHQWHN ZDUWR Z\NRU]\VWDรŠ LFK V\PSDWLรšL]DFKรšFLรŠMHGRSROHFDQLDQDV]HMRIHUW\EOLVNLPVRELHPรšฤF]\]QRP : MDNL VSRVรถE" 3U]\SRPLQDMรˆF LP ฤH JG\ P\ฤ‚Oรˆ R W\P MDN ]DGEDรŠRVZRLFKSDUWQHUรถZRMFรถZF]\EUDFLฤผSRZLQQ\SRP\ฤ‚OHรŠZรฏDฤ‚QLH RQDV]\FKXVรฏXJDFK'RSU]HSURZDG]HQLDNDPSDQLL]SHZQRฤ‚FLรˆSU]\GD VLรšZVSDUFLHSURIHVMRQDOQ\FKQDU]รšG]LWDNLFKMDNV\VWHPGR]DU]รˆG]DQLD VDORQHP 9HUVXP 8VSUDZQL RQ Z\V\รฏNรš ZLDGRPRฤ‚FL L SR]ZROL XSHZQLรŠ VLรšฤHWUDฤŸรˆRQHGRNรฏDGQLHGRW\FKRVรถEGRNWรถU\FKSRZLQQ\ .OXF]RZ\PHOHPHQWHPWHJRW\SXG]LDรฏDรฑEรšG]LHU]HF]MDVQDWUHฤ‚รŠUR]HVรฏDQHJRNRPXQLNDWX$E\VNXWHF]QLH]DFKรšFLรŠNOLHQWNLGRZFLHOHQLDVLรšZUROรš DPEDVDGRUHNQDV]HMPDUNLZDUWRSRP\ฤ‚OHรŠRRGSRZLHGQLHMQDJURG]LH]D LFK]DDQJDฤRZDQLH0RฤHE\รŠWRQDSU]\NรฏDGDWUDNF\MQD]QLฤNDQDXVรฏXJLOXEGRGDWNRZHSXQNW\ZSURJUDPLHORMDOQRฤ‚FLRZ\PNWรถUHZV\VWHPLH 9HUVXPQDOLF]RQH]RVWDQรˆSR]UHDOL]RZDQLXZL]\W\]WDNLHJRSROHFHQLD

84

.ROHMQรˆVNXWHF]QรˆPHWRGรˆQDSU]\FLรˆJQLรšFLHGRQDV]HJRVDORQXZLรšNV]HJR JURQD PรšฤF]\]Q EรšGรˆ ERQ\ SRGDUXQNRZH QD GHG\NRZDQH LP XVรฏXJLฤผMDNQDSU]\NรฏDGVWU]\ฤHQLHPรšVNLHF]\SLHOรšJQDFMD]DURVWX.XSXMรˆFMHGODVZRLFKEOLVNLFKSDQLH]QDMGรˆZVSDQLDรฏ\SUH]HQWDSDQRZLH ]\VNDMรˆRND]MรšE\SU]HNRQDรŠVLรšRZ\VRNLHMMDNRฤ‚FLQDV]\FKXVรฏXJ3RGF]DVJG\QDV]VDORQ]ZLรšNV]\SU]\FKRG\HZLGHQFMรˆVSU]HGDฤ\LUR]OLF]HQLHPERQรถZ]DMPLHVLรšQLH]DZRGQ\V\VWHPGR]DU]รˆG]DQLD

0RF,QWHUQHWX 'REU\P VSRVREHP QD QLHZ\PDJDMรˆFรˆ ZLHOH Z\VLรฏNX SURPRFMรš XVรฏXJ Lb SURGXNWรถZ GOD PรšฤF]\]Q EรšG]LH QD SHZQR Z\NRU]\VWDQLH VZRMHM VWURQ\LQWHUQHWRZHMRUD]NDQDรฏรถZZPHGLDFKVSRรฏHF]QRฤ‚FLRZ\FK0RฤOLZRฤ‚FL MHVW ZLHOH =DPLHV]F]HQLH LQIRUPDFML R VSHFMDOQHM RIHUFLHGODSDQรถZNWรถU]\XPรถZLรˆVLรšQDVZRMรˆSLHUZV]รˆZL]\WรšDNFMHRND]\MQHZSRVWDFL]QLฤNL QD']LHรฑ2MFDOXE']LHรฑ&KรฏRSDNDF]\WHฤSXEOLNDFMD]GMรšรŠฤทSU]HGLSRฤต NWรถUHXฤ‚ZLDGRPLรˆZ]URNRZFRPMDNฤ‚ZLHWQHUH]XOWDW\SU]\QRVLNRU]\VWDQLH ]bXVรฏXJQDV]HJRVDORQX 0รšฤF]\ฤ›QLVรˆ]QDWXU\SUDNW\F]QLD]GHF\GRZDQDZLรšNV]Rฤ‚รŠ]QLFKOXELLbFHQL XGRJRGQLHQLDMDNLHSU]\QRV]รˆQRZHWHFKQRORJLH:DUWRRW\PSDPLรšWDรŠ MHฤHOL FKFHP\ ]DFKรšFLรŠ LFK GR ZL]\W\ Z QDV]\P VDORQLH 'REU\P NURNLHP EรšG]LHQLHZรˆWSOLZLHZSURZDG]HQLHUH]HUZDFMLRQOLQHG]LรšNLNWรถUHMSDQRZLH V]\ENRLZ\JRGQLHXPรถZLรˆVLรšQDZL]\WรšSU]H]DSOLNDFMรšOXEVWURQรšLQWHUQHWRZรˆ0RฤOLZRฤ‚รŠVZRERGQHJRGRERUXRGSRZLDGDMรˆFHJRLPWHUPLQXRUD] SU]\SRPQLHQLDRZL]\FLHZIRUPLH606DOXEHPDLOD]bSHZQRฤ‚FLรˆ]URELSR]\W\ZQHZUDฤHQLHQDNDฤG\PQRZRF]HVQ\PPรšฤF]\ฤ›QLH ']LรšNL QDU]รšG]LRP GRVWรšSQ\P Z RSURJUDPRZDQLX GR ]DU]รˆG]DQLD VDORQHP 9HUVXP SR]\VNLZDQLH QRZ\FK NOLHQWรถZ L SU]\JRWRZ\ZDQLH VSHUVRQDOL]RZDQHM NRPXQLNDFML MHVW G]Lฤ‚ รฏDWZLHMV]H QLฤ NLHG\NROZLHN 0RฤOLZRฤ‚FLZ]DNUHVLHWZRU]HQLDNUHDW\ZQ\FKLVNXWHF]Q\FKฤผERGRVWRVRZDQ\FKGRZ\EUDQHMJUXS\GRFHORZHMฤผDNFMLSURPRF\MQ\FKVWRMรˆ SU]HGQDPLRWZRUHP2JUDQLF]DQDVMXฤMHG\QLHZรฏDVQDZ\REUDฤ›QLD 'RZLHG]VLรšZLรšFHMLZ\SUรถEXM9HUVXPEH]SรฏDWQLHQD www.versum.pl


wywiad

Bogusล‚awa Chmiest Pasja w oczach, determinacja w duszy, siล‚a, odrobina szaleล„stwa i upรณr w sercu โ€“ tak okreล›lajฤ… jฤ… inni. I choฤ‡ z zawodu nie jest fryzjerem, opanowaล‚a sztukฤ™ fryzjerskฤ… do perfekcji. Z powodzeniem prowadzi w Krakowie Chmiest Academy of Hair Design i wraz ze swoim zespoล‚em speล‚nia marzenia klientรณw o idealnie dopasowanym wizerunku. )RWRDUFKLZXP&KPLHVW$FDGHP\RI+DLU'HVLJQ

&RVSUDZLรฏRฤHWRZรฏDฤ‚QLH]IU\]MHUVWZHPSRVWDQRZLรฏD3DQL]ZLรˆ]DรŠ VZRMHฤ\FLH]DZRGRZH" %RJXVรฏDZD&KPLHVW=DZV]HOXELรฏDPHNVSHU\PHQWRZDรŠ]ZรฏRVDPLXVLHELHLXLQQ\FKZLรšFSRVWDQRZLรฏDPSรถMฤ‚รŠWรˆGURJรˆ1LHMHVWHP]]DZRGX IU\]MHUHPDOH]DZV]HWROXELรฏDP-DNVLรšRND]DรฏRWU]HEDURELรŠWRFRVLรš OXELERWRZรฏDฤ‚QLHMHVWUHFHSWDQDVXNFHV $MDNZVSRPLQD3DQLVZRMHSRF]รˆWNLZ]DZRG]LH" %&K %\รฏ\WUXGQHERRGUD]X]RVWDรฏDPU]XFRQDQDJรฏรšERNรˆZRGรš']LรšNL WHPX G]Lฤ‚ PDP WDNLH XPLHMรšWQRฤ‚FL L RGZDJรš 0XVLDรฏDP EDUG]R GXฤR SUDFRZDรŠGXฤRVLรšVWDUDรŠLXGRZDGQLDรŠZV]\VWNLPฤHQDSUDZGรšMHVWHP GREUD Z W\P FR URELรš )U\]MHUVWZR WR Z\PDJDMรˆF\ ]DZรถG L QLH NDฤG\ PRฤHVLรšZQLPRGQDOHฤ›รŠ 2EHFQLHSURZDG]รˆFZรฏDVQ\VDORQZMDNLVSRVรถEGRELHUD3DQLZVSรถรฏSUDFRZQLNรถZ"-DNLHFHFK\LXPLHMรšWQRฤ‚FLVรˆGOD3DQLV]F]HJรถOQLHFHQQH" %&K1DMZDฤQLHMV]DMHVWGODPQLHSDVMDL]DPLรฏRZDQLHGR]DZRGX IU\]MHUD:DฤQHVรˆWHฤFKรšFLLSUDFRZLWRฤ‚รŠ=DZรถGIU\]MHUDZ\PDJD Z\F]XFLD .DฤGD RVRED MHVW LQQD SURZDG]L LQQ\ WU\E ฤ\FLD L Z\NRQXMH LQQ\ ]DZรถG 'REU\ IU\]MHU SRZLQLHQ ZLรšF XPLHรŠ SRGHMฤ‚รŠ GR NOLHQWNL LQG\ZLGXDOQLH Lb GRSDVRZDรŠ WDNรˆ VW\OL]DFMรš E\ PR]QD E\รฏR SRUDG]LรŠVRELH]IU\]XUรˆZbGRPX-HVWHPV]F]รšฤ‚OLZDฤHPDPWDNLFK ZVSรถรฏSUDFRZQLNรถZPRฤQDSRZLHG]LHรŠฤHVรˆPRMรˆGUXJรˆURG]LQรˆ VWDQRZLP\QDSUDZGรš]JUDQรˆHNLSรšLFREDUG]RZDฤQHPRฤHP\QD VLHELHOLF]\รŠ -DNLH Z\PDJDQLD VWDZLD SU]HG IU\]MHUHP ZVSรถรฏF]HVQ\ U\QHN" &R SR]DVROLGQรˆZLHG]รˆLFLรˆJรฏ\PUR]ZRMHPMHVWJZDUDQFMรˆGREUHMSR]\FMLZEUDQฤ\" %&K)U\]MHUWRG]Lฤ‚QLHW\ONRU]HPLHฤ‚OQLNDOHSU]HGHZV]\VWNLPVW\OLVWD NWรถU\XPLHMรšWQLHGRELHUDIU\]XUรšGRNOLHQWNLLMHMRF]HNLZDรฑ2F]\ZLฤ‚FLH UR]ZรถM MHVW EDUG]R ZDฤQ\ WUHQG\ VLรš ZFLรˆฤ ]PLHQLDMรˆ GODWHJR GREU]H ZLHG]LHรŠFRMHVWDNWXDOQLHQDF]DVLHLZF]\PNOLHQWNDEรšG]LHZ\JOรˆGDรŠ PRGQLH)U\]MHUSRZLQLHQE\รŠZ\NZDOLฤŸNRZDQ\L]QDรŠVLรšWDNฤHQDQRZLQ)RWRย’XNDV]2VXFK

0HWDPRUIR]\SU]HGLSR

86

NDFK NRVPHW\F]Q\FK E\ GRSDVRZDรŠ RGSRZLHGQLรˆ SLHOรšJQDFMรš ZรฏRVรถZ Z GRPX 5\QHN MHVW EDUG]R Z\PDJDMรˆF\ L RF]HNXMH RG IU\]MHUD FLรˆJรฏHM LQLFMDW\Z\RUD]WHJRE\FKรฏRQรˆรฏQDMQRZV]HWUHQG\ $E\WZRU]\รŠFLHNDZHNUHDW\ZQHU]HF]\SRWU]HEQHVรˆQRZHSRP\Vรฏ\ LLQVSLUDFMH*G]LH3DQLLFKV]XND" %&K &LรˆJรฏรˆLQVSLUDFMรšF]HUSLรšSU]HGHZV]\VWNLPRGPRLFKNOLHQWHN7RRQH SU]\QRV]รˆ PL ZFLรˆฤ QRZH SRP\Vรฏ\ 2F]\ZLฤ‚FLH VWDUDP VLรš FLรˆJOH V]NROLรŠ L XF]รšV]F]DรŠ QD SRND]\ D WDNฤH EUDรŠ XG]LDรฏ Z QDMZDฤQLHMV]\FK NRQNXUVDFK IU\]MHUVNLFK'DMHPLWRPRW\ZDFMรšGRG]LDรฏDQLDLSR]\W\ZQLHQDNUรšFD .WRMHVWGOD3DQLZ\]QDF]QLNLHPSUDZG]LZHJRNXQV]WXZHIU\]MHUVWZLH" %&K :\GDMHPLVLรšฤHNDฤG\IU\]MHUSRZLQLHQE\รŠLQG\ZLGXDOLVWรˆ2F]\ZLฤ‚FLHZ\]QDF]QLNLF]\LNRQ\IU\]MHUVWZDGDMรˆQDPฤผIU\]MHURPฤผLQVSLUDFMรš QDWRPLDVW XZDฤDP ฤH IU\]MHU SRZLQLHQ PLHรŠ VZรถM ZรฏDVQ\ NXQV]W SUDF\LVWDUDรŠVLรšZ\URELรŠVZRMรˆZรฏDVQรˆPDUNรš -DNRNUHฤ‚OLรฏDE\3DQLVZรถMLQG\ZLGXDOQ\VW\OSUDF\" %&K&Dรฏ\F]DVSRZWDU]DPฤHNOLHQWMHVWGODPQLHQDMZDฤQLHMV]\GODWHJRNLHUXMรšVLรšZSUDF\SU]HGHZV]\VWNLPW\PDE\RGSRZLHGQLRGRSDVRZDรŠVW\OL]DFMรšGRNOLHQWNL7\ONRLQG\ZLGXDOQHSRGHMฤ‚FLHGRNDฤGHM]RVรถE NWรถUHGRPQLHSU]\FKRG]รˆJZDUDQWXMHVXNFHV -DNLHNRQNUHWQLHHOHPHQW\ELHU]H3DQLSRGXZDJรšSU]\GRERU]HIU\]XU\ GODGDQHJRNOLHQWD" %&K -HVW ZLHOH F]\QQLNรถZ NWรถU\PL VLรš NLHUXMรš ZDฤQ\ MHVW GOD PQLH NV]WDรฏWWZDU]\WRF]\NOLHQWNDQRVLQDFRG]LHรฑPDNLMDฤF]\WHฤSUHIHUXMH QDWXUDOQ\ VW\O MDN VLรš XELHUD MDNรˆ SUDFรš Z\NRQXMH F]\ PD PDรฏH G]LHFNR 3U]\FKRG]รˆ GR PQLH QDSUDZGรš UรถฤQH 3DQLH QLHUD] WDNLH NWรถUH RG ZLHOX ODW QLH E\รฏ\ X IU\]MHUD ER ]DZV]H VLรš WHJR EDรฏ\ OXE NWRฤ‚ UD] ]URELรฏ LP NU]\ZGรš D WHUD] WUXGQR MHVW LP ]DXIDรŠ .OLHQWND PD VLรš SU]HGH ZV]\VWNLPGREU]HF]XรŠZQRZHMIU\]XU]HGODWHJRVWDUDPVLรšUR]PDZLDรŠ LSR]QDรŠGREU]HRVREรšNWรถUDVLDGDQDIRWHOXERWDNQDSUDZGรšZV]\VWNR PD]QDF]HQLH )RWR0RQLND0DPRรฑ


)RWR$JQLHV]ND5]\PHN

/RRNERRN/ij2UÓDO3URIHVVLRQDOķ6LPSOHHOHJDQFHĵ

$MDNVLÚ3DQL]DFKRZXMHJG\NOLHQWFKFHNRQLHF]QLHSU]HIRUVRZDÊ IU\]XUÚNWöUDNRPSOHWQLHGRQLHJRQLHSDVXMH" %&K 6WDUDPVLÚZ\WïXPDF]\ÊMDNQDMOHSLHMSRWUDğÚ&]DVHPMHGQDNVLÚ QLHXGDMHERNOLHQWNDXZDĝDĝHZHIU\]XU]HMDNÈVRELHZ\PDU]\ïDEÚG]LHMHMQDSHZQRGREU]H2F]\ZLĂFLHNDĝG\PDSUDZRHNVSHU\PHQWRZDÊ]IU\]XUÈ]DZV]H]QDMG]LHVLÚMDNLĂ]ïRW\ĂURGHN 1D3DQLSRUWIROLRVNïDGDMÈVLÚPLQ]GMÚFLDFLHNDZ\FKLXGDQ\FKPHWDPRUIR]:3DQLVDORQLHPRĝQDQLHW\ONRRGPLHQLÊIU\]XUÚDOHWHĝ NRPSOHNVRZRZ\NUHRZDÊVZöMQRZ\ZL]HUXQHN-DNSU]HELHJDWDND XVïXJD" %&K-DN]Z\NOHQDMSLHUZUR]PDZLDP\]NOLHQWNÈSR]QDMHP\MÈLXĂZLDGDPLDP\]F]\PZLÈĝHVLÚPHWDPRUIR]DWRF]ÚVWRERZLHPGXĝHSU]Hĝ\FLH.OLHQWNDVSRWNDVLÚ]QDPLIU\]MHUDPLDOHWDNĝH]PDNLMDĝ\VWNÈLbVW\OLVWNÈXELRUX-HĝHOLWHJRSRWU]HEXMHPRĝHZ\EUDÊVLÚWHĝQDZF]HĂQLHMV]H ]DNXS\ 3R NRQVXOWDFMDFK SU]HFKRG]LP\ GR U]HF]\ URELP\ IU\]XUÚ PDNLMDĝVW\OL]DFMÚLZVSDQLDïH]GMÚFLD0HWDPRUIR]\VÈQDSUDZGÚĂZLHWQH 8ZLHOELDPQDWRPLDVWNLHG\VWDMHSU]HGHPQÈ]XSHïQLHQRZDRGPLHQLRQD L SHZQD VLHELH NRELHWD DOER 3DQ ER PÚVNLH PHWDPRUIR]\ UöZQLHĝ ZbQDV]\PVDORQLHURELOLĂP\=PLDQDZL]HUXQNXZSï\ZDQDWRMDNF]ïRZLHNVDP]DF]\QDVLHELHSRVWU]HJDÊMDNLMHVWGODLQQ\FKOXG]LLMDNLHGHF\]MHSRGHMPXMH7RQDSUDZGÚZVSDQLDïDSU]\JRGDNDĝGHPXSROHFDP

'REU]HĝHVÈWHĝRGZDĝQH3DQLHNWöUHGHF\GXMÈVLÚQDWDNÈRGĂZLHĝDMÈFÈPHWDPRUIR]Ú-HVWWRPRLP]GDQLHPEDUG]RPLïDRGPLDQDZbPRG]LHIU\]MHUVNLHM &R 3DQLÈ IDVF\QXMH L LQWHUHVXMH SR]D IU\]MHUVWZHP" &]\ ]QDMGXMH 3DQLF]DVQDMDNLHĂLQQHSDVMH" %&K)U\]MHUVWZRWRFDïHPRMHĝ\FLHPDPWRV]F]ÚĂFLHĝHURELÚWRFR OXELÚGODWHJRVWDZLDPWÚPRMÈSDVMÚL]DZöGQDSLHUZV]\PPLHMVFX %DUG]ROXELÚWHĝPRGÚ]UHV]WÈWRFK\EDQLHRGïÈF]Q\HOHPHQWPRMHJR ]DZRGX3R]DW\PPDPZVSDQLDïÈURG]LQÚNWöUHMVWDUDPVLÚSRĂZLÚFDÊZV]\VWNLHZROQHFKZLOH &RORU7URSK\

6W\OLVWD/DWD

$MDNLH3DQL]GDQLHPQDMF]ÚĂFLHMSRSHïQLDP\EïÚG\MHĝHOLFKRG]L RQDV]HIU\]XU\" %&K5RELP\FRĂERMHVWDNWXDOQLHPRGQHQLHZDĝQHF]\GREU]HVLÚ ]bW\PF]XMHP\F]\QLH0RGDWRQLHZV]\VWNRPXVLP\PLHÊĂZLDGRPRĂÊ ĝHIU\]XUDPXVLVLÚGREU]HXNïDGDÊPXVLSDVRZDÊGRQDV]HJRVW\OXF]\ NV]WDïWXWZDU]\1LHPDFRNLHURZDÊVLÚPRGÈDOHZïDVQ\PVDPRSRF]XFLHPLSRUDGÈZ\NZDOLğNRZDQHJRIU\]MHUDERWRMHPXSU]HGHZV]\VWNLP ]DOHĝ\ĝHE\NOLHQWNDZ\V]ïD]DGRZRORQD -DNLHHOHPHQW\]RERZLÈ]XMÈF\FKREHFQLHZPRG]LHIU\]MHUVNLHMWUHQGöZVÈZHGïXJ3DQLQDMFLHNDZV]H" %&K2F]\ZLĂFLHRGZDĝQHNRORU\NWöUHV]WXUPHPZGDUï\VLÚQDZ\ELHJLLQDXOLFH0LïRMHVWSRSDWU]HÊQDNRELHW\ZUöĝRZ\FKZïRVDFKDOER ]]LHORQ\PLUHĠHNVDPLĂZLDWZ\GDMHVLÚSLÚNQLHMV]\LEDUG]LHMNRORURZ\ )RWR$JQLHV]ND5]\PHN

87


CHMIEST ACADEMY OF HAIR DESIGN

88

Kolekcja MODERN ART


Fryzury: Bogusława Chmiest, Agnieszka Dudek, Paulina Mencnarowska Chwała / Chmiest Academy of Hair Design Foto: Małgorzata Brylla Make-up: Anna Warot Stylizacja: Katarzyna Piszczek / fiufiu&ulala Modelki: Alicja Sułek i Sabina Tabisz

89


moda

Eklektyczny przepych JesieĹ&#x201E; 2017 Tego sezonu moda siÄ&#x2122;ga do swoich zasobĂłw archiwalnych i przypomina sobie o caĹ&#x201A;ym zgromadzonym tam bogactwie ornamentĂłw, faktur, tkanin, technologii i kolorĂłw. Po sezonie letnim, w ktĂłrym moda dawaĹ&#x201A;a nam ograniczony zestaw moĹźliwoĹ&#x203A;ci ksztaĹ&#x201A;towania naszego wizerunku, nastÄ&#x2122;puje odskoczenie w drugi biegun â&#x20AC;&#x201C; stosowany z duĹźym poczuciem humoru przepych. Zasadza siÄ&#x2122; on na operowaniu skrajnoĹ&#x203A;ciami i w sposĂłb bardzo przenikliwy wyraĹźa jakÄ&#x2026;Ĺ&#x203A; prawdÄ&#x2122; o naszej aktualnej sytuacji. WyraĹźa bowiem naszÄ&#x2026; tÄ&#x2122;sknotÄ&#x2122; za stabilnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; i spokojem (interpretowanÄ&#x2026; w elegancji i wyraďŹ nowanych materiaĹ&#x201A;ach oraz klasycznych, tradycyjnych sylwetkach), a jednoczeĹ&#x203A;nie pragnienie jakiegoĹ&#x203A; szalonego odlotu, ucieczki od opresyjnej i wymagajÄ&#x2026;cej rzeczywistoĹ&#x203A;ci (zdradzajÄ&#x2026; to chociaĹźby jaskrawe i kontrastowe kolory, dÄ&#x2026;Ĺźenie do ekstremalnego blasku albo zaburzenia proporcji poszczegĂłlnych elementĂłw stroju). Moda pokazuje nam nasze dÄ&#x2026;Ĺźenie do elegancji i jednoczeĹ&#x203A;nie marzenie o sportowym komforcie. GdzieĹ&#x203A; w tle wyczuwalny jest powrĂłt do myĹ&#x203A;lenia o przyszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci i technologii, jakie mieliĹ&#x203A;my w przeszĹ&#x201A;oĹ&#x203A;ci, w latach 80. i 90. To jeszcze inny rodzaj nostalgicznego eskapizmu, wyraĹźajÄ&#x2026;cy siÄ&#x2122; np. w odwoĹ&#x201A;aniu

(VWKHU1RULHJD

&XVWR

$QJHO6FKOHVVHU

do stylistyki â&#x20AC;&#x17E;Star Trekaâ&#x20AC;? lub muzyki pop z lat 80.

/Ä&#x201A;QLHQLH 0HWDOLF]Q\ EODVN DNVDPLWX VUHEU]\VWRÄ&#x201A;Ă&#x160; SRZOHNDQ\FK IROLĂ&#x2C6; SRZLHU]FKQL PDWHULDĂŻĂśZ HIHNW IROLL DOXPLQLRZHMODNLHURZDQDVNĂśUDÄŽ0HWDOLF]QHQLFLREÄ&#x;WHDSOLNDFMHSU]\SRPLQDMĂ&#x2C6;FHPHWDORZH ĂŻXVNLOXE]EURMHGÄ?HW\FHNLQ\1DMEDUG]LHMHIHNWRZQHMHVW]DVWRVRZDQLHEODVNXQDFDĂŻHMV\OZHWFH LWRZNRORU]HVUHEUDU]DG]LHM]ĂŻRWDOXEPLHG]L:ZHUVMLEDUG]LHM]DFKRZDZF]HMSURSRQXMHVLĂ&#x161; VDW\QRZDQHSRZLHU]FKQLHPDWHULDĂŻĂśZZWRQDFMDFKQLHELHVNLFKEHÄ?RZ\FKNUHPRZ\FKOXE ZRGFLHQLXEXUJXQGD U]DG]LHMF]HUZLHQL 

90


7HUHVD+HOELJ

0HQFKHQ7RPDV

(VWKHU1RULHJD

$NVDPLWQRฤ‚รŠ

0LJXHO0DULQHUR

)UDQFLV0RQWHVLQRV

$OYDUQR

2VREQรˆXZDJรšSU]\NXZDQLHVSRG]LHZDQ\SRZUรถWDNVDPLWX=MHGQHMVWURQ\PDWHULDรฏWHQFKDUDNWHU\]XMH VLรš QDWXUDOQ\PL ZรฏDฤ‚FLZRฤ‚FLDPL Oฤ‚QLรˆF\PL D ] GUXJLHM ฤผ V\PEROL]XMH Z SHZLHQ VSRVรถE SU]HS\FKSRSU]HGQLFKHSRN-HVWPDWHULDรฏHPV]\NRZQ\PQLHFRUHWURDMHGQRF]Hฤ‚QLHฤทSURJUHV\ZQ\PฤตLRGGDZQDQLHSRMDZLDรฏVLรšZNROHNFMDFK:W\PVH]RQLHZUDFD]SHรฏQ\PUR]PDFKHP ]DNVDPLWXZ\NRQDQHVรˆFDรฏHV\OZHWNLSHOHU\Q\VXUGXW\JDUQLWXU\NRPELQH]RQ\GรฏXJLHVSรถGQLFH GรฏXJLHVXNQLH&KRG]LRIRUP\QLHFRฤทEDURNRZHฤตREV]HUQH

(NOHNW\]P -DNLQDF]HMZ\UD]LรŠSU]HS\FKMHฤ‚OLQLHZP\ฤ‚O]DVDG\ฤทSRFRPDPZ\ELHUDรŠMDNLฤ‚VW\OVNRURVWDรŠ PQLH QD Z\EรถU ZV]\VWNLHJR"ฤต 'R]ZRORQH MHVW ZLรšF QS MHGQRF]HVQH ]DVWRVRZDQLH NRORUX ฤŸROHWRZHJRLฤรถรฏWHJRUรถZQRF]HVQH]DรฏRฤHQLHODNLHURZDQHMVNรถU\SLรถUFรšWHNFLDSHNLGHQLPX 1LH G]LZLรŠ EรšGรˆ FLรšฤNLH JUXEH KDIW\ LQVSLURZDQH :VFKRGHP UD]HP ] ฤทSDQWHUNรˆฤต V]F]HJรถOQ\ IRNXVQDSDQWHUNรš F]\WHฤPDORZDQHNZLDW\LIDUERZDQ\OLV(NOHNW\]PLฤทEDURNRZ\ฤตSU]HS\FK VรˆZ\UD]HPWHJRฤHฤ\MHP\ZHSRFHSHZQHJRฤ‚ZLDWRSRJOรˆGRZHJRSU]HรฏRPX

91


(VWKHU1RULHJD

0LJXHO0DULQHUR

(VWKHU1RULHJD

moda

.RORUVH]RQXĝöïW\

-HVĎV/RUHQ]R

$QD/RFNLQJ

$QD/RFNLQJ

0XV]WDUGRZ\SU]\JDV]RQ\FLHSï\ZSDGDMÈF\ZSRPDUDñF]RZ\OXE]XSHïQLHķMDGRZLW\ĵ]LHORQNDZ\ .RORU ĝöïW\ SU]HZLMD VLÚ ZH ZV]\VWNLFK NROHNFMDFK L FK\ED GREU]H Z\UDĝD SUDJQLHQLH WHJR VH]RQXGRSU]\NXZDQLDXZDJL¿öïW\ZVZRLFK]UöĝQLFRZDQ\FKRGFLHQLDFKïÈF]RQ\MHVWQDMF]ÚĂFLHM ] ğROHWHP OXE F]HUQLÈ D WDNĝH ] JUDQDWRZ\P DNVDPLWHP OXE FLHPQ\PL RGFLHQLDPL QLHELHVNLPL 1DMFKÚWQLHMMHVWMHGQDNVWRVRZDQ\VRORQDFDïHMV\OZHWFH

)DVRQVH]RQXERPEHUMDFNHW -HGQRF]HĂQLH HOHJDQFND L UHEHOLDQFND MXĝ ODWHP WHJR URNX ķERPEHUNDĵ XGRZRGQLïD ĝH PRĝH E\ÊZ\NRQDQD]QLHFRG]LHQQ\FKOHNNLFKPDWHULDïöZLV]WXUPHP]GRE\ïDNRELHFHV]DI\6XNFHV WHQ]QDMGXMHVZRMÈQDWXUDOQÈNRQW\QXDFMÚWHMMHVLHQL:\NRQDQDW\PUD]HP]ZHOXUXVNöU\ ÀOD UDPRQHVND ]IXWUDDOERSRSURVWXSLNRZDQD0RĝHWHĝPLHÊQDGUXNL1RQV]DODQFNRQDU]XFRQD JU]HF]QLH]DSLÚWDQRV]RQD]DG]LRUQLHOXEQDVSRUWRZRļVSUDZG]DVLÚZNDĝG\PZ\GDQLX

92


KOSMECEUTYKI NOWEJ GENERACJI Z NAJCZYSTSZYCH SKŁADNIKÓW AKTYWNYCH Uzupełnienie lub alternatywa dla medycznych zabiegów estetycznych

HYALURON NIC ACIID 1% • EGF+ EPIDERMAL GROWTH FACTOR R • RET E INOL-A • VITAMINE+

Produkty dostępne w Salonach współpracujących z marką. www.montibello.pl


0RLVHV1LHWR

-XDQMR2OLYD

$QD/RFNLQJ

moda

%RPEHUMDFNHWQLE\SRPรšVNX 7HQW\SRZRPรšVNLPLOLWDUQ\PRGHONXUWNLSRZUDFDZW\PVH]RQLHGRPรšVNLFKNROHNFMLQLHPQLHMMHGQDNZW\SRZRNRELHF\PZ\GDQLXZ]RUรถZPDWHULDรฏรถZIDNWXU\DQDZHWNURMX=XSHรฏQLHMDNE\PRGDNRELHFD]ZUรถFLรฏDPรšฤF]\]QRPLFKXEUDQLHSRZSURZDG]HQLXZQLPVZRLFKNRELHF\FKSRSUDZHN 0DP\ZLรšFฤผDMDNฤHฤผLSDQWHUNรšLRGMD]GRZHNRORU\LPLรšNNLHOXE]ZLHZQHPDWHULDรฏ\PDP\LGRSDVRZDQLHGRV\OZHWNLฤฎ

1DERJDF]D

&XVWR

$QD/RFNLQJ

$QD/RFNLQJ

2EV]HUQH IXWUD PLOLWDUQH F]DSNL GHNRUDF\MQH IDOEDQNL SU]\ EXWDFK L VSRGQLH RG GUHVX 'R WHJR SRZLรšNV]RQHSHUIRURZDQHUรšNDZLF]NL $OERPRKHURZHVZHWU\QRV]RQHQD PDU\QDUNรš 0DU\QDUND Z SDQWHUNรš %ODVN3รฏDV]F]QRV]RQ\QDNXUWNรš1R L WH SRรฏรˆF]HQLD EDUZQH RG NWรถU\FK ]JU]\WDMรˆ]รšE\7DNWHQGHQFMDHNOHNW\F]QDZPRG]LHPรšVNLHMZ\UDฤDVLรš ZVSRVรถEVLOQ\L]GHF\GRZDQ\,PD ]DVNDNLZDรŠ

1LE\NODV\F]QLHDOHฤฎ

Foto: Ugo Camera / IFEMA Maja Hirsz

94

-XDQMR2OLYD

'HYRWD /RPED

&XVWR

3DQRZLHNWรถU]\FLHUSLHOLZSRSU]HGQLFK VH]RQDFK QD ]DWDUFLH JUDQLF PLรšG]\PRGรˆGDPVNรˆLPรšVNรˆPRJรˆ RGURELQรš RGHWFKQรˆรŠ WHM MHVLHQL SRZUDFDMรˆ V\OZHWNL QLHFR EDUG]LHM NODV\F]QH 1LHPQLHM MHGQDN ]QรถZ FRฤ‚ Z QLFK QLH JUDฤฎ *DUQLWXU\ ] V]DQWXQJX 0XFK\ L WR Z XSURV]F]RQHM JHRPHWU\F]QHM IRUPLH 0DU\QDUNL SU]HZLรˆ]DQH SDVNLHP SRGNUHฤ‚ODMรˆFH WDOLรš QD VSRVรถE NRELHF\ 3Rรฏ\ PDU\QDUHNZ\GรฏXฤRQHOXE]GXEORZDQHฤฎ 3RZUรถWNODV\F]Q\FKV\OZHWHNQLHMHVW ZPRG]LHPรšVNLHMRF]\ZLVW\LQLFQLH ]DSRZLDGDE\QDVWรˆSLรฏV]\ENR


wydarzenia

Filip Galas we wspĂłĹ&#x201A;pracy z Davines zadbaĹ&#x201A; o fryzury podczas pokazu TOMAOTOMO Prostota, minimalizm, blask â&#x20AC;&#x201C; tak w skrĂłcie moĹźna zdeďŹ niowaÄ&#x2021; fryzury, ktĂłre Filip Galas wraz ze swoim zespoĹ&#x201A;em Freehair Team przygotowaĹ&#x201A; podczas pokazu najnowszej kolekcji TOMAOTOMO by Tomasz Olejniczak â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;Piano-Forteâ&#x20AC;?. Pokaz odbyĹ&#x201A; siÄ&#x2122; 21 czerwca 2017 r. w Reducie Banku Polskiego w Warszawie.

)2720DUHN0DNRZVNLRUD]$.3$

Kolekcja â&#x20AC;&#x17E;Piano-Forteâ&#x20AC;? to zaproszenie do eleganckiej i bardzo luksusowej Francji. Wytworne jedwabie, ekskluzywny, szwajcarski haft, zdobne apliNDFMHLSLĂśUDWZRU]Ă&#x2C6;NODV\F]QHSURMHNW\7RPDV]D2OHMQLF]DNDRLQWU\JXMĂ&#x2C6;F\PZ\JOĂ&#x2C6;G]LH'ODWDNLHJR]HVWDZLHQLDLGHDOQ\PUR]ZLĂ&#x2C6;]DQLHPRND]DĂŻ\ VLĂ&#x161;PLQLPDOLVW\F]QHIU\]XU\VWZRU]RQHSU]H])LOLSD*DODVDRUD]MHJR]HVSÜï)UHHKDLU7HDP )U\]XU\ VĂ&#x2C6; WĂŻHP GOD NROHNFML NROHNFML NWĂśUD MHVW EDUG]R ERJDWD Z VZRLP FKDUDNWHU]H 6WDZLDP\ QD SURVWH ZĂŻRV\ L SRGNUHÄ&#x201A;OHQLH QDWXUDOQHJR SRĂŻ\VNXZQLHNWĂśU\FKSU]\SDGNDFKXÄ?\MHP\SURGXNWXZ]PDFQLDMĂ&#x2C6;FHJR SRĂŻ\VNÄ?HE\ZĂŻRV\PLDĂŻ\OXVWU]DQHRGELFLH)U\]XU\UDF]HMF]\VWHQDZĂŻRVDFKSURVW\FKZ\JĂŻDG]RQ\FK]SU]HG]LDĂŻNLHPSU]H]Ä&#x201A;URGHNOXEQDERN ZNLONXSU]\SDGNDFKSRMDZLĂŻVLĂ&#x161;NODV\F]Q\NXF\N]W\ĂŻXJĂŻRZ\ÄźWĂŻXPDF]\ )LOLS*DODV =HVSÜïIU\]MHUVNL)LOLSD*DODVDVWZRU]\OL(ZHOLQD%URQLHNÂ&#x2019;XNDV]1DPLĂ&#x161;WD ,]DEHOD5DV]ND3DXOLQDÂĽZLHUF]\ĂąVND3DXOD:RODN

96

'RVWZRU]HQLDIU\]XU VW\OLÄ&#x201A;FLXÄ?\OLNRVPHW\NĂśZ 'DYLQHVPLQ'HÄ&#x;QLWLRQ 0LVWÄźPJLHĂŻNLQDGDMĂ&#x2C6;FHM SRĂŻ\VN]OLQLL<RXU+DLU $VVLVWDQWPRFQ\FK ODNLHUĂśZRUD]Ä XLGX Z\JĂŻDG]DMĂ&#x2C6;FHJR]OLQLL 0RUH,QVLGHDOHWDNÄ?H ROHMNX2,GODZ\NRĂąF]HQLD fryzury i nadania jej ]GURZHJRSHĂŻQHJREODVNX Z\JOĂ&#x2C6;GX


97


szkolenia )2720LFKDรฏ*U]\ZDF]

Akademia Davines wreszcie w Polsce Szkolenia z koloryzacji, strzyลผeล„, pielฤ™gnacji, fryzjerskich kolekcji, przyszล‚ych trendรณwโ€ฆ Rok 2017 to krok milowy dla Davines w Polsce. Dystrybutor marki โ€“ Sustainable Beauty โ€“ otworzyล‚ w Warszawie Akademiฤ™, w ktรณrej intensywnie szkoli fryzjerรณw z caล‚ej Polski. โ€“ $NDGHPLรšVWZRU]\OLฤ‚P\]P\ฤ‚OรˆRIU\]MHUDFK7RPLHMVFHZNWรถU\PPRJรˆ F]XรŠ VLรš MDN Z GRPX 7DNL E\รฏ QDV] FHO $NDGHPLรš ZVSรถOQLH ] QDV]\PL UHJLRQDO\PL&RQVXOHQWLQD]ZDOLฤ‚P\0RUH,QVLGH+RXVH=MHGQHMVWURQ\ MHVW WR QDZLรˆ]DQLH GR OLQLL VW\OL]DFML 'DYLQHV ] GUXJLHM VWURQ\ ฤผ L WR MHVW NOXF]RZH ฤผ WR WDNL GRP GR NWรถUHJR NDฤG\ IU\]MHU PRฤH ]DZV]H SU]\MHFKDรŠ Z NWรถU\P PRฤH ]QDOHฤ›รŠ LQVSLUDFMรš GOD VLHELH : 'DYLQHV EDUG]R ZDฤQH Vรˆ UHODFMH L ZDUWRฤ‚FL URG]LQQH 7R QDGDO SR SRQDG ODWDFKLVWQLHQLDฤŸUPDURG]LQQD&KFHP\WรšZDUWRฤ‚รŠNXOW\ZRZDรŠWDNฤH Z3ROVFHฤผSRGNUHฤ‚OD7RPDV]*DรฏNDSUH]HV6XVWDLQDEOH%HDXW\ : $NDGHPLL IU\]MHU]\ ]JรฏรšELDMรˆ ZLHG]รš R V\VWHPDFK NRORU\]DFML SLHOรšJQDFML L VW\OL]DFML 'DYLQHV 3RGF]DV V]NROHรฑ SURZDG]RQ\FK SU]H] PLVWU]รถZ ] ORQG\รฑVNLHM $NDGHPLL $OOLORQ ]GRE\ZDMรˆ Z\ฤV]H VWRSQLH ZWDMHPQLF]HQLDZ]DDZDQVRZDQ\FKVWU]\ฤHQLDFKSR]QDMรˆSU]\V]รฏHWUHQG\ SRGF]DV V]NROHรฑ ] WUHQHUDPL ] NROHNFML G\UHNWRUD DUW\VW\F]QHJR 'DYLQHV $QJHOR6HPLQDU\ โ€“ 1DV]\PPDU]HQLHPMHVWDE\$NDGHPLDE\รฏDNRMDU]RQD]Z\VRNรˆMDNRฤ‚FLรˆ V]NROHรฑLLQVSLUDFMLIU\]MHUVNLFKDOHWDNฤH]PLHMVFHPNWรถUHSR]ZROLQDUR]ZรถM NUHDW\ZQRฤ‚FLZVSรถรฏSUDFXMรˆF\FK]QDPLVW\OLVWรถZฤผGRGDMH7RPDV]*DรฏND 0RUH ,QVLGH +RXVH ]QDMGXMH VLรš QD ZDUV]DZVNLP *RFรฏDZNX Z GRJRGQHM ORNDOL]DFML RN PLQ RG &HQWUXP :DUV]DZ\ 7X NDฤG\ PRฤH VLรš SRF]XรŠ MDN X VLHELH 6WUHID VDORQX IU\]MHUVNLHJR L V]NROHQLRZD Sรฏ\QQLH SU]HFKRG]รˆ ZbQLHPDOGRPRZรˆVWUHIรšUHODNVXฤผWXQDMOHSLHMUR]PDZLDVLรšSRGF]DVSU]HUZ

98

QDZLรˆ]XMH QRZH UHODFMH Z\PLHQLD XZDJL : Z\VWURMX ZQรšWU]D GRPLQXMH GUHZQRQHXWUDOQHEDUZ\ELHOLLEHฤXNWรถUHVSU]\MDMรˆZ\FLV]HQLXLNRQFHQWUDFML 1RZRF]HVQH UR]ZLรˆ]DQLD UHNXSHUDFML SRZLHWU]D GEDMรˆ R WR E\ XF]HVWQLF\ SRGF]DV V]NROHรฑ RGG\FKDOL ฤ‚ZLHฤ\P SRZLHWU]HP 'OD 'DYLQHV GEDQLH R ฤ‚URGRZLVNR WR QLH W\ONR KDVรฏR DOH SU]GH ZV]\VWNLP PLVMD Z FRG]LHQQ\P G]LDรฏDQLX2VRE\FHQLรˆFHVRELHRGSRF]\QHNQD]HZQรˆWU]PRJรˆVNRU]\VWDรŠ]H VรฏRQHF]QHJRSDWLR$NDGHPLDSRVLDGDWDNฤHZรฏDVQ\SDUNLQJ


ƟDzƙƜƣƧȊƿΎ˱ΎƚƤƙƫƣ

ƨƪƧƞƝƫƢƧƦƙƤƦƙΎƨƪƧƫƬƧƯƦơƛƙΎ ơƦƞƪƙƪƝƜΎ 103 premium

Podwójna płytka zapewnia równomierne rozłożenie ciepła

Promieniowanie podczerwone

Odbudowa i nawilżenie oraz poprawa struktury i elastyczności włosów

Ochrona koloru włosów farbowanych i wzrost odporności na uszkodzenia mechaniczne

Szybkie nagrzewanie oraz odzyskiwanie ciepła

Nanocząsteczkowa technologia antybakteryjna

Produkty dostępne wyłącznie w sklepach Fale Loki Koki

www.falelokikoki.pl


ANGELO SEMINARA DLA DAVINES SCENE Scena to miejsce, w którym cytaty z przeszłości spotykają się z przyszłością, tworząc przestrzeń zupełnie współczesną. Każda epoka posługuje się charakterystycznymi dla niej kodami, będącymi wyrazem wartości wyznawanych przez społeczeństwo, odzwierciedleniem tego, co napawa je dumą, ale także przejawem obaw i wyzwań, którym musi sprostać. Kody te są następnie filtrowane przez naszą współczesną wrażliwość i interpretowane według bliskich nam kategorii estetycznych.

100

Wyszliśmy od minimalizmu wyznawanego przez twórców awangardy architektonicznej we wczesnych latach 20. i wykorzystaliśmy ten kod w wyobrażonej przyszłości, gdzie dominować będzie światło, nadające kształt formom i wydobywające trójwymiarową głębię kolorów. Cała kolekcja jest poświęcona kobietom i wyraża się w spontanicznych lookach, podkreślonych przez delikatną stylizację, która wydobywa piękno, a jednocześnie sprawia, że nabierają one futurystycznego charakteru. Scena to przestrzeń, w której wszystko może się wydarzyć, to katalizator pomysłów, miejsce, gdzie różne elementy są mieszane ze sobą, aby stworzyć nowe dzieło.


101


ANGELO SEMINARA DLA DAVINES

102


Dyrektor artystyczny: Angelo Seminara Koloryzacja: Angelo Seminara Team Foto: Andrew O’Toole Make-up: Daniel Kolaric Stylizacja: Niccolò Torelli Produkty: Davines

103


uroda

Colourful smog in the city. Kreatywne przydymienie KaĹźdy sezon daje nam wiele moĹźliwoĹ&#x203A;ci. Modelki na wybiegach Fashion Week zachwycajÄ&#x2026;, zastanawiajÄ&#x2026; ,czÄ&#x2122;sto szokujÄ&#x2026; makijaĹźami i stylizacjami. Awangardowe charaktery odwaĹźnie stosujÄ&#x2026; teatralne pomysĹ&#x201A;y projektantĂłw w sposĂłb dosĹ&#x201A;owny. Na co dzieĹ&#x201E; decydujemy siÄ&#x2122; jednak na bardziej oswojone kolory, techniki i poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czenia kolorystyczne. Wybieramy tylko to, co nam pasuje, co zgodne jest z naszym temperamentem i urodÄ&#x2026;. KaĹźdÄ&#x2026; technikÄ&#x2122;, kolor moĹźna uspokoiÄ&#x2021; odpowiednim poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czeniem i ruchem pÄ&#x2122;dzla. :F]\PZ\ELHUDP\ZW\PVH]RQLH 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

0RUHORZ\FLHĂąEH]NRQWXURZDQLDRNDSDVWHORZRLVXEWHOQLH %OXJLUO 1LHGEDĂŻHNRORURZHJUDÄ&#x;F]QHSU]\G\PLHQLH %DOPDLQ

3U]\G\PLHQLH]F]HUZRQ\PDNFHQWHP $OEHUWD)HUUHWWL

1DWXUDOQ\PDNLMDÄ?RNDH\HOLQHUL]ĂŻRWHXVWD $VKOH\,VKDP

2EU\VRZDQHRNRF]DUQĂ&#x2C6;NRQWXUĂśZNĂ&#x2C6; $OHNVDQGHU:DQJ

1DWXUDOORRN %OXPDULQH

:\SLHOĂ&#x161;JQRZDQH EUZL SHUIHNF\MQD UR]Ä&#x201A;ZLHWORQD VNĂśUD SRĂŻ\VNXMĂ&#x2C6;F\ FLHĂąZQDWXUDOQ\FKNRORUDFK]UR]Ä&#x201A;ZLHWODMĂ&#x2C6;F\PVSDUNORZ\PDNFHQWHP 7RU\%XUFK

8. .ODV\F]QLHH\HOLQHUF]HUZRQHXVWD 'ROFH *DEEDQD

9. /DZHQGRZ\FLHĂąQDFDĂŻHMSRZLHFHDPDUDQWRZ\H\HOLQHU 2VFDUGH OD5HQWD

10. .ODV\F]QH SLĂ&#x161;NQLH Z\NRQDQH SU]\G\PLHQLH ] EURNDWRZ\P UR]Ä&#x201A;ZLHWOHQLHP (OLH6DDE 11. .RQWURZHUV\MQHQHRQRZHDPDUDQWRZHSU]\G\PLHQLH 9LYLHQQH:HVWZRRG

12. *UDÄ&#x;F]Q\SU]HU\VRZDQ\JUXQJHÄłRZ\H\HOLQHU 9HUVDFH

13. 3RNDÄ&#x203A;QHNĂ&#x161;SNLQDGROQHMOLQLLU]Ă&#x161;V -HUHP\6FRWW OXEREÄ&#x;FLHSRPDORZDQHJUXGNRZDWHGROQHU]Ă&#x161;V\ 06*0

14. $PDUDQWRZ\WXV]GRU]Ă&#x161;V 3XFFL 

104

3URSRQXMĂ&#x161;UR]HMPPLĂ&#x161;G]\JUDÄ&#x;NĂ&#x2C6;DWRWDOQ\PEOHQGRZDQLHP6WDZLDPQDNRORU]ĂŻDJRGQ\PLSU]HMÄ&#x201A;FLDPL8QLNDQLHJUDÄ&#x;F]Q\FKPDNLMDÄ?\MHVWEDUG]RZDÄ?QHV]F]HJĂśOQLHGODNRELHWRRVWU\FKU\VDFKWZDU]\ -DNLSRZLQLHQE\Ă&#x160;MHVLHQQ\PDNLMDÄ?" 3U]\G\PLRQ\ZL]HUXQHNMHVW]bGHÄ&#x;QLFML V]DU\ L VPXWQ\ &R ]URELĂ&#x160; DE\ VSUDZLDĂŻ QDP UDGRÄ&#x201A;Ă&#x160; GRGDZDĂŻ HQHUJLL Z SRFKPXUQH GQL ZSURZDG]DĂŻ Z Z\MĂ&#x2C6;WNRZ\ QDVWUĂśM" .RORU PRÄ?H]PLHQLĂ&#x160;ZV]\VWNR0RÄ?HQDVQDZHWRJU]DĂ&#x160;ZPURÄ&#x203A;QHOLVWRSDGRZH SRUDQNL 1DXNRZF\ EDGDOL ZSĂŻ\Z FLHSĂŻ\FK L ]LPQ\FK EDUZ QD OXG]NLH FLDĂŻRLRGNU\OLÄ?HSRGZSĂŻ\ZHPF]HUZRQHJRNRORUXOXG]LHRGG\FKDMĂ&#x2C6; V]\EFLHMDWHPSHUDWXUDLFKFLDĂŻDZ]UDVWD&]HUZRQ\MHVWWUXGQ\PNRORUHPZPDNLMDÄ?XRF]XLFKRĂ&#x160;SRMDZLDMĂ&#x2C6;VLĂ&#x161;QDZ\ELHJDFKWDNLHSURSR]\FMHZ\ELHUDMP\ĂŻDJRGQLHMV]HNRORU\WDNLHMDNFHJLHĂŻNDSRPDUDĂąF]UĂśÄ? RSDOL]XMĂ&#x2C6;F\ QD ]ĂŻRWR QDV\FRQD EU]RVNZLQLD SRĂŻ\VNXMĂ&#x2C6;FH EUĂ&#x2C6;]\ FLHSĂŻH NRORU\ LNRQWUDVWXMP\MHPLĂ&#x161;WRZ\PV]PDUDJGRZ\PWXUNXVHPDPDUDQWRZ\PODZHQGRZ\PEXUDF]NRZ\P HQHUJHW\F]QLHEDUZ\ 


Make-up i stylizacja: .DPLOOD-DVWU]ÚEVND ķ)HQLNV6W\OHĵ Strona 1. Foto: 1DWDOLD.XOLJRZVND E&UHDWLYH$JHQF\ Modelka: .DUROLQD6RVQRZVND Strona 2. Foto: 'DQLHO5XWNRZVNL ķ6WXGLRSRG’DEÚG]LHPĵ Modelki: $QHWD'XGD 'RURWD3LVDQNR

.DPLOOD-DVWU]ÛEVND Ȃ'\SORPRZDQD0LVWU]\QL:L]DľXL6W\OL]DFMLΖQVWUXNWRU3UDNW\F]QHM1DXNL=DZRGX]DĄRľ\FLHOND LZĄDĝFLFLHOND0DNHXS&RORU 6W\OH$FDGHP\3U]HZRGQLF]ÇFD.RPLVML(J]DPLQDF\MQHMZ]DZRG]LH:L]Dľ\VWND6W\ OLVWNDSU]\.XMDZVNR3RPRUVNLHMΖ]ELH5]HPLRVĄDL3U]HGVLÛELRUF]RĝFLZ%\GJRV]F]\ 0DNHXS &RORU 6W\OH$FDGHP\ WRQRZRF]HVQD SU\ZDWQDV]NRĄDNWµUDRIHUXMHNDPHUDOQHLSU]H]WRHIHNW\ZQH QDXF]DQLH Z ]DZRG]LH ZL]Dľ\VWNDVW\OLVWND 'RĝZLDGF]HQLH SDVMD LQVWUXNWRUD L ODWD SUDNW\NL Z QDXF]DQLX F]\QLÇ $NDGHPLÛ]DZRGRZ\PXQLZHUV\WHWHPZWHMG]LHG]LQLH(GXNDFMDRGE\ZDVLÛZIRUPLHNXUVµZLQG\ZLGXDOQ\FKLJUXSRZ\FK QDSR]LRPDFKSRGVWDZRZ\PL]DDZDQVRZDQ\P=DMÛFLDRSDUWHVÇQDZDUV]WDWDFKLSUDNW\NDFK6]NROHQLDSU]\JR WRZXMÇGRHJ]DPLQµZ]DZRGRZ\FK :ĄDĝFLFLHOND Ȍ)HQLNV 6W\OHȋ VWZRU]\ĄD MHG\QH Z 3ROVFH V]NROHQLH GOD IU\]MHUµZ ] 1RZRF]HVQHM =LQG\ZLGXDOL]RZDQHM $QDOL]\.RORU\VW\F]QHMNWµUHXF]\MDNGRELHUDÉNRORU\]DFMÛGRW\SXNRORU\VW\F]QHJRNOLHQWNL $NDGHPLDUHDOL]XMHUµZQLHľZDUV]WDW\RZL]HUXQNXZEL]QHVLHGHG\NRZDQHȴUPRPLLFKSUDFRZQLNRP 6]NRĄDZVSµĄSUDFXMH]IRWRJUDIDPLLDJHQFMDPL SU]\UHDOL]DFMLSURJUDPµZWHOHZL]\MQ\FKHYHQWµZSRND]µZPRG\ LVHVML]GMÛFLRZ\FK5HDOL]XMHLQG\ZLGXDOQH]OHFHQLDLFRQVXOWLQJ]ZLÇ]DQ\]ZL]HUXQNLHP ZZZIHQLNVVW\OHSOVWXGLR#IHQLNVVW\OHSO

K U R S Y

Z A W O D O W E

I

S Z K O L E N I A


uroda

RefectoCil Brow Styling Strips Prosty sposรณb na idealne brwi! Kaลผda z nas doskonale wie, jak waลผna jest prawidล‚owa depilacja brwi, ktรณra przede wszystkim powinna byฤ‡ dopasowana do ksztaล‚tu twarzy. Subtelnie wyregulowany ล‚uk brwiowy z pewnoล›ciฤ… podkreล›li urodฤ™, nadajฤ…c oczom piฤ™knฤ… oprawฤ™ i gล‚ฤ™bszy wyraz.

1DVDP\PSRF]รˆWNXSRZLQQLฤ‚P\SU]\MU]HรŠVLรšGRNรฏDGQLHVZRMHMWZDU]\ Lb]DVWDQRZLรŠQDGMHMNV]WDรฏWHP0XVLP\SDPLรšWDรŠฤHEH]Z]JOรšGXQDWR F]\QDV]DWZDU]MHVWRZDOQDRNUรˆJรฏDSRGรฏXฤQDWUรถMNรˆWQDNZDGUDWRZD F]\VHUFRZDWDQDMPRGQLHMV]HZW\PVH]RQLHVรˆQDWXUDOQHEUZLRSHรฏQ\P NV]WDรฏFLH =E\W PRFQR Z\GHSLORZDQ\ รฏXN EUZLRZ\ NWรถU\ SU]\SRPLQDFLHQNรˆNUHVNรšQLHSU]\FLรˆJDXZDJLLMHVWMXฤSRSURVWXQLHPRGQ\ =GUXJLHMVWURQ\ZRJรถOHQLHUHJXORZDQHNU]DF]DVWHEUZLVSUDZLDMรˆฤH QLHZ\JOรˆGDP\NRELHFR.DฤGD]QDVZLHฤHVDPRG]LHOQDSUDZLGรฏRZD UHJXODFMDMHVWEDUG]RWUXGQDLF]DVRFKรฏRQQDGODWHJRQDMF]รšฤ‚FLHMNRU]\VWDP\]SRPRF\SURIHVMRQDOLVW\ : WDNLFK V\WXDFMDFK LGHDOQLH VSUDZG]DMรˆ VLรš HODVW\F]QH SDVNL 5HIHFWR&LO %URZ 6W\OLQJ NWรถUH Vรˆ GRVNRQDรฏ\P UR]ZLรˆ]DQLHP SR]ZDODMรˆF\P

106

ZbV]\ENLVSRVรถEX]\VNDรŠZ\PDU]RQ\HIHNW3DVNLGRGHSLODFML5HIHFWR&LO %URZ6W\OLQJVรˆXNV]WDรฏWRZDQHZWDNLVSRVรถEDE\GRVWRVRZDรŠVLรšGR NDฤGHMEUZLDFRQDMZDฤQLHMV]HฤผQDMZ\ฤHMSRรฏRฤRQ\SXQNWMHVW]DZV]H LGHDOQLHXV\WXRZDQ\']LรšNLWHPXEH]Z]JOรšGXQDNV]WDรฏWWZDU]\X]\VNDP\UHZHODF\MQ\HIHNWZ\UDฤ›QLHV]HU]HMRWZDUWHJRLOHNNRXQLHVLRQHJRGR JรถU\RND:DUWRUรถZQLHฤZVSRPQLHรŠฤHMHฤ‚OLZLGRF]QHVรˆOXNLPLรšG]\ SDVNLHP D EUZLรˆ R]QDF]DMรˆFH ฤH Z GDQ\P PLHMVFX SRZLQQ\ฤ‚P\ SR]ZROLรŠURVQรˆรŠZรฏRVNRP PRฤQDMH]DEDUZLรŠKHQQรˆG]LรšNLF]HPXX]\VNDP\ QDWXUDOQ\ Z\JOรˆG D MHGQRF]Hฤ‚QLH XPRฤOLZLP\ RGURVW ZรฏRVรถZ =bSDVNDPL5HIHFWR&LORVLรˆJQLHP\LGHDOQ\HIHNWSLรšNQLHZ\SURฤŸORZDQ\FK LSRGNUHฤ‚ORQ\FKNRORUHPEUZLZ]DOHGZLHNLONXSURVW\FKNURNDFK :2:%URZVSUDZLรˆฤHNDฤGHVSRMU]HQLHVWDQLHVLรšZ\MรˆWNRZH


 2F]\ฤ‚รŠEUZLSรฏ\QHPGRGHPDNLMDฤX5HIHFWR&LOLRGG]LHOSRZROLSDVNLฤผWHUD]PDV]MHGHQSDVHNGRSUDZHJRLbMHGHQGR OHZHJRRND

 =ZUรถรŠ XZDJรš QD SXQNW\ QD SDVNDFK ฤผ SRPRJรˆ RQH 7RELH ZbXV\WXRZDQLXSDVNรถZ6WURQรš]MHGQ\PSXQNWHPXPLHฤ‚รŠQD SRF]รˆWNXEUZLVWURQรš]GZRPDSXQNWDPLQDNRรฑFXEUZL-Hฤ‚OL ]DXZDฤ\V] ฤH SDVHN ]RVWDรฏ ฤ›OH SU]\NOHMRQ\ QLHV\PHWU\F]QLH NU]\ZR]DZ\VRNROXEQLVNR EH]REDZ\RGNOHMJRZNLHUXQNX Z]URVWXZรฏRVDDSRWHPSU]\NOHMUD]MHV]F]H

:\JรฏDGฤ›LGHOLNDWQLHSU]\GXฤ‚SDVHNฤผWDNE\ZRVNSU]\ZDUรฏ GRZรฏRVรถZ

 6]\ENDUDGDฤผMHฤ‚OLZLGRF]QHVรˆOXNLPLรšG]\SDVNLHPDEUZLรˆ R]QDF]DWRฤHNOLHQWSRZLQLHQZW\PPLHMVFXSR]ZROLรŠURVQรˆรŠZรฏRVNRP0RฤQDUรถZQLHฤZW\PPLHMVFXOHNNR]DEDUZLรŠ VNรถUรšIDUEรˆ5HIHFWR&LO3DVNLGRVNRQDOHVSUDZG]DMรˆVLรšWDNฤH MDNR V]DEORQ\ 'ODWHJR MHGQRF]Hฤ‚QLH SROHFDP\ NRORU\]DFMรš EUZL-Hฤ‚OLMHGQDNURELV]]DELHJLRVREQRฤผQDOHฤ\QDMSLHUZIDUU ERZDรŠDSRWHPGHSLORZDรŠDE\XQLNQรˆรŠSRGUDฤQLHQLDVNรถU\ 3RXSรฏ\ZLHF]DVXG]LDรฏDQLD]P\MIDUEรšZLOJRWQ\PZDFLNLHP

'HOLNDWQLH QDSQLM VNรถUรš QD ]HZQรšWU]Q\P NรˆFLNX EUZL L G\QDPLF]QLH SRFLรˆJQLM Z NLHUXQNX SU]HFLZQ\P GR Z]URVWX ZรฏRVNรถZ

 ']LรšNL GRGDWNRZ\P SDVNRP XVXQLHV] ZรฏRVNL SRPLรšG]\ LbQDGEUZLDPL SDWU]IRWRL 

2ฤŸFMDOQ\SDUWQHU

przed

po

Rรณลผnorodnoล›ฤ‡ kolorรณw takลผe dla wraลผliwych klientรณw. RefectoCil Sensitive oferuje teraz idealne rozwiฤ…zanie koloryzacji brwi i rzฤ™s dla tych, ktรณrzy ceniฤ… sobie naturalnoล›ฤ‡ i optymalnฤ… kompatybilnoล›ฤ‡ ze skรณrฤ…. Dostฤ™pny w czterech naturalnie fascynujฤ…cych odcieniach.


www.kemon.pl


wywiad )RWR.HPRQ

Kemon stylizuje uczestniczki programu #Supermodelka Plus Size! Rozmowa z Klaudiuszem Iciek Tytuล‚ โ€žSupermodelki Plus Sizeโ€ czeka na uczestniczkฤ™, ktรณra najlepiej speล‚ni kryteria postawione przez jury oraz branลผฤ™ mody. Aby ๏ฌnaล‚owa piฤ™tnastka mogล‚a w peล‚ni pokazaฤ‡ swรณj potencjaล‚, oddana zostaล‚a w rฤ™ce ekspertรณw. Jednym z nich jest Klaudiusz Iciek โ€žClaudiusโ€ โ€“ stylista marki KEMON. 1DF]\PSROHJD7ZRMDURODZSURJUDPLH" .ODXGLXV],FLHN:UD]]HVZRLP]HVSRรฏHPPLHOLฤ‚P\]D]DGDQLHSU]HSURZDG]LรŠPHWDPRUIR]\XF]HVWQLF]HNSU]\JRWRZXMHP\MHWHฤGRNDฤGHJR ]DGDQLD Z SURJUDPLH 6HVMD ]GMรšFLRZD SRND] NDฤG\ G]LHรฑ QD SODQLH]DF]\QDVLรšGODQLFKRGVSRWNDQLD]QDPL1DV]DSUDFDQLHSROHJD RF]\ZLฤ‚FLHZ\รฏรˆF]QLHQDF]HVDQLXG]LHZF]\Q%DUG]RGXฤ\QDFLVNNรฏDG]LHP\QDSLHOรšJQDFMรšLFKZรฏRVรถZ=DOHฤ\QDPฤHE\VWDZDรฏ\VLรšFRUD] ]GURZV]HEDUG]LHM]DGEDQHDFR]DW\PLG]LHฤผSLรšNQLHMV]H%รšGรˆFMHGQ\P]HNVSHUWรถZGRUDG]DPUรถZQLHฤMDNGEDรŠRWRฤHE\ZรฏRV\E\รฏ\ DWXWHPEDUG]RZDฤQ\PZSUDF\MDNRSURIHVMRQDOQDPRGHOND

JZDUDQWXMรˆFDQDWXUDOQ\NRORUEH]V]WXF]QHJRHIHNWX)RUPXรฏD &RORULQJ QLH]DZLHUDMรˆFDDPRQLDNX]DSHZQLDQDMZ\ฤV]\NRPIRUWL EH]SLHF]HรฑVWZR NRORU\]DFML .OXF]RZ\P VNรฏDGQLNLHP MHVW ROHMHN DELV\รฑVNL NWรถU\ ]ZLรšNV]DSRรฏ\VNLPLรšNNRฤ‚รŠZรฏRVรถZRUD]Z]PDFQLDLFKZรฏรถNQDG]LรšNLF]HPXVWDMรˆVLรšPRFQLHMV]HLbU]DG]LHMVLรšรฏDPLรˆ8F]HVWQLF]NLRWU]\PDรฏ\WHฤNRVPHW\NLPDUNL.(021SU]HGHZV]\VWNLP]HVWDZ\V]DPSRQรถZLRGฤ\ZHN DOHWHฤRGฤ\ZNLNRORU\]XMรˆFHDE\PRJรฏ\GEDรŠRNRORU\NWรถUHGREUDOLฤ‚P\ GODQLFKSRGF]DVPHWDPRUIR] &]รšVWRPรถZLVLรšฤHREFLรšFLHZรฏRVรถZOXEUDG\NDOQD]PLDQDLFKNRORUX Z\QLND]SRWU]HE\RWZDUFLHQRZHJRHWDSX&]\XF]HVWQLF]NLSURJUDPX SRWU]HERZDรฏ\WDNLFK]PLDQ" .,: -Xฤ QD SRF]รˆWNX SRE\WX Z GRPX PRGHOHN QD ฤŸQDOLVWNL F]HNDรฏ\ PHWDPRUIR]\ ZL]HUXQNX NWรถU\FK JรฏรถZQ\P PRPHQWHP E\รฏD ]PLDQD IU\]XU\:UD]]VHVMรˆ]GMรšFLRZรˆPLDรฏ\RQHSR]ZROLรŠXF]HVWQLF]NRP]P\รŠ ]VLHELHWUXGQHGRฤ‚ZLDGF]HQLD]SU]HV]รฏRฤ‚FLL]DF]รˆรŠZV]\VWNRQDQRZR Lฤ‚รŠSU]H]SURJUDPLฤ\FLHEH]NRPSOHNVรถZ1LHGDVLรšNRJRฤ‚]PLHQLรŠ LbXV]F]รšฤ‚OLZLรŠQDVLรฏรšDOHPR]QD]PLHQLรŠQDW\OHฤHE\]HVZRLPRGฤ‚ZLHฤRQ\PZL]HUXQNLHPF]XรฏVLรšOHSLHMLSU]HGHZV]\VWNLPE\รฏVREรˆ'ODWHJR ]DUรถZQR SRGF]DV PHWDPRUIR] MDN L SU]H] FDรฏ\ F]DV WUZDQLD SURJUDPXEDUG]LHMVWDUDP\VLรš]DGEDรŠRZรฏRV\WDNE\E\รฏ\QDWXUDOQLHSLรšNQH Lb]GURZHQLHGรˆฤ\P\GRUDG\NDOQ\FK]PLDQ :รฏRV\ ] SHZQRฤ‚FLรˆ PRJรˆ GRGDรŠ OXE RGMรˆรŠ SHZQRฤ‚FL VLHELH &]\ ZLG]LV] Z SRVWDZLH XF]HVWQLF]HN ZSรฏ\Z SUDF\ 7ZRMHM L 7ZRMHJR ]HVSRรฏX" ., 3UDFXMรˆF QD SODQLH ZLG]รš MDN G]LHZF]\Q\ ] NDฤG\P GQLHP UR]NZLWDMรˆ VWDMรˆ VLรš EDUG]LHM SHZQH VLHELH D MD FR UDQR SU]HG NDฤG\P ]DGDQLHPSRPDJDPLPSRF]XรŠVLรšSLรšNQLHLZF]XรŠZSRZLHU]RQรˆUROรš 7RZVSDQLDรฏHPรถFZW\PXF]HVWQLF]\รŠERVW\OLVWDIU\]XUWRSUDFDDOH WHฤSDVMDLFXGRZQLHMHVWZLG]LHรŠMDN]PRMรˆSRPRFรˆNWRฤ‚VWDMHVLรšSLรšNQLHMV]รˆZHUVMรˆVLHELH

-DNLFKNRVPHW\NรถZXฤ\ZDV]SRGF]DV SUDF\ZSURJUDPLH" .,6รˆWRNRVPHW\NLPDUNL.(021SURGXNW\ EDUG]R QDWXUDOQH HNRORJLF]QH .RU]\VWDP\ JรฏรถZQLH ] OLQLL 1D<R L &RORULQJ3URGXNW\]JDP\<R&RORU6\VWHP G]LรšNL]DZDUW\PVNรฏDGQLNRPJZDUDQWXMรˆ Z\MรˆWNRZRLQWHQV\ZQHRUD]GรฏXJRWUZDรฏH HIHNW\ .RVPHW\NL WH QLH ]DZLHUDMรˆ DPRQLDNXRUD]33'G]LรšNLF]HPXLFKG]LDรฏDQLH MHVWZ\MรˆWNRZRGHOLNDWQHDZรฏRV\SR]RVWDMรˆ]GURZHLbEรฏ\V]F]รˆFH7RNRORU\]DFMD EรšGรˆFD NXUDFMรˆ GOD ZรฏRVรถZ &RORULQJ WR ] NROHL NRORU\]DFMD QLH]Z\NOH GHOLNDWQD

110


CLAUDIUS HAIR TRESER ACADEMY tel.: 12 357 36 33 biuro@claudius.pl claudius.pl


prezentacje )RWR.HPRQ

KEMON komentuje fryzury gwiazd Stylistka marki KEMON Dorota Grzelak skomentowała fryzury gwiazd, które można było zobaczyć podczas prezentacji ramówki TVN na sezon jesień-zima. Czy odpowiadają światowym trendom? Czy pasują do typów urody kobiet, które je noszą? Czy uległy zmianie od ostatniego sezonu? Oto komentarz eksperta. )RWR$.3$

RGOHZHM3LRWU.UDĂNR0DJGD0RïHN$QQD.DOF]\ñVND.LQJD5XVLQ$QGU]HM6RïW\VLN

0DJGD 0RïHN ļ RG ODW ZLHUQD VZRLP EDUG]R MDVQ\P EORQG ZïRVRP NWöUHGRVNRQDOHSRGNUHĂODMÈVXEWHOQÈLNRELHFÈXURGÚ5XFKZHZïRVDFK WZRU]\ ZDNDF\MQ\ QLHFR QRQV]DODQFNL ORRN NWöU\ ZVSöïJUD ]H VW\OHP JZLD]G\ $QQD .DOF]\ñVND ļ ZSLVXMH VLÚ Z SDQXMÈFH WUHQG\ ]H VZRMÈ ĂUHGQLÈ GïXJRĂFLÈZïRVöZNWöUHWZRU]ÈREMÚWRĂÊZNRñFDFK3LÚNQ\VïRQHF]Q\ RGFLHñ EORQGX Z SRïÈF]HQLX ]H ]GURZ\P SRï\VNLHP WR ĝ\F]HQLH ZLHOX EORQG\QHN .LQJD 5XVLQ ļ VWDZLD QD QDWXUDOQ\ Z\JOÈG ] OHNNR Z\GïXĝRQÈ IRUPÈ JU]\ZNLZSRïÈF]HQLX]SU]HG]LDïNLHPQDĂURGNX7DNDIU\]XUDWRDEVROXWQ\ KLWVH]RQX:SRïÈF]HQLX]H]GURZ\PLOĂQLÈF\PLEï\V]F]ÈF\PLZïRVDPL VSUDZLDĝHJZLD]GDZ\JOÈGD]MDZLVNRZR 0DïJRU]DWD.RĝXFKRZVNDļWDNLZïDĂQLHQLHïDGZHZïRVDFKVSUDZG]D VLÚLGHDOQLHZNUöWNLHMIRUPLHIU\]XU\=DF]HVDQLHZïRVöZGRJöU\OHNNR Z\VPXNïDWZDU]6XEWHOQ\SLDVNRZ\RGFLHñEORQGXQDGDMHOHNNRĂÊFDïHM IRUPLH %HDWD¥FLEDNöZQDļMHMQDWXUDOQLHIDORZDQLHZïRV\GRVNRQDOHZSLVXMÈ VLÚZOHNNLZDNDF\MQ\WUHQG0LQLPDOQLHFLHPQLHMV]\NRORURGQDVDG\ LF]\VW\QDWXUDOQ\QLHSU]HWOHQLRQ\GRVNRQDOHZVSöïJUD]WDNÈXURGÈ 6RQLD%RKRVLHZLF]ļGïXJRĂÊZïRVöZPHGLXP NWöUDMHVWEDUG]RQDF]DVLH DGRWHJRNRORUïDJRGQLHSU]HFKRG]ÈF\RGFLHPQLHMV]HJRGRMDVQHJR 3UDNW\F]Q\WZDU]RZ\LQDWXUDOQ\ORRN

112

0DMD2VWDV]HZVNDļNUöWND]ZLHZQDIRUPDIU\]XU\]OHNNLPEDïDJDQHP ZSRïÈF]HQLX]QLHZLHONÈG\VSURSRUFMÈNRORUöZGREU]HVSUDZG]DVLÚSU]\ NUöWNLFKIRUPDFKIU\]XU 0DïJRU]DWD5R]HQHN0DMGDQ – jeĝHOL NV]WDïW WZDU]\ SR]ZDOD QD WR DE\QRVLÊSU]HG]LDïHNQDĂURGNXWR MHVWWRDEVROXWQ\ķPXVWKDYHĵWHJR VH]RQX

)RWR$.3$

.DUROLQD *LORQ ļ SLÚNQD JUD NRORUX ïRVRVLRZRUöĝRZHJR Z NDĝG\P ĂZLHWOHEÚG]LHZ\JOÈGDÊLQDF]HM*G\ VWDZLDP\QDPRFQR]DDNFHQWRZDQ\ NRORUSRïÈF]P\JR]PQLHMDZDQJDUGRZ\PFLÚFLHP 0DïJRU]DWD 6RFKD ļ PRFQR Z\JïDG]RQH ZïRV\ ] SU]HG]LDïNLHP QDĂURGNXWRZDĝQ\DNFHQWZW\P VH]RQLHQDGDMHRQHOHJDQFMÚNODVÚ LGRVWRMQRĂÊIU\]XU]H $JQLHV]ND:RěQLDN6WDUDNļZïRV\VLÚJDMÈFHUDPLRQSU]HG]LDïHNQD ĂURGNXSDVPDÀODJU]\ZNDRNDODMÈFHWZDU]ZSRïÈF]HQLX]]DZV]H GREU]H Z\JOÈGDMÈF\P EHĝRZ\P EORQGHP WR GRVNRQDïH SRïÈF]HQLH .DUROLQD*LORQ SU]\W\PW\SLHXURG\


ƨƪƧƫƬƭƢΎ˱ΎƜƚƙƢ

ƨƪƧƞƝƫƢƧƦƙƤƦƙΎƫƲƛƲƧƬƣƙΎƨƪƧƫƬƭƢƼƛƙ

Technologia termiczna pozwalająca na idealne prostowanie włosów grubych, kręconych i niesfornych

IONIC

CERAMIC

Wyświetlacz temperatury (LCD)

160-210 °C

Dzięki jonizacji włosy utrzymują naturalne nawilżenie oraz nie elektryzują się

AUTO OFF

Ceramiczna ramiczna płytka grz grzewcza

Zakres temperatury: 160–210°C

Automatyczne wyłączenie po ok. 60 minutach

Produkty dostępne wyłącznie w sklepach Fale Loki Koki

www.falelokikoki.pl


prezentacje Marka Kemon ma przyjemnoล›ฤ‡ przedstawiฤ‡ nowฤ… kolekcjฤ™ fryzur โ€žThe Italian Touchโ€ na sezon jesieล„-zima 2017/2018!

Lata siedemdziesiฤ…te z nutฤ… nowoczesnoล›ci

Najnowsza kolekcja marki Kemon to czysty styl post-retro. Poล‚ฤ…czenie lat siedemdziesiฤ…tych z nowoczesnoล›ciฤ…, w ktรณrym te odlegล‚e od siebie lata wzajemnie siฤ™ przenikajฤ… i uzupeล‚niajฤ…. 5รถZQRPLHUQLHSRIDUERZDQHSDVPDZรฏRVรถZRQHXWUDOQHMWRQDFML]SU]HG]LDรฏNLHP QD ฤ‚URGNXJรฏRZ\LVW\OL]DFMรˆHNVSRQXMรˆFรˆREMรšWRฤ‚รŠ 'R WHJR JHRPHWU\F]QLHSRSURZDG]RQHJUDQLFHFLรšรŠZDUVWZRZHXรฏRฤHQLDLVWRSQLRZDQLHNWรถUHGRVNRQDOH]HVREรˆKDUPRQL]XMHVSUDZLDMรˆFฤHIU\]XU\ QDGรฏXJLFKZรฏRVDFKVรˆZ\VW\OL]RZDQHGRJUDQLFPRฤOLZRฤ‚FL

%DUZ\ WR SUDZG]LZD HVHQFMD ODW VLHGHPG]LHVLรˆW\FK L SHรฏHQ RSW\PL]P 0DP\ WXWDM PRGQรˆ PLHGฤ› NWรถUD SU]HQRV]รˆF QDV Z SU]\V]รฏRฤ‚รŠ SU]H] SDVWHORZH RGFLHQLH ZVSรถรฏWZRU]\ NRORU ฤทEORUDQJHฤต F]\OL PL[ ]รฏRWHJR EORQGX ] PLHG]Lรˆ : GUXJLHM SURSR]\FML Z\VWรšSXMH ฤทO\FKHHฤต ฤผ QD]ZD SRFKRG]LRGQD]Z\RZRFXOLF]L7RSRรฏรˆF]HQLHUรถฤX]NRORUHPฤรถรฏW\P -Hฤ‚OL FKRG]L R IU\]XU\ PรšฤF]\]Q ฤผ SUH]HQWXMรˆ RQH FDรฏNRZLWรˆ ZROQRฤ‚รŠ &KDUDNWHU\]XMH MH DUW\VW\F]Q\ QLHรฏDG NWรถU\ F]DVHP ]PLHQLD VLรš Z QLHQDJDQQHVW\OL]DFMHVWZRU]RQHSU]\Xฤ\FLXSRPDG\F]\ฤHOX7RIU\]XU\ RQRZRF]HVQ\PFKDUDNWHU]HZNWรถU\PF]XMHP\SLรšNQRPLQLRQ\FKODW

*G\SU]\MG]LHQRF -HVWFLHPQRFLFKR]QLNQรšรฏRVรฏRรฑFH"1DGFKRG]L]PLHU]FK1RZDNROHNFMD PDUNL.HPRQรฏรˆF]\QLHRF]\ZLVWH]W\PFRGREU]H]QDQH&LHPQ\NRORU ZรฏRVรถZ"7DNDOHW\ONRVWRQRZDQ\SU]H]QLHELHVNLHRGFLHQLH.ODV\F]Q\ ERE" 7DN DOH ] MHV]F]H ZLรšNV]รˆ Z\UD]LVWRฤ‚FLรˆ 2GZDฤQ\P XMรšFLHP ZNROHNFMLMHVWKLWVH]RQXฤผNRORUDPHW\VWRZ\NWรถU\Z\VWรšSXMHZWRZDU]\VWZLHRU\JLQDOQ\FKIU\]XURQLHUรถZQRSRSURZDG]RQ\FKFLรšFLDFK'RWHJR FLรšFLDNWรถUHX]XSHรฏQLRQHVรˆQLHUHJXODUQ\PLVSORWDPL0รšฤF]\ฤ›QLSUH]HQWXMรˆXMรšFLHXQLVH[ฤผRGDUW\VW\F]QHJRQLHรฏDGXSRORNLEH]UรถZQRPLHUQHM NRORU\VW\NL7DQRFEรšG]LHPHWDOLF]QDL]DVNDNXMรˆFD

)RWR.HPRQ

114


KEMON

115


KEMON

116


117


MONTIBELLO TRENDY 2017 ZAGRANICZNI STYLIŚCI I PRAKTYCZNE WARSZTATY ZE STRZYŻEŃ I SPOTKANIE Z PRZYJACIÓŁMI I LUKSUSOWE WARUNKI I INSPIRACJA I BANK PREZENTÓW

GOŚĆ SPECJALNY: MONTIBELLO

CHORWACJA

Podczas tego wyjątkowego spotkania zapoznasz się z interpretacją mody fryzjerskiej w wykonaniu trzech uznanych Akademii. Różne wizje, ale każda nacechowana kreatywnością i dbałością o szczegóły. To niepowtarzalna okazja do znalezienia inspiracji w codziennej pracy i przeniesienia trendów do Twojego salonu. Na scenie spotkają się wyjątkowe osobowości o różnych stylach pracy i temperamencie. Każdy ze stylistów będzie musiał znaleźć wyjście z układanki form i kolorów. Swoją wizję trendów we fryzjerstwie zaprezentują: • styliści Montibello Chorwacja, • Akademia Montibello Polska, • Męskie Zacięcie. W aspekty Perfekcyjnej Obsługi Klienta wprowadzi Cię coach biznesowy Michał Brywczyński. Imprezę poprowadzi Conrado Moreno. Każdy z uczestników otrzyma prezent z Banku Prezentów.


MONTIBELLO TRENDY 2017

4-5 listopada 2017 Rezydencja Luxury Hotel**** ul. Stara 1, Piekary Śląskie

18-19 listopada 2017 Concordia Design & Hotel Sheraton***** ul. Zwierzyniecka 3, Poznań

PAKIET SREBRNY – dzień 1. – pokaz PAKIET ZŁOTY

– pełne dwa dni z zakwaterowaniem w luksusowym hotelu (4- i 5- gwiazdkowym)

Sprzedaż biletów: Kontakt do dystrybutorów Montibello znajdziesz na www.montibello.pl.


MONTIBELLO

120

Kolekcja STREET SPIRIT


121


MONTIBELLO

122


123


MONTIBELLO

124


Fryzury: Christophe Durand, Montibello Creative Team Foto: Jens Grundmann Make-up: Egon Crivillers Stylizacja: Ana Blanch

125


JE ESIEN NNA A OFERTA A SZK KOLE EŃ

LONDON CALLING Halo? Londyn? Lądek Zdrój? – spotkanie z fundamentami strzyżeń z najlepszych brytyjskich akademii Podczas 7-godzinnego szkolenia uczestnicy poznają 2 techniki strzyżeń klasycznych w formule look&learn i warsztatów praktycznych. Nauczysz się, jak świadomie pracować z włosami o różnej strukturze i jak ważny jest dobór fryzury do kształtu twarzy. Unikniesz typowych błędów, jakie zdarzają się nawet najbardziej doświadczonym fryzjerom. Cena: 599 zł* Terminy: 12 listopada 2017, Wrocław, start godz. 9.00 13 listopada 2017, Wrocław, start godz. 9.00

26 listopada 2017, Wrocław, start godz. 9.00 27 listopada 2017, Wrocław, start godz. 9.00

PLAY WITH HAIR Znowu fale, loki, koki? Tylko spokój (i konkretna wiedza) może Cię uratować. – daj się ponieść kreatywnym stylizacjom, od fryzur okolicznościowych po awangardowe propozycje upięć artystycznych Podczas 7-godzinnego szkolenia uczestnicy poznają 2 techniki stylizacji włosów – autorskie propozycje Wojtka Walczaka – w formule look&learn i warsztatów praktycznych. Osiągniesz perfekcję w doborze odpowiednich narzędzi, produktów do stylizacji. Pobudzimy Twoją kreatywność i dodamy odwagi w codziennej pracy. Cena: 499 zł* Termin: 17 grudnia 2017, Wrocław, start godz. 9.00

Zapisy: 71 786 62 22, salon@walczakhairplay.com Partner szkolenia: MONTIBELLO *Cena zawiera: główkę treningową/modelkę, produkty do pracy, lunch, certyfikat

www.walczakhairplay.com


szkolenia

Zaremba International Academy Potrzebujesz nowych inspiracji? Chcesz poznaฤ‡ najnowsze ล›wiatowe trendy i opanowaฤ‡ do perfekcji nowoczesne techniki fryzjerskie? Jeลผeli tak, to Zaremba International Academy zaprasza na 2-dniowe Seminaria dla fryzjerรณw, ktรณrzy dฤ…ลผฤ… do perfekcji i chcฤ… byฤ‡ mistrzami w swoim zawodzie! 1DQDV]\FK]DMรšFLDFKSRNDฤHP\&LEDUG]RV]HURNLHVSHNWUXPPRฤOLZRฤ‚FL ]ZLรˆ]DQ\FK ] ]DZRGHP IU\]MHUD :SURZDG]LP\ &Lรš Z QDMQRZV]H WUHQG\ฤ‚ZLDWRZHJRIU\]MHUVWZD']LรšNLZVSรถOQHMSUDF\GRMG]LHV]GRSHUIHNFMLNWรถUDSU]\F]\QLVLรšGR7ZRMHJR]DZRGRZHJRVXNFHVX

:SURJUDPLHPLรšG]\LQQ\PL

.5($7<:1(675=<ยฟ(1,$'$06.,( 9/10.10.2017 4/5.12.2017

7R VHPLQDULXP SR]ZROL &L ฤทUR]ZLQรˆรŠ VNU]\GรฏDฤต 3RNDฤHP\ QDMQRZV]H WHFKQLNL VWU]\ฤHรฑ 3R]ZROLP\ LQDF]HM VSRMU]HรŠ QD VZRMรˆ SUDFรš =DLQVSLUXMHP\ &Lรš GR Z\W\F]DQLD L RVLรˆJDQLD NROHMQ\FK FHOรถZ Z G]LHG]LQLH VWU]\ฤHQLD 6]NROHQLH SU]H]QDF]RQH MHVW GOD IU\]MHUรถZVW\OLVWรถZ NWรถU]\ FKFรˆSRV]HU]\รŠVZRMรˆZLHG]รšRRU\JLQDOQHNUHDW\ZQHIRUP\5HDOL]RZDรŠ ZรฏDVQHSRP\Vรฏ\LQVSLURZDQHSUDFรˆLQVWUXNWRUรถZ=DUHPED,QWHUQDWLRQDO $FDGHP\

83,}&,$,67</,=$&-( 16/17.10.2017 13/14.11.2017

&KFHV] ]DSURSRQRZDรŠ VZRLP NOLHQWRP QRZH VW\OL]DFMH ZH IU\]XU]H" $PRฤHFKFHV]XSLรˆรŠZรฏRV\ZSURVW\DOHEDUG]RHIHNWRZQ\VSRVรถE"1D W\P V]NROHQLX SRNDฤHP\ &L QRZH UR]ZLรˆ]DQLD Z VW\OL]DFML -DN V]\ENR LbHIHNWRZQLH]PLHQLรŠORRNX7ZRMHMNOLHQWNL-DNSUDFRZDรŠ]GรฏXJLPLMDN UรถZQLHฤNUรถWNLPLZรฏRVDPLSU]\IU\]XUDFKZLHF]RURZ\FKNLHG\NOLHQWND QLH]PLHQLDMรˆFVWU]\ฤHQLDFKFHZ\JOรˆGDรŠ]XSHรฏQLHLQDF]HM6HPLQDULXP MHVWSU]H]QDF]RQHGODIU\]MHUรถZNWรถU]\FKFรˆSRV]HU]\รŠVZRMHXPLHMรšWQRฤ‚FLZG]LHG]LQLHVW\OL]DFMLZรฏRVรถZ

128


675=<¿(1,$0}6.,(

:V]\VWNLHLQIRUPDFMHRUD]RSLV\V]F]HJöïRZHNXUVöZ ]QDMG]LHFLHQDQDV]HMVWURQLHZZZ]DUHPEDDFDGHP\FRP

)U\]XU\PÚVNLHNODV\F]QHLZVSöïF]HVQHMDNRLQVSLUDFMDGODIU\]MHUDVW\OLVW\ 1DV]NROHQLXUR]ZLQLHV]VZRMHXPLHMÚWQRĂFLLWHFKQLNL]]DNUHVXVWU]\ĝHQLDPÚVNLHJRUR]SR]QDV]LRNUHĂOLV]FHFK\QLH]EÚGQHGRWZRU]HQLDPÚVNLHMIU\]XU\1DXF]\V]VLÚ]DVDGSURMHNWRZDQLDIU\]XUSODQRZDÊWDNE\ X]\VNDÊXVWDORQ\LRF]HNLZDQ\HIHNW1DXF]\V]VLÚMDNDGDSWRZDÊIU\]XU\WDNE\VWZRU]\ÊLQG\ZLGXDOQ\LXQLNDOQ\Z\JOÈGNDĝGHJRNOLHQWD =DSURSRQXMHV]ZVZRLPVDORQLHQLHRJUDQLF]RQHPRĝOLZRĂFLVWRVRZDQLD WHFKQLNVWU]\ĝHQLDLWZRU]HQLDNUHDW\ZQ\FKIU\]XU

=DSUDV]DP\WDNĝHGRNRQWDNWX 605 828 158 / 665 277 269 / 506 816 918 / 665 309 912 HPDLO]DUHPED#]DUHPEDDFDGHP\FRP

23.10.2017

=DUHPED,QWHUQDWLRQDO$FDGHP\ XO&KHïPĝ\ñVND %\GJRV]F]

83,}&,$,.2.,.5($7<:1( 30/31.10.2017

1D W\P VHPLQDULXP ]REDF]\V] FDïNLHP QRZH UR]ZLÈ]DQLD SRïÈF]HQLD WHFKQLNLLNUHDW\ZQRĂFL1RZHIRUP\LNV]WDïW\]DLQVSLUXMÈ&LÚGRGDOV]HM SUDF\QDGïXJLFKZïRVDFK6]NROHQLHSU]H]QDF]RQHMHVWGODRVöE]PLQLPXPOHWQLPGRĂZLDGF]HQLHP]DZRGRZ\P

3(5)(.&<-1(7(&+1,.,675=<¿(” 20/21.11.2017

3UDJQLHV] ]PLHQLÊ VZRMH VSRMU]HQLH QD IU\]MHUVWZR" 3UDJQLHV] SRV]HU]\ÊVZRMÈZLHG]ÚRVWU]\ĝHQLDFK"7RV]NROHQLHVWZRU]\OLĂP\VSHFMDOQLH GOD&LHELH6]NROHQLH]DZLHUDSURFHVSURMHNWRZDQLDIU\]XUGRSDVRZDQLHVWU]\ĝHñGRNV]WDïWXWZDU]\EXGRZ\FLDïDLFKDUDNWHUXNOLHQWDRUD] PDNV\PDOQÈSHUVRQDOL]DFMÚ8F]HVWQLNV]NROHQLDZ\NRQXMHIU\]XU\NURN SRNURNXSUDFXMÈF]LQVWUXNWRUHP6HPLQDULXPNLHURZDQHMHVWGRRVöE NWöUHFKFÈZVZRMHMSUDF\E\ÊSHUIHNFMRQLVWDPLLUHDOL]RZDÊVZRMHQDZHWQDMEDUG]LHMZ\V]XNDQHSURMHNW\IU\]XU

3(5)(.&<-1(7(&+1,.,675=<¿(” 27/28.11.2017

-HVWWRNRQW\QXDFMDV]NROHQLDķ3HUIHNF\MQHWHFKQLNLVWU]\ĝHñĵ:F]DVLH WHJRVHPLQDULXPXF]HVWQLF\VDPRG]LHOQLHSURMHNWXMÈLZ\NRQXMÈIU\]XU\ ELRUÈFSRGXZDJÚZV]\VWNLHV]F]HJöï\GRW\F]ÈFHEXGRZ\FLDïDLFKDUDNWHUXNOLHQWDFRMHVWRPDZLDQHQDV]NROHQLXķ3HUIHNF\MQHWHFKQLNLVWU]\ĝHñ ĵ6HPLQDULXPNLHURZDQHMHVWGRRVöENWöUHFKFÈZVZRMHMSUDF\E\Ê SHUIHNFMRQLVWDPL L UHDOL]RZDÊ VZRMH QDZHW QDMEDUG]LHM Z\V]XNDQH SURMHNW\IU\]XU

129


Fryzjerstwo to sztuka oparta na inwencji, wyobraźni, zdolności wizualizacji oraz umiejętności przepływania pomiędzy pomysłami, a jednocześnie rzemiosło wymagające odpowiedniego warsztatu. Nawet najbardziej uzdolniony artysta powinien poznać techniki i zdobyć umiejętności, dzięki którym będzie mógł stworzyć doskonałe dzieło. W przypadku fryzjera będzie to dzieło przede wszystkim spełniające oczekiwania klienta, bo to właśnie na jego zadowoleniu zasadza się misja naszego zawodu. W Zaremba International Academy prowadzimy szkolenia w szerokim zakresie, począwszy od kursów Nauki Zawodu od Podstaw, a skończywszy na Seminariach dla tych, którzy chcą rozwinąć swoje umiejętności.

2-DNIOWE SEMINARIA DLA FRYZJERÓW Warsztaty praktyczne skierowane do fryzjerów, którzy potrzebują nowych inspiracji, chcą poznać najnowsze światowe trendy, pragną opanować do perfekcji nowoczesne techniki fryzjerskie. Dlatego my, wychodząc naprzeciw Twoim oczekiwaniom, organizujemy dwudniowe spotkania, w czasie których pokażemy Ci bardzo szerokie spektrum możliwości związanych z zawodem fryzjera. Wprowadzimy Cię w najnowsze trendy światowego fryzjerstwa. Dzięki wspólnej pracy dojdziesz do perfekcji, która przyczyni się do Twojego zawodowego sukcesu.

KURSY FRYZJERSKIE DLA OSÓB BEZ DOŚWIADCZENIA Nauka zawodu od podstaw. Kursy, po ukończeniu których podejmiesz pracę jako fryzjer lub otworzysz własny salon. Nauka zakończona Państwowym Egzaminem Czeladniczym. Uczymy przez praktykę już od pierwszego dnia szkolenia.

Nie stój w miejscu. Bądź zawsze o krok do przodu...

Zaprasza Zapra Zaremba-Wan Joanna Zaremba-Wanczura pierwsza wsza polska Mistrzyni Świata

partner:


ALAIN PEREQUE, SACO

132

Kolekcja FRENCH FLAIR


133


ALAIN PEREQUE, SACO

134

Fryzury: Alain Pereque, Saco, Drummond, Canada Foto: John Rawson, www.therawsonpartnership.net Make-up: Paco Puerta Stylizacja: Rima Chahin


szkolenia

WS Academy

Rewolucja To sĹ&#x201A;owo budzi skrajne emocje. NiektĂłrzy ludzie panicznie bojÄ&#x2026; siÄ&#x2122; zmian, inni wrÄ&#x2122;cz do nich dÄ&#x2026;ĹźÄ&#x2026; i je prowokujÄ&#x2026;. JednakĹźe bezsprzecznym pozostaje fakt, Ĺźe rewolucja stanowi motor napÄ&#x2122;dowy wszechĹ&#x203A;wiata. 'ODWHJRNLHG\Äź]OHNNLPQLHGRZLHU]DQLHPÄźRGNU\OLÄ&#x201A;P\Ä?H:6$FDGHP\PDMXÄ?SRQDGODWDGRV]OLÄ&#x201A;P\ GRZQLRVNXÄ?HWRQDMZ\Ä?V]\F]DVQDUHZROXFMĂ&#x161; =DF]Ă&#x161;OLÄ&#x201A;P\RG]PLDQ\VLHG]LE\ÄźWHUD]GRQDV]HMG\VSR]\FMLEĂ&#x161;G]LHPNZ]Z\MĂ&#x2C6;WNRZR QRZRF]HVQĂ&#x2C6;DUDQÄ?DFMĂ&#x2C6;ZSUHVWLÄ?RZ\PRWRF]HQLX 3U]HDUDQÄ?RZDOLÄ&#x201A;P\WDNÄ?HV\VWHPQDV]\FKV]NROHĂąWDNE\Ä&#x201A;FLHPRJOLMHV]F]HEDUG]LHMUR]ZLQĂ&#x2C6;Ă&#x160;VNU]\GĂŻD 0DP\QDG]LHMĂ&#x161;Ä?HMHGQRVLĂ&#x161;QLH]PLHQLÄźSDVMDL]DDQJDÄ?RZDQLHOXG]LNWĂśU]\WZRU]Ă&#x2C6;WRPLHMVFH =DSUDV]DP\QDQDV]HQRZHV]NROHQLD 

136

Z potrzeby pasji... T. Schmidt, A. Wierzbicki & WS Team


Ã&#x2030;RIC MAURICE

138

Kolekcja ALIVE


139


ÉRIC MAURICE

140

Fryzury: Éric Maurice Foto: Pascal Latil Make-up: Laurie Hadji Stylizacja: Hervé Léger


Znajdź szkolenia z najlepszymi instruktorami

szkoleniafryzjerskie.pl

Rozwijaj wyobraźnię i technikę fryzjerską z marką Gwarantujemy profesjonalne przekazywanie wiedzy oraz niesamowitą atmosferę i możliwość poznania ludzi z tymi samymi zainteresowaniami. Ideę ciągłego doskonalenia szerzy zespół naszych profesjonalistów. Spotkaj się z nimi na jednym ze szkoleń!

KRZYSZTOF PAJOR Preferuje aktywne metody szkoleniowe. Praktyczna nauka fryzjerstwa to dla niego podstawa, aby zyskać zadowolonego klienta w salonie.

MARCIN MACHNICKI Szkolenia i praca z ludźmi to jego pasja. Wiedzę teoretyczną wykłada w sposób komunikatywny, tak aby każdy mógł wykorzystać ją później w praktyce.

Rozwijaj swoje umiejętności z najlepszymi. Serwis szkoleniafryzjerskie.pl wspierany jest przez markę


ARTEGO

142

Kolekcja PRYZMAT Kolory inspirują i ciekawią ludzi od lat – pierwsze naukowe próby poznania tajemnic ich powstawania sięgają XVI w., jednak dopiero w minionym stuleciu udało się zgłębić tajniki tej dziedziny. Wilhelm Ostwald stworzył system łączenia barw na zasadzie podobnej do harmonii dźwięków. Sztuka tworzenia kolorów to bardzo ważny aspekt w farbowaniu włosów – to właśnie kolorystyka jest tym elementem, który nadaje wyraz i przykuwa uwagę. Artego przedstawia najnowszą kolekcję, w której prym wiodą podstawowe barwy i sposoby ich łączenia, akcentowane jest także to, jak ważną rolę odgrywają w koloryzacji farbami IT’S COLOR Artego. Propozycje Artego na najbliższy sezon to odważne kolory i niebanalne cięcia wykonane przez Stylistów marki: Martę Kateusz, Krzysztofa Pajora, Wojciecha Zielińskiego oraz Marcina Machnickiego.


143


ARTEGO

144


Fryzury: Marta Kateusz, Krzysztof Pajor, Wojtek Zieliński i Marcin Machnicki Foto: Weronika Kosińska Make-up: Izabela Szelągowska Stylizacja: Marcin Kulak

145


CHRISTOPHE GAILLET

146

Kolekcja IMPERIALE


Fryzury: Christophe Gaillet Foto: Weronika Kosińska Make-up: Izabela Szelągowska Stylizacja: Wioletta Podsiadlik, Anna Pietrowicz, Patrycja Siwiec Produkcja: MK Production

147


INEBRYA

148


149


INEBRYA

150


151


WILLIAM DE RIDDER

152

Kolekcja STARDUST


Fryzury: William De Ridder Foto: Patje Verbruggen Make-up: Chris Del Anno Stylizacja: Vankets Nicky

153


CHARLIE BRACKNEY

154

Kolekcja DEPTH


Fryzury: Charlie Brackney, Haus Salon, Minneapolis, USA Foto: John Rawson, www.therawsonpartnership.net Make-up: Heath Bryant-Huppert Stylizacja: Sarah Cochran

155


PODWIKA STUDIO ATELIER FRYZJERSKIE

156

Inspiracją była zabawa gamą kolorów, przenikanie się ich pomiędzy sobą i tworzenie w ten sposób nowej jakości. Fryzury to fuzja geometrii i lekkości. – Praca jest moją pasją i pozwala mi na odkrywanie siebie i swoich nieskończonych pomysłów i możliwości. Wszystkie moje prace to mariaż współpracy mojej wyobraźni, dłoni, wiedzy i doświadczenia – tłumaczy Dominik Podwika.


Fryzury: Dominik Podwika Foto: Sonia Maria, www.sonimarie.com

157


TRACEY DEVINE-SMITH DLA AFFINAGE

158

Kolekcja VINTAGE PRETTY


159


TRACEY DEVINE-SMITH DLA AFFINAGE

160

Fryzury: Tracey Devine-Smith dla Affinage Foto: Richard Miles Make-up: Maddie Austin Stylizacja: Desiree Lederer Produkty: Affinage & ASP


Serum MILA PRO przeciwstarzeniowe ANTI-AGE SERUM 3URIHVMRQDOQHVHUXP]DSRELHJDMÃFHVWDU]HQLXVLÇZÊRVµZ 7RQLH]Z\NÊ\SUHSDUDWìRGPÊDG]DMÃF\ëZÊRV\LFKURQLÃF\ MHSU]HGV]NRGOLZ\PLF]\QQLNDPL]HZQÇWU]Q\PL 6ZRMHZ\MÃWNRZHZÊDÐFLZRÐFL]DZG]LÇF]D]DZDUWRÐFL SURV]NXV]DĆURZHJRROHMNXDUJDQRZHJRROHMNX]OQX SURWHLQMHGZDELXDWDN×HĆOWUµZ89 :ÊRV\RG]\VNDMÃVZRMHSLÇNQRLPÊRGRÐÅ POQUDUW

f:/milapro www.milapro.pl


SCOTT CONDON, ROKK EBONY

162

Kolekcja GLYCERINE


Fryzury: Scott Condon, Charlene Fernandez (koloryzacja); Rokk Ebony, South Melbourne, Australia Foto: Elizabeth May Kinnaird Make-up: Sarah Baxter www.rokkebony.com.au

163


KLAUS PETER OCHS

164

Kolekcja ROMEO & JULIET


Fryzury: William De Ridder Foto: Patje Verbruggen Make-up: Chris Del anno Stylizacja: Vankets Nicky

165


Fryzury: Klaus Peter Ochs Artistic Team: Philipp Margraf and Lisa Raab Foto: Laurence Laborie / Paris Make-up: Florent Pellet / Paris Stylizacja: Mickael Komer and Elmarie Lignier / Paris Koncept, produkcja: Elmarie Lignier / Paris

KLAUS PETER OCHS

166


167


wydarzenia ,&'-DSDQļķ/LIHORQJGUHDPVĵ

,&'&KLOHļķ0DJLF,FHĵ

,&'7KDLODQG ļķ%DQJNRN'\QDPLF 'LYHUVLW\ĵ

,&'1RUGLF5HJLRQļķ5HĠHFWLRQĵ

ICD Japan ļķ0DGHLQ2PRWHVDQGRĵ

'DQLHO*DOYLQļķ'DQLHOijVSKLORVRSK\ DQGHQGOHVVHQWKXVLDVPĵ

Magiczne stylizacje fryzur w Japonii

22. Intercoiffure World Congress 15–17 maja 2017, Osaka/Kyoto W Kongresie wzięli udział miłośnicy sztuki fryzjerskiej z całego świata. 1000 branżowych profesjonalistów z 35 krajów mogło podziwiać 17 prestiżowych pokazów fryzur i cztery ekskluzywne pokazy galowe. 7\PUD]HPF]ïRQNRZLH,QWHUFRLIIXUH0RQGLDOVSRWNDOLVLÚZ-DSRQLLJG]LH QDMOHSVL VW\OLĂFL IU\]XU SUH]HQWRZDOL JOREDOQH WUHQG\ V]WXNL IU\]MHUVNLHM 6W\OL]DFMH LQVSLURZDQH Z\JOÈGHP JHMV] XU]HNï\ L ]DFKZ\FLï\ SXEOLF]QRĂÊ 2V]DïDPLDMÈFHIXWXU\VW\F]QHNUHDFMHIU\]MHUVNLHRUD]QLH]Z\NïHSDOHW\NRORU\VW\F]QHHPDQRZDï\HQHUJLÈRGGDMÈFG\QDPLF]Q\U\WPWÚWQLÈFHMĝ\FLHP 2VDNL,FKRFLDĝ-DSRQLDVWDUDQQLHSLHOÚJQXMHVZRMHG]LHG]LFWZRLWUDG\FMH ]DZV]HMHVWWHĝNURNGRSU]RGXJG\FKRG]LRQDMQRZV]HWUHQG\ 3LHUZV]\]SUHVWLĝRZ\FKSRND]öZ]DW\WXïRZDQ\„Lifelong dreams” ]RVWDïSU]\JRWRZDQ\SU]H]]HVSöï ICD Japan LE\ïSRïÈF]RQ\]SUH]HQWDFMÈNLPRQ3XEOLF]QRĂÊ]DFKZ\FLï\SHïQHSU]HS\FKXIU\]XU\JHMV]ļNRELHFHWUDG\F\MQHXSLÚFLD]GHOLNDWQ\PLNXQV]WRZQ\PLR]GREDPLWDNLPLMDN SDZLHSLöUDLVSOHFLRQHMHGZDEQHZVWÈĝNL

168

7UHQG\FURVVJHQGHURZHE\ï\SU]HGPLRWHP]DLQWHUHVRZDQLD]HVSRïXICD Nordic Region ļLFKSRND]ķ5HĠHFWLRQĵ XND]\ZDïWUDQVIRUPDFMH'ïXJLHNXF\NL]RVWDï\XGUDSRZDQHZWDNLVSRVöEĝHWZRU]\ï\RJURPQH NRNL L VSHNWDNXODUQHIU\]XU\]XSLÚW\FKGRW\ïXZïRVöZSUH]HQWRZDQH ]DUöZQR SU]H] NRELHW\ MDN L SU]H] PÚĝF]\]Q -HGQDN SïHÊ QLH PLDïD WX ]QDF]HQLDERSLÚNQRPDSU]HFLHĝZLHOHWZDU]\ 3RND]„Magic Ice”]GRPLQRZDï\IU\]MHUVNLHG]LHïDV]WXNLQLF]\PROĂQLHZDMÈFHORGRZHNU\V]WDï\=HVSöï,&'&KLOH]DSUH]HQWRZDïPLVWHUQHXSLÚFLD ]HVUHEUQ\PLLV]DURQLHELHVNLPLDNFHVRULDPL$WïRGODW\FKQLH]Z\Nï\FK NUHDFMLIU\]MHUVNLFKSUH]HQWRZDQ\FKSU]H]ORGRZHNVLÚĝQLF]NLVWDQRZLï\ SURMHNFMHZLGHRXND]XMÈFHPDMHVWDW\F]QHNUDMREUD]\ORGRZFRZH


,&'6RXWK.RUHDļķ*ODPSHULHQFHĵ

,&'&KLQDļķ0RGHUQ)DVKLRQĵ

7DGDR$UDLļķ(WHUQDO%HDXW\ĵ

,&')UDQFHļķ5DSKDÖO3HUULHUĵ

\

0DVD2KWDNHļķ,QğQLWH%HDXW\ĵ

-XQL+LWRHļķ5R\DO)DPLO\.LPRQRĵ

)RWR(JEHUW.UXSS,QWHUFRLIIXUH0RQGLDO

.RORUGHOLNDWQHMODZHQG\ïÈF]\ïVLÚ]V]DURĂFLÈDğROHWSRNRFKDïEORQGSRGF]DV SUHVWLĝRZHJR SRND]X ]HVSRïX ,&' 7KDLODQG ļ ķ%DQJNRN '\QDPLF 'LYHUVLW\ĵ NWöU\ SU]HNV]WDïFLï VFHQÚ Z Z\ELHJ URGHP ]H ĂZLDWRZ\FK VWROLFPRG\)U\]XU\]HOHPHQWDPLDIURFKDRW\F]QHVW\OL]DFMHRJUDğF]Q\FK NV]WDïWDFKLDV\PHWU\F]Q\FKOLQLDFKRUD]WDSLURZDQHXSLÚFLD]SOHFLRQ\PL RSDVNDPLZ\]QDF]Dï\QDMQRZV]HWUHQG\ļZVSRVöESHZQ\ĝDUWREOLZ\ LSHïHQHNVWUDZDJDQFNLHMHOHJDQFML 0RGQH G]LHZF]\Q\ SUH]HQWRZDï\ VWDUDQQLH XïRĝRQH URPDQW\F]QH VW\OL]DFMH ïDJRGQH ERE\ D WDNĝH DV\PHWU\F]QH L OXěQH IU\]XU\ RUD] ZïRV\ ZUöĝQ\FKNRORUDFKEORQGF]HUZRQ\PLPLHG]LDQ\P1DFLVNSRïRĝRQ\ E\ïWXWDMQDQLF]\PQLHVNUÚSRZDQÈ]DEDZÚ=HVSöïICD JapanODQVRZDï XOLF]QH VW\OH WRNLMVNLHM PHWURSROLL Z SRND]LH ķ0DGH LQ 2PRWHVDQGRĵ 1DWXUDOQHEXMQHIDOHGODNUöORZ\FKURFNijQijUROODLSïRPLHQQDF]HUZLHñGOD WDQFHUHNUHZLRZ\FK :LG]RZLH PRJOL SRG]LZLDÊ WHĝ V]WXNÚ NRORU\]DFML Z Z\NRQDQLX MHGQHJR ]b QDMZLÚNV]\FK PLVWU]öZ VW\OL]DFML IU\]MHUVNLHM Daniela Galvina GOD +R\X NWöU\]DSUH]HQWRZDïSHUIHNF\MQHNRPSR]\FMHNRORU\VW\F]QHMDNR KRïGGODNRELHFRĂFLZSRND]LHķ'DQLHOijVSKLORVRSK\DQGHQGOHVVHQWKXsiasm”,QG\ZLGXDOQLHGREUDQHQDWXUDOQHLSHïQHSU]HS\FKX ¥ZLHWQ\PïRG\LHNVSUHV\MQ\]HVSöï,&'6RXWK.RUHDGDïSRND]SRGQD]ZÈ„Glam-perience”ļIDQWDVW\F]QHFLÚFLDLVW\OL]DFMHZFXNLHUNRZ\FK NRORUDFK1RZRF]HVQHVW\OL]DFMH0RKDZNöZGïXJLHZïRV\]JUDğF]Q\PL Z\FLQDQNDPL WÚF]RZH HIHNW\ NRORU\VW\F]QH RUD] KLSLVRZVNL SU]HS\FK ]bZ\MÈWNRZRGïXJLPLEDUZQ\PLWUHVNDPL

:LPLHQLX,&')UDQFH5DSKDÖO3HUULHUSU]HGVWDZLïSRP\VïRZHDZDQJDUGRZHXSLÚFLDHNVWUDZDJDQFNLHIU\]XU\ZUR]PLDU]H;/Z\F]DURZDQH ] ZïRVöZ ]HEUDQ\FK GR JöU\ XGUDSRZDQ\FK L PLVWHUQLH XïRĝRQ\FK ļSUDZG]LZHU]HěE\IU\]MHUVNLH]RJURPQ\PLNZLDWDPLLDNFHVRULDPLRbDUFKLWHNWRQLF]Q\FKNV]WDïWDFK '\QDPLF]Q\ ZLHONRPLHMVNL LbZ\MÈWNRZ\]HVSöï,&'&KLna ]DSUH]HQWRZDïNU]\NOLZH EDUZQH L HNVSHU\PHQWDOQH VW\OL]DFMH IDQWDVW\F]QH 3RND] ķ0RGHUQ )DVKLRQĵ Z\JOÈGDï MDN VFHQD ] SUDFRZQL SURMHNWRZHM URFNRZ\FK JZLD]G PRG\ IU\]MHUVNLHM :\MÈWNRZR GïXJLH JU]\ZNL QLHRNLHï]QDQD PLHV]DQND IDNWXULZLHOREDUZQHVW\OL]DFMH]SDSLORWDPL $UW\VWD NWöU\ GRVNRQDOH UR]XPLH UöZQRZDJÚ Tadao Arai GOD Milbon VWZRU]\ï NODV\F]QH HOHJDQFNLH IU\]XU\ R QLH]UöZQDQ\P XURNX :b SRND]LH ķ(WHUQDO %HDXW\ĵ IU\]XU\Z\JOÈGDï\MDNHOHPHQW

169


wydarzenia &KULVWRSKH*DLOOHWļķ&RORUIXOĵ

)RQGDWLRQ*XLOODXPH ļķ1HRQ)DVFLQDWLRQĵ

,&'-DSDQļķK\DNNDU\RUDQĵ

NS2ļķ5RPHR -XOLHWĵ

,&'%XOJDULDļķ3DQHXUK\WKP\

,&'7DLZDQļķ8QLRQDQG+DUPRQ\ĵ

,&'(XURSHļ ķ0RGHUQ7UDGLWLRQVDURXQGWKH$OSVĵ

SHUIHNF\MQLH XIRUPRZDQHM ELĝXWHULL ļ WDN MDNE\ ]RVWDï\ ]DSURMHNWRZDQH GODGURJRFHQQ\FKMDSRñVNLFKODOHN =MDZLVNRZHSRQDGF]DVRZHLSHïQHSU]HS\FKXVW\OL]DFMHDXWRUVWZD0DV\ 2KWDNH GOD6KLVHLGR3URIHVVLRQDO ZSRND]LHķ,QğQLWH%HDXW\ĵSU]HQLRVï\ZLG]öZGRSUDZG]LZHM.UDLQ\&]DUöZZĂZLHFLHVW\OL]DFML0RĝQD E\ïRSRG]LZLDÊGHOLNDWQHIDQWD]\MQHXSLÚFLDVXSHUNRELHFHIU\]XU\XSLÚWHQDF]XENXJïRZ\QRZRF]HVQHJUDğF]QHFLÚFLD]NRQWUDVWDPLF]HUQL LbF]HUZLHQLRUD]EXMQHIU\]XU\SHïQHZG]LÚNX 'UXJLHJRGQLD]DSUH]HQWRZDïVLÚPLQ]HVSöï,&'%XOJDULDNWöU\SRVWDZLï QDQDWXUDOQRĂÊSUH]HQWXMÈFQRVWDOJLF]QHVW\OL]DFMH:SRND]LHķ3DQHXUK\WKP\ĵQLH]DEUDNïRURPDQW\F]Q\FKZDUNRF]\PLÚNNLFKORNöZFKHUXELQNöZLSOHFLRQ\FKIU\]XURPLVW\F]Q\PURGRZRG]LH =HVSöï,&'(XURSHLMHJRVW\OLĂFL]1LHPLHF$XVWULLL6]ZDMFDULLVZRLPZ\MÈWNRZ\PSRND]HP]DW\WXïRZDQ\Pķ0RGHUQ7UDGLWLRQVDURXQGWKH$OSVĵ ]PLHQLOLVFHQÚZDZDQJDUGRZ\IRONORU\VW\F]Q\IHVWLZDOQDNWöU\P]DSUH]HQWRZDOLNRURQ\]ZDUNRF]\R]GRELRQHNZLDWRZ\PLDNFHQWDPLVNUÚFRQH OLQLHZDUNRF]\ZUR]PLDU]H;/]ğOLJUDQRZ\PL]GRELHQLDPLDZDQJDUGRZH XSLÚFLD]SOHFLRQ\PLURJDPLDWDNĝHVWRQRZDQHIU\]XU\]UöZQRREFLÚW\FK NUÚFRQ\FKZïRVöZRUD]]QDNRPLWHNUöWNLHJUDğF]QHFLÚFLD:V]\VWNLHVW\OL]DFMHHPDQRZDï\UDGRĂFLÈĝ\FLDLVZDZROQÈDWPRVIHUÈPRG\ ķ8QLRQ DQG +DUPRQ\ĵ Z Z\NRQDQLX ICD Taiwan WR V]\NRZQ\ VSHNWDNOURFNRZ\]ZLHONRPLHMVNLPLNUöWNLPLIU\]XUDPL&KDRW\F]QHVW\OL]DFMH ]b HOHPHQWDPL VW\OX %DXKDXV ]RVWDï\ SHUIHNF\MQLH SRïÈF]RQH ] HNVSHU\PHQWDOQ\PLQLXDQVDPLNRORU\VW\F]Q\PLZQLHELHVNRğROHWRZHMWRQDFML ']LHZF]\Q\ VDPXUDMöZ L NVLÚĝQLF]NL PDQJL E\ï\ ERKDWHUNDPL SUHVWLĝRZHJRSRND]XķK\DNNDU\RUDQĵ]HVSRïXICD Japan3UH]HQWRZDQHVW\OL]DFMHE\ï\Z\NZLQWQHHIHNWRZQHLRGZDĝQHMDNQSNRNLZUR]PLDU]H ;;/ZbWRQDFMLF]DUQRPLHG]LDQHMF]\ZïRV\]HEUDQHGRJöU\R]GRELRQH VUHEUQ\PLSLöUDPLLQHREDURNRZ\PLZ]RUDPL

0ïRGHWDOHQW\])RQGDWLRQ*XLOODXPH]DSUH]HQWRZDï\]QDNRPLW\SRND] WUHQGöZ Z MDVNUDZ\FK EDUZDFK MXQLRUöZ ] NUDMöZ ]DZïDGQÚïR VFHQÈSUH]HQWXMÈFķ1HRQ)DVFLQDWLRQĵPRGRZ\SRS]MDVNUDZ\PLZLHĝDPLXGUDSRZDQ\PLQDJïRZDFKPRGHOHN]XSLÚW\FKZïRVöZRUD]]bWUHVNDPL Z ZHUVML ;/ DXWRUVWZD +DLUGUHDPV 'RPLQRZDï\ ZïRV\ UöĝRZH EORQGLQLHELHVNLH]EDUG]RGïXJLPLNRñVNLPLRJRQDPLMDNUöZQLHĝXWDSLURZDQHIU\]XU\XSLÚWHQDF]XENXJïRZ\-DSRñVNLHG]LHZF]ÚWDXZLHOELDMÈNRPLNV\FR]QDOD]ïRRG]ZLHUFLHGOHQLHZZ\]\ZDMÈF\FKHNVWUDZDJDQFNLFKQLHVDPRZLW\FKLZVSDQLDï\FKVW\OL]DFMDFKNWöUHZ\JOÈGDï\WDN MDNE\]RVWDï\Z\MÚWHZSURVW]HVWURQLFEDĂQLVSRG]QDNXPDQJL 1DWRPLDVWZF]WHUHFKSRND]DFKJDORZ\FKHVWHW\NDSRïÈF]\ïDVLÚ]QDMZ\ĝV]\PSR]LRPHPNUHDW\ZQRĂFLLSHUIHNFMRQL]PXķ5R\DO)DPLO\.LPRQRĵ ļIDVF\QXMÈFDFHUHPRQLDDXWRUVWZD-XQL+LWRHDMHGQRF]HĂQLHQLH]Z\Nï\ SRND]JUDFMLLSRNRU\ļSUH]HQWRZDïQDMZ\WZRUQLHMV]HWNDQLQ\]HZVSDQLDï\PLUÚF]QLHPDORZDQ\PLZ]RUDPLZZDUVWZDFKQRV]RQ\FKMHGQDQD GUXJLHM &KULVWRSKH *DLOOHW GOD /ij2UÓDO 3URIHVVLRQDO RSDUï VZöM SRND] JDORZ\ ķ&RORUIXOĵ QD VXEWHOQRĂFL ğQH]ML L ZVSDQLDïHM NRELHFRĂFL SUH]HQWXMÈF VSHNWDNXODUQHXWRSLMQHVW\OL]DFMHVSRG]QDNXPDQJLRUD]]P\VïRZHXSLÚFLD]bZ\WZRUQ\PLDNFHVRULDPL,PSRQXMÈF\VXSHUQRZRF]HVQ\SRND]„RoPHR -XOLHWĵZZ\NRQDQLXNS2 GODWelli ]DFKZ\FDïHNVSUHV\ZQ\PL NUöWNLPLIU\]XUDPLLHNVSOR]MÈNRORUöZQLHELHVNLHJREORQGLSïRPLHQQHM F]HUZLHQL =DNRFKDQ\P G]LHZF]ÚWRP ] GïXJLPL UR]SXV]F]RQ\PL ZïRVDPL Z NRORU]H RJQLVWHM PLHG]L WRZDU]\V]\OL URFNPDQL Z VW\OX VWHDPSXQN ļZVSöïF]HVQHZFLHOHQLD5RPHD 2SUDZÚJDORZHJRSRND]XMDSRñVNLFKVW\OLVWöZIU\]XUVWDQRZLïRğOLJUDQRZHNZLHFLHF]HUZRQHOLĂFLHLRJURG\]HQ=HVSöïICD Japan SU]HQLöVï QDV GR PDJLF]QHJR ĂZLDWD MDSRñVNLHM NXOWXU\ SRND]HP ķ(PSW\ \RXU mind”$UW\VW\F]QHGUDSRZDQLDLZ]RU\RNV]WDïWDFKNZLDWöZGDï\ZUH]XOWDFLHSLÚNQHķU]HěELDUVNLHĵHIHNW\ZVW\OL]DFMLIU\]XU 1DSRGVWDZLHPDWHULDïöZ,QWHUFRLIIXUH0RQGLDO

170


www.falelokikoki.pl


0, Č' = < 1 $ 52'2: (7 $ 5* , )5<=-(56. , (, . 260 (7 < & = 1 (  P D M D   ‡ , , H G\FM D


Al. Katowicka 62, 05-830 Nadarzyn

facebook.com/TargiBeautyDays @targi_beauty_days

RGELHU]EH]SâDWQ\ELOHWQD

beautydays.pl

Szczegółowe informacje: +48 42 235 26 12, +48 513 030 442, beautydays@warsawexpo.eu


wydarzenia

Najpiękniejsze Targi! II edycja Międzynarodowych Targów Fryzjerskich i Kosmetycznych Beauty Days w Ptak Warsaw Expo! W dniach 19–21 maja 2017 r. blisko 12 000 Odwiedzających i Wystawców wzięło udział w II edycji Międzynarodowych Targów Fryzjerskich i Kosmetycznych Beauty Days w Ptak Warsaw Expo. To jedyne takie wydarzenie w Polsce, gdzie spotkać można zarówno Wystawców, jak i Odwiedzających z zagranicy. Udział w Targach wzięły firmy m.in. z Włoch, Francji, Niemiec, Chin i Korei. 5öZQROHJOHRGE\ïDVLÚKonferencja Meet BeautyļMHG\QDZ3ROVFHNRQIHUHQFMDGHG\NRZDQDEORJHURPLYORJHURP]NDWHJRULL852'$EORJHUHNZ]LÚïRXG]LDïZOLF]Q\FKZDUV]WDWDFKLSUH]HQWDFMDFKSU]\JRWRZDQ\FK SU]H] HNVSHUWöZ ğUP ] EUDQĝ\ EHDXW\ ]DSURV]RQ\FK SU]H] RUJDQL]DWRUD ļğUPÚ%/2*PHGLD7U]\GQLRZH%HDXW\'D\VSRïÈF]\ï\IRUPXï\%%L%& 'HG\NRZDQH JïöZQLH EUDQĝ\ NRVPHW\F]QHM VNXSLï\ QLH W\ONR SURIHVMRQDOLVWöZ DOH ZV]\VWNLFK PLïRĂQLNöZ SLÚNQD 2JURPQ\P XïDWZLHQLHP GOD W\FKNWöU]\FKFLHOLGRWU]HÊQD7DUJLE\ïEH]SïDWQ\VKXWWOHEXV]:DUV]DZ\2UJDQL]DWRUZWURVFHRNRPIRUWRGZLHG]DMÈF\FKXGRVWÚSQLïEH]SïDWQ\ SDUNLQJQDSRMD]GöZEH]SRĂUHGQLRSU]\KDODFKZ\VWDZLHQQLF]\FK :bSLÈWNRZ\ZLHF]öU:\VWDZF\RUD]]DSURV]HQLJRĂFLHVSRWNDOLVLÚQDGali Biznesu SRGF]DV NWöUHM Andrzej Wierzbicki L Tomasz Schmidt ZUÚF]\OL QDJURG\Crystal BeautyGOD%DQGL,1',*21DLOV3LHUUH5HQÓ3URIHVVLRQDO RUD]%LMRDQDVWÚSQLHRGHEUDOL]UÈN3UH]HV1LQ\5\V]NLVWDWXHWNÚ3DUWQHU 5RNX%HDXW\'D\VGOD:6$FDGHP\3RQDGWR.OXE,QWHJUDFML(XURSHMVNLHM SU]\]QDïQDJURG\Ambasadora Akademii Dobrego StyluğUPRP+DOLHU Lb5RVHQIHOG6UO:LHF]öUXĂZLHWQLïUHFLWDOEdyty GórniakNWöUDRF]DURZDïD ZV]\VWNLFKJRĂFL 7DUJL %HDXW\ 'D\V WR UöZQLHĝ ERJDW\ SURJUDP Z\GDU]Hñ WRZDU]\V]ÈF\FK 6ZRMÈ SROVNÈ SUHPLHUÚ PLDïD WXWDM nowa kolekcja fryzjerska BLEACH marki SENS.US'\UHNWRU NUHDW\ZQ\ PDUNL 6(1686 /XLJL 0DUWLQLZUD]],QWHUQDWLRQDO&UHDWLYH 7HDP]DEUDOLSXEOLF]QRĂÊZbĂZLDWIU\]MHUVNLFK VW\OL]DFML L VWU]\ĝHñ SHïQ\FK JHRPHWU\F]Q\FK IRUP PLïRĂQLF]HNPDNLMDĝXZ]LÚïRXG]LDïZGZXGQLRZ\P LQWHQV\ZQ\P NXUVLH MiVWU]RZVNLHM 6]NRï\ 0DNLMDĝX *RVK CopenhagenSRGRNLHP,QWHUQDWLRQDO 0DNHXS 0DVWHU $QQ\ 0XFK\ .DĝGD]XF]HVWQLF]HNNXUVXRWU]\PDïD SDNLHWSURGXNWöZ*26+RUD]FHUW\ğNDW XF]HVWQLFWZD 3RG SDWURQDWHP SRUWDOX ZLUWXDOQHNRVPHW\NLSO /LGLD /HZDQGRZVND SRSURZDG]LïD SDQHO #Trendy/Potrzeby/Zmiany – Jak QDGÈĝ\Ê ]D ZVSöïF]HVQ\P NRQVXmentem? (NVSHUFL ]QDQ\FK PDUHN UR]PDZLDOLWXRZLHOXFLHNDZ\FK]DJDGQLHQLDFKGRW\F]ÈF\FKEH]SRĂUHGQLREUDQĝ\NRVPHW\F]QHM5R]PöZF\ ]ZUDFDOLXZDJÚQDURVQÈF\HNVSRUWSROVNLFKNRVPHW\NöZL]ZLÈ]DQÈ]W\P DNW\ZQRĂÊ SROVNLFK ğUP QD ]DJUDQLF]Q\FK WDUJDFK SRGNUHĂODOL MHGQRF]HĂQLHĝHZDUWREUDÊXG]LDïZQDMOHSV]\FKWDUJDFKNUDMRZ\FKSRQLHZDĝ MHVWWRNOXF]RZ\HOHPHQWEXGRZDQLDZL]HUXQNXPDUNLLV]XNDQLDQRZ\FK SDUWQHUöZ EL]QHVRZ\FK 0DNLMDĝ\ĂFL Z\ïRQLHQL Z NRQNXUVLH QD ,QVWDJUD-

174

PLH#WDUJLBEHDXW\BGD\V]PLHU]\OLVLÚZb%LWZLHQD3ÚG]OH]b%HDXW\'D\V Lb,1*/27,FK]PDJDQLDRFHQLDOL5HG/LSVWLFN0RQVWHU.DW2VXRUD],1*/27 )LQDïRZDWUöMND]RVWDïDQDJURG]RQDROEU]\PLPLNXIUDPLZ\SHïQLRQ\PLNRVPHW\NDPL,1*/27RUD]YRXFKHUDPLQDZDUV]WDW\](ZÈ*LOZ+DSS\)DFH 0DNHXS 6WXGLR 'RGDWNRZR ZV]\VF\ XF]HVWQLF\ RWU]\PDOL XSRPLQNL RG ğUP\,1*/27Ewa Gil Make-up ArtistQD6FHQLH*ïöZQHM]DSUH]HQWRZDïD SRND]PDNLMDĝXZLHF]RURZHJR3RGF]DV7DUJöZ%HDXW\'D\VPRĝQDE\ïR ]REDF]\ÊQDĝ\ZRSRZVWDZDQLHSURJUDPX:\JUDM(IHNW:2:.LONRUR V]F]ÚĂOLZFöZRGGDïRVLÚZUÚFHQDMOHSV]\FKHNVSHUWöZLbSU]Hĝ\ïRFDïNRZLWÈ PHWDPRUIR]ÚZbVWXGLR0RGQ\FK:ïRVöZ3RF]ÈWNXMÈFHVW\OLVWNLSD]QRNFL ]PLHU]\ï\ VLÚ QDWRPLDVW Z 3LHUZV]\FK 0LVWU]RVWZDFK ,1',*2 1DLOV 8F]HVWQLF\U\ZDOL]RZDOLZbGZöFKNDWHJRULDFK3HUIHFW$SSOLFDWLRQL&UHDWLYH1DLO$UW3R]LRPSUDF]DFKZ\FLïMXU\ZNWöU\P]DVLDGïDUöZQLHĝ1DWDOLD 6LZLHF : Studio WS Academy Andrzej Wierzbicki i Tomasz Schmidt ğUP\IU\]MHU]\GRELHUDOLIU\]XU\GRNV]WDïWXWZDU]\LSU]HSURZDG]DOLDQDOL]Ú NRORU\VW\F]QÈ Db ZV]\VF\ RGZLHG]DMÈF\ SRG RNLHP HNVSHUWöZ PRJOL VNRPSRQRZDÊHOLNVLULGHDOQLHGREUDQ\GRZïDVQ\FKRF]HNLZDñLSRWU]HE 8F]QLRZLH V]Nöï Lb XF]HOQL ]PLHU]\OL VLÚ Zb Young Beauty Awards 2017 Z NDWHJRULDFK +DLU 6W\OH 0DNHXS 1DLO 6W\OH 'OD ]Z\FLÚ]FöZ QDJURG\ XIXQGRZDïDğUPD%LR3LJPHQWV2JURPQ\P]DLQWHUHVRZDQLHPFLHV]\ïRVLÚ VSRWNDQLHDXWRUVNLH]b'RURWÈ.RĂFLXNLHZLF]ļ0DUNRZVNÈDXWRUNÈDOEXPX 3DïDF.RORUöZ0DJLD0DNLMDĝX3RGF]DV„Beauty&Spa Sales Forum” – 0DUNHWLQJļ2SW\PDOL]DFMHļ6RFLDO0HGLDSRUXV]RQH]RVWDï\ZV]\VWNLH NZHVWLH ]ZLÈ]DQH ]H ]ZLÚNV]HQLHP VSU]HGDĝ\ XVïXJ Zb VDORQDFK NRVPHW\F]Q\FK D Z\ELWQL HNVSHUFL SRSURZDG]LOL SUHOHNFMH GRW\F]ÈFH UR]ZRMX EL]QHVX:QLHG]LHOÚRGE\ïRVLÚQLH]Z\NïHVSRWNDQLHDXWRUVNLH]b3DWUL]LÈ GucciNWöUDSRGSLV\ZDïDVZRMÈQDMQRZV]ÈNVLÈĝNÚ*XFFL3UDZG]LZDKLVWRULDG\QDVWLLVXNFHVX=NROHLMaja Sablewska SU]H]bGQLRGZLHG]DïD VWRLVND:\VWDZFöZRUD]XG]LHODïDSRUDGZL]HUXQNRZ\FKZV]\VWNLP]DLQWHUHVRZDQ\P:DUWRUöZQLHĝZVSRPQLHÊRpokazach, które przygotowali WystawcyZDUV]WDW\PDNLMDĝX]*ROGHQ5RVH.RUHDñVNDSLHOÚJQDFMD RUD] PDNLMDĝ ]b GHUPRNRVPHW\F]QÈ PDUNÈ 'U* \RXWXEHUNÈ $GULDQQÈ *URWNRZVNÈ 1RZD HUD ]DELHJöZ F]\OL WU\FKRORJLD Z JDELQHFLH NRVPHW\F]Q\P]b%$1',&RVPHWLFV%H]LQZD]\MQHRGPïDG]DQLHVNöU\LPRGHORZDQLHV\OZHWNLļ%HDXW\6W\OH&OXE0RNRWöZ6XQ);RSDODQLHQDWU\VNRZH ļ¿\M]GURZRRSDODMVLÚEH]SLHF]QLH3RND]PDNLMDĝX]'HOLD&RVPHWLFV LbZLHOHLQQ\FK2UJDQL]DWRU]\SRG]LÚNRZDOL3DUWQHURP]D]DDQJDĝRZDQLH LbZUÚF]\OLQDJURG\„Partner Targów Beauty Days”ğUPRP6(1686*RVK &RSHQKDJHQ)RQWDQQD0ïRGRĂFL,1*/27,QVW\WXW%LR3LJPHQWV*RĂÊPL 7DUJöZE\OLPLQ(G\WD*öUQLDN.DW2VX5HG/LSVWLFN0RQVWHU0DMD 6DEOHZVND.DWH.LWXOHF$JQLHV]ND1LHG]LDïHN1DWDOLD6LZLHF5DGRVïDZ 0DMGDQ 'RPLQLND 7DMQHU:LĂQLHZVND 3DWUL]LD *XFFL RUD] :6 Academy Andrzej Wierzbicki i Tomasz Schmidt. 2GZLHG]DMÈF\RUD]:\VWDZF\]JRGQLHWZLHUG]ÈĝHE\ï\WRQDMSLÚNQLHMV]H Targi, ZMDNLFKPLHOLSU]\MHPQRĂÊEUDÊXG]LDï,,,HG\FMD0LÚG]\QDURGRZ\FK7DUJöZ)U\]MHUVNLFKL.RVPHW\F]Q\FK%HDXW\'D\VRGEÚG]LHVLÚ ZGQLDFKļZU]HĂQLDURNXZ3WDN:DUVDZ([SR 1DSRGVWDZLHPDWHULDïöZ3WDN:DUVDZ([SR


NOWY SEZON

 Q R ] H V , 9,,  H L F รš L ! 2VWUH& e c t รณ r k w a i n e z c a Do zob

Sponsorzy programu


wydarzenia URODA Targi Kosmetyczne i Fryzjerskie

20 lat minฤ™ล‚o! Zapraszamy serdecznie do Gdaล„ska na Jubileuszowe 20. Targi Kosmetyczne i Fryzjerskie URODA. Impreza odbฤ™dzie siฤ™ w dniach 7โ€“8 paลบdziernika w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym AMBEREXPO. URODA to najwiฤ™ksze targi kosmetyczno-fryzjerskie w pรณล‚nocnej Polsce.

)RWR07*

852'$PLPRฤHMXฤSHรฏQROHWQLDZFLรˆฤURฤ‚QLH8ELHJรฏRURF]QDHG\FMDZ\GDU]HQLD]DQRWRZDรฏDZ]URVW]DUรถZQRZbOLF]ELHPDUHNLbฤŸUP MDN LbRGZLHG]DMรˆF\FKJRฤ‚FL W\VLรšF\ RUD]SRWZLHUG]LรฏDVWDรฏ\UR]ZรถMLPSUH]\ 852'$72323526783,}.1(7$5*, 7HJRURF]QD RGVรฏRQD EรšG]LH Z\MรˆWNRZD Lb UHNRUGRZD SRG NDฤG\P Z]JOรšGHP 3R UD] SLHUZV]\ RGGDMHP\ GR 3DรฑVWZD G\VSR]\FML KDOH Z\VWDZLHQQLF]H R SRZLHU]FKQL W\V Pล‘ SR UD] SLHUZV]\ ]DSUDV]DP\ QD PLรšG]\QDURGRZรˆ SUHPLHUรš NRQNXUVX IU\]MHUVNLHJR : SURJUDPLH 7DUJรถZ ]QDMGรˆ3DรฑVWZRรฏรˆF]QLHSRQDGIDQWDVW\F]Q\FKZ\GDU]Hรฑ:DUWXZDJL MHVW]bSHZQRฤ‚FLรˆRUJDQL]RZDQ\MXฤSRUD]WU]HFL'=,(ย”)5<=-(5$=REDF]\รŠ PRฤQDEรšG]LHbDXWRUVNLHSRND]\PLVWU]รถZIU\]MHUVWZD]b:รฏRFKLb5RVMLUHSUH]HQWXMรˆF\FK&RQIHGHUDWLRQ0RQGLDOH&RLIIXUHDWDNฤHEDUEHULQJXZbZ\NRQDQLX%DUEHU([SHUW$FDGHP\RGEรšGรˆVLรšWDNฤHWU]\NRQNXUV\IU\]MHUVNLH NWรถUH]DNRรฑF]RรฑF]\XURF]\VWD*DODZUรšF]HQLDQDJUรถG

852'$3UHPLHUD 0,}'=<1$52'2:( 27:$57( 0,675=267:$ :( )5<=-(567:,( 32/6.$%($87<$:$5'6.RQNXUVRGE\ZDVLรšSRGHJLGรˆPLรšG]\QDURGRZHM RUJDQL]DFML &RQIHGHUDWLRQ 0RQGLDOH &RLIIXUH D REHMPXMHb NDWHJRULH IU\]MHUVWZR GDPVNLH ฤผ IU\]XUD ZLHF]RURZD (9(1,1* 67</( IU\]XUD ฤ‚OXEQD%5,'$/67</(PRGQHVWU]\ฤHQLH]bPRGHORZDQLHP6$/21/22.RUD] IU\]MHUVWZRPรšVNLHฤผVWU]\ฤHQLH]bPRGHORZDQLHP2/'6&+22//DXUHDFL 0LVWU]RVWZNZDOLฤŸNXMรˆVLรšGRNDGU\QDURGRZHM3ROVNLNWรถUDEรšG]LHXF]HVWQLF]\รฏDZb0LVWU]RVWZDFK(XURS\&0&ZH:รฏRV]HFKZbURNX=DSUDV]DP\GRXG]LDรฏX

852'$']LHรฑ)U\]MHUD '=,(ย” )5<=-(5$ SURMHNW RUJDQL]RZDQ\ ZVSรถOQLH ]b 3RPRUVNรˆ ,]Eรˆ 5]HPLHฤ‚OQLF]รˆ0Dรฏ\FKLbยฅUHGQLFK3U]HGVLรšELRUVWZ3RSU]HGQLHHG\FMHZ\GDU]HQLDVSRWNDรฏ\VLรš]bRJURPQ\P]DLQWHUHVRZDQLHP]DUรถZQRZฤ‚UรถGXF]HVWQLNรถZ]PDJDรฑNRQNXUVRZ\FKMDNLbJRฤ‚FLRGZLHG]DMรˆF\FK7DUJL7HJRURF]QD HG\FMD]DSRZLDGDVLรšQLHPQLHMFLHNDZLH=DSUDV]DP\GRXG]LDรฏXZbWU]HFK NRQNXUVDFK .RQNXUVLH )U\]MHUVNLP +$,5 '(6,*1 :RMHZรถG]NLP .RQNXUVLH 8F]QLรถZ 5]HPLRVรฏD )U\]MHUVNLHJR LP 6WHIDQD =GURMHZVNLHJR RUD]0LรšG]\V]NROQ\P.RQNXUVLH)U\]MHUVNLP*'$ย”6.+$,5&83 '=,(ย” )5<=-(5$ WR ฤ‚ZLHWQD RND]MD GR SRV]XNLZDQLD LQVSLUDFML WUHQGรถZ LbGRVNRQDOHQLDVZRLFKXPLHMรšWQRฤ‚FL3RGF]DVZ\GDU]HQLDRGEรšGรˆVLรšSRND]\WUHQGรถZQDVH]RQ7RWDNฤHGRVNRQDรฏHPLHMVFHQD]URELHQLH ]DNXSรถZฤผDWUDNF\MQDRIHUWDNRVPHW\NรถZLbVSU]รšWXIU\]MHUVNLHJRSUH]HQWRZDQDSU]H]Z\VWDZFรถZZbKDOLVSHFMDOQLHSU]H]QDF]RQHMGODEUDQฤ\IU\]MHUVNLHM 3RUD]NROHMQ\RGEรšG]LHVLรšDNFMDฤท&]HVDQLH]DXฤ‚PLHFKฤตNWรถUDPDQDFHOX ZVSDUFLHSRGRSLHF]Q\FKMHGQHJR]bWUรถMPLHMVNLFKKRVSLFMรถZDMHGQRF]Hฤ‚QLH SURPRFMรšPรฏRG\FKWDOHQWรถZIU\]MHUVNLFKLbV]NROQLFWZD]DZRGRZHJREUDQฤ\8F]QLRZLHV]Nรถรฏ]DZRGRZ\FKZ]DPLDQ]DGDWNLZU]XFRQHGRVSHFMDOQLHSU]\JRWRZ\ZDQ\FKSXV]HNEรšGรˆF]HVDOLFKรšWQHRVRE\

176

852'$6WUHID%DUEHULQJX 3R XELHJรฏRURF]Q\P VXNFHVLH QD 7DUJDFK SRQRZQLH ]DJRฤ‚FL 675()$ %$5%(5,1*8JG]LHSUH]HQWRZDQHEรšGรˆNRVPHW\NLLbVSU]รšWGRVDORQรถZVSHFMDOL]XMรˆF\FKVLรšZbVWU]\ฤHQLXLbJROHQLX(NVSR]\FMLWRZDU]\V]\รŠEรšGรˆPLQ OLF]QHSRND]\RUD]ZDUV]WDW\

852'$(NVSR]\FMDJRฤ‚FLHEUDQฤRZLLbLQG\ZLGXDOQL ,PSUH]DZbRVWDWQLFKODWDFKUR]ZLMDVLรšQLH]Z\NOHG\QDPLF]QLHZbW\PURNX MHMSRZLHU]FKQLDSRZLรšNV]\VLรš]bGZรถFKGRWU]HFKKDO&HQWUXP$0%(5(;321DVWRLVNDFKWDUJRZ\FKSUH]HQWRZDQDMHVWQDMQRZV]DRIHUWDSURGXFHQWรถZLbG\VWU\EXWRUรถZNRVPHW\NรถZ]DUรถZQRSURIHVMRQDOQ\FKMDNLbW\FK GR Xฤ\WNX GRPRZHJR D Zฤ‚UรถG QLFK NRVPHW\NL NRORURZHM NRVPHW\NรถZ GRSLHOรšJQDFMLWZDU]\FLDรฏDZรฏRVรถZฤ‚URGNรถZGRSLHOรšJQDFMLLb]GRELHQLD SD]QRNFL7DUJLVNLHURZDQHVรˆSU]HGHZV]\VWNLPGRNOLHQWรถZEUDQฤRZ\FK DOH UรถZQLHฤ Vรˆ OLF]QLH RGZLHG]DQH SU]H] NOLHQWรถZ LQG\ZLGXDOQ\FK ]DLQWHUHVRZDQ\FKQRZRฤ‚FLDPLSRMDZLDMรˆF\PLVLรšQDU\QNX6HNWRUEUDQฤRZ\ F]\OL ZDUV]WDW\ SRND]\ SUH]HQWDFMH RUD] V]NROHQLD GOD SURIHVMRQDOLVWรถZ ZbGRVNRQDรฏ\VSRVรถESU]HQLNDVLรš]bSUH]HQWDFMDPLSRUDGDPLGODZV]\VWNLFKW\FKNWรถU]\QLHW\ONR]DZRGRZRLQWHUHVXMรˆVLรš]DJDGQLHQLDPLV]HURNR SRMรšWHMXURG\DZLรšFNRVPHW\NLNRVPHWRORJLLRUD]IU\]MHUVWZD.RQVXOWDFMH NRVPHW\F]HNZL]Dฤ\VWรถZVW\OLVWรถZLbIU\]MHUรถZWRRND]MDGRZ\SUรถERZDQLDQRZ\FKNRVPHW\NรถZDWDNฤHPRฤOLZRฤ‚รŠGRNRQDQLD]DNXSรถZSRSURPRF\MQ\FKFHQDFK

852'$ .RQNXUV\PLVWU]RVWZDSRND]\ZDUV]WDW\ 2IHUWรšSU]\JRWRZDQรˆSU]H]Z\VWDZFรถZX]XSHรฏQLDQLH]Z\NOHERJDW\LbFLHNDZ\SURJUDPLPSUH]WRZDU]\V]รˆF\FK3ODQRZDQHMHVW321$'Z\GDU]HรฑSRF]รˆZV]\RGPLรšG]\QDURGRZ\FKNRQNXUVรถZLbPLVWU]RVWZ PDNLMDฤX LbZL]DฤXIU\]MHUVNLFK]GRELHQLDSD]QRNFL NRQJUHVรถZ ZL]DฤXSRGRORJLL VHPLQDULรถZFHUW\ฤŸNRZDQ\FKV]NROHรฑLbZDUV]WDWรถZSRZLHOHSRND]รถZSUH]HQWDFMLLbSRUDGVSHFMDOLVWรถZ6]F]HJรถรฏRZ\SURJUDP7DUJรถZPRฤQD]QDOHฤ›รŠ QDZZZXURGDWDUJLSO

852'$.XSELOHWMXฤG]Lฤ‚

www.urodatargi.pl -HGQRGQLRZ\ฤผ]รฏGZXGQLRZ\ฤผ]รฏ*Rฤ‚FLHEUDQฤRZLฤผZVWรšSEH]SรฏDWQ\SR]DUHMHVWURZDQLXVLรš =DSUDV]DP\QDQDV]RฤŸFMDOQ\IXQSDJHQD)DFHERRNX KWWSVZZZIDFHERRNFRP7DUJL8URGD


wydarzenia Hair Fair & Beauty Fair, 25–26.11.2017

Welcome to Katowice! Wakacje za nami, a już wielkimi krokami zbliża się największe branżowe wydarzenie jesieni: XVII Festiwal Hair Fair i Targi Beauty Fair w Katowicach. Niebywały sukces ubiegłorocznej edycji tej imprezy, do którego przyczynił się na pewno jej powrót do Katowic, i to do najnowocześniejszego w Polsce Międzynarodowego Centrum Kongresowego (ponad 13 tysięcy odwiedzających!), już teraz rokuje kolejne rekordy. 7HPSRZMDNLPURĂQLHOLF]EDZ\VWDZFöZGHNODUXMÈF\FKXG]LDïZWHJRURF]Q\P)HVWLZDOX L7DUJDFKPRĝHSU]\SUDZLÊR]DZUöWJïRZ\DQDMOHSV]HORNDOL]DFMHVWRLVNUR]HV]ï\VLÚEï\VNDZLF]QLH1DMOHSV]ÈUHNRPHQGDFMÈMDNRĂFLLPSUH]\MHVWOLVWDPDUHNNWöU\FKREHFQRĂÊQD )HVWLZDOXMHVWMXĝ]DSHZQLRQDDVÈZĂUöGQLFKWDNLHEUDQG\MDN7RQL *X\%LRVLON6XEWLO &RPDLU0HGLODE&KL-DJXDU7RQGHR$NDVKL3DQGD.DDUDO2ZD\,QVLJKW(PPH'LFLRWWR %D%\OLVV3UR .HPRQ $UWHJR 0RQWLEHOOR ,QHEULD +XVLRQ 0DFDGDPLD 2LO ,1* &RORULQJ 6WDSL]-RDQQD9DOHUD7DQJOH7HH]HU(YROXWLRQ7RROV :\GDU]HQLH EÚG]LH ]DWHP QLHVDPRZLWÈ RND]MÈ GR RGZLHG]HQLD Z\MÈWNRZR DWUDNF\MQ\FK VWRLVNLHNVSR]\FML]REDF]HQLDUR]PDLW\FKQRZRĂFLSURGXNWRZ\FKZSURZDG]DQ\FKQDSURIHVMRQDOQ\U\QHNIU\]MHUVNLDbZbZLHOXSU]\SDGNDFKWDNĝHGRNRQDQLD]DNXSöZZSURPRF\MQ\FKWDUJRZ\FKFHQDFK 6SHNWDNXODUQÈDWPRVIHUÚQDGDMH)HVWLZDORZLRF]\ZLĂFLHVFHQDJïöZQDRFHQLDQDMXĝZLHORNURWQLHMDNRQDMOHSV]DZ3ROVFHMHĂOLFKRG]LRLPSUH]\IU\]MHUVNLHDWHQURN]DSRZLDGDVLÚ] SHZQRĂFLÈUöZQLHDWUDNF\MQLH:LDGRPRMXĝĝHVZRMHZLGRZLVNDLSRND]\QDVFHQLHJïöZQHM]DSUH]HQWXMÈPLQ(PPH'LFLRWWR0RGQH:ïRV\$NDGHPLD*QDW\VK\Q0DUWD5REDN .DDUDO5REHUW*U]HPSRZVNL $GDP6]XOF5REHUW:\S\FK6XEWLO,QWHUQDWLRQDO%ÚG]LH WHĝQRZ\SURZDG]ÈF\:W\PURNXSRND]\SRSURZDG]LĮ=RVWDZP\WRMDNRQLHVSRG]LDQNÚ 'RĂÊSRZLHG]LHÊĝHMHVWWRMHGHQ]QDMV\PSDW\F]QLHMV]\FKLQDMEDUG]LHMF]DURZQ\FKNRQIHUDQVMHUöZNWöU\QDSHZQRĮ]DF]DUXMH]DUöZQRVFHQÚMDNLSXEOLF]QRĂÊ )HVWLZDO+DLU)DLURUD]7DUJL%HDXW\)DLUUR]ORNRZDQHQDW\VLÈFDFKPHWUöZNZDGUDWRZ\FK 0&.Z.DWRZLFDFKRVLÈJQÚï\MXĝWDNLUR]PDFKUöĝQRURGQRĂÊLVNDOÚĝHQDSHZQRNDĝG\ RGZLHG]DMÈF\]QDMG]LHFRĂFLHNDZHJRGODVLHELH3RUD]NROHMQ\ZV]\VF\IU\]MHU]\SURIHVMRQDOLĂFLEGÈPLHOLRND]MÚDE\QLHW\ONRRGZLHG]LÊVWRLVNDL]REDF]\ÊSRND]\QDVFHQLHDOHWDNĝH Z]ERJDFLÊVZRMÈZLHG]ÚLXPLHMÚWQRĂFLSU]\JOÈGDMÈFVLÚNDPHUDOQ\PSUH]HQWDFMRPVW\OL]DFML XSLÚÊLVWU]\ĝHñQDVFHQLHHGXNDF\MQHM 1LH]DEUDNQLHWDNĝHPRĝOLZRĂFLZ]LÚFLDXG]LDïXZH IU\]MHUVNLP ZVSöï]DZRGQLFWZLH RGEÚG]LH VLÚ ERZLHPFDïDJDPDNRQNXUVöZGDMÈF\FK]DUöZQRMXQLRURPMDNLGRĂZLDGF]RQ\PMXĝSURIHVMRQDOLVWRP PRĝOLZRĂÊSXEOLF]QHMSUH]HQWDFMLVZRMHMDUW\VW\F]QHMNUHDW\ZQRĂFLL]GRE\FLDZVSDQLDï\FKQDJUöG /LVWD DWUDNFML ZFLÈĝ URĂQLH QLHPDO NDĝGHJR GQLD SRMDZLDMÈ VLÚ QRZH SRP\Vï\ L SURSR]\FMH ZDUWR ZLÚF ĂOHG]LÊ QD ELHĝÈFR FR SU]\QLHVLH ;9,, )HVWLZDO L 7DUJL ]DJOÈGDMÈF QD VWURQÚ LQWHUQHWRZÈ ZZZIHVWLZDOIU\]MHUVNLSO =DSUDV]DP\ VHUGHF]QLH QD WHJRURF]QÈ LPSUH]Ú Z .DWRZLFDFK G]LHMÈ VLÚ U]HF]\QDMZDĝQLHMV]HGODIU\]MHUöZ*ZDUDQWXMHP\ ĝHQLNWQLHEÚG]LHUR]F]DURZDQ\ %LOHW\GRVWÚSQHRGZU]HĂQLDQDVWURQLH festiwalfryzjerski.pl =JïRV]HQLDGR0LVWU]RVWZ ZH)U\]MHUVWZLH7RS&LW\L3XFKDU¥OÈVND – festiwalfryzjerski.pl Z]DNïDGFH675()$=$:2'1,.$

)DFHERRN+$,5)$,5%($87<)$,5 ,QVWDJUDPIHVWLZDOIU\]MHUVNL

178

)RWRDUFKLZXP)HVWLZDOX


us orp gi k dĹ&#x201A;u tra Eks

rozmiar ma znaczenie!


prezentacje

Przekazaliล›my razem

14 700 zล‚ na Federacjฤ™ Stowarzyszeล„ โ€žAmazonkiโ€

Dbamy o piฤ™kno i zdrowie kobiet! Szeroki odzew na naszฤ… akcjฤ™ sprzedaลผy limitowanej edycji szczotek Olivia Garden sprawiล‚, ลผe kwota 14 700 zล‚ tra๏ฌ na szczytny cel โ€“ pomoc dla kobiet zmagajฤ…cych siฤ™ z rakiem piersi. Dziฤ™ki Wam mogliล›my przekazaฤ‡ czฤ™ล›ฤ‡ dochodu z tej sprzedaลผy na rzecz Federacji Stowarzyszeล„ โ€žAmazonkiโ€! Marka Fale Loki Koki od lat podsuwa kobietom sprawdzone sposoby QDSLHOรšJQDFMรšXURG\ฤผXGRVWรšSQLDZ\VRNLHMMDNRฤ‚FLNRVPHW\NLLSURIHVMRQDOQH]DELHJLIU\]MHUVNLH$E\MHGQDNFLHV]\รŠVLรšSLรšNQHPLEODVNLHP ZรฏRVรถZQLH]EรšGQDMHVWV]HUV]DWURVNDR]GURZLHฤผGODWHJRFRURNXNRQVHNZHQWQLHSU]\SRPLQDP\RSURฤŸODNW\FHUDNDSLHUVL3URPXMHP\G]LDรฏDQLDSURฤŸODNW\F]QHNWรถU\FKFHOHPMHVW]DSRELHJDQLHQRZRWZRURPSLHUVL LSRPRFNRELHWRPNWรถUHZ\JUDรฏ\]FKRUREรˆ 2GODWZVSLHUDP\UรถZQLHฤDNFMHSURZDG]RQHSU]H])HGHUDFMรš6WRZDU]\V]Hรฑ ฤท$PD]RQNLฤต SUรšฤQLH G]LDรฏDMรˆFรˆ RUJDQL]DFMรš SR]DU]รˆGRZรˆ NWรถUD VNXSLDVWRZDU]\V]HรฑZFDรฏ\PNUDMX-HMFHOHPMHVWSURSDJRZDQLH PรˆGUHMSURฤŸODNW\NLUDNDSLHUVLDWDNฤHDNW\ZQHZVSLHUDQLHNRELHWNWรถUH ]PDJDMรˆ VLรš ] FKRUREรˆ $PD]RQNL RGZDฤQLH L V]F]HU]H G]LHOรˆ VLรš GRฤ‚ZLDGF]HQLDPLZDONL]QRZRWZRUHPF]HUSLรˆF]FKRURE\VLรฏรšGRQLHVLHQLDSRPRF\NRELHWRPNWรถUH]QDOD]รฏ\VLรšZSRGREQHMV\WXDFML 3Dฤ›G]LHUQLNZ3ROVFHNDฤGHJRURNXWUDG\F\MQLHSU]\ELHUDUรถฤRZHEDUZ\ QD]\ZDQ\MHVWฤท0LHVLรˆFHPยฅZLDGRPRฤ‚FL5DND3LHUVLฤต:)DOH/RNL.RNL WDNฤHREFKRG]LP\WHQPLHVLรˆFSRG]QDNLHPUรถฤRZHMZVWรˆฤHF]NLPLรšG]\ LQQ\PL SRSU]H] DNFMรš ฤท5รถฤ SR ]GURZLHฤต Z NWรถUHM NRQVHNZHQWQLH SU]\SRPLQDP\RSURฤŸODNW\FHUDNDSLHUVL.DฤGHJRURNXNXSXMรˆFZVLHFL )DOH/RNL.RNLSURGXNW\R]QDF]RQHUรถฤRZรˆZVWรˆฤHF]NรˆPRฤQDZรฏรˆF]\รŠ VLรšGRDNFML&]รšฤ‚รŠGRFKRGX]LFKVSU]HGDฤ\MDNFRURNXWUDฤŸDQDU]HF] )HGHUDFML6WRZDU]\V]Hรฑฤท$PD]RQNLฤต

180

1LHEรถMVLรšEDGDรฑUรถฤSR]GURZLH .DฤGD]QDV]DVรฏXJXMHQD]GURZLHDZUD]LHZ\NU\FLDFKRURE\ฤผQDV]\ENรˆLVNXWHF]QรˆWHUDSLรš3UDJQLHP\SU]Hฤ\รŠZLHOHODWZฤ‚UรถGQDMEOLฤV]\FK UHDOL]RZDรŠSDVMรšNWรถUDQDVXVNU]\GODOXESRGUรถฤRZDรŠSRQDMSLรšNQLHMV]\FK]DNรˆWNDFK=LHPL 'DMP\ VRELH V]DQVรš QD VSHรฏQLHQLH W\FK PDU]Hรฑ =DF]QLMP\ Z SUDNW\FH VWRVRZDรŠ ]DOHFHQLD SURฤŸODNW\NL ฤผ MXฤ RG G]Lฤ‚ =UรถEP\ NURN Z VWURQรš ]GURZLDF]HUSLรˆFZLHG]รš]GRฤ‚ZLDGF]Hรฑ)HGHUDFML6WRZDU]\V]Hรฑฤท$PD]RQNLฤตLSRGSRZLHG]LVSHFMDOLVWรถZ)DOH/RNL.RNL

']LรšNXMHP\ZV]\VWNLPNWรถU]\ZรฏรˆF]DMรˆVLรš]QDPL ZZDONรš]UDNLHPSLHUVL

:LรšFHMRG]LDรฏDOQRฤ‚FL)HGHUDFML 6WRZDU]\V]Hรฑฤท$PD]RQNLฤต GRZLHV]VLรšQD ZZZDPD]RQNLIHGHUDFMDSO


Wyróżnienie miesięcznika „Forbes”

dla firmy Polwell właściciela marki

Współpracujesz z najlepszymi.


edukacja

Uczeล„ teลผ czล‚owiek Ksztaล‚cenie uczniรณw realizowane w zakล‚adach rzemieล›lniczych ma wielowiekowe tradycje. Metody organizowania praktycznej nauki zawodu sฤ… jednoznacznie okreล›lone przepisami prawa. Prawo reguluje zarรณwno obowiฤ…zki mistrza, jak i ucznia. Pod wzglฤ™dem formalnym wielu mistrzรณw speล‚nia zatem warunki upowaลผniajฤ…ce do ksztaล‚cenia praktycznego uczniรณw. Czy to wystarczy?

= PRMHM REVHUZDFML Z\QLND ฤH QLH 1LHNWรถU]\ PLVWU]RZLH VWRVXMรˆ QLHVWHW\ ฤ‚UHGQLRZLHF]QH PHWRG\ QDXNL ]DZRGX ZVZRLFK]DNรฏDGDFK8F]HรฑF]VWRWUDNWRZDQ\MHVWSU]HGPLRWRZRQD]DVDG]LH]DND]รถZLQDND]รถZEH]SUDZDGR V]DFXQNXGRZ\UDฤDQLDVZRLFKXF]XรŠF]\SRJOรˆGรถZ&R ZLรšFHMZZLHOXSU]\SDGNDFKQDUXV]DQDMHVWMHJRJRGQRฤ‚รŠ SU]H] ]PXV]DQLH GR SUDF F]\ F]\QQRฤ‚FL QLH]ZLรˆ]DQ\FK ]b]DZRGHPNWรถUHJRVLรšXF]\1DXNDSROHJDQD]DVDG]LH ฤทSDWU]LXF]VLรšฤตEH]Z\MDฤ‚QLHรฑEH]LQVWUXNWDฤXDF]รšVWR ]QDUXV]HQLHPSURJUDPXSUDNW\F]QHMQDXNL]DZRGXMDNL SRZLQLHQSRVLDGDรŠLSU]HVWU]HJDรŠNDฤG\PLVWU] =DSRPLQDVLรšฤHXF]HรฑPDSUDZRGREรฏรšGรถZFKRFLDฤE\ W\ONR]WHJRW\WXรฏXฤHMHVWXF]QLHP3R]DW\P]Z\F]DMQLH PRฤHPLHรŠJRUV]\G]LHรฑJRUV]HVDPRSRF]XFLHERMHVWW\ONRF]รฏRZLHNLHP,WRF]รฏRZLHNLHPPรฏRG\PNWรถU\]bZLHORPDSUREOHPDPLQLHPRฤHVRELHVDPSRUDG]LรŠERQDSU]\NรฏDGQLH]DZV]HPDGREU\NRQWDNW]URG]LFDPL$NRQWDNW ]PLVWU]HPRSDUW\QDV]DFXQNXL]UR]XPLHQLXPRฤHPX SRPรถFZUR]ZLรˆ]\ZDQLXMHJRSUREOHPรถZ 7DNL VSRVรถE WUDNWRZDQLD L NV]WDรฏFHQLD XF]QLรถZ SREXG]D LFK GR VSURVWDQLD RERZLรˆ]NRP 0RW\ZXMH XF]QLD GR LQWHQV\ZQHMSUDF\DZNRQVHNZHQFMLGRPRฤOLZLHMDNQDMOHSV]HJRRSDQRZDQLH]DZRGXSU]\MHGQRF]HVQ\PZ\NV]WDรฏFHQLXZVRELHSR]\W\ZQ\FKFHFKVSRรฏHF]Q\FK 0DP ฤ‚ZLDGRPRฤ‚รŠ ฤH E\รŠ PRฤH QLHSUDZLGรฏRZH PHWRG\ QDXF]DQLD]DZRGXVWRVRZDQHVรˆZ]DNรฏDGDFKVWDQRZLรˆF\FK ]DOHGZLH NLOND SURFHQW RJรถรฏX -HGQDN ] SXQNWX ZLG]HQLDXF]QLDWRQLHPD]QDF]HQLDERZLHPQDUXV]DQHVรˆ SRGVWDZRZHMHJRSUDZD =QDQH Vรˆ UรถZQLHฤ SU]\SDGNL XQLNDQLD Z\SรฏDFDQLD Z\QDJURG]HQLD SU]\ MHGQRF]HVQ\P ]PXV]DQLX XF]QLรถZ GR SRGSLV\ZDQLD OLVW\ SรฏDF : WDNLHM V\WXDFML GRNXPHQWDFMD MHVW Z LGHDOQ\P SRU]รˆGNX F]\OL Z F]DVLH NRQWUROL SU]H] 3DรฑVWZRZรˆ ,QVSHNFMรš 3UDF\ VรฏRZD XF]QLD VWDZLDQH Vรˆ SU]HFLZNRVรฏRZRPPLVWU]DฤผZรฏDฤ‚FLFLHOD]DNรฏDGX$]DWHP VSUDZ\QLHPD8F]QLRZLHF]รšVWRZVSRPLQDMรˆRWHJRW\SX V\WXDFMDFK Z &HFKX DOH Z REDZLH SU]HG XWUDWรˆ SUDNW\N RGPDZLDMรˆMHGQDN]รฏRฤHQLDVNDUJLQDSLฤ‚PLH 6]F]HJรถOQLHWUXGQDMHVWV\WXDFMDXF]QLรถZZPDรฏ\FKPLHMVFRZRฤ‚FLDFK 1LHZLHOND LORฤ‚รŠ ]DNรฏDGรถZ RUD] ฤ‚URGRZLVNR ZNWรถU\PZV]\VF\VLรš]QDMรˆXQLHPRฤOLZLDXF]QLRZLMDNLNROZLHN PDQHZU ,QDF]HM MHVW Z GXฤ\FK PLDVWDFK JG]LH XF]Hรฑ NU]\ZG]RQ\ SU]H] ZรฏDฤ‚FLFLHOD PRฤH ]UH]\JQRZDรŠ ] SUDNW\F]QHM QDXNL ]DZRGX Z W\P ]DNรฏDG]LH L SRV]XNDรŠ LQQHJR

182

0XV]รš SU]\]QDรŠ ฤH RVRELฤ‚FLH QLH PRJรš ]UR]XPLHรŠ WHJR URG]DMX SUDNW\N VWRVRZDQ\FK SU]H] WDNLFK ฤทZ\FKRZDZFรถZฤต &R F]XMรˆ WDF\ QDXF]\FLHOH XSRNDU]DMรˆF PรฏRGHJR F]รšVWREH]EURQQHJRF]รฏRZLHND"=DSRPLQDMรˆRQLRVZRLFK SUDZQ\FK L PRUDOQ\FK RERZLรˆ]NDFK ]D NWรถUH RWU]\PXMรˆ Z\QDJURG]HQLH

:DUWR SU]\SRPQLHรŠ ฤH QD QDXNรš ]DZRGX VNรฏDGD VLรš ]DUรถZQR Z\FKRZDQLH MDN L SU]\JRWRZDQLH PรฏRGHJR F]รฏRZLHND GR VDPRG]LHOQHMLRGSRZLHG]LDOQHMSUDF\-HฤHOLXF]Hรฑ SRVLDGDEUDNLZSUDZLGรฏRZ\PIXQNFMRQRZDQLXVSRรฏHF]Q\PWRP\ฤผQDXF]\FLHOHLZ\FKRZDZF\ฤผSRZLQQLฤ‚P\WDNRGG]LDรฏ\ZDรŠE\WR ]PLHQLรŠ =GDMรš VRELH VSUDZรš ] WHJR ฤH XF]QLRZLH WDNฤH Vรˆ UรถฤQL %\ZDMรˆ QLHXF]FLZL OHNFHZDฤรˆF\ VZRMH RERZLรˆ]NL DURJDQFF\7RSUDZGD:ZLHOROHWQLHMSUDNW\FH]GDU]Dรฏ\PLVLรš WDNLHSU]\SDGNLNLHG\SRZ\NRU]\VWDQLXZV]HONLFKPRฤOLZ\FK PHWRG Z\FKRZDZF]\FK ]PXV]RQ\ E\รฏHP GR UR]ZLรˆ]DQLD XPRZ\ R SUDFรš Z FHOX QDXNL ]DZRGX 0LDรฏHP WHฤWDNLFKXF]QLรถZNWรถU]\SRWUDฤŸOL]PLHQLรŠVZRMHQLHZรฏDฤ‚FLZHSRVWรšSRZDQLHLNRรฑF]\OLQDXNรš]DZRGXSR]\W\ZQLH ]DGDQ\PHJ]DPLQHPF]HODGQLF]\P0DP]QLPLNRQWDNW LZLHPฤHSUDFXMรˆLVรˆRGSRZLHG]LDOQ\PLLRERZLรˆ]NRZ\PLSUDFRZQLNDPL7RGODPQLHMDNRQDXF]\FLHODRJURPQD VDW\VIDNFMD 3UREOHP NWรถU\ SRUXV]\รฏHP Z]EXG]L SHZQLH ZLHOH JรฏRVรถZ VSU]HFLZXV]F]HJรถOQLHXOXG]LNWรถU]\VรˆSU]HNRQDQLฤHฤทG]LVLHMV]DPรฏRG]LHฤMHVW]รฏDฤต-HVWHPSHGDJRJLHPRGZLHOXODW LZLHP]GRฤ‚ZLDGF]HQLDฤH]DFKRZDQLHPรฏRG]LHฤ\MHVWRG]ZLHUFLHGOHQLHPQDV]HJRZNรฏDGXZMHMZ\FKRZDQLH =DMรˆรฏHP VLรš W\P SUREOHPHP ER MHVWHP SU]HNRQDQ\ ฤH MHG\QรˆGURJรˆGRXQLNQLรšFLDRSLVDQ\FKSU]H]HPQLHSU]\SDGNรถZ MHVW DSHO GR PLVWU]รถZ L QDXF]\FLHOL ]DZRGX E\ WUDNWRZDOL VZRLFK SRGRSLHF]Q\FK WDN MDN FKFLHOLE\ DE\ WUDNWRZDQHE\รฏ\LFKG]LHFL3DPLรšWDMP\ฤผฤทXF]HรฑWHฤF]รฏRZLHNฤต Henryk Jerzy Stawski


Wyjątkowy projekt dla Szkół Fryzjerskich

Profit Adept Pakiety już od

199

Szczegóły pakietów na stronie http://falelokikoki.pl/edukacja/porozumienie-adept Przygotowujemy również pakiety pod indywidualne zamówienia ze Szkół Fryzjerskich. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem PROFIT ADEPT. Kontakt: tel. 693 240 005 lub e-mail: gosial@grupa.polwell.pl

Uczysz się zawodu w Szkole Fryzjerskiej? ZADZWOŃ I PRZEKONAJ SIĘ, JAK WIELE MOŻESZ ZYSKAĆ! NAJWIĘKSZY WYBÓR, NAJNIŻSZE CENY! www.falelokikoki.pl


aranลผacje wnฤ™trz )RWR%HDXW\6WDU

Jesienne aranลผacje Jesieล„ to czas, kiedy warto zamieniฤ‡ letnie, lekkie dodatki w naszych salonach na coล› przytulniejszego i cieplejszego. 1Dฤ‚FLDQDFKPRJรˆ]DJRฤ‚FLรŠRGFLHQLHEHฤXฤรถรฏFLF]\EDUG]RPRGQHM WHJRURNXFLHPQHM]LHOHQL7HNRORU\ RSW\F]QLHRFLHSOรˆZQรšWU]HLVSUDZLรˆฤHVDORQQDELHU]HFKDUDNWHUX6WDQLHVLรšSU]\WXOQLHMV]\DRVRE\ZQLPSU]HE\ZDMรˆFHSRF]XMรˆVLรšSU]\MHPQLHMLEH]SLHF]QLHM 1DWXUDWRQDMOHSV]\GRUDGFDZNZHVWLLรฏรˆF]HQLDNRORUรถZ2EVHUZXMP\LG]LDรฏDMP\'RMHVLHQQ\FKNRORUรถZฤ‚FLDQGRVNRQDOHVSUDZG]รˆVLรšGRGDWNLZNRORUDFKERUGRZRGFLHQLXZLQDNDV]WDQRZHEUรˆ]\F]\V]ODFKHWQ\WRQF]HUZLHQL -HVLHรฑ WR ZLHOH GDUรถZ QDWXU\ NWรถU\PL ZDUWR XSLรšNV]\รŠ QDV] VDORQ :SURZDGฤ›P\MHGRQDV]HJRZQรšWU]DZSRVWDFLVWURLNรถZ]OLฤ‚FLV]\V]HN LMDU]รšELQ\3RUR]NรฏDGDMP\G\QLHDZZLNOLQRZ\FKNRV]\NDFKXPLHฤ‚รŠP\ MDEรฏND

$ NLHG\ QD ]HZQรˆWU] PRNUR L FKรฏRGQR PLรฏR MHVW ZHMฤ‚รŠ GR VDORQX ZbNWรถU\PSDQXMHFLHSรฏ\QDVWUรถM'RGDMP\ZLรšFฤ‚ZLHFHFLHSรฏHRฤ‚ZLHWOHQLH]DSRPRFรˆODPSHNVWRรฏRZ\FKF]\ODWDUHQHN $MHฤ‚OLZQDV]\PVDORQLHMHVWNDQDSDDOERIRWHOHSRรฏรถฤP\QDQLFKFLHSรฏ\ NRF PRฤHNWรถUDฤ‚]NOLHQWHNEรšG]LHFKFLDรฏDVLรšRJU]DรŠ ยฅZLHWQ\PUR]ZLรˆ]DQLHPEรšGรˆWHฤPLรšNNLHSRGXFK\ZNRORUDFKVNDUEรถZ]LHPL0LรฏRMHVW SU]HFLHฤ ]DQXU]\รŠ VLรš Z PLรšNNLFK FLHSรฏ\FK WNDQLQDFK NLHG\ QD GZRU]H SDQXMHMHVLHQQDVรฏRWD 1LHFKMHVLHรฑVWDQLHVLรšGOD:DVLQVSLUDFMรˆGR]PLDQ\Z\VWURMX:DV]\FK VDORQรถZ1LHFKNOLHQFLZLG]รˆฤHMHVWHฤ‚FLHNUHDW\ZQLL]ZLรšNV]รˆHQHUJLรˆ SRGFKRG]LFLHGRฤ\FLD TRS Design 3URMHNWRZDQLHZQรšWU] tel. +48 52 381 31 47 www.trsdesign.eu

)RWR%HDXW\6WDU

186


Kup farby Milaton g9<9A!80õA/32-A!$/í otrzymasz y W PREZENCIE VXV]DUNDGRZÃ&#x160;RVµZ

Audrey 2100 LIMITED EDITION â&#x20AC;¢ MOC: 2100 W â&#x20AC;¢ JONIZACJA â&#x20AC;¢ DYFUZOR â&#x20AC;¢ DWIE DYSZE â&#x20AC;¢ 3 USTAWIENIA TEMPERATURY jÂ&#x2030;  ࡨ  jÂ&#x2C6;Â&#x2021;Â&#x2021;Â&#x2021;  á æ 

Oferta skierowana tylko do salonów fryzjerskich. Liczba zestawów ograniczonaa. 9A$A'+Ã&#x2022;Ä&#x161;@!0$/-A!6@;!/68A'&9;!>-$-'£! !£'30-30 9A$A'+Ã&#x2022;Ä&#x161;@ Ã&#x2022;Ä&#x161; !0$/0 /- A!6@;!/ ; / 68A'&9;!>-$-'£! & ; - - £

!£' £ 300- 300-

f:/milapro www.milapro.pl www milapro pl


porady

Psychologia

Psychologia imion i nazwisk Rodzice spodziewajฤ…cy siฤ™ dziecka majฤ… niekiedy duลผy problem z wyborem imienia dla swojego potomka. Jeszcze kilkadziesiฤ…t lat temu przyjmowano praktyczne rozwiฤ…zanie, dajฤ…c dziecku imiฤ™ jakiegoล› czล‚onka rodziny, na przykล‚ad babci lub dziadka. Dzisiaj ta tradycja jest juลผ w zaniku. Spory na ogรณล‚ dotyczฤ… tego, czy imiฤ™ ma byฤ‡ typowe, czy rzadkie. =ZROHQQLF\SLHUZV]HJRSRGHMฤ‚FLDWZLHUG]รˆฤHW\SRZHLPLรš RV]F]รšG]LG]LHFNXZ\ฤ‚PLHZDQLDSU]H]LQQHG]LHFL=NROHLHQWX]MDฤ‚FLGUXJLHJRUR]ZLรˆ]DQLDFKFรˆDE\LFKG]LHFNRZ\UรถฤQLDรฏRVLรšQDWOHJUXS\VZRLPLPLHQLHP2F]\ZLฤ‚FLHW\SRZH LQLHW\SRZHLPLRQDVรˆNZHVWLรˆPRG\']LVLDMZUรถFLรฏ\GRรฏDVN LPLRQDNWรถUHE\รฏ\GRPLQXMรˆFHNLONDSRNROHรฑZF]Hฤ‚QLHMDQDVWรšSQLHSU]HVWDรฏ\E\รŠQDGDZDQHSU]H]URG]LFรถZ'ODSU]\NรฏDGXQDMSRSXODUQLHMV]HZRVWDWQLFKODWDFKLPLRQDG]LHZF]\QHN Z3ROVFHWR0DMD+DQQD=RฤŸD$PHOLDL$OLFMD8FKรฏRSFรถZ SU\PZLRGรˆ-DQ)LOLS)UDQFLV]HN0LNRรฏDML$OHNVDQGHU2ND]XMHVLรšฤHLPLRQDPRJรˆPLHรŠZSรฏ\ZQDQDV]Hฤ\FLH $PHU\NDรฑVNLSV\FKRORJ5LFKDUG:LVHPDQRSLVXMHV]HUHJQLH]Z\NOH LQWHUHVXMรˆF\FK EDGDรฑ GRW\F]รˆF\FK LPLRQ L QD]ZLVN -Xฤ Z VLHGHPG]LHVLรˆW\FK ODWDFK GZXG]LHVWHJR ZLHNX GZรถMND DPHU\NDรฑVNLFK SV\FKRORJรถZ SRSURVLรฏD JUXSรš EDGDQ\FK RVรถERRFHQรšRNRรฏRW\VLรˆFDLPLRQ1LHNWรถUH]QLFKWDNLHMDN -DPHVF]\0LFKDHOFLHV]\รฏ\VLรšGREUรˆRSLQLรˆLQQHQDSU]\NรฏDG$OIUHGDF]\,VLGRUDฤผZUรšF]SU]HFLZQLH:\QLNDVWรˆGฤH SHZQHLPLRQDWUDNWXMHP\VWHUHRW\SRZRDZLรšFRGUD]XNRMDU]รˆQDPVLรšGREU]HOXEฤ›OH-HV]F]HZF]Hฤ‚QLHMLQQLEDGDF]H ]DGDOLVRELHS\WDQLHF]\LVWQLHMH]ZLรˆ]HNPLรšG]\LPLHQLHPD ]UรถZQRZDฤHQLHP SV\FKLF]Q\P ,QQ\PL VรฏRZ\ F]\ OXG]LH R SHZQ\FKLPLRQDFKF]รšฤ‚FLHMQLฤLQQLFLHUSLรˆQDFKRURE\SV\FKLF]QH:\QLNLRND]Dรฏ\VLรšEDUG]RLQWHUHVXMรˆFH6WDW\VW\F]QLH F]รšฤ‚FLHM QD FKRURE\ SV\FKLF]QH ]DSDGDรฏ\ RVRE\ R U]DGNLFK LPLRQDFKWDNLFKMDN2GHUF]\/HWKDO$OHVรˆWHฤLQQH]DOHฤQRฤ‚FL1DXF]\FLHOHVSUDZG]DMรˆF\Z\SUDFRZDQLDXF]QLรถZOHSLHM RFHQLDMรˆWHNWรถUH]RVWDรฏ\QDSLVDQHSU]H]G]LHFLRVWHUHRW\SRZR V\PSDW\F]Q\FK LPLRQDFK = NROHL VWXGHQFL R LPLRQDFK NWรถUHQLHVรˆGREU]HRGELHUDQHF]รšฤ‚FLHMGRฤ‚ZLDGF]DMรˆL]RODFML VSRรฏHF]QHM

188

:Mรš]\NXDQJLHOVNLPPDP\QLHMHGQRNURWQLHQD]ZLVNDEรšGรˆFHSU]\PLRWQLNDPLQDSU]\NรฏDGฤท0Dรฏ\ฤตฤท1LVNLฤตฤท.U]\Z\ฤต /XG]LH PDMรˆF\ WDNLH QD]ZLVND GRฤ‚ZLDGF]DMรˆ VWDW\VW\F]QLH F]รšฤ‚FLHM SRF]XFLD QLฤV]Rฤ‚FL Z SRUรถZQDQLX ] ฤทQRUPDOQ\PLฤต QD]ZLVNDPL =DXZDฤRQR WHฤ MHV]F]H MHGQรˆ ฤผ ]DVNDNXMรˆFรˆ ฤผ SUDZLGรฏRZRฤ‚รŠ : Mรš]\NX DQJLHOVNLP QLHNWรถUH WU]\OLWHURZH VรฏRZDPDMรˆSR]\W\ZQ\Z\Gฤ›ZLรšNQDSU]\NรฏDGjoy UDGRฤ‚รŠ hug SU]\WXODรŠ DLQQHฤผQHJDW\ZQ\ pig ฤ‚ZLQLD bum JรฏXSHN :LPLRQDFKOXEQD]ZLVNDFKZ\VWรšSXMรˆQLHNLHG\WDNLH WU]\OLWHURZH RNUHฤ‚OHQLD $QDOL]XMรˆF REV]HUQH VWDW\VW\NL ]JRQรถZ VWZLHUG]RQR ฤH PรšฤF]\ฤ›QL R QHJDW\ZQ\FK LQLFMDรฏDFK ฤ\OLSU]HFLรšWQLHODWDNUรถFHMQLฤSU]HFLรšWQLH=NROHLSR]\W\ZQHLQLFMDรฏ\ZLรˆ]Dรฏ\VLรš]GรฏXฤV]\PRURNXฤ\FLHPZSRUรถZQDQLX]Hฤ‚UHGQLรˆ3RGREQรˆ]DOHฤQRฤ‚รŠZSU]\SDGNXSR]\W\ZQ\FKRNUHฤ‚OHรฑVWZLHUG]RQRXNRELHW-HGQDNLQQHEDGDQLD SRGGDรฏ\ZZรˆWSOLZRฤ‚รŠWHXVWDOHQLD 'RWHMSRU\RPDZLDQHE\รฏ\QHJDW\ZQHNRQVHNZHQFMHU]DGNLFK OXE VWHUHRW\SRZR QHJDW\ZQ\FK LPLRQ L QD]ZLVN $OH VรˆWHฤSR]\W\ZQHSU]\NรฏDG\:ZLHOXNUDMDFKZ\GDZDQHVรˆ NVLรˆฤNLSRGW\WXรฏHPKto jest kim?6รˆWRZรฏDฤ‚FLZLHELRJUDP\ ]QDQ\FKOXG]LZUรถฤQ\FKG]LHG]LQDFKQDXFHV]WXFHSROLW\FHJRVSRGDUFH:DPHU\NDรฑVNLHMZHUVMLVWDW\VW\F]QLHU]HF] ELRUรˆF PDP\ ZLรšFHM RVรถE R U]DGNLFK LPLRQDFK 0RฤOLZH ZLรšFฤHGDMรˆRQHGRGDWNRZ\ERG]LHFGRZ\UรถฤQLHQLDVLรšQD WOHLQQ\FKOXG]L:3ROVFHQLHURELRQRMDNGRWรˆGWDNLFKDQDOL] 0RฤHP\MHGQDNSU]\SXV]F]DรŠฤHU]DGNLHLPLRQDLQD]ZLVND PRJรˆ G]LDรฏDรŠ Z GZรถFK NLHUXQNDFK MHGQ\P XWUXGQLDMรˆ ฤ\FLHDLQQ\FKXWZDUG]DMรˆ]ZLรšNV]DMรˆFV]DQVHQDVXNFHV:DUWR ZLรšF GREU]H VLรš ]DVWDQRZLรŠ SU]HG Z\ERUHP LPLHQLD GOD G]LHFND Moderator


! X O F A J PROMOC

Suszarka FOX BLUE EYE i komplet grzebieni NANO w etui

172 zł Oszczędzasz 50 zł

w promocyjnej cenie 222 zł .RPSOHWJU]HELHQL)2;1DQRZHWXL]DZLHUDUyİQ\FKJU]HELHQL

3RGDQHFHQ\]DZLHUDMĈSRGDWHN9$7 3URPRFMDGRVWčSQDRGZU]HĤQLDGROLVWRSDGDOXEGRZ\F]HUSDQLDDVRUW\PHQWXREMčWHJRSURPRFMĈ =HVWDZ\GRVWÚSQHZKXUWRZQLDFK

%(’&+$7™:, KASKADA, Lipowa 4e, 44 633 00 59;%,$’$32'/$6.$, FALE LOKI KOKI, pl. Rubina 17a, 83 344 24 70; %,$’<672.)$/(/2.,.2.,3LñVND 56 20; %,$’<672.$1.2¥Z5RFKD %,(/6.2%,$’$)$/(/2.,.2.,)$522JURGRZD%5=(6.2352(&2RV-DJLHïï\ 502 541 117; %<'*26=&=)$/(/2.,.2.,.RĂFLXV]NL%<'*26=&=)$/(/2.,.2.,6WDU\5\QHN%<'*26=&=, WABEL, 602 734 668; &+2-1,&()$/(/2.,.2.,.RĂFLXV]NL&,(&+$1™:)$/(/2.,.2.,,1.$SO.RĂFLXV]NL&=}672&+2:$, FALE LOKI KOKI, 5]HěQLFND(/%/k*'20,1,80.UöOHZLHFNDD(/%/k*)$/(/2.,.2.,2GURG]HQLDbb*$5:2/,1, CZF PASNIK, al. Legionów 47, 25 786 23 32; *'$”6.)$/(/2.,.2.,5DMVNDbb*'<1,$)$/(/2.,.2.,:ïDG\VïDZD,9bb*1,(=12, LOOKWELL, :DUV]DZVNDb*1,(=12/22.:(//=LHORQ\5\QHN*1,(=12/22.:(//3RZVWDñFöZ:ONSD*58'=,k'=, FALE /2.,.2.,7RUXñVND-$526’$:$/)$)UDQFLV]NDñVND -}'5=(-™:.$1(/6NURQLöZ.$/,6=, FALE LOKI KOKI, DO:ROQRĂFL.$72:,&()$/(/2.,.2.,0RQLXV]NL.,(/&(5(1$2NU]HL .,(/&(-2%,5(;-DJLHOORñVND 41 361 43 21; .21,1)$/(/2.,.2.,6SöïG]LHOFöZ.5$.™:)$/(/2.,.2.,DO/LVWRSDGD.5$.™:, FALE LOKI KOKI, %RUVXF]D.5$.™:, FALE LOKI KOKI, Pilotów 29, 667 159 392; .$5.™:5(1$%LHñF]\FNDD.5$.™:5(1$6WDURZLĂOQD 422-36-33; .5$.™:5(1$.DOZDU\MVNDb.5$.™:5(1$=DNRSLDñVND.8712)$/(/2.,.2.,.UöOHZVND /(*1,&$)$/(/2.,.2.,-DZRU]\ñVND /(6=12, FALE LOKI KOKI, Lipowa 34, 65 520 41 78; /8%/,1)$/(/2.,.2.,.RZDOVND /8%/,1$/)$=DPRMVND’™'½)$/(/2.,.2.,*HQ/¿HOLJRZVNLHJR’™'½)$/(/2.,.2.,7DGHXV]D.RĂFLXV]NL 94; ’™'½)$/(/2.,.2.,3LRWUNRZVND0,(/(&$/)$5\QHN12:<6k&=$/)$/ZRZVND 12:<7$5*, FALE LOKI KOKI, Kolejowa 27, 18 266 41 61; 2/6=7<1)$/(/2.,.2.,0D]XUVND232/(, FALE LOKI KOKI FARO, Armii Krajowej 11-13a, 885 330 440; 232/()$/(/2.,.2.,)$522]LPVND3,275.™:75<%81$/6.,.$6.$'$6ïRZDFNLHJRJ3’2&., FALE LOKI KOKI, .UöOHZLHFNDD 3’2&.)$/(/2.,.2.,:\V]RJURG]NDORN3’2&.)$/(/2.,.2.,,1.$.UöOHZLHFNDD 32=1$”)$/(/2.,.2.,0XUDZDF32=1$”, FALE LOKI KOKI, Dolna Wilda 6, 61 833 50 92; 32=1$”)$/(/2.,.2.,DO.DUROD0UFLQNRZVNLHJR 15, 614 154 190; 35=(0<¥/32/:(//.UDVLñVNLHJR35=(0<¥/$/)$'ZRUVNLHJR38’$:<, AFRO, Centralna 10, 81 888 98 60; 5<%1,.)$/(/2.,.2.,&25$3URVWD5<%1,.)$/(/2.,.2.,&25$SO:ROQRĂFL5=(6=™:$/)$:ïDG\VïDZD5DJLQLVD 383 566; 5=(6=™:$/)$0DWHMNL5=(6=™:$0$*DïÚ]LRZVNLHJR6,('/&()$/(/2.,.2.,:RMVNRZD6,('/&(, &=)%5=2676RNRïRZVND6,('/&(&=)%5=2676LHQNLHZLF]D6.,(51,(:,&()$/(/2.,.2.,,1.$0LUHFNLHJR 62612:,(&, FALE LOKI KOKI, Targowa 7, 32 292 06 00; 67$/2:$:2/$$0$5\QHN67$/2:$:2/$0$*,&*5283:LNOLQRZD 22; 67$52*$5'*'$”6.,)$/(/2.,.2.,-DJLHïï\bb6:$5=}'=1277,RV'ÈEURZV]F]DNöZ6=&=(&,1,19(673RPRUVND 383 73 80; 6=&=(&,160,/$=LHORQRJöUVND7$51™:)$/(/2.,.2.,6WDURGÈEURZVND720$6=™:0$=2:,(&.,, KASKADA, 3ODF.RĂFLXV]NL7258”)$/(/2.,.2.,0RVWRZD 7258”)$/(/2.,.2.,¥ZLÚWHM.DWDU]\Q\7<&+<, ARDORIS, 2EMD]GRZD:$56=$:$)$/(/2.,.2.,.ZLDWRZD:$56=$:$)$/(/2.,.2.,']LHOQD:$56=$:$, FALE LOKI KOKI, Roentgena 46, 22 855 44 69; :$56=$:$)$/(/2.,.2.,.RQGUDWRZLF]DORN :$56=$:$)$/(/2.,.2.,%RUD.RPRURZVNLHJR 35, 22 671 15 66; :’2&’$:(.)$/(/2.,.2.,SO:ROQRĂFL :52&’$:, FALE LOKI KOKI, Dawida 30, 71 367 72 90; :52&’$:, FALE LOKI KOKI, 6]\ERZFRZD :5=(¥1,$/22.:(//)DEU\F]QD=$%5=()$/(/2.,.2.,:ROQRĂFL=$02¥m, FALE LOKI KOKI, ’XNDVLñVNLHJR 6NDUSD%DVWLRQ9,, =*25=(/(&:(/32/'DV]\ñVNLHJR$=,(/21$*™5$)$/(/2.,.2.,$QLHOL.U]\ZRñ 324 48 50; =,(/21$*™5$)$/(/2.,.2.,.XSLHFND


porady

Zarządzanie salonem

Mądre ocenianie pracowników Wielu szefów nie zdaje sobie sprawy, jak ważna dla pracownika jest ocena dokonywana przez przełożonego. Składa się na to kilka powodów. Po pierwsze, szef jest często naturalnym autorytetem dla pracownika, a więc jego zdanie jest ważne. Przy zachowaniu odpowiedniej proporcji możemy mówićo analogii do relacji między rodzicami a dziećmi, dla których opinia rodziców jest bardzo istotna (przynajmniej w pewnym wieku). Po drugie, ocena szefa wpływa na samoocenę pracownika, a ta z kolei przekłada się na zadowolenie i zaangażowanie w pracy. Po trzecie wreszcie, konkretna opinia jest drogowskazem wyznaczającym sposób postępowania. Jak zatem mądrze oceniać pracowników? 0DP\GZRMDNLHJRURG]DMXRFHQ\-HGQHGRW\F]ÈELHĝÈFHM LQIRUPDFML ]ZURWQHM MDNLHM SU]HïRĝRQ\ XG]LHOD SUDFRZQLNRZL:LÈĝHVLÚWR]Z\NOH]NRQNUHWQ\PL]DGDQLDPLZ\NRQ\ZDQ\PLSU]H]SUDFRZQLND:VDORQLHIU\]MHUVNLPPRĝH WR E\Ê QD SU]\NïDG SR]\W\ZQD LQIRUPDFMD R Z\MÈWNRZR GREU]H Z\NRQDQHM XVïXG]H DOER QHJDW\ZQD GRW\F]ÈFD EUDNXRGSRZLHGQLHMF]\VWRĂFLQDVWDQRZLVNXSUDF\ 1DV MHGQDN LQWHUHVXMH LQQ\ URG]DM RFHQLDQLD D PLDQRZLFLH RNUHVRZD UR]PRZD R SUDF\ : GXĝ\FK ğUPDFK NRUSRUDF\MQ\FKWDNDSUDNW\NDMHVW]QDQDLVWRVRZDQDRGODW :bPQLHMV]\FKL]XSHïQLHPDï\FKğUPDFKE\ZD]W\PUöĝQLH$OHWHĝFKDUDNWHUWDNLHMUR]PRZ\MHVWLQQ\ZSU]\SDGNX PDïHM ğUP\ Z SRUöZQDQLX ] GXĝÈ : VDORQLH IU\]MHUVNLP OXE LQQHM PDïHM ğUPLH RFHQD SUDFRZQLNöZ GRW\F]\ JïöZQLHMDNRĂFLZ\NRQ\ZDQHMSUDF\SRVWÚSöZZUR]ZRMX LQRZ\FK]DGDñ 1DMZDĝQLHMV]È UROÚ Z GREU\P RFHQLDQLX SHïQL ZïDĂFLZD NRPXQLNDFMD6]HIQLHRVLÈJQLH]DPLHU]RQHJRFHOXRFHQ\ MHĂOL RSU]H MÈ Z\ïÈF]QLH QD SU]\PLRWQLNDFK RSLVXMÈF\FK F]ïRZLHND 2FHQ\ ]DZLHUDMÈFH WDNLH VïRZD MDN ķGREU\ĵ ķSURIHVMRQDOQ\ĵķQLHVXPLHQQ\ĵķOHQLZ\ĵķ]DDQJDĝRZDQ\ĵLWSZSï\ZDMÈMHG\QLHQDGREUHOXE]ïHVDPRSRF]XFLH SUDFRZQLNDZ]DOHĝQRĂFLRGWHJRF]\SU]\PLRWQLNLEÚGÈ SR]\W\ZQHF]\QHJDW\ZQH7DNLHRFHQ\SRZLQQ\E\ÊSRSU]HG]RQHRSLVHP]DFKRZDQLD1LHPöZP\ZLÚFSUDFRZQLNRZLMHG\QLHWHJRĝHMHVWPLï\GODNOLHQWöZ/HSLHMMHVW SRZLHG]LHÊ ĝH SRWUDğ QDZLÈ]\ZDÊ SU]\MD]QÈ UR]PRZÚ ]bNOLHQWDPLF]ÚVWRXĂPLHFKDVLÚGRQLFKLJU]HF]QLHG]LÚNXMH]DZL]\WÚ7HJRURG]DMXRSLV]DFKRZDñGDMHU]HF]\ZLVWHZVND]öZNLGRW\F]ÈFHSUDF\

190

3RGREQLH QDOHĝ\ SRVWÚSRZDÊ Z SU]\SDGNX QHJDW\ZQHM RFHQ\ 3RZLHG]HQLH SUDFRZQLNRZL ĝH MHVW QLHVXPLHQQ\ QLH GDMH ZïDĂFLZLH PRĝOLZRĂFL SRSUDZ\ MHJR SUDF\ -HĂOL QDWRPLDVWRSLV]HP\NRQNUHWQH]DFKRZDQLDQSķ3RZ\MĂFLX NOLHQWD QLHGRNïDGQLH VSU]ÈWDV] PLHMVFH SUDF\ĵ DOER ķ.LHG\NOLHQWND]JïDV]D]DVWU]HĝHQLDQLHSU]\MPXMHV]WHJR GR ZLDGRPRĂFL PöZLÈF MHM ĝH QLH PD UDFMLĵ SUDFRZQLN PDV]DQVÚQDUHDOQÈSRSUDZÚ'REUÈSUDNW\NÈZRFHQLH SRGZïDGQ\FK MHVW Xĝ\ZDQLH WDNLFK VïöZ MDN ķF]ÚĂFLHMĵ ķU]DG]LHMĵķXQLNDMĵķ]DF]QLMĵķUöEGDOHMZWHQVSRVöEĵ 2WRNLONDSU]\NïDGöZ]DVWRVRZDQLDWDNLFKVIRUPXïRZDñ ļ :LG]Ú ĝH SR ]DNRñF]HQLX XVïXJL SURSRQXMHV] QLHNLHG\ NOLHQWRZLSURIHVMRQDOQHĂURGNLGRZïRVöZ5öEWRF]ÚĂFLHM SRQLHZDĝNOLHQFLFHQLÈVRELHWDNLHSURIHVMRQDOQHUDG\ ļ5R]PDZLDMÈF]NOLHQWDPLZF]DVLHXVïXJLF]ÚVWR]ZUDFDV] VLÚGR]QDF]QLHRGVLHELHVWDUV]\FKRVöEQLHIRUPDOQLHQD SU]\NïDGķSDQL%DVLXĵķSDQLH0DUNXĵ8ĝ\ZDMWDNLHMIRUP\ U]DG]LHM SRQLHZDĝ QLHNWöU]\ NOLHQFL QLH OXELÈ ]E\W V]\ENLHJRVNUDFDQLDG\VWDQVX ļ =GDU]D VLÚ ĝH SRĝ\F]DV] VSU]ÚW RG NROHJöZ D SRWHP ]DSRPLQDV] RGGDÊ 8QLNDM WDNLFK V\WXDFML SRQLHZDĝ WR GH]RUJDQL]XMHSUDFÚLQQ\P ļ.LHG\ZUDFDV]]HV]NROHQLDWRG]LHOLV]VLÚ]GRE\WÈZLHG]È]LQQ\PL%DUG]RPLVLÚWRSRGRED=DFKÚFDPFLÚDE\Ă URELïDWDNGDOHM 2FHQD VIRUPXïRZDQD Z WDNL VSRVöE GDMH SUDFRZQLNRZL PRĝOLZRĂÊ]PLDQ\U]HF]\ZLVW\FK]DFKRZDñLSRGQRV]HQLD MDNRĂFL SUDF\ 6]HIRZL ğUP\ QDWRPLDVW SR]ZDOD XQLNQÈÊ QLHSRWU]HEQ\FK G\VNXVML L WïXPDF]HQLD VZRLFK RJöOQ\FK RFHQ-DNZLGDÊRFHQLDQLHSUDFRZQLNöZFRMDNLĂF]DVVïXĝ\UR]ZRMRZL]DUöZQRLFKVDP\FKMDNLğUP\ Moderator


! X O F a j c o Prom Nie tylko dla studentĂłw â&#x20AC;&#x201C; noĹźyczki Ĺź ki i degaşówki d şó ki STUDENT

148 zĹ&#x201A; OszczÄ&#x2122;dzasz 50 zĹ&#x201A;

w promocyjnej cenie 198 zĹ&#x201A; 1RÄ°\F]NLLGHJDÄ°yZNLGRVWÄ?SQHZUR]PLDU]HÂľ

3RGDQHFHQ\]DZLHUDMÄ&#x2C6;SRGDWHN9$7 3URPRFMDGRVWÄ?SQDRGZU]HĤQLDGROLVWRSDGDOXEGRZ\F]HUSDQLDDVRUW\PHQWXREMÄ?WHJRSURPRFMÄ&#x2C6; =HVWDZ\GRVWĂ&#x161;SQHZKXUWRZQLDFK

%(Â&#x2019;&+$7Â&#x2122;:, KASKADA, Lipowa 4e, 44 633 00 59;%,$Â&#x2019;$32'/$6.$, FALE LOKI KOKI, plac Rubina 17a, 83 344 24 70; %,$Â&#x2019;$32'/$6.$, SHE, Brzeska 2, 790 276 757; %,$Â&#x2019;<672.)$/(/2.,.2.,3LĂąVND%,(/6.2%,$Â&#x2019;$, FALE LOKI KOKI FARO, Ogrodowa 13/1, 885 333 441; %<'*26=&=)$/(/2.,.2.,.RÄ&#x201A;FLXV]NL 52 325 20 16; %<'*26=&=, FALE LOKI KOKI, Stary Rynek 13, 52 340 64 04; %<'*26=&=, WABEL, 602 734 668; &+2-1,&()$/(/2.,.2.,.RÄ&#x201A;FLXV]NL &,(&+$1Â&#x2122;:)$/(/2.,.2.,,1.$SO.RÄ&#x201A;FLXV]NL&=}672&+2:$)$/(/2.,.2.,5]HÄ&#x203A;QLFND(/%/k*, DOMINIUM, KrĂłlewiecka 105a, 55 234 38 99; (/%/k*)$/(/2.,.2.,2GURG]HQLDbb*$5:2/,1, CZF PASNIK, al. LegionĂłw 47, 25 786 23 32; *'$Â&#x201D;6., FALE LOKI KOKI, Rajska bb*'<1,$)$/(/2.,.2.,:ĂŻDG\VĂŻDZD,9bb*1,(=12/22.:(//:DUV]DZVNDb*1,(=12, LOOKWELL, Zielony Rynek 4, 614 259 877; *1,(=12/22.:(//3RZVWDĂąFĂśZ:ONSD*25/,&(, AFK, Mickiewicza 22, 18 521 39 40; *25/,&(, AFK, Biecka 17, 18 353 78 15; *58'=,k'=)$/(/2.,.2.,7RUXĂąVND-$526Â&#x2019;$:$/)$)UDQFLV]NDĂąVND.$/,6=)$/(/2.,.2.,$O:ROQRÄ&#x201A;FL 77; .$72:,&(, FALE LOKI KOKI, Moniuszki 7, 32 351 01 13; .,(/&(, EMILIO, Czarnowska 14, 883 139 637; .,(/&(, RENA, Okrzei 15, 41 344 64 04; .,(/&(, JOBIREX, -DJLHOORĂąVND.2Â&#x2019;2%5=(*, ESO, Pomorska 7b/2, 94 35248 59;.21,1)$/(/2.,.2.,6SÜïG]LHOFĂśZ.26=$/,1, FALE LOKI KOKI, 6SÜïG]LHOF]D.5$.Â&#x2122;:, FALE LOKI KOKI, al. 29 Listopada 121, 12 411 55 03; .5$.Â&#x2122;:, FALE LOKI KOKI, Borsucza 4, 12 267 02 17; .5$.Â&#x2122;:, FALE LOKI KOKI, PilotĂłw 29, 667 159 392; .5$.Â&#x2122;:5(1$6WDURZLÄ&#x201A;OQD.5$.Â&#x2122;:5(1$%LHĂąF]\FNDD.5$.Â&#x2122;:, RENA, Kalwaryjska 9/15, 12 418 14 05; .5$.Â&#x2122;:5(1$=DNRSLDĂąVND.8712, FALE LOKI KOKI, KrĂłlewska 23, 730 300 117; /(*1,&$)$/(/2.,.2.,-DZRU]\ĂąVND 22 60; /(6=12, FALE LOKI KOKI, Lipowa 34, 65 520 41 78; /8%/,1, FALE LOKI KOKI, Kowalska 14, 81 534 80 36; /8%/,1, ALFA, Zamojska 12, 81 536 24 40; /8%/,1, MAGNOLIA, Kalinowszczyzna 24, 502 568 665; Â&#x2019;Â&#x2122;'½)$/(/2.,.2.,*HQ/ÂżHOLJRZVNLHJRÂ&#x2019;Â&#x2122;'½)$/(/2.,.2.,7DGHXV]D.RÄ&#x201A;FLXV]NL 93 94;Â&#x2019;Â&#x2122;'½, FALE LOKI KOKI, Piotrkowska 122, 691 487 525; 0,(/(&, ALFA, Rynek 32, 17 583 02 44; 12:<6k&=, ALFA, Lwowska 44, 18 449 15 81; 12:<7$5*, FALE LOKI KOKI, Kolejowa 27, 18 266 41 61; 2/6=7<1, FALE LOKI KOKI, Mazurska 10/12, 89 527 74 97; 232/(, FALE LOKI KOKI FARO, Armii Krajowej 11-13a, 885 330 440;232/(, FALE LOKI KOKI FARO, Ozimska 14-16/109, 77 454 61 84; 3,275.Â&#x2122;:75<%81$/6.,.$6.$'$6ĂŻRZDFNLHJR*3Â&#x2019;2&., FALE LOKI KOKI, KrĂłlewiecka 23a, 24 268 32 34; 3Â&#x2019;2&., FALE LOKI KOKI, Wyszogrodzka 144, lok. 1.49, 517 542 428; 3Â&#x2019;2&., FALE LOKI KOKI INKA, KrĂłlewiecka 18a, 24 262 81 88; 32=1$Â&#x201D;, FALE LOKI KOKI, Murawa 37c, 61 825 91 07; 32=1$Â&#x201D;, FALE LOKI KOKI, Dolna Wilda 6, 61 833 50 92; 32=1$Â&#x201D;, FALE LOKI KOKI, al. Karola Marcinkowskiego 15, 614 154 190; 35=(0<ÂĽ/)$/(/2.,.2.,.UDVLĂąVNLHJR35=(0<ÂĽ/, ALFA, Dworskiego 2, 16 678 57 65;38Â&#x2019;$:<, AFRO, Centralna 10, 81 888 98 60; 5$&,%Â&#x2122;5=, ESSTETICA, Rybnicka 4a, 32 415 06 09; 5$'20, EMILIO, Malczewskiego 13/3, 883 139 637; 5<%1,., FALE LOKI KOKI CORA, Prosta 11, 32 423 66 67; 5<%1,.)$/(/2.,.2.,&25$SO:ROQRÄ&#x201A;FL5<'8Â&#x2019;72:<, ESSTETICA, Os. Na WzĂłrzu 158a, 532 088 405; 5=(6=Â&#x2122;:$/)$:ĂŻDG\VĂŻDZD5DJLQLVD 3, 668 383 566; 5=(6=Â&#x2122;:, ALFA, Matejki, 17 852 91 19; 5=(6=Â&#x2122;:$0$*DĂŻĂ&#x161;]LRZVNLHJR62612:,(&, FALE LOKI KOKI, Targowa 7, 32 292 06 00; 67$/2:$:2/$, AMA, Rynek 42, 15 844 46 16; 67$/2:$:2/$, MAGIC GROUP, Wiklinowa 24, 15 844 84 22; 6,('/&(, FALE LOKI KOKI, Wojskowa 11, 25 644 31 65; 6.,(51,(:,&(, FALE LOKI KOKI INKA, Mireckiego 4, 46 832 26 60; 6Â&#x2019;836., FALE LOKI KOKI, Tramwajowa 3/7, 59 840 26 46; 67$5*$5'6=&=(&,Â&#x201D;6.,, ESO, Mickiewicza 3a/1, 91 834 52 80; 67$52*$5'*'$Â&#x201D;6.,)$/(/2.,.2.,-DJLHĂŻĂŻ\bb6:$5=}'=1277,RV'Ă&#x2C6;EURZV]F]DNĂśZ6=&=(&,1, ESO, Wyzwolenia 5/10, 91 812 20 24; 7$51Â&#x2122;:)$/(/2.,.2.,6WDURGĂ&#x2C6;EURZVND720$6=Â&#x2122;:0$=2:,(&.,.$6.$'$3ODF.RÄ&#x201A;FLXV]NL 724 02 21; 7258Â&#x201D;, FALE LOKI KOKI, Mostowa 9, 56 621 01 97; 7258Â&#x201D;)$/(/2.,.2.,ÂĽZLĂ&#x161;WHM.DWDU]\Q\:$56=$:$, FALE LOKI KOKI, Kwiatowa 1/3/5, 22 856 51 22; :$56=$:$, FALE LOKI KOKI, Dzielna 15, 22 636 74 87; :$56=$:$, FALE LOKI KOKI, Roentgena 46, 22 855 44 69; :$56=$:$, FALE LOKI KOKI, Kondratowicza 22, lok. 4, 22 301 03 50; :$56=$:$, FALE LOKI KOKI, Bora-Komorowskiego 35, 22 671 15 66; :Â&#x2019;2&Â&#x2019;$:(.)$/(/2.,.2.,3O:ROQRÄ&#x201A;FL 62 17; :52&Â&#x2019;$:, FALE LOKI KOKI, Dawida 30, 71 367 72 90; :52&Â&#x2019;$:, FALE LOKI KOKI, Szybowcowa 5, 71 352 27 31; :5=(ÂĽ1,$, LOOKWELL, Fabryczna 22, 530 440 649; =$%5=()$/(/2.,.2.,:ROQRÄ&#x201A;FL=$02ÂĽm)$/(/2.,.2.,Â&#x2019;XNDVLĂąVNLHJR 6NDUSD%DVWLRQ9,, =,(/21$*Â&#x2122;5$, FALE /2.,.2.,$QLHOL.U]\ZRĂą=,(/21$*Â&#x2122;5$, FALE LOKI KOKI, Kupiecka 9, 68 420 01 05;


Najlepsza oferta w Polsce 7RQLHSU]\SDGHNฤH]DXIDรฏRQDPMXฤSRQDGVDORQรถZ


Cała Polska, jeden numer infolinia: 801 000 205 k o s z t p o ł ą c z e n i a w g t a r y f y Tw o j e g o o p e r a t o r a

BEŁCHATÓW FALE LOKI KOKI, ul. Lipowa 4e, tel. 44 633 00 59 BIAŁA PODLASKA FALE LOKI KOKI, pl. Rubina 17a, tel. 83 344 24 70, fax 83 344 24 71, tel. 663 63 63 97 BIAŁYSTOK FALE LOKI KOKI, ul. Pińska 2, tel. 85 744 48 22, tel. 85 745 56 20, tel. 602 754 689 BIAŁYSTOK FALE LOKI KOKI, ul. Wyszyńskiego 2/1, lok. 9, tel./fax 85 745 13 97 BIELSKO-BIAŁA FALE LOKI KOKI, ul. Ogrodowa 13/1, tel. 885 333 441 BYDGOSZCZ FALE LOKI KOKI, ul. Kościuszki 27, tel. 52 325 20 35, tel. 52 325 20 16 BYDGOSZCZ FALE LOKI KOKI, ul. Stary Rynek 13, tel. 667 159 686 – NOWY ODDZIAŁ CHOJNICE FALE LOKI KOKI, ul. Kościuszki 28, tel. 52 336 02 52 CIECHANÓW FALE LOKI KOKI, pl. Kościuszki 1/3, tel. 23 674 26 60 CZĘSTOCHOWA FALE LOKI KOKI, ul. Rzeźnicka 10, tel. 34 360 82 54, tel. 697 982 219 ELBLĄG FALE LOKI KOKI, ul. Odrodzenia 31, tel. 693 940 009 GDAŃSK FALE LOKI KOKI, CH Madison, ul. Rajska 10 – 1. piętro, tel. 693 608 909 GDYNIA FALE LOKI KOKI, ul. Władysława IV 38/48, tel. 607 234 004 GLIWICE FALE LOKI KOKI, ul. Zwycięstwa 52, tel. 667 159 153 GORZÓW WIELKOPOLSKI FALE LOKI KOKI, ul. Borowskiego 33/2, tel./fax 95 722 31 86, tel. 604 757 057 GRUDZIĄDZ FALE LOKI KOKI, ul. Toruńska 4, tel. 56 461 05 01, tel. 697 099 030, fax 56 461 05 02 KALISZ FALE LOKI KOKI, ul. Górnośląska 48, tel. 667 159 360 KATOWICE FALE LOKI KOKI, ul. Moniuszki 7, tel. 32 351 01 13 KIELCE FALE LOKI KOKI, ul. Sandomierska 240, tel. 41 342 87 89 KIELCE FALE LOKI KOKI, ul. Wspólna 5, tel. 41 344 63 41 KONIN FALE LOKI KOKI, ul. Spółdzielców 27, tel. 63 245 82 40, tel. 667 159 345, fax 63 245 82 45 KOSZALIN FALE LOKI KOKI, ul. Spółdzielcza 21b, tel./fax 94 346 43 48, tel. 509 965 165 KRAKÓW FALE LOKI KOKI, al. 29 Listopada 121, tel. 12 411 55 03, tel. 12 411 60 86 KRAKÓW FALE LOKI KOKI, ul. Borsucza 4, tel./fax 12 267 02 17 KRAKÓW FALE LOKI KOKI, ul. Pilotów 29, tel. 667 159 392 KRAKÓW FALE LOKI KOKI, ul. Masarska 8, tel. 667 159 808 KUTNO FALE LOKI KOKI, ul. Królewska 23, tel. 730 300 117 LEGNICA FALE LOKI KOKI, ul. Jaworzyńska 58, tel. 76 851 22 60, tel. 663 636 385 LESZNO FALE LOKI KOKI, ul. Lipowa 34, tel. 65 520 41 78, tel. 782 900 223, fax 65 520 12 95 LUBLIN FALE LOKI KOKI, ul. Kowalska 14, tel. 81 534 80 36, tel. 667 159 304, tel./fax 81 534 80 37 ŁÓDŹ FALE LOKI KOKI, ul. Tadeusza Kościuszki 3, tel./fax 42 671 01 62, tel. 691 487 500 ŁÓDŹ FALE LOKI KOKI, ul. Generała Lucjana Żeligowskiego 46, tel. 42 679 38 17, tel. 663 636 383, tel./fax 42 679 38 19 ŁÓDŹ FALE LOKI KOKI, ul. Piotrkowska 122, tel. 691 487 525 NOWY TARG FALE LOKI KOKI, ul. Kolejowa 27, tel. 18 266 41 60, tel./fax 18 266 41 61 OLSZTYN FALE LOKI KOKI, ul. Mazurska 10/12, tel. 89 527 74 97, fax 89 527 74 98 OPOLE FALE LOKI KOKI, ul. Ozimska 14–16/109, tel. 77 454 61 84, tel. 77 454 61 82 OPOLE FALE LOKI KOKI, ul. Armii Krajowej 11–13a, tel. 885 333 440, tel. 885 333 442 PIŁA FALE LOKI KOKI, ul. Wyspiańskiego 5, tel. 724 070 270 PIOTRKÓW TRYBUNALSKI FALE LOKI KOKI, ul. Słowackiego 138g, tel. 44 648 48 58 PŁOCK FALE LOKI KOKI, ul. Królewiecka 18a, tel. 24 262 81 88, tel. 604 950 101 PŁOCK FALE LOKI KOKI, ul. Królewiecka 23a, tel./fax 24 268 32 34 PŁOCK FALE LOKI KOKI, ul. Wyszogrodzka 144, lok. 1.49, tel. 517 542 428 PŁOCK FALE LOKI KOKI, CH Mazovia, ul. Wyszogrodzka 127, lok. 21b, tel. 531 664 309 POZNAŃ FALE LOKI KOKI, ul. Murawa 37c, tel. 61 825 91 07, fax 61 825 91 08 POZNAŃ FALE LOKI KOKI, ul. Dolna Wilda 6, tel. 61 833 50 92, fax 61 833 50 97 POZNAŃ FALE LOKI KOKI, al. Karola Marcinkowskiego 15, tel. 614 154 190 PRZEMYŚL FALE LOKI KOKI, ul. Krasińskiego 25, tel. 16 623 64 58 RADOM FALE LOKI KOKI, ul. Słowackiego 21, tel./fax 48 363 22 16 RZESZÓW FALE LOKI KOKI, ul. Kwiatkowskiego 35, tel./fax 17 862 65 02 RZESZÓW FALE LOKI KOKI, ul. 3 Maja 30, tel./fax 17 852 03 37 RYBNIK FALE LOKI KOKI, pl. Wolności 4, tel. 32 422 13 44 RYBNIK FALE LOKI KOKI, ul. Prosta 11, tel./fax 32 423 66 67, tel. 32 422 19 18 SIEDLCE FALE LOKI KOKI, ul. Wojskowa 11, tel. 25 644 31 65, tel. 667 159 366, fax 25 644 31 64 SKIERNIEWICE FALE LOKI KOKI, ul. Mireckiego 4, tel. 46 832 26 60 SŁUPSK FALE LOKI KOKI, ul. Tramwajowa 3/7, tel. 59 840 26 46 SOSNOWIEC FALE LOKI KOKI, ul. Targowa 7, tel. 32 292 06 00, fax 32 292 06 01 STARGARD FALE LOKI KOKI, ul. Piłsudskiego 24/3, tel. 91 834 02 78, tel. 608 076 062 STAROGARD GDAŃSKI FALE LOKI KOKI, ul. Jagiełły 17/2, tel. 605 145 010 SUWAŁKI FALE LOKI KOKI, ul. Noniewicza 95, tel. 87 563 07 72, tel. 600 950 606 SZCZECIN FALE LOKI KOKI, ul. Ku Słońcu 11, tel. 91 812 75 57, fax 91 484 25 02 SZCZECIN FALE LOKI KOKI, Os. Słoneczne, ul. Rydla 51k, tel. 91 431 30 30 TARNÓW FALE LOKI KOKI, ul. Starodąbrowska 39, tel. 14 621 28 81, tel. 663 636 373, fax 14 621 28 82 TOMASZÓW MAZOWIECKI FALE LOKI KOKI, pl. Kościuszki 11, tel. 44 724 02 21 TORUŃ FALE LOKI KOKI, ul. Mostowa 9, tel. 56 621 01 97, tel. 601 499 726, fax 56 621 04 90 TORUŃ FALE LOKI KOKI, ul. Świętej Katarzyny 10, tel. 56 678 75 53, fax 56 678 75 54 WARSZAWA FALE LOKI KOKI, ul. Kwiatowa 1/3/5, tel./fax 22 646 51 28, tel. 22 856 51 22 WARSZAWA FALE LOKI KOKI, ul. Dzielna 15, tel. 22 636 74 87, tel./fax 22 636 91 57 WARSZAWA FALE LOKI KOKI, ul. Roentgena 46, tel. 22 855 44 69, tel. 22 855 18 35 WARSZAWA FALE LOKI KOKI, ul. Kondratowicza 22, lok. 4, tel. 22 301 03 50, fax 22 301 03 27 WARSZAWA FALE LOKI KOKI, ul. Bora-Komorowskiego 35, tel. 22 671 15 66, tel./fax 22 671 15 67 WŁOCŁAWEK FALE LOKI KOKI, pl. Wolności 8/9, tel. 54 411 62 17, fax 54 411 35 35 WROCŁAW FALE LOKI KOKI, ul. Dawida 30, tel. 71 367 72 90, fax 71 367 72 91 WROCŁAW FALE LOKI KOKI, ul. Szybowcowa 5, tel. 71 352 27 31, fax 71 352 27 32 ZABRZE FALE LOKI KOKI, ul. Wolności 292, tel. 32 376 06 50, fax 32 376 06 52 ZAMOŚĆ FALE LOKI KOKI, ul. Łukasińskiego 4 – SKARPA, tel. 667 159 311 ZIELONA GÓRA FALE LOKI KOKI, ul. Anieli Krzywoń 14, tel./fax 68 324 48 50 ZIELONA GÓRA FALE LOKI KOKI, ul. Kupiecka 9, tel. 68 420 01 05, tel. 691 103 104


Wiฤ™cej na www.kemon.pl oraz u Regionalnych Opiekunรณw Marki Kemon

Fale Loki Koki #77  
Fale Loki Koki #77  

Czasopismo Kreatywnego Fryzjera

Advertisement