Page 1

lato 2017 Rok XIX N r 2 (76) b e z p ła t n y ISSN 2084-798X

FaleLokiKoki Czasopismo Kreatywnego Fryzjera

LATO 2017

NOWA ODSŁONA


www.kemon.pl


WYJĄTKOWY ZAPACH PROFESJONALNA STYLIZACJA • BARDZO MOCNE UTRWALENIE

www.kemon.pl


Kuracje dostosowane do Twoich potrzeb 6]XNDMZQDMOHSV]\FKVDORQDFKIU\]MHUVNLFKZ3ROVFH

oway.pl


SENSITIVE

insightprofessional.pl D

3,(/Ċ*1$&-$ :5$Ī/,:(- 6.Ð5<*á2:<


Drodzy Czytelnicy Za nami pierwsze branĹźowe targi w tym roku. To bez wÄ&#x2026;tpienia Ĺ&#x203A;wietna okazja, aby obejrzeÄ&#x2021; interesujÄ&#x2026;ce nas produkty i sprzÄ&#x2122;ty, porozmawiaÄ&#x2021; o nich z wystawcami, a takĹźe zorientowaÄ&#x2021; siÄ&#x2122;, co nowego proponuje rynek. Nieoceniona jest moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; bezpoĹ&#x203A;redniego kontaktu na stoiskach z instruktorami, trenerami i czoĹ&#x201A;owymi stylistami. To takĹźe pokazy nowych trendĂłw na scenie oraz zamkniÄ&#x2122;te wykĹ&#x201A;ady i warsztaty, na ktĂłrych moĹźna poznaÄ&#x2021; szczegĂłĹ&#x201A;y techniczne kolekcji. Zapraszam do lektury relacji z targĂłw Look i BeautyVision. NieodĹ&#x201A;Ä&#x2026;cznym elementem spotkaĹ&#x201E; targowych sÄ&#x2026; mistrzostwa i konkursy. Z przyjemnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; obserwujemy, jak w naszej branĹźy pojawiajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; nowe talenty. Tym razem prezentujemy laureatĂłw konkursu â&#x20AC;&#x17E;Kreatorâ&#x20AC;?. Naszym zdaniem na uwagÄ&#x2122; zasĹ&#x201A;uguje Damian Kucharczyk, ktĂłry zdobyĹ&#x201A; nagrodÄ&#x2122; gĹ&#x201A;ĂłwnÄ&#x2026; oraz wyróşnienie naszego czasopisma.

1DR RNĂŻD DGFFH

.ROHNFFMD ġ,FR RQVVľ (PPD D <D DWHVV 3HWH HU 3URVVVH HU +DLUG GUH HVVLQJ J )U\]]XUUD (PPD <DWHV # 3HWH HU 3URVVH HU +DLUG GUH HVVLQ QJ )RWR -DP PLH %OD DQVK KDUG 0DNHXS -D DPH HV 2ij5H HLOO\\ 6W\OOL]D DFMD &ODLUUH )ULWK K

W numerze znajdziecie takĹźe rozmowÄ&#x2122; z innym mĹ&#x201A;odym i utalentowanym fryzjerem. Daniel Gryszke zawodowo fryzjerstwem zajmuje siÄ&#x2122; zaledwie kilka lat, a juĹź jego nazwisko jest rozpoznawane i cenione. Poza tym przygotowaliĹ&#x203A;my dla Was tradycyjnie prezentacje nowych produktĂłw, aktualnych trendĂłw w modzie i makijaĹźu. Nie mogĹ&#x201A;o zabraknÄ&#x2026;Ä&#x2021; kolekcji fryzur pokazujÄ&#x2026;cych precyzyjne strzyĹźenia i kreatywne koloryzacje. Nie zapominamy teĹź o panach, ktĂłrym dedykujemy artykuĹ&#x201A;y MÄ&#x2122;skiej strefy. ZapraszajÄ&#x2026;c do lektury najnowszego wydania, ĹźyczÄ&#x2122; Wam, Drodzy Czytelnicy, duĹźo sĹ&#x201A;oĹ&#x201E;ca na nadchodzÄ&#x2026;ce wakacyjne miesiÄ&#x2026;ce.

Z pozdrowieniami

Redaktor naczelna

Wydawca: 32/:(//6S]bRR XO 2ĂŻRZLDQD  %\GJRV]F] WHO   ID[   ZZZPDJD]\QIDOHORNLNRNLSO Redaktor naczelna: 6WHIDQLD 'RZJLDĂŻĂŻR7DEDND HPDLO VWHQLD#VWXGLRGDYLQFLSO :VSÜïSUDFDUHGDNF\MQD 6ĂŻDZRPLU -DUPXÄ? 0DMD +LUV] +HQU\N -HU]\ 6WDZVNL Reklama: WHO   NRP  2SUDFRZDQLHSURMHNWXLbSU]\JRWRZDQLHGRGUXNX 6WXGLR GD 9LQFL $JHQFMD 5HNODPRZD XO .RÄ&#x201A;FLXV]NL  %\GJRV]F] WHO   ID[   HPDLO VHNUHWDULDW@VWXGLRGDYLQFLSO ZZZVWXGLRGDYLQFLSO 5HGDNFMD .DPLOD 0LFKDĂŻRZVND $OHNVDQGUD 5R]PDU\QRZVND5DGF]XN 0RQLND 6RPPHU Korekta: 3DZHĂŻ %DUDQRZVNL 3URMHNWJUDÄ&#x;F]Q\$OHNVDQGUD 5R]PDU\QRZVND5DGF]XN 6NĂŻDGLbĂŻDPDQLH .RQUDG 0LFKDĂŻRZVNL 'UXN 'UXNDUQLD ,QWHUDN XO *U]Ă&#x161;S\  &]DUQNĂśZ 5HGDNFMD ]DVWU]HJD VRELH SUDZR GR UHGDJRZDQLD QDGHVĂŻDQ\FK WHNVWĂśZ LbQLH RGSRZLDGD ]D WUHÄ&#x201A;Ă&#x160; ]DPLHV]F]RQ\FK UHNODP :\GDZFD LbUHGDNWRU QDF]HOQ\ PDMĂ&#x2C6; SUDZR RGPĂśZLĂ&#x160; ]DPLHV]F]HQLD RJĂŻRV]HQLD LbUHNODP\ MHÄ?HOL LFK WUHÄ&#x201A;Ă&#x160; OXE IRUPD MHVW VSU]HF]QD ]bOLQLĂ&#x2C6; SURJUDPRZĂ&#x2C6; EĂ&#x2C6;GÄ&#x203A; FKDUDNWHUHP SXEOLNDFML 3UDZR SUDVRZH DUW SNW  5HGDNFMD QLH RGV\ĂŻD PDWHULDĂŻĂśZ SU]H]QDF]RQ\FK GR SXEOLNDFML ZbUXEU\FH 7UHQG\ QLH]DPĂśZLRQ\FK :V]HONLH SUDZD ]DVWU]HÄ?RQH 1DNĂŻDG 20 000

8


Wywiad

Wydarzenia

Moda

str. 82

str. 92

str. 162

Daniel Gryszke

Targi LOOK i beautyVISION

Letnie trendy

3UDZG]LZ\ WDOHQW IU\]MHUVNL = VXNFHVDPL VWDUWRZDï Z SRSXODUQ\FK NRQNXUVDFK EUDQĝRZ\FK -HJR QDMZLÚNV]È SDVMÈ MHVW IU\]MHUVWZR DUW\VW\F]QH .ROHNFMH MHJR DXWRUVWZD ]ZUDFDMÈ XZDJÚ NUHDW\ZQRĂFLÈ L GEDïRĂFLÈ R V]F]HJöï\

6SRWNDQLH QLH]PLHQQLH FLHV]\ VLÚ RJURPQ\P ]DLQWHUHVRZDQLHP SURIHVMRQDOLVWöZ ] EUDQĝ\ 'OD ZLHOX SURGXFHQWöZ L G\VWU\EXWRUöZ REHFQRĂÊ QD WDUJDFK WR ZDĝQD IRUPD EH]SRĂUHGQLHJR NRQWDNWX ] REHFQ\PL RUD] SRWHQFMDOQ\PL NOLHQWDPL

-HGQÈ ] WHQGHQFML WHJR VH]RQX MHVW ]DFLHUDQLH VLÚ UöĝQLF SRPLÚG]\ V\OZHWNÈ NRELHFÈ D PÚVNÈ &R ZLÚFHM Z PRG]LH SRMDZLD VLÚ WHUPLQ ķJHQGHU QHXWUDOĵ NWöU\ ]DNïDGD QLHGHğQLRZDQLH PRG\ QD G]LDï GDPVNL L PÚVNL

Spis treści Kalendarium :DĝQLHMV]H OHWQLH VSRWNDQLD EUDQĝRZH

Nowości      

)DQROD ļ 6]DPSRQ 1R<HOORZ 'DYLQHV 1DWXUDOWHFK 2Gĝ\ZF]D NRORU\]DFMD QRZHM JHQHUDFML .RORU\]DFMD Z PLQXW 'OD QDMZLÚNV]\FK ZUDĝOLZFöZ Z VDORQLH IU\]MHUVNLP +DLUYLW\ .ROHNFMD )RUWHVVH '6' GH /X[H SHQ 5D]RU E\ 0DJLD 3UHPD[ 6XSUHPD ļ SU]HZDJD WNZL Z WHFKQRORJLL 3UHPD[ ļ QDU]ÚG]LD GOD NRVPHW\NL SURIHVMRQDOQHM 7RYDUHV

Prezentacje .RPSOHNVRZD RFKURQD ZïRVöZ SU]HG SURPLHQLRZDQLHP VïRQHF]Q\P +DLUGUHDPV 4XLNNLHV 0DïR SUDF\ ļ ZLHONL HIHNW 8NU\WH VUHEUR =ïRWR GOD &RORU $UW 3URGXNW\ VLHFL )DOH /RNL .RNL .HPRQ L NROHNFMD ķ$YDORQ ĵ 3ROZHOO 6S ] RR ] 'LDPHQWHP )RUEHVD 

Szkolenia &XOXP1DWXUD ļ .RPSHWHQWQ\ SDUWQHU IU\]MHUöZ QDWXUDOQ\FK 6]NROHQLH ] $NDGHPLÈ 9LGDO 6DVVRRQ $NDGHPLD 6W\OL]DFML '(&2'(

Męska strefa   

ķ0ÚVNLH =DFLÚFLHĵ QD WDUJDFK /RRN +DLUYLW\ 0HQ *ROHQLH WZDU]\ QD PRNUR ķ%DUEHUĵ ļ ]DSURV]HQLH GR ĂZLDWD PÚĝF]\]Q ] SDVMÈ )RWHOH )2; %DUEHU

Wywiad 'DQLHO *U\V]NH 'DPLDQ .XFKDUF]\N

Uroda  2SDU]HQLD VïRQHF]QH  ,GHDOQLH SRGNUÚFRQH U]ÚV\ ] 5HIHFWR&LO (\HODVK &XUO  ,GHDOQ\ PDNLMDĝ ĂOXEQ\

Moda  5DG\NDOQD SRODU\]DFMD /DWR 

Trendy  -DVRQ +DOO $GDP 6]XOF %DUEHU 5RVV &KDUOHV 'DQLHO *U\V]NH .HPRQ 6DVVRRQ $FDGHP\ 0RQWLEHOOR =DUHPED ,QWHUQDWLRQDO $FDGHP\ $UWÒJR 3HWHU 3URVVHU +DLUGUHVVLQJ $QGUHZ %DUWRQ %HUQDUG %UDVVDUG )DEULF 6DORQ 5XVK +DLU )LOLS *DODV 6RSKLH %DXÎDLV

Wydarzenia         

3URVDORQ QD WDUJDFK /RRN 3URJUHVV :U]HĂQLD QD WDUJDFK /RRN L %HDXW\9LVLRQ :LHU]ELFNL 6FKPLGW $FDGHP\ QD 7DUJDFK %HDXW\ 'D\V /RRN L %HDXW\9LVLRQ ļ JG]LH SDVMD ïÈF]\ VLÚ ] SUDFÈ .UHDWRU )U\]MHUVND QRF $UWÒJR 3UHVWLJH 1LJKW Z 3R]QDQLX .HPRQ QD WDUJDFK /RRN )DOH /RNL .RNL QD WDUJDFK /RRN 'DYLQHV ZĂUöG ğUP QDMOHSV]\FK GOD ĂZLDWD ļ FHUW\ğNDW % &RUSRUDWLRQ®  ']LHñ =UöZQRZDĝRQHJR 3LÚNQD 'DYLQHV  +DLU )RUXP 3RODQG  ķ.RVPLF]QD 2G\VHMDĵ

Edukacja  .RQNXUV\ IU\]MHUVNLH D HGXNDFMD ]DZRGRZD

Porady    

-DN Z\JOÈGD ZL]\WD X WU\FKRORJD" 6]DQXM VZöM FHQQ\ F]DV ļ XQLNDM SU]HJDSLRQ\FK ZL]\W 3V\FKRORJLD ļ 5HJXïD Z]DMHPQRĂFL =DU]ÈG]DQLH VDORQHP ļ 1LHSRNRUQ\ SUDFRZQLN

Aranżacje wnętrz  =DWU]\PDM ODWR Z VDORQLH

9


kalendarium

Lato 2017 Ważniejsze letnie spotkania branżowe

3–5 czerwca

Premiere Orlando – Floryda, USA www.premiereshows.com

10–12 czerwca

Hair Expo – Melbourne, Australia www.hairexpoaustralia.com

9–11 lipca

Professional Fair, Belo Horizonte, Brazylia www.professionalfair.com.br

9–11 lipca

Cosmoprof North America, Las Vegas, USA www.cosmoprofnorthamerica.com

9–12 września

Beauty Fair, Sao Pãulo, Brazylia www.beautyfair.com.br

10


nowoล›ci

Fanola

Szampon No-Yellow No-Yellow โ€“ najmocniej napigmentowany owany szampon na rynku โ€“ hit Instagrama. Chล‚odny odcieล„ blondu, o ktรณrym marzฤ… kobiety, w mniej niลผ 10 minut! 6]DPSRQGRZรฏRVรถZEORQGQHXWUDOL]XMรˆF\ฤรถรฏWHRGFLHQLH%DUG]RPRFQRQDSLJPHQWRZDQ\SR]ZDODX]\VNDรŠ Z\PDU]RQ\RGFLHรฑSRMHGQ\PXP\FLXZรฏRVรถZVV]DPSRQHP1DGDMHGรฏXJRWUZDรฏ\S SRSLHODW\Eรฏ\V]F]รˆF\HIHNW =DZLHUDSURWHLQ\MHGZDELX'RVNRQDรฏ\GRSLHOรšJ JQDFMLZรฏRVรถZVLOYHURPEUH 6]DPSRQ1R<HOORZ)DQRODSRNRFKDรฏ\NRELHW\QDFDรฏ\Pฤ‚ZLHFLH*ZDUDQWXMHFKรฏRGQ\RGFLHรฑZรฏRVรถZ D FDรฏ\P ฤ‚ZLHFLH *ZDUDQWXMH FKรฏRG GQ\ RGFLHรฑ ZรฏRVรถZ MHVWGRVNRQDรฏ\GRSLHOรšJQDFMLFKรฏRGQ\FKEORQGรถZLQLZHORZDQLDฤรถรฏW\FKRGFLHQLQDZรฏRVDFKUR]MDฤ‚QLDQ\FK

2GNU\MMHJR]DOHW\ ฤพ ฤพ ฤพ ฤพ ฤพ

1DMZ\ฤV]D]DZDUWRฤ‚รŠฤŸROHWRZ\FKSLJPHQWรถZ :VSHNWDNXODUQ\VSRVรถEHOLPLQXMHฤรถรฏW\RGFLHรฑ 3R]ZDODX]\VNDรŠQDMPRGQLHMV]HRGFLHQLHZรฏRVรถZ 1LHQLV]F]\LQLHUR]MDฤ‚QLDZรฏRVรถZ 1DW\FKPLDVWRZ\GรฏXJRWUZDรฏ\HIHNW

'RGDWNRZR ฤพ ยฅZLDWRZ\EHVWVHOOHUKLW,QVWDJUDPD ฤพ 'RZรฏRVรถZEORQGVLZ\FKL]SDVHPNDPL ฤพ 1DGDMHQDW\FKPLDVWRZ\HIHNW:2:

6SRVรถEXฤ\FLD 1DรฏรถฤQDPRNUHZรฏRV\GHOLNDWQLHPDVXMDQDNRQLHFVSรฏXF]ZRGรˆ$E\X]\VNDรŠLQWHQV\ZQLHMV]\HIHNWXP\MZรฏRV\ V]DPSRQHPUD]MHV]F]HLSR]RVWDZSURGXNWQDZรฏRVDFKSU]H]PLQXW www.fanola.com.pl

12


W W W. DAV I N ES.C O M W W W.FAC E B O O K .C O M / DAV I N ES P O L S K A


0Ã&#x2026;'5(5(&(3785< 1$785$/1(52=:,Ã&#x2026;=$1,$

1$785$/7(&+Ä&#x201A;Ã&#x2026;&=<1$-12:2&=(Ä&#x161;1,(-6=( 352'8.7<=325$'$0,'27<&=Ã&#x2026;&<0, =%$/$162:$1(-',(7<,67</8Ä»<&,$ =$%,(*,5(1(:,1*35=(&,:'=,$Ä&#x201A;$-Ã&#x2026; ()(.72067$5=(1,$,875=<08-Ã&#x2026;1$785$/1( 3,Ã&#x2122;.126.Â&#x201D;5<*Ä&#x201A;2:<,:Ä&#x201A;26Â&#x201D;: 35=(= 'Ä&#x201A;8*,&=$6


nowoล›ci

Davines Naturaltech Naturaltech to system produktรณw i zabiegรณw stworzony, aby zapobiegaฤ‡ i rozwiฤ…zywaฤ‡ najbardziej powszechne problemy skรณry gล‚owy i wล‚osรณw.

/LQLD]RVWDรฏDUR]V]HU]RQDRQRZรˆURG]LQรšRenewing7RNXUDFMDXWU]\PXMรˆFD GREUรˆ NRQG\FMรš VNรถU\ JรฏRZ\ L ZรฏRVรถZ RUD] ]DELHJ anti-age SU]HFLZG]LDรฏDMรˆF\VWDU]HQLX3URGXNW\PRJรˆE\รŠWDNฤHVWRVRZDQHPLรšG]\]DELHJDPL1DWXUDOWHFKDE\SU]HGรฏXฤ\รŠHIHNW\LFKG]LDรฏDQLD3URMHNW SRZVWDรฏZHZVSรถรฏSUDF\]QDXNRZFDPLUHSUH]HQWXMรˆF\PLUรถฤQHG]LHG]LQ\RGQHXURELRORJLLSU]H]ELRFKHPLรšSRRGฤ\ZLDQLH 3URGXNW\ 1DWXUDOWHFK Vรˆ Z]ERJDFRQH R ฤŸWRFHXW\NL RUJDQLF]QH VXEVWDQFMH REHFQH Z URฤ‚OLQDFK NWรถUH ]DSHZQLDMรˆ RFKURQรš G]LDรฏDMรˆ SU]HFLZXWOHQLDMรˆFRLSU]HFLZ]DSDOQLH

=D VNXWHF]QRฤ‚รŠ 5HQHZLQJ RGSRZLDGD NRPSOHNV GรฏXJRZLHF]QRฤ‚FL NWรถU\SU]HFLZG]LDรฏDF]\QQLNRPNWรถUHSRZRGXMรˆVWDU]HQLHVLรšVNรถU\JรฏRZ\LZรฏRVรถZWDNLPMDNVWUHVRNV\GDF\MQ\ZROQHURGQLNLVWDQ]DSDOQ\ .RPSOHNVWHQREHMPXMH โ€ข HNVWUDNW]MDJรถGPDTXL]DZLHUDPROHNXรฏ\RVLOQ\FKZรฏDฤ‚FLZRฤ‚FLDFK SU]HFLZ]DSDOQ\FKL]DSRELHJDMรˆF\FKSRZVWDZDQLXZROQ\FKURGQLNรถZ โ€ข HNVWUDNW]HV]SLQDNX ]DZLHUDZLHOHZLWDPLQLPLQHUDรฏรถZNWรถUHVรˆ QLH]EรšGQHGOD]GURZHMVNรถU\LZรฏRVรถZ']LรšNLREHFQRฤ‚FLZLWDPLQ\%9 NZDVXIROLRZHJR NWรถUDZVSLHUDSUDZLGรฏRZรˆPHW\ODFMรšZLWDPLQ\ LPLQHUDรฏ\EORNXMรˆWDNฤHSURFHVJOLNDFML โ€ข NDUQR]\QD ]DSRELHJDVWDU]HQLXZ\QLNDMรˆFHPX]HVWUHVXRNV\GDF\MQHJRLVWDQX]DSDOQHJR 3RQDGWRIRUPXรฏ\5HQHZLQJSRPDJDMรˆUR]ZLรˆ]DรŠSUREOHP\VNรถU\JรฏRZ\ L ZรฏRVรถZ VSRZRGRZDQH SU]H] ฤท]DEรถMFรถZ GรฏXJRZLHF]QRฤ‚FLฤต WM XZDUXQNRZDQLDJHQHW\F]QHVWUHVVLHG]รˆF\WU\Eฤ\FLDSURPLHQLRZDQLH89 SDOHQLHVPRJQLHRGSRZLHGQLรˆGLHWรˆ

16


RENEWING PRO BOOST SUPERACTIVE 3LOLQJXMÈF\UHJHQHUXMÈF\ĠXLGZ]PDFQLDMÈF\HIHNWNROHMQ\FK]DELHJöZ 3U]H]QDF]RQ\GR]DVWRVRZDQLDMDNR]DELHJSRSU]HG]DMÈF\ZSRïÈF]HQLX ]LQQ\PLSURGXNWDPL1DWXUDOWHFK*ïÚERNRRF]\V]F]DLWRQL]XMHSU]\JRWRZXMÈFVNöUÚJïRZ\GRSU]\MÚFLDVXEVWDQFMLDNW\ZQ\FK]NROHMQ\FK SURGXNWöZ1DWXUDOWHFKVWRVRZDQ\FKSRGF]DV]DELHJX 3RMHPQRĂÊPO RENEWING SHAMPOO 6]DPSRQDQWLDJHGRZV]\VWNLFKURG]DMöZVNöU\JïRZ\LZïRVöZ 3RMHPQRĂFLLPO

RENEWING CONDITIONING TREATMENT 2Gĝ\ZND DQWLDJH GR ZV]\VWNLFK URG]DMöZ VNöU\ JïRZ\ L ZïRVöZ :V]HFKVWURQQ\ SURGXNW NWöU\ PRĝH E\Ê ]DVWRVRZDQ\ SU]HG OXE SR XP\FLX V]DPSRQHP Z ]DOHĝQRĂFL RG URG]DMX ZïRVöZ L SRĝÈGDQHJR HIHNWXSLHOÚJQDF\MQHJR 3RMHPQRĂFLLPO RENEWING SERUM SUPERACTIVE 6HUXP DQWLDJH GR ZV]\VWNLFK URG]DMöZ VNöU\ JïRZ\ L ZïRVöZ =DSHZQLDLQWHQV\ZQHG]LDïDQLHSU]HFLZXWOHQLDMÈFHL]DSRELHJDR]QDNRP VWDU]HQLD3RPDJDX]\VNDÊ]GURZÈVNöUÚJïRZ\DZUH]XOWDFLHSLÚNQH PRFQHLSHïQHZLWDOQRĂFLZïRV\1DGDMHWDNĝHSRï\VNLPLÚNNRĂÊ 3RMHPQRĂÊPO

3R]RVWDïHURG]LQ\SURGXNWöZ1DWXUDOWHFK

1RZHGR]QDQLDZVDORQLH

ENERGIZING 6W\PXOXMÈFHSURGXNW\GRVNöU\JïRZ\LïDPOLZ\FKZïRVöZ]WHQGHQFMÈ GRZ\SDGDQLDRUD]]DELHJSURğODNW\F]Q\SU]HFLZG]LDïDMÈF\UöĝQ\PIRUPRPï\VLHQLD

=DELHJL'DYLQHV1DWXUDOWHFK]RVWDï\WDN]DSURMHNWRZDQHĝHE\NOLHQWVDORQXPöJïF]HUSDÊ]QLFKSU]\MHPQRĂÊQDSR]LRPLHUöĝQ\FK]P\VïöZ 0DVDĝH1DWXUDOWHFK]RVWDï\XOHSV]RQHLZ]ERJDFRQH']LÚNLWHPXPRĝQD MH ] ïDWZRĂFLÈ ]DVWRVRZDÊ Z NDĝG\FK ZDUXQNDFK L GRVWRVRZDÊ GR SUHIHUHQFMLNOLHQWöZ

NOURISHING 2Gĝ\ZF]HUHZLWDOL]XMÈFHLUHNRQVWUXXMÈFHSURGXNW\]DSHZQLDMÈFHGREUÈ NRQG\FMÚVNöU\JïRZ\LVXFK\FKïDPLÈF\FKVLÚL]QLV]F]RQ\FKZïRVöZ REPLUMPING *ïÚERNRQDZLOĝDMÈFHLXHODVW\F]QLDMÈFHSURGXNW\GRZV]\VWNLFKURG]DMöZZïRVöZ

$NFHVRULDRSUöF]WHJRĝHVÈQDU]ÚG]LDPLSU]\GDWQ\PLGRSU]HSURZDG]HQLD]DELHJXZSï\ZDMÈWDNĝHQDSRF]XFLHNRPIRUWXRUD]SU]\MHPQH RGF]XFLDZL]XDOQHNOLHQWD:LG]LRQĝHRWRSRGGDMHVLÚSUDZG]LZHPX U\WXDïRZLSLÚNQDZSURIHVMRQDOQ\PVDORQLHJG]LHXĝ\ZDQHVÈQDU]ÚG]LD]DSURMHNWRZDQHVSHFMDOQLHGODGDQHJR]DELHJX

PURIFYING ’DJRG]ÈFHDQW\VHSW\F]QHSURGXNW\]DSRELHJDMÈFH]DUöZQRPRNUHPX MDNLVXFKHPXïXSLHĝRZL REBALANCING 3U]\ZUDFDMÈFHUöZQRZDJÚSURGXNW\SU]HFLZG]LDïDMÈFHQDGPLHUQHMSURGXNFMLVHEXP DETOXIFYING 5HZLWDOL]XMÈFHUHJHQHUXMÈFHLRGWRNV\F]QLDMÈFHSURGXNW\GR]ZLRWF]DïHM VNöU\JïRZ\LZïRVöZREFLÈĝRQ\FKF]\QQLNDPLĂURGRZLVNRZ\PL CALMING ’DJRG]ÈFHLNRMÈFHSURGXNW\GRV]F]HJöOQLHXZUDĝOLZLRQHMVNöU\JïRZ\ WELL-BEING 1DZLOĝDMÈFH RFKURQQH L WRQL]XMÈFH SURGXNW\ GR ZV]\VWNLFK URG]DMöZ ZïRVöZ

17


nowoĹ&#x203A;ci

OdĹźywcza koloryzacja nowej generacji! WizOut oferuje szerokÄ&#x2026; gamÄ&#x2122; kolorĂłw, ktĂłre podczas mieszania dajÄ&#x2026; fryzjerowi moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; uzyskania niezliczonej gamy odcieni. Pigmenty koloryzujÄ&#x2026;ce zapewniajÄ&#x2026; doskonaĹ&#x201A;e i bardzo trwaĹ&#x201A;e rezultaty, 100% pokrycie siwych wĹ&#x201A;osĂłw i rozjaĹ&#x203A;nianie aĹź do 5 tonĂłw. DziÄ&#x2122;ki innowacyjnej formule E2O produkty WizOut odbudowujÄ&#x2026; i regenerujÄ&#x2026; wĹ&#x201A;osy, pozostawiajÄ&#x2026;c je lĹ&#x203A;niÄ&#x2026;ce i miÄ&#x2122;kkie w dotyku. Leczniczy zabieg koloryzacji E2O EKOLOGICZNY | ETYCZNY | ORGANICZNY

3URGXNW\ERJDWHVĂ&#x2C6;ZRGÄ?\ZF]\ROHMDUJDQRZ\SU]HFLZVWDU]HQLRZ\ROHM ]MDJĂśG$FDLLNRPSOHNV(&263$)DUE\FKDUDNWHU\]XMĂ&#x2C6;VLĂ&#x161;QLVNĂ&#x2C6;]DZDUWRÄ&#x201A;FLĂ&#x2C6;DPRQLDNXLZ\MĂ&#x2C6;WNRZRSU]\MHPQ\P]DSDFKHP

18

:L]2XWSRVLDGDZVNĂŻDG]LHZ\ĂŻĂ&#x2C6;F]QLHFHUW\Ä&#x;NRZDQHQDWXUDOQHLRUJDQLF]QHVNĂŻDGQLNL6WRVXMH]DVDGĂ&#x161;IDLUWUDGHNWĂśUDPDQDFHOXZVSDUFLH KDQGOXXERJLFKNUDMĂśZ:VSLHUDRVLHGOLZ$PD]RQLLSRPDJDMĂ&#x2C6;F ZXWU]\PDQLXURG]LQORNDOQHMSRSXODFML


[+]

[–]

5HVWUXNWXU\]XMÈF\ L SU]HFLZXWOHQLDMÈF\ NRPSOHNV (&2 63$ VNïDGD VLÚ ]RUJDQLF]Q\FKHNVWUDNWöZ]SRPDUDñF]\NOHPHQW\QHNROLZHNLZRG\ MRGRZREURPRZHMZ\GRE\ZDQHM]0RU]D¥UöG]LHPQHJR6XURZFHSR]\VNLZDQHVÈ]UHVSHNWRZDQLHPQDWXUDOQHJRF\NOXĝ\FLDURĂOLQFRMHVW GOD ĂURGRZLVND WUZDï\P SURFHVHP NWöU\ Z\NRU]\VWXMH FDï\ SRWHQFMDï ]DVREöZGRSURGXNFMLVNïDGQLNöZQDG]Z\F]DMQHMZDUWRĂFLNRVPHW\F]QHM.RPSOHNVERJDW\MHVWZZLWDPLQ\SROLIHQROHLĠDZRQRLG\JZDUDQWXMÈFHVLOQHSU]HFLZG]LDïDQLHVWUHVRZLRNV\GDF\MQHPXRUD]ZïDĂFLZRĂFL DQW\RNV\GDF\MQHGODZïRVöZ

>%(=33'5(=2&<1<@:L]2XWRIHUXMHNRORU\]DFMÚZïRVöZEH]IHQ\OHQRGLDPLQ\LUH]RF\Q\6SHFMDOLĂFLRSUDFRZDOLQRZÈIRUPXïÚNWöUDSR]ZDOD XQLNQÈÊXV]NRG]HQLDZïöNQDLFKURQLVNöUÚJïRZ\SU]HGQHJDW\ZQ\P G]LDïDQLHP F]\QQLNöZ ]HZQÚWU]Q\FK L SRZRGXMÈF\FK XF]XOHQLH 3URGXNW\VÈEH]SLHF]QH]DUöZQRGODNOLHQWDMDNLRVRE\Z\NRQXMÈFHMSURIHVMRQDOQ\ ]DELHJ .RORU\]DFMD VWDMH VLÚ ]DELHJLHP UHVWUXNWXU\]XMÈF\P ]QLV]F]RQHZïRV\

)LWRSURWHLQ\ SV]HQLF]QH X]XSHïQLDMÈ VWUXNWXU\ NHUDW\Q\QRZH ZïRVöZ G]LÚNLF]HPXVWDMÈVLÚVLOQHLGREU]H]UHJHQHURZDQH=QLV]F]RQHZïRV\ RG]\VNXMÈZLJRULEODVN 1DMQRZV]HMJHQHUDFMLHNVNOX]\ZQHPLNURSLJPHQW\]ïDWZRĂFLÈZFKRG]È ZUG]HñZïRVDSRZRGXMÈFWUZDïHLVWDELOQHUH]XOWDW\DWDNĝHLQWHQV\ZQHQDWXUDOQLHLOĂQLÈFHNRORU\ 3URVWD DSOLNDFMD 3URVWRWD Z REVïXG]H QDZHW Z QDMWUXGQLHMV]\FK SU]\SDGNDFK=DSHZQLDLGHDOQ\NRORURGQDVDG\DĝSRVDPHNRñFH 3XGHïNDLHW\NLHW\Z\NRQDQHVÈZ]PDNXODWXU\DSDOHWDGRNRORU\]DFMLMHVWGUXNRZDQDQDSDSLHU]H]UHF\NOLQJX

>1,6.$ =$:$572¥m $021,$.8@ 1LVND ]DZDUWRĂÊ DPRQLDNX JZDUDQWXMHGRVNRQDïHUH]XOWDW\]DELHJöZWHFKQLF]Q\FKEH]V]NRGOLZHJR]DSDFKXLSRGUDĝQLHñ >%(= 2/(-8 0,1(5$/1(*2@ )RUPXï\ SURGXNWöZ QLH ]DZLHUDMÈ URSRSRFKRGQ\FKWDNLFKMDNSDUDğQDF]\ZD]HOLQDFRJZDUDQWXMH]GURZLH ZïRVRPLVNöU]HJïRZ\ >%(= $/(5*(1™: =$3$&+2:<&+@ 3URGXNW\ QLH ]DZLHUDMÈ ĝDGQHJR ]SRWHQFMDOQ\FKDOHUJHQöZNWöUHVÈXZDĝDQH]DěUöGïRSRZDĝQ\FK REMDZöZDOHUJLL >%(= 3$5$%(1™:@ 3URGXNW\ :L]2XW QLH ]DZLHUDMÈSDUDEHQöZSRWHQFMDOQLHV]NRGOLZ\FKGOD]GURZLDNOLHQWöZ

%XWHONL DNW\ZDWRUöZ VÈ Z\NRQDQH ] SODVWLNX Z\VRFH ELRGHJUDGRZDOQHJR

:\ïÈF]Q\PG\VWU\EXWRUHP PDUNL:L]2XWMHVWğUPD%,2$5

$OXPLQLXP ] NWöUHJR Z\SURGXNRZDQH VÈ WXENL IDUE MHVW PDWHULDïHP Zb SHïQL SRGGDZDQ\P UHF\NOLQJRZL D SRMHPQRĂÊ PO Z\VWDUF]D ĂUHGQLRQDGZLHDSOLNDFMH'ODWHJRZDUWRZU]XFDÊRSDNRZDQLDSR]Xĝ\FLX]JRGQLH]]DVDGDPLUHF\NOLQJX

ELRDUSO

19


nowoล›ci

Koloryzacja w 15 minut! Twoja koloryzacja trwa zbyt dล‚ugo? Znaleลบliล›my na to rozwiฤ…zanie! Olejek HYPERCOLOR przyspieszajฤ…cy koloryzacjฤ™ to oryginalna formuล‚a organicznych skล‚adnikรณw starannie opracowana przez specjalistรณw marki OWAY.

+\SHUFRORU GRGDQ\ GR PLHV]DQNL NRORU\]XMรˆFHM VNUDFD SURFHV XVรฏXJL RF]DVX]PQLHMV]DRZ\SรฏXNLZDQLHVLรšNRORUXSU]\]GURZ\FK ZรฏRVDFK 'RGDQ\ GR UR]MDฤ‚QLDF]D SRZRGXMH V]\EV]H D ]DUD]HP EH]SLHF]QLHMV]HUR]MDฤ‚QLDQLHLMHGZDELVWHZรฏRV\]DNDฤG\PUD]HP:WUZDรฏHMRQGXODFMLSRSUDZLDMDNRฤ‚รŠZรฏRVDLLFKVNUรšW2OHMHNPRฤQDGRGDZDรŠ UรถZQLHฤGRRGฤ\ZNLPDVNLQDZLOฤDMรˆFHMOXEEH]SRฤ‚UHGQLRQD]QLV]F]RQH ZรฏRV\ฤผWDNL]DELHJJรฏรšERNRQDZLOฤDLRGฤ\ZLDZรฏRV\DWDNฤHQDGDMHLP VXSHUSRรฏ\VN-HGHQSURGXNWฤผZLHOHPRฤOLZRฤ‚FL %XWHOHF]NDROHMNXZ\VWDUF]Dฤ‚UHGQLRQD]DELHJรถZNRORU\]DFML 3U]\VSLHV]DF]NRORU\]DFMLRG2:$<MHVWSURGXNWHPQDWXUDOQ\PZSHรฏQL EH]SLHF]Q\PGODNOLHQWรถZ2SUDFRZDQDIRUPXรฏDVNรฏDGDVLรš]NLONXQDVWX RUJDQLF]Q\FK ROHMNรถZ L HNVWUDNWรถZ URฤ‚OLQQ\FK Z W\P PLQ KLELVNXVD NWรถU\Z]PDFQLDVWUXNWXUรšZรฏRVDRGZHZQรˆWU]]ZLรšNV]DSRรฏ\VNSR]R-

20

VWDZLDMรˆFZรฏRV\PLรšNNLHLMHGZDELVWHZGRW\NX2UJDQLF]Q\ROHM3HULOOD MHVWSRZV]HFKQLHVWRVRZDQ\ZฤŸWRWHUDSLL0DG]LDรฏDQLHNRMรˆFHLXVSRNDMDMรˆFHVSRZDOQLDWDNฤHSURFHVVWDU]HQLDVLรšZรฏRVรถZ3URWHLQ\EDZHรฏQ\ G]LDรฏDMรˆQDSUDZF]RQDVWUXNWXUรšZรฏRVDSRPDJDMรˆXWU]\PDรŠRGSRZLHGQLHQDZRGQLHQLH1DWRPLDVWROHM]GDNW\OLWRQDZLOฤDMรˆF\LXHODVW\F]QLDMรˆF\ROHMNWรถU\SRSUDZLDVWUXNWXUรšZรฏรถNLHQZรฏRVรถZLSU]\JRWRZXMHMH GR]DELHJรถZWHFKQLF]Q\FK 3URGXNW MHVW MHGQRID]RZ\ L SURVW\ Z Xฤ\FLX 8VรฏXJD ] Xฤ\FLHP ROHMNX +\SHUFRORUSR]ZROL]DRV]F]รšG]LรŠF]DV7RELHL7ZRLPNOLHQWNRP =DS\WDMZGREU\FKKXUWRZQLDFKIU\]MHUVNLFKR+\SHUFRORURG2:$< :LรšFHMLQIRUPDFML]QDMG]LHV]QDVWURQLHZZZRZD\SO


nowoล›ci

Pielฤ™gnacja wraลผliwej skรณry gล‚owy

Dla najwiฤ™kszych wraลผliwcรณw w salonie fryzjerskim! Skรณra gล‚owy, podobnie jak skรณra twarzy i ciaล‚a, moลผe staฤ‡ siฤ™ bardzo wraลผliwa. Objawia siฤ™ to m.in. w postaci ล›wiฤ…du, suchoล›ci, zaczerwienienia lub nadmiernej reaktywnoล›ci na dotyk.

6NรถUDJรฏRZ\FRG]LHQQLHQDUDฤRQDMHVWQDZLHOHF]\QQLNรถZNWรถUHRVรฏDELDMรˆMHMVWDQ]DQLHF]\V]F]HQLDVWUHVZDUXQNLNOLPDW\F]QHDOHUJLHOXE VWRVRZDQLHDJUHV\ZQ\FKฤ‚URGNรถZP\MรˆF\FK&RUD]ZLรšFHMRVรถERGZLHG]DMรˆF\FK SURIHVMRQDOQH VDORQ\ IU\]MHUVNLH ]JรฏDV]D SUREOHP\ ]ZLรˆ]DQH ]HVNรถUรˆJรฏRZ\'ODWHJRWHฤPDUND,16,*+7ZWURVFHRVZRLFKNOLHQWรถZ VWZRU]\รฏDFHUW\ฤŸNRZDQรˆOLQLรš6(16,79(GODSLHOรšJQDFMLZUDฤOLZHMVNรฏRQQHMGRDOHUJLLVNรถU\JรฏRZ\ 3URGXNW\]RVWDรฏ\SU]HWHVWRZDQHGHUPDWRORJLF]QLHQDZUDฤOLZHMVNรถU]H LQD]DZDUWRฤ‚รŠQLNOXZFHOX]DJZDUDQWRZDQLDPDNV\PDOQLHGHOLNDWQHM IRUPXรฏ\SU]\MD]QHMVNรถU]H.RVPHW\NLVรˆRGSRZLHGQLHWDNฤHGODQDMPรฏRGV]\FKNOLHQWรถZVDORQรถZIU\]MHUVNLFKDWDNฤHGODRVรถENWรถUHFKFรˆ ]DFKRZDรŠ]GURZรˆVNรถUรšJรฏRZ\SU]\Xฤ\FLXรฏDJRGQ\FKDOHVNXWHF]Q\FK SURGXNWรถZ

/LQLDSRVLDGDFHUW\ฤŸNDW&260261$785$/FRR]QDF]DฤHZNDฤG\P SURGXNFLH SU]\QDMPQLHM VNรฏDGQLNรถZ PXVL E\รŠ SRFKRG]HQLD QDWXUDOQHJR.RVPHW\NLSRVLDGDMรˆPLQRUJDQLF]QHHNVWUDNW\]G\QLLSLJZ\ NWรถUHERJDWHVรˆZPLQHUDรฏ\L]ZLรˆ]NLIHQRORZH']LDรฏDMรˆSU]HFLZ]DSDOQLH LNRMรˆFR]PQLHMV]DMรˆSRGUDฤQLHQLDDWDNฤHSREXG]DMรˆGRSUDZLGรฏRZHJR IXQNFMRQRZDQLDNRPรถUNLVNรถU\ZรฏDฤ‚FLZHM 3URGXNW\,16,*+76(16,7,9(HOLPLQXMรˆWDNLHSUREOHP\MDNSRGUDฤQLRQDVNรถUDJรฏRZ\F]\XF]XFLHVZรšG]HQLDSRZL]\FLHZVDORQLHIU\]MHUVNLP :LรšFHMLQIRUPDFMLRQRZHMOLQLL QDVWURQLHZZZLQVLJKWSURIHVVLRQDOSO

21


NOWY?


HIALURONOWY

Wypróbuj pierwszy profesjonalny ODNLHUGRZÊRVµZ]GRGDWNLHP kwasu hialuronowego! IPLODSUR www.milapro.pl


nowoล›ci

Hairvity Doskonaล‚y sposรณb na pielฤ™gnacjฤ™ kobiecych wล‚osรณw od wewnฤ…trz Wล‚osy to jeden z atrybutรณw kobiecoล›ci. Przedstawicielki pล‚ci piฤ™knej marzฤ… o tym, aby byล‚y one zdrowe, mocne i lล›niฤ…ce. Pomimo podejmowania wielu staraล„, nie zawsze siฤ™ to udaje. Warto wtedy siฤ™gnฤ…ฤ‡ po nutrikosmetyki, czyli preparaty, ktรณrych zadaniem jest wzmocnienie wล‚osรณw od wewnฤ…trz i ich kompleksowa pielฤ™gnacja. Poznaj Hairvity โ€“ innowacjฤ™ w dziedzinie pielฤ™gnacji kobiecych wล‚osรณw. 1DVWDQLZ\JOรˆGZรฏRVรถZZSรฏ\ZDZLHOHF]\QQLNรถZ=รฏDGLHWDZ\FKRG]HQLHQD]HZQรˆWU]ZVรฏRQHF]QHGQLEH]QDNU\FLDJรฏRZ\F]รšVWH]DELHJL IU\]MHUVNLHSU]HE\ZDQLHZNOLPDW\]RZDQ\FKPLHMVFDFKDWDNฤHVW\Oฤ\FLD ฤผWRZV]\VWNRSR]RVWDZLDWUZDรฏ\ฤ‚ODGQDZรฏRVDFK-Hฤ‚OL]DXZDฤ\P\ฤH ZรฏRV\VรˆPDWRZHVXFKHLSR]EDZLRQHEODVNXWR]QDNฤHWU]HEDRQLH RGSRZLHGQLR]DGEDรŠ1LH]DZV]HMHVWMHGQDNQDWRF]DVLZWHG\ZDUWR VLรšJQรˆรŠSRQXWULNRVPHW\NL

3URGXNW PRฤQD QDE\รŠ ]D SRฤ‚UHGQLFWZHP VWURQ\ LQWHUQHWRZHM ZZZKDOLHUSORUD]ZZ\EUDQ\FKVDORQDFKIU\]MHUVNLFKLNRVPHW\F]Q\FK DSWHNDFKRUD]GURJHULDFKQDWHUHQLHFDรฏHJRNUDMX

1XWULNRVPHW\NLWRSUHSDUDW\NWรถU\FKVNรฏDGQLNLPDMรˆ]D]DGDQLHRGฤ\ZLรŠ LZ]PRFQLรŠZรฏRV\DOHQLHW\ONR0RJรˆGEDรŠUรถZQLHฤRVNรถUรšRUD]SD]QRNFLH:]DOHฤQRฤ‚FLRGVZRMHJR]DรฏRฤRQHJRHIHNWXSUHSDUDW\WHPRJรˆ ]DZLHUDรŠ V]HUHJ UรถฤQ\FK ZLWDPLQ L VNรฏDGQLNรถZ PLQHUDOQ\FK PLQ ZLWDPLQ\$%&PLQHUDรฏ\NU]HPVHOHQF\QNPLHGฤ›VLDUNรšRUJDQLF]Qรˆ RUD]VXEVWDQFMHQHXWUDOL]XMรˆFHZROQHURGQLNLQSNRHQ]\P4

2SDNRZDQLHฤผNDSVXรฏHN

+DOLHU +DLUYLW\ฤผQXWULNRVPHW\NGRNRPSOHNVRZHMSLHOรšJQDFML ZรฏRVรถZGODNRELHW

']Lฤ‚ ] รฏDWZRฤ‚FLรˆ PRฤQD ]QDOHฤ›รŠ QD U\QNX ZLHOH SUHSDUDWรถZ NWรถU\FK ]DGDQLHPMHVWZ]PRFQLHQLHZรฏRVรถZ-HGQ\P]QLFKMHVWQXWULNRVPHW\NHairvity marki HalierZ]ERJDFRQ\RIRUPXรฏรšKolagen+Amino-Complexโ„ข :bMHJRVNรฏDG]LH]QDOD]รฏ\VLรšQDMVNXWHF]QLHMV]HZLWDPLQ\RUD]PLNURHOHPHQW\ GREUDQH Z WDNL VSRVรถE E\ MDN QDMOHSLHM ZSรฏ\ZDรŠ QD NRQG\FMรš ZรฏRVรถZ=DZDUW\ZVXSOHPHQFLHGLHW\NRODJHQSRSUDZLDHODVW\F]QRฤ‚รŠ ZรฏRVรถZL]DSRELHJDLFKSU]HVXV]DQLX=HVWDZDPLQRNZDVรถZZV]F]HJรถOQRฤ‚FLF\VWHLQDRGEXGRZXMH]QLV]F]RQรˆLRVรฏDELRQรˆVWUXNWXUรšรฏRG\JL ZรฏRVD]Dฤ‚SRV]F]HJรถOQHHNVWUDNW\LZLWDPLQ\VSRZDOQLDMรˆSURFHVZ\SDGDQLDRUD]Z]PDFQLDMรˆFHEXONLRGZHZQรˆWU] +DLUYLW\SROHFDQ\MHVWZV]\VWNLPNRELHWRPNWรถUHFKFรˆFLHV]\รŠVLรš]GURZ\PLSLรšNQ\PLRUD]Oฤ‚QLรˆF\PLZรฏRVDPLDQLHPDMรˆ]E\WZLHOHF]DVXQD LFKSLHOรšJQDFMรš:\VWDUF]\]Dฤ\ZDรŠGZLHNDSVXรฏNL+DLUYLW\QDG]LHรฑDE\ NRPSOHNVRZR]DWURV]F]\รŠVLรšRVZRMHZรฏRV\ www.halier.pl

24


nowoล›ci

Czฤ™ste stosowanie suszarki, prostownicy, zabiegi fryzjerskie, a nawet intensywne dziaล‚anie promieni UV โ€“ wszystko to moลผe prowadziฤ‡ do uszkodzenia struktury wล‚osรณw. Osล‚abione kosmyki tracฤ… swรณj blask, elastycznoล›ฤ‡, stajฤ… siฤ™ podatne na rozdwajanie i zaczynajฤ… wypadaฤ‡. Jak sobie poradziฤ‡ z tym problemem? Marka Halier wychodzi naprzeciw oczekiwaniom wszystkich kobiet, przedstawiajฤ…c kolekcjฤ™ Fortesse.

Kolekcja Fortesse Kompleksowa pielฤ™gnacja, ktรณra stymuluje wzrost wล‚osรณw :รฏRV\VรˆZDฤQรˆF]รšฤ‚FLรˆNRELHFHJRZ\JOรˆGX.DฤGHJRGQLDZLHOHUรถฤQRURGQ\FKF]\QQLNรถZZSรฏ\ZDQDSRJRUV]HQLHLFKVWDQX*G\Vรˆ]QLV]F]RQH LRVรฏDELRQHSRWU]HEXMรˆSURIHVMRQDOQHMLNRPSOHNVRZHMSLHOรšJQDFML:DUWR ZWHG\VLรšJQรˆรŠSRNROHNFMรšFortesse od marki HalierNWรถUDLQWHQV\ZQLH RGEXGRZXMHVWUXNWXUรšZรฏRVรถZ .RVPHW\NL ] NROHNFML )RUWHVVH WR NRPSOHNVRZD SLHOรšJQDFMD ZรฏRVรถZ ]WHQGHQFMรˆGRZ\SDGDQLD6SHFMDOQLHRSUDFRZDQHIRUPXรฏ\V]DPSRQX RUD] RGฤ\ZNL VSUDZLDMรˆ ฤH ZรฏRV\ Vรˆ OHNNLH Oฤ‚QLรˆFH L V]\EFLHM URVQรˆ 3URGXNW\]DSRELHJDMรˆUR]GZDMDQLXVLรšNRรฑFรถZHNLQDGPLHUQHPXZ\SDGDQLXZรฏRVรถZJรฏรšERNRZQLNDMรˆFZLFKVWUXNWXUรšRUD]UHJHQHUXMรˆFMH RGFHEXOHNDฤSRVDPHNRรฑFH

6]DPSRQGRZรฏRVรถZ)RUWHVVH 7HQNRVPHW\NSU]H]QDF]RQ\MHVWGRFRG]LHQQHMSLHOรšJQDFMLZรฏRVรถZLPD QD FHOX VW\PXODFMรš LFK Z]URVWX 6]DPSRQ GRNรฏDGQLH P\MH L ]QDF]รˆFR Z]PDFQLDZรฏRV\]DSRELHJDMรˆFSU]\W\PUR]GZDMDQLXVLรšNRรฑFรถZHN=DZDUWH Zb QLP Z\MรˆWNRZH VNรฏDGQLNL Z]PDFQLDMรˆ L RGEXGRZXMรˆ VWUXNWXUรš ZรฏRVรถZRUD]]DSRELHJDMรˆLFKZ\SDGDQLX6]DPSRQ]RVWDรฏZ]ERJDFRQ\ RIRUPXรฏรš Advanced Hair Boosterโ„ขNWรถUDRGฤ\ZLDFHEXONLSRSUDZLD HODVW\F]QRฤ‚รŠZรฏRVรถZRUD]GRVNRQDOHUHJHQHUXMHVNรถUรšJรฏRZ\5HJXODUQH J M รšJ \ J VWRVRZDQLHV]DPSRQX)RUWHVVHVSUDZLฤHZรฏRV\VWDQรˆVLรšZ\JรฏDG]RQHL L ]\VNDMรˆSHรฏQ QLรšEODVNX3URGXNWSR]EDZLRQ\MHVWGHWHUJHQWรถZV\QWHW\F]-Q\FK 6/6 RUUD] 6/(6 NWรถUH XV]NDG]DMรˆ QDWXUDOQรˆ K\GUROLSLGRZรˆ EDULHUรš รš QDVNรถUNDSRZRGXMรˆFW\PVDP\P]ZLรšNV]RQรˆXWUDWรšZRG\XF]XFLHฤ‚FLรˆ-JQLรšFLD VNรถUU\ JรฏRZ\ RUD] Z\VXV]HQLH 6]DPSRQ )RUWHVVH WR GRVNRQDรฏ\\ VSRVรถEDE\\PรถFFLHV]\รŠVLรš SLรšNQ\PLOฤ‚QLรˆF\PLGรฏXJLPLRUD]]DGEDQ\PLL ZรฏRVDPL

Fortesse V]DPSRQGR RZรฏRVรถZ dla kobiet 3RMHPQRฤ‚ฤ‚รŠPO

26

2Gฤ\ZNDGRZรฏRVรถZ)RUWHVVH 2Gฤ\ZND )RUWHVVH RG PDUNL +DOLHU WR NRPSOHNVRZH UR]ZLรˆ]DQLH GR SLHOรšJQDFML NRELHF\FK ZรฏRVรถZ V]F]HJรถOQLH Z RNUHVDFK RVรฏDELHQLD LFK NRQG\FML-HMUHFHSWXUDZVSDUWDIRUPXรฏรˆHair Vitality Complexโ„ขSU]\VSLHV]DSRURVWQRZ\FKZรฏRVรถZ]DSRELHJDLFKZ\SDGDQLXXรฏDWZLDUR]F]HV\ZDQLH D GRGDWNRZR QDZLOฤD L QDGDMH SRรฏ\VN 2Gฤ\ZND VSUDZLD UรถZQLHฤฤHZรฏRV\QLHHOHNWU\]XMรˆVLรšLVรˆSRGDWQHQDXNรฏDGDQLH=DZDUWH Z QLHM VNรฏDGQLNL SLHOรšJQXMรˆ VNรถUรš JรฏRZ\ QLH REFLรˆฤDMรˆF SU]\ W\P ZรฏRVรถZ 6WRVRZDQLH RGฤ\ZNL )RUWHVVH MHVW QLH]Z\NOH รฏDWZH :\VWDUF]\ QDQLHฤ‚รŠ QLHZLHONรˆLORฤ‚รŠQDZLOJRWQHLXP\WHZรฏRV\DQDVWรšSQLHGRNรฏDGQLHUR]SURZDG]LรŠRGQDVDG\DฤSRVDPHNRรฑFH2Gฤ\ZNรšQDOHฤ\SR]RVWDZLรŠQD ZรฏRVDFKQDNLONDPLQXWDQDVWรšSQLHREฤŸFLHVSรฏXNDรŠZRGรˆ :V]\VWNLHNRVPHW\NLPDUNL+DOLHU]RVWDรฏ\SU]HEDGDQHGHUPDWRORJLF]QLH 1LHSRZRGXMรˆRQHDOHUJLLRUD]SRGUDฤQLHรฑVNรถU\JรฏRZ\XรฏDWZLDMรˆUR]F]HV\ZDQLHLGRVNRQDOHUR]SURZDG]DMรˆVLรšQDZรฏRVDFK'ODRSW\PDOQ\FK UH]XOWDWรถZ]DOHFDVLรšVWRVRZDQLHFDรฏHMOLQLL)RUWHVVH 6]DPSRQ\LRGฤ\ZNLPDUNL+DOLHUPRฤQDNXSLรŠQDVWURQLHwww.halier.pl, Z VDORQDFK IU\]MHUVNLFK NRVPHW\F]Q\FK RUD] GURJHULDFK QD WHUHQLH FDรฏHJRNUDM J MMX

Fortesse RGฤ\ZNDGR RZรฏRVรถZ dla kobiet 3R 3RMHPQRฤ‚รŠ 3RM PO


Cena detaliczna FUNKY COLOR 100 ml

25 zł ODŻYWKA DO PÓŁTRWAŁEJ KOLORYZACJII WŁOSÓW W KREM W MIE E

Produkt dostępny w sklepac Prod a h Sprawdź dostępność również na ww www w.funkycolor.pl

Producent marki FUNKY COLOR zaprasza do współpracy: Hurtownie, Sklepy oraz Salony Fryzjerskie Zapytaj o ofertę – tel. 784 822 282, e-mail: zamowienia@funkycolor.pl


nowoล›ci

DSD de Luxe Triumf piฤ™knych i zdrowych wล‚osรณw. Nauka, doล›wiadczenie i piฤ™kno!

Naturalne piฤ™kno i zdrowa skรณra gล‚owy! DSD de Luxe to marka trychologiczna, ktรณrej celem jest skuteczna pomoc w przypadku wszystkich znanych problemรณw skรณry gล‚owy i wล‚osรณw, potwierdzona przez naszych zadowolonych klientรณw. 'HUPDWRORG]\LELRWHFKQRORG]\]DMPXMรˆF\VLรšRSUDFRZ\ZDQLHPSURGXNWรถZDSD de LuxeZFLรˆฤ]DFKZ\FDMรˆ QDVQRZ\PLIRUPXรฏDPLZNWรถU\FK]DZV]HREHFQHVรˆQDMQRZV]HNRPSRQHQW\QDXNRZRRSUDFRZDQHL]EDGDQH laboratoryjnie. ,QQRZDF\MQH UR]ZLรˆ]DQLD ZVSDUWR DNW\ZQ\PL VNรฏDGQLNDPL G]LรšNL ]DVWRVRZDQLX QDMQRZRF]Hฤ‚QLHMV]\FK WHFKQRORJLL 3RPDJDMรˆ SREXG]LรŠ Z]URVW ZรฏRVรถZ L KDPXMรˆ LFK Z\SDGDQLH =PQLHMV]DMรˆ VWDQ ]DSDOQ\ VNรถU\ JรฏRZ\ L รฏXV]F]HQLH NWรถU\FK REMDZHP MHVW รฏXSLHฤ 5HJXOXMรˆ Z\G]LHODQLH VHEXP RUD] SRSUDZLDMรˆ VWUXNWXUรš XV]NRG]RQ\FKZรฏRVรถZ .RVPHW\NLDSD de LuxePDMรˆG]LDรฏDQLHWHUDSHXW\F]QHSU]\QRV]รˆFNRMรˆFHXF]XFLHSU]\MHPQRฤ‚FLLNRPIRUWX FKDUDNWHU\VW\F]QHGODNRVPHW\NรถZQDMZ\ฤV]HMMDNRฤ‚FL

2IHUXMHP\Z\VRNLVWDQGDUGLQG\ZLGXDOQ\FKV]NROHรฑRUD]GRJRGQHLHODVW\F]QHIRUP\ZVSรถรฏSUDF\ .DฤG\VDORQREMรšW\MHVWRSLHNรˆQDV]HJRSU]HGVWDZLFLHOD =$35$6=$0<'2:63ย™ย’35$&< HPDLOEHDXW\KDLU#RSO tel. 608 118 835 lub 22 487 83 71 ZZZWU\FKRORJLDFRP

28


porady

Jak wygląda wizyta u trychologa? Problemy skóry głowy i włosów to bardzo częsta przypadłość współczesnego społeczeństwa. Kiedy włosy zaczynają wypadać w nadmiernych ilościach lub zaczyna doskwierać swędzenie skóry głowy, należy poszukać pomocy u specjalisty. Najszybciej pomoc w zwalczeniu uciążliwych objawów można uzyskać w specjalistycznych gabinetach trychologicznych lub klinikach włosów. .LPMHVWWU\FKRORJLF]\PVLÚ]DMPXMH" 7U\FKRORJWRVSHFMDOLVWD]V]HURNLHMG]LHG]LQ\ZLHG]\REHMPXMÈFHM]DNUHV WHPDWöZ SRPLÚG]\ IU\]MHUVWZHP D GHUPDWRORJLÈ 1LHXVWDQQLH SRV]HU]DMÈF VZRMÈ ZLHG]Ú GREU\ VSHFMDOLVWD MXĝ Z WUDNFLH SLHUZV]HM ZL]\W\ SRWUDIL SUDZLGïRZR UR]SR]QDÊ VFKRU]HQLH RUD] ZGURĝ\Ê ZïDĂFLZ\ LVNXWHF]Q\VFKHPDWSLHOÚJQDF\MQ\RSDUW\QDLQG\ZLGXDOQLHGREUDQ\FK ]DELHJDFK L NRVPHW\NDFK ']LÚNL ]ZDOF]HQLX SUREOHPX Z ]DOÈĝNX ]D]Z\F]DMPRĝQDXQLNQÈÊOHF]HQLDGHUPDWRORJLF]QHJR

-DNSU]HELHJDDQDOL]DWU\FKRORJLF]QD" 7U\FKRORJSRGREQLHMDNOHNDU]UR]SRF]\QDZL]\WÚRGSU]HSURZDG]HQLD ZQLNOLZHJRZ\ZLDGX3RVWDZLUöĝQHQLHMHGQRNURWQLHV]F]HJöïRZHS\WDQLDE\GRZLHG]LHÊVLÚ]MDNLPSUREOHPHPERU\NDVLÚSDFMHQW3UDZLGïRZHXVWDOHQLHSU]\F]\Q\VFKRU]HQLDZ\PDJDRGWU\FKRORJDRJURPQHM ZLHG]\LQLHNRñF]\VLÚW\ONRQDS\WDQLDFKRJöOQ\FK:DĝQHEÚGÈUöZQLHĝLQIRUPDFMHRGRW\FKF]DVRZRVWRVRZDQ\FKNXUDFMDFKOHF]QLF]\FK L VXSOHPHQWDFMLNRVPHW\NDFKRUD]VSRVRELHRGĝ\ZLDQLDLWU\ELHĝ\FLD MDNUöZQLHĝRSU]HE\W\FKVFKRU]HQLDFK .ROHMQ\PNURNLHPZ]ZDOF]DQLXGROHJOLZRĂFLMHVWDQDOL]DW\FKRORJLF]QD F]\OLREUD]RZHEDGDQLHVNöU\JïRZ\LZïRVöZļZ\NRQ\ZDQH]DSRPRFÈ VSHFMDOLVW\F]QHM PLNURNDPHU\ XND]XMÈFHM REUD] ZïRVöZ L PLHV]NöZ ZïRVRZ\FK Z QDZHW NURWQ\P SRZLÚNV]HQLX $QDOL]D SR]ZDOD QD SUHF\]\MQHXZLGRF]QLHQLHZV]\VWNLFK]PLDQZREUÚELHVNöU\JïRZ\RUD] ZïRVöZNWöUHPRJÈE\ÊSU]\F]\QÈSRZDĝQ\FKGROHJOLZRĂFL 7ULFKRVNRSLDSR]ZDODQLHW\ONRQD]REUD]RZDQLHPLHV]NöZZïRVRZ\FK DOHUöZQLHĝQDVSUDZG]HQLHSUDZLGïRZRĂFLZ\G]LHODQLDVHEXPSRGUDĝQLHñLVWDQöZ]DSDOQ\FK]ZïDV]F]DMHĂOLXU]ÈG]HQLHDQDOLW\F]QHZ\SRVDĝRQHMHVWZRSFMÚSRGĂZLHWOHQLDVNöU\JïRZ\ĂZLDWïHPVSRODU\]RZDQ\P :ïDĂFLZLH SU]HSURZDG]RQD DQDOL]D SR]ZDOD SUHF\]\MQLH GREUDÊ SURIHVMRQDOQHNRVPHW\NLLSUHSDUDW\SU]HFLZG]LDïDMÈFHZ\SDGDQLXZïRVöZ MDN UöZQLHĝ VW\PXOXMÈFH UHJHQHUDFMÚ PLHV]NöZ ZïRVRZ\FK LbSRSUDZÚNRQG\FMLZïRVöZ

-DNXVWDOLÊSUDZLGïRZ\VFKHPDWSLHOÚJQDFML" 7U\FKRORJ QD SRGVWDZLH Z\QLNöZ DQDOL]\ RUD] G]LÚNL RGSRZLHG]LRP X]\VNDQ\PZWUDNFLHZ\ZLDGXXVWDODSU]HELHJNXUDFMLNWöUDMHVWLQG\ZLGXDOQLH SU]\JRWRZ\ZDQD GOD NDĝGHJR SDFMHQWD :LÚNV]RĂÊ NXUDFML Zb JDELQHWDFK WU\FKRORJLF]Q\FK RSLHUD VLÚ QD VHULL ]DELHJöZ VSHFMDOLVW\F]Q\FK:]DOHĝQRĂFLRGURG]DMXNZHVWLLGRUR]ZLÈ]DQLDPRĝHE\ÊWR

30

QSVHULDSHHOLQJöZSR]ZDODMÈFDZïDĂFLZLHRF]\ĂFLÊVNöUÚL]ELODQVRZDÊ QDGPLHUQLH Z\G]LHODQH VHEXP 'RGDWNRZ\P SR]\W\ZQ\P VNXWNLHP SHHOLQJöZEÚG]LHSREXG]HQLHNUÈĝHQLDRUD]XPRĝOLZLHQLHJïÚEV]HMSHQHWUDFMLVNöU\JïRZ\SU]H]QDVWÚSF]RVWRVRZDQHSUHSDUDW\UHZLWDOL]XMÈFHVNöUÚJïRZ\LSREXG]DMÈFHZ]URVWZïRVöZ7RF]ÚĂÊNXUDFMLSROHJDMÈFDQDSU]\JRWRZDQLXVNöU\JïRZ\GR]DVWRVRZDQLDLQG\ZLGXDOQLH GREUDQ\FKSUHSDUDWöZRFKDUDNWHU]HOHF]QLF]RSLHOÚJQDF\MQ\P,QQ\P ]DELHJLHPF]ÚVWRSROHFDQ\PLVWRVRZDQ\PSU]H]WU\FKRORJöZLOHNDU]\ PHG\F\Q\HVWHW\F]QHMMHVWPH]RWHUDSLDVNöU\JïRZ\ZWUDNFLHNWöUHMWU\FKRORJGRNRQXMHDSOLNDFMLGRVNöUQHMPLHV]DQNLRGĝ\ZF]RZLWDPLQRZHM SREXG]DMÈFHMSRURVWZïRVöZïDJRG]ÈFHMSRGUDĝQLHQLDOXEVW\PXOXMÈFHM RGEXGRZÚPLHV]NöZZïRVRZ\FK :DUW\PSRGNUHĂOHQLDMHVWIDNWLĝWU\FKRORJPRĝH]DOHFLÊGRGDWNRZHZ\NRQDQLH EDGDQLD NUZL L NRQVXOWDFMÚ HQGRNU\QRORJLF]QÈ Z W\P SU]HGH ZV]\VWNLPSRGNÈWHPSR]LRPXKRUPRQöZSïFLRZ\FKLWDUF]\F\'REU\ SURIHVMRQDOLVWD SRZLQLHQ Z WUDNFLH NXUDFML ZVSöïSUDFRZDÊ ] OHNDU]HP HQGRNU\QRORJLHP DQDOL]DZ\QLNöZEDGDQLDNUZLEDGDQLHWDUF]\F\ GHUPDWRORJLHPGLHWHW\NLHPRUD]QLHMHGQRNURWQLH]JLQHNRORJLHPSRQLHZDĝ SUREOHP\ VNöU\ JïRZ\ PRJÈ PLHÊ V]HUV]H SRGïRĝH L Z\QLNDÊ ] LQQ\FK FKRUöEGRW\F]ÈF\FKFDïHJRRUJDQL]PX7DNDZVSöïSUDFDSR]ZDODQDEDUG]LHMSUHF\]\MQHLVNXWHF]QLHMV]HOHF]HQLHSU]\QRV]ÈFHOHSV]HHIHNW\

$PRĝHVNRU]\VWDÊ]SRUDGLQWHUQHWRZ\FK" .LHG\SRMDZLDVLÚSUREOHP]QDGPLHUQ\PZ\SDGDQLHPZïRVöZOXELFK ïDPOLZRĂFLÈPRĝHSRMDZLÊVLÚFKÚÊ]QDOH]LHQLDRGSRZLHG]LZ,QWHUQHFLH 1LHVWHW\ NRU]\VWDQLH ] UöĝQ\FK SRUDG QLHU]DGNR ] QLHIDFKRZ\FK ěUöGHï VNXWNXMH F]ÚVWR Z\ïÈF]QLH SRJRUV]HQLHP VWDQX ]GURZLD 1DOHĝ\ ]GDZDÊ VRELH VSUDZÚ ] SU]\NU\FK NRQVHNZHQFML XERF]Q\FK MDNLPL PRJÈ VNXWNRZDÊ ķGRPRZH VSRVRE\ĵ QD QDGPLHUQH Z\SDGDQLH ZïRVöZ (IHNWHP WDNLFK SUöE ZLHORNURWQLH MHVW SRJïÚELHQLHVLÚSUREOHPX V]F]HJöOQLH MHĂOL FKRG]L R QDGPLHUQH SU]HWïXV]F]DQLH VLÚ VNöU\ JïRZ\ Lb ïXSLHĝ 3UREOHP QLH ]QLND D ZUÚF] SRJïÚELD VLÚ SRSU]H] VWRVRZDQLH SUHSDUDWöZZ\VXV]DMÈF\FKVNöUÚJïRZ\ 7U\FKRORJSRPDJDZ\HOLPLQRZDÊOXE]ïDJRG]LÊWDNLHSUREOHP\MDNïXV]F]\FD ï\VLHQLH OXE ïRMRWRNRZH ]DSDOHQLH VNöU\ 5öZQLHĝ Z SU]\SDGNX ]DREVHUZRZDQLD QDGPLHUQHJR Z\SDGDQLD ZïRVöZ RUD] SRGUDĝQLHñ VNöUQ\FKZREUÚELHJïRZ\ZDUWRVNRU]\VWDÊ]SRPRF\SURIHVMRQDOQHJR JDELQHWXWU\FKRORJLF]QHJR 7RPDV].RFKDñF]\N


szkolenia

CulumNATURAยฎ Kompetentny partner fryzjerรณw naturalnych Doล‚ฤ…cz do polskich pionierรณw, zacznij pracฤ™ w perspektywicznej branลผy. Ponad 20 lat temu rozwinฤ™liล›my kompleksowy, w peล‚ni naturalny bioprogram pielฤ™gnacyjny, ktรณry wspomaga zdrowฤ… pielฤ™gnacjฤ™ ciaล‚a i wล‚osรณw. Nasze moduล‚y szkoleniowe skierowane sฤ… do fryzjerรณw i kosmetyczek w Polsce. )RWR6RSKLH0HQHJDOGR

5Rฤ‚OLQQHIDUE\GRZรฏRVรถZVDWXVFRORU

3LHOรšJQDFMDVNรถU\LZรฏRVรถZ

=RVWDรฑ HNVSHUWHP QDWXUDOQHM NRORU\]DFML IDUEDPL ZHJDรฑVNLPL -DNRVLรˆJQรˆรŠSLรšNQ\QDWXUDOQ\HIHNW"%RJDFWZREDUZLSLHOรšJQDF\MQHZรฏDฤ‚FLZRฤ‚FLNRORU\]DFMLEH]V\QWHW\F]Q\FKGRGDWNรถZ 7HRULDLSUDNW\NDSRGSU]HZRGQLFWZHPGRฤ‚ZLDGF]RQ\FKIU\]MHUรถZQDWXUDOQ\FK

=DQXU]VLรšZฤ‚ZLHFLHNRVPHW\NLQDWXUDOQHMLSU]HNRQDMVLรšQD ZรฏDVQHMVNรถU]HMDNZLHOHPRฤOLZRฤ‚FLGDMH&LSUDFDZVDORQLH ] NRVPHW\NDPL Z SHรฏQL ELR 3R]QDM WDMQLNL KROLVW\F]QHJR GRUDG]WZDSRGRNLHPHNVSHUWรถZ

&RZ\UรถฤQLDIU\]MHUรถZQDWXUDOQ\FK&XOXP1$785$ยฎ"

62/,'1(:<.6=7$ย’&(1,(

HOLISTYCZNA WIEDZA

PRACA Z BIOPRODUKTAMI

=DSLV\LWHUPLQ\]QDMG]LHV]QD www.culumnatura.com/pl ,QIRUPDFMLXG]LHODUรถZQLHฤQDV]UHSUH]HQWDQWZ3ROVFHฤผ*UDฤ\QD%XNRZVNDWHO   

32

PROFESJONALNE DORADZTWO


HI DENSITY CURL krem definiujący do włosów kręconych ęconych

www.kemon.pl


prezentacje

Kompleksowa ochrona wĹ&#x201A;osĂłw przed promieniowaniem sĹ&#x201A;onecznym Wszyscy zdajemy sobie sprawÄ&#x2122; z tego, jak szkodliwe dla naszej skĂłry i wĹ&#x201A;osĂłw jest promieniowanie sĹ&#x201A;oneczne. Nie oznacza to jednak, Ĺźe musimy unikaÄ&#x2021; go na kaĹźdym kroku i nie dostarczaÄ&#x2021; organizmowi cennej witaminy D, ktĂłrÄ&#x2026; czerpiemy ze sĹ&#x201A;oĹ&#x201E;ca. Dlatego warto przed letnim spacerem, wyjĹ&#x203A;ciem na plaĹźÄ&#x2122; czy kÄ&#x2026;pielÄ&#x2026; w morzu nie tylko nasmarowaÄ&#x2021; ciaĹ&#x201A;o kremem z ďŹ ltrem, ale teĹź odpowiednio zabezpieczyÄ&#x2021; nasze wĹ&#x201A;osy. 3LĂ&#x161;NQHZĂŻRV\WRSU]HGHZV]\VWNLPZĂŻRV\PLĂ&#x161;NNLHOÄ&#x201A;QLĂ&#x2C6;FHLGREU]HRGÄ?\ZLRQH1LHVWHW\NDÄ?GH]QLFKÄź]ZĂŻDV]F]DWHIDUERZDQHLUR]MDÄ&#x201A;QLRQH ÄźVĂ&#x2C6;QDUDÄ?RQHQDSURPLHQLRZDQLH89$LSRGF]DVGĂŻXJLHMHNVSR]\FMLQD VĂŻRĂąFHXOHJDMĂ&#x2C6;]QLV]F]HQLX/DWHPZDUWRZLĂ&#x161;FSU]HGNDÄ?G\PZ\MÄ&#x201A;FLHP ]GRPX]DEH]SLHF]\Ă&#x160;MHSU]\XÄ?\FLXVSHFMDOQ\FKNRVPHW\NĂśZ 3LHUZV]\P]SURGXNWĂśZNWĂśU\SURSRQXMHSURIHVMRQDOQDPDUND.HPRQ MHVW ROHMHN RFKURQQ\ /LQID 6RODUH ] OLQLL $FW\YD -HJR SRGVWDZRZ\PL VNĂŻDGQLNDPLVĂ&#x2C6;OXWHLQDF]\OLURÄ&#x201A;OLQQ\EDUZQLNNWĂśU\Z\VWĂ&#x161;SXMHPLQ Z PDQJRSDSDLF]\NLZL]DSHZQLDMĂ&#x2C6;F\RFKURQĂ&#x161;SU]HGSURPLHQLRZDQLHP Z\FLĂ&#x2C6;J ] QDVLRQ VĂŻRQHF]QLND RUD] FHQQH GOD ZĂŻRVĂśZ FHUDPLG\ 2OHMHNRFKURQQ\]DZLHUDIDNWRULPRÄ?HE\Ă&#x160;UR]S\ODQ\QLHW\ONRQDZĂŻRV\DOH UĂśZQLHÄ?QDFDĂŻHFLDĂŻR=DSHZQLDRQZ\VRNLSR]LRPQDZLOÄ?HQLDLSU]\ZUDFDEODVNZ\VXV]RQ\PSU]H]VĂŻRĂąFHZĂŻRVRP

34

'UXJLP ] SURGXNWĂśZ SU]H]QDF]RQ\FK GR VWRVRZDQLD JĂŻĂśZQLH ODWHP MHVW POHF]NR RFKURQQH GR FLDĂŻD L ZĂŻRVĂśZ /LQID 6RODUH 3RGREQLH MDN ROHMHN ] WHM VDPHM VHULL SRVLDGD RQR Z VZRLP VNĂŻDG]LH OXWHLQĂ&#x161; Z\FLĂ&#x2C6;J ] QDVLRQ VĂŻRQHF]QLND RUD] FHUDPLG\ )DNWRU FKURQL SU]HG V]NRGOLZ\P SURPLHQLRZDQLHP 89$ D SR GĂŻXJLHM HNVSR]\FML QD VĂŻRĂąFH POHF]NR PRÄ?QD VWRVRZDĂ&#x160; QD ZĂŻRVDFK MDN RGÄ?\ZNĂ&#x161; EH] VSĂŻXNLZDQLD %Ă&#x161;G]LH WR GXÄ?D GDZND QDZLOÄ?HQLD SR NĂ&#x2C6;SLHODFK VĂŻRQHF]Q\FK 8Ä?\ZDMĂ&#x2C6;FVSHFMDOQ\FKSURGXNWĂśZPDUNL.HPRQFKURQLĂ&#x2C6;F\FKQDV]HZĂŻRV\ SU]HG SURPLHQLDPL 89$ EĂ&#x161;G]LHP\ PRJOL FLHV]\Ă&#x160; VLĂ&#x161; VĂŻRĂąFHP QLH P\Ä&#x201A;OĂ&#x2C6;FRMHJRV]NRGOLZ\PG]LDĂŻDQLXDQDV]HZĂŻRV\SR]RVWDQĂ&#x2C6;JĂŻDGNLH LOÄ&#x201A;QLĂ&#x2C6;FH -XÄ?RGOLSFDGRVWĂ&#x161;SQHQDSROVNLPU\QNX


ke emon.pll

lim mitless

Lunex Resto tore Produk kt w postaci płynu u micellarneg go, przeznaczony do użytku u podczass rozjjaśnianiia. Łaman nie włosó ów je est 50 razy mniejsze niż ż w przypa adku zwykłejj dekoloryzacjji*. Włosy są silniejsze e, barrdziej od dporne, lśniące i nawilżone e. * Bada dani nie e in vitro, mini nim ima malna wartość st stw wierrdz dzon ona w 5 te on testac test sttach ek ksp sper erym er yme ym enta enta en taln ln nych.


Z KOMPLEKSEM OSP

to pierwsza linia produktów, które zapewniają włosom właściwą pielęgnację oraz chronią je przed szkodliwym działaniem słońca i czynników zewnętrznych. Najlepsza ochrona i pielęgnacja pod słońcem.

montibello.pl


prezentacje Hairdreams Quikkies

Mało pracy – wielki efekt! W tak łatwy sposób możemy tworzyć wspaniałe fryzury: sprytne Hairdreams Quikkies umożliwiają tworzenie wielu fryzur przy niewielkim nakładzie pracy. Quikkies ľ6DPRSU]\OHSQHWDĂP\RV]HURNRĂFLFPZ\NRQDQH]PLNURID]\ QDNWöUHMQDNOHMRQHVÈRU\JLQDOQHSUDZG]LZHZïRV\+DLUGUHDPV ZSRQDGNRORUDFKLRGFLHQLDFK ľ:\MÈWNRZRSïDVNLHHODVW\F]QHLZ\WU]\PDïHGRSDVRZXMÈVLÚ GRJïRZ\NOLHQWNLRG]QDF]DMÈVLÚZ\VRNLPNRPIRUWHPQRV]HQLD LZ\JOÈGDMÈEDUG]RQDWXUDOQLH ľ6]\ENLHQLHVNRPSOLNRZDQHïÈF]HQLHEH]Xĝ\FLDVSU]ÚWX ľ&]DVQRV]HQLDGRW\JRGQL ľ:NDĝGHMFKZLOLïDWZHGRXVXQLÚFLD ľ'RZLHORNURWQHJR]DVWRVRZDQLD • 1 kpl. Quikkies = 6 sztuk

7RMHVWPRĝOLZH Kreatywne fryzury ľ&HORZRZLÚNV]DGïXJRĂÊLJÚVWRĂÊGODDV\PHWU\F]Q\FKIU\]XU JÚVWHMJU]\ZNLLLQ )DUERZDQLHEH]Xĝ\FLDIDUE ľ=PLDQ\NRORUXRGQDWXUDOQHJR+LJKOLJKWVGRPRGQ\FKMDVNUDZ\FK NRORUöZļFDïNRZLFLHEH]FKHPLL 3U]HGïXĝHQLDL]DJÚV]F]HQLDZïRVöZ ľ'RNïDGQHSRNU\FLHPLHMVFïÈF]HQLDZSU]\SDGNXFLHQNLFK LïDPOLZ\FKZïRVöZ ľ&]DVRZHSU]HGïXĝHQLDL]DJÚV]F]HQLD

7DNWRG]LDïD

KROK 1.

KROK 2.

KROK 3.

RGG]LHOLÊSDVHPNRLSRGïRĝ\Ê4XLNNLH

]JöU\SRGïRĝ\ÊGUXJLH4XLNNLHLSU]\FLVQÈÊ

JRWRZH

38


MULTI PHLEX

BLOND BEZ OBAW

Zabieg na bazie organicznych składników. Stosowany w połączeniu ze wszystkimi zabiegami chemicznymi, zapewnia zachowanie naturalnie zdrowych włosów bez obaw o efekt końcowy. Dopełnia i wzmacnia uszkodzone dwusiarczkowe wiązania.


www.

.pl


prezentacje

Ukryte srebro Ukrycie siwych wล‚osรณw, odmล‚odzenie โ€“ taki powรณd koloryzacji czy zmiany fryzury fryzjerzy sล‚yszฤ… chyba najczฤ™ล›ciej. I to nie tylko od kobiet, bo rรณwnieลผ panowie coraz czฤ™ล›ciej walczฤ… z siwiznฤ…. Taka koloryzacja wymaga jednak odpowiedniej diagnozy, pielฤ™gnacji i szczegรณlnego namysล‚u nad wyborem odcienia farby. Zadbana fryzura 6UHEUQH SDVPD NRMDU]RQH Vรˆ UDF]HM ] GRMU]Dรฏ\P ZLHNLHP :UD] ] XSรฏ\ZDMรˆF\PL ODWDPLRGSRZLHG]LDOQD]DNRORUZรฏRVรถZPHODQLQDWUDFLNRORU']LVLHMV]HV]\ENLH WHPSRฤ\FLDLVWUHVVSUDZLDMรˆMHGQDNฤHSLHUZV]HVLZHZรฏRV\SRMDZLDMรˆVLรšXQLHNWรถU\FKRVรถEMXฤSU]HGWU]\G]LHVWNรˆ6LZLHQLHPRฤHWHฤE\รŠ]ZLรˆ]DQH]JHQDPL FKRUREDPLF]\QDZHWSรฏFLรˆฤผF]รšฤ‚FLHMGRW\NDPรšฤF]\]Q3RF]รˆWNRZRGRW\F]\SRMHG\QF]\FKZรฏRVรถZJรฏรถZQLHQDV]F]\FLHJรฏRZ\LZRNROLFDFKVNURQL:RNROLFDFK XURG]LQ VUHEUQ\FK SDVP MHVW FRUD] ZLรšFHM :LGRF]QD VLZL]QD X VWRVXQNRZRPรฏRGHMRVRE\F]DVHPE\ZDX]QDZDQD]DR]QDNรš]DQLHGE\ZDQLDVZRMHJR Z\JOรˆGX : ZLHOX ]DZRGDFK ]ZLรˆ]DQ\FK ] RGSRZLHGQLรˆ SUH]HQFMรˆ PRGHOND SUH]HQWHU WHOHZL]\MQ\ DNWRUND VSU]HGDZFD SURGXNWรถZ HNVNOX]\ZQ\FK PRฤH ZUรšF]]DV]NRG]LรŠZNDULHU]H-HGQDNQDZHWRVRERPNWรถU\FK]DZรถGQLHZ\PDJD QLHQDJDQQHJR Z\JOรˆGX SRMHG\QF]H VLZH ZรฏRV\ OXE SDVPD F]รšVWR SRZDฤQLH SU]HV]NDG]DMรˆ*G\SDWU]\P\UDQRZOXVWURWHVUHEUQHEรฏ\VNLVWDQRZLรˆQLHFKFLDQHSU]\SRPQLHQLHRVWDU]HQLXVLรš

:GRPXU]DGNRZ\FKRG]L .RORU\]DFMDVLZ\FKZรฏRVรถZWRMHGHQ]W\FK]DELHJรถZQDNWรถUHZLรšNV]Rฤ‚รŠNOLHQWรถZZROLXPรถZLรŠVLรšGRIU\]MHUD:GRPXPRฤQDZSUDZG]LHSUรถERZDรŠSRNU\รŠ VLZL]Qรš DOH รฏDWZR SR]RVWDZLรŠ VUHEU]\VWH RGURVW\ F]\ SRMHG\QF]H VLZH SDVPR $ZSU]\SDGNXWHJR]DELHJXNRORU\]DFMDQLHPRฤHVLรšXGDรŠฤทF]รšฤ‚FLRZRฤตฤผVWXSURFHQWRZDVNXWHF]QRฤ‚รŠMHVWWXNOXF]RZD7RGODWHJRZLHOHSDรฑฤผLFRUD]ZLรšFHM SDQรถZฤผZROLRGGDรŠVLรšZUรšFHSURIHVMRQDOLVW\NWรถU\VSUDZLฤHLFKZรฏRV\EรšGรˆ Z\JOรˆGDรฏ\MDNZF]DVDFKPรฏRGRฤ‚FLOXEMHV]F]HOHSLHM3RSUDZQDNRORU\]DFMDSRZLQQD UR]SRF]รˆรŠ VLรš ]DZV]H GLDJQR]รˆ VWDQX ZรฏRVรถZ )U\]MHU PXVL RFHQLรŠ ED]รš QDWXUDOQรˆDNWXDOQ\NRORUQDGรฏXJRฤ‚FLDFKLNRรฑFDFKZรฏRVรถZDWDNฤHVWRSLHรฑUR]SU]HVWU]HQLHQLDVLZL]Q\7DNDNRORU\]DFMDMHVWWUXGQLHMV]DQLฤ]Z\NรฏHIDUERZDQLH 'REU]HE\Z\ELHUDรŠGRQLHMRGFLHQLHSU]H]QDF]RQHVSHFMDOQLHGRWDNLHJRURG]DMX ZรฏRVD3U]\NรฏDGRZRZVHULLNRORUรถZ,7ฤณ6&2/25LRQHQLQHVรˆWRRGFLHQLH]bVHULL QDWXUDOQH ]รฏRWH L FKรฏRGQH QDWXU\ ']LรšNL QLP SRNU\WH IDUEรˆ SDVPD Eรฏ\V]F]รˆ Zb VรฏRรฑFX L PLHQLรˆ VLรš ZLHORPD X]XSHรฏQLDMรˆF\PL VLรš RGFLHQLDPL GDMรˆF ZUDฤHQLH QDWXUDOQHJRNRORUX7REDUG]RZDฤQHERฤ›OHGREUDQDIDUEDPRฤH]DNU\รŠVLZL]Qรš

42


W\ONRZV]WXF]Q\PĂZLHWOHSRGF]DVJG\ZĂZLHWOHG]LHQQ\PGDMHZUDĝHQLHPDWRZHJRķSïDVNLHJRĵNRORUXOXEļFRJRUV]DļVUHEU]\VW\FKWRQöZ SU]HELMDMÈF\FK VSRG Z\EUDQHJR RGFLHQLD 7HJR W\SX NRORU\]DFMÈ ]DPLDVW]DNU\ÊVLZHPLHMVFDGRGDWNRZR]ZUDFDP\QDQLHXZDJÚ

-DNGREUDÊRGFLHñ" &]ÚVWR ]GDU]D VLÚ ĝH IDUEXMÈF VLÚ VDPRG]LHOQLH Z GRPX NOLHQWNL Z\ELHUDMÈMDNQDMEDUG]LHMLQWHQV\ZQ\RGFLHñWDNE\IDUEDGREU]HSRNU\ïD Z\EUDQHPLHMVFD:SU]\SDGNXQRZRF]HVQ\FKIDUEPRĝQDSURSRQRZDÊ UöZQLHĝVXEWHOQHQDWXUDOQHRGFLHQLHWDNLHMDNFKïRGQHEUÈ]\F]\GHOLNDWQHEORQG\NWöUHEÚGÈLGHDOQLHNRUHVSRQGRZDï\]NDUQDFMÈF]\RSUDZÈRF]XNOLHQWNL:VHULL,7ij6&2/25QDWXUDOQHPRĝQDZ\ELHUDÊVSRĂUöG RGFLHQLRGF]DUQHJR DĝGRSODW\QRZHJREORQGX =DNUHVRGFLHQL ZVHULLFKïRGQHQDWXU\]DF]\QDVLÚRGFKïRGQHJREUÈ]X LGRFKRG]LDĝGREDUG]RMDVQHJRFKïRGQHJREORQGX 'RĂZLDGF]HQL IU\]MHU]\PDMÈVHNUHWG]LÚNLNWöUHPXVNXWHF]QLHSRNU\ZDMÈNRORUHPQDZHW EDUG]R JUXEH VLZH ZïRV\ VWDQRZLÈFH ZLÚFHM QLĝ ZV]\VWNLFK ZïRVöZ:\VWDUF]\GRZ\EUDQHJRRGFLHQLDIDUE\GRGDÊNRORURMHGHQ VWRSLHñFLHPQLHMV]\]DZV]HGRFLHSï\FKRGFLHQLGRELHUDMÈFFLHSïHDGR ]LPQ\FK]LPQH:SU]\SDGNXVHULL]ïRWHMLGHDOQHSRNU\FLHVLZL]Q\JZDUDQWXMH Z\PLHV]DQLH IDUE\ ] LQQ\PL NRORUDPL R FLHSï\P UHĠHNVLH ]ïRW\P PLHG]LDQ\P PDKRQLRZ\P F]\F]HUZRQ\P 6]XNDMÈF IDUE\ZDUWRZ\ELHUDÊWÚNWöUD]DZLHUDR]QDF]HQLHSRNU\ZDGR VLZ\FK ZïRVöZ %H] QLHJR QLH PRĝHP\ GDÊ NOLHQWFH JZDUDQFML ]DGRZDODMÈFHJRHIHNWX0LHV]DQLH]ïRWHJRRGFLHQLD]LQQ\PZSU]\SDGNX ZïRVöZ JUXE\FK Z\PDJD ]DVWRVRZDQLD ZLÚNV]HM LORĂFL IDUE\ MHĂOL VLZ\FK ZïRVöZ MHVW Z\MÈWNRZR GXĝR -HĝHOL VWDQRZLÈ RQH SRQDG ZV]\VWNLFKZïRVöZPLHV]DP\IDUEÚZbSURSRUFMDFKSRUFMDUHĠHNVXQD MHGQÈSRUFMÚQDWXU\QDWRPLDVWZSU]\SDGNXSRQDGVLZL]Q\ļGR MHGQHMSRUFMLUHĠHNVXGRGDMHP\GZLHSRUFMHQDWXU\

3LHOÚJQDFMDGREUDQDGRZïRVD :DUWRSU]\W\PSDPLÚWDÊĝHZïRVVLZ\MHVWMXĝPQLHMHODVW\F]Q\ LZQLHFRJRUV]\PVWDQLHQLĝSDVPDSRNU\WHSLJPHQWHP'ODWHJRWDNÈ NRORU\]DFMÚWU]HEDZ\NRQ\ZDÊXZDĝQLHLSRZLQQDMHMWRZDU]\V]\ÊRGSRZLHGQLDSLHOÚJQDFMD7X]QöZQDMZLÚNV]HZ\]ZDQLHVWDQRZLÈZïRV\ JUXEH L PRFQH NWöUH SU]HG ]DELHJLHP PRĝQD GRGDWNRZR ]PLÚNF]\Ê :SU]\SDGNXVLZL]Q\Z\]ZDQLHVWDQRZLSRïÈF]HQLHGHOLNDWQRĂFLWDNLHJRZïRVD]IDNWHPĝHZ]ZLÈ]NX]SR]EDZLRQÈSLJPHQWXNRUÈLPDïR SU]HSXV]F]DOQÈ ZDUVWZÈ ]HZQÚWU]QÈ MHVW RQ MXĝ EDUG]LHM RGSRUQ\ QD NRORU\]DFMÚ QLĝ ZïRV\ SRNU\WH SLJPHQWHP 'ODWHJR VLZL]Q\ Z\PDJDMÈ XWOHQLDF]DRPRF\PLQLPDOQLHDPDNV\PDOQLH3RZ\ĝV]ÈPRF VLÚJDP\ ZWHG\ JG\ ZLÚFHM QLĝ ZïRVöZ MHVW SU]\NU\W\FK VLZL]QÈ

:LHOXIU\]MHURPSUREOHP\VSUDZLDNRORU\]DFMDVLZL]Q\JG\QDJïRZLH NOLHQWNLMXĝZF]HĂQLHM]QDMGXMHVLÚMHGHQOXEZLÚFHMNRORUöZ6]F]HJöOQLH F]ÚVWR G]LHMH VLÚ WDN JG\ ZïRV\ VÈ PDWRZH OXE SRNU\WH LQWHQV\ZQ\PL RGFLHQLDPL : WDNLP Z\SDGNX SU]HG ]DELHJLHP ZDUWR SRGGDÊ MH SUHSLJPHQWDFMLNWöUD]DSHZQLMHGQROLWHUR]NïDGDQLHVLÚIDUE\LLGHDOQH SRNU\FLHZV]\VWNLFKSDVPNRORUHPSHïQ\PEODVNX

6HNUHW\VLZ\FKZïRVöZ 7R RF]\ZLĂFLH W\ONR NLOND SU]\NïDGöZ Z\]ZDñ ] MDNLPL Z SU]\SDGNX VUHEUQ\FKSDVPPLHU]ÈVLÚIU\]MHU]\=GDU]DVLÚĝHZFRG]LHQQHMSUDNW\FHQDZHWGRĂZLDGF]HQLNRORU\ĂFLZDKDMÈVLÚMDNLHMPHWRG\F]\NRORUX Xĝ\ÊQDUöĝQHJRURG]DMXVLZ\FKZïRVDFK$E\UR]ZLDÊWHZÈWSOLZRĂFL SRZVWDïRV]NROHQLH6LOYHU$UWÒJR'DMHRQRRND]MÚGREH]SLHF]QHJRWUHQRZDQLDQDZïRVDFKVSHFMDOQLHGREUDQ\FKPRGHOHN']LÚNLF]HPXSRGQLHVLHV]ZV]\VWNLHOXEW\ONRZ\EUDQHXPLHMÚWQRĂFLIU\]MHUVNLH]ZLÈ]DQH ]bVLZL]QÈRGGLDJQR]\SRSU]H]SLHOÚJQDFMÚSRNRORU\]DFMÚ6]F]HJöï\ ]QDMG]LHV]XVZRMHJRSU]HGVWDZLFLHOD)DOH/RNL.RNL

43


wydarzenia Foto: Prosalon

Prosalon na targach LOOK 2017 W dniach 22â&#x20AC;&#x201C;23 kwietnia odobyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; kolejna edycja targĂłw fryzjerskich LOOK 2017 w Poznaniu. Marka Prosalon w tym roku goĹ&#x203A;ciĹ&#x201A;a na targach jako wystawca. Na stoisku o powierzchni ponad 50 m2RGE\ZDĂŻ\VLĂ&#x161;SRND]\IU\]MHUVNLH LQVWUXNWRUĂśZPDUNL3URVDORQ7HPDWSU]HZRGQLPE\ĂŻDġ0RGDDUWGĂ&#x201C;FRÄľ :VWUHÄ&#x;H/$%JG]LHSUDFRZDOLFKHPLF\NRVPHW\F]QLÄ&#x;UP\PRÄ?QDE\ĂŻR SU]\JRWRZDĂ&#x160;V]DPSRQGREUDQ\VSHFMDOQLHGODVZRLFKSRWU]HE6WUHIDWD FLHV]\ĂŻDVLĂ&#x161;EDUG]RGXÄ?\PSRZRG]HQLHP 0LĂŻ\P Z\GDU]HQLHP SRGF]DV WDUJĂśZ E\ĂŻR RG]QDF]HQLH IDUE\ WUZDOH NRORU\]XMĂ&#x2C6;FHM3URVDORQ&RORU$UW=ĂŻRW\P0HGDOHP0LĂ&#x161;G]\QDURGRZ\FK 7DUJĂśZ3R]QDĂąVNLFK

46


prezentacje

Zล‚oto dla Color Art! Medal Miฤ™dzynarodowych Targรณw Poznaล„skich dla farby PROSALON COLOR ART Farba do koloryzacji wล‚osรณw Prosalon Color Art zostaล‚a laureatem Zล‚otego Medalu Miฤ™dzynarodowych Targรณw Poznaล„skich. Produkt ten ๏ฌrma Chantal zgล‚osiล‚a do konkursu podczas Forum Fryzjerstwa LOOK, w ramach dorocznych Targรณw, 22โ€“23 kwietnia 2017 roku w Poznaniu.

.RQNXUVPDZLHOROHWQLรˆWUDG\FMรš]Dฤ‚MHJRJรฏรถZQHWURIHXPฤผ=รฏRW\0HGDOฤผWRV\PEROX]QDQLDGODQRZRF]HVQRฤ‚FLLLQQRZDF\MQRฤ‚FLQRPLQRZDQ\FK GR QDJURG\ SURGXNWรถZ 8F]HVWQLFWZR Z NRQNXUVLH RGE\ZD VLรšSRGQDG]RUHP6รˆGX.RQNXUVRZHJRNWรถU\SRZVWรšSQHMZHU\ฤŸNDFML GRNXPHQWDFML GRNRQXMH RFHQ\ D QDVWรšSQLH QRPLQXMH ]JรฏDV]DQ\ SURGXNWGRZ\UรถฤQLHQLDฤผ]JRGQLH]NU\WHULDPLRNUHฤ‚ORQ\PLZUHJXODPLQLH 2VWDWHF]QLH6รˆG.RQNXUVRZ\SRGHMPXMHGHF\]MรšLXVWDODOLVWรšZ\UREรถZ QDJURG]RQ\FK=รฏRW\P0HGDOHP073 :\UรถฤQLRQ\ SURGXNW ฤผ IDUED GR ZรฏRVรถZ WUZDOH NRORU\]XMรˆFD 3URVDORQ &RORU$UWฤผWRMHG\QDQDU\QNXSROVNDIDUEDK\EU\GRZD:MHGQHMUHFHSWXU]HSRรฏรˆF]RQHVรˆGZDVNรฏDGQLNLDONDOLF]QHF]\OLDPRQLDNLรฏDJRGQLHMV]DHWDQRORDPLQDG]LรšNLF]HPXIDUEDPLPR]DZDUWRฤ‚FLDPRQLDNXMHVW รฏDJRGQDZG]LDรฏDQLXGODVNรถU\JรฏRZ\LZรฏRVรถZ5รถZQRF]Hฤ‚QLHSRSU]H] VLOQH]DSLJPHQWRZDQLHNUHPXNRORU\]XMรˆFHJRJZDUDQWXMHSRNU\FLHVLZ\FKZรฏRVรถZ'RGDWNRZR]DZDUWRฤ‚รŠROHMXPDNDGDPLDLSROLPHUX]DEH]SLHF]DMรˆFHJRNRORUSU]HGPDWRZLHQLHPLZ\P\ZDQLHPVSUDZLDฤH IDUEDSLHOรšJQXMHZรฏRV\MXฤZWUDNFLH]DELHJXNRORU\]DFMLRUD]]DSHZQLD GรฏXJRWUZDรฏ\LLQWHQV\ZQ\NRORUSU]H]FDรฏ\F]DV 1RZD IDUED ,QWHQVLV &RORU $UW PDUNL 3URVDORQ WR ERJDWD NROHNFMD QLHSRZWDU]DOQ\FKLLQWHQV\ZQ\FKRGFLHQLSRF]รˆZV]\RGSRGVWDZRZ\FK Dฤ SR WH QDMEDUG]LHM ]LQG\ZLGXDOL]RZDQH 3URVDORQ ,QWHQVLV &RORU $UW VSUDZG]DVLรšZ]DELHJXFDรฏNRZLWHMNRORU\]DFMLZรฏRVรถZQDWXUDOQ\FKQD NRORUMDฤ‚QLHMV]\3URGXNWฤ‚ZLHWQLHQDGDMHVLรšUรถZQLHฤGRIDUERZDQLDRGURVWรถZLVLZ\FKZรฏRVรถZ 1RZRF]HVQDIRUPXรฏDIDUE\VSUDZLDฤHZรฏRV\RUD]VNรถUDJรฏRZ\VรˆSLHOรšJQRZDQHRGSLHUZV]\FKFKZLOSURFHVXNRORU\]DFML.RORU\]DFMD,QWHQVLV &RORU$UWGRGDMHZรฏRVRPEODVNXL]DSHZQLDMHGQROLW\JรฏรšERNLLWUZDรฏ\ NRORURUD]GRVNRQDรฏHSRNU\FLHVLZ\FKZรฏRVรถZ%RJDWDSDOHWDNRORUรถZ XPRฤOLZLDX]\VNDQLHQLHSRZWDU]DOQ\FKHIHNWรถZNRORU\VW\F]Q\FKG]LรšNL F]HPXNDฤGDNRELHWD]QDMG]LHGODVLHELHRGSRZLHGQLRGFLHรฑ

47


Linia Color Protect 3URG RGXN XNW\ W VWZ ZRU RU]R ]RQH Q ] P\Ð \ OÃRZÊR ÊRVDFK K SR NR NROR ORU\ U\]D ]DFM FMLL LUR]MDÐQLDQLX %RJ %R JDWH H ZZ\M \MÃW ÃWNR N ZHVNÊDGQLNLG]]LÇ ÇNLNWµU\ U\P]D ]DSH HZQ Z LDDMÃRFK KUR URQÇ LQWH LQ WHQV\ZQÃ SLHOÇJQ QDFMÇDWDN×HZ\ Z\VRNÃWUZDÊRÐÅNR N OR RUX UX /LQLD&RORU3URWHFFWWRWDN×H H Z \J JÊD ÊDG] G HQLH HLQDZLO×HQLLH WDN LVW VWRW RWQH QH ZSU]\SDGNXZÊRVµZ po zab abiegach chemi m cznych h.

!90! &3>Ě39Õ>(!8#3>!2@$, ,

Szampon MILA PR RO 8'>-;!£-A</í$@A/'&>!#-'1&3>Ě39Õ> > #£ #£32& 32&

COLOR COL O PROTECT SILK MA A SK

COLOR PROTECT BLOND SILK SHAMP POO

POQUDUW

POQUDUW

Szampo Sza mpon n MIL ILA PR PRO O A//'&>!#'&> &>! !## '1 '1&3 &3>Ě3 >Ě39Õ 9Õ> > (! (!8#3 3>!2 >!2@$, @

&৹@>0! &><(!A3>! &3>Ě39Õ>(!8#3>!2@$, COLOR PROTECT T TWO -PHASE CONDITIO T NER

COLOR COL O PRO OR PROTEC TECT T SILK SILK SH SHAMP AMPOO OO  POOQUUDUW DUW   P  OQUDUW DUW  

POQUDUW

Jedwab *ʵZQ\PL VNÊDGQLNDPL MHGZDELX VÃ GZD ELDÊND ĆEURLQD RN  Lb VHU\F\QD  3URWHLQ\ MHGZDEQH FHFKXMÃ VLÇ RJURPQ\P SRGRELHÌVWZHPMHÐOLFKRG]LRVNÊDGFKHPLF]Q\GRSURWHLQZ\VWÇSXMÃF\FK ZbVNµU]HLZÊRVDFK2WDF]DMÃZÊRV\FLHQNÃQLHZLGRF]QÃRWRF]NÃNWµUDG]LDÊDRFKURQQLHLUµZQRF]HÐQLHUHJHQHUXMÃFR *ʵZQÃ]DOHWÃREXELDÊHNMHVWGX×D]GROQRÐÅZLÃ]DQLDL]DWU]\P\ZDQLDZRG\G]LÇNLF]HPXGRVNRQDOHVSUDZG]DMÃVLÇMDNRVNÊDGQLNLNRVPHW\NµZQDZLO×DMÃF\FK

www.milapro.pl • facebook.com/Milahairpro


wydarzenia )RWR3URJUHVV:U]HÄ&#x201A;QLD

SiĹ&#x201A;a koloru, profesjonalizm i pasjaâ&#x20AC;Ś

Progress WrzeĹ&#x203A;nia na targach LOOK i beautyVISION Targi fryzjersko-kosmetyczne w Poznaniu to fascynujÄ&#x2026;ce dni, kipiÄ&#x2026;ce bogactwem wydarzeĹ&#x201E;, konkursĂłw oraz prezentacji nowoĹ&#x203A;ci kosmetycznych i fryzjerskich. Nie mogĹ&#x201A;o na nich zabraknÄ&#x2026;Ä&#x2021; takĹźe ďŹ rmy Progress WrzeĹ&#x203A;nia i jej marek. 1DVWRLVNX3URJUHVV:U]HÄ&#x201A;QLDZ\HNVSRQRZDQH]RVWDĂŻ\NRVPHW\NLKosswell, Artistique, RefectoCilRUD]QRÄ?\F]NLIU\]MHUVNLH3 ClavelesLDNFHVRULD IU\]MHUVNLHxhair. 1DV]HSRND]\QDVFHQLHSU]\FLĂ&#x2C6;JQĂ&#x161;ĂŻ\V]HURNĂ&#x2C6;SXEOLF]QRÄ&#x201A;Ă&#x160;.UHDW\ZQH FLĂ&#x161;FLDLRGZDÄ?QHNRORU\)UHDN'LUHFW&RORUVPDUNL$UWLVWLTXHZVRERWĂ&#x161; ]DSUH]HQWRZDĂŻD .DWDU]\QD 'XFKRĂą 'RSHĂŻQLHQLHP SRND]X E\ĂŻD SUH]HQWDFMDNRORU\]DFMLQDNROHÄźWRWHFKQLNDGODSRV]XNXMĂ&#x2C6;F\FKLQQRZDFML L UR]ZRMX VZRLFK XVĂŻXJ 6WU]\Ä?HQLD PĂ&#x161;VNLH L VW\OL]DFMH )UHDN L <RXVW\OH]DGHPRQVWURZDĂŻZVRERWĂ&#x161;6HEDVWLDQ6]DIUDQLDNNWĂśU\SRGNUHÄ&#x201A;ODĂŻ MDNZDÄ?QHLNOXF]RZHGODVDORQXMHVWVWRVRZDQLHSU]\VW\OL]DFMDFKSURGXNWĂśZQDMZ\Ä?V]HMMDNRÄ&#x201A;FLZLDU\JRGQ\FKLVSUDZG]RQ\FK:QLHG]LHOĂ&#x161; 2OJD6RERFLĂąVND]SRND]HP$UWLVWLTXH6SULQJ 6XPPHUSUH]HQWRZDĂŻD MDNLHPRÄ?OLZRÄ&#x201A;FLNRORU\VW\F]QHGDMHSUDFDQD$UWLVWLTXH)UHDN'LUHFW&RORUV3LĂ&#x161;NQHSDVWHOHLPLVWHUQHVW\OL]DFMHÄźWHJRRF]HNXMĂ&#x2C6;G]LVLHMVLNOLHQFL LZĂŻDÄ&#x201A;QLHWHQWHPDWSRUXV]\ĂŻDZVZRLPSRND]LH2OJD:QLHG]LHOĂ&#x161;JaURVĂŻDZ%DOFDUQDVZRMHMPRGHOFHZQLHG]LHOĂ&#x161;]DSUH]HQWRZDĂŻPDJLF]QĂ&#x2C6; NRORU\]DFMĂ&#x161;XSLĂ&#x161;FLDLQRZDWRUVNLHVW\OL]DFMH 6WRLVNRQDKDOLEHDXW\VISION WR]DELHJLRefectoCil ÄźWUZDĂŻHSRGNUĂ&#x161;FHQLHU]Ă&#x161;VNRORU\]DFMDEUZLLU]Ă&#x161;VRUD]QRZRÄ&#x201A;Ă&#x160;ÄźSDVNLGRGHSLODFMLEUZL.

50

-HVWQDPQLH]PLHUQLHPLĂŻRÄ?HPRJOLÄ&#x201A;P\VLĂ&#x161;]:DPLGURG]\.OLHQFLVSRWNDĂ&#x160;SRGF]DVWHJRURF]Q\FKWDUJĂśZZ3R]QDQLX']LĂ&#x161;NXMHP\]DZV]\VWNLHLQVSLUXMĂ&#x2C6;FHUR]PRZ\NWĂśUHPRW\ZXMĂ&#x2C6;QDVGRFRG]LHQQHMSUDF\


3R]QDM 87 odcieni Milaton

MilaWRQ QDGDMH :LÃ&#x2021;FHMLQIRUPDFMLQDwww.milapro.pl


nowoล›ci

pen RAZOR by Magia Innowacyjna brzytwa pen RAZOR by Magia โ€“ tzw. ostre piรณro, innowacyjna brzytwa na jednorazowe ostrza, ktรณra idealnie nadaje siฤ™ do precyzyjnego konturowania zarostu (brody, wฤ…sรณw, bakรณw), konturowania wล‚osรณw, stylizowania brwi, tworzenia wzorkรณw na wล‚osach, wygalania przedziaล‚ka. Potra๏ฌ dojล›ฤ‡ nawet w najtrudniej dostฤ™pne zakamarki zarostu.

8ฤ\ZDQLHSLรถUDSHQ5$=25SU]\SRPLQDPDORZDQLHฤผG]LรšNLVXSHUZรˆVNLHPXRVWU]XPRฤHP\Z\NRQ\ZDรŠSรฏ\QQHLSUHF\]\MQHUXFK\GRFLQDรŠZรฏRV\ ZNV]WDรฏWMDNLVRELHZ\PDU]\P\WDNMDNE\ฤ‚P\U\VRZDOLSLรถUHPSRNDUWFH SHQ5$=25Z\NRQDQ\MHVW]Z\VRNRJDWXQNRZHMQLHUG]HZQHMVWDOLNZDVRRGSRUQHM G]LรšNL F]HPX MHVW Z\MรˆWNRZR WUZDรฏ\ L RGSRUQ\ PRฤQD JR GH]\QIHNRZDรŠ]DUรถZQRSรฏ\QDPLMDNLZVWHU\OL]DWRUDFKLDXWRNODZDFK

6]XNDMFLH QDV QD WDUJDFK Salon International :LHOND %U\WDQLD Hair Forum 3ROVND HAARE 1LHPF\Beautรฉ Sรฉlection)UDQFMD

=DSUDV]DP\GRVNรฏDGDQLD]DPรถZLHรฑQDZZZSHQUD]RUSO LRGZLHG]HQLDIEFRPSHQUD]RU

SHQ5$=25MHVWWDNZ\WU]\PDรฏ\ฤHNXSXMHV]JRUD]QDFDรฏHฤ\FLHSRWHP GRNXSXMHV]W\ONRRVWU]D %U]\WZDMDNLPDUNDSHQ5$=25]RVWDรฏ\]GRE\ZFDPLQDJUรถG=รฏRW\0HGDO 0LรšG]\QDURGRZ\FK7DUJรถZ3R]QDรฑVNLFKRUD]=รฏRW\0HGDO073ฤผ:\EรถU .RQVXPHQWD

52

SHQ5$=25E\0DJLDMHVWSURGXNWHPRSDWHQWRZDQ\P SHQ5$=25MHVW]DUHMHVWURZDQ\P]QDNLHPKDQGORZ\P)+80DJLD


nowości

Premax® SUPREMA – przewaga tkwi w technologii Suprema Line to najbardziej prestiżowa, profesjonalna linia sektora premium nożyczek fryzjerskich Premax®. Nożyczki i degażówki z tej kolekcji łączą tradycję, wiedzę i doświadczenie z nowoczesną technologią, innowacyjnymi materiałami i włoskim designem. Każda para nożyczek Suprema dąży do perfekcji idealnego kształtu, ergonomii i funkcjonalności. Stal -DSRñVND Z\VRNRJDWXQNRZD VWDO QLHUG]HZQD 9* R ]ZLÚNV]RQHM]DZDUWRĂFLZÚJOD]GRGDWNLHPV]ODFKHWQH JRNREDOWXPROLEGHQXFKURPXLZDQDGX.REDOWVSUDZLD ĝHRVWU]DVÈEDUG]RWUZDïH ZROQRVLÚWÚSLÈ LRGSRUQHQD ĂFLHUDQLH:DQDGSRGQRVLZ\WU]\PDïRĂÊLHODVW\F]QRĂÊVDOL 0ROLEGHQQDWRPLDVW]ZLÚNV]DRGSRUQRĂÊQDNRUR]MÚZĝH URZÈLSRGQRVLKDUWRZQRĂÊVWDOL

.XFLH

1Rĝ\F]NL 3UHPD[® 6XSUHPD SRZVWDMÈ Z SURFHVLH NXFLD DQLHMDNRRGOHZ UR]JU]DQ\VWDORZ\SUÚWXPLHV]F]DQ\MHVW QDVSHFMDOQHMPDWU\F\SRF]\PXGHU]DQ\MHVWPïRWHPļ ZWHQVSRVöESRZVWDMHNV]WDïWLIRUPDRVWU]D.XFLH]DSHZQLD QRĝ\F]NRPQDMZLÚNV]ÈZ\WU]\PDïRĂÊLWUZDïRĂÊ

+DUWRZDQLH

2VWU]DQRĝ\F]HN3UHPD[®6XSUHPDVÈKDUWRZDQHWHUPLF]QLH3URFHVSU]HELHJD WU]\VWRSQLRZR SRSU]H] Z\JU]HZDQLH L RGSXV]F]DQLH NUöWNRWUZDïH QDJU]HZD QLHRVWU]\ZNÈSLHOLROHMRZHMOXEVRODQFHRWHPSHUDWXU]HRNRïRĩ&SRF]\P RVWU]DVÈQDW\FKPLDVWFKïRG]RQHZORG]LH ']LÚNLKDUWRZDQLXX]\VNDQRZ\VRNÈ WZDUGRĂÊ+5& VNDOD5RFNZHOOD 2VWU]D]\VNXMÈLGHDOQ\SR]LRPWZDUGRĂFL G]LÚNLF]HPXGïXJRSR]RVWDMÈRVWUH-HGQRF]HĂQLHKDUWRZDQLHSU]HSURZDG]RQR ZWDNLVSRVöEE\]PLQLPDOL]RZDÊNUXFKRĂÊVWDOLLSRGDWQRĂÊQDXV]NRG]HQLD PLNURVWUXNWXUDPROHNXODUQDVWDOLMHVWHODVW\F]QDLRGSRUQDQDRGNV]WDïFHQLD

5ÚF]QHRVWU]HQLH

2VWU]DZV]\VWNLFKQRĝ\F]HN3UHPD[®6XSUHPDRVWU]RQHVÈUÚF]QLHQDGLDPHQ WRZ\FKWDUF]DFKJG]LHZ\VRNRZ\NZDOLğNRZDQLVSHFMDOLĂFLQDGDMÈNUDZÚG]LRP WQÈF\PVSHFMDOQ\V]OLIRUD]NV]WDïWFRQYH[UD]RUOXEVWUDLJKW

:\ïÈF]Q\G\VWU\EXWRU ZZ :\ïÈ ZZSUHPD[SROVNDSO IDFHERRNFRPSUHPD[SROVND

54


S C I S S O R S

MADE IN ITALY Premax Polska tel. 880 134 943 / 729 526 876 • kontakt@premaxpolska.pl • www.premaxpolska.pl Znajdź nas na

https://www.facebook.com/premaxpolska

Nożyczki dostępne w wybranych sklepach sieci


nowoĹ&#x203A;ci

PremaxÂŽ â&#x20AC;&#x201C; narzÄ&#x2122;dzia dla kosmetyki profesjonalnej NarzÄ&#x2122;dzia wykonane sÄ&#x2026; ze stali nierdzewnej AISI 420, z satynowym wykoĹ&#x201E;czeniem. MoĹźna je dezynfekowaÄ&#x2021; dowolnym sposobem i sterylizowaÄ&#x2021; w autoklawie.

&Ă&#x2C6;Ä?NLGRVNĂśUHN

&Ă&#x161;JLGRSD]QRNFLVWĂśS

V10690010IS 3RGZĂśMQDVSUĂ&#x161;Ä?\QDFP &HQD]ĂŻ

9,6 FP &HQD]ĂŻ

1RÄ?\F]NRFĂ&#x2C6;Ä?NL

&Ă&#x2C6;Ä?NLGRSD]QRNFL

90,6 2EXUĂ&#x161;F]QHFP &HQD]ĂŻ

9,6 OXEFP &HQD]ĂŻ

1RÄ?\F]NLGRVNĂśUHN

&HQD]ĂŻ

90,6 3URÄ&#x;ORZDQH Z\GĂŻXÄ?RQH RVWU]H FP

1RÄ?\F]NLGRVNĂśUHNLSD]QRNFL

3Ă&#x161;VHWDVNRÄ&#x201A;QD

3Ă&#x161;VHWDSXQNWRZD

9 FP &HQD]ĂŻ

93 FP &HQD]ĂŻ

90,6 3URÄ&#x;ORZDQHRVWU]HFP &HQD]ĂŻ

Do nabycia w wybranych sklepach sieci Fale Loki Koki oraz na Allegro. www.premaxpolska.pl, facebook.com/premaxpolska

56


Innowac yjny kształt

a Lekk

3URGXNW\2OLYLD*DUGHQGRVWčSQHZVLHFLVNOHSyZ

Idealna ania w y s e z c z do ro

4 rod za włosia je


MARKA PROFESJONALNYCH URZĄDZEŃ FRYZJERSKICH I WYPOSAŻENIA SALONÓW Asortyment marki Fox obejmuje kompleksowe wyposażenie salonów fryzjerskich w meble, sprzęt elektryczny, akcesoria i narzędzia. Nasza pasja, ciągłe poszukiwanie nowych rozwiązań i produktów przyczyniają się do sukcesów na rynku fryzjerskim. Fox uczestniczy w międzynarodowych targach fryzjerskich, wspiera szkoły fryzjerskie, współpracuje z najlepszymi polskimi fryzjerami.


nowoĹ&#x203A;ci

Tovares

Szczotki TERMIX Câ&#x20AC;˘RAMIC IONIC COLORS â&#x20AC;˘ Profesjonalne szczotki do modelowania z serii C-RAMIC wykonane przy wykorzystaniu najnowszej ceramiczno-jonowej technologii Äž &HUDPLF]Q\ NRUSXV V]F]RWNL UĂśZQRPLHUQLH UR]SURZDG]D FLHSĂŻR ] VXV]DUNL SU]H] FR skraca czas suszenia Äž :\VRNLHM MDNRÄ&#x201A;FL MRQL]XMĂ&#x2C6;FH ZĂŻRVLH UHGXNXMH HOHNWU\]RZDQLH VLĂ&#x161; ZĂŻRVĂśZ MHV]F]H OHSLHM MH FKURQL L ]DSRELHJD LFK XV]NRG]HQLX 3RGF]DV VXV]HQLD ĂŻXVNL ZĂŻRVĂśZ ]DP\NDMĂ&#x2C6; VLĂ&#x161; SU]H] FR VWDMĂ&#x2C6; VLĂ&#x161; RQH EDUG]LHM PLĂ&#x161;NNLH L EĂŻ\V]F]Ă&#x2C6;FH Äž /HNND L Z\JRGQD Z XÄ?\FLX Äž (UJRQRPLF]Q\ Z\JRGQ\ XFKZ\W Äž =HVWDZ V]F]RWHN R UR]PLDUDFK   PP GRVWĂ&#x161;SQ\ Z RSDNRZDQLX wielofunkcyjnym Äž 'RVWĂ&#x161;SQH Z WU]HFK QRZ\FK NRORUDFK PLĂ&#x161;WD IXNVMD Ä?ÜïW\ Äž 'R NDÄ?GHJR ]HVWDZX WRUED Z NRORU]H V]F]RWHN

60


a j c o m Pro

%ÆGijQDIDOL

LRV]F]ØGij96]ā Zestaw FOX falownica WAVER i komplet grzebieni LINE BLACK w etui

w promocyjnej cenie 291 zł

195 zł

'RZ\ERUXIDORZQLFDZNRORU]HF]DUQ\POXEÀROHWRZ\P .RPSOHW/LQH%ODFN]DZLHUDSURIHVMRQDOQ\FKJU]HELHQLZHWXL 3RGDQHFHQ\]DZLHUDMĈSRGDWHN9$7 3URPRFMDWUZDRGF]HUZFDGRVLHUSQLDOXEGRZ\F]HUSDQLDDVRUW\PHQWXREMčWHJRSURPRFMĈ =HVWDZ\GRVWÚSQHZKXUWRZQLDFK %,$’$32'/$6.$, FALE LOKI KOKI, pl. Rubina 17a, 83 344 24 70; %,$’<672.)$/(/2.,.2.,3LñVND%,(/6.2%,$’$, FALE LOKI KOKI FARO, Ogrodowa %<'*26=&=)$/(/2.,.2.,.RĂFLXV]NL%<'*26=&=:$%(/ &+2-1,&()$/(/2.,.2.,.RĂFLXV]NL *1,(=12/22.:(//:DUV]DZVND*1,(=12/22.:(//=LHORQ\5\QHN *1,(=12/22.:(//3RZVWDñFöZ:ONSD 723;*25=™::/.3)$/(/2.,.2.,%RURZVNLHJR*58'=,k'=)$/(/2.,.2.,7RUXñVND.$/,6=)$/(/2.,.2.,*öUQRĂOÈVNLFK .$72:,&()$/(/2.,.2.,0RQLXV]NL .,(/&((0,/,2&]DUQRZVND.,(/&(9(186SO0RQLXV]NLb .21,1)$/(/2.,.2.,6SöïG]LHOFöZ.5$.™:)$/(/2.,.2.,DO/LVWRSDGD.5$.™:)$/(/2.,.2.,%RUVXF]D 02 17; .5$.™:)$/(/2.,.2.,3LORWöZ.8712)$/(/2.,.2.,.UöOHZVND /(*1,&$)$/(/2.,.2.,-DZRU]\ñVND /(6=12)$/(/2.,.2.,/LSRZD/8%/,1)$/(/2.,.2.,.RZDOVND’™'½)$/(/2.,.2.,*HQ/¿HOLJRZVNLHJR 38 17; ’™'½)$/(/2.,.2.,7DGHXV]D.RĂFLXV]NL’™'½)$/(/2.,.2.,3LRWUNRZVND 12:<7$5*, FALE LOKI KOKI, Kolejowa 27, 2/6=7<1)$/(/2.,.2.,0D]XUVND 232/()$/(/2.,.2.,)$52$UPLL.UDMRZHMD232/(, FALE LOKI KOKI )$522]LPVND3’2&.)$/(/2.,.2.,.UöOHZLHFNDD 3’2&.)$/(/2.,.2.,:\V]RJURG]NDORN 32=1$”)$/(/2.,.2.,0XUDZDF32=1$”)$/(/2.,.2.,'ROQD:LOGD32=1$”)$/(/2.,.2.,DO.DUROD0DUFLQNRZVNLHJR 35=(0<¥/)$/(/2.,.2.,.UDVLñVNLHJR5$'20(0,/,20DOF]HZVNLHJR6,('/&()$/(/2.,.2.,:RMVNRZD62612:,(&)$/(/2.,.2.,7DUJRZD67$5*$5')$/(/2.,.2.,3LïVXGVNLHJR67$52*$5'*'$”6.,, )$/(/2.,.2.,-DJLHïï\bb6=&=(&,1)$/(/2.,.2.,2V6ïRQHF]QH5\GODN6=&=(&,1)$/(/2.,.2.,.X6ïRñFX 7$51™:)$/(/2.,.2.,6WDURGÈEURZVND7258”)$/(/2.,.2.,0RVWRZD7258”)$/(/2.,.2.,¥ZLÚWHM.DWDU]\Q\ :$56=$:$)$/(/2.,.2.,.ZLDWRZD:$56=$:$)$/(/2.,.2.,']LHOQD:$56=$:$, FALE LOKI KOKI, 5RHQWJHQD:$56=$:$)$/(/2.,.2.,.RQGUDWRZLF]DORN:$56=$:$)$/(/2.,.2.,%RUD.RPRURZVNLHJR :52&’$:)$/(/2.,.2.,'DZLGD :52&’$:)$/(/2.,.2.,6]\ERZFRZD=$%5=()$/(/2.,.2.,:ROQRĂFL =$02¥m)$/(/2.,.2.,’XNDVLñVNLHJR 6NDUSD%DVWLRQ9,, =,(/21$*™5$)$/(/2.,.2.,$QLHOL.U]\ZRñ=,(/21$ *™5$)$/(/2.,.2.,.XSLHFND


prezentacje FARBA MILATON PROFESSIONAL

/$.,(5'2:’26™:0,/$352)(66,21$/

$038’.,0,/$352)(66,21$/

100 ml

500 ml

12 x 10 ml

ľ3URIHVMRQDOQD IDUED UED GR ZïRVöZ SU]H]QDF]RQD SU]H]QDF GR Xĝ\WNX ZbVDORQDFK IU\]MHUVNLFK ľ=DZLHUD Z\FLÈJ ] ELDïHJR ZRVNX SV]F]HOHJR L ROHM MRMRED G]LÚNL F]HPX ZïRV\ SR NRORU\]DFML ]\VNXMÈ Z\UDěQH LQWHQV\ZQH FKDUDNWHU\VW\F]QH UHĠHNV\ ľ)DUE\ 0LODWRQ WR JZDUDQFMD JïÚERNLHJR ĝ\ZHJR L WUZDïHJR NRORUX QDZHW QD VLZ\FK ZïRVDFK

ľ3URIHVMRQDOQ\ XOWUDPRFQ\ ODNLHU GR ZïRVöZ ľ']LÚNL VSHFMDOQHM IRUPXOH L ]DZDUWRĂFL NZDVX KLDOXURQRZHJR Z]PDFQLD VWUXNWXUÚ ZïRVD RUD] ]DSRELHJD Z\VXV]DQLX

ľ3URIHVMRQDOQD NXUDFMD SU]H]QDF]RQD GOD VïDE\FK Z\SDGDMÈF\FK ZïRVöZ ľ$PSXïNL ]DZLHUDMÈ SODFHQWÚ L SDQWHQRO NWöUH VW\PXOXMÈ PLNURNUÈĝHQLH NUZL Z VNöU]H JïRZ\ RGĝ\ZLDMÈ ZïRV\ Lb]DSRELHJDMÈ LFK Z\SDGDQLX ľ3R ]DVWRVRZDQLX ZïRV\ VWDMÈ VLÚ ]GURZV]H VLOQLHMV]H L SHïQH ZLWDOQRĂFL

MASZYNKA MOSER NEO

MASZYNKA MOSER NEOLINER

SZCZOTKA OLIVIA GARDEN CERAMIC ION XL

2701887

2701586

2033085

ľ3URIHVMRQDOQD PDV]\QND GR VWU]\ĝHQLD ZïRVöZ ľ:\VRNLHM MDNRĂFL VWDORZH RVWU]H ] UHJXODFMÈ GïXJRĂFL FLÚFLD RG PP GR PP ľ’DWZR ]GHMPRZDOQ\ Qöĝ JZDUDQWXMH ïDWZH F]\V]F]HQLH LbV]\ENÈ Z\PLDQÚ ľ/HGRZ\ ZVNDěQLN SR]LRPX QDïDGRZDQLD DNXPXODWRUöZ ľ&]DV SUDF\ EH]SU]HZRGRZHM PLQXW ľ0RĝOLZRĂÊ SUDF\ SU]HZRGRZHM L EH]SU]HZRGRZHM ľ: ]HVWDZLH QDVDGNL   PP ]DVLODF] ROLZND GR NRQVHUZDFML RUD] SÚG]HOHN GR F]\V]F]HQLD

ľ3URIHVMRQDOQ\ WU\\PHU GR VWU]\ĝ ] HQLD ZïRVöZ ľ:\VRNLHM MDNRĂFL VWDORZH RVWU]H SR]ZDOD QD VWUU]\ĝHQLH EDUG]R EOLVNR VNöU\ öU\ JZDUDQWXMH SUHF\]\MQH L Z\UDěQH Z NRQWXU\ ľ’DWZR ]GHMPRZDOQ\ Qöĝ JZDUDQWXMH ïDWZH F]\V]F]HQLH LbV]\ENÈ Z\PLDQÚ ľ&]DV SUDF\ EH]SU]HZRGRZHM PLQXW ľ0RĝOLZRĂÊ SUDF\ SU]HZRGRZHM L EH]SU]HZRGRZHM ľ%DUG]R FLFKD L XOWUDOHNND J ľ : ]HVWDZLH QDVDGND PP ]DVLODF] ROLZND GR NRQVHUZDFML RUD] SÚG]HOHN GR F]\V]F]HQLD

• Idealna do modelowania ľ.RUSXV Z UR]PLDU]H ;/ ľ&]DV VXV]HQLD L PRGHORZDQLD NUöWV]\ R ľ3RZïRND FHUDPLF]QD • Jonizowana szczecina ľ2GSRUQD QD ZRGÚ L Z\VRNÈ WHPSHUDWXUÚ

SZCZOTKA OLIVIA GARDEN KIDNEY BRUSH

SZCZOTKA OLIVIA GARDEN KIDNEY BRUSH

SZCZOTKA OLIVIA GARDEN KIDNEY BRUSH

2033233

2033231

2033230

ľ,GHDOQD GR UR]F]HV\ZDQLD PRNU\FK ZïRVöZ ľ NROFH ]DNRñF]RQH GHOLNDWQ\PL NXONDPL ľ3RGXV]ND Z NRORU]H F]HUZRQ\P • Lekka ľ2GFLÈĝD QDGJDUVWHN

ľ3U]H]QDF]RQD GR VW\OL]DFML L FRG]LHQQHM SLHOÚJQDFML ZV]\VWNLFK URG]DMöZ ZïRVöZ QDWXUDOQ\FK RUD] SU]HGïXĝDQ\FK ľ3RïÈF]HQLH Q\ORQX L V]F]HFLQ\ G]LND ľ3RGXV]ND Z NRORU]H F]HUZRQ\P • Lekka ľ2GFLÈĝD QDGJDUVWHN

ľ ZïRVLH ] G]LND ľ:\JïDG]D QLHVIRUQH NRVP\NL L HOLPLQXMH HOHNWU\]RZDQLH VLÚ ZïRVöZ ľ*ÚVWR UR]PLHV]F]RQH ZïRVLH SHUIRUDFML ľ3RGXV]ND Z NRORU]H F]HUZRQ\P • Lekka ľ2GFLÈĝD QDGJDUVWHN

0100000

typ 1886

Wet Detangler

62

z kwasem hialuronowym

0103003

typ 1586

Care & Style

SU]HFLZZ\SDGDQLXZïRVöZ

0102404

45 mm

100% Boar Styler


Zakupy w dob Produkty dostฤ™pne w sklepach Oficjalny dystrybutor profesjonalnych produktรณw Moser w Polsce www.falelokikoki.pl


męska strefa

„Męskie Zacięcie” na targach LOOK 2017 Za nami kolejna edycja targów LOOK & beautyVISION w Poznaniu. W tym roku, podobnie jak w ubiegłym, przygotowaliśmy z Męskim Zacięciem, markami Clubman, Wahl i FOX nasz targowy barber shop. :W\PURNXSRMDZLïRVLÚZLHOHQRZRĂFLSURGXNWRZ\FKLVSU]ÚWRZ\FK NWöU\PLFKFLHOLĂP\VLÚ]:DPLSRG]LHOLÊ'ODW\FK]NWöU\PLQLHPLHOLĂP\ RND]ML]REDF]\ÊVLÚZ3R]QDQLXNUöWNLHSRGVXPRZDQLH 0DUND&OXEPDQ3LQDXGNWöUDVSHFMDOL]XMHVLÚZSURGXNFMLNRVPHW\NöZGR JROHQLDLSLHOÚJQDFML]DURVWXUR]V]HU]\ïDVZöMDVRUW\PHQWRNLONDQRZRĂFL :NRñFXPDP\GïXJRZ\F]HNLZDQHSRPDG\RUD]SDVWÚLJOLQNÚGRZïRVöZ :V]\VWNLHNRVPHW\NLZROQHVÈRGIWDODQöZSDUDEHQöZLJOXWHQX 0DUNDRIHUXMHWU]\URG]DMHSRPDGRGGHOLNDWQHMSU]H]ĂUHGQLÈSRWÚ ]bQDMPRFQLHMV]\PFKZ\WHP SRPDUDñF]RZÈ ,FKQRZRF]HVQDIRUPXïD G]LÚNL]DZDUWRĂFLZ\FLÈJöZ]UXPLDQNXODZHQG\MXNLRUD]SDQWHQROX G]LDïDLQWHQV\ZQLHSLHOÚJQDF\MQLHQDZïRV\LVNöUÚJïRZ\

=NROHLPDUND)2;SU]\JRWRZDïDQRZÈOLQLÚIRWHOL)2;%$5%(53LÚNQLH Z\NRQDQH ] GEDïRĂFLÈ R V]F]HJöï\ SU]\NXï\ XZDJÚ JRĂFL QD QDV]\P VWDQRZLVNX 0DV\ZQH Z UHWUR VW\OX VWDELOQH ]DSHZQLDMÈFH NRPIRUW SUDF\ L HUJRQRPLÚ G]LDïDQLD ] SHZQRĂFLÈ SU]\SDGQÈ QLHMHGQHPX EDUEHURZLGRJXVWX 6ROLGQD SRGVWDZD JZDUDQWXMH GXĝÈ VWDELOQRĂÊ Z SR]\FML OHĝÈFHM QD NWöUHM]DOHĝ\QDPSUDFXMÈF\P]EU]\WZÈZGïRQL+\GUDXOLF]QDSRPSD JZDUDQWXMHZ\VRNLHXQLHVLHQLHVLHG]LVNDDHOHJDQFNDZ\NRQDQD]bGREU\FKPDWHULDïöZWDSLFHUNDSR]ZDODZ\JRGQLHVSÚG]LÊF]DVQDIRWHOX SR]D W\P Z\JOÈGD EDUG]R OXNVXVRZR :V]\VWNLH ]GRELHQLD Lb F]ÚĂFL PHWDORZHVÈEDUG]RHVWHW\F]QHLïDWZHGRXWU]\PDQLDZF]\VWRĂFL=DJïöZHNSRVLDGDRGSRZLHGQLÈUHJXODFMÚZ\VRNRĂFLWDNZLÚFLQDMZ\ĝVL SDQRZLHEÚGÈPRJOLNRU]\VWDÊ]U\WXDïöZEDUEHUVNLFK

7DNĝHGOD]ZROHQQLNöZJOLQNLLSDVW\&OXEPDQPDGZDSURGXNW\GRNUHDW\ZQHMSUDF\EDUEHUVNLHM3RVLDGDMÈRQHSRGREQLHMDNSRPDG\Z\FLÈJ ] UXPLDQNX ODZHQG\ MXNL RUD] SDQWHQROX .RVPHW\NL WH PDMÈ ZïDĂFLZRĂFLPDWXMÈFHLQDGDMÈVLÚGREDUG]RZ\PDJDMÈFHMSUDF\VW\OL]DF\MQHM

1D WDUJRZ\P VWDQRZLVNX SRMDZLï VLÚ UöZQLHĝ ĝHO NRORU\]XMÈF\ GR ZïRVöZ3URGXNWWHQRIHUXMHV]\ENLHpokrycie siwizny przy jednoczesnym PRGHORZDQLX ZïRVöZ -HVW WR SLJPHQW G]LDïDMÈF\ EH]SRĂUHGQLR QD SRZLHU]FKQL ZïRVD -HĂOL PÚĝF]\]QD SRWU]HEXMH QDW\FKPLDVWRZHJR SR]E\FLDVLÚVLZL]Q\OXENRUHNW\NRORUXZïDVQ\FKZïRVöZLFKFH]URELÊWR Z]DFLV]XZïDVQHMïD]LHQNLWHQSURGXNWLGHDOQLHVLÚGRWHJRQDGDMH'RGDWNRZR PRĝQD SRGNUHĂODÊ QLP NRQWXU SRGF]DV VW\OL]DFML ]DURVWX ¿HO QLHGDMHFLHSïHJRUHĠHNVXQDZïRVDFKOXE]DURĂFLH3URGXNW]P\ZDVLÚZ ZUD]]P\FLHPZïRVöZ-HVWEH]SLHF]Q\ZXĝ\FLXSRZ\VFKQLÚFLX QLH EUXG]L XEUDñ %D]D ]DVWRVRZDQ\FK Z\FLÈJöZ URĂOLQQ\FK ]DSHZQLD ]GURZHZïRV\LVNöUÚJïRZ\

'RVWÚSQ\ZWU]HFKNRORUDFK

Czarny

64

&LHPQREUÈ]RZ\

%UÈ]RZ\

0DUND:DKOQDWRPLDVWSU]HGVWDZLïDVSU]ÚWQDNWöU\F]HNDOLĂP\GïXJR ļ GZLH QRZH PDV]\QNL 3LHUZV]D WR :DKO 0DJLF &OLS &RUGOHVV NWöUÈ XZDĝDPREHFQLH]DMHGQÈ]QDMOHSV]\FKPDV]\QHNGRFLHQLRZDQLDZïRVöZLVWU]\ĝHQLDSUHF\]\MQHJR1RZHMJHQHUDFMLRVWU]HR]PLHQQHMGïXJRĂFL]ÚEöZWQÈF\FKVSUDZLDĝHZïRV\VÈĂFLQDQHDQLHSFKDQHSRGF]DVSU]HVXZDQLDPDV]\QNLGRJöU\1DVDGNL]PLÚNNLPL]DRNUÈJORQ\P ]DNRñF]HQLHP]ÚEöZQLHSRGUDĝQLDMÈVNöU\JïRZ\SRGF]DVVWU]\ĝHQLD D VSHFMDOQ\ PHWDORZ\ NOLN ]DSHZQLD LGHDOQH GRSDVRZDQLH QDVDGNL GR RVWU]D %DWHULD 3UR /L,RQ JZDUDQWXMH PLQXW QLHSU]HUZDQHM SUDF\ 0DV]\QNDSRVLDGDQDVDGNLNWöU\FKQLHSRVLDGDMÈVWDQGDUGRZHPRGHOH :DKOF]\OLPPLPP8ïDWZLDMÈRQHSUDFÚSU]\WZRU]HQLXFLHQLRZDQLDSRV]F]HJöOQ\FKGïXJRĂFLZïRVöZ

'UXJDSR]\FMDWR:DKO)LQDOH6KDYHUļJRODUNDGRJROHQLDREDUG]RGXĝHMPRF\:\GDMQRĂÊ ]DSHZQLDMÈ MHM GZD RVWU]D QDSÚG]DQHVLOQLNLHPURWDF\MQ\P)ROLD]MRQDPL ]ïRWD]DSHZQLDKLSRDOHUJLF]QRĂÊZbNRQWDNFLH]HVNöUÈ&LHñV]DIROLDXPRĝOLZLDJROHQLHPP%DWHULD/L,RQ]DSHZQLDPLQXWSUDF\QDWRPLDVWF]DVïDGRZQLDWR PLQXW :DUWR SRGNUHĂOLÊ ĝH NWR UD] VSUöERZDï QLÈ SUDFRZDÊ QLH EÚG]LH VLÚ PöJï ]QLÈUR]VWDÊ3ROHFDPW\PNWöU]\MHV]F]H MHMQLHPDMÈ


:LHOH RVöE RGZLHG]LïR QDV]H WDUJRZH VWDQRZLVNR 0LïR E\ïR ]QRZX VSRWNDÊVLÚ]:DPLZ3R]QDQLX.DĝG\PöJï]REDF]\ÊFRĂFLHNDZHJR GODVLHELHF]HJRĂVLÚQDXF]\ÊLF]\PĂ]DLQVSLURZDÊ

: QLHG]LHOÚ QDWRPLDVW ]DV]F]\FLï QDV VZRMÈ REHFQRĂFLÈ &DUO %ODNH ]:LHONLHM%U\WDQLL&]ïRQHN:DKO$UWLVWLF7HDPIU\]MHU]OHWQLPGRĂZLDGF]HQLHP)DFKRZLHFLDUW\VWDSUH]HQWXMÈF\SUDFÚPDV]\QNDPLQD QDMZ\ĝV]\P SR]LRPLH = SUDZG]LZÈ SU]\MHPQRĂFLÈ SRGSDWU\ZDOLĂP\ WHJRPLVWU]DZF]DVLHSUDF\

: QDV]\P VRERWQLP SRND]LH Z\VWÚSRZDï UöZQLHĝ :RMWHN :DOF]DN ]b :DOF]DN +DLU 3OD\ 2G ODW ]DMPXMH VLÚ IU\]MHUVWZHP D RG MHVW ZïDĂFLFLHOHP6DORQX0HUOLQ=RUJDQL]RZDQ\EDUG]RNUHDW\ZQ\RGZDĝQ\LEH]NRPSURPLVRZ\ZNRORU]HLVWU]\ĝHQLXVWDUDMÈF\VLÚZ\SU]HG]DÊ WUHQG\ -DN FR URNX MDNR SLHUZV]\ ]DVLDGï Z QRZLXWNLP IRWHOX L RGGDï VLÚSRGPRMHQRĝ\F]NL%\ïWHĝ]QDPL(UQHVW.DZDNWöU\MHVWZ]DZRG]LHMXĝRGODWDV]NROHQLDSURZDG]LRG8ZDĝDĝHQLHPRĝQD WZRU]\Ê MHĂOL QLH SRVLDGD VLÚ GREUHJR ZDUV]WDWX L VROLGQ\FK SRGVWDZ $EVROZHQW UHQRPRZDQ\FK DNDGHPLL IU\]MHUVNLFK WDNLFK MDN 9LGDO 6DVVRRQZ/RQG\QLHF]\7RQL *X\Z1RZ\P-RUNXL6WXWWJDUFLH6XURZ\ LbZ\PDJDMÈF\QDXF]\FLHODSU]\W\PNUHDW\ZQ\VW\OLVWD6SRWNDQLH]QLP ]DZV]HUR]ZLMDPRMHXPLHMÚWQRĂFL

1DNRQLHFQLHVSRG]LDQNDNWöUDGDïDPLLFDïHPX]HVSRïRZLPQöVWZR VDW\VIDNFMLLHQHUJLLGRG]LDïDQLD0LÚG]\QDURGRZH7DUJL3R]QDñVNLHQD )RUXP)U\]MHUVWZD/22.Z3R]QDQLXSU]\]QDï\PDUFH&OXEPDQ L0ÚVNLHPX=DFLÚFLXPHGDO$FDQWKXV$XUHXV 7DUJL XSï\QÚï\ EDUG]R V]\ENRĮ -HG\QH F]HJR ĝDïXMÚ WR WR ĝH ]H ZV]\VWNLPLQLHXGDïRPLVLÚRVRELĂFLHSRUR]PDZLDÊRIU\]MHUVWZLHDOH RELHFXMÚQDGURELP\WRZSU]\V]ï\PURNX'R]REDF]HQLD 6HEDVWLDQ.DUF]HZVNLķ0ÚVNLH=DFLÚFLHĵ )RWR)DOH/RNL.RNL

65


mฤ™ska strefa

Hairvity Men Doskonaล‚y sposรณb na pielฤ™gnacjฤ™ mฤ™skich wล‚osรณw od wewnฤ…trz Piฤ™kne i zdrowe wล‚osy to atrybut nowoczesnego i zadbanego mฤ™ลผczyzny, dlatego bardzo waลผna jest ich wล‚aล›ciwa pielฤ™gnacja. Co jednak zrobiฤ‡, gdy nie mamy na niฤ… zbyt wiele czasu? Z pomocฤ… przychodzi marka Halier i jej innowacyjny nutrikosmetyk przeznaczony dla mฤ™ลผczyzn. 1D VWDQ ZรฏRVรถZ PD ZSรฏ\Z ZLHOH F]\QQLNรถZ 3รฏ\ZDQLH Z EDVHQLH Z\FKRG]HQLHQD]HZQรˆWU]ZVรฏRQHF]QHEรˆGฤ›PURฤ›QHGQLEH]QDNU\FLD JรฏRZ\DQDZHWZรฏรˆF]RQDZELXU]HNOLPDW\]DFMDฤผWRZV]\VWNRSR]RVWDZLDWUZDรฏ\ฤ‚ODGQDZรฏRVDFK-Hฤ‚OL]DXZDฤ\P\ฤHVรˆRQHPDWRZHVXFKH L SR]EDZLRQH ZLWDOQRฤ‚FL WR ]QDN ฤH SRZLQQLฤ‚P\ R QLH RGSRZLHGQLR ]DGEDรŠ 1LH ]DZV]H MHVW MHGQDN QD WR F]DV :DUWR ZWHG\ VLรšJQรˆรŠ SR QXWULNRVPHW\NL

3URGXNWPRฤQDQDE\รŠ]DSRฤ‚UHGQLFWZHPVWURQ\LQWHUQHWRZHMZZZKDOLHUSOZZ\EUDQ\FKVDORQDFKIU\]MHUVNLFKNRVPHW\F]Q\FKRUD]ZDSWHNDFKLGURJHULDFKQDWHUHQLHFDรฏHJRNUDMX

1XWULNRVPHW\NLWRSUHSDUDW\NWรถU\FKVNรฏDGQLNLPDMรˆ]D]DGDQLHRGฤ\ZLรŠ LZ]PRFQLรŠZรฏRV\:]DOHฤQRฤ‚FLRG]DรฏRฤRQHJRHIHNWXPRJรˆRQH]DZLHUDรŠV]HUHJUรถฤQ\FKZLWDPLQLVNรฏDGQLNรถZPLQHUDOQ\FKPLQNU]HP VHOHQF\QNPLHGฤ›F]\WHฤVLDUNรšRUJDQLF]Qรˆ-HGQ\P]WHJRW\SXSURGXNWรถZGRVWรšSQ\FKQDU\QNXMHVWHairvity Men marki Halier

2SDNRZDQLHฤผNDSVXรฏHN

+DOLHU +DLUYLW\0HQฤผQXWULNRVPHW\NGRNRPSOHNVRZHMSLHOรšJQDFML ZรฏRVรถZGODPรšฤF]\]Q

7R NRPSOHNVRZ\ SURGXNW NWรถUHJR UHFHSWXUD XNLHUXQNRZDQD MHVW QD ZVSRPDJDQLH ]GURZHJR Z\JOรˆGX PรšVNLFK ZรฏRVรถZ RUD] VNรถU\ JรฏRZ\ =DZDUWHZNDSVXรฏNDFKVNรฏDGQLNLZ\ND]XMรˆSR]\W\ZQ\ZSรฏ\ZQDVNรถUรš VW\PXOXMรˆF Z]URVW ZรฏRVรถZ 3RPDJDMรˆ UรถZQLHฤ Z IRUPRZDQLX PLHV]NรถZZรฏRVRZ\FK+DLUYLW\0HQ]DZLHUDXQLNDOQรˆIRUPXรฏรšNutri-Amino Complexโ„ขNWรถUDVSUDZLDฤHZรฏRV\VWDMรˆVLรšVLOQLHMV]HLPQLHMZ\SDGDMรˆ +DLUYLW\0HQSROHFDQ\MHVWZV]\VWNLPPรšฤF]\]QRPNWรถU]\FKFรˆSRVLDGDรŠ ]GURZH L Oฤ‚QLรˆFH ZรฏRV\ D QLH Vรˆ Z VWDQLH SRฤ‚ZLรšFLรŠ ZLHOH F]DVX QD LFK SLHOรšJQDFMรš :\VWDUF]\ ]Dฤ\ZDรŠ GZLH NDSVXรฏNL +DLUYLW\ 0HQ QD G]LHรฑDE\NRPSOHNVRZR]DWURV]F]\รŠVLรšRVZRMHZรฏRV\RGZHZQรˆWU] $E\PรถFFLHV]\รŠVLรšRSW\PDOQ\PLUH]XOWDWDPLQDOHฤ\VWRVRZDรŠSURGXNW V\VWHPDW\F]QLH SU]H] PLQLPXP PLHVLรˆFH 3R W\P F]DVLH NDฤG\ ZรฏRV RGF]XMHGREURF]\QQ\ZSรฏ\ZG]LDรฏDQLDWHJRQXWULNRVPHW\NX

www.halier.pl

66


Kolekcja STRANGE TIMES

JASON HALL

67


JASON HALL

68


Fryzury: Jason Hall, Jason Hall Hairdressing Foto: Desmond Murray Make-up: Kelly Crips Stylizacja: Alastair J Gourley Modele: Colours Agency

69


mฤ™ska strefa

Golenie twarzy na mokro W 1974 roku paล„stwowa ๏ฌrma Pollena-Uroda wypuล›ciล‚a na polski rynek siedem ekskluzywnych produktรณw o nazwie Wars dla bogacฤ…cych siฤ™ Polakรณw dekady Edwarda Gierka. Jednym z elementรณw tej ukล‚adanki byล‚ pล‚yn przed goleniem, czyli tak zwany pre-shave. W tamtym czasie zdawaล‚o siฤ™ to byฤ‡ zbฤ™dnym zbytkiem dla przeciฤ™tnego Kowalskiego, ale fryzjerzy wiedzieli swoje. Tego produktu brakowaล‚o wczeล›niej przy pracy, a jest on niezbฤ™dny do wykonania jednej z najstarszych i najbardziej charakterystycznych usล‚ug barberskich, czyli golenia twarzy na mokro. )U\]MHU]\PรšVF\UรถฤQLHUDG]LOLVRELH]EUDNLHPVSHFMDOQLHSU]\JRWRZDQHJR GODQLFKNRVPHW\NXZVSRPDJDMรˆFHJRJROHQLHWZDU]\QDPRNURZ]DNรฏDG]LHIU\]MHUVNLP8ฤ\ZDQRQDMF]รšฤ‚FLHMฤHODW\QRZ\FKRGฤ\ZHNGRZรฏRVรถZ UรถฤQHJR URG]DMX ROLZ VSRฤ\ZF]\FK L ZV]HONLFK SURGXNWรถZ ]PLรšNF]DMรˆF\FKZรฏRV\ZW\PVรฏ\QQHM]DNRPXQ\MXJRVรฏRZLDรฑVNLHM6XEULQ\ .DฤG\]QDVฤผIU\]MHUรถZPรšVNLFKGODNWรถU\FKJROHQLHMHVWSRGVWDZRZรˆ XVรฏXJรˆZ\NRQ\ZDQรˆZEDUEHUVKRSLHZLHMDNZDฤQHMHVWSU]\JRWRZDQLHWZDU]\SU]HGJROHQLHP0รถMV]HISRZWDU]DรฏRELHJRZHSRZLHG]RQNR EUDQฤRZHNWรถUHJRQDXF]\รฏVLรšRGVZRMHJRPLVWU]Dฤท'REU]HQDP\GORQH WRSรถรฏRJRORQHฤต:WHMNUรถWNLHMVHQWHQFML]DZDUWDMHVWNZLQWHVHQFMDWHJR MDN JUDGRZDรŠ ZDฤQRฤ‚รŠ F]\QQRฤ‚FL SU]\ JROHQLX SR SRรฏRZLH LVWRWQH MHVW SU]\JRWRZDQLHVNรถU\WZDU]\LWDNVDPRSULRU\WHWRZRWUDNWXMHVLรšVDPR JROHQLH :UDFDMรˆFGRSรฏ\QXSU]HGJROHQLHP:DUV]DVWDQDZLDPVLรšF]\3ROOHQD8URGD SXV]F]DรฏD VZRMรˆ OLQLรš W\ONR QD U\QHN GHWDOLF]Q\ F]\ UรถZQLHฤ SRP\ฤ‚ODรฏD RbIU\]MHUDFKPรšVNLFKLSU]\JRWRZDรฏDMDNLHฤ‚ZLรšNV]HRSDNRZDQLDWHJRVSHF\ฤŸNX:\GDMHPLVLรšฤHQLHERRGVWDUV]\FKNROHJรถZSRIDFKXVรฏ\V]รšฤH QLHSU]\SRPLQDMรˆVRELHZRJรถOHWDNLHJRSรฏ\QXZ]DNรฏDG]LHSUDF\=UHV]Wรˆ]D NRPXQ\V\WXDFMDE\รฏDWDNDฤHQDZHWMHฤ‚OLSDรฑVWZRZHPRORFK\FRฤ‚SURGXNRZDรฏ\WRLWDNQLHVSRVรถEE\รฏRWHJRSRWHPNXSLรŠZbVNOHSLH $OHQLHRNรฏRSRWDFKDSURZL]DF\MQ\FKVRFMDOLVW\F]QHMJRVSRGDUNLFKFLDรฏHP SLVDรŠ7HPDWHPWHJRZ\ZRGXVรˆSURGXNW\SUHVKDYHDNRQNUHWQLHMHGHQ ]QLFKฤผ6WHDP3XQN6KDYH2LVWZRU]RQ\SU]H]SR]QDรฑVNรˆPDQXIDNWXUรš 3DQ'UZDOLฤŸUPRZDQ\PRLPQD]ZLVNLHPLPDUNรˆQDV]HMฤŸUP\ *ROHQLHWZDU]\QDPRNURMHVWZPRMHMRSLQLLQDMEDUG]LHMLQW\PQรˆQDMZDฤQLHMV]รˆQDMSLรšNQLHMV]รˆLQDMVWDUV]รˆF]\QQRฤ‚FLรˆZ\NRQ\ZDQรˆZEDUEHUVKRSLH 'R WHJR FHOX RSUรถF] XPLHMรšWQRฤ‚FL SRWU]HEXMHP\ SURIHVMRQDOQ\FK DUWHIDNWรถZLGREU\FKNRVPHW\NรถZ .ROHMQRฤ‚รŠRGVWXOHFLMHVWWDNDVDPD3U]\JRWRZDQLHVNรถU\WZDU]\]DF]\QD VLรšRGGRNรฏDGQHJR]OXVWURZDQLDMDNLHQLHVSRG]LDQNLPRJรˆQDQDVF]HNDรŠ SRGF]DVSU]HORWXEU]\WZ\1DVWรšSQLHQDNรฏDGDP\GREU\JRUรˆF\NRPSUHV F]DVDPLGZรถFKUรšF]QLNรถZQDVWรšSXMรˆF\FKMHGHQSRGUXJLPSRF]\PSU]\FKRG]LSRUDQDPLVWU]DGUXJLHJRSODQXฤผ6WHDP3XQN6KDYH2LOF]\OLROHM GRJROHQLD

7RJHQLDOQ\SURGXNWNWรถU\PDSLรšรŠZDฤQ\FKDWXWรถZDSLHUZV]\PMHVWWR ฤHSRQDรฏRฤHQLXVSUDZLDฤHVNรถUDSR]RVWDMHUR]JU]DQD2OHMOXELFLHSรฏR SRGWU]\PXMHMHฤผPRFQRZVPDURZDQ\ZVNรถUรšMHVWWHUPRIRUHPG]LรšNL NWรถUHPXPRฤHP\VSRNRMQLHZVZRLPWHPSLHRJROLรŠWZDU]NOLHQWD 'UXJLSOXVVWHDPSXQNRZHJRROHMXWRXHODVW\F]QLHQLHVNรถU\NWรถUHSRZRGXMHฤ‚OL]JEU]\WZ\ฤผRVWU]HSU]\SHZQ\FKUXFKDFKIU\]MHUDSรฏ\QLHSRWZDU]\SU]Hฤ‚OL]JXMรˆFVLรšSRHZHQWXDOQ\FKSU]HV]NRGDFK :DORUHPQXPHUWU]\G]LรšNLNWรถUHPXXZDฤDPWHQSURGXNWSUHVKDYH]D NRQLHF]Q\ SU]HG JROHQLHP WR GREUH QDZLOฤHQLH VNรถU\ QLH]EรšGQH SU]\ SRGZรถMQ\P D F]DVDPL SRWUรถMQ\P JROHQLX SRG ZรฏRV NWรถUH SRZRGXMH VLOQH Z\VXV]HQLH L SRGUDฤQLHQLH QDVNรถUND : QDV]\P NRVPHW\NX ]D WH ZรฏDฤ‚FLZRฤ‚FL RGSRZLDGD ROHM ] RU]HFKรถZ PDNDGDPLD RUD] ZLWDPLQD ( 2OHMPDNDGDPLDPDZVSDQLDรฏHZรฏDฤ‚FLZRฤ‚FLQDWรฏXV]F]DMรˆFHSRQLHZDฤ]DZLHUDQLHQDV\FRQHNZDV\WรฏXV]F]RZHZLWDPLQ\$RUD]ZLWDPLQ\]JUXS\ %VNZDOHQ VNรฏDGQLNSรฏDV]F]DOLSLGRZHJROXG]NLHMVNรถU\ RUD]OHF\W\Qรš URฤ‚OLQQ\ฤ‚URGHNQDWรฏXV]F]DMรˆF\QDWXUDOQHJRSRFKRG]HQLD =DOHWDQXPHUF]WHU\WRHIHNWMXฤSUDZLHฤŸQDOQ\QDNWรถU\VNรฏDGDVLรšXฤ\FLH GREUHJRSURGXNWXSUHVKDYHFRVNXWNXMH]DรฏDJRG]HQLHPSRGUDฤQLHรฑ RGฤ\ZLHQLHPLUHJHQHUDFMรˆQDVNรถUND 2VWDWQLP SLรˆW\P L PRFQ\P DWXWHP ROHMX GR JROHQLD VHULL 6WHDP 3XQN MHVW MHJR ]DSDFK ฤผ SRรฏรˆF]HQLH DNRUGรถZ NRU]HQQ\FK NDUGDPRQX JDรฏNL PXV]NDWRรฏRZHMSLHSU]XRUD]F\QDPRQXF]\PFKXGรšERZHJRฤผDIURG\]MDNLbSHUIXPZMHGQ\P 3RW\PFDรฏ\PDPEDUDVLHLZSUDZLHQLXNOLHQWDZVWDQQLUZDQ\SR]RVWDMH QDP\GOLรŠ WZDU] GREU\P P\GรฏHP GR JROHQLD L SR SURVWXฤฎ RJROLรŠ -Hฤ‚OL WU]HEDJROLรŠSRUD]GUXJLZV]\VWNLHF]\QQRฤ‚FLQDOHฤ\SRZWรถU]\รŠZWDNLHM VDPHMNROHMQRฤ‚FL 1DSUDZGรšZDUWRVSUรถERZDรŠ Adam Szulc Barber

70


męska strefa

„Barber” – zaproszenie do świata mężczyzn z pasją Na początku kwietnia tego roku zorganizowaliśmy w naszej jamie wraz z Wydawnictwem Zysk i S-ka oraz Telewizją WTK premierę pierwszej w Polsce książki o fryzjerstwie męskim pt. „Barber”. .LONDPLHVLÚF\WHPX]RVWDïHPSRSURV]RQ\SU]H]SR]QDñVNLH:\GDZQLFWZR=\VNL6NDRREMÚFLHSDWURQDWHPNVLÈĝNLķ%DUEHUĵ0LDïDE\ÊWïXPDF]HQLHP ] DQJLHOVNLHM ķ%DUEHU %RRNĵ ORQG\ñVNLHJR Z\GDZQLFWZD 3KDLGRQZRSUDFRZDQLXSDQL*LXOLL3LYHWW\=QDïHPMXĝWÚNVLÈĝNÚSRQLHZDĝ NXSLïHPMÈZVW\F]QLXURNXZMHGQHM]EHUOLñVNLFKNVLÚJDUQLSUDZLH VSöěQLDMÈFVLÚSU]H]QLÈQDNRQFHUW=JRG]LïHPVLÚZLÚFQDXG]LDïZW\P SURMHNFLHEH]ZDUXQNRZRLEH]]EÚGQ\FKG\VNXVML 3RSLHUZV]HļXFLHV]\ïHPVLÚĝH]DGHELXWXMHZ3ROVFHMDNLHNROZLHNVïRZRSLVDQHZMÚ]\NXSROVNLPWUDNWXMÈFHRIU\]MHUVWZLHPÚVNLP3RGUXJLH ļ VXSHU ĝH WDNLH VïRZR WUDğ SRG VWU]HFK\ ZVNXWHN F]HJR WD ZLHG]D SU]HVWDQLHE\Ê]DUH]HUZRZDQDW\ONRGODZ\EUDñFöZLZUHV]FLHIU\]MHUVWZRPÚVNLH]RVWDQLH]UR]XPLDQHQLHW\ONRSU]H]IU\]MHUöZDOHWHĝSU]H] RVRE\]EUDQĝÈQLH]ZLÈ]DQH3RWU]HFLHļ]DSURSRQRZDQRPLQDSLVDQLH SRVïRZLDWDNLHJRHSLORJXNRñF]ÈFHJRFDïÈRSRZLHĂÊZLÚFVSUDZDE\ïD MDVQDLSU]HMU]\VWDļZFKRG]ÚZWR 7ïXPDF]HQLH QD SROVNL E\ïR VZHJR URG]DMX Z\]ZDQLHP GOD WïXPDF]D ]bNWöU\P]UHV]WÈ]QDPVLÚRGODW3RSUDFRZDOLĂP\UD]HPSU]H]NLONDJRG]LQSU]\VïRZDFKL]ZURWDFKEUDQĝRZ\FKLXZDĝDPĝHHIHNWNRñFRZ\ MHVWEDUG]RGREU\ ķ%DUEHUĵMHVWVZRLVW\PDOPDQDFKHPSU]HZRGQLNLHPSRPÚVNLFKIU\]XUDFK3RND]XMHWRFRPQLH]DZV]HLQWU\JRZDïRLSRFLÈJDïRZW\P]DZRG]LHDF]HJRQLNWZ3ROVFHQLJG\QLHURELïSRïÈF]HQLHEDUEHULQJX] KLVWRULÈLPX]\NÈURFNRZÈSXQNRZÈURFNDQGUROORZÈF]\URFNDELOO\7R FRĂFRGODPQLH]DZV]HE\ïRRF]\ZLVWÈRF]\ZLVWRĂFLÈDFRGODSROVNLFK IU\]MHUöZE\ïRGHOLNDWQLHPöZLÈFG]LZDFWZHP 3U]H] ODWD P\ĂODïHP ĝH MHVWHP MHG\Q\ NWöU\ JUD Z KDUGFRUHijRZHM NDSHOLLQWHUHVXMHVLÚKLVWRULÈ]ELHUDZLQ\OHLMHV]F]HMHVWPDQLDNLHPVWDUHJR IU\]MHUVWZD PÚVNLHJR .LHG\ ]D NRPXQ\ SU]\FKRG]LïHP GR SUDF\ Z JODQDFK NXUWFH PRUR L SXV]F]DïHP Z UDGLR DXG\FMH 7RPND 5\ïNL Zb5R]JïRĂQL+DUFHUVNLHMWRSDQLH]G]LDïXGDPVNLHJRZSDGDï\]HV]SLNXOFHPZUÚFHLKHMWHPZRF]DFKĝHE\Z\ïÈF]\ÊWRZDULDFWZRĮ

3U]H]ODWDXF]HVWQLF]\ïHPZHZV]\VWNLFKLPSUH]DFKEUDQĝRZ\FKZ3R]QDQLX SRF]ÈZV]\RGGXĝ\FKWDUJöZLSRND]öZZ$UHQLHZURNX:WHG\MHV]F]HSU]H]NLONDODW PQLHMZLÚFHMGRRNUHVXWDN]ZDQ\FKSU]HPLDQ QDSRND]DFK LWDUJDFKPRĝQDE\ïR]REDF]\ÊFRQLHFRGODIU\]MHUöZPÚVNLFK*ROHQLHEU]\WZÈE\ïRVWDQGDUGHPDSUH]HQWDFMHGRW\F]\ï\UöZQLHĝVWU]\ĝHQLDEURG\0LïR WRZVSRPLQDPPLPRĝHJUDQDWDPPX]\NDE\ïDNRPSOHWQLHQLH]PRMHMEDMNL 3öěQLHME\ïRMXĝW\ONRJRU]HMZLHONLHğUP\NRVPHW\F]QHQLHE\ï\]DLQWHUHVRZDQHIU\]MHUVWZHPPÚVNLPNWöUHVWDQRZLïRQLV]RZHU]HPLRVïR ZLÚFQDZV]\VWNLFKWDUJDFKSU]H]QDVWÚSQHÊZLHUÊZLHNXQLHE\ïRGOD EDUEHUöZ1,& &]XïHPVLÚMDNWRWDOQ\RXWVLGHUERQDZHWPRLNROHG]\]EUDQĝ\Z\U]HNOL VLÚQDV]\FKWUDG\F\MQ\FKXVïXJWDNLFKMDNJROHQLHWZDU]\QDPRNURF]\ VWU]\ĝHQLHEURG\LZVZRLFK]DNïDGDFKSUDF\SRXPLHV]F]DOLVRODULDLbNRVPHW\NÚĮ %\ïHP VDP MHGHQ PRL XF]QLRZLH GRVWDZDOL EDQD QD HJ]DPLQDFK]DSRVLDGDQLHEU]\WZ\DOHNOLHQFLZLHG]LHOLJG]LHPRJÈGRVWDÊ GREUÈNODV\F]QÈXVïXJÚ]Xĝ\FLHPWHJRQDU]ÚG]LDLP\GïDGRJROHQLD 7HUD]ZV]\VF\LQWHUHVXMÈVLÚG]LDïHPPÚVNLPQDJOHRND]XMHVLÚĝHQLH MHVWHĂP\SDVVÓ6ïXFKDP\KDUGFRUHijXLVWU]\ĝHP\ZïRV\FRRELHUDQHMHVW REHFQLHEDUG]RSR]\W\ZQLH$SR]DW\PURELP\VZRMHNRQVHNZHQWQLH DPELWQLHLGRSU]RGXFRMHVWWDNĝHGRFHQLDQHLFLHV]\VLÚV]DFXQNLHP -DZW\PPLHMVFXPDPW\ONRMHGQÈUDGÚGODZV]\VWNLFKEÈGěFLHVREÈ 2W\PZïDĂQLHMHVWWDNVLÈĝNDRE\FLXVREÈRW\PĝHG]LZDF]QDPX]\ND LQLH]UR]XPLDïHSU]H]LQQ\FKSDVMHĂZLHWQLHVLÚNRPSLOXMÈ]IU\]MHUVWZHP PÚVNLPDNDĝGDIU\]XUDPÚVNDMHVWXPLHMVFRZLRQDZNRQNUHWQ\PF]DVLH LĝHSU]HG7REÈNWRĂMXĝMÈQRVLï,WRMHVWZïDĂQLHSLÚNQHļWRMHVWZïDĂQLH WRFRUöĝQLQDVRGG]LDïXGDPVNLHJRSDQLHFKFÈE\ÊFLÈJOH]DVNDNLZDQH SU]H]VZRLFKIU\]MHUöZQRZ\PLSUHSDUDWDPLV]F]RWNDPLQRZÈSRZïRNÈ FHUDPLF]QÈQDSURVWRZQLF\0\DWRPLDVWZUÚF]SU]HFLZQLHFKFHP\WUDG\FMLVZRMHJRNOLPDWXSRJDGDQLDSRVïXFKDQLDIDMQHMPX]\NLGODGXĝ\FK FKïRSFöZ$QDMOHSLHMĝHE\E\ïRWDNMDNZWHG\JG\]DPïRGXFKRG]LOLĂP\ GRIU\]MHUD]HVZRLPWDWÈOXEG]LDGNLHP 7RZV]\VWNR %DUEHU)RWHO/XVWUR 0X]\ND+LVWRULD 7UDG\FMD%U]\WZD *U]HELHñ1Rĝ\F]NL .RORñVND 7\ONRW\OHLDĝW\OH Adam Szulc Barber

)RWR5REHUW.DF]PDUHN

72


męska strefa

Fotel FOX BARBER

Fotel FOX BARBER 5ÚF]QH Z\NRñF]HQLH IRWHOD (OHPHQW\ Z\NRQDQH ] RGOHZX DOXPLQLXP 6W\OL]RZDQ\ QD IRWHO ] SRF]ÈWNX GZXG]LHVWHJRVWXOHFLD6WDQRZLLGHDOQHSRïÈF]HQLHWUDG\FML]HZVSöïF]HVQRĂFLÈ • • • • • • •

5ÚF]QLHZ\NRQDQHGHWDOH 0RĝOLZRĂÊïDWZHJRUR]ïRĝHQLDGRSR]\FMLSöïOHĝÈFHM 2EURWRZHVLHG]LVNR 7DSLFHURZDQHSRGSDUFLHQDQRJL 3LÚFLRVWRSQLRZDUHJXODFMD]DJïöZND 0DNV\PDOQHREFLÈĝHQLHIRWHODNJ 'RVWÚSQ\ZNRORU]H]LHORQ\PLF]HUZRQ\P

2ğFMDOQ\G\VWU\EXWR 2 FMD \G VWU EXW U 7R RYDUHV6S]RR DUH 6S ]R R ZZZ RYD HV ZZZWRYDUHVSO

73


ADAM SZULC BARBER

74


75


ADAM SZULC BARBER

76


Fryzury: Adam Szulc Barber Team Foto: Maciej Bogaczyk

77


ROSS CHARLES

78

Kolekcja PSYCHEDELIC SOLDIERS


Fryzury: Ross Charles, Ross Charles Hairdressing Foto: David Charles Photography

79


DANIEL GRYSZKE

80

PURETÉ L’Oréal Professionnel / Lookbook 2017


Fryzury: Daniel Gryszke Asystent fryzjera: Oskar Wirkus Foto: Paweł Wyląg Photography Stylizacja: Agata Makowska Make-up: Natalia Stawiarska (Pro Academy School of Makeup) Modelki: Agata Bluma, Anna Ann Pham, Katarzyna Kaliente, Pamela Bagińska, Justyna Grudzień, Klara Piotrowska (United For Models)

81


wywiad

Daniel Gryszke Mimo że fryzjerstwem zajmuje się zaledwie od kilku lat, jego nazwisko jest już rozpoznawalne i cenione w branży. Z sukcesami startował w popularnych konkursach fryzjerskich, jak L’Oréal Professionnel Color Trophy czy Wella TrendVision Award. Czesał na FashionPhilosophy Fashion Week Poland oraz na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. Tworzy autorskie kolekcje fryzur. Obecnie ID Artist L’Oréal Professionnel. )RWRDUFKLZXP'DQLHOD*U\V]NH

=GDMH VLÚ ĝH GRĂÊ ZF]HĂQLH ]DLQWHUHVRZDï VLÚ 3DQ IU\]MHUVWZHP EÚGÈFMXĝMDNRG]LHFNRF]ÚVW\PE\ZDOFHPZVDORQLHIU\]MHUVNLP" 'DQLHO *U\V]NH : VDORQLH IU\]MHUVNLP SR UD] SLHUZV]\ SRMDZLïHP VLÚ PDMÈFGZDODWD7DWD]DEUDïPQLHGRVDORQXJG]LHSUDFRZDïDPDPD*G\ E\ïHPVWDUV]\SURVLïHPPDPÚĝHE\]DELHUDïDPQLH]HVREÈGRSUDF\-DNR PïRG\FKïRSDNZLHG]LDïHPĝHNLHG\ĂEÚGÚFKFLDïSöMĂÊZMHMĂODG\

8F]HVWQLF]\ï3DQZNLONXNRQNXUVDFKIU\]MHUVNLFKLWR]VXNFHVDPL /XEL3DQU\ZDOL]DFMÚF]\PRĝHLQQHDVSHNW\]ZLÈ]DQH]XG]LDïHP ZNRQNXUVDFKVÈGOD3DQDFHQQH" '* Konkursy fryzjerskie to przede wszystkim fantastyczna zabawa. %LRUÈFXG]LDïZWHJRW\SXZ\GDU]HQLDFKDEVROXWQLHQLHNLHUXMÚVLÚU\ZDOL]DFMÈDUR]ZRMHP

&]\WRZïDĂQLHPDPDSU]HND]DïD3DQXSDVMÚRUD]ZLHG]ÚSRWU]HEQÈ GRZ\NRQ\ZDQLDWHJR]DZRGX" '* 0DPD SU]HND]DïD PL ZV]\VWNLH QDMZDĝQLHMV]H ZDUWRĂFL L UD]HP ]bWDWÈQDXF]\OLPQLHĝHFLÚĝNDSUDFDSRSïDFD=DOHĝDïRMHMMHGQDNQDW\P DE\PQDXF]\ïVLÚQRZRF]HVQHJRIU\]MHUVWZD1DXNÚ]DZRGXUR]SRF]ÈïHPXERNX3DQL%HDW\%HUHQGRZLF]Z2SROX

-HĝHOLFKRG]LR]DZRGRZHIDVF\QDFMHWRNWRMHVWGOD3DQDZ\]QDF]QLNLHPSUDZG]LZHJRPLVWU]RVWZDZHIU\]MHUVWZLH" '*$QJHOR6HPLQDUD*XLGR3DODX6DP0F.QLJKW

&R3DQDQDMEDUG]LHMIDVF\QXMHZSUDF\IU\]MHUD" '*=PLDQDIRUP\LSU]HVWU]HQLGDQHMIU\]XU\DWDNĝHWRMDNMHVWHĂP\ZVWDQLH]PLHQLDÊVLÚ]DSRPRFÈNRORUX 3U]\JRWRZDï3DQQLHMHGQÈNROHNFMÚIU\]XU-DNRQHSRZVWDMÈVNÈG F]HUSLH3DQLQVSLUDFMHLSRP\Vï\GRNROHMQ\FKSURMHNWöZ" '*.ROHNFMHNWöUHWZRU]ÚVÈPLQLPDOLVW\F]Q\PRSLVHPPRMHMRVRE\,QVSLUDFMÈPRĝHVWDÊVLÚGODQDVZV]\VWNRPRGDOXG]LH]DSDFKWDQLHFVQ\ :ROL3DQWZRU]\ÊIU\]XU\FRG]LHQQHXĝ\WNRZHF]\UDF]HMDUW\VW\F]QHQDSRWU]HE\VKRZDOERNROHNFML" '*8ZLHOELDPSUDFÚZVDORQLHDOHWRDUW\VW\F]QDF]ÚĂÊWHJR]DZRGX GDMHPLQDMZLÚNV]ÈVDW\VIDNFMÚLQDSÚG]DPQLHGRGDOV]\FKG]LDïDñ

-DNLHHOHPHQW\]DNWXDOQ\FKIU\]MHUVNLFKWUHQGöZVÈ3DQD]GDQLHP QDMFLHNDZV]H" '*:HW/RRN6RPEUH+DLU&RORUIXO+DLU &R3DQDIDVF\QXMHLLQWHUHVXMHSR]DIU\]MHUVWZHP"&]\]QDMGXMH3DQ F]DVQDMDNLHĂLQQHSDVMH" '* 7DQLHF MHVW EDUG]R EOLVNL PRMHPX VHUFX SRQLHZDĝ MDNR ODWHN ]DF]ÈïHP XF]ÚV]F]DÊ QD OHNFMH WDñFD ZVSöïF]HVQHJR L PD RQ GR G]LĂ GXĝH]QDF]HQLHZPRLPĝ\FLX -DNLHVÈ3DQDSODQ\SURMHNW\QDQDMEOLĝV]HODWD" '*6WDUDPVLÚQLHZ\ELHJDÊ]E\WGDOHNR¿\F]ÚVRELHGXĝR]GURZLD LWHJRDE\PPöJïWZRU]\ÊLG]LHOLÊVLÚW\P]ZLÚNV]ÈSXEOLF]QRĂFLÈ

)RWR.DPLO0DMGDñVNL

)RWR$GDP7U]DVND

82

)RWR3DZHï:\OÈJ3KRWRJUDSK\


ZACHOWAJ ZDROWY I MŁODZIEŃCZY WYGLĄD

Produkty dostępne w Salonach współpracujących z Montibello. www.montibello.pl


uroda

Oparzenia słoneczne Działanie promieni słonecznych na nasz organizm ma wiele zalet, jednak przy zbyt długiej ekspozycji na słońce może dojść do oparzenia skóry i związanych z tym następstw. Dlatego też bezwzględnie należy unikać tego typu obrażeń, są bowiem niezdrowe, prowadzą do przedwczesnego starzenia się, zmarszczek, a nawet raka skóry.

84


2SDU]HQLD VรฏRQHF]QH VSRZRGRZDQH Vรˆ QDGPLHUQ\P G]LDรฏDQLHP SURPLHQLXOWUDฤŸROHWRZ\FK 89 0RJรˆRQHSRFKRG]LรŠQLHW\ONR]HVรฏRรฑFD DOHWDNฤH]ODPSJHQHUXMรˆF\FKWDNLHSURPLHQLRZDQLH QSZVRODULXP 2EMDZDPLWDNLFKRSDU]HรฑVรˆ]DF]HUZLHQLHQLDREU]รšNEROHVQRฤ‚รŠVNรถU\ F]DVDPLREHFQRฤ‚รŠSรšFKHU]\NรถZ:\VWรšSRZDรŠPRJรˆUรถZQLHฤJRUรˆF]ND GUHV]F]HQXGQRฤ‚FLRUD]Z\PLRW\MHฤ‚OLG]LDรฏDQLHVรฏRรฑFDMHVW]E\WGรฏXJLHL LQWHQV\ZQH5\]\NRRSDU]HQLDVรฏRQHF]QHJRMHVWZLรšNV]HXRVรถERMDVQHM NDUQDFML 1DZLรˆ]XMรˆFGRSRZLHG]HQLDฤHฤท/HSLHM]DSRELHJDรŠQLฤOHF]\รŠฤตZDUWR SU]HVWU]HJDรŠNLONXSURVW\FK]DVDGDE\XQLNQรˆรŠVNXWNรถZQDGPLHUQHJR G]LDรฏDQLDSURPLHQLVรฏRQHF]Q\FK1DOHฤ\XQLNDรŠVรฏRรฑFDSRPLรšG]\JRG]LQDPLDRUD]Xฤ\ZDรŠNUHPรถZRFKURQQ\FK]ฤŸOWUDPL89SRGF]DV SU]HE\ZDQLDQDVรฏRรฑFX IDNWRUPLQLPXPฤผLPMDฤ‚QLHMV]DVNรถUDW\P Z\ฤV]\ IDNWRU $E\ ฤŸOWU E\รฏ VNXWHF]Q\ QDOHฤ\ VPDURZDรŠ VLรš FR NLOND JRG]LQ RUD] SR NรˆSLHOL 2EHFQLH GRVWรšSQH Vรˆ NRVPHW\NL GR PDNLMDฤX ]DZLHUDMรˆFHฤŸOWU\89$L89% :VND]DQH MHVW WDNฤH QDNU\FLH JรฏRZ\ QS NDSHOXV] RNXODU\ SU]HFLZVรฏRQHF]QHDWDNฤHRGSRZLHGQLHXEUDQLDNWรถUHQDMOHSLHMFKURQLรˆSU]HG WHJRW\SXSURPLHQLDPL-Hฤ‚OLMHGQDNGRMG]LHGRRSDU]HQLDVNรถU\QDOHฤ\ SRGMรˆรŠOHF]HQLH 1D ZLรšNV]Rฤ‚รŠ RSDU]Hรฑ VรฏRQHF]Q\FK VWRVXMHP\ SRZV]HFKQLH GRVWรšSQH PDฤ‚FLฤHOHLNUHP\RUD]OHNLSU]HFLZ]DSDOQHLSU]HFLZEรถORZHMHGQRF]Hฤ‚QLHRFKรฏDG]DMรˆFVNรถUรš:VND]DQ\MHVWWDNฤHRGSRF]\QHNZVSRNRMQ\P FKรฏRGQ\PPLHMVFXRUD]Z\SLMDQLHGXฤHMLORฤ‚FLZRG\-HGQDNNRQVHNZHQFMH QDGPLHUQHJR RSDODQLD PRJรˆ QLH GRW\F]\รŠ MHG\QLH REMDZรถZ ]H VWURQ\VNรถU\ -HฤHOL SR QDGPLHUQHM HNVSR]\FML QD VรฏRรฑFH Z\VWรˆSLรˆ WDNLH REMDZ\ MDN RGGDZDQLH EDUG]R PDรฏ\FK LORฤ‚FL PRF]X OXE EH]PRF] GH]RULHQWDFMD ]QDF]QD VXFKRฤ‚รŠ MDP\ XVWQHM JRUรˆF]ND SRZ\ฤHM ฤฉ& VLOQ\ EรถO OXE SรšFKHU]H Z PLHMVFX RSDU]HQLD Z\VXV]RQD L ZLRWND VNรถUD QDOHฤ\ NRQLHF]QLHVNRQWDNWRZDรŠVLรš]OHNDU]HP Kontakt: sdchirplast@wp.pl

'RNWRUQDXNPHG\F]Q\FK

Sylwester Dratwa6SHFMDOLVWDFKLUXUJLLSODVW\F]QHM 6SHFMDOLVWDFKLUXUJLLRJรถOQHM

 

85


uroda

Idealnie podkrÄ&#x2122;cone rzÄ&#x2122;sy z RefectoCil Eyelash Curl Chyba wszystkie kobiety marzÄ&#x2026; o dĹ&#x201A;ugich i piÄ&#x2122;knie podkrÄ&#x2122;conych rzÄ&#x2122;sach, ktĂłre nie tylko zaakcentujÄ&#x2026; oprawÄ&#x2122; oczu, ale rĂłwnieĹź dodadzÄ&#x2026; im naturalnego blasku. Osobom borykajÄ&#x2026;cym siÄ&#x2122; z problemem wiecznie sztywnych i prostych rzÄ&#x2122;s z pomocÄ&#x2026; przychodzi trwaĹ&#x201A;e podkrÄ&#x2122;canie rzÄ&#x2122;s od RefectoCil. 3U]HGVWDZLDP\ QRZĂ&#x2C6; RGVĂŻRQĂ&#x161; ]HVWDZX GR WUZDĂŻHJR SRGNUĂ&#x161;FHQLD U]Ă&#x161;V 5HIHFWR&LO (\HODVK &XUO NWĂśU\ ]DVWĂ&#x2C6;SL GRW\FKF]DVRZH ZHUVMH 5HIHFWR&LO (\HODVK3HUPL 5HIHFWR&LO (\HODVK &XUO ] NRODJHQHP L F\VWHLQĂ&#x2C6; GDMH U]Ă&#x161;VRP VSHNWDNXODUQH SRGNUĂ&#x161;FHQLH VSUDZLDMĂ&#x2C6;F Ä?H RF]\ Z\JOĂ&#x2C6;GDMĂ&#x2C6; QD ZLĂ&#x161;NV]H L EDUG]LHM Z\UD]LVWHDMHGQRF]HÄ&#x201A;QLHSLHOĂ&#x161;JQXMHU]Ă&#x161;V\:SU]HFLZLHĂąVWZLHGRPHWRG\PHFKDQLF]QHMWDNLHMMDNQDSU]\NĂŻDG]DORWND5HIHFWR&LO(\HODVK&XUO

86

GDMH GHOLNDWQH SRGNUĂ&#x161;FDQLH D VNUĂ&#x161;W XWU]\PXMH VLĂ&#x161; QDZHW GR W\JRGQL .RODJHQMHVWMHGQ\P]QDMOLF]QLHMV]\FKELDĂŻHNZEXGRZLHOXG]NLHJRFLDĂŻD &\VWHLQDRGJU\ZDQDWRPLDVWGHF\GXMĂ&#x2C6;FĂ&#x2C6;UROĂ&#x161;ZVWUXNWXU]HZĂŻRVD7HDNW\ZQH VNĂŻDGQLNL SLHOĂ&#x161;JQXMĂ&#x2C6; U]Ă&#x161;V\ SRGF]DV ]DELHJX L VSUDZLDMĂ&#x2C6; Ä?H HIHNW MHVWGĂŻXJRWUZDĂŻ\DU]Ă&#x161;V\JUXEV]HRUD]SHĂŻQLHMV]H $SOLNDFMDMHVWSURVWDEH]SLHF]QDLWUZDW\ONRRNRĂŻRPLQXW


5HIHFWR&LO(\HODVK&XUO3HUP]DZLHUD [WXED/DVK3HUPPO [WXED1HXWUDOL]HUPO [PLQLPLVHF]NLNRVPHW\F]QH [SĂ&#x161;G]HONLNRVPHW\F]QHPLĂ&#x161;NNLH [RSDNRZDQLHNOHMXPO [GUHZQLDQ\SDW\F]HN [ZDĂŻHF]NL6 [ZDĂŻHF]NL0 [ZDĂŻHF]NL/ [ZDĂŻHF]NL;/ &DĂŻRÄ&#x201A;Ă&#x160;]RVWDĂŻD]DPNQLĂ&#x161;WDZVW\ORZHMNRVPHW\F]FH =HVWDZSR]ZDODZ\NRQDĂ&#x160;]DELHJĂśZ =REDF]Ä&#x;OPLQVWUXNWDÄ?RZ\ na www.refectocil.pl

2Ä&#x;FMDOQ\SDUWQHU

RóşnorodnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; kolorĂłw takĹźe dla wraĹźliwych klientĂłw. RefectoCil Sensitive oferuje teraz idealne rozwiÄ&#x2026;zanie koloryzacji brwi i rzÄ&#x2122;s dla tych, ktĂłrzy ceniÄ&#x2026; sobie naturalnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; i optymalnÄ&#x2026; kompatybilnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; ze skĂłrÄ&#x2026;. DostÄ&#x2122;pny w czterech naturalnie fascynujÄ&#x2026;cych odcieniach.


uroda

Idealny makijaż ślubny Jaki powinien być? To pytanie spędza sen z powiek pannom młodym i wizażystkom.

W wiosennym wydaniu magazynu przedstawiłam cztery makijaże w różnym stylu, od klasyki po ekstrawagancję. Zwróciłam także uwagę na wiele technicznych kwestii i kosmetyczne przygotowanie twarzy do makijażu. Tym razem chcę podzielić się spostrzeżeniem, jak ważna jest wzajemna komunikacja wizażystki z klientką.

6SURVWDÊRF]HNLZDQLRPNOLHQWNL :\NRQDQLHPDNLMDĝXĂOXEQHJRZ\PDJDGXĝHMZLHG]\LGRĂZLDGF]HQLDQLH W\ONR]]DNUHVXZL]DĝXDOHUöZQLHĝSV\FKRORJLL'RSUDFRZDQHWHFKQLNL WR SRGVWDZD DOH QDMWUXGQLHMV]\P Z\]ZDQLHP MHVW VSURVWDÊ RF]HNLZDQLRPNOLHQWNL,VWQLHMHNLONDVSHNWDNXODUQ\FKPDNLMDĝ\NWöUHZL]Dĝ\VWND PRĝH ]DSUH]HQWRZDÊ SDQQLH PïRGHM VWRVXMÈF WHFKQLNL L ]DVDG\ SURIHVMRQDOQHJRZL]DĝX3UDZG]LZÈV]WXNÈMHVWZ\EUDÊWDNLNWöU\ZSUDZL Zb]DFKZ\WSDQQÚPïRGÈEÚG]LHZVSDQLDOHSRGNUHĂODïMHMXURGÚRG]ZLHUFLHGODïMHMWHPSHUDPHQWFKDUDNWHULZSLV]HVLÚZNOLPDWXURF]\VWRĂFL%H] SRPRF\NOLHQWNLEH]RGSRZLHGQLHJRZ\ZLDGXPRĝHP\OLF]\ÊZ\ïÈF]QLHQDV]F]ÚĂFLH

3LÚNQLHSRGNUHĂORQHEURQ]HUHPOXEUöĝHPNRĂFLSROLF]NRZHWRSRGVWDZD FRG]LHQQHJR PDNLMDĝX ZLHOX NRELHW GOD LQQ\FK ĂZLDWïRFLHñ EÚG]LH RGELHUDQ\MDNQLHUöZQR]DDSOLNRZDQ\SRGNïDGOXE]E\WGXĝDLQJHUHQFMDZZL]HUXQHN ]PLDQDNV]WDïWXWZDU]\ 

3URVWHÊZLF]HQLH]NRPXQLNDFML

,QVSLUDFMHZIRUPLH]GMÚÊ

.DĝG\]QDVSU]\QDMPQLHMUD]Zĝ\FLXGRĂZLDGF]\ïÊZLF]HQLDZNWöU\P MHGQD RVRED RGZUöFRQD SOHFDPL GR JUXS\ RSRZLDGD R NRQNUHWQ\P REUD]LHNWöU\WDZïDĂQLHJUXSDPDQDU\VRZDÊ&RVLÚRND]XMH".DĝG\ RGELHUD ZVND]öZNL LQDF]HM L Z Z\QLNX WHJR ÊZLF]HQLD SRZVWDMH NLOND VNUDMQLHUöĝQ\FKU\VXQNöZ

:\ZLDG]NOLHQWNÈ 5R]PRZD]NOLHQWNÈSU]HGUR]SRF]ÚFLHPPDNLMDĝXPDNOXF]RZH]QDF]HQLH 2FRSRZLQQLĂP\]DS\WDÊ • MDNPDOXMHVLÚQDFRG]LHñ • F]HJRRF]HNXMHRGPDNLMDĝXĂOXEQHJR • F]\PRĝHZVND]DÊVZRMHLQVSLUDFMH • MDNEÚG]LHZ\JOÈGDïDVW\OL]DFMDĂOXEQD NRORU\VW\O • MDNLFKSRGNïDGöZXĝ\ZD VLïDNU\FLD • NWöU\HOHPHQWWZDU]\OXELSRGNUHĂODÊ RF]\XVWDSROLF]NL 

88

¥ZLDWïRFLHñMHVWWHFKQLNÈPDODUVWZDĂZLDGRPLHZ\NRU]\VW\ZDQÈZPDNLMDĝXSURIHVMRQDOQ\PSROHJDMÈFÈQDUöĝQLFRZDQLXQDWÚĝHQLDĂZLDWïD 6WRSQLRZDQLHWHMZïDĂQLHFHFK\NRORUXļZDORUX MDVQHFLHPQH ļ HNVSRQXMHRNUHĂORQHVWUHI\WZDU]\LVNU\ZDLQQH']LÚNLWHMWHFKQLFHPLQ Z\V]F]XSODP\Z\GïXĝDP\WZDU]]PLHQLDP\NV]WDïWLRVDG]HQLHRF]X

=SHZQRĂFLÈWDNDIRUPDEÚG]LHQDMEDUG]LHMNRU]\VWQD1DMSHïQLHMSU]HGVWDZL RF]HNLZDQLDNOLHQWNL

(GXNDF\MQDURODZL]Dĝ\VWNL -HĝHOL NOLHQWND SU]HVWDZL &L VZRMÈ ZL]MÚ QD NLONX SU]\NïDGRZ\FK ]GMÚFLDFK RPöZ MÈ GRNïDGQLH NURN SR NURNX =ZUöÊ XZDJÚ QD ZV]\VWNLH V]F]HJöï\LQVSLUDFMLRGQRV]ÈFVLÚGRXURG\NOLHQWNL=ZHU\ğNXMWHFKQLNÚ LURG]DMPDNLMDĝXLZ\WïXPDF]SDQQLHPïRGHMGODF]HJRPRG\ğNDFMD SRP\VïXMHVWNRQLHF]QD3U]HNRQDMMÈĝHSHZQHNRPSURPLV\ZW\P Z\MÈWNRZ\P GQLX VÈ QLH]EÚGQH SRQLHZDĝ PDNLMDĝ PXVL E\Ê WUZDï\ L SRZLQLHQ SU]\QDMPQLHM SRSUDZQLH SUH]HQWRZDÊ VLÚ QD ]GMÚFLDFK :\SUDFXMFLH ZVSöOQLH G]LHïR NWöUH ]DFKZ\FL ZV]\VWNLFK L SU]HWUZD FDïÈ QRF


Make-up i stylizacja: .DPLOOD-DVWU]ÚEVND ķ)HQLNV6W\OHĵ Fryzura: 0DULXV]-DPQLXN Foto: 'DQLHO5XWNRZVNL ķ6WXGLRSRG’DEÚG]LHPĵ Modelka: 3DWU\FMD,ZDñVND

.DPLOOD-DVWU]ÛEVND Ȃ'\SORPRZDQD0LVWU]\QL:L]DľXL6W\OL]DFMLΖQVWUXNWRU3UDNW\F]QHM1DXNL=DZRGX]DĄRľ\FLHOND L ZĄDĝFLFLHOND 0DNHXS &RORU 6W\OH $FDGHP\ 3U]HZRGQLF]ÇFD .RPLVML (J]DPLQDF\MQHM Z ]DZRG]LH :L]Dľ\VWNDȂ 6W\OLVWNDSU]\.XMDZVNR3RPRUVNLHMΖ]ELH5]HPLRVĄDL3U]HGVLÛELRUF]RĝFLZ%\GJRV]F]\ 0DNHXS &RORU 6W\OH$FDGHP\ WRQRZRF]HVQD SU\ZDWQDV]NRĄDNWµUDRIHUXMHNDPHUDOQHLSU]H]WRHIHNW\ZQH QDXF]DQLH Z ]DZRG]LH ZL]Dľ\VWNDVW\OLVWND 'RĝZLDGF]HQLH SDVMD LQVWUXNWRUD L ODWD SUDNW\NL Z QDXF]DQLX F]\QLÇ $NDGHPLÛ]DZRGRZ\PXQLZHUV\WHWHPZWHMG]LHG]LQLH(GXNDFMDRGE\ZDVLÛZIRUPLHNXUVµZLQG\ZLGXDOQ\FKLJUXSRZ\FK QDSR]LRPDFKSRGVWDZRZ\PL]DDZDQVRZDQ\P=DMÛFLDRSDUWHVÇQDZDUV]WDWDFKLSUDNW\NDFK6]NROHQLDSU]\JR WRZXMÇGRHJ]DPLQµZ]DZRGRZ\FK :ĄDĝFLFLHOND Ȍ)HQLNV 6W\OHȋ VWZRU]\ĄD MHG\QH Z 3ROVFH V]NROHQLH GOD IU\]MHUµZ ] 1RZRF]HVQHM =LQG\ZLGXDOL]RZDQHM $QDOL]\.RORU\VW\F]QHMNWµUHXF]\MDNGRELHUDÉNRORU\]DFMÛGRW\SXNRORU\VW\F]QHJRNOLHQWNL $NDGHPLDUHDOL]XMHUµZQLHľZDUV]WDW\RZL]HUXQNXZEL]QHVLHGHG\NRZDQHȴUPRPLLFKSUDFRZQLNRP 6]NRĄDZVSµĄSUDFXMH]IRWRJUDIDPLLDJHQFMDPL SU]\UHDOL]DFMLSURJUDPµZWHOHZL]\MQ\FKHYHQWµZSRND]µZPRG\ LVHVML]GMÛFLRZ\FK5HDOL]XMHLQG\ZLGXDOQH]OHFHQLDLFRQVXOWLQJ]ZLÇ]DQ\]ZL]HUXQNLHP ZZZIHQLNVVW\OHSOVWXGLR#IHQLNVVW\OHSO

K U R S Y

Z A W O D O W E

I

S Z K O L E N I A


There’s a new gel in town! 01

02

03

6Ja`NjDžPWYa`NV[\QWHaUVRJPL

+LSPRH[UPL^`WVSLY\QWHaUVRJPL HI`^`NéHKaPDžPJOWV^PLYaJOUPLJP aTH[V^PDžWé`[RLJ

5PLW`SǃJǃNjJPLYLJaRǃUHTVJaVUǃ^ AHHWSPR\QJPLURǃ^HYZ[^LJIHa` HSRVOVS\WYaL[Ya`QWé`[RLJHI`\Z\UǃDž Gelous?TM Touch Base. aUPLQUPLJa`Z[VNjJPVSLQS\I^VKLJ

05

06

07

08

7VRY`QIHaǃJHéǃWé`[RLJUPL KV[`RHQǃJWYa`[`TSPUPPZR}YLR >é}ǏUHZLR\UKWVKSHTWLJ 5*3(3,+

5Hé}ǏWPLY^Zaǃ^HYZ[^LJ ^`IYHULNVRVSVY\5*3( .LSV\Z&>é}ǏWVKSHTWLJ 5*3(3,+UHZLR\UK

5Hé}ǏKY\Nǃ^HYZ[^LJ^`IYHULNV RVSVY\"\WL^UPQZPLJǏLUHRéHKHZa JPLURǃ^HYZ[^LJSHRPLY\>é}ǏWVK SHTWLJ5*3(3,+UH ZLR\UK

5HRVUPLJUHé}ǏJPLURǃ^HYZ[^LJ [VWJVH[\5*3(.LSV\Z&;VWVM ;OL.HTLP^é}ǏUHZLR\UK WVKSHTWLJ5*3(3,++aPLJRP ZWLJQHSULQMVYT\SL5*3( .LSV\Z&[VWJVH[\UPLT\ZPZa WYaLT`^HDžHSRVOSLT

:/675*3(73

04


moda

Radykalna polaryzacja Lato 2017 Tego lata dziejÄ&#x2026; siÄ&#x2122; w modzie rzeczy bardzo ciekawe. Moda postanowiĹ&#x201A;a bowiem udowodniÄ&#x2021; w tym sezonie, Ĺźe odzwierciedla w sposĂłb najbardziej skondensowany ducha wspĂłĹ&#x201A;czesnoĹ&#x203A;ci. W ubiorze nastÄ&#x2122;puje wyraĹşna polaryzacja postaw i wyborĂłw. Z pluralizmu stylĂłw, peĹ&#x201A;nej dowolnoĹ&#x203A;ci i uprawomocnienia wszystkich moĹźliwych propozycji przechodzimy w tym sezonie do sytuacji, w ktĂłrej proponowana jest nam li tylko alternatywa. Nie mamy innego wyjĹ&#x203A;cia, jak tylko opowiedzieÄ&#x2021; siÄ&#x2122; po ktĂłrejĹ&#x203A; ze stron. Zawsze jest â&#x20AC;&#x17E;albo-alboâ&#x20AC;?, poĹ&#x203A;rednie moĹźliwoĹ&#x203A;ci sÄ&#x2026; naprawdÄ&#x2122; bardzo ograniczone. W kolorystyce: biel albo niebieskoĹ&#x203A;ci. Owszem, â&#x20AC;&#x17E;paĹ&#x201A;Ä&#x2122;tajÄ&#x2026; siÄ&#x2122;â&#x20AC;? w kolekcjach jakieĹ&#x203A; odcienie şóĹ&#x201A;te, koralowe, jakieĹ&#x203A; ďŹ olety i róşe, ale sÄ&#x2026; to sytuacje jednostkowe. W sylwetkach: albo linia prosta, albo â&#x20AC;&#x17E;bombkaâ&#x20AC;?. Z faktur: albo jedwabista Ĺ&#x203A;liskoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, albo miÄ&#x2122;sistoĹ&#x203A;Ä&#x2021; dzianiny. We wzorach natomiast: kwiaty albo nic. Taka â&#x20AC;&#x17E;radykalizacjaâ&#x20AC;? i polaryzacja propozycji to nie wszystko. Jest bowiem dziedzina, w ktĂłrej moda nie proponuje alternatywy, za to narzuca jeden okreĹ&#x203A;lony trend. Chodzi o jednoznaczne zatarcie sylwetek mÄ&#x2122;skiej i kobiecej. Sylwetka kobieca w sposĂłb stanowczy pozbawiana jest talii â&#x20AC;&#x201C; swojego tradycyjnego wyróşnika. Sylwetka mÄ&#x2122;ska z kolei coraz bardziej siÄ&#x2122; feminizuje. Pojawia siÄ&#x2122; w modzie pojÄ&#x2122;cie â&#x20AC;&#x17E;gender neutralâ&#x20AC;?, ktĂłre â&#x20AC;&#x201C; w odróşnieniu od starego dobrego â&#x20AC;&#x17E;unisexâ&#x20AC;?, ktĂłry proponowaĹ&#x201A; te same czÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ci garderoby kobietom i mÄ&#x2122;Ĺźczyznom â&#x20AC;&#x201C; zamienia role i postuluje

Roberto Torretta

-XDQD0DUWLQ

$LODQWR

o niedeďŹ niowanie mody na dziaĹ&#x201A; mÄ&#x2122;ski i damski.

:]RU\NZLDWRZH 'UREQHSROQHNZLDWNLXSRU]Ă&#x2C6;GNRZDQHZOLQHDUQHGHNRUDF\MQHV]ODF]NLF]\ROEU]\PLHSRMHG\QF]H NZLDW\ Z\UDVWDMĂ&#x2C6;FH QD FDĂŻHM V\OZHWFH RG VWĂśS GR UDPLRQ Äź ZV]\VWNLH Z]RU\ NZLDWRZH F]HUSLĂ&#x2C6; LQVSLUDFMH]PDODUVWZD0RJĂ&#x2C6;WRE\Ă&#x160;PDNLLQHQXIDU\MDNE\]0RQHWDPRJĂ&#x2C6;WRE\Ă&#x160;VHFHV\MQHLU\V\ RG0XFK\L.OLPWDDPRJĂ&#x2C6;E\Ă&#x160;WHÄ?RGZ]RURZDQLDKLSHUUHDOLVW\F]QH-HVWWRMHG\Q\GR]ZRORQ\ Z W\P VH]RQLH RUQDPHQW L PRÄ?H E\Ă&#x160; QDGUXNRZDQ\ Z\KDIWRZDQ\ DOER NRURQNRZ\ -HÄ&#x201A;OL NWRÄ&#x201A; FKFLDĂŻE\WHJRODWDQRVLĂ&#x160;SDVNLNUDWNĂ&#x161;OXESDVNLWR]Z\F]DMQLHQLHPDWDNLHMPRÄ?OLZRÄ&#x201A;FL

92


0DULR&RHOOR

Duyos

$QD/RFNLQJ

Inspiracje rozmyte

0DULD(VFRWร“

)HUUDQGL]

$OEHF%XQVHQ

,QVSLUXMHP\VLรšZRGรˆ,QLHFKRG]LRMHG\Q\LVWQLHMรˆF\NRORUVH]RQXNWรถU\PMHVW SR]DRF]\ZLฤ‚FLH ELHOรˆ QLHELHVNLZHZV]\VWNLFKRGFLHQLDFK&KRG]LWDNฤHRZV]HONLHDVSHNW\IDOLVWHJRUXFKXWUDQVSDUHQWQRฤ‚FLOฤ‚QLHQLDZSURPLHQLDFKVรฏRรฑFD DOERUDF]HMDSOLNDFML 0RฤOLZRฤ‚FLWHFKQRORJLF]QHJR RSUDFRZDQLDPDWHULDรฏรถZMDNUรถZQLHฤNURMHSR]ZDODMรˆQDGRVNRQDรฏรˆLPLWDFMรšZWNDQLQDFKLZ]RUDFK UXFKXEODVNXNRORUXLZรฏDฤ‚FLZRฤ‚FLZRG\

)DNWXUDZ\UD]LVWD =DVNDNXMรˆF\PMHVWฤHPRGDSURSRQXMHWHJRODWDJUXEHLZ\UD]LVWHG]LDQLQ\3U]HGHZV]\VWNLP ZVWURMDFKNรˆSLHORZ\FKFRMHVWEH]SRฤ‚UHGQLPL]DEDZQ\PQDZLรˆ]DQLHPGRVW\OLVW\NLODW =JUXEHMZ\UD]LVWHMG]LDQLQ\XV]\WHVรˆUรถZQLHฤOHWQLHVXNLHQNL]GXฤ\PGHNROWHPDWDNฤHNUรถWNLH VSรถGQLF]NL'R]ZLHZQ\FKMHGZDELVW\FKVXNLHQHF]HNQDUDPLรˆF]NDFKSURSRQRZDQHVรˆ]NROHL JUXQJHฤณRZHZ\FLรˆJQLรšWHVZHWU\RV]HURNLFKUรšNDZDFK

93


0DULD(VFRWÓ

$PD\D$U]XDJD

$LODQWR

moda

6\OZHWNDW\SXķRïöZHNĵ

Devota & Lomba

7KHQG6NLQ

$PD\D$U]XDJD

:\GïXĝRQDLV]F]XSïD%XGRZDQDMHVWSU]HGHZV]\VWNLP]DSRPRFÈGïXJLFK]UHJXï\GRSDVRZDQ\FKVXNLHQHN1LHU]DGNRVWDMHVLÚZ\GïXĝRQ\PSURVWRNÈWHP/HWQLHGïXJLHVXNLHQNLVÈQDMF]ÚĂFLHM Z\NRQDQH ]H ]ZLHZQ\FK OHNNLFK PDWHULDïöZ VLÚJDMÈ NRVWHN 1LHNLHG\ PDMÈ GXĝH Z\FLÚFLH RGVïDQLDMÈFHQRJÚ=DZV]HSRND]XMÈGHNROW W\SXķ9ĵ ZZLÚNV]RĂFLSURSR]\FMLSRGWU]\P\ZDQH VÈQDFLHQLXWNLFKUDPLÈF]NDFK

6\OZHWNDW\SXķERPENDĵ &DïNRZLFLHRNUÈJïD1LHNLHG\WHQGHQFMDWDMHVWïÈF]RQD]V\OZHWNÈSRGïXĝQÈZöZF]DVRNUÈJïRĂÊ SRMDZLD VLÚ ] UHJXï\ Z UDPLRQDFK OXE Z RNROLF\ WDOLL (IHNW ERPENL QDMF]ÚĂFLHM RVLÈJDQ\ MHVW SRSU]H] ]DVWRVRZDQLH WDNLFK ĂURGNöZ MDN IDOEDQ\ QDJURPDG]HQLH SLöU ]PDUV]F]Hñ DSOLNDFML ,QQ\P VSRVREHP MHVW NUöM SRZLÚNV]DMÈF\ L ]DRNUÈJODMÈF\ UDPLRQD RUD] SRV]HU]DMÈF\ UÚNDZ\ 3RZUDFDWHĝVSöGQLFDERPEND]QDQD]ODW

94


0DULDNH)LVKHUPDQ

(XSKHPLR)HUQDQGH]

$OEHF%XQVHQ

%H]SïFLRZRĂÊ ķ*HQGHUQHXWUDOĵWRWHQGHQFMDNWöUDSURSRQXMH]DWDUFLHGDPVNRPÚVNLFKNRGöZXEUDQLRZ\FK3RVWXOXMHRRGHMĂFLHRGG]LDïöZPRG\PÚVNLHMLGDPVNLHMZVNOHSDFK7HQGHQFMDWDZ\FKRG]LSR]D]QDQ\]ODWXQLVH[F]\OLMHGQDNRZHSURSR]\FMHGODNRELHWLPÚĝF]\]QLSURSRQXMHDE\]DWU]HÊZRJöOH W\SRZRNRELHFÈF]\PÚVNÈV\OZHWNÚ.RELHWSR]EDZLDVLÚZLÚFZFLÚFLDZWDOLLDPÚĝF]\]QļSRGNUHĂORQ\FKUDPLRQ

1DPÚVNLFKUDPLRQDFK

;HYL)HUQÁQGH]

Habey

(XSKHPLR)HUQDQGH]

2EVHUZRZDQDMHVWWDVDPDWHQGHQFMD FRZPRG]LHGDPVNLHM]DRNUÈJOHQLH UDPLRQ .XUWNL UDPRQHVNL EOX]\ SHOHU\Q\ 6]HURNLH UÚNDZ\ ]ZÚĝDQH Z QDGJDUVWNDFK .XUWNL L EOX]\ QDMFKÚWQLHM QRV]RQH VÈ QD JRïH FLDïR QLHNLHG\ QD 7VKLUW\ R GXĝ\FK Z\FLÈJQLÚW\FKGHNROWDFKOXEQDNRV]XONLĂPLDïRRGVïDQLDMÈFHEU]XFK*öUD R]DRNUÈJORQ\FKUDPLRQDFKFKÚWQLH ïÈF]RQD MHVW ]H VSRGQLDPL SU]HG NRVWNÚ

:VSRPQLHQLHRJDUQLWXU]H

;HYL)HUQÁQGH]

Habey

$OEHF%XQVHQ

)RUP\ QLHJG\VLHMV]HJR JDUQLWXUX PXWXMÈZHZVSöïF]HVQHMPRG]LHL]DPLHQLDMÈVLÚZMDNLĂSRVWU]ÚSLRQ\IUDJPHQW PÚVNLHM JDUGHURE\ SRFLÚW\ SU]H] ZĂFLHNïHJR SURMHNWDQWD : Z\GDQLX WZöUFöZEDUG]LHMSRZĂFLÈJOLZ\FKVWDMÈVLÚIRUPDPLQLH]Z\NOHGRSDVRZDQ\PLZSURVWSU]\NOHMRQ\PLGRPÚVNLHJR FLDïDOXEïÈF]RQHVÈ]V]RUWDPL0RJÈ E\Ê WHĝ Z\NRQDQH ] SU]H]URF]\VW\FK PDWHULDïöZ ĂPLDïR RGVïDQLDMÈF\FK FKïRSLÚFÈ NODWNÚSLHUVLRZÈ

Foto: Ugo Camera / IFEMA Maja Hirsz

95


wywiad )RWRDUFKLZXP.UHDWRUD

Damian Kucharczyk Laureat tegorocznej edycji konkursu „Kreator” – zdobył pierwsze miejsce w kategorii stylizacja męska, wyróżnienie czasopisma „Fale Loki Koki” oraz nagrodę główną. 8G]LDïZWHJRURF]Q\Pķ.UHDWRU]HĵQLHE\ï3DQDSLHUZV]\PVWDUWHP Z NRQNXUVLH IU\]MHUVNLP 3URV]Ú SRZLHG]LHÊ NLHG\ RGNU\ï 3DQZVRELH]DFLÚFLHGRIU\]MHUVNLHMU\ZDOL]DFML" 'DPLDQ.XFKDUF]\N3RREHMU]HQLXğOPXķ'ZDZMHGQ\PĵNWöUHJR KLVWRULD RSRZLDGD R PLVWU]RVWZDFK IU\]MHUVNLFK VDP ]DSUDJQÈïHP VSUöERZDÊVZRLFKVLïZWDNLFKNRQNXUVDFK:WU]HFLHMNODVLHV]NRï\]DZRGRZHMSRUD]SLHUZV]\PRJïHPGRĂZLDGF]\ÊU\ZDOL]DFMLIU\]MHUVNLHM 7DNLWXUQLHMWRLGHDOQDPRĝOLZRĂÊ]DSUH]HQWRZDQLDVZRMHMNUHDW\ZQRĂFL LWRZïDĂQLHķ.UHDWRUĵE\ïSLHUZV]\PPRLPNRQNXUVHP -DNQDURG]LïVLÚSRP\VïQDIU\]XUÚLVW\OL]DFMÚNWöUÈ]DSUH]HQWRZDï 3DQZ3R]QDQLX" D.K.: %DUG]R OXELÚ U\VRZDÊ L SUöERZDïHP FRĂ ]DSURMHNWRZDÊ 5\VRZDïHPWDNMDNPLSRGSRZLDGDïDZ\REUDěQLD*G\VNRñF]\ïHP VWZLHUG]LïHP ĝH FLHNDZLH WR Z\JOÈGD L ZDUWR WR ]DSUH]HQWRZDÊ QD WDUJDFK 3RVWDZLïHP QD PRW\Z\ ]ZLHU]ÚFH PLQ SLöUD L HOHPHQW\ Z\FLQDQH LPLWXMÈFH ïXVNÚ ZÚĝD 6W\OL]DFMD E\ïD PURF]QD FR EDUG]R SDVRZDïRGRWHJRURF]QHJRWHPDWXPRMHMNRQNXUHQFML $MDNSU]HELHJDï\SU]\JRWRZDQLDGRVWDUWXZķ.UHDWRU]Hĵ" '.7\PUD]HPSRVWDQRZLïHPĝHQDMSLHUZ]DMPÚVLÚVDPÈNUHDFMÈ DSRP\VïQDIU\]XUÚSU]\MG]LHVDP3U]\JRWRZDQLHXELRUXE\ïREDUG]RSUDFRFKïRQQHLSRĂZLÚFLïHPWHPXVSRURF]DVX3RGF]DVSUDFQDG VW\OL]DFMÈZPRMHMJïRZLHSRZVWDZDï]DU\VIU\]XU\2JURPQLHZDĝQH E\ïRGODPQLHZVSDUFLHRGPRLFKQDMEOLĝV]\FK%H]QLFKQLHXGDïRE\ PLVLÚ]GÈĝ\ÊQDF]DV%DUG]RLP]DWRG]LÚNXMÚ

98

-HĝHOL FKRG]L R 3DQD ]DZRGRZH IDVF\QDFMH L LQVSLUDFMH WR NWR MHVW GOD3DQDZ\]QDF]QLNLHPSUDZG]LZHJRPLVWU]RVWZDZHIU\]MHUVWZLH" D.K.: =GHF\GRZDQLH VW\OLĂFL $NDGHPLL 7RQL *X\ NWöU]\ QLH W\ONR NUHXMÈ ĂZLDWRZHWUHQG\DOHWHĝEDUG]RPQLHLQVSLUXMÈGRWZRU]HQLDQRZ\FKSUDF &RQDMEDUG]LHMFHQL3DQZ]DZRG]LHIU\]MHUD" '. 1DMEDUG]LHMFHQLÚVRELHPRĝOLZRĂÊSUDF\]OXGěPLLFLÈJïHQRZH Z\]ZDQLD'RFHQLDP]DXIDQLHNWöU\PGDU]ÈPQLHNOLHQFLVLDGDMÈFQD IRWHO1LH]Z\NOHVDW\VIDNFMRQXMÈF\MHVWGODPQLHXĂPLHFKQDWZDU]\]DGRZRORQHJRNOLHQWD -DNLHVÈ3DQD]DZRGRZHSODQ\LPDU]HQLD" D.K.:-HĝHOLFKRG]LRSODQ\]DZRGRZHWR]DPLHU]DPRWZRU]\ÊZïDVQ\ VDORQ NWöU\ RG]ZLHUFLHGODïE\ PRMH DUW\VW\F]QH ZQÚWU]H = F]DVHP SODQXMÚ PLHÊ XF]QLöZ NWöU\P PöJïE\P SU]HND]\ZDÊ VZRMÈ ZLHG]Ú 1DSHZQRWHĝFKFLDïE\PMHV]F]HQLHUD]VWDQÈÊQDNRQNXUVRZ\PSRGLXP &R 3DQD ]GDQLHP MHVW V]F]HJöOQLH FLHNDZH Z WUHQGDFK DNWXDOQLH RERZLÈ]XMÈF\FKZHIU\]MHUVWZLH" D.K.:%DUG]RSRGREDMÈPLVLÚSRMDZLDMÈFHVLÚFRUD]F]ÚĂFLHMNRORU\QLHVWDQGDUGRZH /XG]LH Z\FKRG]È QDSU]HFLZ V]DUHM U]HF]\ZLVWRĂFL L QLH ERMÈ VLÚ HNVSHU\PHQWRZDÊ ] ZïDVQ\P VW\OHP &LHNDZH VÈ WHĝ PRLP ]GDQLHPDV\PHWU\F]QHFLÚFLDSRGJROHQLDLEDUG]RHIHNWRZQHRVWDWQLR Z]RUNL -DNOXEL3DQVSÚG]DÊF]DVZROQ\RG]DZRGRZ\FK]DMÚÊ" D.K.: 3R]DVDORQHPXF]ÚV]F]DPQD]DMÚFLDWDQHF]QH7DQLHFSR]ZDODPL Z HNVSUHV\MQ\ VSRVöE Z\UD]LÊ VLHELH 7R ĂZLHWQD RGVNRF]QLD RG ĝ\FLD FRG]LHQQHJRQRLUXFKNWöUHJRZ]DZRG]LHIU\]MHUDQLHPD7DñF]ÚRG G]LHFLDNDLWHĝSUöEXMÚVZRLFKVLïQDWXUQLHMDFKWDQHF]Q\FK


ƧƜƣƪƱƛơƝ ƯΎƣƧƤƧƪƱƲƙƛƢơ

Innowacyjna metoda koloryzacji

Colorlink ƫƙƥƧƨƪƲƱƤƝƨƦƙΎƞƧƤơƙΎƜƧΎƣƧƤƧƪƱƲ ƲƙƛƢơ Efekt naturalnych refleksów

Wygodna i prosta w stosowaniu

Idealna do kreatywnej koloryzacji

Do każdej długości włosów

Superwydajność (100 m długości)

Produkty dostępne wyłącznie w sklepach Fale Loki Koki

www.falelokikoki.pl


Andrzej Wierzbicki i Tomasz Schmidt zapraszają do udziału w wakacyjnej edycji szkoleń. ZAPISY: WWW.WIERZBICKI-SCHMIDT.PL


wydarzenia Wierzbicki & Schmidt Academy na Targach Beauty Days

โ€žW kontakcieโ€ฆโ€ Imprezy targowe to dla Wierzbicki & Schmidt Academy wydarzenia niezwykล‚e. To impuls do dziaล‚ania i pretekst do spotkania z ludลบmi. :6$FDGHP\RWU]\PXMHQDJURGรšฤท3DUWQHUURNXฤต

=HVSรถรฏ:6$FDGHP\ZUD]]FKHPLF]NDPLฤŸUP\&KDQWDO

.RVPHW\NL:6$FDGHP\ZW\PURNXZ\JUDรฏ\SOHELVF\W ฤท6W\ORZ\NRVPHW\Nฤต

3RGF]DV7DUJรถZNDฤG\PรถJรฏVNRU]\VWDรŠ]SRUDGGRW\F]รˆF\FKVWU]\ฤHรฑLDQDOL]\NRORU\VW\F]QHM

7HJRURF]QDGUXJD MXฤ HG\FMD %HDXW\ 'D\V NWรถUD RGE\รฏD VLรš Z GQLDFK PDMDZ3WDN:DUVDZ([SRZSRGZDUV]DZVNLP1DGDU]\QLHGOD :LHU]ELFNL 6FKPLGW $FDGHP\ ]DNRรฑF]\รฏD VLรš SHรฏQ\P VXNFHVHP 1DV]HVWDQRZLVNRREOHJDQHE\รฏRSU]H]WรฏXP\OXG]LNWรถU]\PRJOLREVHUZRZDรŠ SURFHV WZRU]HQLD NRVPHW\NรถZ :6 $FDGHP\ VNRU]\VWDรŠ ] SRUDG QDV]\FK VW\OLVWรถZ SRUR]PDZLDรŠ]SURZDG]รˆF\PLฤท2VWUH &LรšFLHฤต D WDNฤH ]DNXSLรŠ QDV]H QLH]Z\NรฏHHOLNVLU\LHVHQFMH 3RGF]DVWUZDQLD7DUJรถZQLH]DSRPQLHOLฤ‚P\ UรถZQLHฤ R QDMEDUG]LHM SRWU]HEXMรˆF\FK ฤผ UD]HP ]bIXQGDFMรˆฤท:\PDU]RQD2GSRUQRฤ‚รŠฤต]ELHUDOLฤ‚P\SLHQLรˆG]HGOD G]LHFL ] ZURG]RQ\PL QLHGRERUDPLRGSRUQRฤ‚FL $:LHU]ELFNLL76FKPLGWSRPDJDMรˆFKDU\WDW\ZQLH W\PUD]HPIXQGDFMLฤท:\PDU]RQD2GSRUQRฤ‚รŠฤต

102

=HVSรถรฏFKHPLNรถZSUDFXMรˆF\QDGVSHUVRQDOL]RZDQ\PLNRPSR]\FMDPL

%H]VSU]HF]Q\P SR]RVWDMH IDNW ฤH WDNLH VSRWNDQLD WR GOD QDV QDMOHSV]D QDJURGDLERG]LHFGRWHJRE\VWDUDรŠVLรšMHV]F]HEDUG]LHMLMHV]F]HPRFQLHM %R VXNFHV WR OXG]LH D OXG]LH WR V]F]รšฤ‚FLH 'R ]REDF]HQLD QD NROHMQ\FK 7DUJDFK

6SHFMDOQLHSRG]LรšNRZDQLD =FDรฏHJRVHUFDG]LรšNXMHP\ โ€ข ฤŸUPRP3ROZHOO6S]RRRUD]&KDQWDO]DSRPRFSU]\RUJDQL]DFML7DUJรถZ โ€ข 3WDN:DUVDZ([SRRUD]3UH]HV7DUJรถZ3DQL1LQLH5\V]FH]D]DSURV]HQLH QDLPSUH]รšWDUJRZรˆRUD]QLH]Z\NรฏรˆQDJURGรšฤท3DUWQHUURNXฤต โ€ข ZV]\VWNLP NWรถU]\ JรฏRVRZDOL QD QDV]H HOLNVLU\ L HVHQFMH ฤผ WR G]LรšNL :DPRWU]\PDOLฤ‚P\QDJURGรšฤท6W\ORZ\NRVPHW\Nฤต Z potrzeby pasjiโ€ฆ Tomasz Schmidt i Andrzej Wierzbicki


prezentacje

Kemon i kolekcja Avalon #17

Kolekcja AVALON #17 to sześć looków zainspirowanych dwoma zupełnie różnymi typami kobiet. Pierwsza z nich – Dziewczyna z Poligonu – jest zdecydowana i stanowcza, QLHWUDFÈFMHGQDNSU]\W\PQLF]HVZRMHMNRELHFRĂFLLVHNVRZQRĂFL6W\OLĂFL .(021 SRVWDZLOL WX QD RGZDĝQH RGFLHQLH WDNLH MDN EïÚNLW\ UöĝH L ğROHW\RDNZDUHORZ\PQDV\FHQLXGRSHïQLDMÈFFDïRĂÊZ\UD]LVW\PLFLÚFLDPL ]GXĝ\PNRQWUDVWHPGïXJRĂFLZïRVöZF]ÚVWREDUG]RNUöWNLFKLGïXJLFK MHGQRF]HĂQLHļ'UXJDRGVïRQDWR.RELHWD6XNFHVXNWöUHMHOHJDQFMÚSRGNUHĂODNV]WDïWIU\]XU\QDZLÈ]XMÈF\GRNODV\F]Q\FKIRUPVWU]\ĝHñ:\UDěQ\ G\VRQDQV Z GïXJRĂFL SRV]F]HJöOQ\FK SDVP GRGDMH FDïHM VW\OL]DFML PRFQHJR FKDUDNWHUX L ]DG]LRUQHJR ORRNX :LGDÊ ĝH QRV]ÈFD WDNÈ IU\]XUÚ ZVSöïF]HVQDNRELHWDVXNFHVXQLHERLVLÚZ\]ZDñLSRGHMPRZDQLDĝDGQ\FKGHF\]MLļRSRZLDGD$QGU]HM.DZXORNG\UHNWRUDUW\VW\F]Q\.(021

104

6W\OL]DFMHSU]\JRWRZDïDQLH]DVWÈSLRQDSURMHNWDQWND:DOHULD7RNDU]HZVND.DUDV]HZLF]PDNLMDĝH6ïDZND6DGRZVNDRUD]1DWDOLD&KDUïDQQDWRPLDVW]GMÚFLDZ\NRQDïļ*UHJ1HOHF :VWZRU]HQLXNROHNFMLVW\OL]DFMLZïRVöZZ]LÚOLXG]LDïVW\OLĂFLPDUNL.(021 $QGU]HM.DZXORN.ODXGLXV],FLHN6]\PRQ1LHPF]\ñVNL.DPLO0DOLQRZVNL %DUWHN %URĝHN .DPLO 6NU]\SHN $QQD 3LZQLN $QJHOLND 6ZRUHN 5DGHN 6PDU].DPLODmZLNOLñVNDL$UNDGLXV]%DU


ZAPRASZAMY NA SZKOLENIA CLAUDIUS HAIR TRESER ACADEMY tel.: 12 357 36 33 biuro@claudius.pl

ul. Flori±ĺska 18/6 31-021 Kraków

claudius.pl


KEMON

106

Kolekcja AVALON #17


107


KEMON

108

GENTLEMAN #17


109


KEMON

THE ITALIAN TOUCH Kolekcja ślubna

Dedykowana długim i gęstym włosom. Fryzura z bardzo dużą objętością. Bok włosów mogą zdobić np. kwiaty, które podkreślą kobiecość i delikatność przyszłej panny młodej. Stylizacja: Hair Manya Macro Wykończenie: Hair Manya Adrenaline, Hair Manya Dreamfix

110


Włosy pełne objętości pięknie podkreślające linię szyi. Fryzura jest gładka i bardzo elegancka oraz wyjątkowo estetyczna. Stylizacja: Hair Manya Hi Density Wykończenie: Hair Manya Freeshape, Hair Manya Actyve Work, Hair Manya Diamond Spray

111


KEMON Włosy zebrane w wysoko upięty i puszysty kok z kosmykami miękko okalającymi twarz i opadającymi na ramiona. Dzięki takiemu ułożeniu włosy wyglądają świetnie w każdym momencie. Stylizacja: Hair Manya Directional Volumizer Wykończenie: Hair Manya Dreamfix

112


Miękki warkocz z luźno upiętymi włosami dający poczucie trwałej, stabilnej fryzury. Idealny dla panny młodej pełnej życia, która lubi wygodę oraz swobodny, niezobowiązujący, lecz bardzo kobiecy look. Stylizacja: Hair Manya Marvel Mousse Wykończenie: Hair Manya Actyve Work, Hair Manya Diamond Spray

Dyrektor artystyczny: Alessia Solidani Fryzury: Stefano Cinquegrana, Riccardo Rota, Tiziana Villella Foto: Carlo Battillocchi Stylizacja i suknie ślubne: Salvo Presti Producent: Bookin’ Agency

113


SASSOON ACADEMY

114

Kolekcja UNDERPASS


115


SASSOON ACADEMY

116


Fryzury: The International Creative Team led by Mark Hayes Foto: Benjamin Vnuk Make-up: Daniel Koleric Stylizacja: Lucie Perrier

117


NAJBARDZIEJ PRESTIŻOWA

NARESZCIE W POLSCE!


MONTIBELLO ZAPRASZA NA SPOTKANIE Z AKADEMIĄ VIDAL SASSOON Bydgoszcz, 11–15 września

Szczegóły oferty i zapisy u przedstawicieli Fale Loki Koki. Liczba miejsc ograniczona. Oferta tylko dla Salonów Partnerskich Montibello.


szkolenia

)RWR3DZHï’ÈF]Q\)RWRHQLJPD3/6WXGLR)LOPXL)RWRJUDğL

Szkolenie z Akademią Vidal Sassoon Działo się! Oto soczysta porcja wrażeń z kolejnego szkolenia z Akademią Vidal Sassoon. Serdecznie gratulujemy wszystkim Uczestniczkom i Uczestnikom! 1LFQLHLQWHJUXMHOHSLHMQLĝZVSöOQDNUHDW\ZQDSUDFD'ODWHJRZDUV]WDW\ ]HVWU]\ĝHñ]$NDGHPLÈ9LGDO6DVVRRQWRQLHW\ONRF]DVNRQFHQWUDFMLDOH LZLHOXVHUGHF]Q\FKHPRFML0DP\QDG]LHMÚĝHZLHG]DLLQVSLUDFMHNWöUH ]GRE\OLĂFLHQDQDV]\FKZDUV]WDWDFK]RVWDQÈ]:DPLQDGïXJR

– 0\ĂOÚĝHWHQG]LHñWRE\ïRVSHïQLHQLHPDU]HñQLHMHGQHJRIU\]MHUD0LPR GXĝHJRGRĂZLDGF]HQLD]DZRGRZHJRMDNLHSRVLDGDPWRE\ïNRNWDMOHPRFMLLLQVSLUDFMLQDGïXJLF]DVļWDNRHNVNOX]\ZQ\PV]NROHQLX]9LGDO6DVVRRQ $FDGHP\SRZLHG]LDïD,]DEHOD*ZLĝGĝ]=LHORQHM*öU\

:DUV]WDW\]HVWU]\ĝHñE\ï\MHGQ\P]HVSRWNDñNWöUH]RUJDQL]RZDOLĂP\ ZUDPDFKREFKRGöZXURG]LQPDUNL0RQWLEHOOR

6HUGHF]QLHG]LÚNXMHP\]DWÚRSLQLÚļGRGDMHQDPPRW\ZDFMLE\V]XNDÊGOD :DV FRUD] WR QRZ\FK PRĝOLZRĂFL UR]ZRMX $ ZV]\VWNLP 8F]HVWQLF]NRP L8F]HVWQLNRPV]NROHQLDG]LÚNXMHP\]DZ\MÈWNRZHVSRWNDQLHQDQDMZ\ĝ V]\PSR]LRPLHNUHDW\ZQRĂFL

6]NROHQLHSRSURZDG]LOL'DQLHO0F&RXUWL.U]\V]WRI3DFXUD]9LGDO6DVVRRQ $FDGHP\:DUV]WDW\RGE\ï\VLÚZVDORQLH:DOF]DN+DLU3OD\

120


121


MONTIBELLO

122

Kolekcja URBAN EFFECTS


123


MONTIBELLO

124


125


MONTIBELLO

126


Dyrektor kreatywny: Christophe Durand Fryzury: styliĹ&#x203A;ci Montibello Foto: Jens Grundmann Make-up: Egon Crivillers Stylizacja: Ana Blanch

127


&


Nie stój w miejscu. Bądź zawsze o krok do przodu...

Zaprasza Zapra Joanna Zaremba-Wan Zaremba-Wanczura pierwsza wsza polska Mistrzyni Świata

więcej na grupafryzjerska.pl partner:

Seminaria to warsztaty praktyczne skierowane do wykwalifikowanych fryzjerów, którzy potrzebują nowych inspiracji, chcą poznać najnowsze światowe trendy i opanować do perfekcji nowoczesne techniki fryzjerskie. Dlatego my, wychodząc na przeciw Twoim oczekiwaniom, organizujemy dwudniowe spotkania, w czasie których pokażemy Ci bardzo szerokie spektrum możliwości związanych z zawodem fryzjera. Wprowadzimy Cię w najnowsze trendy światowego fryzjerstwa. Dzięki wspólnej pracy dojdziesz do perfekcji, która przyczyni się do Twojego zawodowego sukcesu.

Terminarz szkoleń 4/5.09.2017 25/26.09.2017 9/10.10.2017 16/17.10.2017 23.10 30/31.10.2017 13/14.11.2017 20/21.11.2017 27/28.11.2017 4/5.12.2017

Perfekcyjne techniki strzyżeń 1 Perfekcyjne techniki strzyżeń 2 Kreatywne strzyżenie damskie Upięcia i stylizacje Strzyżenia męskie Upięcia i koki kreatywne Upięcia i stylizacje Perfekcyjne techniki strzyżeń 1 Perfekcyjne techniki strzyżeń 2 Kreatywne strzyżenia damskie

Szczegółowe opisy szkoleń na stronie: www.zaremba-academy.com oraz pod nr. tel. 605 828 158 / 665 277 269 / 506 816 918 / 665 309 912


ZAREMBA INTERNATIONAL ACADEMY

130

Kolekcja PROTEAN


Fryzury: Zaremba International Academy Team

131


ARTÃ&#x2C6;GO

132

Kolekcja Mono Sol


133


ARTÃ&#x2C6;GO

134


Fryzury: Marta Kateusz, Krzysztof Pajor, Wojtek Zieliński i Marcin Machnicki Foto: Weronika Kosińska Make-up: Izabela Szelągowska Stylizacja: Marcin Kulak

135


EMMA YATES, PETER PROSSER HAIRDRESSING

136

Kolekcja ICONS


137


EMMA YATES, PETER PROSSER HAIRDRESSING

138


Fryzury: Emma Yates @ Peter Prosser Hairdressing Make-up: James Oâ&#x20AC;&#x2122;Reilly Stylizacja: Claire Frith Foto: Jamie Blanshard

139


ANDREW BARTON

140

Kolekcja VANITY FAIR


141


ANDREW BARTON

142


Dyrektor artystyczny: Andrew Barton Fryzury: The Racoon Artistic Team Foto: Tony Le-Britton Make-up: Carol Brown Stylizacja: Radcliffe and Sciamma

143


BERNARD BRASSARD

144

Kolekcja RED SPIRIT


Fryzury: Bernard Brassard Tonique Beauté Spa, Chicoutimi, Canada Foto: Weronika Kosińska Make-up: Izabela Szelągowska Stylizacja: Marcin Kulak Produkcja: MK Production & Christophe Gaillet

145


SHOGO IDEGUCHI, FABRIC SALON

146


Fryzury: Shogo Ideguchi, Fabric Salon, Japan Foto: John Rawson, www.therawsonpartnership.net Make-up: Hannah Davies Stylizacja: Jared Green

147


ANDY HEASMAN, RUSH HAIR

148


149


ANDY HEASMAN, RUSH HAIR

150


Fryzury: Andy Heasman, RUSH Hair Foto: John Rawson Make-up: Kristina Vidic Stylizacja: Bernard Connolly

151


FILIP GALAS

152

Kolekcja KARIBOU


153


FILIP GALAS

154


Fryzury i produkcja: Filip Galas Haircut Academy Foto: Maciej Kaniuk Make-up: Iza Wójcik Stylizacja: Anna Męczyńska

155


SOPHIE BAUÃ&#x2021;AIS

156

Kolekcja BLISS


157


SOPHIE BAUÇAIS

158

Fryzury: Sophie Bauçais Foto: Weronika Kosińska Make-up: Izabela Szelągowska Stylizacja: Marcin Kulak Modelka: Joanna Kudzbalska Produkcja: MK Production – C.Gaillet


www.falelokikoki.pl


prezentacje

Polwell Sp. z o.o. z Diamentem Forbesa 2017 W kwietniu ๏ฌrma Polwell otrzymaล‚a wyrรณลผnienie miesiฤ™cznika โ€žForbesโ€, plasujฤ…c siฤ™ na 8. miejscu w wojewรณdztwie kujawsko-pomorskim w prestiลผowym rankingu najlepiej rozwijajฤ…cych siฤ™ ๏ฌrm z przychodami od 50 do 250 mln zล‚. Natomiast w ogรณlnopolskim zestawieniu najbardziej dynamicznie rozwijajฤ…cych siฤ™ przedsiฤ™biorstw w naszym kraju Polwell zajฤ…ล‚ 160. miejsce w kategorii ล›rednich ๏ฌrm.

:FRURF]Q\PUDQNLQJX'LDPHQWรถZ)RUEHVD]QDMGXMรˆVLรšZ\VHOHNFMRQRZDQHฤŸUP\NWรถUHZWU]HFKRVWDWQLFKODWDFKQDMV]\EFLHM]ZLรšNV]Dรฏ\VZRMรˆZDUWRฤ‚รŠ:\FHQLDQHVรˆRQHPHWRGรˆGRFKRGRZรˆLPDMรˆWNRZรˆ1DWHM SRGVWDZLHSRZVWDรฏDED]DEOLVNRW\VSU]HGVLรšELRUVWZNWรถU\PZW\P URNX Z\ZLDGRZQLD %LVQRGH SU]\]QDรฏD SR]\W\ZQ\ UDWLQJ ZLDU\JRGQRฤ‚FLPDMรˆF\FKZ\VRNรˆSรฏ\QQRฤ‚รŠELHฤรˆFรˆLQLH]DOHJDMรˆF\FK]SรฏDWQRฤ‚FLDPL3U]HGVLรšELRUVWZDVSHรฏQLDMรˆFHZV]\VWNLHWHZDUXQNLPXVLDรฏ\UรถZQLHฤ Z\ND]DรŠVLรšGRGDWQLPZ\QLNLHPฤŸQDQVRZ\PRUD]ZDUWRฤ‚FLรˆNDSLWDรฏรถZ ZรฏDVQ\FK:JURQLHW\FKฤŸUP]QDOD]รฏVLรš3ROZHOO '\QDPLF]Q\UR]ZรถMQDSU]HVWU]HQLODWVSUDZLรฏฤH3ROZHOO]PDรฏHMORNDOQHMฤŸUP\VWDรฏVLรšOLGHUHPZEUDQฤ\IU\]MHUVNLHM.RQVHNZHQWQLHXPDFQLD ZL]HUXQHNU]HWHOQHJRLJRGQHJR]DXIDQLDSDUWQHUDVDORQรถZIU\]MHUVNLFK ZFDรฏHM3ROVFHKRรฏGXMรˆFVZRMHMPLVMLฤผฤท7ZรถMSDUWQHUZFRG]LHQQHMSUDF\ฤต:URNXฤŸUPDREFKRG]LOHFLHLVWQLHQLD .OXF]RZ\P PRPHQWHP EL]QHVRZHJR UR]ZRMX SU]HGVLรšELRUVWZD ZbRVWDWQLFKODWDFKE\รฏ UR]SRF]รšW\ Z URNX SURFHV UHEUDQGLQJX RGG]LDรฏรถZ 3ROZHOO Z SURIHVMRQDOQH VNOHS\IU\]MHUVNLH )DOH /RNL .RNLฤผ ZV]\VWNRGODZรฏRVรถZ3R]ZROLรฏRWRGRWU]HรŠGRV]HURNLHJRJURQDNOLHQWรถZ EL]QHVRZ\FK L GHWDOLF]Q\FK RUD] VNXWHF]QHJR UHDOL]RZDQLD FHOรถZ ฤŸUP\SU]HGVWDZLHQLDV]HURNLHMXQLZHUVDOQHMRIHUW\SURGXNWรถZXPRฤOLZLHQLD EH]SLHF]Q\FK ]DNXSรถZ SU]H] GREUรˆ LQIRUPDFMรš SHUIHNF\MQ\ VHUZLVLEXGRZDQLHWUZDรฏ\FKUHODFML 1DV]DJUXSDVNXSLDREHFQLHEL]QHVRZRVLHรŠVNOHSรถZIU\]MHUVNLFK)DOH /RNL .RNL Z FDรฏHM 3ROVFH 'RVNRQDOH ]DRSDWU]RQH SXQNW\ VSU]HGDฤ\ RIHUXMรˆ SURIHVMRQDOQH SURGXNW\ IU\]MHUVNLHVSRฤ‚UรถGFHQLRQ\FKQDฤ‚ZLHFLHPDUHN ']LDรฏDQLRP ฤŸUP\ SU]\ฤ‚ZLHFD LGHD ZSURZDG]DQLD LQQRZDF\MQ\FKUR]ZLรˆ]DรฑSURPRZDQLDZ\VRNLHJR

160

SR]LRPXHGXNDFMLRUD]]DDQJDฤRZDQLDVSRรฏHF]QHJR$E\ZVSLHUDรŠLSRPรถFUR]ZLMDรŠEUDQฤรšฤŸUPDRIHUXMHSRPRFZNRPSOHNVRZ\PZ\SRVDฤDQLX VDORQรถZ IU\]MHUVNLFK RG RSURJUDPRZDQLD NWรถUH SR]ZDOD VSUDZQLH ]DU]รˆG]DรŠVDORQHPLEXGRZDรŠWUZDรฏHUHODFMH].OLHQWDPLSRQRZRF]HVQHQDU]รšG]LDLPHEOHIU\]MHUVNLHQDMOHSV]\FKQDฤ‚ZLHFLHSURGXFHQWรถZ )LUPD SRPDJD PรฏRG\P IU\]MHURP VSRQVRUXMรˆF V]NRรฏ\ IU\]MHUVNLH RUD] NRQNXUV\RUJDQL]RZDQHSU]H]V]NRรฏ\]U]HV]HQLDLRUJDQL]DFMHEUDQฤRZH = P\ฤ‚Oรˆ R DGHSWDFK V]WXNL IU\]MHUVNLHM SU]\JRWRZDQR VSHFMDOQH RIHUW\ 3URฤŸW $GHSW 3ROZHOO ZVSLHUD WDNฤH IU\]MHUรถZ SRSU]H] GRUDG]WZR Z\PLDQรš GRฤ‚ZLDGF]Hรฑ NRQIHUHQFMH L V]NROHQLD Z VDORQDFK VWXGLDFK V]NROHQLRZ\FKRUD]QDUHJLRQDOQ\FKVSRWNDQLDFK'RGDWNRZ\Pฤ›UรถGรฏHP SURIHVMRQDOQHMZLHG]\MHVWPDJD]\QZ\GDZDQ\SU]\ZVSDUFLX3ROZHOOXฤผ ฤท)DOH/RNL.RNLฤผ&]DVRSLVPR.UHDW\ZQHJR)U\]MHUDฤต )LUPD RG SRQDG ODW ZVSLHUD DNFMH SURZDG]RQH SU]H] )HGHUDFMรš 6WRZDU]\V]Hรฑ ฤท$PD]RQNLฤต D WDNฤH :LHONรˆ 2UNLHVWUรš ยฅZLรˆWHF]QHM 3RPRF\LOLF]QHIXQGDFMHSRPDJDMรˆFHG]LHFLRP-HVWWDNฤHPHFHQDVHP VSRUWXZVSLHUDMรˆF]HVSรถรฏNRV]\NDUHN$UWร’JR%\GJRV]F] 'LDPHQW)RUEHVDWRV]F]HJรถOQHZ\UรถฤQLHQLHEรšGรˆFH]ZLHรฑF]HQLHPSUDF\L]DDQJDฤRZDQLDSUDFRZQLNรถZฤŸUP\3ROZHOOZMHMG\QDPLF]Q\UR]ZรถM D MHGQRF]Hฤ‚QLH SRGNUHฤ‚ODMรˆFH MHM Z\VRNรˆ SR]\FMรš Zฤ‚UรถG SROVNLFK SU]HGVLรšELRUVWZ


2JOÈGD DM9 9,,VH HULÚS SUR RJUDPX ZS SRQLLHG]LD DïNLLLVR RERW\ \ QD DDQWHQ QLH7 791 1 Zapras szam my!

Sponsorzy programu


wydarzenia

)RWR073

LOOK i beautyVISION โ€“ gdzie pasja ล‚ฤ…czy siฤ™ z pracฤ… Kilkanaล›cie tysiฤ™cy specjalistรณw z branลผy fryzjerskiej i kosmetycznej w jednym miejscu zwiastujeโ€ฆ szaleล„stwo zakupowe, doskonaล‚ฤ… zabawฤ™, ale teลผ solidnฤ… dawkฤ™ wiedzy! Na targach topowe marki pokazaล‚y nadchodzฤ…ce trendy, pojawiล‚y siฤ™ gwiazdy ze ล›wiata show-businessu oraz zostaล‚y przyznane prestiลผowe nagrody. 3R]\W\ZQD DWPRVIHUD XG]LHODรฏD VLรš XF]HVWQLNRP MXฤ RG ZHMฤ‚FLD ฤผ 1D SLHUZV]\U]XWRNDZLGDรŠฤHNRVPHW\F]NLLIU\]MHU]\Z\ELHUDMรˆ]DZรถG]SRZRรฏDQLD(PRFMHWRZDU]\V]รˆFHLPSRGF]DVRJOรˆGDQLDQRZRฤ‚FL QD WDUJDFK NLELFRZDQLH VZRLP IDZRU\WRP Z F]DVLH NRQNXUVรถZ L VWDรฏH XGRVNRQDOHQLHVZRLFKXPLHMรšWQRฤ‚FLSRSU]H]XG]LDรฏZV]NROHQLDFKVรˆWHJR GRVNRQDรฏ\PGRZRGHPฤผPรถZL%DUEDUD9RJW'\UHNWRUWDUJรถZ/22. LEHDXW\9,6,21ฤผLGRGDMHฤผ1DWDNLHZ\GDU]HQLHZDUWRF]HNDรŠFDรฏ\URN

7\VLรˆFHNRORURZ\FKQRZRฤ‚FLLEรฏ\VNJZLD]G 7DUJLE\รฏ\RND]MรˆGRSR]QDQLDQRZHMRIHUW\NRVPHW\NรถZNRORURZ\FK L SLHOรšJQDF\MQ\FK DNFHVRULรถZ RUD] Z\SRVDฤHQLD VDORQรถZ EOLVNR PDUHN(NVSR]\FMDZ\GDU]HQLDPLHฤ‚FLรฏDVLรšZGZรถFKROEU]\PLFKKDODFK Z\VWDZLHQQLF]\FK 0LรšG]\QDURGRZ\FK 7DUJรถZ 3R]QDรฑVNLFK 1D ZLHOX VWRLVNDFK SRMDZLรฏ\ VLรš JZLD]G\ ] SLHUZV]\FK VWURQ JD]HW SUH]HQWXMรˆFH SUHPLHU\NROHNFML,WDNQDVWRLVNX6HPLODFPRฤQDE\รฏRVSRWNDรŠ0DUJDUHW L 5DIDรฏD 0Dฤ‚ODND PDUNรš 1HHVV UHSUH]HQWRZDรฏD &OHR ฤŸUPรš &KLRGR352

162

RGZLHG]LรฏD (G\WD *รถUQLDN 0LFKDรฏ 6]SDN ]Dฤ‚SLHZDรฏ GOD IDQรถZ PDUNL 1DLOV&RPSDQ\]GMรšFLH]$JQLHV]Nรˆ.DF]RURZVNรˆPRฤQDE\รฏR]GRE\รŠQD HNVSR]\FML 3HJJ\ 6DJH D 1DWDOLD 6LZLHF UR]GDZDรฏD DXWRJUDI\ X ,QGLJR 8ZDJรšXF]HVWQLNรถZ/22. EHDXW\9,6,21SU]\NXZDรฏ\UรถZQLHฤSRND]\ IU\]MHUVNLH JG]LH VSHFMDOLฤ‚FL QD ฤ\ZR GHPRQVWURZDOL MDNL HIHNW PRฤQD X]\VNDรŠSR]DVWRVRZDQLXNRQNUHWQ\FKSURGXNWรถZ

1DJURG\GODQDMOHSV]\FKIU\]MHUรถZ 7DUJRPWRZDU]\V]\รฏ\NRQNXUV\R]DVLรšJXPLรšG]\QDURGRZ\P2OEU]\PLP ]DLQWHUHVRZDQLHP SXEOLF]QRฤ‚FL FLHV]\รฏ VLรš .5($725 Z NWรถU\P ELRUรˆ XG]LDรฏRGZDฤQLIU\]MHU]\RQLHRJUDQLF]RQHMZ\REUDฤ›QL6W\OLฤ‚FL]PLHU]\OL VLรšZNLONXNRQNXUHQFMDFKVSRQWDQLF]QHMVW\OL]DFMLZ\NRQ\ZDQHMQDQLH]QDQHMZF]Hฤ‚QLHMPRGHOFHIU\]XU]HDUW\VW\F]QHMVW\OL]DFMLG]LHFLรšFHMIU\]XU]HGODVHQLRUDRUD]QRZRF]HVQHMIU\]XU]HGDPVNLHMLPรšVNLHM1DJURGรš 3UH]HVDRZ\VRNRฤ‚FLW\V]รฏRWU]\PDรฏ'DPLDQ.XFKDUF]\NMHGQRF]HVQ\ ]Z\FLรš]FDNDWHJRULL1(:/22.PรšVNLRWHPDW\FHฤทJRW\Nฤต3LHUZV]HPLHM-


VFH Z SR]RVWDรฏ\FK NDWHJRULDFK .5($725$ ]DMรšOL 6HEDVWLDQ &XU\รฏR NDtegoria %($87< /LYH $OHNVDQGUD .RELHOOD .,'6 &5$=< +$,5 3DWU\FMD *U]HPSRZVND )25(9(5 <281* 3DZHรฏ -DJODU] 1(: /22. GDPVNL Lb0DUWD.Dฤ›PLHUF]DN $57 +$,5 'UXJLHJRGQLDZVWUHฤŸHNRQNXUVRZHM PRฤQD E\รฏR SRGHMU]HรŠ SU]\ SUDF\ XF]HVWQLNรถZ MXQLRUรถZ L VHQLRUรถZ 2WZDUW\FK0LVWU]RVWZ3ROVNL0DVWHURI%HDXW\ZHIU\]MHUVWZLHPรšVNLP GDPVNLPSU]HGรฏXฤDQLXRUD]]DJรšV]F]DQLXZรฏRVรถZDWDNฤHEDUEHULQJX 8F]HVWQLF\NWรถU]\VWDQรšOLQDSRGLXPZ\ND]DOLVLรš]QDMRPRฤ‚FLรˆQDMQRZV]\FKWUHQGรถZGRVNRQDรฏรˆWHFKQLNรˆLSUHF\]Mรˆ 3RGF]DVPLQLRQHMHG\FMLWDUJรถZZ\GDZQLFWZR3ROVND3UHVVSRUD]SLHUZV]\ SU]\]QDรฏR QDJURG\ 0LVWU]RZLH 8URG\ GOD VDORQรถZ ] ZRMHZรถG]WZ ZLHONRSROVNLHJRNXMDZVNRSRPRUVNLHJRLOXEXVNLHJR:W\PSU]\SDGNX QDMZDฤQLHMV]HE\รฏ\RFHQ\NOLHQWรถZ.DฤG\PรถJรฏ]DSRฤ‚UHGQLFWZHP606D ]DJรฏRVRZDรŠQDVZRMHJRIDZRU\WD

6รฏDZQLIU\]MHU]\Z\]QDF]DMรˆWUHQG\ 1DVFHQLHJรฏรถZQHMLVWRLVNDFKZ\VWรˆSLOL]QDQLZL]Dฤ\ฤ‚FLLVW\OLฤ‚FLZรฏRVรถZ NWรถU]\ SRND]DOL PRฤOLZRฤ‚FL LQQRZDF\MQ\FK SURGXNWรถZ 8F]HVWQLF\ LPSUH]\]REDF]\OLPLQSRND]\0RURFFDQRLO*ROGZHOO0RQWLEHOOR5REHUWD :\S\FKD ] SURGXNWDPL '/0 D WDNฤH SUH]HQWDFMH $QGU]HMD :LHU]ELFNLHJRL7RPDV]D6FKPLGWD=NROHLPDUNL$UWร’JR.HPRQL$NDGHPLD 0DQLHZVNLSU]\JRWRZDรฏ\V]NROHQLDORRN OHDUQJG]LHVSHFMDOLฤ‚FL]GUDG]LOL SXEOLF]QRฤ‚FLQDMPRGQLHMV]HVW\OL]DFMHQDODWDฤผ

1LHPDMHGQHMGHฤŸQLFMLSLรšNQD 2UJDQL]DWRU]\ Z\GDU]HQLD SRVWDQRZLOL ]RUJDQL]RZDรŠ ZUD] ] IXQGDFMรˆ ฤท1LJG\QLHMHVW]DSรถฤ›QRฤตSRND]RVรถE]QLHSHรฏQRVSUDZQRฤ‚FLDPL1DVFH-

QLH JรฏรถZQHM PRGHONL L PRGHOH SRGF]DV XNรฏDGรถZ WDQHF]Q\FK SUH]HQWRZDOLQDVFHQLHIU\]XU\PDNLMDฤHRUD]Z\MรˆWNRZHVWURMH&HOHPLQLFMDW\Z\ E\รฏRSRND]DQLH]JURPDG]RQHMSXEOLF]QRฤ‚FLฤHSUDZG]LZHSLรšNQRWRVWDQ XP\VรฏXLZUDฤOLZRฤ‚FLNWรถU\MHVWQLH]DOHฤQ\RGVWRSQLDVSUDZQRฤ‚FL3RND] PLDรฏ SU]\SRPQLHรŠ ฤH RVRE\ ] ]HVSRรฏHP 'RZQD RUD] QLHSHรฏQRVSUDZQH UXFKRZRPDMรˆZLHOHSRZRGรถZGRWHJRDE\F]XรŠVLรšLZ\JOรˆGDรŠSLรšNQLH

2W\PVLรšSLV]H ,PSUH]\EUDQฤRZHUDQJLWDUJรถZ/22. EHDXW\9,6,21VรˆZLHONLPฤ‚ZLรšWHP GOD EORJHUรถZ ]DMPXMรˆF\FK VLรš WHPDW\Nรˆ IU\]MHUVNรˆ L NRVPHW\F]Qรˆ ']LรšNL WDNLPHYHQWRPPDMรˆRND]MรšSRND]DรŠLSU]HWHVWRZDรŠSURGXNW\NWรถUHMHV]F]H QLHVรˆGRVWรšSQHQDU\QNX2UJDQL]DWRU]\ZUDPDFKVSRWNDQLD%ORJ%HDXW\ 'D\]DSURVLOLJUXSรšEORJHUรถZDE\ZVSรถOQLHPRJOLSR]QDรŠQRZHNRVPHW\NLWRSRZ\FKฤŸUPDOHWHฤPรฏRGHPDUNL]UHZHODF\MQ\PLUR]ZLรˆ]DQLDPL NWรถUHGRSLHUR]DF]\QDMรˆE\รŠUR]SR]QDZDQHSU]H]NOLHQWรถZ/LQNLGRLFKUHODFML D WDNฤH JDOHULH ]GMรšรŠ ฤŸOP\]WDUJรถZLZ\QLNLSRV]F]HJรถOQ\FK NRQNXUVรถZ ]QDMG]LHFLH QD VWURQDFK RUJDQL]DWRUD www.look. mtp.pl oraz www.beautyvision.mtp.pl ']LรšNXMHP\Z\VWDZFRP]D SLรšNQH VWRLVND L SU]\JRWRZDQHDWUDNFMHD]ZLHG]DMรˆF\P]DWDNOLF]QHSU]\E\FLH

163


wydarzenia

NEW LOOK stylizacja damska

NEW LOOK VW\OL]DFMDPÚVND

3DZHï-DJODU] 2. Lena Czechowicz .DWDU]\QD3DZïRZVND

'DPLDQ.XFKDUF]\N ļ1DJURGD*ïöZQD3UH]HVD073 2. Adam Kania 0DUWD3RVLDN

KREATOR 2017

164

Laureaci konkursu

$57 +$,5 0DUWD.DěPLHUF]DN $JQLHV]ND/HVLñVND 1DWDOLD.R]ïRZVND


)RWRDUFKLZXP.UHDWRUD

.,'6&5$=<+$,5

)25(9(5<281*

%($87</,9(

$OHNVDQGUD.RELHOOD .DWDU]\QD3DZïRZVND 7DWLDQD<XNKQRYLFK

3DWU\FMD*U]HPSRZVND $JQLHV]ND5DF]LM 0DUW\QD5RJRZVND

6HEDVWLDQ&XU\ïR ,JD.XěQLN 3. Damian Witkowski

165


wydarzenia )RWR$UWÒJR

Fryzjerska noc: Artègo Prestige Night w Poznaniu Pokazy fryzjerskie, przegląd trendów, prezentacje technik fryzjerskich i wspaniała noc obfita w atrakcje – 22 kwietnia odbyła się kolejna edycja Artègo Prestige Night. Na jeden dzień Poznań przerodził się we fryzjerską stolicę Polski – impreza zgromadziła kreatorów fryzur z całego kraju.

.RQFHSFMÈZ\GDU]HQLDRUJDQL]RZDQHJRFRURNXSU]H]PDUNÚ$UWÒJRMHVW LQWHJUDFMD ĂURGRZLVND IU\]MHUVNLHJR L SUH]HQWDFMD WUHQGöZ RUD] FHQQHM ZLHG]\2GODWVSRWNDQLHSU]\FLÈJDWïXP\WDNE\ïRLW\PUD]HP7HJRURF]QDHG\FMD$UWÒJR3UHVWLJH1LJKWRGE\ïDVLÚZ3R]QDQLXZ3DZLORQLH,JOLFD ļKDOLZ\VWDZLHQQLF]HM0LÚG]\QDURGRZ\FK7DUJöZ3R]QDñVNLFK7RMHGQR ] QDMEDUG]LHM UR]SR]QDZDOQ\FK PLHMVF Z VWROLF\ :LHONRSROVNL ,PSUH]Ú SRSURZDG]Lï0DUFLQ3URNRSļ]QDQ\]WHOHZL]MLG]LHQQLNDU]LSUH]HQWHU 0RW\ZHP SU]HZRGQLP $UWÒJR 3UHVWLJH 1LJKW E\ï\ ĠXRUHVFHQF\MQH GRGDWNL L ZÈWNL 3LHUZV]D F]ÚĂÊ REğWRZDïDZWUHQG\IU\]MHUVNLH WR ZV]\VWNR ]D VSUDZÈ ZVSDQLDï\FK SRND]öZ NWöUH ]RVWDï\ SU]\JRWRZDQH SU]H] WU]\ ]HVSRï\ -DNR SLHUZV]\ VZRMH NRQFHSFMH L ZDUV]WDW ]DSUH]HQWRZDï )LOLS *DODV ļ RVRERZRĂÊ ]QDQD ]DUöZQR Z ĂURGRZLVNX PRGRZ\P MDN L IU\]MHUVNLP 6W\OLVWD ]DSUH]HQWRZDï NROHNFMÚ .$5,%28 ]DLQVSLURZDQÈ 0DVDMDPL L =DQ]LEDUHP -DNR GUXG]\ VZRLPL LQVSLUDFMDPL SRG]LHOLOL VLÚ GRĂZLDGF]HQL L V]DOHQLH NUHDW\ZQL 0DïJRU]DWD L 3DZHï %DELF]RZLH]b$NDGHPLL%DELF].DĝGDNROHNFMDW\FKVW\OLVWöZWRSUDZG]LZD ZL]XDOQD XF]WD 2ZRFH LFK SUDF\ SRG]LZLDÊ PR]QD Z SXEOLNDFMDFK ZNUDMXL]DJUDQLFÈ$NDGHPLD]DSUH]HQWRZDïDNROHNFMÚ:22'75$1&( VWZRU]RQÈ]RND]MLG]LHVLÚFLROHFLDğUP\*ïöZQÈLQVSLUDFMÈSU]\MHMWZRU]HQLX ]DUöZQR Zb NROHNFML IU\]XU MDN L VW\OL]DFMDFK E\ïR GUHZQR MHJR V]ODFKHWQRĂÊ QLHSRZWDU]DOQRĂÊ NDĝGHJR NDZDïND NRQDUX JDïÚ]L OLĂFL SLÚNQRVïRMöZLLFKEDUZD&]ÚĂÊSRND]RZÈ]ZLHñF]\ïVKRZZZ\NRQDQLX 3ROVNLHM$NDGHPLL$UWÒJRNWöUÈWZRU]\SLÈWNDZ\MÈWNRZ\FKVSHFMDOLVWöZ

166

PDUNL:RMFLHFK=LHOLñVNL.U]\V]WRI3DMRU0DUFLQ0DFKQLFNL0DUWD.DWHXV]RUD]:LROHWWD7UXFKOHZVND=DLQVSLURZDQ\ZV]\VWNLPLDVSHNWDPLODWD ]HVSöï$UWÒJRVWZRU]\ïNROHNFMÚIU\]XU021262/NWöUDNLHURZDQDMHVW GRNRELHWNRFKDMÈF\FKEORQGQDWXUDOQHRGFLHQLHLNODV\F]QHOHNNLHVW\OL]DFMH'RGDWNRZRSRGF]DVSRND]XJRĂFLHPRJOL]REDF]\ÊQLH]Z\NOH URPDQW\F]QÈ SURSR]\FMÚ VW\OL]DFML ZïRVöZ R QD]ZLH$025$025 ZUD]]UÚF]QLHZ\NRQDQ\PLR]GREDPLPDUNL'HFRORYHNWöUDZVSöïSUDFXMHPLÚG]\LQQ\PL]'DZLGHP:ROLñVNLP*RVLÈ%DF]\ñVNÈPDUNÈ/D 0DQLDF]\ğUPÈ<(6%LĝXWHULÈ 6W\OL]DFMHLFLÚFLDVÈEH]ZÈWSQLHQLDQDMEOLĝV]HVHUFRPIU\]MHUöZOHF] $UWÒJR3UHVWLJH1LJKWQLHVNRñF]\ïRVLÚQDDWUDNFMDFK]ZLÈ]DQ\FK]SUDFÈ:LHF]RUHPSU]\V]HGïF]DVQDUR]U\ZNÚZJZLD]GRUVNLPZ\GDQLX 1DZVWÚSLHJRĂFLRP]DVHUZRZDQRGXĝRĂPLHFKX2V]DPSDñVNLQDVWUöM LKXPRU]DGEDï5DIDï3DF]HĂļJHQLDOQ\SROVNLVWDQXSHU*RG]LQQ\Z\VWÚSGRVNRQDOHZSURZDG]LïJRĂFLZLPSUH]RZ\QDVWUöM,EDUG]RGREU]H ERJZLD]GÈWHMZ\MÈWNRZHMQRF\E\ï0LFKDï6]SDNļMHGQD]QDMEDUG]LHM Z\UD]LVW\FKRVRERZRĂFLSURJUDPXķ;)DFWRUĵRUD]UHSUH]HQWDQW3ROVNL Z .RQNXUVLH 3LRVHQNL (XURZL]ML Z URNX 7R E\ï QDSUDZGÚ Z\MÈWNRZ\NRQFHUW:\GDU]HQLH$UWÒJR3UHVWLJH1LJKW]SHZQRĂFLÈ ]DSLV]HVLÚZKLVWRULLSROVNLHJRĂURGRZLVNDIU\]MHUVNLHJR.ROHMQDHG\FMDMXĝ ]DURN'R]REDF]HQLD3U]\]QDÊWU]HEDĝHG]LÚNLWHJRURF]Q\PDWUDNFMRP SRSU]HF]ND]RVDWïDXVWDZLRQDEDUG]RZ\VRNR


167


wydarzenia

Kemon na targach LOOK Wล‚oska marka profesjonalnych produktรณw do wล‚osรณw Kemon podczas poznaล„skich targรณw LOOK & beautyVISION zaprezentowaล‚a na swoim stoisku produkty z linii Actyva oraz Hair Manya. Ponadto 23 kwietnia odbyล‚ siฤ™ pokaz najnowszej kolekcji โ€žAvalon #17โ€. Jej nazwa nawiฤ…zuje do mitycznego celtyckiego raju, a sama kolekcja ukazuje odwaลผne odcienie wล‚osรณw uzupeล‚nione wyrazistymi ciฤ™ciami.

0DUND.HPRQQDWDUJDFK/22. EHDXW\9,6,21SU]HGVWDZLรฏDGZLHOLQLHNRVPHW\NรถZฤผ]รฏRฤRQรˆ]QDWXUDOQ\FKVNรฏDGQLNรถZ$FW\YรšRUD]+DLU 0DQ\รšF]\OLZ\MรˆWNRZHSURGXNW\GRVW\OL]DFMLZรฏRVรถZ3RGF]DVZ\GDU]HQLDDPEDVDGRUDPL.HPRQE\OL.DVLD:DUQNHRUD]3LRWU6WUDPRZVNL 3DUDDNWRUรถZQLHW\ONRRGZLHG]LรฏDVWRLVNRPDUNLDOH]DSRZLHG]LDรฏDWDNฤHSRND]QRZHMNROHNFMLฤท$YDORQฤต 3UH]HQWDFMDNROHNFMLNWรถUDRGE\รฏDVLรšNZLHWQLDPLDรฏDQDMZ\ฤV]\SR]LRPDUW\VW\F]Q\NWรถU\]URELรฏRJURPQHZUDฤHQLHQD]JURPDG]RQHMSXEOLF]QRฤ‚FL:V]\VWNRSU]H]QDZLรˆ]DQLHGRPLW\F]QHMNUDLQ\ฤผIHHULDEDUZ RGJU\ZDรฏDWXWDMGXฤHUROรš

ฤท$YDORQฤตWRORRNรถZNWรถUHSU]HGVWDZLDMรˆGZDRGPLHQQHW\S\NRELHWฤผฤท.RELHWรš6XNFHVXฤตRUD]ฤท']LHZF]\Qรš]3ROLJRQXฤต3LHUZV]DSURSR]\FMD SU]HGVWDZLD F]\VWรˆ HOHJDQFMรš .V]WDรฏW\ IU\]XU QDZLรˆ]XMรˆ WXWDM GRNODV\F]Q\FKIRUPVWU]\ฤHQLDDG\VRQDQVPLรšG]\GรฏXJRฤ‚FLDPLSDVP GRGDMH VW\OL]DFML PRFQHJR FKDUDNWHUX 'UXJD SURSR]\FMD WR NRELHWD NWรถUDMHVWRGZDฤQDLSUDJQLHE\รŠZLGRF]QD8ND]XMHQLHW\ONRRU\JLQDOQHFLรšFLHDOHLZLGRF]Q\NRQWUDVWZNRORU]HZรฏRVรถZQDZLรˆ]XMรˆF\PGR QDMQRZV]\FKฤ‚ZLDWRZ\FKWUHQGรถZ 2SUรถF]NRELHF\FKVW\OL]DFMLQDVFHQLHSRMDZLOLVLรšWDNฤHPรšฤF]\ฤ›QL=DSUH]HQWRZDOLRQLGZDPรšVNLHFLรšFLD]F\NOXฤท*HQWOHPDQฤต7RNRQWUDVWGRPRGQHJRRVWDWQLRZL]HUXQNXฤทGUZDODฤต0RGHOHSRND]DOLVXEWHOQ\ ORRN NWรถU\ PLPR ZV]\VWNR QLHRGHEUDรฏLPFKDUDNWHUX 3RND] SU]HGVWDZLรฏ รฏรˆF]QLH RU\JLQDOQ\FK SURSR]\FML &KRUHRJUDฤŸรšSU]\JRWRZDรฏD.DVLD.XOPLรฑVND Db VW\OL]DFMH SURMHNWDQWND :DOHULD 7RNDU]HZVND.DUDV]HZLF] .ROHNFMD PDUNL .HPRQ ฤท$YDORQ ฤต]RVWDรฏDVWZRU]RQDSU]H]VW\OLVWรถZ PDUNL $QGU]HMD .DZXORND .ODXGLXV]D ,FLHN 6]\PRQD 1LHPF]\รฑVNLHJR .DPLOD 0DOLQRZVNLHJR %DUWND %RฤND 'RURWรš *U]HODN .DPLOD 6NU]\SND $QQรš 3LZQLN $QJHOLNรš 6ZRUHN 5DGND 6PDU]D .DPLOรšmZLNOLรฑVNรˆRUD]$UND%DUD Foto: Kemon

168


169


wydarzenia

Fale Loki Koki na targach LOOK To był bardzo gorący weekend w Poznaniu! Inspirujące pokazy, najlepsi styliści, największe marki fryzjerskie i tłumy zwiedzających! 6WUHID9,3)DOH/RNL.RNL]DVSUDZÈRGZLHG]DMÈF\FKQDVRVöEFDï\F]DVWÚWQLïDĝ\FLHP:W\PURNXSU]\JRWRZDOLĂP\GOD:DVPLQSRND]\EDUPDñVNLHLNRORURZHRU]HěZLDMÈFHNRNWDMOH&KZLOLRGSRF]\QNX]D]QDOLXbQDV ]QDQLVW\OLĂFLPRJOLĂFLHVSRWNDÊWXSURZDG]ÈF\FKķ2VWUH&LÚFLHĵ$QGU]HMD :LHU]ELFNLHJRL7RPDV]D6FKPLGWD:VRERWÚJRĂFLOLĂP\0LFKDïD6]SDND NWöU\ZLHF]RUHPE\ïJZLD]GÈ$UWÒJR3UHVWLJH1LJKWDZQLHG]LHOÚHNLSÚ ]HVSHNWDNOXķ0D\GD\ĵļSLÚNQHDNWRUNL.DPLOÚ3RODNLb$QLÚ*]\UÚRUD] DNWRUöZ0DUND:ïRGDUF]\NDL0LFKDïD0LORZLF]D :LHOHFLHNDZ\FKZ\GDU]HñRGE\ïRVLÚQDQDV]HMVFHQLHļSRND]\PDUHN SRND]\EDUEHUVNLHDQDZHWVW\OL]DFMDDNWRUöZ]ķ0D\GD\ĵ 1DV]HPDUNLFLÚĝNRSUDFRZDï\DE\WHWDUJLE\ï\QLH]DSRPQLDQHGOD ]ZLHG]DMÈF\FK

3U]H]GZDGQL0RQWLEHOOR]DSUH]HQWRZDORSRND]öZWHFKQLF]Q\FKQD VFHQLH)DOH/RNL.RNLDZQLHG]LHOÚ]HVSöïZ\VWÈSLïQDVFHQLHJïöZQHM WDUJöZ]NROHNFMÈ+$,5VRQDOLW\']LDïRVLÚ3RQDGWREOLVNRRVöE PLDïRRND]MÚSU]HEDGDÊNRQG\FMÚVZRLFKZïRVöZ]QDV]\PHNVSHUWHPWU\FKRORJLHP 0DUWÈ .D]LPLHUF]DN :LG]RZLH PRJOL SRG]LZLDÊ SUDFÚ VW\OLVWöZWDNLFKMDN.DWDU]\QD%XGND0DUW\QD0DULD0RVLRïHN(UQHVW .DZD2VNDU6WDQNLHZLF]0DUHN%HPEHQHN/HV]HN/LJÚ]D:RMWHN:DOF]DN .UHDFMH GOD PRGHOHN GRVWDUF]\ï QLH]DZRGQ\ -DFRE %LUJH 9LVLRQ 8URGÚPRGHOHNQDWRPLDVWSRGNUHĂOLïR6WXGLR6]PLQND 3RND]\IU\]MHUVNLHSU]HJOÈGWUHQGöZSUH]HQWDFMHWHFKQLNIU\]MHUVNLFKLZVSDQLDïDQRFREğWDZDWUDNFMHļWDNZ\JOÈGDïDNROHMQDHG\FMD$UWÒJR3UHVWLJH 1LJKW1DMHGHQG]LHñ3R]QDñSU]HURG]LïVLÚZHIU\]MHUVNÈVWROLFÚ3ROVNLļZ\GDU]HQLH]JURPDG]LïREOLVNRNUHDWRUöZIU\]XU]FDïHJRNUDMX,PSUH]Ú SRSURZDG]Lï0DUFLQ3URNRSļ]QDQ\]WHOHZL]MLG]LHQQLNDU]LSUH]HQWHU : W\P URNX $UWÒJR 3UHVWLJH 1LJKW REğWRZDïR Z WUHQG\ IU\]MHUVNLH 7R ZV]\VWNR ]D VSUDZÈZVSDQLDï\FKSRND]öZ NWöUH ]RVWDï\ SU]\JRWRZDQH SU]H] WU]\ ]HVSRï\ )LOLS *DODV )UHHKDLU 7HDP +DLUFXW $FDGHP\$NDGHPLÈ6W\OL]DFML03 %DELF] RUD] $UWÒJR 3ROVND *ZLD]GDPL ZLHF]RUX JDOL E\OL 0LFKDï6]SDNRUD]5DIDï3DF]HĂ

170


)RWR)DOH/RNL.RNL

0DUND .HPRQ SRGF]DV WDUJรถZ ]DSUH]HQWRZDรฏD QDMQRZV]รˆ NROHNFMรš IU\]XU $9$/21 7R ORRNรถZ ]DLQVSLURZDQ\FK GZRPD ]XSHรฏQLH UรถฤQ\PL W\SDPL NRELHW 3LHUZV]D ] QLFK ฤผ ฤท']LHZF]\QD ] 3ROLJRQXฤต ฤผMHVW]GHF\GRZDQDLVWDQRZF]DQLHWUDFรˆFMHGQDNSU]\W\PQLF]HVZRMHMNRELHFRฤ‚FLLVHNVRZQRฤ‚FL'UXJDRGVรฏRQDWRฤท.RELHWD6XNFHVXฤตNWรถUHMHOHJDQFMรšSRGNUHฤ‚ODNV]WDรฏWIU\]XU\QDZLรˆ]XMรˆF\GRNODV\F]Q\FKIRUP VWU]\ฤHรฑ : UDPDFK SUHPLHU\ NROHNFML $9$/21 ]DSUH]HQWRZDQR WDNฤH GZD PรšVNLH FLรšFLD ] F\NOX *(17/(0$1 6W\OL]DFMH SU]\JRWRZDรฏDQLH]DVWรˆSLRQDSURMHNWDQWND:DOHULD7RNDU]HZVND.DUDV]HZLF] DbRFKRUHRJUDฤŸรš]DGEDรฏD.DVLD.XOPLรฑVND:VWZRU]HQLXNROHNFMLZ]LรšOL XG]LDรฏVW\OLฤ‚FLPDUNL.HPRQ$QGU]HM.DZXORN.ODXGLXV],FLHN6]\PRQ 1LHPF]\รฑVNL .DPLO 0DOLQRZVNL %DUWHN %RฤHN 'RURWD *U]HODN .DPLO 6NU]\SHN$QQD3LZQLN$QJHOLND6ZRUHN5DGHN6PDU].DPLODmZLNOLรฑVND L$UNDGLXV]%DU

2JURPQ\P ]DLQWHUHVRZDQLHP FLHV]\รฏR VLรš VWDQRZLVNR EDUEHUVNLH 0รšVNLHJR=DFLรšFLDNWรถUHWรšWQLรฏRฤ\FLHPDIRWHOHEDUEHUVNLHE\รฏ\FDรฏ\ F]DV ]DMรšWH 6HEDVWLDQ .DUF]HZVNL RGPLHQLรฏ Z WHQ ZHHNHQG ZLHOH PรšVNLFK]DURVWรถZXG]LHODMรˆFMHGQRF]Hฤ‚QLHSRUDGRGQRฤ‚QLHPDV]\QHNDNFHVRULรถZNRVPHW\NรถZLVW\OL]DFML2SUรถF]6HEDVWLDQDQDVFHQLHZ\VWรˆSLรฏ :RMWHN :DOF]DN ] 0RQWLEHOOR D JRฤ‚FLHP VSHFMDOQ\P QLHG]LHOQ\FK SRND]รถZ E\รฏ &DUO %ODNH F]รฏRQHN :DKO $UWLVWLF 7HDP NWรถU\ SU]\OHFLDรฏ GR3R]QDQLDSURVWR]/RQG\QX1DVWRLVNXQLHPRJรฏR]DEUDNQรˆรŠPDUNL &OXEPDQNWรถUHMNRVPHW\NLPRฤQDE\รฏRQLHW\ONRRJOรˆGDรŠDOHUรถZQLHฤ SRZรˆFKDรŠLZ\SUรถERZDรŠ:LHOX]ZLHG]DMรˆF\FKPRJรฏRWHฤSU]HWHVWRZDรŠ QDPRGHODFKPDV]\QNLPDUNL:DKOยฅZLHWQDHQHUJLDSXEOLF]QRฤ‚FLVSUDZLรฏDฤHDWPRVIHUDZVWUHฤŸH0รšVNLHJR=DFLรšFLDE\รฏDQDSUDZGรšJRUรˆFD

1DVWRLVNX.HPRQPRJOLฤ‚FLHQDWRPLDVWVSRWNDรŠJRฤ‚FLVSHFMDOQ\FKPDUNL ฤผDNWRUVNรˆSDUรš.DVLรš:DUQNHL3LRWUD6WUDPRZVNLHJR0DUNDSUH]HQWRZDรฏDQDMQRZV]HOLQLHVZRLFK NRVPHW\NรถZ -DVQD F]รšฤ‚รŠ VWRLVND QDOHฤDรฏD GR VHULL $FW\YD ]Dฤ‚ FLHPQD QDZLรˆ]\ZDรฏD GR NRVPHW\NรถZ+DLU0DQ\D 1D VWRLVNX PDUNL 0LOD JRUรˆFรˆ SUHPLHUรš PLDรฏ QDMQRZV]\ SURGXNW GR VW\OL]DFML ฤผ /DNLHU +LDOXURQRZ\ RERN NWรถUHJR QLHGDรฏRVLรšSU]HMฤ‚รŠRERMรšWQLH 7RSLHUZV]\SURIHVMRQDOQ\SURGXNW NWรถU\ ]DZLHUD NZDV KLDOXURQRZ\ ,QIRUPDFML R ODNLHU]H XG]LHODรฏD SLรšNQD KRVWHVVD ZVW\OL]DFML]ODWNWรถUDE\รฏD ZL]\WรถZNรˆ VWRLVND 2U\JLQDOQD V]DWD JUDฤŸF]QD RSDNRZDรฑ SURGXNWรถZ PDUNL 0LOD SR UHEUDQGLQJX SU]\FLรˆJQรšรฏD QD VWRLVNRZLHOX]ZLHG]DMรˆF\FK

']LรšNXMHP\:DPฤHQDVWDNOLF]QLHRGZLHG]LOLฤ‚FLHLWUDG\F\MQLH ฤผGR]REDF]HQLD]DURN =REDF]UHODFMรš]WDUJรถZQDZZZIDOHORNLNRNLSO RUD]QDNDQDOH)DOH/RNL.RNLQD<RX7XEH

171


wydarzenia

Davines wล›rรณd ๏ฌrm najlepszych DLA ล›wiata โ€“ certy๏ฌkat B CORPORATIONยฎ Czy we wspรณล‚czesnym biznesie nadal chodzi o optymalny zasiฤ™g i jak najwyลผsze wyniki sprzedaลผy? A moลผe bardziej powinny siฤ™ liczyฤ‡ etyka w dziaล‚aniu i proekologiczne podejล›cie, odpowiedzialnoล›ฤ‡ oraz pomoc jak najwiฤ™kszej liczbie potrzebujฤ…cych? Istnieje taka grupa ๏ฌrm, ktรณre wcale nie chcฤ… byฤ‡ najwiฤ™ksze na ล›wiecie, ale najlepsze DLA ล›wiata. To tzw. B Corpsโ„ข. Davines, producent dostฤ™pnych w Polsce kosmetykรณw fryzjerskich, doล‚ฤ…czyล‚ do tej miฤ™dzynarodowej spoล‚ecznoล›ci ๏ฌrm, dla ktรณrych biznes to przede wszystkim narzฤ™dzie do czynienia dobra. )RWR'DYLQHV

)LUPD 'DYLQHV ]RVWDรฏD ]DรฏRฤRQD SU]H] URG]LQรš %ROODWLFK Z 3DUPLH ZH :รฏRV]HFKZU:SROVNLFKVDORQDFKIU\]MHUVNLFKPDUNDMHVWGRVWรšSQDRGU]SHรฏQรˆRIHUWรˆSURIHVMRQDOQ\FKNRVPHW\NรถZGRSLHOรšJQDFML NRORU\]DFML L VW\OL]DFML ZรฏRVรถZ &HOHP ]DรฏRฤ\FLHOL E\รฏR SURZDG]HQLH HW\F]QHJR EL]QHVX NWรถU\ EรšG]LH Z\ZLHUDรฏ SR]\W\ZQ\ ZSรฏ\Z QD OXG]L RUD]ฤ‚URGRZLVNR3RODWDFKLVWQLHQLDฤŸUP\Z\VLรฏHN]RVWDรฏQDJURG]RQ\ ฤผ 'DYLQHV X]\VNDรฏ FHUW\ฤŸNDW % &RUSล‡ SU]\]QDZDQ\ ฤŸUPRP VSHรฏQLDMรˆF\P QDMZ\ฤV]H VWDQGDUG\ Z ]DNUHVLH G]LDรฏDรฑ QD U]HF] RWRF]HQLD ฤ‚URGRZLVNDDWDNฤHZ]DNUHVLHSU]HMU]\VWRฤ‚FLLRGSRZLHG]LDOQRฤ‚FL :b WHQ VSRVรถE 'DYLQHV GRรฏรˆF]\รฏ GR VSRรฏHF]QRฤ‚FL QLHPDO ILUP ] FHUW\ฤŸNDWHP%&RUSRUDWLRQยฎ]SRQDGEUDQฤLNUDMรถZฤ‚ZLDWD NWรถU\P SU]\ฤ‚ZLHFD MHGHQ FHO QDGDรŠ QRZH ]QDF]HQLH VรฏRZX ฤทVXNFHVฤต ZEL]QHVLH 1D]ZD ฤท% &RUSRUDWLRQฤต SRFKRG]L RG DQJLHOVNLHJR RNUHฤ‚OHQLD %HQHฤŸW &RUSRUDWLRQF]\OLฤŸUPGODNWรถU\FKSULRU\WHWHPVรˆG]LDรฏDQLDQD U]HF]GREUDVSRรฏHF]QHJR QSSRPRFQDMXERฤV]\P RUD]ฤ‚URGRZLVND QSSURHNRORJLF]QDSURGXNFMD %&RUSล‡WRWDNLFHUW\ฤŸNDW MDNIDLUWUDGH DQJVSUDZLHGOLZ\KDQGHO MHGQDNZbRGUรถฤQLHQLX RGQLHJRRGQRVLVLรšGRZV]\VWNLFKDVSHNWรถZG]LDรฏDOQRฤ‚FLฤŸUP\ $E\X]\VNDรŠFHUW\ฤŸNDW'DYLQHVPXVLDรฏVSHรฏQLรŠZ\PDJDQLDRUJDQL]DFML QRQSURฤŸW % /DEยฎ NWรถUD GRNRQXMH HZDOXDFML ฤŸUP Z UDPDFK SLรšFLX REV]DUรถZ SUDFRZQLF\ ]DU]รˆG]DQLH VSRรฏHF]QRฤ‚รŠ NOLHQFL ฤ‚URGRZLVNR 'DYLQHVX]\VNDรฏEDUG]RGREUHZ\QLNLZQDVWรšSXMรˆF\FK]DNUHVDFK ฤพ DQDOL]DF\NOXฤ\FLDSURGXNWXELRUรˆFDSRGXZDJรšZSรฏ\ZQDฤ‚URGRZLVNR LRWRF]HQLH ฤพ ]PQLHMV]HQLHLORฤ‚FLPDWHULDรฏรถZVWRVRZDQ\FKGRRSDNRZDQLDSURGXNWรถZ ]XZ]JOรšGQLHQLHPG]LDรฏDรฑPDMรˆF\FKQDFHOX]PQLHMV]HQLHLFKZSรฏ\ZX QDฤ‚URGRZLVNR ฤพ UHGXNFMDRGSDGรถZ ฤพ Z]URVWLORฤ‚FLRGSDGรถZSU]H]QDF]RQ\FKGRUHF\NOLQJX ฤพ ]DDQJDฤRZDQLHZV]\VWNLFKGRVWDZFรถZQDFDรฏHMฤ‚FLHฤFHSRGOHJDMรˆFHM FHUW\ฤŸNDFML ฤพ SU]\ZLรˆ]\ZDQLHZDJLGRGREURVWDQXSUDFRZQLNรถZฤŸUP\

172

=ZDฤQLHMV]\FKGDQ\FK :'DYLQHVVWDQRZLVNPHQHGฤHUVNLFKREHMPXMรˆNRELHW\)LUPDSU]HWZDU]DOXERG]\VNXMHRGSDGรถZZMHMVLHG]LELHZ3DUPLHZ\NRU]\VW\ZDQDMHVWHQHUJLDZSRFKRG]รˆFD]Hฤ›UรถGHรฏRGQDZLDOQ\FK)LUPD G]LDรฏDUรถZQLHฤLQWHQV\ZQLHQDU]HF]RWRF]HQLDฤผNDฤGHJRURNXUD]HP ] HNRORJLF]QREDGDZF]รˆ RUJDQL]DFMรˆ /LIH*DWH VDG]L ODV\ R SRZLHU]FKQL ERLVN SLรฏNDUVNLFK ฤผ Z WHQ VSRVรถE QLZHOXMH SR]LRP &2 emitoZDQHJR SRGF]DV SURGXNFML :VSLHUD ELRUรถฤQRURGQRฤ‚รŠ ฤ\FLD QD =LHPL Z\NRU]\VWXMรˆF Z SURGXNFML HNVWUDNW\ SRFKRG]รˆFH ] ZรฏRVNLFK WUDG\F\MQ\FKJRVSRGDUVWZXSUDZLDMรˆF\FKURฤ‚OLQ\]DJURฤRQHZ\JLQLรšFLHP2G ODWRUJDQL]XMHGODIU\]MHUรถZPLรšG]\QDURGRZ\NRQNXUV,6XVWDLQ%HDXW\ QDQDMFLHNDZV]\SURMHNWVSRรฏHF]Q\:3ROVFHRGODWRUJDQL]XMH']LHรฑ =UรถZQRZDฤRQHJR3LรšNQDZUDPDFKNWรถUHJRIU\]MHU]\LLFKNOLHQFLELRUรˆ XG]LDรฏ Z ]ELรถUNDFK SLHQLรšG]\ QD ]DNXS VDG]RQHN GU]HZ D QDVWรšSQLH VDG]รˆGU]HZD :RFHQLHRJรถOQHM'DYLQHVX]\VNDรฏSXQNWรถZ -DN ]D]QDF]\รฏ %DUW +RXODKDQ ZVSรถรฏ]DรฏRฤ\FLHO % /DEยฎ 99 SXQNWรถZ WR Z\QLN SRZ\ฤHM ฤ‚UHGQLHM Zฤ‚UรถG FDรฏHM VSRรฏHF]QRฤ‚FL % &RUSRUDWLRQV >ฤฎ@ L ฤŸUP SRGREQ\FK UR]PLDUรถZ MDN 'DYLQHV 7R Z\QLNJRGQ\XZDJLSRZLQQLฤ‚FLH E\รŠ]bWHJRQDSUDZGรšGXPQL 1DW\P'DYLQHVMHGQDNQLHSRSU]HVWDMH WUDNWXMรˆF WH RVLรˆJQLรšFLD MDNR SXQNW Z\Mฤ‚FLD DE\ VWDรŠ VLรš MHV]F]H OHSV]รˆฤŸUPรˆGODฤ‚ZLDWD


wydarzenia

Dzieล„ Zrรณwnowaลผonego Piฤ™kna Davines 1400 drzew dla Ziemi od fryzjerรณw Indiaล„skie przysล‚owie mรณwi: Kiedy wyciฤ™te zostanie ostatnie drzewo, ostatnia rzeka zostanie zatruta i zginie ostatnia ryba โ€“ odkryjemy, ลผe nie moลผna jeล›ฤ‡ pieniฤ™dzy. W Davines dbamy o ideฤ™ zrรณwnowaลผenia i razem z fryzjerami z caล‚ej Polski sadzimy drzewa. W ramach ๏ฌnaล‚u II Dnia Zrรณwnowaลผonego Piฤ™kna posadziliล›my 1400 sadzonek. Partnerem akcji jest Klub Gaja.

)RWR'DYLQHV

:OXW\P]DFKรšFDOLฤ‚P\NOLHQWรถZVDORQรถZIU\]MHUVNLFKGRZVSDUFLD,,'QLD =UรถZQRZDฤRQHJR3LรšNQD.DฤG\NWRSU]\V]HGรฏZ\]QDF]RQHJRGQLDGR VDORQX IU\]MHUVNLHJR PรถJรฏ ZU]XFLรŠ GR SXV]NL VZรถM GDWHN $NFMD PLDรฏD ]DVLรšJ RJรถOQRSROVNL Z]LรšรฏR Z QLHM XG]LDรฏ RN VDORQรถZ : VXPLH X]ELHUDOLฤ‚P\ QD DNFMรš QDVDG]Hรฑ GU]HZฤผGรšEรถZG]LNLFKMDEรฏRQLLJUXV]ฤ‚OLZWDUQLQLV]DNรฏDNรถZ 3RVDG]RQH GU]HZD ]RVWDรฏ\ GRSLVDQH GR OLF]QLND SURJUDPX ยฅZLรšWR'U]HZD.OXEX*DMD7RMXฤ EOLVNRW\VLรšF\GU]HZ

&RUD]F]รšฤ‚FLHM]ZUDFDVLรšXZDJรšQDWRฤH]DF]รšOLฤ‚P\WUDNWRZDรŠ=LHPLรš SU]HGPLRWRZR MDNE\ E\รฏD QDV]\P XVรฏXJRGDZFรˆ 3V]F]Rรฏ\ GRVWDUF]DMรˆ QDP PLรถG =LHPLD ฤผ VXURZFH L F]\VWH SRZLHWU]H PRU]D L RFHDQ\ QDWRPLDVWGDMรˆQDPU\E\$SU]HFLHฤMXฤG]Lฤ‚ZLDGRPRฤHZZ\QLNX QDV]HMQDGPLHUQHMHNVSORDWDFML=LHPLDQLHQDGรˆฤD]DXWRUHJHQHUDFMรˆ

ฤผW tym roku na miejsce sadzenia Z\EUDOLฤ‚P\QDGOHฤ‚QLFWZR&KRMQรถZ Z SREOLฤX :DUV]DZ\ : DNFMรš ]DDQJDฤRZDรฏR VLรš RN RVรถE NWรถUH SRVWDQRZLรฏ\ SRฤ‚ZLรšFLรŠ ZรฏDVQ\ F]DV ZรฏDฤ‚QLH SR WR DE\ ]DVDG]LรŠGU]HZD$NFMรšRUJDQL]XMHP\MXฤSRUD]GUXJL7\PUD]HP GRรฏรˆF]\รฏR GR QDV MHV]F]H ZLรšFHM IU\]MHUรถZ QLฤ Z ]HV]รฏ\P URNX &LHV]\P\VLรšLQDSDZDQDVGXPรˆ WR ฤH PDP\ PRฤOLZRฤ‚รŠ ZVSรถรฏSUDFRZDรŠ ] IU\]MHUDPL GOD NWรถU\FK SURHNRORJLF]QH G]LDรฏDQLD Vรˆ WDNLH ZDฤQH ฤผ SRGNUHฤ‚OD 0DUHN *UDQLV]HZVNL]'DYLQHV

']LHรฑ=UรถZQRZDฤRQHJR3LรšNQDMHVWDXWRUVNรˆLQLFMDW\ZรˆZรฏRVNLHMฤŸUP\ 'DYLQHVSURGXFHQWDNRVPHW\NรถZGRSLHOรšJQDFMLVW\OL]DFMLLNRORU\]DFML ZรฏRVรถZ1Dฤ‚ZLHFLHRGE\ZDVLรšRQSRGQD]Zรˆ6XVWDLQDEOH%HDXW\'D\ L MHVW RG ODW RUJDQL]RZDQ\ ZH :รฏRV]HFK )UDQFML +LV]SDQLL 1RUZHJLL 6]ZHFML.DQDG]LHL86$)XQGXV]H]HEUDQHZUDPDFKDNFML]RVWDรฏ\MXฤ SU]H]QDF]RQH QD ]DVDG]HQLH GU]HZ Z 0R]DPELNX %UD]\OLL ,QGRQH]ML :รฏRV]HFKF]\QD0DGDJDVNDU]HMDNUรถZQLHฤZ3ROVFHฤผQDยฅOรˆVNXLQD 0D]RZV]X

ฤผ.DฤG\]QDVPRฤHZรฏรˆF]\รŠVLรšZG]LDรฏDQLDGODGREUDฤ‚URGRZLVNDLOXG]L QDW\OHQDLOHWRPRฤOLZH-Hฤ‚OL]DF]\QDP\RGVLHELHLVZRMHJRPLHMVFD SUDF\WRW\POHSLHM3U]HGVWDZLFLHOHVDORQรถZIU\]MHUVNLFK]NWรถU\PLVDG]LOLฤ‚P\ GU]HZD WR OXG]LH WZรถUF]\ L ]DDQJDฤRZDQL 0\ฤ‚Oรš ฤH ]D URN EรšG]LHQDVMHV]F]HZLรšFHMฤผPรถZL-DFHN%RฤHN].OXEX*DMD

'DYLQHV F]รšฤ‚FLรˆ VZRMHM VWUDWHJLL XF]\QLรฏ PLVMรš GEDQLD R ฤ‚URGRZLVNR -HGQ\P ] SU]\NรฏDGรถZ MHM UHDOL]DFML MHVW FKRรŠE\ IDNW ฤH NDฤGHJR URNX 'DYLQHVVDG]LGU]HZDRSRZLHU]FKQLUรถZQLHMERLVNRPSLรฏNDUVNLP NRU]\VWD ] HQHUJLL SRFKRG]รˆFHM ]H ฤ›UรถGHรฏ RGQDZLDOQ\FK ZVSLHUD ELRUรถฤQRURGQRฤ‚รŠ ฤ\FLD QD =LHPL Z\NRU]\VWXMรˆF Z SURGXNFML HNVWUDNW\ SRFKRG]รˆFH]ZรฏRVNLFKWUDG\F\MQ\FKJRVSRGDUVWZXSUDZLDMรˆF\FKURฤ‚OLQ\]DJURฤRQHZ\JLQLรšFLHP ZLรšFHMQD ZZZIDFHERRNFRPGDYLQHVSROVND

173


wydarzenia W nowej odsล‚onie!

4. Hair Forum Poland 2017 Po trzech niezwykle udanych edycjach jesiennego tandemu Beauty Forum & Spa i Hair Forum Poland przyszedล‚ czas na niezaleลผnoล›ฤ‡! 21โ€“22.10.2017 r. Hair Forum Poland zagoล›ci w Centrum Targowo-Kongresowym MT Polska w nowej formule. )RWR+DLU)RUXP3RODQG

: FLรˆJX RVWDWQLFK WU]HFK ODW WDUJL +DLU )RUXP 3RODQG ]\VNDรฏ\ SR]\FMรš ZDฤQHMLPSUH]\GODSURIHVMRQDOLVWรถZLSDVMRQDWรถZV]WXNLIU\]MHUVNLHM Z 3ROVFH VWDMรˆF VLรš Z\GDU]HQLHP R LPSRQXMรˆF\P ]DVLรšJX 5RVQรˆFD ] URNX QD URN OLF]ED ]ZLHG]DMรˆF\FK L Z\VWDZFรถZ RUD] HNVSDQVMD SRZLHU]FKQLWDUJRZHMSU]HNRQDรฏ\QDVGRRGZDฤQHMGHF\]MLRSRZRรฏDQLXGR ฤ\FLDRGUรšEQHMHNVNOX]\ZQHMLPSUH]\GODSDVMRQDWรถZV]WXNLIU\]MHUVNLHM

&RJG]LHNLHG\"

1LH]PLHQQDMDNRฤ‚รŠ

Look & LearnฤผERJDW\SURJUDPV]NROHQLRZ\SU]\JRWRZDQ\ SU]H]]QDQHLFHQLRQHDNDGHPLH

1DMฤ‚ZLHฤV]HWUHQG\QRZRฤ‚FLSURGXNWRZHDWUDNF\MQ\SURJUDPPHU\WRU\F]Q\IDVF\QXMรˆFHSRND]\RUD]NRQNXUHQFMHPLVWU]RZVNLHฤผWRZV]\VWNRFRWRZDU]\V]\รฏRQDPSRGF]DVNDฤGHMGRW\FKF]DVRZHMLPSUH]\+DLU )RUXP3RODQGEรšG]LHWDNฤHDWXWHPDNWXDOQHMHG\FML

6KRZPXVWJRRQ &]\PE\รฏRE\IU\]MHUVWZREH]V]F]\SW\V]DOHรฑVWZDNUHDW\ZQ\FKFLรšรŠ L]DVNDNXMรˆF\FKNRORU\]DFML",QVSLUDFMLGRVWDUF]รˆSRND]\QD6FHQLH*รฏรถZQHM QD NWรถUHM Zฤ‚UรถG RV]DรฏDPLDMรˆF\FK HIHNWรถZ DXGLRZL]XDOQ\FK VZRMH XPLHMรšWQRฤ‚FLRUD]SRP\Vรฏ\]DSUH]HQWXMรˆFHQLRQHDXWRU\WHW\EUDQฤ\IU\]MHUVNLHM]NUDMXL]DJUDQLF\7REรšGรˆGZDGQLSHรฏQHHPRFML

(GXNDFMD 1LHRGรฏรˆF]Q\PHOHPHQWHPZV]\VWNLFKRUJDQL]RZDQ\FKSU]H]QDVLPSUH] GOD SURIHVMRQDOLVWรถZ MHVW ERJDW\ SURJUDP HGXNDF\MQ\ 3RGF]DV +DLU )RUXP3RODQGRGEรšG]LHVLรšZLHOHV]NROHรฑLSRND]รถZVNLHURZDQ\FKGR SDVMRQDWรถZV]WXNLIU\]MHUVNLHM=DUรถZQRSRF]รˆWNXMรˆF\MDNL]DDZDQVRZDQL]QDMGรˆWXRGSRZLHGQLรˆGODVLHELHRIHUWรš

6FHQD*รฏรถZQDฤผSRND]\]SRJUDQLF]DV]WXNLLIU\]MHUVWZD 6FHQD.RQJUHVRZDฤผ]QDQLLFHQLHQLZ\NรฏDGRZF\G]LHOรˆVLรšVZRMรˆ ZLHG]รˆLGRฤ‚ZLDGF]HQLHP Master ClassฤผQDMฤ‚ZLHฤV]HWUHQG\LPRFLQVSLUDFML ]DSUH]HQWRZDQHSU]H]]QDQHRVRERZRฤ‚FLฤ‚ZLDWDIU\]MHUVWZD

Strefa ucznia ฤผPLHMVFHVSRWNDรฑSU]\JRWRZDQH]P\ฤ‚Oรˆ RPรฏRG\PSRNROHQLXIU\]MHUรถZ

:\ELHU]HP\QDMOHSV]\FK 3RGF]DV WDUJรถZ RGEรšGรˆ VLรš Z\PDJDMรˆFH NRQNXUHQFMH PLVWU]RZVNLH ย’รˆF]QDSXODQDJUรถGZ\QRVLEOLVNR]รฏ _ 0LVWU] 3ROVNL %DUEHULQJX ฤผ 2JรถOQRSROVNLH 0LVWU]RVWZDZ6WU]\ฤHQLX0รšVNLP 12:2ยฅm3RUD]SLHUZV]\QDWDUJDFK+DLU)RUXP3RODQGRGEรšG]LH VLรš NRQNXUHQFMD SRGF]DV NWรถUHM XF]HVWQLF\ SRZDOF]รˆ RbW\WXรฏ0LVWU]D3ROVNL%DUEHULQJX _<281*7$/(17&83ฤผ2JรถOQRSROVNL.RQNXUV GOD8F]QLรถZ6]Nรถรฏ)U\]MHUVNLFK 7R MXฤ F]ZDUWD HG\FMD Z\MรˆWNRZHJR NRQNXUVX VNLHURZDQHJR GRXF]QLรถZV]NรถรฏIU\]MHUVNLFKLLQQ\FKSODFรถZHNNV]WDรฏFรˆF\FK Zb]DZRG]LHIU\]MHU 7HPDWฤท6WUHHWฤผ)RFXVRQ7UHQGVฤต 8F]QLRZLHEรšGรˆSUDFRZDรŠQDJรฏรถZNDFKNWรถUHXIXQGXMHVSRQVRUNRQNXUVXฤผฤŸUPD6FKRROOLQH _+$,50$67(5&83ฤผ2JรถOQRSROVNLH0LVWU]RVWZD$UW\VWรถZ)U\]MHUVWZD 2ERZLรˆ]XMรˆ QDVWรšSXMรˆFH WHPDW\ Z NDW GDPVNLHM ฤผ ฤท3RZHU RI &RQWUDVWฤต Z NDW PรšVNLHM ฤผ ฤท&\EHUSU]HVWU]Hรฑฤต 6W\OL]DFMH XF]HVWQLNรถZ EรšGรˆ RFHQLDQH SU]H] GZD VNรฏDG\ VรšG]LRZVNLH -XU\ ]รฏRฤRQH ] SU]HGVWDZLFLHOL PHGLรถZ EUDQฤRZ\FK SU]\]QD RVREQรˆQDJURGรšZUDPDFKW\WXรฏXฤท35(66&83ฤต 8:$*$)RUPXODU]\]JรฏRV]HQLRZ\FKV]XNDMFLHQD ZZZKDLUIRUXPFRPSOZ]DNรฏDGFH0,675=267:$ 5HNUXWDFMDWUZDGRZU]Hฤ‚QLDOXEGRZ\F]HUSDQLDOLPLWXPLHMVF

12:$)2508ย’$12:<7(50,1

174


szkoleniafryzjerskie.pl

Znajdź szkolenia z najlepszymi instruktorami

Doświadczeni instruktorzy marki Montibello wprowadzą Cię na wyższy poziom fryzjerstwa.

LESZEK LIGĘZA Ściśle techniczne podejście do zawodu mu nie wystarcza – czasem łamie zasady, by odnaleźć własny styl. Podstawą jest dobre strzyżenie, a koloryzacja jest jego dopełnieniem.

WOJCIECH WALCZAK

ERNEST KAWA Uważa, że nie można tworzyć, jeśli nie posiada się dobrego warsztatu i solidnych podstaw. Szkolenia to jego pasja. Surowy i wymagający nauczyciel, a przy tym kreatywny stylista.

Rozwijaj swoje umiejętności z najlepszymi. Serwis szkoleniafryzjerskie.pl wspierany jest przez markę

Zorganizowany, bardzo kreatywny, odważny i bezkompromisowy w kolorze i strzyżeniu, starający się wyprzedzać trendy.


szkolenia

Akademia Stylizacji DECODE Dla wielu z Was majรณwka byล‚a czasem kreatywnej pracy! Oto fotorelacja ze szkolenia Akademia Stylizacji DECODE, ktรณre odbyล‚o siฤ™ 7 i 8 maja w Bydgoszczy. :F]DVLHVSRWNDQLDSR]QDZDOLฤ‚FLHQRZรˆOLQLรšSURGXNWรถZDWDNฤHV]NROLOLฤ‚FLHVLรšZ]DNUHVLH XSLรšรŠLNRNรถZ&]XOLฤ‚P\ฤHZรฏDฤ‚QLHWRV]NROHQLHEรšG]LHQDMOHSV]\PVSRVREHPE\]DSR]QDรŠ :DV]QDV]รˆQRZรˆOLQLรˆSURGXNWรถZGRVW\OL]DFML'(&2'( $NDGHPLรšSRSURZDG]LOLLQVWUXNWRU]\0RQWLEHOOR0DUW\QD0DULD0RVLRรฏHNL:RMFLHFK:DOF]DN ']LรšNXMHP\ZV]\VWNLP8F]HVWQLNRP )RWR3DZHรฏย’รˆF]Q\ 8EUDQLD0,668'HVLJQ

176


177


edukacja VIII Ogรณlnopolski Konkurs Fryzjerski Ziemi ลรณdzkiej Mล‚odych Talentรณw

Konkursy fryzjerskie a edukacja zawodowa Jednym z waลผnych czynnikรณw motywujฤ…cych mล‚odych fryzjerรณw do rozwoju i doskonalenia zawodowego sฤ… konkursy i pokazy fryzjerskie.

*รฏรถZQ\P MHฤHOL QLH MHG\Q\P Rฤ‚URGNLHP QDXNL ]DZRGX IU\]MHUVNLHJR Zb3ROVFHMHVWU]HPLRVรฏR:RSDUFLXRZรฏDVQHฤ‚URGNLL]ZรฏDVQHMLQLFMDW\Z\ PLVWU]RZLHSURZDG]รˆF\]DNรฏDG\U]HPLHฤ‚OQLF]HSRGHMPXMรˆWUXGNV]WDรฏFHQLDPรฏRG\FKIU\]MHUรถZ3RGVWDZRZรˆIRUPรˆHGXNDFMLZW\P]DZRG]LHMHVW SUDFDEรšGรˆFDMHGQRF]Hฤ‚QLHQDXNรˆ]DZRGXZ]DNรฏDGDFKU]HPLHฤ‚OQLF]\FK -HVW ZLHOH ]DNรฏDGรถZ F]\ QDZHW VDORQรถZ IU\]MHUVNLFK QLH]U]HV]RQ\FK ZbVWUXNWXUDFKU]HPLHฤ‚OQLF]\FK6รˆRQHMHGQDNQDVWDZLRQHZ\รฏรˆF]QLHQD ฤ‚ZLDGF]HQLH XVรฏXJ ER QLH SRGHMPXMรˆ WUXGX L NRV]WรถZ NV]WDรฏFHQLD :\PDJD WR ERZLHP SRฤ‚ZLรšFHQLD VZRMHJR F]DVX L SLHQLรšG]\ GOD PรฏRGHJR F]รฏRZLHNDE\JRQDXF]\รŠ]DZRGXDEDUG]RF]รšVWRWHฤZ\FKRZDรŠZbZDUWRฤ‚FLDFKNWรถUH]PRW\ZXMรˆJRGRWZรถUF]HJRฤ\FLDQLHW\ONR]DZRGRZHJR 7DNLHFHOHVWDZLDVRELHPLVWU]U]HPLRVรฏDIU\]MHUVNLHJR3U]HND]XMHVZRMH XPLHMรšWQRฤ‚FLPรฏRG\POXG]LRPNWรถU\FK]DWUXGQLDDMHGQRF]Hฤ‚QLHNV]WDรฏWXMHZDUWRฤ‚FLRGZLHNรถZFKDUDNWHU\]XMHU]HPLRVรฏRฤผVROLGQRฤ‚รŠRGSRZLHG]LDOQRฤ‚รŠLGรˆฤHQLHGRPLVWU]RVWZDDWDNฤHSDVMรš]DZRGRZรˆ&RZLรšFHM NV]WDรฏFรˆF QRZH NDGU\ IU\]MHUรถZ ]DSHZQLD FLรˆJรฏRฤ‚รŠ UR]ZRMX WHM ZDฤQHM G]LHG]LQ\G]LDรฏDOQRฤ‚FLNWรถUDPDEH]SRฤ‚UHGQLZSรฏ\ZQDLQG\ZLGXDOQ\ZL]HUXQHNF]รฏRZLHND -HGQ\P ] ZDฤQ\FK F]\QQLNรถZ PRW\ZXMรˆF\FK PรฏRG\FK IU\]MHUรถZ GR UR]ZRMX L GRVNRQDOHQLD ]DZRGRZHJR Vรˆ NRQNXUV\ L SRND]\ IU\]MHUVNLH , Z W\P SU]\SDGNX DNW\ZQRฤ‚รŠ Z\ND]XMH Z\รฏรˆF]QLH U]HPLRVรฏR SU]\ ZVSDUFLX U]HPLHฤ‚OQLF]\FK V]Nรถรฏ ]DZRGRZ\FK 1DOHฤ\ SRGNUHฤ‚OLรŠ ฤH G]LรšNL ZVSรถรฏSUDF\ 6]NRรฏ\ 5]HPLRVรฏ Z ย’RG]L L &HFKX 5]HPLRVรฏ 5รถฤQ\FK Z ย’RG]L UHDOL]RZDQ\ MHVW SRG-

)RWR.U]\V]WRI5DMFD

178

VWDZRZ\ V\VWHP GXDOQHJR NV]WDรฏFHQLD ]DZRGRZHJR GDMรˆF\ JZDUDQFMรš QDMZ\ฤV]HM MDNRฤ‚FL NDGU ]DZRGRZ\FK -HGQ\P ] Z\UD]รถZ WDNLHM ZVSรถรฏSUDF\MHVWZVSรถOQHRUJDQL]RZDQLHNRQNXUVรถZLSRND]รถZIU\]MHUVNLFKNODV XF]QLRZVNLFK : GQLX PDUFD RGE\รฏ VLรš 9,,, 2JรถOQRSROVNL .RQNXUV )U\]MHUVNL =LHPL ย’รถG]NLHM0รฏRG\FK7DOHQWรถZ*รฏรถZQ\PRUJDQL]DWRUHP.RQNXUVXMHVW&HFK 5]HPLRVรฏ5รถฤQ\FKZย’RG]LNWรถU\]U]HV]DPLVWU]รถZIU\]MHUVNLFKSURZDG]รˆF\FK ]DNรฏDG\ U]HPLHฤ‚OQLF]H QD WHUHQLH ZRMHZรถG]WZD รฏรถG]NLHJR SU]\ DNW\ZQ\P XG]LDOH 6]NRรฏ\ 5]HPLRVรฏ Z ย’RG]L 7R QD WHUHQLH V]NRรฏ\ ]RUJDQL]RZDQ\]RVWDรฏ.RQNXUV8F]HVWQLF]\รฏRZQLPPรฏRG\FKDGHSWรถZV]WXNLIU\]MHUVNLHM]FDรฏHM3ROVNL0รฏRG]LIU\]MHU]\Z\ND]DOLVLรšGXฤ\PL XPLHMรšWQRฤ‚FLDPL]DUรถZQRZNRQFHSFMLIRUP\IU\]XUMDNLZWHFKQLFHZ\NRQDQLD -HGQ\P ] ZDฤQ\FK HOHPHQWรถZ .RQNXUVX E\รฏ SRND] IU\]MHUVNL NWรถU\SU]\JRWRZDOLQDXF]\FLHOHV]NRรฏ\8F]HVWQLF]\รฏRZQLPXF]QLรถZ, ,,L,,,NODV7HFKQLNXP8VรฏXJ)U\]MHUVNLFK=HVSRรฏX6]Nรถรฏ5]HPLRVรฏDZย’RG]L : SRรฏรˆF]HQLX ] U\ZDOL]DFMรˆ SRND] VWDQRZLรฏ FLHNDZH X]XSHรฏQLHQLH FDรฏHM LPSUH]\ SRWZLHUG]DMรˆFH Z\VRNLH XPLHMรšWQRฤ‚FL ]DUรถZQR XF]HVWQLNรถZ .RQNXUVXMDNLXF]QLรถZV]NRรฏ\

/DXUHDFL.RQNXUVX konkurencje fryzjerstwa damskiego 0DULD&]HUHGD:HMKHURZR .ODXGLD%U]Hฤ›QLDN5DGRPVNR 0RQLND-DZRUVND5DGRPVNR NRQNXUHQFMHIU\]MHUVWZDPรšVNLHJR .HZLQ.DUF]HZVNL:HMKHURZR .DUROLQD2]LPHN5DZD0D]RZLHFND 2VNDU'DUPD7RPDV]รถZ0D]RZLHFNL Henryk Jerzy Stawski


ƫƬƱƤΎ˱ΎƦƧƯƧƛƲƝƫƦƧȊƿ

IONIC

SATIN TOUCH

NOWO ŚĆ

ƨƪƧƞƝƫƢƧƦƙƤƦƙΎƫƭƫƲƙƪƣƙΎƜƧΎƯDzƧƫǹƯΎ ƤƦƙ ƙ ƫƭƫƲƙƪƣƙΎƜƧ ƲΎƢƧƦơƲƙƛƢƼΎ 003 SATIN TOUCH

2000 W IONIC

Saty Satynowa, szlachetna w doty otyku obudowa

Maksymalna moc Generator ator jonów w ujemnych, ujemn silnika: 2000 W które przyspieszają suszenie, utrzymują naturalne nawilżenie

Kompaktowa i lekka konstrukcja

Dwie prędkości nadmuchu

Dwa ustawienia temperatury

Produkty dostępne wyłącznie w sklepach Fale Loki Koki

www.falelokikoki.pl


wydarzenia

โ€žKosmiczna Odysejaโ€ W marcu tego roku odbyล‚a siฤ™ XIII edycja Miฤ™dzyszkolnego Konkursu Fryzjerskiego, ktรณrego organizatorem byล‚ Dyrektor Technikum i Zasadniczej Szkoล‚y Zawodowej Zakล‚adu Doskonalenia Zawodowego im. Krzysztofa Kamila Baczyล„skiego w Biaล‚ej Podlaskiej. Tym razem konkurs odbyล‚ siฤ™ pod hasล‚em โ€žKosmiczna Odysejaโ€.

=JRGQLH ] WU]\QDVWROHWQLรˆ WUDG\FMรˆ LPSUH]D PLDรฏD FKDUDNWHU NRQNXUVX NWรถUHJRFHOHPE\รฏRZ\รฏRQLHQLHQDMFLHNDZV]HJRSRP\VรฏXGRFHQLHQLHSURIHVMRQDOL]PXZZ\NRQDQLXRUD]SURPRZDQLHPรฏRG\FKXWDOHQWRZDQ\FK DGHSWรถZV]WXNLIU\]MHUVNLHM :NRQNXUVLHZ]LรšรฏRXG]LDรฏXF]QLรถZ]V]NรถรฏRSURฤŸOXIU\]MHUVNLP ]WU]HFKZRMHZรถG]WZ3U]\E\OLXF]QLRZLH]/XEOLQD=DPRฤ‚FLD%LDรฏHJRVWRNX :\V]NRZD 3XรฏDZ 3DUF]HZD .UDฤ‚QLND &KHรฏPD L JRVSRGDU]H ] %LDรฏHM 3RGODVNLHM .DฤG\XF]HVWQLNPLDรฏ]D]DGDQLHZ\NRQDรŠZFLรˆJXPLQXWSHรฏQรˆVW\OL]DFMรšVZRMHMPRGHONL IU\]XUDPDNLMDฤLVWUรถM VSรถMQรˆ]WHPDWHPNRQNXUVXDWDNฤHSU]\JRWRZDรŠ NUรถWNL RSLV VW\OL]DFML NRQNXUVRZHM NWรถU\ PLDรฏ XNLHUXQNRZDรŠZLG]DZRGELRU]HLSRPรถF]UR]XPLHรŠDUW\]PSU]\V]รฏHJR IU\]MHUD :W\PURNXXG]LDรฏZNRQNXUVLHZ]Lรšรฏ\WDNฤHXF]HQQLFHNODVSLHUZV]\FK FRMHVWGRZRGHPQDWRฤHQDELHUDMรˆQDZ\NรถZSUH]HQWRZDQLDVZRLFK XPLHMรšWQRฤ‚FLQDZHWZSRF]รˆWNRZ\PRNUHVLHNV]WDรฏFHQLD 1DG]รถUQ DGS U]HELHJLHPN RQNXUVXV SUDZRZDรฏDS DQL. DWDU]\QD. URV]F]\รฑVND1DWRPLDVWSUDFHXF]QLรถZRFHQLDรฏRQLH]DOHฤQHMXU\ZVNรฏDG]LH.DWDU]\QD7RNDUVND:HURQLND&K\ฤ$QQD5RPDQLXNL7RPDV] .RSHUD

/DXUHDFL I miejsce:0DUW\QD0RVNDO]7HFKQLNXPZ%LDรฏHM3RGODVNLHMSRGNLHUXQNLHPSDQL.DWDU]\Q\.URV]F]\รฑVNLHM II miejsce: 6\OZLD$QGU]HMXN]7HFKQLNXPZ%LDรฏHM3RGODVNLHMSRGNLHUXQNLHPSDQL.DWDU]\Q\.URV]F]\รฑVNLHM III miejsce: .DUROLQD.DUROF]XN]7HFKQLNXPZ%LDรฏ\PVWRNXSRGNLHUXQNLHPSDQL$QQ\.RรฏRG]LHMF]\N :\UรถฤQLHQLD,]DEHOD+U\FXQLDN]7HFKQLNXPZ=DPRฤ‚FLXL.ODXGLD-DJLHOVNLD]7HFKQLNXPZ:\V]NRZLH 1DJURGรš3UH]HVD=DU]รˆGX=DNรฏDGX'RVNRQDOHQLD=DZRGRZHJRZb/XEOLQLHRWU]\PDรฏD3DXOLQD'HUOXNLHZLF]D1DJURGรš'\UHNWRUD6]Nรถรฏ=DNรฏDGX 'RVNRQDOHQLD =DZRGRZHJR Z %LDรฏHM 3RGODVNLHM RWU]\PDรฏ 3U]HP\VรฏDZ0D]XU ฤท.RVPLF]QD 2G\VHMDฤต WR QLHVDPRZLWH Z\GDU]HQLH ฤ‚ZLHWQD ]DEDZD SURIHVMRQDOQHIU\]MHUVWZRDSU]HGHZV]\VWNLPGRVNRQDรฏDZVSรถรฏSUDFD 7DNL NRQNXUV WR SRGQLHVLHQLH SR]LRPX NV]WDรฏFHQLD Z ]DZRG]LH PRW\ZDFMDGRWZรถUF]HJRDUW\VW\F]QHJRLSHรฏQHJRSDVMLSRGHMฤ‚FLDGRSU]\V]รฏHJR]DZRGXฤผPรถZL.DWDU]\QD.URV]F]\รฑVND 6HUGHF]QHSRG]LรšNRZDQLDVNรฏDGDP\ VSRQVRURP D SU]HGH ZV]\VWNLP VLHFL VNOHSรถZ )DOH /RNL .RNL NWรถUD XIXQGRZDรฏD ODXUHDWRP NRQNXUVX SXFKDU\ SURIHVMRQDOQ\ VSU]รšW IU\]MHUVNL YRXFKHU V]NROHQLRZ\ D WDNฤH GODZV]\VWNLFKQDJURG\SRFLHV]HQLD Z SRVWDFL NRVPHW\NรถZ LbJDGฤHWรถZPDUNL$UWร’JR 8F]HVWQLNRP JUDWXOXMHP\ LQZHQFML WZรถUF]HM L SRP\VรฏRZRฤ‚FL ฤ\F]รˆF GDOV]\FK VXNFHVรถZ Lb VSHNWDNXODUQHJR UR]ZRMX NDULHU\ ]DZRGRZHM D VSRQVRURP G]LรšNXMHP\ ]D ZVSDUFLH 7R G]LรšNL 3DรฑVWZD SRPRF\ FL PรฏRG]L OXG]LH UR]ZLMDMรˆ VZRMH SDVMHNUHDW\ZQRฤ‚รŠZ\REUDฤ›QLรš]DF]\QDMรˆZLHU]\รŠZVLHELHLZรฏDVQHPRฤOLZRฤ‚FL

)RWR$QGU]HM-รšGU\F]NRZVNL

180


Wyjątkowy projekt dla Szkół Fryzjerskich

Profit Adept Pakiety już od

199

Szczegóły pakietów na stronie http://falelokikoki.pl/edukacja/porozumienie-adept Przygotowujemy również pakiety pod indywidualne zamówienia ze Szkół Fryzjerskich. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem PROFIT ADEPT. Kontakt: tel. 693 240 005 lub e-mail: gosial@grupa.polwell.pl

Uczysz się zawodu w Szkole Fryzjerskiej? ZADZWOŃ I PRZEKONAJ SIĘ, JAK WIELE MOŻESZ ZYSKAĆ! NAJWIĘKSZY WYBÓR, NAJNIŻSZE CENY! www.falelokikoki.pl


porady

Szanuj swรณj cenny czas โ€“ unikaj przegapionych wizyt Tak bardzo potrzebny, a ciฤ…gle w de๏ฌcycie: czas. Szkoda marnowaฤ‡ go na telefoniczne potwierdzanie wizyt, z drugiej jednak strony nie warto ryzykowaฤ‡, ลผe klient zapomni o swoim terminie. Czy istnieje zล‚oty ล›rodek? &]DVWRSLHQLรˆG].LHG\PรถZLP\RSURZDG]HQLXVDORQXXURG\VWZLHUG]HQLH WR QDELHUD MHV]F]H JรฏรšEV]HJR VHQVX /LVWD RERZLรˆ]NรถZ QLH PD NRรฑFDLฤDGQHJRQLHPRฤHP\]DQLHGEDรŠOHF]WRSUDFD]NOLHQWHPPDGOD EL]QHVXQDMZLรšNV]รˆZDUWRฤ‚รŠ7U]HEDMHGQDNSDPLรšWDรŠฤHVNรฏDGDVLรšQD QLรˆQLHW\ONRZ\NRQDQLHXVรฏXJLDOHWDNฤHFDรฏDNRPXQLNDFMDRGPRPHQWX XPรถZLHQLDZL]\W\SU]H]MHMSRWZLHUG]HQLHLSU]HSURZDG]HQLHSRRGSRZLHGQLHSRฤHJQDQLHLXWU]\PDQLHNRQWDNWXฤผDE\NOLHQWGRQDVZUรถFLรฏ

=UรšNรˆQDWHOHIRQLH

7UXGQDSUรถEDGODUHODFML

2GELHUDQLH L Z\NRQ\ZDQLH WHOHIRQรถZ SRGF]DVSUDF\]NOLHQWHPREHFQ\PZVDORQLHPRฤHQHJDW\ZQLHZSรฏ\QรˆรŠQDMHJRRFHQรšQDV]\FKXVรฏXJ .DฤG\RF]HNXMHSU]HFLHฤฤH]DMPXMรˆF\VLรšQLPVSHFMDOLVWDSRฤ‚ZLรšFLPX VZRMHMXZDJL1DV]F]รšฤ‚FLHMHVWQDWRGREUHUR]ZLรˆ]DQLH

3U]HJDSLRQHZL]\W\WRQLHW\ONRVWUDWDฤŸQDQVRZDDOHWDNฤH]DJURฤHQLHGOD QDV]\FKUHODFML]NOLHQWDPL-DNRSLHUZV]\QDVXZDVLรšQDP\ฤ‚OVFHQDULXV] ZNWรถU\PSUDFRZQLNQLHPDMรˆFMXฤV]DQV]DSURVLรŠQDGDQ\WHUPLQLQQHM RVRE\VSรšG]DF]DVSU]HZLG]LDQ\QDZL]\WรšQDEH]F]\QQ\PRF]HNLZDQLX QDNROHMQรˆ=GUXJLHMVWURQ\PDP\MHGQDNUรถZQLHZDฤQ\SUREOHPNOLHQWD NWรถU\ZVWUHVLH]GDMHVRELHVSUDZรšฤH]DSRPQLDรฏRWHUPLQLH3U]HNRQDQ\ ฤH]DZLรถGรฏZVW\G]LVLรšXPรถZLรŠQDNROHMQ\LฤŸQDOQLHGHF\GXMHVLรšVNRU]\VWDรŠ ] XVรฏXJ LQQHJR VDORQX 5]HF] MDVQD REX W\FK VFHQDULXV]\ FKFHP\ XQLNQรˆรŠ

3DPLรšรŠE\ZD]DZRGQD 1LHMHGQRNURWQLHNOLHQFL]DSLVXMรˆVLรšQDZL]\W\]GXฤ\PZ\SU]HG]HQLHP OLF]RQ\P Z W\JRGQLDFK D QDZHW PLHVLรˆFDFK 0DMรˆF ZLHOH ZDฤQ\FK VSUDZQDJรฏRZLHPRJรˆรฏDWZR]DSRPQLHรŠRVZRLPWHUPLQLHV]F]HJรถOQLHMHฤHOLUH]HUZDFMLGRNRQXMรˆZELHJXSRPLรšG]\]DGDQLDPLZSUDF\ F]\ZWUDVLHฤผFKFรˆF]Gรˆฤ\รŠSU]HGSRUรˆ]DPNQLรšFLDVDORQXF]\JDELQHWX 8GRVWรšSQLDMรˆF VZRLP NOLHQWRP PRฤOLZRฤ‚รŠ XPDZLDQLD VLรš QD ZL]\W\ SU]H] ,QWHUQHW GDMHP\ LP NRPIRUW VZRERGQHJR SU]HP\ฤ‚OHQLD F]HJR GRNรฏDGQLHSRWU]HEXMรˆLZ\EUDQLDRGSRZLDGDMรˆFHJRLPWHUPLQX']LรšNL WDNLHPXUR]ZLรˆ]DQLXPRJรˆWR]URELรŠQDVSRNRMQLH JG\PDMรˆF]DV E\ VNXSLรŠ VLรš QD WHM F]\QQRฤ‚FL -HGQDNฤH QDZHW WR QLH GR NRรฑFD UR]ZLรˆ]XMH SUREOHP SU]HJDSLRQ\FK ZL]\W 1DMZ\ฤV]รˆ VNXWHF]QRฤ‚รŠ ]DSHZQLD ERZLHPSRWZLHUG]DQLHLFK]RGSRZLHGQLPZ\SU]HG]HQLHP

7HOHIRQLF]QHSRWZLHUG]DQLHZL]\WE\ZDEDUG]RSUREOHPDW\F]QH1LH]NDฤG\PNOLHQWHPXGDMHQDPVLรšVNRQWDNWRZDรŠ]DSLHUZV]\PUD]HPFRW\ONR NRPSOLNXMHLZ\GรฏXฤDSURFHV:QDWรฏRNXFRG]LHQQ\FKRERZLรˆ]NรถZSRPLรšG]\NROHMQ\PLZL]\WDPLQLHรฏDWZRMHVWZ\JRVSRGDURZDรŠJRG]LQรšF]\GZLH W\ONRQDG]ZRQLHQLHDVLรšJDQLHSRWHOHIRQZNDฤGHMZROQHMFKZLOLWRWHฤ QLHQDMOHSV]HUR]ZLรˆ]DQLH

1RZHWHFKQRORJLHQDUDWXQHN 1D SRPRF SU]\FKRG]L IXQNFMD DXWRPDW\F]Q\FK SRZLDGRPLHรฑ NWรถUD GRVWรšSQDMHVWQDSRUWDOXGRUH]HUZDFMLRQOLQH0RPHQWSO5R]ZLรˆ]DQLH WRMHVWQLH]Z\NOHSURVWHLZ\JRGQHDFRQDMZDฤQLHMV]HฤผEH]SรฏDWQH JRG]LQ\ SU]HG ]EOLฤDMรˆF\P VLรš WHUPLQHP VSHFMDOQ\ V\VWHP SU]\SRPQL RbQLPNOLHQWRZLSRSU]H]ZLDGRPRฤ‚รŠ606:\UรšF]DMรˆFQDV]NRQLHF]QRฤ‚FLWHOHIRQLF]QHJRSRWZLHUG]DQLDZL]\WMHGQRF]Hฤ‚QLHSR]ZROL]PLQLPDOL]RZDรŠLORฤ‚รŠฤท]DSRPQLDQ\FKZL]\WฤตQDZHWR$P\EรšG]LHP\PRJOLVSRNRMQLHVNXSLรŠVLรšQDW\PFROXELP\QDMEDUG]LHMSUDF\]NOLHQWDPL :DUWRNRU]\VWDรŠ]QRZRF]HVQ\FKUR]ZLรˆ]Dรฑ7RZรฏDฤ‚QLHG]LรšNLQLPPRฤHP\]DSHZQLDรŠQDV]\PNOLHQWRPSHUIHNF\MQรˆREVรฏXJรšDVRELHฤผFKZLOรšQD RGSRF]\QHNZPLHMVFXJG]LHGRWรˆGF]HNDรฏ\QDQDVฤPXGQHRERZLรˆ]NL ']Lฤ‚Z\UรšF]รˆQDV]QLFKLQQRZDF\MQHQDU]รšG]LDWDNLHMDN0RPHQWSO ฤผZLUWXDOQ\UHFHSFMRQLVWDNWรถU\F]XZDQDGSURFHVHPUH]HUZDFMLZL]\W LGEDRWRDE\NOLHQFL]DZV]HRQLFKSDPLรšWDOL

183


Komfort i bezpieczeństwo mycia głowy

ŚWIATOWA PREMIERA

STAŁA, IDEALNA TEMPERATURA WODY Nowy system WATER HI TECH umożliwia pełne ustabilizowanie temperatury wody w myjni. Chroni klienta przed niekontrolowanym poparzeniem. Zdecydowanie ogranicza zużycie wody i energii w salonie. Zastosowanie urządzenia możliwe jest

w każdej myjni produkowanej przez PANDĘ.

www.panda.trzebnica.pl


aranลผacje wnฤ™trz )RWR%HDXW\6WDU

Zatrzymaj lato w salonie Gdy nadchodzi lato, mamy ochotฤ™ zaszaleฤ‡! Dlaczego wiฤ™c nie zaszaleฤ‡ z aranลผacjฤ… naszego salonu... /DWRNRMDU]\QDPVLรšSU]HGHZV]\VWNLP]ZDNDFMDPLSRNWรถU\FKFLรšฤNR QDPZUรถFLรŠGRU]HF]\ZLVWRฤ‚FL=DFKRZDMP\QDGรฏXฤHMWHZVSRPQLHQLD LZSURZDGฤ›P\MHGRQDV]\FKZQรšWU]1LHEรถMP\VLรš]PLDQNRORUรถZLGHNRUDFML0RJรˆRQHVSUDZLรŠฤHQDV]VDORQIU\]MHUVNLQDELHU]HZVSDQLDรฏHJR NOLPDWXDQDPLQDV]\PNOLHQWRPXPLOLVSรšG]RQ\ZQLPF]DV 0RฤHP\]DVWRVRZDรŠNRORU\NRMDU]รˆFHVLรš]HVรฏRรฑFHPQLHEHPPRU]HP EรฏรšNLW\WXUNXV\6รˆRQHRU]Hฤ›ZLDMรˆFHLSLรšNQLHNRPSRQXMรˆVLรš]HVรฏRQHF]Q\PฤรถรฏW\PNRORUHPF]\HOHJDQFNรˆOHNNรˆELHOรˆ'RGDWNLNWรถUHPRฤHP\ ]DVWRVRZDรŠWRUรถฤQHJRURG]DMXQSODWDUHQNLPRGHOHVWDWNรถZUรšF]QLNL ZPDU\QLVW\F]QHZ]RU\RUD]]GMรšFLD]SLรšNQ\PLZLGRNDPL]QDGPRU]D ZSLรšNQ\FKUDPNDFK

$PRฤHNRORU\SLDVNXร“FUXEHฤHEUรˆ]\6WRQRZDQHSDVWHORZHNRORU\ VรˆMDVQHLOHNNLHG]LรšNLF]HPXQDSHZQRXNRMรˆNDฤGรˆRVREรš7XMDNRGHNRUDFMDฤ‚ZLHWQLHVSUDZG]รˆVLรšPXV]OHJDรฏรš]LHNDPLHQLHPRฤHP\QDZHW ]DZLHVLรŠVรฏRPNRZHNDSHOXV]HQDฤ‚FLDQรš]DPLDVWREUD]NรถZ $PRฤHFRฤ‚EDUG]LHMV]DORQHJRฤ\ZHNRORU\,QGLLF]HUZLHรฑSRPDUDรฑF] Uรถฤ ฤŸROHW %RJDFWZR NRORUรถZ L Z]RUรถZ 'RGDWNL SDVXMรˆFH GR WDNLHJR ZQรšWU]DWRNRORURZHNRUDOLNLLV]WXF]QHNDPLHQLHU]Hฤ›ELRQHฤ‚ZLHF]QLNLRUD] NRORURZHSRGXV]NLZGXฤHMLORฤ‚FLZLHORNRORURZHQDU]XW\L]DVรฏRQ\ :NDฤG\PSU]\SDGNXGRVNRQDOHVSUDZG]รˆVLรšNZLDW\ZZD]RQDFKF]\ Z GRQLF]NDFK :LGRN SLรšNQ\FK URฤ‚OLQ R]GREQ\FK ]DZV]H QDV XVSRNDMD LbZSURZDG]DZGRVNRQDรฏ\QDVWUรถM TRS Design tel. +48 52 381 31 47 www.trsdesign.eu

)RWR%HDXW\6WDU

186


ƫƬƱƤΎ˱ΎƦƧƯƧƛƲƝƫƦƧȊƿ

ƨƪƧƞƝƫƢƧƦƙƤƦƙΎƥƙƫƲƱƦƣƙΎƜƧΎƯDzƧƫǹƯ

nóż ceramiczno-tytanowy

wyjątkowy design

wyświetlacz stanu baterii (LCD) oraz czujnik konserwacji

TURBO

czas pracy na baterii: 1,5 h

bezprzewodowa

Produkty dostępne wyłącznie w sklepach Fale Loki Koki

www.falelokikoki.pl


porady

Psychologia

Reguła wzajemności Jeden z najwybitniejszych amerykańskich psychologów społecznych – Robert Cialdini, autor kilku bardzo poczytnych i świetnie napisanych książek, wyróżnia 6 reguł wpływu społecznego. Jedną z nich jest reguła wzajemności.

:ïDĂFLZLH MHVW RQD ]QDQD ] GRĂZLDGF]HQLD ZLÚNV]RĂFL OXG]LRP EH] Z]JOÚGX QD NUÈJ NXOWXURZ\ ] MDNLHHJR SRFKRG]È -HĝHOL NWRĂ Z\ĂZLDGF]\ QDP MDNÈĂ SU]\VïXJÚ WR F]XMHP\ VLÚ ]RERZLÈ]DQL GR RGZ]DMHPQLHQLD VLÚ 3U]HMDZöZ WHM UHJXï\MHVWEDUG]RZLHOH'RW\F]\WR]DUöZQR]Z\F]DMQHJR SRĝ\F]HQLD VRELH MDNLHMĂ U]HF]\ MDN L SRPRF\ Z WUXGQHM V\WXDFML ĝ\FLRZHM 1LHNWöU]\ WZLHUG]È ĝH UHJXïD Z]DMHPQRĂFL MHVW JïöZQ\P VSRLZHP ĝ\FLD VSRïHF]QHJR L ]DGHF\GRZDïD Zb SU]HV]ïRĂFL HZROXF\MQHM R SU]HZDG]H QDV]HJR JDWXQNX QDGLQQ\PL*G\QDVLSUDSU]RGNRZLHSRORZDOLOXE]ELHUDOLMDGDOQHURĂOLQ\]GDU]DïRVLÚĝH]JURPDG]LOLZLÚFHMMHG]HQLDQLĝ E\OLZVWDQLHVDPL]MHĂÊZGDQ\PF]DVLH=DF]ÚOLZLÚFG]LHOLÊ VLÚ]W\PLNWöU]\DNXUDWMHG]HQLDQLHPLHOL:V\WXDFMLJG\FL GUXG]\ ]GRE\OL SRĝ\ZLHQLH G]LHOLOL VLÚ ] SLHUZV]\PL :b WHQ VSRVöE XNV]WDïWRZDïD VLÚ UHJXïD ]ZLÚNV]DMÈFD V]DQVH QD SU]Hĝ\FLHZV]\VWNLFKF]ïRQNöZSOHPLHQLD$bWR]NROHLGDïR QDPSU]HZDJÚQDGLQQ\PLJDWXQNDPL7RFRVïXĝ\SU]HWUZDQLXXWUZDODVLÚZSUDNW\FHVSRïHF]QHM 2G WDPW\FK F]DVöZ QLF VLÚ Z W\P Z]JOÚG]LH QLH ]PLHQLïR D UHJXïD Z]DMHPQRĂFL SU]\ELHUD EDUG]R FLHNDZH IRUP\LbMHVWSU]HGPLRWHPEDGDñSV\FKRORJLF]Q\FK2ND]XMH VLÚ QD SU]\NïDG ĝH MHVW RQD WURFKÚ LQDF]HM SRVWU]HJDQD SU]H]RVRE\]DDQJDĝRZDQHZZ\PLDQÚ-HĂOLZ\ĂZLDGF]DP\ NRPXĂ SU]\VïXJÚ WR RF]HNXMHP\ Z]DMHPQRĂFL SU]H] GïXĝV]\ F]DV -HĂOL ]DĂ WR QDP Z\ĂZLDGF]RQR SU]\VïXJÚ WRZUD]]XSï\ZHPF]DVX]PQLHMV]DVLÚVNïRQQRĂÊGRRGZ]DMHPQLDQLD=DïöĝP\ĝHODWWHPXSRPRJOLĂP\NRPXĂ ]QDOHěÊSUDFÚ7HUD]]JïDV]DP\VLÚGRWHMRVRE\]SURĂEÈ RbUHNRPHQGDFMH6]DQVDĝHMHGRVWDQLHP\MHVWPQLHMV]D QLĝ JG\E\ĂP\ R WR SRSURVLOL NLOND ODW ZF]HĂQLHM 'ODWHJR WHĝRF]HNLZDQLHĝHNWRĂSRGïXĝV]\PF]DVLHEÚG]LHMHV]F]H SDPLÚWDÊFRGODQLHJR]URELOLĂP\LRGZ]DMHPQLVLÚE\ZD QLHNLHG\ěUöGïHPUR]F]DURZDQLD

5HJXïDZ]DMHPQRĂFLMHVWWDNVLOQDĝHG]LDïDQDZHWZREHF RVöE NWöUH QLH QDOHĝÈ GR NUÚJX QDV]\FK SU]\MDFLöï F]\ ]QDMRP\FK-HĂOLMHVWHĂP\QDSODĝ\LSRSURVLP\NRJRĂREFHJR DE\ SRSLOQRZDï QDV]\FK U]HF]\ JG\ SöMG]LHP\ VLÚ NÈSDÊWRRF]\ZLĂFLHVDPLWDNĝHSRSLOQXMHP\MHJRU]HF]\ JG\SöMG]LHGRZRG\*G\E\UHJXïDZ]DMHPQRĂFLG]LDïDïD W\ONRZREHFEOLVNLFKE\ïRE\ZLÚFHMQLHSRUR]XPLHñLNRQĠLNWöZPLÚG]\OXGěPL3UDZGRSRGREQLH]QDF]QLHVïDELHM G]LDïD RQD PLÚG]\ ZURJDPL FKRFLDĝ EDUG]R FLHNDZH VÈ SU]\SDGNL ]DFKRZDñ ĝRïQLHU]\ SRGF]DV SLHUZV]HM ZRMQ\ ĂZLDWRZHM3HZQHJRUD]XSRGF]DV]DZLHV]HQLDEURQLVLHG]ÈF\ Zb RNRSDFK ĝRïQLHU]H QLHPLHFF\ L IUDQFXVF\ Z\V]OL QDSU]HFLZ VLHELH L ]DF]ÚOL UR]PDZLDÊ )UDQFX]L SRF]ÚVWRZDOL1LHPFöZZLQHPDFL]NROHLSRMDNLPĂF]DVLHSU]\QLHĂOLSLZRF]ÚVWXMÈFVZRLFKQRPLQDOQ\FKZURJöZ 5HJXïDZ]DMHPQRĂFLV]F]HJöOQLHF]ÚVWRZ\VWÚSXMHZEL]QHVLHZV]DNEL]QHVWRļZHGïXJQLHNWöU\FKDQWURSRORJöZ ļ ZVSöïF]HVQ\ RGSRZLHGQLN SRORZDQLD -HM SU]HMDZ\ E\ZDMÈF]DVHPPQLHMDF]DVHPEDUG]LHMVXEWHOQH'DZDQLH SUH]HQWöZ NOLHQWRP F]\ ]DSUDV]DQLH LFK QD LPSUH]\ WR EDUG]RF]\WHOQ\SU]HMDZZ\NRU]\VWDQLDRPDZLDQHMUHJXï\ &R FLHNDZH QDZHW MHĂOL ]GDMHP\ VRELH VSUDZÚ R FR QDSUDZGÚFKRG]LWRLWDNXOHJDP\6ÈWHĝEDUG]RG\VNUHWQH VSRVRE\Z\NRU]\VWDQLDUHJXï\Z]DMHPQRĂFL:VSRPQLDQ\ 5REHUW &LDOGLQL Z WUDNFLH VZRLFK Z\NïDGöZ XĂZLDGDPLD VïXFKDF]RP MDN WR URELÊ $XWRU S\WD XF]HVWQLNöZ VZRLFK VHPLQDULöZ MDN ]DFKRZDOLE\ VLÚ Z V\WXDFML JG\ Z\ĂZLDGF]\OL SU]\VïXJÚ EL]QHVRZÈ VZRMHPX SRWHQFMDOQHPX NOLHQWRZLDbWHQVWDQGDUGRZRG]LÚNXMHLP]DWR:LÚNV]RĂÊ GDMH RGSRZLHGě Z URG]DMX ķ%DUG]R SURV]Úĵ ķ1LH PD ]D FRĵķ0LïRPLĵ=QDQ\SV\FKRORJSURSRQXMHMHGQDNUHDNFMÚ ]JRGQÈ]UHJXïÈZ]DMHPQRĂFLļķ7DNSRVWÚSXMÈSDUWQHU]\ ZbEL]QHVLHĵ Moderator

188


TWÓJ CZAS JEST BEZCENNY

SUSZY WŁOSY 50%

SZYBCIEJ

INTELIGENTNA TECHNOLOGIA PRZEPŁYWU POWIETRZA

W Y J ĄT KOWO

CICHA

10 000

GODZIN CIĄGŁEJ PRACY

2400 W Nowe produkty najwyższej jakości w sklepach


porady

Zarządzanie salonem

Niepokorny pracownik Niektórzy pracodawcy narzekają na swoich pracowników. Jednym z powodów niezadowolenia jest brak pokory, kwestionowanie postanowień szefa, posiadanie w każdej sprawie własnego zdania. &]ÚVWR GRFKRG]L ZWHG\ GR QLHSRUR]XPLHñ DOER QDZHW NRQĠLNWöZPLÚG]\SU]HïRĝRQ\PDSRGZïDGQ\P6]HIRZLH LQWHUSUHWXMÈWDNLHV\WXDFMHMDNRSU]HMDZ\RVRERZRĂFLSUDFRZQLNDPöZLÈFķ7RMHVWWUXGQ\F]ïRZLHNĵDOERķ-XĝWDNL PDFKDUDNWHUĵ-HGQDNQDQLHSRNRUQHJRSUDFRZQLNDPRĝQD VSRMU]HÊ LQDF]HM =DPLDVW WUDNWRZDÊ MHJR ]DFKRZDQLH MDNR HNVSUHVMÚ WDNLHM F]\ LQQHM RVRERZRĂFL QDOHĝ\ ]DGDÊ VRELHS\WDQLHRLQQHSRZRG\]DFKRZDñWHJRSUDFRZQLND -HĂOL F]ÚVWR NZHVWLRQXMH GHF\]MH SU]HïRĝRQHJR PRĝH WR R]QDF]DÊEDUG]RUöĝQHU]HF]\%\ÊPRĝHPDVZRMHSRP\Vï\QDXVSUDZQLHQLHSUDF\LFKFHSU]HFLZVWDZLÊVLÚUXW\QLH L VWDQGDUGRZ\P UR]ZLÈ]DQLRP 5RELHQLH ķSR VZRMHPXĵ MHVW ZöZF]DV SU]HMDZHP GÈĝHQLD GR ]PLDQ 1LHZ\NOXF]RQH ĝH SUDJQLH E\Ê OLGHUHP ]HVSRïX L ]GRE\Ê X]QDQLH SR]RVWDï\FKSUDFRZQLNöZMDNRWHQNWöU\PDVZRMH]GDQLH,QQ\PSRZRGHPPRĝHE\ÊQLH]DVSRNRMRQDSRWU]HED DXWRQRPLL :LÚNV]RĂÊ SUDFRZQLNöZ OXEL PLHÊ SRF]XFLH ZSï\ZX SU]\QDMPQLHM QD QLHNWöUH DVSHNW\ VZRMHM SUDF\ =E\W G\UHNW\ZQD SRVWDZD SU]HïRĝRQHJR QLH SR]ZDOD QD UHDOL]DFMÚ WHM SRWU]HE\ FR EXG]L QDWXUDOQ\ RSöU %\ZD WHĝ WDN ĝH QLHSRNRUQH ]DFKRZDQLH VïXĝ\ XĂZLDGRPLHQLX SU]HïRĝRQHPX EïÚGöZ Z MHJR SRVWÚSRZDQLX -HĂOL V]HI SU]\MU]\ VLÚ EOLĝHM SU]\F]\QRP ]DFKRZDQLD X]QDZDQHJR ]D QLHSRNRUQH PRĝH GRMĂÊ GR ZDĝQ\FK GOD VLHELH ZQLRVNöZ%\ÊPRĝHRNDĝHVLÚĝHZLQDMHVWW\ONRF]ÚĂFLRZRSR VWURQLH SUDFRZQLND GR D F]ÚĂFLRZR ZLÈĝH VLÚ ]H VSRVREHP]DU]ÈG]DQLD]HVSRïHP7R]NROHLPRĝHE\ÊV\JQDïHP NRUHNW\ZïDVQHJR]DFKRZDQLDXPHQHGĝHUD 2F]\ZLĂFLH F]ÚVWR QLHSRNRUQH ]DFKRZDQLH MHVW Z\UD]HP QLHGRMU]Dï\FK PRW\ZöZ SUDFRZQLND -HGQDN LQWHUZHQFMD V]HIDZWDNLFKV\WXDFMDFKSRZLQQDE\ÊSRSU]HG]RQDQDP\VïHP D SU]HGH ZV]\VWNLP UR]PRZÈ ] SUDFRZQLNLHP 1DMOHSLHM WDNÈ UR]PRZÚ RGE\Ê Z VSU]\MDMÈF\FK ZDUXQNDFKDZLÚFQLHRGUD]XSRGDQHMV\WXDFML.LHG\HPRFMH RSDGQÈ ZDUWR VSRNRMQLH L U]HF]RZR GRZLHG]LHÊ VLÚ DM-

190

NLH E\ï\ SRZRG\ RGPRZ\ Z\NRQDQLD MDNLHJRĂ SROHFHQLD F]\ WHĝ NZHVWLRQRZDQLD ]GDQLD SU]HïRĝRQHJR 'REU\P ]Z\F]DMHPWDNLHMUR]PRZ\MHVWUR]SRF]ÚFLHMHMRGSU]HGVWDZLHQLDIDNWöZL]DS\WDQLHRSRZöGNRQNUHWQHMUHDNFML SUDFRZQLND=D]Z\F]DMRGSRZLHG]LVÈHPRFMRQDOQH3UDFRZQLN NZHVWLRQXMH ]GDQLH SU]HïRĝRQHJR DOER WïXPDF]\ VLÚ ]H VZRMHM UHDNFML :DUWR SRUR]PDZLDÊ ZWHG\ R JïÚEV]\FKSRZRGDFKWDNLHJR]DFKRZDQLD-HĂOLV]HIQLHEÚG]LH RFHQLDÊLG\VF\SOLQRZDÊW\ONRĝ\F]OLZLH]H]UR]XPLHQLHP SRWUDNWXMH SUDFRZQLND ZöZF]DV PRĝH GRZLHG]LHÊ VLÚ ZDĝQ\FKU]HF]\RU]HF]\ZLVW\FKPRW\ZDFKMHJRSRVWÚSRZDQLD/XG]LHF]ÚVWR]DFKRZXMÈVLÚQLHDGHNZDWQLHHPRFMRQDOQLHSRQLHZDĝQLH]QDMÈQLHNWöU\FKIDNWöZDOERQLH UR]XPLHMÈ SROLW\NL ğUP\ 5R]PRZD ] SUDFRZQLNLHP MHVW GREUÈRND]MÈDE\Z\MDĂQLÊVRELHQLHSRUR]XPLHQLD&]ÚVWR ]GDU]D VLÚ ĝH LQIRUPDFMH OHĝÈFH X SRGVWDZ GDQHM GHF\]ML VWDZLDMÈ Z LQQ\P ĂZLHWOH ]DFKRZDQLH V]HID 1LH]Z\NOH LVWRWQÈ VSUDZÈ SRPLMDQÈ ZLHORNURWQLH SU]H] SU]HïRĝRQ\FK MHVW XMDZQLDQLH VZRLFK LQWHQFML -HĂOL SU]HïRĝRQ\ PöZLF]\PVLÚNLHURZDïZVZRMHMGHF\]MLSUDFRZQLNUR]XPLH ZïDĂFLZH SRZRG\ L PD V]DQVÚ ]PLHQLÊ VZRMH SRGHMĂFLH'RMU]DïRĂÊV]HIDSROHJDZW\PZ\SDGNXQDW\P DE\QLHWUDNWRZDÊķZ\EU\NXĵSUDFRZQLNDMDNREUDNXMHJR SRNRU\W\ONRMDNRV\JQDïXF]HJRĂZDĝQHJR -HĂOLPHQHGĝHUZ\NDĝHGXĝÈRWZDUWRĂÊPRĝHGRZLHG]LHÊ VLÚF]HJRĂZDĝQHJRRVZRMHMSUDF\DOERRIXQNFMRQRZDQLX ğUP\ 6]F]HJöOQLH Z SROVNLFK ZDUXQNDFK V]HIRZLH PDMÈ WHQGHQFMÚGR]GHF\GRZDQHJRLQLH]QRV]ÈFHJRVSU]HFLZX UHDJRZDQLD%DUG]RF]ÚVWRZïDĂQLHWDNUR]XPLHMÈPHQHGĝHUVNÈ VNXWHF]QRĂÊ 2ND]XMH VLÚ MHGQDN ĝH ]DFKRZDQLH G\VWDQVX L UR]ZDĝQH SRGHMĂFLH QDZHW GR HPRFMRQDOQ\FK V\WXDFMLSU]\QRVLQDGïXĝV]ÈPHWÚSR]\W\ZQHUH]XOWDW\ Moderator

P


a j c o m Pro

Zestaw suszarka FOX ART i szczotka FOX DETANGLING

174 zł Oszczędzasz 50 zł

w promocyjnej cenie 224 zł Do wyboru: suszarka i szczotka Zebra lub suszarka i szczotka Leopard.

3RGDQHFHQ\]DZLHUDMĈSRGDWHN9$7 3URPRFMDWUZDRGF]HUZFDGRVLHUSQLDOXEGRZ\F]HUSDQLDDVRUW\PHQWXREMčWHJRSURPRFMĈ =HVWDZ\GRVWÚSQHZKXUWRZQLDFK %,$’$32'/$6.$, FALE LOKI KOKI, pl. Rubina 17a, 83 344 24 70; %,$’<672.$1.2¥Z5RFKD%,$’<672.)$/(/2.,.2.,3LñVND 20; %,(/6.2%,$’$)$/(/2.,.2.,)$522JURGRZD%<'*26=&=)$/(/2.,.2.,.RĂFLXV]NL%<'*26=&=-2<¥QLDGHFNLFK %<'*26=&=:$%(/&+2'=,(¿7,02 ,QWHUPDUFKH :\V]\ñVNLHJRD&+2-1,&()$/(/2.,.2.,.RĂFLXV]NL &=}672&+2:$%26(1RZRZLHMVNLHJRF*1,(=12/22.:(//:DUV]DZVND*1,(=12/22.:(//=LHORQ\5\QHN 877; *1,(=12/22.:(//3RZVWDñFöZ:ONSD*25=™::/.3)$/(/2.,.2.,%RURZVNLHJR*58'=,k'=, FALE LOKI KOKI, 7RUXñVND-}'5=(-™:.$1(/6NURQLöZ .$/,6=)$/(/2.,.2.,XO*öUQRĂOÈVND.$72:,&(, FALE LOKI KOKI, 0RQLXV]NL.21,1)$/(/2.,.2.,6SöïG]LHOFöZ.5$.™:)$/(/2.,.2.,DO/LVWRSDGD.5$.™:, FALE LOKI .2.,%RUVXF]D.5$.™:)$/(/2.,.2.,3LORWöZ.8712)$/(/2.,.2.,.UöOHZVND /(*1,&$, FALE LOKI KOKI, -DZRU]\ñVND/(6=12)$/(/2.,.2.,/LSRZD/8%/,1)$/(/2.,.2.,.RZDOVND/8%/,13.+857 ’™'½)$/(/2.,.2.,*HQ/¿HOLJRZVNLHJR’™'½)$/(/2.,.2.,7DGHXV]D.RĂFLXV]NL’™'½)$/(/2.,.2.,3LRWUNRZVND 1$.’21$'127(&,k-2<6ÈGRZDN12:<7$5*)$/(/2.,.2.,.ROHMRZD2/6=7<1)$/(/2.,.2.,0D]XUVND 232/()$/(/2.,.2.,)$52$UPLL.UDMRZHMD232/()$/(/2.,.2.,)$522]LPVND 3’2&., )$/(/2.,.2.,.UöOHZLHFNDD3’2&.)$/(/2.,.2.,:\V]RJURG]NDORN32=1$”)$/(/2.,.2.,0XUDZDF 32=1$”)$/(/2.,.2.,'ROQD:LOGD32=1$”)$/(/2.,.2.,DO.DUROD0UFLQNRZVNLHJR35=(0<¥/, FALE LOKI KOKI, .UDVLñVNLHJR5$'20)$/(/2.,.2.,)$526ïRZDFNLHJR6,('/&()$/(/2.,.2.,:RMVNRZD62612:,(&, )$/(/2.,.2.,7DUJRZD 67$5*$5')$/(/2.,.2.,3LïVXGVNLHJR 6,(5$'=%$5'=2,11<6./(3ķ%,6ĵ::QXND6 102 208; 67$52*$5'*'$”6.,)$/(/2.,.2.,-DJLHïï\bb6=&=(&,1)$/(/2.,.2.,2V6ïRQHF]QH5\GODN6=&=(&,1, FALE LOKI .2.,.X6ïRñFX7$51™:)$/(/2.,.2.,6WDURGÈEURZVND7258”)$/(/2.,.2.,0RVWRZD7258”, FALE LOKI .2.,¥ZLÚWHM.DWDU]\Q\:$’&=-2<.LOLñV]F]DNöZ:$56=$:$)$/(/2.,.2.,.ZLDWRZD:$56=$:$, FALE /2.,.2.,']LHOQD:$56=$:$)$/(/2.,.2.,5RHQWJHQD:$56=$:$)$/(/2.,.2.,.RQGUDWRZLF]DORN :$56=$:$)$/(/2.,.2.,%RUD.RPRURZVNLHJR:k*52:,(&7,02.ROHMRZD:’2&’$:(.)$/(/2.,.2.,SO:ROQRĂFL :52&’$:)$/(/2.,.2.,'DZLGD:52&’$:)$/(/2.,.2.,6]\ERZFRZD =$%5=()$/(/2.,.2.,:ROQRĂFL =$02¥m)$/(/2.,.2.,’XNDVLñVNLHJR 6NDUSD%DVWLRQ9,, =,(/21$*™5$)$/(/2.,.2.,$QLHOL.U]\ZRñ =,(/21$*™5$)$/(/2.,.2.,.XSLHFND


Najlepsza oferta w Polsce 7RQLHSU]\SDGHNฤH]DXIDรฏRQDPMXฤSRQDGVDORQรถZ


CaÅ&#x201A;a Polska, jeden numer infolinia: 801 000 205 k o s z t p o Å&#x201A; Ä&#x2026; c z e n i a w g t a r y f y Tw o j e g o o p e r a t o r a

%(Â&#x2019; Â&#x2019;&+$ +$7Â&#x2122;: FALE LOKI KOKI, ul. Liipowa w 4e 4 , tell. 44 633 00 59 %,$Â&#x2019;$ %,$ Â&#x2019; 32 32'/$6.$ FALE LOKI KOKI, pl. Rub ubina 17 7a, tel. 83 34 44 24 70, fax 83 344 24 71, tel. 663 63 63 63 97 %,$Â&#x2019;< %,$ Â&#x2019;<672. 2. FALE LOKI KOKIXO3LñVNND WHHO  WWHO H WHO % Â&#x2019;<6 %,$ <672. 7 F E LOKI KOKIXO:\V]\\ñVNLHJJR ORNWHOIDD[ FAL %,(/6. %,( .2% 2 ,$Â&#x2019; Â&#x2019;$ FALE LOKI KOKIXO2 2JURGRRZD WHO %<' '* *26 6=&= =& FAL LE LOKI KOKI,XO.RÄ&#x201A;FLXV L ]NL WHO WHO %<'*2 *26=&= =&= FAL A E LOKI O KOKI, tel. 602 734 668 668, tel. 606 216 790 0 %<'*26 26=&= FAL FA E LOKI KI KOKI,XO6WDU\ \5\QHN  WHO ļ12:<2''=,$Â&#x2019; &+2-1,&( &( FAL LE LOKI L KO OKI, XO. .RÄ&#x201A;F Ä&#x201A; LXV XV]NLWWHO &,(&+$1Â&#x2122;: Â&#x2122;: FAL ALE E LOKI KO OKI, SO S . .RÄ&#x201A;F RÄ&#x201A;FLXV]NL  WHO  &=}672&+2 2:$ : FAL FALE E LOKI L KOKI KIX XO O 5]HÄ&#x203A;QLFNDD WHO   WHO (/%/k* FALE (/% E LOKI L KOKI KO KIXO2GURG]HQLD WHOO   *'$ $Â&#x201D;6. Â&#x201D; FALE LOKI O KO OKI K &+0DGLVRQXO5DMVND VND  ļ SLÃ&#x161;WURWHO  *'<1,$ 1,$ FALE LOKI KI KOKI, XO XO: :ïDG\Vï \ DZD,9  WHO  */,:,& &( ( FALE LOKI KO K KI, I XO X = =Z\F Z LÃ&#x161;V Ã&#x161; WZDWWHO   3ļ12:<2''=,$Â&#x2019; *25=Â&#x2122;: : :,(/.232/ 2/6., FAL ALE E LOKI OK KOKI, XO X %RUR RURZVN Z LHJRRWHOID[[WHO *58'=,k'= '= FALE LOKII KOKIX K XOO 7R 7RUXñVND WHO WHO  ID[ .$/,6=)$/( (/2.,.2., XO*öUQRÄ&#x201A;O RÄ&#x201A;OÃ&#x2C6;VN Ã&#x2C6;VNDWHO    .$72:,&( FAL ALE LOKI KOKIIX O0RQLXV LXV]NL ]NL WH WHO  .,(/&( FALE LOK OKI KOKIXO6DDQGRPLHU HUVND VND  WHO  .,(/&( FALE LOKI KI KOKIXO:VS SöOQ ö DWHO  .21,1 FALE LOKI KO KOKIXO6SöïG]]LHO LH FöZWHO  WHO ID[ .26=$/,1 FALE LOKI KI KOKIXO6SöïG] ïG]LHOF]DEWHOI D[ WHO  .5$.Â&#x2122;: FALE LOKI KO KOKIDO/LVWRS RSDGD D WHO WHO .5$.Â&#x2122;: FALE LOKI KOK KIXO%RUVXF]D WHOID[  .5$.Â&#x2122;: FALE LOKI KOKI,, ul. Pilotów 29, tel el.. 667 159 392 .5$.Â&#x2122;:)$/(/2.,.2.,X XO0DVDUVNDWHO .8712FALE LOKI KOKI, XO .U .UöOH ö ZVNDWHO 73 30 300 117 7 /(*1,&$ FALE LOKI KOKI,XO-DZ DZRU]\ñVNDWHO   WHO  /(6=12 FALE LOKI KOKI, ul. Lipow wa 34, tel. 65 520 41 78, 8 tel. 782 900 223, fax 65 520 12 95 /8%/,1 FALE LOKI KOKIXO.RZDOVND N WHOWHOWHO ID[ Â&#x2019;Â&#x2122;'½ FALE LOKI KOKI, XO7DGHXV]D .R .RÄ&#x201A;FLXV]NLWHOID[WHO  Â&#x2019;Â&#x2122;'½ FALE LOKI KOKI,XO*HQHUDïD/XFM FMDQD¿HOLJRZVNLHJRWHOWHO WHOWHOID[ WHOID[  Â&#x2019;Â&#x2122;'½ FALE LOKI KOKI,XO3LRWUNRZVND WHO 12:<7$5* FALE LOKI KOKI,XO.ROHMRZD DWHOWHOID[ D[ 2/6=7<1 FALE LOKI KOKI,XO0D]XUVND  WHOID[ 232/( FALE LOKI KOKIXO2]LPVNDļ WHOWHO O 232/( FALE LOKI KOKIXO$UPLL.UDMRZHMļD DWHOWHO W 3,Â&#x2019;$ FALE LOKI KOKIXO:\VSLDñVNLHJRWHO 3,275.Â&#x2122;:75<%81$/6., FALE LOKI KOKIXO6ïRZD ZDFNLHJRJWHO 3Â&#x2019;2&. FALE LOKI KOKI INKA,XO.UöOHZLHFNDDWHO  WHO H 3Â&#x2019;2&. FALE LOKI KOKI,XO.UöOHZLHFNDDWHOID[  3Â&#x2019;2&. FALE LOKI KOKI, XO :\V]RJURG]NDORNWH WHO 3Â&#x2019;2&. FALE LOKI KOKI, &+0D]RYLD XO :\V]RJURG]ND OR ORNEWHO 32=1$Â&#x201D; FALE LOKI KOKIXO0XUDZDFWHO ID ID[ 32=1$Â&#x201D; FALE LOKI KOKIXO'ROQD:LOGDWHO ID ID[ 32=1$Â&#x201D;FALE LOKI KOKIDO.DUROD0DUFLQNRZVNLHJRWHO  35=(0<Â¥/ FALE LOKI KOKIXO.UDVLñVNLHJRWHO 5$'20 FALE LOKI KOKIXO6ïRZDFNLHJRWHOID[ 5=(6=Â&#x2122;: FALE LOKI KOKI, XO.ZLDWNRZVNLHJRWHOID[ 5=(6=Â&#x2122;: FALE LOKI KOKI, XO0DMDWHOID[ 5<%1,. FALE LOKI KOKI, SO:ROQRÄ&#x201A;FLWHO 5<%1,. FALE LOKI KOKIXO3URVWDWHOID[WHO 6,('/&( FALE LOKI KOKI, XO:RMVNRZDWHOWHOID[ 6.,(51,(:,&(FALE LOKI KOKI INKA, ul. 0LUHFNLHJRWHO 32 26 60 6Â&#x2019;836. FALE LOKI KOKIXO7UDPZDMRZDWHO 62612:,(& FALE LOKI KOKI, XO7DUJRZDWHOID[ 67$5*$5'FALE LOKI KOKIXO3LïVXGVNLHJRWHOWHO 67$52*$5'*'$Â&#x201D;6.,FALE LOKI KOKIXO-DJLHïï\WHO 68:$Â&#x2019;., FALE LOKI KOKIXO1RQLHZLF]D WHOWHO 6=&=(&,1 FALE LOKI KOKI, XO.X6ïRñFXWHOID[ 6=&=(&,1 FALE LOKI KOKI, 2V6ïRQHF]QHXO5\GODNWHO 7$51Â&#x2122;: FALE LOKI KOKI,XO6WDURGÃ&#x2C6;EURZVNDWHOWHOID[ 720$6=Â&#x2122;:0$=2:,(&., FALE LOKI KOKI,SO.RÄ&#x201A;FLXV]NLWHO 7258Â&#x201D; FALE LOKI KOKI,XO0RVWRZD WHOWHOID[ 7258Â&#x201D; FALE LOKI KOKI,XOÂ¥ZLÃ&#x161;WHM.DWDU]\Q\WHOID[ :$56=$:$ FALE LOKI KOKI,XO.ZLDWRZD WHOID[WHO :$56=$:$ FALE LOKI KOKI,XO']LHOQDWHO WHOID[ :$56=$:$ FALE LOKI KOKI,XO5RHQWJHQDWHOWHO :$56=$:$ FALE LOKI KOKI,XO.RQGUDWRZLF]DORNWHOID[ :$56=$:$ FALE LOKI KOKI,XO%RUD.RPRURZVNLHJRWHOWHOID[ :Â&#x2019;2&Â&#x2019;$:(. FALE LOKI KOKISO:ROQRÄ&#x201A;FLWHO ID[ :52&Â&#x2019;$: FALE LOKI KOKI,XO'DZLGDWHOID[ :52&Â&#x2019;$: FALE LOKI KOKI,XO6]\ERZFRZD WHOID[ =$%5=( FALE LOKI KOKI, XO:ROQRÄ&#x201A;FL WHOID[ =$02Â¥m FALE LOKI KOKIXOÂ&#x2019;XNDVLñVNLHJRļ6.$53$WHO =,(/21$*Â&#x2122;5$ FALE LOKI KOKI,XO$QLHOL.U]\ZRñWHOID[ =,(/21$*Â&#x2122;5$)$/(/2.,.2.,XO.XSLHFNDWHOWHO


AVALON #17 www.kemon.pl www.facebook.com/KemonPolska/

Fale Loki Koki nr 76  

Czasopismo Kreatywnego Fryzjera

Fale Loki Koki nr 76  

Czasopismo Kreatywnego Fryzjera

Advertisement