Page 1

wiosna 2018 Rok XX N r 1 (79) b e z p ła t n y ISSN 2084-798X

FaleLokiKoki Czasopismo Kreatywnego Fryzjera

WIOSNA 2018

NOWA ODSŁONA Czasopismo Kreatywnego Fryzjera


kemon.pl

stylizuj Twoje piękno


stylizuj Twoje piękno

Odkryj nieskończone formy piękna. Profesjonalna linia do stylizacji włosów z certyfikatami Icea Vegan i Love Nature. Zawarte w produktach receptury ochronne działają synergicznie, zapewniając doskonałe rezultaty stylizacyjne oraz naturalny efekt bez pozostawiania osadu.


W W W.DAV I N ES.C O M FAC E B O O K .C O M / DAV I N ES P O L S K A FAC E B O O K .C O M / DAV I N ES O F FI C I A L


&2/285 ,0 3266,%/(

1,(02Ä»/,:(67$Ä&#x201A;26,Ã&#x2122;02Ä»/,:( ,035,17,1*7212:$86Ä&#x201A;8*$.2/25<=$&-, 67:25=21$35=(=$1*(/26(0,1$5Ã&#x2122;'/$'$9,1(6 '=,Ã&#x2122;.,1$5=Ã&#x2122;'=,8,035,17(5 Ñ¥2'&,Ä&#x161;1,(6=Ѥ1$:Ä&#x201A;26$&+./,(17(.:<-Ã&#x2026;7.2:(*5$),&=1( :=25<,163,52:$1(1$785Ã&#x2026; '/$)5<=-(5Â&#x201D;:.7Â&#x201D;5=<&+&Ã&#x2026;=$2)(52:$Ã&#x2021; 6:2,0./,(17.20:<-Ã&#x2026;7.2:(()(.7<.2/25<=$&<-1(


Drodzy Czytelnicy NowoĹ&#x203A;ci produktowe i trendy, ktĂłre przyniĂłsĹ&#x201A; nam nowy sezon, najciekawsze wydarzenia czy propozycje szkoleĹ&#x201E; â&#x20AC;&#x201C; wszystko to znajdziecie w naszym wiosennym wydaniu. A na jakie tematy chciaĹ&#x201A;abym szczegĂłlnie zwrĂłciÄ&#x2021; WaszÄ&#x2026; uwagÄ&#x2122;? Polecam najnowszÄ&#x2026; kolekcjÄ&#x2122; Angelo Seminary, dyrektora artystycznego marki Davines, oraz opracowanÄ&#x2026; przez niego metodÄ&#x2122; koloryzacji, ktĂłra pozwala osiÄ&#x2026;gnÄ&#x2026;Ä&#x2021; niezwykĹ&#x201A;e efekty koloryzacyjne w salonie. W zwiÄ&#x2026;zku z tym, Ĺźe lada moment rozpocznie siÄ&#x2122; sezon Ĺ&#x203A;lubny, prezentujemy róşne propozycje fryzur na tÄ&#x2122; okazjÄ&#x2122;, ktĂłre mogÄ&#x2026; posĹ&#x201A;uĹźyÄ&#x2021; Wam i Waszym klientkom za inspiracjÄ&#x2122;. PamiÄ&#x2122;tajÄ&#x2026;c, Ĺźe gwarancjÄ&#x2026; udanej fryzury sÄ&#x2026; zadbane i wypielÄ&#x2122;gnowane wĹ&#x201A;osy, zachÄ&#x2122;cam do przejrzenia artykuĹ&#x201A;Ăłw podpowiadajÄ&#x2026;cych, jak prawidĹ&#x201A;owo zadbaÄ&#x2021; o dobrÄ&#x2026; kondycjÄ&#x2122; wĹ&#x201A;osĂłw i skĂłry gĹ&#x201A;owy, szczegĂłlnie teraz â&#x20AC;&#x201C; wiosnÄ&#x2026;. W jednym z naszych wywiadĂłw rozmawiamy z Sebastianem CuryĹ&#x201A;o, ktĂłry podkreĹ&#x203A;la, Ĺźe w zawodzie fryzjera niezwykle waĹźne jest doskonalenie umiejÄ&#x2122;tnoĹ&#x203A;ci i stawianie przed sobÄ&#x2026; nowych wyzwaĹ&#x201E; zawodowych. Stylista bardzo Ĺ&#x203A;wiadomie buduje swojÄ&#x2026; karierÄ&#x2122; i realizuje obrane cele, speĹ&#x201A;niajÄ&#x2026;c przy tym swoje marzenia. 1DRNĂŻDGFH

.ROHNFMDġ7KH%UDYHľ &DQGLFH0F.D\ )U\]XUD&DQGLFH0F.D\ )RWR-RKQ5DZVRQ 0DNHXS/DQ*UHDOLV 6W\OL]DFMD-DUHG*UHHQ 6WURMH%ODFN&RIIHH $V\VWHQW<YRQQH)OLFN%DUEDQWL 3URGXNW\'DYLQHV

Ă&#x20AC; propos doskonalenia zawodowego, jednÄ&#x2026; z jego form jest takĹźe udziaĹ&#x201A; w branĹźowych zawodach. W numerze znajdziecie rozmowy z laureatkami konkursu Hair Master Cup, organizowanego podczas targĂłw Hair Forum. Z kolei swĂłj udziaĹ&#x201A; w Mistrzostwach Ĺ&#x161;wiata relacjonuje Sebastian Karczewski, mĂłwiÄ&#x2026;c o tym, Ĺźe dziÄ&#x2122;ki rywalizacji z najlepszymi fryzjerami z caĹ&#x201A;ego Ĺ&#x203A;wiata, byĹ&#x201A; w stanie dostrzec, na jakim etapie znajduje siÄ&#x2122; jego zawodowy warsztat, i zaplanowaÄ&#x2021; dziaĹ&#x201A;ania, ktĂłre pozwolÄ&#x2026; mu staÄ&#x2021; siÄ&#x2122; jeszcze lepszym fachowcem. Zapraszam takĹźe do zapoznania siÄ&#x2122; z aktualnÄ&#x2026; ofertÄ&#x2026; fryzjerskich szkoleĹ&#x201E;. W wydaniu przeczytacie rĂłwnieĹź o nowych rozwiÄ&#x2026;zaniach pozwalajÄ&#x2026;cych dotrzeÄ&#x2021; do branĹźowej wiedzy i rozwijaÄ&#x2021; siÄ&#x2122; zawodowo, czyli o e-learningu. MiĹ&#x201A;ej lektury! Z pozdrowieniami

 Redaktor naczelna

:\GDZFD32/:(//6S]bRRXO2ĂŻRZLDQD%\GJRV]F] WHOID[ ZZZPDJD]\QIDOHORNLNRNLSO 5HGDNWRUQDF]HOQD6WHIDQLD'RZJLDĂŻĂŻR7DEDND HPDLOVWHQLD#VWXGLRGDYLQFLSO :VSÜïSUDFDUHGDNF\MQD6ĂŻDZRPLU-DUPXÄ?0DMD+LUV]+HQU\N-HU]\6WDZVNL 5HNODPDWHONRP 2SUDFRZDQLHSURMHNWXLbSU]\JRWRZDQLHGRGUXNX 6WXGLRGD9LQFL$JHQFMD5HNODPRZD XO.RÄ&#x201A;FLXV]NL%\GJRV]F]WHOID[ HPDLOVHNUHWDULDW@VWXGLRGDYLQFLSOZZZVWXGLRGDYLQFLSO 5HGDNFMD.DPLOD0LFKDĂŻRZVND$OHNVDQGUD5R]PDU\QRZVND5DGF]XN0RQLND6RPPHU .RUHNWD3DZHĂŻ%DUDQRZVNL 3URMHNWJUDÄ&#x;F]Q\$OHNVDQGUD5R]PDU\QRZVND5DGF]XN 6NĂŻDGLbĂŻDPDQLH.RQUDG0LFKDĂŻRZVNL 'UXN'UXNDUQLD,QWHUDNXO*U]Ă&#x161;S\&]DUQNĂśZ 5HGDNFMD]DVWU]HJDVRELHSUDZRGRUHGDJRZDQLDQDGHVĂŻDQ\FKWHNVWĂśZLbQLHRGSRZLDGD ]DWUHÄ&#x201A;Ă&#x160;]DPLHV]F]RQ\FKUHNODP:\GDZFDLbUHGDNWRUQDF]HOQ\PDMĂ&#x2C6;SUDZRRGPĂśZLĂ&#x160; ]DPLHV]F]HQLDRJĂŻRV]HQLDLbUHNODP\MHÄ?HOLLFKWUHÄ&#x201A;Ă&#x160;OXEIRUPDMHVWVSU]HF]QD]bOLQLĂ&#x2C6; SURJUDPRZĂ&#x2C6;EĂ&#x2C6;GÄ&#x203A;FKDUDNWHUHPSXEOLNDFML 3UDZRSUDVRZHDUWSNW 5HGDNFMDQLH RGV\ĂŻDPDWHULDĂŻĂśZSU]H]QDF]RQ\FKGRSXEOLNDFMLZbUXEU\FH7UHQG\ QLH]DPĂśZLRQ\FK :V]HONLHSUDZD]DVWU]HÄ?RQH 1DNĂŻDG

8


:\ZLDG

0ÚVNDVWUHID

7UHQG\

str. 62

str. 74

str. 112

Sebastian Curyło

Mistrzostwa Świata federacji CMC

Angelo Seminara dla Davines – „Imprinting”

8ZLHOELD DUW\VW\F]QH Z\]ZDQLD NWöUH SR]ZDODMÈPXWZRU]\ÊQLHVWDQGDUGRZH IRUP\ IU\]XU &HQL WHĝ FRG]LHQQÈ SUDFÚ Z VDORQLH NLHG\ SHUIHNF\MQLH GRELHUD IU\]XUÚGRGDQHMRVRE\$E\QLHSRSDĂÊ Z]DZRGRZÈUXW\QÚFLÈJOHVWDZLDVRELH QRZHFHOHLNRQVHNZHQWQLHMHUHDOL]XMH

3ROVF\ IU\]MHU]\ PÚVF\ VLÚJQÚOL SRGF]DV PLVWU]RVWZ ZH :ïRV]HFK SR QDMZ\ĝV]H WURIHD 6HEDVWLDQ .DUF]HZVNL ] ķ0Ú VNLHJR ]DFLÚFLDĵ RSRZLDGD MDN ZDĝQ\P Lb FHQQ\P GRĂZLDGF]HQLHP ]DZRGRZ\P MHVWXG]LDïZWDNLFKNRQNXUVDFK

.ROHNFMD SUH]HQWXMH QRZÈ XVïXJÚ NROR U\]DFMLVWZRU]RQÈSU]H]$QJHOR6HPLQD UÚ G]LÚNL NWöUHM PRĝOLZHMHVWNUHRZDQLH QLHVWDQGDUGRZ\FK L Z\UöĝQLDMÈF\FK VLÚ UH]XOWDWöZNRORU\]DF\MQ\FK

Spis treści Kalendarium

Trendy

 :DĝQLHMV]HZLRVHQQHVSRWNDQLDEUDQĝRZH

 7HUUL.D\ $QGUHD*LOHVļ0DUN/HHVRQ$GDP6]XOF%DUEHU -RUGL3ÓUH]ļ/D%DUEHULDGH*UÀFLD7KH%DUEHU6KRSE\ 3DFR/öSH]6DOO\%URRNV0DUWD5REDNGOD+DLUGUHDPV -RVH*DUFLD3HOXTXHURV=LRUW]D=DUDX]Dļ&HQWUR%HWD 5DIDHO%XHQR3HOXTXHURV:LHU]ELFNL 6FKPLGW$FDGHP\ 'DYLQHV&DQGLFH0F.D\0RQWLEHOOR0DULO\Q%LDFKH .HPRQ-RDQQD6RïRZLM%DUXWRZLF]6WHYH(OLDV-RVHSK ,ij$QVRQ /LVD*UDKDPļ0DUN/HHVRQ5DLQERZ5RRP ,QWHUQDWLRQDO2OLYLD1HYLOO&OD\GH%DXPDQQ ļ' -$PEURVH6LODV7VDQJļ%OXVKHV

Nowości  .XUDFMH.DU\QRG,QHEU\D  6W\OL]XM7ZRMHSLÚNQR.HPRQ$1'  :\UDěVLHELHļOLQLD7RXFKRG$UWHJR  7RYDUHV  'DYLQHV,PSULQWHU

Prezentacje  )DQRODļ6]DPSRQ1R<HOORZ  $QDZLRVQÚ"6LÚJQLMSRSURGXNW\$FW\YD  =GURZHLOĂQLÈFHZïRV\Z]DVLÚJX7ZRMHMGïRQLļ)RUWHVVH PDUNL+DOLHU  .HUDWLQ6W\OH  ,QWHQVLV&RORU  2Gĝ\ZNLGZXID]RZH,QWHQVLV  2Gĝ\ZF]HIDUE\GRZïRVöZZNUHPLHļ.RVVZHOO(TXLXP&RORU  $UWLVWLTXH)UHDN'LUHFW&RORUV  SHQ5D]RUE\0DJLD  3URGXNW\VLHFL)DOH/RNL.RNL  $UWHJR%\GJRV]F]

Szkolenia  $NDGHPLD&XOXP1DWXUD  6]NROHQLD$OOLORQZ$NDGHPLL'DYLQHV  'DYLQHV&RORXU([SHULHQFH$FDGHP\  0RQWLEHOORļV]NROHQLH]9LGDO6DVVRRQ$FDGHP\  =DUHPED,QWHUQDWLRQDO$FDGHP\

Męska strefa  +DOLHUļ3RZLHG]6723Z\SDGDQLX3U]\ZLWDMPRFQHJÚVWH ZïRV\  ķ0ÚVNLH]DFLÚFLHĵQD0LVWU]RVWZDFK¥ZLDWDIHGHUDFML&0&  7RYDUHV  2OHMHZNRVPHW\NDFKGODPÚĝF]\]Q

Wywiad  0RQLND:ÈWRUHNļ%HDXW\(GX&HQWHU  6HEDVWLDQ&XU\ïR  ,ZRQD2VWURZVND  0DUWD3RVLDN

Uroda  7UHQG\WRKLVWRULD0RGQHMHVWZV]\VWNR  5HIHFWR&LO6WDUWHU.LW0LQL

Moda  :SRGUöĝ\ļ:LRVQD

Wydarzenia  0RQWLEHOOR7UHQG\  .RELHFRQDWXUDOQLHDUW\VW\F]QLHļ'DYLQHVZĂZLHFLH PRG\  .HPRQGOD:LHONLHM2UNLHVWU\¥ZLÈWHF]QHM3RPRF\  2GZLHGěWDUJLIU\]MHUVNLH/22.LEÈGěQDMOHSV]\  0LÚG]\QDURGRZH7DUJL)U\]MHUVNLHL.RVPHW\F]QH%HDXW\ 'D\V  )HVWLZDORZHUHPLQLVFHQFMHļ)HVWLZDOL7DUJL+DLU)DLU %HDXW\)DLU

Porady  'RVWDUF]DQLHVXEVWDQFMLRGĝ\ZF]\FKGRZïRVöZ  HOHPHQWöZGRVNRQDïHMREVïXJLNOLHQWD  =DU]ÈG]DQLHVDORQHPļ5öZQRZDJDPLÚG]\SUDFÈ Dĝ\FLHPSU\ZDWQ\P  3V\FKRORJLDļ8]DOHĝQLHQLHRG,QWHUQHWX

Edukacja  )U\]MHUVWZRļV]WXNDLğOR]RğD

Aranżacje wnętrz  :LRVHQQ\NOLPDWZVDORQLH

9


kalendarium

Wiosna 2018 Ważniejsze wiosenne spotkania branżowe

4â&#x20AC;&#x201C;6 marca

IBS New York â&#x20AC;&#x201C; Nowy Jork, USA www.ibsnewyork.com

10â&#x20AC;&#x201C;11 marca

Top Hair â&#x20AC;&#x201C; Düsseldorf, Niemcy www.top-hair-international.com

16â&#x20AC;&#x201C;19 marca &RVPRSURI%RORJQDļ%RORQLD:ïRFK\ www.cosmoprof.it

24â&#x20AC;&#x201C;25 marca

Forum Fryzjerstwa i Kosmetyki LOOK ļ3R]QDñ www.look.mtp.pl

2â&#x20AC;&#x201C;4 czerwca

Premiere Orlando â&#x20AC;&#x201C; Floryda, USA www.premiereshows.com

9â&#x20AC;&#x201C;11 czerwca

Hair Expo â&#x20AC;&#x201C; Sydney, Australia www.hairexpoaustralia.com

10


24-25.03.2018 TARGI LOOK, POZNAÅ&#x192;


nowości

Kuracje Karyn od Inebrya Kuracja natychmiastowo odbudowuje włosy, odżywia je i nadaje im piękny blask. Przeznaczona do włosów po zabiegach, rozjaśnianych i suchych.

']LDïDQLH ľ =ZLÚNV]D EODVN NRORUX VSUDZLD ĝH ZïRV\ VWDMÈ VLÚ QLHZLDU\JRGQLH ]GURZH PLÚNNLH L ZLWDOQH XïDWZLD VW\OL]DFMÚ ľ 3LHOÚJQXMH SLÚNQR EORQGöZ 3R ]DVWRVRZDQLX NXUDFML ZïRV\ VÈ Z\MÈWNRZR PLÚNNLH ïDWZH GR XNïDGDQLD L SHïQH EODVNX ľ 1DZLOĝD L RGĝ\ZLD G]LÚNL F]HPX ZïRV\ VWDMÈ VLÚ ]GURZH PRFQH L Eï\V]F]ÈFH 1LH REFLÈĝD IU\]XU\

3URWHLQ5HSDLU%RRVWHU

%OHDFK&DUH/RWLRQ

.XUDFMD QDSUDZF]D ]DZLHUDMÈFD NRQFHQWWUDW SURWHL WHL H Q L DPLQRN NZDVö öZ 6WZRU]RQD GR Z\ïÈF]QHJR Xĝ\WNX Z SRïÈFF]HQLX ] Sï\QDPL .DU\Q Q ]D SRPRFÈ GRïÈF]RQHJR G ï G ]HVWDZX GR W G GR]RZQLND LND NWöU\ NWö SU]HNV N ]WDïFD W ï SLHOÚJQD L O FMÚ ZbSUDZG]LZ\ U\WXDï QDSUDZF]\ GRJïÚ ÚEQLH UHJHQHUX XMÈF\ ]QLV]F]RQH RQH ZïRV\ =ZLÚNV]D VLïÚ ZLWDOQRĂÊ LbïDWZRĂÊ XNïDGDQLD Nï G L ZïRVöZ ï 3URG GXNW QLH ]DZLHUD VLDUF]DQöZ L NU]HPX

,QWH HQV\\ZQ\ ]DELHJ R GRVNRQDï\P P G]LDïDQLX QDZ DZLOĝDMMÈF\P QDGDMH WHNVWXUÚ RUD] R ]DSRELHJD SXV]HQLX ZïRVöZ 6WZ ZRU] RU]RQ\\ QD ED]LH QDVLRQ &KL ,Q &KLD QQRZDF\MQD XOWUDOHNND EH]]ZRGQD IRUPXï P D SU]]\ NRQWDNFLH ] Sï\QHP WZ ZRU]\ VLÚ HPXOVMÚ NRQG\FMRQ QXMÈFÈ R VLOQ\P G]LLDïDQLX NRVPHW\F] QXMÈFÈ NRVPHW\F]Q\P 3R ]DVWRVRZDQLX SURGXNWX ZïRV\ VWDMÈ VLÚ QLHVDPRZLFLH QLHVD PLÚNNLH ïDWZH GR G XNïDGDQLD L OĂQLÈFH %OHDFK &DUH /RWLRQ QDZLOĝD QDGDMH WHNVWXUÚ SU]H HFLZG]LDïD SXV]HQLX VLÚ ZïRVöZ QLH REFLÈĝDMÈF LFK 3URGXNW QLH ]DZLHUD D VLDUF]DQöZ L NU]HPX

&RORU&DUH/RWLRQ

0RLVWXUH&DUH/RWLRQ

,QWHQV\ZQD NXUDFMD R G]LDïDQLX QDZLOĝDMÈF\P PLR RFFKUR RQQ\P VWZRUU]RQD QD ED]LH QDVLRQ NRPRV\ U\ĝRZHM : Z\QLNX NRQ QWDNWX W N ] ZRGÈ MHM LQQ WDN QRZDF\MQD XOWUDOHNND EH]ZRGQD IRUP PXïD WZRU]\ SLDQNÚ NR RQG\FMRQXMÈFÈ È GDMÈFÈ LPSRQXMÈFH HIHNW\ NRVPHW\F]Q QH 3URGXNW SRSUDZLD WUZDïRĂÊ NRORUX QH NROR RUX LbQD L QDGDMH EODVN ZïRVRP 6SUDZLD ĝH H VÈ QLH]Z\NOH ]GURZH H PLÚNNLH Eï\V]F]ÈFH L SHïQH ZLWDOQRĂFL 3RQDGWR XïDWZLD XNïDGDQLH IU\]XU\ QLH REFLÈĝDMÈF ZïRVöZ 1LH ]DZLHUD VLDUF]DQöZ L VLOLNRQöZ

,QWHQV\\ZQD NXUDFMD EH] VSïXNLZDQLD VWZR RU]]RQ RU] RQD QD ED]LH QDVLRQ 3DWDXD ']LÚNL ' OHNNLHM EH]ZRGQHM IRUPXOH SURGXN GXN XNWW QD XN DZLOĝD L RGĝ\ZLD ZïRV\ Zb ]E EDODQVRZDQ\ VSRVöE QDGDMH MHGZDELVWWRĂÊ ]ZLÚNV]D SRï\VN QLH REFLÈĝD REFLÈĝDMÈF IU\]XU\ 3RQDGWR F]\QL ZïRV\ ]GURZ\PL L PRFQ\PL IU\]XU\ P RFQ\PL 8ïDWZLD VW\OL]DFMÚ 1LH ]DZLHUD VLDUF]]DQöZ L VLOLNRQöZ

14


prezentacje

Fanola

Szampon No-Yellow No-Yellow โ€“ najmocniej napigmentowany szampon na rynku โ€“ hit Instagrama. Chล‚odny odcieล„ blondu, o ktรณrym marzฤ… kobiety, w mniej niลผ 10 minut!

2GNU\MMHJR]DOHW\ ฤพ ฤพ ฤพ ฤพ ฤพ

1DMZ\ฤV]D]DZDUWRฤ‚รŠฤŸROHWRZ\FKSLJPHQWรถZ :VSHNWDNXODUQ\VSRVรถEHOLPLQXMHฤรถรฏW\RGFLHรฑ 3R]ZDODX]\VNDรŠQDMPRGQLHMV]HRGFLHQLHZรฏRVรถZ 1LHQLV]F]\LQLHUR]MDฤ‚QLDZรฏRVรถZ 1DW\FKPLDVWRZ\GรฏXJRWUZDรฏ\HIHNW

'RGDWNRZR 6]DPSRQGRZรฏRVรถZEORQGQHXWUDOL]XMรˆF\ฤรถรฏWHRGFLHQLH%DUG]RPRFQR QDSLJPHQWRZDQ\ SR]ZDOD X]\VNDรŠ Z\PDU]RQ\ RGFLHรฑ SR MHGQ\P XP\FLXZรฏRVรถZV]DPSRQHP1DGDMHGรฏXJRWUZDรฏ\SRSLHODW\Eรฏ\V]F]รˆF\HIHNW =DZLHUD SURWHLQ\ MHGZDELX 'RVNRQDรฏ\ GR SLHOรšJQDFML ZรฏRVรถZ VLOYHU RPEUH 6]DPSRQ1R<HOORZ)DQRODSRNRFKDรฏ\NRELHW\QDFDรฏ\Pฤ‚ZLHFLH*ZDUDQWXMHFKรฏRGQ\RGFLHรฑZรฏRVรถZMHVWGRVNRQDรฏ\GRSLHOรšJQDFMLFKรฏRGQ\FKEORQGรถZLQLZHORZDQLDฤรถรฏW\FKRGFLHQLQDZรฏRVDFKUR]MDฤ‚QLDQ\FK

16

ฤพ ยฅZLDWRZ\EHVWVHOOHUKLW,QVWDJUDPD ฤพ 'RZรฏRVรถZEORQGVLZ\FKL]SDVHPNDPL ฤพ 1DGDMHQDW\FKPLDVWRZ\HIHNW:2:

6SRVรถEXฤ\FLD 1DรฏรถฤQDPRNUHZรฏRV\GHOLNDWQLHPDVXMDQDNRQLHFVSรฏXF]ZRGรˆ$E\ X]\VNDรŠLQWHQV\ZQLHMV]\HIHNWXP\MZรฏRV\V]DPSRQHPUD]MHV]F]HLSR]RVWDZSURGXNWQDZรฏRVDFKSU]H]PLQXW www.noyellow.pl


HIALURONOWY

IPLODSUR www.milapro.eu

Wypróbuj pierwszy profesjonalny ODNLHUGRZÊRVµZ]GRGDWNLHP kwasu hialuronowego!


nowoล›ci

Nowy wymiar sttylizacji wล‚osรณw w โ€“ Kemon AND

Stylizuj Twoje piฤ™kno! Odkryj nieskoล„czone formy piฤ™kna z liniฤ… AND โ€“ to profesjonalna linia produktรณw do stylizacji wล‚osรณw, speล‚niajฤ…ca wymagania zarรณwno fryzjera, jak i klienta, pozwalajฤ…c uzyskaฤ‡ rรณลผnorodne i profesjonalne rezultaty. Przedstawiamy jej zupeล‚nie nowฤ… odsล‚onฤ™!

$1'MHVWSLHUZV]รˆOLQLรˆVW\OL]DF\MQรˆPDUNL.HPRQNWรถUHMQRZHLQQRZDF\MQHUHFHSWXU\]DZDUWHZbSURGXNWDFKSRVLDGDMรˆFHUW\ฤŸNDW\,&($9(*$1RUD]/29(1$785(.RVPHW\NLWHQDZLOฤDMรˆZรฏRV\RUD] FKURQLรˆMHG]LรšNL]DZDUWRฤ‚FLDNW\ZQ\FKVNรฏDGQLNรถZSU]HFLZXWOHQLDMรˆF\FKRUD]ฤŸOWUรถZ89&RLVWRWQH QLHREFLรˆฤDMรˆLQLHSR]RVWDZLDMรˆRVDGX .DฤG\ SURGXNW ] OLQLL $1' R]QDF]RQ\ MHVW GZLHPD F\IUDPL NWรถUH ZVND]XMรˆ QD VWRSLHรฑ XWUZDOHQLD LbSRรฏ\VNX&RG]LHQQHVWRVRZDQLHW\FKNRVPHW\NรถZSR]ZROLFKURQLรŠVWUXNWXUรšZรฏRVรถZL]DSHZQLรŠLFK QDWXUDOQ\L]GURZ\Z\JOรˆG /LVWDVDORQรถZIU\]MHUVNLFKSUDFXMรˆF\FKSURGXNWDPLPDUNL.HPRQ GRVWรšSQDMHVWQDVWURQLHwww.kemon.pl

18


Hair Philosophy by Andrzej Kawulok to innowacyjny projekt propagujący filozofię strzyżenia włosów Dyrektora Artystycznego marki Kemon.

Lata doświadczeń i wiedza zdobyta w najlepszych akademiach fryzjerskich na świecie zainspirowały Andrzeja do prowadzenia bezpłatnych szkoleń ze strzyżeń w formie transmisji live na Facebooku.

Zapraszamy do oglądania tego projektu! czwartek | co 2 tygodnie | godz. 20.00 facebook.com/KawulokAndrzej


To certyfikat, którym posługuje się marka Kemon, ustanowiony z myślą o ochronie środowiska i zdrowia konsumenta. Produkty oznakowane symbolem Love Nature nie zawierają składników, które, mimo że są dozwolone do użycia w kosmetykach, mogą szkodzić środowisku oraz zdrowiu. Uznana na całym świecie organizacja ICEA (Instytut ds. Certyfikacji Etyki Środowiskowej) regularnie przeprowadza audyty, aby zapewnić zgodność składu kosmetyków z wyznaczonymi wymogami.i

To certyfikat świadczący o tym, że podczas całego cyklu produkcyjnego oraz w składzie kosmetyków Actyva nie został ały y uż użyt yte e ża żadn dne e su subs bsta tanc ncje je lub ub śro r dk dki po pomocnicze pochodzenia zwierzęcego i/lub GM GMO. O.

Nowe opakowaniia, but u elki i tuby są wykonane z nada dają ącego go się do re recy c kl cy klin ingu g mat gu a er e ia ału Gre ee en n PE. Ten inno owa acyjny y materiałł jestt prrod oduk ukow owan any y z tr trzc zcin iny y cu c kr krow o ej rosną nące cejj w Br Braz azyl y iiii,, na yl n obsz zar arac a h ko ont ntro rolo owa w ny nych ch h, kt któr óre e zn znaj ajdu d ją się du ę daleko o od o amazońs ń kieg ego o lla asu s des eszc zc z czo zowe ego. go o. Su S ro rowi wiec wi iec c t n je te jest st odn naw awia ialn lny, a poz ozys y ki ys k wa w ny pol o imer ma po pozyty ywn ny wp pły yw na a środo ro odo owi wisk sko, sko, sk o, pom mag a aj a ąc zred zr eduk ed ukow uk ować ow ać emi m sj sję ę ga gazó zów zó w ci ciep e larn r ianych. Opak Op akow owan an nie e pro rodu duk du ktu sp ktu kt speł ełni niiaj ając ąceg ąc eg go ws w zy yst stki kie w kie ki wy ymo mogi g ma na nast ast stęp ępuj ęp ując uj jąc ą e oz zna acz c en enia ia a dot otyc yczą yc z ce zą c ce ert r yfi yfika k cj ka c i: ICE EA Ve Vega gan, n, Lov ove e Na N ture ture oraz tu ra az II’’’m m Gr Gree een n, któ n, tóre re poświ ośświ wiad ad dcz czaj ajją pr proc ocen ocen oc ent nt z za ast stos ossowan owan a ych yc ch biop biop bi polim ollim i er erów ó . ów


prezentacje

A na wiosnę? Sięgnij po produkty Actyva Wiosna to szczególnie ważny, a zarazem trudny czas dla naszych włosów, czas wahań pogodowych, nagłych zmian temperatury czy wilgotności powietrza, zwłaszcza gdy dołożymy do tego zabiegi koloryzacji i rozjaśniania, do czego oczywiście ta pora roku bardzo nas „namawia”.

22


=DQLP =DQ LP LP P]DF DFF]QL DF]QL ]]Q QLLHP Q HP\ H P SR RGG GGD G ZDรŠรŠ QD QDV]H V] ZรฏรฏRV\ V]H RV ]D ]DELH ELLH ELHJRP EL ELH HJRP PZ DUW DUWR] WR]]DGE EDรŠ DรŠR RN NLON OND ON ND D DVS VS SHNW HN รถZ HN

3UR 3 UURGXN GXN GX XNWRP WWR RP R P $F $ W\Y \YD D PRฤH RฤHP\ Rฤ P\ P\ \ ]]D ]DX DXIIDรŠ D ID D QD DรŠ DZ DZH ZH Z HWW ED EDUG DUG]LH HMM QLฤ Lฤฤ MMD DN NLP NLP PNR Z NR NRO ZLH ZL LHNL LH HN NLQQ\ NL Q\ \P PN NRVP V HW\ VP \NR NR ' NRP ' 'ODF OD DFF]H D ]]HJ HJR" "

Wzmocnienie

2S 2SU S รถF] F]] ]]Q QDN DNRPLW DNR PLWHMM RSL SLQLL SL QLL Q QL L FD FDรฏ\F รฏ\F รฏรฏ\ \ KUU]H ]HV]]]]DG ]HV DGR D DGRZRO G ZRO GR ZR RQ\ R FFK RQ K NOLHQW NOLOLHQW HQ QWHN H RUD HN RUD] Z\M \MรˆWN \M WNR WN RZR ZR R G GR REUD UDQHJ QHJ HJ H JR VNรฏD NรฏรฏD DG GX X SUR SURGXN SU XN NWWรถZ Wรถ รถZ รถ Z PR PRฤHP ฤHP HP\ ]DSH H ]DSH DS ZQL Z LรŠ FRฤ‚ R Rฤ‚ ZLรš Z รšFFH รšFHM FHM H

$FW $F F \YD \ D 1 1X XRYD RYYYD R D )L )LEUD UD D WR R OLOLQLD QLLD LD N NWรถU WWรถU รถUD D ]D DUรถ UรถZQR R S SR RSUD DZL ZL RGS RG GSRU RUQ R UQRฤ‚ Rฤ‚รŠ ฤ‚รŠรŠ QD QD XV] V]NRG NRG NR N RG R G]]HQ QLD LDFKH LD KH HPLF PLF]QH LF]]Q LF ]QH QH Q HM M MMDN DNLE DN LLE L รšG] รšG G]]LLH G LH H FK H FK R FKU RQL RQ Q รŠZ รŠZรฏRV รฏRV\S \ SU]H \S U]]HG GS S SURF UR UURF R HVH VVHPV PVVWDWD DU]H ]HQLD LD D L UR] R]]GZD R GZ ZD ZDMDQ DMD MMDQ DQ D QLHP HP PN NR Rรฑ รฑFรถ Fรถ รถZHN N1 1 1X XRY RYYD) D))LEU EUDV EU D NรฏD DV NรฏรฏD DGD D VLรš Lรš รš ]]DD ] ]DD DZDQ ZDQ ZD D VR VR-ZDQ DQ QHJR ]D ]DE ELH LH HJX J VVDO DOORQR RQR RZ ZHJ ZH HJR H R R VV] V]X ]XN ND NDM D Z Z VDO VD D RQD RQDFK RQ FK K .H .HP HPRQ

RQ

R RQ Q RU RUD] D SUR D] D] SURGXN G GX WรถZ รถZ Z GR RX Xฤฤ\WN \WNXG XG GR RPR RP PR P RZ ZH ZHJ H HJR R

%H]SLHF]HรฑVWZR

(NRORJ (NR ORJ JLF] LFF]]QRฤ‚ LF Rฤ‚รŠรŠ ฤผ RS Rฤ‚ RSD R S NRZ RZDQL RZ DQ QD D ] S SOOD DVW VWWLNX LLNX NX ]H H VNURE VN NURE REL RE L NXNX XNXU\G U\G \G G]LD DQHM Q XOHJD XO HJ HJD J MรˆF Mรˆ HJR JR E JR ELLR RGH RG GH G HJUD J GDF G ML FH HUW\ HUW\\ฤŸN ฤŸN ฤŸND ND DW *UUHH UH H Q 3OOD ODV DVVWL D WLFF WLF

 RUD RUD] ]] ELRR LRRUUJDQ JDQ JD DQ LF] L F]] QD LF QD D F]\ F \ VWR WR R ฤ‚ฤ‚รŠ ฤ‚รŠรŠ VNรฏรฏ DGQ DGQLNรถ LNรถ รถZ Z U Rฤ‚O ฤ‚ LQQ QQ Q\F \\FK FFK K $F $ FW\Y W\Y \\YY\\ S R RWW LHU RWZ H UG]R R QD QD PL G] PLรš G]\ G ]\QDU ]\ D RGR GR RZ\ Z\P \P FH FHUW\ UW\\ฤŸND NDWHP ND WH WH HP P //R RYYH YH H1 1DW DW D DWXUH WXUH XUH H

-Hฤ‚ --H H OL OLLZ\N Z\\NRQD Z\N DP\ P\\ MXฤ MMX Xฤฤ NR X NRORU ORU OOR RU\]D R \]D DFFMรš FMMรš รšWWR RZ Z ZDUW DUW UWRX R XWU] RX W \PD \PDรŠZ รŠZ ZH HZ ZรฏRV รฏ LH รฏR LH SLJ SLJPHQ P W\ PH PHQ \ \ ]DE DE EH]S ]S SLH LHF]\รŠ LHF ]\รŠ ]\ \รŠ MH HS SUU]HG HG H G Vรฏ VรฏRรฑF รฏRรฑF รฑFH HP P SรฏรฏR P RZ RZL Z HQL HQLHP HP P VSR SRZRG ZR R R RZ RZD ZDQ\P \P SU \P S RFH RFHVDP VDP D L L XWO W HQ HQ HQL QLDQ DQLD DQL D DW D DNฤ NฤฤHS HS H SRGN RG GN NUH UUHฤ‚ Hฤ‚OLรŠ LรŠรŠ JรฏรšEL JรฏรšEL Jรฏ รšE รšN รš ROR รš RORUX U =D UX = GDQ GD LD LD D WH H GRVNRQ GRV RVNRQ RQ QDOH DOOH]UHDO D HDO DOL]XM XMMH HO OOLQL Q D$FW\ D$ D $FW\\YD &RORUH &RO RORUH RU %ULOOOOLDQ LDQWH DQWH WH

&HU & H HUW\ฤŸ W NDW ,& &($ ($ $ 9H 9HJ 9 HJ H JDQ DQ ฤผ GDM DMH H SHZQ H SHZQRฤ‚รŠ HZQ ZQRฤ‚รŠ Rฤ‚ฤ‚รŠ ฤ‚รŠ ฤ‚รŠ ฤH ฤH NRVP RVPHW\ HW\N HW\ N QLH H ]DZ ZLHU HUD HUD V DGQ VN VNรฏ QLNรถ รถZ] Z ZL ZLH LHU]รš รšF\FFK K RG] R ZLH Z U]รš รšF\F F\\\FFK KR K R RUD UUD] D] QLHE D] QLHE QL H E\รฏ \รฏ WWH WHV H WRZ ZDQ\ Q\\ QD QD ]Z ]ZL Z HU] HUU]รšWD รšWD WDFK FFK K

,QIX]MDWOHQRZD

% N Z VZRLP %UD LP P VNรฏDG VN NรฏDG DG]LH D H 6/ /6 6 RUD] QL QLHEH EH]SL ]SLHF] ]SL HF Q\FFK SDUD HF] SDUD U EHQ EHQรถZ รถZ ฤผFRZG]LVLHMV HMVV]\F \ KF K ]DVDFK D SR S ZLQ Z QR R E\รŠ R \รŠ QR RUPรˆ UP Z Z SU] SU \SD \SDGNX SDGNX NX HN HNVNOX]\ZQHJ QHJ HJ JR RLL Q QR RZRF ZRFF]HV ]H QHJRN ]H QH Q QHJ H HJR NRVP N PHW\ HWW NX N NX

'ODV]F]HJรถO รถ QLHZ\PDJ P DMรˆF\FFK KLL QRZRF]HVQ\F \ KNOLHQWHNS N ROH RO FDP ]D ]DELH E JL J JL LQIX]M LQI X]ML L WOHQ O HQRZHM ] GH H G\N G RZD Z Q\PL MHM NRVPHW\NDPL ฤผ QD G ]LH ] รฑ G]L ] LVLHMV] VLH MV] V \G \GRVW RV รšSQ S HZ Z]DOHGZLH ZLHNLONX NXG]L ] HVL HV รšFL F XVDOR ORQDF QDF D KZ 3R 3ROVF OVFH OVF

:DUWRGRGDรŠฤHZSUR S FHVLHFHUW\ฤŸNDFMLZ\PDJD DQLD LD D LQ QVW\ VVWW\\WXF WX MLFHU WX FHU FHUW\ HUW ฤŸNXMรˆF ฤŸNX MรˆF\FK \FK Vรˆ ED E UG]RZ Z\VR \VRNLH NLH HV VWรˆG W\ W\ONR ONR N Z\\MMรˆW รˆWWNR รˆ NRZ N RZ R ZRU R U]]HW ]H H HOQ HOQL OQLLS SURG SURG RG GXFHQ FH HQ QFL FFL L SR SR QLH SR Q VL VLรšJD JDMรˆ Mรˆ =DSUDV UDV]DP ]DP D ]DWHP W QD XV X รฏXJLLSRSURGXNW\GRVDORQรถZ.H .HPRQJG]LH L VWWW\\OLV VW\OLV VW\ LVVWD W GRE WD G LHUU]H ] ]DUUรถZQ ]H รถZQRRGSRZLHGQLรˆSLHOรšJQDFMรšMDN รถZ N L NRVPHW\NL GR R Xฤ\ X WNX Xฤ NX GR G PRZHJR -DFHN=LรถรฏNRZVNL

-DFHN=LรถรฏNRZVNL ฤผRGEOLVNRODWSUDFXMHZEUDQฤ\IU\]MHUVNLHM DRGNLONXQDVWX]DMPXMHVLรšSLHOรšJQDFMรˆZรฏRVรถZ 3URZDG]LV]NROHQLDPDUNL.HPRQGRW\F]รˆFHZ\NRQ\ZDQLD ]DELHJรถZSLHOรšJQDF\MQ\FKGLDJQR]\PLNURNDPHUรˆ RUD]]DELHJรถZLQIX]MLWOHQRZHM

23


prezentacje Linia Fortesse marki Halier

Zdrowe i lล›niฤ…ce wล‚osy w zasiฤ™gu Twojej dล‚oni Piฤ™kne, zdrowe i lล›niฤ…ce wล‚osy to Twoje marzenie? Marka Halier, wychodzฤ…c naprzeciw tym oczekiwaniom stworzyล‚a liniฤ™ Fortesse, ktรณra odbudowuje wล‚osy, stymuluje ich porost i ogranicza nadmierne wypadanie. Uzupeล‚nieniem tej niesamowitej kolekcji jest nutrikosmetyk Hairvity. Zawarty w nim zestaw witamin i mineraล‚รณw sprawi, ลผe juลผ w ciฤ…gu kilku tygodni poprawisz kondycjฤ™ wล‚osรณw, skรณry i paznokci.

:]PRFQLRQHLRGEXGRZDQHZรฏRV\ ]V]DPSRQHP)RUWHVVH

,QQRZDFMDZG]LHG]LQLHRGฤ\ZLDQLD

3LHOรšJQDFMD RGSRZLHGQLP V]DPSRQHP WR SRGVWDZD ]GURZ\FK L PRFQ\FK ZรฏRVรถZ6]DPSRQ)RUWHVVHWRXQLNDOQDIRUPXรฏD$GYDQFHG+DLU%RRVWHUล‡ NWรถUD RGฤ\ZLD FHEXONL SRSUDZLD HODVW\F]QRฤ‚รŠ ZรฏRVรถZ L UHJHQHUXMH VNรถUรš JรฏRZ\3URGXNWWHQ]DZLHUDQLPOLF]QHZLWDPLQ\LPLQHUDรฏ\PLQZLWDPLQรš %3LELRW\QรšG]LรšNLNWรถU\PZรฏRV\VรˆZ\JรฏDG]RQHOฤ‚QLรˆFHLSRGDWQHQDXNรฏDGDQLH3U]HNRQDMVLรšMDN]GQLDQDG]LHรฑVWDMรˆVLรšRQHPRFQLHMV]HJUXEV]H LbSHรฏQLHMV]H

2Gฤ\ZND)RUWHVVHWRNRVPHW\NRXGRZRGQLRQ\PZSรฏ\ZLHQDSRSUDZรš NRQG\FMLVNรถU\JรฏRZ\LZรฏRVรถZ6HNUHWHPMHJRVNXWHF]QRฤ‚FLMHVWIRUPXรฏD +DLU 9LWDOLW\ &RPSOH[ล‡ G]LรšNL NWรถUHM SU]\VSLHV]D SRURVW QRZ\FK ZรฏRVรถZ]DSRELHJDLFKZ\SDGDQLXQDZLOฤDLQDGDMHLPQDWXUDOQ\SRรฏ\VN ,GHDOQLHGREUDQHVNรฏDGQLNLWDNLHMDNZLWDPLQD%3HNVWUDNW]SDOP\VDEDรฏRZHMF]\OLฤ‚FLVNU]\SXSROQHJRVSUDZLDMรˆฤHRGฤ\ZNDMHVWQLH]Z\NOH VNXWHF]QD7ZRMHZรฏRV\ZUHV]FLHSU]HVWDQรˆVLรšHOHNWU\]RZDรŠEรšGรˆRGฤ\ZLRQHLSRGDWQHQDXNรฏDGDQLH

6]DPSRQ ]RVWDรฏ SU]HEDGDQ\ GHUPDWRORJLF]QLH 1LH ]DZLHUD GHWHUJHQWรถZ6/6L6/(6-HVWLGHDOQ\GODVNรถU\ZUDฤOLZHMDMHJRG]LDรฏDQLH]RVWDรฏRSRWZLHUG]RQHSR]\W\ZQ\PLRSLQLDPLNRELHW]FDรฏHJRฤ‚ZLDWD

3URGXNW ]RVWDรฏ SU]HEDGDQ\ GHUPDWRORJLF]QLH 1LH SRZRGXMH SRGUDฤQLHรฑVNรถU\JรฏRZ\LQLHREFLรˆฤDZรฏRVรถZ2Gฤ\ZNรšVWRVXMEH]SRฤ‚UHGQLR QDVNรถUรšJรฏRZ\

Halier Szampon Fortesse ]IRUPXรฏรˆ$GYDQFHG+DLU%RRVWHUล‡ 3RMHPQRฤ‚รŠPO

Halier 2Gฤ\ZND)RUWHVVH ]IRUPXรฏรˆ+DLU9LWDOLW\&RPSOH[ล‡ 3RMHPQRฤ‚รŠPO

+DLUYLW\ฤผQXWULNRVPHW\N ,GHDOQ\PX]XSHรฏQLHQLHPSLHOรšJQDFMLNROHNFMรˆ)RUWHVVHMHVWQXWULNRVPHW\N +DLUYLW\ 'ED R NRQG\FMรš ZรฏRVรถZ L VNรถU\ JรฏRZ\ =DZLHUD XQLNDOQรˆ IRUPXรฏรš.RODJHQ$PLQR&RPSOH[ล‡VSHรฏQLDMรˆFรˆRF]HNLZDQLDQDZHW QDMEDUG]LHMZ\PDJDMรˆF\FKNOLHQWHN+DLUYLW\WRNRPSOHNVZLWDPLQLPLQHUDรฏรถZ NWรถU\ Z]PDFQLD ZรฏRV\ RG ZHZQรˆWU] : MHJR VNรฏDG]LH ]QDMG]LHV] PLQ VNU]\S SROQ\ NWรถU\ QDGDMH ZรฏRVRP EODVN L ]DSRELHJD LFK Z\SDGDQLXELRW\QรšZ]PDFQLDMรˆFรˆNRVP\NLZLWDPLQรš$]DSRELHJDMรˆFรˆ Z\VXV]DQLXJรฏRZ\RUD]ZLWDPLQ\]JUXS\%NWรถUHGRVNRQDOHQDZLOฤDMรˆ ZรฏRV\LVW\PXOXMรˆLFKZ]URVW 6WRVXM QXWULNRVPHW\N +DLUYLW\ PLQLPXP SU]H] PLHVLรˆFH D MXฤ ZNUรถWFH]\VNDV]]GURZHLOฤ‚QLรˆFHZรฏRV\:\VWDUF]รˆW\ONRGZLHNDSVXรฏNL G]LHQQLH-HGQRRSDNRZDQLHSURGXNWX]DZLHUDNDSVXรฏHNFRZ\VWDUF]\&LQDPLHVLรšF]QรˆNXUDFMรš Halier +DLUYLW\ฤผQXWULNRVPHW\N ]IRUPXรฏรˆ.RODJHQ$PLQR&RPSOH[ล‡ 2SDNRZDQLHNDSVXรฏHN

26

:LรšFHMLQIRUPDFMLQD ZZZKDOLHUSO


porady

Dostarczanie substancji odลผywczych do wล‚osรณw

Wล‚osy lล›niฤ…ce od nasady aลผ po koล„ce, sprฤ™ลผyste i silne sฤ… zawsze ozdobฤ… czล‚owieka. Osoby obdarzone przez naturฤ™ gฤ™stymi, zdrowymi wล‚osami, czฤ™sto nawet niewiele siฤ™ starajฤ…c, majฤ… fryzurฤ™ piฤ™kniejszฤ… niลผ osoby o delikatnych, cienkich wล‚osach, przykล‚adajฤ…ce wiele uwagi do wล‚aล›ciwego odลผywiania i pielฤ™gnacji. Genรณw nie zmienimy, ale poprzez codzienne nawyki moลผna dziaล‚aฤ‡ na wล‚osy pozytywnie lub negatywnie. =GURZHZรฏRV\DWU\Eฤ\FLD

']LDรฏDQLHSRZLHU]FKQLRZH

1D ]GURZLH L Z\JOรˆG ZรฏRVรถZ RJURPQ\ ZSรฏ\Z PD WU\E L ฤ‚URGRZLVNR ฤ\FLD1DUDฤDQLHZรฏRVรถZQD]DQLHF]\V]F]HQLD]SRZLHWU]DL]ZRG\QLH PXVLE\รŠLQWHQFMRQDOQH1LHVWHW\ZVSรถรฏF]Hฤ‚QLHSR]RVWDรฏRQLHZLHOHฤทHNRORJLF]Q\FKEDVWLRQรถZฤตJG]LHPRฤQDSLรŠZRGรšSURVWR]Hฤ›UรถGรฏD FKRFLDฤ ZbZLHOXPLDVWDFKLQVW\WXFMHRGSRZLHG]LDOQH]DGRVWDZ\LF]\VWRฤ‚รŠZRG\ ZZRGRFLรˆJDFKWZLHUG]LL]DOHFDVSRฤ\ZDQLHZRG\SURVWR]NUDQX Db]DF]HUSQLรšFLHRGGHFKXSHรฏQรˆSLHUVLรˆ]LPรˆQLHNRรฑF]\VLรšQDJรฏ\PDWDNLHP NDV]OX]SRZRGXVPRJX

:FRG]LHQQ\Pฤ\FLX]ZรฏDV]F]DLQWHQV\ZQ\PJG]LHSU]HPLHV]F]DP\VLรš ]PLHMVFDQDPLHMVFHSU]HE\ZDP\ZSU]HJU]HZDQ\FKOXENOLPDW\]RZDQ\FK SRPLHV]F]HQLDFK EรˆGฤ› WHฤ PDP\ VW\F]QRฤ‚รŠ ] ]DS\ORQ\P SRZLHWU]HPZรฏRV\V]\ENRVWDMรˆVLรšPDWRZHSR]EDZLRQHEODVNXLVSUรšฤ\VWRฤ‚FL'RW\F]\WR]ZรฏDV]F]DZรฏRVรถZ GรฏXJLFK NWรถUH QLH Vรˆ FKURQLRQH ZDUVWZรˆVHEXP]HVNรถU\JรฏRZ\LURVQรˆQDJรฏRZLH]GHF\GRZDQLHGรฏXฤHM QLฤZรฏRV\NUรถWNLH6รˆRQHQDUDฤRQHQDG]LDรฏDQLHF]\QQLNรถZ]HZQรšWU]Q\FKQDZHWSU]H]NLONDODW

&DรฏNRZLFLH RG F]รฏRZLHND ]DOHฤ\ QDWRPLDVW DNW\ZQRฤ‚รŠ ฤŸ]\F]QD ฤผ ]DUรถZQR MHM URG]DM MDN L F]รšVWRWOLZRฤ‚รŠ 3URGXNFMD HQGRUฤŸQ QLH]DOHฤQLH RGWHJRF]\LFKฤ›UรถGรฏHPVรˆรŠZLF]HQLDฤŸ]\F]QHF]\DQJDฤXMรˆFHKREE\ NRU]\VWQLH ZSรฏ\ZD QD UR]OXฤ›QLHQLH L RJUDQLF]HQLH VWUHVX %DGDรฑ RGQRฤ‚QLHZSรฏ\ZXVWUHVXQDRUJDQL]PLRJรถOQH]GURZLHSU]HSURZDG]RQR RJURPQHLORฤ‚FLLVWQLHMHWHฤEH]SRฤ‚UHGQL]ZLรˆ]HNVWUHVX]Z\SDGDQLHP ZรฏRVรถZ D WR EH]SRฤ‚UHGQLR SU]H] VรฏDEV]H NUรˆฤHQLH NUZL Z VNรถU]H JรฏRZ\2GSRZLHGQLHNUรˆฤHQLHLMHJRVW\PXODFMDZSรฏ\ZDNRU]\VWQLH QD GRVWDUF]DQLH VXEVWDQFML RGฤ\ZF]\FK GR FHEXOHN ZรฏRVRZ\FK DbQDVWรšSQLHGRZรฏRVรถZ.

$E\FKURQLรŠZรฏRV\SU]HGZ\NUXV]DQLHPQDNRรฑFDFKOXEรฏDPDQLHPVLรš Z SRรฏRZLH RSUรถF] ]GURZHJR RGฤ\ZLDQLD L ]DSHZQLDQLD VLOQHM VWUXNWXU\ QDOHฤ\ FKURQLรŠ MH RG ]HZQรˆWU] SRSU]H] VWRVRZDQLH SUHSDUDWรถZ SLHOรšJQDF\MQ\FK

'LHWDLVXSOHPHQWDFMD :รฏRV\GRSUDZLGรฏRZHJRZ]URVWXSRWU]HEXMรˆGRVWDUF]DQLDGRRUJDQL]PX RGSRZLHGQLFK VNรฏDGQLNรถZ RGฤ\ZF]\FK &]รšฤ‚รŠ ] QLFK MHVW รฏDWZR GRVWรšSQD L SU]\VZDMDOQD 1LHNWรถUH Z\PDJDMรˆ MHGQDN VXSOHPHQWDFML ]ZรฏDV]F]DZSU]\SDGNXGLHWPRQRVNรฏDGQLNRZ\FK 'ODVNรถU\JรฏRZ\LZรฏRVรถZZDฤQHVรˆZV]F]HJรถOQRฤ‚FLZLWDPLQ\$]JUXS\ % & ( ) RUD] + ELRW\QD D WDNฤH PLQHUDรฏ\ VROH PLQHUDOQH F\QN PLHGฤ› ฤHOD]R 2GSRZLHGQLR ]ELODQVRZDQD GLHWD L GREรถU VNรฏDGQLNรถZ SRWUDZPRฤHZ\VWDUF]\รŠGR]DSHZQLHQLDZรฏRVRPZรฏDฤ‚FLZHJRZ]URVWX : SU]\SDGNX QLHGRERUX NWรถUHJRNROZLHN VNรฏDGQLND PRฤQD SRVLรฏNRZDรŠ VLรšVXSOHPHQWDFMรˆ

28

:LรšNV]Rฤ‚รŠ SUHSDUDWรถZ QD]\ZDQ\FK RGฤ\ZNรˆ GR ZรฏRVรถZ ]DG]LDรฏD SRZLHU]FKQLRZRSRZOHNDMรˆFZรฏRV\FLHQNรˆZDUVWZรˆVXEVWDQFMLZ\JรฏDG]DMรˆFHM ]DEH]SLHF]DMรˆFHM SU]HG QDGPLHUQ\P RGSDURZ\ZDQLHP ZRG\ LbVXFKRฤ‚FLรˆZรฏRVรถZSRPDJDMรˆFHMZUR]F]HV\ZDQLXZรฏRVรถZLSU]HFLZG]LDรฏDMรˆFHM LFK NUXV]HQLX 6รˆ MHGQDN RGฤ\ZNL ]DZLHUDMรˆFH VXEVWDQFMH ZQLNDMรˆFH JรฏรšERNR ZH ZรฏRV SRSUDZLDMรˆFH QLH W\ONR LFK Z\JOรˆG Lb XรฏDWZLDMรˆFH UR]F]HV\ZDQLH DOH UรถZQLHฤ UHJHQHUXMรˆFH ]DSHZQLDMรˆFH Z]PRFQLHQLHLFKVWUXNWXU\. 'RSLHOรšJQDFMLZรฏRVรถZ]WHQGHQFMรˆGRNUXV]HQLDLZ\SDGDQLD]DOHFDVLรš VWRVRZDQLH NRVPHW\NรถZ SU]HFLZ Z\SDGDQLX ZรฏRVรถZ ]DZLHUDMรˆF\FK NRPSR]\FMรš VNรฏDGQLNรถZ MHGQRF]Hฤ‚QLH Z]PDFQLDMรˆF\FK L ]DEH]SLHF]DMรˆF\FKZรฏRV\

3RGVXPRZDQLH 'RVWDUF]DQLHVXEVWDQFMLRGฤ\ZF]\FKGRZรฏRVรถZPRฤHVLรšRGQRVLรŠ]DUรถZQR GRWU\EXฤ\FLDGLHW\MDNLSLHOรšJQDFML1LH]DOHฤQLHRGSU]\F]\Q\Z\SDGDQLD F]\RVรฏDELHQLDZรฏRVรถZZDUWR]DVWRVRZDรŠZV]\VWNLH]DOHFHQLDรฏรˆF]QLHDE\ ]PDNV\PDOL]RZDรŠZSรฏ\ZWHUDSLLQDZ\JOรˆGL]GURZLHZรฏRVรถZ 7RPDV].RFKDรฑF]\N 7U\FKRORJ


Energetyczna latte 3URIHVMRQDOQD RG×\ZF]D PDVND ]b SURWHLQDPL POHND 'RVNRQDOH QDZLO×D G]LÇNL F]HPX ZÊRV\ SR]RVWDMÃPLÇNNLHLRG×\ZLRQH ,GHDOQ\SURGXNWGRZÊRVµZSR]DELHJDFK UR]MDÐQLDQLDNRORU\]DFMLLbWUZDÊHM Maska MILA PRO£!ħ' 3&৹@>-!/í$!>Ě39@ 1875,7,21/$77(0$6. POQUDUW POQUDUW

Słodka cola 3URIHVMRQDOQDRG×\ZF]DPDVNDRb]DSDFKXFROL )RUPXÊD SURGXNWX ]DZLHUD SURWHLQ\ POHF]QH G]LÇNL NWµU\P ZÊRV\ VWDMÃ VLÇ QDZLO×RQH LbPLÇNNLHZGRW\NX 0DVND ]DSHZQLD LGHDOQÃ SLHOÇJQDFMÇ ZÊRVRP ]PÇF]RQ\PZVNXWHN]DELHJµZIU\]MHUVNLFK Maska MILA PRO$3£! 3&৹@>-!/í$!>Ě39@ 1875,7,21&2/$0$6. POQUDUW


Seria masek bogatych w proteiny: /'&>!#-<T1-+&!Ä&#x161;Ã&#x2022;>TA#3৹3>'-1£'$A2'W 7RLQWHQV\ZQLHRGÃ&#x2014;\ZLDMÃ&#x192;FHLQDZLOÃ&#x2014;DMÃ&#x192;FHSURGXNW\ LGHDOQHGRZÃ&#x160;RVµZSR]DELHJDFKIU\]MHUVNLFK /LQLD1XWULWLRQWRXOJDGOD]PÃ&#x2021;F]RQ\FKLRVÃ&#x160;DELRQ\FKZÃ&#x160;RVµZ

Apetyczny banan 3URIHVMRQDOQDRGÃ&#x2014;\ZF]DPDVND ]bSURWHLQDPL]ERÃ&#x2014;RZ\PL 'RVNRQDOHQDZLOÃ&#x2014;DZÃ&#x160;RV\ LGRGDMHLPEODVNX ,GHDOQDGRZÃ&#x160;RVµZVXFK\FK ]QLV]F]RQ\FK]WHQGHQFMÃ&#x192; GRVSOÃ&#x192;W\ZDQLD Maska MILA PRO #!2!23>! 3&৹@>-!/í$!>Ä&#x161;39@ 1875,7,21%$1$1$0$6. POQUDUW POQUDUW

IPLODSUR >>>W1-£!683W'<


nowoĹ&#x203A;ci

WyraĹş siebie â&#x20AC;&#x201C; wykorzystaj swoje dĹ&#x201A;onie z wyjÄ&#x2026;tkowÄ&#x2026; liniÄ&#x2026; TOUCH od artego TOUCH to nowa linia produktĂłw zaprojektowanych w oparciu o poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czenie kreatywnoĹ&#x203A;ci, innowacyjnoĹ&#x203A;ci i piÄ&#x2122;kna. Nowatorskie metody wykorzystania roĹ&#x203A;linnoĹ&#x203A;ci â&#x20AC;&#x201C; czyli ďŹ totechnologia â&#x20AC;&#x201C; zapewniajÄ&#x2026; zdumiewajÄ&#x2026;ce rezultaty. UwaĹźne poszukiwania i postÄ&#x2122;p technologiczny pozwoliĹ&#x201A;y stworzyÄ&#x2021; symbiozÄ&#x2122; pomiÄ&#x2122;dzy cechami naturalnych skĹ&#x201A;adnikĂłw a oczekiwanymi od nich dziaĹ&#x201A;aniami. Nowa linia do stylizacji artego podkreĹ&#x203A;li Twoje zdolnoĹ&#x203A;ci manualne, nadajÄ&#x2026;c modelowaniu poszukiwany przez Ciebie efekt TOUCH.

:HZVSÜïSUDF\]MHGQ\P]QDMOHSV]\FKXQLZHUV\WHWĂśZ]DMPXMĂ&#x2C6;F\PVLĂ&#x161;EDGDQLHPNRVPHW\NĂśZGRSLHOĂ&#x161;JQDFMLZĂŻRVĂśZDUWHJRVWZRU]\ĂŻRHNVNOX]\ZQĂ&#x2C6; VXEVWDQFMĂ&#x161;F]\QQĂ&#x2C6;0$&523527RVXEVWDQFMDRFHQQ\FKZĂŻDÄ&#x201A;FLZRÄ&#x201A;FLDFKSLHOĂ&#x161;JQDF\MQ\FKJZDUDQWXMĂ&#x2C6;FDZ\MĂ&#x2C6;WNRZHUH]XOWDW\G]LĂ&#x161;NL]DVWRVRZDQLX QDMZDÄ?QLHMV]\FKQDWXUDOQ\FKVNĂŻDGQLNĂśZWDNLFKMDN

/,ÂĽ&,('5=(:$2/,:1(*2 Äź'=,$Â&#x2019;$1,($17<2.6<'$&<-1(,632:$/1,$-k&(352&(6<67$5=(1,$

:<&,k*=1$6,21-}&=0,(1,$ Äź'=,$Â&#x2019;$1,(Â&#x2019;$*2'=k&(2&+5211(,1$:,/Âż$-k&(

728&+ĂŻĂ&#x2C6;F]\ZVRELHGURJRFHQQHLVWDUDQQLHZ\VHOHNFMRQRZDQHVNĂŻDGQLNLQDWXUDOQH]]DDZDQVRZDQĂ&#x2C6;WHFKQRORJLĂ&#x2C6;ZSU]\MHPQ\FKFXGRZQLHSDFKQĂ&#x2C6;F\FKNRPSR]\FMDFK :6=<67.,(352'8.7<6k:2/1(2'3$5$%(1Â&#x2122;:,:<352'8.2:$1(=:<.25=<67$1,(0 :2'1$:,$/1(-(1(5*,,

32


Linia produktรณw TOUCH bฤ™dzie Twoim sprzymierzeล„cem w procesie upiฤ™kszania kaลผdego czล‚owieka, a Twoje dล‚onie pomogฤ… Ci w interpretacji przerรณลผnych trendรณw i stylรณw. Poznaj 11 kosmetykรณw z linii TOUCH artego:

BEAUTY PRIMERฤผ)OXLGED]D]ROHMNLHP]QDVLRQ0HDGRZIRDP3URIHVMR R QDOQ\NRVPHW\NGRZรฏRVรถZ]DSHZQLDMรˆF\QDW\FKPLDVWRZHUH]XOWDW\/HNNL SURGXNW]ZLรšNV]DMรˆF\JรšVWRฤ‚รŠZรฏRVDSRPDJDMรˆF\SRGNUHฤ‚OLรŠMHJRIRUPรš7R SLHUZV]\NURNZSLHOรšJQDFMLZรฏRVรถZฤผSU]\ZUDFDPRFLHQHUJLรšZV]\VWNLP URG]DMRPZรฏRVรถZQLHREFLรˆฤDMรˆFLFK FOREVER SMOOTH ฤผ 3URGXNW GรฏXJRWUZDOH G\VF\SOLQXMรˆF\ ZรฏRV\ L ]DSRELHJDMรˆF\SXV]HQLXRVรฏRGNLP]DSDFKXNZLDWXZLฤ‚QLVWZRU]RQ\QDED]LH QDVLRQ WDPDU\QGRZFD 7R NUHP G\VF\SOLQXMรˆF\ LGHDOQ\ GR ZรฏRVรถZ WUXGQ\FK']LรšNLMHJRGURJRFHQQ\PVNรฏDGQLNRPZรฏRV\VWDMรˆVLรšMHGZDELVWHQLH SXV]รˆVLรšLSR]RVWDMรˆPLรšNNLHSU]H]P\FLD=DZLHUDQDVLRQD]RZRFรถZ WDPDU\QGRZFDPDMรˆFHQDWXUDOQHZรฏDฤ‚FLZRฤ‚FLEรฏRQRWZรถUF]HLQDZLOฤDMรˆFH RG]LDรฏDQLXVLOQLHMV]\PQLฤNZDVKLDOXURQRZ\.RU]\ฤ‚FLMDNLHSU]\QRV]รˆZรฏRVRPWRVLOQHQDZLOฤHQLHHODVW\F]QRฤ‚รŠLJUXERฤ‚รŠ

CONTROL FREAK K ฤผ ยฟHO PRGHOXMรˆF\ ] JOLFHU\Qรˆ SRFKRG]HQLD URฤ‚OLQQHJR Z\UรถฤQLDMรˆF\ VLรšb OHNNLP L ฤ‚ZLHฤ\P ]DSDFKHP ] GHOLNDWQ\P NRU]HQQ\P DURPDWHP =ZLรšNV]D PLรšVLVWRฤ‚รŠ FLHQNLFK ZรฏRVรถZ XPRฤOLZLDMรˆF LFK PRGHORZDQLH =DSHZQLD HIHNW LGHDOQHJR Z\JรฏDG]HQLD RUD] SUHF\]\MQLH Z\F]HVDQ\FKNV]WDรฏWรถZ,GHDOQLHG\VF\SOLQXMHSXV]รˆFHVLรšZรฏRV\QDGDMรˆFLP QDWXUDOQ\Z\JOรˆG=DZLHUDJOLFHU\QรšSRFKRG]HQLDURฤ‚OLQQHJRฤผQDZLOฤDMรˆFรˆ L]PLรšNF]DMรˆFรˆZรฏRV\QDGDMรˆFรˆLPHNVWUHPDOQ\SRรฏ\VNยฟHOLGHDOQLH]DSRELHJDSXV]HQLXVLรšZรฏRVรถZLFKURQLMH ROCK MEฤผ0RFQ\ฤHOQDED]LH]LHORQHMNDZ\ฤผQDWXUDOQHMVXEVWDQFMLRbVLOQ\P G]LDรฏDQLX DQW\RNV\GDF\MQ\P 6W\PXOXMH PLHV]HN ZรฏRVD VSU]\MDMรˆF Z]URVWRZLJUXEV]\FKZรฏRVรถZ7RSR]\FMDRERZLรˆ]NRZDGODRVรถESUDJQรˆF\FKX]\VNDรŠHIHNWZ\U]Hฤ›ELRQ\FKLLGHDOQLHQDEรฏ\V]F]RQ\FKZรฏRVรถZ

TOUCH DOTYK I EMOCJE Sฤ„ W TWOICH Rฤ˜KACH

SEA STYLE ฤผ6SUD\]VROรˆPRUVNรˆRDURPDFLHGU]HZDJZDMDNRZHJRฤŸRรฏNรถZLGU]HZDUรถฤDQHJRNWรถUHJRIRUPXรฏDRSLHUDVLรšQDFHQQ\FKNU\V]WDรฏNDFK SURZDQVDOVNLHM VROL ,GHDOQLH SRGNUHฤ‚OD WHNVWXUรš ZรฏRVรถZ 2GWZDU]D IDOHLQDWXUDOQรˆREMรšWRฤ‚รŠZรฏRVรถZSRFDรฏ\PGQLXVSรšG]RQ\PQDSODฤ\SRPLรšG]\EU\]รˆPRUVNรˆLRGฤ‚ZLHฤDMรˆF\PLNรˆSLHODPLZPRU]X,GHDOQ\]DUรถZQR GOD PรšฤF]\]Q MDN L GOD NRELHW 6SUD\ ]DZLHUD NU\V]WDรฏNL GURJRFHQQHM IUDQFXVNLHMVROLNWรถUHVรˆJรฏรถZQ\PVNรฏDGQLNLHPPDMรˆF\P]GROQRฤ‚รŠPDNV\PDOQHJRSRGNUHฤ‚ODQLDWHNVWXU\ZรฏRVรถZMHGQRF]Hฤ‚QLHIRUPXMรˆF\PPLรšNNLH IDOHLQDWXUDOQรˆREMรšWRฤ‚รŠ]DSRELHJDMรˆFSXV]HQLXVLรšZรฏRVรถZ PURE WAVES ฤผ(NRORJLF]QDSLDQNDEH]JD]XR]DSDFKXMDSRรฑVNLHMNDPHOLL VWZRU]RQDQDED]LHVNURELNXNXU\G]LDQHMFKDUDNWHU\]XMรˆFDVLรšG]LDรฏDQLHP LGHDOQLHSRGNUHฤ‚ODMรˆF\PVNUรšWZรฏRVD3R]RVWDZLDZรฏRV\OHNNLHLPLรšNNLHQLH REFLรˆฤDMรˆFLFK=QDNRPLFLHRNUHฤ‚ODQDWXUDOQรˆIRUPรšZรฏRVรถZ1DGDMHLPREMรšWRฤ‚รŠLXWUZDOHQLH]ZLรšNV]DMรˆFHODVW\F]QRฤ‚รŠ BE MATT T ฤผ :RVN PDWXMรˆF\ R LQWU\JXMรˆF\FK QXWDFK JUDQDWX ] UรถฤRZ\P SLHSU]HPVWZRU]RQ\QDED]LHJOLQNLEUD]\OLMVNLHM1DGDMHZรฏRVRPWHNVWXUรš Lb REMรšWRฤ‚รŠ 0DWRZL VWUXNWXUรš ZรฏRVD ]DSHZQLDMรˆF ฤ‚UHGQLRPRFQH XWUZDOHQLH,GHDOQ\GRHODVW\F]Q\FKVW\OL]DFML:RVNWHQSU]H]QDF]RQ\MHVWGRZรฏRVรถZNUรถWNLFKLฤ‚UHGQLHMGรฏXJRฤ‚FL

SHINE BRIGHT ฤผ6SUD\QDEรฏ\V]F]DMรˆF\R]P\VรฏRZ\PDURPDFLHSLฤPD]bQXWDPLZDQLOLLLNZLDWรถZ-HGHQJHVW]DSHZQLDPDNV\PDOQ\SRรฏ\VNLRV]DรฏDPLDMรˆF\]DSDFKZรฏRVรถZDWDNฤHSRGNUHฤ‚ODVWU]\ฤHQLHLNRORUZรฏRVรถZ3RQDGWRVSUD\]DSRELHJDSXV]HQLXVLรšLHOHNWU\]RZDQLXZรฏRVรถZ HOT SHOT T ฤผ /DNLHU GR ZรฏRVรถZ Z]ERJDFRQ\ RZRFRZ\PL QXWDPL ZLฤ‚QL R b ฤ‚UHGQLRPRFQ\P XWUZDOHQLX 7ZRU]\ VWUXNWXUรš VW\OL]DFML FKURQL SU]HG ZLOJRFLรˆL]DSRELHJDSXV]HQLXQLHREFLรˆฤDMรˆFZรฏRVรถZ STRONG BOND ฤผ 0RFQR XWUZDODMรˆF\ V]\ENRVFKQรˆF\ ODNLHU R VรฏRGNLP RZRFRZ\P]DSDFKXPDQJR-HVWEDUG]RGUREQ\DG]LรšNLMHGQROLWHPXUR]S\OHQLXQDGDMHQDW\FKPLDVWRZHHNVWUHPDOQHXWUZDOHQLH3RQDGWRJZDUDQWXMHPDNV\PDOQรˆREMรšWRฤ‚รŠNDฤGHMVW\OL]DFMLQLHSR]RVWDZLDMรˆFRVDGX UP & DOWN ฤผ/DNLHUGRZรฏRVรถZEH]JD]XRฤ‚UHGQLPXWUZDOHQLXFKDUDNWHU\]XMรˆF\VLรš]DSDFKHPEREXWRQNDZ]ERJDFRQ\PRZRFRZ\PLQXWDPL EU]RVNZLQLLPRUHOL&KURQLZรฏRV\SU]HGZLOJRFLรˆQDGDMHLPREMรšWRฤ‚รŠLEODVN EH] REFLรˆฤDQLD 1LH SR]RVWDZLD RVDGX QDZHW Z SU]\SDGNX ZLHORNURWQHM DSOLNDFML

33


prezentacje Wล‚osy gล‚adkie jak nigdy dotฤ…d! Bez formaldehydu, bez parabenรณw

Keratin Style Naturalnie zregenerowane, proste i lล›niฤ…ce wล‚osy kaลผdego dnia. Bez stylizacji, bez wysiล‚ku, przez 8 tygodni. Brzmi niewiarygodnie? Poznaj zabieg trwaล‚ego wygล‚adzania wล‚osรณw Prosalon Professional Keratin Style.

7R UHZROXFMD Z UHJHQHUDFML L RGEXGRZLH VWUXNWXU\ ZรฏRVรถZ ,QQRZDF\MQ\ ]DELHJ ]RVWDรฏVWZRU]RQ\ZRSDUFLXRWHFKQRORJLรšED]XMรˆFรˆQDQDWXUDOQHMNHUDW\QLHVWDQRZLรˆFHMSRGVWDZRZ\EXGXOHFZรฏRVD1RZDWRUVNDIRUPXรฏDEH]GUDฤQLรˆFHJRIRUPDOGHK\GXRSDUWDMHVWMHG\QLHQDQDWXUDOQ\FKVNรฏDGQLNDFKNWรถUHSRFKRG]รˆ]%UD]\OLLNROHENL PRG\QDJรฏDGNLHLSURVWHZรฏRV\ ']LรšNL ZLHOROHWQLP EDGDQLRP SURZDG]RQ\P Z ODERUDWRULXP 3URVDORQ 3URIHVVLRQDO SRZVWDรฏ XQLNDOQ\ SURGXNW NWรถUHJR EH]SLHF]QH L VNXWHF]QH G]LDรฏDQLH SRWZLHUG]RQH ]RVWDรฏRZQLH]OLF]RQHMLORฤ‚FLWHVWรถZ=DELHJNHUDW\QRZHJRZ\JรฏDG]DQLDLUHJHQHUDFML MDNRQDWXUDOQ\LZSHรฏQLEH]SLHF]Q\PRฤHE\รŠZ\NRQ\ZDQ\QDZV]\VWNLFKURG]DMDFK ZรฏRVรถZDZV]F]HJรถOQRฤ‚FLQDZรฏRVDFKIDUERZDQ\FKUR]MDฤ‚QLDQ\FKRUD]]QLV]F]RQ\FK ]DELHJDPL FKHPLF]Q\PL L PHFKDQLF]Q\PL ,P EDUG]LHM ]QLV]F]RQH W\P EDUG]LHM VSHNWDNXODUQ\ GรฏXJRWUZDรฏ\ HIHNW Z SRVWDFL RGฤ\ZLRQ\FK ]UHJHQHURZDQ\FK L JรฏDGNLFKZรฏRVรถZSR]DELHJX

HWDSรถZSU]HSURZDG]HQLD]DELHJX]Xฤ\FLHP.HUDWLQ6W\OH

6]DPSRQJรฏรšERNRRF]\V]F]DMรˆF\ฤผSU]\JRWRZXMHZรฏRV\GR]DELHJXWUZDรฏHJRZ\JรฏDG]DQLDLRGEXGRZ\'RJรฏรšEQLHMHRF]\V]F]D]ZV]HONLFKSR]RVWDรฏRฤ‚FLSRSURGXNWDFKVW\OL]XMรˆF\FKRUD]RWZLHUDรฏXVNLFRSR]ZDODQDOHSV]HZFKรฏDQLDQLHNHUDW\Q\QDNROHMQ\PHWDSLH]DELHJX .HUDW\QRZ\ NUHP Z\JรฏDG]DMรˆF\ ฤผ LQQRZDF\MQ\ SURGXNW GR WUZDรฏHJR Z\JรฏDG]DQLDZรฏRVรถZVWZRU]RQ\ZRSDUFLXRWHFKQRORJLรšED]XMรˆFรˆQDQDWXUDOQHMNHUDW\QLHNWรถUDJรฏรšERNRRGฤ\ZLDLZ\JรฏDG]DZรฏRV\RUD]HOLPLQXMH HIHNWSXV]HQLDVLรš3URGXNWEH]SLHF]Q\GODZรฏRVรถZQLH]DZLHUDIRUPDOGHK\GX .HUDW\QRZ\V]DPSRQXWUZDODMรˆF\ฤผรฏDJRGQ\V]DPSRQEH]6/(6VWZR \ U]RQ\GRVWRVRZDQLDEH]SRฤ‚UHGQLRSRNXUDFMLNHUDW\QRZHM=DSRELHJDZ\SรฏXNLZDQLXVLรšNHUDW\Q\]ZQรšWU]DZรฏRVDSU]HGรฏXฤDMรˆFW\PVDP\PHIHNW ]DELHJX:\VRND]DZDUWRฤ‚รŠNHUDW\Q\SRZRGXMHฤHZรฏRV\VรˆZ\JรฏDG]RQH VLOQHLEรฏ\V]F]รˆFH

&(11$:6.$=ย™:.$ 1DOHฤ\SDPLรšWDรŠRRGSRZLHGQLHM SLHOรšJQDFMLZรฏRVรถZSR]DELHJX NHUDW\QRZHJRZ\JรฏDG]DQLD :FHOXSU]HGรฏXฤHQLDLSRGWU]\PDQLD D HIHNWX]DELHJXSU]HSURZDG]RQHJR ZVDORQLHIU\]MHUVNLPGRFRG]LHQQHMM SLHOรšJQDFMLZรฏRVรถZQDOHฤ\Xฤ\ZDรŠ RGSRZLHGQLFKNRVPHW\NรถZEH] ]DZDUWRฤ‚FL6/(6LVROL.HUDWLQ6W\OH RIHUXMHSURGXNW\SU]H]QDF]RQH GRZรฏRVรถZSRNXUDFMLNHUDW\QRZHM NWรถUHNDฤGDNOLHQWNDSRZLQQD RWU]\PDรŠSR]DELHJXRGVZRMHJR IU\]MHUD

.HUDW\QRZDRGฤ\ZNDZ\JรฏDG]DMรˆFD ฤผVWZRU]RQDGRSLHOรšJQDFMLZรฏRVรถZ SR ]DELHJX NHUDW\QRZHJR Z\JรฏDG]DQLD L RGEXGRZ\ DE\ XWUZDOLรŠ MHJR HIHNW=DZLHUDQDWXUDOQรˆNHUDW\QรšNWรถUDGRVNRQDOHUHJHQHUXMHLRGฤ\ZLD ZรฏRV\ Z\SHรฏQLDMรˆF XE\WNL Z LFK VWUXNWXU]H 3RSUDZLD Z\WU]\PDรฏRฤ‚รŠ LbVSUรšฤ\VWRฤ‚รŠZรฏRVรถZVSUDZLDฤHVWDMรˆVLรšVSUรšฤ\VWHLPLรšNNLH .HUDW\QRZHVHUXPZ\JรฏDG]DMรˆFH ฤผSURGXNWEH]VSรฏXNLZDQLDZbZ\JRGQ\PDWRPL]HU]H3RGWU]\PXMHHIHNW]DELHJX1DZLOฤDZ\JรฏDG]DLbG\VF\SOLQXMH ZรฏRV\ &KURQL SU]HG V]NRGOLZ\P G]LDรฏDQLHP F]\QQLNรถZ ]HZQรšWU]Q\FK1LHREFLรˆฤDZรฏRVรถZ

)DFHERRN#SURVDORQSURIHVVLRQDO ,QVWDJUDP#SURVDORQBSURIHVVLRQDO

34


prezentacje Hit w profesjonalnej pielęgnacji włosów farbowanych

Intensis Color Włosy farbowane wymagają specjalnej ochrony i pielęgnacji. Ich potrzeby nie kończą się wyłącznie na odpowiednim nawilżeniu, odżywieniu czy regeneracji. Obok podstawowych właściwości kosmetyki do pielęgnacji włosów poddawanych zabiegom koloryzacji powinny zapewniać długotrwałe utrzymanie koloru i zdrowy blask. Te wszystkie cechy kryjje w sobie nowa, profesjonalna linia Intensis Color od Prosalon Professional. DIAGN OZ ZáRV\I DUERZD A: QHPD WRZH 52=: ,Č=$1 ,( ( ,QWHQVLV & &ROR ORU 6.à$' 1,. ., $.7 <:1( ‡HNVWU ‡HNVWU DNW]] DORHVX DNW]] Z LQRJURQ LQ ‡S SURWHLQ D \MHGZ DELLX ‡Z ZLWWDP LQD(

6]DPSRQ GR ZïRVöZ IDUERZDQ\FK ļ GHOLNDWQLH RF]\V]F]D L RGĝ\ZLD ZïRV\ IDUERZDQH 5HJXODUQLH VWRVRZDQ\ Z]PDFQLD L VWDELOL]XMH NRORU RUD] SU]HFLZG]LDïD MHJR PDWRZLHQLX 1DGDMH ZïRVRP LGHDOQÈ JïDGNRĂÊ LQLHSRZWDU]DOQ\EODVN 3RMHPQRĂFLJJ 2Gĝ\ZNDGRZïRVöZIDUERZDQ\FKļLQWHQV\ZQLHRGĝ\ZLDZïRV\IDUERZDQHVSUDZLDMÈFĝHVWDMÈVLÚPRFQHL]GURZH&KURQLSU]HGV]NRGOLZ\P G]LDïDQLHPZROQ\FKURGQLNöZSRPDJDRG]\VNDÊZLWDOQRĂÊRUD]]DFKRZDÊĂZLHWOLVW\EODVNSU]HFLZG]LDïDMÈFXWUDFLHNRORUX 3RMHPQRĂFLJJ 0DVNDGRZïRVöZIDUERZDQ\FKļSROHFDQDGRZïRVöZIDUERZDQ\FK LbSR]DELHJDFK2GSRZLHGQLRQDZLOĝDZïRV\QDGDMHLPPLÚNNRĂÊLSRï\VN 6SUDZLDĝHGREU]HVLÚUR]F]HVXMÈLVÈSRGDWQHQDXNïDGDQLH,QWHQV\ZQLHRGĝ\ZLDLZ]PDFQLDZïRV\IDUERZDQHVSUDZLDMÈFĝHVWDMÈVLÚPRFQH Lb]GURZH 3RMHPQRĂFLJJ 2Gĝ\ZNDGZXID]RZDGRZïRVöZIDUERZDQ\FKļOHNNDRGĝ\ZNDRbQDW\FKPLDVWRZ\PG]LDïDQLXSROHFDQDGRSLHOÚJQDFMLZïRVöZNRORU\]RZDQ\FK &KURQL EODVN L NRORU ZïRVöZ SR]ZDODMÈF DE\ XWU]\P\ZDï VLÚ MDN QDMGïXĝHMLQLHWUDFLïQDLQWHQV\ZQRĂFL1LHREFLÈĝDZïRVöZ 3RMHPQRĂFLJ 2OHMHN GR ZïRVöZ IDUERZDQ\FK ļ ļ SLHOÚJQDF\MQ\ ROHMHN SU]H]QDF]RQ\ GRSLHOÚJQDFMLZïRVöZNRORU\]RZDQ\FK1DGDMHLQWHQV\ZQ\EODVNLSRGNUHĂODNRORUZïRVöZIDUERZDQ\FKLUR]MDĂQLDQ\FK:]ERJDFRQ\ROHMNLHP PDNDGDPLDLROHMHNLHPDUJDQRZ\PG]LÚNLF]HPXFKURQLVWUXNWXUÚZïRVöZSU]HGXV]NRG]HQLDPLG]LDïDUHJHQHUXMÈFRL]DSRELHJDUR]GZDMDQLX VLÚNRñFöZHN 3RMHPQRĂÊPO

5$'$(.63(57$ 3R XGDQHM NRORU\]DFML Z VDORQLH QDOHĝ\ RGSRZLHGQLR SLHOÚJQRZDÊ ZïRV\ NRVPHW\NDPL GR WHJR VWZRU]RQ\PL ,GHDOO QLH VSUDZG]L VLÚ WX VHULD ,17(16,6 &2/25RG3URVDORQ3URIHVVLRQDO1LVNLHS+ VSRZRGXMHĝHĂZLHĝRĂÊNRORUXXWU]\PD VLÚGïXĝHMDZïRV\EÚGÈZ\SLHOÚJQRZDQH L Eï\V]F]ÈFH 7\G]LHñ SU]HG NROHMQÈ NRORU\]DFMÈ ZDUWR ]UHJHQHURZDÊ ZïRV\ Xĝ\ZDMÈF PDVHN PRFQR UHJHQHUXMÈF\FK ,17(16,6 ,17(16,9( &$5( 1D WDN SU]\JRWRZDQ\FK ZïRVDFK NRORU UR]ïRĝ\ VLÚ UöZQRPLHUQLH L GïXĝHM ]DFKRZD VZRMÈ ĂZLHĝRĂÊ ']LÚNL RGSRZLHGQLHMLUHJXODUQHMSLHOÚJQDFMLPRĝHP\FLHV]\ÊVLÚ]GRZ\PL ZïRVDPLLIDQWDVW\F]Q\PNRORUHPSU]H]ZLHOHW\JRGQL -DFHN'HUGRñ ,QVWUXNWRUZLRGÈF\$NDGHPLL3URVDORQ3URIHVVLRQDO

-XĝG]LĂGRïÈF]GRĂZLDWD,QWHQVLV )DFHERRN #SURVDORQSURIHVVLRQDO ,QVWDJUDP#SURVDORQBSURIHVVLRQDO

35


prezentacje Intensywna pielฤ™gnacja wล‚osรณw w mgnieniu oka!

Odลผywki dwufazowe Intensis Od kilku lat odลผywki bez spล‚ukiwania naleลผฤ… do grupy ulubionych kosmetykรณw wspรณล‚czesnych kobiet, ktรณre nie majฤ… czasu na klasycznฤ…, czasochล‚onnฤ… pielฤ™gnacjฤ™ wล‚osรณw.

'ODF]HJR3RONLWDNFKรšWQLHVLรšJDMรˆSRWHJRW\SXSURGXNW\" 2WRLFK]DOHW\ โ€ข ย’$7:$$3/,.$&-$ $ โ€ข 'XฤD26=&=}'12ยฅm&=$68 โ€ข 0RฤOLZRฤ‚รŠ]DVWRVRZDQLD:.$ยฟ'<00,(-6&8,2.$ยฟ'(-325=('1,$ โ€ข ย’$7:,(-6=(52=&=(6<:$1,(ZรฏRVรถZ โ€ข =$32%,(*$-k(/(.75<=2:$1,86,}ZรฏRVรถZ โ€ข :รฏRV\Vรˆ0,}..,(LSHรฏQH%/$6.8 โ€ข 1,(2%&,kยฟ$-kZรฏRVรถZ

1RZHRGฤ\ZNLGZXID]RZH,QWHQVLVWRF]WHU\SURGXNW\RQDW\FKPLDVWRZ\PG]LDรฏDQLXSU]H]QDF]RQHGRSLHOรšJQDFMLZV]\VWNLFKURG]DMรถZZรฏRVรถZ

6326รŽ % 8ล‰< &,$ 3U]HG ]DVWRVR Z DQLHP DE\ X] VLOQLH \VNDฤ… ZVWU]ฤ S รก \ QR MH VQฤฤ… NRQV\V H G QROLLWWHM WHQFML 8ลŠ\Z XSU]HG D ฤ… Q D ZLOOJ QLR XP JRWQH \WH Zรก 6SU\VN RV\ Dฤ…UyZ Q R P SRF]\ LHUQLH PGRN FDรกHZ รกDGQLH รกRV\ 1LH VS UR]F]H รกXNLZD VDฤ… ฤ…

36

,QWHQVLV 0RLVWXUH ฤผ OHNND RGฤ\ZND QDZLOฤDMรˆFD SU]H]QDF]RQD GR ZรฏRVรถZ VXFK\FK L รฏDPOLZ\FK (NVWUDNW\ ] DOJ L PDUDNXL JZDUDQWXMรˆSUDZLGรฏRZ\SR]LRPQDZLOฤHQLDRUD]RGSRZLHGQLรˆ HODVW\F]QRฤ‚รŠLVSUรšฤ\VWRฤ‚รŠZรฏRVRPV]RUVWNLPZGRW\NX3URWHLQ\ VRLRGฤ\ZLDMรˆLZ\JรฏDG]DMรˆZรฏRV\G]LรšNLF]HPXQLHHOHNWU\]XMรˆ VLรšรฏDWZLHMVLรšUR]F]HVXMรˆLXNรฏDGDMรˆ

,QWHQVLV&RORUฤผSROHFDQDGRSLHOรšJQDFMLZรฏRVรถZNRORU\]RZDQ\FK2EHFQHZRGฤ\ZFHHNVWUDNW\]DORHVXZLQRJURQDLbZLWDPLQD(GรฏXJRWUZDOHFKURQLรˆEODVNLNRORUZรฏRVรถZSR]ZDODMรˆF DE\XWU]\P\ZDรฏVLรšMDNQDMGรฏXฤHMLQLHWUDFLรฏQDLQWHQV\ZQRฤ‚FL )LOWU 89 FKURQL SU]HG V]NRGOLZ\P G]LDรฏDQLHP F]\QQLNรถZ ]HZQรšWU]Q\FK

,QWHQLV $QWL)UL]] ฤผ GZXID]RZD RGฤ\ZND Z\JรฏDG]DMรˆFD GR ZรฏRVรถZSXV]รˆF\FKVLรš']LรšNLVSHFMDOQLHGREUDQ\PVNรฏDGQLNRP DNW\ZQ\PWDNLPMDNF]HUZRQHDOJLQRULLDORHVQDGDMHMHGZDELVWรˆJรฏDGNRฤ‚รŠLSRรฏ\VN'RJรฏรšEQLHQDZLOฤDRUD]RGฤ\ZLDSXV]รˆFH VLรš L SU]HVXV]RQH ZรฏRV\ 5HJXODUQH VWRVRZDQLH RGฤ\ZNL SU]\ZUDFD]GURZ\Z\JOรˆGVLรฏรšLZLWDOQRฤ‚รŠ

,QWHQVLV$UJDQ2LOฤผ]QDNRPLWDGRSLHOรšJQDFMLZV]\VWNLFKURG]DMรถZ ZรฏRVรถZ Z V]F]HJรถOQRฤ‚FL GR ZรฏRVรถZ ]QLV]F]RQ\FK VXFK\FKLV]RUVWNLFK-HMIRUPXรฏDRSDUWDMHVWQDROHMNXDUJDQRZ\P NWรถU\ GRVNRQDOH RGฤ\ZLD ZรฏRV\ SU]\ZUDFD LP ]GURZ\ Z\JOรˆGJรฏDGNRฤ‚รŠLSRรฏ\VN2Gฤ\ZNDV]\ENRVLรšZFKรฏDQLDLQLH REFLรˆฤDZรฏRVรถZ


NAJNOWSZE TRENDY W ROZJAŚNIANIU

Nowe produkty do rozjaśniania, które zapewniają ochronę włosów i skóry głowy.

Dopasuj rozjaśnianie do swoich potrzeb, w zależności od odcienia blondu, którego potrzebujesz.

w w. ww w.mo mont mo ntib nt ibel ib ello el lo.p lo .pll .p


prezentacje

Odżywcze farby do wÅ&#x201A;osów w kremie

Kosswell Equium Color DziÄ&#x2122;ki zhydrolizowanej pszenicy farba Kosswell Equium Color nadaje wÅ&#x201A;osom żywÄ&#x2026;, intensywnÄ&#x2026; barwÄ&#x2122; i nabÅ&#x201A;yszcza je.

3URGXNWLGHDOQLHNU\MHVLZHZïRV\1RZRF]HVQDWHFKQRORJLDIRVIROLSLGöZG]LDïDZHZ ZQÃ&#x2C6;WU] ZïöNQD ZïRVöZ GDMÃ&#x2C6;F LP VLïÃ&#x161; EODVNX L RGSRUQRÄ&#x201A;Ã&#x160; =DZLHUD Ä&#x;OWU\ 89 NWöUH ]ZLÃ&#x161;N NV]DMÃ&#x2C6; WUZDïRÄ&#x201A;Ã&#x160;NRORUX %RJDWD SDOHWD EDUZ ]DZLHUDMÃ&#x2C6;FD IDUE\ NU\MÃ&#x2C6;FH UR]MDÄ&#x201A;QLDMÃ&#x2C6;FH NRQWUDVW\ ZLEUDQW\ L NUH HDWRU\ SR]ZDOD VWZRU]\Ã&#x160; V]HUV]Ã&#x2C6; JDPÃ&#x161; NRORU\VW\F]QÃ&#x2C6; ]DSHZQLDMÃ&#x2C6;F MHGQRF]HÄ&#x201A;QLH QLHSRZWDUU]DOQ\ HIHNWNRORU\]DFML 3RMHPQRÄ&#x201A;Ã&#x160;PO UR]MDÄ&#x201A;QLDMÃ&#x2C6;FH 3URSRUFMH3RMHPQRÄ&#x201A;Ã&#x160;PO 2GZLHGÄ&#x203A;QDVQDwww.kosswell.com.pl OXEQD)DFHERRNX @KosswellP Polska 2Ä&#x;FMDOQ\SDUWQHUPDUNL3URJUHVV:U]]HÄ&#x201A;QLD ZZZSURJUHVVZU]HVQ QLDSO

40


prezentacje

Artistique Freak Direct Colors Seria farb do bezpoĹ&#x203A;redniej koloryzacji wĹ&#x201A;osĂłw. Zawiera zarĂłwno pastele, jak i mocne kolory, takie jak ultramaryna, trawiasta zieleĹ&#x201E;, fuksja, cukierkowy róş czy cytrynowa şóĹ&#x201A;Ä&#x2021;.

:\VWDUF]\ UR]MDÄ&#x201A;QLĂ&#x160; ZĂŻRV\ GR RGSRZLHGQLHJR SR]LRPX XP\Ă&#x160;LQDĂŻRÄ?\Ă&#x160;Z\EUDQ\NRORU]ERJDWHMSDOHW\NRORU\VW\F]QHM 'LUHFW&RORUVEH]SRÄ&#x201A;UHGQLRQDZĂŻRV\:\VWDUF]\PLQXW E\EDUZQLNUĂśZQRPLHUQLHUR]ĂŻRÄ?\ĂŻVLĂ&#x161;ZUR]MDÄ&#x201A;QLRQ\FKZĂŻRVDFK 6SĂŻXNDQLH L ]DNRĂąF]HQLH SURFHVX NRORU\]DFML SURGXNWHP RQLVNLPS+ &RORU5HYLWDOL]HU$UWLVWLTXH SR]ZROLFLHV]\Ă&#x160;VLĂ&#x161; LQWHQV\ZQ\PLEDUZDPLQDZĂŻRVDFKSU]H]RNRĂŻRP\Ă&#x160; 2Ä&#x;FMDOQ\PSDUWQHUHPPDUNL$UWLVWLTXHZ3ROVFH MHVW3URJUHVV:U]HÄ&#x201A;QLD www.progress.wrzesnia.pl www.artistique.pl www.facebook.com/ArtistiquePolska

42


Gładkość i blask Profesjonalna prostownica Infrared No103 premium

Podwójna płytka zapewnia równomierne rozłożenie ciepła

Promieniowanie podczerwone

Odbudowa i nawilżenie oraz poprawa struktury i elastyczności włosów

Ochrona koloru włosów farbowanych i wzrost odporności na uszkodzenia mechaniczne

Szybkie nagrzewanie oraz odzyskiwanie ciepła

Nanocząsteczkowa technologia antybakteryjna

Produkty dostępne wyłącznie w sklepach Fale Loki Koki

www.falelokikoki.pl


szkolenia

Akademia CulumNATURAยฎ Austriacki prekursor naturalnej pielฤ™gnacji w salonach fryzjerskich i kosmetycznych, ๏ฌrma CulumNATURAยฎ, rozpoczฤ™ล‚a nowy rok od inauguracji Akademii. O tym, co oznacza ta zmiana, rozmawiamy z dyrektor zarzฤ…dzajฤ…cฤ… โ€“ Katharinฤ… Kronsteiner. '\UHNWRU]DU]รˆG]DMรˆFD&XOXP1$785$ยฎ 0DJ.DWKDULQD.URQVWHLQHU

6NรˆG GHF\]MD R ]DรฏRฤHQLX $NDGHPLL" .DWKDULQD.URQVWHLQHUDla nas to postawienie kropki nad โ€žiโ€. 2GSRQDGODWMHVWHฤ‚P\REHFQLQDU\QNXLbSU]H]FDรฏ\WHQF]DV QDV] SURJUDP V]NROHQLRZ\ MHVW QDELHฤรˆFRRSW\PDOL]RZDQ\QD ED]LH ]GRE\ZDQHJR GRฤ‚ZLDGF]HQLDRUD]ZLHOROHWQLHMZLHG]\ 1D G]LHรฑ G]LVLHMV]\ RIHUXMHP\ ZHGรฏXJ PRMHM ZLHG]\ QDMEDUG]LHM NRPSOHNVRZ\ SURJUDP V]NROHQLD Zb ]DNUHVLH QDWXUDOQHM SLHOรšJQDFML SU]H]QDF]RQ\ GOD SURIHVMRQDOLVWรถZ IU\]MHUรถZ NRVPHW\F]HNWU\FKRORJรถZ

*G]LH]DLQWHUHVRZDQLPRJรˆX]\VNDรŠV]F]HJรถรฏRZHLQIRUPDFMHGRW\F]รˆFHHGXNDFMLZ$NDGHPLL&XOXP1$785$ยฎ" .. : W\P FHOX RUJDQL]XMHP\ F\NOLF]QH VSRWNDQLD SRGF]DV NWรถU\FK V]F]HJรถรฏRZRZ\MDฤ‚QLDP\PRGHONV]WDรฏFHQLDRUD]PRฤOLZRฤ‚FLMDNLHGDMH ]DUรถZQRU\QHNQDWXUDOQHMSLHOรšJQDFMLMDNLZVSรถรฏSUDFD]QDPL7RRSW\PDOQ\PRPHQWDE\]GRE\รŠZV]HONLHLQIRUPDFMHLSRGMรˆรŠGHF\]MรšRUR]SRF]รšFLXSUDF\ZWHMMDNฤHG\QDPLF]QLHUR]ZLMDMรˆFHMVLรšEUDQฤ\

Kosmetyki naturalne w salonie fryzjerskim โ€“ wiฤ™cej niลผ tylko trend! Zapoznaj siฤ™ z CulumNATURAยฎ. 1DWXUDOQL IU\]MHU]\ RIHUXMรˆ WR F]HJR SRWU]HEXMรˆ L F]HJR RF]HNXMรˆ OXG]LH GEDMรˆF\ R ฤ‚URGRZLVNR L ]GURZLH -Hฤ‚OL FKFHV] ]DSR]QDรŠ VLรš ]H ฤ‚ZLDWHP SURIHVMRQDOQHM NRVPHW\NL QDWXUDOQHM L GRZLHG]LHรŠMDN]DVWDUWRZDรŠQDW\PUR]ZLMDMรˆF\PVLรšU\QNXWRMHVWWRZรฏDฤ‚QLH RGSRZLHGQLHVSRWNDQLHGOD&LHELH

1LHF]รšVWR VLรš ]GDU]D DE\ SURGXFHQW NRVPHW\NรถZ REUDรฏ UรถZQLHฤ UROรšG\GDNW\ND-DNGRWHJRGRV]รฏR" ..2GSRF]รˆWNXG]LDรฏDOQRฤ‚FLVWZLHUG]LOLฤ‚P\]HSULRU\WHWHPMHVWSRJรฏรšELDQLHZLHG]\IU\]MHUรถZLNRVPHW\F]HNZ]DNUHVLHQDWXUDOQHMSLHOรšJQDFML']LDรฏDQLHQDWXUDOQ\FKNRVPHW\NรถZUรถฤQLVLรšERZLHPRGG]LDรฏDQLDNRQZHQFMRQDOQ\FK ฤ‚URGNรถZ 7DN SRZVWDรฏ\ SLHUZV]H V]NROHQLD NWรถUH GR GQLD G]LVLHMV]HJRVรˆSRV]HU]DQHLUR]EXGRZ\ZDQH.RVPHW\NDQDWXUDOQDWR EDUG]R]รฏRฤRQDG]LHG]LQD.DฤG\]QDV]\FKDXWRUVNLFKPRGXรฏรถZV]NROHQLRZ\FKSU]\JRWRZDQ\MHVWLSURZDG]RQ\SU]H]HNVSHUWรถZF]\QQ\FK Z]DZRG]LH']LรšNLWHPXWUHQHU]\VรˆGODQDV]\FKDGHSWรถZLQVSLUDFMรˆ LFHQQ\Pฤ›UรถGรฏHPSUDNW\F]QHMZLHG]\ -DNLHV]NROHQLDRIHUXMH$NDGHPLD&XOXP1$785$ยฎ" ..:VXPLHRIHUXMHP\RVLHPPRGXรฏรถZV]NROHQLRZ\FK'ZDPRGXรฏ\ ED]RZHฤท3LHOรšJQDFMDVNรถU\LZรฏRVรถZฤตRUD]ฤท5Rฤ‚OLQQHIDUE\GRZรฏRVรถZฤต VรˆSURZDG]RQHMXฤZ3ROVFH0RGXรฏ\]DDZDQVRZDQHฤท6NรถUDฤตฤท:รฏRVฤต ฤท0DVDฤ JรฏRZ\ฤต F]\ ฤท7UHQLQJ GRUDGF]\ฤต RIHUXMHP\ QD G]LHรฑ G]LVLHMV]\ ZbMรš]\NXQLHPLHFNLP'RW\F]\WRUรถZQLHฤPRGXรฏรถZGDOV]HJRNV]WDรฏFHQLD MDN QS ฤท&XOXP1$785$ยฎ ฤผ IDUE\ URฤ‚OLQQH GOD ]DDZDQVRZDQ\FKฤต )U\]MHU]\ L NRVPHW\F]NL NWรถU]\ XNRรฑF]\OL ZV]\VWNLH PRGXรฏ\ VWDMรˆ VLรš G\SORPRZDQ\PL VSHFMDOLVWDPL Z ]DNUHVLH SLHOรšJQDFML VNรถU\ L ZรฏRVรถZ =GRE\ZDMรˆ W\P VDP\P XQLNDOQH QD U\QNX XPLHMรšWQRฤ‚FL L KROLVW\F]Qรˆ ZLHG]รš -HVW WR WDNฤH PLHMVFH VSRWNDรฑ GOD SUDNW\NรถZ L PRฤOLZRฤ‚รŠ Z\PLDQ\GRฤ‚ZLDGF]Hรฑ &R]DSHZQLDMรˆWDNLHXPLHMรšWQRฤ‚FLIU\]MHURPLNRVPHW\F]NRP" ..1DU\QNXEUDNMHVWWDNLFKXPLHMรšWQRฤ‚FLDFRUD]ZLรšFHMOXG]LSUDJQLHQDWXUDOQHMSLHOรšJQDFMLRUD]IDFKRZHJRGRUDG]WZDZW\P]DNUHVLH&XOXP1$785$ยฎXPRฤOLZLDIU\]MHURPLNRVPHW\F]NRPVDPRG]LHOQRฤ‚รŠLSURIHVMRQDOQรˆ ZLHG]รšZWHMG\QDPLF]QLHUR]ZLMDMรˆFHMVLรšEUDQฤ\

&RQD&LHELHF]HND" ฤพ3RGVWDZ\ZLHG]\RNRVPHW\NDFK QDWXUDOQ\FK ฤพ&RQDSUDZGรšPRฤHV]RVLรˆJQรˆรŠ ]bURฤ‚OLQQรˆIDUEรˆGRZรฏRVรถZ ฤพ3HUVSHNW\Z\VDORQXQDWXUDOQHJR ฤพ5R]V]HU]HQLHG]LDรฏDOQRฤ‚FLOXEWUDQVIRUPDFMDVDORQX ฤพ&XOXP1$785$ยฎMDNR7ZรถMSDUWQHU

7HUPLQ\" .UDNรถZ:DUV]DZD 7ZRMDV]DQVD =RND]MLLQDXJXUDFMLQDV]HM$NDGHPLL&XOXP1$785$ยฎ F]\WHOQLF\PDJD]\QXฤท)DOH/RNL.RNLฤตNWรถU]\]DUHMHVWUXMรˆVLรš GRQDVSRWNDQLHSDQHORZH IRUPXODU]]JรฏRV]HQLRZ\GRVWรšSQ\QDVWURQLH ZZZFXOXPQDWXUDNRVPHW\NDQDWXUDOQDSO]DNรฏDGNDฤทV]NROHQLDฤต RWU]\PDMรˆXSXVWXRGRSรฏDW\ZHMฤ‚FLRZHMRUD] XSRPLQHNQLHVSRG]LDQNรš$E\Z]LรˆรŠXG]LDรฏZDNFMLQDOHฤ\ ZbUXEU\FHIRUPXODU]D]JรฏRV]HQLRZHJRฤทZ\MDฤ‚QLHQLD]ZLรˆ]DQH]]DSLVHPฤตZSLVDรŠQDVWรšSXMรˆFHKDVรฏR ฤท$NDGHPLD&8/801$785$ฤผ)DOH/RNL.RNLฤต

,QDXJXUDFMD$NDGHPLL&XOXP1$785$ยฎZUDPDFKZDUV]WDWรถZGODV]NROHQLRZFรถZ

Foto: CulumNATURAยฎ | Wilhelm Luger GmbH

44


Cena detaliczna FUNKY COLOR 100 ml

25 zł ODŻYWKA DO PÓŁTRWAŁEJ J KOLORYZACJ JI WŁOSÓW W KREM MIE

Produkt dostępny w sklep Pro pac ch Sprawdź dostępność również na ww www.funkycolor.pl

Producent marki FUNKY COLOR zaprasza do współpracy: Hurtownie, Sklepy oraz Salony Fryzjerskie Zapytaj o ofertę – tel. 784 822 282, e-mail: zamowienia@funkycolor.pl


nadaje Poznaj 87 odcieni farb Milaton :LÃ&#x2021;FHMLQIRUPDFMLQDwww.milapro.eu PLODSUR

PLODKDLUFRVPHWLFV


prezentacje

pen RAZOR by Magia Innowacyjna brzytwa

pen RAZOR by Magia โ€“ tzw. ostre piรณro, innowacyjna brzytwa na jednorazowe ostrza, ktรณra idealnie nadaje siฤ™ do precyzyjnego konturowania zarostu (brody, wฤ…sรณw, bakรณw), konturowania wล‚osรณw, stylizowania brwi, tworzenia wzorkรณw na wล‚osach, wygalania przedziaล‚ka. Potra๏ฌ dojล›ฤ‡ nawet w najtrudniej dostฤ™pne zakamarki zarostu. 8ฤ\ZDQLHSLรถUDSHQ5$=25SU]\SRPLQDPDORZDQLHฤผG]LรšNLVXSHUZรˆVNLHPXRVWU]XPRฤHP\Z\NRQ\ZDรŠSรฏ\QQHLSUHF\]\MQHUXFK\GRFLQDรŠZรฏRV\ ZNV]WDรฏWMDNLVRELHZ\PDU]\P\WDNMDNE\ฤ‚P\U\VRZDOLSLรถUHPSRNDUWFH SHQ5$=25Z\NRQDQ\MHVW]Z\VRNRJDWXQNRZHMQLHUG]HZQHMVWDOLNZDVRRGSRUQHM G]LรšNL F]HPX MHVW Z\MรˆWNRZR WUZDรฏ\ L RGSRUQ\ PRฤQD JR GH]\QIHNRZDรŠ]DUรถZQRSรฏ\QDPLMDNLZVWHU\OL]DWRUDFKLDXWRNODZDFK SHQ5$=25MHVWWDNZ\WU]\PDรฏ\ฤHNXSXMHV]JRUD]QDFDรฏHฤ\FLHSRWHP GRNXSXMHV]W\ONRRVWU]D %U]\WZDMDNLPDUNDSHQ5$=25]RVWDรฏ\]GRE\ZFDPLQDJUรถG=รฏRW\0HGDO 0LรšG]\QDURGRZ\FK7DUJรถZ3R]QDรฑVNLFKRUD]=รฏRW\0HGDO073ฤผ:\EรถU .RQVXPHQWD

6]XNDMFLHQDVQDWDUJDFK PDUFD Top Hair1LHPF\ PDUFD Cosmoprof Bologne:รฏRFK\ PDUFD Look3R]QDรฑ3ROVND F]HUZFDOrlando Premiere86$ ZU]Hฤ‚QLD Hair Fair.DWRZLFH3ROVND ZU]Hฤ‚QLD BS Paris)UDQFMD SDฤ›G]LHUQLNDSalon International:LHOND%U\WDQLD SDฤ›G]LHUQLNDHaare1LHPF\ SDฤ›G]LHUQLNDInterCharm5RVMD =DSUDV]DP\GRVNรฏDGDQLD]DPรถZLHรฑQDZZZSHQUD]RUSO LRGZLHG]HQLDIEFRPSHQUD]RU SHQ5$=25E\0DJLDMHVWSURGXNWHPRSDWHQWRZDQ\P SHQ5$=25MHVW]DUHMHVWURZDQ\P]QDNLHPKDQGORZ\P)+80DJLD

48


by

na jednorazowe ostrrza stworzona do: ecyz yzyjnego go konturowania a zarostu • prrec (bro r dy, wąsów, ro w baków) urow owan an nia a wło osów só só • konttur owan ania ia a brwii • stylizzow • tworzenia hair tattoo (wzorków na włosach) • wygalania przedziałka

Dziięk ki bard dzo wąsk kiemu ostrzu pen RAZOR możżemy wyk konywaćć płynne i precyzyjne ruchy, docinać włosy w kształt, jaki sobie wymarzymy, tak jakbyśmy rysowali piórem po kartce!

Sklep onlline: www.p penra azor.p pl | fb.com/ m/pen /penra azor | tel. 604 60 04 4 111 802 pen RAZOR by Magia jest produktem opatentowanym. wanym. pen RAZOR jest zarejestrowanym znakiem handlowym FF.H.U. .H.U .H .U.. Ma Mag Magia


nowości

Tovares

6]F]RWNDGRZïRVöZ)2;+$,5%586+'(/8;

• :\NRQDQD]HVSHFMDOQ\FKQ\ORQRZ\FKZïöNLHQG]LÚNLF]HPX]ïDWZRĂFLÈUR]F]HVXMHSRSOÈWDQHZïRV\]DUöZQRPRNUHMDNLVXFKH QLHQLV]F]ÈFLFKVWUXNWXU\ • ']LÚNLUöĝQRURGQHMGïXJRĂFL]ÈENöZSU]\MHPQLHPDVXMHVNöUÚJïRZ\ • 1DGDMHZïRVRPEODVN • 1RZRF]HVQ\GHVLJQ • :\SRVDĝRQDZRVïRQNÚRFKURQQÈQD]ÈENLNWöUDFKURQLMHSU]HG XV]NRG]HQLHP QS Z WUDNFLH WUDQVSRUWX 0RĝH E\Ê UöZQLHĝ Z\NRU]\VW\ZDQDMDNRSRMHPQLNQDSU]HFKRZ\ZDQLHVSLQHNZVXZHN SRM LWS

6XV]DUND)2;$57'(&25OLPLWHGHGLWLRQ

1Rĝ\F]NLLGHJDĝöZNL)2;3,21((5 • • • • • • • • •

3URIHVMRQDOQHQRĝ\F]NLLGHJDĝöZNLIU\]MHUVNLH)2;3,21((5ĵ :\NRQDQH]Z\VRNLHMMDNRĂFLVWDOLQLHUG]HZQHM$ 1RZRF]HVQ\GHVLJQ /HNNLH 6\VWHP UHJXODFML QDSLÚFLD RVWU]\ RSDUW\ QD ïRĝ\VNX NXONRZ\P ]QDF]QLH]PQLHMV]DRSöUSUDF\QRĝ\F]HNLGHJDĝöZHN 7HĠRQRZDGZXNRORURZDSRZïRND 2VWUHLWUZDïH 2WZRU\ZRVWU]DFKREQLĝDMÈZDJÚQRĝ Rĝ\F]HN 7XOLSDQRZ\NV]WDïW]DNRñF]HQLD]ÈENöZZbGHJDĝöZNDFK]DSHZÈENöZZbGHJDĝö QLDUöZQRPLHUQHLbïDWZHFLÚFLH

3URIHVMRQDOQDVXV]DUNDGRZïRVöZ)2;%5,*+7

• 3RVLDGDZVNDěQLN/('V\JQDOL]XMÈF\WHPSHUDWXUÚSRZLHWU]D • 2EXGRZD]WZRU]\ZDV]WXF]QHJRRSRGZ\ĝV]RQHMRGSRUQRĂFLQD Z\VRNLHWHPSHUDWXU\ • 1DMQRZV]HM JHQHUDFML SURIHVMRQDOQ\ VLOQLN $& R SU]HGïXĝRQHM ĝ\ZRWQRĂFL • XVWDZLHQLDWHPSHUDWXU\SRZLHWU]DLXVWDZLHQLDLQWHQV\ZQRĂFL QDGPXFKX • )XQNFMDFKïRGQHJRSRZLHWU]DļXWUZDOHQLHIU\]XU\ • 3URIHVMRQDOQ\PHWURZ\NDEHO]XFKZ\WHPGR]DZLHV]HQLD • =GHMPRZDQDRVïRQDVLOQLNDSRPDJDZXWU]\PDQLXF]\VWRĂFL • GRSDVRZDQH G\V]H ]DSHZQLDMÈ VNRQFHQWURZDQ\ QDGPXFK SRZLHWU]DSU]\VXV]HQLXZïRVöZRUD]ïDWZHPRGHORZDQLH • 1DSLÚFLHļ9 • &]ÚVWRWOLZRĂÊļ+] • 0RFļ:

50

• 3URIHVMRQDOQD NRPSDNWRZD VXV]DUND GR ZïRVöZ GOD QDMZ\ĝV]HM NODV\]DZRGRZFöZ • 2EXGRZD]WZRU]\ZDV]WXF]QHJRRSRGZ\ĝV]RQHMRGSRUQRĂFLQD Z\VRNLHWHPSHUDWXU\ • 2U\JLQDOQ\ Z\VRNLHM MDNRĂFL VLOQLN SR]ZDODMÈF\ QD FLÈJïÈ SUDFÚ SU]H]SRQDGJRG]LQ • :\VRNDĝ\ZRWQRĂÊSU]HïÈF]QLNDSRQDGSU]HïÈF]Hñ • XVWDZLHQLDWHPSHUDWXU\SRZLHWU]DLXVWDZLHQLDLQWHQV\ZQRĂFL QDGPXFKX • )XQNFMDFKïRGQHJRSRZLHWU]D • -RQL]DFMD • '\IX]RU • GRSDVRZDQHG\V]H]DSHZQLDMÈVNRQFHQWURZDQ\QDGPXFKSU]\ VXV]HQLXZïRVöZRUD]ïDWZHPRGHORZDQLH • *HQHUDWRU MRQöZ XMHPQ\FK ]DSRELHJD HOHNWU\]RZDQLX VLÚ ZïRVöZLXWUDFLHZLOJRWQRĂFLG]LÚNLF]HPXZïRV\VÈEDUG]LHMPLÚNNLH NL LEï\V]F]ÈFH • 0RF:

3URIHVMRQDOQDVXV]DUNDGRZïRVöZ)2;:+,63(5 63(5

• (UJRQRPLF]QD UÚNRMHĂÊ L GRVNRQDïH Z\ZDĝHQLH ]DSHZQLDMÈ ZQ NRPIRUWRZÈSUDFÚ • 2EXGRZD]WZRU]\ZDV]WXF]QHJRRSRGZ\ĝV]RQHMRGSRUQRĂFL QDZ\VRNLHWHPSHUDWXU\ • 1DMQRZV]HM JHQHUDFML SURIHVMRQDOQ\ VLOQLN $& R SU]HGïXĝRQHM ĝ\ZRWQRĂFL • XVWDZLHQLDWHPSHUDWXU\SRZLHWU]DLXVWDZLHQLDLQWHQV\ZQRĂFLQDGPXFKX • )XQNFMDFKïRGQHJRSRZLHWU]DļXWUZDOHQLHIU\]XU\ • 3URIHVMRQDOQ\PHWURZ\NDEHO]XFKZ\WHPGR]DZLHV]HQLD • =GHMPRZDQDRVïRQDVLOQLNDSRPDJDZXWU]\PDQLXF]\VWRĂFL • GRSDVRZDQH G\V]H ]DSHZQLDMÈ VNRQFHQWURZDQ\ QDGPXFK SRZLHWU]DSU]\VXV]HQLXZïRVöZRUD]ïDWZHPRGHORZDQLH • 1DSLÚFLHļ9 • &]ÚVWRWOLZRĂÊļ+] • 0RFļ:


Profesjo nalna su szarka FOX WHI SPER za 50% cen y

Kupując zestaw szczotek TERMIX, otrzymasz rabat 50% na suszarka FOX Whisper. Promocja dostępna od 24 marca do 30 kwietnia 2018 lub do wyczerpania asortymentu objętego promocją. Do wyboru suszarka FOX Whisper w kolorze niebieskim lub szarym. Do wyboru 7 zestawów szczotek TERMIX: Evolution Plus, Evolution Basic, Evolution Soft, Evolution XL oraz szczotki z serii C-RAMIC w kolorach: lime, purple, rose. Zestaw zawiera 5 szczotek w różnych rozmiarach. Tylko u najlepszych Dystrybutorów marki TERMIX oraz podczas targów LOOK 2018 (stanowisko TERMIX, paw. 4A). TYLKO PODCZAS TARGÓW – Dla uczniów szkół fryzjerskich, przy okazaniu legitymacji uczniowskiej, suszarka FOX WHISPER ZA DARMO !


prezentacje SZCZOTKA OLIVIA GARDEN

SZCZOTKA OLIVIA GARDEN

SZCZOTKA OLIVIA GARDEN

2033360

2033361

2033362

ľ'RVNRQDïD GR UR]F]HV\ZDQLD ZïRVöZ VöZ ]DUöZQR VXFK\ FK\FK MDN L PRNU\FK EH] XF]XFLD FLÈJQLÚFLD ľ3RGZöMQH ZïRVLH ľ8OWUDOHNND NRQVWUXNFMD ľ:\JRGQD ļ HUJRQRPLF]Q\ XFKZ\W ľ'XĝH RWZRU\ Z V]F]RWNDFK ]DSHZQLDMÈ OHSV]\ SU]HSï\Z SRZLHWU]D SRGF]DV VXV]HQLD ľ,GHDOQLH GRSDVRZXMH VLÚ GR NV]WDïWX JïRZ\ ľ3U]H]QDF]RQD GR ZïRVöZ FLHQNLFK

ľ'RVNRQDïD GR UR]F]HV\ZDQLD ZïRVöZ öZ ]DUöZQR VXF VXFK\FK MDN L PRNU\FK EH] XF]XFLD FLÈJQLÚFLD ľ3RGZöMQH ZïRVLH ľ8OWUDOHNND NRQVWUXNFMD ľ:\JRGQD ļ HUJRQRPLF]Q\ XFKZ\W ľ'XĝH RWZRU\ Z V]F]RWNDFK ]DSHZQLDMÈ OHSV]\ SU]HSï\Z SRZLHWU]D SRGF]DV VXV]HQLD ľ,GHDOQLH GRSDVRZXMH VLÚ GR NV]WDïWX JïRZ\ ľ 3U]H]QDF]RQD GR ZïRVöZ QRUPDOQ\FK

ľ'RVNRQDïD GR UR]F]HV\ZDQLD ZïRV ïRVöZ ]DUöZQR VX VXFK\FK MDN L PRNU\FK EH] XF]XFLD FLÈJQLÚFLDD ľ3RGZöMQH ZïRVLH ľ8OWUDOHNND NRQVWUXNFMD ľ:\JRGQD ļ HUJRQRPLF]Q\ XFKZ\W ľ'XĝH RWZRU\ Z V]F]RWNDFK ]DSHZQLDMÈ OHSV]\ SU]HSï\Z SRZLHWU]D SRGF]DV VXV]HQLD ľ,GHDOQLH GRSDVRZXMH VLÚ GR NV]WDïWX JïRZ\ ľ 3U]H]QDF]RQD GR ZïRVöZ JUXE\FK

12¿<&=.,2/,9,$*$5'(1

12¿<&=.,721'(2

12¿<&=.,721'(2

5,75”

5,5”

5,5”

ľ.ODV DVD VWDOL F FU RGSRZLHGQLN 686

ľ'RGDWHN DWHN FKURPX ]DEH]SLHF]D SU]HG NRUR]MÈ L ]ZLÚNV]D WUZDïRĂÊ ľ7ZDUGRĂÊ Z VNDOL 5RFNZHOOD ľ(UJRQRPLF]QLH XNV]WDïWRZDQH RF]ND XFKZ\WöZ F]\QLÈ SUDFÚ EH]SLHF]QÈ L Z\JRGQÈ Z NDĝGHM WHFKQLFH VWU]\ĝHQLD ľ3ïDVND VSUÚĝ\QD ] UHJXODFMÈ NURNRZÈ XPRĝOLZLDMÈFD SUHF\]\MQH XVWDZLHQLH QDSLÚFLD

ľ6WDO ïRĝ\VNRZD QDMZ\ĝV]HM WZDUGRĂFL QLHUG]HZQD ľ:\PLHQQH SLHUĂFLHQLH ZHZQÚWU]QH RF]HN XFKZ\WöZ ľ3U]\NUÚFDQD RVWURJD ľ2VWU]H GZXVWURQQH PLNUR]ÈENRZDQH

ľ6WDO ïRĝ\VNRZD R QDMZ\ĝV]HM WZDUGRĂFL EH] QLNOX ľ6]ODFKHWQD KHWQD F]DUQD F SRZïRND R QDG]Z\F]DMQ\P SRï\VNX ľ6\VWHP VDPRRF]\V]F]DQLD 6WDU$XWRFOHDQHU ľ'Xĝ\ NÈW UR]ZDUFLD XPRĝOLZLD VWU]\ĝHQLH ĂOL]JLHP ľ¥UXED JïöZQD SU]H]QDF]RQD MHVW GR UHJXODFML ]ïÈF]D EH] ]EÚGQHJR OX]X ľ¥UXED ]DEH]SLHF]DMÈFD SRZRGXMH HIHNW 7XUQ6WRS D ZLÚF ]DSRELHJD XVWDZLHQLX ]E\W GXĝHJR OX]X ľ1DNUÚWND UHJXODF\MQD SR]ZDOD QD LQG\ZLGXDOQH QDVWDZLHQLH QRĝ\F]HN 6XSHU7XQLQJ6\VWHP

ľ2GNUÚFDQD RVWURJD Z\PLHQQH RF]ND XFKZ\WöZ

PROSTOWNICA FALE LOKI KOKI

0$6=<1.$026(5&/$66

iDetangle Fine Hair

SilkCut Rainbow

2037065

$/80,1,2:$)2/,$5<)/2:$1$ FALE LOKI KOKI 2698015

ľ6SHFMDOQH 6SHFMDOQH WïRF]HQLD SR]ZDODMÈ QD SUHF\]\MQH QDïRĝHQLH QDïRĝHQL IDUE\ ľ2VWU]H QD RSDNRZDQLX SR]ZDOD QD RGU\ZDQLH GRZROQHM GïXJRĂFL RGFLQNöZ IROLL ľ5\ĠRZDQD SRZLHU]FKQLD ]DSRELHJD VSï\ZDQLX PLHV]DQNL NRORU\]XMÈFHM ľ2SDNRZDQLH Z\VWDUF]D QD ļ VWDQGDUGRZ\FK RGFLQNöZ

52

iDetangle Medium m Hair Ha

Century Micro Classic

2093005

N°103 PREMIUM ]SRGF]HUZLHQLÈ

iDetangle Thick Hair air

Mythos Black

2090030

W\S

2691103ľ3RGZöMQD Sï\WND ]DSHZQLD UöZQRPLHUQH UR]ïRĝHQLH FLHSïD ľ3URPLHQLRZDQLH SRGF]HUZRQH ľ2GEXGRZD L QDZLOĝHQLH RUD] SRSUDZD VWUXNWXU\ LbHODVW\F]QRĂFL ZïRVöZ ľ2FKURQD NRORUX ZïRVöZ IDUERZDQ\FK L Z]URVW RGSRUQRĂFL QD XV]NRG]HQLD PHFKDQLF]QH ľ1DQRF]ÈVWHF]NRZD WHFKQRORJLD DQW\EDNWHU\MQD ľ XVWDZLHñ WHPSHUDWXU\ ļŞ& ľ6]\ENLH QDJU]HZDQLH RUD] RG]\VNLZDQLH FLHSïD ľ6\VWHP DXWRZ\ïÈF]DQLD SR PLQXWDFK QLHXĝ\WNRZDQLD ľ:\PLDU\ Sï\WHN [ PP ľ2EURWRZ\ Ş SU]HZöG R GïXJRĂFL P ľ:LHV]DN XïDWZLDMÈF\ SU]HFKRZ\ZDQLH UR]JU]DQHJR XU]ÈG]HQLD

ľ6]OLIRZDQ\ SUHF\]\MQLH Qöĝ ]H VWDOL V]ODFKHWQHM 67$5 %/$'( RbV]HURNRĂFL PP ľ6SUDZG]RQD MDNRĂÊ L EDUG]R GïXJD ĝ\ZRWQRĂÊ ľ=DNUHV FLÚFLD PP ľ6\VWHP V]\ENLHM Z\PLDQ\ QRĝD ľ'ZLH SUÚGNRĂFL SUDF\ REURWöZ QD PLQXWÚ ľ6LOQLN R PRF\ : Z\WU]\PXMH HNVWUHPDOQLH GïXJLH REFLÈĝHQLH ľ0DïH ZLEUDFMH G]LÚNL V\VWHPRZL Z\WïXPLDQLD ľ2SW\PDOQH FKïRG]HQLH L ïDWZH F]\V]F]HQLH ]D SRPRFÈ Z\PLHQQ\FK ğOWUöZ SRZLHWU]D ľ: ]HVWDZLH Qöĝ Z\PLHQQ\ PP V]F]RWHF]ND GR F]\V]F]HQLD ROLZND ľ $NFHVRULD RSFMRQDOQH


TWÓJ CZAS JEST BEZCENNY

SUSZY

WŁOSY 50% SZYBCIEJ

INTELIGENTNA TECHNOLOGIA PRZEPŁYWU POWIETRZA

W Y J ĄT KOWO

CICHA

10 000

GODZIN CIĄGŁEJ PRACY

2400 W Nowe produkty najwyższej jakości w sklepach


wywiad )RWR%DUWHN0

Beauty Edu Center Kaลผdy, kto chce osiฤ…gnฤ…ฤ‡ i utrzymaฤ‡ sukces zawodowy, winien obserwowaฤ‡ ล›wiat, wyciฤ…gaฤ‡ wnioski, uczyฤ‡ siฤ™ i dostosowywaฤ‡ do zmian. Ten proces jest nieprzerwany. Nie ma taryfy ulgowej dla nikogo, dla ลผadnej branลผy. Uporczywe utrzymywanie strefy komfortu nie sprzyja rozwojowi, a wrฤ™cz go hamuje. Wspรณล‚czesny ล›wiat na szczฤ™ล›cie dostarcza wielu rozwiฤ…zaล„, ktรณre uล‚atwiajฤ… nam wspomniany rozwรณj i pomagajฤ… dotrzeฤ‡ do wiedzy. Jednym z nich jest e-learning, czyli w uproszczonym tล‚umaczeniu โ€“ uczenie siฤ™ przez Internet.

:W\PZ\GDQLXRHOHDUQLQJXRSRZLH0RQLND:รˆWRUHNSRP\VรฏRGDZFD VWZRU]HQLDZLHONLHMELEOLRWHNLNXUVรถZGHG\NRZDQ\FKEUDQฤ\EHDXW\ :PRPHQFLHNLHG\EรšGรˆ3DรฑVWZRF]\WDรŠWHQDUW\NXรฏSODWIRUPD%HDXW\ (GX&HQWHUEรšG]LHMXฤRIHURZDรŠNXUV\QDW]ZฤทNOLNQLรšFLHSDOFHPฤต %UDQฤDEHDXW\LHOHDUQLQJ"6NรˆGZ]LรˆรฏVLรšSRP\Vรฏ" 0RQLND:รˆWRUHN2GSRZLHG]LDรฏDE\PS\WDQLHPDGODF]HJRQLH"%UDQ ฤD NRVPHW\F]QD IU\]MHUVND 6SD PHG\F\Q\ HVWHW\F]QHM F]\ SHUIXPHU\M QDWRROEU]\PLU\QHNZNWรถU\PG\QDPLND]PLDQUHFHSWXUWHFKQRORJLL PHWRGLLFK]DVWRVRZDQLDDฤSRNZHVWLHZL]HUXQNRZHMHVWWDNJZDรฏWRZQD ฤHLPQLHPLPRLฤMHVWHPZEUDQฤ\MXฤSRQDGODWWUXGQR]DW\PQD Gรˆฤ\รŠ=DWHPRGSRZLHGฤ›MHVWSURVWDELHฤรˆFHZ\F]HUSXMรˆFHLUHJXODUQH GRVWDUF]DQLH ZLHG]\ Z W\P WHPDFLH MHVW QLH]Z\NOH SRWU]HEQH D ZUรšF] RERZLรˆ]NRZH$GODF]HJRPHWRGDHOHDUQLQJ"3RQLHZDฤMHVWWRPHWRGD QDMV]\EV]DGDMรˆFDPRฤOLZRฤ‚รŠVSUDZQHJRGRWDUFLDLQDMZLรšNV]HJR]DVLรš JX HIHNW\ZQD ZVSLHUDMรˆFD Z NDฤG\P PRPHQFLH GQLD L QRF\ D WDNฤH QLH]Z\NOHHNRQRPLF]QD 3RP\Vรฏ SRZVWDZDรฏ QD SU]HVWU]HQL RN ODW 6DPรˆ LGHรš HOHDUQLQJX SR ]QDรฏDP ZF]Hฤ‚QLHM MHGQDN Z PRPHQFLH NLHG\ RVRELฤ‚FLH SURMHNWRZDรฏDP MHM IXQNFMRQDOQRฤ‚รŠ SRG NOLHQWD D Sรถฤ›QLHM LPSOHPHQWRZDรฏDP SODWIRUP\ SRMDZLรฏDVLรšP\ฤ‚OฤHZQDV]\PNUDMXQLHPDMHGQHMGXฤHMELEOLRWHNLPD WHULDรฏรถZHGXNDF\MQ\FKNWรถUHGHG\NRZDQHE\รฏ\E\ZรฏDฤ‚QLHZVSRPQLDQHM EUDQฤ\7RFRMHVWWRHOHPHQW\UR]SURV]RQHLF]รšVWRRGVWURQ\PHU\WR U\F]QHM L PHWRG\F]QHM QLHZLHOH GDMรˆFH 3URMHNW GRSUDFRZ\ZDรฏDP RN ODWDDฤZNRรฑFXVรฏRZRVWDรฏRVLรšFLDรฏHP &]\PZ\UรถฤQLDVLรš%HDXW\(GX&HQWHU" M.W.: =GHF\GRZDQLHW\PฤHMHVWPLHMVFHP]NWรถUHJRVNRU]\VWDรŠPRฤH NDฤG\F]รฏRZLHNQD]LHPLF]\WRFKFรˆF\SRGQRVLรŠNZDOLฤŸNDFMHEรšGรˆF]D ZRGRZFHP F]\ WHฤ ]DPLHU]DMรˆF\ GRSLHUR UR]SRF]รˆรŠ VZRMรˆ SU]\JRGรš ]bNRVPHW\NรˆIU\]MHUVWZHPHWF:%(&]QDOHฤ›รŠPR]QDZSHรฏQLFHUW\ฤŸNR ZDQHLSURIHVMRQDOQHNXUV\DXWRU\]RZDQHOXENRQVXOWRZDQH]RVREDPL EรšGรˆF\PLDXWRU\WHWDPLGDQHMG]LHG]LQ\ &R]DWHPGRNรฏDGQLH]QDMG]LHP\ZELEOLRWHFHNXUVรถZ%(&" M.W.: ']Lฤ‚PDP\MXฤZVSU]HGDฤ\NXUV\EUDQฤRZH]Mรš]\NDDQJLHOVNLHJRฤผ GODIU\]MHUรถZGODNRVPHW\F]HNLGODEDUEHUรถZ6รˆWDPUรถZQLHฤNXUV\%+3 6RFLDO0HGLD0DQDJHUXF]รˆFHZรฏDฤ‚FLZHJRZ\NRU]\VWDQLDLSURZDG]HQLD VWURQฤŸUPRZ\FKQD)DFHERRNXF]\,QVWDJUDPLH6รˆNXUV\]JรฏรšELDMรˆFHZLH G]รšWUHQHUVNรˆZDฤQรˆLSRฤ\WHF]QรˆGODW\FKNWรถU]\ZGDQHMEUDQฤ\V]NR Oรˆ LQQ\FK 0DP\ WDNฤH GRSUDFRZDQH NXUV\ VSU]HGDฤRZH ER Z NRรฑFX ]DUรถZQRIU\]MHUMDNLNRVPHW\F]NDWรšV]WXNรšSRZLQQLPLHรŠRSDQRZDQรˆ E\]DUDELDรŠUรถZQLHฤQDVSU]HGDฤ\SURGXNWรถZSURIHVMRQDOQ\FK2EHFQLH RSUDFRZXMHP\LQLHEDZHPGRVWรšSQDEรšG]LH$NDGHPLD6]WXNL.RORU\]D FMLJG]LHSDWURQHPWHJRF\NOXVWDรฏDVLรš]QDQDLFHQLRQDPDUNDDUWHJR :VSRPQรšWDNฤHRSU]\JRWRZDQLDFKGRZ\GDQLDEDUG]RSURIHVMRQDOQHJR SURJUDPXV]NROHรฑROIDNWRU\F]Q\FKZUD]]ฤท3U]\ERUQLNLHP2OIDNWRU\VW\ฤต NWรถU\]DLQWHUHVXMH]DUรถZQRNRQVXOWDQWรถZSUDFXMรˆF\FKZSHUIXPHULDFK MDNLV]NROHQLRZFรถZIXQNFMRQXMรˆF\FKZฤŸUPDFKSURGXNXMรˆF\FKSHUIXP\

54

'UXJD SRรฏRZD URNX WR Z\SXV]F]HQLH SHรฏQHJR NRPSHQGLXP ZL]Dฤ\VW\ 3ODQรถZPDP\VHWNLLVSRNRMQLHMHUHDOL]XMHP\ $MDNZ\JOรˆGD]HVSรถรฏ%HDXW\(GX&HQWHU" M.W.:6WDFMRQDUQ\]HVSรถรฏWRQDUD]LHGZLHRVRE\ฤผMDL2OD-HOLรฑVNDNWรถUD MHVWVSHFMDOLVWรˆHOHDUQLQJRZ\P2G2OL]DOHฤ\MDNฤŸQDOQLHZ\JOรˆGDNXUV MDNLHPHWRG\QDXF]DQLD]RVWDรฏ\WDP]DVWRVRZDQH'EDRQDWDNฤHRV]DWรš JUDฤŸF]QรˆL]DU]รˆG]DSODWIRUPรˆRGVWURQ\IXQNFMRQDOQHM2F]\ZLฤ‚FLHSR]D QDPLVรˆRVRE\ZVSรถรฏSUDFXMรˆFHLMHVWLFKFDรฏNLHPVSRUR1DOLF]\รฏDPZVXPLH FLXWSRQDG &]\ PRJรฏDE\ฤ‚ RSLVDรŠ HWDS\ UHDOL]DFML NXUVX" -DN Z\JOรˆGD NUHDFMD RGSRGV]HZNL" M.W.:7RSURFHVGรฏXJLLZLHORHWDSRZ\1DMSLHUZPXVLE\รŠSRP\Vรฏ1DMOHSLHM RSRZLDGDรŠQDNRQNUHWQ\PSU]\NรฏDG]LH:Hฤ›P\]DWHPNXUVฤท-รš]\NDQ JLHOVNLGOD%DUEHUรถZฤต.LHG\MXฤZLHP\ฤHFKFHP\GDQ\WHPDWRSUDFR ZDรŠNRQWDNWXMHP\VLรš]IDFKRZFHPGDQHMG]LHG]LQ\=DSUDV]DP\JRGR G\QDPLF]QHMLFLHNDZHMSUDF\:W\PSU]\SDGNXQDZLรˆ]DOLฤ‚P\ZVSรถรฏSUDFรš ] QDMSUDZG]LZV]\P EDUEHUHP ฤผ .U]\V]WRIHP -DQNRZVNLP ] 5D]RU -HUU\ PLHV]F]รˆF\PVLรšZ%\GJRV]F]\0\RSUDFRZXMHP\V]NLHOHWฤผWRFRฤ‚ZbUR G]DMXUR]รฏRฤHQLDV]NROHQLDQDPDรฏHHOHPHQW\3URMHNWXMHP\F\NOPHWRG\F] Q\3RWHPZ\SHรฏQLDP\V]NLHOHWG]LDรฏDPLZNWรถU\FKPLHV]F]รˆVLรšMXฤEDUG]LHM XSRU]รˆGNRZDQHV]F]HJรถรฏ\1DVWรšSQLHSURVLP\IDFKRZFDGDQHMG]LHG]LQ\ R GRVWDUF]HQLH QDP WUHฤ‚FL VSHFMDOLVW\F]Q\FK F]\OL QS Z W\P SU]\SDGNX ZV]\VWNLFKVรฏรถZHNRGQRV]รˆF\FKVLรšGRGDQHMG]LHG]LQ\FKDUDNWHU\VW\NLSUD F\RUD]W\SRZ\FKGLDORJรถZNWรถUHGRW\F]รˆXVรฏXJLUR]PรถZRUELWDOQ\FKSU]\ GDQHMXVรฏXG]H1DVWรšSQLHWHNVW\SRU]รˆGNXMHP\VรฏรถZNDSU]\SRU]รˆGNRZXMH P\GRฤŸV]HNF]\OLREUD]XMHP\MHVWZDU]DP\PRGXรฏ\VSUDZG]DMรˆFHZLH G]รšW]ZFKHFNSRLQW\LGRSUDFRZXMHP\JUDฤŸNรšDYDWDU\LWS7DNLPDWHULDรฏ OรˆGXMHXWรฏXPDF]D0LPRฤHWRP\JRSURMHNWXMHP\ZbGDQ\PMรš]\NXNR QLHF]QDMHVWNRQVXOWDFMDXELHJรฏHJRVSHFMDOLVW\RGDQJLHOVNLHJR:NROHMQ\P NURNXXGDMHP\VLรšGRVWXGLDQDJUDรฑLZUD]]OHNWRUHPGRNRQXMHP\]DSLVX IRQHW\F]QHJR WHNVWรถZ 3RWHP ZV]\VWNR ]H VREรˆ รฏรˆF]\P\RSUDFRZXMHP\ WHVWNRรฑFRZ\LJRWRZH3URVWHSUDZGD" &]HJR:DPฤ\F]\รŠQDQRZHMGURG]H]DZRGRZHM" M.W.: =DSDรฏPDP\SRP\Vรฏ\VรˆVWUDWHJLDMHVW7RPRฤHWHJRE\SRGHMฤ‚FLH GRXF]HQLDVLรšGR]JรฏรšELDQLDZLHG]\E\รฏRฤ‚ZLDGRPรˆSRVWDZรˆEL]QHVRZรˆ NDฤGHJR NWR FKFH SRZDฤQLH SRGFKRG]LรŠ GR VZRLFK IXQNFML L RERZLรˆ] NรถZ"7RSRZLQQRZ]XSHรฏQRฤ‚FLQDPZ\VWDUF]\รŠDฤ\F]HQLHWRMHVWSU]\ RND]MLฤ\F]HQLHPNWรถUH]URELGREU]HNDฤGHPX]QDV

=DSUDV]DP\GRNRQWDNWX PRQLND#EHDXW\HGXFHQWHUSOROD#EHDXW\HGXFHQWHUSO VWURQDฤผZZZEHDXW\HGXFHQWHUSO SODWIRUPDฤผKWWSVEHDXW\HGXFHQWHUHX %HDXW\(GX&HQWHUEรšG]LHWDNฤHQDWDUJDFK%HDXW\9LVLRQ PDUFDZ3R]QDQLX 6SRWNDMP\VLรš


TERRI KAY & ANDREA GILES, MARK LEESON

56

Kolekcja TAILORED Kolekcja została nagrodzona w konkursie BHA 2017 w kategorii Men’s Hairdresser of the Year.


57


Fryzury: Terri Kay & Andrea Giles Foto: Richard Miles Make-up: Lan Nguyen Stylizacja: Bernard Connolly Produkty: Goldwell

TERRI KAY & ANDREA GILES, MARK LEESON

58


59


mฤ™ska strefa

Powiedz STOP wypadaniu. Przywitaj mocne, gฤ™ste wล‚osy! W ostatnich latach zmieniล‚o siฤ™ podejล›cie mฤ™ลผczyzn do pielฤ™gnacji wล‚osรณw. Dzisiaj juลผ nikogo nie dziwi, ลผe uลผywajฤ… oni odลผywczych szamponรณw i odลผywek peล‚nych witamin. Marka Halier poszล‚a o krok dalej w dziedzinie pielฤ™gnacji wล‚osรณw i skรณry gล‚owy. Opracowaล‚a rewolucyjny produkt dla mฤ™ลผczyzn โ€“ serum Fortive. Kosmetyk, ktรณry skutecznie chroni wล‚osy przed wypadaniem, poprawia ich kondycjฤ™ i przywraca rรณwnowagฤ™ skalpu.

:\MรˆWNRZHVNรฏDGQLNL 6NRQFHQWURZDQD VLรฏD QDWXUDOQ\FK HNVWUDNWรถZ ]DPNQLรšWD Z MHGQHM DPSXรฏFH VHUXP )RUWLYH UHJHQHUXMH VXFKHL]QLV]F]RQHZรฏRV\)RUPXรฏD,QWHQVH*URZWK&RPSOH[ล‡]ZLรšNV]DJรšVWRฤ‚รŠLHODVW\F]QRฤ‚รŠZรฏRVรถZ =DZDUWHZQLHMSHSW\G\VW\PXOXMรˆSURGXNFMรšNRODJHQXLSRVLDGDMรˆZรฏDฤ‚FLZRฤ‚FLUHJHQHUXMรˆFH2OHMDUJDQRZ\]DSHZQLDZรฏRVRPEODVNZ\FLรˆJ]UXNZLZRGQHMVW\PXOXMHFHEXONLGRZ]URVWXQRZ\FKNRVP\NรถZ ]Dฤ‚Z\FLรˆJ]bQDVWXUFMLรฏDJRG]LSRGUDฤQLHQLDVNรถU\JรฏRZ\6HUXPฤ‚ZLHWQLHQDGDMHVLรšGRSLHOรšJQDFMLVLZLHMรˆF\FK SU]HWรฏXV]F]DMรˆF\FK VLรš L SRGDWQ\FK QD Z\SDGDQLH ZรฏRVรถZ 5HJHQHUXMH VNรถUรš JรฏRZ\ OLNZLGXMรˆF ฤ‚ZLรˆGLUHJXOXMรˆFZ\G]LHODQLHVHEXP

6NXWHF]QRฤ‚รŠ SRWZLHUG]RQDEDGDQLDPL 6HUXP )RUWLYH ]RVWDรฏR RSUDFRZDQH SU]H] VSHFMDOLVWรถZ ] ]DNUHVX SLHOรšJQDFML ZรฏRVรถZ -HJR VNXWHF]QRฤ‚รŠSRWZLHUG]RQREDGDQLDPLDSOLNDF\MQ\PL PรšฤF]\]Q ELRUรˆF\FK Z QLFK XG]LDรฏ SRWZLHUG]D ฤH SRNXUDFMLVHUXP)RUWLYHZรฏRV\Z\JOรˆGDMรˆQD]GURZV]H.RVPHW\NQLHREFLรˆฤDZรฏRVรถZ1DOHฤ\QDQRVLรŠ JR EH]SRฤ‚UHGQLR QD VNรถUรš JรฏRZ\ 'OD RVLรˆJQLรšFLD RSW\PDOQ\FKUH]XOWDWรถZVHUXPQDMOHSLHMVWRVRZDรŠ FRWU]\GQLPLQLPXPSU]H]PLHVLรˆF

Halier Serum Fortive ]IRUPXรฏรˆ,QWHQVH*URZWK&RPSOH[ล‡ DPSXรฏHN PLHVLรšF]QDNXUDFMD

:LรšFHMLQIRUPDFMLQD ZZZKDOLHUSO

60


Zakupy w dob Produkty dostฤ™pne w sklepach Oficjalny dystrybutor profesjonalnych produktรณw Moser w Polsce www.falelokikoki.pl


męska strefa )RWRDUFKLZXP6.DUF]HZVNLHJR

Chciałbym podzielić się z Wami niesamowitą dla mnie historią i emocjami, jakie towarzyszyły mi podczas wyjazdu na Mistrzostwa Świata we fryzjerstwie do słonecznej Italii.

29–30 października 2017 r., Paestum, Włochy

„Męskie zacięcie” na Mistrzostwach Świata federacji CMC 8F]HVWQLFWZR Z VDP\FK 0LVWU]RVWZDFK L SRZRïDQLH GR SROVNLHM NDGU\ IU\]MHUVNLHM]PLHQLïRPRMHĝ\FLH]DZRGRZHEH]SRZURWQLH&KFLDïE\PSRZLHG]LHÊNDĝGHPXIU\]MHURZLĝHZDUWREUDÊXG]LDïZNRQNXUVDFKIU\]MHUVNLFKQLH]DOHĝQLHRGZ\QLNXMDNLVLÚRVLÈJQLH-DSRSU]H]VZRMHXF]HVWQLFWZR ]REDF]\ïHP Z MDNLP PLHMVFX ]DZRGRZ\P MHVWHP 5\ZDOL]XMÈF ]bQDMOHSV]\PLIU\]MHUDPL]FDïHJRĂZLDWDE\ïHPZVWDQLHXĂZLDGRPLÊVRELHQDMDNLPHWDSLH]DZRGRZ\P]QDMGXMHVLÚPöMZDUV]WDW7DNSUHF\]\MQHLbGRVNRQDïHRWRF]HQLHQDPLVWU]RZVNLPSR]LRPLHSR]ZDODGRVWU]HF WRFRMXĝZLHPF]HJRMHV]F]HQLHSR]QDïHPL]DSR]QDÊVLÚ]NZHVWLDPL RbNWöU\FKLVWQLHQLXQLHPLDïHPSRMÚFLD 7DZLHG]DRNUHĂOLïDPRMHPLHMVFHQDPDSLHUR]ZRMX1DW\FKPLDVWZPRMHM JïRZLHSRMDZLï\VLÚFHOHGRUHDOL]DFMLLNLHUXQNLNWöUHPXV]ÚREUDÊDE\ VWDÊVLÚMHV]F]HOHSV]\PIDFKRZFHP3UDFXMÈF]VHWNDPLSURIHVMRQDOLVWöZ QDPLVWU]RZVNLPSR]LRPLHF]ïRZLHNNDUPLVLÚSDVMÈNWöUDDĝZLVLZbSRZLHWU]X.DĝG\UXFKJU]HELHQLDNDĝGHFLÚFLHQRĝ\F]HNF]\UXFK\PDV]\QNÈ VÈLQVSLUDFMÈ2EVHUZXMÈFSUDFÚLQQ\FK]GRE\ZDVLÚZLHG]ÚNWöUHMQLH MHVWVLÚZVWDQLHX]\VNDÊQDĝDGQ\PV]NROHQLX.XPXODFMDW\FKZV]\VWNLFK HPRFMLVWDMHVLÚSDOLZHP]DZRGRZ\PNWöUHJRF]DVDPLPDP\WDNPDïR 1DQRZRF]XMHVLÚWÚROEU]\PLÈFKÚÊGRUR]ZRMXLSUDF\QDGVREÈ 6WDMÈFQDWDĠLNRQNXUVRZHMSU]HGVZRLPVWDQRZLVNLHPGXĝRP\ĂODïHP R LQQ\FK IU\]MHUDFK R U\ZDOL]DFML ] QLPL R LFK SR]LRPLH 3R NRQNXUVLH RND]DïR VLÚ ĝH QDMZLÚNV]\P U\ZDOHP MHVWHP VDP GOD VLHELH :DOND ]H VWUHVHPWU]ÚVÈF\PLVLÚUÚNRPDļQLHE\ïRïDWZR7RPRMHQDMZLÚNV]HRGNU\FLH]0LVWU]RVWZ3RVWDQRZLïHPĝHFRG]LHQQLHPDï\PLNURF]NDPLEÚGÚ SUDFRZDïQDGSRSUDZLHQLHPQLHGRVNRQDïRĂFLQLHW\ONRU]HPLRVïDIU\]MHUVNLHJRDOHWDNĝHQDGZïDVQ\PFKDUDNWHUHPLFHFKDPLNWöUHSU]HV]NDG]Dï\PLSRGF]DVNRQNXUVX1LHEH]SU]\SDGNXERNVHU]\WUHQXMÈ]ZïDVQ\P FLHQLHPRELHUDMÈFVRELH]DSU]HFLZQLNDZïDVQHVïDERĂFL

62

¿\F]Ú NDĝGHPX IU\]MHURZL DE\ FKRÊ UD] SRF]Xï WR FR MD 2G RJURPQHM UDGRĂFL]SRZRïDQLDGRNDGU\IU\]MHUVNLHMSU]H]SU]\JRWRZDQLDLWUHQLQJL NWöUHVSUDZLDMÈĝHUR]ZLMDVLÚXPLHMÚWQRĂFLNWöUHZFRG]LHQQHMSUDF\VÈ SRPLMDQHDĝSRXF]XFLHSU]\QDOHĝQRĂFLGRZVSDQLDïHMURG]LQ\IDFKRZFöZ]JRGïHP3ROVNLQDSLHUVL&]DVVSÚG]RQ\UD]HPUR]PRZ\RIU\]MHUVWZLH R SUDF\ L SODQDFK QD SU]\V]ïRĂÊ 3RWÚĝQ\ VWUHV SRW ]DOHZDMÈF\ F]RïRLWU]ÚVÈFHVLÚUÚFHF]DVDPLQDZHWSXVWNDZJïRZLHWRWHĝSX]]OH ZSLVXMÈFH VLÚ Z WDNÈ XNïDGDQNÚ 8OJD NLHG\ VÚG]LRZLH PöZLÈ ķVWRS ļ NRQNXUV]DNRñF]RQ\ĵD7\ZWHG\ZLG]LV]VZRMÈSUDFÚLF]XMHV]UDGRĂÊ ĝHXGDïRVLÚ]UHDOL]RZDÊZMDNLHMĂF]ÚĂFLVZöMSODQ,ğQDOQLHNLHG\7ZRMH QRJLVWDMÈQDSRGLXPLQD7ZRMHMV]\LZLHV]DQ\MHVWNUÈĝHNSRF]\PQDVWÚSXMHHNVSOR]MDUDGRĂFLLGXPD]WHJRĝHMHVWHĂIU\]MHUHP 8GDïRVLÚPRMH]PDJDQLD]VDP\PVREÈ]RVWDï\QDJURG]RQHVUHEUQ\P PHGDOHP L W\WXïHP :LFHPLVWU]D ¥ZLDWD Z NDWHJRULL 2OG 6FKRRO %DUEHU 0DWFK&0&&$7 -HĂOLFKFHV]SRGREQLHMDNMDRGNU\ÊVLHELH MDNRIU\]MHUD QDQRZRVWDUWXM ]PDJDM VLÚ VDP ]H VREÈ D ] SHZQRĂFLÈ VWDQLHV] VLÚ OHSV]\P IDFKRZFHP-DGDOHMEÚGÚWUHQRZDï]ZïDVQ\PFLHQLHPDE\]DMDNLĂF]DV]QRZX ]ZHU\ğNRZDÊVZRMHSRVWÚS\VSUDZG]LÊFRXGDïRVLÚ]PLHQLÊLSRSUDZLÊ DbQDGF]\PMHV]F]HWU]HEDSUDFRZDÊ 3UDJQÚSRZLHG]LHÊ:DPĝHSROVNLHIU\]MHUVWZRMHVWQDQDMZ\ĝV]\PĂZLDWRZ\PSR]LRPLHQDFRGRZRGHPMHVWIDNWLĝSDěG]LHUQLNDSROVND NDGUD IU\]MHUöZ SRGF]DV 0LVWU]RVWZ ¥ZLDWD VLÚJQÚïD SR QDMZ\ĝV]H WURIHD)HGHUDFMD&0&NWöUDĂZLÚWXMHZW\PURNXVZRMHOHFLHLVWQLHQLD XKRQRURZDïD SROVNÈ ğOLÚ VSHFMDOQÈ VWDWXHWNÈ NWöUÈ RGHEUDï 3UH]\GHQW&0&3ROVNDļ3LRWU6WDV]HZVNL


1DV]HIU\]MHUVWZRPDVZöMZNïDGZIHGHUDFML&0&RGODWJG]LHOHJHQG\SROVNLHJRU]HPLRVïDIU\]MHUVNLHJRRGQRVLï\VXNFHV\3U]HGVWDZLFLHO 3ROVNLZURNXZ\JU\ZD0LÚG]\QDURGRZH0LVWU]RVWZD&$7)HVWLYDO ,QWHUQDWLRQDOZ%HUOLQLHDWDNĝH0LÚG]\QDURGRZ\)HVWLZDO6]WXNL)U\]MHUVNLHMZ:DUV]DZLH 3UH]\GHQWHP&$7&0&3ROVNDZWDPW\FKF]DVDFKE\ï3DQ=ELJQLHZ5DGNH 5R]SLHUDQDVZLHONDGXPDLĝSRODWDFKPRJOLĂP\QDQRZRUHSUH]HQWRZDÊQDV]ÈRMF]\]QÚQDDUHQLHPLÚG]\QDURGRZHMZIHGHUDFML&0& ,WDNWHĝVLÚVWDïRSRGNRQLHFSDěG]LHUQLNDZ3DHVWXPZH:ïRV]HFKSRGF]DV0LVWU]RVWZ¥ZLDWD)HGHUDFML&0&ļ)HVWLYDO0RQGLDOHGHOD&RLIIXUHL%DUEHU0DWFK:Z\GDU]HQLXXG]LDïZ]LÚïRSDñVWZRUD]SRQDG ]DZRGQLNöZ1RZDNDGUDZVNïDG]LH3LRWU6WDV]HZVNL'DPLDQ=DNU]HZVNL:RMFLHFK.DUZDW’XNDV]-DQLNRUD]6HEDVWLDQ.DUF]HZVNLZUD] ]bWUHQHUHPUHSUH]HQWDFML3ROVNLRUD]SHïQLÈF\PIXQNFMÚVÚG]LHJRPLÚG]\QDURGRZHJRļ/XFMDQHP6]DMEOHP]PLHU]\ïDVLÚQDQRĝ\F]NLLPDV]\QNL ]b]DZRGQLNDPL]FDïHJRĂZLDWD $WPRVIHUD0LVWU]RVWZSU]HSHïQLRQDE\ïDSDVMÈGRIU\]MHUVWZDZLGDÊWR E\ïRZSUDF\NDĝGHJR]DZRGQLND:V]\VF\VWDUWXMÈF\E\OLPDNV\PDOQLH VNXSLHQLLSRFKïRQLÚFLZ\NRQDQLHPVZRMHJRSRSLVRZHJRVWU]\ĝHQLD 3ROVF\IU\]MHU]\PÚVF\]DSUH]HQWRZDOLVLÚQDPHGDO

=ïRWHPHGDOH]GRE\OL 3LRWU6WDV]HZVNLļZNRQNXUHQFML%DUEHU0DWFK2OG6FKRRO ’XNDV]-DQLNļZNRQNXUHQFML&0&&$72OG6FKRRO 6UHEUQ\PHGDOSRZÚGURZDïGR 3LRWUD6WDV]HZVNLHJRļZNRQNXUHQFML&0&&$72OG6FKRRO 6HEDVWLDQD.DUF]HZVNLHJRļZNRQNXUHQFML%DUEHU0DWFK2OG6FKRRO %UÈ]Z\ZDOF]\ï 'DPLDQ=DNU]HZVNLļZNRQNXUHQFML%DUEHU0DWFK2OG6FKRRO :RMFLHFK.DUZDWXSODVRZDïVLÚQDEDUG]RZ\VRNLPSLÈW\PPLHMVFX $QQD=HQNRYVND]DMÚïDSLÈWHPLHMVFHZNRQNXUHQFML6WU]\ĝHQLHZïRVöZ GDPVNLFK 7DNZ\VRNLZ\QLN]RVWDïRVLÈJQLÚW\]MHGQHJRSRZRGXļVWDQRZLOLĂP\MHGQRĂÊLGHDOQLH]JUDQ\]HVSöïNWöU\ZVSLHUDïVLÚQDNDĝG\PNURNX.DĝG\ GODNDĝGHJREUDWHPļWDP\ĂOSU]\ĂZLHFDïDLSU]\ĂZLHFDQDPGDOHM3HïQH ]DXIDQLHGRWUHQHUDLMHJRSRP\VïXQD]HVSöï]DRZRFRZDïRW\PQLHPDï\P VXNFHVHP.DĝG\]F]ïRQNöZNDGU\MHVWZ\JUDQ\PSRQLHZDĝPRĝHUHSUH]HQWRZDÊ3ROVNÚQDDUHQLHPLÚG]\QDURGRZHM7RQDMZLÚNV]HZ\UöĝQLHQLH GODSROVNLHJRIU\]MHUDPöF]DSUH]HQWRZDÊSROVNÈP\ĂOIU\]MHUVNÈQDWDNLHM LPSUH]LHMDN0LVWU]RVWZD¥ZLDWD &0& 3ROVND Z QDMEOLĝV]\P F]DVLH EÚG]LH WZRU]\Ê NDGUÚ Z\ELWQ\FK IDFKRZFöZQD0LVWU]RVWZD(XURS\ZSDěG]LHUQLNXRUD]QDSU]\V]ïRURF]QH0LVWU]RVWZD¥ZLDWDNWöUHRGEÚGÈVLÚZ7RNLR =DSUDV]DPZV]\VWNLFKFKFÈF\FK SRF]XÊ WH HPRFMH L UR]ZLMDÊ VZRMÈIU\]MHUVNÈSDVMÚGRXF]HVWQLFWZD Z NRQNXUVDFK IU\]MHUVNLFKERQDSUDZGÚZDUWR 6HEDVWLDQ.DUF]HZVNL ķ0ÚVNLH]DFLÚFLHĵ

63


mฤ™ska m ฤ™ska st strefa efa

1Rฤ\F]NL FOX BARBER EXPERT black 6โ€

โ€ข =DSHZQLDMรˆ Sรฏ\QQH L SUHF\]\MQH VWU]\ฤHQLH ZรฏRVรถZ D WDNฤH SU]\FLQDQLH EURG\ LbZรˆVรถZ โ€ข .ODV\F]QDVW\OLVW\ND โ€ข 3URVWHV]OLIRZDQHJรฏDGNLHRVWU]HZ\NRQDQH]Z\VRNLHMMDNRฤ‚FLVWDOLQLHUG]HZQHM ล& โ€ข 2VWUHLWUZDรฏH

KRรฏQLHU]IU\]MHUVNL FOX BARBER EXPERT

โ€ข :\NRQDQ\ ]H SU]\MHPQHJR Z GRW\NXODWHNVX โ€ข 6SHFMDOQD SRZรฏRND ]DSRELHJD SU]\ZLHUDQLXZรฏRVรถZLKDF]HQLXQRฤ\F]HN โ€ข :\SRVDฤRQ\ Z PDJQHW\F]QH ]DSLรšFLH SR]ZDODMรˆFH GRSDVRZDรŠ NRรฏQLHU] GR V]\L NOLHQWD โ€ข ,GHDOQLHSU]\OHJDMรˆF\GRFLDรฏDG]LรšNLF]HPXFKURQLXEUDQLHSU]HGZV]HONLPLฤ‚URGNDPLFKHPLF]Q\PLDฤ‚FLรšWHZรฏRV\QLHGRVWDMรˆVLรšSRGXEUDQLHNOLHQWD

Klasyczna brzytwa fryzjerska FOX BARBER EXPERT

โ€ข โ€ข โ€ข โ€ข

Profesjonalna brzytwa fryzjerska ย’DWZDZXฤ\FLX 2VWU]HZ\NRQDQH]HVWDOLQLHUG]HZQHM : NRPSOHFLH GRGDWNRZR MHGQR Z\PLHQQH ostrze

AOXPLQLRZ\JU]HELHรฑGRVWU]\ฤHQLD ZรฏRVรถZ FOX BARBER EXPERT

โ€ข $QW\VWDW\F]Q\LRGSRUQ\QDZ\VRNรˆ WHPSHUDWXUรš โ€ข =DRNUรˆJORQH]รˆENLXรฏDWZLDMรˆUR]F]HVDQLH ZรฏRVรถZEH]LFKV]DUSDQLDLZ\U\ZDQLD โ€ข ,GHDOQ\GODNDฤGHJRURG]DMXZรฏRVรถZ โ€ข :\NRQDQ\]Z\VRNLHMMDNRฤ‚FLPDWHULDรฏX Z\VRNLHMMDNRฤ‚FLPDWHU โ€ข 7UZDรฏ\LOHNNLL

Gumowa gruszka do talku FOX BARBER EXPERT

โ€ข &]DUQDJXPRZDJUXV]NDGRWDONX]bFKURPRZDQรˆJรฏรถZNรˆ โ€ข 3U]\SRPRF\WDONXXVXQLHV]QDZHWPRNUH ZรฏRVNLNWรถUHSR]RVWDรฏ\SRVWU]\ฤHQLX โ€ข 2GSRZLHGQLDGODZLรšNV]Rฤ‚FLWDONรถZ

Profesjonalna karkรณwka FOX BARBER EXPERT

โ€ข ']LรšNL Z\SURฤŸORZDQHM OLQLL FLรšFLD ZรฏRVLD VNXWHF]QLH XVXZD ZรฏRV\ SR VWU]\ฤHQLX ZbRNROLFDFKOLQLLV]\LUDPLRQLXV]X โ€ข *รšVWHLGHOLNDWQHZรฏRVLHEDUG]RSU]\MHPQHGODVNรถU\QLHSRZRGXMHSRGUDฤQLHรฑ โ€ข /HNNDLZ\JRGQDZXฤ\FLX โ€ข (UJRQRPLF]Q\NV]WDรฏWXรฏDWZLDSUDFรš โ€ข :\PLDU\NDUNรถZNLลšลšFP

WLHORIXQNF\MQ\WU\PHU FOX TRIMM & SHAVE

GRODUNDIROLRZDFOX SHAVER NO. 1

โ€ข 3RVLDGDGZLHIROLHWQรˆFH โ€ข ย’DWZDZXฤ\FLXLXWU]\PDQLXF]\VWRฤ‚FL โ€ข :\VXZDQ\ PLQLWU\PHU XPRฤOLZLD SUHF\]\MQLHPRGHORZDQLHZรˆVรถZEURG\LEDF]NรถZ โ€ข 3U]HMU]\VW\ Z\ฤ‚ZLHWODF] /&' ZVND]XMรˆF\ SR]LRPQDรฏDGRZDQLDEDWHULL โ€ข (UJRQRPLF]Q\NV]WDรฏW โ€ข 3HรฏQH QDรฏDGRZDQLH Z PLQXW ]DSHZQLD PLQXWJROHQLD โ€ข 0RฤOLZRฤ‚รŠ]DVLODQLD]DNXPXODWRUD /LLRQ P$K OXE EH]SRฤ‚UHGQLR SU]H] SU]HZรถG VLHFLRZ\ SUDFD SU]HZRGRZD L EH]SU]HZRGRZD

64

โ€ข (UJRQRPLF]Q\LOHNNL โ€ข 6XSHUFLFK\LรฏDWZ\ZXฤ\FLX โ€ข URG]DMHZ\PLHQQ\FKNRรฑFรถZHNNWรถUH]DSHZQLDMรˆUรถฤQRURGQRฤ‚รŠSUDF\ ฤผSUHF\]\MQ\WU\PHU]PRฤOLZRฤ‚FLรˆFLรšFLDGR PP 'RGDWNRZR Z\SRVDฤRQ\ Z ]GHMPRZDQรˆ QDVDGNรš JU]HELHQLRZรˆ ] VWRSQLRZรˆUHJXODFMรˆRGรฏXJRฤ‚FLDFKFLรšFLD PP ฤผJรฏRZLFD IROLRZD GR Z\NDรฑF]DQLD JROHQLD'RGDWNRZRZ\SRVDฤRQDZQDVDGNL JU]HELHQLRZHRUR]PLDUDFKPPLPP ฤผRVWU]HGRXVXZDQLDZรฏRVNรถZ]QRVDLXV]X โ€ข JRG]LQQ\V\VWHPรฏDGRZDQLD โ€ข PLQXWFLรˆJรฏHMSUDF\SU]\SHรฏQ\PQDรฏDGRZDQLX โ€ข :\SRVDฤRQ\ Z SU]\MD]QH GOD ฤ‚URGRZLVND DNXPXODWRU\$$$P$K1L0+ โ€ข 3RVLDGDZVNDฤ›QLNรฏDGRZDQLDDNXPXODWRUรถZ

Bezprzewodowa maszynka FOX ELEGANT

โ€ข 2GรฏรˆF]DQH FHUDPLF]QH RVWU]H ] SUHF\]\MQรˆUHJXODFMรˆPPPP PPPPPP โ€ข 3RVLDGDSU]\MD]Q\ฤ‚URGRZLVNXDNXPXODWRUOLWRZRMRQRZ\ โ€ข 3HรฏQHV]\ENLHQDรฏDGRZDQLHZPLQXW ]DSHZQLDPLQXWJROHQLD โ€ข -DVQ\ SU]HMU]\VW\ Z\ฤ‚ZLHWODF] /(' ZVND]XMรˆF\SR]LRPQDรฏDGRZDQLDEDWHULL LSURFHVXรฏDGRZDQLD โ€ข 0RฤOLZRฤ‚รŠ ]DVLODQLD ] DNXPXODWRUD OXE EH]SRฤ‚UHGQLR SU]H] SU]HZรถG VLHFLRZ\ SUDFDSU]HZRGRZDLEH]SU]HZRGRZD

โ€ข QDVDGNLJU]HELHQLRZHPPPP PPPP


2ğFMDOQ\G\VWU\EXWR 2 FMD Q\ \VW EX RU Tovares T var Sp. Sp z o o.o o. ww .to are pl www.tovares.p

Maszynka TERMIX KIT BARBER

• 0DV]\QND]HV]F]RWNÈIU\]MHUVNÈZbPHWDORZ\PSXGHïNX • &KURPRZDQHRVWU]H • 6\VWHP UHJXODFML Z\VRNRĂFL SR]ZDODMÈF\ X]\VNDÊ UöĝQ\FK GïXJRĂFL SRĂUHGQLFK RUD]LGHDOQHFLHQLRZDQLH • 6LOQLNRVF\ODF\MQ\ USP

• =HVWDZQDVDGHNPPPPPP PPPPPP • 6]F]RWND IU\]MHUVND Z\NRQDQD Z ] QDWXUDOQHJR ZïRVLD G]LND LGHDOQD GR F]\V]F]HQLD PLHMVFD VWU]\ĝHQLD SRGF]DV FLHQLRZDQLDFR]DSHZQLDGREUÈZLGRF]QRĂÊOLQLLFLÚFLD • =HVWDZGRF]\V]F]HQLDLNRQVHUZDFMLPDV]\QNL • 0RF:

Szczotka TERMIX FADE BRUSH KIT BARBER

• :\NRQDQDZ]QDWXUDOQHJRZïRVLD G]LNDLGUHZQDEXNRZHJR • 3R]ZDOD RF]\ĂFLÊ REV]DU FLÚFLD SRGF]DV FLHQLRZDQLD

S]F]RWNDGRVW\OL]DFMLEURG\ TERMIX KIT BARBER

S]F]RWNDGRUR]F]HV\ZDQLDEURG\ TERMIX KIT BARBER

• :\NRQDQDZ]QDWXUDOQHJRZïRVLD G]LND]DSHZQLDSRï\VNLPLÚNNRĂÊ • 'UHZQREXNRZHļRGSRUQHLWUZDOH

• :\NRQDQDZ]QDWXUDOQHJRZïRVLD G]LND]DSHZQLDSRï\VNLPLÚNNRĂÊ • :ïöNQD Q\ORQRZH VÈ HODVW\F]QH SR]ZDODMÈUR]SOÈWDÊLZ\GïXĝ\ÊEURGÚ • 'UHZQREXNRZHļRGSRUQHLWUZDOH

SSU\VNLZDF]GRZRG\ TERMIX KIT BARBER

Fartuch TERMIX KIT BARBER

• • • • •

(UJRQRPLF]Q\LOHNNL :\VRNDRGSRUQRĂÊ 'RNDĝGHJRURG]DMXSï\QöZ 3RMHPQRĂÊPO (IHNWPJLHïNL

• :\NRQDQ\ ] FLHPQHJR PDWHULDïX MHDQVRZHJR SRïÈF]RQHJR ] EUÈ]RZÈ VNöUÈZROGVNXORZ\PVW\OX • .LHV]HñQDQDU]ÚG]LD • 'ïXJRĂÊFP

65


ADAM SZULC BARBER

66


Fryzury: Adam Szulc Barber Foto: Maciej Bogaczyk

67


mฤ™ska strefa

Oleje w kosmetykach dla mฤ™ลผczyzn Ostatnie lata to prawdziwy boom na kosmetyki dla mฤ™ลผczyzn. Produkty dedykowane panom to dziล› nie tylko kremy, ลผele pod prysznic czy preparaty do golenia. Mฤ™ลผczyลบni poszukujฤ… takลผe kosmetykรณw do profesjonalnej pielฤ™gnacji idฤ…cej w parze z panujฤ…cymi trendami, m.in. posiadaniem i dbaniem o brodฤ™. -HGQรˆ]FLHNDZV]\FKJUXSSURGXNWรถZGRVWรšSQ\FKGODPรšฤF]\]QVรˆROHMH 7HZ\NRU]\VW\ZDQHZNRVPHW\NDFKQDWXUDOQ\FKWRSU]HGHZV]\VWNLPROHMH URฤ‚OLQQHWรฏRF]RQHQD]LPQRG]LรšNLF]HPX]DFKRZXMรˆZ\VRNLHG]LDรฏDQLH NRVPHW\F]QH 'R WHM SRU\ ROHMH QDWXUDOQH E\รฏ\ VWRVRZDQH Z SUHSDUDWDFKGODNRELHWZROHMDFKLROLZNDFKGRSLHOรšJQDFMLVNรถU\SD]QRNFLF]\ ZรฏRVรถZ7HUD]]VXNFHVHP]QDOD]รฏ\VZRMHPLHMVFHZNRVPHW\NDFKGODPรšฤF]\]QSU]H]QDF]RQ\FKGREURG\LVNรถU\WZDU]\ZROHMDFKGRJROHQLDF]\ V]DPSRQDFK 2OHMNLGREURG\LVNรถU\WZDU]\WRG]Lฤ‚QDMSRSXODUQLHMV]DJUXSDSURGXNWรถZZ\NRU]\VWXMรˆFDROHMHURฤ‚OLQQH7HVWRVRZDQHGREURG\LVNรถU\WZDU]\ PDMรˆOHNNรˆNRQV\VWHQFMรšLGRVNRQDOHQDWรฏXV]F]DMรˆEURGรšRUD]GHOLNDWQLH MรˆXNรฏDGDMรˆ1DรฏRฤRQHQDVNรถUรšWZDU]\GREU]HZQLNDMรˆZMHMVWUXNWXUรš QLHSR]RVWDZLDMรˆFWรฏXVWHJRฤŸOPX']Lฤ‚GRVWรšSQ\FKMHVWQDU\QNXZLHOH SURGXNWรถZUรถฤQLรˆF\FKVLรšNRQV\VWHQFMรˆLZรฏDฤ‚FLZRฤ‚FLDPLSLHOรšJQDF\MQ\PL1DMOHSLHMV]XNDรŠW\FKNRVPHW\NรถZED]XMรˆF\FKQDROHMX]HVรฏRGNLFK PLJGDรฏรถZROHMXDUJDQRZ\PRUD]MRMREDQLRVรˆF\FKSUDZG]LZHERJDFWZRVNรฏDGQLNรถZRGฤ\ZF]\FK :RVNRZH EDOVDP\ GR EURG\ WR GUXJD JUXSD NRVPHW\NรถZ RSDUWD QD ROHMDFK=DZLHUDMรˆRQHJรฏรถZQLH MDNRED]รš PDVรฏDURฤ‚OLQQHRUD]ZRVNL GRNWรถU\FKGRGDZDQHVรˆV]ODFKHWQHROHMHURฤ‚OLQQH7DNLHSURGXNW\UรถZQLHฤGRVNRQDOHQDWรฏXV]F]DMรˆEURGรšDOHWDNฤHG]LรšNLJรšVWV]HMNRQV\VWHQFML GREU]HMรˆXNรฏDGDMรˆ'REU\PZ\ERUHPVรˆWHEDOVDP\LZRVNLRSDUWHQD PDฤ‚OHVKHDROHMXPDNDGDPLDROHMX]QDVLRQVรฏRQHF]QLNDF]\ROHMXNRNRVRZ\P 1DVWรšSQLHPDP\ROHMNLGRJROHQLDQDED]LHWรฏXVW\FKLQLHVFKQรˆF\FKROHMรถZ7RQRZDJUXSDSURGXNWรถZQDSROVNLPU\QNXPDMรˆFD]D]DGDQLH XรฏDWZLรŠWUDG\F\MQHJROHQLHQDPRNUR3UHSDUDWWDNLQDNรฏDGDQ\MHVWZbSRF]รˆWNRZ\PHWDSLHJROHQLDLPD]D]DGDQLHQDWรฏXฤ‚FLรŠLXHODVW\F]QLรŠVNรถUรš WZDU]\ WDN DE\ JROHQLH SU]HELHJรฏR V]\ENR L EH] SRGUDฤQLHรฑ 1DรฏRฤR-

68

Q\WXฤSU]HGJRUรˆF\PUรšF]QLNLHPZSURFHVLHJROHQLDQDPRNURGรฏXฤHM XWU]\PXMHZ\ฤV]รˆWHPSHUDWXUรšVNรถU\UR]V]HU]DSRU\L]PLรšNF]D]DURVW 1DMOHSV]HROHMHZSURGXNWDFKGRJROHQLDWRROHMPDNDGDPLDROHM]QDVLRQDZRNDGRF]\ROHMU\F\QRZ\ 'RGDWHN QDWXUDOQ\FK ROHMรถZ Z\VWรšSXMH WDNฤH Z V]DPSRQDFK GR EURG\7RQRZDJUXSDSURGXNWรถZRGSRZLDGDMรˆFDQDSRWU]HEรšP\FLDLSLHOรšJQDFML PรšVNLHJR ]DURVWX 6]DPSRQ\ WDNLH RSDUWH Vรˆ QD QDWXUDOQ\FK P\GรฏDFK D GRGDWHN ROHMรถZ SR]ZDOD ]PLรšNF]\รŠ EURGรš L ]DEH]SLHF]\รŠ Mรˆ SU]HG SU]HV\FKDQLHP 7R QLH]Z\NOH ZDฤQH JG\ฤ ZรฏRV\ EURG\ PDMรˆ LQQรˆVWUXNWXUรšLVรˆQDWXUDOQLHEDUG]LHMV]RUVWNLHFRSRWรšJXMHZUDฤHQLH SU]HV\FKDQLD=DZDUWHZV]DPSRQDFKROHMPDNDGDPLDDUJDQRZ\F]\ MRMREDGRVNRQDOHSRUDG]รˆVRELH]W\PLSUREOHPDPL 2VWDWQLH ODWD SRND]XMรˆ ฤH QDWXUDOQH ROHMH URฤ‚OLQQHQLHVรˆMXฤGRPHQรˆ Z\รฏรˆF]QLHNRELHW7DNฤHNRVPHW\NLGODPรšฤF]\]QED]XMรˆQDW\FKGRVNRQDรฏ\FKVXURZFDFKZSURZDG]DMรˆFMHV]WXUPHPGRPรšVNLHMSLHOรšJQDFML


JORDI PÉREZ, LA BARBERIA DE GRÀCIA

70

Kolekcja GREY FRINGES


Fryzura: Jordi Pérez, La Barberia de Gràcia Foto: Sergi Jasanada Make-up: La Barberia de Gràcia Stylizacja: Fermín & Gilles

71


THE BARBER SHOP BY PACO LÃ&#x201C;PEZ

72

Kolekcja SEVENTEEN


Fryzury: Paco Lรณpez, The Barber Shop by Paco Lรณpez Foto: Ana Tortosa Make-up: Laura Meloni Stylizacja: Visori Fashionart Modele: Americo Ferreira, Sallon Mena, Saul Kilcullen, Eugeni Valazin

73


wywiad

)RWRDUFKLZXP6&XU\ïR

Sebastian Curyło Podkreśla, że chciałby być najlepszym fryzjerem na świecie. Konsekwentnie dąży do postawionego celu i realizuje swoje marzenia. Miniony rok był dla niego bardzo udany – został doceniony w branżowym konkursie i zwyciężył w telewizyjnym programie dla fryzjerów, co przyniosło mu popularność i rozpoznawalność. &]\WRG]LÚNLPDPLH]DLQWHUHVRZDïVLÚ3DQZïRVDPL" 6HEDVWLDQ&XU\ïR7DNMDNZVSRPLQDïHPZSURJUDPLHķ0LVWU]RZVNLHFLÚFLHĵ]DLQVSLURZDïDPQLHPRMDPDPDERRSUöF]WHJRĝHE\ïDNUDZFRZÈ WRGRUDELDïDQDVWU]\ĝHQLXZïRVöZ,WDNWHĝSRWRF]\ïDVLÚPRMDGURJD 1LFZĝ\FLXQLHG]LHMHVLÚEH]SU]\F]\Q\ .LHG\SRVWDQRZLï3DQĝHWRZïDĂQLHIU\]MHUVWZREÚG]LH3DQD]DZRGRZÈSU]\V]ïRĂFLÈ" S.C.:-DP\ĂOÚĝHWRE\ïRZWHG\NLHG\SLHUZV]\UD]Z]LÈïHPGRUÈNQRĝ\F]NLLPDV]\QNÚ:öZF]DV]DF]ÈïHPP\ĂOHÊRIU\]MHUVWZLHDRVWDWHF]QÈ GHF\]MÚSRGMÈïHPNLHG\VNRñF]\ïHPODW0LPRPïRGHJRZLHNXZLHG]LDïHPFRFKFÚURELÊZĝ\FLX%\ïHPSHZQ\ĝHWRIU\]MHUVWZXFKFÚRGGDÊVHUGXFKR -DNZVSRPLQD3DQVZRMHSLHUZV]H]DZRGRZHNURNLZVDORQLH" S.C.: 3LHUZV]H]DZRGRZHNURNLVWDZLDïHPSRGRNLHP3DQL/LGLL%DïXW2F]\ZLĂFLHMXĝMDNRSRF]ÈWNXMÈF\XF]HñFKFLDïHPRGUD]XĂFLQDÊZïRV\%\ïWR GODPQLHGREU\F]DVLVROLGQDV]NRïD]DZRGX3UDFRZDOLĂP\UD]HPODW &R3DQDIDVF\QXMHZSUDF\"&RVSUDZLDĝHIU\]MHUVWZRMHVW3DQDSDVMÈ" S.C.: 1DMFLHNDZV]HMHVWWRĝHPDPNRQWDNW]UöĝQ\PLOXGěPLLUöĝQ\PL ZïRVDPL:SUDF\QLHEUDNXMHFRG]LHQQ\FKZ\]ZDñGRW\F]ÈF\FKNRORU\]DFMLVWU]\ĝHñRUD]WZRU]HQLDUöĝQ\FKEU\ïNV]WDïWöZ.DĝGDRVREDMHVW LQQDL]DVïXJXMHQDLQG\ZLGXDOQHSRGHMĂFLH/LF]ÈVLÚWXU\V\WZDU]\URG]DM ZïRVöZDOHUöZQLHĝWRJG]LHLZMDNLP]DZRG]LHSUDFXMHGDQDRVRED :DĝQ\PPRPHQWHPZ3DQDNDULHU]HE\ïXG]LDïZķ6SHNWDNOXGXV]ĵ 3URV]ÚRSRZLHG]LHÊRW\PSRND]LH S.C.: 6WZRU]\ïHP IRUP\ ïDPLÈFH SHZQH QRUP\ ZH IU\]MHUVWZLH RG G\PLÈF\FK VLÚ IU\]XU F]\ NUÚFÈF\FK VLÚ ZïRVöZ ZLHONRĂFL GZöFK PHWUöZ 0RJïHPSU]\W\PSRND]LHGRVïRZQLHZ\V]DOHÊVLÚDUW\VW\F]QLH

74

:ROL3DQWZRU]\ÊIU\]XU\FRG]LHQQHXĝ\WNRZHF]\UDF]HMDUW\VW\F]QH QDSRWU]HE\VKRZDOERNROHNFML" S.C.:SURFHQWPRLFKNOLHQWHNWRNRELHW\NWöUHQLHFKRG]ÈZHIU\]XUDFK DZDQJDUGRZ\FK $OH RND]MÚ GR WZRU]HQLD WDNLFK NUHDFML PDP SRGF]DV VKRZ L UöĝQHJR URG]DMX HYHQWöZ SU]\JRWRZ\ZDQ\FK ZUD] ] PRLP ]HVSRïHPRUD]PDUNDPL]NWöU\PLZVSöïSUDFXMÚ 0LQLRQ\URNE\ïGOD3DQDEDUG]RXGDQ\]Z\FLÚVWZRZSRSXODUQ\P EUDQĝRZ\P NRQNXUVLH RUD] Z\JUDQD Z SURJUDPLH WHOHZL]\MQ\P &]\ X]QDQLH Z ĂURGRZLVNX L UR]SR]QDZDOQRĂÊ MDNÈ GDMH WHOHZL]MD SU]HNïDGDMÈVLÚSR]\W\ZQLHQD3DQD]DZRGRZHĝ\FLH" S.C.:3U]HGHZV]\VWNLPXG]LDïZNRQNXUVDFKIU\]MHUVNLFKLWHOHZL]\MQ\FK GDMHQDPPRĝOLZRĂÊUR]ZRMX6SUDZLDWHĝĝHF]ïRZLHNVWDMHVLÚUR]SR]QDZDOQ\$F]NROZLHNMHĝHOLQDW\PSRSU]HVWDQLHP\WRSU]\VïRZLRZH PLQXWV]\ENRPLQLH7U]HEDFDï\F]DVSRGÈĝDÊ]DPDU]HQLDPL-DMXĝGDZQRZ\]QDF]\ïHPVRELHSHZQHFHOHLNRQVHNZHQWQLHGRQLFKGÈĝÚ:DĝQH MHVWWHĝWRE\FLÈJOHVWDZLDÊVRELHQRZHZ\]ZDQLDUR]ZRMRZHDE\QLH SRSDĂÊZUXW\QÚ,ZLHU]\ÊĝHPDU]HQLDVLÚVSHïQLÈ 3URZDG]L3DQZïDVQÈDNDGHPLÚ1DFRNïDG]LH3DQQDMZLÚNV]\QDFLVN SRGF]DVV]NROHñ"&RRSUöF]ZLHG]\WHFKQLF]QHMVWDUDVLÚ3DQSU]HND]\ZDÊIU\]MHURP" S.C.:6WZRU]\OLĂP\MXĝGUXJÈPXOWLPHGLDOQÈDNDGHPLÚV]NROÈFÈIU\]MHUöZZ7DUQRZLH.WRMXĝNRU]\VWDï]QDV]\FKV]NROHñZLHĝHZDĝQDMHVW F]\VWRĂÊSUDF\SRGVWDZ\WHFKQLF]QH1LH]Z\NOHLVWRWQHMHVWFKRFLDĝE\ SUDZLGïRZHWU]\PDQLHQRĝ\F]HNļPDWRRJURPQ\ZSï\ZQDHIHNWğQDOQ\ QDV]HM SUDF\ .OXF]RZD MHVW ]QDMRPRĂÊ SUDZLGïRZHM WHUPLQRORJLLIU\]MHUVNLHMDQDWRPLLF]\SV\FKRORJLLRUD]DVSHNWöZZVSöïF]HVQHJR IU\]MHUVWZD )LOR]RğD NWöUÈ VWZRU]\OLĂP\ MHVW LQQRZDF\MQ\P SURJUDPHP V]NROHQLRZ\P SRG KDVïHP ķ'HğQLFMH VWU]\ĝHñ 3URMHNWRZDQLH IU\]XUZSU]HVWU]HQL&XU\ïR$FDGHP\ĵ1DV]XQLNDOQ\NXUVSROHJDQD


)RWRDUFKLZXP.UHDWRUD

GHPRQVWUDFMDFKLSUDF\DGHSWรถZZ\NรฏDGDFKNWรถUHPDMรˆQDFHOXWZRU]HQLHSLรšNQ\FKNV]WDรฏWรถZ &]\DE\E\รŠQDSUDZGรšGREU\PIU\]MHUHPSRWU]HEQHVรˆMDNLHฤ‚VSHFMDOQH SUHG\VSR]\FMH L FHFK\ FKDUDNWHUX" &]\ NDฤG\ PRฤH QDXF]\รŠ VLรšWHJR]DZRGX" S.C.: :W\PSU]\SDGNXQLHVรˆSRWU]HEQHVSHFMDOQHSUHG\VSR]\FMHLFHFK\ FKDUDNWHUX 1DMZDฤQLHMV]\ MHVW WUHQLQJ VZRLFK XPLHMรšWQRฤ‚FL L FLรˆJรฏH GRVNRQDOHQLHฤผSR]ZDODWRQDZVSLQDQLHVLรšSRV]F]HEODFKNDULHU\-DNMXฤ ZVSRPQLDรฏHPLVWRWQHMHVWZ\]QDF]HQLHVRELHFHOXLGรˆฤHQLHGRQLHJR

-DNLH HOHPHQW\ ] RERZLรˆ]XMรˆF\FK REHFQLH Z PRG]LH IU\]MHUVNLHM WUHQGรถZVรˆ3DQD]GDQLHPQDMFLHNDZV]H" S.C.: 'RPLQRZDรŠEรšGรˆODWDZ3ROVFHMHV]F]H0\ฤ‚OรšฤHNDฤG\RNUHVPRGRZ\PDVZRMHSLรšNQHIRUP\LFRZDฤQHQLH]DZV]HWRFR PRGQHSDVXMHNDฤGHPXยฅZLHWQรˆVSUDZรˆMHVWWRฤHPRฤHP\Z\ELHUDรŠ VSRฤ‚UรถGSDQXMรˆF\FKWUHQGรถZLLQWHUSUHWRZDรŠMHSRVZRMHPX 3URV]รš RSRZLHG]LHรŠ R VZRLFK SODQDFK L SURMHNWDFK QD QDMEOLฤV]H PLHVLรˆFH" S.C.: 3RZVWDMHNROHMQ\VDORQ&XU\รฏR3R]DW\PF]HNDPQLHSUDFDPLรšG]\QDURGRZDLWZRU]HQLHNROHNFMLGRNUDMรถZGODPDUNL=RQH&RQFHSWDbWDNฤH HGXNDFMDIU\]MHUรถZQDPLรšG]\QDURGRZHMVFHQLHZ0HGLRODQLHF]\1RUZHJLL7RW\ONR]DU\VWHJRFRPDPZSODQDFKQDURNฤฎ

75


uroda

Trendy to historia. Modne jest wszystko Gorฤ…czkowo przeglฤ…dasz magazyny u schyล‚ku sezonu, szukajฤ…c nowoล›ci, przewodnich trendรณw, poล‚ฤ…czeล„, stylu, koloru, ktรณre wyrรณลผniฤ… Twรณj look. Czas zajฤ…ฤ‡ siฤ™ tym, co naprawdฤ™ pasuje do Ciebie.

:V]\VWNRMXฤE\รฏR&]\WRSRZรถGGR]PDUWZLHรฑ"1LH-HVWZF]\P Z\ELHUDรŠ1DXF]VLรšNRPSRQRZDรŠVZRMHZรฏDVQHPDNLMDฤHVW\OL]DFMH LSRรฏรˆF]HQLDNRORU\VW\F]QH7RQLHEรšG]LHWUXGQHMHฤHOLVNRU]\VWDV] ]bUDGGRฤ‚ZLDGF]RQHJRSURIHVMRQDOLVW\ -HฤHOLPDV]SUREOHP]GRERUHPIDVRQรถZNRORUรถZFLHQLUรถฤXSRGNรฏDGX ]UรถEWRUD]DGREU]HLXGDMVLรšGRZL]Dฤ\VWNLVW\OLVWNLNWรถUDNRPSOHNVRZR ]DMPLHVLรš7ZRLPZL]HUXQNLHP3RNDฤH&LZLHOHRSFMLGRSDVRZDQ\FKGR 7ZRMHMRVRERZRฤ‚FLXURG\LSUDF\NWรถUรˆZ\NRQXMHV]QDFRG]LHรฑ

76


-DNLHPDP\RSFMHZPDNLMDĝX" %URNDWZLRVQÈ"%D1DZHWNU\V]WDïNLLFHNLQ\$QWRQLR6FRJQDPLJOLR $QQD6XL-HUHP\6FRWW0LOO\.DWH6SDGH 3DVWHOH ļ PRĝHV] Z\ELHUDÊ Z NRORUDFK PDWRZ\FK SRï\VNXMÈF\FK $OHNVDQGHU:DQJ)DXVWR3XJOLVL'HQQLV%DVVR (\HOLQHU ļ NRORURZ\ SU]\G\PLRQ\ QD GROQHM SRZLHFH IDQWD]\MQ\ QLHGEDï\ ] GRGDWNLHP NRQWUDVWX 7RP )RUG 2VFDU GH OD 5HQWD 5REHUWR&DYDOOL3RUWV$QWRQLR%HUDUGL)HQGL0RVFKLQR&DUROLQD +HUUHUD3KLOLSS3OHLQ0DUF-DFREV$GDP6HOPDQ-LOO6WXDUW8OOD-RKQVRQ -HUHP\6FRWW 1XGH3XFFL(WUR3ULQJOHRI6FRWODQG&KULVWRSKHU.DQH0LFKDHO.RUV 9LFWRULD%HFNKDP3DPHOOD5RODQG

3U]\G\PLHQLH QLHZLQQH L SU]HVDG]RQH NRFLH Z NRORU]H L NODV\F]QH 6SRUWPD[$OLFH2OLYLD9HUVDFH0ROO\*RGGDUG$UPDQL$VKLVK$OEHUWD )HUUHWWL )RFXVQDXVWDPDWRZHNUHPRZH]SRï\VNLHP 0DUFRGH9LQFHQ]R 1DHHP.KDQ6LHV0DUMDQ7UDF\5HHVH =ïRWRQDSRZLHNDFKLSROLF]NDFKZIRUPLHFLHQLDSïDWNöZ0LFKDHO &RVWHOOR'HUHJODP 7RWDONRORU %\EORV+RXVHRI+ROODQG7UDF\5HHVH1RRQHE\1RRU

0XD .DPLOOD-DVWU]ÚEVNDķ)HQLNV6W\OHĵ )U\]XU\0DULXV]-DPQLXN )RWR 1DWDOLD.XOLJRZVNDE 0RGHONL.DWDU]\QD3DWDORQ0DUW\QD%ÈNRZVND$QJHOLND$UPDWRZVND

.DPLOOD-DVWU]ÛEVNDȂ'\SORPRZDQD0LVWU]\QL:L]DľXL6W\OL]DFMLΖQVWUXNWRU3UDNW\F]QHM1DXNL=DZRGX]DĄRľ\FLHOND LZĄDĝFLFLHOND0DNHXS&RORU 6W\OH$FDGHP\3U]HZRGQLF]ÇFD.RPLVML(J]DPLQDF\MQHMZ]DZRG]LH:L]Dľ\VWND6W\ OLVWNDSU]\.XMDZVNR3RPRUVNLHMΖ]ELH5]HPLRVĄDL3U]HGVLÛELRUF]RĝFLZ%\GJRV]F]\ 0DNHXS &RORU 6W\OH$FDGHP\WRQRZRF]HVQD SU\ZDWQDV]NRĄDNWµUDRIHUXMHNDPHUDOQHLSU]H]WRHIHNW\ZQH QDXF]DQLH Z ]DZRG]LH ZL]Dľ\VWNDVW\OLVWND 'RĝZLDGF]HQLH SDVMD LQVWUXNWRUD L ODWD SUDNW\NL Z QDXF]DQLX F]\QLÇ $NDGHPLÛ]DZRGRZ\PXQLZHUV\WHWHPZWHMG]LHG]LQLH(GXNDFMDRGE\ZDVLÛZIRUPLHNXUVµZLQG\ZLGXDOQ\FKLJUXSRZ\FK QDSR]LRPDFKSRGVWDZRZ\PL]DDZDQVRZDQ\P=DMÛFLDRSDUWHVÇQDZDUV]WDWDFKLSUDNW\NDFK6]NROHQLDSU]\JR WRZXMÇGRHJ]DPLQµZ]DZRGRZ\FK :ĄDĝFLFLHOND Ȍ)HQLNV 6W\OHȋ VWZRU]\ĄD MHG\QH Z 3ROVFH V]NROHQLH GOD IU\]MHUµZ ] 1RZRF]HVQHM =LQG\ZLGXDOL]RZDQHM $QDOL]\.RORU\VW\F]QHMNWµUHXF]\MDNGRELHUDÉNRORU\]DFMÛGRW\SXNRORU\VW\F]QHJRNOLHQWNL $NDGHPLDUHDOL]XMHUµZQLHľZDUV]WDW\RZL]HUXQNXZEL]QHVLHGHG\NRZDQHȴUPRPLLFKSUDFRZQLNRP 6]NRĄDZVSµĄSUDFXMH]IRWRJUDIDPLLDJHQFMDPL SU]\UHDOL]DFMLSURJUDPµZWHOHZL]\MQ\FKHYHQWµZSRND]µZPRG\ LVHVML]GMÛFLRZ\FK5HDOL]XMHLQG\ZLGXDOQH]OHFHQLDLFRQVXOWLQJ]ZLÇ]DQ\]ZL]HUXQNLHP ZZZIHQLNVVW\OHSOVWXGLR#IHQLNVVW\OHSO

K U R S Y

Z A W O D O W E

I

S Z K O L E N I A


uroda

RefectoCil Starter Kit Mini Starter Kit Mini to idealny zestaw dla osób, które dopiero zaczynają przygodę z henną. Zawiera dwie standardowe farby RefectoCil oraz wszystkie potrzebne akcesoria do wykonania ]DELHJXNRORU\]DFML:VNïDG]HVWDZXZFKRG]È 2 x farbka RefectoCil 15 ml, kolory: No. 2 Blue Black, No. 3 Natural Brown 1 x Oxidant 3% liquid 100 ml [ RSDNRZDQLHVLOLNRQRZ\FKSïDWNöZ ochronnych RefectoCil 1 x minimiseczka kosmetyczna Refectocil 1 x patyczek kosmetyczny 2GZLHGěQDV na www.refectocil.pl lub Facebooku: @RefectocilPolska 2ğFMDOQ\SDUWQHUPDUNL3URJUHVV:U]HĂQLD www.progress.wrzesnia.pl )DFHERRN#3URJUHVV:U]HVQLD

78


moda

W podróşy Wiosna 2018 W sezonie wiosennym i letnim moda proponuje nam podróşowanie, i to nie tylko dlatego, Ĺźe sprzyja temu letnia pora. Inspiracje tego sezonu czerpiÄ&#x2026; z dalekich krain i z dalekich epok, albowiem podróşowaÄ&#x2021; bÄ&#x2122;dziemy nie tylko w przestrzeni, ale rĂłwnieĹź w czasie. W proponowanych kolekcjach moĹźna zaobserwowaÄ&#x2021; dwie gĹ&#x201A;Ăłwne tendencje. PierwszÄ&#x2026; z nich jest zdecydowane zmaskulinizowanie kobiecej mody. Zaczyna siÄ&#x2122; od rozluĹşnienia sylwetki. Obszerne, luĹşne, sfaĹ&#x201A;dowane, swobodne formy budowane sÄ&#x2026; z materiaĹ&#x201A;Ăłw sztywnych i surowych, o postrzÄ&#x2122;pionych, nieobszytych brzegach lub z lekkich, zwiewnych, delikatnych, pĂłĹ&#x201A;przezroczystych tkanin (jedwab, satyna, ultracienka baweĹ&#x201A;na). Dalszym krokiem jest ubranie kobiety w mÄ&#x2122;skie formy, najczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciej stosowane sÄ&#x2026; tu elementy garnituru, pojedynczo. DrugÄ&#x2026; tendencjÄ&#x2026; jest skoncentrowanie siÄ&#x2122; na naturze, ktĂłra staje siÄ&#x2122; jednak odrealniona, â&#x20AC;&#x17E;wynaturzonaâ&#x20AC;? i â&#x20AC;&#x17E;podkrÄ&#x2122;conaâ&#x20AC;? przez technologiÄ&#x2122;. Stosowana w poprzednich sezonach monochromatycznoĹ&#x203A;Ä&#x2021; utrzymuje siÄ&#x2122; takĹźe tej wiosny i lata. Sylwetki sÄ&#x2026; jednolite kolorystycznie, najczÄ&#x2122;Ĺ&#x203A;ciej w bieli (bardzo czÄ&#x2122;sto zdarzajÄ&#x2026; siÄ&#x2122; kolekcje caĹ&#x201A;kowicie biaĹ&#x201A;e), ale teĹź w bĹ&#x201A;Ä&#x2122;kicie, koralowym lub pudrowym róşu. Bardzo popularne sÄ&#x2026; wszystkie ciepĹ&#x201A;e odcienie: şóĹ&#x201A;ty, pomaraĹ&#x201E;czowy, beĹźowy, rudy, rdzawy, czerwieĹ&#x201E;... Tendencja do ujednolicania obserwowana jest rĂłwnieĹź w nadrukach. Niezwykle czÄ&#x2122;ste sÄ&#x2026; nadruki all-over, niemniej jednak caĹ&#x201A;a sylwetka najchÄ&#x2122;tniej jest traktowana nieomal jak malarskie pĹ&#x201A;Ăłtno i staje siÄ&#x2122; â&#x20AC;&#x17E;pĹ&#x201A;aszczyznÄ&#x2026;â&#x20AC;?, na ktĂłrej umieszczony jest jeden makrowzĂłr. OdskoczniÄ&#x2026; od monotonii sÄ&#x2026; wyraziste

0HQFKHQ7RPDV

$QJHO6FKOHVVHU

$OYDUQR

i kontrastowe aplikacje, w powiÄ&#x2122;kszonym rozmiarze, uĹ&#x201A;oĹźone na sylwetce zamaszystym gestem.

3RGUĂśÄ?QD:VFKĂśG 3RGUĂśÄ?QD:FKĂśG'DOHNLL%OLVNL7HJRURF]QHNROHNFMHZLRVHQQHLOHWQLHVĂ&#x2C6;Z\UDÄ&#x203A;QLHLQVSLURZDQH ZSĂŻ\ZDPLRULHQWDOQ\PLXOHJDMĂ&#x2C6;MHGQDNXSURV]F]HQLXLQDELHUDMĂ&#x2C6;GXÄ?HMJHRPHWU\F]QRÄ&#x201A;FLQLHRPDO V\PEROLF]QHM1DMF]Ă&#x161;Ä&#x201A;FLHMVĂ&#x2C6;WRIRUP\]DF]HUSQLĂ&#x161;WH]NLPRQD V]HURNLSDVZWDOLLNRĂŻQLHU]DWDNÄ?H REÄ&#x;WHPDV\PDWHULDĂŻXVSĂŻ\ZDMĂ&#x2C6;FHJR]UDPLRQ OXE]QDQH]HVWDURJUHFNLFKU]HÄ&#x203A;E(IHNWZ\UDÄ&#x203A;QLH ZVSÜïF]HVQDV\OZHWNDRGĂŻXJLFKVLĂ&#x161;JDMĂ&#x2C6;F\FK]LHPLIRUPDFKVXNLHQDOERVSRGQLOXESU]HFLZQLH ÄźVWRVRZDQHVĂ&#x2C6;IRUP\NUĂśWNLHLGRSDVRZDQH0DODUVNLHRUQDPHQW\NZLDWRZHWDNÄ?HF]HUSLĂ&#x2C6;Z\UDÄ&#x203A;QHLQVSLUDFMH]H:VFKRGX

80


,RQ)L]

)UDQFLV0RQWHVLQRV

)UDQFLV0RQWHVLQRV

3RGUรถฤQD=DFKรถG

'X\RV

'HYRWD /RPED

$QD/RFNLQJ

'UXJLPNLHUXQNLHPZLRVHQQHJRSRGUรถฤRZDQLDMHVW=DFKรถG&KFรˆF]QDOHฤ›รŠPRGQHZ]RU\LV\OZHWNL WU]HEDฤทSRZHUWRZDรŠฤต,QWHUQHWZSRV]XNLZDQLXPRW\ZรถZ]$PHU\NLย’DFLรฑVNLHML3RรฏXGQLRZHM:bNROHNFMDFKSRMDZLDMรˆ VLรš HOHPHQW\ V]WXNL L VWURMรถZ PHNV\NDรฑVNLFK LQGLDรฑVNLFK EUD]\OLMVNLFK SHUXZLDรฑVNLFK L ZLHOX LQQ\FK 0RW\Z\ WH WZRU]รˆ EDUG]R FLHNDZ\ DPDOJDPDW NWรถU\ QDELHUD ]DVNDNXMรˆFRQRZRF]HVQHJRZ\JOรˆGXDWRSU]HGHZV]\VWNLPG]LรšNLWHFKQRORJLF]QLH]DDZDQVRZDQ\P PDWHULDรฏRPRUD]VWUHHWRZ\PIRUPRP

3RGUรถฤZF]DVLH -HVWWRSRGUรถฤQLHRF]\ZLVWDSRQLHZDฤPLHV]DHSRNLIRUP\LVW\OH0RGD]DELHUDQDVZSRGUรถฤ GR6WDQรถZ=MHGQRF]RQ\FKLLFKQDMEDUG]LHMHPEOHPDW\F]Q\FKPLHMVFLHSRN3U]HGHZV]\VWNLP OรˆGXMHP\ ]QLHQDFND Z VDP\P ฤ‚URGNX DPHU\NDรฑVNLHJR 3RรฏXGQLD QLH W\ONR ZVSรถรฏF]HVQHJR DOH UรถZQLHฤ]QDQHJR]ODWRUD]]RNUHVXSXU\WDQL]PX)RUP\VรˆF\WRZDQHGRVรฏRZQLHLZ\NRQDQH ZDEVROXWQLHฤทSRSNXOWXURZHMฤตNRORU\VW\FH MDVNUDZHฤรถรฏFLHQLHEรฏ\V]F]รˆFHQLHELHVNRฤ‚FLMD]JRWOLZH F]HUZLHQLH 

81


8OLVHV0ÓULGD

7KHQG6NLQ&R

0HQFKHQ7RPDV

moda

1DGFKRG]L%,(/

$LODQWR

)UDQFLV0RQWHVLQRV

$HURQ

2ELHOLZW\PVH]RQLHPRĝQDE\QDSLVDÊFDïÈNVLÈĝNÚ0RĝHE\ÊSU]\EUXG]RQDV]DUDZDLSU]\NXU]RQDMDNE\SRĝöïNïDQLE\VWDUDNRURQNDDQLHNLHG\ZUÚF]SU]HFLZQLHļVWHU\OQLHF]\VWDWHFKQRORJLF]QLHRF]\V]F]RQDOĂQLÈFDQRZRĂFLÈZ]PRFQLRQDĂZLDWïHPXOWUDğROHWRZ\P:LHOH]WHJRURF]Q\FK NROHNFMLMHVWXWU]\PDQD7</.2ZELHOLļZFDïHMNROHNFMLQLHSRMDZLDVLÚĝDGHQLQQ\NRORU1LHNWöU]\ SURMHNWDQFLJUDMÈZ\UD]LVW\PLIDNWXUDPLDOEREORNDPLELDïHJRPDWHULDïXLQQLļLWRVÈQDMFLHNDZV]H SURSR]\FMHļ]DGRZDODMÈVLÚ]XSHïQLHJïDGNLPLQDMSURVWV]\PLIRUPDPLGRSDVRZDQ\FKVXNLHQHNF]\ EOX]HNFRSU]\SRPLQDRGURELQÚ0DOHZLF]RZVNLķ%LDï\NZDGUDWQDELDï\PWOHĵ

1DGQDWXUDOQDQDWXUD =DZV]HZVH]RQDFKZLRVHQQ\FKLOHWQLFKPRGDVLÚJDGRQDWXU\7\PUD]HPVLÚJDGRQDWXUDOQHMNRORU\VW\NLEHĝöZ EUÈ]öZEDUZ]LHPLLSLDVNXDWDNĝHGRRGFLHQLEïÚNLWXQLHEDLOD]XUXPRU]DDMHV]F]HF]ÚĂFLHMļGRSRïÈF]HQLHRGFLHQL]LPQ\FKPRUVNLFK]FLHSï\PL]LHPLVW\PLFRGDMHEDUG]RQRZRF]HVQH]HVWDZLHQLD6\OZHWNDOXěQDVZRERGQD REV]HUQDLREğWD]OHNNDXWU]\PDQDZGXFKXHWQRW\OHĝHZEDUG]RXSURV]F]RQHMZHUVML ZV]HFKREHFQDSURVWRWDMHVW QDGU]ÚGQÈWHQGHQFMÈVH]RQX %U]HJLWNDQLQPRJÈE\ÊWXWDMSRVWU]ÚSLRQHSDVNLOXěQRSU]HZLÈ]DQHVSORW\G]LDQLQ JUXEHLVXURZH0RGDMHGQDNQLH]DGRZDODVLÚ]Z\Nï\PRGWZRU]HQLHPQDWXU\LWHPDWWHQMHVWZLVWRFLHMHMSRGNUÚFRQÈ ZHUVMÈFR]GUDG]DMÈKLSHUUHDOLVW\F]QHNZLDWRZHQDGUXNLDOORYHU

82


,RQ)L]

)UDQFLV0RQWHVLQRV

$QD/RFNLQJ

3RGUรถฤQD=DFKรถGSRPรšVNX :PRG]LHPรšVNLHMSU]HJOรˆGDPHU\NDรฑVNLFKZSรฏ\ZรถZZPRGQ\FKQDSU]HVWU]HQLHSRNGRNRQXMHVLรšMDNE\ZMHV]F]HZLรšNV]\PVNRQGHQVRZDQLXQLฤ ZPRG]LHGDPVNLHMODWDHOHPHQW\]QDQH]ZHVWHUQรถZR']LNLP=DFKRG]LHZ\VWรšSXMรˆLQWHQV\ZQLHMVNXPXORZDQHZREUรšELHMHGQHMV\OZHWNLOXE MHGQHJRHOHPHQWXVWURMX QSPDU\QDUNDNXUWNDOXEW\ONRJรถUDV\OZHWNL 3RSNXOWXURZHฤทSRGNUรšFHQLHฤตUรถZQLHฤGRNRQXMHVLรšRGZDฤQLHMQLฤZPRG]LH GDPVNLHMPDWHULDรฏ\PDMรˆZLรšNV]\EODVNVรˆSRZOHNDQHIROLRZDQHRUD]Z]GHF\GRZDQLHMDVNUDZV]\FKRGFLHQLDFK1LH]Z\NOHFLHNDZLHฤผLEDUG]RPรšVNR ฤผZ\SDGDMรˆPRW\Z\LIRUP\SRรฏXGQLRZRDPHU\NDรฑVNLH

*DUFLD0DGULG

)UDQFLV0RQWHVLQRV

)UDQFLV0RQWHVLQRV

1DELDรฏR :\ELHORQD WHQGHQFMD WHM ZLRVQ\ RF]\V]F]D L XSUDV]F]D UรถZQLHฤ SURSR]\FMH Z PRG]LH PรšVNLHM 6]F]HJรถOQLH Z\NZLQWQLH SUH]HQWXMH VLรš Z ZHUVML RฤŸFMDOQHM JDUQLWXURZHM ZZ\GDQLXDOORYHUOXESU]HรฏDPDQD MHGQ\P HOHPHQWHP QS PDU\QDUNรˆ Z SDVWHORZ\P RGFLHQLX .UรถM VSRGQL MHVW V]HUV]\ Z SRUรถZQDQLX GR SRSU]HGQLFK VH]RQรถZ QRJDZNL REฤŸFLHNXPXOXMรˆPDUV]F]รˆF\VLรšPDWHULDรฏQDGNRVWNรˆ=U]DGND]ZรšฤDMรˆ VLรš SU]HG NRVWNรˆ 0DU\QDUNL ] NROHL PDMรˆ]GHF\GRZDQLHฤทSU]\PDรฏ\ฤตZ\JOรˆG UรšNDZ\ Vรˆ FHORZR ]D NUรถWNLH Z\VWDZDรŠ PRฤH VSRG QLFK QDZHW FDรฏ\PDQNLHWNRV]XOL

2XWVLGHUV'LYLVLRQ

,RQ)L]

%DUG]R FLHNDZD WHQGHQFMD W\SRZD GODPRG\PรšVNLHMSRZRGXMHZW\P VH]RQLH SRZLรšNV]HQLH L SRV]HU]HQLH V\OZHWNL WURFKรš ฤทQD JDZURV]Dฤต 1RJDZNLVSRGQLVรˆEDUG]RV]HURNLH PDU\QDUNL]NROHL]DGXฤH=E\WREฤŸWH SRรฏ\ L IDรฏG\ NXPXOXMรˆ VLรš Z UรถฤQ\FK F]รšฤ‚FLDFK V\OZHWNL QLHPQLHM MHGQDN QLH WUDFL RQD QD HOHJDQFML DQL W\P EDUG]LHM QD QRZRF]HVQ\P Z\JOรˆG]LH:WHMZHUVMLQRJDZNLVรˆ]GHF\GRZDQLHNUรถWV]HXFLรšWHQDGNRVWNรˆ D UรšNDZ\ Z\UDฤ›QLH RGVรฏDQLDMรˆ QDGJDUVWHN ]D WR Vรˆ GXฤR V]HUV]H ,QQรˆ RSFMรˆMHVWZ\GรฏXฤHQLHIRUPPDU\QDUHN F]\ NDPL]HOHN NWรถUH SU]\ELHUDMรˆ IRUPรš GรฏXJLHJR VLรšJDMรˆFHJR VWรถS SรฏDV]F]D

$QD/RFNLQJ

:SRZLรšNV]HQLX

Foto: Ugo Camera / IFEMA Maja Hirsz

83


SALLY BROOKS

84


85


Fryzury: Sally Brooks – HJ’s 2017 British Hairdresser of the Year, Brooks & Brooks, London Foto: Jenny Hands Make-up: Lan Nguyen-Grealis Stylizacja: Milly Simon

SALLY BROOKS

86


MARTA ROBAK DLA HAIRDREAMS

92

Kolekcja WHITE BLOOM


93


MARTA ROBAK DLA HAIRDREAMS

94


95


Hair extension: Hairdreams Fryzury: Marta Robak Asystent: Iryna Voitovych Współpraca: Elwira Maj / trainer Hairdreams Foto: Marta Macha Make-up: Agata Nowakowska Suknie: Mona Liza Suknie Ślubne Salony w Warszawie i Piasecznie, www.monaliza.com.pl Modelki: Agnieszka Praszałowicz, Karolina Podolak, Nikola Okoń. Kosmetyki: Kaaral

MARTA ROBAK DLA HAIRDREAMS

96


JOSE GARCIA PELUQUEROS

98

Kolekcja ARGIA


Fryzury: Jose García Peluqueros Foto: Roberto Lechado Make-up: Isabel García Stylizacja: Rosa Clará

99


ZIORTZA ZARAUZA, CENTRO BETA

100

Kolekcja TWO SIGHTS


Fryzury: Ziortza Zarauza, Centro Beta Foto: David Arnal Retusz: Javier Villalabeitia Make-up: Wild Van Dijk Stylizacja: Visorifashionart

101


Z ZAREMB BA INTERN NAT A IO ONAL AC AC AD A EMY

termin ny szkoleń: ń: 188.03.2018

Białysto tokk

199.0 .03.2018 .03.

Białystok

15.04. 4 20 2 18

Szczecin Sz

16.04.20 20 01188

Szczeccin

22.04.2018

Koszalin

23.04.2018

K szalin Ko

10.06.2018

Bieelsk sko-Biała

11.06.2018

Biiel elskkoo-Biała

17.06.2018

Byydg dgoszczz

18.06.2018

Bydg dgosszc zczz

Bile Bi lety na szkoleeni niaa do d st stępne u Przedstaw wic icie i li Handlowych Fale Lokki Koki.

Nie stój w mie ie ejs jscu c . Bądź zawsz sze o krok do przodu...

www.zaremb mbamb a ac aa ademy. y.co com m www.montibello.p pl Zap prasza Joa J anna Zaremba-Wa Wanczu c ra pie erwsz rwssza za pol po olska ska Mistrzyn Mistrzyni Świata

parttne pa ner: r:


Fryzury: Rafael Bueno, Rafael Bueno Peluqueros Asystent: Moysés Utrera Foto: Alberto Zaldívar Make-up: Jorge Sánchez Stylizacja: Rafael Urquizar Modelki: Paula & Alba Ozdoby do włosów: Martina Dorta Produkcja: DE. Management Extensions: Elegance Hair Extensions

RAFAEL BUENO PELUQUEROS

104

Kolekcja JADE


WIERZBICKI & SCHMIDT ACADEMY

106

Kolekcja INKARNATION To opowieść o niematerialnym cyklu przemian i ponownych narodzin. Świat bowiem jest dla nas powtarzalnym w nieskończoność procesem tworzenia i upadku. Kolekcja jest wyrazem hołdu złożonego poprzednim pokoleniom. Jednocześnie kreuje wizję przyszłości i pokazuje kolejne wcielenia najważniejszych prądów/nurtów kulturowych, które kontestują podstawowe wartości ludzkiej egzystencji, takie jak: miłość, wiara, równość i szczęście. Zmusza także do refleksji na temat prawdy będącej wyznacznikiem nirwany, do której nieustannie dążymy.


Fryzury: Andy Heasman, Rush Foto: Alex Cecchini Make-up: Victoria Paterson Stylizacja: Robert Morrison

107


WIERZBICKI & SCHMIDT ACADEMY

108


109


Fryzury: Jarosław Mrówczyński, Mateusz Kurasz, Karolina Ratajak, Adam Lipiński, Tomasz Schmidt Foto: Kamil Majdański Make-up: Monika Chmielewska Stylizacje: Szymon Mrózek

WIERZBICKI & SCHMIDT ACADEMY

110


Drzewo to symbol odradzania się. Jasne i ciemne barwy jego słojów wyznaczają czas. To, co jasne – wiosenne, przenika się z tym, co ciemniejsze – jesienne. Bądź tu i teraz, a jednocześnie zanurz się w miłych wspomnieniach tego, co minęło.

IMPRINTING

112

ANGELO SEMINARA DLA DAVINES


Słoje drzewa pozwalają nam poznać jego sekrety. Każda linia opowiada nam wspaniałe historie z dawnych czasów. A Ty jakie skrywasz tajemnice?

113


Istnieje nieoczywiste podobieństwo między drzewami i rybami. Linie słojów opowiadają historie. Linie na ciałach ryb wysyłają w świat tajemnicze przesłania. A kolory tych stworzeń mają moc ostrzegania, zwodzenia lub przyciągania. A Ty co chcesz przekazać światu?

IMPRINTING

114


nowoล›ci

Davines Imprinter Imprinter otwiera dla kolorystรณw nowe, kreatywne horyzonty i daje moลผliwoล›ฤ‡ tworzenia oryginalnych, artystycznych efektรณw kolorystycznych.

']LรšNL SURVWHPX JHVWRZL PRฤOLZH VWDMH VLรš X]\VNDQLH UH]XOWDWX NRORU\VW\F]QHJRNWรถU\E\รฏGRWHMSRU\QLHRVLรˆJDOQ\SU]\]Z\NรฏHMDSOLNDFMLNRORUX QDZรฏRVDFK 7DQRZDXVรฏXJDNRORU\]DFMLVWZRU]RQDSU]H]$QJHOR6HPLQDUรšVW\PXOXMH NUHDW\ZQRฤ‚รŠ NRORU\VW\ L FLHNDZRฤ‚รŠ NOLHQWNL SRSU]H] Z\V]XNDQ\ HIHNW NWรถU\FL]NRVRELHE\รฏRZ\REUD]LรŠDฤGRG]Lฤ‚ 7HUD]VWDMHVLรšPRฤOLZHVWZRU]HQLHSUDZG]LZLHQLHVWDQGDUGRZHMLZ\UรถฤQLDMรˆFHMNRORU\]DFML ฤพ,PSULQWLQJWRQRZDSURIHVMRQDOQDXVรฏXJDNRORU\]DFMLZรฏRVรถZ ฤพ0DNV\PDOQHZ\UDฤHQLHNUHDW\ZQRฤ‚FLNRORU\VW\F]QHM ฤพ,QVSLUDFMDZ]RUDPLJHRPHWU\F]Q\PLQDWXU\ ฤพ'ODNRELHWNWรถUHFKFรˆZ\UรถฤQLรŠVLรšVSRฤ‚UรถGLQQ\FK

'ODVDORQX ฤพ2IHUWDSHUPDQHQWQHJRZ]RUXNRORU\VW\F]QHJRQDZรฏRVDFKPRฤOLZHJR GRVWZRU]HQLDZV]\ENLLSURVW\VSRVรถE ฤพ:\UรถฤQLHQLHVLรšVSRฤ‚UรถGLQQ\FKVDORQรถZSRSU]H]LQQRZDF\MQรˆLNUHDW\ZQรˆ SURSR]\FMรš ฤพ=ZLรšNV]HQLHEL]QHVXNRORU\VW\F]QHJRSRSU]H]RIHUWรšQLH]Z\NรฏHMXVรฏXJL GRGDWNRZHM

0RฤOLZHZ\NRU]\VWDQLH

(IHNW,035,17,1*68%/,0( F]รšฤ‚รŠIU\]XU\

ฤพ$SOLNDFMDQDVHNFML QLHQDFDรฏHMJรฏRZLH

ฤพ%H]QDNรฏDGDQLDQDRGURVWW\ONRQDฤ‚URGNRZHMGรฏXJRฤ‚FL ฤพ&DรฏNRZLWD GRZROQRฤ‚รŠ SU]\ Z\NRU]\VWDQLX NRORUรถZ RG GHOLNDWQ\FK SDVWHORZ\FKSRPRFQHWRQDFMHNWรถUHPRJรˆNRQWUDVWRZDรŠ]QDWXUDOQรˆ ED]รˆOXEHOHJDQFNLHLVXEWHOQHPLรšNNLHWRQDFMH ฤพ3HUPDQHQWQDNRORU\]DFMDNWรถUDPRฤHE\รŠรฏDWZRXNU\WDOXERGVรฏRQLรšWD EH]GRNRQ\ZDQLDZLHONLFK]PLDQZZ\JOรˆG]LH

(IHNW,035,17,1*9,6,21$5< FDรฏDIU\]XUD

ฤพ$SOLNDFMDQDFDรฏHMJรฏRZLH VHNFMH]HZQรšWU]QHLZHZQรšWU]QHIU\]XU\ OXEZLรšFHMVHNFML ฤพ7ZRU]HQLHQRZHJRNUHDW\ZQHJRLVLOQHJRZ\JOรˆGX ฤพ&DรฏNRZLWD GRZROQRฤ‚รŠ SU]\ Z\NRU]\VWDQLX NRORUรถZ RG GHOLNDWQ\FK SDVWHORZ\FKSRPRFQHWRQDFMHNWรถUHPRJรˆNRQWUDVWRZDรŠ]QDWXUDOQรˆ ED]รˆOXEHOHJDQFNLHLVXEWHOQHPLรšNNLHWRQDFMH ฤพ,GHDOQDNRORU\]DFMDGODNOLHQWHNNWรถUHFKFรˆUDG\NDOQLH]PLHQLรŠVZรถMZ\JOรˆG L]GHF\GRZDQLHZ\UรถฤQLDรŠVLรšZฤ‚UรถGLQQ\FK

'ODNOLHQWNL ฤพ(ODVW\F]QDXVรฏXJDNRORU\]DFML NWรถUDPRฤHE\รŠGRSDVRZDQD GR SRWU]HE GDQHM NOLHQWNL QD FDรฏHM IU\]XU]H EรˆGฤ› QD MHM F]รšฤ‚FL ฤพย’DWZHSLHOรšJQRZDQLHRGURVWX

Imprinting GRVWรšSQ\RGNZLHWQLD :LรšFHMV]F]HJรถรฏรถZQD ZZZIDFHERRNFRPGDYLQHVSROVND OXEX&RQVXOHQWL'DYLQHV

115


szkolenia

Szkolenia Allilon w Akademii Davines Allilon w Londynie to uznane miejsce na Ĺ&#x203A;wiatowej mapie edukacji fryzjerskiej. To Akademia, ktĂłrej gĹ&#x201A;Ăłwnym celem jest tworzenie, poznawanie i rozwijanie nowych Ĺ&#x203A;cieĹźek we wspĂłĹ&#x201A;czesnym fryzjerstwie. Fryzjerstwo wedĹ&#x201A;ug Allilon to poĹ&#x201A;Ä&#x2026;czenie silnych podstaw technicznych z wyjÄ&#x2026;tkowÄ&#x2026; dokĹ&#x201A;adnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026; pracy oraz kreatywnoĹ&#x203A;ciÄ&#x2026;. NajwyĹźszy poziom profesjonalizmu zapewnia opieka zaĹ&#x201A;oĹźycieli Akademii, autorĂłw licznych miÄ&#x2122;dzynarodowych kolekcji oraz pokazĂłw: Johnnyâ&#x20AC;&#x2122;ego Othony i Pedra Inchenki. Etapy rozwoju z Allilon: 3ULPDU\6KDSHVZSURZDG]HQLHGRSRGVWDZRZ\FK]DVDGVWU]\Ä?HĂąZ$OOLORQ 3ULPDU\0HFKDQLFVZ\]ZDQLHWHFKQLF]QHÄźNXPXODFMDZLHG]\LSRMĂ&#x161;Ă&#x160;]3ULPDU\6KDSHV 3ULPDU\'LVFRQQHFWLRQZGURÄ?HQLHGRÄ&#x201A;ZLDWDVHSDUDFML $GYDQFHG'LVFRQQHFWLRQHNVSORURZDQLHG\VNRQHNFMLQDSROXSUDZG]LZLHNUHDW\ZQHJRVWU]\Ä?HQLD

Zapraszamy na szkolenie Primary Shapes Allilon w Warszawie. -HVWWRSLHUZV]\NURNZÄ&#x201A;ZLDWVWU]\Ä?HĂą]$NDGHPLĂ&#x2C6;$OOLORQ Program obejmuje: â&#x20AC;˘ :SURZDG]HQLHGRSRGVWDZRZ\FK]DVDGVWU]\Ä?HQLDZ$OOLORQ â&#x20AC;˘ 5R]ZĂśMXPLHMĂ&#x161;WQRÄ&#x201A;FLLSRPRFZ]UR]XPLHQLX]DVDGVWU]\Ä?HQLD â&#x20AC;˘ =DSR]QDQLH]]DVDGDPLXĂŻDWZLDMĂ&#x2C6;F\PLSRGHMPRZDQLHGHF\]MLNLHG\GODF]HJRLMDNVWU]\F â&#x20AC;˘ =DVDG\GRERUXRGSRZLHGQLHMGĂŻXJRÄ&#x201A;FLLNV]WDĂŻWXIU\]XU\RUD]WHFKQLNLVWU]\Ä?HQLDGRLQG\ZLGXDOQ\FK potrzeb klientĂłw.

:LĂ&#x161;FHMV]F]HJÜïÜZQDZZZIDFHERRNFRPGDYLQHVSROVNDRUD]X&RQVXOHQWL'DYLQHV

116

Zapewniamy: 4 dni szkolenia 2 trenerĂłw z Akademii Allilon WĂŻXPDF]\ 3UDFDQDJĂŻĂśZNDFKWUHQLQJRZ\FK Miejsce szkolenia: Akademia Davines w Warszawie


szkolenia Star Icon | Angelo Seminara dla Davines

Davines Colour Experience Academy Zaawansowany program edukacyjny dla osรณb, ktรณre pragnฤ… podkreล›liฤ‡ eksperckฤ… rangฤ™ swoich salonรณw w zakresie koloryzacji wล‚osรณw. To propozycja dla tych, ktรณrzy poza mistrzostwem technicznym chcฤ… proponowaฤ‡ unikalne doล›wiadczenia podczas wizyty w salonie, budujฤ…c dziฤ™ki temu spoล‚ecznoล›ฤ‡ lojalnych klientรณw.

&RORXU([SHULHQFH$FDGHP\VNLHURZDQ\MHVW]DUรถZQRGRNRORU\VWรถZMDNLZรฏDฤ‚FLFLHOLVDORQรถZ NWรถU]\FKFรˆEXGRZDรŠVZรถMEL]QHVLZ\UรถฤQLDรŠVLรšQDU\QNXSRSU]H]KROLVW\F]QHSRGHMฤ‚FLHGRNOLHQWD

3URJUDPVNรฏDGDVLรš]WU]HFKVHVMLV]NROHQLRZ\FK I. 

Pierwsza sesja dotyczy zasad tworzenia zindywidualizowanego koloru. 8F]HVWQLF\QDXF]รˆVLรšL]UR]XPLHMรˆUHJXรฏ\SURMHNWRZDQLDNRORUX

II. 

'UXJDVHVMDVNRQFHQWURZDQDEรšG]LHQD]DJDGQLHQLDFK]ZLรˆ]DQ\FK]NRQVXOWDFMรˆNRORU\VW\F]Qรˆ ฤผQDXF]\SURMHNWRZDQLDฤŸQDOQHJRVSรถMQHJRZL]HUXQNXNOLHQWNL

III. 

7U]HFLDVHVMDWRZDUV]WDWNRQNUHWQ\FKUR]ZLรˆ]DรฑGRZSURZDG]HQLDZVDORQLH ZVSRPDJDMรˆF\FKVNXWHF]Q\UR]ZรถMREV]DUXNRORU\]DFML

Forma szkolenia: Warsztaty i sesje teoretyczne Czas trwania: 6 dni (w podziale na 3 dwudniowe etapy) Miejsce szkolenia: Akademia Davines w Warszawie

:LรšFHMV]F]HJรถรฏรถZQDZZZIDFHERRNFRPGDYLQHVSROVNDRUD]X&RQVXOHQWL'DYLQHV

117


CANDICE MCKAY

118

Kolekcja THE BRAVE


Fryzury: Candice McKay Foto: John Rawson Make-up: Lan Grealis Stylizacja: Jared Green Stroje: Black Coffee Asystent: Yvonne Flick-Barbanti Produkty: Davines

119


w w. ww w mo mont ntib nt ib bel e lo lo.p .pll .p


Permanentna farba do włosów

KOLEKCJA NOWYCH BR RĄZÓW Z EKSTRAKT TEM Z ZIAR REN KAK KAOWCA

CO COCOA O

COLLECTION N

CIE C IEMNY MNY BR MN B ĄZ Z PER ERŁOW ERŁOW OW WY B BRĄZ RĄZ Ą

CIE C EMNY EMNY MNY B BR RĄZ Ą PER P RŁOW O Y BLON OW LOND LO D

ŚR ŚRE REDNI DN BR RĄ ĄZ Z PERŁOW PER PE ŁOW Ł OWY BLOND LON OND

J NY JAS Y BRĄ RĄ ĄZ PER P ER RŁOW ŁO Y BLON BLON LOND

ŚRE Ś ŚR RE R ED DNI DN NIIO INT N NTE NTE ENSY NSYWN SYW WNY WN N NY Y BR BRĄ B RĄ R RĄZO ĄZO ZOW ZOW OWY BRĄZ ĄZ Ą

LEKKO LEKKO K INT TENS N YWN NY BRĄ R ZOW ZOWY Y BRĄ RĄZ Z

MOCNO MOC NO N O IN INT NTENS NT EN NSYWNY YWN W Y WN BR BRĄZOW BRĄ RĄZOW RĄ O Y BLON BLON LO ON O ND D

ŚRE Ś REDNI N O INTE NTENSY NSY YWNY NY Y BRĄ BRĄ BRĄZ ĄZOW ZOWY BLON ZO ON O ND

JA JAS ASNY NY B BRĄ RĄZ R ZŁO ZŁ ŁOC CIIS CIS ISTY TY BRĄ RĄZ ĄZ

ŚRE ŚR Ś R DN RE DNI BR DNI RĄZ ĄZ ZŁO Z OCIS CIS STY Y BLO LOND LO N

JA JAS A NY AS NY BRĄ RĄ ĄZ NAT ATURA URA URA R LNY NY BL NY BLO OND ND


szkolenia

6â&#x20AC;&#x201C;10 listopada 2017, Warszawa

Montibello â&#x20AC;&#x201C; szkolenie z Vidal Sassoon Academy Nic nie integruje lepiej niż wspólna kreatywna praca! 2EHMU]\MFLH IRWRUHODFMÃ&#x161; ] ZDUV]DZVNLHJR V]NROHQLD ] $NDGHPLÃ&#x2C6; 9LGDO 6DVVRRQ 6HUGHF]QLHJUDWXOXMHP\ZV]\VWNLPXF]HVWQLF]NRPLXF]HVWQLNRP 3URZDG]Ã&#x2C6;F\V]NROHQLH]9LGDO6DVVRRQ$FDGHP\.U]\V]WRI3DFXUDL=VROW1DJ\ )RWR3DZHïÂ&#x2019;Ã&#x2C6;F]Q\ZZZSDZHOODF]Q\FRP

122


6]NROHQLDZURNX ļV]NROHQLH$%&&87ļ:URFïDZ ļV]NROHQLH$%&&87ļ:URFïDZ ļV]NROHQLH$%&&87ļ:URFïDZ ļV]NROHQLHSR]LRP]DDZDQVRZDQ\ ļ:URFïDZ ļV]NROHQLH$%&&87ļ:DUV]DZD ļV]NROHQLH$%&&87ļ:DUV]DZD ļV]NROHQLH$%&&87ļ:DUV]DZD ļV]NROHQLHSR]LRP]DDZDQVRZDQ\ ļ:DUV]DZD ļV]NROHQLH$%&&87ļ.UDNöZ ļV]NROHQLH$%&&87ļ.UDNöZ ļV]NROHQLH$%&&87ļ.UDNöZ ļV]NROHQLHSR]LRP]DDZDQVRZDQ\ ļ.UDNöZ ļV]NROHQLH$%&&87ļ*GDñVN ļV]NROHQLH$%&&87ļ*GDñVN ļV]NROHQLH$%&&87ļ*GDñVN ļV]NROHQLHSR]LRP]DDZDQVRZDQ\ ļ*GDñVN 6]NROHQLHW\ONRGODRVöENWöUHZ]LÃ&#x161;ï\XG]LDïZV]NROHQLX $%&&876DVVRRQ$FDGHP\ZU

123


AKADEMIA STYLIZACJI DECODE

INSTRUKTOR MARTYNA MARIA MOSIOŁEK

AKADEMIA KREACJI HYPERREAL

INSTRUKTOR WOJCIECH WALCZAK

AKADEMIA ROZWOJU

INSTRUKTOR KATARZYNA BUDKA

www.montibello.pl


Bawimy się formą, plastycznie pokazujemy możliwości produktów. O składnikach mówimy tylko to, co niezbędne, dużo więcej natomiast o zastosowaniu poszczególnych kosmetyków, uzyskaniu konkretnych efektów, kruczkach stylizacyjnych, podstawowych błędach. Uczestnik szkolenia nabywa umiejętności przygotowania dwóch fryzur. Jeżeli chcesz rozpocząć przygodę lub pogłębić swoją wiedzę w zakresie stylizacji włosów, to szkolenie jest dla Ciebie! I DZIEŃ: LOOK AND LEARN wprowadzenie do kolekcji fryzur II DZIEŃ: WARSZTATY koloryzacja & strzyżenie Kraków | 17-18.03.2018 Warszawa | 4-5.04.2018 Warszawa | 6-7.04.2018

Fryzjerstwo towarzyszy jej przez całe życie, a to dlatego, że jest zarówno pasją, jak i rodzinną tradycją podtrzymywaną już od 3 pokoleń w Częstochowie. Jest finalistką konkursu stylizacji modowych, brała także udział w sesjach zdjęciowych. Swoją kreatywność realizuje przede wszystkim w koloryzacjach i kreatywnych stylizacjach.

Podczas tego wyjątkowego szkolenia zapoznasz się z naszą interpretacją mody fryzjerskiej. To niepowtarzalna okazja do znalezienia inspiracji w codziennej pracy i przeniesienia trendów do Twojego salonu. Poznaj naszą najnowszą kolekcję HYPERREAL! I DZIEŃ: LOOK AND LEARN wprowadzenie do kolekcji fryzur II DZIEŃ: WARSZTATY koloryzacja & strzyżenie Wrocław 14-15.04.2018 26-27.05.2018 16-17.06.2018

Bardzo kreatywny, odważny i bezkompromisowy w kolorze i strzyżeniu, starający się wyprzedzać trendy. Inspiracji szuka wszędzie: od natury, poprzez etniczność, ignorowanie konwenansów, aż do sięgania w przeszłość i nawiązywania do klasycznych stylizacji. Nastawiony na permanentny rozwój, ma za sobą kilkadziesiąt szkoleń, m.in. w Akademii Toni&Guy.

Różnica między zwykłym fryzjerem a profesjonalnym stylistą to nie tylko kwestia zupełnie innego zakresu wiedzy i umiejętności zawodowych, ale przede wszystkim – zupełnie inna w swojej jakości umiejętność obsługi klienta. Najlepsi z najlepszych potrafią od momentu umówienia na wizytę aż do kolejnego spotkania z klientem zadbać o to, aby ten czuł się WYJĄTKOWO. I DZIEŃ: STRZYŻENIA KLASYCZNE II DZIEŃ: PERFEKCYJNA OBSŁUGA KLIENTA szkolenie biznesowe Bydgoszcz 21-22.04.2018 20-21.05.2018 9-10.06.2018

Dyrektor Edukacji Montibello, od 20 lat pracuje jako instruktor fryzjerstwa. Pozostaje wierna szkole Vidala Sassoona i jego filozofii – klasycznej prostocie, połączonej z elegancją, podkreślonej zawsze trafionymi kolorami. Zwolenniczka dużej estetyki w tworzeniu wspólnych projektów oraz zdrowej rywalizacji, która buduje dobre relacje.

Bilety na szkolenia dostępne u Przedstawicieli Handlowych i w sklepach

.


wydarzenia

Montibello Trendy 2018 InspirujÄ&#x2026;ce pokazy fryzjerskie zakoÅ&#x201E;czone balem? Takie rzeczy tylko z Montibello! 6HUGHF]QLHG]LÃ&#x161;NXMHP\ZV]\VWNLPNWöU]\Z]LÃ&#x161;OLXG]LDïZEDOX6DORQöZ$PEDVDGRUVNLFK Z'RXEOH7UHHE\+LOWRQ:DUVDZ 3U]HG:DPLZ\VWÃ&#x2C6;SLOL ľ$NDGHPLD0Ã&#x161;VNLH=DFLÃ&#x161;FLH ľ=DUHPED,QWHUQDWLRQDO$FDGHP\ ľVW\OLÄ&#x201A;FL0RQWLEHOOR3ROVND )RWR6LPRQD6XSLQR

126


127


MONTIBELLO

128

Kolekcja HYPERREAL


129


MONTIBELLO

130


Koloryzacja: Aleksandra Kwaśna, Martyna Maria Mosiołek, Marek Bembenek, Oskar Stankiewicz Strzyżenia: Katarzyna Budka, Leszek Ligęza, Wojtek Walczak Asystenci: Natalia Leszczuk, Kamil Krawczyk Foto: grymuza.pl Produkcja: imaga.pl

131


POKAZY FRYZJERSKIE cena

200 zł organizator


Zaremba International Academy zaprasza na Pokaz ABC CUT światowej klasy instruktorów Sassoon Academy Pokazy poświęcone będą technikom strzyżeń używanych przez inżynierów Sassoon. Szkolenia Sassoon uznawane są na całym świecie za najlepszą edukację fryzjerską. Oferujemy różne terminy Pokazów (od marca do połowy grudnia 2018) Miejsca Pokazów: Hotel Park | ul. Wrocławska 3, Bydgoszcz Opera Nova | ul. Marszałka Focha 5, Bydgoszcz Koszt biletu: 200 zł Zapisy i informacje: tel: 506 816 918 / 665 277 269 / 665 309 912 / 605 828 158 / 697 160 035

Nie stój w miejscu. Bądź zawsze o krok do przodu...

Zaprasza Joanna Zaremba-Wanczura pierwsza polska Mistrzyni Świata


szkolenia

)RWR=DUHPED,QWHUQDWLRQDO$FDGHP\

Kursy fryzjerskie โ€“ Nauka zawodu

Zaremba International Academy Kursy fryzjerskie โ€“ Nauka zawodu skierowane sฤ… do osรณb bez doล›wiadczenia. Gwarantujฤ… naukฤ™, po ukoล„czeniu ktรณrej moลผna podjฤ…ฤ‡ pracฤ™ jako fryzjer lub otworzyฤ‡ wล‚asny salon (nauka zakoล„czona paล„stwowym egzaminem czeladniczym). Rodzaje kursรณw: .XUVPLHVLรšF]Q\

.XUVRNPLHVLรšF]Q\

.XUV GHG\NRZDQ\ MHVW RVRERP EH] GRฤ‚ZLDGF]HQLD NWรถUH G\VSRQXMรˆ QLHZLHONรˆLORฤ‚FLรˆF]DVXDFKFรˆ]DF]รˆรŠMDNQDMV]\EFLHMSUDFรšZ]DZRG]LHIU\]MHUD

2IHUWDVNLHURZDQDMHVWGRRVรถENWรถUHFKFรˆ]GRE\รŠ]DZรถGIU\]MHUDVW\OLVW\L]DUD]SRVNRรฑF]HQLXQDXNLRWZRU]\รŠVZรถMZรฏDVQ\VDORQOXESRGMรˆรŠ SUDFรšZVDORQLHIU\]MHUVNLP

:SURJUDPLH]DELHJLSLHOรšJQDF\MQHPRGHORZDQLHLVW\OL]DFMDVWU]\ฤHQLD GDPVNLH VWU]\ฤHQLD PรšVNLH NODV\F]QH XSLรšFLD 3UDFD QD JรฏรถZNDFK WUHQLQJRZ\FKLNOLHQWDFKVDORQXIU\]MHUVNLHJR

.XUV REHMPXMH ZV]\VWNLH ]DJDGQLHQLD IU\]MHUVNLH NRQLHF]QH GR UR]SRF]รšFLDSUDF\ZW\P]DZRG]LH.XUV]DNRรฑF]RQ\SDรฑVWZRZ\PHJ]DPLQHPF]HODGQLF]\PZ,]ELH5]HPLHฤ‚OQLF]HM

7HUPLQ\UR]SRF]รšFLDNXUVรถZ  

7HUPLQ\UR]SRF]รšFLDNXUVรถZ  

134


.XUVPLHVLรšF]Q\

.XUVURF]Q\]DRF]Q\

.XUVGHG\NRZDQ\RVRERPNWรถUHPRJรˆSRฤ‚ZLรšFLรŠZLรšFHMF]DVXQDSUDNW\Nรš-HVW RQDQLH]Z\NOHLVWRWQDERZLHPF]\QLQDV0LVWU]DPLZW\P]DZRG]LH

.XUVGHG\NRZDQ\RVRERPNWรถUHSUDFXMรˆDOHGRGDWNRZRFKFรˆQDXF]\รŠ VLรšQRZHJR]DZRGXOXE]PLHQLรŠ]DZรถGSRZ\XF]HQLXVLรšQDIU\]MHUD -HVWWRGREUDRSFMDUรถZQLHฤGODPรฏRG\FKPDPNWรถUHQLHPRJรˆ]RVWDZLรŠG]LHFLLXF]\รŠVLรšFRG]LHQQLHRUD]ZV]\VWNLFKW\FKNWรถU\PEDUG]LHM RGSRZLDGDV\VWHP]DRF]Q\ .XUV REHMPXMH ZV]\VWNLH ]DJDGQLHQLD IU\]MHUVNLH NRQLHF]QH GR UR]SRF]รšFLD SUDF\ Z W\P ]DZRG]LH =DNRรฑF]RQ\ MHVW SDรฑVWZRZ\P HJ]DPLQHPF]HODGQLF]\PZ,]ELH5]HPLHฤ‚OQLF]HM

'รฏXฤV]DSUDNW\NDZSUDZG]LZ\PVDORQLHIU\]MHUVNLPGD&LZLรšNV]รˆSHZQRฤ‚รŠVLHELHLRE\FLHVLรš]SUDZG]LZ\PLNOLHQWDPLฤผLFKSUREOHPDPL S\WDQLDPLW\PF]HJRRF]HNXMรˆRG&LHELHMDNRIU\]MHUD.XUV]DNRรฑF]RQ\ SDรฑVWZRZ\PHJ]DPLQHPF]HODGQLF]\PZ,]ELH5]HPLHฤ‚OQLF]HM 7HUPLQ\UR]SRF]รšFLDNXUVรถZ  

7HUPLQ\UR]SRF]รšFLDNXUVX  

Zapisy i informacje: tel. 605 828 158 ZZZ]DUHPEDDFDGHP\FRP

135


prezentacje

Artego Bydgoszcz Po raz pierwszy we współpracy z koszykarkami drużyny Artego Bydgoszcz (działającej w ramach Klubu Sportowego „Basket 25”) stworzyliśmy wyjątkową kolekcję, ukazującą stylizacje wzorujące się na kobietach sportu.

Wizerunek nowoczesnej, aktywnej kobiety poPRJï\ QDP VWZRU]\Ê F]RïRZH ]DZRGQLF]NL QDV]HM GUXĝ\Q\ $UWHJR %\GJRV]F] ļ $JQLHV]ND 6]RWW+HMPHM RUD] (OĝELHWD 0LÚG]LN ']LHZF]\Q\ Z\JOÈGDï\ ROĂQLHZDMÈFR .DĝGD ] QLFK ĂZLHWQLH F]XïD VLÚ ]DUöZQR Z UROL VSRUWRZFD MDN L PRGHONL GRVNRQDOH VLÚ SU]\ W\P EDZLÈF 1D FR G]LHñ MHGQDN $JQLHV]ND L (O]ELHWD ]DZ]LÚFLH WUHQXMÈ X ERNX 7RPDV]D +HUNWD SLHUZV]HJR WUHQHUD $UWHJR %\GJRV]F] 1DMZLÚNV]\P VXNFHVHP NWöU\P GUXĝ\QD PRĝHVLÚSRFKZDOLÊMHVW3XFKDU3ROVNLļNROHMQHWURIHXP E\GJRVNLHJR NOXEX $UWHJR %\GJRV]F] PD QD VZRLPNRQFLHMXĝPLQGZDVUHEUQHLGZDEUÈ]RZH PHGDOH0LVWU]RVWZ3ROVNL 3RïÈF]HQLH VSRUWX ] PRGÈ ļ SRïÈF]HQLH XQLNDWRZH QRZRF]HVQH L VW\ORZH 2G GïXĝV]HJR F]DVX PRĝHP\ REVHUZRZDÊ WÚ WHQGHQFMÚ ZĂUöG QDMZLÚNV]\FK JZLD]G F]\ FHOHEU\WöZ NWöU]\ Z\]QDF]DMÈF WUHQG\ XPLHMÚWQLHïÈF]ÈWHGZLHU]HF]\ZMHGQRĂÊ’ÈF]ÈVW\O NRELHW\QRZRF]HVQHM]HVSRUWHP 1DGVHVMÈF]XZDïV]WDESURIHVMRQDOLVWöZļ:RMFLHFK =LHOLñVNL .U]\V]WRI 3DMRU 0DUFLQ 0DFKQLFNL RUD] 'DULXV] $GDPRZVNL 3U]HGVWDZLDP\ :DP NRñFRZ\ HIHNWWHMUHZHODF\MQHMZVSöïSUDF\7DNROHNFMDSRND]XMHMDNZDĝQ\MHVWGODQDVZNïDGZSURPRZDQLH]GURZHJRVW\OXĝ\FLD %ÈGě QRZRF]HVQD PRGQD L MHGQRF]HĂQLH DNW\ZQD ğ]\F]QLH%ÈGě$57(*2 $JQLHV]ND6]RWW+HMPHM VNU]\GïRZD

136


Fryzury:  

.U]\V]WRI3DMRU :RMFLHFK=LHOLñVNL 0DUFLQ0DFKQLFNL 'DULXV]$GDPRZVNL

Foto:

:HURQLND.RVLñVND

Make-up: ,]DEHOD6]HOÈJRZVND Stylizacja: .DPLOD3LF]

(OĝELHWD0LÚG]LN NDSLWDQ$UWHJR

137


prezentacje

Fryzury:  

.U]\V]WRI3DMRU :RMFLHFK=LHOLñVNL 0DUFLQ0DFKQLFNL 'DULXV]$GDPRZVNL

Foto:

:HURQLND.RVLñVND

Make-up: ,]DEHOD6]HOÈJRZVND Stylizacja: .DPLOD3LF]

138


139


MARILYN BIACHE

140

Kolekcja REFLEXION


Fryzury: William De Ridder Foto: Patje Verbruggen Make-up: Chris Del anno Stylizacja: Vankets Nicky

141


Dyr. artystyczna: Marilyn Biache & Pascal Latil Fryzury: Marilyn Biache Make-up: Laurie Feligioni Stylizacja: Nelly Aurouze Modelki: Mathilda.B & Elena.E Retusz: Elena Misjuk & Pascal Latil

MARILYN BIACHE

142


Wszechstronna stylizacja Profesjonalna prostownica do modelowania włosów 2 w 1 No302 premium

SATIN TOUCH 2 w 1 – możliwość prostowania włosów oraz stylizacji loków w jednym urządzeniu

Syntetyczne kolce umożliwiają szybkie i wygodne rozczesanie włosów

Okrągły korpus umożliwiający stylizację loków lub podkręcenie końcówek

Ceramiczne płytki gwarantujące równomierny rozkład ciepła

4 ustawienia temperatury: 140oC, 170oC, 190oC, 210oC

Satynowa, szlachetna w dotyku obudowa

Produkty dostępne wyłącznie w sklepach Fale Loki Koki

www.falelokikoki.pl


KEMON POLSKA

144

Kolekcja AVALON#18


145


KEMON POLSKA

146


147


Fryzura, make-up, stylizacja: Joanna Sołowij-Barutowicz Foto: Foto Matlakiewicz

JOANNA SOŁOWIJ-BARUTOWICZ

148


us orp gi k dĹ&#x201A;u tra Eks

rozmiar ma znaczenie!


STEVE ELIAS

150

Kolekcja EYE OF THE BEHOLDER


Fryzury: Steve Elias, www.steveelias.com Foto: Ijfke Ridgley Make-up: Kecia Littman Stylizacja: Kim Smith

151


JOSEPH I’ANSON & LISA GRAHAM, MARK LEESON

152

Kolekcja POP Kolekcja została nagrodzona w konkursie BHA 2017 w kategorii Eastern Hairdresser of the Year.


153


JOSEPH Iâ&#x20AC;&#x2122;ANSON & LISA GRAHAM, MARK LEESON

154


Fryzury: Joseph Iâ&#x20AC;&#x2122;Anson & Lisa Graham Foto: Richard Miles Make-up: Naoko Scintu Stylizacja: Bernard Connolly Produkty: Goldwell

155


RAINBOW ROOM INTERNATIONAL

156

Kolekcja GENERATION-Y


Fryzury: Suzie McGill & Dylan Brittain, Rainbow Room International Foto: John Rawson, www.therawsonpartnership.net Make-up: Lan Nguyen-Grealis Stylizacja: Desiree Lederer Produkty: Schwarzkopf Professional

157


OLIVIA NEVILL

158

Kolekcja LUNA (MOON GODDESS)


159


OLIVIA NEVILL

160


Fryzury: Olivia Nevill, Ashley Gamble Foto: Ashley Gamble Photography Make-up i stylizacja: Ashley Gamble Beauty & Styling Team

161


CLAYDE BAUMANN, D&J AMBROSE

162

Kolekcja 4AM


Koloryzacja: Clayde Baumann, D&J Ambrose Stylizacja fryzury: Darren Ambrose Foto: Chris Bulezuik Make-up: Mary Jane Frost Stylizacja: Jackie Ambrose

163


SILAS TSANG, BLUSHES

164

Kolekcja SUNSET Kolekcja zostaĹ&#x201A;a nagrodzona w konkursie Contessa 2018 Awards w kategorii Canadian Hairstylist of the Year.


Fryzury: Silas Tsang, Blushes, Ottawa, Canada Koloryzacja: Dorothy Tsang, Blushes Foto: John Rawson, www.therawsonpartnership.net Make-up: Lan Nguyen-Grealis Stylizacja: Jared Green

165


wywiad )RWR+DLU)RUXP3RODQG

Iwona Ostrowska

Laureatka nagrody Press Cup w konkursie Hair Master Cup w kategorii damskiej podczas Hair Forum Poland w Warszawie. 6WDUWRZDïDMXĝ3DQL]VXNFHVDPLZUöĝQ\FK]DZRGDFKIU\]MHUVNLFK 3URV]ÚSRZLHG]LHÊVNÈG]DPLïRZDQLHGRNRQNXUVRZHMU\ZDOL]DFML" ,ZRQD 2VWURZVND =DPLïRZDQLH GR NRQNXUVRZHM U\ZDOL]DFML SRZVWDïR Zb Z\QLNX FKÚFL XGRZRGQLHQLD ĝH PRJÚ E\Ê QDMOHSV]DĮ OXE MHGQÈ ]bQDMOHSV]\FK1LJG\QLHZ\VWDUF]DïRPLWRĝHNOLHQFLPöZLÈķ-HVWHĂWKH EHVWĵ&KFLDïDPĝHE\X]QDQLQDĂZLHFLHLZ3ROVFHIU\]MHU]\GDZDOLPLWR SRF]XFLHRFHQLDMÈFPRMHSUDFHLSU]\]QDMÈFPLQDMZ\ĝV]HQRW\:WHG\ PDPSHZQRĂÊĝHMHVWHPQDSUDZGÚGREUD -DN QDURG]Lï VLÚ SRP\Vï QD IU\]XUÚ L FDïÈ VW\OL]DFMÚ NWöUÈ SRND]DïD 3DQLSRGF]DV+DLU0DVWHU&XS" I.O: 3RP\VïQDWÚVW\OL]DFMH]URG]LïVLÚ]ZLHOXPRLFKZF]HĂQLHMV]\FKSUDF WRWDNLWURFKÚPLNVWHJRFR]URELïDPZF]HĂQLHM&KFLDïDPSRïÈF]\ÊIU\]XUÚ GDPVNÈ ] QRZRF]HVQ\P EDUEHULQJLHP ,QVSLUDFMÈ E\ï\ GOD PQLH UöĝQH VWU]\ĝHQLDNWöUHREVHUZXMÚZĂZLHFLHIDFHERRNRZ\FKVWURQļQS&KLFDJR%DUEHUV-HĝHOLFKRG]LRNRORU\]DFMÚWR]DLQVSLURZDïRPQLHV]NROHQLH ZH)UDQFML3R]QDïDPWDPNRORU\IDUENWöUHGRSLHURPLDï\ZHMĂÊGRVSU]HGDĝ\ļQDU\QNXSRMDZLï\VLÚPLHVLÈFSRNRQNXUVLH $MDNSU]HELHJDï\SU]\JRWRZDQLDGRVWDUWXZNRQNXUVLH" I.O: 3U]\]QDPV]F]HU]HĝHVSHFMDOQ\FKSU]\JRWRZDñQLHE\ïR6SRWNDïDP VLÚ W\ONR ] PRMÈ PRGHONÈ DE\ RSRZLHG]LHÊ MHM FR EÚGÚ FKFLDïD ]URELÊ 5R]MDĂQLïDPRGURVWQDMHMZïRVDFKNWöU\QDVWÚSQLHSRNU\ïDPSLJPHQWDPL WXĝSU]HGVDP\PNRQNXUVRZ\PVWDUWHP 1DFRG]LHñSURZDG]L3DQLVDORQZ'DQLL-DNLHVÈXSRGREDQLD'XñF]\NöZMHĝHOLFKRG]LRIU\]XU\" I.O: 3U]\]QDPV]F]HU]HĝHLFKIU\]XU\VÈQXGQHQDWXUDOQHLEH]FKDUDNWHUX'XQNLQLHPDMÈZ]Z\F]DMXF]HVDÊVLÚQDĂOXE\LPSUH]\XURG]LQRZH OXEĂZLÈWHF]QH7RNRELHW\QDWXU\-HĝHOLMXĝWUDğDGRPRMHJRVDORQX'XQNDWRMHVWWRRVREDWURFKÚ]ZDULRZDQDQLHWX]LQNRZDNWöUÈIDVF\QXMH ĂZLDWPRG\6LHGHPG]LHVLÈWSLÚÊSURFHQWNOLHQWHNZPRLPVDORQLHWR 3RONLNWöUHVÈRGZDĝQHLNRFKDMÈQRZRĂFLRUD]HNVSHU\PHQW\

-DNLH VÈ 3DQL ]DZRGRZH IDVF\QDFMH L LQVSLUDFMH NWR MHVW GOD 3DQL Z\]QDF]QLNLHPSUDZG]LZHJRPLVWU]RVWZDZHIU\]MHUVWZLH" I.O: -HĝHOLFKRG]LRIU\]MHUVNLFKNRORU\VWöZWRIDVF\QXMHPQLH*X\7XQJ 3URGXFHQFL 2ODSOH[ XPRĝOLZLOL PL SRWUöMQÈ GHNRORU\]DFMÚLNRORU\]DFMÚ Z MHGQ\P GQLX 1DWRPLDVW Z EDUEHULQJX L VWU]\ĝHQLDFK LQVSLUXMÈ PQLH &KLFDJR %DUEHUV NWöU]\ Xĝ\ZDMÈ QRĝ\F L PDV]\QHN MDN SDOFöZ GïRQL ļVÈQLHVDPRZLFL $SDPLÚWD3DQLNLHG\SRVWDQRZLïD]DMÈÊVLÚZïDĂQLHIU\]MHUVWZHP" I.O: &öĝPLDïDP]DOHGZLHODWNLHG\SRVWDQRZLïDP]RVWDÊIU\]MHUNÈ 'R QDV]HJR GRPX SU]\V]ïD SDQL $QLD DE\ ]URELÊ PRMHM PDPLH WUZDïÈ QDZ]öU7LQ\7XUQHU=IDVF\QDFMÈSDWU]\ïDPMDNQDNUÚFDZïRV\QDZDïNL LbSRZLHG]LDïDPĝHWHĝEÚGÚIU\]MHUNÈ2F]\ZLĂFLHZWHG\QLNWQLHSRWUDNWRZDïWHJRSRZDĝQLH-DMHGQDNE\ïDPNRQVHNZHQWQD.LHG\MXĝQDGV]HGï RGSRZLHGQLF]DV]QDOD]ïDPSUDNW\NLXPLVWU]\QLNWöUDZ]DZRG]LHSUDFXMHGRG]LĂFKRÊPDMXĝODW7RSDQL.U\VW\QD.LUHV]WXUD]H6ïXSVND ļPLVWU]QDGPLVWU]DPL .LHG\P\ĂOL3DQLRVZRMHM]DZRGRZHMSU]\V]ïRĂFLFRSU]\FKRG]L3DQL GRJïRZ\" I.O: 0RMHSODQ\QDSU]\V]ïRĂÊWRSU]HGHZV]\VWNLPVWDUWZPLVWU]RVWZDFK 20&-HVWHP]DSURV]RQDGRVWDUWXZUD]]-RDQQÈ-DNöEHNļ]HV]ïRURF]QÈ 0LVWU]\QLÈ¥ZLDWDZ3DU\ĝX &KFÚWHĝVSUöERZDÊVZRLFKVLïZ]DZRGDFK*ROGZHOO'DQPDUNZ7RURQWR 3U]HGHPQÈWHĝQRZDSRVDGDļWUHQHUWHFKQLNöZğUP\6XEWLOZ%RORQLL :SU]\V]ïRĂFLFKFLDïDE\PWHĝRWZRU]\ÊVZRMÈDNDGHPLÚIU\]MHUVNÈZ'DQLL 1LHVWHW\QLHPDWX]E\WZLHOXGREU\FKIU\]MHUöZĮ -DNOXEL3DQLVSÚG]DÊFKZLOHZROQHRGSUDF\" I.O: .DĝGÈZROQÈFKZLOÚVWDUDPVLÚVSÚG]DÊ]WUöMNÈPRLFKG]LHFLNWöUH VDPDZ\FKRZXMÚ&]DVDPLWHĝSRSURVWXZ\SRF]\ZDPGEDPRVLHELHURELÚNROHMQHWDWXDĝH ĂPLHFK )RWRDUFKLZXP,2VWURZVNLHM

166


www.falelokikoki.pl


wywiad )RWR+DLU)RUXP3RODQG

Marta Posiak Laureatka nagrody Press Cup w konkursie Hair Master Cup w kategorii męskiej podczas Hair Forum Poland w Warszawie. 8G]LDïZ+DLU0DVWHU&XSQLHE\ï3DQLSLHUZV]\PVWDUWHPZNRQNXUVLH IU\]MHUVNLP6NÈG]DPLïRZDQLHGRNRQNXUVRZHMU\ZDOL]DFML" 0DUWD 3RVLDN ,VWRWQLH QLH]PLHUQLH OXELÚ U\ZDOL]DFMÚ .ROHMQ\ XG]LDï ZbNRQNXUVLHWRGRĂZLDGF]HQLHL]DVWU]\NDGUHQDOLQ\.DĝGDV\WXDFMDRSDUWDQDZVSöï]DZRGQLFWZLHMHVWV]F]HJöOQLHWUXGQD]SRZRGXJLJDQW\F]QHJR VWUHVX MDNL MHM WRZDU]\V]\ 7R QLF LQQHJR MDN VSUDZG]HQLH VLHELH LbRGQDOH]LHQLHZïDVQ\FKUR]ZLÈ]DñQDUDG]HQLHVRELH]HķĂFLVNLHPĝRïÈGNDĵLbķPRNU\PLGïRñPLĵ1DVWÚSQ\VWDUWSR]ZDODQDHOLPLQDFMÚQLHZïDĂFLZ\FK]DFKRZDñF]\QLHGRNRñFDSU]HP\ĂODQ\FKNRQFHSFMLDUW\VW\F]Q\FK DbMHGQRF]HĂQLHGDMHGXĝRSR]\W\ZQHMHQHUJLL 3RSU]H]VZöMXG]LDïZNRQNXUVLHFKFLDïDPSRND]DÊVZRLPXF]QLRPĝH ZDUWREUDÊXG]LDïZWDNLFKZ\GDU]HQLDFKLWREH]Z]JOÚGXQDZLHNLSR]\FMÚ]DZRGRZÈ%DZP\VLÚ)U\]MHUVWZRWRV]WXNDZLÚFRFHQ\UöZQLHĝVÈ ]D]Z\F]DM]UöĝQLFRZDQH7\PUD]HPXGDïRVLÚ]GRE\ÊPLHMVFHQDJURGÚ3UHVV&XSLGRGDWNRZRQDJURGÚVSHFMDOQÈ/HV]ND&]DMNL -DNQDURG]LïVLÚSRP\VïQDIU\]XUÚLFDïÈVW\OL]DFMÚNWöUÈ]DSUH]HQWRZDïD 3DQLSRGF]DVNRQNXUVX" 033U]HGVWDZLRQDIU\]XUDLVW\OL]DFMDWRNZLQWHVHQFMDPRLFKGRĂZLDGF]Hñ]DZRGRZ\FKLMHGQRF]HĂQLHZLHOXSU]HP\ĂOHñLQLH]OLF]RQ\FKSUöE GRERUXNDĝGHJRHOHPHQWX2GNLONXODWREVHUZXMÚWUHQG\SUH]HQWRZDQHQD0LVWU]RVWZDFK¥ZLDWDDMHGQRF]HĂQLHMHVWHPZLHONÈIDQNÈSRVWDFL IDQWDVW\F]Q\FKFRFXGRZQLHSRïÈF]\ïRVLÚ]WHPDW\NÈNRQNXUVRZÈķ&\EHUSU]HVWU]Hñĵ F]\OL LOX]MD ĂZLDWD U]HF]\ZLVWHJR NWöUÈ VWZDU]D VLÚ SRSU]H]QDMUöĝQLHMV]HHOHPHQW\]HĂZLDWDWHOHLQIRUPDW\F]QHJRWRQLHVDPRZLWDLQVSLUDFMD6WZRU]\ïDPZLÚFK\EU\GÚ]VLHFL]HOHPHQWDPLV]WXF]QHM LQWHOLJHQFML

-DNSU]HELHJDï\SU]\JRWRZDQLDGRVWDUWXZ+DLU0DVWHU&XS" 037RE\ïEDUG]RERJDW\ZGRĂZLDGF]HQLDLSUDFRZLW\RNUHV.RORUHP Z\MĂFLRZ\P PRMHJR PRGHOD E\ïD F]HUñ ZLÚF QLHXQLNQLRQD VWDïD VLÚ GHNRORU\]DFMD 8]\VNDQLH SR]LRPX MDVQHJR WR MHG\Q\ ]DSODQRZDQ\ L ]UHDOL]RZDQ\ NURN (IHNW NRñFRZ\ WR MXĝ W\ONR ]DEDZD ZïRVDPLĮ Z WUDNFLH NRQNXUVX -DNLH VÈ 3DQL ]DZRGRZH IDVF\QDFMH L LQVSLUDFMH" .WR MHVW GOD 3DQL Z\]QDF]QLNLHPSUDZG]LZHJRPLVWU]RVWZDZHIU\]MHUVWZLH" 03 &]HUSLÚ LQVSLUDFMH RG ZLHOX XWDOHQWRZDQ\FK PLVWU]öZ ]DUöZQR ĂZLDWRZHJRMDNLSROVNLHJRIU\]MHUVWZD:3ROVFHMHVWZLHOXNUHDW\ZQ\FK WZöUFöZNWöU]\QDEDUG]RZ\VRNLPSR]LRPLHZVND]XMÈWUHQG\LZ\]QDF]DMÈ]PLDQ\1DELHĝÈFRĂOHG]ÚNROHNFMHSRND]\PRG\LWDPV]XNDP LQVSLUDFMLGRSUDF\/XELÚVWDOHVLÚXF]\ÊLGRĂZLDGF]DÊGODWHJRXF]HVWQLF]Ú ZZLHOXVHPLQDULDFKLV]NROHQLDFKERIU\]MHUVWZRQLHXVWDQQLHHZROXXMH LWU]HEDE\ÊQDELHĝÈFR &RQDMEDUG]LHMFHQL3DQLZVZRLP]DZRG]LH"&RVSUDZLDĝHWRZïDĂQLH IU\]MHUVWZRVWDïRVLÚ3DQLSUDZG]LZÈSDVMD" 03 )U\]MHUVWZRMHVWVZHJRURG]DMXG]LHG]LQÈV]WXNLLSR]ZDODQDFLÈJïH XGRVNRQDODQLH VLHELH Z DVSHNFLH ]DUöZQR ]DZRGRZ\P MDN L OXG]NLP 1DZV]\VWNLFKHWDSDFKVZRMHMIU\]MHUVNLHMHGXNDFMLVSRW\NDïDPZVSDQLDï\FKQDXF]\FLHOLLPLVWU]öZNWöU]\]DUDĝDOLNUHDW\ZQRĂFLÈRSW\PL]PHP L XF]FLZRĂFLÈ ]DZRGRZÈ %DUG]R F]ÚVWR SRZWDU]DOL WHĝ ĝH QDMZDĝQLHMV]DZ]DZRG]LHMHVWSUDFRZLWRĂÊLRGSRZLHG]LDOQRĂÊZöZF]DVF]ïRZLHN PRĝH F]HUSDÊ UDGRĂÊ L VDW\VIDNFMÚ ] MHJR XSUDZLDQLD 7DN WHĝ VWDïR VLÚ ZPRLPSU]\SDGNXQDSRF]ÈWNXSUDFDF]DVHPPRQRWRQQDQDVWÚSQLH RGNU\FLHĝHWRZïDĂFLZLHOXELÚNRFKDP ']LĂQDMEDUG]LHMFHQLÚZVZRLP]DZRG]LHQLH]DOHĝQRĂÊLWRĝHSUDFDGDMH VZRERGÚ G]LDïDQLD -HVW WR GOD PQLH SU]\MHPQRĂÊ ]D NWöUÈ SU]\ RND]ML GRVWDMÚZ\QDJURG]HQLH -DNLHVÈ3DQLSODQ\]DZRGRZHLPDU]HQLD" 03 3ODQ\ ]DZRGRZH VWDOH HZROXXMÈ Z ]DOHĝQRĂFL RG NROHMQR QDE\ZDQ\FKGRĂZLDGF]HñZPRLPĝ\FLX-HVWHPĂZLDGRPDĝHZLHG]DMDNÈ SRVLDGDP RUD] NLONXQDVWROHWQLH GRĂZLDGF]HQLH SRZLQQDP SU]HND]\ZDÊVZRLPXF]QLRPLVïXFKDF]RPFRRF]\ZLĂFLHV\VWHPDW\F]QLHF]\QLÚ Zb&HQWUXP.V]WDïFHQLD=DZRGRZHJRL8VWDZLF]QHJRZ/HJQLF\1LHMHVW WRW\ONRV]WXNDWU]\PDQLDQRĝ\F]HNF]\EU]\WZ\DOHNV]WDïWRZDQLHRVRERZRĂFL PïRG\FK OXG]L L RGSRZLHG]LDOQRĂFL ]D HIHNW\ ZïDVQHM SUDF\ 7RFLHV]\QDFRG]LHñ -HGQDN PRLP QDMZLÚNV]\P PDU]HQLHP MHVW VWZRU]HQLH DNDGHPLL IU\]MHUVNLHMZNWöUHMPïRG]LOXG]LHEÚGÈPRJOLXF]\ÊVLÚV]WXNLIU\]MHUVNLHM &KFLDïDE\PG]LHOLÊVLÚVZRLPLSRP\VïDPL]LQQ\PL

)RWR$QQD3LHWUDNRZVND

168

-DNOXEL3DQLVSÚG]DÊF]DVZROQ\RGIU\]MHUVNLFK]DMÚÊ" 03-HVWHPV]F]ÚĂOLZÈPDPÈOHWQLHJR0LFKDVLDLNDĝGÈZROQÈFKZLOÚ VWDUDPVLÚSRĂZLÚFLÊURG]LQLH1LHXNU\ZDPĝHïDWZRQLHMHVW.RFKDP UöZQLHĝNLQRGREUÈNVLÈĝNÚF]\ZLHF]RU\ZWRZDU]\VWZLHSU]\MDFLöï:WHG\F]DVVWRLZPLHMVFXĮ


Profesjonalne nożyczki lub degażówki

TERMIX Z A 50% CENY OSZCZĘDZ ASZ DO 32% !

Kupując zestaw szczotek TERMIX, otrzymasz rabat 50% na nożyczki lub degażówki TERMIX. Promocja trwa od 24 marca do 30 kwietnia 2018 lub do wyczerpania asortymentu objętego promocją.

Do wyboru 7 zestawów szczotek TERMIX: Evolution Plus, Evolution Basic, Evolution Soft, Evolution XL oraz szczotki z serii C-RAMIC w kolorach: lime, purple, rose. Zestaw zawiera 5 szczotek w różnych rozmiarach. Tylko u najlepszych Dystrybutorów marki TERMIX oraz podczas targów LOOK 2018 (stanowisko TERMIX, paw. 4A). TYLKO PODCZAS TARGÓW – Dla uczniów szkół fryzjerskich, przy okazaniu legitymacji uczniowskiej, nożyczki lub degażówki TERMIX ZA DARMO.


wydarzenia

Kobieco, naturalnie, artystycznie â&#x20AC;&#x201C; Davines w Ĺ&#x203A;wiecie mody 2017 Trendowe sesje dla â&#x20AC;&#x17E;Harperâ&#x20AC;&#x2122;s Bazaarâ&#x20AC;?, udziaĹ&#x201A; w 150-leciu tego kultowego miesiÄ&#x2122;cznika, wspĂłĹ&#x201A;praca z polskimi projektantami: Tomaotomo oraz duetem Paprocki & Brzozowski, a takĹźe przygotowanie fryzur do pokazu Gosi BaczyĹ&#x201E;skiej. Fryzury stworzone przez zespoĹ&#x201A;y Davines w 2017 r. byĹ&#x201A;y bardzo kobiece, naturalne, czasem z nutkÄ&#x2026; szaleĹ&#x201E;stwa. 0RGDE\ĂŻDEDUG]RZDÄ?Q\PNLHUXQNLHPMDNL'DYLQHVREUDĂŻZ3ROVFHZURNX5D]HP]PDJD]\QHPġ+DUSHUÄłV%D]DDUÄľ WUHQHU]\LIUHHODQFHU]\ZVSÜïSUDFXMĂ&#x2C6;F\]'DYLQHV7RPDV]%URQRZLFNL.DUROLQD&KRG]HĂąVND)LOLS*DODV5DIDĂŻ3RWRPVNL .DUROLQD6]WHMQ$GDPÂżROLN]JĂŻĂ&#x161;ELDOLQDMPRFQLHMV]HWUHQG\QDVH]RQZLRVHQQ\LMHVLHQQ\%\ZDĂŻRDUW\VW\F]QLHF]DVHP HNVFHQWU\F]QLHDQDZHWIRONRZR Pokaz Tomaotomo | Foto: Marek Makowski

3RGF]DV ZVSÜïSUDF\ ] 7RPDRWRPR UD]HP ] SURMHNWDQWHP SU]HQLHÄ&#x201A;OLÄ&#x201A;P\ VLĂ&#x161; GR HOHJDQFNLHM )UDQFML 5]Ă&#x2C6;G]LĂŻ\ Z\WZRUQH MHGZDELHHNVNOX]\ZQ\V]ZDMFDUVNLKDIW]GREQHDSOLNDFMHSLĂśUD'ODWDNLHJR]HVWDZLHQLDLGHDOQ\PUR]ZLĂ&#x2C6;]DQLHPRND]DĂŻ\ VLĂ&#x161;PLQLPDOLVW\F]QHDOHSHĂŻQHQDWXUDOQHJREODVNXIU\]XU\VWZRU]RQHSU]H])LOLSD*DODVDRUD]MHJR]HVSÜï)UHHKDLU7HDP =GXHWHP3DSURFNL %U]R]RZVNL'DYLQHVÄ&#x201A;ZLĂ&#x161;WRZDĂŻOHFLHLVWQLHQLDPDUNLSURMHNWDQWĂśZSRGF]DVSRND]XZHUQLVDÄ?X ZZDUV]DZVNLHM=DFKĂ&#x161;FLH%\ĂŻRWR]DSURV]HQLHGRÄ&#x201A;ZLDWD2IHOLLMDN]REUD]ĂśZ3UHUDIDHOLWĂśZPRÄ?OLZRÄ&#x201A;Ă&#x160;SRGHMU]HQLDERKDWHUHN PDU]HĂąVHQQ\FKF]\SRG]LZLDQLDGXPQ\FKHOHJDQWHNMDN]ODW2IU\]XU\]DGEDĂŻ5DIDĂŻ3RWRPVNLIUHHODQFHULDPEDVDGRU OLQLLVW\OL]DFML0RUH,QVLGH'DYLQHVUD]HP]Â&#x2019;XNDV]HP:HMPDQHPRUD]ÂżDQHWĂ&#x2C6;:DV]DN

170


Pokaz Paprocki & Brzozowski | Foto: Filip Okopny - Fashion Images

:UDPDFKMXELOHXV]XPDUNL3DSURFNL %U]R]RZVNLRGE\ïDVLÚWDNĝHVHVMD]GMÚFLR ZDGODPDJD]\QXķ9LYDĵ]XG]LDïHPJZLD]G5DIDï3RWRPVNL]DGEDïRIU\]XU\PLQ .DVL6RNRïRZVNLHM-HVVLNL0HUFHGHV5HQL-XVLV RVRERZ\]HVSöïSRGNLHUXQNLHP5DIDïD3RWRPVNLHJR]DGEDïRIU\]XU\PRGHOHN SRGF]DVMXELOHXV]RZHJRSRND]X*RVL%DF]\ñVNLHMMDNLE\ïJïöZQ\PSXQNWHPSUR JUDPXOHFLDMHGQHJR]QDMZDĝQLHMV]\FKSLVPRPRG]LHQDĂZLHFLHļķ+DUSHUijV %D]DDUĵ0LHV]DQNDVW\OXJODPRXULURFNZ\]QDF]\ïDNLHUXQHNIU\]XURP 'DYLQHVMHVWPDUNÈNWöUDMHVWPRFQR]DNRU]HQLRQDZĂZLHFLHPRG\'\UHNWRUHP DUW\VW\F]Q\P'DYLQHVMHVW$QJHOR6HPLQDUDļF]WHURNURWQ\]GRE\ZFDZ\UöĝQLHQLD %ULWLVK +DLUGUHVVHU RI WKH <HDU $QJHOR ]GRE\ï PLÚG]\QDURGRZÈ VïDZÚ G]LÚNL VZRMHM SUDF\ SRGF]DV SRND]öZ PRG\ Z 3DU\ĝX 1RZ\P -RUNX /RQG\QLH RUD] 0HGLRODQLH D WDNĝH SU]H] ZVSöïSUDFÚ ] GRPDPL PRG\ PLQ &KDQHO 9DOHQWLQR +HUPÒV'ROFH *DEEDQD$OH[DQGHU0F4XHHQF]\9LYLHQQH:HVWZRRG5HJX ODUQLH ZVSöïSUDFXMH ] QDMZLÚNV]\PL SLVPDPL R PRG]LH PLQ ķ+DUSHUijV %D]DDUĵ ķ9DQLW\)DLUĵZïRVNLLIUDQFXVNLķ9RJXHĵ OHFLHķ+DUSHUijV%D]DDUĵLSRND]*RVL%DF]\ñVNLHM_Foto: Tomasz Bielka

171


wydarzenia

KEMON dla Wielkiej Orkiestry Ĺ&#x161;wiÄ&#x2026;tecznej Pomocy 26. FinaĹ&#x201A; Wielkiej Orkiestry Ĺ&#x161;wiÄ&#x2026;tecznej Pomocy zakoĹ&#x201E;czyliĹ&#x203A;my piÄ&#x2122;knym wynikiem. Ponad 350 tysiÄ&#x2122;cy zĹ&#x201A;otych przekazujemy na rzecz oddziaĹ&#x201A;Ăłw poĹ&#x201A;oĹźniczych. To nasz nowy fryzjerski rekord!

:WHJRURF]Q\P)LQDOH:2ÂĽ3Z]LĂ&#x161;ĂŻRXG]LDĂŻSRQDGVDORQĂśZSDUWQHUVNLFK.HPRQ 7R]QDF]QLHZLĂ&#x161;FHMQLÄ?ZXELHJĂŻ\PURNX 5RÄ&#x201A;QLHP\ZVLĂŻĂ&#x161;DUD]HP]QDPLURVQĂ&#x2C6;QDV]HPRÄ?OLZRÄ&#x201A;FL =HEUDQDNZRWDSRELĂŻD]HV]ĂŻRURF]Q\UHNRUGRSRQDGW\V]ĂŻ %DUG]RG]LĂ&#x161;NXMHP\]DQLHVDPRZLWH]DDQJDÄ?RZDQLHSRPRFRUD]Ä&#x201A;ZLHWQĂ&#x2C6;RUJDQL]DFMĂ&#x161;)LQDĂŻX ZVDORQDFKSDUWQHUVNLFK.HPRQ -XÄ?WHUD]]DSUDV]DP\GRZVSĂśOQHJRJUDQLDZSU]\V]ĂŻ\PURNX 3U]HGQDPLQLHPDĂŻHZ\]ZDQLHLNROHMQ\UHNRUGGRSRELFLD $GODW\FKNWĂśU]\MHV]F]HQLHZLG]LHOLÄź]REDF]FLHVDPLMDNZ\JOĂ&#x2C6;GDĂŻ)LQDĂŻ ZVDORQDFKZFDĂŻHM3ROVFH Siema!

172


)RWR.HPRQ

www.kemon.pl

173


wydarzenia

Odwiedลบ targi fryzjerskie LOOK i bฤ…dลบ najlepszy! Przed nami najwiฤ™ksze w Polsce wydarzenie fryzjersko-kosmetyczne, ktรณre dla wielu fryzjerรณw jest waลผnym elementem w rozwoju kariery zawodowej. Targi LOOK odbฤ™dฤ… siฤ™ w weekend 24-25 marca na terenie Miฤ™dzynarodowych Targรณw Poznaล„skich.

)RWR07*

ฤท%รˆGฤ›QDMOHSV]\ฤตฤผWRKDVรฏR]EOLฤDMรˆF\FKVLรšWDUJรถZIU\]MHUVNLFK/22. (YHQWGDMHDPELWQ\PIU\]MHURPPRฤOLZRฤ‚FLUR]ZLMDQLDVZRLFKXPLHMรšWQRฤ‚FLDQDZHW]GRE\FLDPLรšG]\QDURGRZHMVรฏDZ\%LRUรˆFXG]LDรฏZWDUJDFK PDV] RND]Mรš SR]QDรŠ QRZH WUHQG\ VSRWNDรŠ VLรš ] QDMOHSV]\PL VW\OLVWDPL PRฤHV]Z]LรˆรŠXG]LDรฏZSUHVWLฤRZ\FKNRQNXUVDFKRUD]NXSLรŠWRSRZHSURGXNW\ZDWUDNF\MQ\FKFHQDFK&RZLรšFHMZ\GDU]HQLHMHVWSRรฏรˆF]RQH]bWDUJDPL NRVPHW\F]Q\PL EHDXW\9,6,21 G]LรšNL F]HPX EรšG]LHV] QD ELHฤรˆFR ]HZV]\VWNLPLQRZLQNDPLEUDQฤ\EHDXW\1DREXLPSUH]DFKSRMDZLVLรš SRQDGUHQRPRZDQ\FKPDUHN

)U\]MHUVNLHPXVWKDYH 3R]QDรฑVNLH WDUJL WR Z\MรˆWNRZD RND]MD DE\ SR]QDรŠ V]HURNL SU]HNUรถM SURGXNWรถZ D WDNฤH SRV]HU]\รŠ ZLHG]รš R QRZ\FK FLHNDZ\FK EUDQGDFK :\VWDZF\]DSUH]HQWXMรˆSUHSDUDW\GRZรฏRVรถZ NRVPHW\NLNRORURZHLbSLHOรšJQDF\MQH Z\SRVDฤHQLH VDORQรถZ DNFHVRULD PHEOH PDWHULDรฏ\ KLJLHQLF]QHR]GRE\ Z\URE\SHUXNDUVNLHLLQQHQLH]EรšGQHSURGXNW\ZSUDF\ IU\]MHUD:DฤQรˆQRZRฤ‚FLรˆEรšG]LHDOHMDEDUEHUรถZZ\SHรฏQLRQDVW\ORZ\PL NRVPHW\NDPLRUD]JDGฤHWDPL

6รฏDZQHRVRE\QDZ\FLรˆJQLรšFLHUรšNL 1DVWRLVNDFKRERNQRZ\FKSURGXNWรถZ]REDF]\V]OLF]QHSUH]HQWDFMH DWDNฤHVSRWNDV]VLรš]JZLD]GDPLIU\]MHUVWZD:XELHJรฏ\FKODWDFKJRฤ‚รŠPL WDUJรถZE\OLPLQ$QGU]HM:LHU]ELFNL7RPDV]6FKPLGWF]\0DFLHM0DQLHZVNL ,PSUH]DFLHV]\VLรšUรถZQLHฤGXฤ\P]DLQWHUHVRZDQLHPFHOHEU\WรถZNWรถU]\ SURPXMรˆVZRMHOLQLHNRVPHW\NรถZ:URNX]HVZRLPLIDQDPLVSRWNDOL VLรš(G\WD*รถUQLDN0DUJDUHW&OHR0LFKDรฏ6]SDN$JQLHV]ND.DF]RURZVND 5DIDรฏ0Dฤ‚ODNL5DIDรฏ-RQNLV]

.RQNXUV\NWรถUH]DSHZQLรˆ&LSUHVWLฤ 3LHUZV]HJRGQLDWDUJรถZ/22.RGEรšG]LHVLรšNROHMQDHG\FMD.5($725$ฤผ MHGQHJR ] QDMZDฤQLHMV]\FK NRQNXUVรถZ IU\]MHUVNLFK Z NUDMX 8G]LDรฏ ZU\ZDOL]DFMLMHVWV]DQVรˆQDEรฏ\VNDZLF]Q\UR]ZรถMNDULHU\GODNUHDW\ZQ\FK VW\OLVWรถZIU\]XU'RWHJRURF]Q\FKWHPDWรถZQDOHฤรˆPLQVW\OL]DFMD]DLQ VSLURZDQD WZรถUF]Rฤ‚FLรˆ 0RQGULDQD NDWHJRULD 1(: /22. F]\ ฤทZSOHรŠ V]QXUHNฤต NDWHJRULD $57 +$,5 8F]HVWQLF\ SRZ\ฤV]\FK NDWHJRULL ]RVWDQรˆ SRG]LHOHQLQDGZDSR]LRP\,ฤผRVRE\NWรถUHQLHRWU]\PDรฏ\GRW\FKF]DVQDJUรถGZฤDGQ\PNRQNXUVLHGODIU\]MHUรถZSR]LRP,,ฤผPDVWHUฤผJG]LH XF]HVWQLF\]GRE\OLMXฤQDJURG\RUDQG]HUHJLRQDOQHMRJรถOQRNUDMRZHMOXE RJรถOQRฤ‚ZLDWRZHM)U\]MHU]\EรšGรˆPLHOLUรถZQLHฤRND]MรšGDรŠXSXVWVZRMHM Z\REUDฤ›QL Z UDPDFK NDWHJRULL .,'6 &5$=< +$,5 RUD] )25(9(5 <281* :DฤQรˆF]รšฤ‚FLรˆ.5($725$MHVWWHฤNRQNXUHQFMD%HDXW\/,9(ZNWรถUHM IU\]MHU]\ORVXMรˆQDVFHQLHPRGHONLLSU]\VWรšSXMรˆGRG]LDรฏDQLDEH]ZF]Hฤ‚ QLHMV]HJRSU]\JRWRZDQLD :F]DVLHWDUJรถZRGEรšGรˆVLรšLQQHUรถZQLHZDฤQHNRQNXUV\GODIU\]MHUรถZ 6SHFMDOLฤ‚FL ] FDรฏHJR NUDMX EรšGรˆ ]H VREรˆ U\ZDOL]RZDรŠ Z 0LVWU]RVWZDFK 3ROVNL 0DVWHU RI %HDXW\ Z NRQNXUHQFMDFK )U\]MHUVWZR 3U]HGรฏXฤDQLH L=DJรšV]F]DQLH:รฏRVรถZ%DUEHULQJRUD]6W\OL]DFMH/22.WRWDNฤHPLHMVFH V]NROHรฑLSRND]รถZ1DMQRZV]HWUHQG\ZFLรšFLXLNRORU\]DFML]REDF]\FLHQD VFHQLHJรฏรถZQHMRUD]QDV]NROHQLDFK/RRNDQG/HDUQ 6]F]HJรถรฏ\QDWHPDWWDUJรถZ]QDMG]LHFLHQDVWURQLHRUJDQL]DWRUD www.look.mtp.plRUD]QDIDQSDJHฤณXZ\GDU]HQLD -XฤG]Lฤ‚PRฤHFLHNXSLรŠELOHWQDWDUJLQDVWURQLHZZZORRNPWSSO

)RWR073

174


Odwiedź Fale Loki Koki na targach LOOK!

Dla zwiedzających: nasze produkty, nowości i wyjątkowe promocje inspirujące spotkania ze znanymi osobami ze świata fryzjerstwa i sztuki spotkania ze znanymi ludźmi ze świata kultury i show-biznesu spektakularne wydarzenia organizowane przez nasze marki, w ty tym m po poka kazy zy now owyc ych h ko kole lekc kcji ji fry ryzu zurr or oraz az now owoś ości ci pro rodu dukt ktow owyc ych h wiele atrakcji na stoiskach naszych marek: Kemon, Montibello, Artego, Mila, Męskie Zacięcie, Fox, Olivia Garden i Termix

Międzynarodowe Targi Poznańskie 24–25 marca 2018 roku


wydarzenia 21โ€“23 wrzeล›nia 2018 r., Ptak Warsaw Expo

Miฤ™dzynarodowe Targi Fryzjerskie i Kosmetyczne Beauty Days Targi Beauty Days to wydarzenie integrujฤ…ce caล‚ฤ… branลผฤ™ kosmetycznฤ…, kierowane zarรณwno do profesjonalistรณw, jak i wszystkich miล‚oล›nikรณw piฤ™kna! Na odwiedzajฤ…cych bฤ™dzie czekaฤ‡ ponad 400 Wystawcรณw z Polski i zagranicy.

)LUP\]DSUH]HQWXMรˆVLรšZVWUHIDFK Beauty Days Show ฤผ0DNHXS)U\]MHUVWZR0DQLFXUH(.2 Beauty Days Professionalฤผ3LHOรšJQDFMD:\SRVDฤHQLH0HG\F\QDHVWHW\F]QD.RVPHWRORJLDSURIHVMRQDOQD Beauty Days Businessฤผ6XURZFH3URGXNFMD3DNRZDQLH8VรฏXJL 'OD:\VWDZFรถZRUD]2GZLHG]DMรˆF\FKSU]\JRWRZDQRZLHOHDWUDNFML DZฤ‚UรถGQLFKPLQ

%DUEHU%DWWOHฤผ0LรšG]\QDURGRZD%LWZD%DUEHUรถZ *Rฤ‚รŠVSHFMDOQ\ฤผ'DUU\Q3LWPDQ,QWHUQDWLRQDO%DUEHULQJ(GXFDWRU 5XQGD,ฤผHOLPLQDFMHLQWHUQHWRZH 5XQGD,,ฤผELWZDQDULQJX7DUJL%HDXW\'D\V 5XQGD,,,ฤผZLHONLฤŸQDรฏQDVFHQLHJรฏรถZQHM 38/$1$*5ย™'RZDUWRฤ‚FL]รฏ

:DUV]WDW\ฤผ3R]QDMVZRMHZรฏRV\LQDXF]VLรšRQLHGEDรŠ ]$QZHQ 2JรถOQRSROVNL3OHELVF\W%HDXW\3RLQWZNWรถU\PLQWHUQDXFLZ\ELRUรˆQDMOHSV]H VDORQ\ Z NDWHJRULDFK VDORQ NRVPHW\F]Q\ VDORQ IU\]MHUVNL VDORQ PDQLFXUH'D\6SD 'RNRรฑFDVW\F]QLDZSรฏ\QรšรฏREOLVNR]JรฏRV]Hรฑย’รˆF]QDSXODQDJUรถG Z\QRVLSRQDG]รฏDOHGODVDORQรถZMHV]F]HZDฤQLHMV]DRGQDJURG\ MHVWSUHVWLฤRZDVWDWXHWNDRUD]W\WXรฏ1DMOHSV]HJR%HDXW\3RLQWZ3ROVFH :\VWDZF\ZVSรถOQLH]2UJDQL]DWRUHPSU]\JRWRZXMรˆZLHOHQDJUรถGGRGDWNRZ\FKDE\NDฤG\VDORQNWรถU\ZHฤ›PLHXG]LDรฏZ7DUJDFKRWU]\PDรฏZDUWRฤ‚FLRZ\XSRPLQHN1LHF]HNDMLMXฤG]Lฤ‚]JรฏRฤ‚VDORQQDEHDXW\GD\VSO

%HDXW\'D\V%ORJJHU 'RXG]LDรฏXZ7DUJDFK]DSURV]RQH]RVWDQรˆQDMFLHNDZV]HRVRERZRฤ‚FLEHDXW\EORJRVIHU\1DEORJHUNLEรšG]LHF]HNDรŠZLHOHFLHNDZ\FKDNW\ZQRฤ‚FLPLQ VSRWNDQLD ] QDMSRSXODUQLHMV]\PL EORJHUNDPL VSRWNDQLD ] FHOHEU\WDPL ZDUV]WDW\ SRUDG\ RG EDUG]LHM GRฤ‚ZLDGF]RQ\FK EORJHUHN GOD SRF]รˆWNXMรˆF\FKSDNLHWSRZLWDOQ\RG2UJDQL]DWRUD3WDN:DUVDZ([SRXSRPLQNLRG :\VWDZFรถZ

176

3RUD]SLHUZV]\Z3ROVFH6WUHIDNRUHDรฑVNLHMSLHOรšJQDFML 3RQDGฤŸUP].RUHL3RรฏXGQLRZHM]DDUDQฤXMHSU]HVWU]HรฑP2QDNWรถU\FK RGZLHG]DMรˆF\EรšGรˆPRJOLSR]QDรŠVHNUHW\XURG\.RUHDQHNLSU]HWHVWRZDรŠLFK QDMOHSV]HSURGXNW\ 1DJURG\=รฏRW\/RWRVGODQDMOHSV]\FKSURGXNWรถZHNVSRQRZDQ\FKSRGF]DV,,,HG\FML7DUJรถZ%HDXW\'D\V&HOHPNRQNXUVXMHVWSURPRFMDZ\UREรถZWHFKQRORJLLXU]รˆG]HรฑRUD]XVรฏXJPDMรˆF\FK]DVWRVRZDQLHZEUDQฤ\ EHDXW\:\VWDZF\PRJรˆ]JรฏDV]DรŠVZRMHSURGXNW\GRPDMDURNX 'RGDWNRZRSU]\]QDQD]RVWDQLHQDJURGDVSHFMDOQD=ย’27</2726ฤผ :\EรถU.RQVXPHQWD

%HDXW\'D\V1HWZRUNLQJ&RQIHUHQFH 7RZ\MรˆWNRZHVSRWNDQLHSRGF]DVNWรถUHJRZV]\VF\SU]HGVWDZLFLHOHEUDQฤ\ NRVPHW\F]QHMFRG]LHQQLHSRGF]DV7DUJรถZEรšGรˆPRJOLVSRWNDรŠVLรšZGHG\NRZDQHM VWUHฤŸH L QDZLรˆ]DรŠ ZDUWRฤ‚FLRZH NRQWDNW\ EL]QHVRZH 8G]LDรฏ Z NRQIHUHQFML SRWZLHUG]LรฏR MXฤ EOLVNR RVรถE ] ]DJUDQLF\ ฤผ JรฏรถZQLH SURGXFHQFL NRVPHW\NรถZ GR SLHOรšJQDFML L RVRE\ ]DLQWHUHVRZDQH G\VWU\EXFMรˆSROVNLFKSURGXNWรถZZVZRLFKNUDMDFK1DZ\GDU]HQLHRERZLรˆ]XMH UHMHVWUDFMDQDVWURQLHEHDXW\GD\VSO 3URJUDP Z\GDU]Hรฑ WRZDU]\V]รˆF\FK FDรฏ\ F]DV VLรš SRZLรšNV]D :\VWDZF\ 3DUWQHU]\L6SRQVRU]\EDUG]RFHQLรˆRWZDUWRฤ‚รŠ2UJDQL]DWRUDQDLFKSRP\Vรฏ\ 7RMHG\QH7DUJL]EUDQฤ\EHDXW\Z3ROVFHQDNWรถU\FKNDฤGDSURSR]\FMD GRGDWNRZHMDNW\ZQRฤ‚FLMHVWDQDOL]RZDQDDQDMOHSV]H]QLFKVรˆUHDOL]RZDQH 1DSRGVWDZLHPDWHULDรฏรถZ3WDN:DUVDZ([SR


NOWY SEZON

 Q R ] H V , 9,,  ĵ H L F Ú L V ķ2VWUHF T T e i n nte a a n a c Od mar

Sponsorzy programu


wydarzenia 17. Festiwal i Targi Hair Fair & Beauty Fair w Katowicach

Festiwalowe reminiscencje Najbardziej wyczekiwana impreza branży fryzjerskiej i zarazem największe święto fryzjerów w Polsce za nami. Już 16. edycja Festiwalu, która odbyła się w nowej lokalizacji, w samym sercu Katowic, w supernowoczesnym obiekcie Międzynarodowego Centrum Kongresowego, zapowiadała sukces – i tak się stało.

Rekord frekwencyjny :URNX]GXPÈRGQRWRZDOLĂP\NROHMQ\UHNRUGIUHNZHQF\MQ\EOLVNR W\VRVöE%H]ZÈWSLHQLDV]F]HJöOQ\PDWXWHPLPSUH]\E\ïRWDNLHXïRĝHQLHZV]\VWNLFKMHMHOHPHQWöZRUJDQL]DF\MQ\FKLSURJUDPRZ\FKDE\WZRU]\ï\RQHKDUPRQLMQÈFDïRĂÊLVSUDZLï\ĝHNDĝG\PöJï]QDOHěÊFRĂDWUDNF\MQHJRLLQWHUHVXMÈFHJRGODVLHELH )HVWLZDOL7DUJL]JURPDG]Lï\ïÈF]QLHDĝZ\VWDZFöZNWöU]\]DSUH]HQWRZDOLEOLVNRPDUHNSURGXNWöZSURIHVMRQDOQ\FK%\ïRZLÚFFRRJOÈGDÊLNXSRZDÊZDWUDNF\MQ\FKWDUJRZ\FKFHQDFKE\ïDRND]MD]REDF]\Ê ĂZLDWRZHLNUDMRZHQRZRĂFLDOHWDNĝHZ]ERJDFLÊVZRMÈZLHG]ÚRWUHQGDFKUR]ZRMRZ\FKQDSURIHVMRQDOQ\PU\QNXIU\]MHUVNLP

3RND]\QDVFHQLHJïöZQHM %H]G\VNXV\MQÈ DWUDNFMÈ )HVWLZDOX E\ïD VFHQD JïöZQD ] SUDZG]LZLH JZLD]GRUVNÈREVDGÈLVHNZHQFMÈIDQWDVW\F]Q\FKZLGRZLVNIU\]MHUVNLFK ]DFKZ\FDMÈF\FK DUW\VW\F]QÈ UöĝQRURGQRĂFLÈ L NUHDW\ZQRĂFLÈ 0LHOLĂP\ ZLÚF RND]MÚ ]REDF]\Ê NROHMQR SRND]\ V\JQRZDQH SU]H] PDUNÚ (OHJDQFH $XWRUVNÈ *UXSÚ $UW\VW\F]QÈ 0DFLHMD :UöEOHZVNLHJR NROHNFMÚ 0RQWLEHOOR ķ+DLUVRQDOLW\ĵ (PPH 'LFLRWWR ] NROHNFMÈ ķ'HFRQVWUXFWLRQĵ ķ0RULDOQH 8F]HVDQLHĵ]DGHPRQVWURZDQHSU]H]0RGQH:ïRV\QDVWÚSQLHVKRZķ&DWKHGUDOĵ]DSUH]HQWRZDQ\SU]H]*QDW\VK\Q7HDPPDUNÚ.DDUDO]SRND]HP ķ$UW&RPSOHWHĵVKRZ5REHUWD*U]HPSRZVNLHJRL$GDPD6]XOFDSRGQD]ZÈķ1HRQ 3XQNĵ5REHUWD:\S\FKD]SRND]HPķ0DJLFRI*ROGĵDQD NRñFXSU]\JRWRZDQ\SU]H]RUJDQL]DWRUD7DUJöZļğUPÚ:DWVSRND]]HVSRïXVW\OLVWöZPDUNL6XEWLO]DW\WXïRZDQ\ķ%ROO\ZRRGĵ

.RQNXUV\ 2JURPQ\P]DLQWHUHVRZDQLHPFLHV]\ï\VLÚIHVWLZDORZHNRQNXUV\IU\]MHUVNLHļ]PLÚG]\QDURGRZÈU]HV]ÈXF]HVWQLNöZ%H]ZÈWSLHQLDUöĝQRURGQRĂÊ NRQNXUHQFML ERJDFWZR QDJUöG XIXQGRZDQ\FK SU]H] VSRQVRUöZ DOHSU]HGHZV]\VWNLPļVNïDGNRPLVMLNRQNXUVRZ\FK]URNXQDURNFRUD] ZLGRF]QHMZSï\ZDMÈQDDWUDNF\MQRĂÊLSUHVWLĝLPSUH]\7DNĝHLZW\PURNX ZMXU\]DVLHGOLQDMEDUG]LHM]QDQLLXW\WXïRZDQLSROVF\VW\OLĂFLZĂUöGNWöU\FKQLH]DEUDNïR]GRE\ZFöZPHGDOLZĂZLDWRZ\FKHXURSHMVNLFKLSROVNLFKPLVWU]RVWZDFKIU\]MHUVNLFK:\VRNLSR]LRPDUW\VW\F]Q\LWHFKQLF]Q\ XF]HVWQLNöZWHJRURF]Q\FKNRQNXUVöZ]SHZQRĂFLÈQLHXïDWZLïMXURURP Z\ERUXODXUHDWöZQLHPQLHMRVWDWHF]Q\ZHUG\NWEH]VSU]HF]QLHE\ïZ\QLNLHPU]HWHOQHMLVSUDZLHGOLZHMRFHQ\ 7HJRURF]Q\P ]GRE\ZFÈ 3XFKDUX ¥OÈVND ]RVWDïD 3DXOLQD =DGRUD D ]DUD] ]DQLÈQDSRGLXPXSODVRZDOLVLÚ$JQLHV]ND*RQFLDUF]\N GUXJLHPLHMVFH RUD]1DWDOLD.UDMGRFKD WU]HFLHPLHMVFH :NRQNXUVLH7RS&LW\0DVWHU]Z\-

178

FLÚVWZR SU]\SDGïR .DWDU]\QLH 3DZïRZVNLHM GUXJLH PLHMVFH ]DMÚïD ,ZRQD 2VWURZVNDDWU]HFLHļ3DXOLQD6HUZLQ .RQNXUVIU\]XUĂOXEQ\FKļ7RS&LW\:HGGLQJļZ\JUDï6HDQ.DVXPRYLF QD GUXJLP PLHMVFX XSODVRZDïD VLÚ 0DULDQD 'LGHQNR D WU]HFLH PLHMVFH ]DMÈï0LFKDO&KRYDQHF 'RSHïQLHQLHPNRQNXUHQFMLZNDWHJRULLVHQLRUöZE\ïNRQNXUV7RS&LW\%DUEHU NWöUHJR ]Z\FLÚ]FÈ RND]Dï VLÚ 7RPDV] 7RSRUHN GUXJLH PLHMVFH SU]\]QDQR .DPLORZL'XGNRZLDWU]HFLHļ-RODQFLH5DWDMF]DN 7DNĝHLGODDGHSWöZV]WXNLIU\]MHUVNLHMMDNFRURNX)HVWLZDORWZRU]\ïPRĝOLZRĂFLNRQNXUVRZHJRZVSöï]DZRGQLFWZD'ZDNRQNXUV\7RS&LW\<RXQJ VKHRUD]KHZ\ïRQLï\ODXUHDWöZZĂUöGNWöU\FKE\ÊPRĝHMXĝZNUöWFH ]REDF]\P\QRZHJZLD]G\SROVNLHJRIU\]MHUVWZD.RQNXUV7RS&LW\<RXQJ VKHZ\JUDï0DNV\PLOLDQ7U\WPLHMVFHGUXJLHSU]\]QDQR*DEULHOL2OHVLN DWU]HFLHļ.DUROLQLH*X]LNQDWRPLDVWZNRQNXUVLH7RS&LW\<RXQJKH ]Z\FLÚ]FÈ]RVWDïD.ODXGLD6LNRñQDGUXJLPPLHMVFXNRQNXUV]DNRñF]\ïD 0LOHQD%DFKDUDDQDWU]HFLPļ0LFKDï’XNDVLN :V]\VWNLPODXUHDWRPVHUGHF]QLHJUDWXOXMHP\DXF]HVWQLNRPG]LÚNXMHP\ ]DXG]LDïĝ\F]ÈFVXNFHVöZZQDVWÚSQ\FKHG\FMDFKNRQNXUVöZ

(GX6WDJH :ĂUöG QDMZDĝQLHMV]\FK IHVWLZDORZ\FK Z\GDU]Hñ ]QDOD]ïD VLÚ WDNĝH Z\MÈWNRZRDWUDNF\MQDZW\PURNXIU\]MHUVNDVFHQDHGXNDF\MQDļ(GX6WDJH 0RĝQDE\ïRQDQLHMZ]ERJDFLÊRGVWURQ\WHFKQLF]QHMVZRMÈZLHG]ÚLXPLHMÚWQRĂFLIU\]MHUVNLHSU]\JOÈGDMÈFVLÚSUH]HQWDFMRPķNURNSRNURNXĵSRSURZDG]RQ\PSU]H]WHMNODV\DXWRU\WHW\MDN$NDGHPLD0DQLHZVNL3LYRW3RLQW 3DZHï'XGHN'DPLDQ'XGD&\UXOLN¥OÈVNLVW\OLĂFLPDUNL(OHJDQFH&HQWUXP .UHRZDQLD:L]HUXQNXķ&]WHU\3RU\5RNXĵDWDNĝH0DULR0D\HURUD],ZRQD 2VWURZVNÈ 1D]DNRñF]HQLHZDUWRZVSRPQLHÊR]XSHïQHMQRZRĂFL)HVWLZDOXL7DUJöZ +DLU )DLU %HDXW\ )DLU MDNÈ E\ïD VSHFMDOQD DSOLNDFMD PRELOQD ļ GR SREUDQLDQDWDEOHWOXEVPDUWIRQ]DZLHUDMÈFDZV]\VWNLHLVWRWQHLQIRUPDFMH RbSURJUDPLHLPSUH]\Z\VWDZFDFKMXURUDFKVW\OLVWDFKZ\NïDGRZFDFK=DVWÈSLïDRQDWUDG\F\MQ\NDWDORJWDUJRZ\ZZHUVMLGUXNRZDQHM -XĝWHUD]]DSUDV]DP\QDHG\FMÚWHMZ\MÈWNRZHMLPSUH]\RF]\ZLĂFLHGR VHUFD .DWRZLF GR RELHNWX 0LÚG]\QDURGRZHJR &HQWUXP .RQJUHVRZHJR DOHZQRZ\PWHUPLQLHļZU]HĂQLD'R]REDF]HQLDZ.DWRZLFDFK 1DSRGVWDZLHPDWHULDïöZ2UJDQL]DWRUD


179


porady

6 elementรณw doskonaล‚ej obsล‚ugi klienta ลšwietnie wykonywane usล‚ugi to bez wฤ…tpienia bardzo waลผny element obsล‚ugi klienta. Ale uwaga โ€“ nie jedyny! Na to, czy klienci bฤ™dฤ… wracaฤ‡ w Twoje progi, wpล‚ywa znacznie wiฤ™cej czynnikรณw. Choฤ‡ niektรณre mogฤ… wydawaฤ‡ siฤ™ bล‚ahe, wspรณlnie tworzฤ… obraz Twojej ๏ฌrmy i ล›wiadczฤ… o jej profesjonalizmie.

']Lฤ‚ FK\ED MXฤ NDฤG\ PD ฤ‚ZLDGRPRฤ‚รŠ ฤH VXNFHV VDORQX IU\]MHUVNLHJR X]DOHฤQLRQ\MHVWZRJURPQ\PVWRSQLXRGMDNRฤ‚FLREVรฏXJLMDNรˆ]DSHZQLD RQVZRLPNOLHQWRP-HGQDNSRMรšFLHฤทSHUIHNF\MQHMREVรฏXJLNOLHQWDฤตQLHGOD ZV]\VWNLFK R]QDF]D WR VDPR &R ]D W\P LG]LH SRPLPR VWDUDรฑ ZLHOX PDQDJHUรถZ QLH SRWUDฤŸ XWU]\PDรŠ Z VZRLP VDORQLH SRฤรˆGDQHJR UXFKX 'ODF]HJRWDNVLรšG]LHMH"1DFRPXVLV]]ZUรถFLรŠXZDJรšDE\7ZRMHVWDUDQLD R]DGRZROHQLHLORMDOQRฤ‚รŠNOLHQWรถZQLHSRV]รฏ\QDPDUQH" :\VWDUF]\ฤHEรšG]LHV]SDPLรšWDรŠRSRQLฤV]\FKNZHVWLDFK .RU]\VWDM]SU]\SRPQLHรฑ606 ']LรšNL QLP QLH W\ONR GDV] VZRLP NOLHQWRP SRF]XFLH ฤH PRJรˆ OLF]\รŠ QD7ZRMรˆQLH]DZRGQรˆSDPLรšรŠDOHWDNฤH]PLQLPDOL]XMHV]LORฤ‚รŠSU]HJDSLRQ\FKZL]\W:GREU\PRSURJUDPRZDQLXGR]DU]รˆG]DQLDVDORQHP ]QDMG]LHV]DXWRPDW\F]Q\V\VWHP606NWรถU\]DWURV]F]\VLรšRSU]\SRPQLHQLD]D&LHELHSR]ZDODMรˆFRV]F]รšG]LรŠFHQQ\F]DV 3R]RVWDรฑZNRQWDNFLH 'EDMRUHODFMH]NOLHQWHPLSRNDฤPXฤHMHVWGOD&LHELHZDฤQ\.UรถWND ZLDGRPRฤ‚รŠ]SRG]LรšNRZDQLHP]DZL]\WรšF]\ฤ\F]HQLDPL]RND]MLXURG]LQ WRGRVNRQDรฏ\VSRVรถEQDZ]PRFQLHQLHZLรš]LL]GRE\FLHORMDOQRฤ‚FL 3URZDGฤ›HOHNWURQLF]QHNDUW\NOLHQWรถZ ']LรšNLQLPVSUDZLV]ฤH7ZRLNOLHQFLSRF]XMรˆVLรšX&LHELHZ\MรˆWNRZR =DEรฏ\ฤ‚QLHV]V]F]HJรถรฏRZรˆZLHG]รˆQDWHPDWLFKXOXELRQ\FK]DELHJรถZ L LQG\ZLGXDOQ\FK FHFK ZรฏRVรถZ F]\ VNรถU\ JรฏRZ\ ย’DWZR QDZLรˆฤHV] UR]PRZรšLSRZUรถFLV]GRWHPDWรถZSRUXV]DQ\FKRVWDWQLRฤผ]DUรถZQR W\FKSU\ZDWQ\FKMDNL]ZLรˆ]DQ\FK]ZL]\Wรˆ

180

 =DFKรšFDMGRSRZURWX =DNRรฑF]HQLHXGDQHMZL]\W\WRGRVNRQDรฏ\PRPHQWQD]DSURSRQRZDQLH NOLHQWRZL NROHMQHJR WHUPLQX 'ODWHJR ]DQLP VLรš ] QLP SRฤHJQDV] Z\NRU]\VWDM MHJR ]DGRZROHQLH L XSHZQLM VLรš ฤH QLHGรฏXJR ZUรถFL Z7ZRMHSURJL =DSHZQLMSHรฏHQNRPIRUWUH]HUZDFML =DRIHUXMRVRERPNRU]\VWDMรˆF\P]7ZRLFKXVรฏXJQRZRF]HVQรˆLZ\JRGQรˆ IRUPรšXPDZLDQLDZL]\WฤผSU]H],QWHUQHW'DMLPNRPIRUWVZRERGQHJRSU]HJOรˆGDQLDLUH]HUZRZDQLDGRVWรšSQ\FKWHUPLQรถZRQOLQH RNDฤGHMSRU]HLQDNDฤG\PXU]รˆG]HQLX .RU]\VWDM]RSLQLLNOLHQWรถZ =ELHUDMรˆFRSLQLHRGZLHG]DMรˆF\FK&LรšRVรถE]\VNDV]FHQQHฤ›UรถGรฏR LQIRUPDFMLQDWHPDWVZRLFKXVรฏXJฤผGRZLHV]VLรšNWรถUHNZHVWLHXGDรฏR&LVLรšGRSUDFRZDรŠGRSHUIHNFMLDNWรถUHZ\PDJDMรˆMHV]F]HWURFKรš XZDJL'RGDWNRZRGDV]VZRLPNOLHQWRPSRF]XFLHฤHLFK]GDQLHMHVW GOD&LHELHZDฤQHLSRQRZQLHZ]PRFQLV]:DV]HZ]DMHPQHUHODFMH = 9HUVXP ]DSHZQLHQLH QDSUDZGรš SHUIHNF\MQHM REVรฏXJL NOLHQWD VWDMH VLรš R ZLHOH รฏDWZLHMV]H ']LรšNL QLH]DZRGQ\P QDU]รšG]LRP PRฤHV] G]Lฤ‚ ]DGEDรŠ R NDฤG\ V]F]HJรถรฏ RV]F]รšG]DMรˆF SU]\ W\P PQรถVWZR F]DVX 3U]HNRQDMVLรšMXฤWHUD]ฤผZHMGฤ›QDZZZYHUVXPSOLSU]HWHVWXMV\VWHP ]DGDUPR0DV]S\WDQLD"1DVLNRQVXOWDQFLFKรšWQLHQDQLHRGSRZLHG]รˆ 1DSLV]HPDLOOXERGH]ZLMVLรšGRQDVQDF]DFLH


edukacja

Fryzjerstwo โ€“ sztuka i ๏ฌlozo๏ฌa Jakkolwiek podstawowym celem dziaล‚alnoล›ci fryzjerskiej jest upiฤ™kszanie, podkreล›lanie ciekawych wล‚aล›ciwoล›ci czล‚owieka, a takลผe tuszowanie tych mniej korzystnych, to wspรณล‚czesny klient oczekuje od stylisty fryzur takลผe podkreล›lenia jego indywidualnoล›ci i odrฤ™bnoล›ci wyrรณลผniajฤ…cych go od innych.

-DNWDNLHRF]HNLZDQLHSRJRG]LรŠ]PRGรˆLMHMSU]HPLMDMรˆF\PLZรฏDฤ‚FLZRฤ‚FLDPLPRGรˆNWรถUDF]รšVWRPDUรถZQLHฤQHJDW\ZQ\ZSรฏ\ZQDWZRU]RQHIRUP\IU\]XUDW\PVDP\PQD NV]WDรฏWRZDQLHZL]HUXQNX 2ZDRGUรšEQRฤ‚รŠZL]HUXQNXZKDUPRQLL]RVRERZRฤ‚FLรˆSR]ZDODZVSรถรฏF]HVQHPXF]รฏRZLHNRZLVSHรฏQLDรŠVZRMHPDU]HQLD PRฤH XรฏDWZLDรŠ Z\NRQ\ZDQLH SUDF\ ]DZRGRZHM F]\ SU]\F]\QLรŠ VLรš GR UHDOL]RZDQLD VLHELH VDPHJR Z SHรฏQ\P SRF]XFLX ZรฏDVQHM ZDUWRฤ‚FL NWรถUHM SU]HMDZHP MHVW WDNฤH Z\JOรˆG]HZQรšWU]Q\ 0RGDNRMDU]\PLVLรšQLHW\ONR]FKZLORZ\PNDSU\VHPVSHF\ฤŸF]Q\FKIRUPF]\GHWDOLF]\QDZHWVSRVREHPE\FLDDOH WDNฤH]H]MDZLVNLHPQHJDW\ZQ\PNWรถUHQD]\ZDPฤทPXQGXURZDQLHPฤตOXG]L2EVHUZXMรšMDNODQVRZDQLHPRGQ\FK IU\]XU SRZRGXMH ฤH QD XOLFDFK SRMDZLDMรˆ VLรš WH VDPH XF]HVDQLDUรถฤQLรˆFHVLรšMHG\QLHGรฏXJRฤ‚FLรˆZรฏRVรถZ=VDORQรถZ MHGQD SR GUXJLHM NOLHQWNL Z\FKRG]Lรฏ\ VZHJR F]DVX ]bIU\]XUรˆW\SXฤทEREฤต:\JOรˆGDรฏRWRMDNSURGXNFMDVHU\MQD Lb QLF]\P QLH SRGNUHฤ‚ODรฏR LQQRฤ‚FL L RGUรšEQHM RVRERZRฤ‚FL Db ZUรšF] SU]HFLZQLH ฤผ VSUDZLDรฏR ZUDฤHQLH ]DFLHUDQLD VLรš UรถฤQLFSRPLรšG]\SRV]F]HJรถOQ\PLRVREDPL3RGREQLHE\รฏR ]FLรšW\PLFLรšฤNLPLSURVW\PLJU]\ZNDPL 1LH PDP QLF SU]HFLZNR PRG]LH EH] ZรˆWSLHQLD MHVW RQD SU]HFLHฤ PRWRUHP ]PLDQ ]DUรถZQR IRUP MDN L WHFKQLN Z\NRQ\ZDQLD IU\]XU -HGQDN MHM ]DVWRVRZDQLH SRZLQQR XZ]JOรšGQLDรŠ LQG\ZLGXDOQRฤ‚รŠ NDฤGHM NOLHQWNL MHM FHFK\ DQDWRPLF]QHLRVRERZRฤ‚FLRZHFRZLรšFHMฤผIXQNFMรšMDNรˆ IU\]XUDPDSHรฏQLรŠZฤ\FLXWHMRVRE\$]DWHPQDOHฤ\VWRVRZDรŠ PRGรš Z XPLDUNRZDQ\P ]DNUHVLH WDN E\ QLH E\รฏD VSU]HF]QD]FHFKDPLRVREQLF]\PL , WX GRW\NDP\ VIHU\ LQWHOHNWXDOQHM WZรถUFรถZ IU\]XU -DNรˆ ZLHG]รšL]MDNLFKG]LHG]LQSRZLQLHQSRVLDGDรŠZVSรถรฏF]HVQ\ IU\]MHUVW\OLVWD"2EVHUZXMรšฤทSURGXNRZDQLHVLรšฤตZWHOHZL]ML Z\ELWQ\FKVW\OLVWรถZLPXV]รšSU]\]QDรŠLฤSUHWHQVMRQDOQRฤ‚รŠ IU\]XU MDNLH WZRU]รˆ QLHNRQLHF]QLH XSLรšNV]DMรˆF SUH]HQWRZDQH PRGHONL Z\QLND MDN VรˆG]รš ] ]DSURMHNWRZDQLD IU\]XU\GODLQQHMRVRE\DQLฤHOLPRGHONDNWรถUD]MDZLรฏDVLรš ZbVWXGLR=MDZLVNRVDPR]DGRZROHQLDLVZRMHMXQLZHUVDOQRฤ‚FLQLHSR]ZDODLPRELHNW\ZQLHVSRMU]HรŠQDVZRMHG]LHรฏRLSU]HNRPSRQRZDรŠJRWDNDE\SDVRZDรฏRGRDNWXDOQHM PRGHONL 3RVWDZLรฏHPS\WDQLHRZLHG]รšF]\OLIXQGDPHQWWZรถUF]Rฤ‚FL ZNDฤGHMG]LDรฏDOQRฤ‚FLDUW\VW\F]QHM

:LHG]D Z SRรฏรˆF]HQLX ]b WDOHQWHP DUW\VW\F]Q\P L ZL]MRQHUVWZHP SR]ZDOD QD VWZRU]HQLH QLHSRZWDU]DOQHJR G]LHรฏD V]WXNL Xฤ\WNRZHM MDNLP MHVW IU\]XUD 7ZRU]\ RQD MHGQรˆ ]KDUPRQL]RZDQรˆ]bRVREรˆFDรฏRฤ‚รŠZ\GRE\ZDMรˆFMHMRGUรšEQRฤ‚รŠ DbQDZHWSRGNUHฤ‚ODMรˆFWRฤVDPRฤ‚รŠ $UW\VWDQLHPRฤHSROHJDรŠW\ONRQDWDOHQFLHLbLQWXLFMLPLPR LฤVรˆRQHEDUG]RLVWRWQHZSURFHVLHWZRU]HQLDIU\]XU\1LH]EรšGQDMHVWWDNฤHZLHG]D]b]DNUHVXEDUZLLFKNRPSR]\FML ZDฤQH MHVW UR]SODQRZDQLH SRV]F]HJรถOQ\FK GHWDOL IU\]XU\ LbLFKKDUPRQLD]RVRERZRฤ‚FLรˆF]รฏRZLHND$]DWHPZ\UR-

182

ELHQLHHVWHW\NLKDUPRQLLLbSLรšNQDZRJรถOHZbRWDF]DMรˆF\P QDVฤ‚ZLHFLHWRSRGVWDZRZHZรฏDฤ‚FLZRฤ‚FLDUW\VW\VW\OL]XMรˆFHJRIU\]XU\ -DNWHJRGRNRQDรŠSU]H]MDNLHG]LDรฏDQLD"$NDGHPLH6]WXN 3LรšNQ\FKQLH]DMPXMรˆVLรšWHJRW\SXG]LDรฏDOQRฤ‚FLรˆDUW\VW\F]Qรˆ D V]NRGD ER NV]WDรฏFHQLH PDJLVWUรถZ V]WXNL VW\OL]DFML IU\]XUXPRฤOLZLรฏRE\RSDQRZDQLHZDUV]WDWXMDNLSRVLDGD NDฤG\DUW\VWDDSU]HFLHฤDUW\VWรˆMHVWWDNฤHVW\OLVWDIU\]XU =DMรšFLDQDWDNLPZ\G]LDOHXZ]JOรšGQLDรฏ\E\DQDWRPLรšKDUPRQLรš SODQRZDQLH SU]HVWU]HQL ]DVDG\ WZRU]HQLD IRUP SU]HVWU]HQQ\FK(OHPHQW\WHZSRรฏรˆF]HQLX]GRVNRQDรฏ\PL XPLHMรšWQRฤ‚FLDPL WHFKQLF]QRU]Hฤ›ELDUVNLPL Z\ZRG]รˆF\PL VLรšZ\รฏรˆF]QLH]HV]WXNLNV]WDรฏWRZDQLDIRUPSU]HVWU]HQQ\FK SU]H]WHFKQLNLฤ‚FLQDQLDZรฏRVรถZLLFKNRORU\]DFMLSR]ZROLรฏ\E\QDVSHรฏQLHQLHFHOรถZZVSรถรฏF]HVQHJRIU\]MHUVWZD 3URV]รš ]ZUรถFLรŠ XZDJรš ฤH QLH SLV]รš R SU]HFLรšWQ\FK XVรฏXJDFKDRIU\]MHUVWZLHDUW\VW\F]Q\PZรฏรˆF]RQ\PZFRG]LHQQรˆSUDFรšZRGQLHVLHQLXGRNDฤGHMNOLHQWNLNWรถUDRSXV]F]D VDORQZ\ELWQHJRVW\OLVW\ 0DPฤ‚ZLDGRPRฤ‚รŠฤHZLHOXVW\OLVWรถZUHDOL]XMHWรšG]LHG]LQรšZGREU\PVWDQGDUG]LHLWDNLHG]LDรฏDQLHMHVWQLH]EรšGQH GODZLHOXNOLHQWHNLNOLHQWรถZ-HGQDNฤ‚ZLDGRPRฤ‚รŠNRQLHF]QRฤ‚FL]PLDQZฤŸOR]RฤŸLLPHQWDOQRฤ‚FLVW\OLVWรถZZVSรถรฏJUDMรˆFD ]H ]PLHQLDMรˆF\PL VLรš RF]HNLZDQLDPL DNW\ZQHM F]รšฤ‚FL VSRรฏHF]HรฑVWZDNWรถUDฤ‚ZLDGRPLHUHDOL]XMHVZรถMZL]HUXQHN ]DUรถZQR ZHZQรšWU]Q\ MDN L ]HZQรšWU]Q\ MHVW NRQLHF]QD 0DRQDRJURPQH]QDF]HQLHGODSUDZLGรฏRZHJRLb]JRGQHJR ] RF]HNLZDQLDPL VSRรฏHF]Q\PL UR]ZRMX ]DZRGRZHJR SU]\V]รฏ\FKVW\OLVWรถZ $]DWHPUR]ZรถMVW\OL]DFMLIU\]MHUVNLHMSRZLQLHQQDGรˆฤDรŠ]D ]PLDQDPLNXOWXURZ\PLLNV]WDรฏWRZDรŠฤ‚ZLDGRPRฤ‚รŠZNLHUXQNRZDQLXNV]WDรฏFHQLDPรฏRG\FKVW\OLVWรถZ :QLRVHNSRWU]HEQDMHVW]PLDQDฤŸOR]RฤŸLLPLHMVFDIU\]MHUVWZD ZH ZVSรถรฏF]HVQ\P VSRรฏHF]HรฑVWZLH ฤ‚ZLDGRPRฤ‚FL MHJR WZรถUFรถZ R NRQLHF]QRฤ‚FL SRZLรˆ]DQLD VZRMHM G]LDรฏDOQRฤ‚FL]H]PLDQDPLVSRรฏHF]QRNXOWXURZ\PLDW\PVDP\P ]RF]HNLZDQLDPLVSRรฏHF]HรฑVWZD =PLDQDWDPRLP]GDQLHPSROHJDQDZLG]HQLXZNOLHQWFH LNOLHQFLHF]รฏRZLHNDLWR]DNDฤG\PUD]HPLQQHJR:DฤQH MHVW GRVWU]HฤHQLH WHM LQG\ZLGXDOQRฤ‚FL L XZ]JOรšGQLHQLH MHM ZWZRU]HQLXZL]HUXQNXSU]H]IU\]XUรš.ZHVWLDWDZ\GDMH VLรšVSUDZรˆรฏDWZรˆMHGQDNREVHUZDFMDZ\QLNรถZSUDF\ZLHOX VW\OLVWรถZEDUG]LHMZVND]XMHQDPRGQHฤทPXQGXURZDQLHฤต 3RVLDGDQLHSHรฏQHJRZDFKODU]DLQVWUXPHQWรถZLQWHOHNWXDOQ\FKZLHG]\LXPLHMรšWQRฤ‚FLWHFKQLF]Q\FKRUD]ZUDฤOLZRฤ‚FL DUW\VW\F]QHMLSV\FKRORJLF]QHMSR]ZDODVSRVWU]HFRZHUรถฤQLFHLXZ]JOรšGQLรŠMHZFRG]LHQQHMSUDF\ 3U]HGVWDZLDMรˆF ZL]Mรš IU\]MHUVWZD SU]\V]รฏRฤ‚FL NWรถUD E\รŠ PRฤH Z\GDMH VLรš ]E\W IXWXU\VW\F]QD L SU]HLQWHOHNWXDOL]RZDQDQDOHฤ\SDPLรšWDรŠฤHWRZรฏDฤ‚QLHG]LVLDMฤ‚ZLDGRPRฤ‚รŠ W\FK ]PLDQ Z ฤŸOR]RฤŸL L PHQWDOQRฤ‚FL PRฤH GHF\GRZDรŠ RbZรฏDฤ‚FLZ\PNLHUXQNXUR]ZRMXWHMG]LHG]LQ\ZQLHGDOHNLHM SU]\V]รฏRฤ‚FL Henryk Jerzy Stawski


Twój przewodnik po szkoleniach fryzjerskich w Polsce

szkoleniafryzjerskie.pl Zróżnicowana tematyka szkoleń: • • • •

Strzyżenia damskie, męskie Najnowsze trendy, spotkania z kolekcją Koloryzacja od podstaw i dla zaawansowanych Koki i upięcia

Znajdź szkolenie z najlepszymi markami fryzjerskimi:

Kemon – AVALON#18

Akademia Montibello

Artego

• Szkolenie z kolekcji AVALON#18

Zapraszamy na szkolenia Montibello:

• Pokaz Look & Learn oraz warsztaty

• Akademia Stylizacji DECODE

Zapraszamy na szkolenia ABC koloryzacji, w tym:

• Akademia Kreacji HYPERREAL

• Bajkowe blondy

• Akademia Rozwoju

• Silver

Najbliższe terminy: • 15 kwietnia, Lublin

• Pełnia koloru

• 29 kwietnia, Katowice

Szkolenia z Zaremba International Academy:

• 29 kwietnia, Olsztyn

• Ślubne Inspiracje

• 10 czerwca, Warszawa

• Fryzjerstwo i stylizacje sesyjne

• 15 kwietnia, Poznań

Dzięki szkoleniu poznasz swoją dalszą drogę rozwoju razem z artego i zyskasz pewność siebie w temacie koloryzacji.

Szkolenia w Twoim salonie Zorganizuj szkolenie w swoim salonie fryzjerskim. Postaw na rozwój personelu i zapewnij klientom najwyższą jakość usług. Zaproś instruktora do swojego salonu fryzjerskiego!

Rozwijaj swoje umiejętności z najlepszymi. Serwis szkoleniafryzjerskie.pl wspierany jest przez markę Fale Loki Koki.


aranżacje wnętrz

Wiosenny klimat w salonie Zapachniało, zajaśniało, wiosna, ach to Ty Wiosna, wiosna, wiosna, ach to Ty… Każdy z utęsknieniem czeka na tę porę roku. Nie czekajmy! Wprowadźmy ją do naszych salonów. 1LH PXVLP\ URELÊ JHQHUDOQHJR UHPRQWX DE\ VDORQ QDEUDï ZLRVHQQHJR NOLPDWX7FKQLMP\WURFKÚĂZLHĝRĂFLGRQDV]\FKZQÚWU]SURVW\PLWULNDPL .ZLDW\ ļ SU]HGH ZV]\VWNLP ¥ZLHĝH WXOLSDQ\ ĝRQNLOH Z ZD]RQDFK SRUR]VWDZLDQH JG]LH VLÚ GD .ZLDW\ FHEXORZH QS LU\V\ NURNXV\RGHOLNDWQ\P]DSDFKXLSLÚNQ\FKNRORUDFKRĝ\ZLÈNDĝGHPLHMVFH .RV]WXMÈQLHGXĝRDSRWUDğÈ]G]LDïDÊFXGD .RORURZH WNDQLQ\ Z\ELHUDP\ WH QDMVïRGV]H ļ Z NZLDW\ 3RZLQQ\ E\Ê OHNNLH]ZLHZQHDOHZ]EOLĝRQHMWRQDFMLNRORU\VW\F]QHM 3RVWDZP\ĂZLHFHRNZLDWRZ\FK]DSDFKDFKLĝ\Z\FKNRORUDFK :\PLHñP\ REUD]\ L UDPNL QD EDUG]LHM NRORURZH 1DMOHSLHM MDN EÚGÈ SU]HGVWDZLDï\NZLDW\ïÈNLGU]HZRF]\EH]FKPXUQHQLHER :DUWR]PLHQLÊIURQW\V]DIHNF]\GU]ZLQSPDOXMÈFMHQDNRORURZROXE RNOHMDMÈFWDSHWÈDOERWNDQLQÈ]IDMQ\PNRORURZ\PPRW\ZHP

186

 1DZHWNRORURZHğOLĝDQNLGRNDZ\SRWUDğÈXFLHV]\ÊRNR=PLHñP\MH -HĂOL PDP\ WURFKÚ ZLÚFHM IXQGXV]\ PRĝHP\ SU]HPDORZDÊ ĂFLDQÚ QS QD ]LHORQR OXE ĝöïWR EÈGě WHĝ SRïRĝ\Ê WDSHWÚ ] PRW\ZHP ZLRVHQQ\P :LRVQDWRGREU\PRPHQWQDSRU]ÈGNLLRGĂZLHĝHQLHQDV]HJRVDORQX ¥ZLHĝHZQÚWU]H]SHZQRĂFLÈNRU]\VWQLHZSï\QLHQDQDV]HVDPRSRF]XFLH ']LÚNLW\PPDï\P]PLDQRPQDV]VDORQVWDQLHVLÚPLHMVFHPGRNWöUHJR NOLHQFLEÚGÈFKÚWQLHZUDFDÊ TRS Design 3URMHNWRZDQLHZQÚWU] tel. +48 52 381 31 47 www.trsdesign.eu

)RWR%HDXW\6WDU


PROMOCJA FOX Lokรณwka FOX Optima 5in1 i komplet 4 klipsรณw FOX OX P Penguin

w promocyjnej cenie 329 zล‚ล‚ 229 zล‚ Oszczฤ™dzasz 1 00 zล‚ 3RGDQHFHQ\]DZLHUDMฤˆSRGDWHN9$7 3URPRFMDGRVWฤSQDRGPDUFDGRPDMDOXEGRZ\F]HUSDQLDDVRUW\PHQWXREMฤWHJRSURPRFMฤˆ =HVWDZ\GRVWรšSQHZKXUWRZQLDFK%,$ย’$32'/$6.$ FALE LOKI KOKI, pl. Rubina 17a, 663 636 397; %}'=,1 PROECO OLBUD, Skalskiego 202, 669 669 151; %,$ย’<< 672. )$/(/2.,.2.,3LรฑVND%,(/6.2%,$ย’$ )$/(/2.,.2.,)$522JURGRZD%5=(6.2 352(&22/%8'1D*รถUNDFK %5=(6.2352(&22/%8'2V-DJLHรฏรฏ\ %<'*26=&= )$/(/2.,.2.,.Rฤ‚FLXV]NL %<'*26=&=)$/(/2.,.2.,6WDU\5\QHN %<'*26=&= :$%(/ &+2-1,&( )$/(/2.,.2.,.Rฤ‚FLXV]NL &,(&+$1ย™: .(513XรฏWXVND&SDZ 33; */,:,&( )$/(/2.,.2.,=Z\FLรšVWZD *52'=,6.0$=2:,(&., .(51ยฟZLUNLL:LJXU\D,SLรšWUR *58'=,k'= FALE LOKI KOKI, 7RUXรฑVND-}'5=(-ย™:.$1(/6LHQNLHZLF]DK .$/,6= )$/(/2.,.2.,*รถUQRฤ‚OรˆVND .$72:,&(FALE LOKI KOKI, 0RQLXV]NL .,(/&( (0,/,2&]DUQRZVND .,(/&( 7520$;6DQGRPLHUVND.,(/&( 7520$;:VSรถOQD .21,1)$/(/2.,.2.,6SรถรฏG]LHOFรถZ.5$.ย™: )$/(/2.,.2.,DOOLVWRSDGD.5$.ย™:)$/(/2.,.2.,%RUVXF]D 12 267 02 17; .5$.ย™:FALE LOKI KOKI, Pilotรณw 29, 667 159 392; .5$.ย™:)$/(/2.,.2.,0DVDUVND .8712FALE LOKI KOKI, Krรณlewska 23, 730 300 117; /(*,212:2.(51-DJLHOORรฑVNDD /(*1,&$ )$/(/2.,.2.,-DZRU]\รฑVND /(6=12)$/(/2.,.2.,/LSRZD /8%/,1 )$/(/2.,.2.,.RZDOVND /8%/,1 )$/(/2.,.2.,.RZDOVNDย’ย™'ยฝ )$/(/2.,.2.,*HQ/ยฟHOLJRZVNLHJR ย’ย™'ยฝ )$/(/2.,.2.,7DGHXV]D.Rฤ‚FLXV]NLย’ย™'ยฝ )$/(/2.,.2.,3LRWUNRZVND ย’ย™'ยฝ ฤท/8%,}:ย’26<ฤต)8.6=JLHUVND 12:<7$5* )$/(/2.,.2.,.ROHMRZD2/6=7<1)$/(/2.,.2.,0D]XUVND232/( FALE LOKI KOKI FARO, 2]LPVND 232/( )$/(/2.,.2.,)$52$UPLL.UDMRZHMD26752ย’}.$ KERN, Kopernika 7 paw. 20 CH Kupiec, 29 761 20 20; 3ย’2&.)$/(/2.,.2.,.UรถOHZLHFNDD3ย’2&. )$/(/2.,.2.,.UรถOHZLHFNDD 3ย’2&.)$/(/2.,.2.,:\V]RJURG]NDORN 3ย’2&. .(51.ROHJLDOQD32=1$ย” )$/(/2.,.2.,0XUDZDF32=1$ย” )$/(/2.,.2.,'ROQD:LOGD 50 92; 32=1$ย” )$/(/2.,.2.,DO.DUROD0DUFLQNRZVNLHJR 35=(0<ยฅ/ )$/(/2.,.2.,.UDVLรฑVNLHJR5$'20 (0,/,20DOF]HZ VNLHJRORN 5<%1,. &25$3URVWD5<%1,. &25$SO:ROQRฤ‚FL 5=(6=ย™: $0$*Dรฏรš]RZVNLHJR 29; 6,('/&( )$/(/2.,.2.,:RMVNRZD 62612:,(& FALE LOKI KOKI, Targowa 7, 32 292 06 00; 67$/2:$:2/$$0$5\QHN 6=&=(&,1 60,/$=LHORQRJรถUVND 7$51ย™:)$/(/2.,.2.,6WDURGรˆEURZVND7258ย” FALE LOKI KOKI, Mostowa 9, 56 621 01 97; 7258ย” )$/(/2.,.2.,ยฅZLรšWHM.DWDU]\Q\7<&+< /('.XUSLรฑVNLHJR:$56=$:$)$/(/2.,.2.,.ZLDWRZD :$56=$:$)$/(/2.,.2.,']LHOQD:$56=$:$ )$/(/2.,.2.,5RHQWJHQD :$56=$:$)$/(/2.,.2.,.RQGUDWRZLF]D ORN :$56=$:$)$/(/2.,.2.,%RUD.RPRURZVNLHJRORN:$56=$:$.(51%RUD.RPRURZVNLHJRSDZ 53; :$56=$:$.(513RZVWDรฑFรถZยฅOรˆVNLFKORN:2ย’20,1 .(510RQLXV]NL :52&ย’$:FALE LOKI KOKI, Dawida 30, 71 367 72 90; :52&ย’$:)$/(/2.,.2.,6]\ERZFRZD=$%5=( )$/(/2.,.2.,:ROQRฤ‚FL=$02ยฅm )$/(/2.,.2.,ย’XNDVLรฑVNLHJR =k%., 3(563(&7803RZVWDรฑFรถZF =,(/21$*ย™5$)$/(/2.,.2.,$QLHOL.U]\ZRรฑ =,(/21$*ย™5$FALE /2.,.2.,.XSLHFND ยฟ<:,(& 352(&22/%8'ยฟHURPVNLHJRD75(1$3/7UHQD6S]RR


porady

Zarzฤ…dzanie salonem

Rรณwnowaga miฤ™dzy pracฤ… a ลผyciem prywatnym W ciฤ…gu ostatnich kilkunastu lat bardzo duลผo mรณwi siฤ™ o zachowaniu rรณwnowagi miฤ™dzy pracฤ… a ลผyciem osobistym. Problem jest szczegรณlnie widoczny w Polsce, poniewaลผ jesteล›my krajem โ€žna dorobkuโ€. 0LPRSUDZLHWU]\G]LHVWXODWZROQHJRU\QNXZFLรˆฤXVWรšSXMHP\ Z ]DPRฤQRฤ‚FL Z\VRNR UR]ZLQLรšW\P SDรฑVWZRP HXURSHMVNLP=NROHLRVLรˆJQLรšFLDJRVSRGDUF]HNUDMXVรˆZbGXฤHM PLHU]H HIHNWHP RJURPQHJR ]DDQJDฤRZDQLD ZLHOX 3RODNรถZSUDFXMรˆF\FKQLHU]DGNRGXฤRGรฏXฤHMQLฤJRG]LQ G]LHQQLH 'ODWHJR ZรฏDฤ‚QLH SUREOHP UรถZQRZDJL MHVW WDN F]รšVWRSRUXV]DQ\$MDNLHMHVWX]DVDGQLHQLHXWU]\P\ZDQLD EDODQVXPLรšG]\SUDFรˆDฤ\FLHPSU\ZDWQ\P"1DSUREOHP PRฤQDVSRMU]HรŠ]UรถฤQ\FKSHUVSHNW\Z Z ekonomicznego punktu widzenia przewaga godzin praF\QDGF]DVHPVSรšG]RQ\PZGRPXVรฏXฤ\UR]ZRMRZLฤŸUP ]DUDELDQLXZLรšNV]\FKSLHQLรšG]\DFR]DW\PLG]LHฤผ]DVREQRฤ‚FLOXG]L-HGQDNHIHNWWHQMHVWRJUDQLF]RQ\-Hฤ‚OLSU]HVDG]DP\]]DDQJDฤRZDQLHPZSUDFรšWR]F]DVHPVWDMHP\ VLรš PQLHM Z\GROQL : FLรˆJX GQLD QLH PRฤQD ] UรถZQรˆ HIHNW\ZQRฤ‚FLรˆSUDFRZDรŠ F]\ZLรšFHM JRG]LQ-Hฤ‚OLWDNLH SUDNW\NLSRZWDU]DMรˆVLรšSU]H]GรฏXฤV]\F]DVVSDGDRJรถOQD Z\GDMQRฤ‚รŠZSUDF\6NUDMQ\PSU]HMDZHPWHMWHQGHQFMLMHVW ]MDZLVNRNDURVKLR]QDF]DMรˆFHฤ‚PLHUรŠOXEFLรšฤNLHFKRUรถE\ ]ZLรˆ]DQH]SU]HSUDFRZDQLHP=MDZLVNRWR]DREVHUZRZDQRQDMSLHUZZ-DSRQLLG]LVLDMF]รšVWRZ\VWรšSXMHWHฤZb.RUHL 3RรฏXGQLRZHM .DURVKL GRW\ND JรฏรถZQLH SUDFRZQLNรถZ XP\VรฏRZ\FK SUDFXMรˆF\FK SRQDG JRG]LQ W\JRGQLRZR LbZLรˆฤHVLรš]VLOQ\PVWUHVHPSU]Hฤ\ZDQ\PZbSUDF\2VRE\ WDNLH Vรˆ ]D]Z\F]DM SUDFRKROLNDPL = F]DVHP SRMDZLDMรˆ VLรš Xb QLFK SUREOHP\ ] XNรฏDGHP NUZLRQRฤ‚Q\P EรšGรˆFH QDMF]รšVWV]รˆ SU]\F]\Qรˆ ฤ‚PLHUFL OXE SU]HZOHNรฏ\FK FKRUรถE -DN ZLGDรŠ SU]HVDGD QLH MHVW ZVND]DQD 3HZQLH GODWHJR ZbQLHNWรถU\FKNUDMDFKHXURSHMVNLFKVNUDFDVLรšG]LHรฑSUDF\ 3DUDGRNVDOQLHNUรถWV]DDOHLQWHQV\ZQLHMV]DSUDFDGDMHOHSsze rezultaty.

2SUรถF] HNRQRPLF]QHJR SXQNWX ZLG]HQLD SRMDZLD VLรš FR QDMPQLHM UรถZQLH LVWRWQD SHUVSHNW\ZD SV\FKRORJLF]QD &KRG]L JรฏรถZQLH R UHODFMH ] URG]LQรˆ OXE LQQ\PL ZDฤQ\PL RVREDPLZฤ\FLX*G\E\XF]FLZLHSROLF]\รŠF]DVVSรšG]RQ\ ZSUDF\LZGRPXWRRNDฤHVLรšฤH]QDF]QLHGรฏXฤHMZbFLรˆJX GQLDNRQWDNWXMHP\VLรš]HZVSรถรฏSUDFRZQLNDPLQLฤ]URG]LQรˆ :\VWDUF]\ SRG]LHOLรŠ GREรš QD JRG]LQ VQX ฤผ JRG]LQSUDF\GRMD]G\LQQHRERZLรˆ]NLD]RVWDQLHQDPQLHZLHOHQDNRQWDNW]URG]LQรˆ5]DGNR]GDMHP\VRELH]bWHJR VSUDZรš 2F]\ZLฤ‚FLH WDND V\WXDFMD ZSรฏ\ZD EH]SRฤ‚UHGQLR QDMDNRฤ‚รŠUHODFML]QDMEOLฤV]\PL:\GDZDรฏRE\VLรšZLรšFฤH QLHQDOHฤ\]RVWDZDรŠSRJRG]LQDFKZSUDF\SRQLHZDฤU\]\NXMHP\W\PVDP\PSRJRUV]HQLHZLรš]LURG]LQQ\FK&]\ MHGQDNWDNMHVW"2ND]XMHVLรšฤHF]DVVSรšG]DQ\]ฤRQรˆPรšฤHPF]\G]LHรŠPLQLHJZDUDQWXMHMHGQDNGREU\FKVDW\VIDNFMRQXMรˆF\FKUHODFML]QLPL'HF\GXMHRW\PLFKMDNRฤ‚รŠDbQLH LORฤ‚รŠVSรšG]DQHJRUD]HPF]DVX-HGQ\P]HVSRVREรถZMHVW RND]\ZDQLH ]DLQWHUHVRZDQLD W\P FR URELรˆ QDVL EOLVF\ :bPLHMVFHSRZLHU]FKRZQ\FKUHDNFMLQDVXNFHV\LSRUDฤNL GRPRZQLNรถZGREU]HMHVWS\WDรŠLVรฏXFKDรŠFRPรถZLรˆ7DNLH SURVWH ]DFKRZDQLD SR]ZDODMรˆ EXGRZDรŠ MDNRฤ‚FLRZH UHODFMH-Hฤ‚OLNWRฤ‚VSรšG]DGXฤRF]DVXZSUDF\DSRWUDฤŸ]DGEDรŠ ZGRPXRGREU\NRQWDNW]EOLVNLPL]DFKRZXMHZรถZF]DV UรถZQRZDJรš -DNZLGDรŠUรถZQRZDJDPLรšG]\SUDFรˆDฤ\FLHPRVRELVW\P QLHMHVWPHFKDQLF]Q\PUรถZQ\PSRG]LDรฏHPF]DVXQDSUDFรšLGRP-HGQHRVRE\UHDOL]XMรˆVLรšZฤ\FLX]DZRGRZ\P LQQHSUHIHUXMรˆSU\ZDWQรˆVIHUรšฤ\FLD,QLHPXVLWRZLรˆ]DรŠ VLรš]HVWHUHRW\SRZ\PLURODPLNRELHF\PLLPรšVNLPL5รถZQRZDJDGODNDฤGHMRVRE\EรšG]LHR]QDF]DรŠFRฤ‚LQQHJR Moderator

188


PROMOC JA

FOX

l z 0 0 1 Z S A Z OSZCZED Prostownica FOX Chillout i suszarka FOX Blue Eye

w promocyjnej cenie 350 zล‚ 250 zล‚

3RGDQHFHQ\]DZLHUDMฤˆSRGDWHN9$7 3URPRFMDGRVWฤSQDRGPDUFDGRPDMDOXEGRZ\F]HUSDQLDDVRUW\PHQWXREMฤWHJRSURPRFMฤˆ =HVWDZ\GRVWรšSQHZKXUWRZQLDFK%,$ย’$32'/$6.$FALE LOKI KOKI, pl. Rubina 17a, 663 636 397; %,$ย’<672.$1.2ยฅZ5RFKD$%,$ย’<672.)$/(/2.,.2.,3LรฑVND%,(/6.2%,$ย’$)$/(/2.,.2.,)$522JURGRZD%<'*26=&=)$/(/2.,.2.,.Rฤ‚FLXV]NL %<'*26=&=)$/(/2.,.2.,6WDU\5\QHN%<'*26=&=:$%(/&+2-1,&()$/(/2.,.2.,.Rฤ‚FLXV]NL &,(&+$1ย™:.(513XรฏWXVND&SDZ&,(&+$1ย™:)$/(/2.,.2.,,1.$SO.Rฤ‚FLXV]NL(/%/k*'20,1,80.UรถOHZLHFND D*$5:2/,1&=)3$ยฅ1,.DO/HJLRQรถZ*/,:,&()$/(/2.,.2.,=Z\FLรšVWZD*52'=,6.0$=2:,(&.,KERN, ยฟZLUNLL:LJXU\D,SLรšWUR*58'=,k'=)$/(/2.,.2.,7RUXรฑVND-$526ย’$:$/)$)UDQFLV]NDรฑVND-}'5=(-ย™: .$1(/6LHQNLHZLF]DK.$/,6=)$/(/2.,.2.,*รถUQRฤ‚OรˆVND.$72:,&()$/(/2.,.2.,0RQLXV]NL.,(/&(JO%,5(;-DJLHOORรฑVND.,(/&((0,/,2&]DUQRZVND.21,1)$/(/2.,.2.,6SรถรฏG]LHOFรถZ.5$.ย™:FALE LOKI .2.,DOOLVWRSDGD.5$.ย™:)$/(/2.,.2.,%RUVXF]D.5$.ย™:)$/(/2.,.2.,3LORWรถZ.5$.ย™:FALE /2.,.2.,0DVDUVND.8712)$/(/2.,.2.,.UรถOHZVND/(*,212:2.(51-DJLHOORรฑVNDD/(*1,&$FALE LOKI .2.,-DZRU]\รฑVND/(6=12)$/(/2.,.2.,/LSRZD/8%/,1)$/(/2.,.2.,.RZDOVND/8%/,1FALE LOKI .2.,.RZDOVND/8%/,1$/)$=DPRMVNDย’ย™'ยฝ)$/(/2.,.2.,*HQ/ยฟHOLJRZVNLHJRย’ย™'ยฝFALE LOKI KOKI, 7DGHXV]D.Rฤ‚FLXV]NLย’ย™'ยฝ)$/(/2.,.2.,3LRWUNRZVNDย’ย™'ยฝฤท/8%,}:ย’26<ฤต)8.6=JLHUVND0,(/(&ALFA, 5\QHN12:<7$5*)$/(/2.,.2.,.ROHMRZD2/6=7<1)$/(/2.,.2.,0D]XUVND232/(FALE LOKI KOKI )$522]LPVND232/()$/(/2.,.2.,)$52$UPLL.UDMRZHMD26752ย’}.$.(51.RSHUQLNDSDZ&+.XSLHF 3,$6(&=12(852)5<=*52833RZVWDรฑFรถZ:DUV]DZ\D3,$6(&=12ฤท('<7$ฤต6&3RZVWDรฑFรถZ:DUV]DZ\E3,$67ย™: (;3(57DO7\VLรˆFOHFLD3ย’2&.)$/(/2.,.2.,.UรถOHZLHFNDD3ย’2&.)$/(/2.,.2.,.UรถOHZLHFNDD3ย’2&. )$/(/2.,.2.,:\V]RJURG]NDORN3ย’2&..(51.ROHJLDOQD3ย’2&.,1.$)$/(/2.,.2.,.UรถOHZLHFNDD 32=1$ย”)$/(/2.,.2.,0XUDZDF32=1$ย”)$/(/2.,.2.,'ROQD:LOGD32=1$ย”)$/(/2.,.2.,DO.DUROD0DUFLQNRZVNLHJR 3586=.ย™:(;3(576LHQNLHZLF]D35=(0<ยฅ/)$/(/2.,.2.,.UDVLรฑVNLHJR35=(0<ยฅ/$/)$'ZRUVNLHJR 38ย’$:<$)52&HQWUDOQD5$'20(0,/,20DOF]HZVNLHJRORN5<%1,.)$/(/2.,.2.,&25$3URVWD 67; 5<%1,.)$/(/2.,.2.,&25$SO:ROQRฤ‚FL5<%1,.'$53/865DFLERUVND5=(6=ย™:$0$*Dรฏรš]RZVNLHJR 5=(6=ย™:$/)$:รฏDG\VรฏDZD5DJLQLVD6,('/&()$/(/2.,.2.,:RMVNRZD6.,(51,(:,&()$/(/2.,.2.,,1.$0LUHFNLHJR 62612:,(&)$/(/2.,.2.,7DUJRZD67$/2:$:2/$$0$5\QHN6=&=(&,160,/$=LHORQRJรถUVND 7$51ย™:)$/(/2.,.2.,6WDURGรˆEURZVND7258ย”)$/(/2.,.2.,0RVWRZD7258ย”)$/(/2.,.2.,ยฅZLรšWHM.DWDU]\Q\ :$56=$:$)$/(/2.,.2.,.ZLDWRZD:$56=$:$)$/(/2.,.2.,']LHOQD:$56=$:$FALE LOKI KOKI, 5RHQWJHQD:$56=$:$)$/(/2.,.2.,.RQGUDWRZLF]DORN:$56=$:$)$/(/2.,.2.,%RUD.RPRURZVNLHJRORN :$56=$:$.(51%RUD.RPRURZVNLHJRSDZ:$56=$:$.(513RZVWDรฑFรถZยฅOรˆVNLFKORN:(-+(52:2 6(%$0RGUD:ย’2&ย’$:(.)$/(/2.,.2.,SO:ROQRฤ‚FL:2ย’20,1.(510RQLXV]NL:52&ย’$:FALE LOKI .2.,'DZLGD:52&ย’$:)$/(/2.,.2.,6]\ERZFRZD=$%5=()$/(/2.,.2.,:ROQRฤ‚FL=$02ยฅmFALE LOKI .2.,ย’XNDVLรฑVNLHJR=,(/21$*ย™5$)$/(/2.,.2.,$QLHOL.U]\ZRรฑ=,(/21$*ย™5$)$/(/2.,.2.,.XSLHFND ยฟ25<ยฅ/k6.,('$53/86:RG]LVรฏDZVND


porady

Psychologia

Uzależnienie od Internetu Żyjemy w czasach Internetu, a właściwie to nasze życie przenosi się do przestrzeni wirtualnej. Szczególnie młodzi ludzie mają stały kontakt z siecią i korzystają z niej nader często. Wystarczy wejść do autobusu, tramwaju, a zwłaszcza metra w większości dużych miast na świecie, by zobaczyć wiele osób pochłoniętych sprawdzaniem wiadomości i korzystających z rozmaitych komunikatorów. :URNXSRGDQRLQIRUPDFMÚĝHSRQDGPLOLDUG\OXG]L SRVLDGD NRQWR QD )DFHERRNX .DĝG\ ] QLFK PD SU]HFLÚWQLH ]QDMRP\FK : FLÈJX MHGQHM PLQXW\ QD ĂZLHFLH Z\V\ïDQ\FKMHVWWZHHWöZDZFLÈJXGQLDļPLOLRQöZ :b]HV]ï\PURNXPLOLDUGDOXG]LSRVLDGDïRVPDUWIRQ7DNLFK GDQ\FKPRĝQDE\PQRĝ\Ê.ROHMQHODWDSU]\QLRVÈZW\P]DNUHVLHQLHSU]HZLG\ZDOQHG]LĂ]PLDQ\ 2F]\ZLĂFLHQLNWUR]VÈGQ\QLHEÚG]LHSRGZDĝDïGREURG]LHMVWZ ]ZLÈ]DQ\FK ] SRZV]HFKQ\P GRVWÚSHP GR ]DVREöZ VLHFL -HGQDNWHQLH]Z\NïHNRU]\ĂFLPDMÈWHĝVZRMÈFHQÚ$MHVWQLÈ FRUD] F]ÚVWV]H X]DOHĝQLHQLH RG ,QWHUQHWX D ]ZïDV]F]D JLHU LbNRPXQLNDWRUöZ0öZLVLÚG]LVLDMQDZHWRWDN]ZDQ\PIRQRKROL]PLHF]\OLX]DOHĝQLHQLXRGWHOHIRQX DZLÚFWDNĝHRG ,QWHUQHWX 3LHUZV]H REMDZ\ IRQRKROL]PX WR F]ÚVWH VSUDZG]DQLHWHOHIRQXEH]RELHNW\ZQHMSRWU]HE\RUD]QLHĂFLV]DQLH JR QDZHW Z V\WXDFMDFK WHJR Z\PDJDMÈF\FK =RVWDZLHQLH JG]LHĂWHOHIRQXSRZRGXMHVLOQ\QLHSRNöMDMHJRNUDG]LHĝOXE ]JXELHQLHZ\ZRïXMHSDQLNÚ -DNL MHVW SV\FKRORJLF]Q\ PHFKDQL]P WDNLHJR X]DOHĝQLHQLD" ,QWHUQHWD]ZïDV]F]DNRQWDNW]LQQ\PLOXGěPLMHVWěUöGïHP VLOQ\FK JUDW\ğNDFML -HVWHĂP\ LVWRWDPL VSRïHF]Q\PL D ZLÚF UHODFMH ] LQQ\PL PDMÈ GOD QDV NOXF]RZH ]QDF]HQLH 2WU]\P\ZDQLHZLDGRPRĂFLVWDQRZLZLÚFSRWZLHUG]HQLHQDV]HJR PLHMVFDZVSRïHF]HñVWZLHSRVLDGDQLDZVSDUFLDVSRïHF]QHJR DWDNĝHSRWZLHUG]HQLHQDV]HMZDUWRĂFL7RZV]\VWNRPRĝHP\ GRVWDZDÊ G]LÚNL E\FLX ķRQOLQHĵ -HGQDN ZDĝQH OXE DWUDNF\MQHGODQDVZLDGRPRĂFLSRMDZLDMÈVLÚRGF]DVXGRF]DVX :LHOHQDSï\ZDMÈF\FKLQIRUPDFMLPD]UHJXï\PDïRSU]\FLÈJDMÈF\FKDUDNWHU-HĂOLW\ONR]QDMG]LHP\]GMÚFLDLğOP\NWöUHVÈ

GRZFLSQHG]LZQHOXESRSURVWXZMDNLĂVSRVöEQDVGRW\F]È WRQDPLÚWQLHMHRJOÈGDP\,VWRWÈX]DOHĝQLHQLDMHVWWXWDMIDNW ĝHWDNLHQDJUDG]DMÈFHHPRFMRQDOQLHPDWHULDï\SRMDZLDMÈVLÚ QLHUHJXODUQLH7UXGQRSU]HZLG]LHÊĝHDNXUDWSRZHMĂFLXQD )DFHERRNDOXELQQ\VHUZLVVSRïHF]QRĂFLRZ\]QDMG]LHP\FRĂ HNVF\WXMÈFHJROXESU]\QDMPQLHMFLHNDZHJR7R]GDU]DVLÚRG F]DVXGRF]DVX1LHUHJXODUQHQDJURG\XWU]\PXMÈQDVZbJRWRZRĂFLGRFLÈJïHJRVSUDZG]DQLDF]\MHVWFRĂLQWHUHVXMÈFHJR =F]DVHPWDNLH]DFKRZDQLD]PQLHMV]DMÈQDV]ÈUHĠHNV\MQRĂÊ $NFHSWXMHP\FRUD]PQLHMZ\PDJDMÈFHWUHĂFLRJOÈGDP\PDïR Z\UDğQRZDQHğOPLNLLHNVF\WXMHP\VLÚ]Z\Nï\PL]GMÚFLDPL 1LH]Z\NOHZDĝQ\PSRZRGHPX]DOHĝQLHQLDRGVLHFLMHVWPRĝOLZRĂÊ ]DPLHV]F]DQLD WDP VZRLFK PDWHULDïöZ 3URZDG]L WR GRFRUD]ZLÚNV]HMWU\ZLDOL]DFML']LVLDMZLHOHRVöEPXVLSRFKZDOLÊVLÚĂZLDWXĝHDNXUDWSU]\JRWRZDïRMDNLĂSRVLïHNDOER E\ïRZLQQ\PPLHĂFLH:V]\VWNLHWHF]\QQLNL LMHV]F]HNLOND LQQ\FK SRZRGXMÈ ĝH WDN WUXGQR MHVW QDP RGïÈF]\Ê VLÚ RG ZLUWXDOQHJRĂZLDWD&HQÈMHVWPQLHMV]DNRQFHQWUDFMDXZDJL VSï\FDQLHUHODFMLLVWUDWDF]DVXNWöU\PRĝQDE\SRĂZLÚFLÊQD ZDĝQLHMV]HDNW\ZQRĂFL : SU]\SDGNDFK VLOQHJR X]DOHĝQLHQLD QDOHĝDïRE\ MXĝ VNRQWDNWRZDÊVLÚ]SV\FKRORJLHP7RQDV]F]ÚĂFLHZZLÚNV]RĂFL SU]\SDGNöZ QLH MHVW NRQLHF]QH 7\P NWöU]\ ZLG]È X VLHELH QDGPLHUQH ]DDQJDĝRZDQLH Z ĂZLHFLH ,QWHUQHWX GRGDMP\ ĝHFKRG]LR]DDQJDĝRZDQLHPDïRUR]ZRMRZH ZDUWR]DOHFLÊ ZLÚNV]ÈUHĠHNV\MQRĂÊ3U]HGNROHMQ\PRGZLHG]DQLHPXOXELRQ\FKSRUWDOLVSRïHF]QRĂFLRZ\FK]DGDMP\VRELHS\WDQLHRbNRU]\ĂFL]W\P]ZLÈ]DQHRUD]VWUDW\Z\QLNDMÈFH]SRĂZLÚFHQLD LPW\OHF]DVX7RMHVWSLHUZV]\LïDWZRGRVWÚSQ\NURN]PQLHMV]DMÈF\QLHEH]SLHF]HñVWZRX]DOHĝQLHQLD Moderator

190


MOŻESZ POMÓC!!! Nazywam się Wojciech Stańko. Mam 46 lat. W styczniu 2011 roku zdiagnozowano u mnie chorobę stwardnienie rozsiane (SM). Jest to przewlekła choroba układu nerwowego o nieznanej przyczynie. Jej przebieg jest nieprzewidywalny, objawy pojawiają się nieoczekiwanie, następnie zmniejszają się lub całkowicie ustępują. Moja choroba zaczęła się trochę nietypowo, dlatego zdiagnozowano ją dopiero po około dwóch latach różnego rodzaju wizyt lekarskich i badań. Kiedy zachorowałem byłem, aktywnym właścicielem dwóch salonów fryzjerskich. Prowadzenie ich było moim codziennym życiem. Nie było miejsca na choroby, a już na pewno choroby neurologiczne. Dziś zmaganie z chorobą przewlekłą stało się moją nową codziennością. Staram się nie czekać bezsilnie, aż SM zaatakuje mnie jeszcze mocniej i na stałe przywiąże do wózka, dlatego w każdy możliwy sposób staram się zwiększyć szanse na dostęp do wielowymiarowej rehabilitacji i leczenia. Stwardnienie rozsiane to choroba, której nie da się wyleczyć, ale odpowiednie leki i rehabilitacja mogą zatrzymać jej postęp. Moje codzienne życie z SM wygląda prawie normalnie, lecz psychiczne obciążenie związane z obawą przed przyszłością jest nieporównywalne do stanu neurologicznego. W ostatnim czasie moja choroba poczyniła kolejne, niestety znaczące kroki. Sił coraz mniej, a co za tym idzie – coraz więcej problemów i ograniczeń. Wiem jedno, bez dalszego leczenia i odpowiedniej rehabilitacji lepiej nie będzie. Nie jest czymś prostym prosić, pokazywać swoją chorobę i żyć w przeświadczeniu, że system opieki zdrowotnej skazuje Cię na postępującą niepełnosprawność. Dlatego niezależnie od wszystkiego będę walczyć, robić swoje, nie poddając się ocenom. Ludzie chorzy na SM najczęściej nie mają wyjścia. Stwardnienie rozsiane nie jest najbardziej medialnym i znanym tematem. To nie ułatwia nam walki, a czasem też zrozumienia. Ograniczenia naszych ciał nie skazują nas na niebyt, a przynajmniej nie muszą.

Dlatego proszę, bądźcie ze mną! Przekażcie tę informację bliskim i znajomym. Naprawdę możecie mi pomóc. Zwracam się do wszystkich o przekazanie 1% podatku na leczenie mojej osoby. Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego Oddz. WLKP. KRS 0000137276 dla Wojciecha Stańko. Za każdy 1% podatku z całego serca DZIĘKUJĘ. Oddając 1% podatku, wspieracie moją trudną walkę z chorobą oraz realiami, w których chorzy są skazywani sami na siebie. 1% Waszego podatku ma na to realny wpływ. Wojciech Stańko


Najlepsza oferta w Polsce 7RQLHSU]\SDGHNฤH]DXIDรฏRQDPMXฤSRQDGVDORQรถZ


%(’&+$7™: FALE E LOKI K KO K KI, ul. Lipowa 4ee, tel. 44 633 00 59 %,$’$32'/$6.$ FAL F E LOKI L KOKI, pl. Rubin KO na 17a, tel. 83 344 24 70, fax 83 34 44 24 71, tel.. 663 3 63 63 3 97 %,$’<672.FALE LO OKI KO KOKI K XO3LñVND WHOWHOWHO W  %,$’<672.FALE LOK KI KO OKIX O6 6XUDVNDWHOWHO %,$’<672.FALE LOK KI KOKI KIXO: :\V]\ñVNLHJR ORNWHOID[ %,(/6.2%,$’$ FALE LOKII KO KOKIX XO2JURGRZD  WHO %<'*26=&= FALE LOKII KOKI, KI,XO.RRĂFLXV]NLWWHOWHO %<'*26=&= FALE LOKI KO K KIIX XO6WDDU\5\QHNWHO &+ -1,&( FALE LOKI KO &+2 OKI, XO XO. .RĂFLX XV]NLWHO  &,( ,(&+$ & 1™: FALE LOKI KOKI, SO.RĂF ĂFLXV]NLWHHO & 67 &=} 672&+2:$ FALE LOK KI KOKI KIXO5] 5]HěQLFNDWWHOWHO (/% / /k* * FALE LOKI KOKI XO2GUURG RG]HQLDDWHO  *'$”6. FAL *'$ FALE LOKI KOKI KI&+0DG DGLVRQX XO5DMVND ļ SLÚWURWHO *'< '<1,$ 1 FALE E LOKI LO KOKI, KI,XO:ïDG DG\VVïDZD ,9 , WHO */,:,& :,&(FAL F E LOKI KO KOK KI, XO=Z\F Z\ LÚ LÚVWZD  WHO *25=™: =™::,( : /.232/6., FALE LOK OKI KOKII,XO%RURZVNNLHJRWHOID[WHO O  *58 58'=, ' k'= FALE LOKI KOKIXO7RUUXñV Xñ ND WHOWHOID[  .$/,6 6=)$/ /(/ (/2., . .2.,XO*öUQ QRĂO Ă ÈV ÈVNDWHO WHO .$72: :,&( FAL FALE E LOKI LO KOKIXO0RQ R LXV LX ]NL WH W O  .,(/&( FAL F E LOKI OKI KO KOKI K XO6DQ DQGRP GRPLH LHUVND V  WHO .,(/&( FAL ALE LOKI KI KO KOKIIXO:VS VSöOQD DWHO . ,1 FALE LOKI KO .21 OKI KIX XO 6SöïG]LHO LHOFöZ FöZWHOO WHOID[  .26=$/,1 FAL .2 LE LOKI KO KOKI KIX XO 6Sö 6SöïG] ïG]LHOF]DE E WHOID[ WHO .5$ $.™: FALE LOKI O KOKIIDO O /LV /LVWRS RSDGDWHO WHO .5$.™ .™: FALE LOKI KI KOKIX XO%RUVXF]DWHOID[[  .5$.™: ™: FALE LOKI KO K KI, ul. Pilotów 29, tel. 667 7 159 392 .5$.™: : )$/(/2.,.2. 2.,XO0DVDUVNDWHO .8712FAL ALE LOKI KOKI, XO XO.UöOHZVNDWHO 730 0 300 117 /(*1,&$ FAL ALE LOKI KOKI, XO XO-DZRU]\ñVNDWHOWHO /(6=12 FALE E LOKI KOKI, ul. Lip ipowa ow 34, tel. 65 52 20 41 78, tel. 782 2 900 223, fax 65 520 12 95 /8%/,1 FALE LOKI O KOKIXO.RZDOV OVNDWHO  WHO WHOID[ ’™'½ FALE LOKI KO KOKI, XO7DGHXV]D .R .RĂFL ĂF XV]NL WHOID[ WHO WHO ’™'½ FALE LOKI KOKI, K XO*HQHUDïD/XFMDQD QD ¿H ¿HOLOLJRZVNLHJRWHO WHO WHOWHOIDD[ [ ’™'½ FALE LOKI KOKI, I XO3LRWUNRZVNDWHO 12:<7$5* FALE LOKII KOKI,XO.ROHMRZDWHOWHOID D[ 2/6=7<1 FALE LOKI KOKI, KI,XO0D]XUVND WHOID[  232/( FALE LOKI KOKIXO 2]L 2 PVNDļWHOWHO 232/( FALE LOKI KOKIXO$UP $UPLL.UDMRZHMļDWHOWHO  3,’$ FALE LOKI KOKIXO:\VSLDDñVNLHJRWHO 3,275.™:75<%81$/6., FALE LOKI KOKIXO6ïRZDFNLHJRJWHO H 3’2&. FALE LOKI KOKI, XO.UöOHZLLHFN HF DDWHOWHO  3’2&. FALE LOKI KOKI, XO.UöOHZLHFNNDDWHOID[ 3’2&. FALE LOKI KOKI, XO :\V]RJURG]N ]NDORNWHO W 3’2&. FALE LOKI KOKI, &+0D]RYLDXO :\ :\V]RJURG]NDORNEWHO  32=1$” FALE LOKI KOKIXO0XUDZDFWH WHOID[  32=1$” FALE LOKI KOKIXO'ROQD:LOGD WHO HO ID[  32=1$”FALE LOKI KOKIDO.DUROD0DUFLQNRZVN VNLHJRWHO 35=(0<¥/ FALE LOKI KOKIXO.UDVLñVNLHJRWHO HO 5$'20 FALE LOKI KOKIXO.RV]DURZD ORN8 WHHO O ID[ 5=(6=™: FALE LOKI KOKI, XO.ZLDWNRZVNLHJRWHO O ID ID[ 5=(6=™: FALE LOKI KOKI, XO0DMDWHOID[  5<%1,. FALE LOKI KOKI, SO:ROQRĂFLWHO 5<%1,. FALE LOKI KOKIXO3URVWDWHOID[ WH WHO O  6,('/&( FALE LOKI KOKI, XO&]HUZRQHJR.U]\ĝDWHO WHO ID[ 6.,(51,(:,&(FALE LOKI KOKI, ul. 0LUHFNLHJRWHO32 26 60 6 6’836. FALE LOKI KOKIXO7UDPZDMRZDWHO 62612:,(& FALE LOKI KOKI, XO7DUJRZDWHOID[ 67$5*$5'FALE LOKI KOKIXO3LïVXGVNLHJRWHOWHO 67$52*$5'*'$”6.,FALE LOKI KOKIXO-DJLHïï\WHO 68:$’., FALE LOKI KOKIXO1RQLHZLF]D WHOWHO 6=&=(&,1 FALE LOKI KOKI, XO.X6ïRñFXWHOID[ 6=&=(&,1 FALE LOKI KOKI, 2V6ïRQHF]QHXO5\GODNWHO 7$51™: FALE LOKI KOKI, XO6WDURGÈEURZVNDWHOWHOID[ 720$6=™:0$=2:,(&., FALE LOKI KOKI, SO.RĂFLXV]NLWHO 7258” FALE LOKI KOKI,XO0RVWRZDWHOWHOID[ 7258” FALE LOKI KOKI,XO¥ZLÚWHM.DWDU]\Q\WHOID[ :$56=$:$ FALE LOKI KOKI,XO.ZLDWRZDWHOID[WHO :$56=$:$ FALE LOKI KOKI,XO']LHOQDWHOWHOID[ :$56=$:$ FALE LOKI KOKI,XO5RHQWJHQDWHOWHO :$56=$:$ FALE LOKI KOKI,XO.RQGUDWRZLF]DORNWHOID[ :$56=$:$ FALE LOKI KOKI,XO%RUD.RPRURZVNLHJRWHOWHOID[ :’2&’$:(. FALE LOKI KOKISO:ROQRĂFLWHOID[ :52&’$: FALE LOKI KOKI,XO'DZLGDWHOID[ :52&’$: FALE LOKI KOKI,XO6]\ERZFRZDWHOID[ =$%5=( FALE LOKI KOKI, XO:ROQRĂFLWHOID[ =$02¥m FALE LOKI KOKIXO’XNDVLñVNLHJRļ6.$53$WHO =,(/21$*™5$ FALE LOKI KOKI, XO$QLHOL.U]\ZRñ WHOID[ =,(/21$*™5$ )$/(/2.,.2.,XO.XSLHFNDWHOWHO


kemon.pl

bellessere

Wypróbuj nową aksamitną odżywkę na noc bez spłukiwania. Olejki arganowy i lniany odżywiają i nawilżają włosy, bez ich obciążania. Po przebudzeniu włosy będą wyraźnie miękkie, łatwe do opanowania i lśniące.

#ACTYVA

Fale Loki Koki #79  

Czasopismo Kreatywnego Fryzjera

Fale Loki Koki #79  

Czasopismo Kreatywnego Fryzjera

Advertisement