Page 1

lato 2018 Rok XX N r 2 (80) b e z p ła t n y ISSN 2084-798X

FaleLokiKoki Czasopismo Kreatywnego Fryzjera

Targi LOOK stawiają na Twój talent

KREATOR Laureaci konkursu

MODA

PRAWO

LETNIE TRENDY

– RODO w salonie

Męska strefa

Trendy

ABC udanego golenia twarzy

LATO 2018

NOWA ODSŁONA

Strzyżenia, koloryzacje, upięcia ŚLUBNE INSPIRACJE

Adam Żolik „Fryzjerstwo mnie oczarowało…”


nuova fibra


kemon.pl

nuova fibra

Zdrowe włosy ponad wszystko Nuova Fibra jest kuracją stworzoną dla uwrażliwionych, uszkodzonych i kruchych włosów. To odpowiedź na potrzebę uzyskania jednolitych, silnych i pięknych kosmyków. Niebywała moc odbudowy jest gwarantowana dzięki wyjątkowej substancji – Bond Creator Complex (BCC). Jest to kompleks naturalnie występujących molekuł, które odbudowują wiązania dwusiarczkowe wewnątrz włosa, a tym samym naprawiają uszkodzenia fizyczne, mechaniczne i chemiczne następujące z upływem czasu.


21-23 września 2018 III edycja


JESTEŚ STYLISTĄ? Potrafisz zdziałać na głowie cuda? Szukasz ciągłych wyzwań, a strzyżenia i koloryzacje nie mają przed Tobą tajemnic?

Weź udział w konkursie Montibello Hair Affair i pochwal się swoimi zdolnościami przed prawdziwymi specjalistami z branży.

KATEGORIE KONKURSOWE

PERFECT COLOUR – najlepsza koloryzacja HYPERREAL – fryzury przyszłości Zgłoszenia do 10.09.2018 r.

NAGRODY 1

MIEJSCE

• nożyczki Tondeo z grawerem nazwiska stylisty • szkolenie w Sassoon Academy w Londynie (5 dni szkolenia): Salon Creative lub Trilogy • wywiad w magazynie „Fale Loki Koki” • publikacja autorskich zdjęć w dziale Trendy magazynu „Fale Loki Koki” • statuetka i dyplom Montibello Hair Affair 2018

2

MIEJSCE

• szkolenie w Akademii Montibello w Barcelonie (1 dzień szkolenia) • sprzęt Moser o wartości 2000 zł • statuetka i dyplom Montibello Hair Affair 2018

3

• szkolenie w Akademii Montibello w Barcelonie (1 dzień szkolenia) • sprzęt Moser o wartości 1000 zł • statuetka i dyplom Montibello Hair Affair 2018

MIEJSCE

FINAŁ

na uroczystej Gali w Warszawie 11 listopada 2018 r.

Regulamin i szczegóły konkursu dostępne na www.hairaffair.montibello.pl


Drodzy Czytelnicy Często podkreślamy, jak waşna w zawodzie fryzjera jest edukacja i ciągły rozwój. To podstawa pozwalająca budować mocną pozycję w środowisku i w pełni zaspokajać potrzeby klientów, którzy nam zaufali i oczekują usługi zgodnej z najnowszymi trendami i technologiami. Obserwując branşę, nie sposób nie zauwaşyć, şe dostęp do szkoleń na dobrym, światowym poziomie jest coraz lepszy. Marki i akademie fryzjerskie prześcigają się w ofertach, które nie tylko mają atrakcyjną oprawę, ale przede wszystkim pozwalają zdobyć rzetelną wiedzę i wartościowe informacje potrzebne w codziennej pracy. Co więcej, pojawiły się moşliwości nauki pod okiem instruktorów prestişowych, światowych akademii bez konieczności wyjazdu za granicę. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się chociaşby organizowane w kraju kursy z trenerami londyńskiej Sassoon Academy. Równieş w programach spotkań targowych moşna znaleźć więcej ciekawych seminariów i pokazów, podczas których najlepsi profesjonaliści dzielą się wiedzą, technikami pracy i doświadczeniem. Rozwija się takşe oferta szkoleń online. E-learning umoşliwia dotarcie do potrzebnej wiedzy w dowolnym, dogodnym dla nas momencie. Zachęcam do zapoznania się z propozycjami szkoleń, które prezentujemy w tym wydaniu. 1DRNïDGFH

.ROHNFMDġ)HHULDľ &]HVDQND$GDP¿ROLN )U\]XUD’XNDV]6]F]\JLHï )RWR.XED6]RSND 0DNHXS.DUROLQD.XVD 6W\OL]DFMD2UXVKND 0RGHOND.DUROLQD.XVD

W numerze znajdziecie takşe rozmowę z Adamem ŝolikiem, trenerem fryzjerstwa, który opowiada między innymi, na co kładzie największy nacisk podczas szkoleń i co, poza techniczną wiedzą, stara się przekazać innym fryzjerom. Chciałabym zwrócić Waszą uwagę na artykuł na temat przepisów RODO, które obowiązują od niedawna i dotyczą takşe salonów fryzjerskich. Mam nadzieję, şe znajdziecie w nim informacje, które pozwolą Wam w pełni wywiązać się z nowych obowiązków dotyczących ochrony danych osobowych. Serdecznie zapraszam do lektury letniego numeru. Jak zawsze staraliśmy się, aby znalazły się w nim materiały, które nie tylko dostarczą Wam branşowej wiedzy, ale równieş zainspirują do doskonalenia umiejętności i pobudzą kreatywność.

Z pozdrowieniami

 Redaktor naczelna

Wydawca: 32/:(//6S]bRR XO2ĂŻRZLDQD%\GJRV]F] WHOID[ ZZZPDJD]\QIDOHORNLNRNLSO Redaktor naczelna: 6WHIDQLD'RZJLDĂŻĂŻR7DEDND HPDLOVWHQLD#VWXGLRGDYLQFLSO :VSÜïSUDFDUHGDNF\MQD 6ĂŻDZRPLU-DUPXÄ?0DMD+LUV]+HQU\N-HU]\6WDZVNL Reklama: WHONRP 2SUDFRZDQLHSURMHNWXLbSU]\JRWRZDQLHGRGUXNX 6WXGLRGD9LQFL$JHQFMD5HNODPRZD XO.RÄ‚FLXV]NL%\GJRV]F]WHOID[ HPDLOVHNUHWDULDW@VWXGLRGDYLQFLSOZZZVWXGLRGDYLQFLSO 5HGDNFMD .DPLOD0LFKDĂŻRZVND$OHNVDQGUD5R]PDU\QRZVND5DGF]XN0RQLND6RPPHU Korekta: 3DZHĂŻ%DUDQRZVNL 3URMHNWJUDÄ&#x;F]Q\$OHNVDQGUD5R]PDU\QRZVND5DGF]XN 6NĂŻDGLbĂŻDPDQLH .RQUDG0LFKDĂŻRZVNL 'UXN 'UXNDUQLD,QWHUDNXO*U]ĂšS\&]DUQNĂśZ 5HGDNFMD]DVWU]HJDVRELHSUDZRGRUHGDJRZDQLDQDGHVĂŻDQ\FKWHNVWĂśZLbQLHRGSRZLDGD ]DWUHÄ‚ĂŠ]DPLHV]F]RQ\FKUHNODP:\GDZFDLbUHGDNWRUQDF]HOQ\PDMĂˆSUDZRRGPĂśZLĂŠ ]DPLHV]F]HQLDRJĂŻRV]HQLDLbUHNODP\MHÄ?HOLLFKWUHÄ‚ĂŠOXEIRUPDMHVWVSU]HF]QD]bOLQLĂˆ SURJUDPRZĂˆEĂˆGÄ›FKDUDNWHUHPSXEOLNDFML 3UDZRSUDVRZHDUWSNW 5HGDNFMDQLH RGV\ĂŻDPDWHULDĂŻĂśZSU]H]QDF]RQ\FKGRSXEOLNDFMLZbUXEU\FH7UHQG\ QLH]DPĂśZLRQ\FK :V]HONLHSUDZD]DVWU]HÄ?RQH 1DNĂŻDG 20 000

6


Wywiad

Wydarzenia

Moda

str. 158

str. 66

str. 76

Adam Żolik

Targi Look

Obiecująco – letnie trendy

-HJRGURJDGRIU\]MHUVWZDQLHE\ïDRF]\ ZLVWD6WXGLRZDïV]WXNLZL]XDOQHLIRWR JUDğÚ2GODW]DZRGRZR]DMPXMHVLÚ ZïRVDPLļSURZDG]LZïDVQ\VDORQV]NROL LQQ\FKIU\]MHUöZELHU]HXG]LDïZSRND ]DFKLVHVMDFK

ķ%ÈGěQDMOHSV]\ĵļSRGWDNLPKDVïHPRG E\ZDïRVLÚWHJRURF]QHVSRWNDQLH:bSUR JUDPLH WDUJöZ QLH ]DEUDNïR SURSR]\FML NWöUH ]DFKÚFDï\ IU\]MHUöZ GR UR]ZRMX VZRMHJRZDUV]WDWXLGRVNRQDOHQLDXPLH MÚWQRĂFL SR]ZDODMÈF\FK RVLÈJQÈÊ VXNFHV ]DZRGRZ\

3URSR]\FMH SURMHNWDQWöZ QD QDMEOLĝV]H PLHVLÈFHSREXG]DMÈZ\REUDěQLÚVÈSHï QHIDQWD]MLLKXPRUX-HGQ\P]GRPLQX MÈF\FK NRORUöZ WHJR VH]RQX MHVW NRUD ORZ\ : OHWQLFK NROHNFMDFK QLH]PLHQQLH REHFQDMHVWWHĝELHO

Spis treści Kalendarium  :DĝQLHMV]HOHWQLHVSRWNDQLDEUDQĝRZH

Nowości   

  

'DYLQHV7KH&HQWXU\RI/LJKW )DQROD1R<HOORZ&RORU 0RQWLEHOOR&URPDWRQH0HWHRULWHV 3URVDORQ,QWHQVLV$QWL)UL]] 7RYDUHV

6DVVRRQ$FDGHP\0RQWLEHOOR0DUFLQ-XVLñVNL ļ0RQWLEHOOR$QQH9HFN.HPRQ:6$FDGHP\$QGUHZ %DUWRQRUD]5DFRRQ$UWLVWLF7HDP&KLQQH\<HDS 0LFKDHO %HHO$.$FDGHP\3.DL+DLU3RGZLND6WXGLR$NDGHPLD 3URVDORQ3URIHVVLRQDO.DWDU]\QD%REDNRZVND5REHUW (DWRQ+RRNHU <RXQJ.HQ3LFWRQ6DORQ

Wydarzenia

 $UWLVWLTXHļV\VWHPRFKURQ\LUHJHQHUDFML$UWL3OH[  .RVVZHOO0DFDGDPLD  .HPRQ/LGLQJļ7ZRMHQDWXUDOQHSLÚNQR  3URVDORQ$57SOH[  3URVDORQ,QWHQVLV,QWHQVLYH&DUH  ķ6WRS *URZĵğUP\+DLUGUHDPV  &RZ\UöĝQLDIU\]MHUöZQDWXUDOQ\FK"  SHQ5D]RUE\0DJLD  3URGXNW\VLHFL)DOH/RNL.RNL  .HPRQļ8SLÚFLDĂOXEQH  ,QVWUXNWRUNLPDUNL.HPRQ

 8URG]LQ\0LUDĠRUHV  7UHQHU]\'DYLQHV]DGEDOLRIU\]XU\SRGF]DVSRND]X 7RPDRWRPR  .HPRQLPRGD  0LOD7RXU  7DUJL/RRNVWDZLDMÈQD7ZöMWDOHQW  .UHDWRU  $UWHJR3UHVWLJH1LJKW  )DOH/RNL.RNLQDWDUJDFK/RRN  0RQWLEHOORQDWDUJDFK/RRN  ,,,HG\FMD0LÚG]\QDURGRZ\FK7DUJöZ)U\]MHUVNLFK L.RVPHW\F]Q\FK%HDXW\'D\V  )HVWLZDORZHHPRFMH]QRZXSU]HGQDPL  ;,90LÚG]\V]NROQ\.RQNXUV)U\]MHUVNL  ']LHñ=UöZQRZDĝRQHJR3LÚNQD'DYLQHV

Męska strefa

Moda

 7RYDUHV  $%&XGDQHJRJROHQLDWZDU]\  3DQ'UZDOSUH]HQWXMHOLQLÚNRVPHW\NöZ6WHDP3XQN

 2ELHFXMÈFRļ/DWR

Prezentacje

Wywiad  $GDP¿ROLN  (OĝELHWD0LÚG]LNļ$UWHJR%\GJRV]F]  0DUFLQ-XVLñVNL  7RPDV]6FKPLGW  -DNXE*OLñVNL

Uroda  .ROHNFMDODNLHUöZ1&/$ķ6XPPHULQWKH&LW\ĵ E\0DU]HQD.DQFOHUVND  0DNLMDĝ\VWNDF]\PDNHXSDUWLVW"

Porady

 6]NROHQLH0RQWLEHOORļ)U\]MHUVWZRLVW\OL]DFMHVHV\MQH  GQLRZHEH]SïDWQHV]NROHQLDIU\]MHUVNLHZ=DUHPED ,QWHUQDWLRQDO$FDGHP\  3ROXEVLÚ]QDXNÈ

 'LDJQRVW\NDVNöU\JïRZ\LZïRVöZZHIU\]MHUVWZLH  -DNSLHOÚJQRZDÊZïRV\ODWHP  =DU]ÈG]DQLHVDORQHPļ&]\XWU]\P\ZDÊG\VWDQV ]SUDFRZQLNLHP"  6DORQ]GREUÈHQHUJLÈ  3HUIHNF\MQDREVïXJDNOLHQWDSRGF]DVSLHUZV]HMZL]\W\  &RWRMHVW52'2LF]\GRW\F]\WHĝ]DNïDGöZIU\]MHUVNLFK"  3V\FKRORJLDļ-DNSDWU]\P\QDVLHELHLQDLQQ\FK"

Trendy

Aranżacje wnętrz

 +DLUGUHDPV2OJD*DUFãD$GDP6]XOF%DUEHU3DQ'UZDO -DVRQ+DOO&]HVDQND$GDP¿ROLN$WHOLHU3RWRPVNL

 /HWQLHNOLPDW\ZVDORQLH

Szkolenia

7


kalendarium

Lato 2018 Ważniejsze letnie spotkania branżowe

2–4 czerwca

Premiere Orlando – Floryda, USA www.premiereshows.com

9–11 czerwca

Hair Expo – Melbourne, Australia www.hairexpoaustralia.com

8–10 lipca

Professional Fair – Belo Horizonte, Brazylia www.professionalfair.com.br

29–31 lipca

Cosmoprof North America – Las Vegas, USA www.cosmoprofnorthamerica.com

8–11 września

Beauty Fair – São Paulo, Brazylia www.beautyfair.com.br

21–23 września %HDXW\'D\V0LÚG]\QDURGRZH7DUJL Fryzjerskie i Kosmetyczne – Nadarzyn www.beautydays.pl

8


www.kemon.pl

www.facebook.com/KemonPolska/

www.instagram.com/kemonpolska/


W W W. DAV I N ES.C O M W W W.FAC E B O O K .C O M / DAV I N ES P O L S K A W W W.FAC E B O O K .C O M / DAV I N ES O F FI C I A L


:<%,(5=Ä&#x161;:,$7Ä&#x201A;2

THE CENTURY OF LIGHT -(671$-12:2&=(Ä&#x161;1,(-6=<07(&+12/2*,&=1,( 6<67(0(052=-$Ä&#x161;1,$1,$:Ä&#x201A;26Â&#x201D;:2''$9,1(6 &+521,:Ä&#x201A;26<,6.Â&#x201D;5Ã&#x2122;*Ä&#x201A;2:< =$3(:1,$&$Ä&#x201A;.2:,7(%(=3,(&=(Ä&#x201E;67:2 25$=.20)257=$5Â&#x201D;:12.2/25<Ä&#x161;&,(-$.,./,(17&(


nowości

Davines The Century of Light Nowy system do rozjaśniania włosów DAVINES THE CENTURY OF LIGHT został opracowany pod kątem potrzeb i ochrony włosów podczas dowolnej techniki rozjaśniania, oferując klientkom komfortową i delikatną usługę.

8QLZHUVDOQ\ L QLH]Z\NOH ïDWZ\ Z Xĝ\FLX V\VWHP RIHUXMH NRORU\VWRP PRĝOLZRĂÊ ľ Z\NRQDQLDXVïXJLF]ÚĂFLRZHJREÈGěFDïNRZLWHJRUR]MDĂQLDQLD ľ ]DVWRVRZDQLDWHFKQLNVZRERGQ\FKķIUHHKDQGĵ ľ DSOLNDFMLQDVNöUÚJïRZ\ /DERUDWRULDEDGDZF]RUR]ZRMRZH'DYLQHVSURZDG]Lï\SUDFHQDG]DELHJD PLZ]PDFQLDMÈF\PLLFKURQLÈF\PLPRVWNLNHUDW\QRZHNWöUHVÈJïöZQ\P F]\QQLNLHPGHF\GXMÈF\PRVWUXNWXU]HZïRVDLVWZRU]\ï\VSHFMDOQÈPLHV]DQ NÚVNïDGQLNöZRVLOQ\PG]LDïDQLXZ]PDFQLDMÈF\PLSU]HFLZXWOHQLDMÈF\P

)2508’$2&+5211$ ļ+$,53527(&7,9(%2267(5 +3% 6WZRU]\OLĂP\XQLNDOQÈ)2508’}2&+5211k+$,53527(&7,9(%2267(5 +3% ïÈF]ÈF Z]PDFQLDMÈFH G]LDïDQLH NZDVX PDOHLQRZHJR ] ZïDĂFLZR ĂFLDPLSU]HFLZXWOHQLDMÈF\PLNZDVXOLSRQRZHJR)RUPXïDV]F]HJöOQLHNR U]\VWQLHZSï\ZDQDZïRV\FKURQLÈFMHSU]HGXV]NRG]HQLHPRNV\GDF\MQ\P PRJÈF\PRVïDELDÊOXESURZDG]LÊGRQDUXV]HQLDVWUXNWXU\ZïRVöZSRGF]DV UR]MDĂQLDQLD OXE GHNRORU\]DFML ']LÚNL +$,5 3527(&7,9( %2267(5 ZïRV\ VWDMÈVLÚHODVW\F]QH]ZDUWHLQLH]Z\NOHPLÚNNLH )RUPXï\SURGXNWöZGRUR]MDĂQLDQLD3URJUHVVL/LEHUW\Z]ERJDFRQR RWÚXQLNDOQÈ)2508’}2&+5211kQDWRPLDVWSURGXNW7ROHUDQFH]R VWDïSU]HEDGDQ\GHUPDWRORJLF]QLHZFHOXSRWZLHUG]HQLDMHJRïDJRGQH JRG]LDïDQLDQDVNöUÚJïRZ\G]LÚNLROHMNRPZFKRG]ÈF\PZMHJRVNïDG

]JïRV]RQRGRRSDWHQWRZDQLD

12

)5$*0(17:’26$=:,'2&=1<0,0267.$0,':86,$5&=.2:<0,

6LOQHPRVWNL GZXVLDUF]NRZH

6ïDEHPRVWNL VROQHLZRGRURZH


)2508’$2&+5211$ļ+$,53527(&7,9(%2267(5 +3%

=GMÚFLDX]\VNDQH]DSRPRFÈPLNURNDPHU\ SU]HGVWDZLDMÈVNXWHF]QRĂÊG]LDïDQLD )2508’<2&+5211(HAIR PROTECTIVE BOOSTER QDZïöNQRZïRVD

:ïRV SU]HGUR]MDĂQLDQLHP

7UDG\F\MQHSURGXNW\GRUR]MDĂQLDQLD

:ïRVSRWUDG\F\MQ\PUR]MDĂQLDQLX ïXVNLVÈRWZDUWHDZïRVMHVWPDWRZ\

:ïRVSRUR]MDĂQLDQLX]Xĝ\FLHP SURGXNWX7KH&HQWXU\RI/LJKW Z]ERJDFRQHJR R)2508’}2&+5211k +3% ïXVNLVÈ]DPNQLÚWHDZïRV]GURZ\ LEï\V]F]ÈF\

1DOLQLÚ7KH&HQWXU\RI/LJKWVNïDGDMÈVLÚWU]\SURGXNW\

PROGRESS 8QLZHUVDOQ\ SURV]HN UR]MDĂQLDMÈF\ SU]H]QD F]RQ\ GR VWRVRZDQLD Z SU]\SDGNX WHFKQLN F]ÚĂFLRZHJR EÈGě FDïNRZLWHJR UR]MDĂQLDQLD ZïRVöZ QDWXUDOQ\FK OXE SR NRORU\]DFML &KD UDNWHU\]XMH VLÚ NUHPRZÈ NRQV\VWHQFMÈ L MHVW EH]]DSDFKRZ\5R]MDĂQLDRPDNVWRQöZ

1RZHUR]MDĂQLDF]H7KH&HQWXU\RI/LJKW ]IRUPXïÈRFKURQQÈ +3%

']LÚNL QRZHPX V\VWHPRZL NRORU\VWD PRĝH ]DSURSRQRZDÊ NOLHQWNRP SHïHQZDFKODU]XVïXJUR]MDĂQLDQLDZïRVöZ

5™:120,(51(52=-$¥1,$1,( 'HOLNDWQH UR]ĂZLHWOHQLH ZïRVöZ LGHDOQH GOD PLHV]DQLD QDWXUDOQHJR RGFLHQLDZïRVöZRUD]ZïRVöZUR]MDĂQLDQ\FKUR]MDĂQLDUöĝQLFHFKURPD W\F]QH SRPLÚG]\ QDVDGÈ D SDVPDPL SRGNUHĂOD QDWXUDOQÈ ĂZLHWOLVWRĂÊ ZïRVöZ

6:2%2'1(52=-$¥1,$1,( 7HFKQLND VZRERGQHJR UR]MDĂQLDQLD GR NUHRZDQLD QDWXUDOQ\FK NRQWUD VWöZĂZLDWïDLFLHQLDQDFDïHMGïXJRĂFLSDVPZFHOXX]\VNDQLDHIHNWöZ QDWXUDOQHJR FRG]LHQQHJR QRZRF]HVQHJR VSRQWDQLF]QHJR 5H]XOWDW\ SUH]HQWXMÈVLÚ]XSHïQLHMDNQDWXUDOQHSDVHPNDSRZVWDïHG]LÚNLVïRñFX

)/$0%2<$*(25$=0u&+( /,%(57< 3URV]HN UR]MDĂQLDMÈF\ SU]H]QDF]RQ\ GR VWRVRZDQLDZSU]\SDGNXWHFKQLNVZRERG Q\FKķIUHHKDQGĵ,GHDOQ\GRZïRVöZQD WXUDOQ\FKOXESRNRORU\]DFML:]ERJDFRQ\ MHVW R JOLQNÚ SRUFHODQRZÈ G]LÚNL F]HPX ]DSHZQLD SUHF\]\MQH QDNïDGDQLH 3URGXNW EH]]DSDFKRZ\5R]MDĂQLDRPDNVWRQöZ

8VïXJD)ODPER\DJHSU]H]QDF]RQDMHVWGRVSRQWDQLF]QHJRDNFHQWRZDQLD UHĠHNVöZ L X]\VNDQLD XQLNDOQHJR ]HVWDZLHQLD Z\UD]LVW\FK QDWXUDOQ\FK WRQöZ ] NROHL 0ÒFKHV GR WZRU]HQLD SUHF\]\MQLH UR]MDĂQLRQ\FK IUDJ PHQWöZ]DSRPRFÈWUDG\F\MQHMIROLLLUöĝQ\FKWHFKQLNZFHOXX]\VNDQLD NRQWUDVWXĂZLDWïDLFLHQLDQDSDVPDFKZïRVöZ

52=-$¥1,$1,(:$567:2:( .UHXMHZUDĝHQLHUXFKXL]DSHZQLDV]\ENLHUR]MDĂQLHQLHNRORUXZïRVöZ SRSU]H]ZDUVWZRZHUR]MDĂQLDQLHSRGF]DVNRORU\]DFML

6:2%2'1<%/21' 5R]VÈGQH VWRVRZDQLH V\VWHPX XPRĝOLZLD Rĝ\ZLHQLH LQWHQV\ZQRĂFL EORQGöZZ\UöZQDQLHSRSU]HGQLRX]\VNDQHJREORQGX]\VNDQLHSHïQHJR NRORUXEORQGXQDZHWWXĝSU]\VNöU]HJïRZ\

72/(5$1&( 1LH]DZLHUDMÈF\ DPRQLDNX ROHMHN UR]MDĂQLDMÈF\ 3U]H]QDF]RQ\ GR F]ÚĂFLRZHJR L GHOLNDWQHJR UR] MDĂQLDQLDXVXZDQLDNRORUXNRVPHW\F]QHJRUR]MD ĂQLDQLDZïRVöZXQDVDG\7ROHUDQFHWRSU]HEDGDQ\ GHUPDWRORJLF]QLH SURGXNW ] PRQRHWDQRORDPLQÈ GRDSOLNDFMLWDNĝHQDVNöUÚJïRZ\3URGXNWEH]]D SDFKRZ\5R]MDĂQLDRPDNVWRQ\

13


nowości

Fanola No-Yellow Color Nowy, profesjonalny system przeznaczony do koloryzacji, tonowania, rozjaśniania i dekoloryzacji, zapewniający perfekcyjny blond. Rozszerzona linia No-Yellow od marki Fanola WR ]ELöU QLH]Z\Nï\FK SURGXNWöZ GR WZRU]HQLD RUD] SLHOÚJQDFML ZV]\VWNLFK RGFLHQL EORQGX ']LÚNL QLP IU\]MHU MHVW Z VWDQLH X]\VNDÊ RGFLHñ EORQGXRNWöU\PPDU]\MHJRNOLHQW 1R<HOORZ &RORU MHVW QRZÈ OLQLÈ SURIHVMRQDOQ\FK L HNVNOX]\ZQ\FK SURGXNWöZ WHFKQLF]Q\FK SU]H]QDF]RQ\FKGRZïRVöZEORQGUR]MDĂQLDQ\FKLSR GHNRORU\]DFML 3R]ZDOD WZRU]\Ê F]\VWH L V]ODFKHWQH RGFLHQLH EORQGXSR]EDZLRQHFLHSï\FKWRQDFML 6\VWHP 1R<HOORZ WR SURGXNW\ GR NRORU\]DFML RUD] GHNRORU\]DFML NWöUH RSW\PDOL]XMÈ SURFHV WZRU]HQLD EORQGöZ L QHXWUDOL]XMÈ QLHSRĝÈGDQH ĝöïWHUHĠHNV\QDZïRVDFK

14

LIGHTENER

ICE TONER

ICE SUPERLIGHTENERS

ICE BLONDE

/LQLÚ1R<HOORZ&RORUPDUNL)DQRODWZRU]ÈIDUED WRQHU\NUHPUR]MDĂQLDMÈF\V]DPSRQ\RUD]PDVNL www.noyellow.pl


www.montibello.pl


ODKRYJ

HAIR STROBING 6(.5(752=Ę:,(7/21<&+ ,2'ĵ<:,21<&+:Ă26”: POZNAJ

MONTIBELLO

CROMATONE 0(7(25,7(6 – pierwszą i jedyną koloryzację, która rozświetla i odżywia włosy blond

x3

UR]ęZLHWOHQLH

+ 83%

MHGZDELęFLH JăDGNLHZăRV\

+ 70%

PăRG]LHM Z\JOÆGDMÆFHZăRV\


nowoĹ&#x203A;ci

Montibello Cromatone Meteorites Pierwsza i jedyna koloryzacja, ktĂłra rozĹ&#x203A;wietla i odĹźywia wĹ&#x201A;osy blond Niezwykle popularny trend nazywany â&#x20AC;&#x17E;strobingiemâ&#x20AC;? to nowa era koloryzacji. 7HFKQLNDWDSR]ZDODX]\VNDĂ&#x160;Z\MĂ&#x2C6;WNRZ\EODVNLbUR]Ä&#x201A;ZLHWOHQLHEORQGZĂŻRVĂśZ +DLU6WURELQJSROHJDQDGRGDZDQLXQLH]EĂ&#x161;GQ\FKUHÄ HNVĂśZZFHOXX]\VNDQLDJĂŻĂ&#x161;ELNRORUX RUD]REMĂ&#x161;WRÄ&#x201A;FL=DVWRVRZDQLHUĂśÄ?QRURGQ\FKZLHOREDUZQ\KZDUVWZNRORUXSR]ZDODZ\GRE\Ă&#x160; QDWXUDOQ\EODVNZĂŻRVĂśZ:SU]\SDGNXHNVSR]\FMLQDÄ&#x201A;ZLDWĂŻRZĂŻRV\HPDQXMĂ&#x2C6;QLHVDPRZLW\PEODVNLHP

0RFÄ&#x201A;ZLDWĂŻDG]LĂ&#x161;NL/XPLGXVW

0RFHOLNVLUXPĂŻRGRÄ&#x201A;FLG]LĂ&#x161;NL3OH[

Nasza technologia LumidustSRZVWDÄ&#x201E;D ZbZ\QLNXLQVSLUDFMLPDNLMDÄžHPČ&#x152;VWURELQJČ&#x2039; RUD]G]LĂ&#x203A;NLIRUPXOH]PLNURSLJPHQWDPL NWÂľUD]PLHQLDÄ?ZLDWÄ&#x201E;RZZLHORZ\PLDURZ\ EODVNRÄž\ZLDMĂ&#x2021;F\ZÄ&#x201E;RV\SR]EDZLRQHZ\UD]X

Technologia Plex 2.0SRPDJD]ZDOF]DĂ&#x2030; ZLGRF]QHR]QDNLVWDU]HQLDVLĂ&#x203A;ZÄ&#x201E;RVÂľZ LXVXZDĂ&#x2030;SU]HEDUZLHQLDSRZVWDÄ&#x201E;H SRGF]DVSRSU]HGQLFKNRORU\]DFML(IHNWWR QLHVND]LWHOQHLWUZDÄ&#x201E;HRGFLHQLHEORQGDWDNÄžH ZÄ&#x201E;RV\MHGZDELVWHZGRW\NX

LUMIPLEX

TECHNOLOGY

52=-$Ä&#x2DC;1,$ 25$=52=Ä&#x2DC;:,(7/$

To poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czenie przyczyniĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; do opracowania

Strobing:

Lumiplex: nowej, podwĂłjnej technologii, ktĂłra rozĹ&#x203A;wietla

Âş

8VĂŻXJD J UR]MDÄ&#x201A;QLDQLDZĂŻRVĂśZ ĂśZ Z 

i odĹźywia wĹ&#x201A;osy.

='5$'Äł ./,,(17&(6:Â&#x201D;6(.5(7

=DS = DS SURS SRQ RQX R QXMV M VZ ZRM ZR R HMNOL NOOLHQW NOL HQ QWWFFH Q H QRZ Z\UR]M R]M R ]MDÄ&#x201A;Q DÄ&#x201A; LLDMMĂ&#x2C6;F\\ U\WXDĂŻ 8VĂŻ VĂŻXJ VĂŻ XJĂ&#x161; JĂ&#x161; J Ă&#x161; Ĺ? Ĺ? N Ĺ? Ĺ? NWWĂśUD ĂśUUD QD Q G GD GD D QDWXUD DOQ Q\ UR]Ä&#x201A;ZL Ä&#x201A; HWORQ\ RQ\ R Q\\ Z Z\\JOĂ&#x2C6; \J GMH HMZĂŻ ZĂŻ VRPS ZĂŻR SR RGN RG G UHÄ&#x201A;OL DWX DWX XW\RUD RUD R D]N ]N N NV]W V]W ]WWDĂŻW WZ WZDU] WZDU] DU]\\ DWWD DNÄ? N NÄ?Ä?HVSUDZL ZLL Ä?H H EĂ&#x161;G]LHZ Z\JO \J JOOĂ&#x2C6;GDĂŻD J PĂŻRG]LHMLSURPLHQQLHM

OCZYSZCZA A I TONUJE

635$:$%<86Â&#x2019;8*,.2/25<=$&<-1( ( =$72&=<Â&#x2019;<3(Â&#x2019;(1.5k*

327Ă&#x2122;*8-( BLASK * 5HNRPHQGRZDQHSURGXNW\XPRÄžOLZLDMĂ&#x2021;FHSRGWU]\PDQLHUH]XOWDWXZ'208

18


[UR]ĂZLHWOHQLH Technologia /XPLGXVWVSUDZLDĝHZïRV\VÈEDUG]LHMOĂQLÈFHQDZHWR

+MHGZDELĂFLHJïDGNLHZïRV\ Technologia 3OH[RGEXGRZXMHVWUXNWXUÚZïRVDDĝGR MHGQRF]HĂQLHSU]\ZUDFDMÈFJïDGNÈSRZLHU]FKQLÚRUD]MHGZDELVWÈWHNVWXUÚ

PïRG]LHMZ\JOÈGDMÈFHZïRV\ Nowa, udoskonalona technologia Plex 2.0 pomaga usunąć niedoskonałości z okresu 6 lat oraz wyrównać efekt koloryzacji aż do 70%.

F]\VWRĂÊNRORUX ']LÚNLRF]\V]F]DMÈF\PZïDĂFLZRĂFLRPJOLQND&URPDWRQH 0HWHRULWHV7RQHU SR]ZDODXVXQÈÊSRQDGQLHSRĝÈGDQ\FKĝöïW\FKRUD]PLHG]LDQ\FKRGFLHQL 5H]XOWDW\RVLÈJQLÚWHZWHVWDFKODERUDWRU\MQ\FK

52=-$¥1,$,:<'2%<:$%/$6.:’26™: 0RQWLEHOOR&URPDWRQH0HWHRULWHV %/21',683(5%/21' :\EöUNRORUöZNWöUHSR]ZDODMÈX]\VNDÊUR]ĂZLHWORQHRUD]ZLHORWRQRZHRGFLHQLH EORQGLWUZDï\HIHNWNRORU\]DFML 3DOHWDVNïDGDVLÚ]SHïQ\FKEODVNX2'&,(1,%/21'oraz b2'&,(1,683(5%/21' NWöUHUR]MDĂQLDMÈZïRV\RGGRSR]LRPöZ

2&=<6=&=$,1$'$-(2'32:,('1,.2/25 0RQWLEHOOR&URPDWRQH0HWHRULWHV 721(5 3LHUZV]\UR]ĂZLHWODMÈF\WRQHUZbNUHPLHZ]ERJDFRQ\JOLQNÈRbSRGZöMQ\PG]LDïDQLX: NRU\JXMHLRF]\V]F]DNRORUZïRVöZMDNUöZQLHĝSR]ZDODX]\VNDÊPRGQHUHĠHNV\ ()(.72&=<6=&=(1,$ ľ1HXWUDOL]XMHLRF]\V]F]DNRORUZïRVöZXPRĝOLZLDMÈFSR]E\FLHVLÚQLHSRĝÈGDQ\FKRGFLHQL ľ.RU\JXMHLXVXZDSU]HEDUZLHQLD ľ:\UöZQXMHNRORUZïRVöZ ()(.702'1(-67</,=$&-, QRZ\FKRGFLHQLNWöUHUR]ĂZLHWODMÈZïRV\Z\UöZQXMÈLFKNRORULXPRĝOLZLDMÈHIHNW PRGQHMVW\OL]DFML:\VWDUF]\Z\PLHV]DÊRGFLHñDE\GRSDVRZDÊLQWHQV\ZQRĂÊNRORUX

OKO TYGRYSA, BEŻOWY

PLATYNOWA MASA PERŁOWA

PRZYDYMIONY KWARC

TYTANOWA SZAROŚĆ

RÓŻOWE ZŁOTO

DŻINSOWY SZAFIR

CZYSTY KAMIEŃ KSIĘŻYCOWY

35=<:5$&$%/$6. 0RQWLEHOOR&URPDWRQH0HWHRULWHV 6(580'2:’26™:)/$6+,//80,1$725 .OXF]GRSRVLDGDQLDOĂQLÈF\FKRUD]PïRGRZ\JODGDMÈF\FKZïRVöZ :\V]XNDQHVHUXPRSRGZöMQ\PG]LDïDQLXNWöUHRGĝ\ZLDRUD]UR]ĂZLHWOD ZïRV\]ZDOF]DMÈFR]QDNLVWDU]HQLDWDNLHMDNSRURZDWRĂÊF]\EUDNZLWDOQRĂFL 6XSHUVNRQFHQWURZDQDIRUPXïDSU]\ZUDFDZïRVRPJïDGNRĂÊLEODVN -XĝRGSLHUZV]HMDSOLNDFMLVHUXPSLHOÚJQXMHZïRV\LQDGDMHLPQDWXUDOQLH Z\JOÈGDMÈF\EODVN )ODVKLOOXPLQDWRUWRQRZ\LQQRZDF\MQ\SURGXNWVWDQRZLÈF\GRVNRQDïH X]XSHïQLHQLHXVïXJLZ\NRQDQHMZ7ZRLPVDORQLH

19


prezentacje

Artistique â&#x20AC;&#x201C; system ochrony i regeneracji ArtiPlex Ta wysoko skoncentrowana formuĹ&#x201A;a, wzbogacona hydrolizowanymi proteinami roĹ&#x203A;linnymi, sprawia, Ĺźe system Protection & Healing regeneruje i wzmacnia powaĹźnie uszkodzone wĹ&#x201A;osy oraz zapobiega dodatkowemu uszkodzeniu podczas zabiegu farbowania.

:ĂŻRV\ RG]\VNXMĂ&#x2C6; ]GURZ\ Z\JOĂ&#x2C6;G L SRĂŻ\VN ]DFKRZXMĂ&#x2C6; SU]\ W\P HODVW\F]QRÄ&#x201A;Ă&#x160;DWDNÄ?HSRQRZQLHVWDMĂ&#x2C6;VLĂ&#x161;VLOQHLHODVW\F]QH 6WRVRZDQLH$UWL3OH[RGEXGRZXMHVWUXNWXUĂ&#x161;ZĂŻRVĂśZ =REDF]Ä&#x;OPLQVWUXNWDÄ?RZ\QD www.facebook.com/ArtistiquePolska

20


Ofic Of icja ic jany ja nyy paarrtn t err

Prog Pr rog ges e sW Wrrze ześn niaa, ul ul. Wr W oc o ła ławs wska ws ka 43 ka t:: 61 61 4 437 37 3 74 49 9 80 0 www.p ww ww w.p prog prog ro ogres og ess.w s.w s.w wrze z sni ze nia.p a.p pl

ARTISTIQUE FREAK GLOSSY BRILLIANCE <ƌĞŵŶĂĚĂũČĐLJĨƌLJnjƵƌnjĞƐƚƌƵŬƚƵƌLJŽƌĂnjŶĂƚƵƌĂůŶĞŐŽ ďůĂƐŬƵ͘EĂĚĂũĞǁĞƚͲůŽŽŬĞĨĞŬƚŽůĞŬŬŝŵƵƚƌǁĂůĞŶŝƵ͘ ^ƚŽƐŽǁĂđŶĂƐƵĐŚĞůƵďǁŝůŐŽƚŶĞǁųŽƐLJ͘ &ďΛƌƟƐƟƋƵĞWŽƐůƐŬĂͮǁǁǁ͘ĂƌƟƐƟƋƵĞ͘Ɖů


prezentacje

Kosswell Macadamia Regeneracja zniszczonych wล‚osรณw Najwaลผniejszym skล‚adnikiem kosmetykรณw โ€žMacadamia Natural Oilโ€ ๏ฌrmy Kosswell jest olejek makadamia, pozyskiwany z orzechรณw drzewa pochodzฤ…cego z Australii. Ma on szereg niezwykล‚ych wล‚aล›ciwoล›ci, dziฤ™ki ktรณrym wล‚osy stajฤ… siฤ™ nie tylko nawilลผone, ale rรณwnieลผ odywione. 3URGXNW\]WHMVHULLVรˆERJDWHZZLWDPLQรš$L%RUD]ZUรถฤQRURGQHVNรฏDGQLNL PLQHUDOQHNWรถUHJZDUDQWXMรˆZรฏRVRPEODVNOHNNRฤ‚รŠRUD]]GURZ\Z\JOรˆG QDFRG]LHรฑ-XฤSRGF]DVSLHUZV]HJRXฤ\FLDSURGXNW\]VHULL0DFDGDPLD SU]\ZUDFDMรˆZรฏRVRPZ\UDฤ›QLH]GURZ\Z\JOรˆGZ]PDFQLDMรˆFMHGQRF]Hฤ‚QLH LFKVWUXNWXUรš

Reinforce mask ฤผ:]PDFQLDMรˆFDLUHJHQHUXMรˆFDPDVNDGRZรฏRVรถZ]ROHMNLHPPDNDGDPLD-HMDNW\ZQHVNรฏDGQLNLZQLNDMรˆZJรฏรˆEZรฏRVDGRVWDUF]DMรˆFELDรฏHNZLWDPLQNZDVรถZWรฏXV]F]RZ\FKLSU]HFLZXWOHQLDF]\5HJHQHUXMHZรฏRV\GDMรˆFLPQLHVDPRZLW\SRรฏ\VN=DSRELHJDSXV]HQLXVLรšZรฏRVรถZ LVSUDZLDฤHVรˆEDUG]LHMHODVW\F]QH=DSHZQLDWUZDรฏ\HIHNW

Nutritive shampoo ฤผ6]DPSRQ]ROHMNLHPPDNDGDPLD3ROHFDQ\MHVWGR ]QLV]F]RQ\FKVXFK\FKOXEIDUERZDQ\FKZรฏRVรถZ']LรšNLXQLNDOQHMIRUPXOH ฤผDPLQRNZDV\ELDรฏNDLROHMHNPDNDGDPLDฤผUHJHQHUXMHZรฏRV\SRSUDZLD LFKWHNVWXUรšLSU]\ZUDFDQDWXUDOQ\SRรฏ\VN1LH]DZLHUDVLDUF]DQรถZ

Macadam oil ฤผ 1DWXUDOQ\ ROHMHN PDNDGDPLD =DSHZQLD QDW\FKPLDVWRZ\ HIHNWQDZV]\VWNLFKURG]DMDFKZรฏRVรถZฤผRGฤ\ZLDLQDGDMHSRรฏ\VNSU]\ZUDFD HODVW\F]QRฤ‚รŠ L ]DSRELHJD SXV]HQLX 3RQDGWR RGฤ‚ZLHฤD NRORU IDUERZDQ\FK ZรฏRVรถZQLHREFLรˆฤDMรˆFLFK

Hydrating styling cream ฤผ 1DZLOฤDMรˆF\ NUHP ] ROHMNLHP PDFDGDPLD :\JรฏDG]D GRGDMH EODVNX L ]DSHZQLD SLรšNQH JรฏDGNLH Z\NRรฑF]HQLH EH] NRQLHF]QRฤ‚FLVSรฏXNLZDQLD=DSRELHJDSXV]HQLXVLรšZรฏRVรถZLXรฏDWZLDLFK XNรฏDGDQLH3ROHFDQ\MHVWGRZV]\VWNLFKURG]DMรถZZรฏRVรถZ XNรฏDGDQLH3ROHFDQ\MHVWGRZV]\VWNLFKURG]DMรถZZรฏRVรถZ

:LรšFHMLQIRUPDFMLQDVWURQLH www.kosswell.com.plOXEFacebook: @KosswellPolska

22


:\FLÃ&#x192;J]ZRVNX SV]F]HOHJR ]DSHZQLDEODVN

3LÃ&#x2021;NQ\UHIOHNV G]LÃ&#x2021;NLROHMRZL MRMRED

Milaton Professional Ã¥IDUEDNWµUDRGÃ&#x2014;\ZLDLQDZLOÃ&#x2014;DZÃ&#x160;RV\Ã¥ ZZZPLODSURHX


prezentacje

24


Twoje naturalne piÄ&#x2122;kno Seria profesjonalnych kosmetykĂłw o natychmiastowym dziaĹ&#x201A;aniu, nadajÄ&#x2026;cych Twoim wĹ&#x201A;osom naturalne piÄ&#x2122;kno. To proste i skuteczne rozwiÄ&#x2026;zanie dla codziennej pielÄ&#x2122;gnacji wĹ&#x201A;osĂłw i skĂłry gĹ&#x201A;owy.

Liding Bahia

Liding Beauty Oil

WRGZDSURGXNW\LGHDOQH GRĂŻDWZHMV]\ENLHMLVNXWHF]QHM UHJHQHUDFMLZĂŻRVĂśZ ]ZĂŻDV]F]DODWHP SRHNVSR]\FMLQDVĂŻRĂąFH

WRZ\MĂ&#x2C6;WNRZ\ROHMHNQDED]LH ROHMNĂśZNDPHOLRZHJRDUJDQRZHJR ]HVĂŻRGNLFKPLJGDĂŻĂśZRUD]]OQX 7ZRU]\RFKURQQĂ&#x2C6;ZDUVWZĂ&#x161;QDZĂŻRVDFK VSUDZLDMĂ&#x2C6;FÄ?HVWDMĂ&#x2C6;VLĂ&#x161;RQHMHGZDELVWH Z\JĂŻDG]RQHLOÄ&#x201A;QLĂ&#x2C6;FH

ZZZNHPRQSO

25


nowoĹ&#x203A;ci

Intensis Anti-Frizz NiezastÄ&#x2026;piona pomoc w pielÄ&#x2122;gnacji wĹ&#x201A;osĂłw trudnych do zdyscyplinowania WĹ&#x201A;osy zdyscyplinowane, zdrowe, â&#x20AC;&#x17E;taĹ&#x201E;czÄ&#x2026;ceâ&#x20AC;?. Wiele z nas uwaĹźa, Ĺźe puszenie siÄ&#x2122; wĹ&#x201A;osĂłw to problem, ktĂłrego nie da siÄ&#x2122; rozwiÄ&#x2026;zaÄ&#x2021;. Nic bardziej mylnego. Z pomocÄ&#x2026; przychodzi nowoĹ&#x203A;Ä&#x2021;, Intensis Anti-Frizz, czyli seria profesjonalnych produktĂłw przeznaczonych do pielÄ&#x2122;gnacji wĹ&#x201A;osĂłw puszÄ&#x2026;cych siÄ&#x2122;, trudnych do zdyscyplinowania oraz krÄ&#x2122;conych. PowstaĹ&#x201A;a ona w docenianym na Ĺ&#x203A;wiatowych rynkach laboratorium Prosalon Professional. Produkty z serii Anti-Frizz wygĹ&#x201A;adzajÄ&#x2026; strukturÄ&#x2122; wĹ&#x201A;osĂłw, zapobiegajÄ&#x2026; niechcianemu puszeniu, pozostawiajÄ&#x2026;c wĹ&#x201A;osy caĹ&#x201A;y czas pod kontrolÄ&#x2026;. 6NĂŻDGQLNLDNW\ZQH â&#x20AC;˘ 1RUL&RPSOH[ Z\FLĂ&#x2C6;J]F]HUZRQ\FKDOJ1RUL ÄźERJDW\ZSURWHLQ\LDPLQRNZDV\ G]LĂ&#x161;NLF]HPXLQWHQV\ZQLHQDZLOÄ?DLZ\JĂŻDG]DZĂŻRV\]QDF]FRUHGXNXMĂ&#x2C6;FLFKSXV]HQLH 3RQDGWRZ]PDFQLDZĂŻRV\

:VNĂŻDGVHULLZFKRG]Ă&#x2C6;

â&#x20AC;˘ (NVWUDNW]DORHVXÄźGRVNRQDOHQDZLOÄ?DLZ]PDFQLDZĂŻRV\'RGDWNRZRZ\ND]XMHVLOQH G]LDĂŻDQLHĂŻDJRG]Ă&#x2C6;FHSU]HFLZ]DSDOQHLUHJHQHUDF\MQH

Delikatny szampon GR SLHOĂ&#x161;JQDFML ZĂŻRVĂśZ V]RUVWNLFK SXV]Ă&#x2C6;F\FK VLĂ&#x161; L NUĂ&#x161;FRQ\FK:]ERJDFRQ\HNVWUDNWHP]F]HUZRQ\FKDOJ1RULNWĂśU\QDZLOÄ?DRGÄ?\ZLD RUD] UHGXNXMH QLHFKFLDQH SXV]HQLH VLĂ&#x161; ZĂŻRVĂśZ(NVWUDNW]DORHVX]NROHLPDGRVNRQDĂŻHZĂŻDÄ&#x201A;FLZRÄ&#x201A;FLZ\JĂŻDG]DMĂ&#x2C6;FHG]LĂ&#x161;NLF]HPXG\VF\SOLQXMHQLHVIRUQHNRVP\NL ZĂŻRVĂśZ RUD] RGSRZLHGQLR SRGNUHÄ&#x201A;OD NRQWXUORNĂśZ

)OXLGZ\JĂŻDG]DMĂ&#x2C6;F\Äź]QDNRPLW\GRSLHOĂ&#x161;JQDFMLZĂŻRVĂśZV]RUVWNLFKSXV]Ă&#x2C6;F\FKVLĂ&#x161;WUXGQ\FK GR ]G\VF\SOLQRZDQLD L NUĂ&#x161;FRQ\FK 6LOQLH Z\JĂŻDG]D L XHODVW\F]QLD ZĂŻRV\ SR]RVWDZLDMĂ&#x2C6;F MH FDĂŻ\ F]DV SRG NRQWUROĂ&#x2C6; =DSRELHJD SXV]HQLX VLĂ&#x161;ZĂŻRVĂśZ

0DVND Z\JĂŻDG]DMĂ&#x2C6;FD JZDUDQWXMH GRVNRQDĂŻH Z\JĂŻDG]HQLHRUD]RGÄ?\ZLHQLHZĂŻRVĂśZ(IHNW\ZQLHSU]HFLZG]LDĂŻDSXV]HQLXVLĂ&#x161;ZĂŻRVĂśZ'RGDWHN DORHVXLQWHQV\ZQLHQDZLOÄ?D]DSRELHJDHOHNWU\]RZDQLX VLĂ&#x161; ZĂŻRVĂśZ L XĂŻDWZLD UR]F]HV\ZDQLH :b UH]XOWDFLH VĂ&#x2C6; RQH JĂŻDGNLH L FKURQLRQH SU]HG QLHNRU]\VWQ\P G]LDĂŻDQLHPZLOJRFL

26

2GÄ?\ZNDZ\JĂŻDG]DMĂ&#x2C6;FDSU]HFLZG]LDĂŻDMĂ&#x2C6;FD SXV]HQLX VLĂ&#x161; ZĂŻRVĂśZ =DZLHUD HNVWUDNW ] F]HUZRQ\FK DOJ 1RUL RUD] DORHVX 3R ]DVWRVRZDQLX RGÄ?\ZNL ZĂŻRV\ RG]\VNXMĂ&#x2C6; VSUĂ&#x161;Ä?\VWRÄ&#x201A;Ă&#x160; L ZLWDOQRÄ&#x201A;Ă&#x160; ĂŻDWZLHM VLĂ&#x161; UR]F]HVXMĂ&#x2C6; MHGQRF]HÄ&#x201A;QLH UHGXNFML XOHJD LFK SXV]HQLH : HIHNFLH ZĂŻRV\VĂ&#x2C6;JĂŻDGNLHHODVW\F]QHLSHĂŻQHEODVNX

Lekka dZXID]RZD RGÄ?\ZND Z\JĂŻDG]DMĂ&#x2C6;FD RQDW\FKPLDVWRZ\PG]LDĂŻDQLX']LĂ&#x161;NLVSHFMDOQLH GREUDQ\P VNĂŻDGQLNRP DNW\ZQ\P QDGDMH MHGZDELVWĂ&#x2C6; JĂŻDGNRÄ&#x201A;Ă&#x160; L SRĂŻ\VN 'RJĂŻĂ&#x161;EQLH QDZLOÄ?DRUD]RGÄ?\ZLDSXV]Ă&#x2C6;FHVLĂ&#x161;LSU]HVXV]RQH ZĂŻRV\ 5HJXODUQH VWRVRZDQLH RGÄ?\ZNL SU]\ZUDFDZĂŻRVRP]GURZ\Z\JOĂ&#x2C6;GVLĂŻĂ&#x161;LZLWDOQRÄ&#x201A;Ă&#x160;

%RRVWHU Äź LQWHQV\ZQD NXUDFMD GR ZĂŻRVĂśZ SXV]Ă&#x2C6;F\FK VLĂ&#x161; QLH]G\VF\SOLQRZDQ\FK L NUĂ&#x161;FRQ\FK 6SHFMDOQLH GREUDQD PLHV]DQND VNĂŻDGQLNĂśZDNW\ZQ\FK]DSHZQLDVNXWHF]QHG]LDĂŻDQLHZ\JĂŻDG]DMĂ&#x2C6;FHLQDZLOÄ?DMĂ&#x2C6;FHZĂŻRV\%RJDWHZSURWHLQ\LDPLQRNZDV\VNĂŻDGQLNLDNW\ZQH]QDNRPLFLHRGÄ?\ZLDMĂ&#x2C6;LXMDU]PLDMĂ&#x2C6;ZĂŻRV\SU]HVXV]RQH Lb QLHVIRUQH 'RGDWHN ZLWDPLQ ( 33 L %5 VNXWHF]QLH FKURQL ZĂŻRV\ SU]HG QLHNRU]\VWQ\P G]LDĂŻDQLHP F]\QQLNĂśZ ]HZQĂ&#x161;WU]Q\FK 3URWHLQ\ MHGZDELX Z\JĂŻDG]DMĂ&#x2C6; SRZLHU]FKQLĂ&#x161; ZĂŻRVD RUD] QDGDMĂ&#x2C6; QDWXUDOQ\ SRĂŻ\VN : UH]XOWDFLH ZĂŻRV\ VWDMĂ&#x2C6; VLĂ&#x161; LGHDOQLH JĂŻDGNLH PLĂ&#x161;NNLH L HODVW\F]QH RUD] SR]RVWDMĂ&#x2C6; 'RĂŻĂ&#x2C6;F]GRQDVMXÄ?G]LÄ&#x201A; FDĂŻ\F]DVSRGNRQWUROĂ&#x2C6; )DFHERRN#SURVDORQSURIHVVLRQDO ,QVWDJUDP#SURVDORQBSURIHVVLRQDO


prezentacje

ARTplex Najlepsze ubezpieczenie dla Twoich wĹ&#x201A;osĂłw ARTplex to nowoczesna formuĹ&#x201A;a dajÄ&#x2026;ca z moĹźliwoĹ&#x203A;Ä&#x2021; uĹźywania produktu ze wszystkimi zabiegami kolorystycznymi i chemicznymi w celu budowy i naprawy wiÄ&#x2026;zaĹ&#x201E; we wĹ&#x201A;osach, a takĹźe w celu zapobiegania uszkodzeniom. DziÄ&#x2122;ki zastosowaniu ARTplex wĹ&#x201A;osy sÄ&#x2026; bĹ&#x201A;yszczÄ&#x2026;ce, zdrowsze, a uzyskane kolory trwalsze i intensywne. Ponadto produkt chroni wĹ&#x201A;osy podczas kaĹźdej usĹ&#x201A;ugi chemicznej, bez obawy o negatywne skutki.

3RGZĂśMQD IRUPXĂŻD WZRU]\ QRZH ZLĂ&#x2C6;]DQLD L ]DEH]SLHF]D WH NWĂśUH MXÄ? LVWQLHMĂ&#x2C6; ]DSHZQLDMĂ&#x2C6;F ]ZLĂ&#x161;NV]RQĂ&#x2C6; HODVW\F]QRÄ&#x201A;Ă&#x160; Z\WU]\PDĂŻRÄ&#x201A;Ă&#x160; EODVN RUD] OHSV]Ă&#x2C6; NRQG\FMĂ&#x161; ZĂŻRVĂśZ $57SOH[ ]DZLHUD UHZROXF\MQ\ DXWRUVNL NRPSOHNV VNĂŻDGQLNĂśZ DNW\ZQ\FK SRFKRG]HQLD QDWXUDOQHJR]DPNQLĂ&#x161;W\ZQLRVRPDFK7RLQQRZDF\MQ\VSRVĂśEQD]DSHZQLHQLHSHQHWUDFMLZJĂŻĂ&#x2C6;EZĂŻRVĂśZDWDNÄ?H]DSRELHJDQLH EODNQLĂ&#x161;FLXNRORUX

1R%21'&5($725 WRSURGXNWNWĂśU\QDSUDZLDLEXGXMHZLĂ&#x2C6;]DQLDGZXVLDUF]NRZHZĂŻRVĂśZ ]DSRELHJDXV]NRG]HQLRPFKHPLF]Q\PRUD]WZRU]\ZDUVWZĂ&#x161;RFKURQQĂ&#x2C6; NWĂśUD]DWU]\PXMHSLJPHQWZHZĂŻRVLH

1R%21'$03/,),(5 XWUZDOD QRZR SRZVWDĂŻH ZLĂ&#x2C6;]DQLD GZXVLDUF]NRZH SU]\ZUDFD UĂśZQRZDJĂ&#x161;S+ZĂŻRVĂśZRUD]Z\JĂŻDG]DLFKVWUXNWXUĂ&#x161;

=DOHW\$57SOH[ â&#x20AC;˘ .RPSDW\ELOQ\]HZV]\VWNLPLXVĂŻXJDPLL]DELHJDPLIU\]MHUVNLPL â&#x20AC;˘ 8V]F]HOQLDZĂŻRV\]DSRELHJDMĂ&#x2C6;FLFKXV]NRG]HQLRP â&#x20AC;˘ 1LHREFLĂ&#x2C6;Ä?DZĂŻRVĂśZ â&#x20AC;˘ 1LHZSĂŻ\ZDQDHIHNWNRORU\]DFML â&#x20AC;˘ 1LHZSĂŻ\ZDQDIRUPXĂŻ\SU]\JRWRZDQLDSUHSDUDWĂśZ 

GR]DELHJĂśZIU\]MHUVNLFK

â&#x20AC;˘ *ĂŻĂ&#x161;EV]DSHQHWUDFMDSLJPHQWXZHZĂŻRVLH â&#x20AC;˘ 1LHZSĂŻ\ZDQDF]DV]DELHJX â&#x20AC;˘ 1LHZSĂŻZDQD]PLHQĂ&#x161;SURSRUFMLSURGXNWĂśZ â&#x20AC;˘ 'RGDMHHODVW\F]QRÄ&#x201A;FLVLĂŻ\LMĂ&#x161;GUQRÄ&#x201A;FLZĂŻRVRP

sional n Profes lo a s o r P Preparat U]RQ\ WDĂŻVWZR V R ] [ OH $57S WHPĂśZ .,&+V\V 7 6 < = 6 GOD: Z FMLZĂŻRVĂś NRORU\]D \FK KHPLF]Q WĂśZ LXVĂŻXJF SUHSDUD U\ WX S H F H ZDQDU JX 1LHZSĂŻ\ DV]DELH DQLQDF]

28

'RĂŻĂ&#x2C6;F]GRQDVMXÄ?G]LÄ&#x201A; Facebook: @prosalon.professional Instagram: @prosalon_professional


prezentacje

Intensis Intensive Care Maska w sprayu 20 w 1 WychodzÄ&#x2026;c naprzeciw najbardziej wymagajÄ&#x2026;cym kobietom, laboratorium Prosalon Professional stworzyĹ&#x201A;o produkt idealny â&#x20AC;&#x201C; maskÄ&#x2122; do wĹ&#x201A;osĂłw 20 w 1 Intensis Intensive Care. Ten innowacyjny kosmetyk o natychmiastowym dziaĹ&#x201A;aniu, wzbogacony olejkiem ze sĹ&#x201A;odkich migdaĹ&#x201A;Ăłw, keratynÄ&#x2026;, ekstraktami z bambusa i noni, doskonale nadaje siÄ&#x2122; do kompleksowej pielÄ&#x2122;gnacji nawet najbardziej kapryĹ&#x203A;nych wĹ&#x201A;osĂłw.

NRU]\Ä&#x201A;FL]]DVWRVRZDQLDPDVNL 1.

1DZLOÄ?DVXFKHZĂŻRV\

2.

:]PDFQLDRVĂŻDELRQHZĂŻRV\

3.

2GEXGRZXMH]QLV]F]RQHZĂŻRV\

4.

1DGDMHVSUĂ&#x161;Ä?\VWRÄ&#x201A;Ă&#x160;LHODVW\F]QRÄ&#x201A;Ă&#x160;

5.

2GÄ?\ZLDĂŻDPOLZHZĂŻRV\

6.

=ZLĂ&#x161;NV]DREMĂ&#x161;WRÄ&#x201A;Ă&#x160;ZĂŻRVĂśZ

7.

'\VF\SOLQXMHZĂŻRV\SXV]Ă&#x2C6;FHVLĂ&#x161;

8.

8ĂŻDWZLDUR]F]HV\ZDQLH

9.

&KURQLSU]HGZ\VRNĂ&#x2C6;WHPSHUDWXUĂ&#x2C6;

10.

=DSRELHJDUR]GZDMDQLXNRĂąFĂśZHN

11.

=ZLĂ&#x161;NV]DSRGDWQRÄ&#x201A;Ă&#x160;QDXNĂŻDGDQLH

12.

3U]\VSLHV]DVXV]HQLHZĂŻRVĂśZ

13.

&KURQLSU]HGSURPLHQLRZDQLHPUV

14.

'RVNRQDOHZ\JĂŻDG]DZĂŻRV\

15.

'HÄ&#x;QLXMHORNL

16.

&KURQLNRORUZĂŻRVĂśZIDUERZDQ\FK

17.

1LHREFLĂ&#x2C6;Ä?DZĂŻRVĂśZ

18.

1DGDMHSRĂŻ\VNZĂŻRVRP

19.

3U]\ZUDFDZLWDOQRÄ&#x201A;Ă&#x160;L]GURZ\Z\JOĂ&#x2C6;G

20.

(OLPLQXMHHOHNWU\]RZDQLHVLĂ&#x161;ZĂŻRVĂśZ

6SRVĂśEXÄ?\FLD 0RNUHZĂŻRV\5R]S\OLĂ&#x160;PDVNĂ&#x161;]RGOHJĂŻRÄ&#x201A;FLRNRĂŻRFP5R]F]HVDĂ&#x160; ZFHOXUĂśZQRPLHUQHJRUR]SURZDG]HQLDSURGXNWXQDZĂŻRVDFK3U]\VWĂ&#x2C6;SLĂ&#x160; GRVW\OL]DFML1LHVSĂŻXNLZDĂ&#x160; 6XFKH ZĂŻRV\ 6SU\VNDĂ&#x160; QD GĂŻRĂą L ZHWU]HĂ&#x160; ZH ZĂŻRV\ RG SRĂŻRZ\ LFK GĂŻXJRÄ&#x201A;FL]ZUDFDMĂ&#x2C6;FV]F]HJĂśOQĂ&#x2C6;XZDJĂ&#x161;QDNRĂąFĂśZNL:\PRGHORZDĂ&#x160;ZĂŻRV\ ZbFHOXX]\VNDQLDSRÄ?Ă&#x2C6;GDQHJRNV]WDĂŻWXIU\]XU\ 3RMHPQRÄ&#x201A;Ă&#x160;J

'RĂŻĂ&#x2C6;F]GRQDVMXÄ?G]LÄ&#x201A; Facebook: prosalon.professional Instagram: prosalon_professional

30


porady

Diagnostyka skรณry gล‚owy i wล‚osรณw we fryzjerstwie Wล‚osy to temat niezwykล‚y i bardzo obszerny. Jest elementem estetyki ogรณlnie panujฤ…cej w modzie i fryzjerstwie od wiekรณw. :รฏRVฤผMHVWWRQLWNRZDW\]URJRZDFLDรฏ\Z\VSHFMDOL]RZDQ\Z\WZรถUQDVNรถUND-HJREXGRZDRSLHUDVLรšJรฏรถZQLHQDELDรฏNXฤผWZDUGHMVSRLVWHM NHUDW\QLH REHFQHM Z LORฤ‚FL RG GR 1DMZDฤQLHMV]\P DPLQRNZDVHPZFKRG]รˆF\PZVNรฏDGNHUDW\Q\ZรฏRVDMHVWF\VWHLQD:VZRMHM EXGRZLH]DZLHUDRQDJUXSรšWLRORZรˆ ฤผ6+ G]LรšNLNWรถUHMPRฤOLZHMHVW WZRU]HQLHPRVWNรถZVLDUF]NRZ\FK GLVLDUF]NRZ\FK ,FKLORฤ‚รŠLXรฏRฤHQLH GHF\GXMรˆRNV]WDรฏFLHZรฏRVDQDGDMรˆFPXIRUPรšORNรถZEรˆGฤ›RGSRZLDGDMรˆF]DLFKSURVW\FKDUDNWHU

VWDQLVWUXNWXUรšZรฏRVรถZVZRLFKNOLHQWรถZDWDNฤH]GLDJQR]RZDรŠSUREOHP L ]DOHFLรŠ NRQWUROรš PHG\F]Qรˆ DE\ OHNDU] PรถJรฏ ]DMรˆรŠ VLรš GDQ\P SUREOHPHP ]OHFLรŠEDGDQLDOHNLLWS :VSรถรฏSUDFD IU\]MHUDGLDJQRVW\ OXE WU\FKRORJDGLDJQRVW\ ] OHND U]HPWRMHGHQ]LVWRWQ\FKHOHPHQWรถZXWU]\PDQLD]GURZHMNRQG\ FMLZรฏRVรถZXNOLHQWรถZVDORQX

.V]WDรฏWLNRORUZรฏRVรถZZ\ZLHUDMรˆQDOXG]LDFKRJURPQHZUDฤHQLH%\รฏ\ RQHF]รšVW\PPRW\ZHPZPLWDFKPDJLLIRONORU]HLOHJHQGDFK0DMรˆ ]QDF]HQLHNXOWXURZHSV\FKRORJLF]QHDQDZHWSROLW\F]QH

6NรถUDJรฏRZ\LF]รšฤ‚รŠZรฏRVDXNU\WDRNFPSRGVNรถUรˆPDMรˆQDMLVWRWQLHMV]H]QDF]HQLHGODMDNRฤ‚FLZLGRF]QHMรฏRG\JL'EDรฏRฤ‚รŠRKLJLHQรšVNรถU\JรฏRZ\LSRSUDZDPLNURNUรˆฤHQLDZMHMREUรšELHSURZDG]LGRZรฏDฤ‚FLZHJRMHMIXQNFMRQRZDQLDRUD]RGSRZLHGQLHJRZ]URVWXZรฏRVรถZ

5รถฤQHNRORU\NV]WDรฏW\LGรฏXJRฤ‚รŠZรฏRVรถZPDMรˆSRGรฏRฤHSV\FKRORJLF]QH LbVรˆGODF]รฏRZLHNDQLH]Z\NOHZDฤQ\PHOHPHQWHPHVWHW\F]Q\P

1DSRGVWDZLHRGSRZLHGQLHMGLDJQR]\PRฤHP\GREUDรŠZSURIHVMRQDOQ\VSRVรถESURGXNW\GRVNรถU\JรฏRZ\LZรฏRVรถZ

2EHFQLHSDQXMรˆFDPRGDZHIU\]MHUVWZLHVSU]\MDFLรˆJรฏHPXSRGQRV]HQLXNZDOLฤŸNDFML]DZRGRZ\FKRUD]UR]ZLMDQLXZLHG]\ZWDNLFKG]LHG]LQDFKMDNIU\]MHUVWZRWU\FKRORJLDF]\NRVPHWRORJLD

+LJLHQDVNรถU\JรฏRZ\SROHJDQDRF]\V]F]DQLXLSRSUDZLHPLNURF\UNXODFMLNUZL'LDJQR]XMรˆFURG]DMVNรถU\SRWUDฤŸP\ZHZรฏDฤ‚FLZ\VSRVรถEGREUDรŠRGSRZLHGQLSURGXNWRUD]]DSUH]HQWRZDรŠZMDNLVSRVรถEQDOHฤ\ Z\NRQDรŠSLHOรšJQDFMรš=NROHLSR]QDMรˆFZรฏDฤ‚FLZRฤ‚FLZรฏRVรถZMHVWHฤ‚P\ ZVWDQLHGREUDรŠRSW\PDOQH]DELHJLFKHPLF]QHEH]XV]F]HUENXQDรฏRG\G]HZรฏRVDNWรถUDVSHรฏQLDIXQNFMรšHVWHW\F]Qรˆ

1DSU]HVWU]HQLRVWDWQLFKODWGRNRQDรฏVLรš]QDF]Q\SRVWรšSZGLDJQRVW\FHVNรถU\JรฏRZ\LZรฏRVรถZ3U]\Xฤ\FLXRGSRZLHGQLFKSURIHVMRQDOQ\FK 0LFUR&$0(5 MHVWHฤ‚P\ Z VWDQLH ZรฏDฤ‚FLZLH ]GLDJQR]RZDรŠ SUREOHP\ RUD]SRGMรˆรŠRGSRZLHGQLHG]LDรฏDQLDDE\LP]DUDG]LรŠ )U\]MHU MDNR GLDJQRVWD PRฤH VSHรฏQLรŠ GRGDWNRZH Z\PDJDQLD VZRLFK NOLHQWรถZRNUHฤ‚ODMรˆFZHZรฏDฤ‚FLZ\VSRVรถEURG]DMVNรถU\JรฏRZ\RUD]SUREOHP\ NWรถUH GRW\F]รˆ WHJR REV]DUX 3RWUDฤŸ UรถZQLHฤ LGHDOQLH RFHQLรŠ 68&+$6.ย™5$

2GSRZLHGQLH SURGXNW\ RF]\V]F]DMรˆFH VW\PXOXMรˆFH L SLHOรšJQDF\MQH ]b SHZQRฤ‚FLรˆ SRPRJรˆ SRSUDZLรŠ NRQG\FMรš VNรถU\ JรฏRZ\ L ZรฏRVรถZ FR SU]\QLHVLHMHGQRF]Hฤ‚QLHVDW\VIDNFMรšNOLHQWDDWRGODIU\]MHUรถZVSHFMDOLVWรถZMHVWQDMZDฤQLHMV]H

86=.2'=21$26ย’21.$:ย’26$

2EUD]]0&+' 6HEXP]DOHJDMรˆFHZPLHV]NX ZรฏRVRZ\PฤผNXUDFMDV]DPSRQSU]HFLZ รฏRMRWRNRZ\LRGSRZLHGQLSHHOLQJ GRVNรถU\JรฏRZ\

6.ย™5$ย’2-272.2:$

32

3}.1,}7$.2ย”&ย™:.$:ย’26$


JEDNYM KLIKNIĘCIEM ZDIAGNOZUJ PROBLEM SKÓRY TWARZY, CIAŁA, GŁOWY, ZAPROPONUJ KLIENTOWI NAJLEPSZE ROZWIĄZANIE I PRZEKONAJ GO DO SWOICH PRODUKTÓW

Końcówka 50X światło fluorescencyjne OT-4051

Końcówka optyczna 200X OT-4200

Końcówka optyczna 400X OT-4400

Obszar obserwacji: 5,6 x 4,2 mm (22,4 mm2). Końcówka optyczna 50x jest uzbrojona w źródło światła fluorescencyjnego. Jest niezbędna do określenia stopnia łojotokowości skóry. Dzięki tej końcówce dowiemy się również, w jakim stopniu oksydacji jest sebum. Dana końcówka może być używana zarówno w trychologii, jak i kosmetologii.

Obszar obserwacji: 1,4 x 1,0 mm (1,47 mm2). Końcówka optyczna 200x jest uzbrojona w źródło światła zimnego. Dostarcza informacji na temat anomalii skóry głowy (łojotok, suchość, łupież, wrażliwość skóry głowy, łojotokowe zapalenie skóry, łuszczyca, zawszenie...) oraz problemów włosów (uszkodzony włos, rozszczepione końce). Używając tej końcówki, często również możliwe jest rozpoznanie wzorców naczyniowych i ich dystrybucji na skórze.

Obszar obserwacji: 0,7 x 0,525 mm (0,37 mm2). Końcówka optyczna 400x jest uzbrojona w źródło światła zimnego. Najczęściej używana jest do zdiagnozowania problemów włosów. Przy pomocy specjalnego arkusza plastikowego TricoPLAST jeszcze dokładniej zbadasz cebulkę włosową oraz sam włos. Pozwoli ona bardzo precyzyjnie zbadać pojedyncze cebulki włosowe. Końcówka ta jest również idealnym narzędziem do obserwacji struktur naczyniowych, a zatem wrażliwości skóry głowy i jej ukrwienia.

FORMY FINANSOWANIA: • POŻYCZKA NA PREFERENCYJNYCH WARUNKACH • LEASING • PAKIETY SZKOLEŃ Z DOFINANSOWANIEM DO 80%

Partner producenta oraz wyłączny dystrybutor marki MicroCamera® HD w Polsce. e-mail: info@dermasens.pl | tel. +48 32 203 8739 | mob. +48 602 600 066 | dermasens.pl


porady

Jak pielฤ™gnowaฤ‡ wล‚osy latem

Wyglฤ…d i zachowanie wล‚osรณw rosnฤ…cych na gล‚owie zmienia siฤ™ okresowo, rรณwnieลผ w zaleลผnoล›ci od pory roku. W okresie wakacji โ€“ sezonie letnim, wล‚osy naraลผone sฤ… przede wszystkim na nadmierne oddziaล‚ywanie promieniowania UV i przesuszenie. Umiejฤ™tne przeciwdziaล‚anie szkodliwym czynnikom oraz wล‚aล›ciwa pielฤ™gnacja mogฤ… uchroniฤ‡ przed dล‚ugotrwaล‚ym pogorszeniem koloryzacji wล‚osรณw. :รฏRV\DNรˆSLHOHVรฏRQHF]QH

*U]HFK\ZDNDFML

8PLDUNRZDQHNรˆSLHOHVรฏRQHF]QHVรˆGODF]รฏRZLHND]EDZLHQQH0รถZLP\ ฤHQDXUORSLHฤทGRVWDMHP\]DVWU]\NXHQHUJLLฤตPRฤHP\VLรš]UHODNVRZDรŠQD VรฏRรฑFXQDV]RUJDQL]PSURGXNXMHHQGRUฤŸQ\LZLWDPLQรš'1LHVWHW\LORฤ‚รŠ GQLZ\SRF]\QNXQDVรฏRรฑFXZVWRVXQNXGRLORฤ‚FLGQLZSUDF\ZELXU]HMHVW QLHNRU]\VWQDPDP\ZLรšFWHQGHQFMรšGRSU]HVDGQHMFKรšFLZ\NRU]\VWDQLD NDฤGHM GRVWรšSQHM FKZLOL QD RSDODQLH 5รถZQLHฤ NOLPDW 3ROVNL QLH ]DZV]H ]DSHZQLD UรถZQ\ UR]NรฏDG GQL VรฏRQHF]Q\FK L SRFKPXUQ\FK F]\ Z RJรถOH GRVWDWHF]QรˆLORฤ‚รŠGQL]HVรฏRรฑFHP7RZV]\VWNRVSUDZLDฤHZXSDOQHGQL WDNEDUG]RFKFHP\VLรšRSDOLรŠฤH]DSRPLQDP\Rฤ‚URGNDFK]DEH]SLHF]DMรˆF\FKVNรถUรšLZรฏRV\

:RNUHVLHZDNDFMLF]รšVWRZRGVWDZNรšLGรˆVSUDZG]RQHNRVPHW\NL3ROVNLH GREU]H]QDQHSURGXNW\VรˆFKZLORZR]DVWรšSRZDQHNRORURZ\PLPDรฏ\PL EXWHOHF]NDPL ] ]DJUDQLF]Q\FK KRWHOL D RGฤ\ZND QDMOHSLHM G]LDรฏDMรˆFD QDQDV]HZรฏRV\ VLOQLHQDZLOฤDMรˆFDRGฤ\ZLDMรˆFDL]DEH]SLHF]DMรˆFD]DZLHUDMรˆFD QS ELRW\Qรš ]RVWDMH Z GRPX JG\ฤ QLH ]PLHฤ‚FLรฏD VLรš Z EDJDฤX :RNUHVLHOHWQLPZรฏRV\QDMEDUG]LHMSRWU]HEXMรˆ]DEH]SLHF]HQLDSU]HG Z\VXV]HQLHP L QDรฏRฤHQLD RGSRZLHGQLHM LORฤ‚FL RGฤ\ZNL SR NDฤGHM NรˆSLHOLฤผF]\WRZZDQQLHSRGSU\V]QLFHPF]\ZEDVHQLHDOERPRU]X3R NDฤGHMNรˆSLHOLZVรฏRQHMOXEFKORURZDQHMZRG]LHQDOHฤ\GRNรฏDGQLHXP\รŠ LZ\SรฏXNDรŠZรฏRV\

2SDODMรˆFVLรšQDVLOQ\PVรฏRรฑFXQDOHฤ\SDPLรšWDรŠR]DNU\FLXJรฏRZ\DMHฤ‚OL GรฏXJLHZรฏRV\VรˆUR]SXV]F]RQHLZ\VWDZLRQHQDVรฏRรฑFHSRZLQQRVLรš]DVWRVRZDรŠSUHSDUDWRFKURQQ\QDZรฏRV\3URGXNW\WDNLHQDMF]รšฤ‚FLHMZ\VWรšSXMรˆZSRVWDFLROHMNรถZNWรถUHQLHW\ONR]DEH]SLHF]DMรˆZรฏRV\SU]HG G]LDรฏDQLHP SURPLHQL 89 L SU]HVXV]HQLHP DOH UรถZQLHฤ QDEรฏ\V]F]DMรˆ ZรฏRV\LXรฏDWZLDMรˆLFKUR]F]HV\ZDQLH

5รถZQLHฤZ]DNUHVLHGLHW\ZRNUHVLHOHWQLP]GDU]DVLรšSRSHรฏQLDรŠPQLHMV]H LbZLรšNV]HJU]HV]NL:WUDNFLHQDGPRUVNLFKZDNDFMLPRฤQDVNRU]\VWDรŠ]ERJDWHMRIHUW\NXOLQDUQHMREHMPXMรˆFHMU\E\PRUVNLHLRZRFHPRU]DNWรถUH EDUG]RNRU]\VWQLHZSรฏ\ZDMรˆQDZ\JOรˆGL]GURZLHZรฏRVรถZ=MDNLHJRฤ‚ MHGQDNSRZRGXQDSODฤDFKNUรถOXMรˆ]D]Z\F]DMSL]]HULHLIDVWIRRG\VHUZXMรˆFHKRWGRJLLEXUJHU\DQDRFKรฏRG]HQLHORG\LQDSRMHDONRKRORZH5HJXODUQHSRVLรฏNL]DZLHUDMรˆFHVNรฏDGQLNLQLH]EรšGQHGRSUDZLGรฏRZHJRZ]URVWX ZรฏRVรถZ MDN ZLWDPLQ\ ] JUXS\ % ZLWDPLQD $ ZLWDPLQD(ZLWDPLQD+ ELRW\QD F\QNฤHOD]RLPLHGฤ›SRPRJรˆ]DFKRZDรŠDQDZHWSRSUDZLรŠ Z\JOรˆGZรฏRVรถZODWHP

:รฏRV\DNรˆSLHOHZEDVHQLHLZPRU]X 3U]HFLรšWQ\Xฤ\WNRZQLNEDVHQXQLH]GDMHVRELHVSUDZ\ฤHZQDMOHSV]\FK Rฤ‚URGNDFK ZRGรš EDVHQRZรˆ QLH W\ONR VLรš RF]\V]F]D L GH]\QIHNXMH DOH WDNฤH SLHOรšJQXMH3LHOรšJQDFMDZRG\EDVHQRZHMSROHJDSU]HGHZV]\VWNLPQDUHJXODFMLS+:RGDฤ›UรถGODQDSRVLDGDS+QHXWUDOQHQDSR]LRPLH RGF]\Q RERMรšWQ\ :RGD EDVHQRZD Z V]F]HJรถOQRฤ‚FL Z RNUHVLH XSDรฏรถZ PDWHQGHQFMรšGRSRGZ\ฤV]DQLDS+NWรถUHVWDMHVLรš]DVDGRZHG]LDรฏDMรˆF Z\VXV]DMรˆFR QD VNรถUรš L ZรฏRV\ 2GZURWQLH MHVW Z F]DVLH GHV]F]X S+ ZRG\VWDMHVLรšNZDฤ‚QHFRGODVNรถU\JรฏRZ\LZรฏRVรถZMHVWNRU]\VWQH :RGDPRUVNDPDS+QDSR]LRPLHRN8F]\OL]DVDGRZ\P.DฤGDRVREDRGรฏXJLFKZรฏRVDFKZLHMDNWUXGQRUR]F]HVDรŠMHSRZ\Mฤ‚FLX]HVรฏRQHM ZRG\']LHMHVLรšWDNGODWHJRฤHZRGDPRUVNDSRZRGXMHSU]HVXV]HQLH ZรฏRVรถZ  LRWZDUFLHรฏXVNLZรฏRVRZHM2EMDZLDVLรšWRSXV]HQLHPLSOรˆWDQLHPZรฏRVรถZ7UXGQRMHGQDNXQLNQรˆรŠ]DPRF]HQLDZรฏRVรถZSRGF]DVNรˆSLHOLZbPRU]XVWรˆG]DNรฏDGDP\NRQLHF]QRฤ‚รŠGRGDWNRZHMSLHOรšJQDFMLNWรถUD ZHVSU]HMHZ]DFKRZDQLXLGHDOQHJRVWDQX3RQRZQLH]SRPRFรˆSU]\MG]LH RGSRZLHGQLV]DPSRQUHJXOXMรˆF\S+VNรถU\JรฏRZ\ OHNNR]DNZDV]DMรˆF\ LRGฤ\ZNDGRZรฏRVรถZ

34

3RGVXPRZDQLH 3LHOรšJQDFMDZรฏRVรถZZRNUHVLHOHWQLPWRSU]HGHZV]\VWNLP]DEH]SLHF]DQLH SU]HG SU]HVXV]HQLHP L QDGPLHUQ\P QDVรฏRQHF]QLHQLHP :VSRPQLHรŠ QDOHฤ\ UรถZQLHฤ ฤH G]LDรฏDQLH SURPLHQL VรฏRQHF]Q\FK UR]MDฤ‚QLD ZรฏRV\RUD]SRZRGXMHV]\EV]HPDWRZLHQLHNRORU\]DFML:FHOX]DFKRZDQLDฤ\ZHJRLQWHQV\ZQHJR NRORUX QDOHฤ\ ]DZV]H QDNรฏDGDรŠ RGฤ\ZNรš SR P\FLX JรฏRZ\ D GR RSDODQLD VWRVRZDรŠ NRVPHW\NL RFKURQQH OXE FDรฏNRZLFLH]DNU\ZDรŠZรฏRV\'REU]HGREUDQHV]DPSRQ\LRGฤ\ZNLGR ZรฏRVรถZ D WDNฤH LFK UHJXODUQH VWRVRZDQLH SR]ZROL SU]HWUZDรŠ ZรฏRVRP QDZHWQDMZLรšNV]HXSDรฏ\L]DSHZQLLPฤ‚ZLHWQ\Z\JOรˆGSU]H]FDรฏHODWR 7RPDV].RFKDรฑF]\N 7U\FKRORJ


prezentacje

โ€žStop&Growโ€ ๏ฌrmy Hairdreams Skuteczna metoda przeciwko wypadaniu wล‚osรณw!

Specjalista w zakresie prawdziwych wล‚osรณw Hairdreams zaskoczyล‚ branลผฤ™ wprowadzeniem innowacyjnej terapii przeciwko wypadaniu wล‚osรณw do stosowania wyล‚ฤ…cznie w salonach fryzjerskich. Opatentowany system โ€žStop&Growโ€œ powoduje, ลผe w ciฤ…gu 3 miesiฤ™cy roล›nie do 23% wiฤ™cej wล‚asnych wล‚osรณw! =DVWRVRZDQLHV\VWHPX+DLUGUHDPVฤท6WRS *URZฤต$QWL+DLU/RVVZVDORQLH 5รถZQROHJOHGRSU]HFLรšWQHJRZLHNXOXGQRฤ‚FLZ]UDVWDOLF]EDNRELHWLPรšฤF]\]QNWรถU]\FRUD]EDUG]LHMFLHUSLรˆ]SRZRGXXWUDW\ZรฏRVรถZ$NWXDOQH EDGDQLD Z\ND]Dรฏ\ ฤH MXฤ FR GUXJL NOLHQW VDORQX IU\]MHUVNLHJR PD SUREOHP\]Z\SDGDQLHPZรฏRVรถZ WHQGHQFMDZ]UDVWD .ZHVWLWรšฤŸUPD+DLUGUHDPV]QDQDMOHSLHMMDNRZLRGรˆF\RIHUHQW]DJรšV]F]Hรฑ]SUDZG]LZ\FK ZรฏRVรถZ : REOLF]X ]QDF]QLH Z]UDVWDMรˆFHJR ]DSRWU]HERZDQLD NOLHQWรถZ ZbW\PVHJPHQFLHฤŸUPD+DLUGUHDPVSUDFXMHMXฤRGODWQDGLQQRZDF\MQ\PL UR]ZLรˆ]DQLDPLZFHOXX]\VNDQLDEDUG]LHMJรšVW\FKZรฏRVรถZNWรถUHZ\NUDF]Dรฏ\E\SR]DVWDQGDUGRZHSU]HGรฏXฤHQLDL]DJรšV]F]HQLD :HZVSรถรฏSUDF\]QDXNRZFDPLOHNDU]DPLLXQLZHUV\WHWDPLฤŸUPLH+DLUGUHDPV XGDรฏR VLรš VWZRU]\รŠ QRZRF]HVQรˆ WHUDSLรš SU]HFLZNR Z\SDGDQLX ZรฏRVรถZNWรถUHMVNXWNL]DVNDNXMรˆ1DGPLHUQDXZDUXQNRZDQDZLHNLHPXWUDWD ZรฏRVรถZ]RVWDMHZZLGRF]Q\VSRVรถE]UHGXNRZDQHZFLรˆJXNLONXW\JRGQL 3U]\NRQVHNZHQWQ\PVWRVRZDQLX]ZLรšNV]DVLรšQDWXUDOQDJรšVWRฤ‚รŠZรฏRVรถZ Z]DOHฤQRฤ‚FLRGLQG\ZLGXDOQHJRLFKVWDQXLZDUXQNรถZQDZHWRFR RGSRZLDGDQRZ\FKGRGDWNRZ\FKZรฏRVรถZ:V]\VWNRWRXPRฤOL-

ZLD NRPSOHNV VXEVWDQFML F]\QQ\FK 3+7 Z SRรฏรˆF]HQLX ] LQQRZDF\MQ\P ID]RZ\P ]DVWRVRZDQLHP 3U]\ F]\P FKRG]L R NRQFHQWUDW VXEVWDQFML F]\QQ\FKNWรถU\FKSHรฏQHG]LDรฏDQLHMHVWZLGRF]QHGRSLHURNUรถWNRSU]HG]DVWRVRZDQLHPSRSU]H]GRGDQLHฤทDNW\ZQHMWDXU\Q\ฤด 7D VNXWHF]QD PLHV]DQND GDMH ฤทHIHNW SREXG]HQLDฤด Xฤ‚SLRQ\FK FHEXOHN ZรฏRVรถZ :DUWR Z\MDฤ‚QLรŠ Z W\P PLHMVFX ฤH Z\SDGDQLH ZรฏRVรถZ R]QDF]D SU]HFKRG]HQLH DNW\ZQ\FK FHEXOHN Z ID]รš VSRF]\QNX Z Z\QLNX F]HJR ฤท]DV\SLDMรˆฤตRQHLQLHSURGXNXMรˆMXฤฤDGQ\FKQRZ\FKZรฏRVรถZ.RPSOHNV 3+7SREXG]DSRG]LDรฏNRPรถUHNKDPXMHG]LDรฏDQLHRGSRZLHG]LDOQHJR]D Z\SDGDQLHZรฏRVรถZKRUPRQX'+7SURGXNRZDQHJRSU]H]RUJDQL]PLSRZRGXMHฤHฤ‚SLรˆFHFHEXONLZรฏRVรถZEXG]รˆVLรšLSURGXNXMรˆSRQRZQLHQRZH ]GURZHZรฏRV\ 6NXWHF]QRฤ‚รŠ IRUPXรฏ\ ฤท6WRS *URZฤต ]RVWDรฏD VSUDZG]RQD Z WUDNFLH EDGDรฑSU]H]3'GU7RELDVD)LVFKHUDZ.OLQLFH'HUPDWRORJLF]QHM8QLZHUV\WHWXZ/XEHFH LSRWZLHUG]RQDLPSRQXMรˆF\PLZ\QLNDPL6WZLHUG]RQR SU]\W\PZ]URVWSRG]LDรฏXRGSRZLHG]LDOQ\FK]DSRURVWZรฏRVรถZNRPรถUHNR SR]DW\PV]\EV]\RZ]URVWZรฏRVรถZLUR]PQDฤDQLHDNW\ZQ\FK FHEXOHNZรฏRVรถZ]ZLรšNV]RQHR1DSRGVWDZLHW\FKGDQ\FKPRฤQD VWZLHUG]LรŠZ]URVWGRGRGDWNRZ\FKZรฏRVรถZXSU]HFLรšWQ\FKRVรถE FLHUSLรˆF\FKQDZ\SDGDQLHZรฏRVรถZ7HZ\QLNLEDGDรฑVรˆ]DVNDNXMรˆFH LSRWZLHUG]DMรˆZ\UDฤ›QLHZ\VRNรˆVNXWHF]QRฤ‚รŠZSRUรถZQDQLXGRDNWXDOQLH SRSXODUQ\FKQDU\QNXWHFKQRORJLLVXEVWDQFMLF]\QQ\FK:SRUรถZQDQLX GR DNWXDOQLH QDMEDUG]LHM UR]SRZV]HFKQLRQHM VWDQGDUGRZHM VXEVWDQFML F]\QQHMVWZLHUG]RQRSUDZLHUD]\ZLรšNV]รˆVNXWHF]QRฤ‚รŠ5รถZQLHฤG]LDรฏDQLHQDVNรถUรšQRZ\FKSRรฏรˆF]HรฑVXEVWDQFMLF]\QQ\FK]RVWDรฏRVSUDZG]RQHSU]H]QLH]DOHฤQ\LQVW\WXW LX]\VNDรฏRRFHQรšฤทEDUG]RGREU\ฤด $SOLNDWRUGRPLHV]DQLDLQDQRV]HQLD +DLUGUHDPVฤท6WRS *URZฤต3+7(OL[LU

+DLUGUHDPVฤท6WRS *URZฤต3+7(OL[LUMHVWUรถZQRPLHUQLHQDQRV]RQ\ VSHFMDOQ\PDSOLNDWRUHPQDVNรถUรšJรฏRZ\

36


+DLUGUHDPVฤท6WRS *URZฤต$QWL+DLU/RVV6\VWHP

1RZRF]HVQDWHUDSLDQDSRURVWZรฏRVรถZVNรฏDGDVLรš]SRรฏรˆF]HQLDUHJXODUQ\FKWHUDSLLZVDORQLHLFRG]LHQQHJR]DVWRVRZDQLDZGRPX3RGVWDZรˆ MHVW]DZV]HGRNรฏDGQDDQDOL]DZรฏRVรถZLVNรถU\JรฏRZ\SRGF]DVNWรถUHMXVWDODQD MHVW WHUDSLD LQG\ZLGXDOQD 6WRVRZDQLH Z VDORQLH NXUDFML VSHFMDOQHM LX]XSHรฏQLDMรˆFHMXPRฤOLZLDV]F]HJรถOQLHLQWHQV\ZQHSU]HQLNDQLHVXEVWDQFML F]\QQ\FK :DฤQรˆF]รšฤ‚FLรˆVNรฏDGRZรˆDVRUW\PHQWXฤท6WRS *URZฤตMHVWHOLNVLU3+7VNRQFHQWURZDQHVHUXPNWรถUHMHVWQDQRV]RQHSU]\SRPRF\VSHFMDOQHJRDSOLNDWRUDGRNรฏDGQLHZPLHMVFDQDVNรถU]HJรฏRZ\NWรถUHZ\PDJDMรˆOHF]HQLD 7DNLDSOLNDWRUSRVLDGDNRPRU\ZNWรถU\FKSU]HFKRZ\ZDQ\MHVWNRQFHQWUDWVXEVWDQFMLF]\QQ\FK]ฤŸWRKRUPRQรถZLNRODJHQX7HWUD*RGG]LHORQ\ RGDNW\ZQHMฤท7DXU\Q\%RRVWHUฤด:FHOXX]\VNDQLDRSW\PDOQHJRG]LDรฏDQLD RE\GZDNRPSRQHQW\]RVWDMรˆ]PLHV]DQHNUรถWNRSU]HGLFK]DVWRVRZDQLHP /LQLDSURGXNWรถZMHVWX]XSHรฏQLRQDRNRQFHQWUDW3+7WRQLNGRVNรถU\JรฏRZ\ VSUD\GRQDVDG\ZรฏRVรถZRUD]V]DPSRQZSLDQFH]ZLรšNV]DMรˆF\REMรšWRฤ‚รŠ ZรฏRVรถZ 3U]HGZSURZDG]HQLHPQDU\QHNQRZ\V\VWHPE\รฏSU]H]NLONDODWWHVWRZDQ\ZHZรฏDVQ\FKVDORQDFKQDNOLHQWDFKPDMรˆF\FKSUREOHP]Z\SDGDMรˆF\PLZรฏRVDPLฤผ]LPSRQXMรˆF\PRG]HZHP/HF]HQLNOLHQFLE\OL]DFKZ\FHQL DV]F]HJรถOQLHFLNWรถU]\ZSU]HV]รฏRฤ‚FLVWRVRZDOLLQQHGRVWรšSQHQDU\QNX SUHSDUDW\5รถZQLHฤIU\]MHU]\ELRUรˆF\XG]LDรฏZW\FKWHVWDFKE\OLEDUG]R]D-

GRZROHQL6DQGUD6FKPLGEDXHUPDQDJHUVDORQX+DLUGUHDPVโ€“ To wspaQLDรฏHXF]XFLHNLHG\PRฤQDSRPรถFZWHQVSRVรถENOLHQWRPNWรถU]\SV\FKLF]QLHEDUG]RFLHUSLรˆ]SRZRGXZ\SDGDQLDZรฏRVรถZ3U]HGHZV]\VWNLP NLHG\Z\QLNLVรˆU]HF]\ZLฤ‚FLH]DVNDNXMรˆFHLZZ\UDฤ›Q\VSRVรถESU]HZ\ฤV]DMรˆRF]HNLZDQLDQDV]\FKNOLHQWรถZ*รฏรถZQLHNOLHQFLNWรถU]\ZSU]HV]รฏRฤ‚FL Xฤ\ZDOLMXฤUรถฤQ\FKฤ‚URGNรถZQDSRURVWZรฏRVรถZQS]DSWHNLE\OLSRG ZUDฤHQLHPLQLHV]F]รšG]LOLSRFKZDรฏ,QIRUPDFMDWDRGSRZLHGQLRV]\ENR UR]SRZV]HFKQLรฏDVLรšZฤ‚UรถGLQQ\FKNOLHQWรถZDVHUZLVฤท6WRS *URZฤตVWDรฏ VLรšMHV]F]HSU]HGRฤŸFMDOQ\PZSURZDG]HQLHPOXNUDW\ZQรˆXVรฏXJรˆQDV]HJR VDORQX3U]\F]\PGXฤรˆUROรšRGJU\ZDWDNฤHIDNWฤHNOLHQFLVWDOHZUDFDMรˆ GRVDORQXZFHOXSU]HSURZDG]HQLDNXUDFMLRUD]GRNXSLHQLDSURGXNWรถZ SLHOรšJQDF\MQ\FKGRVWRVRZDQLDZGRPX ']LรšNL LQQRZDF\MQHM PLHV]DQFH V\VWHP ฤท6WRS *URZฤต RIHUXMH IU\]MHURP RSUรถF]V]DQV\VWZRU]HQLDZ\GDMQ\FKXVรฏXJLSURGXNWรถZVSU]HGDฤRZ\FK WDNฤHSU]\QRV]รˆFรˆ]\VNLGรฏXJRWHUPLQRZรˆRIHUWรšZV]\ENRURVQรˆF\PVHJPHQFLHNOLHQWรถZ3R]DW\PRERNVSHFMDOL]DFMLZ]DNUHVLHVWDQGDUGRZ\FK XVรฏXJ IU\]MHUVNLFK PRฤQD ]RVWDรŠ HNVSHUWHP GV SUREOHPรถZ ] ZรฏRVDPL LbVNรถUรˆJรฏRZ\ %DGDQLDLQYLWUR8QLZHUV\WHWZ/XEHFH.OLQLND'HUPDWRORJLL3''U)LVFKHU %DGDQLHGHUPDWRORJLF]QH'HUPDWHVW,QVWLWXW0ฤ‘QVWHU

www.hairdreams.com IDFHERRNFRPKDLUGUHDPVRIฤŸFLDO

2U\JLQDOQH]GMรšFLD ]EDGDรฑZVDORQLH +DLUGUHDPV NOLHQWND6LOYLD. SU]HGLSRL PLHVLรˆFDFKVWRVRZDQLD +DLUGUHDPVฤท6WRS *URZฤต 3+7(OL[LU

Przed

Po 3 miesiฤ…cach

Po 6 miesiฤ…cach

Po 9 miesiฤ…cach

37


wydarzenia

Urodziny Miraflores Miraflores Studio ma już 10 lat i zostało przeniesione do nowej, atrakcyjnej lokalizacji w Łomiankach przy ul. Zachodniej 23! Z tej okazji właścicielka marki, Elwira Maj, wysokiej klasy specjalista trycholog z wieloletnim doświadczeniem w diagnozowaniu chorób skóry głowy i włosów I, II, i III stopnia, zaprosiła zaprzyjaźnione gwiazdy, klientów i partnerów na specjalnie przygotowane spotkanie urodzinowe połączone z bankietem, na którym można było zapoznać się z ofertą świadczonych usług.

Foto: Miraflores

1DRIHUWÚ0LUDĠRUHV6WXGLRVNïDGDMÈVLÚPLQSURIHVMRQDOQHHNRIU\]MHUVWZRļNRORU\]DFMDFLÚFLHXNïDGDQLHIU\]XUDSU]HGHZV]\VWNLPSURIHVMRQDOQHSU]HGïXĝDQLHL]DJÚV]F]DQLHZïRVöZSDVHPNDPLDXVWULDFNLHJR NRQFHUQX +DLUGUHDPV QLHNZHVWLRQRZDQHJR ĂZLDWRZHJR OLGHUD SURIHVMRQDOQ\FKNUHDFML]SUDZG]LZ\FKZïRVöZNDWHJRULL3UHPLXP:3ROVFH ]DXIDï\WHMPDUFHWDNLHJZLD]G\MDN.DVLD0RĂ$JDWD=DïÚFND0DJGDOHQD :DOLJöUVND/LVLHFND /LGLD .RSDQLD F]\ 0DJGDOHQD $QWRVLHZLF] ļ EORJHUND7KLUW\IDVKLRQ 1DVSRWNDQLXSRGNUHĂODQRQLHMHGQRNURWQLHMDNZDĝQ\MHVWZ\EöUSURIHVMRQDOQ\FKVSUDZG]RQ\FKXVïXJGREU\FKQDWXUDOQ\FKZïRVöZF]\P VLÚFKDUDNWHU\]XMÈPHWRG\ZMDNLFKV\WXDFMDFKVLÚMHVWRVXMH QDGPLHUQH Z\SDGDQLH ZïRVöZ MDNR SUREOHP G]LVLHMV]\FK F]DVöZ RUD] GODF]HJR WDNRJURPQH]QDF]HQLHPDZ\NRU]\VW\ZDQLHUHQRPRZDQ\FKSURGXNWöZ

(OZLUD0DMMDNRMHG\Q\DXWRU\]RZDQ\SU]HGVWDZLFLHOKDQGORZ\+DLUGUHDPV WDNPöZLRVZRMHMSUDF\ļ0RLPFHOHPMHVWFLÈJï\UR]ZöMVZRLFKNRPSHWHQFML ]GRE\ZDQLH QRZ\FK GRĂZLDGF]Hñ L XPLHMÚWQRĂFL .LOND ODW WHPX]ZLÈ]DïDPVLÚMDNRNRQVXOWDQWND]+DLUGUHDPVğUPÈNWöUDG]LÚNL VZRLP SURGXNWRP V]NROHQLRP RUD] SRGHMĂFLX GR NOLHQWöZ RWZRU]\ïD SU]HGH PQÈ QRZÈ SHUVSHNW\ZÚ : SHUVSHNW\ZLH WHM NDĝGD ] RVöE ERU\NDMÈF\FK VLÚ ] V]HURNR UR]XPLDQ\P ķSUREOHPHP ] ZïRVDPLĵ OXE FKFÈF\FKSRSURVWX]DGEDÊRVZöMZ\JOÈG]QDMG]LHGODVLHELHEH]SLHF]QHZ\JRGQHLWUZDïHUR]ZLÈ]DQLH 0DUNDSRV]HU]\ïDUöZQLHĝVZRMHXVïXJLRPDQLFXUHSHGLFXUHNRVPHW\NÚ WZDU]\LFLDïDFRVPROLIWLQJMDSRñVNLWZDU]\PHG\F]QÈPLNURSLJPHQWDFMÚ VNöU\JïRZ\LZLHOHLQQ\FK]DELHJöZļ7RRGSRZLHGěQDSRWU]HE\NOLHQWöZNWöU]\RF]HNXMÈNRPSOHNVRZ\FKXVïXJļPöZL(OZLUD0DM.OLHQFL GRFHQLDMÈ UöZQLHĝ LVWQLHQLH VNOHSX ]HNRNRVPHW\NDPLGRZïRVöZFRVWZDU]DPRĝOLZRĂÊ]DNXSöZZ\VRNLHMMDNRĂFL SURGXNWöZ L SU]HGïXĝHQLD HIHNWöZ ]DELHJöZZHZïDVQ\PGRPX :NXOXDUDFKWRF]\ï\VLÚOXěQHG\VNXVMH UR]PDZLDQR R QRZ\FK WUHQGDFK Z NRORU\]DFML L VW\OL]DFML ZïRVöZ 1D VWRïDFK QLH ]DEUDNïR Z\VPDNRZDQHJR SRF]ÚVWXQNX L WRUWX XURG]LQRZHJRDFDïRĂÊ]ZLHñF]\ï\SDPLÈWNRZH ]GMÚFLD $WPRVIHU\ SDQXMÈFHM SRGF]DV XURG]LQ PRĝQD W\ONR SR]D ]GURĂFLÊ&öĝPDP\QDG]LHMÚĝHWDN GRQLRVïH Z\GDU]HQLH EÚG]LH RND]MD QLHUD]SRZWöU]\Ê

38


Modelka: Agata Załęcka Fryzura: Hairdreams – Elwira Maj – Miraflores Studio Foto: Marina Rygalina

HAIRDREAMS

40


Modelka: Lidia Kopania Fryzura: Hairdreams – Elwira Maj – Miraflores Studio Foto: Grzegorz Korzeniowski

41


Modelka: Lidia Kopania Fryzura: Hairdreams – Elwira Maj – Miraflores Studio Foto: Grzegorz Korzeniowski

HAIRDREAMS

42


CZEKA NA CIEBIE: • Ekskluzywne 6-godzinne spotkanie dla klientek z załogą Twojego salonu i Specjalistą Trychologiem marki Montibello według gotowego scenariusza • Profesjonalne doradztwo na podstawie diagnozy kondycji włosów mikrokamerą • Materiały marketingowe: regał do odsprzedaży, 3 koszulki Dieta dla Włosów, 200 zaproszeń na event, 168 próbek produktów, recepty – przepisy na zdrowe włosy

DZIEŃ DOBRYCH WŁOSÓW

W TWOIM SALONIE EKSKLUZYWNE SPOTKANIE DLA KLIENTEK Z ZAŁOGĄ TWOJEGO SALONU I SPECJALISTĄ TRYCHOLOGIEM

PO TWOJEJ STRONIE: • Zakup pakietu produktów do pielęgnacji i stylizacji • Zaproszenie klientek na wyjątkowe spotkanie • Przygotowanie salonu na wydarzenie, ekspozycja produktów • Stworzenie odpowiedniej atmosfery, poczęstunek i duża dawka dobrego humoru

Terminy dostępne u Przedstawicieli Handlowych sieci sklepów Fale Loki Koki.


prezentacje

Co wyrรณลผnia fryzjerรณw naturalnych? Salon naturalny rozpoznasz, kiedy tylko przekroczysz jego prรณg: w powietrzu unosi siฤ™ zapach ziรณล‚ i ล›wieลผych kwiatรณw, zawartych w produktach w peล‚ni pozbawionych syntetycznych dodatkรณw. Rรณwnieลผ wystrรณj inspirowany jest tu naturฤ…. Najwaลผniejszw sฤ… jednak czas i uwaga, ktรณre zostanie poล›wiฤ™cone wyล‚ฤ…cznie klientowi...

3UDFDMDNRIU\]MHUQDWXUDOQ\MHVWSU]HGHZV]\VWNLPKROLVW\F]QD:LRGรˆFรˆ UROรšPDQDMZ\ฤV]HMMDNRฤ‚FLGRUDG]WZR:LHG]DR]DOHฤQRฤ‚FLDFKSRPLรšG]\VWDQHPZรฏRVรถZLVNรถU\DRGฤ\ZLDQLHPRUD]VW\OHPฤ\FLDSRPDJDMรˆ IU\]MHURZL OHSLHM ZF]XรŠ VLรš Z V\WXDFMรš VLHG]รˆFHM QDSU]HFLZ RVRE\ ฤผ ']LรšNL XZDฤQRฤ‚FL Z ]DGDZDQLX S\WDรฑ X]\VNXMรš ZV]\VWNLH LQIRUPDFMH NWรถUH QLH]EรšGQHVรˆGRMDNQDMOHSV]HJRGRUDG]WZD&KRG]LRWRDE\]UR]XPLHรŠ MHJRV\WXDFMรšฤผZ\MDฤ‚QLD6XVDQQH5LHGHOVKHLPHUZรฏDฤ‚FLFLHONDVDORQXQDWXUDOQHJRZ$XWHQ]HOO 1LHPF\ D]DUD]HPV]NROHQLRZLHF&8/801$785$ยฎ. .RQVXOWDFMH ] NOLHQWHP Z\NUDF]DMรˆ SR]D WHPDW RGSRZLHGQLHM IU\]XU\ QDSU]\NรฏDGMHฤ‚OLVNรถUDJรฏRZ\MHVWSRGUDฤQLRQD]RVWDMรˆSU]HDQDOL]RZDQHZV]\VWNLHGRW\FKF]DVVWRVRZDQHSURGXNW\GRSLHOรšJQDFMLOXEGDQD ZVND]รถZNDQDFRSRZLQQRVLรš]ZUรถFLรŠXZDJรšZRGฤ\ZLDQLX

-DNRฤ‚รŠSR]QDV]SRIU\]MHU]H )U\]MHUVWZRQDWXUDOQHWRSUDFDZ\รฏรˆF]QLH]ZSHรฏQLQDWXUDOQ\PLSURGXNWDPLDWDNฤHฤŸOR]RฤŸDL]JRGQ\]QDWXUรˆVW\Oฤ\FLD&]รšVWRVWDMHVLรšRQ LQVSLUDFMรˆQLHW\ONRGODMXฤฤ‚ZLDGRP\FKNOLHQWรถZDOHWHฤGODW\FKSRV]XNXMรˆF\FKQRZHMGURJLฤผ:SUDF\QLHPXV]รšXฤ\ZDรŠUรšNDZLFRFKURQQ\FK F]\VWRVRZDรŠNUHPรถZRVรฏRQRZ\FKQDUรšFHZUรšF]SU]HFLZQLHNRQWDNW ]SURGXNWDPL&8/801$785$ยฎWRSU]\RND]MLUรถZQLHฤSLHOรšJQDFMDPRLFKGรฏRQL0DPXF]XFLHREFRZDQLD]QDWXUรˆ7RZLG]รˆRF]\ZLฤ‚FLHVDPL NOLHQFLฤผSU]\]QDMH.DPLOD.RZDONDZรฏDฤ‚FLFLHONDMHGQHJR]SLHUZV]\FK VDORQรถZQDWXUDOQ\FKZ3ROVFHฤผ6REรˆE\รŠZ3QLHZDFKQLHGDOHNR3R]QDQLD-DNGRGDMHFRUD]ZLรšFHMRVรถEGRFHQLDMDNRฤ‚รŠQDWXUDOQHMSLHOรšJQDFML(IHNWQLH]DZV]HMHVWQDW\FKPLDVWRZ\DOHSR]\W\ZQ\LZGรฏXฤV]\P RNUHVLHVWRVRZDQLDWUZDรฏ\2EFRZDQLH]QDWXUรˆSURFHQWXMH

:LHG]DUรถZQLHZDฤQDMDNQRฤ\F]NL $E\ ]DRIHURZDรŠ NOLHQWRP WDN NRPSOHNVRZรˆ SRUDGรš SRWU]HEQD MHVW GRJรฏรšEQD ZLHG]D REHMPXMรˆFD QLH W\ONR G]LDรฏDQLH NRVPHW\NรถZ Z SHรฏQL QDWXUDOQ\FK UรถฤQLรˆF\FK VLรš ]QDF]QLH RG SURGXNWรถZ NRQZHQFMRQDOQ\FK DOHWHฤIXQNFMRQRZDQLHOXG]NLHJRRUJDQL]PXL]DOHฤQRฤ‚FLSRPLรšG]\ VW\OHPฤ\FLDRGฤ\ZLDQLHPDVWDQHPVNรถU\LZรฏRVรถZ'ODWHJR&8/801$785$ยฎRIHUXMHKROLVW\F]QHZLHORPRGXรฏRZHV]NROHQLDSRGF]DVNWรถU\FK IU\]MHU]\LNRVPHW\F]NLQDWXUDOQHRWU]\PXMรˆVZRMHQDMZDฤQLHMV]HQDU]รšG]LHSUDF\ฤผNQRZKRZฤผ:LHG]DNWรถUรˆQDE\รฏDPSRGF]DVW\FKV]NROHรฑ RWZRU]\รฏDPLLQQรˆGURJรšP\ฤ‚OHQLD=DVNRF]\รฏPQLHRJURPZLHG]\NWรถU\PRฤQDSU]HND]DรŠNOLHQWRZLSRGF]DVNRQVXOWDFMLMDNLVDP\FK]DELHJรถZ,QQ\VSRVรถESLHOรšJQDFMLVNรถU\LZรฏRVรถZGDรฏPLV]HUV]HVSRMU]HQLH QDฤ‚ZLDWQDWXU\ฤผSRWZLHUG]D%RฤHQD.UDNRZF]\NZรฏDฤ‚FLFLHONDQRZR RWZDUWHJRVDORQXQDWXUDOQHJRZ:RG]LVรฏDZLXยฅOรˆVNLP

Bycie fryzjerem naturalnym to: ฤพ6ROLGQHZ\NV]WDรฏFHQLH โ€ข Praca z czysto naturalnym SURGXNWDPLELR ฤพ+ROLVW\F]QDZLHG]D โ€ข Profesjonalne doradztwo ฤพ1DWXUDOQHZ\SRVDฤHQLH salonu

*G\QLHOLF]\VLรšF]DV 3RGVWDZRZรˆUรถฤQLFรˆZSRUรถZQDQLXGRSUDF\ZNRQZHQFMRQDOQ\PVDORQLH WR SRV]DQRZDQLH F]DVX 3RQLHZDฤ Z VDORQLH QDWXUDOQ\P NOLHQFL SU]\FKRG]รˆZ\รฏรˆF]QLHQDXPรถZLRQHZF]Hฤ‚QLHMWHUPLQ\PRฤQDNRQNUHWQHM RVRELHSRฤ‚ZLรšFLรŠFDรฏรˆXZDJรšฤผ.LHG\PRLNOLHQFLRSXV]F]DMรˆVDORQDbQD LFKWZDU]DFKZ\PDORZDQ\MHVWXฤ‚PLHFKWRGODPQLH]QDNฤHRVLรˆJQรšรฏDPFHOWHJRGQLDฤผSRWZLHUG]D,VDEHOD(QJHOEHUJHUSUDFXMรˆFDZVDORQLH Zb+DWWLQJHQZSREOLฤX(VVHQ3RGREQHSU]HP\ฤ‚OHQLDPD$QQD)UDFNLHZLF]SROVNDIU\]MHUNDQDWXUDOQDSRVLDGDMรˆFDVDORQZ%UXNVHOLฤผ:LHOX NOLHQWรถZVDP\FKPQLH]QDMGXMH=QDMรˆPDUNรš&8/801$785$ยฎLFHQLรˆ VRELH MDNRฤ‚รŠ XVรฏXJ 7R NOLHQFL ฤ‚ZLDGRPL QDVWDZLHQL SURHNRORJLF]QLH ZLHG]รˆF]HJRFKFรˆ,GRWHJRVรˆWRVWDOLNOLHQFLNWรถU]\UHJXODUQLHSRZUDFDMรˆDQLHSU]\SDGNRZHRVRE\7RURG]LZLรšฤ›PLรšG]\QDPL'ODPQLH QLHPDMXฤLQQ\FKSURGXNWรถZQLฤ&8/801$785$ยฎฤผSRWZLHUG]D$QQD

44

CULUMNATURAยฎ to kompetentny partner fryzjerรณw i kosmetyF]HN3RQDGODWGRฤ‚ZLDGF]HQLDLSRQDGW\VLรˆFSDUWQHUVNLFKVDORQรถZQDWXUDOQ\FK3URGXNW\&8/801$785$ยฎGRVWรšSQHVรˆZ\รฏรˆF]QLHXFHUW\ฤŸNRZDQ\FKIU\]MHUรถZLNRVPHW\F]HNQDWXUDOQ\FK ,QIRUPDFMHRฤŸUPLHSURGXNWDFKMDNLV]NROHQLDFK CULUMNATURAยฎ dla fryzjerรณw i kosmetyczek: www.culumnatura-kosmetyka-naturalna.pl =DS\WDQLDSURVLP\NLHURZDรŠQDpolska@culumnatura.at


%ODVNLVLÊD G]LÇNLGRGDWNRZL jedwabiu

Pantenol zapewnia odpowiedni SR]LRPQDZLO×HQLD

!&#!/39>3/'>Ě39@6303£38@A!$/-

– linia Color Protect z jedwabiem i pantenolem – www.milapro.eu


prezentacje

pen RAZOR by Magia Innowacyjna brzytwa

pen RAZOR by Magia โ€“ tzw. ostre piรณro, innowacyjna brzytwa na jednorazowe ostrza, ktรณra idealnie nadaje siฤ™ do precyzyjnego konturowania zarostu (brody, wฤ…sรณw, bakรณw), konturowania wล‚osรณw, stylizowania brwi, tworzenia wzorkรณw na wล‚osach, wygalania przedziaล‚ka. Potra๏ฌ dojล›ฤ‡ nawet w najtrudniej dostฤ™pne zakamarki zarostu. 8ฤ\ZDQLHSLรถUDSHQ5$=25SU]\SRPLQDPDORZDQLHฤผG]LรšNLVXSHUZรˆVNLHPXRVWU]XPRฤHP\Z\NRQ\ZDรŠSรฏ\QQHLSUHF\]\MQHUXFK\GRFLQDรŠZรฏRV\ ZNV]WDรฏWMDNLVRELHZ\PDU]\P\WDNMDNE\ฤ‚P\U\VRZDOLSLรถUHPSRNDUWFH SHQ5$=25Z\NRQDQ\MHVW]Z\VRNRJDWXQNRZHMQLHUG]HZQHMVWDOLNZDVRRGSRUQHMG]LรšNLF]HPXMHVWZ\MรˆWNRZRWUZDรฏ\LRGSRUQ\PRฤQDJR GH]\QIHNRZDรŠ]DUรถZQRSรฏ\QDPLMDNLZVWHU\OL]DWRUDFKLDXWRNODZDFK SHQ5$=25MHVWWDNZ\WU]\PDรฏ\ฤHNXSXMHV]JRUD]QDFDรฏHฤ\FLHSRWHP GRNXSXMHV]W\ONRRVWU]D %U]\WZDMDNLPDUNDSHQ5$=25]RVWDรฏ\]GRE\ZFDPLQDJUรถG=รฏRW\0HGDO 0LรšG]\QDURGRZ\FK 7DUJรถZ 3R]QDรฑVNLFK RUD] =รฏRW\ 0HGDO 073 ฤผ :\EรถU.RQVXPHQWD

46

6]XNDMFLHQDVQDWDUJDFK F]HUZFDOrlando Premiere86$ ZU]Hฤ‚QLDHair Fair.DWRZLFH3ROVND ZU]Hฤ‚QLDBS Paris)UDQFMD SDฤ›G]LHUQLNDSalon International:LHOND%U\WDQLD SDฤ›G]LHUQLNDHaare1LHPF\ SDฤ›G]LHUQLNDInterCharm5RVMD =DSUDV]DP\GRVNรฏDGDQLD]DPรถZLHรฑQDZZZSHQUD]RUSO LRGZLHG]HQLDIEFRPSHQUD]RU SHQ5$=25E\0DJLDMHVWSURGXNWHPRSDWHQWRZDQ\P SHQ5$=25MHVW]DUHMHVWURZDQ\P]QDNLHPKDQGORZ\P)+80DJLD


by

Innowacyjna brzytwa na jednorazowe ostrza stworzona do: • precyzyjnego konturowania zarostu (brody, wąsów, baków) konturowania włosów • • stylizowania brwi • tworzenia hair tattoo (wzorków na włosach) • wygalania przedziałka

Dzięki bardzo wąskiemu ostrzu pen RAZOR możemy wykonywać płynne i precyzyjne ruchy, docinać włosy w kształt, jaki sobie wymarzymy, tak jakbyśmy rysowali piórem po kartce!

Sklep online: www.penrazor.pl | fb.com/penrazor | tel. 604 111 802 pen RAZOR by Magia jest produktem opatentowanym. pen RAZOR jest zarejestrowanym znakiem handlowym F.H.U. Magia.


nowości

Tovares 3URIHVMRQDOQDREURWRZDNDUERZQLFDGRZïRVöZ FOX CRIMPER

• 8QLNDOQ\ PHFKDQL]P Z\NRU]\VWXMÈF\ REURWRZH ZDOFH ]QDF]QLH XïDWZLDLSU]\VSLHV]DSHUIHNF\MQÈVW\OL]DFMÚ • &HUDPLF]QRWXUPDOLQRZDSRZïRNDJZDUDQWXMHGRVNRQDïÈJïDGNRĂÊ • 0DNV\PDOQDWHPSHUDWXUDŞ& řŞ&

• 3U]HïÈF]QLN EORNDG\ ]DPNQLÚFLD NDUERZQLF\ NWöU\ XïDWZLD MHM SU]Hchowywanie E • 3URIHVMRQDOQ\PHWURZ\REURWRZ\ Ş NDEHO

3URIHVMRQDOQDORNöZNDGRZïRVöZ)2;237,0$LQ

• Z\PLHQQ\FKNRñFöZHNLGHDOQ\FKGRWZRU]HQLD]DUöZQRGHOLNDWQ\FKIDOMDNbLb]GHF\GRZDQ\FKORNöZ ļNRñFöZNL]Z\NïHRĂUHGQLFDFKPPPPPP ļNRñFöZNLVWRĝNRZHR]PQLHMV]DMÈFHMVLÚĂUHGQLF\ļPP ļPP ļNRñFöZNDVSLUDOQD • 3RZïRNDFHUDPLF]QRWXUPDOLQRZDNWöUDSRSRGJU]DQLXHPLWXMHMRQ\ XMHPQHG]LÚNLF]HPXZïRV\]DFKRZXMÈVZRMÈQDWXUDOQÈZLOJRWQRĂÊ LbQLHHOHNWU\]XMÈVLÚ • ’DWZ\VSRVöEZ\PLDQ\NRñFöZHN • 3U]HMU]\VW\Z\ĂZLHWODF]/&'SR]ZDODMÈF\QDïDWZ\RGF]\WGDQ\FK • 5HJXODFMDWHPSHUDWXU\ļŞ& • 3URIHVMRQDOQ\PHWURZ\REURWRZ\ Ş NDEHO F]QH H • :\JRGQHSRGUÚF]QHHWXL

3URIHVMRQDOQDZïRVNDNRPSDNWRZDVXV]DUNDGRZïRVöZ )2;*/25,$

• 2U\JLQDOQ\Z\VRNLHMMDNRĂFLZïRVNLVLOQLNNWöU\FKDUDNWHU\]XMHVLÚEDUG]RGïXJÈĝ\ZRWQRĂFLÈ • 1DMZ\ĝV]HMMDNRĂFLWZRU]\ZRV]WXF]QHJZDUDQWXMHEDUG]RGREUÈZ\WU]\PDïRĂÊ REXGRZ\ ]ZLÚNV]RQÈ RGSRUQRĂÊ QD SÚNQLÚFLD L Z\VRNLH WHPSHUDWXU\ • XVWDZLHQLDWHPSHUDWXU\SRZLHWU]DLGZDXVWDZLHQLDLQWHQV\ZQRĂFL QDGPXFKX • )XQNFMD MRQL]DFML ]DSRELHJDMÈFD HOHNWU\]RZDQLX VLÚ ZïRVöZ L XWUDFLH ZLOJRWQRĂFL • 3URIHVMRQDOQ\PHWURZ\NDEHO • =GHMPRZDQDRVïRQDVLOQLNDSRPDJDZXWU]\PDQLXF]\VWRĂFL • 0RF:

3URIHVMRQDOQDEH]SU]HZRGRZDPDV]\QNDGRVWU]\ĝHQLD ZïRVöZ)2;*$/$;<

• 2GïÈF]DQHRVWU]HSRNU\WHSRZïRNÈW\WDQRZÈSRVLDGDMÈFHSUHF\]\MQÈ UHJXODFMÚFLÚFLDZSR]\FMDFKbPPbPPPPPP • -DVQ\ SU]HMU]\VW\ Z\ĂZLHWODF] /&' ZVND]XMÈF\ SR]LRP QDïDGRZDQLD EDWHULLLNRQLHF]QRĂÊQDROLZLHQLDRVWU]D • 0RĝOLZRĂÊ]DVLODQLD]DNXPXODWRUDOXEEH]SRĂUHGQLRSU]H]SU]HZöG VLHFLRZ\ SUDFDSU]HZRGRZDLbEH]SU]HZRGRZD

• :\SRVDĝRQD Z DNXPXODWRU QLNORZRPHWDORZRZRGRUNRZ\ 1L0+ ]DSHZQLDMÈF\ GR PLQXW EH]SU]HZRGRZHM SUDF\ SU]\ SHïQ\P QDïDGRZDQLX • &]DVïDGRZDQLDPLQXW • QDVDGHNJU]HELHQLRZ\FKļPPļPPļPPļPP ļPPļPP • 2FKURQQDQDVDGNDQDRVWU]H

3URIHVMRQDOQDSU]HZRGRZDPDV]\QNDGRVWU]\ĝHQLD ZïRVöZ)2;)52*

• :\GDMQ\LWUZDï\HOHNWURPDJQHW\F]Q\VLOQLN • :\WU]\PDïHRVWU]H]HVWDOLQLHUG]HZQHM • 5HJXODFMDGïXJRĂFLVWU]\ĝHQLD]XVWDZLHQLDPLRVWU]DRGPPGR PP PPPPbPPPPPP

• 1LH]Z\NOHFLFKDSUDFD • VWDQGDUGRZHQDVDGNLJU]HELHQLRZHPPPPbPPPP • GRGDWNRZHQDVDGNLGRFLÚFLDERF]QHJRVNRĂQDOHZRLSUDZRVWURQQD • 3URIHVMRQDOQ\PHWURZ\NDEHO

3URIHVMRQDOQDZïRVNDVXV]DUND)2;/8662

• 2U\JLQDOQ\ Z\VRNLHM MDNRĂFL ZïRVNL VLOQLN FKDUDNWHU\]XMH VLÚ EDUG]R GïXJÈĝ\ZRWQRĂFLÈ • 1DMZ\ĝV]HMMDNRĂFLWZRU]\ZRV]WXF]QHJZDUDQWXMHEDUG]RGREUÈZ\WU]\PDïRĂÊ REXGRZ\ ]ZLÚNV]RQÈ RGSRUQRĂÊ QD SÚNQLÚFLD L Z\VRNLH WHPSHUDWXU\ • XVWDZLHQLDWHPSHUDWXU\SRZLHWU]DLGZDXVWDZLHQLDLQWHQV\ZQRĂFL QDGPXFKX • 3U]\FLVNFKïRGQHJRSRZLHWU]D • )XQNFMD MRQL]DFML ]DSRELHJDMÈFD HOHNWU\]RZDQLX VLÚ ZïRVöZ L XWUDFLH ZLOJRWQRĂFL • 3URIHVMRQDOQ\PHWURZ\NDEHO • =GHMPRZDQDRVïRQDVLOQLNDSRPDJDZXWU]\PDQLXF]\VWRĂFL • 0RF:

3URIHVMRQDOQDNRPSDNWRZDVXV]DUND)2;&$1'<

• 2 EXGRZD]WZRU]\ZDV]WXF]QHJRRbSRGZ\ĝV]RQHMRGSRUQRĂFLQD Z\VRNLHWHPSHUDWXU\ • 2U\JLQDOQ\Z\VRNLHMMDNRĂFLVLOQLNSR]ZDODMÈF\QDFLÈJïÈSUDFÚSU]H] SRQDGJRG]LQ • :\VRNDĝ\ZRWQRĂÊSU]HïÈF]QLNDSRQDGSU]HïÈF]Hñ • XVWDZLHQLDWHPSHUDWXU\SRZLHWU]DLXVWDZLHQLDLQWHQV\ZQRĂFL QDGPXFKX • )XQNFMDFKïRGQHJRSRZLHWU]D • Jonizacja

3URIHVMRQDOQDQDVDGNDGRPDV]\QHNIU\]MHUVNLFK)2;

3URIHVMRQDOQ\WïXPLN)2;GRVXV]DUHN • =PQLHMV]DKDïDVSUDF\VXV]DUNLRG%

48

• 3RGFLQDRGGRPPGïXJRĂFLNDĝGHJRSRMHG\QF]HJRUR]GZRMRQHJRZïRVD • =DOHFDQDGRSRGFLÚFLDZïRVöZSR]DELHJDFKIU\]MHUVNLFKWDNLFKMDN UR]MDĂQLDQLHIDUERZDQLHLWGMDNUöZQLHĝGRWUDG\F\MQHJRSRGFLQDQLD]QLV]F]RQ\FKNRñFöZHN • 0DNV\PDOQDRFKURQDQDFDïHMGïXJRĂFLZïRVöZ • 3DVXMHGRZLÚNV]RĂFLPDV]\QHNIU\]MHUVNLFK


A ZARK S U S A : NALN O J S ² E ć : F 6Ð PRO =$& :â2 -21, 2 = ' 

.RPSDNWRZDVXV]DUNDGRZãRVyZNWyUDGRVNRQDOHVSUDZG]LVLč]DUyZQRZGRPX ZVDORQLHIU\]MHUVNLPMDNLZSRGUyİ\7U]\XVWDZLHQLDWHPSHUDWXU\SRZLHWU]DGZD XVWDZLHQLDLQWHQV\ZQRĤFLQDGPXFKXRUD]IXQNFMDFKãRGQHJRSRZLHWU]DVSUDZLĈ İH LGHDOQLH GRSDVXMHV] MHM IXQNFMH GR SRWU]HE VZRLFK ZãRVyZ 6XV]DUND )2; &DQG\ GRVWčSQD MHVW Z GZyFK SLčNQ\FK QDMPRGQLHMV]\FK Z VH]RQLH NRORUDFK FXNLHUNRZHJRWXUNXVXLSRPDUDęF]\ www.foxprofessional.pl

FOX stylowo wyczesani


prezentacje SZCZOTKA OLIVIA GARDEN FINGERBRUSH

SZCZOTKA OLIVIA GARDEN FINGERBRUSH

SZCZOTKA OLIVIA GARDEN FINGERBRUSH

Combo Small

Combo Medium

Combo Large ge

ľ3URğORZDQ\NV]WDïWJïRZLF\OHSLHMPDVXMHVNöUÚJïRZ\ öUÚ ľ6SHFMDOQHSRïÈF]HQLHDQW\VWDW\F]Q\FKNROFöZ]DNRñF]RQ\FK NXONÈ]HZïRVLDG]LNDQDGDMHZïRVRPREMÚWRĂÊLbEODVN ľ,GHDOQDGRUR]F]HV\ZDQLDZïRVöZ]DUöZQRVXFK\FK MDNLbPRNU\FK ľ/HNNDNRQVWUXNFMD ľ:\JRGQ\HUJRQRPLF]Q\XFKZ\W ľ:\MPRZDQ\V]SLNXOHF

ľ3URğORZDQ\NV]WDïWJïRZLF\OHSLHMPDVXMHVNöUÚJïRZ\ ľ6SHFMDOQHSRïÈF]HQLHDQW\VWDW\F]Q\FKNROFöZ]DNRñF]RQ\FK NXONÈ]HZïRVLDG]LNDQDGDMHZïRVRPREMÚWRĂÊLbEODVN ľ,GHDOQDGRUR]F]HV\ZDQLDZïRVöZ]DUöZQRVXFK\FK MDNLbPRNU\FK ľ/HNNDNRQVWUXNFMD ľ:\JRGQ\HUJRQRPLF]Q\XFKZ\W ľ:\MPRZDQ\V]SLNXOHF

ľ3URğORZDQ\NV]WDïWJïRZLF\OHSLHMPDVXMHVNöUÚJïRZ\ JïR ľ6SHFMDOQHSRïÈF]HQLHDQW\VWDW\F]Q\FKNROFöZ]DNRñF]RQ\FK NXONÈ]HZïRVLDG]LNDQDGDMHZïRVRPREMÚWRĂÊLbEODVN ľ,GHDOQDGRUR]F]HV\ZDQLDZïRVöZ]DUöZQRVXFK\FK MDNLbPRNU\FK ľ/HNNDNRQVWUXNFMD ľ:\JRGQ\HUJRQRPLF]Q\XFKZ\W ľ:\MPRZDQ\V]SLNXOHF

PROSTOWNICA FALE LOKI KOKI

ALUMINIOWA FOLIA RYFLOWANA FALE LOKI KOKI

LOKOWNICA FALE LOKI KOKI

2691103

2698015

2693305

ľ3RGZöMQDSï\WND]DSHZQLDUöZQRPLHUQHUR]ïRĝHQLHFLHSïD ľ3URPLHQLRZDQLHSRGF]HUZRQH ľ2GEXGRZDLQDZLOĝHQLHRUD]SRSUDZDVWUXNWXU\ LbHODVW\F]QRĂFLZïRVöZ ľ2FKURQDNRORUXZïRVöZIDUERZDQ\FKLZ]URVWRGSRUQRĂFLQD XV]NRG]HQLDPHFKDQLF]QH ľ1DQRF]ÈVWHF]NRZDWHFKQRORJLDDQW\EDNWHU\MQD ľXVWDZLHñWHPSHUDWXU\ļŞ& ľ6]\ENLHQDJU]HZDQLHRUD]RG]\VNLZDQLHFLHSïD ľ6\VWHPDXWRZ\ïÈF]DQLDSRPLQXWDFKQLHXĝ\WNRZDQLD ľ:\PLDU\Sï\WHN[PP ľ2EURWRZ\ Ş SU]HZöGRGïXJRĂFLP ľ:LHV]DNXïDWZLDMÈF\SU]HFKRZ\ZDQLHUR]JU]DQHJR XU]ÈG]HQLD

ľ6SHFMDOQHWïRF]HQLDSR]ZDODMÈQDSUHF\]\MQHQDïRĝHQLHIDUE\ ľ2VWU]HQDRSDNRZDQLXSR]ZDODQDRGU\ZDQLHGRZROQHM GïXJRĂFLRGFLQNöZIROLL ľ5\ĠRZDQDSRZLHU]FKQLD]DSRELHJDVSï\ZDQLXPLHV]DQNL NRORU\]XMÈFHM ľ2SDNRZDQLHZ\VWDUF]DQDļVWDQGDUGRZ\FK RGFLQNöZ

ľ,QQRZDF\MQ\PHFKDQL]PSR]ZDODZV]\ENLLbSURVW\VSRVöE X]\VNDÊSLÚNQHORNL ľ&HUDPLF]QDNRPRUDJU]HZF]D]DSHZQLDUöZQRPLHUQH UR]SURZDG]HQLHFLHSïD ľ:\ĂZLHWODF]/&'XPRĝOLZLDXVWDZLDQLHF]DVXWHPSHUDWXU\ QDJU]DQLDRUD]NLHUXQNXVNUÚWXZïRVöZ ľWU\E\F]DVRZH VHNXQG SR]ZDODMÈQD LQG\ZLGXDOQ\GREöUF]DVXQDJU]HZDQLD ľXVWDZLHQLDWHPSHUDWXU\ Ş&Ş&Ş& SR]ZDODMÈ QDMHMRSW\PDOQHGRSDVRZDQLH ľ8VWDZLHQLDNLHUXQNXORNRZDQLD SUDZROHZR QDSU]HPLHQQLH XPRĝOLZLDMÈZ\JRGQÈSUDFÚ ľ6\JQDOL]DWRUQDJU]DQLDRUD]IXQNFMDDXWRZ\ïÈF]DQLD ]DSHZQLDMÈEH]SLHF]HñVWZRXĝ\FLD ľ2EURWRZ\SU]HZöG Ş ]DSHZQLDNRPIRUWSUDF\

MASZYNKA MOSER GENIO PRO

MASZYNKA MOSER LI PRO ROSE GOLD

MASZYNKA MOSER LI PRO MINI ROSE GOLD

2701860

2701885

2701585

ľ’DWZRZ\MPRZDQ\]HVWDZRVWU]\XPRĝOLZLDF]\V]F]HQLH LbV]\ENÈZ\PLDQÚ ľ1DMQRZRF]HĂQLHMV]DWHFKQRORJLDOLWRZRMRQRZDZGZöFK DNXPXODWRUDFK]NWöU\FKNDĝG\XPRĝOLZLDPLQXWSUDF\ LbV]\ENLHïDGRZDQLHZFLÈJXPLQXW7U]\UD]\GïXĝV]D ĝ\ZRWQRĂÊEH]HIHNWXSDPLÚFL ľ(UJRQRPLF]QDNRQVWUXNFMDLQLH]Z\NOHPDïDZDJD ľ’DGRZDUNDLVWRMDNZMHGQ\P ľ:]HVWDZLHDNXPXODWRU\;/QDVDGNL PP ïDGRZDUNDLVWRMDNV]F]RWHF]NDGRF]\V]F]HQLDROHMHN

ľ2SW\PDOQHSURZDG]HQLHZïRVöZLïDWZHF]\V]F]HQLHG]LÚNL ]DPNQLÚWHMW\OQHMVWURQLHRVWU]\ ľ’DWZRZ\MPRZDQ\]HVWDZRVWU]\XPRĝOLZLDSURVWH F]\V]F]HQLHLV]\ENÈZ\PLDQÚQDRSFMRQDOQLHGRVWÚSQH RVWU]H$OOLQ2QH ľ7U\ESU]HZRGRZ\EH]SU]HZRGRZ\VXSHUV]\ENLHïDGRZDQLH ZFLÈJXPLQXWEDUG]RZ\GDMQHLWUZDïHDNXPXODWRU\ OLWRZRMRQRZHEH]HIHNWXSDPLÚFL&]DVSUDF\QD DNXPXODWRUDFKGRPLQXW ľ:LHORSR]LRPRZ\ZVNDěQLNSR]LRPXQDïDGRZDQLD DNXPXODWRUDLNRQWURONDROLZLHQLDRVWU]D ľ6WHURZDQ\SURFHVRURZRVLOQLN]DSHZQLDVWDïÈPRFFLÚFLD ľ6XSHUOHNNDLFLFKD ľ:]HVWDZLHUHJXORZDQ\FKQDVDGHN PP SRGVWDZNDGRïDGRZDQLD]ZQÚNÈQDNDEHOZ\GDMQ\ ]DVLODF]ZW\F]NRZ\V]F]RWHF]NDGRF]\V]F]HQLDROHMHN

ľ3URIHVMRQDOQ\]HVWDZRVWU]\NRQWXURZ\FK]HVWDOL QLHUG]HZQHM ľ’DWZRZ\MPRZDQ\]HVWDZRVWU]\XPRĝOLZLDSURVWH F]\V]F]HQLHLV]\ENÈZ\PLDQÚ ľ7U\ESU]HZRGRZ\EH]SU]HZRGRZ\VXSHUV]\ENLHïDGRZDQLH ZFLÈJXPLQXWEDUG]RZ\GDMQHLWUZDïHDNXPXODWRU\ OLWRZRMRQRZHEH]HIHNWXSDPLÚFL&]DVSUDF\QD DNXPXODWRUDFKGRPLQXW ľ3U]\FLVN]ZEXGRZDQ\PZVNDěQLNLHPQDïDGRZDQLD ľ6WHURZDQ\SURFHVRURZRVLOQLN]DSHZQLDVWDïÈPRFFLÚFLD ľ6XSHUOHNND W\ONRJ LFLFKD ľ:]HVWDZLHUHJXORZDQDQDVDGND PP SRGVWDZND GRïDGRZDQLDZ\GDMQ\]DVLODF]ZW\F]NRZ\V]F]RWHF]NDGR F]\V]F]HQLDROHMHN

2033351

N°103 PREMIUM ]SRGF]HUZLHQLÈ

50

2033352

2033353 53

TWISTER N°305 premium


Zakupy w dobrym stylu Produkty dostฤ™pne w sklepach Oficjalny dystrybutor profesjonalnych produktรณw Moser w Polsce www.falelokikoki.pl


męska strefa

.RPSOHWJU]HELHQL FOX BARBER EXPERT ZHWXL

*U]HELHñGREURG\ FOX BARBER EXPERT

• 3URIHVMRQDOQ\JU]HELHñGREURG\ • :VSRPDJD SUDFÚ JRODUNL OXE WU\PHUD ZbNUHRZDQLX7ZRMHMEURG\ • 3R]ZDODQDOHSV]HUR]SURZDG]HQLH7ZRMHJRXOXELRQHJRNRVPHW\NXSR]DURĂFLH

KRïQLHU]IU\]MHUVNL FOX BARBER EXPERT

• :\NRQDQ\ ]H SU]\MHPQHJR Z GRW\NXODWHNVX • 6SHFMDOQD SRZïRND ]DSRELHJD SU]\ZLHUDQLXZïRVöZLKDF]HQLXQRĝ\F]HN • :\SRVDĝRQ\ Z PDJQHW\F]QH ]DSLÚFLH SR]ZDODMÈFH GRSDVRZDÊ NRïQLHU] GR V]\L NOLHQWD • ,GHDOQLHSU]\OHJDMÈF\GRFLDïDG]LÚNLF]HPXFKURQLXEUDQLHSU]HGZV]HONLPLĂURGNDPLFKHPLF]Q\PLDĂFLÚWHZïRV\QLHGRVWDMÈVLÚSRGXEUDQLHNOLHQWD

52

• 'R Z\ERUX GZD Z]RU\ HWXL JUDQDWRZH ļbMHDQVRZHRUD]ÓFUXļOQLDQH • 'Xĝ\JU]HELHñEDUEHUVNLSU]H]QDF]RQ\GR SUDF\ķPDV]\QNÈQDJU]HELHQLXĵ • .ODV\F]Q\ JU]HELHñ EDUEHUVNL ļ SU]H]QDF]RQ\ GR SUDF\ ķQRĝ\F]NDPL QD JU]HELHQLXĵMDNLķPDV]\QNÈQDJU]HELHQLXĵ • 8QLZHUVDOQ\ JU]HELHñ EDUEHUVNL R GRĂÊ JUXE\FKL]DRNUÈJORQ\FK]ÚEDFKļSR]ZDOD QDNRPIRUWRZÈSUDFÚSRGF]DVVWU]\ĝHQLD

• 'ïXJLJU]HELHñNODV\F]Q\ļGDMHQLH]Z\Nï\ NRPIRUW SRGF]DV SUHF\]\MQHM SUDF\ QRĝ\F]NDPL • 6SHFMDOLVW\F]Q\ JU]HELHñ EDUEHUVNL ļ WUDSH]RZ\NV]WDïWSR]ZDODQDSUDFÚZQDMWUXGQLHMGRVWÚSQ\FKPLHMVFDFKIU\]XU\ • 0Dï\ JU]HELHñ NODV\F]Q\ ļ SRGVWDZRZ\ JU]HELHñ GR SUDF\ SRGF]DV VWU]\ĝHQLD ZbSDOFDFK

Klasyczna brzytwa fryzjerska FOX BARBER EXPERT

1Rĝ\F]NL FOX BARBER EXPERT black 6”

• • • •

Profesjonalna brzytwa fryzjerska ’DWZDZXĝ\FLX 2VWU]HZ\NRQDQH]HVWDOLQLHUG]HZQHM : NRPSOHFLH GRGDWNRZR MHGQR Z\PLHQQH ostrze

• =DSHZQLDMÈSï\QQHLSUHF\]\MQHVWU]\ĝHQLH ZïRVöZRUD]SU]\FLQDQLHEURG\LbZÈVöZ • .ODV\F]QDVW\OLVW\ND • 3URVWH V]OLIRZDQH JïDGNLH RVWU]H Z\NRQDQH]Z\VRNLHMMDNRĂFLVWDOLQLHUG]HZQHM & • 2VWUHLWUZDïH

6SU\VNLZDF] FOX BARBER EXPERT

• :Úĝ\N ]DNRñF]RQ\ VSHFMDOQÈ NXONÈ G]LÚNL NWöUHM UR]S\ODQLH ZRG\ MHVW PRĝOLZH ZbNDĝG\PXïRĝHQLXVSU\VNLZDF]D • 5R]S\ODZRGÚRGïXĝHMQLĝWUDG\F\MQH VSU\VNLZDF]H • :\NRQDQ\ ] Z\VRNLHM MDNRĂFL WZRU]\ZD V]WXF]QHJR RGSRUQHJR QD ]QLV]F]HQLD (PET) • 3RMHPQRĂÊPO • 'RVWÚSQ\ZWU]HFKNRORUDFKV]DU\PEUÈ]RZ\PL]LHORQ\P

AOXPLQLRZ\JU]HELHñGRVWU]\ĝHQLD ZïRVöZ FOX BARBER EXPERT

• $QW\VWDW\F]Q\LRGSRUQ\QDZ\VRNÈ WHPSHUDWXUÚ • =DRNUÈJORQH]ÈENLXïDWZLDMÈUR]F]HVDQLH ZïRVöZEH]LFKV]DUSDQLDLZ\U\ZDQLD • ,GHDOQ\GODNDĝGHJRURG]DMXZïRVöZ • :\NRQDQ\]Z\VRNLHMMDNRĂFLPDWHULDïX • 7UZDï\LOHNNL


2ฤŸFMDOQ\G\VWU\EXWRU Tovares Sp. z o.o. www.tovares.pl

Profesjonalna karkรณwka FOX BARBER EXPERT

โ€ข ']LรšNL Z\SURฤŸORZDQHM OLQLL FLรšFLD ZรฏRVLD VNXWHF]QLH XVXZD ZรฏRV\ SR VWU]\ฤHQLX ZbRNROLFDFKOLQLLV]\LUDPLRQLXV]X โ€ข *รšVWHLGHOLNDWQHZรฏRVLHEDUG]RSU]\MHPQHGODVNรถU\QLHSRZRGXMHSRGUDฤQLHรฑ โ€ข /HNNDLZ\JRGQDZXฤ\FLX โ€ข (UJRQRPLF]Q\NV]WDรฏWXรฏDWZLDSUDFรš โ€ข :\PLDU\NDUNรถZNLลšลšFP

Peleryna FOX BARBER EXPERT ELDรฏDฤผV]HURNLHF]DUQHSDV\

โ€ข :\NRQDQD]Z\VRNLHMMDNRฤ‚FLGHOLNDWQHJR SROLHVWUX โ€ข =DSLQDQDQDPHWDORZ\FK]DWU]DVNรถZ โ€ข :\PLDU\ลšFP

Fartuch FOX BARBER EXPERT ELDรฏ\ฤผV]HURNLHF]DUQHSDV\

โ€ข :\NRQDQ\]Z\VRNLHMMDNRฤ‚FLGHOLNDWQHJR SROLHVWUX โ€ข :\PLDU\FPลšFP

Karkรณwka FOX BARBER EXPERT VUHEUQD]ELDรฏ\PZรฏRVLHP

โ€ข 3RVLDGD RWZLHUDQ\ SRMHPQLN QD WDON VWRVRZDQLH WDONX QHXWUDOL]XMH QDGPLDU SRWX DbWDNฤHSR]ZDODXQLNQรˆรŠSRGUDฤQLHรฑVNรถU\ โ€ข =QDF]QLH XรฏDWZLD XVXZDQLH SR]RVWDรฏRฤ‚FL ZรฏRVรถZ SR VWU]\ฤHQLX Z RNROLFDFK V]\L UDPLRQLbXV]X โ€ข /HNNDLZ\JRGQDZXฤ\FLX โ€ข 6]W\ZQH D ]DUD]HP GHOLNDWQH Q\ORQRZH ZรฏรถNQR โ€ข (UJRQRPLF]Q\NV]WDรฏW

Peleryna FOX BARBER EXPERT ELDรฏDฤผZรˆVNLHELDรฏHSDV\

โ€ข :\NRQDQD]Z\VRNLHMMDNRฤ‚FLGHOLNDWQHJR SROLHVWUX โ€ข =DSLQDQDQDPHWDORZ\FK]DWU]DVNรถZ โ€ข :\PLDU\ลšFP

Fartuch FOX BARBER EXPERT ELDรฏ\ฤผZรˆVNLHF]DUQHSDV\

โ€ข :\NRQDQ\]Z\VRNLHMMDNRฤ‚FLGHOLNDWQHJR SROLHVWUX โ€ข :\PLDU\ลšFP

Peleryna FOX BARBER EXPERT EUรˆ]RZDฤผZรˆVNLHF]DUQHSDV\

โ€ข :\NRQDQD]Z\VRNLHMMDNRฤ‚FLGHOLNDWQHJR SROLHVWUX โ€ข =DSLQDQDQDPHWDORZ\FK]DWU]DVNรถZ โ€ข :\PLDU\ลšFP

Fartuch FOX BARBER EXPERT EUรˆ]RZ\ฤผZรˆVNLHF]DUQHSDV\

โ€ข :\NRQDQ\]Z\VRNLHMMDNRฤ‚FLGHOLNDWQHJR SROLHVWUX โ€ข :\PLDU\ลšFP

53


mฤ™ska strefa

ABC udanego golenia twarzy Barber kaลผdemu kojarzy siฤ™ z goleniem oraz brzytwฤ…... i sล‚usznie. Od wiekรณw barber dzierลผyล‚ w swojej dล‚oni pฤ™dzel i brzytwฤ™, oferujฤ…c mฤ™skim twarzom perfekcyjne golenie. Czasy siฤ™ zmieniajฤ…, a mฤ™ลผczyลบni ciฤ…gle sฤ… โ€žskazaniโ€ na jakลผe przyjemny i zarezerwowany tylko dla nich zabieg golenia. 7HQ F]DV R SRUDQNX NLHG\ PรšฤF]\]QD SU]\JRWRZ\ZDรฏ VLรš GR U\WXDรฏX JROHQLDMHVWQLHGRSU]HFHQLHQLD3DPLรšWDPVZRMHJRG]LDGNDNWรถU\MDNR SLHUZV]\ZVWDZDรฏQDGUDQHPLV]\NRZDรฏVLรšGRJROHQLD%รšGรˆFPDรฏ\P FKรฏRSFHPVLDGDรฏHPQDVWRรฏNXLREVHUZRZDรฏHPWHQPDJLF]Q\U\WXDรฏ=DJRWRZDQDZF]DMQLNXZRGDZODQDGRPLVNLSU]\JRWRZDQ\W\JLHOLbSรšG]HOGRJROHQLDUR]รฏRฤRQ\F]\VW\ELDOXWNLUรšF]QLNLVWRMรˆFDQDWRDOHWFH SDUXMรˆFDDURPDW\F]QDNDZD*ROHQLHWUZDรฏR]QDF]QLHGรฏXฤHMQLฤG]LVLDM DbXฤ\ZDQRGRQLHJRNODV\F]Q\FKQDU]รšG]LWDNLFKMDNEU]\WZDF]\SDVVNรถU]DQ\GRMHMRVWU]HQLD7HUD] JROHQLH MHVW V]\ENLH SR]EDZLRQH WHJR FDรฏHJR U\WXDรฏX 0DP QDG]LHMรš ฤH EDUEHUVKRS\ SU]\ZUรถFรˆ PRGรš QD JROHQLHWZDU]\ZWUDG\F\MQ\VSRVรถE 1DVZRLPIRWHOXFRG]LHQQLHPDรฏ\PLNURNDPLSU]\ZUDFDPVWDUรˆWUDG\FMรš U]HPLRVรฏDIU\]MHUVWZDPรšVNLHJRMDNรˆMHVWJROHQLH(GXNXMรšNOLHQWรถZSRND]XMรˆF LP MDN QDOHฤ\ VLรš JROLรŠ MDNLFK SURGXNWรถZ WHFKQLN L VSU]รšWรถZ Xฤ\ZDรŠ&LHV]รšVLรšEDUG]RERMXฤZLHOX]QLFK]DF]รšรฏR]PLHQLDรŠVZRMH QDZ\NLHNVSUHVRZHJRJROHQLDZGRPX 7\P UD]HP SRG]LHOรš VLรš ] 7REรˆ NLONRPD ZVND]รถZNDPL L SRUDGDPL QD XGDQHNODV\F]QHJROHQLH=DF]QLHP\RGSU]\JRWRZDQLDWZDU]\1DMOHSV]รˆ PHWRGรˆ MHVW Z\NRQDQLH JROHQLD SR JRUรˆF\P SU\V]QLFX 6NรถUD MHVW ZWHG\ UR]SXOFKQLRQD D ]DURVW PRFQR ]PLรšNF]RQ\ .ROHMQ\P NURNLHP MHVWDQDOL]DNLHUXQNXSRURVWXZรฏRVรถZ]DURVWXSRQLHZDฤSLHUZV]HJROHQLHZDUWRZ\NRQDรŠ]ZรฏRVHPDE\XQLNQรˆรŠQLHSRWU]HEQ\FKSRGUDฤQLHรฑ =DGUXJLPJROHQLHPPRฤQDMXฤVSRNRMQLHG]LDรฏDรŠZSRSU]HNZรฏRVDOXE SRG ZรฏRV FKRรŠ WU]HED OLF]\รŠ VLรš ] IDNWHP PRฤOLZRฤ‚FL SRMDZLHQLD VLรš SRGUDฤQLHรฑ

54

3U]\JRWRZXMHP\SURGXNWMDNLPEรšG]LHP\JROLรŠWZDU]0RฤHWRE\รŠP\GรฏR GRJROHQLDNUHP\SLDQNLOXESLDQNLZDHUR]ROXฤผZ\EรถURF]\ZLฤ‚FLHQDOHฤ\GRRVRE\NWรถUDZ\NRQXMHJROHQLH -DRVRELฤ‚FLHXฤ\ZDPSLDQNLGRJROHQLDZNUHPLHNWรถUรˆZ\UDELDPSรšG]OHP SURGXNWMHVWEH]DHUR]ROXLW\PVDP\PZ\PDJDSUDF\SรšG]ODLbW\JODDE\VWZRU]\รŠ]QLHJRGREU]HXELWรˆSLDQรš -Hฤ‚OLNOLHQWXฤ\ZDWDNLHM SLDQNLZGRPXPRฤHQDZLOJRWQรˆWZDU]QDQLHฤ‚รŠMรˆGรฏRQLรˆUR]VPDURZDรŠ Dฤ Z\WZRU]\ RGSRZLHGQLรˆ NRQV\VWHQFMรš : VZRLP EDUEHUVKRSLH SUDFXMรšSURGXNWHP6KDYH/DWKHUPDUNL&OXEPDQ3LQDXG)LUPDPDSRQDG OHWQLรˆWUDG\FMรšZ]DNUHVLHWZRU]HQLDSURGXNWรถZGRJROHQLD3LDQND WDMHVWZ\MรˆWNRZD]HZ]JOรšGXQDVZรถMVNรฏDG&RZQLHM]QDMG]LHP\" โ€ข :\FLรˆJ]NDV]WDQRZFDฤผZ]PDFQLDQDF]\QLDNUZLRQRฤ‚QHVNรถU\LWDPXMH PLNUR]DFLรšFLD โ€ข :\FLรˆJ]DORHVXฤผOLNZLGXMHฤ‚ZLรˆGVNรถU\LSRGUDฤQLHQLDSRJROHQLX :\ND]XMHVLOQHG]LDรฏDQLHSU]HFLZ]DSDOQH โ€ข :\FLรˆJ]UXPLDQNXฤผSRVLDGDZรฏDฤ‚FLZRฤ‚FLSU]HFLZ]DSDOQHUR]NXUF]DMรˆFHVNรถUรšSU]\VSLHV]DMรˆFHJRMHQLHVLรšUDQGH]RGRU\]XMรˆFHSU]HFLZEDNWHU\MQHLQHXWUDOL]XMรˆFHWRNV\Q\EDNWHU\MQHDWDNฤHSREXG]DMรˆFHSU]HPLDQรšPDWHULLZVNรถU]H


โ€ข :\FLรˆJ]ODZHQG\ฤผSRVLDGDG]LDรฏDQLH UHJHQHUXMรˆFH Z\JรฏDG]DMรˆFH RUD] DQW\RNV\GDF\MQH 5HJXOXMH WDNฤH Z\G]LHODQLHVLรšVHEXPLSU]\ZUDFDVNรถU]H SUDZLGรฏRZ\SR]LRPQDWรฏXV]F]HQLD โ€ข 3DQWHQRO โ€ข 3URWHLQ\VRLฤผK\GUROL]RZDQHELDรฏND ]DZDUWH Z SURGXNFLH W\P UรถฤQLรˆ VLรš RG]Z\Nรฏ\FKSURWHLQฤHLFKF]รˆVWHF]NL SRG]LHORQH Vรˆ QD PQLHMV]H รฏDรฑFXFK\ DPLQRNZDVรถZ *รฏรถZQรˆ UROรˆ K\GUROL]DWX SURWHLQRZHJR VRL MHVW DEVRUSFMDZRG\RUD]ZLOJRFLZVNรถU]H RUD] ]PLรšNF]DQLH L Z\JรฏDG]HQLH VXFK\FKSDUWLLVNรถU\ โ€ข *OXNRQLDQF\QNXฤผSRVLDGDVLOQHG]LDรฏDQLHEDNWHULREรถMF]H โ€ข .RIHLQD ฤผ RSรถฤ›QLD SURFHV\ VWDU]HQLD RGPรฏDG]DDVNรถUDV]DUDL]PรšF]RQDSRG MHMZSรฏ\ZHP]\VNXMH]GURZ\Z\JOรˆG โ€ข 0HQWROฤผRGฤ‚ZLHฤDLWRQL]XMH โ€ข (NVWUDNW]NRU]HQLDOXNUHFMLฤผRGฤ\ZLDLFKURQLVNรถUรšSU]HGXF]XOHQLDPL 7DNLVNรฏDGVSUDZLDฤH6KDYH/DWKHUMHVWEDUG]RHNVNOX]\ZQ\PSURGXNWHPGRJROHQLDOXELDQ\PSU]H]EDUEHUรถZLPรšฤF]\]QQDFDรฏ\Pฤ‚ZLHFLH

= NROHL SรšG]HO EDUEHUVNL GR Z\UDELDQLD SLDQ\ SRZLQLHQ E\รŠ GXฤ\ DE\ PRฤQD E\รฏR V]\ENR L รฏDWZR Z\WZRU]\รŠ SLDQรš Z W\JOX L QDQLHฤ‚รŠ Mรˆ QD WZDU]0DรฏHSรšG]OHฤ‚ZLHWQLHVSUDZG]DMรˆVLรšZGRPXQDWRPLDVWZSUDF\ ZDUWRZ\SRVDฤ\รŠVLรšZSรšG]HORGXฤ\FKUR]PLDUDFK ;;/ 

3LDQNDRIHUXMHJรšVWรˆNRQV\VWHQFMรšLรฏDWZHSURZDG]HQLHEU]\WZ\QDVNรถU]H 6NรถUD SR JROHQLX QLH MHVW ฤ‚FLรˆJQLรšWD L QDSLรšWD 3URGXNW QDGDMH VNรถU]H ฤ‚ZLHฤRฤ‚รŠ G]LรšNL VXEWHOQHPX QHXWUDOQHPX]DSDFKRZL

:DUWR]DNXSLรŠWDNฤHW\JLHOZNWรถU\PEรšG]LHP\Z\UDELDรŠSLDQรš]NUHPX SDVW\ OXE P\GรฏD -HVW WR URG]DM ฤทNXENDฤต ] FKDUDNWHU\VW\F]Q\P XFKZ\WHPLZ\EU]XV]HQLDPLZMHJRฤ‚URGNXFRSR]ZDODQDVNXWHF]QH LV]\ENLHZ\UDELDQLHSLDQ\

3R]DNRรฑF]HQLXJROHQLDQDNรฏDGDPQDRJRORQรˆVNรถUรš ฤHO QDSUDZF]\ &OXEPDQ NWรถU\ ]D VSUDZรˆ DONRKROX L]RSURS\ORZHJR NZDVX VDOLF\ORZHJR RUD] ROHMNX ] QDVLRQ URNLWQLND RGNDฤD VNรถUรš SR]RVWDZLDMรˆF Mรˆ LGHDOQLHJรฏDGNรˆEH]SRGUDฤQLHรฑ-HVWWRฤ‚URGHNOHF]QLF]\GOD]DSDOQ\FKRJQLVNVNรถUQ\FKรฏDJRG]LSRGUDฤQLHQLDL]DSRELHJDSRZVWDZDQLXEOL]QVNรถUQ\FKยฟHO QDSUDZF]\ SR]RVWDZLD RGEORNRZDQH SRU\ VNรถUQH QDGDMรˆFQLHZLDU\JRGQHXF]XFLHฤ‚ZLHฤRฤ‚FL

3DPLรšWDMLฤZSURZDG]DMรˆFXVรฏXJรšJROHQLDEU]\WZรˆPXVLV]PLHรŠ SRGSLVDQรˆ XPRZรš QD RGELรถU PDWHULDรฏรถZ ]DNDฤ›Q\FK 7DNLH ฤŸUP\ REVรฏXJXMรˆ PLQ JDELQHW\ NRVPHW\F]QH ZLรšF R NRQWDNW PRฤQD ]DS\WDรŠ ]DSU]\MDฤ›QLRQรˆ NRVPHW\F]Nรš 7DND ฤŸUPD SRGSLVXMH ]b 7REรˆ XPRZรš QD RGELรถU PDWHULDรฏรถZ ]DNDฤ›Q\FK FR ] NROHL SRWU]HEQH MHVW Z SU]\SDGNX NRQWUROL 6$1(3,'X 2GELRU\ SU]HSURZDG]DQH Vรˆ UD] Z PLHVLรˆFX-DNWRZ\JOรˆGDZSUDNW\FH ZbVDORQLHSRVLDGDV]SRMHPQLNQD PDWHULDรฏ\ ]DNDฤ›QH GR NWรถUHJR ZU]XFDV] RVWU]D EU]\WZ\ ฤ\OHWNL F]\ ]Xฤ\W\ DรฏXQ )LUPD RGELHUD RG&LHELHUD]ZPLHVLรˆFXSRMHPQLN GRVWDUF]DMรˆF QRZ\ 2GELรถU SRWZLHUG]DZ]HV]\FLHRGELRUรถZ L]RVWDZLDIDNWXUรš]DVZRMรˆXVรฏXJรš : UD]LH NRQWUROL 6$1(3,'X SU]HGVWDZLDV]]HV]\WLNRSLรš)9]DXVรฏXJรšRGELRUX

1D NRQLHF NLOND NURSHO ZRG\ NRORรฑVNLHM $IWHU 6KDYH /RWLRQRSLรšNQ\PP\GODQ\PSRQDGF]DVRZ\P]DSDFKXNWรถU\QDGDMHJROHQLXRGSRZLHGQLF]DU

:V]\VWNLH WH SURGXNW\ PDMรˆ NROHMQรˆ ]DOHWรš ฤผ Vรˆ WDNฤH NRVPHW\NDPL GR RGVSU]HGDฤ\ Z VDORQLH .DฤG\ NOLHQW PRฤH MH ]DNXSLรŠ GR GRPX L FLHV]\รŠ VLรš SRZURWHP GR WUDG\F\MQHM V]WXNL JROHQLD 3UDFXMรˆFFRG]LHQQLHZEDUEHUVKRSLHGXฤรˆ ZDJรšSU]\ZLรˆ]XMรšGRVWDUDQQHJRGRERUX NRVPHW\NรถZ GR JROHQLD SRQLHZDฤ WR VXNFHVX VDPHJR JROHQLD 3URGXNW\ PXV]รˆ QLH W\ONR รฏDGQLH SDFKQLHรŠ DOH WHฤ SRVLDGDรŠ RGSRZLHGQLH ZรฏDฤ‚FLZRฤ‚FL SLHOรšJQDF\MQH L WHFKQLF]QH 2VWU]H EU]\WZ\ PXVL PLHรŠ RGSRZLHGQL SRฤ‚OL]J SRGF]DV JROHQLD LQDF]HM SRZVWDQLH SRGUDฤQLHรฑ MHVWQLHXQLNQLRQH-DNPDZLDรฏNODV\NฤทGREU]HQDP\GORQHZSRรฏRZLHRJRORQHฤต 5HDVXPXMรˆFZDUWRZ\SRVDฤ\รŠVLรšZVDORQLHZGREUHMMDNRฤ‚FLEU]\WZรšQDZ\PLHQQHRVWU]DNWรถUDEรšG]LHPLDรฏDRGSRZLHGQLHZ\ZDฤHQLHRUD]PDVรšDE\RIHURZDรŠ RGSRZLHGQLรˆMDNRฤ‚รŠJROHQLD

:SURZDG]DMรˆFXVรฏXJรšJROHQLDF]\SRGJDODQLDSU]\Z\NRQ\ZDQLXWU\PRZDQLD]DURVWXRIHUXMHP\NOLHQWRZLUHODNVLRGSUรšฤHQLHQDNWรถUHZFLรˆJX GQLD QLH PD ]E\W ZLHOH F]DVX 7HQ VWULFWH PรšVNL ]DELHJ ZUDFD GR รฏDVN L PDP QDG]LHMรš ฤH EรšG]LH VLรš FLHV]\รฏ ]QRZX ZLHONLP X]QDQLHP Zฤ‚UรถG QRZRF]HVQ\FKGฤHQWHOPHQรถZ 3U]HGVWDZLRQH SURGXNW\ PRฤHV] ]QDOHฤ›รŠ Z VLHFL KXUWRZQL L VNOHSDFK )DOH/RNL.RNL -Hฤ‚OL GRNRQXMHV] ]DNXSรถZ RQOLQH PRฤHV] NXSLรŠ SURGXNW\ PDUNL &OXEPDQ3LQDXGZVNOHSLHLQWHUQHWRZ\PZZZORNLNRNLSO 3RWU]HEXMHV] SRUDG\ MDNL NRVPHW\N Z\EUDรŠ L MDN JR SUDZLGรฏRZR VWRVRZDรŠVNRQWDNWXMVLรš]HPQรˆQDIDQSDJHฤณX0รšVNLH=DFLรšFLH 6HEDVWLDQ.DUF]HZVNL ฤท0รšVNLH=DFLรšFLHฤต

55


Fryzury: Olga García, Olga García Estilistas Foto: David Arnal Make-up: Wilder Rodríguez Stylizacja: Eunnis Mesa

OLGA GARCÍA

56


Zestaw akcesoriów i narzędzi FOX BARBER EXPERT

w promocyjnej cenie 256 zł 206 zł Zestaw zawiera: pelerynę, kołnierz lateksowy, karkówkę z pojemnikiem na talk, spryskiwacz oraz aluminiowy grzebień. Do wyboru 3 wzory peleryn:

biała w szerokie, czarne pasy

biała w wąskie, czarne pasy

brązowa w wąskie, czarne pasy

Do wyboru 3 kolory spryskiwaczy:

zielony

szary

brązowy

3RGDQHFHQ\]DZLHUDMĈSRGDWHN9$7 3URPRFMDGRVWčSQDRGF]HUZFDGRVLHUSQLDOXEGRZ\F]HUSDQLDDVRUW\PHQWXREMčWHJRSURPRFMĈ =HVWDZ\GRVWčSQHZKXUWRZQLDFK %,$â$32'/$6.$)$/(/2.,.2.,SO5XELQDD%(â&+$7Ð::D\7R%HDXW\*DOHULD2/,03,$XO.ROHMRZD%(â&+$7Ð:.$6.$'$/LSRZD%,$â<672.)$/( /2.,.2.,3LęVND%,$â<672.)5<=(/$3LęVND%,$â<672.:D\7REHDXW\%,$â<672.XO/LSRZD%,$â<672.=LHORQH:]JyU]H:D\7R%HDXW\XO:URFãDZ VNDORN%,$â<672.-XURZLHFND:D\7R%HDXW\XO-XURZLHFNDORN%<'*26=&=)$/(/2.,.2.,2ãRZLDQD%<'*26=&=)$/(/2.,.2.,.RĤFLXV]NL %<'*26=&=)$/(/2.,.2.,6WDU\5\QHN%<'*26=&=-2<ģQLDGHFNLFK&+2-1,&()$/(/2.,.2.,.RĤFLXV]NL&+25=Ð:*DOHULD$.6 :D\7R%HDXW\XO3DUNRZDORND&,(&+$1Ð:)$/(/2.,.2.,,1.$SO.RĤFLXV]NL&=Č672&+2:$:D\7R%HDXW\*DOHULD-XUDMVNDDO:RMVND3ROVNLHJR (â.:D\7R%HDXW\*DOHULD%UDPD0D]XU3ODF0LHMVNLORN*'$Ę6.:D\7R%HDXW\&+$XFKDQXO6]F]čĤOLZD*â2*Ð::D\7R%HDXW\*ãRJyZ XO3LãVXGVNLHJRORN*1,(=12/22.:(//=LHORQ\5\QHN*1,(=12/22.:(//:DUV]DZVND*1,(=12/22.:(//3RZVWDęFyZ:ONSD *58'=,ć'=)$/(/2.,.2.,7RUXęVND.$/,6=)$/(/2.,.2.,*yUQRĤOĈVND.$72:,&()$/(/2.,.2.,0RQLXV]NL.,(/&(*DOHULD(&+2:D\7R %HDXW\XOģZLčWRNU]\VNDORN</SR].21,1)$/(/2.,.2.,6SyãG]LHOFyZ.2167$1&,16WDUD3DSLHUQLDXO:RMVND3ROVNLHJR.26=$/,1)$/( /2.,.2.,6SyãG]LHOF]D%.5$.Ð:)$/(/2.,.2.,DOOLVWRSDGD.5$.Ð:)$/(/2.,.2.,%RUVXF]D.5$.Ð:)$/(/2.,.2.,3LORWyZ .5$.Ð:)$/(/2.,.2.,0DVDUVND.5$.Ð::D\7R%HDXW\*DOHULD.D]LPLHU]XO3RGJyUVND.8712)$/(/2.,.2.,.UyOHZVND/(*1,&$)$/( /2.,.2.,-DZRU]\ęVND/(6=12)$/(/2.,.2.,/LSRZD/8%/,1)$/(/2.,.2.,.RZDOVND/8%/,1)$/(/2.,.2.,.RZDOVNDâ20į$, 9HQHGD:D\7R%HDXW\XO=DZDG]ND%/â20į$:D\7R%HDXW\âRPİD8O.UyWND$âÐ'ĭ)$/(/2.,.2.,*HQ/įHOLJRZVNLHJRâÐ'ĭ)$/(/2., .2.,7DGHXV]D.RĤFLXV]NLâÐ'ĭ)$/(/2.,.2.,3LRWUNRZVND1$.â21$'127(&,ć-2<6ĈGRZD.12:<7$5*)$/(/2.,.2.,.ROHMRZD 2/6=7<1)$/(/2.,.2.,0D]XUVND2/6=7<1*DOHULD$85$:D\7R%HDXW\XO3LãVXGVNLHJRORN2/6=7<1:D\7R%HDXW\2OV]W\Q&DUUHIRXUXO.UDVLFNLHJR %2675Ð:0$=:D\7R%HDXW\2VWUyZ0D]8O-DQD.LOLęVNLHJRORN2675Ð::/.3:D\7R%HDXW\*DOHULD2VWURYLDXO.DOLVNDORN3$%,$1,&(, :D\7R%HDXW\*DOHULD(FKRXO=DPNRZD3,275.Ð:75<%.$6.$'$6ãRZDFNLHJR*3â2&.)$/(/2.,.2.,.UyOHZLHFNDD3â2&.)$/(/2., .2.,.UyOHZLHFNDD3â2&.)$/(/2.,.2.,:\V]RJURG]NDORN32=1$Ę)$/(/2.,.2.,0XUDZDF32=1$Ę)$/(/2.,.2.,'ROQD:LOGD 32=1$Ę)$/(/2.,.2.,$O.DUROD0DUFLQNRZVNLHJR35=(0<ģ/32/:(//.UDVLęVNLHJR38â$:<:D\7R%HDXW\*DOHULD=LHORQD8O/XEHOVNDORNE 6,('/&()$/(/2.,.2.,:RMVNRZD6,.,(51,(:,&()$/(/2.,.2.,,1.$0LUHFNLHJR6â836.)$/(/2.,.2.,7UDPZDMRZD62612:,(&, )$/(/2.,.2.,7DUJRZD62612:,(&:D\72%HDXW\&+3OHMDGDXO6WDV]LFDEORN67$/2:$:2/$:D\7R%HDXW\*DOHULD9LYR6WDORZD:ROD8O)U\GHU\ND &KRSLQD6=&=(&,1:D\7R%HDXW\*DOHULD*DOD[\$O:\]ZROHQLD7$51Ð:)$/(/2.,.2.,6WDURGĈEURZVND720$6=2:0$=.$6.$'$3O .RĤFLXV]NL7258Ę)$/(/2.,.2.,0RVWRZD7258Ę)$/(/2.,.2.,ģZLčWHM.DWDU]\Q\7<&+<$5'25,62EMD]GRZD7<&+<&,7<32,17 :D\7R%HDXW\8O-DQD3DZãD,,/RNDO:$â&=-2<.LOLęV]F]DNyZ:$56=$:$)$/(/2.,.2.,.ZLDWRZD:$56=$:$)$/(/2.,.2., ']LHOQD:$56=$:$)$/(/2.,.2.,5RHQWJHQD:$56=$:$)$/(/2.,.2.,.RQGUDWRZLF]DORN:$56=$:$)$/(/2.,.2.,%RUD.RPRURZVNLHJR ORN:$56=$:$75(1$3/:$56=$:$:D\7R%HDXW\*DOHULD02'28OâRSXV]DęVND:â2&â$:(.:D\7R%HDXW\&+:]RUFRZQLDXO.LOLęVNLHJR :2â20,1:D\7R%HDXW\*DOHULD:RãRPLQXO*HRGHWyZORN0:52&â$:)$/(/2.,.2.,'DZLGD:52&â$:)$/(/2.,.2.,6]\ERZFRZD :52&â$::D\7R%HDXW\&+%RUHN8/+DOOHUD:5=(ģ1,$/22.:(//)DEU\F]QD=$%5=()$/(/2.,.2.,:ROQRĤFL=$0%5Ð:, :D\7R%HDXW\=DPEUyZ3O6LNRUVNLHJR=$02ģý32/:(//âXNDVLęVNLHJR=*25=(/(&:D\7R%HDXW\*DOHULD6ãRZLDęVNDXO-HOHQLRJyUVNDâDJyZ =,(/21$*Ð5$)$/(/2.,.2.,$QLHOL.U]\ZRę=,(/21$*Ð5$)$/(/2.,.2.,$QLHOL.U]\ZRę=,(/21$*Ð5$)$/(/2.,.2.,.XSLHFND=,(/21.$, :D\7REHDXW\=LHORQNDXO:\V]\ęVNLHJRDį1,1/22.:(//3ODF:ROQRĤFL


ADAM SZULC BARBER

58


Fryzury: Adam Szulc Barber Foto: Maciej Bogaczyk

59


Fryzura: Adam Szulc Barber Foto: Maciej Bogaczyk

PAN DRWAL

60

Kolekcja STEAM PUNK


T: 61 666 07 77 M: SKLEP@PANDRWAL.PL

WWW.PANDRWAL.PL


mฤ™ska strefa

Pan Drwal prezentuje liniฤ™ kosmetykรณw Steam Punk Linia kosmetykรณw dla mฤ™ลผczyzn Steam Punk powstaล‚a w wyniku wspรณล‚pracy z poznaล„skim barberem Adamem Szulcem. Skล‚ada siฤ™ z oleju do brody i skรณry twarzy, oleju do golenia, balsamu do brody, woskowej pomady do wล‚osรณw, szamponu do wล‚osรณw oraz szamponu do brody. Linia Steam Punk powstaล‚a z inspiracji maszynami parowymi wieku pary (Steam) i przekornฤ… perspektywฤ… przeล‚omu XX i XXI wieku (Punk). ลฤ…czy zamiล‚owanie do mechaniki i metalowej muzyki.

3URGXNW\RSDUWHVรˆQDQDWXUDOQ\FKVNรฏDGQLNDFKLQLH]DZLHUDMรˆROHMรถZ VLOLNRQRZ\FK SDUDฤŸQ\ V]WXF]Q\FK EDUZQLNรถZ DQL NRQVHUZDQWรถZ =DSDFKFDรฏHMOLQLLZ\W\F]DMรˆQXW\V]\SURZHWUZDรฏHLZ\UD]LVWH$NRUG\]LRรฏRZH EXGXMH ODZHQGD ] NROHL NRU]HQQRSU]\SUDZRZH WZRU]\ F\QDPRQ JRฤ›G]LNJDรฏNDPXV]NDWRรฏRZDNDUGDPRQRUD]SLHSU]F]DUQ\:WOHZ\F]XZDOQ\MHVWFKDUDNWHUGU]HZQ\SDF]XOLLFHGUX

V]\ENR XHODVW\F]QLD VNรถUรš VSUDZLDMรˆF ฤH EU]\WZD ZSURVW ฤทฤ‚OL]JDฤต VLรš SRVNรถU]HZWUDNFLHJROHQLD'RVWรšSQ\ZV]NODQHMSรฏDVNLHMEXWHOFHQDZLรˆ]XMรˆFHMNV]WDรฏWHPGRWUDG\F\MQ\FKZรถGNRORรฑVNLFK

2OHMGREURG\6WHDP3XQN 'RVNRQDOH QDZLOฤD ZVSRPDJD XNรฏDGDQLH ZรฏRVรถZ RGEXGRZ\ZXMHLFKVWUXNWXUรšMHGQRF]Hฤ‚QLHQLHSRZRGXMรˆFXF]XFLDREFLรˆฤHQLDRUD]QLHSR]RVWDZLDMรˆFSU]HVDGQLHWรฏXVWHJRฤŸOPXQDZรฏRVDFKLVNรถU]H:รฏDฤ‚FLZRฤ‚FL SURGXNWX Z\QLNDMรˆ ] ]DVWRVRZDQLD Z\VRNLHM MDNRฤ‚FL ROHMรถZ WรฏRF]RQ\FK QD ]LPQR FR SR]ZDOD Zb SHรฏQL ]DFKRZDรŠ LFK ZรฏDฤ‚FLZRฤ‚FL %D]D ROHMRZD ]RVWDรฏD SU]\JRWRZDQD]ROHMX]HVรฏRGNLFKPLJGDรฏรถZROHMXDUJDQRZHJRROHMXMRMREDLROHMX]QDVLRQVรฏRQHF]QLND2SUรถF] GRVNRQDรฏ\FKZรฏDฤ‚FLZRฤ‚FLSLHOรšJQDF\MQ\FKPDV]\QRZ\ ฤทVWHDPSXQNRZ\ฤต V]Q\W QDGDMH ROHM VรฏRQHF]QLNRZ\ Xฤ\ZDQ\ DZDU\MQLH GR VPDURZDQLD PDV]\Q &DรฏRฤ‚รŠ GRSHรฏQLD V]NODQD EXWHOND ] GR]RZDQLHP ]D SRPRFรˆ SRPSNLRUD]PHWDOLF]Q\PQDGUXNLHP

2OHMGRJROHQLD6WHDP3XQN 2OHM GR JROHQLD GRVNRQDOH QDZLOฤD L XHODVW\F]QLD VNรถUรš WZDU]\ WDN E\ JROHQLH SU]HELHJDรฏRJรฏDGNRLEH]SRGUDฤQLHรฑ:QDV]\P SURGXNFLH]DWHZรฏDฤ‚FLZRฤ‚FLRGSRZLDGDROHM PDNDGDPLD RUD] ZLWDPLQD ( 2OHM PDNDGDPLDPDZVSDQLDรฏHZรฏDฤ‚FLZRฤ‚FLQDWรฏXV]F]DMรˆFH]HZ]JOรšGXQD]DZDUWRฤ‚รŠZLWDPLQ $RUD] ] JUXS\ % QLHQDV\FRQFK NZDVรถZ WรฏXV]F]RZ\FK VNZDOHQX VNรฏDGQLN SรฏDV]F]D OLSLGRZHJR OXG]NLHM VNรถU\ RUD] OHF\W\Q\ ฤ‚URGHN QDWรฏXV]F]DMรˆF\ QDWXUDOQHJR SRFKRG]HQLD 3RQDGWR ROHM รฏDWZR VLรš ZFKรฏDQLD SU]H] FR

62

3RPDGDZRVNRZD6WHDP3XQN &KDUDNWHU\]XMH VLรš ฤ‚UHGQLP SRรฏ\VNLHP L PRFQ\P FKZ\WHP 8WU]\PD ZU\]DFKQDZHWQDMEDUG]LHMZ\PDJDMรˆFรˆIU\]XUรšMHGQDNQLH]DV\FKDQD ZรฏRVDFK]DWHPPRฤQDMรˆSU]HF]HV\ZDรŠSU]H]FDรฏ\G]LHรฑ1RZDUHFHSWXUDSRPDG\RSDUWDMHVWQDZRVNDFKLROHMDFKSRFKRG]HQLDURฤ‚OLQQHJR WMPDฤ‚OHVKHDROHMXNRNRVRZ\PF]\ROHMX]SHVWHNZLQRJURQ3URGXNW รฏรˆF]\ QDMOHSV]H FHFK\ ZRVNRZ\FK SRPDG DOH MHGQRF]Hฤ‚QLH รฏDWZR VLรš ]P\ZD'RVWรšSQ\MHVWZGXฤ\PRSDNRZDQLXDOXPLQLRZ\P]PHWDOL]RZDQรˆHW\NLHWรˆ

6]DPSRQGREURG\ 'HG\NRZDQ\ Z\รฏรˆF]QLH GR P\FLD ZรฏRVรถZ EURG\ SRZVWDรฏ QD VSHFMDOQLH VWZRU]RQHM ED]LH ]รฏRฤRQHM ] ROHMX NRNRVRZHJR L REHFQHJR MXฤ Z OLQLL 6WHDP 3XQN ROHMX ]H VรฏRQHF]QLND 6]DPSRQ GREU]H VLรš SLHQL ฤ‚ZLHWQLH P\MH L MHVW Z\GDMQ\ =DSDFK WUDG\F\MQLHPRFQ\LFLรšฤNLMHV]F]HEDUG]LHMSU]\SRPLQD SU]HSUDFRZDQ\ROHMPDV]\QRZ\'RVWรšSQ\MHVWZ Z\JRGQHM SODVWLNRZHM EXWHOFH ] PLHG]LDQ\P QDGUXNLHP


6]DPSRQGRZรฏRVรถZ 6WHDP3XQN ,GHDOQ\ SURGXNW GR FRG]LHQQHJR F]รšVWHJR VWRVRZDQLD 6NรฏDGQLNL P\MรˆFH V]DPSRQX GR ZรฏRVรถZ ]RVWDรฏ\ RSDUWH QD ED]LH QDWXUDOQ\FK ROHMรถZURฤ‚OLQQ\FKฤผPLQROHMXNRNRVRZHJR L NXNXU\G]LDQHJR NWรถUH SRVLDGDMรˆ FHUW\ฤŸNDW (&2 &(57 L Vรˆ ]DWZLHUG]RQH GR Xฤ\ZDQLD Z SURGXNWDFK HNRORJLF]Q\FK = ]DVWRVRZDQLD W\FK VNรฏDGQLNรถZ Z\QLND QDWXUDOQ\ NRORU SURGXNWX 6]DPSRQ]RVWDรฏZ]ERJDFRQ\RSDQWHQRO Lb ROHM PDNDGDPLD NWรถUH รฏDJRG]รˆ VNXWNL SRGUDฤQLHรฑ SU]\ F]รšVW\P VWRVRZDQLX ฤ‚URGNรถZ GR VW\OL]DFML ZรฏRVรถZ'RVWรšSQ\MHVWZZ\JRGQHM SODVWLNRZHM EXWHOFH ] PLHG]LDQ\P QDGUXNLHP

0DVรฏRGRWDWXDฤX6WHDP3XQN 2SDUWHQDQDWXUDOQ\FKPDVรฏDFKLROHMDFKURฤ‚OLQQ\FK=DSHZQLDGRVNRQDรฏH ZรฏDฤ‚FLZRฤ‚FLRGฤ\ZLDMรˆFHVNรถUรšSRZ\NRQDQLXWDWXDฤX']LรšNL]DZDUWRฤ‚FL PDVHรฏ PDVรฏR VKHD ZRVNรถZ ZRVN SV]F]HOL L ROHMรถZ ROHM NRNRVRZ\ VรฏRQHF]QLNRZ\ SRSUDZLDNRORUZ\NRQDQHJRQDVNรถU]HZ]RUX3URGXNW PDOHNNรˆNRQV\VWHQFMรšLฤ‚ZLHWQLHUR]VPDURZXMHVLรšQDVNรถU]H 6WHDP3XQN7DWWRR%XWWHUWREDOVDPUHNRPHQGRZDQ\SU]H]UHQRPRZDQHVWXGLRWDWXDฤX7$77223/'RVWรšSQHMHVWZSRUรšF]QHMDOXPLQLRZHM SXV]FH]PHWDOL]RZDQรˆHW\NLHWรˆ

%DOVDPGREURG\ 6WHDP3XQN =DSHZQLD GRVNRQDรฏH ZรฏDฤ‚FLZRฤ‚FL RGฤ\ZLDMรˆFH ZรฏRV\ EURG\ L VNรถUรš WZDU]\ 'RGDWNRZRG]LรšNL]DZDUWRฤ‚FLWZDUG\FK PDVHรฏ PDVรฏR VKHD ZRVNรถZ ZRVN SV]F]HOL L ROHMรถZ ROHM NRNRVRZ\ VรฏRQHF]QLNRZ\ SR]ZDOD QD VWDUDQQH XรฏRฤHQLH EURG\ 3ROHFDP\ JR V]F]HJรถOQLH W\P NWรถU]\ RSUรถF] ]DSHZQLHQLD ZรฏRVRP EURG\ SLHOรšJQDFML FKFรˆ QDGDรŠ LP SRฤรˆGDQ\ NV]WDรฏW 'RVWรšSQ\ Z DOXPLQLRZHMSXV]FH]PHWDOL]RZDQรˆHW\NLHWรˆ

63


JASON HALL

64

Kolekcja SCENES


Fryzury: Jason Hall Foto: Desmond Murray Make-up: Jo Sugar & Allana McTrusty Stylizacja: Alastair J Gourley

65


wywiad )RWR'DYLQHV

Adam ลปolik Trenowaล‚ akrobatykฤ™, taล„czyล‚, studiowaล‚ sztuki wizualne i fotogra๏ฌฤ™, aลผ w koล„cu oczarowaล‚o go fryzjerstwoโ€ฆ Od dziewiฤ™ciu lat prowadzi swรณj wล‚asny salon, ktรณry mieล›ci siฤ™ w magicznym miejscu โ€“ we wnฤ™trzach zabytkowej elektrowni. Jako trener marki Davines chฤ™tnie dzieli siฤ™ swojฤ… wiedzฤ… i pasjฤ… z innymi fryzjerami.

-DN]DF]รšรฏDVLรš3DQDGURJDGRIU\]MHUVWZD".LHG\RGNU\รฏ3DQSDVMรšGR WHJR]DZRGX" $GDPยฟROLN-DNRG]LHFNRSU]H]ODWWUHQRZDรฏHPDNUREDW\NรšVSRUWRZรˆ FRQDXF]\รฏRPQLHGHWHUPLQDFMLZGรˆฤHQLXGRZ\EUDQ\FKFHOรถZ=DZV]H IDVF\QRZDรฏPQLHUXFKLWRFRPRฤQDQLPRSRZLHG]LHรŠ1DNLONDODW]ZLรˆ]DรฏHPVLรšZWHG\]WHDWUHPWDรฑFDJG]LHFLDรฏRฤ‚FLJDรฏRVLรš]XP\VรฏHPSU]HNUDF]DMรˆFฤŸ]\F]QHLSV\FKLF]QHEDULHU\%\รฏDWRSLรšNQDSU]\JRGDGHฤŸQLXMรˆFD DEVWUDNF\MQHSRVWU]HJDQLHฤ‚ZLDWDSU]H]HPQLH :\NV]WDรฏFHQLH]GRE\รฏHPMHGQDNฤHZV]WXNDFKZL]XDOQ\FKLZIRWRJUDฤŸL 7R ZรฏDฤ‚QLH QD VWXGLDFK WUDฤŸรฏHP QD VHVMรš NWรถUHM WHPDWHP E\รฏ\ IU\]XU\ :WHG\SRUD]SLHUZV]\]REDF]\รฏHPIU\]MHUVWZRNWรถUHPQLHRF]DURZDรฏR L]URG]LรฏRFKรšรŠSDQRZDQLDQDGWรˆPDWHULรˆZรฏDVQ\PLUรšNDPL8ZLHU]\รฏHP ฤHMHVWWRPRฤOLZHDHPRFMHNWรถUHWRZDU]\V]\รฏ\SLHUZV]\PSUรถERPQLH SR]ZROLรฏ\PLVLรš]DWU]\PDรŠ2GODW]DMPXMรšVLรšZLรšFZรฏDฤ‚QLHIU\]MHUVWZHPF]HUSLรˆF]QLH]Z\Nรฏ\FKPRฤOLZRฤ‚FLUR]ZRMXMDNLHRQRGDMH -DNRNUHฤ‚OLรฏE\3DQVZรถMLQG\ZLGXDOQ\VW\OSUDF\" $ยฟ 3RGF]DVVWU]\ฤHQLDZรฏRVรถZOXELรšEXGRZDรŠIXQGDPHQWRSDUW\QD NODV\F]Q\FKNV]WDรฏWDFKNWรถU\Z\NDรฑF]DPQLHRF]\ZLVW\PGHWDOHP]PLHQLDMรˆF FDรฏ\ FKDUDNWHU IU\]XU\ 1DMSLรšNQLHMV]H ZHGรฏXJ PQLH Vรˆ WH NRORU\ NWรถUHEรšGรˆFQLHQDFKDOQ\PLLQWU\JXMรˆZLHORZ\PLDURZRฤ‚FLรˆ :ROL3DQSU]\JRWRZ\ZDรŠIU\]XU\FRG]LHQQHXฤ\WNRZHF]\UDF]HMDUW\VW\F]QHQDSRWU]HE\VKRZDOERNROHNFML" $ยฟ&RG]LHQQDSUDFDVDORQRZDGDMHEDUG]RGXฤRVDW\VIDNFMLLVSUDZLDฤH ZEDGDQLDFKQDVWURMรถZVSRรฏHF]Q\FKIU\]MHU]\RND]XMรˆVLรšE\รŠQDMV]F]รšฤ‚OLZV]รˆJUXSรˆ]DZRGRZรˆZ3ROVFH3URFHVWZRU]HQLDHIHNWรถZVHV\MQ\FK LSRND]RZ\FKPDZVRELHSHZQรˆV]F]HJรถOQรˆPDJLรšFRF]\QLJREDUG]R SRFLรˆJDMรˆF\P

-HVW3DQWUHQHUHPPDUNL'DYLQHV&RXU]HNรฏR3DQDZฤŸOR]RฤŸLF]\SURGXNWDFK WHM PDUNL ฤH SRVWDQRZLรฏ 3DQ ZรฏDฤ‚QLH ] QLรˆ UHDOL]RZDรŠ VLรš ]DZRGRZR" $ยฟ =GDQLHฤH'DYLQHVQLHVWDUDVLรšE\รŠQDMZLรšNV]รˆDOHQDMSLรšNQLHMV]รˆ PDUNรˆQDฤ‚ZLHFLHRNUHฤ‚ODEDUG]RGREU]HNLHUXQHNZNWรถU\PPDUNDSRGรˆฤD DMDF]XMรšฤHMHVWWRUรถZQLHฤPRMDGURJD3URGXNWPXVLE\รŠRF]\ZLฤ‚FLHWDN GRVNRQDรฏ\MDNMHVWWRWHFKQRORJLF]QLHPRฤOLZH]SRV]DQRZDQLHPฤ‚URGRZLVNDQDWXUDOQHJRLWREH]ZรˆWSLHQLDRWU]\PXMรš:DฤQLHMV]HMHVWMHGQDN GODPQLHZVSรถรฏWZRU]HQLHVSRรฏHF]QRฤ‚FLNWรถUDNLHUXMHVLรšSRGREQ\PLGR PRLFKZDUWRฤ‚FLDPLWDNLPLMDNZUDฤOLZRฤ‚รŠLWROHUDQFMD 1DFRNรฏDG]LH3DQQDMZLรšNV]\QDFLVNSRGF]DVV]NROHรฑ"&RRSUรถF]ZLHG]\ WHFKQLF]QHMVWDUDVLรš3DQSU]HND]\ZDรŠLQQ\PIU\]MHURP" $ยฟ 3U]HGHZV]\VWNLPRWZDUWRฤ‚รŠQDGUXJLHJRF]รฏRZLHNDLMHJRSRWU]HE\ 6]DFXQHNGRWHJRฤHNWRฤ‚SRZLHU]DQDPWDNZDฤQรˆF]รšฤ‚รŠVZRMHJRZL]HUXQNXMDNรˆVรˆMHJRZรฏRV\3RV]DQRZDQLHGODSRF]XFLDHVWHW\NLLQQ\FK RVรถENWรถUHQLHPXVLE\รŠ]DZV]H]JRGQH]QDV]\P8ZDJรš]ZUDFDPWHฤ QDXPLHMรšWQRฤ‚รŠDUJXPHQWRZDQLDSURSRQRZDQ\FKUR]ZLรˆ]DรฑFRF]รšVWR MHVWNOXF]RZHE\ฤ‚P\F]XOLVZRERGรšZQDV]\FKG]LDรฏDQLDFK 5\QHN XVรฏXJ IU\]MHUVNLFK MHVW FRUD] EDUG]LHM NRQNXUHQF\MQ\ &RUD] ZLรšFHM VDORQรถZ RIHUXMH XVรฏXJL QD QDSUDZGรš Z\VRNLP SR]LRPLH &RGHF\GXMHRVXNFHVLHZWHMEUDQฤ\ฤผRW\PฤH]DMPXMHVLรšGREUรˆ SR]\FMรšQDU\QNXL]GRE\ZDQRZ\FKNOLHQWรถZ" $ยฟ :DฤQ\FKHOHPHQWรถZMHVWNLOND2SUรถF]ZVSRPQLDQHMMDNRฤ‚FLฤ‚ZLDGF]RQ\FK XVรฏXJ FR VDPR Z VRELH MHVW V]HURNLP ]DJDGQLHQLHP QLH PQLHM ZDฤQDMHVWDWPRVIHUDZVDORQLHLRJรถOQ\NOLPDWZQLPSDQXMรˆF\:\Sรฏ\ZDรŠ RQH SRZLQQ\ QDWXUDOQLH ] RVRERZRฤ‚FL WZRU]รˆF\FK WR PLHMVFH ER WR EรšG]LH VLOQLH SURฤŸORZDรŠ JUXSรš GRFHORZรˆ NOLHQWรถZ GR NWรถU\FK FKFHP\GRWU]HรŠ6ZRERGQH]DFKRZDQLHSRZRGXMHฤHF]XMHP\VLรšZWDNLFK PLHMVFDFKGREU]HLFKFHP\GRQLFKZUDFDรŠ

$E\WZRU]\รŠFLHNDZHNUHDW\ZQHU]HF]\SRWU]HEQHVรˆQRZHSRP\Vรฏ\ LLQVSLUDFMH*G]LH3DQLFKV]XND" $ยฟ6WDUDPVLรšREVHUZRZDรŠWRFRG]LHMHVLรš]DUรถZQRZHIU\]MHUVWZLH MDN L Z V]WXFH RUD] ]MDZLVNDFK VSRรฏHF]Q\FK 3RV]XNXMรš WHฤ PRW\ZรถZ NWรถUHZ\ZLHUDMรˆQDMZLรšNV]\ZSรฏ\ZQDฤ‚ZLDWZNWรถU\PG]Lฤ‚ฤ\MHP\1DMEDUG]LHM FHQLรš VRELH MHGQDN REFRZDQLH ] OXGฤ›PL SU]HSHรฏQLRQ\PL SDVMรˆ LbHQHUJLรˆGRG]LDรฏDQLDQLH]DOHฤQLHRGWHJRF]\PVLรš]DMPXMรˆ

%DUG]RLVWRWQ\PF]\QQLNLHPMHVWUรถZQLHฤSLHOรšJQRZDQLHZVRELHฤ‚ZLHฤRฤ‚FL VSRMU]HQLDSU]\NDฤG\PVSRWNDQLXQDZHW]ZLHOROHWQLPLNOLHQWNDPL8PLHMรšWQHZSURZDG]DQLH]PLDQV]F]HJรถOQLHXWHMVDPHMRVRE\GDMHV]DQVH EXGRZDQLDZLHOROHWQLFKUHODFMLDOHWHฤ]ZUDFDXZDJรšRWRF]HQLDDGRVNRQDOH ZLHP\ ฤH QDMVNXWHF]QLHMV]รˆ GURJรˆ SR]\VNLZDQLD QRZ\FK NOLHQWรถZ MHVWEH]SRฤ‚UHGQLDUHNRPHQGDFMD

-DNLHHOHPHQW\]RERZLรˆ]XMรˆF\FKREHFQLHZPRG]LHIU\]MHUVNLHMWUHQGรถZ Vรˆ3DQD]GDQLHPQDMFLHNDZV]H" $ยฟ1DMZLรšNV]HZUDฤHQLHURELQDPQLHWRFRDNWXDOQLHG]LHMHVLรšZG]LHG]LQLHNRORU\]DFML0\ฤ‚OรšWX]DUรถZQRRWHFKQLNDFKMDNLQDU]รšG]LDFKNWรถU\PL G\VSRQXMHP\0RฤOLZRฤ‚รŠPDORZDQLDSUHF\]\MQ\FKPRW\ZรถZQDZรฏRVDFK WDN]ZDQ\FK,PSULQWHUรถZMHVWIHQRPHQDOQD

1LHZรˆWSOLZLH ZDฤQH Vรˆ WDNฤH QDV]H DNW\ZQRฤ‚FL SR]DVDORQRZH .LHG\ XF]HVWQLF]\P\ Z Z\GDU]HQLDFK EUDQฤRZ\FK MHVW WR Z\UD]HP QDV]HM FKรšFL SRGรˆฤDQLD ]D G\QDPLNรˆ U\QNX D ZLรšNV]Rฤ‚รŠ NOLHQWรถZ WR ]DXZDฤD LbGRFHQLD1DWRPLDVWZV]HONLHG]LDรฏDQLDPRGRZHVHV\MQHF]\SRND]RZH ]MHGQHMVWURQ\JUXQWXMรˆQDV]รˆSR]\FMรšDOHWHฤVรˆGRVNRQDรฏรˆRND]MรˆDE\ ]DLQWHUHVRZDรŠQDPLQRZHRVRE\

66


.ROHNFMDฤท)HHULDฤตIRWR.XED6]RSND

3URV]รšRSRZLHG]LHรŠRVZRLPVDORQLH&RZ\UรถฤQLDWRPLHMVFHQDWOHLQQ\FKQDPDSLHIU\]MHUVNLHM3R]QDQLD" $ยฟ &]HVDQNDSRZVWDรฏDZURNXZHZQรšWU]DFK]DE\WNRZHMHOHNWURZQLNWรถUDG]Lฤ‚MHVWPDJLF]Q\PPLHMVFHPRQD]ZLH63271DV]G]LHVLรšFLRRVRERZ\]HVSรถรฏDNW\ZQLHG]LDรฏDQLHW\ONRZVDORQLHDOHUรถZQLHฤELRUรˆFXG]LDรฏ ZOLF]Q\FKSRND]DFKVHVMDFKRUD]HYHQWDFKPRGRZ\FKLIU\]MHUVNLFK 6]F]HJรถOQรˆ XZDJรš ]ZUDFDP\ QD WR ฤH QDMZDฤQLHMV]\P DWXWHP IU\]XU\ MHVWQLHW\ONRMHMGRSDVRZDQLHGRDSDU\FMLNOLHQWDDOHSU]HGHZV]\VWNLP GRMHJRRVRERZRฤ‚FL1DV]DPDUNDFRG]LHQQLHGRZRG]LฤHGREU\VW\OLVWD IU\]XU PRฤH Z GLDPHWUDOQ\ VSRVรถE RGPLHQLรŠ ZL]HUXQHN NDฤGHM RVRE\ 0RGD L WUHQG\ IU\]MHUVNLH ฤผ RERN NODV\NL L DZDQJDUG\ ฤผ QLH Vรˆ WX ZLรšF QLF]\P ZLรšFHM QLฤ MHGQ\P ] PRฤOLZ\FK NLHUXQNรถZ SRV]XNLZDรฑ QDMEDUG]LHM RGSRZLHGQLHM IRUP\ 'RVNRQDOH SU]\JRWRZDQL WHFKQLF]QLHIU\]MHU]\VรˆWXNRPSHWHQWQ\PLSDUWQHUDPLGRGLDORJX Rb DNWXDOQ\P L PRฤOLZ\P GR RVLรˆJQLรšFLD ZL]XDOQ\P DVSHNFLH ฤ\FLDRGZLHG]DMรˆF\FKQDVRVรถE'DMHP\JZDUDQFMรšXQLNDOQHJR SRรฏรˆF]HQLDXPLHMรšWQRฤ‚FLPDQXDOQ\FKVW\OLVWรถZLFK]QDMRPRฤ‚FL HVWHW\NL]RWZDUWRฤ‚FLรˆQDSRWU]HE\LJXVWLQQ\FK

&R3DQDIDVF\QXMHLLQWHUHVXMHSR]DIU\]MHUVWZHP"=GDMHVLรšฤHEOLVND 3DQDVHUFXMHVWWDNฤHIRWRJUDฤŸD" $ยฟ7DNIRWRJUDฤŸDSU]H]PRMHZ\NV]WDรฏFHQLHMHVWRGZLHOXODWREHFQD Z PRLP ฤ\FLX L SRPLPR WHJR ฤH PDP QD QLรˆ GRฤ‚รŠ PDรฏR F]DVX PD RQDXPQLHVZRMรˆQLHQDUXV]DOQรˆSU]HVWU]Hรฑ:V]\VWNLHV]WXNLZL]XDOQH SU]\NXZDMรˆPRMรˆXZDJรšLSU]\JOรˆGDPVLรšLP]]DLQWHUHVRZDQLHP(NVF\WXMHPQLHUรถZQLHฤDUFKLWHNWXUDV]F]HJรถOQLHWDRGODW;;ZLHNX SRF]DV\ZVSรถรฏF]HVQH 1DMZLรšFHMMHGQDNF]DVXZROQHJRSRฤ‚ZLรšFDPDNWXDOQLHPX]\FHHOHNWURQLF]QHMJUDMรˆFMรˆNODV\F]QLH]Sรฏ\WZLQ\ORZ\FK:GXHFLH]ฤRQรˆ WZRU]\P\ MHM Gฤ›ZLรšNL Z GRPRZ\P VWXGLR GOD RGVรฏXFKX ZรฏDVQHJR LbJURQD]QDMRP\FK

:MDNLVSRVรถEGRELHUD3DQZVSรถรฏSUDFRZQLNรถZ"-DNLHFHFK\ LXPLHMรšWQRฤ‚FLVรˆGOD3DQDV]F]HJรถOQLHFHQQH" $ยฟ 7XNLHUXMรšVLรšJรฏรถZQLHLQWXLFMรˆERGRฤ‚ZLDGF]HQLHZVND]XMHPLฤHP\OLVLรšRQDU]DGNR6WDUDPVLรšGRVWU]HFSRWHQFMDรฏLFK UR]ZRMXLSRF]XรŠZVSRPQLDQรˆMXฤG]Lฤ‚RWZDUWRฤ‚รŠQDGUXJLHJR F]รฏRZLHND%DUG]RFHQLรšVRELHUรถZQLHฤVNURPQRฤ‚รŠLSRNRUรšDOH LGHWHUPLQDFMรšZFLรˆJรฏHMSUDF\QDGVREรˆ 'ZLH VW\OLVWNL SUDFXMรˆFH Z 3DQD VDORQLH ]DNZDOLฤŸNRZDรฏ\ VLรš GR ฤŸQDรฏX PLรšG]\QDURGRZHJR NRQNXUVX :RUOG 6W\OH &RQWHVW 7R Z\UรถฤQLHQLH GOD VDORQX L EH] ZรˆWSLHQLD SRWZLHUG]HQLHZ\VRNLFKXPLHMรšWQRฤ‚FL]HVSRรฏX $ยฟ =JรฏDV]DMรˆFV]Hฤ‚รŠSUDFGRNRQNXUVXRF]\ZLฤ‚FLHPLHOLฤ‚P\ QDG]LHMรš ฤH NWรถUDฤ‚ ] QLFK ]DNZDOLฤŸNXMH VLรš GR ฤŸQDรฏX -HGQDN Z\UรถฤQLHQLHDฤGZรถFKSUDF]MHGQHJRVDORQXฤผ VSRฤ‚UรถG NLONXVHW]JรฏRV]Hรฑ]FDรฏHJRฤ‚ZLDWDฤผMHVWV\WXDFMรˆ]XSHรฏQLHZ\MรˆWNRZรˆNWรถUDGRWHMSRU\QLJG\ZF]Hฤ‚QLHMQLHPLDรฏDPLHMVFD 7\PEDUG]LHMMHVWHPV]F]รšฤ‚OLZ\ฤHZMXU\]DVLDGDOLPLรšG]\LQQ\PL$QJHOR6HPLQDUDL-RKQQ\2WKRQDNWรถU]\VรˆGODPQLH RVRELฤ‚FLHDXWRU\WHWDPLLEH]ZรˆWSLHQLDF]RรฏรถZNรˆฤ‚ZLDWRZHJR IU\]MHUVWZD

67


Fryzura: Kinga Francuz Modelka: Anna Brodziak Foto: Kuba Szopka Make-up: Karolina Kusa Stylizacja: Orushka

CZESANKA ADAM ŻOLIK

68

Kolekcja FEERIA


Fryzura: Łukasz Szczygieł Modelka: Karolina Kusa

Fryzura: Jakub Janczyszyn Modelka: Paulina Kacprzak

Fryzura: Anna Kopaczewska Modelka: Natalia Michalewska

Fryzura: Anna Szeszuła Modelka: Joanna Serwus

69


wydarzenia

Trenerzy Davines zadbali o fryzury podczas pokazu Tomaotomo

Naturalna elegancja byĹ&#x201A;a motywem przewodnim dla fryzur przygotowanych przez trenerĂłw Davines podczas pokazu najnowszej kolekcji Tomaotomo â&#x20AC;&#x201C; â&#x20AC;&#x17E;La DorothĂŠeâ&#x20AC;?. Wydarzenie odbyĹ&#x201A;o siÄ&#x2122; 17 kwietnia w zabytkowych wnÄ&#x2122;trzach hotelu Bellotto. Davines byĹ&#x201A; partnerem pokazu. #LaDorothĂŠe to kwintesencja luksusu i elegancji. Do przygotowania kolekcji SURMHNWDQW7RPDV]2OHMQLF]DNZ\NRU]\VWDĂŻWNDQLQ\SRFKRG]Ă&#x2C6;FH]X]QDQ\FK V]ZDMFDUVNLFKLIUDQFXVNLFKIDEU\NPLQMHGZDELHJLSLXU\SDZLHSLĂśUD ZPLHQLĂ&#x2C6;F\FKRGFLHQLDFKF]\HIHNWRZQHKDIW\WZRU]Ă&#x2C6;FHPR]DLNRZHZ]RU\ Äź 1DMQRZV]D NROHNFMD 7RPDRWRPR WR ERJDFWZR SLĂ&#x161;NQ\FK NRORUĂśZ RUD] VWUXNWXU )U\]XU\ PLDĂŻ\ SRGNUHÄ&#x201A;ODĂ&#x160; MHM VXEWHOQRÄ&#x201A;Ă&#x160; PLHĂ&#x160; QDWXUDOQ\ V]Q\W 0LDĂŻ\E\Ă&#x160;WĂŻHPGRVNRQDĂŻ\P$E\RVLĂ&#x2C6;JQĂ&#x2C6;Ă&#x160;WHQHIHNWZĂŻRV\E\ĂŻ\F]HVDQH PLĂ&#x161;NNRQDV]F]RWNĂ&#x161;RNUĂ&#x2C6;JĂŻĂ&#x2C6;DSRWHPOHNNRSRIDORZDQHSU]\XÄ?\FLXSURVWRZQLF\']LĂ&#x161;NLWHPXIU\]XU\E\ĂŻ\GHOLNDWQLHZ\VW\OL]RZDQHLSUDFRZDĂŻ\ UD]HP]PRGHONĂ&#x2C6;Äź]GUDG]D.DWDU]\QD%XG]LNRZVND.XUDÄ&#x201A;WUHQHU'DYLQHV 'R VW\OL]DFML IU\]MHU]\ XÄ?\ZDOL NRVPHW\NĂśZ 'DYLQHV ] OLQLL GR VW\OL]DFML 0RUH,QVLGHRUD]<RXU+DLU$VVLVWDQWÂĽZLHWQLHVSUDZG]LĂŻDVLĂ&#x161;PJLHĂŻND

QDEĂŻ\V]F]DMĂ&#x2C6;FD6KLPPHULQJ0LVW0RUH,QVLGHNWĂśUD]DSRELHJDSXV]HQLX VLĂ&#x161;ZĂŻRVĂśZRUD]LFKHOHNWU\]RZDQLXDSRGF]DVSRND]XVSUDZLĂŻDÄ?HZĂŻRV\ PRGHOHNSLĂ&#x161;NQLHOÄ&#x201A;QLĂŻ\LSR]RVWDĂŻ\OHNNLH 'UXJLPNRVPHW\NLHPNWĂśUHJRQDMF]Ă&#x161;Ä&#x201A;FLHMXÄ?\ZDOLIU\]MHU]\E\ĂŻODNLHU ]OLQLL<RXU+DLU$VVLVWDQWÄź3HUIHFWLQJ+DLUVSUD\7HQG\VNUHWQ\VSUD\ R Ä&#x201A;UHGQLP XWUZDOHQLX ]DSHZQLD GĂŻXJRWUZDĂŻH Z\NRĂąF]HQLH IU\]XU\ SR]ZDODMĂ&#x2C6;FZĂŻRVRPQDWXUDOQLHVLĂ&#x161;SRUXV]DĂ&#x160;3URGXNWQLHREFLĂ&#x2C6;Ä?DZĂŻR VĂśZG]LĂ&#x161;NLF]HPXPRÄ?OLZHE\ĂŻRX]\VNDQLHEDUG]RQDWXUDOQ\FKHIHNWĂśZ =HVSÜïIU\]MHUĂśZVWZRU]\OLWUHQHU]\'DYLQHVV]NROĂ&#x2C6;F\Z$NDGHPLL'DYLQHV Z:DUV]DZLH.DWDU]\QD%XG]LNRZVND.XUDÄ&#x201A;.DUROLQD6]WHMQ0DĂŻJRU]DWD 3LHFKRFLĂąVND0DJGDOHQD*UDERZVND5RPDQNR$JQLHV]ND6]ZHMNRZVND 'DPLDQ'U]\]JDRUD]0LFKDĂŻ7UXFKDQRZLF]'DYLQHVE\ĂŻSDUWQHUHPSRND]X

)RWR'DYLQHV

70


)RWR$.3$0DUHN0DNRZVNL

71


ATELIER POTOMSKI

72

Kolekcja BLINK OF AN EYE


Fryzury: Rafał Potomski Asystenci: Katarzyna Budzikowska-Kuraś, Damian Drzyzga Foto: Piotr Stokłosa Asystent: Dominik Nowak Charakteryzacja, make-up: Honorata Pawlak Asystent: Sandra Szarek Kostiumy: Rafał Potomski Modelki: ECManagement & Zbigniew Kowalski Scenografia: Piotr Stokłosa & Rafał Potomski Dyr. artystyczny: Rafał Potomski Produkty: Davines Produkcja: Atelier Potomski

73


wydarzenia

Kemon i moda Nasze stylizacje na dobre zagoÅ&#x203A;ciÅ&#x201A;y na wybiegach najlepszych polskich projektantów. Â&#x2019;XNDV]-HPLRï0DFLHM=LHñ/LGLD.DOLWDļZSRND]DFKW\FKRVRELVWRÄ&#x201A;FLSRMDZLï\VLÃ&#x161;IU\]XU\SU]\JRWRZDQH SU]H]]HVSöïVW\OLVWöZPDUNL.HPRQ=DSUDV]DP\QDIRWRUHODFMÃ&#x161;

74


)RWR]GMÚFLDXGRVWÚSQLRQH]IRWRUHODFMLSURMHNWDQWöZ

75


moda

ObiecujÄ&#x2026;co Lato 2018 NiektĂłrzy analitycy tendencji mĂłwiÄ&#x2026;, Ĺźe moda obecnego sezonu jest narracyjna. Wychodzi od prostej linii geometrycznego lub linearnego wzoru, ktĂłry nastÄ&#x2122;pnie rozwijany jest w rysunek, motyw, wzĂłr, pojedynczy lub zwielokrotniony, aby nastÄ&#x2122;pnie zyskaÄ&#x2021; na ruchu i â&#x20AC;&#x201C; niczym w kinie â&#x20AC;&#x201C; snuÄ&#x2021; opowieĹ&#x203A;Ä&#x2021; o marzeniach, pragnieniach i niestworzonych historiach. W istocie, moda tego lata pobudza wyobraĹşniÄ&#x2122;, jest peĹ&#x201A;na fantazji i humoru. Jak zwykle, niejednoznaczna, inspiruje siÄ&#x2122; szlachetnÄ&#x2026; prostotÄ&#x2026; natury, ale opowiada teĹź o frajdzie z cyfrowego jej przetwarzania (na przykĹ&#x201A;ad hybrydowe, odrealnione kwiaty sÄ&#x2026; wszechobecne w kolekcjach). Prowadzi nas w mikrokosmos motywĂłw geometrycznych, a potem nagle zmienia skalÄ&#x2122; na makro i przenosi do patchworkowych, kontrastowych poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czeĹ&#x201E;. WymyĹ&#x203A;la postaci, inspiruje siÄ&#x2122; popartem, kulturami plemiennymi, marzy o zĹ&#x201A;ocie i srebrze, ale nie zapomina teĹź o piÄ&#x2122;knie surowej prostoty, wyraĹźonej przede wszystkim w bieli, ale rĂłwnieĹź w nieustannym dÄ&#x2026;Ĺźeniu do jednolitoĹ&#x203A;ci sylwetki. Moda tego sezonu jest znowu peĹ&#x201A;na wigoru

7KHQG6NLQ

Pepa Salazar

Angel Schlesser

i obiecuje, Ĺźe wiele siÄ&#x2122; moĹźna jeszcze po niej spodziewaÄ&#x2021;.

:\JOĂ&#x2C6;GFDĂŻNLHPWRWDOQ\ -HGHQZ]ĂśUMHGHQPDWHULDĂŻMHGHQNRORUMHGHQQDGUXNOXEMHGHQVW\OÄźNRQVHNZHQWQLHXPLHV]F]RQ\ QDFDĂŻHMV\OZHWFH1LHFKRG]LE\QDMPQLHMRSU]HVDGĂ&#x161;DOHRREHFQĂ&#x2C6;RGNLONXVH]RQĂśZ]DVDGĂ&#x161;MHGQROLWRÄ&#x201A;FLVSĂśMQRÄ&#x201A;FLMHGQRURGQRÄ&#x201A;FLDQLHNLHG\PRQRFKURPDW\]PX,ZÄ?DGQHM]W\FKV\OZHWHNQLH PDQXG\

76


Maria Escoté

Ion Fiz

&XVWR

Patchwork vs. Geometria

0DUFRV/XHQJR

Maria Escoté

'X\RV

:RSR]\FMLGRMHGQROLWRĂFLSRZVWDMÈSURSR]\FMHVWDZLDMÈFHQDSDWFKZRUNLSRïÈF]HQLHPQöVWZD Z]RUöZLWNDQLQZMHGQHMV\OZHWFHOXEQDZHWQDMHGQ\PHOHPHQFLHVWURMX7ZRU]\WRZHIHNFLH Z\JOÈGWURFKÚVWUHHWRZ\WURFKÚHWQLF]Q\3RQLHZDĝWHQGHQFMDWDSROHJDQDNRQWUDVWRZRĂFLLSDUDGRNVLHLQWHJUDOQÈMHMF]ÚĂFLÈMHVWMHMZïDVQDRSR]\FMDF]\OLXSRU]ÈGNRZDQDJHRPHWULD3U]HGH ZV]\VWNLP FKRG]L R Z]RU\ QDMF]ÚĂFLHM VÈ WR SDV\ OXE Z]RU\ LPLWXMÈFH SDWFKZRUNRZH VWUXNWXU\ 1LHNWöUHSURSR]\FMHïÈF]ÈRELHVNUDMQRĂFLZREUÚELHMHGQHMV\OZHWNL

'PXFKDZFHODWDZFHZLDWU 7HPDWRGWZDU]DMÈF\Z]RU\URĂOLQQH SU]HGHZV]\VWNLPNZLDWRZH RUD]]ZLHU]ÚFH JïöZQLHHJ]RW\F]QH SWDNL 0RW\Z\ WH MHGQDN VÈ SU]HWZDU]DQH F\IURZR 5D] QDGDMH VLÚ QLHQDWXUDOQH NRORU\ ]QDQ\P UHDOLVW\F]Q\P NZLDWRP &]DVHP ]QDF]QLH VLÚ MH RGEDUZLD LQQ\P UD]HP QDV\FD VLÚ MH SU]HVDG]RQÈEDUZÈPXOWLSOLNXMHZVW\OXSRSDUWDQLHNLHG\GÈĝ\GRPDODUVNRĂFLLDEVWUDNFMLĮ &RLVWRWQHļPRW\Z\WHXPLHV]F]DQHVÈQDSU]H]URF]\VW\FKOHNNLFKLSHïQ\FKSRZLHWU]DWNDQLQDFK

77


-RUJH9Á]TXH]

&XVWR

Ana Locking

moda

6UHEU]\ĂFLH]ïRFLĂFLH

'X\RV

Ulises Mérida

-RUJH9Á]TXH]

&K\EDSRUD]SLHUZV]\PRGDZVH]RQLHOHWQLPSRV]XNXMHIXWXU\VW\F]QHMV]WXF]QRĂFLPHWDOLF]QRĂFL LEODVNXMDNE\RSRQXMÈFGRW\FKF]DVRZ\PWHQGHQFMRPODWDGÈĝÈFHJR]DZV]HGRZ\JRG\LNRPIRUWRZHMQDWXUDOQRĂFLPDWHULDïXZ\JOÈGXLNRORUX$E\RVLÈJQÈÊZUDĝHQLHEODVNXLEOLFKWUXVWRVXMHVLÚ ZV]\VWNR FR W\ONR PRĝOLZH DSOLNDFMH GĝHW\ FHNLQ\ PDWHULDï\ SRNU\WH IROLÈ OXE WNDQLQ\ V]WXF]QH ZUÚF]VSUDZLDMÈFHZUDĝHQLHDOXPLQLRZ\FK

Kolor koralowy 1LHNZHVWLRQRZDQ\NRORUVH]RQX3UöEXMÈ]QLPFRSUDZGDNRQNXURZDÊSRMHG\QF]HSRPDUDñF]HFLHSïHĝöïFLHQLHF]\OD]XURZ\EïÚNLWQLHPQLHMMHGQDNNRUDORZ\ZFLÈĝMHVWJöUÈ0RĝHE\Ê EDUG]LHMMDVNUDZ\DOER]XSHïQLHUR]ELHORQ\LZ\FLV]RQ\0RĝHSRMDZLDÊVLÚQDFDïHMV\OZHWFHOXE QDMHMZ\EUDQ\PHOHPHQFLH-HGQDNQDMZLÚNV]HZUDĝHQLHURELNLHG\MHVWVWRVRZDQ\QDSRMHG\QF]\PGRGDWNX SDVNXWRUHEFH LNRQLHF]QLHZ]HVWDZLHQLX]ELHOÈ NWöUDRGZLRVQ\MHVWZFLÈĝ REHFQDZHZV]\VWNLFKNROHNFMDFK 

78


WIELKIE METAMORFOZY NA ANTENIE POLSAT CAFE Å&#x203A;roda, godz. 21:00

Sponsorzy programu


García Madrid

García Madrid

García Madrid

moda

:\JOÈGQLHFDïNLHP]Z\F]DMQ\ 3RFDï\FKVH]RQDFKĂZLHWOQ\FKEïÈG]HQLDSRPDUJLQHVDFKPÚVNLFKIRUPRG]LHĝ\PRGDGODSDQöZQDUHV]FLHGRQLFKSRZUDFD3RPLQLRQ\FKHNVSHU\PHQWDFKSR]RVWDï\MHGQDNQLH]QDF]QHĂODG\ZLGRF]QHZGHWDODFK1LE\ZLG]LP\NODV\F]QÈPÚVNÈV\OZHWNÚDOHNLHG\SU]\MU]HÊVLÚMHMZ]EOLĝHQLXWRFRĂ ZQLHMQLHJUD$WRNUDZDW]DGïXJLDWRUÚNDZ\NRV]XOLFLXW]DV]HURNLH6]RUW\ļ]DFLDVQH6SRGQLHRGJDUQLWXUXPDMÈSRGZLQLÚWHQRJDZNLDOERSRMHG\QF]H DSOLNDFMHNZLDWRZHDF]DVHPXGDMÈVSRGQLHRGGUHVX7REDUG]RRGĂZLHĝDMÈFHLSHïQHVXEWHOQHJRKXPRUXJU\]IRUPÈ

Ion Fiz

Xevi Fernandez

&XVWR

Ion Fiz

Ana Locking

:\JOÈGFDïNLHP niezwyczajny 3RGREQLH MDN PRGD GDPVND NROHNFMH GOD PÚĝF]\]Q UöZQLHĝ SURSRQXMÈ FDïRĂFLRZH MHGQROLWH WUDNtowanie sylwetki. Z jednej strony WHQGHQFMDWDMHVWXMPRZDQDMHV]F]H EDUG]LHM UDG\NDOQLH FKRG]L QLH W\ONR R MHGQROLWRĂÊ PDWHULDïX Z]RUöZ IDNWXU\ F]\ NRORUX DOH FDïH HOHPHQW\ RG]LHĝ\ PRJÈ SRGOHJDÊ Z\GïXĝHQLX E\ VSRWÚJRZDÊ HIHNW MHGQRURGQRĂFL = GUXJLHM VWURQ\ PRGD PÚVND Z VSRVöE PRFQ\ Lb Z\UD]LVW\ WUDNWXMH WHQ WUHQG FR VSUDZLDĝHRFLHUDVLÚRQZöZF]DV RSU]HVDGÚLWHDWUDOQRĂÊ

: EDUG]R QLH]Z\Nï\ L LQWU\JXMÈF\ VSRVöE PRGD PÚVND LQWHUSUHWXje trend patchworkowy. Przede ZV]\VWNLPRSHUXMHZZLÚNV]HMVNDOL 6WRVRZDQH VÈ WX ZLÚNV]H EDUG]LHM ]GHF\GRZDQH NDZDïNL PDWHULDïöZ D QLHNLHG\ VWDMÈ VLÚ QLPL VDPH HOHPHQW\VWURMX QS]HVWDZLRQHQD]DVDG]LH SDWFKZRUNX V]RUW\ NRV]XOD NXUWND 3R GUXJLH SRïÈF]HQLH UöĝQRURGQ\FK IDNWXU NRORUöZ L PDWHULDïöZ ]RVWDMH ķSU]HWïXPDF]RQHĵ QD ]HVWDZLHQLH RGPLHQQ\FK IRUP L VWUXNWXU SU]\ ]DFKRZDQLX SHïQHM F]\WHOQRĂFL]DVDG\SDWFKZRUNX=DFKRZXMÈFWUDG\F\MQHIRUP\SURMHNWDQFLVWDZLDMÈQDLFKZDUVWZRZRĂÊ FRUD]GïXĝV]HZ\VWDMÈFHVSRGVLHELHSRV]F]HJöOQHHOHPHQW\VWURMX 

Foto: Ugo Camera / IFEMA Maja Hirsz

80

2XWVLGHUV'LYLVLRQ

3DWFKZRUNSRPÚVNX


uroda

)RWR0DUFLQ=DUDQHN

Sun ny Kis ses

ch Tou der Pow

Kolekcja lakierรณw NCLA โ€žSummer in the Cityโ€ by Marzena Kanclerska Kalifornijska marka NCLA zaprosiล‚a do wspรณล‚pracy najbardziej znanฤ… polskฤ… stylistkฤ™ paznokci โ€“ Marzenฤ™ Kanclerskฤ…. Zostaล‚a ona pierwszฤ… stylistkฤ… spoza Stanรณw Zjednoczonych, z ktรณrฤ… znana na caล‚ym ล›wiecie marka stworzyล‚a kolekcjฤ™ lakierรณw. Kolekcja โ€žSummer in the Cityโ€ by Marzena Kanclerska to cztery wakacyjne NRORU\XWU]\PDQHZSRJRGQHMLOHNNLHMVW\OLVW\FH0DU]HQDNRU]\VWDMรˆF ]ZLHOROHWQLHJRGRฤ‚ZLDGF]HQLDZSUDF\]NOLHQWNDPLZVZRLFKVDORQDFK D WDNฤH SRGF]DV VHVML ]GMรšFLRZ\FK RUD] SRND]รถZ PRG\ VWZRU]\รฏD NRORU\ NWรถUH LGHDOQLH SDVXMรˆ GR NDUQDFML RUD] Z\MรˆWNRZHM RVRERZRฤ‚FL LXURG\SROVNLFKNRELHW7RNRORU\VWZRU]RQHVSHFMDOQLH]P\ฤ‚OรˆRQDV

/DNLHU\]WHMNROHNFMLRGGDMรˆNOLPDWVรฏRQHF]Q\FKZDNDFMLLLGHDOQLHNRPSRQXMรˆ VLรš ] RSDORQรˆ VNรถUรˆ RUD] ZDNDF\MQ\PL VW\OL]DFMDPL ,QVSLUDFMรˆ SU]\MHMWZRU]HQLXE\รฏ\SU]HGHZV]\VWNLPZDNDF\MQHSRGUรถฤHGODWHJR SU]\ZRรฏXMH RQD ZVSRPQLHQLD RGGDMH QDVWUรถM L NOLPDW RGZLHG]DQ\FK PLHMVF L VSUDZLD ฤH QDZHW QLH Z\MHฤGฤDMรˆF ] PLDVWDPRฤHP\SRF]XรŠ VLรšMDNQDXUORSLH%RSU]HFLHฤODWRZPLHฤ‚FLHWHฤPRฤHE\รŠIDVF\QXMรˆFH

โ€“ 7R SLHUZV]\ UD] NLHG\ VWZRU]\รฏDP VZRMรˆ NROHNFMรš ODNLHUรถZ FKRFLDฤ PLDรฏDP MXฤ ZLHOH WDNLFK SURSR]\FML RG LQQ\FK PDUHN 1LH FKRG]รš QD NRPSURPLV\ MHฤ‚OL VLรš Z FRฤ‚ DQJDฤXMรš WR PXV]รš E\รŠ GR WHJR Z SU]HNRQDQD 0DUNรš 1&/$ ]QDรฏDP MHV]F]H ]DQLP ]RVWDรฏD ZSURZDG]RQD GR G\VWU\EXFML Z 3ROVFH 3URZDG]รš DNW\ZQ\ L ]GURZ\ WU\E ฤ\FLD DbZbVZRLFKVDORQDFK1DLO6SDNRU]\VWDP]SURGXNWรถZQDMZ\ฤV]HMMDNRฤ‚FL 'ODWHJR ZVSรถรฏSUDFD ] NDOLIRUQLMVNรˆ PDUNรˆ 1&/$ NWรถUD SURGXNXMH OXNVXVRZH ZHJDรฑVNLH ODNLHU\ GR SD]QRNFL SR]EDZLRQH V]NRGOLZ\FK VXEVWDQFML IUHH E\รฏD GOD PQLH QDWXUDOQ\P Z\ERUHP ฤผ PรถZL 0Drzena.

Limitowana kolekcja โ€žSummer in the Cityโ€ by Marzena Kanclerska to 4 laNLHU\NWรถU\FKQD]Z\RG]ZLHUFLHGODMรˆWRFRQDMEDUG]LHMNRMDU]\VLรš]ODWHP URPDQW\F]QHUDQGNLVSRWNDQLD]SU]\MDFLรถรฏNDPLV]DORQHZLHF]RU\LOHQLZH SRUDQNL7RZรฏDฤ‚QLHNZLQWHVHQFMDQDMSLรšNQLHMV]HMSRU\URNXฤผODWD

82

+RW 6XPPHU 3DVWHO /RYH 3RZGHU 7RXFK L 6XQQ\ .LVVHV ฤผ WR NRORU\ NWรถUH SR]ZROรˆ R]GRELรŠ SD]QRNFLH Z QDMPRGQLHMV]H RGFLHQLH W\FK ZDNDFML :b]DOHฤQRฤ‚FLRGRND]MLLQDVWURMXGRZ\ERUXPDP\LQWHQV\ZQ\QHRQRZ\UรถฤVW\ORZ\QHRQRZ\SRPDUDรฑF]RUD]GZDVWRQRZDQHRGFLHQLH MDVQ\EHฤLQDMPRGQLHMV]\REHFQLHRGFLHรฑUรถฤXฤผฤทPLOOHQQLDOSLQNฤต


r me um S t Ho

Pas tel Lov e /DNLHU\]NROHNFMLķ6XPPHULQWKH&LW\ĵĂZLHWQLHZSLV]ÈVLÚZNOLPDWGDOHNLFKRUD]EOLĝV]\FKSRGUöĝ\DOHEÚGÈWDNĝHSDVRZDÊGRFRG]LHQQ\FK OHWQLFKVW\OL]DFMLZPLHĂFLH3U]HFLHĝQLHGDVLÚXNU\ÊĝHSU]HZDĝDMÈFÈ F]ÚĂÊODWDZLÚNV]RĂÊNRELHWVSÚG]DZPLHĂFLH7ÈNROHNFMÈXGRZDGQLDP\ĝHWRWDNĝHPRĝHE\ÊHNVF\WXMÈF\F]DVSHïHQVïRQHF]Q\FKSRFDïXQNöZXĂPLHFKXLQLH]DSRPQLDQ\FKVSRWNDñSRGF]DVNWöU\FKHIHNWRZny, kolorowy manicure to absolutny „musthave”. Lakiery z kolekcji Marzeny Kanclerskiej, tak jak wszystkie lakiery marki 1&/$VÈIUHH SR]EDZLRQHQLHEH]SLHF]Q\FKWRNV\Q ZHJDñVNLHRUD] QLHWHVWRZDQH QD ]ZLHU]ÚWDFK 3RZVWDï\ Z /RV $QJHOHV ]H VNïDGQLNöZ QDMZ\ĝV]HM MDNRĂFL /DNLHU\ R WDNLHM IRUPXOH WR JZDUDQFMD ]GURZ\FK EH]SLHF]Q\FKLSLÚNQ\FKSD]QRNFL Powder TouchļGHOLNDWQ\MDVQ\RGFLHñEHĝXLGHDOQ\QDFRG]LHñLMDNR X]XSHïQLHQLH EDUG]R NRORURZ\FK VW\OL]DFML 7R NODV\F]Q\ QXGH SDVXMÈF\ GRNDUQDFMLZLÚNV]RĂFL3ROHN

Pastel Love –PLïRĂÊGRSDVWHOLZZDNDFMHRĝ\ZD]H]GZRMRQÈPRFÈ $ WHQ SDVWHORZ\ Uöĝ Z QDMPRGQLHMV]\P RGFLHQLX ķPLOOHQLDO SLQNĵ VNUDGQLHVHUFHNDĝGHMNRELHW\NRFKDMÈFHMZDNDFMH Sunny Kisses ļWRVW\ORZ\QHRQRZ\SRPDUDñF]NWöU\SLÚNQLHSUH]HQWXMHVLÚQDSRNU\WHMRSDOHQL]QÈGïRQL-HVWMDNSRFDïXQHNZSURPLHQLDFK VïRñFDJRUÈF\LSU]HSHïQLDMÈF\UDGRĂFLÈ Hot Summer – ten kolor to kwintesencja lata, intensywny, nasycony LbEDUG]RHQHUJHW\F]Q\1HRQRZ\Uöĝ+RW6XPPHUWRĂZLHWQ\NRPSDQ QDMEDUG]LHMV]DORQ\FKZDNDF\MQ\FKPRPHQWöZ &HQD]ïPO shopncla.pl

83


RefectiCil Brow Styling Strip Prosty sposób na idealne brwi! Każda z nas doskonale wie jak ważna jest prawidłowa depilacja brwi, która przede wszystkim powinna być dopasowana do kształtu twarzy. Subtelnie wyregulowany łuk brwiowy z pewnością podkreśli urodę nadając oczom piękną oprawę i głębszy wyraz.


1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

Oczyść brwi płynem do demakijażu RefectoCil i oddziel powoli paski – teraz masz jeden pasek do prawego i jeden do lewego oka.

2.

Zwróć uwagę na punkty na paskach – pomogą one Tobie w usytuowaniu pasków. Stronę z jednym punktem umieść na początku brwi, stronę z dwoma punktami na końcu brwi. Jeśli zauważysz, że pasek został źle przyklejony (niesymetrycznie, krzywo, za wysoko lub nisko) bez obawy odklej go w kierunku wzrostu włosa, a potem przyklej raz jeszcze.

3. 4.

Wygładź i delikatnie przyduś pasek – tak by wosk przywarł do włosów. Wskazówka – jeśli widoczne są luki między paskiem a brwią, oznacza to, że klient powinien w tym miejscu pozwolić rosnąć włoskom. Można również w tym miejscu lekko zabarwić skórę farbą RefectoCil. Paski doskonale sprawdzają się także jako szablony! Dlatego jednocześnie polecamy koloryzację brwi. Jeśli jednak robisz zabiegi osobno – należy najpierw farbować, a potem depilować, aby uniknąć podrażnienia skóry.

5. 6.

Po upływie czasu działania zmyj farbę wilgotnym wacikiem.

7.

Dzięki dodatkowym paskom usuniesz włoski pomiędzy i nad brwiami. (patrz fotografia nr 7 i 8)

Delikatnie napnij skórę na zewnętrznym kąciku brwi i dynamicznie pociągnij w kierunku przeciwnym do wzrostu włosków.

Efektem są idealnie wyprofilowane i podkreślone kolorem brwi osiągnięte jedynie w kilku, szybkich i prostych krokach.

Więcej informacji znajdziesz na: www.refectocil.p Jesteśmy także na Facebooku: @RefectocilPolska Oficjalny partner marki RefectoCil w Polsce: Progress Września | t: 61 437 49 80 | www.progress.wrzesnia.pl


uroda

MakijaĹźystka czy make-up artist? Tajniki zawodu wizaĹźystki Czy trudno zostaÄ&#x2021; wizaĹźystkÄ&#x2026;? I tak, i nie. Teoretycznie wystarczy odbyÄ&#x2021; kompleksowy kurs u osoby uprawnionej (mistrz w zawodzie wizaĹźystki z uprawnieniami pedagogicznymi), zdaÄ&#x2021; egzamin czeladniczy i moĹźna otworzyÄ&#x2021; dziaĹ&#x201A;alnoĹ&#x203A;Ä&#x2021; gospodarczÄ&#x2026; lub zatrudniÄ&#x2021; siÄ&#x2122; w atelier wizerunku lub gabinecie kosmetycznym. Jednak miarÄ&#x2026; sukcesu jest praktyka i zaangaĹźowanie. StaĹ&#x201A;e inwestowanie w siebie, zdobywanie nowych doĹ&#x203A;wiadczeĹ&#x201E;. &]\PRJĂ&#x161;VWDĂ&#x160;VLĂ&#x161;ZL]DÄ?\VWĂ&#x2C6;SRSU]HF]\WDQLXNVLĂ&#x2C6;Ä?NLF]\NXUVLHRQOLQH" 1LH6Ă&#x2C6;WRZVSDQLDĂŻHQDU]Ă&#x161;G]LDSRPRFQLF]HX]XSHĂŻQLDMĂ&#x2C6;FHGRV]NDODMĂ&#x2C6;FH MHGQDNQLFQLH]DVWĂ&#x2C6;SLNRPSOHNVRZHMZLHG]\SU]HND]DQHMQDZDUV]WDWDFK VWDFMRQDUQ\FK (IHNW\ZQRÄ&#x201A;Ă&#x160; V]NROHQLD ]DOHÄ?\ UĂśZQLHÄ? RG WHJR F]\ RGUDELDV]QDELHÄ?Ă&#x2C6;FR]DGDQLDGRPRZHÄźF]\GRGDWNRZRĂ&#x160;ZLF]\V]QDNROHÄ?DQNDFK SRGHMPXMHV] VLĂ&#x161; SUDNW\N Z V]NRĂŻDFK ZL]DÄ?X OXE SUDNW\N X PLVWU]D ZL]DÄ?X

1

2

86

0DNLMDÄ?\VWNDF]\PDNHXSDUWLVW" 7\WXĂŻHPPDNHXSDUWLVWQLHSRZLQQDVLĂ&#x161;SRGSLV\ZDĂ&#x160;RVREDNWĂśUDZ\NRQXMH SURVWHPDNLMDÄ?HRNROLF]QRÄ&#x201A;FLRZH$UW\VWĂ&#x2C6;MHVWWHQNWRWZRU]\ZĂŻDVQHG]LHĂŻD ]NDWHJRULLPDVWHUFODVVÄźPDNLMDÄ?\IDVKLRQDZDQJDUGRZ\FKIDQWD]\MQ\FK 6SRWNDĂŻDPQDVZRMHMGURG]HNLONXZL]DÄ?\VWĂśZÄ&#x201A;ZLDWRZHJRIRUPDWX=JRGQLHVXJHUXMĂ&#x2C6;DE\W\WXĂŻRZDĂ&#x160;VLĂ&#x161;EDUG]LHMDGHNZDWQLHGRSU]\JRWRZDQLD ]DZRGRZHJRLZ\NRQ\ZDQHMSUDF\-HVWHPWHJRVDPHJR]GDQLD

3


4 6]NRïDF]\NXUV" 7R]DOHĝ\RGF]DVXLĂURGNöZMDNLHPRĝHV]SU]H]QDF]\ÊQDNV]WDïFHQLH]DZRGRZH:ķ)HQLNV6W\OHĵZ%\GJRV]F]\RGZU]HĂQLDUXV]DSLHUZV]\VHPHVWUURF]QHMV]NRï\ZL]DĝXLVW\OL]DFML=DMHG\QH]ïF]HVQHJRPLHVLÚF]QLHVïXFKDF]RWU]\PXMHSU]HV]ïRJRG]LQQDXNL5HODFMDFHQ\GRLORĂFL JRG]LQL]DJDGQLHñMHVWEH]NRQNXUHQF\MQD1LHEH]]QDF]HQLDGODQLHNWöU\FKVïXFKDF]\MHVWIDNWĝHNRV]WURF]QHMQDXNLUR]ïRĝRQ\MHVWQDPLHVLÚF]QH UDW\0XVLV]MHGQDNSRĂZLÚFLÊPLHVLÚF\QDHGXNDFMÚ.XUV\LK Zbķ)HQLNV6W\OHĵWR V]NRïD Z SLJXïFH 7D IRUPD HGXNDFML GHG\NRZDQD MHVW RVRERPNWöU\P]DOHĝ\QDV]\ENLPHIHNW\ZQ\PLNRPSOHNVRZ\P]GRE\FLXZLHG]\]]DNUHVXZL]DĝXZNUöWNLPF]DVLH.XUV\Z]DOHĝQRĂFLRGLORĂFL JRG]LQWUZDMÈ]D]Z\F]DMRGW\JRGQLDGRPLHVLÚF\3RZZNXUVDFKQD SRGVWDZLHZ\GDQ\FKSU]H]SODFöZNÚ]DĂZLDGF]HñUöZQLHĝPRĝQDSU]\VWÈSLÊGRHJ]DPLQXF]HODGQLF]HJR &]\PXV]Ú]GDÊHJ]DPLQ]DZRGRZ\" 1LHQLHPDWDNLHMSRWU]HE\PRĝHV]SRGMÈÊSUDFÚOXERWZRU]\ÊG]LDïDOQRĂÊJRVSRGDUF]ÈEH]W\WXïX]DZRGRZHJR3DPLÚWDMMHGQDNĝHZDUWR LĂÊ]DFLRVHPSRQLHZDĝW\WXïF]HODGQLNDRWZLHUDGU]ZLGRGDOV]HMNDULHU\]DZRGRZHM W\WXïPLVWU]DZ]DZRG]LH -HVWHĂEDUG]LHMZLDU\JRGQDZLDU\JRGQ\ Z EUDQĝ\ QD U\QNX SUDF\ GOD LQVW\WXFML XG]LHODMÈF\FK GRğQDQVRZDQLH

5 -DNSU]\JRWRZDÊVLÚGRHJ]DPLQXF]HODGQLF]HJR" 0RĝHV]]URELÊWRVDPRG]LHOQLHOXEVNRU]\VWDÊ]HV]NROHñSU]\JRWRZDZF]\FKZķ)HQLNV6W\OHĵQDNWöU\FKRPDZLDQHVÈ]DJDGQLHQLD]DZRGRZHRUD]SR]D]DZRGRZH7DNLNXUV]DZLHUDUöZQLHĝZDUV]WDW\PDNLMDĝX DQDOL]\NRORU\VW\F]QHMLVW\OL]DFMLDE\NRPSOHNVRZRSU]\JRWRZDÊ&LÚGR ]DZRGX1DMEOLĝV]\NXUVRGEÚG]LHVLÚOLSFDZ%\GJRV]F]\QDWRPLDVW HJ]DPLQF]HODGQLF]\QDSU]HïRPLHOLSFDLVLHUSQLDU -DNLH PDP PRĝOLZRĂFL Z W\P ]DZRG]LH RSUöF] Z\NRQ\ZDQLD PDNLMDĝ\RNROLF]QRĂFLRZ\FK" 0RĝOLZRĂFL MHVW ZLHOH 0RĝHV] RWZRU]\Ê ZïDVQÈ G]LDïDOQRĂÊ 0RĝHV] ZVSöïSUDFRZDÊ ] IRWRJUDIDPL DJHQFMDPL PRGHOHN DJHQFMDPL PDUNHWLQJRZ\PL %DUG]R GREU\P UR]ZLÈ]DQLHP QD SRF]ÈWHN OXE QD VWDïH MHVWSRGMÚFLH]DWUXGQLHQLDZGXĝ\FKSHUIXPHULDFKMDNRGRUDGFDNOLHQWD XbSURGXFHQWDOXEG\VWU\EXWRUDNRVPHW\NöZ-DNRPDNHXSDUWLVWPRĝHV] WZRU]\ÊQLHSRZWDU]DOQHG]LHïDQDSRWU]HE\UHNODP Z3ROVFHLQDĂZLHFLH

GRVïRZQLHZV]\VWNLHJRQLHW\ONRNRVPHW\NöZ 0XD.DPLOOD-DVWU]ÚEVNDķ)HQLNV6W\OHĵ )RWR(G\WD%DUWNLHZLF]3KRWRJUDSK\ 0RGHONL.DPLOD.REXVL$QQD-XUNRZVND6LD2OD3XWUD 0RGHO$JHQF\ķ:DYHĵ:DUV]DZD

.DPLOOD-DVWU]ÛEVNDȂ'\SORPRZDQD0LVWU]\QL:L]DľXL6W\OL]DFMLΖQVWUXNWRU3UDNW\F]QHM1DXNL=DZRGX]DĄRľ\FLHOND LZĄDĝFLFLHOND0DNHXS&RORU 6W\OH$FDGHP\3U]HZRGQLF]ÇFD.RPLVML(J]DPLQDF\MQHMZ]DZRG]LH:L]Dľ\VWND6W\ OLVWNDSU]\.XMDZVNR3RPRUVNLHMΖ]ELH5]HPLRVĄDL3U]HGVLÛELRUF]RĝFLZ%\GJRV]F]\ 0DNHXS&RORU 6W\OH$FDGHP\WRQRZRF]HVQDSU\ZDWQDV]NRĄDNWµUDRIHUXMHNDPHUDOQHLSU]H]WRHIHNW\ZQH QDXF]DQLH Z ]DZRG]LH ZL]Dľ\VWNDVW\OLVWND 'RĝZLDGF]HQLH SDVMD LQVWUXNWRUD L ODWD SUDNW\NL Z QDXF]DQLX F]\QLÇ $NDGHPLÛ]DZRGRZ\PXQLZHUV\WHWHPZWHMG]LHG]LQLH(GXNDFMDRGE\ZDVLÛZIRUPLHNXUVµZLQG\ZLGXDOQ\FKLJUXSRZ\FK QDSR]LRPDFKSRGVWDZRZ\PL]DDZDQVRZDQ\P=DMÛFLDRSDUWHVÇQDZDUV]WDWDFKLSUDNW\NDFK6]NROHQLDSU]\JR WRZXMÇGRHJ]DPLQµZ]DZRGRZ\FK :ĄDĝFLFLHOND Ȍ)HQLNV 6W\OHȋ VWZRU]\ĄD MHG\QH Z 3ROVFH V]NROHQLH GOD IU\]MHUµZ ] 1RZRF]HVQHM =LQG\ZLGXDOL]RZDQHM $QDOL]\.RORU\VW\F]QHMNWµUHXF]\MDNGRELHUDÉNRORU\]DFMÛGRW\SXNRORU\VW\F]QHJRNOLHQWNL $NDGHPLDUHDOL]XMHUµZQLHľZDUV]WDW\RZL]HUXQNXZEL]QHVLHGHG\NRZDQHȴUPRPLLFKSUDFRZQLNRP 6]NRĄDZVSµĄSUDFXMH]IRWRJUDIDPLLDJHQFMDPLSU]\UHDOL]DFMLSURJUDPµZWHOHZL]\MQ\FKHYHQWµZSRND]µZPRG\ LVHVML]GMÛFLRZ\FK5HDOL]XMHLQG\ZLGXDOQH]OHFHQLDLFRQVXOWLQJ]ZLÇ]DQ\]ZL]HUXQNLHP ZZZIHQLNVVW\OHSOVWXGLR#IHQLNVVW\OHSO

K U R S Y

Z A W O D O W E

I

S Z K O L E N I A


A >í,3&!03>90í 3&'/1-/>@A>!2-' -A!&#!/3A&83>-'A á

 á 17 czerwca 2018 godz. 10.00â&#x20AC;&#x201C;16.00

<£W38<à¥&#x2DC;90!Â&#x152;Â&#x17D;T@&+39A$A A$A'+Ã&#x2022;Ä&#x161;@;8'2-2+<&39;õ62'2! £<#<>3/'+38A'&9;!>-$-'£!,!2&£3>'+3


wywiad

Artego Bydgoszcz â&#x20AC;&#x201C; srebrnym medalistÄ&#x2026; Mistrzostw Polski w koszykĂłwce kobiet! Artego to nie tylko wĹ&#x201A;osy. To takĹźe wsparcie dla ambitnych, peĹ&#x201A;nych energii dziewczyn, ktĂłre realizujÄ&#x2026; swoje pasje. Artego Bydgoszcz to zespĂłĹ&#x201A; koszykarek naleĹźÄ&#x2026;cy do Klubu Sportowego Basket 25 i sponsorowany przez markÄ&#x2122; Artego. W sezonie 2017/2018 dziewczyny zdobyĹ&#x201A;y srebrny medal. O emocjach, determinacji i pasji rozmawialiĹ&#x203A;my z kapitanem zespoĹ&#x201A;u â&#x20AC;&#x201C; ElĹźbietÄ&#x2026; MiÄ&#x2122;dzik. :W\PURNXZ\ZDOF]\ĂŻ\Ä&#x201A;FLHVUHEUQ\PHGDO&]\E\ĂŻDWRFLĂ&#x161;Ä?NDGURJDGRVXNFHVX" (OÄ?ELHWD0LĂ&#x161;G]LN 7RE\ĂŻDEDUG]RFLĂ&#x161;Ä?NDGURJDSLHUZV]\UD]ZKLVWRULL $UWHJR%\GJRV]F] JUDĂŻ\Ä&#x201A;P\ WDNL FLĂ&#x161;Ä?NL SOD\RII 3R]LRP SROVNLHM OLJL Z W\PVH]RQLHE\ĂŻEDUG]RZ\UĂśZQDQ\LE\ĂŻRZLHOH]HVSRĂŻĂśZNWĂśUHPRJĂŻ\ ZDOF]\Ă&#x160;RQDMZ\Ä?V]HFHOH$E\ZHMÄ&#x201A;Ă&#x160;GRÄ&#x;QDĂŻX]DJUDĂŻ\Ä&#x201A;P\EDUG]R FLĂ&#x161;Ä?NLFK]DFLĂ&#x161;W\FKPHF]ĂśZ

)RWR5\V]DUG:V]RĂŻHN

90

Jak oceniasz poziom gry w tym sezonie? E.M.: 7RE\ĂŻQDV]QDMOHSV]\VH]RQ:\VWĂ&#x2C6;SLĂŻ\Ä&#x201A;P\SLHUZV]\UD]ZKLVWRULL .OXEXZHXURSHMVNLFKUR]JU\ZNDFKZ\JUDĂŻ\Ä&#x201A;P\WHÄ?SLHUZV]\UD]3XFKDU 3ROVNLL]DJUDĂŻ\Ä&#x201A;P\R]ĂŻRWR%\ĂŻ\RF]\ZLÄ&#x201A;FLHPRPHQW\OHSV]HMDNLJRUV]H %\ĂŻ\FKZLOHNLHG\JUDĂŻ\Ä&#x201A;P\VXSHULFLĂ&#x161;Ä?NRQDVE\ĂŻR]DWU]\PDĂ&#x160;DOH]GDU]DĂŻ\VLĂ&#x161;WHÄ?RNUHV\VĂŻDEV]HMJU\

)RWR5\V]DUG:V]RĂŻHN


&]\MHVWPHF]]WHJRVH]RQXNWöU\XWNZLï&LMDNRĂVSHFMDOQLHZSDPLÚFL" E.M.: %\ïRZLHOHPHF]öZNWöUH]DSDPLÚWDPDOHQDMEDUG]LHMXWNZLïPL ZbSDPLÚFLSLÈW\PHF]ZSOD\RII]H¥OÚ]È:URFïDZ:WHG\WRSRGZöFK SRUDĝNDFKXVLHELHSRMHFKDï\ĂP\GR:URFïDZLDLZ\JUDï\ĂP\GZDVSRWNDQLDSRF]\PZUöFLOLĂP\QDSLÈW\ļGHF\GXMÈF\PHF]GR%\GJRV]F]\ :LHG]LDï\ĂP\ĝHJUDP\RZV]\VWNRGODWHJRE\ïWRVXSHUPHF]DWRMDN GRSLQJRZDOLQDVNLELFHQDWU\EXQDFKE\ïRQLHVDPRZLWH &]\E\ï\FKZLOHZNWöU\FKFKRFLDĝQDPRPHQW]ZÈWSLïDĂZ$UWHJR %\GJRV]F]" E.M.: 3öNLSLïNDZJU]HZV]\VWNRMHVWPRĝOLZH:W\PVH]RQLHNROHMQ\ UD]SU]HNRQDïDPVLÚĝHWU]HED]DZV]HZDOF]\ÊLZLHU]\ÊGRNRñFD0\ ZLHU]\ï\ĂP\GODWHJR]DV]ï\ĂP\WDNGDOHNR -DNRNDSLWDQ$UWHJR%\GJRV]F]NRJR]GUXĝ\Q\Z\UöĝQLïDE\Ă" E.M.:1LHFKFLDïDE\PZ\UöĝQLDÊQLNRJR7RMHVWVSRUW]HVSRïRZ\LZV]\VF\ UD]HP SUDFRZDOLĂP\ QD WHQ VXNFHV ]DZRGQLF]NL WUHQHU]\ G]LDïDF]HVSRQVRU]\LNLELFH$QDERLVNXZLHPĝHNDĝGD]QDVGDïD]VLHELH ZV]\VWNRZbW\PVH]RQLH &RFKFLDïDE\ĂRVLÈJQÈÊZQDGFKRG]ÈF\PQRZ\PVH]RQLH]DUöZQR LQG\ZLGXDOQLHMDNLFDïÈGUXĝ\QÈ" E.M.: &KFLDïDE\P]GRE\ÊXSUDJQLRQH]ïRWR 'RF]HJRPRĝQDSRUöZQDÊXF]XFLHRGHEUDQLDVUHEUQHJRPHGDOX" E.M.: 3RWUXGQ\PVH]RQLHE\ïDWRRJURPQDUDGRĂÊ -DNXF]FLï\ĂFLHZ\JUDQÈ" E.M.: %\ï\ĂP\WDN]PÚF]RQHĝHQLHPLDï\ĂP\VLï\ĂZLÚWRZDÊ ĂPLHFK ¿DWUXMÚDOHQLH]GUDG]ÚMDNĮ &]HJRPRĝQDĝ\F]\Ê]DZRGQLF]NRPZQDGFKRG]ÈF\PVH]RQLH" E.M.: 3U]HGHZV]\VWNLP]GURZLD]GURZLD]GURZLDLĝ\F]FLHQDPWHJR XSUDJQLRQHJR]ïRWD

Elżbieta Międzik Kapitan Artego Bydgoszcz )RWR5\V]DUG:V]RïHN

91


wydarzenia

MILA Tour Kolekcja wiosenna marki Mila Pro zostaĹ&#x201A;a pokazana na pierwszym w historii marki tournĂŠe, ktĂłre nosiĹ&#x201A;o nazwÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;Tourâ&#x20AC;?. Jego celem byĹ&#x201A;o ukazanie inspiracji czerpanych z podróşy. StrzyĹźenia i koloryzacje wykonywane byĹ&#x201A;y przez Bartosza Bronowickiego, dyrektora marki Mila, i Giovanniego Pepe, ambasadora marki Mila.

2GGRPDMDZ6]F]HFLQLH3R]QDQLX:URFĂŻDZLX.UDNRZLH 5]HV]RZLH*G\QL:DUV]DZLHRUD]%LDĂŻ\PVWRNXRGE\ĂŻ\VLĂ&#x161;SRND]\LQDXJXUXMĂ&#x2C6;FHZLRVHQQĂ&#x2C6;NROHNFMĂ&#x161;IU\]XUPDUNL0LOD3UR.ROHNFMDLQVSLURZDQD E\ĂŻD UĂśÄ?QRURGQRÄ&#x201A;FLĂ&#x2C6; RUD] RGPLHQQ\PL W\SDPL XURG\ 0RGHONL ]DSURV]RQHGRZVSÜïSUDF\SRVLDGDĂŻ\RGPLHQQ\VW\OW\SLNRORUZĂŻRVĂśZSU]H] FRÄ&#x201A;ZLHWQLHNRQWUDVWRZDĂŻ\SRPLĂ&#x161;G]\VREĂ&#x2C6; 1DVFHQLHE\ĂŻRQDSUDZGĂ&#x161;PLĂ&#x161;G]\QDURGRZRPRGHONDRSROVNRQLJHU\MVNLFKNRU]HQLDFKDXERNXQDV]HJRHGXNDWRUD%DUWRV]D%URQRZLFNLHJRSUDFRZDĂŻQRZ\DPEDVDGRUPDUNL]/RQG\QXÄź:ĂŻRFK*LRYDQQL 3HSH 'OD%DUWRV]DIU\]MHUVWZRMHVWZLHOROHWQLĂ&#x2C6;SDVMĂ&#x2C6;6W\OMHJRSUDF\RSLHUDVLĂ&#x161; QDIXQGDPHQWDFK6DVVRRQQDELHÄ?Ă&#x2C6;FRXF]HVWQLF]\ZVHPLQDULDFK Z/RQG\QLHLÄ&#x201A;OHG]LQDMQRZV]HNROHNFMH$NDGHPLLV]XNDMĂ&#x2C6;FFLĂ&#x2C6;JOHQRZ\FK UR]ZLĂ&#x2C6;]DĂąZEUDQÄ?\IU\]MHUVNLHM

92


)RWR0LOD

*LRYDQQL ] NROHL RG ]DZV]H SRVWU]HJDï V]NROHQLD MDNR ZDĝQ\ HOHPHQW VZRMHMNDULHU\IU\]MHUVNLHMLZïDĂQLHGODWHJRSU]HSURZDG]LïVLÚ]:ïRFK GR/RQG\QX3UDFRZDïZQDMPRGQLHMV]\FKORQG\ñVNLFKVDORQDFKLVWXGLRZDïQD6DVVRRQ$FDGHP\']LÚNLZLHOROHWQLHPXGRĂZLDGF]HQLXRUD] ]DPLïRZDQLX GR NXOWXU\ *LRYDQQL ïÈF]\ ZïRV\ L ZV]HONLH IRUP\ V]WXNL WZRU]ÈFDZDQJDUGRZHIU\]XU\SRGF]DVZVSöïSUDF\]SURMHNWDQWDPL PX]\NDPLLDUW\VWDPLZL]XDOQ\PL

3RND]\ REğWRZDï\ Z ZLHOH HOHPHQWöZ V]NROHQLRZ\FK FR VSRWNDïR VLÚ ]HQWX]MDVW\F]QÈUHDNFMÈZLG]öZ:HIHNFLH]DGDZDOLRQLMHV]F]HZLÚFHM EDUG]RFLHNDZ\FKS\WDñG]LÚNLF]HPXSRJïÚELDOLVZRMÈZLHG]Ú1LHNWöU]\GRWHJRVWRSQLD]DDQJDĝRZDOLVLÚZSRND]ĝHUD]HP]QDV]\PLVW\OLVWDPLIDUERZDOLDOERREFLQDOL 6W\OLĂFLZWUDNFLHVSRWNDñQDVFHQLHSUH]HQWRZDOLQRZRF]HVQHWHFKQLNL VWU]\ĝHQLDLNRORU\]DFML:NDĝG\PPLHĂFLHRGE\ZDïRVLÚWRQDF]WHUHFK QRZ\FKPRGHONDFK6W\OLĂFLUDG]LOLUöZQLHĝMDNHIHNWRZQLHGREUDÊIU\]XUÚGRNV]WDïWXWZDU]\JïRZ\LXNïDGXNRVWQHJR:\NRQ\ZDOLRGZDĝQH FLÚFLDLQVSLURZDQHQDMĂZLHĝV]\PLWUHQGDPLSURVWR]/RQG\QX3RQDGWR SURSRQRZDOL UöZQLHĝ QLHNRQZHQFMRQDOQH UR]ZLÈ]DQLD NRORU\VW\F]QH WïXPDF]ÈFMDNZNUHDW\ZQ\VSRVöEïÈF]\ÊRGFLHQLHIDUEDE\X]\VNLZDÊ QLHVWDQGDUGRZÈNRORU\]DFMÚVSR]DNDUW\NRORUöZ

3RND]\V]NROHQLRZHSURPRZDï\QRZHREOLF]HPDUNL0LODLE\ï\MHGQRF]HĂQLH]DSRZLHG]LÈLZSURZDG]HQLHPGRGDOV]\FK]PLDQNWöUHEÚGÈ QDVWÚSRZDÊZQDMEOLĝV]\PF]DVLH=PLDQ\WHGRW\F]ÈSU]HGHZV]\VWNLP UR]SRF]ÚFLDV]NROHñLSRV]HU]HQLDRIHUW\SURGXNWRZHMPDUNL

93


  Ambasador Marki MILA PRO

 

SZKOLENIA MARKI

MILA PRO

83>!&Aí$@gBartosz Bronowicki,@8'0;388'!;@>2@!80-

ABC KOLORYZACJI MILATON Ó&#x201A; KREATYWNA KOLORYZACJA Ó&#x201A; SZKOLENIE Z KOLEKCJI MILA TOUR

Polecam!

O szkolenia zapytaj swojego przedstawiciela handlowego.

www.milapro.eu

Dyrektor Kreatywny Marki MILA PRO


szkolenia

Szkolenie Montibello

Fryzjerstwo i stylizacje sesyjne Wyjątkowe szkolenie z Mistrzynią Świata we fryzjerstwie Joanną Zarembą-Wanczurą. Pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych w pracy przy sesjach zdjęciowych czy eventach. Fotorelacja ze szkolenia: 9–10.04.2018, Kraków i 11–12.04.2018, Kraków Instruktor: Joanna Zaremba-Wanczura ,G]LHñlook&learn, ,,G]LHñZDUV]WDW\]DNRñF]RQHVHVMÈIRWRJUDğF]QÈ

96


NAJBARDZIEJ PRESTIŻOWA

PONOWNIE W POLSCE!

MONTIBELLO ZAPRASZA NA SPOTKANIE Z AKADEMIĄ VIDAL SASSOON terminy szkoleń: 5.11.2018

Gdańsk – ABC CUT

6.11.2018

Gdańsk – ABC CUT

7.11.2018

Gdańsk – ABC CUT

8–9.11.2018

Gdańsk – poziom zaawansowany

Bilety na szkolenia dostępne u Przedstawicieli Handlowych Fale Loki Koki.

www.montibello.pl


SASSOON ACADEMY

98

Kolekcja FUNCTION


Fryzury: The International Creative Team led by Mark Hayes Foto: Benjamin Vnuk Make-up: Daniel Koleric Stylizacja: Lucie Perrier

99


BEZPŁATNE SZKOLENIA FRYZJERSKIE gość specjalny


Niepowtarzalna okazja, aby uczyć się od najlepszych, i to zupełnie za darmo! Zapraszamy na 5-dniowy cykl szkoleń fryzjerskich, których zwieńczeniem jest szkolenie ze strzyżeń prowadzone przez światowej klasy instruktorów Sassoon Academy. Szkolenia finansowane są z Krajowego Funduszu Szkoleniowego, więc można skorzystać z nich za darmo! Finanse można także pozyskać z Europejskiego Funduszu Szkoleniowego! Odezwij się do nas! Pomożemy Ci w pozyskaniu środków! ZAUFAŁO NAM TYSIĄCE FRYZJERÓW Z CAŁEJ POLSKI! Oferujemy różne terminy szkoleń. Miejsce szkoleń: Zaremba International Academy Bydgoszcz Zapisy i informacje: 506 816 918 / 665 277 269 / 665 309 912 / 605 828 158 / 697 160 035 e-mail: zaremba@zaremba-academy.com O kontakt prosimy od pn. do pt. w godz. 8.00–16.00.

Nie stój w miejscu. Bądź zawsze o krok do przodu...

Zaprasza Joanna Zaremba-Wanczura pierwsza polska Mistrzyni Świata


szkolenia

5-dniowe bezpłatne szkolenia fryzjerskie w Zaremba International Academy Dołącz do nas i rozwijaj się razem z nami! W programie szkoleń m.in. ABC CUT prowadzone przez światowej klasy instruktorów struktorów Sassoon Academy. 3URJUDPV]NROHñ G]LHñ Trychologia :\NïDGRZF\:\ĝV]HM6]NRï\1DXNR=GURZLX ļ'DQXWDL3LRWU=DJDUVF\ G]LHñ 6WU]\ĝHQLD0ÚVNLH]HOHPHQWDPL%DUEHULQJX 0LVWU]3ROVNLZ%DUEHULQJX:RMFLHFK.DUZDW G]LHñ 1RZRF]HVQH.RORU\]DFMH ,QVWUXNWRU]\=DUHPED,QWHUQDWLRQDO$FDGHP\ G]LHñ 8SLÚFLDL6W\OL]DFMH ,QVWUXNWRU]\=DUHPED,QWHUQDWLRQDO$FDGHP\ G]LHñ $%&&87 ,QVWUXNWRU]\6DVVRRQ$FDGHP\]/RQG\QX 6]NROHQLH $%& &87 SRĂZLÚFRQH MHVW WHFKQLNRP VWU]\ĝHñ VWRVRZDQ\FK SU]H] V]NROHQLRZFöZ 6DVVRRQ 0D QD FHOX SRGQLHVLHQLH 7ZRLFK LQG\ZLGXDOQ\FK XPLHMÚWQRĂFL RUD] SU]HND]DQLH FHQQHM ZLHG]\ RG Z\VRNR Z\NZDOLğNRZDQ\FKLQVWUXNWRUöZ 6]NROHQLD6DVVRRQX]QDZDQHVÈQDFDï\PĂZLHFLH]DQDMOHSV]ÈHGXNDFMÚ Q X]QDZDQH VÈ QD FDï\P ĂZLHFLH ]D QDMOHSV]È HGXNDFMÚ IU\]MHUVNÈ

102


)RWR=DUHPED,QWHUQDWLRQDO$FDGHP\

=DSLV\LLQIRUPDFMH WHO  ZZZ]DUHPEDDFDGHP\FRP

103


MONTIBELLO

104

Kolekcja IRIDESCENT


105


Dyrektor kreatywny: Christophe Durand Fryzury: Christophe Durand i Montibello Creative Team Foto: Jens Grundmann Make-up: Egon Crivillers Stylizacja: Rosa Codina, Gema Font

MONTIBELLO

106


wywiad

Marcin Jusiński Stylista współpracujący z marką Montibello opowiada o swojej najnowszej kolekcji fryzur „#linelife”. 6NÈGLQVSLUDFMHGRNROHNFML"-DNDğOR]RğD]DQLÈVWRL" 0DUFLQ-XVLñVNL0RWWRNROHNFMLWRķ8SLÚNV]DÊļQLHXG]LZQLDÊĵ,QVSLUDFMÈNROHNFMLMHVWNRELHWDFRG]LHQQDMHMXURGDMHMVW\Oĝ\FLDEDUZ\NWöUH MÈRWDF]DMÈF]ÚVWRSU]\URGDLDUFKLWHNWXUD)LOR]RğÈNROHNFMLMHVWZ\GRE\FLHNRELHFRĂFLGRMU]DïRĂFLĂZLDGRPRĂFLNRELHW\ZGDQ\PPRPHQFLH ĝ\FLDWRSRPRFZSRGNUHĂOHQLXWHJRFRZQLHMQDMSLÚNQLHMV]H -DNLHWUHQG\NRORU\VW\F]QHZ\NRU]\VWDïHĂ" M.J.: *ïÚERNLHNRORU\QDV\FRQHUR]ĂZLHWORQHUHĠHNVHP:UDFDPGRRGFLHQL ERUGRPDKRQLWZRU]ÈFNRORUFLHPQHJRF]HUZRQHJRZLQD.RORU\VW\F]QLH SRGNUHĂODPïÈF]HQLHFLHSï\FKEDUZ]]LPQ\PL 0LHV]DP RGFLHQLH FLHSïHJR L ]LPQHJR EHĝX ’ÈF]Ú SODW\QÚ ]H ]ïRWHP 3RSU]H] NRORU Z\GRE\ZDP REMÚWRĂÊ ZïRVöZ : NROHNFML ZUDFDP GR Z\G]LHODQ\FKUHĠHNVöZNRORU\VW\F]Q\FKZIRUPLHGHOLNDWQHMLVXEWHOQHM :\NRU]\VWXMÚNRORU\]DFMHWRQZWRQ -DNLSURGXNWE\ïWDNLPSUDZG]LZ\PķPXVWKDYHĵSRGF]DVSUDF\SU]\ NROHNFML" M.J.: &DïDNROHNFMDNRORU\VW\F]QDRSLHUDVLÚQDOLQLLIDUE2DOLDL&URPDWRQH 5HFRYHU RUD] OLQLL GR UR]MDĂQLDQLD 3ODWL%ODQF 6W\OL]DFMD 'HFRGH WR FDïD JDPDSURGXNWöZZNWöUHMMHVWHP]DNRFKDQ\

&]\ ïDWZR SU]HïRĝ\Ê ]DSURSRQRZDQH IU\]XU\ QD FRG]LHQQÈ SUDFÚ ZVDORQLH" M.J.: :V]\VWNLHIU\]XU\ZWHMNROHNFMLVÈVWZRU]RQHGODIU\]MHUöZSUDFXMÈF\FK QDFRG]LHñZVZRLFKVDORQDFK 1DFRPRJÈOLF]\ÊXF]HVWQLF\V]NROHñNWöUHSRSURZDG]LV]" M.J.: 7RV]NROHQLDRSDUWHQDGRĂZLDGF]HQLXIU\]MHUDSUDNW\ND6]NROHQLD ]H PQÈ SR]ZROÈ UR]ZLNïDÊ SUREOHP\ SUDF\ FRG]LHQQHM L SREXG]LÊ NUHDW\ZQRĂÊ UR]ZLQÈÊ VNU]\GïD D WDNĝH QDEUDÊ SHZQRĂFL ]DZRGRZHM RWZRU]\ÊVLÚQDU]HF]\NWöU\FKQDFRG]LHñQLHURELP\ZVDORQDFK'ODWHJRWHĝIRUPDV]NROHQLDļNRORUFLÚFLHLXSLÚFLH3U]HSURZDG]HQLHPHWDPRUIR]\]HVW\OL]DFMLG]LHQQHMGRZLHF]RURZHM &KFÚSRGNUHĂOLÊMDNZDĝQÈUROÚMDNRIU\]MHU]\SHïQLP\Zĝ\FLXVZRLFK NOLHQWöZMDNZDĝQDMHVWUR]PRZD1DV]NROHQLX]DMPÚVLÚWHĝWHPDWHP RGSU]HGDĝ\SURGXNWöZZVDORQLH

MARCIN JUSIŃSKI ko l e kc j a # l i n e l i f e

107


MARCIN JUSIŃSKI, MONTIBELLO

108

Kolekcja #LINELIFE


109


Koncepcja kolekcji: Marcin Jusiński, FB: Warsztat Fryzjerski Pomoc kolorystyczna: Anita Kostrzewa Foto: Patrycja Poterała Make-up: Olga Ziemichód

MARCIN JUSIŃSKI, MONTIBELLO

110


Gładkość i blask Profesjonalna szczotka prostująca No303 premium

CERAMIC

160-210 °C

Ceramiczna płytka grzewcza

Zakres temperatury: 160–210°C

IONIC Technologia termiczna pozwalająca na idealne prostowanie włosów grubych, kręconych i niesfornych

Wyświetlacz temperatury (LCD)

Dzięki jonizacji włosy utrzymują naturalne nawilżenie oraz nie elektryzują się

AUTO OFF Automatyczne wyłączenie po ok. 60 minutach

Produkty dostępne wyłącznie w sklepach Fale Loki Koki

www.falelokikoki.pl


ANNE VECK

112

Kolekcja WICKED WEDDING


Fryzury: Anne Veck Foto: Barry Jeffery Asystent fotografa: Ben Johnson Make-up: Janine Bird Stylizacja: Kate Jeffery Lokalizacja: Malmaison, Oxford

113


ANNE VECK

114

Kolekcja DESIRE


Fryzury: Anne Veck dla Anne Veck Salons Foto: Pawel Spolnicki Make-up: Gosia Peruzynska Stylizacja i projekt sukien: Kasia Zaborek – Verise Bridal Produkty: Design Pulse by Matrix Włosy: Sleek

115


Fryzury: Olga García, Olga García Estilistas Foto: David Arnal Make-up: Wilder Rodríguez Stylizacja: Eunnis Mesa

OLGA GARCÍA

116

Kolekcja BRAIDS


5R]MDÐQLDGRWRQµZ &KURQLLZ]PDFQLDZÊRV\ 5HVWUXNWXU\]XMH LVSDMDZʵNQD

ࡨ‫  ޛ‬ Mila Silver Plex åLQQRZDF\MQ\SURGXNWRSRGZµMQ\PG]LDÊDQLXå www.milapro.eu


prezentacje

1. Skręć włosy w przeciwnych kierunkach, stosując lokówkę lub prostownicę.

2. Wygładź tył włosów i utrwal lakierem. Następnie użyj pudru od nasady i zastosuj technikę mierzwienia – pasmo po paśmie.

Upięcia ślubne Fryzury: Anna Piwnik – Instruktorka marki Kemon

118


1. Podziel włosy na sekcje ucho-ucho.

2. Z sekcji tylnej wybierz podział i zwiąż włosy gumką. Starannie wygładź włosy i wyciągnij pasma.

3. Utapiruj kucyk na całej długości, a następnie upnij go, jednocześnie nadając okrągły kształt.

4. Pasmo z przedniej sekcji upnij, tworząc luźną falę.

5. Spleć warkocz i upnij go nad kokiem. Natapiruj grzywkę u nasady. Pasmo po paśmie ułóż w kształcie fali. Całość utrwal i zdyscyplinuj.

119


KEMON

120

Kolekcja K-NOW


Fryzury: Andy Heasman, Rush Foto: Alex Cecchini Make-up: Victoria Paterson Stylizacja: Robert Morrison

121


KEMON

122


Dyrektor artystyczny: Mauro Galzignato Fryzury: Pierre Baltieri, Antonio Candido, Davide Carlucci, Diego Comandulli, Elisa Franco, Riccardo Rogari Foto: Omar Macchiavelli Stylizacje: Ylenia Puglia

123


prezentacje

Instruktorki marki Kemon Do zespoĹ&#x201A;u InstruktorĂłw marki Kemon doĹ&#x201A;Ä&#x2026;czyĹ&#x201A;y nowe stylistki: Karolina Ratajak, Magdalena Modrzejewska i Adriana KrĂłlik.

Karolina RatajakÄźZ]DZRG]LHSU]HV]ĂŻR ODW1DFRG]LHĂąSUDFXMHZ3R]QDQLX6ZRLFK XPLHMĂ&#x161;WQRÄ&#x201A;FLQDE\ĂŻDSRGRNLHPGRÄ&#x201A;ZLDGF]RQ\FK VSHFMDOLVWĂśZ]EUDQÄ?\IU\]MHUVNLHM 3RVLDGDGRVNRQDĂŻHZ\F]XFLHVW\OXLHVWHW\NL NWĂśUHSU]HQRVLQDSUDFĂ&#x161;]NOLHQWDPL :PDUFH.HPRQSHĂŻQLUROĂ&#x161;NRORU\VW\

Magdalena Modrzejewska â&#x20AC;&#x201C; kreowanie IU\]XURUD]ZL]HUXQNXMHVWMHMSDVMĂ&#x2C6;1DFRG]LHĂą SURZDG]LVZRMĂ&#x2C6;$NDGHPLĂ&#x161;0RGU]HMHZVN$FDGHP\ Z*GDĂąVNX8ZLHOELDSURVWRWĂ&#x161;LNODV\NĂ&#x161; 1LHEH]SRZRGXRGSRZLDGD]DNRORU\]DFMH ZQDV]HMPDUFH7RMHMDVZUĂ&#x161;NDZLH

$GULDQD.UĂśOLNÄźIU\]MHUVWZRRGPLHQLĂŻRMHM Ä?\FLHQLHRGZUDFDOQLH1DFRG]LHĂąPRÄ?QDMĂ&#x2C6;VSRWNDĂ&#x160; ZMHMVDORQLHZ(OEOĂ&#x2C6;JX6XNFHV\]DZRGRZHV]\ENR Z\UĂśÄ?QLĂŻ\MĂ&#x2C6;QDU\QNX6W\OL]XMHIU\]XU\ZNRQNXUVDFK SLĂ&#x161;NQRÄ&#x201A;FLSRND]DFKPRG\VHVMDFK]GMĂ&#x161;FLRZ\FK RUD]WZRU]\DXWRUVNLHNROHNFMHXSLĂ&#x161;Ă&#x160;Ä&#x201A;OXEQ\FK LZLHF]RURZ\FK

www.kemon.pl

124


Zapraszamy Was do naszego fryzjerskiego świata na seminaria uszyte na miarę Waszych oczekiwań. Z potrzeby pasji… Andrzej Wierzbicki, Tomasz Schmidt wraz z instruktorami WS Academy

SZKOLENIA: WS STEP I CUT&COLOR Pierwszy podstawowy krok na drodze do mistrzostwa fryzjerskiego.

WS TOTAL CUT Ekskluzywne pięciodniowe szkolenie ze strzyżeń damskich. Poznajcie tajemne metody Andrzeja Wierzbickiego i dajcie się ponieść wyobraźni.

Terminy: 30.06–1.07 | 4–5.08

Termin: 6–10.08

WS STEP II CUT&COLOR

WS TOTAL COLOR

Kolejny etap wtajemniczenia w piękno damskiego fryzjerstwa.

Wyjątkowe pięciodniowe szkolenie z koloryzacji. Tomasz Schmidt wraz z instruktorami odkryje przed Wami tajemnice, o których nawet nie śniliście.

Terminy: 16–17.06 | 14–15.07

Termin: 13–17.08

WS COLOR BLOND

MAGICZNY PONIEDZIAŁEK

Instruktorzy WS ACADEMY wprowadzą Was w magiczny świat koloryzacji blond. Dajcie się zaskoczyć! Termin: 18–19.08

WS MEN Podstawy kunsztu fryzjerstwa męskiego ujęte w dwa dni szkoleniowe. Termin: 11–12.08

Jak z szarej codzienności wyczarować olśniewający look? Instruktor WS ACADEMY zdradzi Wam tę tajemnicę podczas jednodniowych warsztatów. Termin: 9.07

Dział Szkoleń: Daria Zdanowicz e-mail: szkolenia.ws@gmail.com, tel. 570 744 570 www.wierzbicki-schmidt.pl


WS ACADEMY

Kolekcja INKARNATION „Inkarnation” to opowieść o niematerialnym cyklu przemian i ponownych narodzin. Świat jest bowiem dla nas powtarzalnym w nieskończoność procesem tworzenia i upadku. Kolekcja jest wyrazem hołdu złożonego poprzednim pokoleniom i kreuje jednocześnie wizję przyszłości, pokazując kolejne wcielenia najważniejszych nurtów kulturowych, które kontestują podstawowe wartości ludzkiej egzystencji jak: miłość, wolność, wiara, równość i szczęście. Zmusza do refleksji na temat prawdy będącej wyznacznikiem nirwany, do której od zarania dziejów nieustannie dążymy. A jaki jest Twój avatar?

126


Fryzury: William De Ridder Foto: Patje Verbruggen Make-up: Chris Del anno Stylizacja: Vankets Nicky

127


WS ACADEMY

128


Fryzury: William De Ridder Foto: Patje Verbruggen Make-up: Chris Del anno Stylizacja: Vankets Nicky

129


Fryzury: WS Academy Wierzbicki & Schmidt Poznań Marcelińska Foto: Kamil Majdański Make-up: Monika Chmielewska Stylizacja: Szymon Mrózek

WS ACADEMY

130


wywiad

Tomasz Schmidt Znany i ceniony fryzjer z wieloletnim doświadczeniem. Swój warsztat szlifował w najlepszych akademiach na całym świecie: od Nowego Jorku, przez Paryż i Londyn, po Budapeszt. Popularność zdobył dzięki programowi telewizyjnemu, w którym wraz z Andrzejem Wierzbickim przeprowadzał rewolucje w polskich salonach fryzjerskich oraz na i w głowach ich właścicieli (i oczywiście klientów). Doskonale spełnia się w roli instruktora przygotowania zawodowego. Niedawno wydał książkę „Pod włos”, która ma być drogowskazem dla zagubionych w świecie trendów i dla tych, którzy nie wiedzą, czego powinni oczekiwać od dobrego fryzjera. -HVWHĂW\SHPPXOWL]DGDQLRZ\PVNÈGF]HUSLHV]LQVSLUDFMH" 7RPDV]6FKPLGW3U]HGHZV]\VWNLPSDVMRQXMHPQLHĂZLDWPRG\LWR]QLHJR F]HUSLÚSHïQ\PLJDUĂFLDPL-DNRZVSöïWZöUFDSUÚĝQLHG]LDïDMÈFHMDNDGHPLL IU\]MHUVNLHMļ:6$FDGHP\ļUD]HP]PRLPQLH]DVWÈSLRQ\P]HVSRïHPOXG]L VWDUDPVLÚUöZQLHĝWDNLHWUHQG\Z\]QDF]DÊWZRU]ÈFOLF]QHNROHNFMHIU\]MHUVNLHZVW\OXKDXWHFRXWXUH &RMHVWWUXGQLHMV]HIU\]MHUVWZRF]\QDSLVDQLHNVLÈĝNL" 76-HĂOLVWDZLDV]VRELHZ\VRNRSRSU]HF]NÚWRZV]\VWNRFRURELV]Zĝ\FLX VWDMHVLÚWUXGQHERFKFHV]WH]DGDQLDUHDOL]RZDÊMDNQDMOHSLHM3HUIHNFMRQL]PWRMHGQRF]HĂQLHGDULSU]HNOHñVWZR2F]\ZLĂFLHQDSLVDQLHNVLÈĝNLWR QDMZLÚNV]HVSRĂUöGZ\]ZDñNWöU\FKGRWÈGVLÚSRGMÈïHP3LVDïHPSRQDG URNLZW\PF]DVLHNDĝGDPRMDP\ĂOVNRQFHQWURZDQDE\ïDZRNöïSLVDQLD DOHE\ïRZDUWR *G]LHV]XNDïHĂLQVSLUDFMLSU]\SLVDQLXķ3RGZïRVĵ" 76 : NVLÈĝFH ]DZDUïHP VZRMH ZLHOROHWQLH GRĂZLDGF]HQLH ]DZRGRZH =DMPXMÚ VLÚ IU\]MHUVWZHP MXĝ ODW ZLÚF XV\VWHPDW\]RZDïHP FDï\ WHQ ķEDJDĝĵZLHG]\LXEUDïHPJRZVïRZDIRWRJUDğHREUD]\ļRF]\ZLĂFLH ZV]\VWNRGRNïDGQLHDQDOL]XMÈFLVNUXSXODWQHVHOHNFMRQXMÈF :NVLÈĝFH]QDMG]LHP\VSRURSRUDGGRW\F]ÈF\FKZ\JOÈGXKLVWRULH ]7ZRMHJRSU\ZDWQHJRĝ\FLDDOHL]GMÚFLDJZLD]GZPQLHMOXEEDUG]LHM XGDQ\FK VW\OL]DFMDFK -DN U\QHN RGHEUDï 7ZRMÈ NVLÈĝNÚ XVï\V]DïHĂ NU\W\NÚF]\UDF]HMJïRV\SRSDUFLD" 765HDNFMDOXG]LQDWÚSXEOLNDFMÚNXPRMHMRJURPQHMUDGRĂFLMHVWGRNïDGQLHWDNDMDNVRELHZ\REUDĝDïHP6ï\V]ÚRGW\FKNWöU]\MÈF]\WDOLĝH SRGF]DVOHNWXU\SU]Hĝ\OLFKZLOHZ]UXV]HQLDDOHSRMDZLDïVLÚWHĝĂPLHFK 6SRW\NDPVLÚUöZQLHĝ]RSLQLDPL]NWöU\FKEDUG]RVLÚFLHV]ÚĝHNVLÈĝND ķGDMHGRP\ĂOHQLDĵLSRV]HU]DZLHG]ÚF]\WHOQLNöZZWHPDFLHMDNLPMHVW SLÚNQRF]ïRZLHND 'RNRJRVNLHURZDQDMHVW7ZRMDNVLÈĝND" 76'RZV]\VWNLFKNWöU]\LQWHUHVXMÈVLÚPRGÈLZ\JOÈGHPDOHSU]HGH ZV]\VWNLP GOD W\FK NWöU]\ V]XNDMÈ Z ĝ\FLX ]ïRWHJR ĂURGND SRWU]HEXMÈ ]QDOHěÊğOR]RğÚGREUHJRLVSRNRMQHJRĝ\FLD:UHSHUWXDU]HNVLÈĝNLMHVW ERZLHPQLHW\ONRR]HZQÚWU]QHMSRZïRFHF]ïRZLHNDDOHWDNĝHRVDPRDNFHSWDFMLPRW\ZDFMLSDVMLLFLÚĝNLHMSUDF\ 3R]DSRUDGDPLVIRUPXïRZDQ\PLZSXEOLNDFMLFRFKFLDïE\ĂSU]HND]DÊ W\PNWöU]\PDU]ÈRIU\]MHUVWZLH" 76&KFLDïE\PĝHE\ZLHG]LHOLĝHMHVWWRSLÚNQHPDU]HQLHNWöUHWU]HED UHDOL]RZDÊMHĝHOLNWRĂF]XMHWDNLHSRZRïDQLHQLH]DOHĝQHRGSïFLZLHNX SU]HNRQDñF]\RSLQLLLQQ\FKOXG]L8U]HF]\ZLVWQLHQLHWHJRSUDJQLHQLDZ\QDJUDG]DZV]HONLHWUXGQRĂFLNWöUH]SHZQRĂFLÈNDĝG\ķPDU]\FLHOĵVSRWND QDVZHMGURG]H%\ÊPRĝHEDQDOQDOHF]EDUG]RV]F]HUDUDGDRGHPQLH EÈGěFLHZ\WUZDOL

132

7ZRMDGURJDGR]DZRGXQLHE\ïDïDWZDPRĝHP\RW\PSU]HF]\WDÊ ZNVLÈĝFH2VLÈJQÈïHĂVXNFHVDPLPRWRZ\GDMHV]VLÚPLHÊZVRELH EDUG]RGXĝRSRNRU\L]GURZHJRG\VWDQVXGRWHJRFRURELV]&]\NLHG\Ă SRP\ĂODïHĂRVRELHķWDNWHUD]MHVWHPSURIHVMRQDOLVWÈĵ" 766WDUDPVLÚWDNP\ĂOHÊRVRELHSU]H]FDï\F]DVERWRPöMGRGDWNRZ\ QDSÚG PRWRU GR G]LDïDQLD -HGQRF]HĂQLH ]GDMÚ VRELH VSUDZÚ ĝH QLJG\ QLHRVLÈJQÚHXIRU\F]QHJRVWDQXSHUIHNFMLLFLÈJOHEÚGÚFKFLDïVLÚUR]ZLMDÊ V]XNDÊLGHDOQHJRĂZLDWD 2JïRVLïHĂ NRQLHF ZVSöïSUDF\ ] ķ2VWU\P FLÚFLHPĵ DOH Z WHM FKZLOL PRĝHP\ RJOÈGDÊ LQQ\ SURJUDP ] 7ZRLP ZVSöïXG]LDïHP F]\OL ķ0HWDPRUIR]\GRNZDGUDWXĵ&]HJRMHV]F]HPRĝHP\VLÚVSRG]LHZDÊ SR7RELH" 76:V]\VWNLHJR 


szkolenia

Polub siฤ™ z naukฤ… Czล‚owiek uczy siฤ™ przez caล‚e ลผycieโ€ฆ Nauka to potฤ™gi kluczโ€ฆ Trzeba siฤ™ nieustannie doksztaล‚caฤ‡โ€ฆ Ten, co stoi w miejscu, cofa siฤ™โ€ฆ Te i wiele innych maksym nierzadko spฤ™dzajฤ… nam sen z powiek. Wszechogarniajฤ…ca presja na bycie coraz lepszym, bardziej wyksztaล‚conym, oczytanym itd. obiera przeciwny kierunek, bowiem zamiast motywowaฤ‡, sprawia, ลผe pozostajemy w swojej stre๏ฌe komfortu. A gdyby tak polubiฤ‡ siฤ™ z naukฤ…? Sprawiฤ‡, aby staล‚a siฤ™ dla nas przyjemnoล›ciฤ…, a nie obowiฤ…zkiem? Czy to jest moลผliwe? Oczywiล›cie, ลผe tak! ']LรšNLGRVWรšSRZLGRWHFKQRORJLLLLQQRZDF\MQ\FKUR]ZLรˆ]DรฑQDXNDZ;; ZLHNXVWDMHVLรšFRUD]รฏDWZLHMV]DLSU]\MHPQLHMV]D0RฤHP\XF]\รŠVLรšR NDฤGHMSRU]HGQLDLQRF\QDZHWZQDMGDOV]\P]DNรˆWNXฤ‚ZLDWD-HVWHฤ‚QD ZDNDFMDFKRGSRF]\ZDV]DOHQDJOHQDFKRG]L&LรšFKรšรŠQDQDXNรš"ยฟDGHQ SUREOHPELHU]HV]ODSWRSDLJRWRZH0\ฤ‚OLV]VRELHMDNWRMHVWPRฤOLZH" 2GSRZLDGDP\HOHDUQLQJ (OHDUQLQJWRLQQRZDF\MQHQDU]รšG]LHGRQDXNLRQOLQH3U]HGVWDZLDP\ IDNWรถZRHOHDUQLQJฤณX Fakt nr 1. 7UHฤ‚รŠV]NROHรฑRQOLQHMHVWZ\VHOHNFMRQRZDQDLVNXSLDVLรšMHG\QLH QDJรฏรถZQ\PWHPDFLH']LรšNLWHPXXQLNDVLรšZรˆWNรถZSRERF]Q\FKSRMD ZLDMรˆF\FKVLรšQDV]NROHQLDFKVWDFMRQDUQ\FK Fakt nr 2. (OHDUQLQJ WR LQQRZDF\MQD PHWRGD QDXNL XPRฤOLZLDMรˆFD XF]HVWQLFWZRZV]NROHQLXRNDฤGHMSRU]HGQLDLQRF\:\VWDUF]\MHG\QLH GRVWรšS GR ,QWHUQHWX 1LH WU]HED QDZHW Z\FKRG]LรŠ ] GRPX DE\ QDE\รŠ QRZ\FKXPLHMรšWQRฤ‚FL Fakt nr 3.(OHDUQLQJXPRฤOLZLDLQG\ZLGXDOQHGRVWRVRZDQLHWHPSDQDXNL GRXF]HVWQLNDV]NROHQLD7RNXUVDQWVDPRG]LHOQLHRNUHฤ‚ODNLHG\FKFHVLรš XF]\รŠLLOHF]DVXFKFHSRฤ‚ZLHFLรŠQDQDXNรš Fakt nr 4.(OHDUQLQJWRGRVNRQDรฏ\VSRVรถEQD]DSHZQLHQLHSUDFRZQLNRP GRVWรšSXGRV]NROHรฑ)LUPDSRQRVLMHGQRUD]RZ\NRV]WQD]DNXSV]NROHQLD ]NWรถUHJRPRฤHNRU]\VWDรŠZLHOHRVรถE&RZLรšFHMSUDFRZQLF\PRJรˆVNR U]\VWDรŠ]ZLรšNV]HMLORฤ‚FLV]NROHรฑQLฤZSU]\SDGNXXF]HVWQLFWZDW\ONR ZV]NROHQLDFKVWDFMRQDUQ\FK-HVWWRLGHDOQHUR]ZLรˆ]DQLHQSGODVDORQรถZ IU\]MHUVNLFKF]\NRVPHW\F]Q\FK Fakt nr 5.(OHDUQLQJWRRV]F]รšGQRฤ‚รŠF]DVX']LรšNLGRVWรšSRZLGRNXUVรถZ QDRGOHJรฏRฤ‚รŠQLHPDNRQLHF]QRฤ‚FLGRMD]GXGRGDQHMLQVW\WXFMLZNWรถUHM RGE\ZDVLรšV]NROHQLH=WHPDWHP]DZDUW\PZNXUVLHRQOLQHPRฤQD ]DSR]QDรŠ VLรš V]\EFLHM L Z RNUHฤ‚ORQ\FK RGVWรšSDFK F]DVX FR ]PQLHMV]D U\]\NRSU]HรฏDGRZDQLDZLHG]รˆ

5 korzyล›ci nauki 1. Jesteล› na bieลผฤ…co z nowinkami branลผowymi. 2. W pracy czujesz siฤ™ pewniej, bo moลผesz rozmawiaฤ‡ z klientami na wiele tematรณw. 3. ฤ†wiczysz pamiฤ™ฤ‡. 4. Moลผesz oferowaฤ‡ klientowi nowe usล‚ugi dziฤ™ki nabytym umiejฤ™tnoล›ciom. 5. Nowe kwali๏ฌkacje to prestiลผ i powรณd do pochwaล‚y.

%UDQฤD%HDXW\QLHXVWDQQLHVLรšUR]ZLMDSRMDZLDMรˆVLรšQRZHWUHQG\WHFKQLNL SURGXNW\UHFHSWXU\WHFKQRORJLH6W\OLฤ‚FLIU\]XUNRVPHWRORG]\ZL]Dฤ\ ฤ‚FL DE\ PรถF XWU]\PDรŠ Z\VRNL SR]LRP VZRLFK XVรฏXJ SRZLQQL ฤ‚OHG]LรŠ QRZLQNLQDU\QNXD]DW\PNU\MHVLรšQDXNDLUR]ZรถM$F]\7\FDรฏ\F]DV VLรšUR]ZLMDV]LOXELV]WRURELรŠ"-Hฤ‚OLWDNWREDUG]RVLรšFLHV]\P\$MHฤ‚OL OHNNR VLรš ZDKDV] WR PDP\ GOD &LHELH NRU]\ฤ‚FL NWรถUH ] SHZQRฤ‚FLรˆ SU]HNRQDMรˆ &Lรš WR WHJR ฤH GD VLรš OXELรŠ QDXNรš D ZLHG]D WR NOXF] GR ZLรšNV]\FK]\VNรถZ

$OHNVDQGUD-HOLรฑVND 6SHFMDOLVWDGVHOHDUQLQJX %HDXW\(GX&HQWHU6S]RR &KFHV]SRUR]PDZLDรŠ RHOHDUQLQJX" 1DSLV]GRPQLH ROD#EHDXW\HGXFHQWHUSO

134


ANDREW BARTON ORAZ RACOON ARTISTIC TEAM

136

Kolekcja GRACE


137


Dyr. kreatywna: Andrew Barton – Racoon International Creative Director Fryzury: Racoon International Artistic Team, Racoon Hair Extensions oraz Andrew Barton Foto: Chris Bulezuik Make-up: Katie Moore Produkty: L’Oréal Professionnel Tecni ART Narzędzia: BaByliss Pro

ANDREW BARTON ORAZ RACOON ARTISTIC TEAM

138


Twój przewodnik po szkoleniach fryzjerskich w Polsce

szkoleniafryzjerskie.pl SPEŁNIJ SWOJE MARZENIA – weź udział w profesjonalnej sesji zdjęciowej! Stwórz swoją autorską stylizację wraz z zespołem ekspertów artego. Następnie zrealizujecie wspólnie zaplanowane zdjęcie modowe pod okiem jednej z czołowych polskich miłośniczek fotografii – Weroniki Kosińskiej.

Szkolenie poprowadzą: Fryzjerzy: Wojciech Zieliński – Dyrektor artystyczny artego, Krzysztof Pajor, Marcin Machnicki – Instruktorzy artego Makijażystka: Izabela Szelągowska Sylistka: Kamila Picz Fotograf: Weronika Kosińska

9 UCZESTNIKÓW • 2 DNI • 3 FRYZJERÓW FOTOGRAF • MAKE-UP • STYLISTA

Rozwijaj swoje umiejętności z najlepszymi. Serwis szkoleniafryzjerskie.pl wspierany jest przez markę Fale Loki Koki. Szczegółowe informacje dotyczące warsztatów uzyskasz u Twojego Przedstawiciela Handlowego.


CHINNEY YEAP & MICHAEL BEEL

140

Kolekcja PUNK REBEL LUXE


Fryzura: Michael Beel Koloryzacja: Chinney Yeap Foto: Guy Coombes Make-up: Hil Cook Stylizacja: Sopheak Seng Salon: Buoy Salon and Spa, Wellington, New Zealand www.buoy.co.nz

141


Fryzura: Rafał Kobiałka Modelka: Wiktoria Wilczek

AK ACADEMY

142

Kolekcja ROCK & DOLLS & CRAZY COLORS Wolność koloru, różnorodność stylów, mocne, charakterystyczne strzyżenie i odrobina rockowej wariacji – to propozycje AK Academy na nadchodzący sezon. Nasza żywiołowość zderzyła się z artystyczną duszą i wizją piękna, tworząc inspiracje dla wszystkich kobiet: tych odważnych, niebojących się nowych stylów i wyraźnych barw, jak również dla tych, które swój niepozorny look chcą podkreślić mocniejszym akcentem. Upragniony efekt uzyskać możemy na dłużej dzięki koloryzacji, a także fantazyjnwmu upięciu, które będzie elementem dopełniającym całą stylizację. Nie bójmy się szaleć z kolorami: odpowiednio dobrane mogą podkreślić naszą kobiecość i sprawić, że będziemy się wyróżniać. Całkowita transformacja kolorystyczna lub neonowe pasemko, dzięki któremu coś zacznie się dziać? Dlaczego nie!? To, jak bardzo chcemy się zmienić, zależy tylko od nas! Wystarczy odrobina fantazji i odwagi!


Fryzura: Agata Kowalska Modelka: Tamara Kostrz

Fryzura: Agata Kowalska Modelka: Pola Rokus

Fryzura: Rafał Kobiałka Modelka: Wiktoria Rutkowska

Fryzura: Agata Kowalska, Aleksandra Czerniakiewicz Foto: Nikolas Rogalski Modelka: Tamara Kostrz

Foto: Iwona Ossolińska Make-up: Alina Roztoczyńska Stylizacja: Justyna Bator-Pacan Włosy: Bożena Sarek – Zen Hair Extension Miejsce: AK studio fotograficzne Tekst: Karolina Sobków

143


Fryzury: P.Kai Hair Art Team Foto: Kai Wan Make-up: Shauna Taggart Stylizacja: Jenny Wan

P.KAI HAIR

144


TWÓJ CZAS JEST BEZCENNY

SUSZY WŁOSY 50%

SZYBCIEJ

INTELIGENTNA TECHNOLOGIA PRZEPŁYWU POWIETRZA

W Y J ĄT KOWO

CICHA

10 000

GODZIN CIĄGŁEJ PRACY

2400 W Nowe produkty najwyższej jakości w sklepach


PODWIKA STUDIO

146

Kolekcja DIFFUSION Dyfuzja / Kobiecość / Kolor. Kolekcja „Diffusion” to autorska koncepcja stylistów z Atelier Podwika Studio, charakteryzująca się ostrym cięciem i odważną kolorystyką. Stworzone fryzury służą jako baza do dalszej kreacji i zachęcają do twórczej interakcji i tytułowej dyfuzji. Pozwalają bawić się formą i kolorem. Zaprezentowane fryzury to dyfuzja kolorów, emocji, pasji, energii, idei. Kolekcja przerywa granice między kobiecością a wygodą, tworząc uniwersalną całość. Inspiracje do powstania kolekcji zostały zaczerpnięte z obserwacji zmieniającej się kulturowo tożsamości kobiet na świecie i przełożone na stylizację włosów. Kolor i jego odcienie symbolizują oryginalność, pomysłowość i nieograniczone możliwości. W każdej z fryzur zastosowano niekonwencjonalne cięcia, które sprawiły, że z włosów można tworzyć nowe (inne) stylizacje.


Fryzury: Podwika Studio (Dominik Podwika  i MaĹ&#x201A;gorzata Szpringiel) Foto: Sonia Kumidaj (@sonimariestudio) Make-up: Wioletta Kowalczyk Stylizacja: Aleksandra Furmaniak

147


AKADEMIA PROSALON PROFESSIONAL

148

Kolekcja #INTENSE


149


Fryzury: Jacek Derdoń Foto: Łukasz Getter Make-up: Roksana Cukierska

AKADEMIA PROSALON PROFESSIONAL

150


Kolekcja BOHO PEACOCK

KATARZYNA BOBAKOWSKA

Fryzury: Katarzyna Bobakowska, Salon Fryzjerski Vikabo Foto: Karolina Tyszer, The Scent of Yesterday Photography Liverpool Make-up: Malwina Kosciuczyk Modelki: Dominika Blaszczyk, Malwina Kosciuczyk

151


ROBERT EATON

152

Kolekcja COLOUR ID


Fryzury: Robert Eaton Foto: Richard Miles Make-up: Lucy Flower Stylizacja: Leila Ali Produkty: Wella Professionals

153


HOOKER & YOUNG

154

Kolekcja THE RED ROOM


Fryzury: Hooker & Young Art Team Foto: Michael Young Make-up: Kelly Covell Stylizacja: Clare Frith

155


KEN PICTON SALON

156

Kolekcja BLITZ KIDS


Fryzury: Ken Picton Art Team Koloryzacja: Paul Dennison Foto: Andrew O’Toole Make-up: Kylie O’Toole Stylizacja: Elaine Marshall Produkty: L’Oréal Professionnel

157


wydarzenia

Targi LOOK 2018 stawiajฤ… na Twรณj talent Pod koniec marca na Targach Poznaล„skich spotkali siฤ™ fryzjerzy z caล‚ej Polski, aby rozwijaฤ‡ swoje umiejฤ™tnoล›ci. Uczestnicy mieli okazjฤ™ zobaczyฤ‡, jak pracujฤ… miฤ™dzynarodowe gwiazdy fryzjerstwa, poznaฤ‡ trendy na 2018 rok oraz wziฤ…ฤ‡ udziaล‚ w ogรณlnopolskich konkursach. 0LQLRQH WDUJL XSรฏ\Qรšรฏ\ SRG KDVรฏHP SU]HZRGQLP ฤท%รˆGฤ› QDMOHSV]\ฤต 2UJDQL]DFMD HYHQWX NRQFHQWURZDรฏD VLรš QD XF]HVWQLNX ฤผ MHJR SRWU]HELH UR]ZRMXL]UR]XPLHQLXSRWHQFMDOQ\FKSUREOHPรถZ3URJUDP/22.]DFKรšFLรฏ GRSU]HNUDF]DQLDJUDQLFRUD]Z\]QDF]DQLDZรฏDVQHMฤ‚FLHฤNLNDULHU\]DZRGRZHM-DNSRND]DรฏDIUHNZHQFMD]DLQWHUHVRZDQLHSURJUDPHPZ\GDU]Hรฑ E\รฏRROEU]\PLH&HQWUDOQ\PPLHMVFHPHNVSR]\FMLE\รฏD6FHQD*รฏรถZQD7R WDPDPEDVDGRU]\]QDQ\FKPDUHNWDNLFKMDN%D%\OLVV3UR*ROGZHOO0RVHU0RQWLEHOOR*DPPD3Lฤ0DURFDQRLORUD]7DKH3ROVNDSRND]DOLWUHQG\ QDURNSU]\Xฤ\FLX LQQRZDF\MQ\FKSURGXNWรถZ:LHONLHVKRZ]URELรฏUรถZQLHฤ$GDP6]XOF ZUD]]3R]QDรฑVNLP.OXEHP 6W\OL]DFML 'R URFNDQGUROORZHM PX]\NL IU\]MHU]\SRGMรšOLVLรšZ\PRGHORZDQLD ZรฏRVรถZ SLรšNQ\FK SLQXS JLUOV D PรšฤF]\ฤ›QL ]RVWDOL Z\VW\OL]RZDQL QD ODWD L2OGVFKRRORZH SU]HGVWDZLHQLHSU]\FLรˆJQรšรฏR VHWNL RVรถE Z\SHรฏQLDMรˆF\FK SR EU]HJL PLHMVFDQDZLGRZQL

158

3ROVF\IU\]MHU]\FRUD]OHSVL 3RGF]DVWDUJรถZRGE\ZDรฏ\VLรšOLF]QHNRQNXUV\QDSR]LRPLHRJรถOQRSROVNLPLPLรšG]\QDURGRZ\P2EVHUZXMรˆFSUDFHฤŸQDOLVWรถZPRฤQDฤ‚PLDรฏR VWZLHUG]LรŠฤHSROVNLHIU\]MHUVWZRMHVWQDEDUG]RZ\VRNLPSR]LRPLH'RZRGHPSRWZLHUG]DMรˆF\PWรšWH]รšMHVWNRQNXUV.5($725ZNWรถU\P-XU\ E\รฏR SRG ROEU]\PLP ZUDฤHQLHP XPLHMรšWQRฤ‚FL L NUHDW\ZQRฤ‚FLXF]HVWQLNรถZ /DXUHDWNรˆ 1DJURG\ *รฏรถZQHM 3UH]HVD 073 ]RVWDรฏD 0DUW\QD %U\N XF]HVWQLF]ND NDWHJRULL $57 +$,5 7HPDWHP SU]HZRGQLP E\รฏR VWZRU]HQLH NRPSR]\FML ]H V]QXUNLHP : ]MDZLVNRZHM VW\OL]DFML ZรฏRV\ RSODWDรฏ\ FDรฏรˆ JรฏRZรš PRGHONL GHOLNDWQLH RSDGDรฏ\ QD PHWDORZHM NRQVWUXNFML QLF]\PVWUXPLHQLHZRG\D]W\รฏXE\รฏ\]ZLHรฑF]RQHPDV\ZQ\PZDUNRF]HP:SUDF\0DUW\Q\%U\NPRฤQDE\R]REDF]\รŠWRFRZ.5($725=(MHVW QDMZDฤQLHMV]HWHFKQLNรšLQLHV]DEORQRZHSRGHMฤ‚FLH)DQWDVW\F]QHVW\OL]DFMH SU]\JRWRZDOLUรถZQLHฤXF]HVWQLF\0LVWU]RVWZ3ROVNL0$67(52)%($87<ZH )U\]MHUVWZLH3U]HGรฏXฤDQLXL=DJรšV]F]DQLX:รฏRVรถZRUD]%DUEHULQJX

&KLOORXWZVWUHฤŸHEDUEHUรถZ 6WU]DรฏHP Z G]LHVLรˆWNรš RND]DรฏD VLรš %DUEHU 6WUHHW JG]LH ]QDMGRZDรฏ\ VLรš VWRLVND]QRZRฤ‚FLDPLRUD]VFHQD+$,56&+22/]FLHNDZ\PLSUH]HQWDFMDPL%DUEHU]\]UรถฤQ\PVWDฤHPZ\PLHQLDOLVLรšVZRLPLGRฤ‚ZLDGF]HQLDPLRUD]RJOรˆGDOLSRND]\NWรถUHPLDรฏ\IRUPรšVZRERGQ\FKฤทSRJDGXFKฤตQD SRZDฤQHWHPDW\GRW\F]รˆFHIU\]MHUVWZDPรšVNLHJR:W\PJURQLHPRฤQD E\รฏRVSRWNDรŠQDMOHSV]\FKJROLEURGรถZZ3ROVFH-DN]DSRZLDGDMรˆRUJDQL]DWRU]\DOHMDEDUEHUรถZEรšG]LHUR]ZLMDQD]NDฤG\PNROHMQ\PURNLHP


)RWR073

3ROVNLHPLDVWHF]NRXURG\ 7HJRURF]QDHG\FMD]RVWDïD]RUJDQL]RZDQDZSLÚFLXSDZLORQDFK7DUJöZ 3R]QDñVNLFK :\VWDZF\ ]RVWDOL ]ORNDOL]RZDQL Z KDODFK WHPDW\F]Q\FK ']LÚNL WHPX W\VLÈFH QRZRĂFL PRĝQD E\ïR ]REDF]\Ê Z GZöFK SDZLORQDFKIU\]MHUVNLFK L$ KDODFKNRVPHW\F]Q\FK SDZLORQ\QUL RUD] ZSDZLORQLH]H6FHQÈ*ïöZQÈ $ JG]LHZ\VWÈSLïPLQEDOHWZ\VW\OL]RZDQ\ZHĠXRUHVFHQF\MQ\ERG\SDLQWLQJ:HIHNFLHWDUJL/22.LEHDXW\9,6,21PLDï\LPSRQXMÈFÈSRZLHU]FKQLÚPNZLMDN]DSRZLDGDMÈ RUJDQL]DWRU]\MHVWPLHMVFHQDUR]ZöMZ\GDU]HQLDZQRZHMORNDOL]DFMLQD WHUHQLH0LÚG]\QDURGRZ\FK7DUJöZ3R]QDñVNLFK

L RVRE\ NWöUH GRSLHUR ]DVWDQDZLDMÈ VLÚ QDG SRGMÚFLHP QDXNL Z V]NROH IU\]MHUVNLHM :b WUDNFLH WDUJöZ /22. ]DZV]H SDQXMH ĝ\F]OLZD DWPRVIHUD ZVSöïSUDF\ZV]\VF\FKÚWQLHG]LHOÈVLÚZLHG]ÈLVÈRWZDUFLQDQRZHSRP\Vï\ 3R]QDñVNLH WDUJL IU\]MHUVNLH GOD ZLHOX VWDMÈ VLÚ NXěQLÈ WDOHQWöZ ļXF]ÈRGZDJLZLDU\ZVZRMHPRĝOLZRĂFLL]DFKÚFDMÈGRFLÚĝNLHMDOHVDW\VIDNFMRQXMÈFHMSUDF\.ROHMQHZ\GDU]HQLHMXĝļNZLHWQLDURNX =DSUDV]DP\GRRGZLHG]HQLDVWURQ\LQWHUQHWRZHMWDUJöZ www.look.mtp.pl, fanpage’a @Targi LOOK i beautyVISION RUD]instagrama LOOKbeautyVISION

:\VWDZF\GRVNRQDOHSU]\JRWRZDOLVLÚGRSU]\MÚFLDNOLHQWöZ]DSHZQLDMÈFLPOLF]QHDWUDNFMHZSRVWDFLSRND]öZVW\OL]DFMLWHVWöZSURGXNWöZ NRQNXUVöZVSRWNDñ]PLVWU]DPL3ROVNLLĂZLDWDZEDUEHULQJXDWDNĝH DPEDVDGRUDPLPDUHNWDNLPLMDNQS2VL8JRQRK 1DLOV&RPSDQ\ F]\ $JQLHV]ND:RěQLDN6WDUDN 6HPLODF 

3DWU]LXF]VLÚ6]NROHQLDPLVWU]öZ 'RGDWNRZÈDWUDNFMÈWDUJöZE\ï\RGE\ZDMÈFHVLÚZSREOLVNLFKSDZLORQDFKV]NROHQLD/22. /($51WRSRZ\FKPDUHNWDNLFKMDN$UWHJRJUXS\ +0&L$NDGHPLL0DQLHZVNLF]\$OWHU(JR,WDO\*ZLD]G\SROVNLHJRIU\]MHUVWZDSRND]Dï\QRZÈNROHNFMÚQDGNWöUÈSUDFRZDQRSU]H]RVWDWQLH PLHVLÈFHZRSDUFLXRĂZLDWRZHWUHQG\6W\OLĂFL]DSUH]HQWRZDOLPRGQH FLÚFLDLRU\JLQDOQHNRORU\]DFMH=JURPDG]HQLQDZLGRZQLIU\]MHU]\PLHOL RND]MÚQDXF]\ÊVLÚQRZ\FKWHFKQLNRUD]]GRE\ÊLQVSLUDFMHNWöUH]SRZRG]HQLHPPRJÈZSURZDG]LÊGRVZRLFKVDORQöZ

7DUJLGODDPELWQ\FK 7DUJL/22.LEHDXW\9,6,21RGZLHG]LïRSRQDGVSHFMDOLVWöZ]bFDïHM 3ROVNL -DN VDPL XF]HVWQLF\ SLV]È Z PHGLDFK VSRïHF]QRĂFLRZ\FK JïöZQ\PSRZRGHPLFKRGZLHG]LQMHVWFKÚÊVDPRUR]ZRMX7DUJL/22. VÈ GOD QLFK RNQHP QD ĂZLDW WUHQGöZ LPSUH]È QD NWöUHM VSRWNDMÈ LQVSLUXMÈF\FK OXG]L L ]GRE\ZDMÈ QRZÈ ZLHG]Ú 3U]\MHĝGĝDMÈ WDP ]DUöZQRRVRE\]W\WXïDPLPLVWU]öZĂZLDWDZ\VRNRDVSLUXMÈF\IU\]MHU]\MDN

159


wydarzenia

KREATOR 2018

Laureaci konkursu

NEW LOOK poziom II

NEW LOOK poziom I

KIDS CRAZY HAIR

1. Daria Jeka

-DNXE*OLñVNL

1DWDOLD&KDUÚ]D

.RQUDG0LNRVLñVNL

0LFKDï’XNDVLN

0DUWD.DěPLHUF]DN

3. Kamila Terlecka

3. Maria Katarzyna Czereda

3. Karolina Urbaniak

160


Foto: archiwum Kreatora

ART&HAIR poziom II

ART&HAIR poziom I

BEAUTY LIVE

%DUEDUD¿öïWDN

1. Martyna Bryk

.DWDU]\QD3DZïRZVND

'RPLQLND*LHUPDñVND

2. Anna Okseniuk

:RMFLHFK2VWU\ñVNL

3. Agnieszka Gorczowska

3. Wiktor Biegasiewicz

$JQLHV]ND7DñF]XN

161


wywiad

)RWRDUFKLZXPNRQNXUVX.UHDWRU

Jakub Gliล„ski Laureat tegorocznej edycji konkursu Kreator โ€“ zdobyล‚ pierwsze miejsce w kategorii New Look oraz wyrรณลผnienie czasopisma โ€žFale Loki Kokiโ€.

8G]LDรฏZWHJRURF]Q\P.UHDWRU]HQLHE\รฏ3DQDSLHUZV]\PVWDUWHP ZNRQNXUVLHIU\]MHUVNLP3URV]รšSRZLHG]LHรŠNLHG\RGNU\รฏ3DQZVRELH ]DFLรšFLHGRIU\]MHUVNLHMU\ZDOL]DFML" -DNXE *OLรฑVNL 3LHUZV]\ UD] SRVWDQRZLรฏHP Z\VWDUWRZDรŠ Z NRQNXUVLH .UHDWRUZURNX%\รฏDWRGRฤ‚รŠVSRQWDQLF]QDGHF\]MDLQDSU]\JRWRZDQLDQLHGDรฏHPVRELH]E\WZLHOHF]DVXฤผ]GHF\GRZDรฏHPVLรšEDUG]R NUรถWNR SU]HG WDUJDPL 0รถM SLHUZV]\ RฤŸFMDOQ\ VWDUW ]DNRรฑF]\รฏ VLรš ]DMรšFLHPWU]HFLHJRPLHMVFDFRE\รฏRGODPQLHF]\Pฤ‚EDUG]RZDฤQ\PF]\Pฤ‚ FRSRPRJรฏRPLXZLHU]\รŠZVLHELHL]DV]F]HSLรŠSUDJQLHQLHNROHMQ\FKVWDUWรถZLZNRQVHNZHQFMLGรˆฤHQLHGR]DMรšFLDSLHUZV]HJRPLHMVFD -DNQDURG]LรฏVLรšSRP\VรฏQDIU\]XUรšLVW\OL]DFMรšNWรถUรˆ]DSUH]HQWRZDรฏ 3DQZ3R]QDQLX" J.G.: =DZV]H LQWHUHVRZDรฏD PQLH V]WXND SRSDUW 5R\ /LFKWHQVWHLQ MHVW MHGQ\P]F]RรฏRZ\FKSU]HGVWDZLFLHOLWHJRQXUWXDMHJRSUDFH]QDQHVรˆ QD FDรฏ\P ฤ‚ZLHFLH 'RZLHG]LDZV]\ VLรš Lฤ WHPDWHP WHJRURF]QHM NRQNXUHQFML1HZ/RRNPรšVNLMHVWฤท,QVSLUDFMDGRZROQ\PREUD]HPฤตZ\EรถUE\รฏ RF]\ZLVW\0รถMSRP\Vรฏ]DNรฏDGDรฏSRรฏรˆF]HQLHREXSRVWDFL]REUD]Xฤท,QWKH FDUฤตZMHGQรˆZDULDFMรšRGQRV]รˆFรˆVLรšGRWHPDWX)U\]XUรš]DF]HUSQรˆรฏHP ]bSRVWDFLฤHรฑVNLHMVWUรถMฤผ]PรšVNLHM $MDNSU]HELHJDรฏ\SU]\JRWRZDQLDGRVWDUWXZ.UHDWRU]H" J.G.: =HZ]JOรšGXQDWRฤHHIHNWPLDรฏE\รŠSURVW\ZRGELRU]HDMHGQRF]Hฤ‚QLHZ\UD]LVW\LU]XFDMรˆF\VLรšZRF]\SU]\JRWRZDQLD]DF]รˆรฏHPZ\MรˆWNRZRZF]Hฤ‚QLH7UZDรฏ\RQHRNRรฏRGZรถFKPLHVLรšF\SU]\F]\PQLHMHGQRNURWQLH]PLHQLDQDE\รฏDNRQFHSFMDFDรฏRฤ‚FLMDNLVDPVWUรถMF]\QDZHW VDPVW\OPDNLMDฤX2GQRฤ‚QLHIU\]XU\RGSRF]รˆWNX]DNรฏDGDรฏHPSHZQHJR URG]DMXSURVWRWรšNWรถUDPLDรฏD]RVWDรŠSU]HรฏDPDQDPRFQ\PLZ\UD]LVW\P NRORUHPฤผZW\PSU]\SDGNXSDGรฏRQDฤรถรฏW\ฤผRUD] GRGDWNLHPF]DUQ\FKSDVPSRGNUHฤ‚ODMรˆF\FKNRQWXU\ WZDU]\PRGHODRUD]VDPVWUรถM:HIHNFLHRWU]\PDรฏHPVNรฏDGQรˆNRUHODFMHPLรšG]\ZV]\VWNLPLW\PLHOHPHQWDPL -HฤHOLFKRG]LR3DQD]DZRGRZHIDVF\QDFMHLLQVSLUDFMHWRNWRMHVWGOD3DQDZ\]QDF]QLNLHPSUDZG]LZHJRPLVWU]RVWZDZHIU\]MHUVWZLH" J.G.: -HVWHPIU\]MHUHPPรšVNLP]DMPXMรšVLรšZV]\VWNLP FR ] W\P ]ZLรˆ]DQH ZLรšF PRMรˆ SLHUZV]รˆ LQVSLUDFMรˆ E\รฏ PรถM V]HI .U]\V]WRI ฤผ UรถZQLHฤ IU\]MHU PรšVNL :LHOH PQLH QDXF]\รฏ DOH UรถZQLHฤ SR]ZROLรฏ PL VSRMU]HรŠ QD ฤ‚ZLDW IU\]MHUVWZD ] ]XSHรฏQLH LQQHM SHUVSHNW\Z\ -DN ZLDGRPR FLHNDZ\FK SRP\VรฏรถZ QRZ\FK LGHL L RGQRฤ‚QLNรถZ Z VZRLP IDFKX WU]HED V]XNDรŠUรถZQLHฤV]HU]HME\QLHRVWDรŠQDW\PFRMHVW WXLWHUD],QWHUQHWMHVWQDV]F]รšฤ‚FLHLGHDOQ\PPLHMVFHPQDSRV]XNLZDQLDSU]HSHรฏQLRQ\IDVF\QXMรˆF\PL OXGฤ›PL Lb LFK SUDFDPL 6WDUDP VLรš SR]QDZDรŠ RVRE\ ฤทSRIDFKXฤตZ\PLHQLDรŠVLรš]QLPLSRP\VรฏDPLLVSRVWU]HฤHQLDPL D FR ]D W\P LG]LH UR]ZLMDรŠ VNU]\GรฏD LbF]HUSDรŠLQVSLUDFMH

162

Co najbardziej ceni Pan w zawodzie fryzjera? J.G.: 1DMEDUG]LHMZ]DZRG]LHIU\]MHUDFHQLรšNRQWDNW]OXGฤ›PLXZLHOELDP ]QLPLSUDFRZDรŠVWRSQLRZR]GRE\ZDรŠLFK]DXIDQLH:\MรˆWNRZ\PXF]XFLHPMHVWPรถFZMDNLฤ‚VSRVรถE]PLHQLรŠLFKฤทQDOHSV]HฤตGRUDG]LรŠ]GHF\GRZDรŠNUHRZDรŠ -DNLHVรˆ3DQD]DZRGRZHSODQ\LPDU]HQLD" J.G.: -HฤHOLFKRG]LRSODQ\]DZRGRZHWRFKFรšVLรšGDOHMUR]ZLMDรŠXF]\รŠ L NV]WDรฏWRZDรŠVZRMรˆIU\]MHUVNรˆZ\REUDฤ›QLรš1LHMHVWHPW\SHPF]รฏRZLHNDNWรถU\PRFQRSODQXMHVZRMรˆSU]\V]รฏRฤ‚รŠMHGQDNZQDMEOLฤV]\FKODWDFK FKFLDรฏE\PVSUรถERZDรŠVZRLFKVLรฏZLQQ\FKNRQNXUVDFKIU\]MHUVNLFKSRND]DรŠVLHELHLVZRMรˆLGHรšIU\]MHUVNรˆ]]XSHรฏQLHLQQHMVWURQ\ &R 3DQD ]GDQLHP MHVW V]F]HJรถOQLH FLHNDZH Z WUHQGDFK DNWXDOQLH RERZLรˆ]XMรˆF\FKZHIU\]MHUVWZLH" J.G.: 2EHFQLH REVHUZXMHP\ SHZQรˆ WHQGHQFMรš NWรถUรˆ MHVW SRZUรถW GR SU]HV]รฏRฤ‚FL&DรฏDPRGDQDZLรˆ]XMรˆFDGREDUEHULQJXMHVWGXฤ\PVNRNLHP ZVWHF]-HVWWRGODPQLHZ\MรˆWNRZRLQWHUHVXMรˆFHDQDGRGDWHNF]XMรšVLรš ZW\PEDUG]RGREU]H)U\]XU\NWรถUHZ\NRQXMรšF]รšVWRQDZLรˆ]XMรˆZSHZQ\PVHQVLHGRSU]HV]รฏRฤ‚FLVรˆQLHNLHG\SHZQรˆZDULDFMรˆRGZRรฏXMรˆFรˆVLรšGR WUDG\F\MQ\FKWUHQGรถZ -DNOXEL3DQVSรšG]DรŠF]DVZROQ\RG]DZRGRZ\FK]DMรšรŠ" J.G.: 6ZรถMF]DVZROQ\VWDUDPVLรšZGXฤHMPLHU]HVSรšG]DรŠ]URG]LQรˆRUD] SU]\MDFLรถรฏPL'XฤRSR]\W\ZQHMHQHUJLLGDMHPLUรถZQLHฤPรถMV]Hฤ‚FLRPLHVLรšF]Q\V\Q-HVWHPWHฤRJURPQ\PIDQHPIRRWEDOOX


Styl i nowoczesność Profesjonalna maszynka do włosów No401 premium

4 Ergonomiczny kształt

Bezprzewodowa

Wyświetlacz stanu baterii (LCD)

Przycisk TURBO

4 nasadki w zestawie

Czas pracy na baterii: 1,5 h

Produkty dostępne wyłącznie w sklepach Fale Loki Koki

www.falelokikoki.pl


wydarzenia $NDGHPLDDUWHJR

Artego Prestige Night Zล‚oty deszcz fryzjerskich inspiracji Kroczฤ…c przez zล‚oty dywan, ล›wiatล‚a ๏ฌ‚eszy witaล‚y goล›ci najgorฤ™tszego wydarzenia fryzjerskiego 2018 โ€“ Artego Prestige Night! Tego wieczoru, w Iglicy, odbyล‚y siฤ™ inspirujฤ…ce pokazy Ambasadora stylizacji Davines More Inside โ€“ Rafaล‚a Potomskiego, Sebastiana Karczewskiego โ€“ Ambasadora marek Wahl i Clubman w Polsce, oraz Akademii Artego: Marta Kateusz, Wioletta Truchlewska, Wojciech Zieliล„ski, Marcin Machnicki i Krzysztof Pajor. Prowadzฤ…cy Filip Chajzer oraz niepowtarzalny zespรณล‚ Pectus sprawili, ลผe tegoroczna edycja Artego Prestige Night byล‚a wyjฤ…tkowa. Impreza trwaล‚a do rana w โ€žzล‚otym deszczuโ€, peล‚na gwiazd. 7HJRURF]QDHG\FMD$UWHJR3UHVWLJH1LJKWE\รฏDMHGQ\P]QDMEDUG]LHM RF]HNLZDQ\FK Z\GDU]Hรฑ IU\]MHUVNLFK WHJR URNX :LHF]รถU QLH E\รฏE\ WDN XGDQ\ EH] .OLHQWรถZ DUWHJR NWรถU]\ OLF]QLH Z SRQDG RVRERZHM JUXSLHSU]\E\OLGR3R]QDQLD&]รšฤ‚รŠLPSUH]\SRฤ‚ZLรšFRQSRND]RPUR]SRF]รˆรฏ EDUEHUVNL SRND] ฤท3RNROHQLDฤต 6HEDVWLDQD .DUF]HZVNLHJR F]\OL XMรšFLHPรšฤF]\]Q\ZLG]LDQHJRRF]DPLEDUEHUDQDSU]HVWU]HQLSRNROHรฑ 2MFRZLHV\QRZLHLG]LHFL'\QDPLF]QLPRGQLVW\ORZLDZUH]XOWDFLH SRQDGF]DVRZL)U\]XU\SRGNUHฤ‚OLรฏ\PรšVNRฤ‚รŠLHOHJDQFMรšXZ\GDWQLรฏ\WR FRZPรšฤF]\]QDFKQLHSRZLQQRXOHJDรŠ]DWUDFHQLXF]\OLFKDUDNWHU3RND] VNXSLรฏVLรšQDรฏรˆF]HQLXNODV\NL]FDVXDORZรˆSRWU]HEรˆREHFQ\FKF]DVรถZ =JURPDG]RQD SXEOLF]QRฤ‚รŠ ] ]DFLHNDZLHQLHP SU]\JOรˆGDรฏD VLรš SRND]RZL 5DIDรฏD3RWRPVNLHJR1DMQRZV]DNROHNFMD$UW\VW\ฤผฤท%OLQNRIDQ(\Hฤตฤผ]DLQVSLURZDQD]RVWDรฏD)ULGรˆ.DKORฤผPDODUNรˆIHPLQLVWNรˆUHZROXFMRQLVWNรˆ6W\OL]DFMH 3RWRPVNLHJR XND]Dรฏ\ SUDZG]LZH REOLF]H )ULG\ NWรถUD MHGQRF]Hฤ‚QLH ]DP\NDZVRELHSLHUZLDVWHNPรšVNLLฤHรฑVNLW\PVDP\PVWDMรˆFVLรšSLHUZRZ]RUHPZVSรถรฏF]HVQHJRSRUWUHWXJHQGHU6W\OLVWDZ\NRU]\VWDรฏOXฤ›QHXF]HVDQLDGUHG\LGUHGORNLWUDNWXMรˆFWZรถUF]Rฤ‚รŠ.DKOR]SU]\PUXฤHQLHPRND 3RGF]DV$UWHJR3UHVWLJH1LJKWSR]QDOLฤ‚P\ODXUHDWรถZNRQNXUVX$UWHJR$OWHU+DLUNWรถU\]RVWDรฏ]RUJDQL]RZDQ\SU]H]SRUWDOIU\]MHU]\FRP/DXUHDWDPL NRQNXUVX]RVWDOL,JD.Xฤ›QLNย’XNDV]&\QDUVNLRUD]-RDQQD5XVLHFND /DXUHDFLNRQNXUVX$UWHJR$OWHU+DLU

164

:V]\VF\NOLHQFLDUWHJR]QLHFLHUSOLZRฤ‚FLรˆF]HNDOLQDSRND]SROVNLHM$NDGHPLLDUWHJRZVNรฏDGNWรถUHMZFKRG]รˆ'\UHNWRU$UW\VW\F]Q\:RMFLHFK =LHOLรฑVNL RUD] 6W\OLฤ‚FL :LROHWWD 7UXFKOHZVND 0DUWD .DWHXV] .U]\V]WRI 3DMRU RUD] 0DUFLQ 0DFKQLFNL 3U]\JRWRZDOL RQL SRND] ]DLQVSLURZDQ\ GUXฤ\Qรˆ$UWHJR%\GJRV]F]7RNROHNFMDGODNRELHWNRFKDMรˆF\FK]GURZ\ VW\Oฤ\FLDVSRUWNRELHFHVW\OL]DFMH*Rฤ‚FLQQLHZ\VWรˆSLรฏ\F]RรฏRZH]DZRGQLF]NLGUXฤ\Q\$UWHJR%\GJRV]F]ฤผ$JQLHV]ND6]RWW+HMPHMRUD](OฤELHWD 0LรšG]LN7DNROHNFMDSRND]XMHMDNZDฤQ\MHVWGODDUWHJRZNรฏDGZSURPRZDQLH]GURZHJRVW\OXฤ\FLD6W\OLฤ‚FLZD]]]DZRGQLF]NDPL]DSURVLOL JRฤ‚FL$UWHJR3UHVLJH1LJKWQDWUHQLQJ](Zรˆ&KRGDNRZVNรˆNWรถU\RGEรšG]LHVLรšF]HUZFDUZ$UWHJR$UHQLHZ%\GJRV]F]\ 3R LQVSLUXMรˆF\FK SRND]DFK IU\]MHUVNLFK SU]\V]HGรฏ F]DV QD PX]\F]Q\ DNFHQWLPSUH]\NWรถU\PE\รฏ]HVSรถO3HFWXV&]ZรถUNDEUDFL]DJUDรฏDQDMSRSXODUQLHMV]HKLW\NWรถUHVSUDZLรฏ\ฤHE\รฏWRSU]HERMRZ\ZLHF]รถU 6]DPSDรฑVND]DEDZDWUZDรฏDGRELDรฏHJRUDQD1LHVDPRZLWHFKZLOH ]DUWHJRQDGรฏXJR]RVWDQรˆZSDPLรšFLXF]HVWQLNรถZWHJRVSRWNDQLD 2WDNLHMLPSUH]LHFDรฏD3ROVNDMHV]F]HEรšG]LHPรถZLรŠGรฏXJRSRMHM]DNRรฑF]HQLX$GODF]HJR"6DPLVLรšSU]HNRQDMFLHRJOรˆGDMรˆF]DUรถZQRVW\ORZH ZLGHRMDNLIRWRUHODFMรš]LPSUH]\QDVWURQLHDUWHJRSO

.RQFHUW]HVSRรฏX3HFWXV


1DMQRZV]DNROHNFMD5DIDïD3RWRPVNLHJRļķ%OLQNRIDQ(\Hĵ

0DUFLQ0DFKQLFNL

=DZRGQLF]NLGUXĝ\Q\$UWHJR%\GJRV]F]

3RND]ķ3RNROHQLDĵļ6HEDVWLDQD.DUF]HZVNLHJR

:RMFLHFK=LHOLñVNL

)LOLS&KDM]HU

=HVSöï3HFWXV

165


wydarzenia

)RWR)DOH/RNL.RNL

Fale Loki Koki na targach LOOK To był bardzo gorący weekend w Poznaniu! Inspirujące pokazy, najlepsi styliści, największe marki fryzjerskie i tłumy zwiedzających! =DVSUDZÈRGZLHG]DMÈF\FKQDVRVöEVWUHID9,3)DOH/RNL.RNLFDï\F]DVWÚWQLïDĝ\FLHP:W\PURNXSU]\JRWRZDOLĂP\GOD:DVPLQSRND]\EDUPDñVNLHLNRORURZHRU]HěZLDMÈFHNRNWDMOH&KZLOÚRGSRF]\QNXVSÚG]DOLWX]QDQLVW\OLĂFLPRJOLĂFLHVSRWNDÊXQDVSURZDG]ÈF\FKķ2VWUH&LÚFLHĵļ$QGU]HMD :LHU]ELFNLHJR L 7RPDV]D 6FKPLGWD : QLHG]LHOÚ JRĂFLOLĂP\ WDNĝH ]HVSöï 3HFWXVNWöU\SRSU]HGQLHJRGQLDZLHF]RUHPE\ïJZLD]GÈ$UWHJR3UHVWLJH 1LJKW : QLHG]LHOÚ RGZLHG]LïD QDV WDNĝH JUXSD DNWRUöZ ]H VSHNWDNOX ķ6]DORQH 1Rĝ\F]NLĵ NWöUHJR MHVWHĂP\ VSRQVRUHP ļ 'RPLQLND *ZLW /HV]HN6WDQHN/HVïDZ¿XUHN0DFLHM:LOHZVNLL0LFKDï3LUöJ

166

:LHOH FLHNDZ\FK Z\GDU]Hñ RGE\ïR VLÚ QD VFHQLH )DOH /RNL .RNL ļ SRND]\QDMQRZV]\FKNROHNFMLIU\]XUQDV]\FKPDUHNLSRND]\EDUEHUVNLHNWöUH JURPDG]Lï\SRGVFHQÈOLF]QÈZLGRZQLÚ 1DV]H PDUNL FLÚĝNR SUDFRZDï\ DE\ WH WDUJL E\ï\ QLH]DSRPQLDQH GOD]ZLHG]DMÈF\FK 3U]H] GZD GQL 0RQWLEHOOR ]DSUH]HQWRZDïR NLOND SRND]öZ WHFKQLF]Q\FK QD VFHQLH )DOH /RNL .RNL : QLHG]LHOÚ VW\OLĂFL PDUNL Z\VWÈSLOL QD VFHQLH


JรฏรถZQHM]NROHNFMรˆฤท+\SHUUHDOฤต3RND]\SU]\JRWRZDรฏ]HVSรถรฏVW\OLVWรถZ.DWDU]\QD %XGND 0DUW\QD 0DULD 0RVLRรฏHN $OHNVDQGUD .ZDฤ‚QD6รฏRZLRN 2VNDU6WDQNLHZLF]0DUHN%HPEHQHN/HV]HN/LJรš]DRUD]:RMWHN:DOF]DN 3RND]\IU\]MHUVNLHSU]HJOรˆGWUHQGรถZSUH]HQWDFMHWHFKQLNIU\]MHUVNLFK LZVSDQLDรฏDQRFREฤŸWDZDWUDNFMHฤผWDNZ\JOรˆGDรฏDNROHMQDHG\FMD$UWHJR 3UHVWLJH1LJKW1DMHGHQG]LHรฑ3R]QDรฑSU]HURG]LรฏVLรšZHIU\]MHUVNรˆVWROLFรš3ROVNL:LHF]รถUXฤ‚ZLHWQLรฏLQVSLURZDQ\QDMQRZV]\PLWUHQGDPLPRGRZ\PLSRND]3ROVNLHM$NDGHPLL$UWHJRRUD]JRฤ‚FLHVSHFMDOQL$PEDVDGRU VW\OL]DFML'DYLQHV0RUH,QVLGHฤผ5DIDรฏ3RWRPVNLRUD]6HEDVWLDQ.DUF]HZVNL ฤผ$PEDVDGRUPDUNL:DKOL&OXEPDQZ3ROVFH*ZLD]GรˆZLHF]RUXE\รฏZ\MรˆWNRZ\LQLHSRZWDU]DOQ\]HVSรถรฏ3HFWXV,PSUH]รšSRSURZDG]LรฏGRVNRQDOH ZV]\VWNLP ]QDQ\ G]LHQQLNDU] UHSRUWHU SUH]HQWHU WHOHZL]\MQ\ L UDGLRZ\ ฤผ)LOLS&KDM]HU

0DUND.HPRQSRGF]DVWDUJรถZ]DSUH]HQWRZDรฏDQDMQRZV]รˆNROHNFMรšIU\]XU ฤท$YDORQฤต 1D VFHQLH $QGU]HM .DZXORN .ODXGLXV] ,FLHN L %DUWHN %RฤHN+DLUGUHVVHUSU]HGVWDZLOLQDMQRZV]HWUHQG\ZVWU]\ฤHQLDFKLNRORU\]DFML LQVSLURZDQH NROHNFMรˆ ฤท$YDORQฤต 'RGDWNRZR QD VWDQRZLVNX .HPRQ.DPLODmZLNOLรฑVND$QQD3LZQLNL.DUROLQD5DWDMDNSUH]HQWRZDรฏ\ PRฤOLZRฤ‚FLQRZ\FKSURGXNWรถZ]OLQLL$1'SRGF]DVVW\OL]DFMLQDVSHFMDOQรˆ RND]Mรš RUD] W\FK QD FR G]LHรฑ 7ZDU]รˆ VWRLVND .HPRQ Z W\P URNX E\รฏD SUH]HQWHUND793DXOLQD6\NXW-Hฤ\QD 6ZRMรˆ SUHPLHUรš QD WDUJDFK PLDรฏD PDUND 0DUUDNHVK Z RIHUFLH NWรถUHM ]QDMG]LHFLHSURGXNW\]DUรถZQRGRZรฏRVรถZWZDU]\MDNLFLDรฏD1DWXUDOQH VNรฏDGQLNL NRVPHW\NรถZ NWรถU\FK UHFHSWXU\ Vรˆ RSDUWH QD WUDG\F\MQ\FK PDURNDรฑVNLFKU\WXDรฏDFKSU]\FLรˆJDรฏ\NOLHQWรถZQDVWRLVNRPDUNL ']LรšNXMHP\:DPฤHQDVWDNOLF]QLHRGZLHG]LOLฤ‚FLHLWUDG\F\MQLH ฤผGR]REDF]HQLD]DURN

167


wydarzenia

Foto: Montibello

Montibello na targach LOOK Serdecznie dziękujemy Gościom naszych pokazów, które odbyły się w ramach Targów LOOK i beautyVISION w Poznaniu. -DN]DZV]HIDQWDVW\F]QLHE\ïRVSRWNDÊVLÚ]:DPLQDĝ\ZRLSRUR]PDZLDÊ$W\PNWöU]\QLHPLHOL VSRVREQRĂFLXF]HVWQLF]\ÊZSR]QDñVNLPHYHQFLHGHG\NXMHP\G]LVLHMV]ÈIRWRUHODFMÚ 6W\OLĂFL 0RQWLEHOOR 0DUHN %HPEHQHN .DWDU]\QD %XGND $OHNVDQGUD .ZDĂQD /HV]HN /LJÚ]D 0DUW\QD0DULD0RVLRïHN2VNDU6WDQNLHZLF]:RMWHN:DOF]DN .UHDFMHVFHQLF]QHwww.orushka.pl

168


targi URODA w liczbach

 m² ekspozycji

 zwiedzających

 marek i firm

 wydarzeń

 konkursów stylizacji paznokci

 stref specjalnych: strefa show strefa pokazowa strefa makijaży strefa mistrzostw strefa barberingu strefa mody strefa konferencyjna

konkursy fryzjerskie

sceny

 mistrzostwa wizażu i stylizacji

. Targi Kosmetyczne i Fryzjerskie

&.. Gdańsk, AMBEREXPO urodatargi.pl


wydarzenia )RWR3WDN:DUVDZ([SR

21–23 września 2018 roku w Ptak Warsaw Expo

III edycja Międzynarodowych Targów Fryzjerskich i Kosmetycznych Beauty Days Trzydniowe Beauty Days łączą formułę B2B i B2C – skupiają zarówno profesjonalistów, jak i wszystkich miłośników piękna. 42 000 m2 powierzchni Targów, 450 wystawców z 15 krajów, 400 LQĠXHQFHUöZXURGRZ\FK

)LUP\]DSUH]HQWXMÈVLÚZVWUHIDFK

Show:0DNHXS)U\]MHUVWZR0DQLFXUH(.2 Professional: 3LHOÚJQDFMD :\SRVDĝHQLH 0HG\F\QD HVWHW\F]QD .RVPHWRORJLDSURIHVMRQDOQD Business:6XURZFH3URGXNFMD3DNRZDQLH8VïXJL

Dlaczego warto? 3R]QDMQRZHğUP\ 3R]QDMğUP\]3ROVNLL]DJUDQLF\NWöUHSRUD]SLHUZV]\Z\VWDZLDMÈVLÚ Z3ROVFHLZFKRG]ÈQDQDV]U\QHN1LHVSRWNDV]LFKQDLQQ\FKWDUJDFK DQLZVLHFLDFKKDQGORZ\FK 6WUHIDNRUHDñVNLHMSLHOÚJQDFML 'RZLHG]VLÚMDN]DWU]\PDÊVZRMHSLÚNQRQDGïXĝHM 3RGQLHĂVZRMHNZDOLğNDFMH 6NRU]\VWDM]EH]SïDWQ\FKZDUV]WDWöZLV]NROHñ]QDMOHSV]\PLHNVSHUWDPL =QDNRPLW\GRMD]GLSDUNLQJ 1D7DUJLGRMHG]LHV]EH]SïDWQ\PDXWREXVHP]&HQWUXP:DUV]DZ\OXE VDPRFKRGHP%H]SïDWQ\ SDUNLQJ QD  SRMD]GöZEH]SRĂUHGQLR SU]\KDODFKZ\VWDZLHQQLF]\FK

:\GDU]HQLDWRZDU]\V]ÈFH

International Barber Battle : GQLDFK ļ ZU]HĂQLD 3WDN :DUVDZ ([SR VWDQLH VLÚ HXURSHMVNÈ VWROLFÈ IU\]MHUVWZD PÚVNLHJR ZÈVD EURG\ RUD] PRG\ 1D SRZLHU]FKQL SRQDG P EÚG]LH PRĝQD SR]QDÊRIHUWÚZLRGÈF\FKSURGXFHQWöZ SURIHVMRQDOQHJR VSU]ÚWX NRVPHW\NöZ L DNFHVRULöZ GR ZïRVöZ RUD] EURG\ 1DMOHSVL EDUEHU]\ ]PLHU]È VLÚ Z %LWZLH NWöUHM ğQDï RGEÚG]LH VLÚ ZbQLHG]LHOÚQDVFHQLHJïöZQHM:-XU\ ]DVLÈGÈPLQ$GDP6]XOF/DG\%DUEHU’XNDV]-DQLN.DPLO7XUOHM0DWHXV]ķ'HOPDĵ3R]QDñVNL3HWLW3DWLRUD]JRĂÊVSHFMDOQ\ļ'DUU\Q3LWPDQ 3XODQDJUöGRZDUWRĂFL]ï 2JöOQRSROVNL3OHELVF\W%HDXW\3RLQW 7DUJL%HDXW\'D\VVÈRUJDQL]DWRUHP3OHELVF\WX%HDXW\3RLQWZNWöU\P LQWHUQDXFLZ\ELRUÈQDMOHSV]HVDORQ\ZNDWHJRULDFKVDORQNRVPHW\F]Q\VDORQIU\]MHUVNLVDORQPDQLFXUH'D\6SD

170

6DORQ\PRJÈE\Ê]JïDV]DQHGRXG]LDïXZ3OHELVF\FLH]DUöZQRSU]H] LFK ZïDĂFLFLHOL MDN L .OLHQWöZ *ïRVRZDQLH QD QDMOHSV]\ %HDXW\ 3RLQW RGE\ZDÊVLÚEÚG]LHQDVWURQLHEHDXW\GD\VSO:NDĝGHMNDWHJRULLNRQNXUVRZHMJïRVXMÈF\PRĝHRGGDÊFRG]LHQQLHMHGHQJïRV +DUPRQRJUDP ľ GROLSFDUļUHMHVWUDFMDVDORQöZQDVWURQLHLQWHUQHWRZHM7DUJöZ ľ ļVLHUSQLDUļJïRVRZDQLHRQOLQH ľ UļRJïRV]HQLHZ\QLNöZLZUÚF]HQLHQDJUöGSRGF]DV7DUJöZ %HDXW\'D\V%ORJJHU 3URZDG]LV] EORJD NDQDï QD <RX7XEH OXE SURğO QD ,QVWDJUDPLH" :Hě XG]LDïZQDMZLÚNV]\PVSRWNDQLXLQĠXHQFHUöZXURGRZ\FKZ3ROVFH 7RW\ONRSURVWHNURNL .URN¥OHGěSURğO#WDUJLBEHDXW\BGD\V .URN 3RNDĝ QDP VZRMÈ EHDXW\ SDVMÚ 3XEOLNXM QD )DFHERRNX OXE ,QVWDJUDPLH]GMÚFLD]EHDXW\GD\VEORJJHULEHDXW\GD\V .URN:\SHïQLM]JïRV]HQLHQDEHDXW\GD\VSO :HěXG]LDïZGHG\NRZDQ\FKZDUV]WDWDFKLRGELHU]SUH]HQW\RGQDMOHSV]\FKPDUHN .RQNXUV=ïRW\/RWRV &HOHPNRQNXUVXMHVWSURPRFMDZ\UREöZWHFKQRORJLLXU]ÈG]HñRUD] XVïXJPDMÈF\FK]DVWRVRZDQLHZEUDQĝ\EHDXW\:\VWDZF\PRJÈ]JïDV]DÊSURGXNW\GRF]HUZFDURNX:VLHUSQLXRSXEOLNRZDQD]RVWDQLHOLVWDODXUHDWöZNWöU]\EÚGÈPRJOLXPLHV]F]DÊZL]HUXQHNORWRVX QDZ\UöĝQLRQ\FKSURGXNWDFK

1DJURG\VSHFMDOQH =ïRW\/RWRVļ:\EöU.RQVXPHQWDļ=Z\FLÚ]FD]RVWDQLHZ\ïRQLRQ\ZGURG]HJïRVRZDQLDQDVWURQLHLQWHUQHWRZHM7DUJöZZWHUPLQLHļU =ïRW\ /RWRV E\ %HDXW\ 'D\V %ORJJHU ļ LQĠXHQFHU]\ SU]\]QDMÈ QDJURG\VSHFMDOQHGODQDMOHSV]\FKSURGXNWöZHNVSRQRZDQ\FKSRGF]DV 7DUJöZZNDWHJRULDFKPDNLMDĝZïRV\SD]QRNFLHSLHOÚJQDFMD(NR 8URF]\VWHZUÚF]HQLHVWDWXHWHNRGEÚG]LHVLÚSRGF]DV7DUJöZ 3URJUDPZ\GDU]HñWRZDU]\V]ÈF\FKFDï\F]DVVLÚSRZLÚNV]D:\VWDZF\3DUWQHU]\L6SRQVRU]\EDUG]RFHQLÈRWZDUWRĂÊ2UJDQL]DWRUD QD LFK SRP\Vï\ .DĝGD SURSR]\FMD GRGDWNRZHM DNW\ZQRĂFL MHVWDQDOL]RZDQDDQDMOHSV]H]QLFKVÈUHDOL]RZDQH .XSELOHWMXĝG]LĂQDEHDXW\GD\VSO LZHěXG]LDïZQDMSLÚNQLHMV]\FK7DUJDFK


+

787Ã&#x201A; 7 szampon + maska

= olejek GRATIS

+ Promocja trwa do 31.07.2018 r.

www.milapro.eu


wydarzenia

Festiwalowe emocje znowu przed nami! Najwiฤ™ksze ล›wiฤ™to fryzjerรณw odbฤ™dzie siฤ™ po raz 18. w Katowicach! 1โ€“2 wrzeล›nia spotykamy siฤ™ na Festiwalu Fryzjerskim Hair Fair.

7R Z\MรˆWNRZH Z\GDU]HQLH LQWHJUXMH FDรฏรˆ EUDQฤรš IU\]MHUVNรˆ L ] URNX QD URN]DVNDNXMHVZRLPSURJUDPHPUR]ZRMHPLVNDOรˆ']LHVLรˆWNLSRND]รถZ QRZHSURGXNW\V]NROHQLDSUH]HQWDFMHSRUDG\NRQVXOWDFMHWHFKQLNLIU\]MHUVNLHQLHSRZWDU]DOQDDWPRVIHUDฤฎWRVWDรฏHSXQNW\)HVWLZDOX $FRF]HNDQD:DVSRGF]DV)HVWLZDOX)U\]MHUVNLHJR+DLU)DLUZ.DWRZLFDFK"2UJDQL]DWRUฤผฤŸUPD:$76ฤผ]DSRZLDGD zapiszcie w kalendarzach MXฤG]LVLDMLZU]Hฤ‚QLDZLG]LP\VLรšZ&HQWUXP.RQJUHVRZ\P0&. Zb.DWRZLFDFK ฤผPierwszy profesjonalny Kongres Salon SuccessฤผSDQHOHGXNDFMLEL]QHVRZHMGODZรฏDฤ‚FLFLHOLVDORQรถZIU\]MHUVNLFK]EORNDPLZ\NรฏDGRZ\PL 3LHUZV]DWDNDNRQIHUHQFMDZ3ROVFHVNXSLDMรˆFDVSHFMDOLVWรถZLSUDNW\NรถZ ZEL]QHVLHIU\]MHUVNLP7HPDW\VRFLDOPHGLรถZGODIU\]MHUรถZฤŸQDQVรถZ L]ZLรšNV]DQLD]\VNXVDORQรถZEXGRZDQLDPDUNLLSR]\VNLZDQLDSUDFRZQLNรถZSU]HGVWDZLรˆZPLQXWRZ\FKEORNDFKVSHFMDOLฤ‚FL]QDMรˆF\EUDQฤรš WDNฤH]ZรฏDVQ\FKGRฤ‚ZLDGF]Hรฑ3DUWQHUHPVWUDWHJLF]Q\P]RVWDรฏDPDUND 9HUVXPDPHGLDOQรˆRSLHNรˆ6DORQ6XFFHVVREMรˆรฏฤท.XULHU)U\]MHUVNLฤต ฤผ 3UHVWLฤRZD VFHQD JรฏรถZQD ฤผ 6KRZ $UWLVW ฤผ QLHG]LHOQH SRND]\ 0LVWU]รถZ 6SRWNDP\ VLรš ] QLHGRฤ‚FLJQLRQรˆ PLVWU]\QLรˆ VWU]\ฤHรฑ 'REUDZรˆ 3LรšNRV6]\PDรฑVNรˆ $UW\VW\F]Qรˆ *UXSรˆ 6W\OLVWรถZ PDUNL 6XEWLO 5REHUWHP :\S\FKHP]QDQ\PRGODW]HVZRLFKVSHNWDNXODUQ\FKNUHDFMLIU\]MHUVNLFK ODXUHDWDPL SROVNLFK HG\FML NRQNXUVรถZ (IHNW :R: 0RGQHZORV\SO VW\OLVWรถZ)DOH/RNL.RNLDWDNฤHHGXNDWRUDPL$NGHPLL1DEUGDOLN

ฤผ 6KRZ $UWLVW VRERWD ฤผ SUHPLHUD 3DUDGD $NDGHPLL )U\]MHUVNLFK ฤผ $FDGHP\ 'D\ SRG SDWURQDWHP IU\]HMU]\FRP 1DMQRZV]D LQLFMDW\ZD ZVSรถรฏSUDF\)HVWLZDOX]PHGLDPL3RGZVSรถOQรˆHJLGรˆ$FDGHP\'D\VZRMH PRฤOLZRฤ‚FLV]NROHQLRZH]DSUH]HQWXMรˆWDNLHSRVWDFLHMDN6HEDVWLDQ&XU\รฏR 'DPLDQ 'XGD $NDGHPLD 3XFKDรฏND 3LRWU 6WDV]HZVNL $QQD =HQNRYVND .UHDWRU$FDGHP\/XFMDQ6]DMEHOL%HDWD%URPERV]F] ฤผ0LรšG]\QDURGRZH0LVWU]RVWZD)U\]MHUVNLH7RS&LW\ฤผ8ZDJD1RZH NDWHJRULHGODPรฏRG]LHฤ\7RS&LW\<RXQJ%RELMHJRZDULDFMH)U\]5RFN NRQNXUHQFMDNUHDW\ZQD=JรฏRV]HQLDSU]H]VWURQรšZZZIHVWLZDOIU\]MHUVNLSO MXฤRGPDMD ฤผ(GXNDF\MQDVFHQDWHFKQLF]QD(GX6WDJHฤผSRND]\WHFKQLF]QHVWHSE\VWHS ]HVWU]\ฤHรฑXSLรšรŠLQRZ\FKWHFKQLNSRGHJLGรˆ3LYRW3RLQW ฤผ6WUHIDWDUJRZD]SRQDGSURIHVMRQDOQ\PLPDUNDPLฤผQDMOHSV]HPDUNL ]QDQHฤŸUP\VWRLVNDSUH]HQWDF\MQHLVSU]HGDฤRZHVHWNLSURPRFMLLVSHFMDOQHWDUJRZHUDEDW\ZSDVDฤXZ\VWDZLHQQLF]\P ฤผ3RUDG\HGXNDWRUรถZQDVWRLVNDFKZ\VWDZFรถZฤผVSRWNDQLD]DPEDVDGRUDPL LLQVWUXNWRUDPLSURIHVMRQDOQ\FKPDUHNIU\]MHUVNLFK ฤผ3URPRFMHRND]MHUDEDW\LVSHFMDOQHFHQ\WDUJRZH :V]\VWNRWRZSU]HSLรšNQ\FKZQรšWU]DFKQDMQRZRF]Hฤ‚QLHMV]HMKDOLZ\VWDZLHQQLF]HM Z (XURSLH ฤผ &HQWUXP .RQJUHVRZ\P NWรถUH PLHฤ‚FL VLรš Z VDP\PVHUFX.DWRZLF RERN6SRGND =JรฏRV]HQLDGR0LVWU]RVWZ7RS&LW\L7RS&LW\<RXQJ ZZZIHVWLZDOIU\]MHUVNLSOVWUHID]DZRGQLNDฤผZ\รฏรˆF]QLHGROLSFD OXEGRZF]Hฤ‚QLHMV]HJR]DSHรฏQLHQLDOLVWNRQNXUVRZ\FK %LOHW\ZZZELOHW\SO ZZZIHVWLZDOIU\]MHUVNLSO 1DSRGVWDZLHPDWHULDรฏรถZ2UJDQL]DWRUD

172


Zapraszamy do nowego programu salonu partnerskiego

683+8!1-'13৹'<$A'9;2-$A@ࣗ0!৹&@9!£32(8@A/'890-W 032;!0;</9-õA8A'&9;!>-$-'£'1 !£'30-30--&3Ěí$A&32!9W A@90!/9;!;<9+>!8!2;</í$@9;!Ě'#'2');@)2!293>'2!03£'/2'A!0<6@-£!83-038A@9;!/ A!;8!0$@/2@$,3('8;968A'&!৹3>@$,38!A9A03£'2-3>@$,90-'83>!2@$,>@Ěí$A2-'&3<$A'9;2-0Õ>683+8!1<W *@JCNM@RCNŀĦBYXĨ ï =JÊRÐXVZRMHJR3U]HGVWDZLFLHODFKÇÅSU]\VWÃSLHQLD GRSURJUDPX ï 'RNRQDM]DNXSXSDNLHWXVWDUWRZHJRRZDUWRÐFL]ÊEUXWWR -HGQRF]HÐQLHRWU]\PDV]ZSUH]HQFLH]HVWDZQDU]ÇG]L QLH]EÇGQ\FKZFRG]LHQQHMSUDF\RZDUWRÐFL]ÊEUXWWR ï 3RGSLV]XPRZÇL NSQYXL@ILMÀRSVNJNQYXŌBHCNRSİOMXBG MHDCK@J@şCDFN ï 0R×OLZRÐÅ]DNXSXNRVPHW\NµZZRIHUFLH ï 6SHFMDOQHFHQ\QDSURGXNW\WHFKQLF]QHSR]ZDODMÃFH QDRSW\PDOL]DFMÇNRV]WµZIXQNFMRQRZDQLDVDORQX ï $WUDNF\MQHV]NROHQLDUµZQLH×Z$NDGHPLL9LGDO6DVVRRQ Z/RQG\QLH ï 6WDÊ\GRVWÇSGRSODWIRUP\V]NROHQLRZHMRQOLQH ï 0DWHULDÊ\ZL]XDOL]DF\MQH ï 0R×OLZRÐÅXG]LDÊXZSURJUDPLH6DORQ5HNRPHQGRZDQ\ RGU 7ZµMVWDWXVZSURJUDPLHEÇG]LHZHU\ĆNRZDQ\SU]H]ZDUWRÐÅ NZDUWDOQ\FK]DNXSµZSURGXNWµZ0LOD3URNWµU\FKPLQLPXP Z\QRVL]ÊEUXWWR A'0!1@2!-'#-'g2-'A>£'0!/T&3Ěí$A&32!9W

$NAQDFNEQXYIDQ@QNYONYM@LM@-HKİ

www.milapro.eu


wydarzenia

XIV MiÄ&#x2122;dzyszkolny Konkurs Fryzjerski

XIV edycja MiÄ&#x2122;dzyszkolnego Konkursu Fryzjerskiego odbyĹ&#x201A;a siÄ&#x2122; na poczÄ&#x2026;tku marca. Organizatorem przedsiÄ&#x2122;wziÄ&#x2122;cia byĹ&#x201A; Dyrektor Technikum i BranĹźowej SzkoĹ&#x201A;y I Stopnia ZakĹ&#x201A;adu Doskonalenia Zawodowego im. Krzysztofa Kamila BaczyĹ&#x201E;skiego w BiaĹ&#x201A;ej Podlaskiej â&#x20AC;&#x201C; Henryk Zacharuk. Temat przewodni tegorocznego konkursu wpisany zostaĹ&#x201A; w hasĹ&#x201A;o: â&#x20AC;&#x17E;CzerwieĹ&#x201E; krĂłluje, rozbudza zmysĹ&#x201A;y, inspirujeâ&#x20AC;Śâ&#x20AC;?. ']LĂ&#x161;NL ]DDQJDÄ?RZDQLX XF]QLĂśZ QDXF]\FLHOL G\UHNFML D WDNÄ?H VSRQVRURP NDÄ?GD NROHMQD HG\FMD .RQNXUVX QDELHUD ZLĂ&#x161;NV]HJR UR]PDFKX L UDQJL .XQV]WHP IU\]MHUVNLP SRSLV\ZDOL VLĂ&#x161; XF]QLRZLH V]NÜï IU\]MHUVNLFK ] ZLHOX PLDVW : W\P URNX LPSUH]D ]JURPDG]LĂŻD XF]HVWQLNĂśZ ]b%LDĂŻHM3RGODVNLHM.UDÄ&#x201A;QLND=DPRÄ&#x201A;FLD/XEOLQD7RPDV]RZD/XEHOVNLHJR &KHĂŻPD :\V]NRZD L +UXELHV]RZD 3R UD] SLHUZV]\ Z NRQNXUVLH XG]LDĂŻZ]LĂ&#x161;ĂŻDWDNÄ?HV]NRĂŻD]%U]HÄ&#x201A;FLDFRMHVWGRZRGHPQDWRMDNZ\VRNLPSUHVWLÄ?HPL]DLQWHUHVRZDQLHPFLHV]\VLĂ&#x161;WRZ\GDU]HQLH.RQNXUV PDMXÄ?ZLĂ&#x161;FUDQJĂ&#x161;PLĂ&#x161;G]\QDURGRZĂ&#x2C6; )RWR$QGU]HM-Ă&#x161;GU\F]NRZVNL

/DXUHDFL.RQNXUVX

1. miejsce:.VLHQLD6]DIUDQVNDMD%U]HVNL3DĂąVWZRZ\.ROHGÄ?6IHU\2EVĂŻXJL 2. miejsce: 0DUW\QD0RVNDO7HFKQLNXP='=Z%LDĂŻHM3RGODVNLHM 3. miejsce: %DUWRV]&]XEDN7HFKQLNXP='=Z:\V]NRZLH

:\UĂśÄ?QLHQLD 0DULQD$OHNVDQGURZD%U]HVNL3DĂąVWZRZ\.ROHGÄ?6IHU\2EVĂŻXJL 0RQLND6WHIDQLXN7HFKQLNXP='=Z%LDĂŻHM3RGODVNLHM 0RQLND.XOLV]%UDQÄ?RZD6]NRĂŻD,6WRSQLD='=Z/XEOLQLH 0DJGDOHQD.RZDO7HFKQLNXP='=Z7RPDV]RZLH/XEHOVNLP 2NVDQD5RPDQ%UDQÄ?RZD6]NRĂŻD,6WRSQLD='=Z&KHĂŻPLH :LNWRULDÂ&#x2019;\JDQ7HFKQLNXP='=Z=DPRÄ&#x201A;FLX $QJHOLND&]HUZRQND7HFKQLNXP='=Z.UDÄ&#x201A;QLNX

1DJURGD3UH]HVD *DEULHOD'HQLVLXN%UDQÄ?RZD6]NRĂŻD,6WRSQLD='=Z%LDĂŻHM3RGODVNLHM

1DJURGD'\UHNWRUD+HQU\ND=DFKDUXND 3DXOLQD'HUOXNLHZLF]7HFKQLNXP='=Z%LDĂŻHM3RGODVNLHM

9RXFKHU\ 6DQGUD*RODQNR7HFKQLNXP='=Z%LDĂŻHM3RGODVNLHM $OGRQD*RĂŻG\V7HFKQLNXP='=Z:\V]NRZLH :UĂ&#x161;FHODXUHDWĂśZSRZĂ&#x161;GURZDĂŻ\SXFKDU\SURIHVMRQDOQ\VSU]Ă&#x161;WIU\]MHUVNL YRXFKHU\LNRVPHW\NL:V]\VF\XF]HVWQLF\RWU]\PDOLQDJURG\SRFLHV]HQLD ZSRVWDFLSURIHVMRQDOQ\FKNRVPHW\NĂśZLJDGÄ?HWĂśZPDUNL$UWHJR *UDWXOXMHP\LQZHQFMLWZĂśUF]HMLSRP\VĂŻRZRÄ&#x201A;FL6SRQVRURP]ZĂŻDV]F]D VLHFLVNOHSĂśZ)DOH/RNL.RNLG]LĂ&#x161;NXMHP\]DZVSLHUDQLHLQDJUDG]DQLH PĂŻRG]LHĂąF]HMNUHDW\ZQRÄ&#x201A;FL

174


Wyjątkowy projekt dla Szkół Fryzjerskich

Profit Adept Pakiety już od

199

Szczegóły pakietów na stronie http://falelokikoki.pl/edukacja/porozumienie-adept Przygotowujemy również pakiety pod indywidualne zamówienia ze Szkół Fryzjerskich. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z projektem PROFIT ADEPT. Kontakt: tel. 693 240 005 lub e-mail: gosial@grupa.polwell.pl

Uczysz się zawodu w Szkole Fryzjerskiej? ZADZWOŃ I PRZEKONAJ SIĘ, JAK WIELE MOŻESZ ZYSKAĆ! NAJWIĘKSZY WYBÓR, NAJNIŻSZE CENY!

www.falelokikoki.pl


wydarzenia

Dzieล„ Zrรณwnowaลผonego Piฤ™kna Davines Fryzjerzy zasadzili 2000 drzew Drzewko do drzewka i zbierze siฤ™ las. 16 kwietnia 2018 r. grupa niemal 100 fryzjerรณw z caล‚ej Polski zasadziล‚a 2000 drzew. W efekcie w podwarszawskim Chojnowie powstaล‚ nowy, mล‚ody las. Fryzjerzy fundusze na akcjฤ™ sadzenia drzew zbierali w marcu wล›rรณd klientรณw swoich salonรณw w ramach III Dnia Zrรณwnowaลผonego Piฤ™kna. Inicjatorem akcji jest wล‚oska marka Davines. Partnerem wydarzenia jest Klub Gaja. %\รฏDWRMXฤWU]HFLDDNFMDVDG]HQLDGU]HZZRNรถรฏNWรถUHMVNXSLOLVLรšIU\]MHU]\]HZV]\VWNLFKVWURQQDV]HJRNUDMX.DฤGHJRURNX]DFKรšFDMรˆVZRLFK NOLHQWรถZ GR ZU]XFHQLD GREURZROQ\FK GDWNรถZ GR SXV]HN =HEUDQHZbWHQVSRVรถEฤ‚URGNLVรˆSU]H]QDF]DQHQDDNFMรšVDG]HQLD:VXPLH ZbFLรˆJXZV]\VWNLFKHG\FMLIU\]MHU]\SRVDG]LOLMXฤGU]HZ

ฤผ-XฤNROHMQ\UD]VDG]LOLฤ‚P\GU]HZD]OXGฤ›PLNWรถU]\QDFRG]LHรฑGEDMรˆ RSLรšNQRDOHQLH]DSRPLQDMรˆRSU]\V]รฏ\FKSRNROHQLDFK'DYLQHV3ROVND WR VSUDZG]RQ\ SDUWQHU ยฅZLรšWD 'U]HZD L MXฤ P\ฤ‚OLP\ R GDOV]\FK ZVSรถOQ\FKG]LDรฏDQLDFKGODOXG]LLSU]\URG\ฤผPรถZL-DFHN%RฤHNSUH]HV L]DรฏRฤ\FLHO.OXEX*DMD

ฤผ 7R EDUG]R EXGXMรˆFH SDWU]HรŠ MDN WR Z\GDU]HQLH SU]\ELHUD QD VLOH =DF]\QDOLฤ‚P\ VNURPQLH D G]Lฤ‚ PRฤHP\ VLรš FLHV]\รŠ WDN GXฤรˆ OLF]Eรˆ ]DVDG]RQ\FK GU]HZ 7D DNFMD LGHDOQLH ZSLVXMH VLรš Z SRGHMฤ‚FLH PDUNL 'DYLQHVNWรถUDGรˆฤ\GRWHJRDE\E\รŠฤŸUPรˆMDNQDMEDUG]LHMSU]\MD]Qรˆ ฤ‚URGRZLVNX&KFHP\]DUDฤDรŠQDV]รˆLGHรˆ]UรถZQRZDฤHQLDMDNQDMZLรšNV]HJURQRIU\]MHUรถZLLFKNOLHQWรถZ5D]HPPRฤHP\]G]LDรฏDรŠQDSUDZGรš ZLHOHฤผSRGNUHฤ‚OD0DUHN*UDQLV]HZVNL]'DYLQHV

']LHรฑ =UรถZQRZDฤRQHJR 3LรšNQD MHVW DXWRUVNรˆ LQLFMDW\Zรˆ ZรฏRVNLHM ฤŸUP\'DYLQHVSURGXFHQWDSURIHVMRQDOQ\FKNRVPHW\NรถZGRSLHOรšJQDFML VW\OL]DFMLLNRORU\]DFMLZรฏRVรถZ1Dฤ‚ZLHFLHRGE\ZDVLรšRQSRGQD]Zรˆ 6XVWDLQDEOH%HDXW\'D\LMHVWRGODWRUJDQL]RZDQ\ZH:รฏRV]HFK)UDQFMLZ+LV]SDQLL1RUZHJLL6]ZHFML.DQDG]LHL86$)XQGXV]H]HEUDQH ZbUDPDFKDNFML]RVWDรฏ\MXฤSU]H]QDF]RQHQD]DVDG]HQLHGU]HZZb0R]DPELNX%UD]\OLL,QGRQH]ML:รฏRV]HFKF]\QD0DGDJDVNDU]HMDNUรถZQLHฤZ3ROVFHฤผQDยฅOรˆVNXLQD0D]RZV]X

:FKRMQRZVNLPOHVLHIU\]MHU]\]DVDG]LOLOLS\NORQ\MDZRU\LNORQ\]Z\F]DMQHMDU]รšELQ\RUD]F]HUHฤ‚QLHSWDVLH7RGU]HZDNWรถUHLGHDOQLHZSLVXMรˆ VLรš Z HNRV\VWHP QDGOHฤ‚QLFWZD D LFK NZLDW\ L RZRFH PRJรˆ E\รŠ SRฤ\ZLHQLHPGODG]LNLFK]ZLHU]รˆW

176

'DYLQHV LVWRWQรˆ F]รšฤ‚FLรˆ VZRMHM VWUDWHJLL XF]\QLรฏ PLVMรš GEDQLD R ฤ‚URGRZLVNR 3U]\NรฏDGHP MHM UHDOL]DFML MHVW PLQ IDNW ฤH ฤŸUPD NDฤGHJR URNX VDG]L GU]HZD DE\ ]QLZHORZDรŠ HPLVMรš &22 NRU]\VWD ] HQHUJLL SRFKRG]รˆFHM ]H ฤ›UรถGHรฏ RGQDZLDOQ\FKZVSLHUDELRUรถฤQRURGQRฤ‚รŠฤ\FLD QD=LHPLZ\NRU]\VWXMรˆFZSURGXNFML HNVWUDNW\SRFKRG]รˆFH]WUDG\F\MQ\FK ZรฏRVNLFK JRVSRGDUVWZ NWรถUH XSUDZLDMรˆURฤ‚OLQ\]DJURฤRQHZ\JLQLรšFLHP 3XEOLNXMH WDNฤH ฤท5DSRUW 1D 7HPDW =UรถZQRZDฤRQHJR 5R]ZRMXฤต 2G OLVWRSDGD U 'DYLQHV SRVLDGD FHUW\ฤŸNDW %&253 SU]\]QDZDQ\ ฤŸUPRP VSHรฏQLDMรˆF\P QDMZ\ฤV]H VWDQGDUG\ ZbVIHU]HG]LDรฏDรฑQDU]HF]RWRF]HQLD ฤ‚URGRZLVNDDWDNฤHZ]DNUHVLHSU]HMU]\VWRฤ‚FL L RGSRZLHG]LDOQRฤ‚FL :\UรถฤQLHQLH WR SRVLDGD ]DOHGZLH ฤŸUP]NUDMรถZฤ‚ZLDWD


)RWR0LFKDï*U]\ZDF]

177


aranżacje wnętrz )RWR%HDXW\6WDU

Letnie klimaty w salonie Lato – zachowajmy je w naszych salonach na dłużej poprzez zastosowanie odpowiednich kolorów. .RORU\ODWDWRWDNLHNWöUHNRMDU]ÈQDPVLÚ]HVïRñFHPQLHEHPSLDVNLHP F]\PRU]HP=DOLF]\ÊPRĝHP\GRQLFKZV]\VWNLHRGFLHQLHĝöïWHJR]LHORQHJRF]\QLHELHVNLHJR .RORUĝöïW\WRUDGRĂÊHQHUJLDV]F]ÚĂFLH:MHJRRWRF]HQLXF]ïRZLHNPD OHSV]HVDPRSRF]XFLHLSR]\W\ZQHQDVWDZLHQLHGRĂZLDWD3R]DW\PGRGDMH SHZQRĂFL VLHELH D WDNĝH VSU]\MD GREUHM RUJDQL]DFML L SREXG]D Pö]JGRG]LDïDQLD3DVXMH]DUöZQRGRQRZRF]HVQ\FKMDNLNODV\F]Q\FK ZQÚWU]MHGQDNWU]HEDJRXĝ\ZDÊXPLHMÚWQLHQSQDIUDJPHQFLHĂFLDQ\ F]\ Z GRGDWNDFK 1LH SROHFDVLÚPDORZDQLDFDïHJRSRPLHV]F]HQLD Z W\P NRORU]H ¿öïW\ EÚG]LH VLÚ GRVNRQDOH NRPSRQRZDï Z SRïÈF]HQLX ]bF]DUQ\PV]DU\P]LHORQ\PLELDï\PNRORUHP =LHORQ\ļQDG]LHMDZROQRĂÊKDUPRQLD3U]HE\ZDQLHZ]LHORQ\PPLHMVFX XVSRNDMDLRGSUÚĝDDWDNĝHREQLĝDSR]LRPVWUHVXLPRW\ZXMHGRG]LDïDQLD

)RWR%HDXW\6WDU

180

:\VWDUF]\MHGHQPRFQ\HOHPHQW]LHOHQLZVDORQLHDWHQQDELHU]HFKDUDNWHUX L SR]\W\ZQHM HQHUJLL .RORU WHQ QDGD ZQÚWU]X QDWXUDOQRĂÊ QRZRF]HVQRĂÊLUDGRĂÊ3RQDGWRSU]HïDPLHPRQRWRQLÚLGRGDHQHUJLL=LHOHñ LGHDOQLHZVSöïJUD]ELHOÈEUÈ]HPF]HUZLHQLÈÓFUXDWDNĝH]V]DURĂFLÈ 1LHELHVNL]NROHLWRVSRNöM]DXIDQLHLUHODNV3REXG]DZ\REUDěQLZ]PDFQLD Z\GDMQRĂÊ .RMDU]RQ\ MHVW ] LQWHOLJHQFMÈ RWZDUWRĂFLÈ L EH]SLHF]HñVWZHP %ïÚNLWQ\WRXQLZHUVDOQ\NRORUZQÚWU]DSDVXMHZLÚFZïDĂFLZLHGRZV]\VWNLHJR GR NDĝGHJR VW\OX :J DQNLHW OXG]L OXEL WHQ NRORU -HVW ]DWHPV]DQVDĝH.OLHQWRPVSRGREDVLÚQDV]VDORQZW\PNRORU]H =DVWRVRZDQLHW\FKNRORUöZZHZQÚWU]DFKSR]ZROLQDPLQDV]\PNOLHQWRPGïXĝHMFLHV]\ÊVLÚNOLPDWHPOHWQLFKGQL$MDNZLDGRPRZVSRPQLHQLD ]SLÚNQ\FKZDNDFML]DZV]HSRSUDZLDMÈQDVWUöM TRS Design 3URMHNWRZDQLHZQÚWU] tel. +48 52 381 31 47 www.trsdesign.eu


Produkty dostÄ&#x2122;pne w sklepach www.falelokikoki.pl


porady

Zarzฤ…dzanie salonem

Czy utrzymywaฤ‡ dystans z pracownikiem? Tradycyjnie w polskiej kulturze mรณwimy sobie per Pani/Pan. Mรณwienie do siebie bezpoล›rednio jest wyrazem lepszej znajomoล›ci i ล›wiadczy o skrรณceniu dystansu. Na tฤ™ normฤ™ kulturowฤ… nakล‚adajฤ… siฤ™ jednak normy obowiฤ…zujฤ…ce w ๏ฌrmach. :GXฤ\FKNRUSRUDFMDFK]ZรฏDV]F]DDPHU\NDรฑVNLFKLVWQLHMH ]DVDGDฤHZV]\VF\PรถZLรˆGRVLHELHSRLPLHQLX'RW\F]\ WR Z UรถZQHM PLHU]H VSHFMDOLVWรถZ FR PHQHGฤHUรถZ ] SUH]HVHPZรฏรˆF]QLH1RUPDRERZLรˆ]XMHEH]Z]JOรšGXQDZLHN L VWDฤ Z ฤŸUPLH : LQQ\FK ฤŸUPDFK JG]LH EH]SRฤ‚UHGQLRฤ‚รŠ ]ZUDFDQLDVLรšGRVLHELHQLHMHVWQDU]XFRQDPHQHGฤHURZLH PDMรˆ]W\PSHZQHSUREOHP\ 6]HIRZLH ]DVWDQDZLDMรˆ VLรš F]\ XOHJDรŠ WHQGHQFML GR VNUDFDQLD G\VWDQVX ] SUDFRZQLNDPL = MHGQHM VWURQ\ EH]SRฤ‚UHGQLH ]ZUDFDQLH VLรš GR VLHELH WZRU]\ GREUรˆ DWPRVIHUรš ZbSUDF\EXGXMHUHODFMHRSDUWHQLHW\ONRQDZรฏDG]\DOHWDNฤHQDV\PSDWLL=GUXJLHMVWURQ\XWUXGQLDHJ]HNZRZDQLH ]DGDรฑRUD]G\VF\SOLQRZDQLHSUDFRZQLNรถZ-Hฤ‚OLPHQHGฤHU FKFH ]ZUรถFLรŠ XZDJรš SUDFRZQLNRZL OXE JR ]G\VF\SOLQRZDรŠWRSR]RUQLHZ\GDMHVLรšฤHEH]SRฤ‚UHGQLHUHODFMHEรšGรˆ XรฏDWZLDรŠ PX ]DGDQLH : SUDNW\FH F]รšVWR MHVW ]XSHรฏQLH RGZURWQLH 3UDFRZQLN PRฤH NRPHQWRZDรŠ XZDJL SU]HรฏRฤRQHJR Z PDรฏR SRZDฤQ\ VSRVรถE QS ฤทQLH SU]HVDG]DMฤต ฤทZ\OX]XMฤตLWSGHSUHFMRQXMรˆFVรฏRZDV]HID3R]DW\PHJ]HNZRZDQLH]DGDรฑZREHFRVรถEUHDJXMรˆF\FKZWHQVSRVรถE Z]EXG]D QHJDW\ZQH HPRFMH L MHGQRF]HVQ\ RSรถU SU]HG EDUG]LHM ]GHF\GRZDQรˆ LQWHUZHQFMรˆ 0HQHGฤHURZLH PDMรˆ ZLรšFQDWXUDOQ\RSรถUSU]HGG\VF\SOLQRZDQLHPRVรถENWรถUH GREU]H]QDMรˆOXE]NWรถU\PLVรˆQD7\ 0HQHGฤHURZLHLZรฏDฤ‚FLFLHOHฤŸUPUDG]รˆVRELH]W\PSUREOHPHPZUรถฤQ\VSRVรถE-HGQ\P]UR]ZLรˆ]DรฑMHVWXNV]WDรฏWRZDQLHUHODFMLSROHJDMรˆF\FKQDW\PฤHV]HIPรถZLGRLQQ\FK SRLPLHQLXDRQLGRQLHJRQD3DQ3DQL1DMF]รšฤ‚FLHMWDNLH UHODFMHSDQXMรˆZฤŸUPDFKJG]LHV]HIMHVWMHGQRF]Hฤ‚QLHZรฏDฤ‚FLFLHOHPDSUDFRZQLF\VรˆQDRJรถรฏRGQLHJRPรฏRGVL7UXGQRSRZLHG]LHรŠF]\WDNLXNรฏDGVรฏXฤ\GREU\PUHODFMRP-HVW RQSHZQ\PNRPSURPLVHPPLรšG]\QRUPรˆNXOWXURZรˆPรถZLรˆFรˆฤHSU]HรฏRฤRQ\PLVWDUV]\PQDOHฤ\RND]DรŠVWRVRZQ\

182

V]DFXQHN]ZUDFDMรˆFVLรšGRQLFKSU]H]3DQ3DQLDEH]SRฤ‚UHGQLRฤ‚FLรˆGREU\FKUHODFML=SXQNWXZLG]HQLDSUDFRZQLNรถZQLHV\PHWU\F]QRฤ‚รŠUHODFMLMHVWRGELHUDQDGZRMDNR'OD MHGQ\FK WR QDWXUDOQ\ XNรฏDG RGGDMรˆF\ QRUP\ NXOWXURZH DbGODLQQ\FKURG]DMPDQLSXODFMLSRQLHZDฤV]HIRZLรฏDWZLHM MHVWZWDNLHMV\WXDFMLZ\ZLHUDรŠZSรฏ\ZQDSUDFRZQLND,QQ\PVSRVREHPUDG]HQLDVRELH]SUREOHPHPMHVWF]รšฤ‚FLRZHVNUDFDQLHG\VWDQVX0HQHGฤHURZLH]DPLDVWSU]HMฤ‚รŠQD IRUPรš7\]ZUDFDMรˆVLรšGRSUDFRZQLNรถZSHUฤท3DQL0DรฏJRU]DWRฤต ฤท3DQLH -DQLHฤต = F]DVHP MHV]F]H RFLHSODMรˆ UHODFMH VWRVXMรˆFIRUP\ฤท3DQL0DรฏJRVLXฤตฤท3DQLH-DQNXฤต7RUR]ZLรˆ]DQLH GDMH V]HIRP SHZLHQ NRPXQLNDF\MQ\ ]DZรถU EH]SLHF]HรฑVWZD 1LH PD ZLรšF MHGQR]QDF]QHM RGSRZLHG]L QD S\WDQLH F]\ SU]HFKRG]LรŠ QD 7\ ] SUDFRZQLNDPL 7R ]DOHฤ\ RG NLONX F]\QQLNรถZ3U]HGHZV]\VWNLPRGRGSRZLHG]LQDS\WDQLH F]\ WDNLH VNUรถFHQLH G\VWDQVX ] GDQ\P SUDFRZQLNLHP QLH ]DEXU]\UHODFML]LQQ\PL3R]RVWDOLPRJรˆWRRGHEUDรŠMDNR QLHVSUDZLHGOLZH IDZRU\]RZDQLH MHGQHM RVRE\ -Hฤ‚OL FKFHP\SU]HMฤ‚รŠQD7\]FDรฏ\P]HVSRรฏHPWRQDOHฤ\SU]HDQDOL]RZDรŠVNXWNLWHMGHF\]ML]ZรฏDV]F]DZREHFPQLHMGRMU]Dรฏ\FK SUDFRZQLNรถZ:DUWRWHฤ]DVWDQRZLรŠVLรšMDNEH]SRฤ‚UHGQLH ]ZUDFDQLH VLรš EรšG]LH RGHEUDQH SU]H] VDP\FK SUDFRZQLNรถZ-HGQLSU]\MPรˆWRSR]\W\ZQLHDLQQLEรšGรˆF]XOLRSRU\ ]ZLรˆ]DQHQDSU]\NรฏDG]UรถฤQLFรˆZLHNXF]\VWDWXVX-Hฤ‚OLPHQHGฤHUVWZLHUG]LฤHWDNLHUHODFMHSU]\QLRVรˆZLรšFHMNRU]\ฤ‚FL QLฤ ]DJURฤHรฑ WR QLH SRZLQLHQ VLรš ZDKDรŠ 1DMZDฤQLHMV]H DE\XQLNDรŠUR]ZLรˆ]DQLDSU]HFLZQHJRDZLรšF]IRUP\QD7\ ZUรถFLรŠGRRฤŸFMDOQHJR3DQ3DQL7DNLHSRVWรšSRZDQLHEXU]\ QDRJรถรฏZ\SUDFRZDQHGREUHUHODFMH]]HVSRรฏHP Moderator


porady

Salon z dobrą energią Redukcja kosztów związanych z utrzymaniem salonu fryzjerskiego nigdy nie była tak prosta. Niezrozumiałe faktury za media, niespodziewane podwyżki za prąd czy ukryte opłaty, których nie byliśmy świadomi przy podpisywaniu umowy. Z takimi problemami spotyka się wielu managerów salonów fryzjerskich. 'REUDHQHUJLDQDGïXJLHODWD 6WDMÈFSU]HGZ\]ZDQLHPMDNLPMHVWRSW\PDOL]DFMDNRV]WöZHNVSORDWDF\MQ\FKZDUWR]ZUöFLÊXZDJÚSU]HGHZV]\VWNLPQDRSïDW\]DHQHUJLÚ HOHNWU\F]QÈNWöUDZRVWDWQLPF]DVLHPRFQRZ]URVïD

NZRWÚEOLVNÈ]ïPLHVLÚF]QLH5]DGNRNWRSRWUDğRFHQLÊF]\MHVWWR GXĝRF]\PDïR5R]ZLHZDP\:DV]HZÈWSOLZRĂFL7DNMHVWWRVSRUR 

&HQ\NUöWNRSU]\FLÚWH

5DFKXQNLZ\VRNLHDĝZïRVVLÚMHĝ\ 3RGZ\ĝND FHQ SUÈGX GOD PDï\FK L ĂUHGQLFK SU]HGVLÚELRUFöZ GR NWöU\FKQDOHĝÈWDNĝHIU\]MHU]\GDMHVLÚZH]QDNL6DORQ\IU\]MHUVNLHPRJÈ VSRG]LHZDÊVLÚNLONXSURFHQWRZHJRZ]URVWXZ\GDWNöZQDHQHUJLÚHOHNWU\F]QÈ :V]\VWNR ]D VSUDZÈ JZDïWRZQ\FK Z]URVWöZ FHQ HQHUJLL QD JLHïG]LH&]\PRĝQDVLÚSU]HGQLPLVNXWHF]QLHREURQLÊ"¥UHGQLHMZLHONRĂFLNLONXVWDQRZLVNRZ\VDORQIU\]MHUNL]Xĝ\ZDPLHVLÚF]QLHRNRïR N:KFRZSU]HOLF]HQLXQDVWDQGDUGRZHFHQ\SUÈGXMDNLH]QDP\GDMH

:\ELHUDMÈFLQQHJRVSU]HGDZFÚHQHUJLLPRĝQD]DRV]F]ÚG]LÊSURF QDUDFKXQNDFK6NÈGWDUöĝQLFD"1LH]DOHĝQ\VSU]HGDZFDWDNLMDN3R 3URVWX (QHUJLD RIHUXMH GXĝR NRU]\VWQLHMV]H VWDZNL QLĝ :DV] REHFQ\ GRVWDZFD'RGDWNRZRVWDQGDUGRZDRIHUWDğUP\QLH]DZLHUDRSïDW\ KDQGORZHM NWöUD MHVW F]ÚVWR VWRVRZDQD SU]H] NRQNXUHQFMÚ $b SUÈG MDN SUÈG ļ ]DZV]H MHVW WDNL VDP W\ONR Z NRU]\VWQLHMV]HM FHQLH $E\ VSUDZG]LÊ RV]F]ÚGQRĂFL GOD VZRMHJR VDORQX Z\VWDUF]\ VNRU]\VWDÊ ]bNDONXODWRUDQDwww.poprostuenergia.pl/fryzjerzy

ˇˡ˜˘ˠˬ˥˔˖˛˨ˡ˘˞ ˭˔ˣ˥͗˗ˢ

99%

ˆˣ˥˔˪˗θˢ˙˘˥˧ͩ˗˟˔ˇ˪ˢ˝˘˚ˢ˦˔˟ˢˡ˨ ˜ˢ˗˕˜˘˥˭˥˔˕˔˧ˡ˔ˣ˜˘˥˪˦˭͗˙˔˞˧˨˥ͩʡ* ʾˢ˥˭ˬ˦˧ˡ˔ˢ˙˘˥˧˔ ˗˟˔˦˔˟ˢˡͅ˪˙˥ˬ˭˝˘˥˦˞˜˖˛ ʣ˭·˗ˢ˗˔˧˞ˢ˪ˬ˖˛˞ˢ˦˭˧ͅ˪ ʺ˪˔˥˔ˡ˖˝˔˖˘ˡˬ ˣ˥˭˘˭˖˔·͗˨ˠˢ˪ͩ ˈˠˢ˪˔˕˘˭˛˔˖˭ˬ˞ͅ˪

ˇˬ˟˞ˢ˗˟˔˖˭ˬ˧˘˟ˡ˜˞ͅ˪ˠ˔˚˔˭ˬˡ˨Ϣʹ˔˟˘ʿˢ˞˜ʾˢ˞˜ϡ

˃ˢˣ˥ˢ˦˧˨ʡ ʝ˅˘˚˨˟˔ˠ˜ˡˣ˥ˢˠˢ˖˝˜˗ˢ˦˧ͩˣˡˬˡ˔˦˧˥ˢˡ˜˘˜ˡ˧˘˥ˡ˘˧ˢ˪˘˝

ʷ˂ˊʼʸʷˍˆʼͨˊʼͨʶʸʽ˂˂ʹʸ˅ʶʼʸ

22 32 33 335 

˪˪˪ʡˣˢˣ˥ˢ˦˧˨˘ˡ˘˥˚˜˔ʡˣ˟ʢ˙˥ˬ˭˝˘˥˭ˬ 


porady

Perfekcyjna obsล‚uga klienta podczas pierwszej wizyty Gdy klient zjawia siฤ™ w Twoim salonie po raz pierwszy, krytycznie ocenia to, co w nim zastaje. Niezwykle waลผne jest, by rzeczywistoล›ฤ‡ nie zawiodล‚a jego oczekiwaล„, poniewaลผ pierwsze wraลผenie ma ogromny wpล‚yw na przyszล‚oล›ฤ‡ Waszych relacji. Jak upewniฤ‡ siฤ™, ลผe bฤ™dzie dobre? 2GZLHG]DMรˆFQRZ\VDORQNOLHQWZLHOHRSLQLLZ\UDELDVRELHฤทQDSLHUZV]\ U]XW RNDฤต 'ODWHJR WDN LVWRWQH MHVW DE\ ZV]\VWNR FR Z QLP ]REDF]\ LbXVรฏ\V]\Z]EXG]DรฏRSR]\W\ZQHHPRFMHLVNRMDU]HQLD7RZรฏDฤ‚QLHRGQLFK UR]SRF]\QD VLรš EXGRZDQLH :DV]\FK Z]DMHPQ\FK UHODFML L UรถZQLHฤ RG QLFK]DOHฤ\F]\GDQDRVRED]HFKFHZUรถFLรŠZ7ZRMHSURJL-HฤHOL]\VNDV] ZMHMRF]DFKSR]\W\ZQ\ZL]HUXQHNEรšG]LHVNรฏRQQDSRZLHU]\รŠ&LVZRMH ]DXIDQLHฤผDZWHG\QDZLรˆ]DQLHVWDรฏHMZLรš]LEรšG]LHZUรšF]QDWXUDOQรˆNRQVHNZHQFMรˆ$E\XรฏDWZLรŠ&L]DGDQLHZNDOHQGDU]X9HUVXPSLHUZV]HZL]\W\R]QDF]DQHVรˆVSHFMDOQรˆHW\NLHWรˆG]LรšNLNWรถUHM]DZV]HZLHV]NWรถU\ NOLHQWZ\PDJD7ZRMHMV]F]HJรถOQHMXZDJL

โ€ข Zaproponuj napรณj.7RGUREQ\DOHEDUG]RLVWRWQ\JHVW1DSรถMQDOHฤ\]DSURSRQRZDรŠNLHUXMรˆFNOLHQWDGRSRF]HNDOQLOXEMHฤ‚OLZL]\WD UR]SRF]\QDVLรšRGUD]XZFKZLOLJG\SURZDG]LV]JRGRVWDQRZLVND

-DNSRZLQQDSU]HELHJDรŠSLHUZV]DZL]\WD"

.RQVXOWDFMDHIHNWรถZ 3RZ\NRQDQLXXVรฏXJL]DS\WDMNOLHQWDRZUDฤHQLDLXSHZQLMVLรšฤHUH]XOWDW\VSHรฏQLDMรˆMHJRRF]HNLZDQLD1DW\PHWDSLHZDUWRWDNฤH]DVXJHURZDรŠ PXNLHG\SRZLQLHQ]MDZLรŠVLรšZVDORQLHSRQRZQLHDE\XWU]\PDรŠHIHNW

1. Powitanie 7R SLHUZV]\ EH]SRฤ‚UHGQL NRQWDNW ] NOLHQWHP D MHGQRF]Hฤ‚QLH FKZLOD Zb NWรถUHM SRGGDMH RQ ZVWรšSQHM RFHQLH 7ZรถM VDORQ MHJR ZQรšWU]H SUDFRZQLNรถZ ฤผ ZV]\VWNR FR ZLG]L L Vรฏ\V]\ 3RVWDUDM VLรš DE\ NDฤG\ V]F]HJรถรฏ]NWรถU\P]HWNQLHVLรš]DUD]SRSU]HNURF]HQLXSURJXE\รฏ7ZRMรˆZL]\WรถZNรˆ3UDFRZQLNNWรถU\ZLWDNOLHQWDSRZLQLHQE\รŠSU]\MD]Q\ LbSURIHVMRQDOQ\DUR]PRZรšUR]SRF]รˆรŠRGSU]HGVWDZLHQLDVLรš 2. Wprowadzenie ฤท=DSR]QDMฤตNOLHQWD]VDORQHPLSRLQIRUPXMJRF]HJRPRฤHVSRG]LHZDรŠVLรšZFLรˆJXQDVWรšSQ\FKNLONXPLQXW3DPLรšWDM โ€ข 3RNDฤNOLHQWRZLVDORQ2SURZDGฤ›JRNUรถWNRDE\ZLHG]LDรฏMDNSRUXV]DรŠVLรšSRQRZHMSU]HVWU]HQL3RLQIRUPXMJG]LHPRฤH]RVWDZLรŠ NXUWNรšJG]LH]QDMGXMHVLรšWRDOHWDLSRF]HNDOQLD โ€ข 3RLQIRUPXM NLHG\ ]RVWDQLH SU]\MรšW\ -HฤHOL UHDOL]DFMD XVรฏXJL QLH UR]SRF]\QDVLรšRGUD]XSRZLDGRPNOLHQWDMDNGรฏXJRPXVLSRF]HNDรŠ LZ\MDฤ‚QLMRSรถฤ›QLHQLH QLHGRW\F]\V\WXDFMLJG\]MDZLรฏVLรš]DZF]Hฤ‚QLH :SU]HFLZQ\PZ\SDGNX]DSURฤ‚JRQDIRWHOZVND]XMรˆFGURJรš

3. Poznanie potrzeb =DQLPUR]SRF]QLHV]UHDOL]DFMรšXVรฏXJSU]HSURZDGฤ›]NOLHQWHPNUรถWNรˆ NRQVXOWDFMรš:WHQVSRVรถEOHSLHM]UR]XPLHV]MHJRRF]HNLZDQLDDMHGQRF]Hฤ‚QLHGDV]PXSRF]XFLHฤH]DOHฤ\&LQDMHJRVDW\VIDNFML'ODEH]SLHF]HรฑVWZDGRS\WDMRHZHQWXDOQHDOHUJLH LSDPLรšWDME\RGQRWRZDรŠ MHSรถฤ›QLHMZNDUFLH 

=DNRรฑF]HQLHZL]\W\ =DSUDV]DMรˆFNOLHQWDGRNDV\ZFHOXXUHJXORZDQLDSรฏDWQRฤ‚FLSDPLรšWDM WDNฤHDE\ ฤพ RGUD]X]DSURSRQRZDรŠPXUH]HUZDFMรšQDVWรšSQHJRWHUPLQX ฤพ ZUรšF]\รŠXORWNรš]SHรฏQรˆRIHUWรˆLFHQQLNLHPDE\EH]]EรšGQ\FKSRV]XNLZDรฑPรถJรฏGRZLHG]LHรŠVLรš]MDNLFKMHV]F]HXVรฏXJPRฤHVNRU]\VWDรŠ Z7ZRLPVDORQLH ฤพ SRLQIRUPRZDรŠRUH]HUZDFMLRQOLQHG]LรšNLNWรถUHM]รฏDWZRฤ‚FLรˆXPรถZL NDฤGรˆNROHMQรˆZL]\Wรš 2EVรฏXJXMรˆFNOLHQWDฤผ]DUรถZQRSRGF]DVSLHUZV]HMMDNLNROHMQ\FKZL]\W ฤผbZDUWRSDPLรšWDรŠฤHQDGRVNRQDรฏรˆREVรฏXJรšEDUG]RPRFQRZSรฏ\ZDMรˆ GHWDOH:รฏDฤ‚QLHGODWHJR]QDF]HQLHPDNDฤG\QDZHWQDMPQLHMV]\SR]\W\ZQ\JHVWNWรถU\ZVND]XMHQD7ZRMรˆWURVNรšRNRPIRUWL]DGRZROHQLH NOLHQWD:WHQVSRVรถEXGRZDGQLDV]PXVZรถMSURIHVMRQDOL]PL]GRE\ZDV]MHJRORMDOQRฤ‚รŠ=DSHZQLHQLHQDMZ\ฤV]\FKVWDQGDUGรถZXรฏDWZLรˆ&L QLH]DZRGQHQDU]รšG]LDGRVWรšSQHZ9HUVXP :\SUรถEXMMHMXฤWHUD]ฤผZHMGฤ›QDZZZYHUVXPSO L]DF]QLMNRU]\VWDรŠ]DGDUPR

184


porady

Co to jest RODO i czy dotyczy teลผ zakล‚adรณw fryzjerskich? W ostatnim czasie daje siฤ™ zauwaลผyฤ‡ duลผy โ€žszumโ€ medialny wokรณล‚ wejล›cia w ลผycie przepisรณw tzw. rozporzฤ…dzenia RODO (rozporzฤ…dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osรณb ๏ฌzycznych w zwiฤ…zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepล‚ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE). Akt ten dotyczy ochrony danych osobowych osรณb ๏ฌzycznych. Sama instytucja, koncepcja i procedura ochrony danych osobowych ]DSHZQH QLH MHVW QLNRPX REFD : QDV]\P SRU]รˆGNX SUDZQ\P RERZLรˆ]XMHERZLHPRGURNX8VWDZDRRFKURQLHGDQ\FKRVRERZ\FK ZSURZDG]DMรˆFD DQDORJLF]QH ]DVDG\ L UHJXรฏ\ MDN WH NWรถU\FK GRW\F]\ RODO.

5HDVXPXMรˆFMHฤ‚OLGRWรˆGSU]HVWU]HJDOLฤ‚P\SU]HSLVรถZ8VWDZ\RRFKURQLHGDQ\FKRVRERZ\FKLFKURQLOLฤ‚P\SRZLHU]RQHQDPGDQHSU]HVWU]HJDOLฤ‚P\SUDZRVรถENWรถU\FKWHGDQHGRW\F]\รฏ\WRQLHPDP\VLรšF]HJR REDZLDรŠ1DOHฤ\MHG\QLHZVZRLPSRVWรšSRZDQLXXZ]JOรšGQLรŠSHZQH ]PLDQ\PRG\ฤŸNDFMHMDNLHZ\Sรฏ\ZDMรˆ]SU]HSLVรถZ52'2

= WHJR SXQNWX ZLG]HQLD Z\GDMH VLรš ZLรšF ฤH ฤทVWUDV]HQLHฤต 52'2 MHVW ]GHF\GRZDQLHGXฤรˆSU]HVDGรˆ

,VWRWQHQRZRฤ‚FLVรˆQDVWรšSXMรˆFH

=52'2Z\QLNDERZLHPQLHPDOWRฤVDPDGHฤŸQLFMDWHJRFRMXฤG]LVLDM UR]XPLH VLรš SRG SRMรšFLHP GDQ\FK RVRERZ\FK %DUG]R ]EOLฤRQ\ MHVW ]DNUHV SUDZ RVรถE NWรถU\FK GDQH Vรˆ SU]HWZDU]DQH 3RGREQLH WHฤ MHVW XNV]WDรฏWRZDQ\ RERZLรˆ]HN LQIRUPRZDQLD RVรถE NWรถU\FK GDQH RVRERZHVรˆSU]HWZDU]DQHRGDQ\FKDGPLQLVWUDWRUD WHJRSRGPLRWXNWรถU\ GDQHSU]HWZDU]D MHJRDGUHVLHVLHG]LELHFHOXPLHMVFXLF]DVLHSU]HWZDU]DQLDGDQ\FKRUD]SUDZDFKRVรถENWรถU\FKGDQHGRW\F]รˆ QRZRฤ‚FLรˆ MHVW MHG\QLH SRGDQLH SRGVWDZ\ SUDZQHM SU]HWZDU]DQLD 7DN MDN GRW\FKF]DVQLHMHVWREMรšWHSU]HSLVDPLRRFKURQLHGDQ\FKRVRERZ\FK SU]HWZDU]DQLHGDQ\FKGODZรฏDVQ\FKFHOรถZRVRELVW\FKQLH]ZLรˆ]DQ\FK ]b SURZDG]RQรˆ G]LDรฏDOQRฤ‚FLรˆ JRVSRGDUF]รˆ 1DWRPLDVW SU]HWZDU]DQLH GDQ\FKGODSRWU]HEG]LDรฏDOQRฤ‚FLJRVSRGDUF]HMDNWXDOQLHSRGOHJD8VWDZLHRRFKURQLHGDQ\FKRVRERZ\FKLZNRQVHNZHQFMLEรšG]LHWHฤSRGOHJDรŠ52'2NWรถUHRGPDMDU]DVWรˆSLZW\P]DNUHVLHREHFQLH RERZLรˆ]XMรˆFรˆ8VWDZรšRbRFKURQLHGDQ\FKRVRERZ\FK

186

$.RQLHF]QRฤ‚รŠGRNRQDQLDDQDOL]\U\]\NDLRFHQ\ VNXWNรถZSU]HWZDU]DQLDGDQ\FKRVRERZ\FK .DฤG\ DGPLQLVWUDWRU SRGPLRW NWรถU\ GHF\GXMH R W\P MDNLH GDQH ]ELHUD L MDNLH F]\QQRฤ‚FL Z\NRQXMH QD W\FK GDQ\FK QS ZรฏDฤ‚FLFLHO ]DNรฏDGX IU\]MHUVNLHJR Z ]ZLรˆ]NX ] ZHMฤ‚FLHP Z ฤ\FLH 52'2 SRZLQLHQ GRNRQDรŠ VZHJR URG]DMX LQZHQWDU\]DFML SRVLDGDQ\FKLbSU]HWZDU]DQ\FKGDQ\FKRVRERZ\FKSRGNรˆWHP SU]HGHZV]\VWNLPWHJR โ€“ ฤผ ฤผ โ€“

jakie dane posiada, JG]LHVรˆSU]HFKRZ\ZDQHJR MDNVรˆ]DEH]SLHF]RQHSU]HGGRVWรšSHPRVรถEQLHXSUDZQLRQ\FK jakie istnieje ryzyko ujawnienia tych danych osobom nieuprawQLRQ\P ]DEUDQLDVNRSLRZDQLD]DJXELHQLDNUDG]LHฤ\ 


SUHF\]MD L GRVNRQDÛRßá

Produkty Tondeo dostępne w sieci sklepów


porady 3R SU]HSURZDG]HQLX DQDOL]\ QDOHฤ\ RNUHฤ‚OLรŠ VNDOรš ]DJURฤHQLD W]Q MDN GXฤH Z QDV]\P SU]\SDGNX LVWQLHMH U\]\NR QDUXV]HQLD EH]SLHF]HรฑVWZD W\FK GDQ\FK RNUHฤ‚OLรŠ URG]DM WHJR U\]\ND Lb XVWDOLรŠ MDNLH ฤ‚URGNL EH]SLHF]HรฑVWZD EรšGรˆ RGSRZLHGQLH GR VNDOLQDV]HMG]LDรฏDOQRฤ‚FLURG]DMXGDQ\FKLU\]\NDLFKXMDZQLHQLD QLHXSUDZQLRQ\PRVRERP =SU]HSURZDG]RQHMDQDOL]\LZ\QLNDMรˆF\FK]QLHMZQLRVNรถZFRGRRFHQ\U\]\NDGREU]HMHVWVSRU]รˆG]LรŠQRWDWNรšSURWRNรถรฏNWรถUรˆPRฤQDRND]DรŠZUD]LHNRQWUROL  $GHNZDWQLH GR RV]DFRZDQHJR U\]\ND QDOHฤ\ ]DVWRVRZDรŠ RGSRZLHGQLHฤ‚URGNLRFKURQ\]DUรถZQRWHFKQLF]QHMDNLRUJDQL]DF\MQH1DSU]\NรฏDGZV\WXDFMLJG\GDQHRVRERZHSU]HFKRZXMHP\ZSRVWDFLSLVHPQHMZVHJUHJDWRU]HQRWHVLHVNRURZLG]X LWG WR QDOHฤ\ SU]HVWU]HJDรŠ DE\ GRVWรšS GR QLHJR PLDรฏ\ W\ONR XSRZDฤQLRQHRVRE\1DWRPLDVWZF]DVLHJG\GDQHQLHVรˆZ\NRU]\VW\ZDQHOXEZbF]DVLH]DPNQLรšFLD]DNรฏDGXSLOQXMHP\DE\ VNRURZLG]WHQE\รฏ]DEH]SLHF]RQ\SU]HGรฏDWZ\PGRVWรšSHPQS WU]\PDQ\ZV]DฤŸH]DP\NDQHMQDNOXF]ZVHMฤŸH : SU]\SDGNX JG\ GDQH RVRERZH SU]HFKRZXMHP\ Z SRVWDFL HOHNWURQLF]QHMQDOHฤ\]DGEDรŠRWRDE\GRVWรšSGRV\VWHPXLQIRUPDW\F]QHJRPLDรฏ\W\ONRXSRZDฤQLRQHRVRE\QSSRZSURZDG]HQLXORJLQXLKDVรฏD,VWRWQHMHVWWDNฤHDE\PRฤOLZHE\รฏR ]LGHQW\ฤŸNRZDQLH]DUรถZQRWHJRNWRLNLHG\ZSURZDG]LรฏGDQH MDNLWHJRNWRLbNLHG\MH]PLHQLรฏXVXQรˆรฏVNRSLRZDรฏLWG

%.RQLHF]QRฤ‚รŠ SURZDG]HQLD UHMHVWUX F]\QQRฤ‚FL SU]HWZDU]DQLD 

$GPLQLVWUDWRUPDRERZLรˆ]HNSURZDG]HQLDUHMHVWUXF]\QQRฤ‚FLSU]HWZDU]DQLD GDQ\FK RVRERZ\FK Z NWรถU\P ]DZDUWH Vรˆ PLQ WDNLH LQIRUPDFMHMDNGDQHDGPLQLVWUDWRUDRSLVNDWHJRULLRVรถENWรถU\FK GDQHVรˆSU]HWZDU]DQHRUD]NDWHJRULLSU]HWZDU]DQ\FKGDQ\FKRVRERZ\FKFHOHSU]HWZDU]DQLDSODQRZDQ\WHUPLQXVXQLรšFLDGDQ\FK1DOHฤ\ MHGQDN SDPLรšWDรŠ ฤH UHMHVWUX WHJR QLH PXV]รˆ SURZDG]LรŠ DGPLQLVWUDWRU]\ NWรถU]\ ]DWUXGQLDMรˆ PQLHM QLฤ RVรถE 6\WXDFMD Z\JOรˆGDLQDF]HMJG\SU]HWZDU]DQLHQLHRGE\ZDVLรšVSRUDG\F]QLH PRฤH SRZRGRZDรŠ U\]\NR QDUXV]HQLD GDQ\FK OXE JG\ SU]HWZDU]DQHVรˆGDQHZUDฤOLZH QSRVWDQLH]GURZLD ฤผZรถZF]DVQDZHW SRGPLRW]DWUXGQLDMรˆF\PQLHMQLฤRVรถEPXVLSURZDG]LรŠUHMHVWU

&2ERZLรˆ]HN]JรฏDV]DQLDQDUXV]Hรฑ W przypadku naruszenia ochrony danych osobowych administraWRUEH]]EรšGQHM]ZรฏRNLZPLDUรšPRฤOLZRฤ‚FLQLHSรถฤ›QLHMQLฤZWHUPLQLHJRG]LQRGVWZLHUG]HQLDQDUXV]HQLD]JรฏDV]DMHGR3UH]HVD 8U]รšGX2FKURQ\'DQ\FK2VRERZ\FK RUJDQNWรถU\]DVWรˆSL*,2'2 SRPDMDU 

'6DQNFMH]DQLHSU]HVWU]HJDQLHSU]HSLVรถZ52'2 

1RZRฤ‚FLรˆ MHVW PRฤOLZRฤ‚รŠ QDรฏRฤHQLD NDU\ ]D QLHSU]HVWU]HJDQLH SU]HSLVรถZ 52'2 .DUD Z\QRVL GR POQ HXUR D Z SU]\SDGNX SU]HGVLรšELRUVWZDฤผGRURF]QHJRREURWXSU]\F]\P]DVWRVRZDQLHPDNZRWDZ\ฤV]D

1D ฤทRVรฏRGรšฤต QDOHฤ\ ZVSRPQLHรŠ ฤH ] FKZLOรˆ ZHMฤ‚FLD Z ฤ\FLH 52'2 F]รšฤ‚รŠGRW\FKF]DVRZ\FKRERZLรˆ]NรถZZ\QLNDMรˆF\FK]8VWDZ\RRFKURQLHGDQ\FKRVRERZ\FKEรšG]LHQLHDNWXDOQDDQDOHฤรˆGRQLFK %UDNNRQLHF]QRฤ‚รŠ]JรฏDV]DQLD]ELRUXGDQ\FKGR*,2'2 UHMHVWUDFMD zbioru). %UDNNRQLHF]QRฤ‚รŠSURZDG]HQLDGRNXPHQWDFML MHฤ‚OLMHGQDNMXฤSRVLDGDP\WDNรˆGRNXPHQWDFMรšWROHSLHMMรˆSR]RVWDZLรŠLMHG\QLHGRVWRVRZDรŠ]DSLV\GR52'2  %UDNV]W\ZQ\FKUHJXรฏSRVWรšSRZDQLDL]DVDG]ZLรˆ]DQ\FK]RFKURQรˆ GDQ\FK RVRERZ\FK WDNLH VSRVRE\ WHFKQLF]QH F]\ RUJDQL]DF\MQH ]DEH]SLHF]HQLD GDQ\FK RVRERZ\FK NDฤG\ RNUHฤ‚OD VDP DGHNZDWQLHGRVZRLFKSRWU]HELPRฤOLZRฤ‚FLQDSRGVWDZLHDQDOL]\RNWรถUHM mowa w pkt. A na poprzedniej stronie). 1D]DNRรฑF]HQLHNZHVWLDNRQLHF]QRฤ‚FLSRZRรฏ\ZDQLD,QVSHNWRUD2FKURQ\'DQ\FK:RGQLHVLHQLXGRVDORQรถZIU\]MHUVNLFKF]\NRVPHW\F]Q\FK WDNLRERZLรˆ]HNPDMรˆMHG\QLHWHSRGPLRW\NWรถU\FKJรฏรถZQDG]LDรฏDOQRฤ‚รŠ SROHJDQDSU]HWZDU]DQLXQDGXฤรˆVNDOรšGDQ\FKZUDฤOLZ\FK RVWDQLH ]GURZLDRULHQWDFMLVHNVXDOQHMJHQHW\F]Q\FKELRPHWU\F]Q\FKRSU]HNRQDQLDFKSROLW\F]Q\FKLUHOLJLMQ\FKLWG :\GDMH VLรš ]DWHP ฤH ZLรšNV]Rฤ‚FL VDORQรถZ QLH EรšG]LH GRW\F]\รฏ RERZLรˆ]HN SRZRรฏDQLD ,QVSHNWRUD JG\ฤ DOER QLH SU]HWZDU]DMรˆ GDQ\FK ZUDฤOLZ\FKDOERMHฤ‚OLSU]HWZDU]DMรˆQSGDQHRVWDQLH]GURZLDWRVNDOD ]D]Z\F]DMQLHMHVWGXฤD ,ZRQD)LMDรฏNRZVND 5DGFDSUDZQ\

RODO 188


Wielofunkcyjny trymer FOX TRIMM & SHAVE i komplet grzebieni FOX BARBER EXPERT w etui

w promocyjnej cenie 340 zł 290 zł etui jeansowe

etui lniane

Do wyboru 2 wzory etui:

3RGDQHFHQ\]DZLHUDMĈSRGDWHN9$7 3URPRFMDGRVWčSQDRGF]HUZFDGRVLHUSQLDOXEGRZ\F]HUSDQLDDVRUW\PHQWXREMčWHJRSURPRFMĈ =HVWDZ\GRVWčSQHZKXUWRZQLDFK %,$â$32'/$6.$FALE LOKI KOKI, pl. 17a, 663 636 397; %(â&+$7Ð:, KASKADA, Lipowa, 44 633-00 59; %,$â<672.)$/(/2.,.2.,3LęVNDBIAâ<672.)5<=(/$3LęVND%<'*26=&=)$/(/2.,.2.,2ãRZLDQD%<'*26=&=)$/(/2.,.2.,.RĤFLXV]NL %<'*26=&=)$/(/2.,.2.,6WDU\5\QHN%<'*26=&=-2<ģQLDGHFNLFK&+2-1,&()$/(/2.,.2.,.RĤFLXV]NL &,(&+$1Ð:)$/(/2.,.2.,,1.$SO.RĤFLXV]NL*1,(=12/22.:(//=LHORQ\5\QHN*1,(=12, LOOKWELL, WarV]DZVND*1,(=12/22.:(//3RZVWDęFyZ:ONSD*58'=,ć'=)$/(/2.,.2.,7RUXęVND.$/,6=, FALE LOKI .2.,*yUQRĤOĈVND.$72:,&()$/(/2.,.2.,0RQLXV]NL.21,1)$/(/2.,.2.,6SyãG]LHOFyZ.26=$/,1, )$/(/2.,.2.,6SyãG]LHOF]D%.5$.Ð:)$/(/2.,.2.,DOOLVWRSDGD.5$.Ð:)$/(/2.,.2.,%RUVXF]D 17; .5$.Ð:)$/(/2.,.2.,3LORWyZ.5$.Ð:)$/(/2.,.2.,0DVDUVND.8712)$/(/2.,.2.,.UyOHZVND /(*1,&$)$/(/2.,.2.,-DZRU]\ęVND/(6=12)$/(/2.,.2.,/LSRZD/8%/,1)$/(/2.,.2.,.RZDOVND /8%/,1)$/(/2.,.2.,.RZDOVNDâÐ'ĭ)$/(/2.,.2.,*HQ/įHOLJRZVNLHJRâÐ'ĭ)$/(/2.,.2.,7DGHXV]D.RĤFLXV]NL âÐ'ĭ)$/(/2.,.2.,3LRWUNRZVND1$.â21$'127(&,ć-2<6ĈGRZD.12:<7$5*, FALE LOKI KOKI, .ROHMRZD2/6=7<1)$/(/2.,.2.,0D]XUVND3,275.Ð:75<%.$6.$'$6ãRZDFNLHJR*3â2&., )$/(/2.,.2.,.UyOHZLHFNDD3â2&.)$/(/2.,.2.,.UyOHZLHFNDD3â2&.)$/(/2.,.2.,:\V]RJURG]NDORN 32=1$Ę)$/(/2.,.2.,0XUDZDF32=1$Ę)$/(/2.,.2.,'ROQD:LOGD32=1$Ę, FALE LOKI KOKI, Al. Karola 0DUFLQNRZVNLHJR35=(0<ģ/32/:(//.UDVLęVNLHJR6,('/&()$/(/2.,.2.,:RMVNRZD6,.,(51,(:,&()$/( /2.,.2.,,1.$0LUHFNLHJR6â836.)$/(/2.,.2.,7UDPZDMRZD62612:,(&)$/(/2.,.2.,7DUJRZD 7$51Ð:)$/(/2.,.2.,6WDURGĈEURZVND720$6=Ð:0$=.$6.$'$SO.RĤFLXV]NL7258Ę)$/(/2.,.2.,0RVWRZD 7258Ę)$/(/2.,.2.,ģZLčWHM.DWDU]\Q\7<&+<$5'25,62EMD]GRZD:$â&=-2<.LOLęV]F]DNyZ :$56=$:$)$/(/2.,.2.,.ZLDWRZD:$56=$:$)$/(/2.,.2.,']LHOQD:$56=$:$)$/(/2.,.2.,5RHQWJHQD :$56=$:$)$/(/2.,.2.,.RQGUDWRZLF]DORN:$56=$:$)$/(/2.,.2.,%RUD.RPRURZVNLHJRORN :$56=$:$75(1$3/:52&â$:)$/(/2.,.2.,'DZLGD:52&â$:)$/(/2.,.2.,6]\ERZFRZD:5=(ģ1,$, /22.:(//)DEU\F]QD=$%5=()$/(/2.,.2.,:ROQRĤFL=$02ģý32/:(//âXNDVLęVNLHJR=,(/21$*Ð5$, )$/(/2.,.2.,$QLHOL.U]\ZRę=,(/21$*Ð5$)$/(/2.,.2.,$QLHOL.U]\ZRę=,(/21$*Ð5$)$/(/2.,.2.,.XSLHFND į1,1/22.:(//3ODF:ROQRĤFL


porady

Psychologia

Jak patrzymy na siebie i na innych? Większość z nas ma swoim życiu mniejsze lub większe sukcesy, ale też różnego rodzaju porażki. Zarówno sukcesy, jak i porażki mają na nas duży wpływ. Te pierwsze są źródłem satysfakcji i dodają skrzydeł. Te drugie wywołują negatywne emocje i niejednokrotnie obniżają samoocenę. Jednak rzeczywisty wpływ sukcesów i porażek jest silnie związany z tym, jak je interpretujemy. :\REUDěP\ VRELH W\SRZÈ V\WXDFMÚ :\NRQDOLĂP\ Z SUDF\ Z\MÈWNRZRGREU]HMDNLHĂ]DGDQLH0RĝQDMHĂPLDïRX]QDÊ]D VXNFHV L WDN WHĝ MHVW WUDNWRZDQ\ SU]H] LQQ\FK QD SU]\NïDG SU]H] QDV]\FK SU]HïRĝRQ\FK 'RVWDMHP\ ZLÚF SR]\W\ZQH LQIRUPDFMH ]ZURWQH QD WHPDW QDV]HM SUDF\ /XG]LH UöĝQLH LQWHUSUHWXMÈWHJRURG]DMX]GDU]HQLDDOHQDRJöïSU]\SLVXMÈ VXNFHV VRELH VZRMHPX ]DDQJDĝRZDQLX OXE ]GROQRĂFLRP 0DP\]DWHPRGQLHVLHQLHVXNFHVXGRF]\QQLNöZZHZQÚWU]Q\FK &R VLÚ G]LHMH MHĂOL Z QDV]HM SUDF\ SRGREQD V\WXDFMD SU]\GDU]DVLÚLQQ\POXG]LRP".ROHJD]SUDF\WDNĝHEDUG]R GREU]H Z\NRQDï ]DGDQLH L ]RVWDïR RQR EDUG]R SR]\W\ZQLH RFHQLRQH -DN WHUD] SDWU]\P\ QD WR Z\GDU]HQLH" 2F]\ZLĂFLHPRJÈE\ÊUöĝQHUHDNFMHDOHRND]XMHVLÚ QDSRGVWDZLH EDGDñ SV\FKRORJLF]Q\FK ĝH SU]HZDĝD LQQD LQWHUSUHWDFMD QLĝZSU]\SDGNXZïDVQHJRVXNFHVX-HĂOLRFHQLDP\LQQ\FK PDP\F]ÚVWRWHQGHQFMÚDE\SU]\SLVDÊSU]\F]\Q\LFKVXNFHVX QD]HZQÈWU]0öZLP\ZöZF]DVķQDSHZQRPXVLÚXGDïRĵ ķPLDïDV]F]ÚĂFLHĵķLQQLPXVSU]\MDOLĵLW\PSRGREQH:LGDÊ ZLÚFĝHZïDVQ\VXNFHVLQWHUSUHWXMHP\MDNR]DOHĝQ\JïöZQLH RGQDVDVXNFHVLQQ\FKOXG]L]DOHĝ\RGF]\QQLNöZRGQLFK QLH]DOHĝQ\FK $MDNZWDNLPUD]LHMHVW]SRUDĝNDPL":\NRQDOLĂP\MDNLHĂ]DGDQLHQLHZïDĂFLZLHZVNXWHNF]HJR]RVWDïRRQRěOHRFHQLRQH 1LHZÈWSOLZLHPDP\GRF]\QLHQLD]SRUDĝNÈ,WXWDMUR]XPLHQLHWHMV\WXDFMLF]ÚVWRE\ZD]XSHïQLHLQQHQLĝZSU]\SDGNX VXNFHVöZ :LHOH RVöE WïXPDF]\ SRUDĝNL F]\QQLNDPL ]HZQÚWU]Q\PL7ZLHUG]ÈĝH]DGDQLH]RVWDïRQLHZïDĂFLZLH]DNRPXQLNRZDQHDOERNWRĂSU]HV]NDG]DïZMHJRZ\NRQDQLXDOER Z\VWÈSLï\ QLHSU]HZLG\ZDOQH ]GDU]HQLD NWöUH XQLHPRĝOLZLï\

190

SRZRG]HQLH 3RP\VïRZRĂÊ Z ]QDMGRZDQLX SRZRGöZ SRUDĝNLMHVWEDUG]RGXĝD=JRïDRGPLHQQLHWïXPDF]\P\SRUDĝNL LQQ\FK1DMF]ÚĂFLHMVÈG]LP\ĝHVDPLVRELH]DZLQLOL1LHSU]\ïRĝ\OL VLÚ Z\VWDUF]DMÈFR ]EDJDWHOL]RZDOL ZDĝQH U]HF]\ ěOH ]DSODQRZDOLSUDFÚDOERSRSURVWXQLHQDGDMÈVLÚGRWDNLFK]DGDñ,QQ\PLVïRZ\SU]\F]\QDSRUDĝNLLQQ\FKRVöEOHĝ\ZbQLFK VDP\FK:WHQVSRVöEF]ÚVWRLQWHUSUHWXMHP\SRUDĝNLLQQ\FK 2F]\ZLĂFLHQLHMHVWWDNĝHZV]\VF\PDP\RSLVDQHWHQGHQFMH %\ZDMÈRVRE\NWöUHZïDVQHVXNFHV\RGQRV]ÈQD]HZQÈWU]VÈ WHĝWDF\NWöU]\SRUDĝNLLQQ\FKWUDNWXMÈMDNRVSORWQLHVSU]\MDMÈF\FKRNROLF]QRĂFL'ODWHJRWHĝPöZLP\Rb]DOHĝQRĂFLDFK VWDW\VW\F]Q\FKDQLHEH]Z\MÈWNRZ\FK :LGDÊ ZLÚF ĝH RGPLHQQLH SDWU]\P\ QD VLHELH L QD LQQ\FK 7DNDWHQGHQFMDVïXĝ\XWU]\PDQLXGREUHJRPQLHPDQLDRVRELHLSU]HNRQDQLXĝHMHVWHĂP\OHSVLRGLQQ\FK2ğFMDOQLHQLH EÚG]LHP\ PöZLÊ ĝH F]XMHP\ VLÚ SRG ZLHORPD Z]JOÚGDPL OHSVL1RUP\NXOWXURZHQDND]XMÈ]DFKRZDÊSRGW\PZ]JOÚGHPXPLDULVNURPQRĂÊ2VRE\NWöUHQDGPLHUQLHFKZDOÈVLÚ LSRND]XMÈVZRMÈZ\ĝV]RĂÊQLHVÈQDRJöïGREU]HRGELHUDQH SU]H]VZRMHRWRF]HQLH:JïÚELGXV]\MHGQDNV]XNDP\RND]ML DE\SRF]XÊVLÚOHSV]\PL,QWHUSUHWRZDQLHVXNFHVöZLSRUDĝHN ]DUöZQRZïDVQ\FKMDNLLQQ\FKOXG]LGDMHGREUÈRND]MÚDE\ SRGQLHĂÊPQLHPDQLHRVRELH&]\WRMHVWFRĂ]ïHJR"2ND]XMHVLÚĝHQLHNRQLHF]QLHSRQLHZDĝZ\VRNDVDPRRFHQDGDMH QDPZLHOHNRU]\ĂFLZĝ\FLXQDSU]\NïDGVNïDQLDGRSRGHMPRZDQLDDPELWQ\FK]DGDñ1DMZDĝQLHMV]HE\ZWHMQDWXUDOQHM VNïRQQRĂFLQLHSU]HVDG]DÊ Moderator


! ! ! a j c o m o r P

a k t o z c z Druga s ! y n e c % 0 5 a z

Kup jedną szczotkę TERMIX PROFESIONAL 60mm, a drugą o dowolnej średnicy otrzymasz za 50% ceny Druga szczotka do wyboru w rozmiarch: 12 mm, 17 mm, 23 mm, 28 mm, 32 mm, 37 mm, 43 mm, 60 mm. 3RGDQHFHQ\]DZLHUDMĈSRGDWHN9$7 3URPRFMDGRVWčSQDRGF]HUZFDGRVLHUSQLDOXEGRZ\F]HUSDQLDDVRUW\PHQWXREMčWHJRSURPRFMĈ =HVWDZ\GRVWčSQHZKXUWRZQLDFK %,$â$32'/$6.$)$/(/2.,.2.,SO5XELQDD%,$â<672.)$/(/2.,.2.,3LęVND%<'*26=&=)$/(/2.,.2.,2ãRZLDQD %<'*26=&=)$/(/2.,.2.,.RĤFLXV]NL%<'*26=&=)$/(/2.,.2.,6WDU\5\QHN&+2-1,&()$/(/2.,.2., .RĤFLXV]NL&,(&+$1Ð:)$/(/2.,.2.,,1.$SO.RĤFLXV]NL*1,(=12/22.:(//=LHORQ\5\QHN*1,(=12, /22.:(//:DUV]DZVND*1,(=12/22.:(//3RZVWDęFyZ:ONSD*58'=,ć'=)$/(/2.,.2.,7RUXęVND .$/,6=)$/(/2.,.2.,*yUQRĤOĈVND.$72:,&()$/(/2.,.2.,0RQLXV]NL.21,1)$/(/2.,.2.,6SyãG]LHOFyZ .5$.Ð:)$/(/2.,.2.,DOOLVWRSDGD.5$.Ð:)$/(/2.,.2.,%RUVXF]D.5$.Ð:)$/(/2.,.2.,3LORWyZ .5$.Ð:)$/(/2.,.2.,0DVDUVND.8712)$/(/2.,.2.,.UyOHZVND/(*1,&$)$/(/2.,.2.,-DZRU]\ęVND /(6=12)$/(/2.,.2.,/LSRZD/8%/,1)$/(/2.,.2.,.RZDOVND/8%/,1)$/(/2.,.2.,.RZDOVND âÐ'ĭ)$/(/2.,.2.,*HQ/įHOLJRZVNLHJRâÐ'ĭ)$/(/2.,.2.,7DGHXV]D.RĤFLXV]NLâÐ'ĭ)$/(/2.,.2., 3LRWUNRZVND12:<7$5*)$/(/2.,.2.,.ROHMRZD2/6=7<1)$/(/2.,.2.,0D]XUVND3â2&.)$/( /2.,.2.,.UyOHZLHFNDD3â2&.)$/(/2.,.2.,.UyOHZLHFNDD3â2&.)$/(/2.,.2.,:\V]RJURG]NDORN 32=1$Ę)$/(/2.,.2.,0XUDZDF32=1$Ę)$/(/2.,.2.,'ROQD:LOGD32=1$Ę)$/(/2.,.2.,$O.DUROD 0DUFLQNRZVNLHJR35=(0<ģ/32/:(//.UDVLęVNLHJR6,('/&()$/(/2.,.2.,:RMVNRZD6.,(51,(:,&()$/( /2.,.2.,,1.$0LUHFNLHJR62612:,(&)$/(/2.,.2.,7DUJRZD7$51Ð:)$/(/2.,.2.,6WDURGĈEURZVND 7258Ę)$/(/2.,.2.,0RVWRZD7258Ę)$/(/2.,.2.,ģZLčWHM.DWDU]\Q\:$56=$:$)$/(/2.,.2.,.ZLDWRZD :$56=$:$)$/(/2.,.2.,']LHOQD:$56=$:$)$/(/2.,.2.,5RHQWJHQD:$56=$:$)$/(/2.,.2., .RQGUDWRZLF]DORN:$56=$:$)$/(/2.,.2.,%RUD.RPRURZVNLHJRORN:52&â$:)$/(/2.,.2.,'DZLGD :52&â$:)$/(/2.,.2.,6]\ERZFRZD=$%5=()$/(/2.,.2.,:ROQRĤFL=$02ģý32/:(//âXNDVLęVNLHJR =,(/21$*Ð5$)$/(/2.,.2.,$QLHOL.U]\ZRę=,(/21$*Ð5$)$/(/2.,.2.,$QLHOL.U]\ZRę=,(/21$*Ð5$, )$/(/2.,.2.,.XSLHFND:5=(ģ1,$/22.:(//)DEU\F]QDį1,1/22.:(//3ODF:ROQRĤFL


Najlepsza oferta w Polsce 7RQLHSU]\SDGHNฤH]DXIDรฏRQDPMXฤSRQDGVDORQรถZ


%(’&+$7™: FALE LOKI KOKI, ul. Lipowa 4e, tel. 44 633 00 59 %,$’$32'/$6.$ FALE LOKI KOKI, pl. Rubina 17a, tel. 83 344 24 70, fax 83 344 24 71, tel. 663 63 63 97 %,$’<672.FALE LOKI KOKIXO3LñVNDWHOWHOWHO %,$’<672.FALE LOKI KOKIXO6XUDVNDWHOWHO %,$’<672.FALE LOKI KOKIXO:\V]\ñVNLHJRORNWHOID[ %,(/6.2%,$’$ FALE LOKI KOKIXO2JURGRZDWHO %<'*26=&= FALE LOKI KOKI,XO.RĂFLXV]NLWHOWHO %<'*26=&= FALE LOKI KOKIXO6WDU\5\QHNWHO &+2-1,&( FALE LOKI KOKI,XO.RĂFLXV]NLWHO &,(&+$1™: FALE LOKI KOKI,SO.RĂFLXV]NLWHO &=}672&+2:$ FALE LOKI KOKIXO5]HěQLFNDWHOWHO (/%/k* FALE LOKI KOKIXO2GURG]HQLDWHO *'$”6. FALE LOKI KOKI&+0DGLVRQXO5DMVNDļSLÚWURWHO *'<1,$ FALE LOKI KOKI,XO:ïDG\VïDZD,9WHO */,:,&(FALE LOKI KOKI,XO=Z\FLÚVWZDWHO *25=™::,(/.232/6., FALE LOKI KOKI,XO0RĂFLFNLHJR$(WHOID[WHO *58'=,k'= FALE LOKI KOKIXO7RUXñVNDWHOWHOID[ .$/,6=)$/(/2.,.2.,XO*öUQRĂOÈVNDWHOWHO .$72:,&( FALE LOKI KOKIXO0RQLXV]NLWHO .,(/&( FALE LOKI KOKIXO6DQGRPLHUVNDWHO .,(/&( FALE LOKI KOKIXO:VSöOQDWHO .21,1 FALE LOKI KOKIXO6SöïG]LHOFöZWHOWHOID[ .26=$/,1 FALE LOKI KOKIXO6SöïG]LHOF]DEWHOID[WHO .5$.™: FALE LOKI KOKIDO/LVWRSDGDWHOWHO .5$.™: FALE LOKI KOKIXO%RUVXF]DWHOID[ .5$.™: FALE LOKI KOKI, ul. Pilotów 29, tel. 667 159 392 .5$.™:)$/(/2.,.2.,XO0DVDUVNDWHO .8712FALE LOKI KOKI, XO.UöOHZVNDWHO 730 300 117 /(*1,&$ FALE LOKI KOKI,XO-DZRU]\ñVNDWHOWHO /(6=12 FALE LOKI KOKI, ul. Lipowa 34, tel. 65 520 41 78, tel. 782 900 223, fax 65 520 12 95 /8%/,1 FALE LOKI KOKIXO.RZDOVNDWHOWHOWHOID[ ’™'½FALE LOKI KOKI, XO7DGHXV]D.RĂFLXV]NLWHOID[WHO ’™'½ FALE LOKI KOKI,XO*HQHUDïD/XFMDQD¿HOLJRZVNLHJRWHOWHOWHOID[ ’™'½ FALE LOKI KOKI,XO3LRWUNRZVNDWHO 12:<7$5* FALE LOKI KOKI,XO.ROHMRZDWHOWHOID[ 2/6=7<1 FALE LOKI KOKI,XO0D]XUVNDWHOID[ 232/( FALE LOKI KOKIXO2]LPVNDļWHOWHO 232/( FALE LOKI KOKIXO$UPLL.UDMRZHMļDWHOWHO 3,’$ FALE LOKI KOKIXO:\VSLDñVNLHJRWHO 3,275.™:75<%81$/6., FALE LOKI KOKIXO6ïRZDFNLHJRJWHO 3’2&. FALE LOKI KOKI,XO.UöOHZLHFNDDWHOWHO 3’2&. FALE LOKI KOKI,XO.UöOHZLHFNDDWHOID[ 3’2&. FALE LOKI KOKI, XO:\V]RJURG]NDORNWHO 3’2&. FALE LOKI KOKI, &+0D]RYLDXO:\V]RJURG]NDORNEWHO 32=1$” FALE LOKI KOKIXO0XUDZDFWHOID[ 32=1$” FALE LOKI KOKIXO'ROQD:LOGDWHOID[ 32=1$”FALE LOKI KOKIDO.DUROD0DUFLQNRZVNLHJRWHO 35=(0<¥/FALE LOKI KOKIXO.UDVLñVNLHJRWHO 5$'20 FALE LOKI KOKIXO.RV]DURZDORN8WHOID[ 5=(6=™: FALE LOKI KOKI, XO.ZLDWNRZVNLHJRWHOID[ 5=(6=™: FALE LOKI KOKI, XO0DMDWHOID[ 5<%1,. FALE LOKI KOKI, SO:ROQRĂFLWHO 5<%1,. FALE LOKI KOKIXO3URVWDWHOID[WHO 6,('/&( FALE LOKI KOKI, XO&]HUZRQHJR.U]\ĝD 40, tel. 25 644 31 65, tel. 667 159 366, fax 25 644 31 64 6.,(51,(:,&(FALE LOKI KOKI, ul. 0LUHFNLHJRWHO32 26 60 6’836. FALE LOKI KOKIXO7UDPZDMRZDWHO 62612:,(& FALE LOKI KOKI, XO7DUJRZDWHOID[ 67$5*$5'FALE LOKI KOKIXO3LïVXGVNLHJRWHOWHO 67$52*$5'*'$”6.,FALE LOKI KOKIXO-DJLHïï\WHO 68:$’., FALE LOKI KOKIXO1RQLHZLF]DWHOWHO 6=&=(&,1 FALE LOKI KOKI,XO.X6ïRñFXWHOID[ 6=&=(&,1 FALE LOKI KOKI,2V6ïRQHF]QHXO5\GODNWHO 7$51™: FALE LOKI KOKI,XO6WDURGÈEURZVNDWHOWHOID[ 720$6=™:0$=2:,(&., FALE LOKI KOKI,SO.RĂFLXV]NLWHO 7258” FALE LOKI KOKI,XO0RVWRZDWHOWHOID[ 7258” FALE LOKI KOKI,XO¥ZLÚWHM.DWDU]\Q\WHOID[ :$56=$:$ FALE LOKI KOKI,XO.ZLDWRZDWHOID[WHO :$56=$:$ FALE LOKI KOKI,XO']LHOQDWHOWHOID[ :$56=$:$ FALE LOKI KOKI,XO5RHQWJHQDWHOWHO :$56=$:$ FALE LOKI KOKI,XO.RQGUDWRZLF]DORNWHOID[ :$56=$:$ FALE LOKI KOKI,XO%RUD.RPRURZVNLHJRWHOWHOID[ :’2&’$:(. FALE LOKI KOKISO:ROQRĂFLWHOID[ :52&’$: FALE LOKI KOKI,XO'DZLGDWHOID[ :52&’$: FALE LOKI KOKI,XO6]\ERZFRZDWHOID[ =$%5=( FALE LOKI KOKI, XO:ROQRĂFLWHOID[ =$02¥m FALE LOKI KOKIXO’XNDVLñVNLHJRļ6.$53$WHO =,(/21$*™5$FALE LOKI KOKI,XO$QLHOL.U]\ZRñWHOID[ =,(/21$*™5$)$/(/2.,.2.,XO.XSLHFNDWHOWHO


www.kemon.pl

KemonPolska

KemonPolska

KemonPolska

LIDING BAHIA linia słoneczna dla każdego typu włosów Seria profesjonalnych kosmetyków o natychmiastowym działaniu, nadających Twoim włosom naturalne piękno. To proste i skuteczne rozwiązanie dla codziennej pielęgnacji włosów i skóry głowy.

Fale Loki Koki #80  

Czasopismo Kreatywnego Fryzjera

Fale Loki Koki #80  

Czasopismo Kreatywnego Fryzjera

Advertisement